Vous êtes sur la page 1sur 18

j*k

635U2

SULIT

635u2
Bahasa Cina
Kertas 2
Ogos / Sept
2012

2%iam

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM zA'2


ANJTJRAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH.SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAII )

BAHASA CINA

+*'

Kertas 2

fi,#:

Dua jam lima belas

minit

2 ,l'Ff 15 +

JANGAN BUKA KERTAS SOALAI\T INI SEIIINGGA DIBERITAHU

l.

Kertas soalan ini mengondungi22 soalan.

2. Jawab semua

soalan.

3. Jawapan anda hendaHah

ditulis dalam kcrtas jawapanyong disediakan.


Sekiranya kertas jawapan tidak menculatpi, sila dapatkan heloian tambahan daripoda
pengawas peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungr

635U2

l0 halaman bercetak

SULIT

j*k

$5tn

ii*:

1. 8i{,8}&5+S}, *A A2&, ,frfrA$#F&.

fi-{F}
4t"&*.
t66

stg

+I

&&Te#ti+, &,*fr ,F*AAn$Ert., 6t+&rrf&$.


tfrrtsn&*ffi+&.

120.

{.6

*A#rb **?s:rgL.e{.'

eft,+*# n 18, 7r,1x&*4b4# k#t Eanf., &


gt,*{s#*m* $AJt *.{&*A *4/& fig q Esn+ *'l' *SsSFf , l{.Lteffi
6#r&,=6frX*#rWP

"

W+, ?$ n is 6E,ur&S 6W X-+f, .f&rR,R{ &^&6$fr**, l*",y;ffi&**.


ffiw&E. i*-n fi*ins,l a *Fff#I6i s +6 ?7 , g/fi.#F^#*ist&, rktwfi*.
E*{ A {-*n * E S, .f&,gt+*; *I,,&* tL*-fft#.4+eq E *.Ff g^ , n*w^ga#*.,
3,rt./-t*&n &-,& &&k+ a f-:g, 4\'*r&4+if, E#..ff *A*Jt6n**F, &i*,
v\*/t*ffi+ieh fftq"
,.#*-*.*.h$*"9, h7 isEf 6tf*, fr'*[*.6.ntfArgrf gfa6t, MNf.8*'l*,*tEl*, *"#Jfi"&., *.f-,uAt6&&F" " 'dtAfrfr*, &&t*,9, &

zl*fi 8, St+tS.&.A*
*rF" n
EI+fS, it,rf
A

*i*x.f'J

"

*.6f it P

^tx**t

*#d,{tiEEl, 4'**r.*S

&*f &**tA*)F, A,{.*fig, 1895 f'tt

fr zt n, #,n rh&

&" lUqT 7 *&r&'A'


x,*.*l# e6 *,fr"*r.69^, * & * * t * ffi " h T tu + 4 &+ S jL X,,R.,

{#l

E *.Ff

gi{s{

T *.f6'i,ff.H&

z*,

&t{*+#re#6d.*t *.sJL6tdpA" 9ea$s a*xr-f,+, t>fil&ure


+*1.. {l"+tt. L*r+#6+*.. l+Jt. fo*rt"

$5tn

SUTIT

j*k

635U2

SULIT

&e& n,4#t&"&, 4{"#*rE

92A T

*. fr-tt, E#.A & x&lt, ts++91

* h i#*s.d.H-, u;t*.ffi g +&id'&r*.+ +f *


*"*.m'ffi#r+*" '#,(-&&bfi h/-**|tu+befr#7 #,E*fi , 4iErx*
,sJ*.sfit+srr, n&tuwT " " 1896+ t2 n rc A, i*R&t**7$,nffi4t+#, * L. f,+ r;) E, ffi * e* fr {$ Xffi X-siL&&*#riff &&{r E#4 fr,#t 4
sf* n Ff#{t. *ts se"v:A JF, i* ft tr.*r.},\*f++' rrFI il x-e.+f* T E, tfr'
fr *.iL#r*,1,8.*di.a++,

20

*L"
(tH 6

*#f*#

KXP6i*frg)

