Vous êtes sur la page 1sur 6

DDééccoouuvvrreezz llee sseennss ddeellaa VVaarriiééttéé ::

NNooss aacciieerrss ppoouurr llaa mmééccaanniiqquuee

UUnnee ooffffrree àà mmuullttiipplleess ffaacceetttteess ppoouurr llaa ppeerrffeeccttiioonn

Les aciers pour la mécanique sont essentiellement fabriqués sous forme de produits longs. Notre offre inclut par exemple des aciers au carbone, des aciers alliés, aciers de construction, aciers pour application pétrole, tubes, etc.

Ces produits sont utilisés dans la fabrication de matériels généralement soumis à de fortes contraintes mécaniques.

Les secteurs d’activités utilisant les aciers mécaniques sont par exemple la machine outil, le machinisme agricole, la mécanique générale, l’énergie, le BTP …

LLeess ooppéérraattiioonnss ddee ttrraannssffoorrmmaattiioonn qquuee nnoouuss vvoouuss pprrooppoossoonnss ssuurr nnooss aacciieerrss ppoouurr llaa mmééccaanniiqquuee ::

DDééccoouuppee Sciage Coupe, ébavurage, lavage et séchage Sciage vertical Sciage et perçage

UUssiinnaaggee Dressage centrage Ecroûtage Dressage linéaire Rectification Polissage

U U s s i i n n a a g g e e Dressage centrage

10

ACIERS POUR LA MECANIQUE 11

ACIERS POUR LA MECANIQUE

11

Aciers pour la mécanique

AAcciieerrss ddee CCoonnssttrruuccttiioonn NNOORRMMEESS IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS EENN MMAARRQQUUEESS
AAcciieerrss ddee CCoonnssttrruuccttiioonn
NNOORRMMEESS IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS
EENN MMAARRQQUUEESS
AANNCCIIEENNNNEE
WWEERRKKSSTTOOFFFF
OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS
NNOORRMMEE
NN oo
mmiinn
mmaaxx
mmiinn
mmaaxx
mmiinn
mmaaxx
AAFFNNOORR
EENN 1100002255
SS335555JJ00 // JJ22
E36-3/
1.0553/
15
1000
20
100
30/6
80/250
E36-4
1.0577
SS335555 KK22
E36-4 + N
1.0595
25
380
Acier à haute limite élastique avec
résilience KV à -50°C
AASSTTMM AA 110055
25
380
AASSTTMM AA335500 LLFF22
1.0566
25
1100
Acier à haute limite élastique avec
résilience KV à -50°C
AAcciieerrss ddee CCoonnssttrruuccttiioonn
NNOORRMMEESS IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS
EENN MMAARRQQUUEESS
AANNCCIIEENNNNEE
WWEERRKKSSTTOOFFFF
OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS
NNOORRMMEE
NN oo
mmiinn
mmaaxx
mmiinn
mmaaxx
mmiinn
mmaaxx
AAFFNNOORR
EENN 1100008833
CC1100EE
XC10
1.1121
55
340
CC2222EE
XC22 / 2C22
1.1151
18
340
CC3355EE//CC3355RR
XC38 / 2C35
1.1180
14
350
14
150
20
/ 4
200
/ 20
1.1181
CC4455EE//CC4455RR
XC48 / 2C45
1.1191
20
800
60 / 10
150
/ 10
Plats biseautés
1.1201
UUssiimmaaxx ®® DD3388
40
90
acier fin au carbone
laminé
laminé
à
très haute usinabilité
60,3
250,5
écrouté k12
écrouté k12
EENN 1100222222
PP229955 GGHH
18
Mn4
1.0481
25
380
AAcciieerrss mmiiccrroo--aalllliiééss
àà ddiissppeerrssooïïddeess
MMAARRQQUUEESS
AANNCCIIEENNNNEE
WWEERRKKSSTTOOFFFF
OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS
NNOORRMMEE
NN oo
mmiinn
mmaaxx
mmiinn
mmaaxx
mmiinn
mmaaxx
AAFFNNOORR
MMeettaassaaffee SS880000
20 Mn V6
1.1301
20
105
Acier microallié à dispersoïdes,
soudable
MMeettaassaaffee UU11000000
40 Mn V5 SPb
1.1303
20
130
Acier microallié à dispersoïdes,
à
usinabilité améliorée
 

AAcciieerrss AAlllliiééss ppoouurr TTrraaiitteemmeenntt TThheerrmmiiqquuee EENN1100008833

 

NNOORRMMEESS IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS EENN MMAARRQQUUEESS

