Vous êtes sur la page 1sur 118

OFFICIUM BEATAE MARIAE VIRGINIS

PRO C A N T U EDITUM
AD USUM S O R O R U M T E R T I I O R D I N I S S. P. D O M I N I C I S E C U N D U M RITUM O R D I N I S AB PRAEDICATORUM

INSTITUTO S. JOSEPH
ILANTII (HELV.)

TYPIS

ALBERTUS-MAGNUS-VERLAG
V E C H T A E I. O. 1928

IMPRIMATUR C U R I A E , 5.MARTII 1928

t GEORGIUS
EPPS C U R I E N

AD MATUTINUM.

f. A-ve

M a - r i - a, gr - ti - a pie - na,

D6-mi -

1 P G nus te-cum. I^. Be-ne-di-cta tu in mu-li - - r i - bus,


m
.

et be - ne - di-ctus fru-ctus ven-tris tu - i , Je- sus.

y. Do - mi - ne la - bi - a me - a a - p - ri - es.

I^. Et os me-um an-nun - t i - - bit lau-dem tu - am.


t

f. De - us

in ad - jxi - t - ri - um me- um in - tn - de.

^ . D - mi - ne ad ad - ju - vn-dum me fe - sti - na. G l - r i - a Pa-tri, et F i - l i - o et Spi-ri-tu-i San-cto,

Si-cut e-rat in prin-ci- pi - o et nunc et sem-per


iC

\-

r.

et in sa-cu-la sae-cu-l-rum.A-men. Al-le - lu - ja.


iC | . .

vel: Laus t i - b i Do-mi - ne, Rex ae - ter- nae gl - ri - ae.

Invitatorium.
M N m 1
m

Re-gemVir-gi-nis Ff-li-um*Ve-ni-te ad-o-r-mus.


& i i i i i i i f-

^ %' '

f.Ye-m-

te,

ex - ul - t - mus Do - mi - no. i

R R _ R " R m ju - bi - l-mus De- o sa - l u - t - r i no-stro: prae-oc -

n . W ClN

J cu-p - mus f - ci- em e -jus in con-fes-si - 6 - ne. 1


R

m
* R

et

in psal - mis ju - bi - l - mus e - i .

Re-gem

3
M M N

b*

1 i

y. Qu6-ni-am De-us mag-nus D6-mi-nus, et Rex mag G


b i _ _ ta R R

nus su-perom-nes de-os: quo - ni-am non re -pl - let


H i s a n i i i i i i i i . C ) N

<

D - mi - nus pie - bem su - am, qui - a


M
L

in ma - nu

I:)*

"

e - jus sunt om- ns fi - ns ter-rae.


M M H u n d "

et al - ti - t
i

II

di - ns mn-ti - um ip - se cn-spi-cit. * Ve - ni - te.


i b, , , , , , , , , , , , , , h

y.Qu-ni-am ip-si-us est ma-re, et ip- se fe- cit il-lud c-JL


M a tjB N H H _

bu

et - ri-dam fun-da-v-runt ma-nus e -jus: ve - ni - te. P


L

ad-0 - r-mus et pro-ci - d-mus an- te De-um: -S


n M u n n . n

plo - r-mus co-ram D-mi - no, qui fe - cit nos.

4
-es
R

qui- a ip-se est D6-mi-nus De-us no-ster: nos au-tem


R R R R R R R

p6-pu-lus e-jus -eP"

et o-vesps-cu-ae
1
R R R R

e-jus. Re-gem.
3R

IR

t- H6-di- e, si vo-ceme-jus a u - d i - - r i - t i s , no-li-te


R R

bi

ob-du-r-re cor-da ve-stra, si-cut in ex-a-cer-ba-ti -

6 - ne se-cim-dumdi-em ten-ta-ti - 6-nis in de-sr-to,

bR

u-bi ten-ta-v-runt me pa-tres ve-stri: pro-ba-v-runt -1et vi - d- runt d - pe - ra me - a. * Ve - m' - te. -i Qua-dra-gin - ta an-nis pr6-xi-mus f u - i ge-ne- ra C
b i

-R

R-

3R

ti - 6 - ni hu- ic, et

di-xi: sem-per hi er-rantcor-de:

5
^

ip - si ve - ro non cog-no-v-runt vi - as me-as, * m m in i - ra me - a: si in -

qui - bus ju - r - vi

tro - i - bunt

in

r - qui - em me - am.
~m

Re - gem.

b l "

m m n

Gl-ri-a Pa-tri et F i - l i - o
an II

et S p i - r i - t u - i San-cto,
-

HI

1_

Si - eut e - rat in prin-c - pi - o, et nunc et sem-per.

et in sa-cu-la sae-cu-16-rum.A-men.Ve-ni-te.... Re-gem.

Invitatorium solemne.
ton.Ivt>-

Re - gem Vir -

gi - nis

Ff - l i - um*

TE
Ve - ni - te ad - o - r - mus.

f.Ye Gb Dey b m .

- ni - te. ex- ul - t-mus D -mi-no. ju- bi - l-mus m m . V - - " sa- lu - t - r i no-stro, pras-oc-cu -p-mus f m m

m m . . .

_ r
- 0 -

ne, V et ^ in

ci-em e - jus
N

in con - fes - si _

- -r

psal-mis ju-bi - l - m u s
HPI

rm rm . m e - i

Re - gem.

~m m m~ J 1 1 t Quo -ni-am De-us mag-nus D-mi-nus. et rex mag-nus

yb

JI

>

su-per om-nes de - os,

qu - ni - am non re - pl -let

D6-mi-nus ple-bem su - am. qui- a in ma -nu e - jus f L y b n.


R

1 i

- r sunt om-nes fi - ns ter- rae, et al - ti - tii-di-nes m . y b - _ __ r "iL > '* fm w - n i - te. mon- ti-um. ip - se cn- spi cit. * Ve

f. Quo - ni-am

ip-si-us est ma-re, et ip-se fe-cit

il - lud, et - ri-dam fun-da-v-runt ma-nxxs e - jus.


m-*NH m-

ve-ni-te, ad-o-r-mus,etpro-ci-d-musan-te De-um, 1 plo-r-mus co-ramD6-mi-no,qui fe-cit nos, qui- a ip- se


m z ta est D-mi-nus De-us no-ster, nos au-tem p-pu-lus m n m

_ *

e -jus, et o - ves pas - eu - ae

e - jus.

Re - gem.

i
11''. H - di- e is: ob-du-r-re cor-da ve-stra, si-cut in ex-a-cer-ba-tisi vo-cem e-jus au-di- - ri-tis, no-li-te

i
6-ne se-cn-dumdi-emten-ta-ti - -nis in de-sr-to:

R HIm-

n.

u-bi ten-ta-v-rtmtme pa-tres ves-tri, pro-ba-v-rimt.


R R R" I > ^ irifv-

et vi-d-runt 6 - pe-ra

me - a.* V e - n i - t e .

% Qua-dra-gn-taan-nis pro-xi-mus fu-i ge-ne-ra-ti--ni


R R R

T R

"

>

hu- ic, et di-xi: semper hi er-rant cor-de, ip-si ve-ro non

cog-no-v-runtvi-as me-as, qui-bus ju-r-vi in


R"

i-ra
M m

I ,

I R

fy*^ ^

R*

I P |v R

me-a,
^

si in-tro-i-bunt in r - qui-em me - am. Re-gem.


R R R R ->R R

y. G16 - ri-a Pa-tri, et Fi-H-o, et Spi-ri - tu-i San-cto.


R R

Si-cut e-rat inprin-ci-pi-o, et nunc et sem-per et in


R

I R

r*

R*

I fR T R

se-cu-la sae-cu - 16-rum. A - men*Ve - ni-te.

Invitatorium solemne. Alter tonus.


ton.vn. s V fV^ Vir - gi - nis Fi - l i - um*

Re - gem

Ve - ni -sl'^Ve-ni - te, i n

te

ad - 0 - r - mus.
HIm-

ex-ul - t-mus D6-mi-no,

ju-bi-l-mus

i
sa-lu-t-ri

De-o

no - stro: prae-oc-eu-p-mus

f-ci-em e-jus in con-fes-si- - ne,

et in psal-mis

ju-bi - l - mus e - i . , De - us mag-nus

Re - gem.

y. Qu - n i - a m

D-mi-nus,

et rex mag-nus

su-per

om-nes

de - os.

10
J m m m m

qu6-ni-am non re-pl-let D6-mi-nus ple-bem su-am, qui-a


J

!L

1_

in ma-nu e-jus stmtom-nesfi-nes ter - rae,


I R,

et

al-ti-t-

di-nes mn-ti - um ip-se cn-spi- cit. -e,-1 - , , , ,

* Ve - ni - te.

y. Qu - ni-am ip-si-us est ma-re, et ip-se fe-cit il - lud,


m

et -ri-dam fun-da-v-runt ma-nus e - jus: ve-ni-te

ad- o - r-mus et pro-ci - d-mus an-te De-um, plo-r-mus


m m m n M *
-m(H

co-ram D-mi-no,qui fe-cit nos, qui-a

ip-se est

D-mi-nus De-us no-ster, nos au-temp-pu-lus e-jus,


>
Pi

et o - ves pas - eu - ae

e - jus.

- Re - gem.

11

t. H - di- e si vo-cem e-jus au-di- - ri-tis, no-li - te ob 1 i _


M

r-H-

du-r-re cor-da ve-stra, si-cut in ex- a-cer-ba-ti- - ne

se-cn-dum di-em
n

ten-ta-ti - -nis in de-sr-to:

u-bi ten-ta-v-runt me pa-tres ve-stri, pro-ba-v-runt, et 5 V vi - d-runt - pe - ra me - a. *Ve - m' - te.

Il

A ,

U N

II

"i

Qua-dra-gin-ta an-nispr-xi-mus fu-i ge-ne-ra-ti--ni

hu-ic, et di-xi: sem-per hi er-rant cor-de, ip-si ve-ro nonIl

Il

cog-no-v-runtvi-as me-as, qui-bus ju-r-vi in i-ra me - a,

^'^^^1^^^^||J^g
si in-tro-i-bunt in r-qui-emme-am. Re - gem.

12
- * -*

-^ 1

f. Gl - r i - a

Pa-tri, et F i - l i - o, et Spi-ri-tu-i San-cto.

Si-cut e-rat in prin-ci-pi-0, et nunc et sem-per, et in % ,. I *Ve-ni - te.

sa-cu-la sae-cu-l-rum. A-men. Hymnus:


ton. I.

Quem ter-ra, pon-tus, a-the-ra,


mm

Co-lunt,

i ad - - rant,pra-di - cant, Tri-nam re -gn - temm -

chi-nam Clau-strum Ma-ri - se b-ju - lat. Cui luna, sol et mnia. Desrviunt per tmpora Per fus a caeli grtia, Gestant pullae viscera. Beta mater, rtinere, Cujus suprnus Artifex Mundum pugillo cntinens, Ventris sub arca clausus est. Beta caeli nntio, Fecnda Sancto Spiritu

A - men.

Desidertus gntibus, Cujus per alvum fusus est. Maria, mater grtiae. Mater misericrdiae. Tu nos ab hoste protge. Et hora mortis sscipe. Glria tibi, Domine, Qui natus es de Vrgine Cum Ptre etSancto Spiritu, In sempiterna sacula. Amen.

13

Hymnus: ton.II. Quem ter - ra


m

II

i
pon-tus a - the-ra,
m *
\*

Co-lunt V i ;Pu ma -

a - do-rant pra - di-cant, Tri-nam re-gn- tem


B

"P

[> r chi - nam, Clau-strum Ma-ri - ae b - ju-lat.

A - men.

ton.rvP y
P

Be-ne-di-cta tu. Ps.8.D6-mi - ne, D6-m*-nus no-ster,*


I l Il Il R P *

quam ad-mi-r-bi-le estno-mentu-um in u-m-vr-sater-ra!

Quoniam elevta est magnificnt^atua,* s<per caelos. Ex ore infntium et lactnt^M^ * perfecisti laudem,propter inim/cos tuos, * ut dstruas inimicMm et ultrem. Qudniam vidbo Ccfelos tuos, pera digitrwm turum: *lunam et stellas, qua? tu fundsti. Quid est homo, quod memor es ejus? * aut fllius hminis, quniam v/sitas eum? Minuisti eum paulo minus ab Angelis Z, glria et honore coronsti eum: * et constituisti eum super pera mn2um tuarum. Omnia subjecisti sub pdibus ejus,* oves et boves univrsas: nsuper et pecora campi. Vdlucres caeli, et p*sces maris, * qui permbulant s^mitas maris. Domine, Dmnus noster, * quam admirbile est nomen tuum in umvrsa terra! Glria Patr.

14

P5.18. Cae-li e-nr-rant gl6-r-am De-i, * et 6-pe-ra


H

m - n u - u m e - jus a n - n n - t i - ai fir- ma-mn-tum.

Dies dii er<ctat verbum, * et nox noeti indcat scintiam. Non sunt loqulae, neque sermdnes, * quorum non audintur voces edrum. In omnem terram exivit son^^s erum, * et in fines orbis terrae verba edrum. In sole p6suit tabernc^<lum suum * et ipse tanquam sponsus procdens de thlamo suo. Exultvit ut gigas ad currendam viam, * a summo caelo egressio ejus. Et occrsus ejus usque ad s^<mmum ejus, * nec est, qui se abscndat a c16re ejus. Lex Domini immaculta conv<9rtens animas,*testimonium Domini fidle, sapintim praestans prvulis. Justitiae Domini rectae, laetificantes corda, * praecptum Ddmini lcidum,illMminans oculos. Timor Domini sanctus, prmanens in sae'ce^lum saculi, * judicia Domini vera, justificta m semetipsa. Desiderabilia super aurum et lpidem pretiosum multumf et dulcidra super mel et favum. tenim servus tuus custodit ea, * in custodindis illis retribwtio multa. Delicta quis intlligit? ? ab occltis meis m<nda me * et ab alinis parce servo tuo. Si mei non ferint dominti, tune immacultus ero, * et emundbor a delicto mximo. Et erunt ut complceant eldquia oris mei, * et meditatio cordis mei in conspctw tuo semper. Dmine, adjitor meus * et redmptor meus. Gloria Patr.

