Vous êtes sur la page 1sur 35

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

Instrukcja obsugi
Wysokocinieniowych Urzdze Zimnowodnych EHRLE

Seria KD 4x4
KD 823 4x4 KD 940 4x4 KD 1140 4x4 KD 1340 4x4 KD 1540 4x4 KD 1840 4x4

PRZED URUCHOMIENIEM URZDZENIA NALEY ZAPOZNA SI DOKADNIE Z NINIEJSZ INSTRUKCJ OBSUGI oraz WSKAZWKAMI BEZPIECZESTWA DLA WYSOKOCINIENIOWYCH URZDZE CZYSZCZCYCH Przy instalacji, uruchamianiu i przy zastosowaniu urzdzenia naley przestrzega Instrukcji Obsugi i Wskazwek Bezpieczestwa dla Wysokocinieniowych Urzdze Czyszczcych.

Instrukcj zachowa dla pniejszego wykorzystania albo kolejnego uytkownika Instrukcj przechowywa tak aby mie j zawsze pod rk.
Urzdzenie jest zgodne z normami i dyrektywami Unii Europejskiej. Posiada Deklaracj Zgodnoci WE

Kwiecie 2012 r.

s. 1/35

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

ZASADY BEZPIECZESTWA I UWAGI DOTYCZCE BEZPIECZNEGO POSUGIWANIA SI URZDZENIEM.

PRZED URUCHOMIENIEM URZDZENIA NALEY ZAPOZNA SI DOKADNIE Z NINIEJSZ INSTRUKCJ OBSUGI

A.1. Zasady Bezpieczestwa

Wymagania oglne: 1. Kadorazowo przed wczeniem urzdzenia naley dokona oceny stanu technicznego myjki. W przypadku odkrycia jakichkolwiek niesprawnoci nie wolno rozpoczyna pracy. 2. Podczenie urzdzenia musi zosta wykonane przez osoby posiadajce odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje i uprawnienia. 3. Napraw, przegldw i remontw mog dokonywa tylko uprawnieni pracownicy lub autoryzowany serwis. 4. Do obsugi i pracy z urzdzeniem mog by dopuszczeni tylko przeszkoleni pracownicy, zgodnie z wymaganiami BHP. 5. Zakadowe suby BHP zgodnie z aktualnymi przepisami powinny opracowa plan szkolenia i przygotowa informacje o zagroeniach na stanowisku pracy z myjk EHRLE oraz okreli, jakie rodki ochrony osobistej musz by stosowane. 6. Do eksploatacji naley uywa tylko materiaw wyszczeglnionych w niniejszej instrukcji. Stosowanie innego rodzaju materiaw eksploatacyjnych bez zgody producenta jest zabronione. 7. Do napraw mona stosowa tylko czci zamienne zatwierdzone przez producenta. 8. Jeli w trakcie pracy zostanie wykryta jakakolwiek niesprawno naley natychmiast przerwa prac. 9. Czynnoci eksploatacyjne, przegldy, uzupenianie paliwa, rodkw chemicznych musz wykonywa osoby odpowiednio przeszkolone.
s. 2/35

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

10. Naprawy i wszelkie czynnoci eksploatacyjne mona wykonywa tylko przy zatrzymanej maszynie i odczonym zasilaniu. 11. Nie pozostawia urzdzenia bez nadzoru, chroni przed dziemi.

A.2. BHP podczas pracy z myjkami wysokocinieniowymi.

Wytyczne do opracowania instrukcji stanowiskowej i oceny zagroe:

Myjki wysokocinieniowe EHRLE su do mycia przedmiotw i powierzchni za pomoc strumienia wody z dodatkiem rodkw chemicznych (np. detergentw) 1. Nie naley kierowa strumienia wody na ludzi lub zwierzta. Woda pod cinieniem moe rozerwa ubranie, obuwie i spowodowa powane uszkodzenia ciaa. Naley stosowa odzie ochronn, a w szczeglnoci wzmocnione wodoodporne obuwie i rkawice. 2. Nie naley kierowa strumienia wody na przedmioty kruche, delikatne, wraliwe na dziaanie wody, gdy moe to doprowadzi do ich zniszczenia, a kawaki z rozerwanych przedmiotw mog rani ludzi lub zwierzta. Obecno osb postronnych i pracownikw niewyposaonych w odpowiednie rodki ochrony jest zabroniona. 3. Mycie wod pod cinieniem powoduje powstawanie pyu wodnego i pary, ktra moe by przenoszona przez ruch powietrza i osiada na maszynach i przedmiotach znajdujcych si w pobliu miejsca mycia. Naley uywa myjek w miejscach do tego wydzielonych, a inne przedmioty zabezpieczy przed dziaaniem wody. Operator prowadzcy mycie musi by wyposaony w wodoodporn odzie ochronn. W przypadku mycia pojemnikw po rodkach chemicznych, skaonych biologicznie itp. musi stosowa odpowiedni ochron drg oddechowych, oczu i skry. 4. Proces mycia moe by przeprowadzany z dodatkiem rodkw chemicznych. Przed rozpoczciem eksploatacji naley si upewni, e zastosowano waciwe rodki chemiczne, a ich obecno nie wpywa ujemnie na myte obiekty, ludzi, zwierzta i przedmioty w bezporednim otoczeniu stanowiska mycia.

s. 3/35

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

5. W procesie mycia oderwane zanieczyszczenia mog by odrzucane ze znaczn si. Operator i pracownicy przebywajcy w pobliu stanowiska mycia musz stosowa odpowiednie rodki ochrony oczu.

A.3. Zagroenia wystpujce w miejscu pracy myjki wysokocinieniowej:


a) Strumie wody pod wysokim cinieniem - bezporednie i porednie dziaanie na ludzi i zwierzta moe prowadzi do uszkodze ciaa - moe prowadzi do uszkodzenia standardowej odziey i obuwia roboczego - moe uszkadza delikatne przedmioty - moe powodowa dostawanie si wody w miejsca normalnie nienaraone na jej wnikanie - moe powodowa odrzucanie lekkich przedmiotw - moe powodowa odrywanie i odrzucanie luno przylegajcych elementw

b) Wysoka temperatura - strumie gorcej wody moe powodowa oparzenia - dotkniecie gorcych czci np. obudowy podgrzewacza, niektrych elementw komina moe powodowa oparzenia c) rodki chemiczne, paliwo - stosowane dodatki do wody w postaci np. detergentw mog by przenoszone z pyem wodnym, dostawa si do oczu, drg oddechowych, skry, co moe powodowa podranienia - kontakt ze stonymi rodkami chemicznymi podczas uzupeniania materiaw eksploatacyjnych moe powodowa podranienia

d) Haas - wypyw wody pod wysokim cinieniem powoduje powstawanie haasu

s. 4/35

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

e) Wirujce elementy - pod obudow maszyny znajduj si obracajce si czci, nie wolno pracowa ze zdjtymi lub otwartymi obudowami

f) Poraenie prdem elektrycznym - urzdzenie jest zasilane niebezpiecznym dla ycia napiciem; nie wolno kierowa strumienia wody na urzdzenie oraz my obudowy urzdzenia pod napiciem - nie wolno my innych urzdze pozostajcych pod napiciem - nie wolno kierowa strumienia wody na urzdzenia, kable, gniazda oraz wtyczki bdce pod napiciem - z miejsca pracy naley usun urzdzenia elektryczne, gdy mog zosta zalane wod - w miejscu pracy myjki naley zainstalowa wyczniki, oprawy owietleniowe i inne urzdzenia o odpowiedniej klasie ochrony przed wod - instalacja elektryczna w miejscu pracy myjki musi chroni przed poraeniem (np. wyposaona w wyczniki rnicowo-prdowe)

g) Zagroenie wybuchem - urzdzenie nie jest przeznaczone do pracy w atmosferze atwopalnej lub zagroonej wybuchem; istnieje niebezpieczestwo powstania poaru lub zainicjowania wybuchu na skutek iskrzenia czci elektrycznych (silnik, przekaniki) wewntrz urzdzenia

h) Polizgnicie - podczas mycia posadzka wok miejsca pracy jest mokra i moe by zanieczyszczona pynami i innymi substancjami z mytych przedmiotw; istnieje niebezpieczestwo polizgnicia i upadku. Stanowisko pracy powinno by wyposaone w posadzk antypolizgow, mat lub kratk zapobiegajc polizgniciu

s. 5/35

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

Cakowicie zabronione jest kierowanie strumienia wody na: ludzi zwierzta maszyny w ruchu maszyny pozostajce pod napiciem gniazda i przewody elektryczne przedmioty delikatne i kruche

