Vous êtes sur la page 1sur 11

Instrukcja instalacji

CZUJKA

SERIA BRAVO

Czujki serii Bravo Instrukcja instalacji

SPIS TRECI
Czujka BV-501 ............................................................................................................. 4 Czujka BV-501GB ....................................................................................................... 6 Czujka BV-601 ............................................................................................................. 9

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

Czujki serii Bravo Instrukcja instalacji

BV-501
Sufitowa, pasywna czujka podczerwieni (PIR)

Czujka sufitowa BV-501 jest pasywn czujk podczerwieni serii Bravo. Zastosowanie czujnika Quad wraz z now konstrukcj soczewki Fresnela dao w efekcie konstrukcj doskonale reagujc na ruch intruza w obiekcie. Wysoki poziom zabezpiecze elektrostatycznych, odporno na zakcenia typu radiowego oraz wielopoziomowa obrbka sygnau z czujnika zapewniaj doskona odporno na faszywe alarmy. Dodatkowo, nowoczesna technologia zaanga owana w procesie produkcji czujki, przyczynia si do niezawodnej pracy BV-501 przez wiele lat. Przed przystpieniem do instalacji czujki nale y dokadnie zapozna si z poni sz instrukcj

WYBR MIEJSCA INSTALACJI


Czujka EC-301 przeznaczona jest do monta u w pomieszczeniach wewntrznych. Nale y umieci czujk w taki sposb aby jej zasig dziaania obj chronione pomieszczenie. Aby unikn faszywych alarmw nale y przestrzega poni szych zasad: Nie ustawia czujki w pobli u powierzchni odbijajcych. Nie nale y umieszcza czujki w pobli u przedmiotw, obszarw, ktre gwatownie mog zmienia sw temperatur, jak np. piece, otwarte okna. Nie nale y poddawa czujki bezporedniemu dziaaniu par oleju, pary wodnej itp. Nale y unika miejsc, w ktrych czujka mogaby zosta czasowo olepiona np. wiatem sonecznym. Unika umieszczania obiektw, ktre mog zasania obszar widzenia czujki (roliny) oraz zwrci uwag na obecno kotw i psw w obiekcie.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

Czujki serii Bravo Instrukcja instalacji

MONTA URZDZENIA
Aby otworzy czujk nale y obrci cz grn obudowy (z soczewk) przeciwnie do ruchu wskazwek zegara i oddzieli od czci dolnej. Do wykonania otworw dla przewodw w dolnej - tylnej ciance obudowy nale y u y rubokrta, wypychajc odpowiednio zaznaczone miejsca. Czujk do sufitu przykrca si wykorzystujc zaczone wkrty. Po zamocowaniu czujki i poczeniu przewodw obudow zamyka si poprzez wkrcenie czci z soczewk do zamocowanej czci dolnej czujki. Uwaga! Przy demonta u i monta u czujki nie zaleca si wyjmowania z obudowy pytki drukowanej z elementami elektronicznymi, gdy mo e nastpi rozkalibrowanie ukadu optycznego czujki. Po zamontowaniu czujki dokona pocze zgodnie ze schematem.

Zasilanie Po wczeniu zasilania przez pierwsze 90 sekund bdzie si wieci dioda LED wskazujca proces stabilizacji dziaania czujki. Podczas tego okresu przekanik alarmowy pozostawa bdzie w stanie otwartym (jak w stanie alarmu). Po 90 sekundach dioda zganie, a czujka bdzie gotowa do waciwej pracy. Sygnalizacja alarmu w czujce Zwora J1 pozwala na ustawienie sygnalizacji optycznej stanu alarmu. W pozycji ON dioda LED wieci przy wykryciu przez czujk ruchu, za w pozycji OFF dioda jest na stae wyczona.

TESTOWANIE
Po zamontowaniu i uruchomieniu czujki nale y zawsze przeprowadzi test dziaania. Po zakoczeniu testowania zaleca si aby zwora J1 bya w pozycji OFF, wyczajcej diod LED. Zaleca si poinstruowanie kocowego u ytkownika o sposobie przeprowadzenia testu ruchu i sprawdzanie czujki co najmniej raz do roku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zasilanie Pobr prdu w stanie czuwania Pobr prdu w stanie alarmu Pobr prdu w stanie alarmu Wyjcie alarmowe Styk sabota owy Zasig dziaania dla wys. monta u 2,4m Zasig dziaania dla wys. monta u 3,0m Zasig dziaania dla wys. monta u 3,6m Czas trwania sygnau alarmowego Odporno na zakcenia radiowe Odporno na zakcenia przepiciowe Temperatura pracy Wilgotno Wymiary BV-501 9,5 - 14,5V= 15mA przy 12V= 18mA przy 12V= 100mA przy 24v= 100mA przy 24V= w promieniu 3,8m w promieniu 4,6m w promieniu 6,1m 2 sekundy 0,01 do 1200 MHz (20V/m) 2,4kV przy 1,2J 0C - +50C 5 do 95%, bez kondensacji 117 x 36 mm