15
S

I l
e - jus,*

Ps. 23. D-mi-ni est ter - ra et pie-ni - t-do

or-bis ter-r-rum et u-ni-vr-si,qui h-b/-tant in e - o. Quia ipse super maria fundvit eum * et super flmina praeprvit eum. Quis ascndet in montem Dmini * aut quis stabit in loco sancto ejus? Innocens mnibus et mundo corde ? qui non accpit in vano nmam suam, * nec jurvit in dolo proximo suo. Hic accipiet benedictinem a Dmino *et misericrdiam a Deo salwtri suo. Haec est genertio quaere'nt*um eum, * quaerntium ciem Dei Jacob. Attlite portas, principes vestras, ? et elevmini portae ernles * et intro*bit rex glriae. Quis est iste rex glriae? * Dominus fortis et ptens, D6inus ptens in prolio. Attlite portas principes vestras, ? et elevmini portae ternles, * et introibit rex glriae. Quis est iste rex glriae? * Dominus virttum ipse est x glriae. Glria Patr^. 4^ Be-ne-di-cta t = i = r et tu in
m

m u - l i - - ri-bus,

> >

b e - n e - d i - ctus

fru-ctus ven-tris t u - i .

y.Dif-f- sa est gr-ti - a

in la- bi - is

tu - is.

I^.Prop-t-re-a be-ne-di-xit te De-us in ag-tr-num. Pater noster. secreto.

y. Et

ne nos

in - d - cas

in

ten-ta - t i - o - nem.

I^.Sedli-be-ra nos a ma-lo. l^. Ju-be,dom-ne,be-ne-di-ce-re.


Al - ma Vir - go vir - gi - num in - ter - c - dat pro

no - bis ad D6 - mi - num. I ^ . A - men.

Lectio I.
Sancta Maria, Virgo virginum, mater et filia Rgis regum omnium tuum nobis impnde soltium, ut caelstis regni per te mereamur habre premium.-.et cum elctis Dei regnre in perptuum. Tu autem Domine? miserere nostri. I ^ . Do grtias. 4. Sancta et immaculta virgnitas, quibus te ladibus fferam nscio. * Quia quem caeli cpere non pterant, tuo grmio contulisti. t- Benedcta tu in muliribus, et benedictus fructus ventris tui. I^. Quia quem caeli cpere non pdterant, tuo grmio contulisti. ^. Jube, domne,benedicere. Sancta Dei Gnitrix? sit nobis auxilitrix? I ^ . Amen.

Lectio II.

17

Sancta Maria, pirum piissima,: intercde pro nobis,sanctrum sanctissima. Per te, Virgo nostra sumat precmina,? qui, pro nobis ex te natus, rgnt super athera,: ut sua charitte nostra delentur peccmina. Tu autem, Domine ? miserere nostri. I^. Deo grtias. 4. Beta es, Virgo Maria, quai Dminum portsti creatdrem mundi. * Genuisti eum, qui te fecit, et in aeternum prmanes Virgo. "tf. Ave Maria, grtia plena, Dominus te cum. ^. Genuisti eum, qui te fecit, et in aeternum prmanes Virgo. y. Jube, domne, benedicere. Nos cum proie pia ? benedicat Virgo Maria ? I^. Amen.

Lectio m .
Sancta Dei Gnitrix, quae digne meruisti concipere, quem totus orbis nequit comprehendere,: tuo pio inters^ntu culpas nostras blue Z ut redmpti pernnis sedem glriae perte valeamus scndere,: ubi rgnas cum edem Filio tuo sine tempore. Tu autem, Domine. Z miserere nostri. IJ. Deo grtias.
ton.I.-

Fe-lix nam-que

es,

sa-craVir-go

Ma

a,

et om-ni
i>/fi II, ,

lau- de
3

di-gnis - si - ma: P or-tus est Sol 4i

*Qui-a ex te

.a
ju - sti ti - ae

+ Christus De-us no - ster.

\
in-tr-ve-ni pro cle - ro, 1t=t=t fe-mi - ne-o

%0-Ta.

prop6-pu-lo,
N

in - ter-c - de pro de-v6-to

se - xu;

>

>

sn-ti-ant om-nes tu - um ju-v-men, qui cm-que

t c-le-brant tu-am comme-mo-ra - ti - 6-nem.*Qui- ex...

Gl-ri-a

Pa-tri, et F i - l i - o, et Spi-ri - t u - i

San ton.IV.ZI

cto.

+ Chri-stus, De - us

no
HI

ster.

1. Te De-um lau-d-mus: te D-mi-num con-fi - -

t-mur. 2.Te ae-tr-numPatremomnister-rave-ne-r-tur. 13.Ti - bi om-nes n-ge - l i , t i - bi cae - l i et

19
HIm

u-ni-vr-sae P o - t e - s t - tes. 4.Ti-bi Ch-ru-bim et

-a-

HI

S - ra- phim in- ces- sa - bi - l i vo - ce pro - cl - mant:


/ M l 11=?=^ f
HI

5.San-ctus, 6.San-ctus, 7. San-ctus,D6-mi-nus De-us S-ba-oth. -meA-nIH

8.Ple-ni sunt cas-li et ter-ra ma-je-st-tis gl-ri-ae

i _

4-

-mH*-

1.

tu - ae. 9. Te glo-ri-6-sus A-po-sto-16-rum Cho-rus,

10. Te Pro-phe -t- rum lau - d - bi - lis n - me - rus,

u . Te Mr-ty-rumcan-di-d-tus lau-dat e - x r - c i - tus.


-m

12. Te per or-bem ter - r- rum san-cta con-fi - t - tur


- -

Ec-cl- si - a: 13. Pa-trem im-mnsae ma-je- st - tis.

20

14.Ve-ne-rn-dum tu-um ve-rum et - ni-cum Fi - li - uffl, 4 15. San-ctum quo-que Pa- r - cli-tum Spi - ri - tum. 16. Tu rex e g l - r i - ae, Chri-ste. 17. Tu Pa-tris sem-pi - tr-nus es
HI m m m ~

Fi - l i - us. 18. Tu, ad l i - be-rn-dum sus-cep-t - rus


- -

h-mi-nem, non hor-ru-i - sti Vir-gi-nis


-mm

- te-rum.
-mm

19. Tu, de-vi-ctomor-tis a - c - l e - o, f

a - pe-ru-i - sti

cre-dn-ti-bus reg-na cae - l-rum. 20. Tu ad dx -

te-ram D e - i
-m

se - des, in gl - r i - a
m-

Pa-tris. Hic genuflectitur.

21. Ju- dex cr- de - ris es - se ven - t - rus.

21
%

1 22.Te er-goqua-su-mus, tu-is f-mu-lis sb-ve- ni.


m

) quos pre - ti - - S sn- gui - ne O

N ' re - de - mi - Sti.

m
1

23. ^ - t r - na y .

fac
H

cum San-ctis tu - is

in gl - r i - a

nu - me - r - ri. y

24. Sal-vum fac po - pu - lum tu- um.

_ iT n. l> R p - - - pi . D-mi-ne, ^-5 b-ne-dic he-re - d i - t - t i tu - as. et *V 25. Et re - ge e - os,


R R

et

e x - t l - le i l - los

3 l_ us-que in ae - ter - num. 26.Per sin-gu-los


^ R
R, ru

di-es

a R R . ,
R
1

be-ne-di-ci-mus te. 27. Et lau-d-mus no-men tu-um


^ S "
1

R. V

in sa - eu - lum, et

in sa - eu - lum sa - eu - l i .

22
m

. R

28.Di-gn-re, D6-mi-ne, di - e

i - sto

si - ne pec -

R m R V c - t o nos eu-sto - di - re. 29. Mi - se - r - re no-stri. y _ _ . 1 . . . J

^l " R m m H 1 f* M N D-mi - ne: mi - se - r-re no-stri. 30. Fi- at mi-se-ri -

n

R

JI

>

cr-di- a

t u - a, D-mi- ne. S - per nos, quem - d U


^
It

mo-dum spe- r - vi- mus in te. 31. In te , D -mi - ne.


.
n

spe-r

1" vi:

non con-fn -5ar

r'*'"^ R in 3 - ter - num. 6

. ^ '

Ante

L a u d e s : - ^ H H B I I I I I I I I I I I

1^. O - ra pro no - bis R R PI p G - ni - trix.

san-cta De - i

I ^ . Ut di - gni ef - fi - ci - - mur

pro - mis - si - - ni - bus Chri - sti.

AD LAUDES
f. Deus in adjutorium meum intnde. I^. Dmine ad adjuvndum me festina. Glria Patri.... Sicut erat.... Allelja. vel Laus tibi, Domine.... Ant. ton.IvV. C Post par - tum Vir - go.
m * m m

Ps. D - m i - nus
m

reg-n-vit,de-c-rem in-d-tus est * in-d-tus est -eD-mi-nus for - t i - t - di-nem, et prae-cin-xit se. Etenim firmvit orbem terrse * qui non commovbitur. Parafa sedes tua ex tune: * a saeculo tu es. Elevaverunt flm^na, Domine:*elevaverunt flmin vocem suam. Elevaverunt flmina fl2<ctus suos, * a vcibus aqurum multrum. Mirbiles elationes maris, * mirabilis m altis Dominus. Testimonia tua credibilia fact sunt nimis * domum tuam decet sanctitudo. Domine, in longitdmem dirum. Glria Patr^.
M

G P5.99.Ju - bi - l - te y

n om - nis De-o
m

ter - ra, *

m " ser - vi - te D - m i - no in l a e - t i - t iH - a. Introite in conspectu ejus, * in exswltatine. Scitte quniam Dominus ipse est Deus,* ipse fecit nos, et non ipsi nos. Ppulus ejus et oves pscuae ejus 2 introite portas ejus in confessine, * tria ejus in hymnis, confitemini illi.

24

Laudte nomen ejus, quoniam suvis est Dominus, ? in aeternum m i s r i c o r d e ejus, * et usque in generationem et generationem Veritas ejus. Gloria Patr^'.
a

Ps. 62. De-us, De-us me-us.*ad te de lu-ce vi - gi - lo. Sitivit in te anima mea, * quam multipliciter tibecaromea. In terra dserta et invia et inaqusa, Z sic in sancto apprui tibi, * ut vidrem virttem tuam et gloriam tuam. Qudniam mlior est misericrdia tua swper vitas,*lbia mea laudbunt te. Sic benedicam te in yiia mea, * et in nomine tuo levho manus meas. Sicut dipe et pingudine repletur mma mea,* et lbiis exsultationis laudbit os meum. Si memor fui tui super stratum meum ? in matutinis meditbor in te, * quia fuisti djtor meus. Et in velamnto alrum turum exsultbo ? adhssit anima me post te, * me suscpit dextera tua. Ipsi vero in vanum quaesirunt nimam meam Z introibunt m inferira terrae, * tradntur in manus gldii", partes v/lpium erunt. Rex vero laetbitur in Deo, ? laudabntur omnes, qui jurant in eo, * quia obstrctum est os loquntmm iniqua. Gloria Patr^.
c " Il Cant. Be-ne-di-ci- te om-ni- a 6 - pe-ra D-mt-ni D6-mi-no: *
N "

lau-d-te et su-per-ex-al-t-te e-um in sa-cu-la. Benedicite Angeli Dommi Dmino: * benedicite caeli Dmino. Benedicite aquae omnes, quas super caelos sunt, Dmino: * benedicite omnes virttes Dmini Dmino. Benedicite sol et luna Dmino: * benedicite stella? caeli Dmino.

25

Benedicite omnis imber, et ros Dmino: * benedicite omnes spiritws Dei Dmino. Benedicite ignis et stus Dmino: * benedicite frigus et aestus Dmino. Benedicite rores et pru/na Dmino: * benedicite gelu et frigus Dmino. Benedicite glacies et mves Dmino: * benedicite noctes et dies Dmino. Benedicite lux et tnebrae Dmino: * benedicite flgura et nubes Dmino. Benedicat terra Dminum: * laudet et superexltet eum in sacula. Benedicite montes et colles Dmino:* benedicite univrsa germinntia n terra Dmino. Benedicite fontes Dmino : * benedicite maria et f Iwmina Dmino. Benedicite cete, et mnia, quae movntur in quis. Domino: * benedicite omnes vlucres caeli Dmino. Benedicite omnes bstiae et pcora Dmino: * benedicite flii hminum Dmino. Benedicat Isral Dminum: * laudet, et superexltet eum in sacula. Benedicite sacerdotes Dmmi Dmino: *benedicite servi Domini Dmino. Benedicite spiritus et nimae justo'rum Dmino: * benedicite sncti et hmiles corde Dmino. Benedicite Anania, Azaria, Misal Dmino: * laudte et superexaltte eum in sacula. Benedicmus Patrem, et Filium cum Sancto Spiritu: * laudmus et superexaltmus eum in sacula. Benedictus es. Domine, in firmamento caeli: * et laudbilis, et gloridsus, et superexaltatus in sacula. Mc non dicitur Gloria Patri, neque Amen. y ft. 148.Lau-d - te
M

D - m i - nwm de

cae - lis: *

lau - d - te e - wm in ex - cl - cis. Laudte eum omnes Angeli ejus: * laudte eum omnes v'rtiites ejus.