Przed przystpieniem do eksploatacji naley zapozna si ze Wskazwkami bezpieczestwa dla wysokocinieniowych urzdze czyszczcych stanowicymi zacznik do niniejszej instrukcji.

s. 6/35

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

Wstp
Szanowni Pastwo! Kupujc profesjonalne urzdzenie wysokocinieniowe produkcji EHRLE stajecie si wacicielem produktu wysokiej jakoci. Urzdzenia EHRLE cechuje: Prosta obsuga, Niezawodno, Bezpieczestwo dla rodowiska naturalnego. Urzdzenia speniaj midzynarodowe i krajowe standardy bezpieczestwa oraz posiadaj aprobaty midzynarodowych instytutw badawczych. Wszystkie nasze Urzdzenia Wysokocinieniowe posiadaj Europejski znak CE. Ta instrukcja obsugi zawiera zasady dziaania, pielgnacji oraz napraw dla urzdze wysokocinieniowych serii: KD 823 4x4 230 V, KD 940 4x4 (5,0 kW) KD 1140 4x4 (7,9 kW) KD 1540 4x4 (14 kW) KD 1840 4x4 (14 kW). Oglne Przepisy dotyczce Bezpieczestwa Przy instalowaniu, uruchamianiu i przy pracy urzdzeniem wysokocinieniowym naley cile przestrzega niniejszej Instrukcji Obsugi oraz Wskazwek Bezpieczestwa dla Wysokocinieniowych Urzdze Czyszczcych (znajduj si na stronach 29-30 tej instrukcji oraz w zaczonej do urzdzenia ksice). Tylko specjalnie przeszkolona i wykwalifikowana osoba jest upowaniona do prowadzenia instalacji, konserwacji i napraw urzdzenia wysokocinieniowego. Naley zastosowa si do waciwych przepisw wadz krajowych i lokalnych. Ryzyko obrae z powodu strumienia wysokocinieniowego. Nie kierowa strumienia wysokocinieniowego na ludzi ani na zwierzta. Niebezpieczestwo poraenia prdem elektrycznym. Nie kierowa strumienia wysokocinieniowego na urzdzenia elektryczne, kable, gniazda elektryczne ani na instalacj. Sprawdzi przewd zasilania elektrycznego (kabel) przed kadym uyciem. Nigdy nie czy urzdzenia wysokocinieniowego strumieniem wody. Trzymaj dzieci z dala od urzdzenia wysokocinieniowego. Urzdzenie nie moe by uywane przez dzieci.
s. 7/35

KD 1340 4x4 (7,9 kW),

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

Zawarte w niniejszej instrukcji obsugi:

OSTRZEENIA oznaczone symbolem

UWAGI oznaczone symbolem

NOTY oznaczone symbolem


s zdefiniowane nastpujco:

OSTRZEENIE

- poprzedza procedury postpowania, instrukcje itp., ktrych naley cile przestrzega, gdy niezastosowanie si do nich moe prowadzi do wypadkw koczcych si obraeniami ciaa lub mierci. pojawia si rwnie w sytuacji, gdy niewaciwe uycie urzdzenia czy uycie niezgodnie z przeznaczeniem moe prowadzi do obrae ciaa lub mierci.

OSTRZEENIE -

Ze szczegln uwag naley zapozna si z fragmentami niniejszej instrukcji obsugi wyrnionymi OSTRZEENIEM i bezwzgldnie ich przestrzega!

naley bezwzgldnie przestrzega, gdy niezastosowanie si do nich moe prowadzi do zniszczenia urzdzenia wysokocinieniowego lub innych strat materialnych. UWAGA pojawia si rwnie, gdy niewaciwe uycie urzdzenia moe spowodowa zniszczenie urzdzenia lub inne straty materialne. Naley stosowa si do wszelkich UWAG zawartych w nieniejszej instrukcji obsugi i bezwzgldnie ich przestrzega.

UWAGA poprzedza procedury postpowania, instrukcje itp., ktrych

NOTA - poprzedza dodatkowe informacje wyjaniajce.


---------------------------------------------------------------------------------------Tylko specjalnie przeszkolona i wykwalifikowana osoba jest upowaniona do prowadzenia instalacji, konserwacji i napraw urzdzenia wysokocinieniowego. Naley zastosowa si do waciwych przepisw wadz krajowych i lokalnych.
s. 8/35

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

1. 1.1

Opis techniczny Informacje oglne Urzdzenia wysokocinieniowe mobilne bez podgrzewania wody s podzielone na nastpujce kategorie: Seria KD 823 4x4 Urzdzenia Wysokocinieniowe Profesjonalne zasilanie 230 V, Seria KD 940 4x4, KD 1140 4x4, KD 1340 4x4 - Urzdzenia Wysokocinieniowe Profesjonalne Seria KD 1540 4x4, KD 1840 4x4 - Urzdzenia Wysokocinieniowe Przemysowe

1.2

Przeznaczenie W myjniach samochodw i pojazdw drogowych W fabrykach przemysowych i montaowych (np. urzdze, narzdzi itp), W supermarketach, hotelach, Budynkw (np. fasady, elewacje), zabudowania inwentarskie, Chodnikw, placw, podjazdw, nawierzchni, posadzek, cian, Pojazdw (samochodw, ciarwek, maszyn drogowych i budowlanych), Sanitariatw, basenw, itp. Maszyn drogowych, sprztu cikiego.

Urzdzenia Wysokocinieniowe serii KD 4x4, s stosowane do czyszczenia:

Urzdzenia Wysokocinieniowe Ehrle maj zastosowanie take w usuwaniu bardzo trudnych zanieczyszcze z powierzchni wodoodpornych. Urzdzenie zapewnia optymalne efekty mycia dla trudnych zada mycia, takich jak stare i trudne do usunicia innymi sposobami zabrudzenia. Urzdzenia EHRLE s proste w obsudze i regulacji (np. dziki pynnej regulacji nastaw dozowania detergentu, regulacji cinienia, wydajnoci toczenia i za pomoc specjalnych dysz).

s. 9/35

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

1.3

Rysunki maszyn KD 4x4 z opisem Rysunki z opisem urzdze EHRLE KD 4x4. KD 823 4x4, KD 940 4x4 KD 1140 4x4 KD 1340 4x4, KD 1540 4x4 KD 1840 4x4.

Legenda do rysunku
1. Zawr dozowania chemii 2. Wcznik gwny 0/I 3. Zawr regulacji cinienia 4. Pompa z gowic z kutego mosidzu 5. Koa z penej gumy 6. Przewd zasilania elektrycznego 7. Manometr wskazujcy cinienie 8. Wlot doprowadzenia wody 9. Uchwyt do nawijania kabla 10. Dysza wirujca typu TURBOwa *(opcja) 11. Bben do nawijania wea ze skadan rczk *(opcja) 12. W zasysania detergentu (chemii myjcej) z filterkiem 13. Pistolet wysokocinieniowy 14. Podwozie ze zbiornikiem wodnym

Rys 1.