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

Czujki serii Bravo Instrukcja instalacji

BV-501GB
Sufitowa, pasywna czujka podczerwieni (PIR) z czujnikiem zbicia szyby

Czujka sufitowa BV-501GB jest propozycj firmy DSC poszerzajc asortyment produkowanych od wielu lat czujek pasywnych podczerwieni serii Bravo. W jednej obudowie umieszczono dodatkowo, niezale nie dziaajc czujk zbicia szyby. Zastosowanie czujnika Quad wraz z now konstrukcj soczewki Fresnela dao w efekcie konstrukcj doskonale reagujc na ruch intruza w obiekcie. Wysoki poziom zabezpiecze elektrostatycznych, odporno na zakcenia typu radiowego oraz wielopoziomowa obrbka sygnau z czujnika zapewniaj doskona odporno na faszywe alarmy. Dziki zastosowaniu ukadw cyfrowej obrbki sygnau, czujka zbicia szyby jest szczeglnie czua na czstotliwoci zwizane z efektem tuczonego szka, natomiast nie reaguje na inne normalne haasy zewntrzne. Dodatkowo, nowoczesna technologia zaanga owana w procesie produkcji czujki, przyczynia si do niezawodnej pracy BV-501GB przez wiele lat. Umieszczenie w jednej obudowie dwch urzdze sygnalizujcych zagro enie w oparciu o r ne techniki detekcji to doskonae rozwizanie dla instalacji, gdzie oba rodzaje detekcji zagro e musz zosta zastosowane. Przed przystpieniem do instalacji czujki nale y dokadnie zapozna si z poni sz instrukcj

WYBR MIEJSCA INSTALACJI


Czujka BV-501GB przeznaczona jest do monta u w pomieszczeniach wewntrznych. Nale y umieci czujk w taki sposb aby jej zasig dziaania obj chronione pomieszczenie. Dodatkowo nale y sprawdzi czy czujka widzi bezporednio chronione okno. Aby unikn faszywych alarmw nale y przestrzega poni szych zasad: Nie ustawia czujki w pobli u powierzchni odbijajcych. Nie nale y umieszcza czujki w pobli u przedmiotw, obszarw, ktre gwatownie mog zmienia sw temperatur, jak np. piece, otwarte okna. Nie nale y poddawa czujki bezporedniemu dziaaniu par oleju, pary wodnej itp. Nale y unika miejsc, w ktrych czujka mogaby zosta czasowo olepiona np. wiatem sonecznym. Unika umieszczania obiektw, ktre mog zasania obszar widzenia czujki (roliny) oraz zwrci uwag na obecno kotw i psw w obiekcie. Nie nale y umieszcza czujki w pobli u rde dwiku takich jak goniki, telefony, dzwonki, itp. Odlego od chronionego okna nie mo e by wiksza ni podana w specyfikacji dla danego poziomu czuoci.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

Czujki serii Bravo Instrukcja instalacji

MONTA URZDZENIA
Aby otworzy czujk nale y obrci cz grn obudowy (z soczewk) przeciwnie do ruchu wskazwek zegara i oddzieli od czci dolnej. Do wykonania otworw dla przewodw w dolnej - tylnej ciance obudowy u y rubokrta, wypychajc odpowiednio zaznaczone miejsca. Czujk do sufitu przykrca si wykorzystujc zaczone wkrty. Po zamocowaniu czujki i poczeniu przewodw obudow zamyka si poprzez wkrcenie czci z soczewk do zamocowanej czci dolnej czujki. Uwaga! Przy demonta u i monta u czujki nie zaleca si wyjmowania z obudowy pytki drukowanej z elementami elektronicznymi, gdy mo e nastpi rozkalibrowanie ukadu optycznego czujki. Nie nale y dotyka czujnika PIR ani mikrofonu. Po zamontowaniu czujki dokona pocze zgodnie ze schematem.