26

Laudte eum sol et luna: * laudte eum omnes stellae et lumen. Laudte eum cadli caelorum: * et aquae omnes, quae super caelos sunt, laudent nomen Domini. Quia ipse dixit, et fcta sunt: * ipse manyit, et creta sunt. Sttuit ea in aeternum, et in sacwlum saculi:*praecptum posuit, et non praeterbit. Laudte Dminwm deterra,*dracnes,et omnes abyssi: Ignis, grando, nix, glacies, spiritus procellrum: * quae fciwnt verbum ejus. Montes et omnes colles: * ligna fructifera, ei omnes cedri. Bstiae, et universa pcora: * serpentes, et vlwcres penntae. Reges terrae, et omnes ppuli: * principes, et omnes jwdices terrae. Jvenes et virgines: senes cum juniribus laudent nomen Dmini: * quia exalttum est nomen ejus solius. Confssio ejus super caelwm et terram: * et exaltvit cornu po'puli sui. Hymnus omnibus sanctis ejus: * ffliis Isral, populo appropmqunti sibi. Glria Patrz...
ton. rvp. y
m
H

m m

fm m

Post par-tum Vir - go


H

in - v i - O -

la - ta

per -

' man-si--Sti: De-i

pi G-ni-trix in - ter- c- de pro no - bis. - tis fru - cti - fi - c -

Capit. E - go qua - s i

vi

vi

su - a

- v i - t-tem

- d-ris: et fl-resme-i

fru-ctus

27

ho-n6-ris,et ho-ne-st-tis. I^.De-o g r - t i - a s . Hymnus: -eton.I.


1

i glo - r i -

sa

D - m i - na, ? 1

Ex - cl - sa su-pra si-de - ra: Qui te cre- - vit

pr-vi - de La-ct-sti. sa-cro - b e - re. Quod Eva tristis bstulit. Tu reddis almo grmine jlntrent ut astra flbiles, Haeli fenstra facta es. Tu rgis alti jnua. Et porta lucis fulgida: Vitam datam perVfrginem, ' entes redmptae, pladite. iHymnus: -g
ton.II. y

A - men.

Maria, mater grtiae. Mater misericrdiae. Tu nos ab hoste protge, Et hora mortis sscipe. Glria tibi. Domine, Qui natus es de Virgine, Cum Ptre, et Sancto Spiritu, In sempiterna sacula. Amen. 1r

0 g l o - r i - - sa D-mi-na.

Ex-cl-sa
.

^
S

^ % . [

Il

N U

1 ^

'

su-pra si - de-ra: qui te cre--vit

p r - v i - de A

la - ct - sti

sa - cro

- b e - re.

A - men.

28

-e^. E - l - git e - am De - us et prae - e - l- git

e - am.

I^.Et h a - b - t - r e

e-am fa-cit

in

ta - her - n - eu - lo P wL 1.0

su - o.

Per Annum:
,

Ant,

glo - r i - 6 - sa. Cflw/.Be-ne-di-ctus

mm-

D-mi-nus De-us I s - r a - l , * qui-a vi-si-t-vit et 1 ^

fe-cit re-demp-ti - -nem pie-bis su- ae. 2. Et e - r - xit

-^fi

- -

HI

cor-nu sa-l-tis no-bis:* in do-mo David p-e-ri su-i.


NiP8p

3. Si-cut lo-c-tus est per os san-ct-rum,*qui asa-cu-lo iS " "

sunt, Pro-phe-t-rum e-jus: 4. Sa-l-temex i - ni-mi-cis

29
m
H

no-stris,* et de ma-nu 6m-ni-um, qui o - d-runt nos:

5. Ad fa-ci-n-dam mi-se-ri-c6r-di-am cum p-tri-bus no-stris:* et me-mo-r-ri te-sta-mn-ti s u - i san-cti.

6.Jus-ju-rn-dum,quodju-r-vit ad A-bra-ham pa-trem


- * -

-mNR

no-strum,* da-t-rum se no-bis. 7. Ut si- ne ti-m-re, de

ma-nu i - ni-mi-cd-rum no-str-rum l i - be-r - t i , *

iC

-mm-

ser-vi - - mus il - l i . 8. In san-cti-t-te, et ju-sti - ti - a '


-mmmm-

co-ram ip - so,*m-ni-bus di--bus no-stris.9.Et tu, pu-er.


-m

Pro-ph-ta Al-tis- si-mi vo-c-be-ris: *prae-i-bis e-nim

30

an-te f- ci - em D-mi - ni pa -ra - re vi - as e - jus:


%

"

~i

10. Ad dan-dam sci-n - ti-am sa- li-tis pie - bi e-jus:*

'

in

re-mis-si - 6-nem pec-ca - t - rum e - - rum.


J

11. Per vis- ce-ra mi - se- ri - cr- di - ae


IC

De-i

no-stri: *

in qui-bus vi - si - t-vit nos - ri-ens ex al - to.


1

il
'

12. Il-lu-mi-n-re his, qui in t-ne-bris, et inum-bra mor

tis se-dent:*addi-ri-gn-dospe-c es nostros in vi-ampa-cis. " ' " 13.G16-ri-a Pa-tri et F i - l i - o,* et Spi - ri - tu - i San-cto.
. r
ni

"

" 14. Si-cut e - rat in prin- ci - pi - o. et ntmc, et sem-per, *

31

et in sa - eu - la sa - eu - 16 - rum. A - men. 1 O P ic J _

ton.

glo-ri - 6 - s a
P

De-i G-ni-trix Vir-go


H H

n 1

sem-per Ma-ri- a, quae Do-mi-num6m-ni-um me-ru-i - sti

3l

V A por-t-re,

I f " v

HI

9-

et Re-gem An-ge-l6-rum so-la Vir-go


J.1 HI B-

31:
pa-tro-ci-ni-is
- (H

la-ct- re: no-stri qua-su-mus pi - a me-mo-r-re,

et pro no-bis Chri-stumde-pre-c - re: ut tu-is ful-ti


-m-* IH

adcae-l-sti-a reg-na me-re--mur

per-ve-ni - re. % Do-mi-ne e x - a - d i

o -ra-ti -m

-m

6-nem me-am. I ^ . Et cla-mor me-us ad te v - n i - a t .

32

O-r-mus: Con-c-de nos f-mu-los tu-os,qua-su-mus

Dd-mi-ne De-us,per-p-tu-a men-tis, et c6r-po-ris sa-l-te gau-d-re: et glo-ri- 6-sa be--tae Ma-ri- ae

sem-per Vir- gi-nis in- ter-ces-si - 6 - ne a prae-sn-ti


-m
-9m-

li-be-r-ri tri-sti-ti-a
-mNiH

et a - ter-na pr-fru-i e

lae-ti-ti - a. PerChri-stumDo-mi-numnostrum.I^.A-men. Mem.S.RN.D.-gAnt.ton.V.

r* -

ba | i

Be-ne-di - ctUs Re-dmp-tor om-ni-um.

qui

sa - l - t i pr - vi - dens h - mi - num.

mun-do

1 a " %

de-dit

san - ctmn Do-mi - n i - c u m

33

il:
f. Lex D e - i e - jus
H

in cor - de i p - s i - us.
m

131:
-m

m-

IJ. Et non sup-plan - ta - bn - tur

gres-sus
m m

e-jus.
N

-m

m-

0 - r - m u s : De-us, qui Ec-cl-si-am tu-am be -

- t i Do-mi - ni - ci, Con-fes-s6-ris t u - i , Pa-tris 31:


B

HIm

no-stri, i l - lu-mi-n- re dig-n-tus es, m- r i - tis et


m

doc-tri-nis: con-c-de, ut e-jus in-ter-ces-si - - ne


m
N

tem-po- r - li -bus non de-sti - tu - - tur au- xi - U - is.

et spi-ri- tu - - l i - bus sem-per pro - fi - ci - at in 16


Il Il m m _ m cre- mn-tis. Per Chri-stum D-mi-num no-strum. I^. A- men. H

34

Mem.O. SS.Ord."
Ant. ton.I.

o quam fe-lix gl-ri - a sem-per est San-

m-

ct - rum, quam prascl-ra m - ri - ta sunt Prae-di-ca- t - rum, \ ^ 2 m m

-1-

qu-rum ver-bo et - pe - re mun-dus de-co-r- tur.

, R - o-rtim-que m - n e - r e mens con-so-li - d-tur. -R Rin gl - ri - a.

JTR

% Ex - ul - t - bunt san - cti

I^. Lae - ta -bun-tur

in R

eu - bi - l i - bus R R-R R-

su - is.

-R

R-

O - r-mus. Con-c- de qua-su-mus,om-ni - po-tens

De-us:

ut ad me - l i - - rem vi-tam San-cto-rum

-R RR R r-di-nis no-stri e-xm-pla nospr-vo-cent-,qu-te-nus,

35

quo-rum me-mo-ri- am - gi-mus, - ti - am a-ctus

i - mi - t-mur. Per Chri-stum D6mi-num nostrum.IJ. A-men. Mem.Om.S.S.


Ant. ton.I.
W H

San-cti

De-i

om-nes, in-ter-c-de-re

dig-n-mi-ni

pro no-stra, om-ni-m-que sa - lii-te.

'p. 0 - r - te pro no - bis,

om-nes San-cti De - i .

I^.Ut dig-ni ef-fi-ci--murpro-mis-si-6-ni-busChri-sti.


-m
HI R N

m~

-mRR~

0 - r-mus. Tri -bu- e, qua-su-mus Do-mi-ne, om-nes 1 San-ctos tu - os


R R -R

j - gi - ter pro no-bis o - r - re;


R R H R- R-

et

eos cle-men-ter e x - a u - d i - re

dig-n-ris.

36

Per Chri-stum D - m i - n u m no-strum. I ^ . A-men. Mem.de pace.- k


Ant.ton. I.
m m

mm D-mi - ne Da pa- cem, _g


^ y 1 , bus no-stris: qui - a non est
m m m %

"

in di - ^

qui

1 i

- l i - us,

-m

pug-net pro no-bis, ni - si

tu

De-us

no-ster.

% Fi - at pax in vir - tii - te tu - a.

^ . Et

ab - un-dn-ti - a

in tr - ri - bus tu - is.

31:
O-r-mus. De-us, a quo san-cta de-si - d-ri - a,

re-cta con-si - l i - a, et ju-sta sunt - pe- ra-.

da ser-vis tu - is i l - lam, quam mun-dus da - re non

37

po-test pa-cem: ut

et cor-da no-stra man-d-tis

m-

-m

tu - is

d- di - ta

et h- sti-um sub -l - ta for -

mi - di - ne tm-po-ra sint tu - a pro - te-cti - - ne

31:
tran-quil-la. Per D-mi-num no-strum Je-sum Chri-stum,

4
Fi - l i - um tu-um: qui te-cum vi-vit et reg-nat

in

-m

m-

-m

u - ni - t - te Spi - ri - tus San-cti De - us.

per m-ni- a sa-cu-la sae - eu-l-rum. I^. A-men.

f. D-mi - ne ex- u - di

o - ra - ti - - nem me-am.
-m

I^. Et

cla - mor me - us

ad

te

v - ni - at.

38 1^ In fest. I . class. l^Be-ne-di-c-mus Do -

mi - no. I ^ . De -

ES gra In fest, I I . class.: f. Be - ne - di - c mus

ti - as.

D6 -

mi - no.

I ^ . De - o

gr - ti - as.

Cet. diebus: ^. Be - ne-di - c - m u s D - mi-no.

De - o t/Jt mos est. T.P.:


1

gr - t i - as.

i_l % Be-ne-di - c- mus D-mi - no,

al-le-l-ja,

39
1 H

m
1
m

al- le - l-ja. I ^ . D(3 - 0 g r - t i - a s ,


- e P i

'

al-le-l-ja,

al - le

l - ja.

t. A - ve M a - r i - a....

Ad Benedictus per Advent.


ton.VIIK. y

Ant.

m ' a

1. Spi- ri - tus. Be-ne di-ctus D-mi-nus De-us

Is- ra-l, * qui - a vi - si - t-vit et fe-cit


k

re-demp'

Ir

ti - 6 - nem pie -bis su - ae. F y


iV

- 1 J 2. Et e - r-xit cor- nu

B M

" i

sa - l-tis no-bis: * in do-mo Da-vid p - e - ri y - m su - i .


m

"

3. Si-cut lo - c-tus est per os san-ct-rum, *

qui

sa - eu - lo simt Pro -phe - t - rum e - jus:

40 *

* d

4. Sa-l-tem ex i - ni-mi-cis no-stris,* et de ma-nu fi m mV . 6m-ni-um qui o - d-runt nos. 5. Ad fa- ci - n-dam
%
n

"

-B

>

mi - se - ri - cor- di - am cum p - tri-bus no-stris: * i san-cti.

et m e - m o - r - r i

te-sta-mn-ti

su-i

'

6. Jus - ju - rn-dum, quod P C

- r - vit

ad

A - bra -

J ^ m m m m 'V ham pa - trem no-strum,* da - t - rum se no-bis.


H " 1

7. Ut si-ne t i - m o - r e , de ma - nu i - ni - mi - c6 - rum

. _ .
y " "

wr m H " m no-stro-rum l i - be - r - t i , * ser-vi - -mus i l - l i .


M.

_ -

1
1

"

1 1

8. In san-cti-t - te, et ju sti - t i - a

co-ram ip-so, *

41
i

HI

-m

6m - ni-bus di - - bus no-stris. 9. Et

tu

pu - er. J

g N H _ -_ - Vi Pro-ph-ta Al - tis - si - mi vo - c -be-ris: *prae - i - bis

e - nim an - te f - ci-em D6-mi-ni

pa -1r - re

vi - as e - jus, 10. Ad dan-dam sci- n - ti - am sa - l - tis P S


i

"

"

pie- bi e- jus: * in re-mis-si - 6 -nem pec-ca- t - rum

e - 6 - rum. U. Per vis - ce - ra mi - se - ri - c6r- di - ae


JI

"

De- i

no-stri: * in qui-bus vi - si - t-vit nos 6 - ri-ens


m

ex al - to. 12. 11- lu-mi-n-re his,qui in t - ne-bris,


J 1

et in um-bramor-tis se-dent:* ad di - ri-gn-dos

42
fc

pe- des no-stros in v i - a m pa-cis. 13.G16- r i - a


A B
JI

m
*

"

Pa-tri, et Fi - l i m

0,

et Spi - r i - t u - i
JI

San-cto.
^
J

C . J 14. Si-cut e - rat in prin-ci - pi - o et nunc, et sem-per,


^

et

in

sa - eu - la sae-cu - 16 - rum. A - men.