Urzdzenie Wysokocinieniowe serii KD 4x4, widok oglny

* Bben do nawijania wa (11) i Dysza wirujca Turbo (10) s opcjonalne (nie wystpuj w wersji ECO)

s. 10/35

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

Rys 2.

Urzdzenie Wysokocinieniowe serii KD 4x4, widok oglny

Rys 3.

Urzdzenie Wysokocinieniowe serii KD 4x4, widok oglny


6. Przewd zasilania elektrycznego 7. Manometr wskazujcy cinienie 8. Wlot doprowadzenia wody 9. Uchwyt do nawijania kabla 10. Dysza wirujca typu TURBO *(opcja) 11. Bben do nawijania wea ze skadan rczk *(opcja) 12. W zasysania detergentu (chemii myjcej) z filterkiem 13. Pistolet wysokocinieniowy 14. Podwozie ze zbiornikiem wodnym

Legenda do Rys. 2 i Rys. 3


1. Zawr dozowania chemii 2. Wcznik gwny 0/I 3. Zawr regulacji cinienia 4. Pompa z gowic z kutego mosidzu 5. Koa z penej gumy

* Bben do nawijania wa (11) i Dysza wirujca Turbo (10) s opcjonalne (nie wystpuj w wersji ECO)
s. 11/35

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

1.4 Dane techniczne 1.4.1 Dane techniczne dla serii KD 4x4 Ponisza tabela przedstawia dane techniczne urzdze
Parametr \ Typ Urzdzenia Cinienie pracy Dysza wysokocinieniowa standardrowa Cinienie robocze (regulowane pynnie) Maksymalne cinienie chwilowe. Max. sia odrzutu Poziom haasu (wg 2000/14/EU) Wydajno wody Regulowana pynnie Temperatura wody doprowadzanej Max. temperatura na wejciu Przycza elektryczne Napicie (czstotliwo) Moc przyczeniowa Zabezpieczenie (bezpiecznik zwoczny TT lub D) Stopie ochrony Pojemnoci zbiornika wody Zbiornik wyrwnawczy Wymiary Dugo Szeroko Wysoko Masa wasna (bez akcesoriw) Parametr \ Typ Urzdzenia Cinienie pracy Dysza wysokocinieniowa standardrowa Cinienie robocze (regulowane pynnie) Maksymalne cinienie chwilowe. Max. sia odrzutu Poziom haasu (wg 2000/14/EU) Wydajno wody Regulowana pynnie Temperatura wody doprowadzanej Max. temperatura na wejciu Przycza elektryczne Napicie (czstotliwo) Moc przyczeniowa Zabezpieczenie (bezpiecznik zwoczny TT lub D) Stopie ochrony Pojemnoci zbiornika wody Zbiornik wyrwnawczy Wymiary Dugo Szeroko Wysoko Masa wasna (bez akcesoriw) KD 823 4x4 2504 10-135 160 33 89 dB(A) 260-780 KD 940 4x4 2504 10-190 220 47 90 dB(A) 330-840 KD 1140 4x4 2504 10-250 280 59 90 dB(A) 330-960 Jednostka

Bar Bar N dB(A) l/h

60

60

60

1~230 (50)
3,0 20 IP 54 35

3~400 (50)
5,0 16 IP 54 35

3~400 (50)
7,9 25 IP 54 35

V (Hz) kW A

1080 600 970 80 KD 1340 4x4 2506 10-180 200 62 90 dB(A) 330-1320

1080 600 970 87 KD 1540 4x4 2507 10-280 300 98 92 dB(A) 330-1500

1080 600 970 98 KD 1840 4x4 2510 10-220 250 104 93 dB(A) 330-1800

mm mm mm kg Jednostka

Bar Bar N dB(A) l/h

60

60

60

3~400 (50)
7,9 25 IP 54 35

3~400 (50)
14,0 35 IP 54 35

3~400 (50)
14,0 35 IP 54 35

V (Hz) kW A

1080 600 970 98

1080 600 970 125

1080 600 970 125

mm mm mm kg

s. 12/35

Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

2.
2.1

Rozruch, eksploatacja i obsuga


rodki ostronoci w celu zapobieenia wypadkom

Podczas pracy z urzdzeniem wysokocinieniowym operator uytkownik, musi nosi ubranie ochronne m.in.: wodoodporne, gumowe buty, rkawice ochronne, okulary, ochronniki suchu, kask ochronny itp. Przed rozruchem urzdzenia zawsze naley sprawdzi, czy nie ma adnych widocznych uszkodze urzdzenia czy akcesoriw i podzespow roboczych (we wysokocinieniowe, kable czy inne czci elektryczne lub mechaniczne). Nie mona zezwala na uywanie uszkodzonego urzdzenia wysokocinieniowego. Strumienie wysokocinieniowe mog by niebezpieczne, jeli s niewaciwie uywane. Nie wolno strumienia kierowa na osoby, zwierzta czy elektryczne urzdzenia zasilane prdem (maszyny, urzdzenia, kable, kontakty, gniazdka etc.). Przed kadym czyszczeniem urzdzenia wysokocinieniowego naley wyczy urzdzenie i odczy przewd zasilania od gniazda zasilania elektrycznego. Urzdzenie wysokocinieniowe nie moe by uywane przez dzieci. Poziom haasu urzdzenia wysokocinieniowego dochodzi w zalenoci od typu do 93 dB (A). Haas moe przekroczy ten poziom, w czasie stosowania strumienia wysokocinieniowego na powierzchni wzmacniajcej haas. Dlatego zarwno uytkownik, jak i inne osoby przebywajce w miejscu pracy urzdzenia, powinny nosi ochronniki suchu.
Przed zmian detergentw czyszczcych na inne, naley przepuka cay system wysokocinieniowy wod przez minimum 2 minuty, przez zaczenie pistoletu natryskowego przy wczonym poborze detergentu. Pozwoli to na uniknicie pniejszych niebezpiecznych reakcji chemicznych.

Urzdze wysokocinieniowych nie mona umieszcza ani stosowa w pomieszczeniach, w strefach czy w otoczeniu o atmosferze atwopalnej, wybuchowej lub zagroonej wybuchem. Eksploatacja jest tu cakowicie zabroniona! Urzdzenia nie s przeznaczone do eksploatacji w atmosferze atwopalnej lub zagraajcej wybuchem. Zawieraj czci powodujce iskrzenie i powstawanie adunkw elektrostatycznych. Nie wolno my przedmiotw ani urzdze, ktre gro wybuchem lub zapaleniem. Przy zastosowaniu urzdze wysokocinieniowych na stacjach benzynowych lub innych niebezpiecznych strefach i obszarach zagroonych naley cile przestrzega wszelkich stosownych przepisw bezpieczestwa dotyczcych tych obiektw. Naley bezwzgldnie przestrzega i stosowa si do odpowiednich przepisw wadz lokalnych, obowizujcych norm oraz przepisw BHP.

s. 13/35

Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

2.2

Informacja oglna o zastosowaniu urzdze wysokocinieniowych

Nie naley uywa detergentw czyszczcych do mycia fasad, tarasw, narzdzi ogrodowych etc. Do usuwania opornego brudu naley stosowa dysz rotacyjn. Przy myciu silnikw miejsca mycia powinny by wyposaone w odpowiadajce przepisom ochrony rodowiska separatory i systemy wyapywania substancji niebezpiecznych dla rodowiska.

