Vous êtes sur la page 1sur 24

KOCHAMY DOBREGO BOGA

Jestemy dziemi Boga


Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0

Wydawnictwo WAM Ksia Jezuici Krakw 2011

Plan wynikowy

20

Temat jednostki lekcyjnej Treci z Podstawy programowej Zadania nauczyciela religii

Cele katechetycznet

Treci z Programu nauczania religii

Przewidywane osignicia ucznia: 1. Wiedza co ucze wie? 2. Umiejtnoci co ucze potrafi? 3. Interioryzacja wartoci co ucze ceni?

Rozdzia I. Rodzina dzieci Boych


Dobry Bg kocha wszystkich ludzi. Wszyscy ludzie s dziemi Boga. Kady czowiek yje razem z innymi ludmi dziemi. Boga. Podstawowe znaki i symbole religijne. Wszyscy ludzie s dziemi Boga. Podstawowe pojcia religijne: modlitwa. Modlitwa jako rozmowa z Bogiem, w czasie ktrej mona Bogu dzikowa, chwali Go, przeprasza Go i prosi. Ukazywanie dziecku rzeczywistoci Boga, ktry czeka na nie z mioci, chcc mu pomc odnale odpowied na pytanie, kim ono jest. Wychowywanie do postawy zaufania wobec Boga i zaproszenia Go do swojego ycia. Dawanie wiadectwa wiary i modlitwy Tworzenie klimatu Boej obecnoci, poprzez budowanie atmosfery serdecznoci i wzajemnego zaufania. Zadbanie, aby kade dziecko znalazo swoje miejsce w grupie i czuo si dowartociowane. Dawanie wiadectwa wiary w obecno miujcego Boga. 1) wie, e w czasie katechezy bdzie poznawao Boga; 2) potrafi znale swoje miejsce w grupie przedszkolnej; 3) cieszy ze spotkania z katechet i chce poznawa Boga.

1. Bg mnie Przyblianie prawdy, bardzo e jest Kto, Kto bardzo kocha chce si z spotka ludmi Pan Bg.

Kochamy dobrego Boga. Plan wynikowy

Pan Bg jest Kim, kto czeka na czowieka z mioci. Bg mwi o swojej mioci: Iz 54, 10. Pan Bg zaprasza czowieka na spotkanie. wieca jako symbol obecnoci Boga. 2. Chc bar- Ksztatowanie postawy Czowiek poszukuje dzo kocha otwartoci na rzeczywi- Kogo wikszego ni Boga sto mioci Boej. on sam. Prowadzenie do Prawdziw jedno kontaktu z Bogiem, serc midzy ludmi jako odpowiedzi na Jego tworzy sam Bg. mio. Modlitwa jako nieustannie dostpne poczenie z Bogiem Bg zawsze na nas czeka, a to czekanie jest mioci.

1) wie, e w czasie katechezy bdzie si spotyka z Bogiem; 2) potrafi odrni postaw modlitwy od rozmowy z ludmi; 3) chce ufa Bogu i zaprasza Go do swojego ycia modli si.

3. Kto jest wielkim skarbem Pana Boga?

Wszystkich ludzi czy wsplna godno bycia czowiekiem. Czowiek jest z natury dobry, stworzony do przyjani z Bogiem, ze sob samym i z caym stworzeniem. Mczyzna i kobieta s innym ja tego samego czowieczestwa.

Dobry Bg kocha wszystkich ludzi. -Bg troszczy si o wszystkich ludzi.

Dostrzeganie kadego dziecka indywidualnie i w zespole, aby miao poczucie bezpieczestwa. Stwarzanie dziecku moliwo wyraania siebie poprzez relacje w grupie. Ukazanie dziaania Boga w rnorodnoci, tworzcego harmoni ycia w Nim, gdzie kady ma swoje miejsce jedyne i niepowtarzalne.

1) wie, e wszyscy ludzie maj wsplne imi: CZOWIEK; 2) piewa w grupie piosenk Ha, ha, ha, alleluja!; 3) szanuje i ceni siebie i drugiego czowieka.

Rozwijanie wiadomoci, e Bg dy do spotkania z kadym czowiekiem i nawizania z Nim relacji w konkretnych sytuacjach yciowych. Budzenie zaufania do Boga i poczucia wasnej godnoci Ukazanie prawdy, e kady czowiek jest skarbem dla Boga i dla innych. 4. Kady Nauka wsppracy czowiek z innymi opartej na jest skarbem wzajemnym zaufaniu Pana Boga i odpowiedzialnoci za drugiego czowieka. Wszyscy ludzie s dziemi Boymi. Wszyscy ludzie s przed Bogiem rwni. Kady czowiek yje razem z innymi ludmi, ktrzy s dziemi Boga. Przyblianie dziecku prawdy, e wszyscy ludzie maj wsplne imi: czowiek. Uczenie budowania wzajemnych relacji opartych na szacunku yczliwoci i zainteresowania potrzebami innych

Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym


1) wie, e czowiek jest cenny dla Boga; 2) potrafi wymieni rasy (kolory skry); 3) chce szanowa drugiego czowieka bez wzgldu na kolor skry i pe.

Czowiek jest najwikszym skarbem Boga. To Bg daje czowiekowi godno, nazywa go czowiekiem. Czowiek jest przez Boga kochany i Bg mu ufa. Czowiek jest kochany dla siebie samego, jest podmiotem Boej mioci. Bg pierwszy czowiekowi zaufa, dlatego czowiek moe zaufa Bogu.

21

22

5. Pan Bg daje czowiekowi ycie

Umoliwienie dziecku dowiadczenia, e Bg jest rdem ycia. Prowadzenie dziecka do zadania sobie pytania: Kto jest pocztkiem tej tajemniczej mocy, ktra pozwala mi dziaa, tworzy i wzrasta?. Dary, ktre ludzie otrzymuj od Boga. Bg jako Dawca. Bg jako rdo wartoci i norm. Prowadzenie dziecka do poznania, e w Nim yjemy, poruszamy si i jestemy (Dz 17, 28). Wychowywanie do wiadomego przebywania z Bogiem od pocztku kadego dnia. 1) wie, e Bg obdarzy czowieka wolnoci, jest Wybawicielem; 2) potrafi wyrazi Bogu swoj wdziczno za dar wolnoci; 3) chce przebywa z Bogiem od pocztku dnia.

Podstawowe pojcia religijne: Bg Ojciec. Istnienie wiata niematerialnego. Zdrowie i ycie jako dar Boga. Modlitwa uwielbienia.

Odkrywanie z dzieckiem rda jego ycia. Prowadzenie do radoci i ksztatowanie postawy wdzicznoci wobec Boga, za tchnienia Jego ycia. Uczenie form przekazywania pozdrowienia Bogu.

1) wie, e Bg jest prawdziwym Dawc ycia; 2) potrafi skupi si i sucha swojego oddechu; 3) pragnie pozdrawia kadego ranka Boga.

Kochamy dobrego Boga. Plan wynikowy

6. Pan Bg obdarza czowieka wolnoci

Bg mwi nam o nas samych. Bg przela w czowieka czstk samego siebie. Czowiek yje niejako oddechem samego Boga, nosi w sobie Jego Tchnienie. Kady czowiek jest wezwany do osobowej relacji z Bogiem. Prowadzenia dziecka Czowiek chce by do dowiadczania i sma- wolny. kowania daru wolnoci, Wolno czowieka aby otworzyo ono swoje jest darem Boga. serce na Tego, ktry jest Wolnoci przede jej rdem. wszystkim dowiadcza Budzenie wdziczsi w codziennym yciu. noci i radoci za dar Uzdalnia czowieka wolnoci. do czego, daje mu moliwo podejmowania takich czy innych inicjatyw. Wolno Boa jest wycznie wolnoci do czego.

7. Jeli chcesz, moesz by dobry

Ksztatowanie postawy nasuchiwania Boga i kontrolowania swoich wyborw. Ukazanie prawdy, e szczcie czowieka polega na tym, i chce czyni to, co czyni powinien.