Ant. -gton.VIIia

4^ Spi-ri-tus

Il

Il

San-ctus J t i - me-as,

in

te des-cn-det,
1

-eM a - r i - a: ne

h a - b - b i s in

- te - ro

^ Fi - l i - um De - i,

r. ' al - le - l - ja.

t. D - m i - n e e x - a - d i

o - r a - t i - -nem me-am.
HI

m-

If. Et

cla - mor me - us

ad

te

v - ni - at.

43

1
O-r-mus: De-us qui de be--tae Ma-ri- ae Vir-gi-nis

4
- te-ro,Ver-bum tu-um,An-ge-lo nun-ti - n-te, car-nem

sus-ci-pe-re vo-lu-i-sti; prae-stasup-pli-ci-bus tu-is:

-mNMHmmH=

-m

ut qui ve-re e-amGe-ni-tri-cem De-i cr-di-mus;


m-

e-jus a-pud te in-ter-ces-si - 6 - ni-bus ad-ju-v-mur.

Per e-m-dem Chri-stum D-mi-num no-strum. I ^ . A-men.

4 Nativitate Domini usque ad Purificationem ad Benedictus ton. I I ut pag. 28. Ant. ton.II.

1
-m"

G-nu-it

p u - r - p e - r a Re-gem, eu-i

no-men

ae-tr - num, et gu-di-a ma-tris ha - bens

cum vir- gi - ni - t - t i s ho - n - re,

nec pri-mam

si-mi-lem vi-sa est, necha-b-re se-qun-tem.

31:
J^. Do-mi-ne ex-u-di o - ra-ti - 6-nemme-am. I ^ . Et

4
0 - r-mus: De-us, qui sa-l-tis ae-tr-nae, b e - - tae

31:
Ma-ri-ae vir-gi - ni - t - te fe-cn-da hu-m-no

1
g-ne-ri pra-mi-a prae-sti-ti-sti: tri-bu-e qua-su-mus.

31:
ut ip-sampro no-bis in-ter-c-de-re sen-ti - - mus;

31:
per quam me- r - i - mus au - ct6 - rem vi - tae sus- ci -

31:
pe - re, Chri-stum Do-mi-num no-strum. I ^ . A-men.

45

Tempore Paschali ad Benedictus ut pag. 39.


Ant. ton.Vnia. B e - - t a De-i G-ni-trix J i_ Ma-ri-a,

-1Vir- go per-p-tu-a, templumD6mi-ni, -a


M

sa-cr - r i - um

Spi-ri-tus San-cti, tu so-la, si-ne e-xm-plo,pla-cu-

i
i - sti D6-mi - no Je - su Chri-sto: o - ra pro p6-pu - lo,

in-tr-ve-ni pro cle-ro,


H H

in-ter-c-de pro de-v6-to

fe-mi - ne-o

J i_ se-xu, al-le - l-ja, al - le-l-ja.

f. Dd-mi - ne ex- u - di

o - ra - t i - 6 - nem me- am.

31:
^. Et cla - mor me - us ad te v - ni - at.

46

4
0 - r-mus: Con-c-de nos f-mu-los tu-os,qua-su-mus,

D-mi-ne De-us, per-p-tu-a men-tis et cr-po-ris sa-

1
l-te gau-d-re: et glo-ri- - s a be--tae Ma-ri-ae

sem-per Vir-gi-nis in-ter-ces-si - - n e a prae-sn-ti

-mm-

li-be-r-ri tri-sti-ti-a,

et

ae - ter-na pr-fru-i

lae-ti-ti - a. Per Chri-stum D-mi-num nostrum. I^. A-men.

AD PRIMAM.
t. Ave Maria, f. Deus in adjutorium meum; cum Glria Patri; Sicut erat; Allelja vel Laus tibi Domine. Hymnus:
ton.I.

Me-mn-to sa - l-tis Au-ctor,Quod no-stri


HI

HI-

Il

^ i m- Il> quon-damcr-po - ris, Ex i l - l i - b - taVi'r-gi - ne

47

:5v Nas-cn- do for - mamsm-pse - ris. Maria mater grtiae, Mater misericrdiae Tu nos ab hoste protge Et hora mortis sscipe. Hymnus: -B
ton.II.

A - men.

Glria tibi. Domine, Qui natus es de Vrgine, Cum Ptre et Sancto Spiritu In sempiterna sae'cula.

1v
Me - mn - to sa - l - tis
R

Au-ctor,

Quod no-stri quon-dam cr-po-ris. Ex il - li - b - ta

Vir - gi - ne
ton. ivV.-g-

Nas-cn-do for-mamsm-pseris.

A-men.

Ant.

D i g - n - r e me.
-g
1 _ 1

Ps. 119.Ad D-mi-num cum

t r i - b u - l-rer cla-m-vi * et

ex-au-di-vit

me.

Domine libra nimam meam a lbi2S iniquis, * et a lingua dolsa. Quid detur tibi, aut quid appontur tibi * ad Itnguam dolsam? Sagittae potnts actae, * cum carbnibus desolatriis. Heu mihi, quia incoltus meus prolongatus est: habitvi cum habitntibus Cdar: * multum incola fuit nima mea.

48

Cumhisqui odrunt pacem, erm pacificus: * cum loqubar illis impugnbant me gratis. Gloria Patr^, et Filio, * et Spir^tui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, * et in sacula saecwldrum. Amen.

i
Ps.120. Le - va - vi d - eu - los me - os in mon-tes, *

un - de

v - ni - et

au - xi

li - um mi - hi.

Auxilium meum a Domino, * qui fecit clum et terram. Non det in commotinem pedem tuum: * neque dormitet qui custdit te. Ecce non dormitbit neque drmiet, * qui cwstdit Isral. Dominus custdit te, Dominus protct^o tua,* super manum de'xteram tuam. Per diem sol non uret te, * neque luna per noctem. Dominus custdit te ab omni malo: * custodiat nimam tuam Dominus. Dominus custodiat intritum tuum, et xetum tuum; * ex hoc nunc, et usque in saculum. Glria Patrz. -S i i ii sum i in ii i r^

Ps. 12LLae - t - tus P y

his, quae di - cta sunt

mi - bi- m mus. Stantes erant pedes nostri, * in triis tuis Jrusalem. Jrusalem, quae aedifict^r ut civitas: * cujus participtio ejws in idipsum.

m m * " ~ m mi - hi: * in do-mum D - m i - ni

49

Illuc enim ascendrunt tribus, tr^bus Dmini: * testimonium Isral ad confitndum nmini Domini. Quia illic sederunt sedes m judicio,* sedes super domum David. Rogte quae ad pacem sunt Jrusalem: et abundntia di'ligntibus te. Fiat pax in virt<te tua: * et abundntia intrribus tuis. Propter fratres meos, et proxzmos meos, * loqubr pacem de te. Propter domum Domini Dei nostri, * quaesive bona tibi. Gloria Patrz. Ant.
ton

Dig-n-re
g , , ,

me

lau-d-re

te, Vir - go
-mm-

j m _ ^

sa-cra-ta: da mi-hi vir-t-tem con-tra ho-stes tu-os.

Cap. Ah i - ni - t i - o, et

an - te sae' - eu - la cre -

- ta sum, et us-que ad fu-t-rum sa - cu-lum

non d-si-nam, et in h a - b i - t a - t i - 6 - ne san-cta

co-ram i-pso mi - ni-str-vi.

I^.De-o gr-ti - as.


n ' m

I^.Post par-tum Vir-go * I n - v i - o - l - t a per-man-si-sti.

50

Post par-tum. f. D e - i

G-ni-trix,

in-ter-c-de
-m

pro no-bis. * I n - v i - o - l - t a . % G16-ri- a Pa-tri -f


R

m ^ m

et Fi - li - o, et Spi-ri - t u - i San-cto. Post par-tum.

1^. Be-ne-di-cta

tu in mu-li - - ri-bus.

I^. Et be-ne-di-ctus fru-ctus ven-tris t u - i .

t D6- mi - ne ex- u - di k ^. Et iy cla - mor me - us


m

0 - ra - ti - 6-nem me-am.

ad

te

v - ni - at.

0 - r - mus: Gr - t i - a m

tu - am, qua- su-mus


-m

HI

Do - mi - ne, mn - t i - bus no-stris

in t fn - de:

51

ut qui, An-ge- lo nun-ti - an- te, Chri-sti F i - l i - i


-nm-mNmm-

tu- i in-car-na-ti- 6-nemcog-n6-vi-mus, per pas-si - 6 -

tiem e-jus, et cru-cem, ad re-sur-re-eti-6-nis gl-ri-am

1
per - du-ca-mur. Per e - m-dem D6-mi-num no-strum.

Je-sumChri-stum,Ff-li-um tu-um: Qui te-cum vi-vit.

et reg-nat in u - n i - t - t e Spi-ri-tusSan-ctiDe-us,
-m
m

per6m-ni- a sa-cu-la sae - eu-16-rum. I^. A-men.

% D6-mi- ne, ex- u - di o - ra - t i - 6-nem me-am.


-m m-

^. Et

cla - mor me - us

ad

te

v - ni - at.

52
-tg

Il

Il

--

f. Be-ne - di - c-mus Do-mi - no. R. De - o gr - t i - as.

AD TERTIAM.
% Ave Maria; % Deus in adjutorium meum; I ^ . Domine ad; cum Gloria Patri; Sicut erat-, Allelja vel Laus tibi,Dmine.

Hymnus ut pag. 46.


Ant.
ton.IvV.-g*-

i Ps. 122. Ad te J ^ in cas - lis. le - va - vi

Gau - de.

6 - C2<-los me - os * qui h - hi - tas

Ecce sicut ocuh' servrum, * in mnibus dominrum sudrum. Sicut oculi ancfUae in mnibus dommae suas * ita culi nostri ad Dminum Deum nostrum, donec miseretur nostri. Miserere nostri Domine, miserere nostri; * quia multum replti sumus despectine. Quia multum replta est an^ma nostra:* opprbriumabtmdntibus, et despct^o suprbis. Glria Patrz.

i
P5.123.Ni-si qui-a D-mi-nus e-rat in no-bis, di-cat

n u n c / s - r a - l * ni-si qui-a D-mi-nus e-rat in no-bis.

53

Cum exrgerent hdmines in nos, * forte vives dglutissent nos. Cum irasceretur furor erum in nos,*frsitan aqua ahsorbuisset nos. Torrntem pertransivit mma nostra: * fdrsitan pertransisset anima nostra aquam mtolerbilem. Benedtctus Dominus, * qui non ddit nos in captinem dntebus edrum. Anima nostra sicut passer erepta est * de lqueo ve nntium. Lqueus contrttus est,* et nos liberti sumus. Adjutorium nostrum in nomme Dmini, * qui fecit caslum et terram. Gloria Patrz.

P5.124.Qui con-fi-dunt p y
n
R
m

in
m m

D-mi - no,
Il

si - eut
R

mons Si - on * non

II

com-mo - v - bi - tur

in

ae - ter- num, qui h - bi - iat

H H in Je - r - sa - lem.

Montes in circe'tu ejus: * et Dominus in circitu ppuli sui, ex hoc nunc et sque in saculum. Quia non relinquet Dominus virgam peccatrum super sortem justrum: *ut non extndant justi ad iniquittem manus suas. Bnefac Dmzne bonis, * et rectis corde. Dclinantes autem in obligatines, addcet Dominus cum operntibus inzquittem: * px super Isral. Glria Patr/.

54

ton. I V ^ . - g

Ant.

Gau-de Ma-ri-a Vir-go cun-ctashs-re-ses

'

'

n y

so - la in - te - re - mi - sti

in u - ni - vr-so mun-do.

Cap. Et sic in Si - on fir- ma - ta sum, et in ci - vi -

t - t e san-cti-fi-c-ta s i - m i - l i - t e r r e - q u i - - v i .

-5-

~mHNm-

et in Je - r- sa-lem po-t-stas me-aL. I^.De-o gr-ti-as. y - ^ J

I ^ . San-cta Ma-ri - a, Ma-ter Chri-sti, * Au-di ro-gn-tes

e
-m
-

-mm-

sr-vu-los.San-cta. f. Et im-pe-tr-tam no-bis cae'-li-tus


-mth

tu de-fer in-dul-gn-ti - am. * Au-di.


-m
N H

y.G16-ri-a

Pa-tri et Fi - l i - o,

et Spi-ri - t u - i San-cto.

55

San-cta. % O - ra pro no-bis, San-cta De-i G-ni 4-

i
'4

trix.

I^.Ut dig-ni e f - f i - c i - -mur pro-mis-

s i - d - ni-bus Chri-sti.

1^.Dd-mi-ne e x - u -
-

di

o - ra - t i - - nem me - am.

I^. Et cla - mor....

O-r-mus: Con-c-de nos f-mu-los tu-os, qua-su-mus 5 Dd-mi-ne De-us, per-p-tu-a men-tis, et c6r-po-ris sa-

n l-te gau-d-re: et glo-ri - - s a be--tae Ma-ri - ae

sem-perVir-gi-nis in-ter-ces-si--ne, a prae-sn-ti l i - b e -mmHm-

*lira- ri tri-sti - t i - a,

-9m-

--mm-

et ae-tr-na pr-fru-i lae - ti -tia.

Per Do-mi-num nostrum,Jesum Christum,F-li-um tu-um:

Qui te-cumvi-vit et reg-nat in u - n i - t - t e Spi-ri-tus


mRJ-R RRR R R RR RR-

San-cti De-us, per6m-ni-a sa-cu-la sae-cu-16-rum.I^. A-men.