Jeli urzdzenia wysokocinieniowe s uywane na stacjach benzynowych lub innych niebezpiecznych strefach i miejscach, naley bezwzgldnie zastosowa si do odpowiednich dla takich obiektw przepisw i zasad bezpieczestwa. 2.3 Rozpakowanie urzdze po dostawie

Przed rozpakowaniem urzdzenia sprawdzi czy opakowanie nie nosi znamion uszkodzenia w czasie transportu Rozpakowa urzdzenie z kartonu i sprawdzi stan, kompletno urzdzenia, sprawdzi czy nie ma wyciekw oleju Jeeli urzdzenie jest uszkodzone czy zniszczone naley niezwocznie powiadomi przewonika i sprzedawc cign urzdzenie z palety uwaga na ciar. Ustawi urzdzenie na rwnej, poziomej powierzchni, zabezpieczy koa hamulcem
Prosimy o przestrzeganie zasad ochrony rodowiska i utylizacj elementw opakowania zgodnie z obowizujcym i przepisami dotyczcymi recyklingu

2.4

Instalacja i przygotowanie urzdzenia do pracy Przed przystpieniem do pracy szczegowo zapozna si z instrukcj obsugi i Wskazwkami Bezpieczestwa dla Wysokocinieniowych Urzdze Czyszczcych opisanych na stronach 29-30. Urzdzeniem moe pracowa tylko operator upowaniony przez waciciela maszyny i przeszkolony w zakresie obowizujcych przepisw BHP.

2.4.1 Zalecenia Oglne Tylko osoby specjalnie wyszkolone s upowanione do instalacji i podczenia urzdze wysokocinieniowych. Zawsze naley przestrzega waciwych przepisw krajowych dotyczcych instalacji i uytkowania urzdze wysokocinieniowych Urzdze wysokocinieniowych nie mona uywa w pomieszczeniach, w strefach czy w otoczeniu o atwopalnej, wybuchowej lub zagroonej wybuchem atmosferze. Eksploatacja jest tu cakowicie zabroniona! Przy zastosowaniu urzdze wysokocinieniowych na stacjach benzynowych lub innych niebezpiecznych strefach i obszarach zagroonych naley cile przestrzega wszelkich stosownych przepisw bezpieczestwa dotyczcych tych obiektw.
s. 14/35 Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

Przy uywaniu wysokocinieniowych urzdze EHRLE naley bezwzgldnie przestrzega odpowiednich przepisw przeciwpoarowych oraz stosowanych dla takich urzdze przepisw krajowych i lokalnych.

Naley upewni si, e dopyw wody oraz sposb doprowadzenia energii elektrycznej s odpowiednie, i e gwarantuj niezmienne parametry dostarczanych mediw. Waciwy poziom napicia elektrycznego oraz ilo i czysto doprowadzonej wody zmniejszaj ryzyko awarii urzdzenia (aby sprawdzi wymagania odnonie mediw dla poszczeglnych urzdze zobacz cz dane techniczne). Przed przystpieniem do pracy naley szczegowo zapozna si z Wskazwkami bezpieczestwa dla wysokocinieniowych urzdze czyszczcych (s zaczonone do instrukcji obsugi na stronach 29 i 30 / mona je te znale w osobnej ksice dostarczanej z maszyn). Urzdzeniem moe pracowa tylko operator, ktry zna instrukcj obsugi i jest upowaniony przez waciciela maszyny i przeszkolony w zakresie obsugi i obowizujcych przepisw BHP. 2.4.2 Przyczenie do sieci wodnej Do pracy z urzdzeniem wysokocinieniowym naley uywa jedynie czystej wody. Temperatura wody doprowadzanej nie moe przekroczy 60 C. Nie odpowietrzenie ukadu wodnego lub zbyt maa ilo doprowadzonej wody do maszyny powoduje powstanie zjawiska kawitacji, ktre trwale uszkadza wewntrzne elementy pompy wysokocinieniowej. Dopyw wody musi by zgodny z DIN 1988 (Regulacje dotyczce wody pitnej dla gromadzenia i uycia). Naley zapozna si i zastosowa si do przepisw wadz lokalnych. Zalecane jest, aby doprowadzenie wody zasilajcej maszyn zabezpieczy za pomoc zaworu zwrotnego antyskaeniowego, zabezpieczajcego przed przepywem zwrotnym z urzdzenia do wodocigu. Wydajno rda dostarczonej wody musi by na poziomie minimalnym zgodnym z zapotrzebowaniem wodnym maszyny (patrz punkt 1.4). Naley zaopatrzy si w zawr odcinajcy wod. Powinno si poczy myjk wysokocinieniow z dopywem wody za pomoc elastycznego wa o przekroju min. 3/4" . 2.4.3 Zaoenie akcesoriw Przycza wodne wysokocinieniowe uszczelniane s o-ringami. Zawsze przed podczeniem wa wysokocinieniowego sprawdzi czysto o-ringw i gniazd. Wszelkie zanieczyszczenia powoduj utrat szczelnoci i trwae uszkodzenia o-ringw. Naley dokrci w wysokocinieniowy do pistoletu natryskowego przez odpowiednie poczenie gwintowane. Naley przymocowa wysokocinieniow dysz do lancy. Po zamocowaniu lanc czymy z pistoletem za pomoc szybkozcza.
s. 15/35 Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

2.4.4 Podczenie do sieci elektrycznej Podczenie urzdzenia do sieci elektrycznej naley wykona zgodnie z obowizujcymi przepisami dotyczcymi urzdze elektrycznych. Podczenie urzdzenia do sieci elektrycznej moe przeprowadzi jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Gniazda w miejscu pracy myjki musz by wodoszczelne, zabezpieczone przed zamakaniem i zalewaniem. Naley poczy myjk wysokocinieniow kablem zasilajcym, tylko do gniazda ze stykiem ochronnym, sprawnego i wykonanego zgodnie z przepisami elektrycznymi. Napicie sieci zasilajcej musi by zgodne z wartoci napicia przedstawion na tabliczce znamionowej urzdzenia. Zgodnie z przepisami bezpieczestwa wszystkie zasilane elektrycznie urzdzenia i sprzty (np. maszyny, urzdzenia, przewody, gniazda elektryczne etc.) znajdujce si w obszarze roboczym pracy urzdzenia wysokocinieniowego musz by wodoszczelne. Poczenia elektryczne (gniazda, wtyki itp.) nie mog lee na ziemi, musz by zawsze suche. Nie wolno dotyka (czy, rozcza) pocze elektrycznych mokrymi rkami. Stosowa bezpieczniki o charakterystyce dobranej do rodzaju obcienia. Przewody instalacji staej zasilajce maszyn, musz spenia wymagania przepisw elektrycznych waciwych dla danego typu budynku i rodzaju instalacji. Przekroje przewodw i zabezpieczenia naley dobra z uwzgldnieniem obcienia i wartoci prdw zwarciowych. Zalenie od typu urzdzenia, musz by spenione nastpujce wymagania: - czna dugo przewodw zasilajcych (przeduaczy) nie powinna przekracza 30 m, - o ile to moliwe nie czy przeduaczy, - nie podcza maszyny do zwinitego przeduacza, w zwojach indukuj si prdy, co niepotrzebnie powoduje zwikszony pobr prdu, rozwija przewody na prosto, - stosowa tylko kable w osonie gumowej lub silikonowej przeznaczone do zasilania urzdze przenonych i mobilnych, - w przeduaczach montowa oprawki o wielkoci prdu maksymalnego dostosowanego do przekroju y i dugoci, - wartoci podane w Tabeli 2 naley traktowa jako minimalne,
Typ urzdzenia
Seria KD (230 V) KD 940 4x4 (400 V) Seria KD (400 V) Seria KD (400 V)

Moc cakowita
3 kW 5,0 kW 7,9 kW 14 kW

Dugo kabla
Zalecana 30 mb Zalecana 30 mb Zalecana 30 mb Zalecana 30 mb

Przekrj yy
2,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 10 mm2

Tabela 2

! OSTRZEENIE ! Ostatecznego doboru kabli, zabezpiecze i osprztu dokonuje uprawniony elektryk zgodnie z obowizujcymi przepisami.
s. 16/35 Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

Nie mona podczy urzdzenia do zasilania elektrycznego, przed zapoznaniem si z treci punktu 2.5 niniejszej instrukcji obsugi.