Bg jako rdo wartoci i norm. Prawo Boe domaga si rozwijania mioci. Kady czowiek yje razem z innymi ludmi dziemi Boga. Pismo wite jako sowa Boga.

Uczenie wiadomych wyborw, dokonywania konfrontacji swoich wyborw z tekstami Pisma witego. Nauka wybierania tego, co poleca Bg. Ksztatowanie wiadomoci, e nie wszystko mona w yciu zrozumie (Bg ma swoje tajemnice), lecz trzeba wybra posuszestwo Bogu, bo On wie, dlaczego co naley uczyni.

1) wie, e ma si nauczy wybiera; 2) potrafi wybra waciw postaw opisan w wiczeniu zabawie; 3) chce wybiera zgodnie z wol Boga, ktr poznaje w Pimie witym.

Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym

8. Czowiek nazwa wszystko, co jest na wiecie

Ksztatowanie postawy szacunku i troski wobec wiata. -Ukazanie prawdy, e Bg poleci czowiekowi nazwa to, co jest na wiecie. Uczenie dziecka, e moe wszystko nazywa (take to, czego dowiadcza) i e z rzeczy stworzonych moe pozna Boga pocztek i cel wszystkiego.

Prawdziw wolnoci jest tylko wolno w posudze dobra i sprawiedliwoci. Wolno pozwala czowiekowi wzrasta: dla siebie, dla innych, dla Boga. Im wicej czowiek czyni dobra, tym bardziej staje si wolnym i szczliwym. Bg w trosce o szczcie czowieka pokazuje mu drog wyborw poprzez Sowa zawarte w Ksidze ycia. Czowiek jest zarzdc u Boga i czyni sobie ziemi podporzdkowan. Czowiek moe nazywa to, co przeywa. Czowiek ma pomaga stworzeniu. Czowiek posiada moliwoci samodzielnego poruszania si, twrczego ksztatowania, rozwijania si i wzrostu w wolnoci. Przyroda jako dar Boga dla czowieka. Modlitwa dzikczynienia i uwielbienia. Uczenie konkretnych form okazywania troski wszystkiemu, co yje na wiecie, take sobie samemu. Rozmawianie z dzieckiem, w jaki sposb ma wypenia te zadania.

1) wie, e Bg poleci czowiekowi trosk o wiat; 2) potrafi nazwa, co si z nim dzieje w konkretnych sytuacjach yciowych; 3) chce uczestniczy w trosce Boga o wiat.

23

24

9. Moje ciao jest darem Pana Boga Ksztatowanie postawy radoci, pyncej z posiadania ciaa. Budzenie szacunku i troski wobec wasnego ciaa jako daru Boga. Nauka patrzenia na siebie tak, jak patrzy na ludzi Bg. Uczenie rnych gestw ciaa, jakimi mona porozumiewa si z Bogiem, wyraa swoje uczucia wobec Niego.

Pomaganie dziecku w odkrywaniu cielesnoci jako wartoci, ktra jest wielkim darem Boga. Ukazanie prawdy, e przez swoj cielesno moemy odkrywa rzeczywisto Boga. Budzenie wdzicznoci wobec Boga za ciao.

Troska o ycie i zdrowie jako o dar Boga. Modlitwa gestem, zabaw, tacem. Postawa wdzicznoci za dary Boga.

1) wie, e ciao jest darem Boga; 2) potrafi wymieni, co moe robi dziki ciau: sucha, chodzi itd.; 3) chce szanowa i dba o ciao i dzikowa za nie Bogu.

Kochamy dobrego Boga. Plan wynikowy

10. lady Boga i czowieka na ziemi

Cay czowiek jest chciany przez Boga. Ciao i dusza stanowi dla czowieka jeden ogromny dar Boej mioci. Ciao jest spojrzeniem Boga. Tak patrzc na swoje ciao, poznajemy o sobie to, co pragnie przekaza nam Bg. Dusza i ciao wspdziaaj ze sob i z Bogiem w mioci. Bg chce, aby czowiek cieszy si swoim ciaem. Budzenie podziwu wiat jest mdrze wobec Boga i tego, co urzdzony i dziaa On uczyni. w nim sam Bg. Ksztatowanie postawy Bg dziaa dla czouwielbienia Boga za Jego wieka, a czowiek dziaa wielko i wspaniao z Nim, bo Bg zaprasza widoczn w akcie stwo- go do wsppracy. rzenia i opiekowania si Bg i czowiek razem wiatem. zostawiaj w wiecie swoje lady. Bg jako Dawca. Przyroda jako dar Boga. Bg kocha kadego czowieka, ale stawia mu wymagania i zaprasza do wsppracy. Modlitwa poprzez prac plastyczn. Pomaganie dziecku w poznaniu rnic midzy tym, co uczyni Bg, a tym, co uczyni czowiek. Ukazanie na czym polega chwaa czowieka i chwaa Boga. Uwiadamianie dziecku, e pozostawia w wiecie swoje dobre lady przez to, co czyni. 1) wie, e wiat jest dzieem Boga, ktry pomaga take czowiekowi tworzy; 2) potrafi wymieni dziea Boga i czowieka; 3) chce wychwala Boga za Jego dziea.

11. Pan Bg Ukazywanie dziecku, daje wiat ile Bg dla niego czyni czowiekowi przez rne dary, ktre daje mu na wiecie. Uczenie odpowiadania na zaproszenie Pana Boga do wsppracy z Nim.

Bg kocha kadego czowieka, ale stawia mu wymagania i zaprasza do wsppracy.

Ukazanie rnicy midzy: przymusem, posuszestwem i wspdziaaniem. Ksztatowanie poczucia odpowiedzialnoci i obowizkowoci. Wychowywanie do, tworzenia z zapaem rnych przedmiotw oraz wyraania swoich myli i uczu w piosence, rysunku, gecie, a take wybierania dobrych dzie, ktre rozwijaj ycie na wiecie i wielbi Boga.

1) wie, e czowiek wykonujc rne prace, wsppracuje z Bogiem; 2) potrafi wymieni prace rnych zawodw i prace, ktre wykonuje samodzielnie; 3) chce z zapaem wykonywa rne prace, aby wsppracowa z Bogiem.

Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym

12. Co mi si najbardziej na wiecie podoba

Jedynym powodem, dla ktrego Bg stwarza, jest Jego mio i dobro. Chwa Boga jest to, aby ta mio i dobro ukazywaa si i udzielaa. Bg czeka na osobist twrczo czowieka. On daje czowiekowi moc i zdolno, aby tworzy wiat. To On sprawia, e czowiek piewa, cieszy si, taczy i odkrywa wielkie dziea, ktre Bg zoy w jego rce. Pomaganie dziecku Pragnienie Boga jest w odkrywaniu swoich wpisane w serce czoupodoba. wieka. Bg nie przestaje Ukazywanie, e Bg pociga czowieka do pierwszy upodoba sobie siebie i tylko w Bogu w nim i przyjmuje je czowiek znajduje prawtakim, jakie jest. d i szczcie. Punktem wyjcia drg prowadzcych do Boga jest stworzenie. Pan Bg ma upodobanie w czowieku i to On tak uksztatowa serce czowieka, e czowiek moe sobie co upodoba. Pikno przyrody i otaczajcego wiata. Bg jako Dawca tego pikna. Modlitwa uwielbienia poprzez prac plastyczn. Liczenie si z tym, e dziecko ma swj gust, swoje upodobania. Waciwe ukierunkowywanie pragnie dziecka. Ksztatowanie w dziecku postawy odwagi w wyraaniu swoich upodoba wobec innych, aby czuo si sob i w swojej innoci czuo si kochane. Wspomaganie dziecka w poszukiwaniu swojego miejsca w wiecie.

1) wie, e ma prawo mie swoje upodobania; 2) potrafi wymieni lub opowiedzie o tym, co najbardziej lubi; 3) akceptuje swoje upodobania i upodobania innych dzieci.

25

26

13. Otrzymuj i umiem dawa

Ksztatowanie w dziecku postawy wdzicznoci za dary, jakie otrzymao i otrzymuje.