, 67kar)
l2a

t>l

trz- 6
&*Tfirt*,+, RFs$Flg.
t + &;q A ?-, t fr#'**in E'g+'fe 6i * + &.t, t t f"*.# H
*T*jFsf,n*7" *.+. :-JE. *"#,1'X,, fr+fr#JL, fi**e*.n, ,i'*g
fi'f,8"& *+*&* -*, 4*'1t1f^ ts#66i*.d., H *rtF*t *,q y,,J.*&.f"8
tr tlktrF " &*.x*.,fl , *.nx,r*fi{Aed{, #J *fi " ri.*a :-ic*tr .**? =teifr"|
'&Jbog, ' tFrf*g xf-*y "
*.4h t* **

i{**,

d.{nit+ieff..&.x" &afi''J" &+&rba, fr x4af.&-f, lt 6tr*..f-,J'


s,, *.-*ttry,rL, 4h&- fr fr " k4hz^'t-f--+41.fi$r g$ I./-, 4h&*_h F,r *L,
* e* #q & fr tu" :*nA *n r.iei{. fr.^ * X
Pz+ +Z E, 4 rb lS -A*.f
A?,tue.*it T.

*,

:*e&rLB 7 *, E kfih. .f6#o,f 6*s*4, g efitg{'**l:&3*f


:-*8. *_ E ft f & *f{. Fl f{'1, **,u. A{s{#in m * & E & 6 tr, **,{. a 16 :f
"

"

-at,J.rh frfr:)s." :lsrf -fitf ,{s rf &*B**l.{n " S t'l rt, filxlx*.**,
*,ln X.tr' *tr*l&s&6 E '|cs', 6f + IL+LE , :tsfp*\ fifrt&filT Jr#ls T "

*n 4:{eF}, ,eL&4.*.*}s7. "r$6f Jkx.*, ,,\}t&'g,

*t1*4&rn
$*--*Frr&" ffi-a,g.**x "r,lra*ait'*.r4,ts" #l&N, *?r*fta&*..n it" +
*,9-nFflffi&*,qfl.,t'; "* ! S+6nfi +fi , *"XgfitF,&4t:*n**, N'
+ x, & A .&,r*A i&++++. dt. aS- t s,l6 *.,a,$| 6i m*. 4t =*n !, -. -. - D

6351/2

SUI.JT

j*k

635u2

frrr;kz&, :*E-E${r*f

:*c*r6

*J,t

r.*" #FFt*.L #&#6.* 6tsg, T*"#t

#T " iN.Xi&, WhuLfrfiFl,

E\&., gi* #rL#'{*.*.Jf,'uR-9#"fi*sfr,,


,#",effi 9T*X"
tL.+*-ft,

*.'f* -4

* * it"#r k&l&&,zlsT

fff hb.rfr}.fr6F1,

iL**& &

z*s'tY"t*r?-s.

,K.

I f x, -+nl4{n&tr

4h4*fi&**, :*s&* ?**" t+&& *.f{-sft 7 t*,


,

4#,&#"* .+*o,J' *,*rL,i*, 4*.1n&+*l4tfr,S *4k9#rfr,

'1'

iL: '*&

*jitg'&'gcb*? "64*e*#*44&*'y#'tr? *t,S'e4.e*t, * iflXr#, *i.


&i*. A&, *{'R..4.*ftfrdF&f , *6&,.}.}fi,.g-+,n ft,&ia&.&*Wfr" e$17
xl*tF-s*t.4"/Lf ,*s{ !

&ln4j.&-s*rq'te*e9' 7, HEI4'*R*t*r dif *i{, t*6{t T "


d&.fn* 4'l * Fi tr .t- rE 3t * *4 af ,*e * x- T o s-*s, g:ia& r ffi ffi ib',fFl & tL * "
**tafrA.Fei{.: "#?4,t;-*c, *"*rA*&, {S&&fg?*s{+fr""""t' gl
&*r4.*,F:*sri, d{,i;# q-#n!,tX, t o 4tT 4f -f , $-8*l,i"mAtA", iF&i.
&&esSf e1+,*.* 7 *AA#r%l " n#' , **Wt &*+4 rt., t&#ifr-z
*
&"+#"&&3 f&n, {f,'lll*F.ii A tAT, XE* 6 {.,, #aJss'Jl#e4s.{&'f&'fn*
*+6f/'- .S*F, 4$s$q-T 9'y*, *.-f *'!#l **,i*#f.*Lf& ! EEa' &*&'f&rX*b{& *.'fA 6i ! "