2.5

Rozruch, eksploatacja i obsuga

2.5.1 Rozruch, eksploatacja i obsuga urzdze serii KD Nie mona kierowa strumienia wodnego z urzdzenia wysokocinieniowego w stron osb, zwierzt lub elektrycznych urzdze zasilanych prdem (maszyny, urzdzenia, kable, gniazda elektryczne, etc.). Przed rozpoczciem czyszczenia czy mycia sprawd czy myty przedmiot / urzdzenie zostao odczone od sieci elektrycznej! Naley bezwzgldnie odczy wszelkie urzdzenia elektryczne od sieci elektrycznej!

Normalne uytkowanie Ustawi urzdzenie na rwnej, poziomej powierzchni, zabezpieczy koa hamulcem. Kadorazowo przed wczeniem urzdzenia naley dokona oceny stanu technicznego myjki. W przypadku odkrycia jakichkolwiek niesprawnoci nie wolno rozpoczyna pracy Rozpoczynajc uywanie urzdze naley postpowa w nastpujcy sposb: Ustawi wcznik gwny 0/I urzdzenia (2) do pozycji "0" wyczone Pocz pistolet wysokocinieniowy (13) z lanc myjc z dysz wachlarzow albo z lanc z dysz wirujc typu TURBO (10) Podcz w w wysokocinieniowy do pistoletu wysokocinieniowego Podczy w doprowadzajcy wod do wlotu wody z filtrem (8) Sprawdzi czy zawr zasysania-dozowania detergentu (1) jest w pozycji "0", Rozwin i poczy elektryczny kabel zasilajcy urzdzenia (9) do odpowiedniego gniazda sieciowego, Otwrz zawr dopywu wody. Ustawi wcznik gwny 0/I (2) w pozycji I wczone

s. 17/35

Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

Pocignicie pistoletu natryskowego (13) i wczenie urzdzenia wcznikiem gwnym 0/I (2) powoduje odrzut na pistolecie spowodowany si wody wydostajcej si z dyszy. Dlatego pistolet natryskowy i lanca (13) powinny by trzymane pewnie i z si. Po wciniciu spustu na pistolecie natryskowym (13) i wczeniu urzdzenia wcznikiem (2) do pozycji I, pompa zaczyna wpierw przez krtki okres toczy powietrze, a nastpnie woda wydostaje si z dyszy wkrconej w lanc, Regulatorem cinienia (3) ustawi dany poziom cinienia (mona go odczyta na manometrze (7), W czasie pracy zwalniajc spust pistoletu maszyna nadal pracuje, woda kry w ukadzie zamknitym (by-pass) przez ok. 20 sekund, Maszyna wyposaona jest w system TSS po zamkniciu spustu pistoletu pracuje w ukadzie zamknitym (by-pass) przez ok. 20 sec., nastpnie zatrzymuje prac. Ponowne wcinicie spustu pistoletu powoduje uruchomienie maszyny.

Legenda do rysunku
1. Zawr dozowania chemii 2. Wcznik gwny 0/I 3. Zawr regulacji cinienia 4. Pompa z gowic z kutego mosidzu 5. Koa z penej gumy 6. Przewd zasilania elektrycznego 7. Manometr wskazujcy cinienie 8. Wlot doprowadzenia wody 9. Uchwyt do nawijania kabla 10. Dysza wirujca typu TURBOwa 11. Bben do nawijania wea ze skadan rczk 12. W zasysania detergentu (chemii myjcej) z filterkiem 13. Pistolet wysokocinieniowy 14. Podwozie ze zbiornikiem wodnym

* Bben do nawijania wa (11) i Dysza wirujca Turbo (10) s opcjonalne (nie wystpuj w wersji ECO)

Rys 1.

Urzdzenie Wysokocinieniowe serii KD 4x4, widok oglny


s. 18/35 Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

Rys 2.

Urzdzenie Wysokocinieniowe serii KD 4x4, widok oglny

Rys 3.

Urzdzenie Wysokocinieniowe serii KD 4x4, widok oglny


6. Przewd zasilania elektrycznego 7. Manometr wskazujcy cinienie 8. Wlot doprowadzenia wody 9. Uchwyt do nawijania kabla 10. Dysza wirujca typu TURBOwa
s. 19/35 Wersja 3.0

Legenda do rysunku 2 i rysunku 3


1. Zawr dozowania chemii 2. Wcznik gwny 0/I 3. Zawr regulacji cinienia 4. Pompa z gowic z kutego mosidzu 5. Koa z penej gumy 11. Bben do nawijania wea ze skadan rczk 12. W zasysania detergentu (chemii myjcej) z filterkiem 13. Pistolet wysokocinieniowy 14. Podwozie ze zbiornikiem wodnym

* Bben do nawijania wa (11) i Dysza wirujca Turbo (10) s opcjonalne (nie wystpuj w wersji ECO)

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

2.6 Zaczanie pobierania detergentu czyszczcego (chemia myjca) Dla okrelonych zada czyszczenia mona domiesza odpowiednie detergenty do strumienia wysokocinieniowego. W celu ochrony rodowiska zachcamy do stosowania chemii myjcej oszczdnie. Naley stosowa si do instrukcji dozowania i bezpieczestwa podanych na opakowaniach detergentw i dostarczonych przez ich producenta. Stosowanie detergentw moe by niebezpieczne dla rodowiska. Naley zapozna si z karta techniczn stosowanego rodka i zalece w niej zawartych. cieki odprowadza zgodnie z obowizujcymi przepisami. Naley uywa jedynie detergentw i chemikaliw zalecanych przez producenta urzdze - EHRLE GmbH. W innym razie bezpieczestwo stosowania urzdzenia wysokocinieniowego moe by naruszone.

Jako deteregentw nie mona stosowa substancji rcych, reagujcych z metalami, uszkadzajcych gum, wchodzcych w reakcj chemiczn z wod i metalami. Detergenty czyszczce mog by dodawane do wody podczas uytkowania urzdzenia z: a) zewntrznego zbiornika detergentu zasysane przez w z filtrem (12) Zewntrzny zbiornik detergentw naley umiejscowi na tym samym poziomie, co urzdzenie wysokocinieniowe. Aby rozpocz pobr detergentw czyszczcych naley wykona nastpujc czynnoci: Naley umieci w zasysania dteregntu z filtrem (12) w pojemniku z detergentem czyszczcym. Przekrci zawr dozowania chemii (1) z pozycji "OFF" przeciwnie do ruchu wskazwek zegara na wybran pozycj (1 do 10). UWAGA. W przypadku gdy pojemnik chemii czyszczcej (detergentu myjcego) jest pusty urzdzenie moe zasysac powietrze co prowadzi do zniszczenia urzdzenia Liczba na skali podziaki zaworu wskazuje na przyblion wielko dozowania chemii. Im wiksza warto, tym wicej detergentw jest dozowane. Warto dozowania chemii naley uzaleni od stopnia zanieczyszczenia powierzchni, ktra ma by czyszczona. Po zakoczeniu pracy ze rodkiem chemicznym wyk naley woy do pojemnika z czyst wod i przestawi lanc na pobr chemii w celu przepukania ukadu. Zaschnita chemia w ukadzie inektora moe spowodowa awari pracy ukadu pobierania chemii.

s. 20/35

Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

W czasie pracy ulegaj naturalnemu zuyciu wszelkie elementy ruchome oraz uszczelniajce. Zuycie uszczelnie wysokocinieniowych pompy oraz regulatora cinienia zaley od: Stopnia zanieczyszczenia wody; Stopnia twardoci wody; Dbania o nie przedostanie si do ukadu wysokocinieniowego zanieczyszcze a w szczeglnoci piasku; Czstotliwoci zamykania i otwierania pistoletu w czasie pracy.