Prawo Boe domaga si rozwijania mioci. Kady czowiek yje razem z innymi ludmi, ktrzy s dziemi Boga. Dziaanie na rzecz innych.

Uczenie dziecka dostrzegania darw, ktre samo posiada oraz ktre maj inni. Prowadzenie dziecka do dowiadczenia, e jego dary s potrzebne innym, a ono potrzebuje darw od innych ludzi. Nauka dzielenia si darami z innymi i z Bogiem.

1) wie, e wszystko, co potrafi zrobi samodzielnie, jest darem Boym; 2) potrafi zapiewa w grupie piosenk Ty jeste darem; 3) pragnie dzieli si z innymi swoimi darami i okazywa Bogu wdziczno za wszystkie Jego dary.

Kochamy dobrego Boga. Plan wynikowy

14. Jestem ukochanym dzieckiem Boga

Wszystko, co mamy, jest wielkim darem od Boga. Od Niego te pochodzi zdolno czowieka do dawania. Dar Boy jest rwnoczenie zadaniem dla czowieka. Bg wyposay nas w rne dary, ktre s dla nas, ale i dla innych. Mona je dawa, zamienia, dzieli si nimi. Wszystko, co mamy, moe komu suy, podobnie jak nam su dary Boga. Wprowadzenie tajem- Chrzest jest zanurzenic dziecictwa Boego niem w mioci Boga. otrzymanego na chrzcie Bg okazuje przez witym. chrzest swoj szczegln Budzenie wiadomoci mio, przyjmujc wsplnoty dzieci Boych czowieka jako swoje (rodziny Boej). dziecko. Ksztatowanie postawy Bg obdarza czowieka wdzicznoci za dar bogosawiestwem dziecictwa Boego. take poprzez innych ludzi. Kady czowiek moe przekazywa innym Bo mio. Zwizek z Bogiem zapocztkowane w chrzcie witym i wynikajce z niego konsekwencje. Wszyscy ochrzczenie jako rodzina dzieci Boych. Ukazanie chrztu jako daru ycia Boego (dziecictwa Boego). Uczenie dziecka bogosawienia Bogu i ludziom: rodzicom, rodzestwu, kolegom i koleankom. Prowadzenie dziecka do dowiadczenia radoci i wdzicznoci, gdy przyjmuje bogosawiestwo i gdy samo bogosawi innych ludzi. 1) wie, e przez chrzest wity stao si dzieckiem Boga; i naley do rodziny Boej, 2) potrafi wykona gest bogosawienia drugiego czowieka, przez znak krzya na jego czole; 3) chce dzikowa (bogosawi) Bogu za Jego mio i chrzest wity.

15. Pozdrawiam Pana Boga

Ksztatowanie postawy yczliwoci i serdecznoci wobec siebie i innych ludzi oraz wobec Pana Boga. Budowanie poczucia wsplnoty rodziny dzieci Boych.

Czowiek bogosawi Bogu i bogosawi innym oraz bogosawi cae stworzenie, prowadzc wszystko ku Bogu. Bg pierwszy bogosawi wiatu i czowiekowi, obdarzajc go yciem. Teraz czowiek, poprzez swoje bogosawiestwo i pozdrowienia, uczestniczy w bogosawiestwie samego Stwrcy. Podstawowe pojcia religijne: Bg Ojciec, Jezus Chrystus. Pismo wite jako sowa Boga. Zapoznawanie dzieci z Jezusem Bogiem i Nauczycielem, ktry ukazuje nam Boga Ojca. Uczenie szacunku do Pisma witego.

Wszyscy ochrzczeni jako rodzina dzieci Boych. Kady czowiek yje razem z innymi ludmi, ktrzy s dziemi Boga. Obowizki wynikajce z chrztu witego.

Uczenie dziecka, jak praktycznie moe innym bogosawi. Zapoznanie z pozdrowieniami chrzecijaskimi, ktre wyraaj nasz podziw i wdziczno za ludzi najwikszy dar po Bogu (przez nich otrzymujemy Jego dary) .

1) wie, jak pozdrawiaj si ludzie w rodzinie dzieci Boych i jak pozdrawiaj Boga; 2) potrafi wymieni kilka pozdrowie chrzecijaskich; 3) pragnie pozdrowieniami okazywa ludziom serdeczno i swoje przywizanie do Boga.

Rozdzia II. Rodzina dzieci Bozych spotyka si z Bogiem


1) wie, e Boga poznajemy przez Jezusa, ktrego nauka zawarta jest w Pimie witym; 2) potrafi w grupie piewa piosenk Radoci moj Jezus; 3) pragnie poznawa Boga i Jezusa Chrystusa.

Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym

16. Poznaj Pana Boga przez Jezusa

Budzenie wiary w Jezusa jako Boga. Ksztatowanie postawy zaufania do Jezusa i Jego nauki przekazanej w Pimie witym.

Bg pragnie udziela swojego Boskiego ycia ludziom, by w swoim jedynym Synu uczyni ich przybranymi synami. Objawiajc si, Bg uzdalnia ludzi do dawania Mu odpowiedzi mioci. Syn Boy, Bg Wcielony, w peni objawi mio Boga.

27

28

17. Jestem wybrany przez Boga

18. Bg chce by z nami na ziemi i w niebie

Rozwijanie w dziecku szacunku do siebie samego, jako osoby, ktra jest przez Pana Boga ukochana, jedyna i niepowtarzalna. Ksztatowanie wiadomoci wartoci chrztu witego. Budowanie na relacji z Bogiem podstaw zdrowej mioci do samego siebie. Budzenie wiadomoci i wiary, e jestemy mieszkacami nie tylko ziemi, ale i nieba. Koci jako szczeglne miejsce spotkania z Bogiem. Bg troszczy si o wszystkich ludzi. Prowadzenie dziecka do dowiadczenia wielkiej radoci i zachwytu wobec rzeczywistoci nieba. Zapoznawanie z prawd, e kady z nas ma swoje miejsce przy Bogu. 1) wie, e dom Boy przypomina nam o niebie, ktre Bg przygotowa dla ludzi; 2) potrafi w grupie piewa Niebo jest w sercu mym; 3) kojarzy niebo z pozytywnymi przeyciami.

Imi wyraa istot, tosamo osoby i sens jej ycia. Imi nadane w chrzcie witym jest znakiem tosamoci dziecka Boego. Bg zna czowieka po imieniu, przyjmuje go i szanuje jego imi.

Dobry Bg kocha wszystkich ludzi. Zwizek z Bogiem zapocztkowany w chrzcie witym. Bg troszczy si o wszystkich ludzi.

Pomoc dziecku w docenieniu daru chrztu witego. Uczenie szacunku do swojego imienia i imienia drugiego czowieka.

1) wie, jakie s istotne obrzdy chrztu witego (pokropienie wod i sakramentalne sowa); wie, e jego imi nadane na chrzcie witym jest wane dla Boga; 2) potrafi dzikowa Bogu za chrzest i siebie (swoje imi); 3) szanuje swoje imi i imi drugiej osoby.

Kochamy dobrego Boga. Plan wynikowy

19. Kady czowiek ma swoje miejsce w niebie

Budzenie tsknoty za niebem i Bogiem.

Wyraenie niebo i ziemia w Pimie witym oznacza to wszystko, co istnieje cae stworzenie. Ziemia jest wiatem ludzi, niebo lub niebiosa mog oznacza firmament, ale take wasne miejsce Boga. Bg zaprasza ludzi do siebie, aby im podarowa wszystko, co posiada. Niebo jest wsplnot szczcia w Bogu. Msza wita jest zaproszeniem ludzi przez Boga. Dobry Bg kocha wszystkich ludzi. Wsplnota dzieci Boych spotyka si w kociele. Ksztatowanie w dziecku przekonania, e jest z mioci oczekiwane w niebie, Budzenie w dziecku pragnienia, aby chciao by z Bogiem ju tutaj na ziemi.