Per totum Adventum.


iS " " ,
-m-R-R R R R R R R R-

0 - r-mus: Deus,qui de be--tae Ma-ri - ae Vir-gi- nis

- te-ro,Ver-bum tu-um, An-ge-lo nun-ti - n-te.

4 car-nem sus- ci - pe - re vo - lu - i - sti: prae-sta sup-pli -

ci-bus tu-is,

ut qui ve-re e-amGe-ni-tri-cem


R-R R R R R R H R R-

-R

De-i

cr-di-mus, e-jus a-pudte in-ter-ces-si-

6 - ni-bus ad-ju-v-mur. Per e-m-demDd-mi-num,

57

A Nativitate Domini usque ad Purificationem.


lC ,

-m

R-

0 - r-mus: Deus qui sa-l-tis ae-tr-nae,be- - tae

Ma-ri-ae v i r - g i - n i - t - t e fe-cn-da hu-m-no g -

ne-ri pra-mi-a prae-sti-ti-sti: tri-bu-e qua-su-mus. ut i-psampro no-bis in-ter-c-de-re sen-ti - -mus.

per quam me-r-i - mus au-ct-rem vi-tae sus-ci-pe-re Do-mi-num no-strum Je-sum Christum, Fi-li-um tu-um:

Qui te-cum vi-vit, et reg-nat in u - n i - t - t e Spi-ri-tus San-cti De-us, per om-ni-a sa-cu-la sae-cu-l-rum.I^.A-men. t. Domine exudi oratidnem meam. I^. Et clamor meus ad te vniat. f. Benedicmus Dmino. ^. Deo grtias.

58

AD SEXTAM.
f. Ave Maria; % Deus in adjutorium meum; IJ. Domine ad; cum Gloria Patri. Sicut erat; Allelja velLans tibi, Domine.

Hymnus ut pag. 46.


. JI . J Ant. - S . 1 N ^ 1 ton. m H In pro - le Ma - ter. Ps. 125. In con - ver -e 1

m m m

-i

tn-do D-mi-nus cap-ti - vi - t-tem Si- on: *

fa - cti

su - mus si - eut

con - so - l - t i :

Tune repltum est gaudio os nostrum: * et lingua nostra exswltatine. Tune dicent mter gentes: * Magnificvit Dominus fcere cum eis. Magnificvit Dominus fcere nobiscum: * facti S2<mus laetntes. Couverte, Domine captivitatem nostram: * sicut torrens in Austro. Qui sminant in lcrymis, * in exsultateone metent. Entes ibant, et flebant, * mittentes semina sua. Venintes autem vnient cmn exsultatine, * portantes man/pulos suos. Glria Ptre.

Ps. 126. Ni - si D-mi-nus ae - di - fi - c - ve - rit do-mum,*

59

in va-num la-bo-ra-v-runt qui ae - d-fi-cant e - am. Nisi Dominus custodierit civittem, * frustra vigilat qui CMstdit eam. Vanum est vobis ante Iwcem srgere;* srgite postquam sedritis, qui manductis panem dolris. Cum dderit dilctis suis somnum:* ecce haerditas Domini filii; merces, fructus ventris. Sicut sagittae in manu potentis:* ita filie excussorum. Betus vir qui implvit desidrium suwm ex ipsis: * non confundtur cum loqutur inimicis suis in porta. Glria Patr*.

Ps. 127. Be - - ti
C -

om - ns, qui

W - ment D -

mi-num,* qui m-bu-lant m

vi - is

e - jus.

Labres mnuum turum quia manducbis: * beatus es, et bene tibi erit. Uxor tua sicut vites abndans, * in latribws domus tuas. Filii tui sicut novllae olivrum * in circite mensae tuae. Ecce sic benedicetur homo * que timet Dminum. Benedicat tibi Dominus ex Sion * et videas bona, Jrusalem omnibus dibws vitae tuae. Et videas filios filirwm turum, * pacem super Isral. Glria Ptre.

60

Ant.
ton. IVa.

"

In pro - le Ma-ter,

in par - tu V i r - g o ,

gau-de et l a e - t - r e , Cap.: lC

V i r - g o Ma-ter D-mi-ni. -*

Et ra - di - c - vi in p - pu - lo ho - no - ri m

"H

fr"

fi - c - to,
1 p

et

in par-te D e - i

me -i

hae - r -

di - tas i l - li - us ,

et
m

in ple - ni - t - di -ae san

m Ifi m JE m. ct-rum de-tn-ti - 0 me - a.

I^.De-o gr- ti - as.


Jl

_ p

V 1

^ . O-ra pro no-bis,* san-cta De- i n


1^
m

G-ni-trix. O-ra.

_ R H H n ~p m m~ T 1 r > m % Ut dig-ni ef-fi- ci - - mur pro-mis-si- - ni-bus Chri-sti. n


m m

1^

0,

ir

I ^ . * San-cta.

Gl-ri - a Pa-tri et Fi - li -

et Spi-ri -

61
H
Il

tu - i San-cto.
-m mN

O-ra. y. E - l - git e-am De-us et

4
* I^.Et ha-bi-t-re e-

prae-e - l-git e-am.

am fa-cit

in ta-ber-n-cu - lo su-o.

y. D6-mi-ne ex-u-di o - r a - t i - 6-nem me-am. I^.Et...

0 - r-mus. Pr-te - ge, D6-mi-ne, f-mu-los t u 4 OS sub-si-di-is pa-cis: et b e - - t a e Ma-ri-ae

sem-per Vir - gi - nis pa - tro - c i - n i - i s con - fi -

dn-tes;

a cun-ctis h6-sti-bus red-de s e - c - r o s .

Per D6-mi-num no-strum Je-sum Chri-stum, Fi - l i - um

62 JS 1 tu - um: Qui te - cum vi - vit, et reg - nat inPV

u - ni - t - te

Spi - ri - tus San - cti De - us,


m

per 6m-ni - a sa- cu-la

sae-cu-16-rum. I ^ . A-men.

f. Domine exadi orati6nem meam. I^. Et clamor meus ad te vniat. f. Benedicmus Domino. I ^ . Deo grtias.

AD NONAM.
f. Ave Maria, f. Deus in adjutdrium meum; Domine ad-, cum Gldria Patri; Sicut erat; Allelja vel Laus tibi,Domine.

Hymnus ut pag. 46.


-e
N 1

1
B e - - t a Ma-ter. P5.128. Sae-pe ex-pu-gna-v-runt
'
:

-e

1
me a ju - ven -t - te me-a, * di-cat nunc I s - r a - l .

Saepe expugnavrunt me a juventte mea * tenim non poturwnt mihi. Supra dorsum meum fabricavrunt peccatres: * prolongavrunt iniquittem suam. Ddminus justus concidit cervices peccatrum: * confundntur et convertntur retrdrsum omnes, qui odrwnt Sion. Fiant sicut foenum tectorum:* quod prisquam evelltur exruit.

63

De quo non implvit manum suam qui mtit,* et sinum suum qui manijjulos colligit. Et non dixrunt qui praeteribant: Benedictio Dmini super vos:* benediximus vobis in nomme Dmini. Glria Patri.

-fi
H
If
n m ' ' m

Ps. 129. De
*
m

pro - fiin - dis


m m
1
m m

cla - ma - vi
m . m

ad
_

te

m m m , Do'-mi-ne:* D-mi-ne, emx - am - d m i

m vo-cemme-am.

Fiant aures tuae intendantes, * in vocem deprecatims meae. Si iniquittes observveris, Domine: * Domine,quis sustmbit ? Quia apud te propititio est: * et propter legem tuam sustinui te Domine. Sustinuit anima mea in verbo ejus:* spervit anima mea m Dmino. A custdia matutina usque ad noctem, * speret Isral m Dmino. Quia apud Dminum miserico'rdia: * et copisa apud eum redmptio. Et ipse rdimet Isral, * ex omnibus iniqmttbus ejus. Glria Patri.
C

Ps. 130. D - mi - ne, non est ex - al - t - tum cor C me-um:* ne-que e - l - ti sunt 6 - eu - li me-i.

Neque ambulvi in magnis, * neque in mirabih'e^s super me. Si non humiliter sentie'bam: * sed exaltvi kniwMm meam.

64 Sicut ablacttus est super matre sua., * ita retribtio in anima mea. Speret Isral in Domino * ex hoc nunc et usque in saculum. Gloria Patri. Ant.
ton.II.

Be - - ta
m

Ma - ter,
m

et

in - t - cta

V Vir - go,
k

glo - ri - 6 - sa

n , m m Re - g - na mun-di. P" ad
m m m

. in - ter - c - de pro no - bis


m

D6 - mi - num.

Cap. Qua-si ce-drus ex - al - t - ta sum in Li -ba-no IC


m 1 m m et qua-si cy-prs-sus in mon-te Si - on. qua-si

pal-ma ex - al - t - ta sum in Ca-des IC


k m m m m ^ m
m m m m m

et qua-si plan-

N m m t - ti - 0 ro-sae in J - r i - c h o . I^.De-o gr-ti-as.


_ _

l J ' " m rT m 1\ ^ n y. E - l - g i t e-am De-us* etprae-e - l - git e-am.

65

-m

-m

I^. E-l-git. f. Et ha-bi-t-re e-am fa-cit


" ^

in ta-ber-

n-cu-lo su-o. * Et prse. y. G l - r i - a Pa-tri, et


m m m ^ m
-mH

Fi - l i - o ,

et Spi-ri - t u - i San-cto. I ^ . E-l-git.

t. San-cta De-i G-ni-trix,Vir-go sem-per Ma-ri- a. -e 'Bf. In-ter-c-de pro no-bis ad D-minumDeum nostrum. *

f. D-mi - ne ex- u- di o - ra - t i - o - nem me-am.

31:
^. Et cla - mor me - us ad te

m-

v - ni - at.

0 - r- mus: Fa- mu - l - rum tu - - rum qua - su-mus,

D-mi-ne, de-li-ctis ig-ns-ce: ut qui t i - b i pla-c-re

66

de - cti-bus no-stris non va- l- mus, Ge- ni - tri-cis

Fi - li - i tu- i D6-mi-ni no-stri in-ter-ces-si - 6 - ne

1
sal-v-mur: Per e - m-dem D-mi-num no-strum Je -

sum Chri-stum Fi - l i - um tu-um, qui te-cum vi - vit


-mRmmmm-

-m-

et reg-nat in u - n i - t - t e Spi-ri-tusSan-cti De-us,

per m-ni - a sas-eu-la sae-eu - l-rum. I ^ . A-men. % Domine exadi oratinem meam. I^. Et clamor meus ad te vniat. "y. Benedicmus Dmino. i j . Deo grtias. ^.Ave Maria grtia plena.

AD VESPERAS.
y. Ave Maria-j^.Deus in adjutorium; > i ^ . Domine ad; Glria Patri; Sicut erat; Allelja e/Laus tibi Domine. Ant., ton. iV. San - cta. Ps. 109. Di - xit HI -

D - mi - nus

67 C
b

r ~

v H

'

1 H

D - m i - n o me-o: * Se-de

a dex-tris me - is.

Donec ponam inimtcos tuos, * scabllum pedwm turum. Virgam virttis tuae emittet Dominus ex Sion:* dominre in mdio inimicrwm turum. Tecum principium in die virttis tuae in splendribus sanctrum: * ex utero ante luciferum gnui te. Jurvit Dominus, et non pnitebit eum: *tues sacrdos in aeternum secndum rdinem Melchisedech. Dominus a dextris tuis, * confrgit in die iras swae reges. Judicbit in natidnibus, implevit ruinas: * conquassbit cpita in terra multrum. De torrnte in via bibet: * proptrea exaltbit caput. Glria Patri.

P5.II3. Lau - d - te
* * * m

pw - e - ri
^ ^ m

D - mi-num: *
m

lau - d - te

no - men D - mi - ni.

Sit nomen Dmini benedictum, * ex hoc nunc et usque in sasculum. A solis ortu usque ad occsum, * laudbile nomen Dmini. Exclsus super omnes gentes Dominus, * et super caelos glrea ejus. Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat, * et humilia rspicit in caelo et in terra! Sscitans a terra inopem, * et de strcore r^gens puperem:

88

Ut collocet eum cum principibus, * cum principibus popwli sui. Qui habitre facit sterilem in domo, * matrem filirwm laetntem. Gldria Ptri. g Ps. 121. Lae - t - tus sum in his, quae di - cta ^sunt ;

.
mi - hi: * In do - mum Dd - m? - ni i - bi - mus.

Stantes erant pedes nostri,* in triis tms Jrusalem. Jrusalem, quae aedifictur ut civitas: * cujus participtio ejus n idipsum. Illuc enim ascendrunt tribus, trzbus Domini: * testimonium Isral ad confitndum nmmi Domini. Quia illic sederunt sedes m judicio:* sedes super domum David. Rogte quae ad pacem sunt Jrusalem: * et abundntia deligntibus te. Fiat pax in virtwte tua: * et abundntia in trrebus tuis. Propter fratres meos, et prdximos meos, * loquebar pacem de te. Propter domum Domini Dei nostri, * quaesivi bona tibi. Gldria Patri.

- b.

Ps. 126. Ni-si D-mi-nus ae - di - fi - ca-ve-rit do-mum,*


C

in va-num la-bo-ra-v-runt qui ae-di-fe-cant e - am.

69

Nisi Dominus custodierit cmttem, * frustra vigilat qui custdit eam. Vanum est vobis ante \ucem srgere;* srgite postquam sedritis, qui manductis panem doidris. Cum dderit dilctis suis somnum: * ecce haerditas Dmini, filii: merces, frwctus ventris. Sicut sagittae in manu potentis: *ita filii excussorum. Betus vir qui implvit desidrium suum ex ipsis: * non confundtur cum loqutur inimicis sms in porta. Glria Patri. : :: : r-^n :
D - mi - num: *

P5.I47. Lau - da

Je - r - sa - lem

n lau - da De - um iu - um Si - on.