Zasilanie Po wczeniu zasilania przez pierwsze 90 sekund bdzie si wieci dioda LED wskazujca proces stabilizacji dziaania czujki (gdy zwora J4 zao ona). Po 90 sekundach dioda zganie, a czujka bdzie gotowa do waciwej pracy. Ustawienie zasigu wykrywania Zwora J5 fabrycznie ustawiona jest w poo eniu OFF (rozwarcie) przez co czujka zbicia szyby jest ustawiona na poziom 1 czuoci - bardzo czua. Tego typu ustawienie powinno pozosta wszdzie tam gdzie odlego od okien jest stosunkowo du a a pomieszczenie, ze wzgldu na swj wystrj, charakteryzuje si wysokim stopniem tumienia dwikw (roliny, meble, zasony, dywany). W celu uzyskania mniejszej czuoci nale y zao y zwor J5. Ustawienie zwr J1 - Tryb testu instalatorskiego (ON test wczony) J2 - Pami alarmu (ON zatrzanicie alarmu z czujki zbicia szyby) J3 - Czuo czujki PIR (ON detekcja szybkiego ruchu) J4 - Wyczenie diody LED (ON - sygna od PIR) J5 - Poziom detekcji czujki zbicia szyby

TESTOWANIE
Po zamontowaniu i uruchomieniu czujki nale y zawsze przeprowadzi test dziaania. Po zakoczeniu testowania zaleca si aby zwora J4 bya w pozycji OFF, wyczajcej diod LED. Zaleca si poinstruowanie kocowego u ytkownika o sposobie przeprowadzenia testu i sprawdzanie czujki co najmniej raz na kwarta. Test czujki ruchu 1. Umieci zwor J4 - poo enie ON 2. Zamkn obudow czujki 3. Chodzc wok czujki obserwowa jej reakcj - wiecenie diody LED 4. Po tecie wskazane jest rozwarcie zwory J4 5. W typowych zastosowaniach czujki zwora J3 powinna by zao ona - ON. Czujka jest ustawiona wtedy na wykrywanie szybkich przemieszcze obiektw. Je eli jednak wystpuj faszywe alarmy mo na przeczy czujk na reagowanie jedynie na wolne przemieszczanie si obiektw (zmniejszenie czuoci)

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

Czujki serii Bravo Instrukcja instalacji

Test czujki zbicia szyby 1. Ustawi w pozycji zwarcie zwor J1 na pytce czujki a zwor J4 na rozwarcie. Przekanik alarmu zostanie uaktywniony w warunkach pojawienia si alarmu i zatrzanity a do chwili usunicia zwory J1. Uwaga: czujka nie reaguje na tester AFT-100 w normalnym trybie pracy. 2. Je eli funkcja pamici alarmu jest aktywna (zao ona zworka J2) dioda LED bdzie si wieci stale od chwili wystpienia alarmu. Sygnalizacja alarmu jest kasowana przez odczenie zasilania na czas du szy od 1 sekundy. 3. Procedur testowania nale y zawsze wykonywa z zao on pokryw czujki. 4. Tester AFT-100 mo e generowa dwa rodzaje dwikw: charakterystyczny dla tuczenia tafli zwykego szka (Plate Glass) lub hartowanego (Tempered Glass). W przypadkach wtpliwoci co do rodzaju szka sugeruje si ustawienie testera na zwyke szko. 5. W celu pojedynczej emisji dwiku nale y nacisn cz przycisku na testerze oznaczon jako Single. W celu automatycznej emisji dwiku (sygnay co 10 sekund) nale y nacisn cz przycisku na testerze oznaczon jako Continuous. 6. W pobli u okna spowodowa wyemitowanie dwiku przez tester naciskajc przycisk Single lub Continuous. Je eli w pomieszczeniu s zasony lub aluzje testowanie przeprowadzi dla r nych przypadkw przesonicia okna oddzielnie. Je eli co najmniej trzy razy w takich samych warunkach czujka zadziaaa lokalizacja jest poprawna. Je eli czujka nie reaguje na niektre sygnay nale y j umieci w innym miejscu. W przypadku du ych okien testowanie przeprowadzi w r nych fragmentach okna.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zasilanie Pobr prdu w stanie czuwania Pobr prdu w stanie alarmu Pobr prdu w stanie alarmu Wyjcia alarmowe Styk sabota owy Zasig dziaania (PIR) dla wys. monta u 2,4m Zasig dziaania (PIR) dla wys. monta u 3,0m Zasig dziaania (PIR) dla wys. monta u 3,6m Zasig dziaania czujnika zbicia szyby Poziom (J5 ON) 4,6m maks. Rodzaj tuczonych szyb Minimalne wymiary szyby Grubo szyby Odporno na zakcenia radiowe Odporno na zakcenia przepiciowe Temperatura pracy Wilgotno Wymiary Zwyke, laminowane, hartowane, zbrojone 0,3 x 0,3m Zwyke, laminowane: 3 - 6mm Hartowane, zbrojone: 6mm 0,01 do 1200 MHz (20V/m) 2,4kV przy 1,2J 0C - +50C 5 do 95%, bez kondensacji 117 x 36 mm BV-501GB 9,5 - 14,5V= 35mA przy 12V= 38mA przy 12V= 100mA przy 24v= 100mA przy 24V= w promieniu 3,8m w promieniu 4,6m w promieniu 6,1m Poziom 1 (J5 OFF) 7,6m maks.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