1) wie, e Bg przywouje do siebie kade dziecko; 2) kojarzy Msz wit z wezwaniem czowieka przez Boga i z niebem; 3) pragnie odpowiedzie na wezwanie Boga, by by blisko Niego.

20. Pan Bg podarowa mi ycie przez rodzicw

Wspomaganie dziecka w odczuwaniu i okazywaniu wdzicznoci Bogu i rodzicom za dar swojego ycia.

Bg dawca ycia. Bg troszczy si o wszystkich ludzi. Bg oczekuje, aby ludzie si wzajemnie wspierali. kontakty z najbliszymi, dorosymi.

Budzenie w dziecku radoci, pyncej z daru ycia, oraz wdzicznoci wzgldem rodzicw i wzgldem Pana Boga za ten dar. Ksztatowanie postawy zawierzenia Bogu. Ksztatowanie przekonania, e Bg ochrania to, co jest mae i sabe.

1) wie, e ycie jest darem miujcego Boga. Bg obdarzy rodzicw mioci, ktr oni przekazali dziecku; 2) potrafi dzikowa rodzicom i Bogu piosenk Ja jestem; 3) ceni dar ycia.

ycie ludzkie jest wite, poniewa pochodzi do Boga. Sam Bg jest Panem ycia, od jego pocztku a do koca. Bg jest Dawc wszelkiego ycia. Bg jest yciem, On daje ycie i uzdalnia czowieka do przekazywania ycia. Dziecko sucha bicia swojego serca. W domu sucha bicia serca swoich rodzicw. 21. Kocham Ksztatowanie w dziec- Bg jest dla czowieka moich naj- ku postawy szacunku i ojcem, i matk. On bliszych i mioci wobec siebie, nigdy nie opuci czowobec swoich najbliwieka. szych (najczciej rodzi- Bg prowadzi cw) i wobec Boga. czowieka przez wielu ludzi, ktrych stawia na drodze jego ycia. Czowiek powinien dostrzega ten wielki dar obecnoci drugiego czowieka zwaszcza rodzicw. Wszyscy s przed Bogiem rwni. Dobry Bg kocha wszystkich ludzi. Prawo Boe domaga si rozwijania mioci. dziaanie na rzecz wsplnoty. Prowadzenie dziecka do przyjcia z wiar prawdy, e Bg jest Dawc wszelkiego ycia. Uczenie, jak dziecko ma wyraa swoj mio najbliszym w konkretnych sytuacjach.

Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym


1) wie, e mio jest darem Boga; 2) potrafi narysowa rodzinne drzewo; 3) chce szanowa i kocha siebie, swoich rodzicw i Boga.

29

30

22. Pan Bg Budzenie wiary we da mi Anio- wszechobecno Boga, a Stra w Jego mio i trosk. Budzenie przekonania o tym, e Bg udziela si na rne sposoby czowiekowi, take przez swoich wysannikw, aniow. Przedstawienie aniow jako opiekunw (Anio Str) i posacw Boga, czyli wysannikw Opatrznoci Boej i zwiastunw Jego zamierze. 1) wie, e Bg opiekuje si ludmi take przez aniow; 2) potrafi powiedzie, jak Anio Str chroni przed niebezpieczestwami; 3) dzikuje Bogu za Jego opiekucz obecno.

Bg troszczy si o wszystkich ludzi. Podstawowe pojcia religijne: anioowie. Modlitwa: Aniele Boy.

Kochamy dobrego Boga. Plan wynikowy

Anioowie s wysannikami Boymi, ktrzy zwiastuj i opiewaj obecno Boga Gdziekolwiek spotykamy si z dobroci, jednoci, harmoni, tam jest anio Boga. Obok aniow obecnoci Boga, s anioowie Opatrznoci Boga, to znaczy anioowie opiekunowie, ktrzy nas ochraniaj. 23. Caym Wprowadzanie w ta Msza wita jest sercem jemnic Eucharystii jako misterium tajemnicy chwal Pana czasu i miejsca spotkania zbawienia, spotkaniem Boga z kochajcym Bogiem z kochajcym Bogiem, przez Jezusa Chrystusa. ktrego ukazuje nam Pomaganie dziecku Jezus Chrystus. w okazywaniu Bogu To spotkanie z mimioci poprzez uczest- oci Boga jest uponictwo w Eucharystii. rzdkowane, ma swoje okrelone postawy, gesty i zachowania, ktrych ucz si wszyscy jego uczestnicy. Koci jako szczeglne miejsce spotkania z Bogiem. Podstawowe znaki czynione podczas Mszy witej. Uwane uczestnictwo we Mszy witej, godne zachowanie w kociele. Uczenie postaw i gestw liturgicznej 1) wie, e z Bogiem ludzie spotykaj si modlitwy oraz odpowiedniego zachowa- w kociele na Mszy witej; nia w kociele. 2) potrafi zademonstrowa postawy i gesty modlitewne; 3) chce godnie i z szacunkiem zachowywa si w kociele ze wzgldu na mio Bo.

Rozdzia III. Bg da nam Jezusa


Podstawowe zwyczaje zwizane z obchodami roku liturgicznego. Znaczenie symbolu wiata. Wychowanie do zrozumienia symboliki wiata w liturgii i w yciu chrzecijanina. Przygotowanie do duchowego przeycia wit Boego Narodzenia. Dalsze wprowadzanie w modlitw dialog z Bogiem. 1) wie, e w Adwencie przygotowujemy si na przyjcie Wybawiciela wiatoci narodw Jezusa Chrystusa; 2) potrafi z innymi zapiewa Oto Pan Bg przyjdzie; 3) cieszy si z przygotowa do Boego Narodzenia.

24. Oczekujemy na wiato od Boga

Wprowadzenie w okres Adwentu. Przygotowanie dziecka do celebracji narodzin Jezusa oraz wzbudzanie w nim pragnienia i nadziei na wsplnotowe i osobiste spotkanie z Wybawicielem.

Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym

25. Z Maryj oczekujemy narodzin Jezusa Adwent

Przyblianie dziecku Tajemnicy Wcielenia. Bg, dc do penego zjednoczenia si z czowiekiem, realizuje swj plan, wybierajc osob Maryi Panny.

Bg jest wiatoci i t wiato chce da tym, ktrzy chodz w ciemnoci. Zbawiciel przynosi ludziom nowe poznanie Boga, dlatego nazwany jest prawdziw wiatoci narodw. Dziki Niemu nasze serce i umys w peni wczaj si w akt woli zawierzenia Bogu. Tak jak kady czowiek, rwnie Jezus potrzebuje matki, aby si narodzi. W jego narodzeniu jest jednak wyjtkowo: prorok Izajasz nazywa Go imieniem Emmanuel -Bg z nami, to tajemnica cigej obecnoci Boga wrd nas. W Chrystusie Boa Obecno ukazuje si nam w sposb szczeglny. Podstawowe pojcia religijne: Jezus Chrystus, Maryja. Znaczenie sowa: Amen. Przygotowanie dziecka do przyjcia z wiar Tajemnicy Wcielenia na wzr Maryi. Uwiadomienie dziecku, e w Jezusie spotykamy si z prawdziwym Bogiem i z prawdziwym czowiekiem

1) wie, e Emmanuel to imi Wybawiciela i znaczy Bg z nami; 2) potrafi z innymi piewa Mw: amen, jak Maryja; 3) chce przygotowa si przez dobre uczynki na przyjcie Jezusa.

31

32

26. Posaniec zapowiada Maryi wielk rado Adwent 1) wie, e do Maryi przyszed anio i zwiastowa Jej, e bdzie Mam Pana Jezusa; 2) potrafi modli si z innymi modlitw Zdrowa Maryjo; 3) pragnie jak Maryja otwiera si na sowa Boga.

Wprowadzanie w tajemnic Wcielenia przez zapoznanie z biblijnym opisem Zwiastowania. Uczenie dziecka otwierania serca na gos Boga, ktry przemawia do ludzi.

Podstawowe pojcia religijne: Anio, Maryja, Jezus Chrystus. Modlitwa: Zdrowa Maryjo. Pismo wite jako sowa Boga.