Wykorzystujc urzdzenie umiejtnie i dbajc o jego biec konserwacj, ywotno 2.7 Wyczanie urzdzenia, zakoczenie pracy Aby zakoczy uywanie urzdzenia naley: Ustawi zawr dozowania chemii (1) w pozycji 0, Pracujc sam wod przepuka urzdzenia wysokocinieniowe przez co najmniej 30 sekund, Ustawi wcznik gwny wczania urzdzenia 0/I (2) w pozycji 0 - wyczone Odczy przewd zasilania (6) od gniazda zasilania elektrycznego, Zakrci zawr dopywu wody, Pocign spust na pistolecie natryskowym (13) i odstrzeli ukad wysokocinieniowy. Dziki temu zostanie zwolnione cinienie z maszyny! Dopiero teraz mona odkrci w i pistolet wysokocinieniowy.

2.7.1 Wyczanie urzdze KD 4x4

Naley zabezpieczy spust pistoletu wysokocinieniowego (13) za pomoc blokady, aby uchroni przed przypadkowym uruchomieniem urzdzenia i wystrzeleniem strumienia wysokocinieniowego z dyszy. Po zakoczeniu pracy akcesoria umieci w schowkach i uchwytach do tego przeznaczonych,

s. 21/35

Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

2.8

Certyfikaty i normy prawne

2.8.1 Normy prawne dla urzdze natryskujcych ciecze Podczas uytkowania urzdze wysokocinieniowych naley cile przestrzega zasad dotyczcych bezpieczestwa pracy, przepisw BHP i instrukcji stanowiskowej oraz dopuszcza do pracy jedynie osoby posiadajce odpowiednie przeszkolenie. Szczegowe informacje znajduj si w Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki w Sprawie Zasadniczych Wymaga dla Urzdze Cinieniowych Dz. U. 263 / 2005 / poz. 21-99 oraz w Normie EN 1829-2: 2008 Wysokocinieniowe Myjki, Wysokocinieniowe Maszyny Wodne Strumieniowe wymagania dotyczce bezpieczestwa. Producent EHRLE zapewnia specjalnie przeszkolony personel do konserwacji i naprawy urzdze wysokocinieniowych wasnej produkcji.

3.

Konserwacja i naprawy
Urzdzenie moe obsugiwa tylko osoba przeszkolona z zakresu obsugi. Wszelkich napraw i konserwacji urzdzenia moe dokonywa tylko specjalnie przeszkolona i wykwalifikowana osoba reprezentujca uprawniony i autoryzowany serwis. Przed napraw lub konserwacj urzdzenia wysokocinieniowego, zawsze naley odczy urzdzenie od prdu (sieci elektrycznej). Upewnij si, e urzdzenie nie jest podczone do prdu przypadkowo, niezamierzenie. Wycignij wtyczk z gniazda!

3.1

Dbao o urzdzenie wysokocinieniowe


W adnym wypadku nie wolno czyci wczonego urzdzenia. Zawsze trzeba wyczy urzdzenie przed czyszczeniem i odczy od rda zasilania elektrycznego. Nigdy nie czy urzdzenia za pomoc strumienia wody. W adnym wypadku nie wolno czyci urzdzenia wysokocinieniowego za pomoca strumienia wody pochodzcego z niego samego.

3.1.1 Czyszczenie urzdzenia wysokocinieniowego

Aby wyczyci urzdzenie wysokocinieniowe naley wyczy urzdzenie, rozczy je i odczy je od prdu. Upewnij si, e: Wcznik gwny urzdzenia 0/I (2) jest w pozycji 0 Wyczone, Upewnij si, e urzdzenie nie jest podczone do prdu przypadkowo, niezamierzenie, Zabezpiecz spust pistoletu wbudowan blokad, Upewnij si, e zostaa wycignita wtyczka z gniazda zasilania elektrycznego! Upewnij si, e zawr wody jest zamknity.
s. 22/35 Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

3.1.2 Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu Kiedy urzdzenie wysokocinieniowe jest wystawione na dziaanie temperatury poniej 1 C, urzdzenie jest naraone na nieodwracalne zniszczenie podzespow. Urzdzenie musi by chronione przed mrozem. Po skoczeniu pracy urzdzenie naley oprni z wody. Do urzdzenia trzeba wla pyn przeciwzamarzeniowy.

3.2

Konserwacja i obsuga urzdzenia wysokocinieniowego

Dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania myjki w dugim okresie czasu naley stosowa si do instrukcji obsugi i bezwzgldnie przestrzega opisanych w poszczeglnych czciach niniejszej instrukcji obsugi. Urzdzenie moe by obsugiwane jedynie przez osob przeszkolon z zakresu obsugi urzdzenia. Producent zaleca zawarcie umowy serwisowej lub kontrakt z lokalnym sprzedawc dotyczcy serwisowania urzdzenia. 3.2.1 Konserwacja i obsuga codzienna Sprawdzi stan kabla elektrycznego oraz wtyczki. Kabel nie moe posiada adnego uszkodzenia zewntrznej izolacji, tj. nacicia, przetarcia, zgniecenia, itp. Uszkodzony kabel naley bezwzgldnie wymieni na nowy. Sprawdzi stan wa wysokocinieniowego oraz kocwek, w szczeglnoci o-ringw uszczelniajcych i przyczy gwintowych. Oczyci cae urzdzenie. Jeeli w cigu dnia korzystalimy z poboru chemii przez inektor, po pracy naley przepuka ukad zasysania chemii czysta wod w nastpujcy sposb: Kocwk wyka z filtrem zanurzy w pojemniku z czysta wod, Zawr przestawi na pobr chemii, Wczy maszyn na okoo 2 min. Sprawdzi czy podczas pracy po zamkniciu pistoletu urzdzenie natychmiast przechodzi w stan pracy w ukadzie zamknitym (by-pass) Sprawdzi poziom i jako oleju w przekadni pompy. W przypadku gdy poziom oleju w przekadni jest poniej poziomu MIN co sprawdzi mona na mierniku bagnetowym, olej naley uzupeni lub wymieni zgodnie z opisem w czci Wymiana Oleju. Wyczy filterek na wejciu wody do urzdzenia. Wyczy filierek na wu zasysania detergentw. 3.2.2 Pielgnacja cotygodniowa lub po okoo 40 godzinach pracy Wykona czynnoci obsugi codziennej. Naley sprawdza poziom i kolor oleju w przekadni pompy wysokocinieniowej przez szybk (wziernik) oleju. Naley wymieni przepracowany olej (mtny, czarny, mleczna barwa etc.) zgodnie z opisem w czci Wymiana Oleju. Jeeli po 8 godzinach pracy ponownie olej ma barw mtn, mleczn naley powiadomi serwis (w pompie naley wymieni uszczelnienia wysokocinieniowe)
s. 23/35 Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