*.tJf,glT, 4off, *d:"4^#., *.fo:*e*++tr4*X.*LiLT" t*,k, **


*
..S *"*&&P*, ffi F&tS k&ifrJ
ft fr-'Itlfi4nfl,&*f4.i* & tY.#N,x, *,e*e
* *., *I.*f 6e.t&:*E I #.6 *{ B&*. * ia$44'"'f+&}' *tstr+" fF *'s4

, *etX,*ef, *&*$T&*fatsfP, tF$t,.*.{t *,4h4h*#r*.fuX*#t9,, **#A


? n4'*f*, 6albe*.s*f$rtP q? "
7

&q7 ffiar#"#fs A e$4+. #ffi,b., *,*ts&$eT, &*fi{ &,*e


,u-9'st$to,l#: a&, :-*s! *.i*'ffi{tT I *,f*X &W, fFA*f":iB#,*&fr.

*&{F*ttE!

$fin

( :*s }

SULIT

j*k

63fin

? -{" f # :**.6t4 * A iflan **4h#t *&,fr*??

12

t3

$r*x'l =tE @ s|tr #*r4fr #i-b? h *

A4F**6igffft*?

4 **#+?*xl:*c6i&*}{.'W#.6iEfin?
5

4e &

#,**'+*o,J,

*,

h q"#,

t*,ln

&gt*

t6

FI

tH,

#-

o) .b4.a
6

a)

4t A

*",'4.rbi{E

1F

r)l

12 *>J

tA' ffi N

Pq?

+*nft A##*i*z

E,Wi**.:*stu#***,\ai6l

b) {, x}:*s*0 ,\ *. Pr,'E,4,..fE& . ?

')l

* 4* g *fl ,

d e{,fi*#}{f n&f,o 6i+JL"


.N,&$ f x+**4

bj

t2 t>J
#r

X.&f*&fAT ,h#&?

t2

,)l

t3

rX

t-10 {'

q*T6&i,+, s.6eeFI*[.
l\tr g i*&wftf+
ffi, *"'w)\* I ,
,lA,*"R fA 6t *
^

*e&*"

&rLElR6dr.* * t1i|4t, Fl *. A *tr**t*


4nE&*T g &/*4n*-9A}6+f*9. fR,6, St.di.{n4ti!,,8i H, fs
*f , X * n,iirF,F, 4' ftl& $A 4 *d nb4F A L+6++ JL,
"e
A

, *&&N,iL, e-&:F.gjt*36n*fi #"f , &4,


t'{* *.wtt?&&, eg-B Fn;t,E,rE#*rL4, *.B*sg {'* elf stFi&, *"
fft8g,l6t,lf#" fFA*+*tt-, *f,&it.ff ff.f f& ,r,!#ffJ'*,fr, qr#"*h ft**t
,f *t, n /.ffi.fit .4 ? *f * e#e{;*,'}, frt"&E *tt +LY .h, 4it*U14. gt Btg 6ts{
#"retn"* H,f E 6-i&rF

*,

*-*tL#r#t&,A*.*-7 ,

$5tn

SULIT

j*k

&sln

+*frsx.l&*_, 4*K,*.s4h*l , 4**.#.#t+*#fr-,

{q{qe!,& 4+fr*R$#

rt

g, * n tf,R, &#r *F *t, *.s'li$ #"kw:ffili;.*rvr*-, &* +k*k# *.#J gr#


#tft.* rcl4 p{ AX," f*"*.&s'l E-S*,s e##, #-*. *rztF' i&7 "
16

S-i,rFf*?, T t &6x**"}s.?. *&, &*&w,636iffi*t, +{,


MH4Y'.4ffaLT ,

ielts&*. T *fi H4# ryngt+*.fg TS***" *}f *gS ff&"f


ryt
'RiX.,
E*, sfr.&_*-*tt.{r&6t+S, &R.& Ajg* g*d[6t+f . **f, 4f+*ejft*
7 & x-, e+$n&.f+{n g,&i&W htr #ffi, ffi.6&Jk"
{,f