Ukazanie Maryi jako wzoru: Bg wybiera i wzywa, a Maryja odpowiada Bogu z wiar akceptuje i realizuje zbawczy plan. Uczenie modlitwy Zdrowa Maryjo z wykorzystaniem sw piosenki.

Kochamy dobrego Boga. Plan wynikowy

27. Narodzenie Jezusa i pokon pasterzy Boe Narodzenie

Wprowadzenie dziecka w tajemnic celebracji Boego Narodzenia: oto dzi rodzi si dla nas Chrystus, zstpuje wiato, nadchodzi czas radoci, wypenia si Obietnica dana nam przez Boga.

Bg kontynuuje realizacj swego zbawczego planu Anio zwiastuje Maryi wielk rado: zostanie Matk Syna Boego. Maryja odpowiada z wiar Bogu i za spraw Ducha witego staje si Matk. Wypenia si Obietnica dana Narodowi Wybranemu. Nadchodzi Zbawiciel, czas wielkiej radoci. Narodzenie Jezusa to wypenienie si zamysu zjednoczenia si Boga z czowiekiem. Maryja jako ta, ktra wszystko zachowywaa w sercu i ukazaa postaw adoracji Tajemnic Boych. Pasterze jako wzr postawy radoci, uwielbienia i dzikczynienia za Boe Narodzenie. Podstawowe zwyczaje zwizane z Boym Narodzeniem. Pismo wite jako sowa Boga. Bg troszczy si o wszystkich ludzi Narodzenie Jezusa. Modlitwa uwielbienia i dzikczynienia. Proste pieni liturgiczne, koldy. Zaznajomienie dziecka z tekstem Pisma witego o Boym Narodzeniu. Uczenie modlitwy i oddawania czci Bogu na wzr Maryi i pasterzy. Wychowywanie do przyjcia i zrozumienia misji pasterskiej. 1) wie, e Maryja urodzia Jezusa oraz zna wydarzenie pokonu pasterzy; 2) potrafi piewa wsplnie ulubione koldy; 3) chce dzikowa Bogu za Boe Narodzenie i wielbi Nowonarodzonego Jezusa.

28. Wigilijne witowanie Boe Narodzenie

Ksztatowanie postawy dzielenia si mioci podczas posiku. Ukazanie, e podczas posiku wigilijnego Bg jest pord nas i dzieli nasz rado i cae nasze ycie.

Podstawowe zwyczaje zwizane z obchodami roku liturgicznego Boe Narodzenie. proste pieni liturgiczne, koldy. Dobry Bg kocha wszystkich ludzi i troszczy si o nich. Przykazanie mioci Boga i bliniego.

Ksztatowanie w dziecku umiejtnoci dzielenia si radoci we wsplnocie rodzinnej. Uczenie rodzinnych tradycji witowania Boego Narodzenia (witeczne zwyczaje Wigilii Boego Narodzenia, rytua rodzinny).

1) wie, jak przygotowa st wigilijny, aby podzieli si przy nim opatkiem (opatek, wieca, Pismo wite); 2) potrafi dzieli si opatkiem; 3) chce przeywa Wigili jako radosne wito religijne.

Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym

Podstawowe pojcia religijne: Jezus Chrystus. Modlitwa uwielbienia. zachowania godne uczniw Jezusa.

Przyblienie tajemnicy wita Objawienia Boego poprzez proklamacj tekstu Ewangelii: Mt 2, 1-12. Pomoc dziecku w odpowiedzi na pytanie: Kim jest Jezus dzisiaj dla mnie?.

1) wie, e Jezusa jako Krla szukali Mdrcy, aby zoy Mu hod (pokon); 2) potrafi powiedzie, jakie dary on moe zoy Panu Jezusowi; 3) pragnie modli si i dobrze czyni, aby ucieszy Dziecitko Jezus.

Bg przychodzi jako pojednanie, mio, pokj, przebaczenie. Jego dom jest pord naszych domw na ziemi, a nasze domy staj si Jego domem przez mio i pojednanie Wielkim pragnieniem Boga jest przebywanie pord nas i dzielenie naszego ycia w Jego mioci (to wyraa wigilijny opatek i prezenty). 29. Pokon Budowanie w dalszym Jezus jest wiatem dla Trzech Krli cigu w dziecku wiary wszystkich narodw. Boe Naro- w Jezusa, ktry jest Mdrcy ze Wschodzenie Bogiem. du przedstawiciele Budzenie w dziecku narodw pogaskich potrzeby wielbienia jako pierwsi oddaj hod Nowonarodzonego i od- Jezusowi: Bogu, Krlowi dawania Mu pokonu. i czowiekowi. Symboliczne znaczenie darw znak uznania Jezusa jako Mesjasza. 30. Gdzie Odkrywanie z dziec Dwunastoletni Jezus znajdziemy kiem wielkiego zadania w wityni mwi do nas: Jezusa? czowieka, jakim jest Po to przyszedem na poszukiwanie Boga. wiat, aby by posusz Pomaganie dziecnym memu Ojcu (por. ku w nawizywaniu k 2, 48). kontaktu z Bogiem Nasze starania o to, poprzez uczestnictwo aby z Bogiem rozmawia w modlitwie wsplnoty i z Nim przebywa. Kocioa. Podstawowe pojcia religijne: Jezus Chrystus. Koci jako szczeglne miejsce spotkania z Bogiem. Modlitwa wsplnotowa. Zachcanie dziecka, aby przebywao z Jezusem w kociele w domu Ojca. Ksztatowanie postawy modlitwy we wsplnocie Kocioa.

1) wie, e Jezus pragnie by w domu swojego Ojca; 2) potrafi rozmawia ze witymi poznanymi z kart Biblii. 3) ceni dar, jakim jest obecno Jezusa w kociele.

33

34

31. Kogo zobaczy niewidomy 1) wie, e Jezus pragnie, bymy dostrzegali i podziwiali wiat stworzony przez Boga; 2) potrafi wiadomie zwrci uwag na szczegy swojego otoczenia i dzikowa za nie Bogu; 3) postrzega wzrok jako dar dany przez Boga i wiat jako warto, dar Boga. 1) wie, e Bogu zaley na chorych i sabych; 2) potrafi modli si za chorych i cierpicych; 3) ceni Boy dar zdrowia.

Ksztacenie umiejtnoci przygldania si (kontemplowania) wiata, ktry stworzy Bg. Ukazanie dobroci Jezusa i mocy wiary w Niego. Ukazanie prawdy, e tak jak krewni paralityka przynieli go do Jezusa, tak my moemy przynosi naszych bliskich chorych do Boga poprzez modlitw. Uczenie modlitwy za chorych i cierpicych.

Perykopa o uzdrowieniu Bartymeusza (Mk 10, 46-52) Co moemy dostrzec oczami. Uczymy si patrze na wiat i ludzi.

Pogbianie wdzicznoci za dar wzroku i obserwacji w kontekcie cudu Jezusa. Zwrcenie uwagi dziecka na szczegy otoczenia oraz na innych ludzi jako na dary, ktre dostrzegamy dziki oczom.

32. Z Jezusem pomagamy chorym

Ukazanie Pana Jezusa, ktry troszczy si o chorych i sabych, okazujc im mio jak uzdrowionemu paralitykowi. Wychowanie do modlitwy za chorych i cierpicych. Budzenie wdzicznoci za chleb i inne pokarmy. Ksztatowanie szacunku wobec tych Boych darw. Uczenie okazywania wdzicznoci osobom, ktre troszcz si o to, bymy mieli co je (rodzicom, paniom kucharkom w przedszkolu).

Kochamy dobrego Boga. Plan wynikowy

33. Jezus karmi godnych

Ukazanie Boej troski o ludzi, ktrych Bg karmi, daje im chleb. Ksztatowanie postawy wdzicznoci wobec Boga i ludzi, przez ktrych Bg dziaa.

