Vous êtes sur la page 1sur 17

N*A*O*

NIHILISTISCHANARCHISTISCHOFFENSIEF N*A*O*,deNaamlozeAchterOns,isterugnaeensoloreisdoorArmoricaeneentournee inCataloni,zoalsookpolitoloogCarlDevosterugisopdeVRTwebstek deredactie.be.Beideherenzoudenbeterwatandersdoen,maarerisgeenzeggenaan. Meerdananderswashetdezezomerkomkommertijd.DeBelgischeeninhunzogde Europesepoliticigebruiktenhunverlofomzichteverstoppenenomzohetnieuwe politiekejaareninBelgidegemeenteraadverkiezingenmetzo weinigmogelijkellendeaantevatten. InzijnSeizoensopener1kanDevoshettochnietlatende vakantiegangerseenBelgischpoepjetelatenruiken:naastde nakendeverkiezingsmiseriemeldthijdebarstenineenreactorvat vanDoel3eneventueelvanTihange2enhetbroze (kern)energieplanvanWathelet;devervroegdevrijlatingvan MichelleMartinendebedreigdelegitimiteitvandeBelgische justitie;envooraldeBelgischerecessie,hetbegrotingstekortende gepolitiseerdegoednieuwsshowvandeNationaleBankenhet Planbureau,dievoorhetverlofhungroeiverwachtingenopgekrikt haddentot+0,5%. MeteenheelkleinbeetjeironiebesluitdegoedigeCarlDevos:Dezomervakantieheeft nietsveranderd,maardaarvoordienenvakantiesookniet. 1 Zomerfeesten NochtanszagdeNaamlozeAchterOnsdatinArmoricaeninCataloniinde
1

http://opinie.deredactie.be/2012/08/18/seizoensopener/

N*A* *
- 1 -

DENAAMLOZEACHTERONS!

welverdiendevakantienietalleenuitgerustwordt,maarooktrotsgecommuniceerdover hetlandenintensgefeest. InhetoverbodigeBelginietsdaarvan:enkelroestigevadsigheidenhetondanks N*A*O*sQuestionszeerlangzaaminhetbewustzijndoorsijpelenvandenakende ellende. DeBelgenzijnzelfsnauwelijksnoginstaat medaillestebehalentijdensdezomerseOlympische Spelen.2JeanMarieDedecker(LDD)denktdatBelgi overvierjaarzelfsnogmaarnmedaillezalhalen: DevijftigmeterplatliggenopdeCopacabana. Zonderkarabijn. Zonderironiekunnenweditfalenechterookanders bekijken. HetpostmoderneBelgigaatdewereldenzekerEuropavoorindedeconstructievande natiestaat. MenmagnietvergetendatdefameuzeOlympischegedachtedeFransebaronPierrede CoubertinvooralingegevenwasalsnationalistischrevanchismenadeFransenederlaag tegenDuitslandin1870:Limportantdanslaviecenestpointletriomphe,maisle combat.MetdeeerstemoderneOlympischeSpelenin1892inAthenewildedeCoubertin, dielaterookdenazisbewonderde,duidelijkhetkwekenvankanonnenvleespromoten methetoogopdetoenemendekansopoorlogtussendeEuropesenatiestaten. DeBelgenzijnechtertedik,teroestigentevadsig.Zezijnalleennoggoedomophet strandteliggenendaarnadoorgezaktinhunhotelkamerdeOlympischeSpelennate spelenophunspelconsole,afgewisseldmetoorlogsspelletjes. MaarwanneerBelgiteloorgaatendaarnaEuropa,ofomgekeerd,zouerdanweeroorlog uitbrekeninEuropazoalsdeNaamlozeA*O*voorspeldeinzijnQuestions XXXXVII3?Enhebbenweindatgevalnietopnieuwbehoefteaankanonnenvlees? Natuurlijkmoeterdangevochtenworden! Daaromblijktdepostmodernedeconstructievanonslandenhetpolitiekeideaalvanhet internationale,staatenidentiteitlozeindividu,dateigenlijkgekopieerdwerdvanhet neoliberaleideaalvandemultinationaleconsument,voorbarigtezijn.Erzijnweldegelijk nogstatennodig,enliefstefficinte.

DatKimClijsterserzorapuitlag,ishaareigenschuld.ToenLeSoirhaarvroegofzeVlaamsgezindwas, antwoorddeze:Non,jenaipasceladutout.Jesuisbelge.Jeparleflamandounerlandais,maisjenaipasdutoutce sentiment. 3Ziehoofdstuk6in:http://denaamlozeachterons.blogspot.be/2012/06/naosquestionsauxbelgicistesxxxxvii.html.


2

N*A* *
- 2 -

DENAAMLOZEACHTERONS!