*.ffi?X{#-{f*6t&* " 9,17 {f E-, '4*F{S&.1,S*ni&ffiTlt* , &*816X..*ig,


#F"t"C"*FfrA.7 &+nff
X"t .&et*-&*.*g*" SF
4\<,'14*6t
.#*glX${A* 6'l#"9, ie"lryry *, F Efr*,#,/s#,Ffi{*.&ry6fi 'y #-&."

fi+,

*&,

, 4**.4,7 *fr jf oi, .&.4*6-9 &&& "


S :.*.+R*, #*t] *e.rfi *.7 l&fr v&e], 7S &\4&Frr &#t

{t6t** ,

6tu4trFfi.f.&*" e-f

,A-*{*fi"9[6,
nfi + *LI }. r W *

*+H#

.S

4,1

ie+

el

# k &4 S ft Ft&,

4f,

.F e S

6ibT,

,g.t*.ifr,-}-.{-.f 7
"

ii"*S #*t*tsgAf"lHr,

rEdfr,t.

* *#&w+.:g.ffif ,f+Sf4L"

FI*+, *4.''\*t

ft*&# #*,t,*stA. .fr , EI &t Ar'- FrrF-rki8"6,9" &*.,


f,*.4fr** & A g+, Wy'fe,sr*4&,'\*t &+, flFA, g.f,S&+#6, +f{*sF
i8t #Ffi &"f &*.*g*n*&*tArL*i*?F,
(# Jlt&E
7

* #*

uA*

k#"t*-&$i{*f'&

4n-4t

(*fi tr*f) )
t3

+I

b) ";g*fi #'lit;&*ul$*, ra#6*A+e!fl*.g*t filt*+y," "


&#t

i&

w+ * iH " *- K#14' ", /t *

6t w

4A*n

,*.4

cs

+d["

e rfg.

13

63St12

+I

SULTT

j*k

STILIT

$5tn

8 #.{6ti a ft4+ a?
I

..rEAJti 4 **f , *** T Se+*.#6t*t&4.*t. "


i+A ht#, it.f&Fl^ &6tq&+*?

10 a) *{$+L*#nbT, ,g.&.in}'<*-f " "


*
&ihh<* " &it+g&++t A*"*t

14

*1

t4

*3

12

+l

b) o*rF-, &&-&-#.er&6{+f , &fi'Sig&#*Jrf,+h*t+S, n


t2})
-h66t 4t&+ftAL*t?

tt-12

frl*T6

fi

inff*, rtF^esFtf;l"
n, ,Kn**'l 8E

* {+ig+#, ii+f*,l(#J 1+&-#.k *,*ilrl

tu.;ft,-L*S

&#m*"$i.6t
4t

l*.Ftr

ffiT*,tI,+&ttHf;,a

7t6.,H*, ,g-6leH ft**

frl**#rrf*, ++*l*)

**e-Lf

rgtr
&4\A'tS wlb*.

*+*+,

fr&1 L##"

g, /j'A *I'l I *
fiI W*B6t**, 't*fdA

)b#&1r&, A&f*tt&
#ag-, #.*ffr#rfr"&

?y-Ffug.F,

ft&*t,t*i*.

if**., *t

&*"ats..h s&}.

635v2

Fl-*.fiiEld(, i#ffiN,wy
RE

(?A-L)
SULIT

j*k

ffi51n

SULIT

11a

) *#)HJE-L*#tY"
r y" e** *e$&-r* A?