Jeli poziom oleju jest poniej minimalnego wskanika, naley napeni lub wymieni olej uzupeniajc go do poziomu optimum (powinno stosowa si jedynie wysokiej jakoci olej polecony w czci 3.2.6). Naley rwnie czyci co tydzie lub po okoo 40 godzinach pracy urzdzenia wstpny filtr wody na doprowadzeniu wody do zbiornika pywakowego. 3.2.3 Pielgnacja co 3-miesice lub co 150 roboczogodzin Po 150 godzinach pracy wymieni olej w pompie lub po pierwszych 3 miesicach pracy. Stosowa olej 15W40. Wczy urzdzenie bez lancy i pistoletu i przepuka czyst wod . Zamontowa lanc i pistolet, uruchomi urzdzenie i sprawdzi dziaanie regulatora cinienia Sprawdzi szczelno pocze na wach, pistolecie i lancy, w razie koniecznoci wymieni oringi na kocwkach Sprawdzi dziaanie inektora zasysajcego rodek chemiczny 3.2.4 Pielgnacja proczna lub w razie potrzeby czciej Naley wymieni co 6 miesicy dysze wysokocinieniowe (albo czciej w razie koniecznoci). Naley rozmontowa zawr regulatora cinienia i nasmarowa odpowiadajce czci. 3.2.5 Pielgnacja coroczna lub co 500 roboczogodzin Urzdzenie wysokocinieniowe musi by sprawdzone kadego roku zgodnie Wytycznymi dla Urzdze Natryskujcych Ciecze (ang. Guidelines for Liquid Sprayers) przez specjalnie upowaniony serwis EHRLE Polska, Wyniki bada musz zosta zapisane w specjalnym raporcie. 3.2.6 Wymiana oleju Do wymiany oleju skrzynki pompy wysokocinieniowej naley stosowa olej mineralny typu: Olej silnikowy SAE 15 W/40. Aby wymieni olej naley postpowa nastpujco: Wykrci korek wlewu oleju z bagnetem, Wycign za pomoc pompki lub wyla stary olej z przekadni pompy, Napeni olej do poziomu wskazanego na wzierniku oleju lub na bagnecie pod korkiem wlewu (uywa jedynie czystego oleju mineralnego 15 W / 40), Ze zuytym olejem naley postpowa zgodnie z przepisami ochrony rodowiska, Jeeli wystpuj wycieki oleju z przekadni olejowej pompy naley niezwocznie skontaktowa si z serwisem. Wycieki oleju gro: zanieczyszczeniem rodowiska naturalnego, zniszczeniem przekadni pompy, utrat praw do gwarancji. Przy pierwszej wymianie oleju mona wykona pukanie porednie Po wymianie oleju moe nastpi szybsze przebarwienie oleju na skutek mieszania si resztek starego oleju z nowym. Nie jest to zjawisko szkodliwe.
s. 24/35 Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

3.2.7 Sprawdzanie wa wysokocinieniowego We wysokocinieniowe o niszej wytrzymaoci ni oryginalne (patrz parametry robocze wa) i we po przeprowadzonej naprawie, s niezwykle niebezpieczne dla ludzi. Uywanie przeciekajcych lub pknitych wy wysokocinieniowych moe doprowadzi do powanych uszkodze ciaa oraz poparze spowodowanych wysokim cinieniem wody lub pary wodnej.

We wysokocinieniowe musz posiada odpowiednie oznaczenie dotyczce zatwierdzonego cinienia pracy, odpornoci na temperatur, dat produkcji i oznaczenie producenta: EHRLE. Przed kadym uruchomieniem urzdzenia wysokocinieniowego naley dokadnie sprawdzi, czy w nie posiada widocznych uszkodze. Nie wolno wcza urzdzenia, jeeli w wysokocinieniowy jest uszkodzony. Naley wymieni uszkodzony w na nowy korzystajc jedynie z oryginalnych czci poleconych przez producenta.

3.3

Naprawa urzdze
Tylko specjalnie przeszkolona i wyspecjalizowana osoba, reprezentujca serwis EHRLE, jest upowaniona do prowadzenia czynnoci zwizanych z napraw i serwisowaniem urzdzenia wysokocinieniowego. Naley zastosowa si do waciwych przepisw wadz krajowych i lokalnych.

W razie zauwaenia wad, uszkodze czci, podzespow, akcesoriw, w razie wystpienia niewaciwej pracy urzdzenia czy awarii naley wezwa autoryzowany serwis urzdze EHRLE. Naley oczyci zabrudzone czci (filtry, zawory, etc). Wymieni uszkodzone czci na oryginalne czci EHRLE. Spis wszystkich czci mona uzyska w EHRLE Polska. 3.3.1 Czci wymienne Do wymiany elementw naley uywa jedynie czci zapasowych poleconych przez producenta EHRLE GmbH.

s. 25/35

Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

3.3.2. Zalecenia eksploatacyjne do wy wysokocinieniowych.

1. Nie naley zgina wa, zawija, wyamywa. Szczeglnie wraliwe jest miejsce tu przy okuciu w pistolecie.

2. Naley uwaa, aby podczas pracy na wu nie powstaway ptelki. Zawinicie si wa i pocignicie moe spowodowa, e cinienie wody od wewntrz przebije oplot i spowoduje pknicie.

3. Nie naley uywa zbyt krtkich wy. Zbyt krtkie we mog powodowa, e wa bdzie zaamywany tu przy okuciu w maszynie. Moe powodowa pkanie wy.

4. Naley unika kadzenia wy na ostro zakoczone krawdzie (blachy, krawdzie czyszczonych pojemnikw), wieszania na cienkich prtach, przekadania przez barierki itp. Wyginanie wa moe powodowa jego pkanie.

5. Naley uwaa, aby w podczas pracy nie ulega skrcaniu. Silne skrcenie uszkadza oplot i moe powodowa pkanie wa.

s. 26/35

Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

6. Nie pozwala na przejedanie po wach pojazdami. Samochody, wzki widowe, wzki akumulatorowe i inne pojazdy mog spowodowa uszkodzenie wy lub ich miejscowe osabienie. Nawet jeli awaria nie wystpi od razu, osabiony w moe pkn po pewnym czasie.

7. Unika kadzenia wa na krawdziach (schody, murki, porcze, krawdzie pojemnikw). Silne zaamanie wa z czasem spowoduje jego osabienie i uszkodzenie.

8. Nie ka na w cikich przedmiotw. Zacinicie wa, zagicie oplotu osabia go i moe spowodowa pknicia - natychmiast lub po pewnym czasie.

9. Nie cign za w. Silne pocignicie za w pod cinieniem moe spowodowa jego wyrwanie z okucia.

10. Unika przecierania wa. Szczeglnie na betonowych krawdziach schodw, stopni, ramp, krawnikach itp. Po przetarciu osony oplot zacznie si uszkadza. Podoy pod w np. desk lub stosowa osony nakadane na w.