Quoniam confortvit seras portrum turum: * benedixit filiis tuis in te. Qui psuit fines tuos pacem: * et dipe frume'nti stiatte. Qui emittit elquium suum terrae: * velciter currit sermo ejus. Qui dat nivem secut lanam: * nbulam sicut cinerem spargit. Mittit crystllum suam scut buccllas: * ante fciem frfgoris ejus quis se^stinbit? Emittet verbum suum, et liquefaciet ea:* flabit spiritus ejus, et firent aquae. Qui annntiat verbum suum Jacob: * justifias et judicia sua. Isral. Non fecit tliter omni natini: * et judicia sua non manifesta vit eis. Glria Patri.

70

Ant.
ton.b.

* fv " ] San-cta De-i G-ni-trix Vir-go semper Ma-ri-a,


H H

in-ter-c-de pro no-bis Cap.::

ad Do-mi-num De-um no-strum.

Si-cut cin-na-md-mum et bal - sa-mum a - ro 4HI mH N HIli-

ma-ti-zans o-do-rem de-di; qua-si myr-rha e - l-cta

de-di s u - a - v i - t - t e i n o-d-ris. Hymnus:


ton. I .

De-o gr-ti-as.
-m

A-ve, ma-ris stel-la,

De-i Ma-ter al-ma,

At-que semperVir-go, * Sumens illud Ave Gabrilis ore, Funda nos in pace, Mutans nomen Evae. Solve vincla reis, Profer lumen caecis.

Fe-lix cae-li por-ta. A - nen. Mala nostra pelle Bona cuncta posce. Monstra te esse matrem, Sumat per te preces, Qui pro nobis natus, Tulit esse tuus.

71

Virgo singulris, Inter omnes mitis, Nos culpis soltos, Mites fac et castes. Vitam praesta puram, Iter para tutum,

Ut vidntes Jesum, Semper colletmur. Sit laus Deo Patri, Summo Christo decus, Spiritui Sancto, Tribus honor unus. Amen.

l^. O-ra pro no-bis, san-cta De-i

G-ni-trix.

I^. Ut dig-ni ef-fi-ci- -mur promis-si-d-ni-bus Christi.

Per annum ton. rvf.


ton.IVa.

Ant.

-mB-

San-cta Ma-ri - a. Mag-ni-fi-cat * -ni-ma


-mm-

me-a
m

Dd-mi-num.2. Et ex-ul-t-vit spi-ri-tus me-us.*


-

in De-o s a - l u - t - r i
mm

me-o.

3.Qui-a

re-sp-xit

hu-mi-li-t-tem an-cil-lae su-ae*ec-ce e-nim ex

hoc be--tamme di-cent om-nes ge-ne-ra-ti - 6 - ns.


-nm-

4. Qui-a

fe-cit mi-hi mag-na qui po-tens est* et san-ctum

72

no-men e - jus. 5. Et m i - s e - r i - c r - d i - a
-n
-

e-jus a

pro-g-ni-e

inpro-g-ni-es *ti-mn-ti-bus e - u m .
-m

'

" ^
s u - o *dis-pr-

6. Fe-cit po-tn-ti-am in br-chi-o

sit su-pr-bosmen-te cor-dis s u - i . 7. De-p-su-it V


HI

po-tn-tes de se - de * et e x - a l - t - v i t
-

h-mi-les.
Il IIi

H^

8. E - su - ri-n-tes im-pl-vit bo-nis * et di-vi-tes


H

di-mi-sit in - - ns. 9. Sus-c-pit Is-ra-l

p-e-rum

SU - u m * r e - cor- d - t u s m i - s e - r i - c d r - di - se

s u - ae.

-mN

m-

10. Si - eut lo - c-tus est ad pa-tres no-stros * A - bra-ham

73

et s-mi-ni M H
N R
J

/ % J R e-jus in sae-cu-la. 11.Glo-ri - a

"m
^

_ "

m m JI . . P L R m n M' P" 1 " R R. Pa-tri et Ff - l i - o, * et Spi-ri - tu - i San-cto.

V"

12. Si - eut e - rat in prin - ci - pi- 0 , et nunc et sem-per, *


i*
R

et Ant.
ton. IVa.

ih sa - eu - la sae - eu - 16 - rum. A - men. -

1
San-cta Ma-ri - a,
R
^ a

JI

-.

suc-cr-re

mi - se-ris.
RR.

X PI

pi m R JI R R R " R J - va pu-sil- l- ni - mes, r-fo - ve fi - bi - les,

H ^
R_

^J

a /

R,

0 - ra f )vo po - pu - l o ,

in - tr-ve-ni pro cle - ro,


d

n y
m

fe.ji mm

R_

in -ter-c -de pro de-v6-to

m
^

%.

R" _ 1
..

....

R
._u

fe -mi-ne-o se-xu.

f. D6-mi-ne e x - u - d i

n o - r a - t i - - n e m me-am.

74

IJ. Et cla-mor me-us ad te v - n i - a t .

O-r-mus:

Con - c - de nos f - mu - los tu - os qua - su-mus,

Dd-mi-ne De-us,

p e r - p - t u - a men-tis et

cr-po-ris sa - l - te gau-d-re:

et glo-ri - 6 - sa

be--tae

Ma-ri - ae sem-per Vir- gi - nis in - ter -

ces - si - 6 - ne a prae-sn-ti
16 ,.

li - be - r - r i tri m

, ,,

_ n

, n

m m

sti - ti - a

et ae -tr- na pr--fru- i

lae - ti - t i - a.
m

Per Chri-stum D6 - mi - num no-strum. Mem S P N D ^


Ant. ton. I .
J"
m

A - men.

1
1

J _ Mag - ne

P- ter

san - cte

Do -

75

* m

mi-ni - ce, mor-tis ho-ra nos te - cumss-ci- pe.


m

1^

>

m.

1*
^

J.

et

hic sem-per

nos

pi - e

r - spi - ce.

y. Os ju-sti me-di - t - bi-tur

sa - pi - n - ti - am.
-m-

I^. Et lin - gua e - jus


-m -m

lo - qu-tur ju - di - ci - um.
m
H H R

O - r - mus:

De - us, qui Ec- cl - si - am tu - am

be - - t i Do - mi - ni - ci, Con-fes-s-ris tu-i.

Pa-tris no-stri, i l - lu-mi - n - r e dig-n-tus es, m-ri-tis et do-ctri-nis: con-c - de, ut e - jus

in - ter-ces - si - 6 - ne tem-po - r - l i - bus non

76

31: 31:

-n-

de - sti - tu - - tur au - xi - l i - is,

et spi - ri - tu -

- li - bus sem-per pro - fi - ci - at

in - cre-mn-tis.

31:
Per Chri-stum D6 - mi - num no-strum. I^. A - men. Mem.O.S.S.Ord.
Ant. ton. I.
'

'1" .r " Chri-sti pi - a gr - ti - a

1 ^ %

San - ctos i

HI

IH

sub-li - ma-vit, quos Pa-tris Do-m - ni- ci Or-do pro-pa-

g-vit: nos e - o-rumm-ri - tis p-ti-mus ju-v-ri

at - que su-is pr - ci-bus De-o com-men-d-ri.

31:
% Sa - pi - n - t i - am san - cto-rum nar-rent p - pu - li.

% Et lau-dem e - - rum min-ci - et Ec-cl - si - a.

77

-m-

-*

0 - r-mus: Con-c-de,qua-su-mus, om-ni - po-tens

De-us: ut ad me - li - 6 - rem vi-tam San-ct-rum


-mm

. .. ]

r-di-nis no-stri ex-m-pla nosprd-vo-cent,qu-te-nus

quo-rum me-m-ri - am - gi-mus, - ti-am a-ctus

i - mi-t-mur. PerChri-stumD-mi-numnostrum.i^.Amen. Mem.Om.S.S.


Ant. ton.I.

San-cti
m

De-i om-nes, in-ter-c-de-re


m

dig-n-mi-ni

pro no-stra,om-ni-m-que s a - l - t e .
-

31:
f. 0 - r - t e p r o no-bis om-nes San-cti De-i

I^.Ut dig-

ni e f - f i - c i - - mur pro-mis-si - - ni- bus Chri-sti.

78

PI

0 - r-mus:Tri - bu- e, qua-su-mus D-mi-ne, om-nes

San-ctos tu - os j - gi - ter pro no-bis o - r - re:

et e - os cle-mn-ter ex-au-di - re dig-n-ris.

Per Chri-stum D-mi - num no-strum. I^i. A - men. Mem.de pace.


Ant. ton.I.
*=

Da pa-cem,D-mi-ne in di--bus no-stris:


-

^*w^

qui-a non est - l i - us,

quipugnetpro no-bis, ni-si

tu De-us no-ster.
-m

f. Fi-at pax in vir-t-te tu-a.

^ . Et

a - bun-dn-ti - a

in t r - r i - b u s tu - is.

0 - r-mus: De-us, a quo san-cta de-si - d - ri - a, re -

79

-mNm-

cta con-si - l i - a, et ju-sta sunt -pe-ra-, da ser-vis


4

tu - is il - lam,quam mundus da-re non po-test pa-cem:

31: 31:

HI

ut et cor-da no-stra man-d-tis tu-is d-di - ta

5
et h-sti-um sub-l-ta for-mi-di-ne tm-po-ra sint

31:

4
tu - a pro - te-cti- -ne tran-quil-la. Per D-mi-num nostrum

3i:
Je-sum Chri-stum,Fi- li - um tu-um: qui te-cum vi - vit

31:
et reg-nat in u - n i - t - t e Spi-ri-tusSan-cti De-us,

31:
per m-ni - a sa-cu-la sae - eu-l-rum. I^. A-men.

f. D-mi - ne ex - a- di o - ra - t i - -nem me-am.

80

I ^ . Et cla - mor me - us = ad te t In fest. I . cl. J : ^

v - ni - at.

y. Be-ne-di-c-mus Do

- m i - n o . D e - o gr In fest. II. cl. G

ti-as. J

- M ^ ^ mus D6

y. Be - ne - di - c

- mi - no. ^ . D e - o Cet. diebus: C


Ubimos est.

gr - t i - as.

' gr-ti-as.
"

y. Be-ne-di-c-musDd-mi-no.I^.De-o T. P.
M R R

"

y. Be-ne-di-c-mus Dd-mi-no,
J 1

al-le-l-ja.

al - le

l - ja.

I ^ . De-o gr-ti - as,

al - le -

l-ja, al-le - l-ja. t. A - v e M a - r i - a .

81

d Magnificat per Advent.


n.r s j P " 1 p , j - J =-i 0 "Vir-go. Mag-ni - fi-cat * - ni-ma me- a
-

-i2i^pv

1i

D-mi-num. 2. Et e x - u l - t - v i t spi-ri-tus me-us *

5
in De-o s a - l u - t - r i me-o. 3. Qui-a re-sp-xit

-mIlN

hu-mi- li - t-tem an - cil - lae su - ae * ec- ce e-nim ex

hoc b e - - t a m m e di-cent om-nes ge-ne-ra-ti - -nes.

4
4. Qui-a fe-cit mi-hi mag-na qui po-tens est*et san-ctum

4
no-men e-jus. 5. Et mi-se-ri-cr-di-a
iC "

e-jus a

-m

pro-g-ni-e

in p r o - g - n i - e s * ti-mn-ti-bus e-um.

82

>

m , . ^ 1 m " 6 . Fe-cit po-tn-ti am in br - chi-

su-o *
II-HI-H Il -

^
f

3 dis-pr-sit su-pr-bos mente cor-dis su-i. 7. De-p-su-it /


M ^ H

po - tn-tes de se de * et ex-al - t-vit h-mi-les.


16 J " J

"

, 1i

_ n

Il

Il

8. E - su-ri-n-tes im-pl-vit bo-nis* et di - vi - tes


16 J<

m di-mi-sit in--nes 9. Su-sc-pit Is - ra - l p - e- rum

ly

N II su - um * re-cor-d-tus mi-se-ri- cor - di- as su- ae.

JI

16

JI

10. Si-cut lo-c-tus est ad pa-tres no-stros* A-bra-ham et s 16


m

J
Il ij

mi-ni e-jus in sa-cu-la. ll.G16-ri-a Pa-tri et F i - l i - o * - i -l 2 ! I


II Il ]

Il

etSpi-ri-tu-i San-cto. 12.Si-cut e-rat inprin-ci-pi-o

83

et nunc et sem-per*et in sa-eu-la sae-eu-l-rum. A-men.

ton.II

Vir-go vir-gi-num,qu-mo-dofi-et i-stud?

^AfttA
-n
HI

'

qui - a nec pri-mam si - mi-lem

vi - sa

es

nec ha-b-re

se-qun-tem. Fi - li - ae Je - ni - sa- lem,


Il

HIm-

quid me ad-mi-r-mi - ni? Di-vi-numestmy-st-ri- um

4
hoc, quod cr-ni-tis. y. D-mi-ne ex-u-di o - r a - t i Hi m

-nem me-am. I^.Et cla-mor me-us ad te v-ni-at. Ji , 0 - r-mus: De-us,qui de be--tae Ma-ri-ae Vir-gi-nis

- te - ro Ver-bvim tu-um An-ge-lo nun-ti - n-te car-nem

84

38:

HI

HI

sus-ci-pe-re vo-lu-i-sti; prae-stasup-pli-ci-bus tu-is,

HmmMR-

-m-

ut, qui ve-re e-am Ge-ni-tri-cem De-i cr-di-mus


-m-

e-jus a-pudte in-ter-ces-si-6-ni-bus ad-ju-v-mur.


-*mm-

Per e - m-dem Christum D-mi-num no-strum.IJ. A- men.

A Nativitate Domini usque ad Purifie, ad Magnificat


ton. V I . Ant.
ton. VI

-e

Mag-ni - fi-cat * - ni-ma me-a

D-mi-num.