MenprobeertdezeonverantwoordeartistiekeBelgischegrapnatuurlijktecamoufleren doortochzomerfeestenteorganiseren. *** HoningAlbertIIdeednade(tengevolgevandelangetijddiehetkostteomdeNVAvan deregeringsonderhandelingstafelwegtekrijgen)mislukteNationaleFeestdagvanvorig jaarzijnuiterstebestomhetditkeerweltedoen lukken. Hetisironischdathijzijninspiratiehaaldein Vlaanderen,wantnaVlaanderenzingtrichttemen ditjaarookeenBelgizingtin.IndeBrusselse MarollenwerdeffectiefgedurendedeNationale Feestdagluidkeelsvooronslandjegezongen. JammerdatAlbertIIzelfvoordevalsenootzorgde, toenievlakvoorhetTeDeummetzijnsabelin eenBelgischerioolbleefsteken. TweedagenvoordeNationaleFeestdag,op19julihieldhoningAlberttrouwensaleen eerstefeestjetenpaleize. Hijnodigdeallekopstukkenuitdiemeewerktenaanhetpolitiekakkoordoverdezesde staatshervorming.VertegenwoordigersvanhetFranstaligFrontendeVlaamse collaborateursvanCD&V,S.P.a,OpenVLDenGroenmochtenkomenkijkenhoeAlbertII deeerste17wetten(waaronderdesplitsingvanhetkiesarrondissementBHV) ondertekendedieditakkoordgestaltegeven.(Vermoedelijkzullenernogeenstweekeer zoveelmoetenondertekendworden.) Debelgicistischehoerastemmingtijdensditeerstefeestjeisechtwelbegrijpelijk:vooral desplitsingvanBHViseenBelgischetriomf.DeFranstaligenverliezenerinBrusselwel watstemmenmee,maardesplitsinggebeurdezekernietonvoorwaardelijk. IntegenstellingtotwatdeVlaamsecollaborateursvoorafbeweerdenwasdesplitsingvan BHVgeenvoorafgaandevoorwaardevooreengesprekoverdetoekomstvanBelgiende regeringsonderhandelingennadeverkiezingsoverwinningvanNVA,maarwerdheteen onderdeelvandeonderhandeling. HetgevolgwasdattegenovernFranstaligetoegeving,namelijkdesplitsingvanBHV hetgeeneigenlijkdetoepassingvaneenBelgischgrondwettelijkbeginseliszestien Vlaamsetoegevingengedaanwerden. GeniaalvanDiRupoenAnnePoutrain,dechtechefvandePS!
DevoornaamsteVlaamsetoegevingen. *Dezesfaciliteitengemeentenblijvenbuitendesplitsingsregeling,zodatmendaarwelnogvoor Franstaligekandidatenkanstemmen.HetFranstaligFrontndeNaamlozeerachter beschouwendezetoegevingalseendefactouitbreidingvanBrusselmetdezezesVlaamse gemeenten.

N*A* *
- 3 -

DENAAMLOZEACHTERONS!

Hetpacificerendeterritorialiteitsprincipewordthiermeegeschonden. *Debenoemingvandeburgemeestersindezesfaciliteitengemeentenwordtgedeeltelijk onttrokkenaandevoogdijvandeVlaamseregering.DeVlaamseraadsherenvandeRaadvan Statewordenonbetrouwbaargeachtzodatbetwistingenoverbenoemingennaardetweetalige kamervandeRaadvanStateverhuizenenFranstaligerechtersdeVlaamseregelgevingmogen interpreteren. Opnieuwwordthetterritorialiteitsprincipeovertreden. *DeBrusselseMetropolitaneGemeenschapwordtopgericht,diezichtotverinVlaams Brabantuitstrekt.OptypischBelgischesurrealistischewijzeverklarendeVlaamse collaborateursdatdezeBMGnietsomhandenheeft?!DeNaamlozeAchterHenmeentdat zoietsalleenalvolkenrechtelijkvanbetekenisiswanneerBelgieventueelzousplitsen. DeBMGkrijgttrouwensmeteendebevoegdheidoverdeVlaamseringrondBrussel,diedus ophoudteenVlaamseGewestbevoegdheidtezijn. Belgiwordtalsmaaringewikkelderenlaterblijkttrouwensaltijddataldienieuwe instellingendepolitiekeconomischeefficintieendedemocratiemeerenmeeruithollen. *TerwijlsteedsduidelijkerwordtdatBrusselzichbeterzoubeperkentotzijn(Belgischeen Europese)hoofdstedelijkerol,wordtjuistdeBrusselsegewestvormingversterkt,diedannog metBelgisch,dusvooralVlaamsgeldbetaaldwordt:tebeginnenmeteenhalfmiljarden oplopendtoteenmiljardeuroperjaarwaarvoorBrusselgeenenkelerekenschapmoet afleggen. *Alletoegevingenwordenverankerd,dusgebetonneerdindeGrondwetenkunnendusenkel mitseengrondwettelijkemeerderheidgewijzigdworden.DeBelgischegrendelgrondwet wordtzonoguitgebreid. *EentweedeFranstaligetoegevingwordtexplicietgeweigerd.Erwordtzekernietingegaanop deVlaamsevraagnaareenlijstverbindingvandeVlaamselijsteninVlaamsBrabanten Brussel. MenlaatgeenuitzonderingentoeopdesplitsingvanBHV(behalvedeuitzonderingvande zesfaciliteitengemeentennatuurlijk). HetgevolgisdathetBrusselsparlementgeenVlaamseverkozenenmeerzalhebben(tenzijdeze opFranstaligelijstenstaan)endusalseeneentaligFransestadmagbeschouwdworden. *Hetgerechtelijkarrondissementwordtdanweernietgesplitst,maarontdubbeld,zodatde FranstaligeninVlaamsBrabantinrechtszakenallefaciliteitenbehoudendiezereedsbezitten endeVlaamsejustitieerinfeitegedegradeerdwordt. DeoverwinningvanhetFranstaligFrontisoverweldigend.Zijnfeestvreugdeiszeer begrijpelijk. NaastdevoorwaardelijkesplitsingvanBHVkreeg Vlaanderenmisschienwelenkelebevoegdheidsoverdrachten eneenherzieningvandefinancieringswet,maarde overdrachtenwerdenopdelangebaangeschoven(hetgeenin Belgidoorgaansafstelbetekent)endenieuwe financieringswetdreigtvolgensrecenteberekeningenzelfs duurdertewordenvoorVlaanderen

DeontbrekendeVlaamsefeestvreugdeopdeVlaamseFeestdagop11juliwerddanook ruimschootsgecompenseerdindeFranstaligepers,dieereentweedeNationaleFeestdag vanmaakteendaarookdedaaropvolgendedagentotde21stevrolijkmeedoorging.

N*A* *
- 4 -

DENAAMLOZEACHTERONS!

