Vous êtes sur la page 1sur 2

Mikrofonowa czujka zbicia szyby

AC 100
Charakterystyka
Typ mikrofonu: Omnidirectional Electret Zasig dziaania: max 7.6 m Rodzaj tuczonych szyb: zwyke, laminowane, hartowane, zbrojone, klejone Minimalne wymiary szyby: 0.3 x 0.3 m Grubo szyby: 3 - 6 mm Napicie zasilania: 9 16 VDC Pobr prdu: 25 mA (max 35 mA) przy 12 VDC Przekanik wyjcia alarmowego: max 1 A, przy 24VDC Wycznik przeciwsabotaowy: max 0.1 A, przy 24VDC Czas trwania alarmu: 3 sekundy Odporno na zak. radiowe: 20V/m (0.01-1200 MHz) Wytrzymao elektrostatyczna: 15 kV Wytrzymao na zakcenia w linii: 2.4 kV @ 1.2 J Temperatura pracy 0C do 50C Wilgotno powietrza max 95% Wymiary: 89 x 64 x 20 mm Funkcje dodatkowe: test instalatorski, pami alarmw Na rysunku poniej przedstawiono zalecane miejsca montau czujki AC-100.
Monta cienny

D D

Okna
Monta sufitowy

Cechy czujki
Mikroprocesorowy ukad cyfrowej obrbki sygnau z czujnika (DSP - Digital Signal Processing) Szerokopasmowa Obrbka Sygnau umoliwiajca waciwe wykrywanie dwiku tuczenia rnego rodzaju szka Mechanizm eliminacji szumw ta Szybka i prosta instalacja bez koniecznoci strojenia czujki Test instalatorski Pami alarmu - wiecenie si diody LED Odporno na zakcenia elektrostatyczne, przepicia i zakcenia typu radiowego Niskonapiciowy obwd resetowania mikroprocesora Technologia produkcji - monta powierzchniowy

Okna
Monta na przeciwlegej cianie

Opis
Czujka AC-100 jest nowoczesn mikrofonow czujk zbicia szyby. Dziki zastosowaniu ukadw cyfrowej obrbki sygnau, urzdzenie to jest szczeglnie czue na czstotliwoci zwizane z efektem tuczonego szka, natomiast nie reaguje na inne normalne haasy zewntrzne.

Okna

Lokalizacja czujki
Z uwagi na to, e dwik tuczonego szka przekazywany jest przez powietrze, wane jest, aby czujka bya umieszczona w tym samym pomieszczeniu co chronione okno.

MONTA CZUJKI
Po ustaleniu miejsca zainstalowania czujki naley zamocowa j w sposb trway za pomoc dwch wkrtw. W tym celu naley: Zdj pokryw czujki naciskajc ostronie wkrtakiem uchwyt mocujcy

Wszelkie prawa zastrzeone AAT-T AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puawska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0 546, fax 546 0 501

Przecign kable poczeniowe przez prostoktny otwr w dnie czujki Przykrci czujk do podoa za pomoc dwch wkrtw Podczy kable do listwy zaciskowej - opis poniej. Zaoy pokryw czujki

Tryb testowania czujki AC-100


Czujka AC-100 nie wymaga regulacji czuoci wykrywania zbicia szyby, niemniej zaleca si przeprowadzenie okresowego testu dziaania czujki. W celu przeczenia czujki na tryb testowy naley: Po zamontowaniu czujki (jeli to potrzebne zdj pokryw naciskajc ostronie wkrtakiem uchwyt mocujcy) zasili czujk z baterii 9 V Ustawi w pozycji zwarcie zwor J1 na pytce czujki. Przekanik alarmu zostanie uaktywniony w warunkach pojawienia si alarmu i zatrzanity a do chwili usunicia zworki J1 Jeeli funkcja pamici alarmu jest aktywna (zaoona zwora J2) dioda LED bdzie si wieci stale od chwili wystpienia alarmu. Sygnalizacja alarmu jest kasowana przez odczenie zasilania na czas duszy od 1 sekundy. Procedur testowania naley zawsze wykonywa z zaoon pokryw czujki

ZASILANIE WYJCIE ALARM

+12 V -12 V COM NC NO T1 T2

WYJCIE SABOTA

Zalecenia odnonie poprawy skutecznoci wykrywania tuczenia szyby


Czujka powinna by umieszczona tak aby widziaa chronione okno (naley unika przesaniania czujki meblami, kwiatami lub innymi obiektami). Sugeruje si wysoko montau czujki na cianie wysz ni 1.8 m. Jeeli w obiekcie zainstalowano aluzje pionowe, s zasony w oknach czujk naley instalowa najbliej, jak to jest moliwe, chronionego okna. (Zaleca si testowanie czujki testerem AFT-100. Inne metody testowania nie gwarantuj skutecznoci dziaania czujki.) Nie naley umieszcza czujki na tej samej cianie co chronione okna oraz w pobliu rde dwiku takich jak goniki, itp. Nawet jeeli tester AFT-100 wykazuje dobre dziaanie czujki naley unika instalacji czujki w odlegoci wikszej ni 7.6 m poniewa przy zmianie akustyki pomieszczenia (np. powieszenie nowego obrazu na cianie) czujka moe nie dziaa poprawnie.

Tester AFT-100
Tester AFT-100 moe generowa dwa rodzaje dwikw: charakterystyczny dla tuczenia tafli zwykego szka (Plate Glass) lub hartowanego (Tempered Glass). W przypadkach wtpliwoci co do rodzaju szka sugeruje si ustawienie testera na zwyke szko. W celu pojedynczej emisji dwiku naley nacisn cz przycisku na testerze oznaczon jako Single. W celu automatycznej emisji dwiku (sygnay co 10 sekund) naley nacisn cz przycisku na testerze oznaczon jako Continuous. UWAGA! Tester AFT-100 mona stosowa take do testowania czujek DG-50

Testowanie czujki AC-100 Testerem AFT-100


W pobliu okna spowodowa wyemitowanie dwiku przez tester naciskajc przycisk Single lub Continuous. Jeeli w pomieszczeniu s zasony lub aluzje testowanie przeprowadzi dla rnych przypadkw przesonienia okna oddzielnie. Jeeli co najmniej trzy razy w takich samych warunkach czujka zadziaaa lokalizacja jest poprawna. Jeeli czujka nie reaguje na niektre sygnay naley j umieci w innym miejscu. W przypadku duych okien testowanie przeprowadzi w rnych fragmentach okna UWAGA! Testowanie czujki testerem wykonuje si tylko dla trybu testowania (J1 zwarte) Informacja o typach dostpnych czujek zbicia szyby: AC-100 - przekaniki alarmu typu A, AC-101 - przekaniki alarmu typu A z wycznikiem przeciwsabotaowym, AC-102 - przekaniki alarmu typu C z wycznikiem przeciwsabotaowym (jak na rysunku wyej).

Zalecenia odnonie redukcji liczby faszywych alarmw


Generalnie naley unika umieszczania czujki zbicia szyby na linii dozorowej 24 godzinnej. Mimo, e czujka AC-100 jest zaprojektowana tak, aby nie reagowa na zakcenia typu dzwonek drzwiowy, dzwonienie telefonu, szum klimatyzatora, naley unika bliskiego ssiedztwa tych urzdze. Zaleca si sprawdzenie po zainstalowaniu czujki jej odpornoci na rnego rodzaju dwiki jakie mog pojawi si w pomieszczeniu.

Wszelkie prawa zastrzeone AAT-T AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puawska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0 546, fax 546 0 501