s. 27/35

Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

4. Podstawowe Zasady Bezpiecznego Uytkowania Urzdzenia Wysokocinieniowego


A) Urzdzenie wysokocinieniowe moe by obsugiwane tylko przez przeszkolonego operatora. B) Strumie wody pod cinieniem wyrzucany przez dysz moe by niebezpieczny, jeeli zostanie omykowo lub niewaciwie uyty. Strumienia takiego nie wolno kierowa na inne osoby, urzdzenia pod napiciem lub na sam maszyn czyszczc . C) Nie uywaj urzdzenia wysokocinieniowego, jeeli przy mytym obiekcie znajduj si osoby postronne. D) Nigdy nie kieruj strumienia wody pod wysokim cinieniem na siebie lub osoby stojce obok dla zmycia zanieczyszcze z odziey lub butw itp. E) Urzdze wysokocinieniowych nie mona uywa w pomieszczeniach, w strefach czy w otoczeniu o atwopalnej, wybuchowej lub zagroonej wybuchem atmosferze. Eksploatacja jest tu cakowicie zabroniona! F) Nie uywaj urzdzenia wysokocinieniowego, jeeli zostay uszkodzone we wysokocinieniowe, elektryczny przewd przyczeniowy lub inne podzespoy. G) Obsuga urzdzenia powinna mie na sobie odpowiednie ubranie ochronne (wodoodporne kurtki i spodnie, buty gumowe) oraz ochrony osobistej (okulary ochronne, ochrony gowy i suchu). H) Przed rozpoczciem mycia rnych obiektw, operator powinien uchwyci lanc wraz z pistoletem natryskowym pewnie i mocno obiema rkami, gdy po naciniciu spustu pistoletu natryskowego oprcz siy odrzutu, moe rwnie pojawi si moment obracajcy (w zalenoci od stosowanej dyszy). I) Urzdzenie wysokocinieniowe naley przycza tylko do gniazda sieciowego ze stykiem ochronnym. Nie wolno dotyka wtyczki przewodu przyczeniowego mokrymi rkami. J) UWAGA! Nie naley kierowa wysokocinieniowego strumienia myjcego na opony pojazdw, gdy mog one ulec uszkodzeniu. K) Gono urzdzenia wysokocinieniowego przy obcieniu maszyny wynosi w zalenoci od typu od 89 do 93 dB(A) W przypadku mycia strumieniem wysokocinieniowym niektrych przedmiotw moe nastpowa wzmocnienie szumw roboczych do poziomu nawet wyszego od 93 dB(A). Operator maszyny wysokocinieniowej i osoby znajdujce si w jej pobliu powinny mie zapewnion skuteczn ochron suchu, zgodnie z przepisami BHP. L) Uszkodzone czci lub podzespoy urzdzenia wysokocinieniowego naley zastpowa tylko oryginalnymi, nowymi podzespoami zalecanymi przez producenta (sprzedawc) maszyny. Nie naley stosowa czci regenerowanych lub naprawianych. Np. stosowanie naprawianych wy wysokocinieniowych moe spowodowa powane zagroenie. Przy pkniciu wa znajdujcego si pod cinieniem osoby znajdujce si w jego pobliu mog zosta zranione strumieniem wody. M) Jeeli urzdzenie wysokocinieniowe ma by uywane w zamknitych pomieszczeniach (halach) to naley zapewni odpowiedni wentylacj hali. N) Zabrania si przejedania po wu wysokocinieniowym, zaptania go, przyciskania cikimi przedmiotami oraz odkrcania pistoletu od maszyny pod cinieniem. O) Po zakoczeniu mycia gorc wod naley urzdzenie schodzi pracujc wod zimn do uzyskania przez wod wypywajc temperatury 20o C. P) Nie wolno odkrca wa wysokocinieniowego w gorcym, nie schodzonym urzdzeniu. Grozi to poparzeniem.

s. 28/35

Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

s. 29/35

Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

s. 30/35

Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

Niebezpieczestwo poraenia prdem elektrycznym Prace przy elementach instalacji mog przeprowadza jedynie fachowcy elektrycy albo autoryzowani fachowcy

OSTRONIE. Ryzyko obrae z powodu strumienia wysokocinieniowego. Nie kierowa strumienia wysokocinieniowego na ludzi ani na zwierzta. Niebezpieczestwo poraenia prdem elektrycznym. Nie kierowa strumienia wysokocinieniowego na urzdzenia elektryczne, kable ani na instalacj.

Zgodnie z przepisami, przynajmniej raz w roku uprawniony elektryk powinien dokona kontroli instalacji elektrycznej. Przynajmniej raz na rok naley wykona przegld techniczny urzdzenia. Przegldu powinien dokona przeszkolony pracownik lub autoryzowany serwis.

OSTRZEENIE! Urzdzenia nie s przeznaczone do eksploatacji w atmosferze atwopalnej lub zagraajcej wybuchem. Zawieraj czci powodujce iskrzenie i powstawanie adunkw elektrostatycznych.

s. 31/35

Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

Typ Urzdzenia:

Numer seryjny:

Zasilanie elektryczne:

Data sprzeday:

Piecz sprzedawcy i adres serwisu

s. 32/35

Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

Przegld roczny urzdzenia Data Przeprowadzi Uwagi

Przedsibiorstwo EHRLE promuje polityk nieustannego rozwoju. EHRLE zastrzega sobie prawo do wprowadzania usprawnie i zmian w produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

s. 33/35

Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

W razie pyta technicznych prosimy o kontakt z serwisem EHRLE EHRLE Polska Sp. z o.o.
Warzymice 45 72 - 005 Przecaw Telefon +48 91 814 55 55 Telefax +48 91 814 55 60 E-mail: serwis@ehrle.pl Internet: http://www.ehrle.pl

Do Instrukcji Obsugi Doczono: Deklaracje Zgodnoci WE urzdzenia wysokocinieniowego kopia, Wskazwki Bezpieczestwa dla wysokocinieniowych urzdze czyszczcych. Urzdzenia posiadaj Deklaracje Zgodnoci WE wystawiona przez producenta firm: EHRLE Reinigungstechnik GmbH Siemensstrasse 9 89257 Illertissen http://www.ehrle.com Urzdzenia speniaj normy UE i normy polskie. Kade urzdzenie EHRLE Polska dostarczane jest z kart gwarancyjn. Naley zapozna si z warunkami zapisanymi w karcie gwarancyjnej.

Konstrukcja oraz niektre dane techniczne urzdzenia EHRLE mog ulec zmianie bez uprzedzenia

s. 34/35

Wersja 3.0

Instrukcja obsugi wysokocinieniowych urzdze zimnowodnych Ehrle

UWAGA !
Numery w opisie Rysunkw zawartych w niniejszej instrukcji: Rys. 1, Rys .2 i Rys. 3 maj odniesienie do numerw zawartych w tekcie instrukcji. Przykad tekst ze strony 21
2.7 Wyczanie urzdzenia, zakoczenie pracy 2.7.1 Wyczanie urzdze KD 4x4 Aby zakoczy uywanie urzdzenia naley: Ustawi zawr dozowania chemii (1) w pozycji 0, Pracujc sam wod przepuka urzdzenia wysokocinieniowe przez co najmniej 30 sekund, Ustawi wcznik gwny wczania urzdzenia 0/I (2) w pozycji 0, Odczy przewd zasilania (6) od gniazda zasilania elektrycznego, Zakrci zawr dopywu wody, Pocign spust na pistolecie natryskowym (13) i odstrzeli ukad wysokocinieniowy. Dziki temu zostanie zwolnione cinienie z maszyny! Dopiero teraz mona odkrci w i pistolet wysokocinieniowy.

Naley zabezpieczy spust pistoletu wysokocinieniowego (13) za pomoc blokady, aby uchroni przed przypadkowym uruchomieniem urzdzenia i wystrzeleniem strumienia wysokocinieniowego z dyszy. Po zakoczeniu pracy akcesoria umieci w schowkach i uchwytach do tego przeznaczonych,

1. Zawr dozowania chemii 2. Wcznik gwny 0/I 3. Zawr regulacji cinienia 4. Pompa z gowic z kutego mosidzu 5. Koa z penej gumy

6. Przewd zasilania elektrycznego 7. Manometr wskazujcy cinienie 8. Wlot doprowadzenia wody 9. Uchwyt do nawijania kabla 10. Dysza wirujca typu TURBO z lanc a

11. Bben do nawijania wa ze skadan rczk 12. W zasysania detergentu (chemii myjcej) z filterkiem 13. Pistolet wysokocinieniowy 14. Podwozie ze zbiornikiem wodnym

* Bben do nawijania wa (11) i Dysza wirujca Turbo (10) s opcjonalne (nie wystpuj w wersji ECO) s. 35/35 Wersja 3.0