VooralLeSoirginguitdebolnaaraanleidingvandeBelgischetriomf.Op11juli schrijftdekrantoverdeVlaamseFeestdaginmineurdatBartDeWeverdieeigenlijkop 14oktoberhoopttevieren. Op12juliverschijnteencultureelhoofdartikeldatsteltdatdeGuldensporenslaggeen Vlaamseoverwinningwas,dathethelemaalnietzekerisdatCouckeenGoethalsin 1860teCharleroiterechtgesteldwerdenomdatzegeenFransspraken,endatvande gesneuveldenaandeIJzerindeEersteWereldoorlog geen90,maarslechts64procentVlaamswas. Op13julibespreektmendandetriomfindetail: BHVCestfini. Vlaanderenwordtvoortdurendongastvrijgenoemd envangtveelminderasielzoekersopdan bijvoorbeeldBrussel.DathetrijkeBrusselse Bosvoorde0,0procentasielzoekersopvangtwordt zedigverzwegen,terwijlDeWeverwelverweten wordteenbourgeoistezijn,diezijnkinderenvan elitaironderwijswillatengenieten,aangezienhij zichverzettegenVlaamsministerSmets onderwijshervormingen:DeWeverosetoutpour quelquesvoix. LeSoirmeldtvoortsdatdecriminaliteitin Vlaanderenstijgtmet6,3procent,tegenslechts0,6 procentinBrussel,waartoeinderdaaddezes faciliteitengemeentengerekendworden! Echtplezant! LeSoirprobeertheteigencollaboratieverledensteeds
weerteontkennendoorzichzelfeengestolenkrantte noemen,terwijldeeigenaarsfamilieRosselmetdenazis onderhandelingenvoerde,dieenkelspaakliepenmet betrekkingtothethoofdredacteurschap.

*** BartBrinckman:VoorlopigbewijstdezeregeringelkedagdatdeNVAhetstrategischbij hetrechteeindhadtoenzeinjulivorigjaaraandekantgingstaan.(DeStandaard,9 juni2012) NietverwonderlijkdatdeVlaamseFeestdaginVlaandereninmineurgevierdwerd. NergensinVlaanderenhaddenveelmensenzinineenfeestje,omdatmenerzichgoedvan bewustisdatdeverkiezingsuitslagvan2010nietgerespecteerdwerdenmenzichdaarover zeermachteloosvoelt. HetFranstaligFrontenzijnVlaamsecollaborateurshaddenernietbeteropgevondenom destemmingvandesplitsingvanBHVendusdeBelgischetriomfminofmeertelaten samenvallenmetdeVlaamseFeestdag,zodatdedooreenondemocratischregime opgewektelusteloosheiddestegroterwas.

N*A* *
- 5 -

DENAAMLOZEACHTERONS!

OmhetFeestinBrusseltepresenterenvondmen blijkbaaralleennogdieidiotebelgicistWarre Borgmansbereid,diesamenmeteenhelegeneratie incapabeleVlaamsepoliticibetervandeaardbol zouverdwijnen. Vlaanderenheeftimmersoverduidelijkgefaald. DemeesteVlaamsepoliticionderschattendatde VlaminghetnietheeftvoorlabellafiguravanDi Rupo(aldusRikTorfsinLeSoir,30juni2012),die deVlaamsemiddenenhogereklasseooknog opzadeldemetkakafonischeenpestbelastingen.Torfs:Hetheleplaatjevanderegering blijftopgehangenaandeietwatbizarreLatijnsefiguurvanDiRupo,dieVlamingen onnozelvinden.(Humo,30juni2012) JohanneMontay,politiekhoofdredactricebijRTBfbevestigtdatDiRuponepassepas enFlandre,evenminalsdeVlaamsecollaborateurs(endesteminderwanneerDiRupo henopenlijksteunt).(LaLibreBelgique,12mei2012) OmdatinhetverledenonderhandelendeVlaamsepoliticierevenminietsvanbakten omdatzenatuurlijkaltijdvanuiteenzwakkepositievertrekkentenopzichtevande Franstaligen,dieimmersnooitietseisen,steldepolitoloogBartMaddensvoorom gewoonnietmeerteonderhandelenenenkeldebevoegdhedenvandeVlaamse GemeenschapenhetVlaamsGewestmaximaaluittespelen:defameuzeMaddens doctrine,diezogezegddoorNVAaangenomenwerd. Maddensrelativeerdezijnstellingondertussen:erblijftveelmogelijkopvoorwaarde datdeVlaamsecollaborateurs(CD&V,S.P.a,OpenVLDenGroen)NIETookinde Vlaamseregeringzitten. Datiseenwelhelevoorwaarde:wanthiervoorheeftVlaandereneenmeerderheidnodig vandeVpartijen(NVA,VB,). IntegenstellingtothetFranstaligFront,datzonderproblemeneenheleserie belangenconflicten(tegenbeslissingenvanhetfederaleparlement)durftindieneninhet Waalsparlement,steuntNVAnieteenseendoorhetVlaamsBelangingediend belangenconflicttegendecommunautaireakkoorden.Laatstaandatbeidepartijenooit sameneeneenzijdigeverklaringvanVlaamseonafhankelijkheidzoudenindieneninhet Vlaamsparlement. DeMaddensdoctrinezoudusookweleenseenillusiekunnenzijn,diedeVlaamse machteloosheidvergrootendefeeststemmingmeevergalt. HetblijftimmersdevraagofdeovergangvanprotestpartijtotmachtspartijhetVlaams nationalismebijdeNVAnietdoetverwateren?

N*A* *
- 6 -

DENAAMLOZEACHTERONS!