'"

+l

t2

6&*u'S,fr #J *sn"
;Lq i*iLEnT

/rt

A?

t2 +3

12 itg'*f 6i**6'4Fef&#4t,#,t id,#*:+,

t3

+l

S.:Sf
*fi,**.
t2$ #l

srs-rdfi
H*Tfi *S*.9*,, fiE w&Fl,"

*6:#', ngfrfto Pff1*+*9, fFg*A&&o *fl ,


*-ifrifn-l*,ffi*,:AtHi, 6S6+l aSH: *FJO'*ffiS. F,
et*s*Jn , # 6* Ft4i*? " f S" s; oA,J-r#tF+&' f&**'
s, 6i*. n LS" a ;' &.*, .& I *@ #&A+ B-t:-.tzf;t,h,
*+*-rt**'J, 4q*16 I " f g'Hr **-s" " Aa, j-6Bii,
&- ff! . e.& , i*-,&};r, Lffi *,&1-. F s F :
&#4, &&&,
*&fiSrf, r'r.ffi,M#'.' S n *-g#*, aA+&4"
16 -S.

( (:&-&#,J{}

0 6J ; 'ttBf
0*. :k;{d*-,it.*
13 Pfi'&L$'6,t*.4*"tr?

t4
635v2

4qr1fl.44?

*tr?s'Js*,a@'etgsn ? Ls*"fJdlx$.,te?

t4

*l

ts

#l

SULIT

$stn

SULIT

15

{f

16

di4+T r'l *i

:-fi-&rtr7 et+#r#*?

+#

12

* h rx,xrLi*"

+3

t2 b3

a) 'tr{*zt6 (,
b) ,",&##+6
*

17- 19 *[

tr*Te$*{&, t&ftw&m'
*.N:#,tr,#t,

*lrfr&+*,

y&nB-e., F+s-e*o.

&*,{+{{sl

? ++ r;^fit#.&.

)*-RfrM*, #-*fr&E"

dE**nry, *EtA6SF"

4*"XN-EI, lf&.F&;L"
l&8r gr#,X, #-&*ilnffit"

(a,ESr (&nb*#)

ii#t

o nbJt t *#9-+L#&&#n, *.-tst*fr"

17 +*#+fffi
18 * f 4fi

le

&fi..fi S'l6is.t'14& f.tF?

#Jfi.iET

&K,*#e*ffit&tF?

a) tq u;An,&g*f4rAf '*t+?
b) *,\*f &n"*it.

$5tn

T *+6n&,lf

t4 r)l

{2

*3

E4

*)

12

b3

ST'LTT

j*k

j*k

SULIT

$iln

r0

*5s+
AA
tro

fr 20*r2x,
saTfi fi *.*

fJ

*iFf

#l

{'"
, glffifgT,

2A$
a) fi.q*

b)

Ft,l&tb&"

ifr&ilg.A*.fig,x.

rH,fi+#

uTo 6S+iL"

'*t***t.S4trEl ,

,,

12 t>J
12

+)

&*&f&*,t El *frL#., *t.*+A*fi , *-As{ nt #

{to

21

q * *,4.Tr.x&#}fi fftx,

$J

&A"

22 g*T e&at$+{. (&i[*I[)


a) Af&, t41.F., 66+, &*ri\"
b) ,n-*it, f4r*.A; #** ,
^**&"

t3 r>l

t3

rx

KPRTAS SOALAI{ TAIT{AT

$5tn

SULTT

j*k

SULIT

6351/2

6351/2
Bahasa Cina
Kertas 2
Peraturan
Pemarkahan
Ogos / Sept
2012
2 jam

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2012


ANJURAN
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

BAHASA CINA

Kertas 2

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 6 halaman bercetak


6351/2

SULIT

j*k

SULIT

6351/2

()
1
1.
2.
3.
4. 20 2
5. 0
6. 0
7.


125 - 129

130 134

135 - 139

140 - 144

145150

151 - 170

10

171

20

6351/2

SULIT

j*k

SULIT

6351/2

114

a
//

6351/2

SULIT

j*k

SULIT

6351/2

a)

b)
/
/

a)

b)

i /

ii /

iii /

iv

0 1 2 3
8

10

a
6351/2

SULIT

j*k

SULIT

6351/2

b
2

11 a

/ / /

12


13

//
14

60
92 /
15

///
16 a

17

18
6351/2

2
SULIT

j*k

SULIT

6351/2

19 a

/
20 (a)
(b) /

2
2

21

22 a)

b)

6351/2

SULIT

j*k

SULIT

6351/2

772-846

"

"
6351/2

SULIT

j*k

SULIT

6351/2

6351/2

SULIT