Dary, ktre ludzie otrzymuj od Boga: ycie, zdrowie, przyroda. Dary Boe jako motywy modlitwy uwielbienia i dzikczynienia. Uwielbienie Boga i dzikczynienie za Jego dary. Perykopa o uzdrowie- Bg troszczy si niu paralityka (Mk 2, o wszystkich ludzi: ycie 1-12) Jezusa i Jego troska Modlitwa wstawienni- o kadego czowieka cza jako przyniesienie Szacunek do starszych, kogo potrzebujcego biednych, chorych, pomocy do Jezusa. poniewa ukocha ich Przejcie od uczynkw Jezus mioci do modlitwy za Modlitwa proby innych. Opis rozmnoenia Bg troszczy si chleba (J 6, 1-14) jako o wszystkich ludzi: ycie spotkanie z Bogiem za- Jezusa i Jego troska troskanym o to, abymy o kadego czowieka. nie byli godni. Dary Boe jako -Potrzeba wdzicznoci motywy modlitwy za pokarm i szacunku dzikczynnej. dla niego (upominek Uwielbienie Boga dla przedszkolnych i dzikczynienie za Jego kucharek). dary. 1) wie, e chleb jest Boym darem; 2) potrafi okaza wdziczno Bogu i ludziom za poywienie; 3) szanuje chleb i inne pokarmy.

34. Jezus ratuje uczniw podczas burzy

Ksztatowanie postawy zaufania dobremu Bogu. Prowadzenie dzieci do tego, aby przylgny do troskliwego Boga i powierzay si Mu.

Perykopa o uciszeniu burzy na jeziorze (k 8, 22-25). Przeycie perykopy inscenizacja. Odniesienie do naszego ycia: gdy si boimy, czujemy si samotni, Bg jest przy nas i ofiaruje swoj pomoc.

Pismo wite jako sowa Boga. Bg troszczy si o wszystkich ludzi. Bg przejawia sw mio do czowieka w codziennym yciu znaki mioci Boga.

W oparciu o perykop o uciszeniu burzy na jeziorze ukazanie prawdy, e Bg nigdy nas nie opuszcza. Jest z nami take wtedy, gdy czujemy si samotni, boimy si lub nie potrafimy sobie z czym poradzi.

1) wie, e Bg jest z nami w trudnych sytuacjach, wtedy gdy si boimy i czujemy si samotni; 2) potrafi zwrci si do Boga, gdy si czego boi i czuje si samotne; 3) pragnie odda si Bogu w opiek.

Rozdzia IV. Jestemy uczniami Pana Jezusa


Wszyscy ludzie s kochani przez Boga. Bg troszczy si o wszystkich ludzi. Bg kocha kadego czowieka, ale stawia mu wymagania. Podstawowe pojcia religijne: Jezus Chrystus. Bg kocha kadego Ukazanie Jezusa, ktry obdarowuje czowieka, ale stawia mu nas tak, jak rybakw, wzywa, tak jak wymagania i zaprasza do rybakw, bymy byli Jego uczniami. wsppracy. Zachowania w codziennym yciu godne ucznia Jezusa. Wspomaganie dziecka w dowiadczeniu opieki Boej mioci. Ksztatowanie postawy zaufania do Jezusa, ktry przyjmuje dziecko takie, jakie ono jest. 1) wie, e Bg pragnie jego rozwoju; 2) potrafi opowiedzie na podstawie ilustracji w podrczniku o Panu Jezusie i dzieciach; 3) ufa, e Bg otacza je swoj opiek, czuje si przy Nim bezpiecznie.

35. Jezus przyjmuje dzieci

Przyblianie dziecku obrazu Boga, ktry pragnie, aby dziecko stawao si samodzielne. Odkrywanie z dzieckiem czuej mioci Jezusa do dzieci. Budzenie w dziecku zaufania do kochajcego Boga.

Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym

36. Jezus napenia puste sieci rybakw

Ksztatowanie wiadomoci powoania Boego, ktre idzie w parze z obdarowywaniem przez Boga. Kontynuacja wychowania dzieci do wdzicznoci za Boe dary i postawy dzielenia si nimi.

Jezus mwi: Pozwlcie dzieciom przychodzi do Mnie (Mk 10, 14b). Bg przygarnia swoje dzieci jak orze swoje pisklta, aby mogy by bezpieczne, ale pragnie rwnie, by staway si samodzielne i pokonyway rne trudnoci. Cud poowu to dar Jezusa, ktry idzie w parze z powoaniem. Bg obdarowuje, a czowiek odpowiada wdzicznoci i podjciem powoania. Uczniowie Jezusa potrafi dzieli si z innymi.

1) wie, e Jezus uczyni cud wielkiego poowu ryb i niektrzy rybacy zostali Jego uczniami; 2) potrafi wymieni dary, jakie Bg daje mu przez innych; 3) chce zosta uczniem Jezusa i dzieli si z innymi otrzymanymi darami.

35

36

37. Bogacz w szkole Pana Jezusa

Motywowanie dziecka do przyjmowania postawy ucznia Jezusa. Ksztatowanie w dalszym cigu nastawienia otwartoci na potrzeby innych. Pomoc dziecku w zrozumieniu przypowieci o siewcy i odniesieniu jej do rzeczywistoci, w ktrej dziecko yje.

Przypowie o bogaczu i azarzu. Kady ma bogactwa, ktrymi moe obdarowywa innych.

Uwraliwianie dziecka na potrzeby innych ludzi. Uczenie ofiarnoci i bezinteresownoci w obdarowywaniu.

1) wie, e zawsze moe komu co podarowa; 2) potrafi zauway potrzebujcych wok siebie; 3) jako ucze Jezusa cieszy si, gdy kogo obdarowuje.

38. Sowo Boe posiane w naszych sercach Dobry Bg kocha wszystkich ludzi. Bg kocha kadego czowieka, ale stawia wymagania. Przykazanie mioci Boga i bliniego.

Budzenie w dziecku pragnienia, by miao dobre serce ucznia Pana Jezusa.

Przypowie o siewcy. Sowo Boe chce zamieszka w naszym sercu.

Zachowania w codziennym yciu godne ucznia Jezusa. Prawo Boe domaga si rozwijania mioci. Bg oczekuje, aby ludzie wspierali si i pomagali sobie wzajemnie. Pismo wite jako sowa Boga. zasady obowizujce dziecko Boe i ucznia Jezusa. 1) wie, e w jego sercu jest dobro, ktre moe czyni; 2) potrafi powiedzie, jakie cechy ma ucze Jezusa: dobre serce i gotowo do dobrych uczynkw; 3) pragnie, by w jego sercu mieszkao sowo Boe, i chce czyni dobro. Wskazanie dziecku drobnych 1) wie, e Bg je kocha i pragnie si uczynkw mioci, przez ktre moemy z nim spotyka; odwdziczy si Jezusowi za Jego mio 2) potrafi wskaza proste sposoby i okaza pragnienie bycia Jego uczniami. okazania mioci innym; 3) pragnie by blisko kochajcego Boga i zosta uczniem Pana Jezusa.

Kochamy dobrego Boga. Plan wynikowy

39. Jezus przychodzi do maych i duych

Ukazanie ogromu i powszechnoci Boej mioci, ogarniajcej rwnie tych, ktrzy popeniaj zo. Prowadzenie do przeycia prawdy, e Jezus zatrzymuje si przy kadym, dajc mu swoj mio.

Spotkanie Jezusa z Zacheuszem (k 19, 1-9). Jezus sam zauwaa Zacheusza, zatrzymuje si, rozpoczyna rozmow, obdarza mioci. Mio Jezusa zmienia Zacheusza on take pragnie dzieli si mioci z innymi. Przykad Zacheusza ma zachci dziecko do czynienia drobnych uczynkw mioci.

40. Kochaj bliniego jak siebie samego

Ksztatowanie obrazu Boga, ktremu szczeglnie zaley na sabych i skrzywdzonych. Wskazanie na Jezusowe wezwanie skierowane do uczniw, aby pomaga wszystkim potrzebujcym pomocy (kontynuacja).

Przypowie o miosiernym Samarytaninie (k 10, 30-37). Bogu zaley szczeglnie na skrzywdzonych, sabych i cierpicych. Bg chce dziaa przez nas.