EensdeNVAeensysteempartijwordt,isdiepartijuiteindelijkzelfshetbestewathet Belgischestablishmentkonoverkomen. JohanSanctorum:Eerlijkiseerlijk:erisvandaaggeenmeerderheidinVlaanderenomde wegvandevolwaardigestaatkundigeonafhankelijkheidoptegaan.Netdaaromkaneen Vlaamsrepublikeinsepartijvandaagenkeleenzweependrukkingspartijzijn,geen machtspartij.Hetgaaterdannietineersteinstantieom,opkortetermijnelectoraalte scoren,maargeduldigdepubliekeopinietebespelenenmensenteovertuigen. AnderzijdsisdeNVAoplangeretermijn,zoalszezichvandaagopstelt,gedoemd omalsVlaamsecentrumpartijdelijnKrisPeetersvoorttezetten:hetzogenaamde confederaalmodel,metruimebevoegdhedenvoorderegiosmaaraltijdweergegijzeld doordewettenvanhetBelgischestatusquo.HetVlaamsezithemvoorderestdanvooral indeVlaamsekermissen,deprotserigeretoriekwatwezelfdoen,doenwebeter,ende 11julitoespraken.HetBelgischezithemindediscretestabiliteitvaneenbi(enzelfs multi)culturelefederatiedieoverigensmeerenmeeraanEuropawordtvastgeklonken. (ResPublica,12augustus2012) JohnyVansevenantgaaterinderdaadvanuitdatdeNVAeensysteempartijwordt,diein 2014,wanneerdefederaleenderegionaleverkiezingensamenvallenenNVAeventueel heelBelgizalgijzelen,bijnanietanderszalkunnendanopnieuwsamentewerkenmet voormaligkartelpartnerCD&V. Tochverkneukelthijzichdaarbij:CD&Vhoudtduseenbelangrijkesleutelinhanden.De VlaamsechristendemocratenkunnenBartDeWevernaarhetBelgischewespenneststuren zonderveelruggensteun.ZekunnennatuurlijkookdehandeninelkaarslaanmetNVA omBelgivollediguittekleden. MaaraanhettaalgebruikvanCD&VvoorzitterBeketehorenisdatnunietaan deorde.Hijzegtonomwonden:NVAgaatvoorseparatisme.CD&Vvoor confederalisme.NVAvoorzitterDeWeverzaldusopeenbepaaldmomenteen bondgenootschapmetCD&Vmoetenaangaan,alshijwatwilbereikenvanwathij belooft.Hetwordenboeiendetijdenvanaf2014.(deredactie.be,17juli2012) 2 Zomergekte Zomergasten,dedrieuurdurendetalkshowvande VPROopzondagavond,kreegveelkritiek,sindsJan LeyerserdeeersteVlaamsegastheeris.DeNaamloze AchterHemmoetdatbeamen:diekeerdathijkeek ginghetechtnietvooruit.Derollenlekenwel omgedraaid,zoalsdievanclintentherapeutinde filmsvanWoodyAllen.

N*A* *
- 7 -

DENAAMLOZEACHTERONS!

DietypischVlaamseonzekerheidkanmennugekgenoegelkezondagavondvergelijken metdeNederlandsezelfzekerheid.4 Zomergastenwerddaarmeeeengedurfdzomergokken. *** Zomergokken LiesbethvanImpevraagtzichafhoehetkandatCD&Vzohaarschoudersophaaltvoor dezwakkepeilingsresultaten,gezieninlokalepeilingenvoorde gemeenteraadsverkiezingen,dieopverschillendepartijhoofdkwartierenliggen,deCD&V vakerdancomfortabelis,vandekaartgeveegdwordt.(..)alleknipperlichtenstaanop rood.(HetNieuwsblad,14juli2012) ZelfsalzouBartDeWeverin201440procentvandeVlaamsestemmenhalen,dannog moethijeencoalitiepartnervinden,dieminstensietsmeerdan10procentvandestemmen haalt. BlijkbaargoktCD&Veropdatdie10procentnogwelhaalbaarmoetzijn. DaaromzeieentopCD&VbronaanJohnyVansevenant:WezeggengewoonaanBartDe Wever:Losheteerstopfederaalniveauop.Alsjedatgeluktis,danpratenweoverde vormingvandeVlaamseregering.(deredactie.be,17juli2012) *** Zomergekken TerwijlindeCD&Vcoulissengegoktwordt,wordtmenopdescnegek. EricVanRompuy:DeWeverbedreigingvooronzewelvaart (http://www.ericvanrompuy.be/ee/index.php/evr/11_juli/);en:IlfautdmasquerDe Wever.(LeSoir,14juli2012) WouterBeke:DeWeverdeeltalleenmuntjesmetazijnuit.(DeStandaard,14juli2012) Doorhuntegenstrevercentraaltestellen,overtredendehereneenelementair communicatieprincipe.Zezijndusgekgeworden. TerwijlCD&Vin2010hetslechtste verkiezingsresultaatooitboekteomdatdepartij meermaalshaarwoordniethieldeninregeringen staptezonderakkoordenoverstaatshervormingen BHV,durftBekeinDeStandaardzijnpartij vergelijkenmeteenVolvo,diemisschiennietsexyis, maarinelkgevalhaarkiezersnooitenpannelaat
DeNaamlozeAchterOnsspeeltineengemengdeVlaamsNederlandserockband,waarinzichhetzelfdevoordoet.De lieveNederlandersnoemendeVlaamseonzekerheidwelbeleefdVlaamsebescheidenheid.
4

N*A* *
- 8 -

DENAAMLOZEACHTERONS!

(UkanmeerijdenmetTaxiWouter:carpool@wouterbeke.be .) OokOpenVLDlijktgekgeworden.InelkgevalPatrickDewael:NVA,hetnieuwe platformvoorextreemrechts.(DeMorgen,16juli2012) IndatartikelbeweertDewaelinnaamvanzijngrootvadertespreken.Hijmoetopeen vreemdemaniercontacthebbenmetdieman,dievoorPatricksgeboorteineenDuits concentratiekampgestorvenis. InfeiteisheelBelgigekgeworden.LeSoir:Flandre:touscontreNVA.(17juli2012) *** MenbegintzichwerkelijkaftevragenofhetBelgischestablishmentvanplanisN VAteverbieden? NaaraanleidingvandezaakBelkacembroedtmadamenon,ministervanBinnenlandse ZakenMilquetopeenwetsontwerpomradicaleofextremistischeorganisatieste verbieden.Zijdefinieertextremismealsvolgt:organisatiesdieonzedemocratiein gevaarkunnenbrengen. DatheeftnietveeltemakenmetBelkacem,dienietonzedemocratiewilvernietigen,maar deislamenmeerbepaalddeshariawilinvoeren.
EndeislamaanvalleniswelhetlaatstewatMilquetwenst.Zijplande juistdezezomereengrootscheepsecampagneomvreemdelingendieinons landstemrechthebbenaantesporenomvanditrechtgebruiktemaken. MilquetisnijdigomdatvooralinVlaanderendeopkomstvande stemgerechtigdevreemdelingenzeergeringis.Milquethooptnatuurlijkdat ookallevreemdelingencontreNVAzullenstemmen.