- -

mmm-

2. Et ex-ul-t-vit spi-ri-tus me-us * in De-o sa-lu-t-ri

me-o. 3.Qui-a res-p-xithu-mi-li-t-teman-cil-lae su-ae. *

ec-ce e-nim ex hoc be--tamme di-cent om-nes ge-ne -

ra-ti - -nes.4.Qui-a

fe-cit mi-hi mag-na qui po4ensest*

85

_5

" - " iT _ et sanctum nomen e-jus. 5. Et mi-se-ri-c6r-di-a e-jus a % 1 p m pro - g-ni- e in pro-g-ni - es * ti-mn-ti-bus e-um.
n

'^^

"

"

6. Fe-cit po-tn-ti-am in br-chi-o su-o * dis-pr-sit su-per1 . . . . J " " ' ^ trm i Pi i T ^ ^ bos mente cor-dis su-i. :^ De-p6-su-it po-tn-tes de se-de * . ^ i. . . J . / - - - . r u et ex-al-t-vit h-mi-les.8. E-su-ri -n-tes im-plvit bo-nis *
_ > <

r u . H iT - - 1 1 > PI et di-vi-tes di-mi-sit in - -ns. 9. Sus-c-pit Is-ra-l


" '^1 S ^^
T

i p

p-e- rum su- um * re-cor-d-tus mi-se- ri-c6r-di-ae su-ae.


J
_Rmm
u-.^

_1 10. Si-cut lo-c-tusest ad pa-tres no-stros*A-bra-ham ,et s-mi ~


m m _

- - m r _ , - r ru ^ i m ni e-jus in sas-cu-la. U.Gl-ri- a Pa-tri et Fi-li - o *

86

-mm-

et spi-ri-tu-i San-cto. 12.Si-cut e-rat inprin-ci-pi-o,

et nunc, et sem-per,* et in sa-cu-la sae-cu-16-rum. A-men. Ant. -0ton.VI.

rf w 0 ad-mi-r-bi-le com-mi-ci-um! Cre--tor

g-ne-ris hu-m-ni

a - ni - m - tum cor-pus su-mens,

^
deVir-gi-ne na-sci dig-n- tus est et pro-c-densho-mo

fii?"

si - ne s - mi - ne lar-gi-tus est no-bis su-am De- i - t-tem.

% D-mi - ne ex - u - di o - ra - t i - - nem me-am.

il:
I^. Et cla - mor me - us
-

ad
m
H

te

v - ni - at.
-

0 - r - mus; De - us, qui sa - l - tis

ae

- ter- nae

87

be - - tae Ma-ri - ae vir-gi - n i - t - t e fe-cn-da

-m

hu-m-no g - n e - r i pra-mi-a prae-sti-ti-sti:

4
tri - bu- e qua-su-mus, ut ip-sam pro no-bis in-ter-c -

1
de-re sen-ti - - mus, per quam me-r-i-mus au-ct-rem
m-m m-

vi -tae sus-ci-pe-re, Christum Do-mi-num no-strum. I^. A-men.

Tempore Paschali, ad Magnificat ut pag. 84.


Ant. -e
ton.VI.

m M Re - gi - na. , _ /

Mag - ni

- fi - cat.

Ant.
ton.VI.

e
m m

tu . _ i H^^li3IM~miill^Z!'i'^3~''iV^HI

Re-gi-na cae-li
-^-^ ^ i r % *^ m

lae-t -

re.

'^f> ^
1"

al - le - l - ja: qui-a quem me-ru - i - sti

por -

88 [bu

P'fV

- t - re, al -le -

.. . re-sur-re - xit ^J^'jam as-cen-dit

si - eut di-xit, al - le - l-ja. O-ra pro no-bis De-um,

al-le

l-ja.

ni:
y. D - m i - n e e x - u - d i o - r a - t i - -nem me-am.
-mm-mB-

-m~

^ . Et cla-mor me-us ad te v-ni-at.

O-r-mus: Con-c-

de nos f-mu-los tu-os, qua-su-mus, D-mi-ne De-us,

per-p-tu-a men-tis et cr-po-ris sa-l-te gau-d-re:

1
et glo- ri - - sa be- - tae Ma-ri - ae sem-per Vir - gi -

nis in-ter-ces-si- - ne a prae-sn-ti

li-be-r-ri

89

-m-

HI-

-mm H R

tri - sti - ti - a; et ae - ter- na pr-fru- i lae - ti - ti - a.


-

Per Chri-stum D-mi-num no-strum. I ^ . A-men.

AD COMPLETORIUM. 31:
-

m-

-m

m-

t.

A-ve

Ma - r i - a...

I ^ . Be - ne - di - cta tu...

y. Con-vr-te nos De-us

sa-lu-t-ris

no-ster.

-m

HI

I ^ . Et

a - vr - te

i - ram t u - a m

no - bis.

t- De-us in a d - j u - t - r i - u m me-um in-tn-de.

I^. D-mi - ne ad ad - ju-vn-dum me fe - sti - na.

Gl-ri-a Pa-tri et F i - l i - o et Spi-ri-tu-i San-cto;

31:
Si - eut e - rat in prin - ci - pi - o et nunc et sem-per

90

et in sa-cu-la sae-cu-16-rum.A-men. Al-le - l - ja.

vel: Laus ti - bi D-mi-ne, Rex ae-tr-nae gl-ri - ae. Ant. -fton.VII.


HIm-

Vir-go Ma-ri - a. Ps. 13L M-mn-to D-mi-ne -SDa-vid et om-nis man-su- e - te< - di -nis e - jus. Sicut jurvit Dmino, * votum vovit Deo Jacob. Si introiero in tabernculum domus meae, * si ascendero in lectum strati mei: Si ddero somnum culis meis, * et plpebris meisdormitatidnem. Et requiem tempribus meis: donec invniam locum Dmino, * tabernculum Deo Jacob. Ecce audvimus eam in #phrata: * invnimus eam in campis silvae. Introibimus in tabernculum ejus: * adorbimus in loco, ubi stetrunt pedes ejus. Surge Domine in requiem tuam * tu et arca sanctificatinis tuae. Sacerdotes tui induntur justitiam: * et sancti tui exultent. Propter David servum tuum, * non avrtas fciem Christi tui.

91

Jurvit Dominus David verittem, et non frustrbitur eam: * de fructu ventris tui ponam super sedem tuam. Si custodierint filii tui testamntum meum, * et testimonia mea haec quae docbo eos. Et filii edrum usque in saculum, * sedbunt super sedem tuam. Qudniam elgit Dominus Sion: * elgit eam in habitatinem sibi. Haec rquies mea in spculum saculi * hic habitbo, qudniam ele'gi eam. Viduam ejus benedicens benedicam: * paperes ejus saturbo pnibus. Sacerdotes ejus induam salutri; * et sancti ejus exultatidne exultbunt. Illuc prodcam cornu David, * parvi lucrnam Chresto meo. Inimicos ejus induam conf<si6ne: * super ipsum autem efflorbit sanctifictio mea. Gldria Ptri... m
m
R

-* ju P. -

Ps. 132. Ec - ce

quam

bo - num, et

qum "

cn-dum,* ha - bi - t - re

fr-tres in

u - num:

Sicut ungue'ntum in cpite: * quod descendit in barbam, bfltrbam Aaron. Quod descendit in oram vestime'nti ejus: * sicut ros Hermon, qui descendit in montem Sion. Qudniam illic mandvit Ddminus benedectidnem, * et vitam usque in saculum. Gldria Ptri...

92

Ps. 133. Ecce nuncbene-d/-ci-te D6minum,*onines servi Domini: Qui statis in domo Dmini;*in triis domus Dei nostri. In nctibus extUite manus vestras in sancta, * et bened/cite Dminum. Benedicat te Dominus ex Sion, * qui fecit clum et terram. Glria Ptri... Ant. -gton.VII.

"Vir - go

Ma - ri - a,
R

non est

t i - bi
m m

si-mi-lis na-ta in mun-do

in-ter

mu-li-e-res.

flo-rens ut ro - sa, frag-rans si - eut l i - l i - um: 3 ^ o-ra Capit.: l e E - go ma-ter pul-chras di -le - cti - - nis et ti - m pro no-bis, san-cta De-i G-ni-trix.

ris et ag-ni-ti- 6-nis et san-ctae spe-i. I^.De-o gra-ti-as.


HI

I ^ . In-ter-c-de pro no-bis San-cta "Vir - go Vir-gi-num *

93

Ma-ter De-i Ma-ri-a.

I^. In-ter-c-de. ^ Ut dig-ni


~mm~

35=E

-mm

le

e f - f i - c i - - mur pro-mis-si - d - ni - bus Chri-sti. * tT


-

Ma-ter De-i.
-mm-

Glo-ri-a

Pa-tri

et F i - l i - o,

m m

et Spi - ri - tu - i

San-cto. ^ . In- ter ce - de pro no "

31:

P" ,

bis San-cta Vir- go Vir-gi-num*Ma-ter De-i Ma-ri - a. Hymnus: -gton.Vn. Vir-go sin-gu-l-ris, . - N j -

In-ter om-nes mi - tis,

m . Noscul-pisso-l- tos Vitam praesta puram, Iter para tutum: Ut vidntes Jesum Semper coUaetmur.

z:sc=r Mi-tes fac et ca - stos. A - men. Sit laus Deo Patri, Summo Christo decus, Spiritui Sancto Tribus honor unus. Amen.

y.Postpar-tumVir-go, in-vi-o - l-ta per-man-si-sti.

94

IJ. De-i G-ni-trix in-ter-c-de pro no-bis. f ^ Cant. Simeonis. - v


^ i t e ton.VII. 5
Il
, J w w

* i

Sub tu-tun. 1. Nunc di-mit-tis ser-vum tu-xun

Dd-mi-ne*
N i

se-ctin-dumver-bum tu-um in pa-ce.


1_

Il

II

Il

2. Qui-a vi-d-runt -cu-li m e - i * sa-lu-t-re tu-um.

Quod pa - r - sti * an -te f - ci - em dm-ni -mn po -pu -16 -rum. i 4. Lu-men ad re-ve-la-ti - d-nemgn-ti-um* et gld-ri-am

Il

HI

Il

pie-bis tu-ae Is-ra-l.


H
II

5. G16-ri-a Pa-tri, et F i - l i - o , *

"

II

et Spi-ri -tu - i San-cto. 6. Si-cut e -rat in prin-ci-pi - o.

etnunc, et sem-per* et in sa-cu-la sae-cu-16-rum. A-men. Hic genuflectitur.

95

Ant.
ton.VII.

C
r

Il I

ri

Sub tu - um prae - si - di - um con -f - gi - mus


G

-T"-^

.. p

san - cta
y

De - i

G - ni - trix; no - stras de - pre PI

JI

II

"

1 f 1

ca - ti - d - ns n G
m

ne des - pi - ci - as
m

in ne - ces J

_
W"

si - t - ti - bus: sed a
m

pe - ri - eu - lis cun - ctis


n

l i - be - ra nos sem - per

Vir -go be - n e - d i - cta.


. Dd - mi - ne e x - u - d i o - ra - t i - 6 -nem me - am.
PI

I^.Et

cla - mor

me - us

ad

te

v - ni - at.

0 - r -mus : Con- c - de mi - s - ri-cors De -us fra - gi - li -

t - t i no-straeprae-si-di-imi, ut qui san-ctae De-i

96

4
-mIH

Ge-ni-tri-cis me-m-ri-am - gi-mus in-ter-ces-si - i nis e-jus au-xi-li - o


-iS-T-T

a no-stris i - ni-qui-t-ti-bus

re-sur-g-mus. Per e-m-demD6-mi-num nostrumJe-sum

31:
Chri-stum,Fi - l i - u m tu-um, qui te-cum v i - v i t et

3t
reg-nat in u - n i - t - t e Spi-ri-tus San-cti De-us:

per om-ni-a

sa-cu-la sae-eu-16-rum. I^.A-men.

y. D - mi - ne e x - u - d i

o - ra - ti - - nem me -am.

31:
I ^ . Et cla - mor me - us
N m m -*-

ad

te

v - ni - at.
n

31:

y. Be-ne-di - c-mus Dd-mi-no.

I^.De-o gra-ti-as.

97

AD PROCESSIONEM IN FINE COMPLETORII.


Omisso f. Ave Maria, immdiate intonatur cum cantu Antiphona Salve Begina.
^ - ^ n
R

m ,

A
v

-4

Sal - ve -5

Re - gi

na, Ma-termi-se-ri-cor1 .

., i mm

J di - ae. Vi - ta,dul-c - do et spes no-stra, sal - ve.

J Ad te cla-m-mus x-su-les fi-li-i He-vae. %. J flen-tes


pr-

" - _ Ad te s u s - p i - r - mus, ge-mn-tes et


_5
-

iT

"

la - U

"

in hac ia- n-m-rum val - le. E - ja er-go ad-vo-c - ta f! S I"


1

I p

^
1

1 =

no-stra, il-los tu - os mi-se-ri-cdr - des


n
1

d-cu-los
a

ad nos con - vr - te. Et Je-sum be-ne - di - ctum

98

fru-ctxim ventris tu - i

no-bis post hoc ex-si-li-um

o-stn-de.O

cle-mens, o

pi - a, o

-_-

dul-cis Vir-go Ma-ri - a.

7? P Al - le

l - ja.

y. Dig-n-re me lau-d-re te Vir-go sa-cr-ta.

I ^ . Da m i - h i v i r - t - t e m

con-tra ho-stes tu - os.

31:
T.P.f. Dig- n-reme lau-d-re te Vir-go sa-cr-ta Al-le-l-ja.