Przykazanie mioci Boga i bliniego. konkretne dziaania na rzecz wsplnoty.

Ukazanie prawdy, e kochajcy Bg chce dziaa przez nas, e sowa Jezusa ucz nas, jak mamy pomaga cierpicym, chorym i skrzywdzonym. W dalszym cigu ksztatowanie postawy otwartoci na potrzeby innych.

1) wie, e dobry Bg troszczy si o sabych i skrzywdzonych; 2) potrafi wskaza kilka sposobw, jak moe pomc innym; 3) pragnie wsppracowa z Jezusem, pomagajc sabszym.

Rozdzia V. Z Panem Jezusem uwielbiamy Boga


Zwyczaje chrzecijaskie zwizane z obchodami roku liturgicznego Niedziela Palmowa Modlitwa Uwielbienia Zapoznanie dziecka z wydarzeniami zwizanymi z uroczystym wjazdem Jezusa do Jerozolimy Wprowadzenie w atmosfer uwielbienia Jezusa Chrystusa w procesji z palmami. 1) wie o uroczystym wjedzie Jezusa do Jerozolimy; 2) potrafi piewa z innymi Hosanna memu Bogu!; 3) chce wzi udzia w procesji z palmami wielkanocnymi.

41. piewamy Panu: Hosanna! Niedziela Palmowa

Wprowadzenie dziecka w obchody Niedzieli Palmowej: oddawanie Panu Jezusowi chway.

Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym

42. Nowe przykazanie moci Wielki Czwartek

Perykopa o uroczystym wjedzie do Jerozolimy (k 19, 29b-36; J 12, 12-13). Jezus szed do Jerozolimy, by odda swoje ycie dla nas na krzyu, zmartwychwsta i otworzy nam niebo. Budowanie Ostatnia Wieczerza: z dzieckiem hierarchii umycie ng Apostoom wartoci, wrd ktrych przez Jezusa. najwaniejsza jest mio Nowe przykazanie bliniego. mioci. Wprowadzenie Przemienienie chleba w znaczenie Ostatniej i wina w Ciao i Krew Wieczerzy. Jezusa. Zwyczaje chrzecijaskie zwizane z obchodami roku liturgicznego Triduum Paschalne (Wielki Czwartek). Przykazanie mioci bliniego. Koci jako szczeglne miejsce spotkania z Bogiem (Msza wita). Prowadzenie dziecka do dowiadczenia, czym jest nowe przykazanie mioci jako podstawowe prawo w krlestwie Boym. Wprowadzenie w tajemnice Triduum Paschalnego: Wielki Czwartek.

1) wie, e Jezus przemieni wino i chleb w swoje Ciao i Krew; 2) potrafi razem z katechet powtrzy nowe przykazanie mioci; 3) pragnie wypenia przykazanie mioci przez suenie innym.

37

38

43. Chcemy czuwa z Jezusem Wielki Pitek

Wprowadzenie dziecka w tajemnic zbawczej mki Jezusa: modlitwa w Ogrodzie Oliwnym, droga krzyowa i mier na krzyu. Uwiadomienie dziecku wartoci czuwania.

Sens czuwania. Modlitwa Jezusa w Ogrodzie Oliwnym: penienie woli Boga Ojca. Wezwanie do czuwania i modlitwy. Krzy jako znak mioci Jezusa do ludzi.

Uwiadomienie prawdy, jak trudno jest czuwa. Ukazanie Jezusa, ktry peni wol Ojca z mioci do Niego i do ludzi. Wprowadzenie w tajemnice obchodzone podczas Triduum Paschalnego: Mka Pana Jezusa.

1) wie, e Pan Jezus modli si przed mierci w Ogrodzie Oliwnym, zosta pojmany i umar na krzyu; 2) potrafi powtrzy z katechet modlitw Ojcze nasz, bd wola Twoja; 3) jest wdziczne Panu Jezusowi za Jego mio, ktra tak wiele Go kosztowaa.

Kochamy dobrego Boga. Plan wynikowy

44. Pan Jezus Zmartwychwsta! Wielkanoc

Budzenie wiary w zmartwychwstanie i budzenie nadziei ycia wiecznego z Chrystusem.

Ordzie wielkanocne: Jezus dla czowieka umar na krzyu i zmartwychwsta zwyciy mier, wyprowadzi ludzi z ciemnoci za i smutku do wiata nadziei. Podstawowe pojcia Uczenie oddawania swoich cierpie religijne: Jezus Chrystus. i smutkw Jezusowi zmartwychwsta Koci jako szczegl- emu. ne miejsce spotkania z Bogiem (Chrystusem). Codzienne dowiadczenia widziane w wietle wiary.

Zwyczaje chrzecijaskie zwizane z obchodami roku liturgicznego Triduum Paschalne (Wielki Pitek). Modlitwa jako rozmowa z Bogiem (czuwanie). Krzy jako znak mioci Jezusa. Modlitwa Ojcze Nasz (fragment). Zwyczaje chrzecijaskie zwizane z obchodami roku liturgicznego Wielkanoc. Koci jako szczeglne miejsce spotkania z Bogiem (Chrystusem). Prowadzenie dziecka do przyjcia ordzia Wielkanocnego. 1) wie, e Jezus zmartwychwsta, 2) rozumie, e sowo alleluja wyraa rado, 3) cieszy si, e Jezus yje i jest z nami. 1) wie, e Jezus zmartwychwsta: wsta ywy z grobu; 2) potrafi w grupie zapiewa Zmartwychwsta Pan. 3) z ufnoci oddaje swoje trudne przeycia Zmartwychwstaemu.

45. Jezus jest z nami w smutku i radoci Wielkanoc

W dalszym cigu ksztatowanie wiary w zmartwychwstanie Pana Jezusa i w Jego obecno w naszym yciu. Budzenie nadziei eschatologicznej.

Trudne dowiadczenia dzieci. Nawizanie do cierpienia tych, ktrzy byli z Panem Jezusem. Spotkanie Jezusa Zmartwychwstaego przez Mari Magdalen: Jezus zamienia zy w rado.

46. witujemy niedziel

Wychowywanie do szacunku wobec wsplnego posiku w domu i budzenie radoci ze wsplnego spotkania w kociele przy stole sowa Boego i stole chleba, ktry staje si Ciaem Paskim. Zapoznanie z wydarzeniem wniebowstpienia Pana Jezusa. Budzenie wiary w obecno Pana Jezusa wrd nas. Zapoznanie z posannictwem misjonarzy.

W Eucharystii Bg przychodzi do nas jako Ten, ktry zastawia st. Jako Gospodarz domu, ale i Przyjaciel przy stole. Dawca chleba i radoci.

Budzenie w dziecku potrzeby modlitwy razem z bliskimi w rodzinie i wsplnocie parafialnej. Zapoznawanie z wartoci wsplnej modlitwy, witowania.

1) wie, e w niedziel gromadzimy si wok wsplnego stou otarza; 2) potrafi powiedzie, na czym polega niedzielne witowanie; 3) chce uczestniczy w niedzielnym witowaniu w domu i w kociele.

47. Idcie na cay wiata! Wniebowstpiecnie Paskie

Ukazanie mocy Pana Jezusa zmartwychwstaego, ktry wstpuje do nieba, obiecuje Ducha witego, zapewnia o swojej obecnoci w Kociele i rozsya uczniw na cay wiat. Uczenie modlitwy do Ducha witego.

Rozrnienie nieba i kosmosu od nieba Boego. Wniebowstpienie Pana Jezusa. Obietnica Ducha witego. Rozesanie uczniw. Praca misjonarzy.

1) wie, e Pan Jezus wstpi do nieba, a przedtem da uczniom zadanie; 2) potrafi zapiewa z innymi piosenk; Pan jest wrd nas; 3) cieszy si obecnoci Pana Jezusa przy nim i modli za misjonarzy.