Milquetbedoeltnatuurlijkevenmindevakbonden,dietochookvaakoproepentothaat ofgeweld. ToenElioDiRupoonlangs,wellichtopaanradenvandeFransepresidentHollande,die Duitsgeldnodigheeft,inAuschwitzhetextremismeaanklaagde,berichtteDe Morgen:Destrijdtegenhetextremismewordtforsopgevoerd.(..)dewetmoethet mogelijkmakenradicaleorganisatiesteverbieden.(4juni2012) Milquet,dieookdewettegenracismewilverscherpen:eennationaalactieplantegen radicalisering. Radicaleorganisatiesdus IedereenherinnertzichdepolitiekeachtergronddestrijdtegenhetVlaamsBlokbijde totstandkomingvandewettegenracismein1981.MoestindietijdeennietVlaams

N*A* *
- 9 -

DENAAMLOZEACHTERONS!

nationalistischepartij,zoalsbijvoorbeelddePVV,antimigrantenstandpunten ingenomenhebben,danwaserinBelgihelemaalgeenantiracismewetgekomen!5 EnnuzijndeBelgischezomergekkenzichtbaarbezigNVAalseenradicaleorganisatie afteschilderen,aangezienzijhetBelgischestatusquoradicaalinvraagstelt *** DezegektedoetdeNaamlozeAchterOnseenbeetjedenkenaanzwartezondag(24 november1991),toenhijdieavondinBrusselrondreedmeteencharmante,dochcompleet inshockverkerendeBruxelloise. OoknubegrijptdeFranstalige,nochVlaamseperswatdeondankbareVlamingbezielt: WezijnVlaanderentochterwille? Terwille? In2010werdenCD&V,S.P.aenOpenVLDradicaalweggestemdeneind2011warenzij terugaandemacht?! BartMaddens:Erbestaatgeenenkelebandmeertussendeverkiezingsuitslag,de regeringsvormingenhetgevoerdebeleid.(DeTijd,8juni2012) DitisalleenmogelijkomdatderegeringDiRupogeenVlaamsemeerderheidheeftinhet parlement.DaaroverzegtLucHuyse:Ach,wieligterwakkervan?(Humo,14februari 2012) Wel,wieerwakkervanligtzaldegrotedeskundigetotzijnverbazingalmerkenopde zwartgelezondagvan14oktobereerstkomend HetdoorDiRupogevoerdeendoordeVlamingongewenstebeleidbestaathoofdzakelijk uitsteunaanBrussel,WallonienFrankrijk.6 Eenvoorbeeld. DedoordawijfvandeS.P.a,CarolineGennez,voorde charmanteElioDiRupouitdepartijgewipteVlaamsgezinde FrankVandenbrouckevraagtallangdathetregionale grotestedenbeleidnietmeerdoordefederaleregeringgesurpeerd zouworden.Vlaanderenheeftzoalshethoorteeneigen grotestedenbeleid,maarwordtdoordezefederaleusurpatieook nogeensdehoofdbetalervoorhetwegensgeldgebrekontbrekend
OndertussendoethetCentrumvoorGelijkeKansenenRacismebestrijdinggewoonvoort:hetoverweegthetVlaams Belangweervoorderechtertesleurenvanwegeracismeinsommigepartijaffiches.DeStandaard:VlaamsBelang moethopendatiemandinderdaadzogekisomdepartijnogeensvoorderechtbankteslepen.(7juli2012)HetCGKR vreestnatuurlijkzonderwerktevallenomdatdeVlaamseregeringeeneigencentrumvoorracismebestrijdingwil inrichten 6PlusnatuurlijkaanOostende,wienskeizer,denBaard,alsvicepremierindefederaleregeringzetelt.
5

N*A* *
- 10 -

DENAAMLOZEACHTERONS!

Waalsegrotestedenbeleid(vooralvoorLuik,Charleroieneenaantalsocialistische Brusselsegemeenten). InplaatsvandeusurpatiestoptezettencreertDiRupoweereennieuweinstellingbij, eendoorhembenoemdecommissievanvijftienburgemeesters;zeerevenwichtig daarenboven:6Vlamingenen9Franstaligen


DeNaamlozeAchterOnsdenktinditverbandnietaanhetgeld voordestationsvanLuikenBergen,dieweliswaarookgrotendeels doorVlaanderenbetaaldworden,maarnietuitdepotvanhet federaalgesurpeerdegrotestedenbeleid. BeidespoorwegstationswordendoordeNMBS(dusdoorde Belgischestaat)gefinancierd. Hetzijntweeextreemduregebouwen,dieookalsplitstBelgiinWallonistaan MetdeThalysnaarhetoostenopwegnaareententoonstellingvandezeerdemocratische beeldendkunstenaarFranzWestdeedN*A*O*hetstationvanLuik aan.Zeermooi,daarnietvan,maarproblematischisweldebuurt rondhetstation:totaalverloederdbijgebrekaaninteressevan privinvesteerders. EnhetzelfdedreigtinDiRuposthuisstadBergentegebeuren:een splinternieuwestationineenwijkwaarinniemandgenteresseerd is;geenrestaurants,geenhotels,...Gezellig.

EenandervoorbeeldishetfederalewerkgelegenheidsbeleidvanMonicadeConinck,die domwegalleVlaamseaccentenenhetVlaamsloonakkoordvantafelveegt. Ach,wieligterwakkervan? Wezullenzien 3 Europesegekte VrdezomergektevierdehetBritsevolkdezestigsteverjaardagvanthequeen, ElisabethII.(VoordebinnenkortweeronafhankelijkeSchottenElisabethI,aangezienhun landpasdeelwerdvanhetVerenigdKoninkrijknadedoodvandeeersteEngelse Elisabeth.) Hetlentefeestkreegdevormvaneenperfectgeregisseerdeparade,compleetuitgeregendn desondankscompleetgedisciplineerd.TypischBritsnonEuropees. DeverjaardagvieringvandeBritsehoninginherinnertonsaandedroomvandeintegratie vanhetVerenigdKoninkrijkindeEuropeseUnie,zodatdezelaatstebeschaafderzou worden.