^.Da mi-hi vir-t-temcon-tra ho^stes tu-os, Al-le-l-ja. 1 C _ 0 - r - mus: Con - c - de nos f - mu - los tu - os,

qua -su-mus Dd - mi -ne De-us,

per -p - tu - a

99

.
1

.
-

.
'

.
PB

men-tis

et cr -po - ris

sa - l - te gau-d - re:

et glo-ri - - s a b- -tae Ma-ri - ae sem-per Vir - gi -

nis in-ter-ces-si - - ne a prae-sn-ti


mm
PI
p

[i-be-r-ri
Hm
m
N H

\-m

"

tri-sti - ti - a,

e et ae - ter-na pr-fru-i 1a - ti - ti - a.
i

Per Chri-stum D - mi - num no -strum. I ^ . A - men, Finita Oratione Concde wos,,incipiatur sequens Antiphona de S. P. N. Dominico. Ant. 1 ton.VI.

0
-S;

lu - men
: a

Ec - cl

si -

ae,

b>-

i - r 1

j - v

1" do-ctorve-ri - t

- * -

tis, ro-sa pa-ti-n-ti-ae.

e - bur ca-sti - t-tis, a -

I-

^^^^

quam sa-pi-n-ti - ae

100

K-

pro - pi - n - sti gra - tis: prae - di - c-tor gr - ti - ae

-5
nos jun-ge be- - tis. Z P Al-le l-ja.

31:
O - ra pro no -bis

HI b e - - te Pa-ter Do -mi - ni - ce.

. Ut dig-ni ef - fi - ci - -mur pro-mis - si - d - ni-bus Chri-sti.

1
T. P f.O - va pro no - bis be - - te Pa - ter Do - mi -

ni-ce, Al-le-l-ja. I^. Ut dig-ni e f - f i - c i - -

31:
mur pro-mis - si - d - ni-bus Chri-sti, Al - le - l - ja.

3l
O-r-mus: Con-c-de, qua-su-mus om-ni-po-tens De-us:
m-

ut qui pec-ca-t-rum no-str-rumpn-de-re pr-mi-mur,

101

be - - ti * P 1 G

Do-mi - ni - ci Con-fes -s - ris tu - i ,


0

Pa- tris no -stri, pa -tro- ci - ni -

sub-le - v--mur:
H
m

Per Chri-stum D - mi-num no - strum. I ^ . A - men.

L I T A N I E L A U R E T A N ^ B.M.V.
Omni Sabbato, finita post Antiphonam Salve Begina, Oratione Concde nos, a duobus et Conventu alternatim cantentur Litaniae beatae Mariae V. tono sequenti.
ton.VI.

Ky-ri-e

e-li-son. I^.Chri-ste e-li-son.


n
Il

Ky-ri - e e-li-son.Chri-ste au-di nos.I^.Chri-ste ex- a-di nos.

Pa-ter de cae-lis De-us. Fi - l i Re-dmptor mun-di De-us. Spi-ri-tus San-cteDe-us. San-ctaTri-ni-tas u-nus De-us.

I^.mi-se-r-re I ^ . mi-se-r-re I^.mi-se-r-re i^.mi-se-r-re

no-bis. no-bis. no-bis. no-bis.

102

San-cta San-cta San-cta Ma-ter Ma-ter Ma - ter Ma-ter Ma-ter Ma-ter Ma-ter Ma-ter Ma-ter Ma-ter Ma-ter Vir - go Vir-go Vir - go Vir - go Vir - go Vir - go

Ma - ri - a, De - i G-ni trix, Vir - go num, Chri - sti, divi -nae gr - ti - ae, pu - ris - si - ma, ca - stis - si - ma, i n - v i o - l - ta, in - te me - r-ta, a m-bi - lis, ad-mi - r - bi - lis, bo - ni con-sili - i , Cre - a - td - ris, Sal - va - td - ris, pru-den -tis - si - ma, ve - ne - rn -da, prae - di - cn -da, -tens, cle mens, - d -lis. fi -

J m L o - ra pro no-bis.

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Sp -eu - lum ju - sti-ti - ae, Se- des sa - pi - n-ti - ae, Cau -sa no-strae l a e - t i - t i - ae, Vas s p i - r i - t u - le, Vas ho - no - r - bi - le, Vas in-sig-ne de-vo-ti - d - nis, Ro sa my-sti - ca, Tur ris Da - vi-di-ca, Tur -ris e - br-ne - a. Do - mus au - re - a, Fo -de - ris ar-ca, J - nu - a cae-li, Stel -la ma-tu-ti - na, Sa- lus i n - f i r -md-rum, Re - f - gi - um pecca-t - rum, Con -so - l-trix affli-ct-rum, Au xi -HiunChri-stia-nd-rum,

o - ra pro no-bis.

103

Re-gi-na An - ge-16 - rum, o-ra pro no-bis. Re-gi-na Pa - tri - ar-ch - rum, ^ " - Re-gi-na Pro-phe-t - nrni, " " " " Re-gi-na A - po - sto-16 - rum, " " - Re - gi - naMrtyrum, " " " " Re-gi-na Con-fes-s6 - nun, " " " - " Re - gi - na Virginum, " - Re-gi-na San - ct-rum omnium, " . ' Re-gi-nasine labeorigin4i con-cp-ta, " " " " " Re-gi-na sacratissi - mi Ro-s - r i i , " Re - gi - na pa - cis, - >

Ag - nus De - i , Ag- nus De - i , Ag - nus De - i ,

qui toi-lis p e c - c - t a qui toi-lis p e c - c - t a qui toi-lis pec-c-ta

mun-di, mun-di, mun-di.

I ^ . par - ce no - bis D-mi - ne. I ^ . ex - a - di nos D-mi - ne. I ^ . mi - se - r - re no - bis. Prosa:


ton.VI.

In - vi - o - l - t a ,

in-t-cta et ca-sta es

Ma-ri-a,

Quae es ef - f-cta fl-gi-da cae-li por-ta.

104

1
m

m m

0
m ,

Ma - ter
_

al - ma Chri - sti
, .

ca - ris - s i - ma,
m

Sus - ci - pe
_H
m PI m

pi - a
._ m

lau-dum prae - c6 - ni - a.
m m

m m

No - stra ut pu - ra
p

p- cto-ra sint et cdr-po-ra,


m

Te nunc fl - gi - tant de-v6-ta cor-da et


m

Pt

o-ra. . m J

^ ^ m m

"

-p^

m _

_ m

Tu - a per pre-c -ta dul-ci-so-na. No-bis con-c-das


m

*fl

v - ni -am per sa - eu -la.


"

0 be-nig-na, quae so-la


JHKm
m

in-vi-o-l-ta

per-man-si

% - sti. Z i?Al-le-l-ja.
npi

m.

m m

Poterit etiam, T. P., ubi usus obtinuerit, loco Prosas Inviolta cantari Ant. Begina caeli. pag. 87. Post Prosam Inviolta vel Ant. Begina caeli. dicatur:

y. O - ra pro no-bis

san-cta De - i

G-ni-trix.

105
P

Ifi

T.P G - ni - trix,

m
R'

m
1

'

" m

Al -

le -

l -

ja.

I^. Ut dig-ni 1 G

ef - fi - ci - - mur
:
m

pro-mis - si - d H
1 ' '

p
''

ni - bus Chri - sti. T. P. Chri - sti,

Al - le - l - ja.

Ormus?
Grtiam tuam, quae'sumus Domine, mntibus nostris infnde: ut qui, Angelo nuntinte, Christi Filii tui Incarnatidnem cognovimus Z per Passinem ejus et Crucem ad resurrectinis gldriam perducmur: Per emdem Christum Dminum nostrum Z I ^ . Amen. Ubi consuetum fuerit, f. Ora et Oratio Grtiam immdiate post Litanias B.M.V. dicatur. Post Prosam vero Inviolta., vel post Ant. Begina cseli, dicatur: y. Post parfum, Virgo, inviolta permansisti Z I ^ . Dei Gnitrix, intercde pro nobis Z T. P. additur Allelja.

Ormus ?
Prdtege, Domine, fmulos tuos subsidiis pacis: et betae Mariae semper Virginis patrociniis confidentes Z a cunctis hstibus redde secros: Per Christum Ddminum nostrum Z I^. Amen.

106

INDEX.
Pag.

Ad Matutinum:
Invitatorium " " Quem terra " Te Deum ton. VI^ ton. rv^ ton. v n ton. I ton.II

i
2 5 9 12 13 ...18

Ad Laudes:
0 gloricsa ton. I ton. n Benedictus per annum - Advent

23
27 27 28 39

Ad Primam:
Mmento ton . 1 " " ton. I I

46
46 47

Ad " "

Tertiam: Sextam: Nonam: Vesperas:

52 58 62 66
70 71 81 84 87 93 95 97 99 101 13 0

Ave maris ton. 1 Magnificat ton. IV? per annum ton. I I per Advent ton. V I a Nativitate Regina caeli ton. VI

Ad Completorium:
Virgo singulris Sub tuum ton.VII Salve Regina 0 lumen Litanae Lauretanae B.M.V. Inviolata

89

1*

AD MEM. S. JOSEPH.
In Laudibus
Ant.ton.VII. Z *

mm

-mB-

Jo-seph, f i - l i Da-vid,no-li ti-m - re

-Hm-

m "

mm

ac - ci - pe-re

Ma-ri-am cdn-ju-gem tu-am: quod e - nim

in e - a

na-tum est,

de Spi-ri-tu San-cto est.

y. De-di-sti mi-hi pro-te-cti-d-nem sa-l-tis tu-ae. I^. Et


-m

dx - te - ra

tu - a
m -

sus - c - pit me.


-m

m m-

O - r-mus: De -us, qui in - ef - f - bi - li pro - vi -

dn-ti - a b e - - t u m Jo-seph san-ctis-si-mae Ge-ni -

tri-cis tu-ae spon-sum e - l i - g e - r e dig-n-tus es;

4
prae - sta qua - su - mus : ut quem pro - te - ct6 - rem ve - ne -

r - mur in ter - ris > in - ter- ces - so - rem h a - b - r e

m e - r e - - m u r in cae-lis. Qui vi - vis et reg-nas


- mN I l

perm-ni-a

sa-cu-la sae-eu-16-rum. I ^ . A-men.

AD MEM. S. JOSEPH.
In Vesperis
Ant.ton.Vm.
HI

F i - l i , quid fe - ci - sti no -bis sic? Ec-ce


m m m

pa-ter

tu-us et

e-gode-] n - tes quae -re - b - mus te.


m PI

1^. A-m-vit e-um Dd-mi-nus

et or-n-vit e-um.

I ^ . sto - lam gld - ri - ae

in - du - it

e - um.

3*

0 - r- mus: De- us qui in - ef - f - bi - l i pro - vi 4 dn - t i - a


P Ifi

be - - tum Jo - seph san-ctis - si - mae


J

Ge - ni - t r i - cis tu - ae spon-sum e - l i - ge - re
f Ifi

J
P
'

dig - n - tus es;


p
m~ m

prae - sta qua - su - mus: ut quem


V il Il

m
R

pro - te - ctd -rem ve - ne - r - mur in ter - ris,

in - ter - ces - s6 - rem h a - b - r e

me - re - - mur

in cae-lis.
P

Qui vi - vis et reg-nas per 6m-ni - a


Il

It

m
p<

sa - c u - l a

sae - eu - 16 - rum.

I ^ . A - men.

4*

AD MEM. S. C A T H A R I N ^ .

In Laudibus
Ant.ton. I.

Det Ca-tha-ri - na fru-i nos ve-ro l-mi-ne


_ -

Chri-sti

et sd-ci-et s-pe-ris Vir-go b e - - t a cho-ris.

31:
1^. Ad-du-cn-tur re - gi vir-gi-ns post e-am.

31:
I^.Prd - xi - mae e - jus af - fe - rn- tur ti - bi.

31:
O-r-mus. De-us, qui be--tae Ca-tha-ri-nae, vir-gi-ni -

t-tis et pa-ti-n-ti-ae spe-ci--li pri-vi-l-gi-o

36de-co-r-tae, ma-lig-nn-ti-xun spi-ri-tu-um cer-t-mi-na

31:
vin-ce-re, et in a-md-re t u - i nd-mi-nis in-con-cs-se

per-ma-n - re tri - bu - i - sti: con-c-de, qua-su-mus.

ut

e-jus i - mi - ta - ti - 6 - ne, cal- c -ta mun-di

5
ne-qui-ti - a, -* in - si - d i - i s ,
m
m-

et dm-ni-um hd-sti-um su-pe-r-tis


-m
R

n-

ad tu - am se - c - re g l d - r i - a m

tran-se - -mus.Per Christum Dd-mi-num nostrum. IJ. A-men.

AD MEM. S. C A T H A R I N ^ .
In Vesperis
Ant.ton. IV.

-g Ad se-des reg-ni f - ci - at tran-si - re

Il

"

'

su-pr-ni, vir-go fo-vens m-ri-tis nosCa-tha-ri-na

su-is.

31:
f. O - r a pro no-bis, be - - ta Ca-tha-ri - na.

^ . Ut dig- ni ef-fi-ci- -mur pro -mis - si - d - ni-bus Chri-sti.

31:

-mm-

-mHH

m-

0 - r -mus: De - us, qui be - a - tae Ca-tha-ri - nae,

vir-gi - ni-t-tis et pa-ti - n-ti-ae s p e - c i - - l i


iS
I

pri - vi - l - gi - 0 de - co - r-tae, ma-lig-nn -ti - um spi - ri i f i _ ^H

-H

f-m

tu-um cer-t-mi-na vin-ce-re, et in a-md-re t u - i


J

nd-mi-nis in-con-cs-se per-ma-n-re t r i - b u - i - sti: li

con-c - de, qua-su-mus, ut e -jus i - mi -ta - ti - d - ne,

cal c - t a mun-di ne - qui - ti - a

et dm-ni -um
J
m

hd - sti - mn su - pe - r - tis

in - si - di - is,

ad tu - am se - c - re gld -ri - am tran -se - - mus.

Per Chri-stum Dd -mi-num no strum.

men.

StilQhu.Diunkv.nsnflpRrflnriRtBttRP, .Leipzig.