AANNCCIIEENNNNEE

WWEERRKKSSTTOOFFFF

C C I I E E N N N N E E W W E E
C C I I E E N N N N E E W W E E
           
E E R R K K S S T T O O F F F F
E E R R K K S S T T O O F F F F

OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS

NNOORRMMEE

NN oo

mmiinn

mmaaxx

mmiinn

mmaaxx

mmiinn

mmaaxx

 

AAFFNNOORR

 

2255

CCrrMMoo 44 ++ AA

25CD4

1.7213

20

330

         
 

Recuit

4422

CCrrMMoo 44 ++ AA

42

CD4

1.7225

17

430

         

4422

CCrrMMoo SS44 ++ AA

Recuit

1.7227

3366

NNiiCCrrMMoo 1166 ++AA

35 NCD 16 Recuit

1.2766 /

20

350

         
 

1.6773

4466

SSii 77

45S7

1.5024

16

80

   

12

/ 4

150 /

 
   

50

5500

CCrrVV 44 ++ AA

50CV4

1.8159

18

200

       

Acier à haute élasticité

 

Recuit

12

Aciers pour la mécanique

 

AAcciieerrss AAlllliiééss ppoouurr CCéémmeennttaattiioonn EENN 1100008844

 

NNOORRMMEESS IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS EENN MMAARRQQUUEESS

AANNCCIIEENNNNEE

WWEERRKKSSTTOOFFFF

C C I I E E N N N N E E W W E E
C C I I E E N N N N E E W W E E
   
C C I I E E N N N N E E W W E E
C C I I E E N N N N E E W W E E

OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS

NNOORRMMEE

NN oo

mmiinn

mmaaxx

mmiinn

 

mmaaxx

mmiinn

mmaaxx

 

AAFFNNOORR

 

1166

MMnnCCrr 55

16

MC 5

1.7131

30

220

       

Possibilités jusqu'au D.700 sur consultation

 

Recuit

1.7139

2200

MMnnCCrr 55

20

MC 5

1.7147

30

300

       

jusqu’à diamétre 800, sur consultation

 

Recuit

1.7149

2200

NNiiCCrrMMoo 22--22

20

NCD 2

1.6523

25

240

       

aciers alliés pour cémentation

 

Recuit

1.6526

1188

NNiiCCrr 55--44

16

NC 6

1.6566

18

350

         
 

Recuit

1155

NNiiCCrr1111

16

NC 11

1.5732

20

550

         

1166

NNiiCCrr 44

16

NC 4

1.5714

20

200

         

1177

NNiiCCrrMMoo 66--44

18

NCD 6

1.6566

25

700

         

1188

CCrrMMnnNNiiMMoo 44

17CMND 4

1.6587

20

450

         

JJoommaassccoo ®®

   

25

90

       

solution pour la pignonerie bienpabilité optmisée

AAcciieerrss AAlllliiééss PPrrééttrraaiittééss TThheerrmmiiqquueemmeenntt

 

NNOORRMMEESS IINNTTEERRNNAATTiiOONNAALLEESS EENN MMAARRQQUUEESS

AANNCCIIEENNNNEE

WWEERRKKSSTTOOFFFF

C C I I E E N N N N E E W W E E
C C I I E E N N N N E E W W E E
           
E E R R K K S S T T O O F F F F
E E R R K K S S T T O O F F F F

OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS

NNOORRMMEE

NN oo

mmiinn

mmaaxx

mmiinn

mmaaxx

mmiinn

mmaaxx

 

AAFFNNOORR

               

2255

CCrrMMoo 44 ++ QQTT

25

CD4

1.7213

25

260

         
 

Traité

4422

CCrr MMoo 44 ++ QQTT

42

CD4

1.7225 /

20

700

       

Acier prétraité à 95 kg, Possibilité de résilience à -20°C

4422

CCrr MMoo 44 SS ++ QQTT

Traité

1.7227

 

22

220

       

écrouté h10

FFOO 9955 SSVVAA ((ssttaabbiilliizzeedd))

42CD4 + S Traité

 

20

300

       

Acier à haute usinabilité SuperVitac ® prétraité à 95 kg

35,5

110,5

       

écrouté k12

 

3300

CCrrNNiiMMoo 88 QQTT

30CND 8

1.6580

20

500

       

Acier prétraité à 1100 MPa, Possibilité de résilience à –20°C

 

Traité

20

226

       

écrouté h10

DDFFOO 111100 SSVVAA ((ssttaabbiilliizzeedd))

30CND8 + S Traité

 

20

300

       

Acier à très haute usinabilité et haute ténacité, SuperVitac ® prétraité à110 kg

19

50

       

écrouté h10

4400

CCrrMMnnMMoo88 ++ QQTT

40

CMD 8

1.2312

30,8

453

       

Acier à haute usinabilité, prétraité à 115 kg

 

Traité

3344

CCrrNNiiMMoo 66 ++ QQTT

34NCD 6

1.6582

30

300

         
 