N*A* *
- 11 -

DENAAMLOZEACHTERONS!

Hetbleekmaareendroomtezijn,maargelukkigis ondertussenGrootBrittanninietgeuropeaniseerd. IntegendeelstelthetVerenigdKoninkrijkzichsamenmet Tsjechiweigerachtigopomdeeurotereddentegendewil vanhunbevolkingen. MeerenmeerbeginnendeBrittenEuropatevergelijken metdevoormaligeDuitseFhrer,dieoorspronkelijk verliefdwasopEngelandentevergeefshaarliefde probeerdetewinnen. NadeaanvalopdedemocratievandeItaliaansepremierenDuitslandchanteurMario MontiAlsregeringenzichlateninsnoerendoordebeslissingenvanhunparlementen, zondervrijheidomteonderhandelen,danzaldatleidentothetuiteenvallenvanEuropa, veeleerdantoteenverdereintegratiezalhetnietlangmeerdureneerdeBritseeerste ministerCameroneenreferendumorganiseertoverdepositievanzijnlandtegenoverde EuropeseUnie. ZelfsDeMorgenicoon,beleggereneurofielPaulHuybrechtssteltondertussenzon volksraadpleginginheelEuropavoor,omdathijvermoedtdatookDuitslandertoezal overgaan.(DeMorgen,20augustus2012) Europeseregenofniet,thequeenamusesherself,afstandelijkpatiencespelendmethaar WelshCorgiesrondomhaar,regerendvolgensdeBritsetraditietotdedooderopvolgt. *** Nederlandisonsgidslandondermeeromdathetlandallemoeiteheeftgedaanomhet sceptischeGrootBrittanniertoeteoverhalenomlidtewordenvandeEuropeseUnie. WatzalNederlanddoenmoesthetVerenigdKoninkrijkuitdeUniestappen? DeNederlandseparlementsverkiezingenvan12septemberhebbenEuropaalsthema. HetkabinetRuttewerdimmersnietmeerdoorWildersPVVgedoogdomdathetakkoord gingmetasocialeEuropeseeisen. NietalleendedesondanksrechtsgenoemdePVV,maarookdelinkseSPvanEmile Roemer,diehoogscoortindepeilingen,iseurosceptisch. ZelfsbinnenRutteseigenVVDneemtdekritiekophetgeldverslindendeEuropa zienderogentoe.VooralFritsBolkestein,dielidwasvandeEuropeseCommissie,meent datdeeurozonezalinstorten.Veelliberalendistantirenzichregelmatigvanhuneigen EuropesefractievoorzittereneurofielGuyVerafstoodt. TerwijlinBelgionderleidingvanDiRupooptypischperversewijzeEuropavoor iedereenzaligmakendwordtvoorgesteldbehalvevooronszelfendehypocrisiehiermet anderewoordenhoogtijviert,steltMarcChavannesmetbetrekkingtotgidsland

N*A* *
- 12 -

DENAAMLOZEACHTERONS!

Nederland:HetisdeverdienstevanWildersdathijvanEuropaeindelijkeenbinnenlands politiekthemaheeftgemaakt.(NRCHandelsblad,9juni2012) MenverwachtanderzijdsdatRoemersSPhiervan zalprofitereninseptemberenmisschiendegrootste partijvanNederlandzalworden. OndertussenaccepteerdehetNederlandseparlement eenmotiediestipuleertdatNederlandgeen bevoegdhedenmeermagoverdragenaanEuropa zondertoestemmingvandeTweedeKamer. ErzaldusnogstevigoverEuropagedebatteerd wordenbijonzenoorderburen. *** Plotsisdevakantievoorbij.Op18julisteldenpremierElioDiRupo(PS)enzijn vicepremiersnoglachendderesultatenvandebegrotingscontrolevoor,gebaseerdopeen economischegroeivan0,5procentoverheel2012.Daarnavertrokiedereengoedgemutstop vakantie.TotdegouverneurvandeNationaleBank(NBB),LucCoene,op11augustusdie mooiestiltedoorbrakmeteeninterviewinzakenkrantDeTijd.Zijnboodschapwasniet misteverstaan:Belgisukkeltineenrecessie.Meteenzettehijookvraagtekensbijhet groeiscenariovan0,5procentvanderegering:IkverwachtdatdeBelgischeeconomieover hethelejaarlichtzalkrimpen,zeidegouverneurvandeNBB.Alsofdatnietvoldoende was,hadhijngslechtnieuwsvoorderegering:dekansisgrootdatDexiaopkorte termijnversgeldnodigheeftendanmoetdeBelgischeoverheidopnieuwdiepinde geldbuideltasten.(Knack,22augustus2012) DeBelgischegoednieuwsshowwasnatuurlijknooitgeloofwaardigvoornietsurrealisten tweedagennadeboodschapvan16julivanhetInternationaalMonetairFonds(IMF),dat aankondigdedatdeeconomischegroeiverwachtingennaarbenedenbijgesteldworden voor2012. HetIMFalarmversterktbegrijpelijkhetongenoegenoverdeeuro. DeFinseministervanFinancinvroegzichopenlijkafofheteurolidmaatschapnog zinvolis. 180Duitseeconomenuittenineenopenbriefhuntwijfelsoverhetontstaanvaneen transfereconomielaBelgiquevanNoordnaarZuidEuropa.7 NaDeutschlandschafftsichab(overdeimmigratie)schreefdeDuitsesocialistThilo SarrazinnuEuropabrauchtdenEuronicht:Dekritieklozeeurogelovigenhandelenuit eenreflexwaarindeboetedoeningvoordeholocaustpasisvoltrokkenalsDuitslandal zijngeldenbelangeninEuropesehandenheeftgelegd..
7

Zie:http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/protestaufrufderoffenebriefderoekonomenimwortlaut11810652.html.

N*A* *
- 13 -

DENAAMLOZEACHTERONS!