48. Duch Wprowadzanie wity daje dzieci w wiar w Ducha nam odwag witego. Zesanie Ducha witego Proste znaki religijne (raniec). Podstawowe pojcia religijne: Maryja.

Znaczenie wiatru i ognia. Zesanie Ducha witego znak wiatru i ognia.

Podstawowe pojcia religijne: Koci. Koci jako szczeglne miejsce spotkania z Bogiem. Modlitwa wsplnotowa Podstawowe znaki czynione podczas Mszy witej. Obchody roku liturgicznego Wniebowstpienie Paskie. Jezus posa swoich uczniw na cay wiat (misjonarze). Modlitwa za misjonarzy jako sposb wczenia si w misyjne dzieo Kocioa. Podstawowe pojcia religijne: Duch wity. Obchody roku liturgicznego Zesanie Ducha witego.

1) wie, e Pan Jezus umocni Apostow Duchem witym i daje Go ludziom; 2) potrafi z pomoc katechety zapiewa piosenk Duchu wity, przyjd!; 3) wierzy w moc Ducha witego.

Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym

Rozdzia VI. Spotkania z Panem Jezusem


Wprowadzenie dziecka w modlitw racow. 1) wie, do czego suy raniec; 2) potrafi powiedzie, kim jest Maryja (Matka Boga i kochajca Matka ludzi); 3) chce modli si do Matki Boej szczeglnie w intencjach rodziny.

49. Mama Jezusa kocha nas wszystkich Modlitwa racowa

Przygotowanie dziecka do udziau w kulcie Maryi jako Matki Boga. Budzenie prawdziwej pobonoci maryjnej, ktra prowadzi do Chrystusa.

Relacje w rodzinie. Pan Jezus zostawia nam Matk (J 19, 26-27a). Modlitwa racowa: Pozdrowienie Anielskie.

39

40

50. Moje imi zapisane jest w niebie Uroczysto Wszystkich witych

Budzenie w dziecku wiadomoci jego godnoci i godnoci innych ludzi jako dzieci Boych. Ksztatowanie postawy modlitwy i poczucia cznoci z mieszkacami nieba w uwielbieniu Boga.

Obchody roku liturgicznego Uroczysto Wszystkich witych. Podstawowe pojcia religijne: wici. Wszyscy ludzie s kochani przez Boga.

Umacnianie w dziecku postawy radoci, ktra pynie z tego, e mamy mieszkanie w niebie. Prowadzenie dziecka do dowiadczenia, e dziki Bogu jest kim jedynym i niepowtarzalnym. Pomaganie dziecku w odkrywaniu wartoci swojego ycia nie tylko na ziemi.

1) wie, e Bg chce da ludziom niebo (szczcie); 2) potrafi powtrzy imiona dzieci w grupie tak, jak lubi by nazywane; 3) cieszy si, e Bg daje nam niebo.

Kady czowiek jest jedyny i niepowtarzalny, a jego imi, ma rwnie swj wymiar wieczny (eschatologiczny). Serce czowieka niesie w sobie nieskoczon tsknot za szczciem. Cakowite jej ukojenie to ycie wieczne. Niebo zaczyna si ju teraz w naszych sercach wypenionych mioci. 51. Wielkie Wprowadzenie w czas Wezwanie liturgii przygotoWielkiego Postu jako rody Popielcowej: Nawania czasu nawrcenia wracajcie si i wierzcie roda i przygotowania serca do w Ewangeli to Boe Popielcowa wit Wielkiej Nocy. przywoanie, bymy i Wielki Post wrcili do domu, do Boga: przez dobre czyny i modlitw, z wiar i nadziej w Jego zbawcz moc. Obchody roku liturgicznego roda Popielcowa, Wielki Post. Bg kocha kadego czowieka, ale stawia mu wymagania. dobre zachowania godne dziecka Boego i ucznia Chrystusa. Podstawowe pojcia religijne: Maryja, Jezus Chrystus. Modlitwa spontaniczna. Obchody roku liturgicznego (naboestwa majowe). Wspomaganie dziecka w modlitwie spontanicznej. Wprowadzenie w modlitw naboestw majowych. Zaznajomienie dziecka z obrzdem posypania popioem w rod Popielcow. Poruszenie wyobrani dziecka w kierunku dobrych czynw. 1) wie, e w rod Popielcow ksidz posypuje gowy popioem na znak nawrcenia; 2) potrafi powiedzie, jakie dobre czyny moe speni w Wielkim Pocie; 3) pragnie przygotowywa si do wit Wielkiej Nocy, czyli nawrci si. 1) wie, e przez Maryj moe zwraca si do Pana Jezusa; 2) potrafi swoimi sowami prosi Jezusa i Maryj w rnych potrzebach; 2) docenia modlitw do Matki Boej.

Kochamy dobrego Boga. Plan wynikowy

52. Maryja prowadzi nas do Jezusa Naboestwo majowe

Ksztatowanie chrystocentrycznej pobonoci maryjnej. Uczenie dziecka nawizywania relacji z Bogiem poprzez sowa wasnej modlitwy proby.

Maryja mwi do nas: Uczycie to, co wam poleca Jezus. Modlitwa proby.

53. Chcemy i z Panem Jezusem Boe Ciao

Ksztatowanie postawy wdzicznoci za obecno Jezusa wrd nas. Przygotowanie do oddawania czci Jezusowi w Najwitszym Sakramencie, szczeglnie podczas procesji w Uroczysto Ciaa i Krwi Paskiej.

Obchody roku liturgicznego (Uroczysto Ciaa i Krwi Paskiej). Koci jako szczeglne miejsce spotkania z Bogiem. Podstawowe przedmioty znajdujce si w kociele: tabernakulum, monstrancja, otarz. waciwe zachowania w kociele. ycie i zdrowie jako dar Boga. Bg troszczy si o wszystkich ludzi. Modlitwa jako rozmowa z Bogiem. Ukazanie wakacji jako czasu, na lepsze poznanie i zaprzyjanienie si z Bogiem. Prowadzenie dziecka do dowiadczenia, e Bg je docenia. Budzenie pragnienia stawania si socem dla Pana Boga i dla innych przez swoje dobre czyny, przez pami serca w modlitwie. Wprowadzenie perspektywy eschatologicznej (wieczne wakacje).

Wychowywanie do wyraania czci wobec Najwitszego Sakramentu (uklknicie na dwa kolana, akt uwielbienia przy wejciu i wyjciu z kocioa, procesja). Zapoznanie z tabernakulum i monstrancj.

1) wie, e na Boe Ciao w procesji idziemy za Panem Jezusem ukrytym pod postaci chleba w monstrancji; 2) potrafi wyraa cze wobec Najwitszego Sakramentu odpowiednimi gestami i modlitwami; 3) chce czci Pana Jezusa w Najwitszym Sakramencie i wzi udzia w procesji Boego Ciaa.

Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym

Eucharystia to rdo i szczyt chrzecijaskiego ycia. Ona urzeczywistnia komuni z Bogiem i jedno Kocioa Eucharystyczna obecno Chrystusa trwa od chwili konsekracji, dopki istniej postacie eucharystyczne. Czcimy J podczas Mszy witej, publicznej adoracji, procesji, klkajc lub kaniajc si gboko na znak adoracji. 54. Wakacje Prowadzenie dziecka ycie i zdrowie s z Bogiem do dowiadczenia, e cennymi dobrami poBg jest z nim obecny wierzonymi nam przez zawsze i wszdzie Boga, o ktre mamy si jako kochajcy Ojciec troszczy. i Przyjaciel. Wakacje s trosk Ksztatowanie postawy o ycie i zdrowie. wiernoci przez pami Dbamy nie tylko o Bogu i innych w ka- o zdrowie fizyczne, ale dym miejscu i czasie. i duchowe. Jest to jedna Odkrywanie powoa- wielka cao duszy nia, do przekazywania i ciaa czowieka. Boej radoci, mioci i ciepa innym.

1) wie, e na wakacjach wszdzie obecny jest Bg; 2) potrafi powiedzie, jak moe okazywa Bogu swoj pami i wierno; 3) chce by wierne Bogu.

41