Traité

3399

NNiiCCrrMMoo 33 ++ QQTT

40

CND 3

1.6511

30

800

         
 

Traité

4400

NNiiCCrrMMoo 77 ++ QQTT

40

NCD 7

1.6562

16

750

         
 

Traité

AAcciieerr ppoouurr RRoouulleemmeenntt

 

NNOORRMMEESS IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS

AANNCCIIEENNNNEE

WWEERRKKSSTTOOFFFF

C C I I E E N N N N E E W W E E
C C I I E E N N N N E E W W E E
           
E E R R K K S S T T O O F F F F
E E R R K K S S T T O O F F F F

OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS

NNOORRMMEE

NN oo

mmiinn

mmaaxx

mmiinn

mmaaxx

mmiinn

mmaaxx

AAFFNNOORR

 

110000 CCrr 66

100C6

1.3505

3

400

         

13

Aciers pour la mécanique

 

AAcciieerrss ppoouurr aapppplliiccaattiioonnss PPééttrroollee

 

NNOORRMMEESS IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS EENN MMAARRQQUUEESS

AANNCCIIEENNNNEE

WWEERRKKSSTTOOFFFF

C C I I E E N N N N E E W W E E
C C I I E E N N N N E E W W E E
           
E E R R K K S S T T O O F F F F
E E R R K K S S T T O O F F F F

OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS

NNOORRMMEE

NN oo

mmiinn

mmaaxx

mmiinn

mmaaxx

mmiinn

mmaaxx

 

AAFFNNOORR

 

CCrreeuusseellssoo ®® 3388

TStE 355

 

25

380

       

Acier à haute limite élastique avec résilience KV à -50°C

AAIISSII 44113300

30CD4

 

35

510

       

autres dimesnsions sur demande

Traité

AAIISSII 44114400

40CD4

 

70

350

       

AISI 4145 sur demande

Traité

   
   

AAcciieerrss RRéécceeppttiioonnnnééss

NNOORRMMEESS IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS EENN MMAARRQQUUEESS

AANNCCIIEENNNNEE

WWEERRKKSSTTOOFFFF

C C I I E E N N N N E E W W E E
C C I I E E N N N N E E W W E E
   
C C I I E E N N N N E E W W E E
C C I I E E N N N N E E W W E E

OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS

NNOORRMMEE

NN oo

mmiinn

mmaaxx

 

mmiinn

mmaaxx

mmiinn

mmaaxx

 

AAFFNNOORR

 

PPoossssiibbiilliittééss ddee rréécceeppttiioonn aauupprrèèss dd''oorrggaanniissmmeess tteellss qquuee :: AAmmeerriiccaann BBuurreeaauu ooff SShhiippppiinngg ((AABBSS)),, BBuurreeaauu VVeerriittaass,, DDeett NNoorrsskk VVeerriittaass ((DDNNVV)),, GGeerrmmaanniisscchheerr LLllooyydd,, LLllooyydd''ss RReeggiisstteerr

 

CC2222

88

NN // AASSTTMM AA110055 //

   

20

720

         

AASSMMEE SSAA 110055

AA335500 LLFF22

   

80

625

         

SS335555 NNLL ++ NN

   

20

600

       

résilience –40°C mini 30 Joules

CC4455 NN

     

20

650

         

4422

CCrrMMoo 44 ++ QQTT

   

35

700

       

résilience –40°C mini 30 Joules

     

AAcciieerrss ddee FFlluuaaggee RRééssiissttaannttss àà CChhaauudd

 

NNOORRMMEESS IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS

E S S I I N N T T E E R R N N A
E S S I I N N T T E E R R N N A

CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONNSS

 

mmiinn

mmaaxx

CCeerrttiiffiiccaattiioonn 33

22

TTÜÜVV1166//0011//22000088

 

SSttaannddaarrddss dd''iinnssppeeccttiioonn AADDWW 1133,, TTRRBB 110000,, TTRRDD 110077

 

PP225500 GGHH

 

20

720

 

PP335555 QQTT LL11++LL22++HH // TTSSttEE-- WWSSttEE 335555VV

80

625

Possibilité de réception ABS, Bureau Veritas, Det Norsk Veritas (DNV), Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register

SS335555 NNLL ++ NN

 

20

600

disponible avec les certificats

1155

MMoo 33 // 11 55441155

20

720

EN 10204/3.2 TÜV, EN 10204/3.1

1133

CCrr MMoo 4444VV // AASSTTMM AA 118822 FF1122 CCLL22 //

30

720

AASSMMEE SSAA 118822 FF1122 CCLL22 // 11

77333355

1100

CCrrMMoo 99--1100VV // AASSTTMM118822 FF2222