DeBritseeconoomRogerBootlewoneenprijsmet zijnessayoverhetreddenvandeeurodoormiddel vaneenGrexit.8 DeDuitseendeNederlandsepersgewagenvan afpersingenchantagevanhetnoordendoorhet zuiden.9


Hetisvreemddatmenhetnognietheeftoverde verbelgingvandedoorderoestige,vadsigeBelg HermanVanRompuyvoorgezetenEuropeseUnie? DeeurofieleperszendtvooreersttypischBelgische zegeberichtenuit:eenDuitsetoegeving,eenknieval vanmuttiMerkel,10 TentweedeliggendeNoordEuropeseverplichtingenalvast,terwijloverdeZuidEuropesenog onderhandeldmoetworden. Zalertenderdenietteruggekomenwordenopeventuelestrengevoorwaardenenzullen sanctiesnietweggewuifdworden? Zalmentenvierdegeenemotionelechantageplegenommedelijdenoptewekkenmethetarme zuiden? EnwaaromkunnendeEuropeseonderhandelingenevenminalsdeBelgischenooithetdaglicht verdragenenwordenzealtijdsnachtsgevoerd? *** MenzouhetookoverdeUSSRiseringvanEuropakunnenhebben11 HetDuitseparlementkeurdeopvrijdag29junilaatstledenuiteindelijkhetstabiliteitspacten deoprichtingvanhetESMgoed,maartegendiegoedkeuringdiendenondermeerDieLinkeen debewegingMehrDemocratieklachteninbijhetDuitseGrondwettelijkHof. IntegenstellingtotderoestigevadsigheidvandeBelgischerechtspraak,behandeldehet DuitseHofdekwestiealop10juli.Dedefinitieveuitspraakwordttegenseptemberofoktober verwacht. DeStandaardheefthetmetbetrekkingtotdezeDuitsewerkwijzeechteroverde bemoeizuchtvanhetDuitsGrondwettelijkHof:SleutelvraagishoegrootdeDuitse bemoeizuchtinEuropawordt.EndatterwijlDuitslandvoorhonderdenmiljardenborgstaat nlosdaarvangemakkelijknogdecenniatot200miljardeuroschuldenperjaarzalmoeten kwijtscheldenomdeeuroteredden?! DeStandaardlijktweleenFranstaligekrantgewordentezijn. RikVanCauwelaert:Daarmeeishethogewoorderuit.Indeeurocrisisisergeenruimtemeer voorbespiegelingenoverdemocratie,nochvoorconstitutioneledenkoefeningen.Handelenis geboden.(Knack,8augustus2012)

Zie:http://www.policyexchange.org.uk/images/WolfsonPrize/wep%20shortlist%20essay%20%20roger%20bootle.pdf Bijvoorbeeld:http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europasschuldenkrise/europaeischeschuldenunionzentralwahn 11805165.html. 10OndermeerDeStandaardop30juni2012.WaterwerkelijkgebeurdeinBrusselindenachtvan28op29juni 2012leestmenbijvoorbeeldhier:http://www.welt.de/debatte/kommentare/article107305282/DankSPDundGruenen wurdeMerkelerpressbar.html. 11Leesook:http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=3108.


8 9

N*A* *
- 14 -

DENAAMLOZEACHTERONS!

HetEuropeesprobleemzitechterdieper. ArieElshout:deinwonersvanEuropazienelkaarnietalslandgenoten.(DeVolkskrant, 29juni2012) WijzijnnieteerstEuropeanenendanpasVlamingen.PeterWood:OverheelEuropa wordendenationalekenmerkenherbevestigd.(TheSpectator,30juni2012) Deeuroisgeenonderdeelvanonzecultuur.Naema Tahir:Hethartvandemeestenvanonsgaater nietnaaruit.(HP/DeTijd,juli2012) Inplaatsvansolidariteitontstaateralleenmaar ongenoegen.ZelfseuroloverenstalinistPaul Goossensbeaamtdit:deuniemaaktereenpotje van.Deeuroisdoodziek,deeconomiebalanceert opderandvanderecessie,dejeugdwerkloosheid breektallerecords.(DeStandaard,30juni2012) DerkJanEppink:deBrusselsebureaucratenrijdennoglievermet100km/uurtegeneen muurdandatzeerkennendathuneenheidsmuntismislukt.(NRCHandelsblad,22mei 2012) *** Inzijn11julitoespraakeisteVlaamsministerpresidentKrisPeeterseengrotererolop voorVlaanderenindeEuropeseUnie.HijwildatVlaanderenmeedeEuropesetoppen voorbereidtenrechtstreeksvertegenwoordigdisinalleUnieorganen. FederaalministervanBuitenlandseZakenDidierReyndersreageerdelaconiekdat VlaanderendanookmeermoetbetalenNgmeer. HetisnietzogekdatdedoorKrisPeetersvertegenwoordigdeVlaamsgezindevleugel binnenCD&VinzekerezinberoepdoetopinternationaleinstellingenomzichvanBelgi teonderscheiden.BartDeWeverdoetdatookwanneerhijhetoverbodigeBelgiziet verdampenindeEuropeseUnie. UiteindelijkgebeurdedeideologischecollaboratiedoorVlamingeninhetverledenook vanuiteenVlaamsevisieopdebuitenlandsepolitiekenopdeinternationaletoestand. Deenen,zoalsdeManofBorms,wildenvoorVlaandereneenplaatsveiligstellenaande kantvandemogelijkeDuitseoverwinning;deanderen,zoalsHuysmansofVan Cauwelaert,aandekantvandeEngelsen. Omdatbeidestrekkingenhetnadeoorlognietmetmekaarkondenvinden,kreeginBelgi deantiVlaamserepressievrijspelenwondederde,hoofdzakelijkFranstaligestrekking vaneencollaboratiemetFrankrijk,datintussenbezitnamvandeBelgischepolitieken economie.

N*A* *
- 15 -

DENAAMLOZEACHTERONS!