Czujki serii Bravo Instrukcja instalacji

BV-601
Podwjna, pasywna czujka podczerwieni (PIR) odporna na obecno zwierzt

BV-601 jest podwjn, pasywn czujk podczerwieni specjalnie przystosowan do pracy w obiektach mieszkalnych, zwaszcza takich, gdzie przebywaj maej i redniej wielkoci zwierzta. Wyjtkowa staranno wykonania, testowanie ka dej czujki w fabryce, zapewniaj bezawaryjn prac przez lata. Czujka jest odporna na zakcenia statyczne, elektryczne i radiowe. Algorytm detekcji zastosowany w czujce gwarantuje wykrycie obecnoci czowieka nawet w upalny dzie. Czujka jest odporna na obecno zwierzt o masie do 38 kg i wysokoci nie przekraczajcej 75 cm. W Polsce sprzedawany jest model BV-601 z sabota em i wyjciem alarmu typu NC.

WYBR MIEJSCA INSTALACJI


Czujka przeznaczona jest do monta u w pomieszczeniach wewntrznych. Czujk nale y zainstalowa w taki sposb aby jej zasig dziaania obj chronione pomieszczenie. Podczas monta u zaleca si stosowa poni sze zasady. Nie ustawia czujki w pobli u powierzchni odbijajcych. Powierzchnie odbijajce mog zakca dziaanie czujnika PIR. Nie nale y umieszcza czujki w pobli u przedmiotw lub obszarw, ktre gwatownie mog zmienia sw temperatur, jak np. piece, otwarte okna. Nie nale y poddawa czujki bezporedniemu dziaaniu par oleju, pary wodnej itp. Nale y unika miejsc, w ktrych czujka mogaby zosta czasowo olepiona np. wiatem sonecznym. Nie ogranicza zasigu czujki du ymi przedmiotami umieszczanymi w polu detekcji. Nie nale y montowa czujki w odlegoci mniejszej ni 2,1 m od mebli i przedmiotw wy szych ni 0,9 m, na ktre mog si wspi zwierzta. Czujka nie mo e mie w polu widzenia schodw po ktrych mog porusza si zwierzta.

2,3 1,7 1,2 0,6 m

1,5

4,5

7,5

10,5

12

PIR 1 ( grna soczewka ) PIR 2 ( dolna soczewka )

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

Czujki serii Bravo Instrukcja instalacji

MONTA URZDZENIA
Aby otworzy obudow czujki nale y nacisn rubokrtem zaczep blokujcy, a nastpnie odcign od siebie obie czci obudowy. Nastpnie w celu wymontowania pytki drukowanej, wykrci rub mocujc i wyj pytk. Wykona otwory w tylnej ciance obudowy dla wyprowadzenia przewodw i rub mocujcych. U ywajc rubokrta, wypchn odpowiednio zaznaczone miejsca. Przykrci do ciany tyln cz obudowy. Nie nale y montowa czujki na uchwycie i pochyla jej ku doowi. Regulacja zasigu jest wykonywana przez odpowiednie ustawienie pytki czujki wedug skali regulacji pionowej. Patrz: tabela poni ej i rysunek na poprzedniej stronie.
Wyprowadzenie przewodw Monta do ciany