LodeWilstoontaandatVanCauwelaertdeZwitserse confederalestaatsinrichtingdebestevondvoorVlaanderenin Belgi,dieechterpasmogelijkzouwordennadeinvoering vaneeninternationalepolitieklosvanFrankrijkenmeer gerichtopNederland.(FransvanCauwelaert,Houtekiet, 2009) Ishetnietlogischdatdeeventueleonafhankelijkheidvan Vlaanderenafhangtvandeinternationaleverhoudingen? FranoisPerin:Economischenfinancieelisdeaanhechting (vanBelgi)bijFrankrijknualeenfeit.(Knack,22oktober 2008) ElectrabelenLuminuswordendoorFrankrijkgecontroleerd.FredChaffart:Wijzijn FortiskwijtendeFransegreepophetBelgischbankwezenwordtnogveelgroter.(Knack, 8oktober2008) KristopherPissaridesmeentdatonslandtothetdoorFrankrijkgedomineerdeZuid Europabehoort.(DeStandaard,11mei2012) WordthetdaninderdaadgeentijdomVlaanderensinternationalepositiete verduidelijken,zekermethetoogopeeneventuelebreukvandeEuropeseUnie? 4 Fransegekte
Hopelijkwordt2014hetjaarvandegaullistischerevolutieinBelgi

BartMaddens

DeBelgenkijkengefascineerdnaarhetdemocratiefestijninFrankrijk,waardebevolkingweernaarde stembustrekt.Wijkunnenalleenmaardromenvanzonfeestvandedemocratie.DatschrijftBartMaddens, politiccoloogenDoorbraakredacteurinDeTijd. DitweekendzijnerverkiezingeninFrankrijk.Alweer.WantdeFransenzijnanderhalvemaandgeledennog maarpasnaardestembusgetrokken,tweekeerzelfs,voordeongemeenspannendepresidentsverkiezingen. Ennuzijnerparlementsverkiezingen:zondageeneersteronde,deweeknadien(voordemeestekiezers)een tweede.InampertweemaandentijdgaandeFransenvierkeerstemmen.Hetiseenorgievandemocratie, waardekiezersmetvolleteugenvangenieten.Endepretkannietop.Wantdaarnaastzijneromdezesjaar ooknogregionaleenlokaleverkiezingen(ookintweerondes)enomdevijfjaarEuropeseverkiezingen.Als toetjekrijgendeFransendaarafentoeeenheusreferendumbovenop.DeBelgenstaangefascineerdte kijkennaarditFransedemocratiefestijn.HetdoetwatdenkenaaneentafereelbijCharlesDickens: uitgemergeldeenverkleumdekinderendiezichstaanteverdringenaandehelverlichteramenvaneengroot huisomeenglimpoptevangenvaneenrijkbanketmetonwaarschijnlijklekkeremaaronbereikbare gerechten.Wantvanzoeenfeestvandedemocratiekunnenwijenkelmaardromen.chtkiezentusseneen

N*A* *
- 16 -

DENAAMLOZEACHTERONS!

linksofeenrechtsbeleid,datisenkelvoordeanderenweggelegd.Wijmoetenonsschikkennaaronslot. WantwelevennueenmaalinBelgi,endatisnaarhetschijnteeningewikkeldland. Omdeorenslaan Inzoeenlandmoetjedepoliticinietteveelmetverkiezingenomdeorenslaan.Vandaardatderegering heeftbeslistomeenverkiezingsdagteschrappen:voortaanzullendefederaleenderegionaleverkiezingen samenvallen.Wehoudendannogtweeverkiezingsdagenover.Enamperzijndeaparteregionale verkiezingenafgeserveerd,ofdepoliticibeginnenzichalteergerenaandelokaleverkiezingen:hoe vervelendtochdatdienuhetregeringswerkdoorkruisenendepolitiekerustverstoren.Hetzouonsniet verbazen,mochtovereenpaarjaarookdieapartestembusgangwordenafgeschaft.DeBelgischedemocratie zitoverduidelijkineenneerwaartsespiraal.Omhetbestaanderegimeinstandtehoudenmoetde democratiesteedsverderwordenafgebouwd.Hetaantaldemocratischeinspraakmomentenwordtkleiner. Enalsdekiezerdantochnogeenszijnzegmagdoen,danwordtdaarbijderegeringsvorminggeen rekeningmeegehouden.Erbestaatgeenenkelebandmeertussendeverkiezingsuitslag,de regeringsvormingenhetgevoerdebeleid.DoordatpremierElioDiRupo(PS)steuntopeenoverweldigende meerderheidlangsFranstaligekant,ishetvoordeVlamingenmathematischhaastonmogelijkomdeze regeringwegtestemmen.DankzijdesamenvallendeverkiezingenwordtdeVlaamseregeringsvormingeen doorslagjevandefederale.OokindeVlaamsedeelstaatkanhetdemocratischespelnietmeeropeen normalemanierwordengespeeld.Endatpseudodemocratischestelselwordtsteedsmeervergrendelden gebetonneerd.Erzijnernogaltijddievolhoudendatjeditsysteemkuntdeblokkerenmeteenklassieke staatshervorming.ZezijnalevengeloofwaardigalsbaronVonMnchhausen,diebeweerdedathijzichzelf metpaardenaluithetmoeraskontrekken.Maartochmogenwenietfatalistischzijn.Ookinditopzichtis Frankrijkeenlichtendvoorbeeld.Dedemocratieheeftdaarnietaltijdzogoedgefunctioneerdalsvandaag.In dejarenvijftigreedhetpolitiekesysteemvandeVierdeRepubliekzichvolledigvast.OokinFrankrijkbleek hetnietmeermogelijkomhetsysteemvanbinnenuittehervormen.GelukkigwasertoengeneraalCharles deGaulle.Dieschoofin1958deGrondwetvandeVierdeRepubliekgewoonwegopzijenlietbijreferendum eennieuweGrondwetgoedkeuren.DeVijfdeRepubliekwasgeboren.Desocialistenschreeuwdentoen moordenbrand.FranoisMitterrandsprakvaneencoupdtatpermanent.MaarvandaagwordtdeGaulle dooralleFransengeerdalsdereddervandedemocratie.Hopelijkwordt2014hetjaarvandegaullistische revolutieinBelgi.

AldussprakN*A*O*: Hoeonwetenderhoedogmatischer(XXXXVIII), Lleida,22augustus2012

N*A* *
- 17 -

DENAAMLOZEACHTERONS!