Skala do pionowej

regulacji

Wysoko monta u Poo enie pytki 2,1 m 2,3 m 2,6 m 2,7 m 3,2 m + 0,25 0,00 - 0,50 - 1,00 - 1,50

Monta naro ny

ruba blokujca regulacji pionowej

do

Wyprowadzenie przewodw

Regulacja zasigu czujki Czujka posiada regulacj poo enia pytki drukowanej umo liwiajc ustawienie wymaganego zasigu detekcji. Przesuwajc pytk do dou zwikszamy zasig jednoczenie zwikszajc martwe pole pod czujk. Przesuwajc pytk w gr zmniejszamy zasig i zmniejszamy martwe pole pod czujk. Po regulacji dokrci rub mocujc pytk. Ustawienie zwr Zwora J1 pozwala na ustawienie sygnalizacji optycznej stanu alarmu. Jeli zwora J1 jest zao ona to dioda LED wieci si w przypadku wykrycia ruchu przez czujk. Jeli zwora J1 nie jest zao ona to dioda LED nie wieci si. Zwora J2 przecza tryb detekcji. Dla normalnych warunkw otoczenia i kiedy zwierzta s ni sze ni 36 cm, zwor J2 naley zao y. Dla pomieszczenia gdzie wystpuj rda faszywych alarmw lub gdzie znajduj si wiksze zwierzta zwora J2 powinna by zdjta.

TESTOWANIE
Po zamontowaniu i uruchomieniu czujki mo na przeprowadzi test dziaania poruszajc si w obszarze chronionym. Po zakoczeniu testowania zaleca si zdj zwor J1, aby wyczy diod LED.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model Napicie zasilania Pobr prdu w stanie czuwania Pobr prdu w stanie alarmu Przekanik Temperatura pracy Wilgotno (bez kondensacji) Odporno na zakcenia statyczne Odporno na zakcenia przepiciowe Kt widzenia Wysoko monta u Wymiary BV-601 9.5V= 14.5V= 16,5mA 17,5mA 100mA @ 24V= 0C do 49C 5% do 93% 15kV 2,4kV @ 1,2 J 100 2,1 - 2,3m (typowo 2,3m) 124,5mm x 70mm x 44,5mm

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

10

AAT Holding sp. z o.o.

ul. Puawska 431, 02-801 Warszawa tel. 0 22 546 05 46, faks 0 22 546 05 01 e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl ul. Koniczynowa 2a, 03-612 Warszawa tel./faks 0 22 743 10 11 e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl, www.aat.pl ul. czycka 37, 85-737 Bydgoszcz tel./faks 0 52 342 91 24, 342 98 82 e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl, www.aat.pl ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice tel./faks 0 32 351 48 30, 256 60 34 e-mail: aat.katowice@aat.pl, www.aat.pl ul. Prosta 25, 25-371 Kielce tel./faks 0 41 361 16 32, 361 16 33 e-mail: aat.kielce@aat.pl, www.aat.pl ul. Mieszczaska 18/1, 30-313 Krakw tel./faks 0 12 266 87 95, 266 87 97 e-mail: aat.krakow@aat.pl, www.aat.pl ul. Energetykw 13a, 20-468 Lublin tel. 0 81 744 93 65-66, faks 0 81 744 91 77 e-mail: aat.lublin@aat.pl, www.aat.pl 90-019 d, ul. Dowborczykw 25 tel./faks 0 42 674 25 33, 674 25 48 e-mail: aat.lodz@aat.pl, www.aat.pl ul. Racawicka 82, 60-302 Pozna tel./faks 0 61 662 06 60, 662 06 61 e-mail: aat.poznan@aat.pl, www.aat.pl Al. Niepodlegoci 659, 81-855 Sopot tel./faks 0 58 551 22 63, 551 67 52 e-mail: aat.sopot@aat.pl, www.aat.pl ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin tel./faks 0 91 483 38 59, 489 47 24 e-mail: aat.szczecin@aat.pl, www.aat.pl ul. Na Niskich kach 26, 50-422 Wrocaw tel./faks 0 71 348 20 61, 348 42 36 e-mail: aat.wroclaw@aat.pl, www.aat.pl

Warszawa

Warszawa II

Bydgoszcz

Katowice

Kielce

Krakw

Lublin

Pozna

Sopot

Szczecin

Wrocaw

NIP 525-23-98-192, REGON 141047400 Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000286127, Nr rej. GIO: E0001894WZ wysoko kapitau zakadowego: 121 600 z

Centres d'intérêt liés