Vous êtes sur la page 1sur 8

Instrukcja instalacji

CZUJKA

F2-301

F2-301 Instrukcja instalacji

DSC zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej produktu bez uprzedzenia.

OPIS URZDZENIA
Czujka F2-301 zapewnia wykrywanie ruchu za pomoc umieszczonych w jednej obudowie czujnikw: mikrofalowego i podczerwieni. Czujka F2-301 zostaa specjalnie zaprojektowana do zastosowa w trudnych warunkach zapewniajc doskona skuteczno detekcji przy wyjtkowo niskim wskaniku faszywych alarmw. F2-301 - czujka sterowane mikroprocesorem z analiz alarmu AND lub AND/OR , z pamici alarmu i z opcj wyczenia detekcji mikrofalowej.

CHARAKTERYSTYKA DETEKCJI
Rysunek nr 1 ilustruje obszar zasigu czujnika podczerwieni i mikrofalowego (obszar zakrelony lini przerywan) przy kcie pionowym czujki wynoszcym - 5.
Widok z gry

5m Widok z boku

0 90

2,1m -5 0

5m

5m

10m

Rys. 1 Charakterystyka detekcji

INSTALACJA URZDZENIA (rys. 2)


Czujka mo e by montowana : na pycie tylnej pod ktem pionowym -5/-10 w poo eniu naro nym pod ktem pionowym -5/-10 w polo eniu bocznym pod ktem poziomym -5/-10

20

pod

ktem

pionowym

Nale y postpowa zgodnie z poni szymi krokami: 1. Nale y usun plastikow zalepk i rub (punkt 1 i punkt 2), a nastpnie zdj oson urzdzenia (punkt 3). 2. Miejsce monta u nale y wybra uwzgldniajc najbardziej prawdopodobn drog po ktrej poruszaby si intruz. Zalecana wysoko monta u wynosi 2,1m. 3. Nale y wybra odpowiedni uchwyt monta owy, po czym wykona otwory monta owe zgodnie z Tabel 1 (rys. 3). 4. Przewody poczeniowe nale y przeo y przez wczeniej wykonane otwory ( tabela 1, rys. 3). Je eli czujka montowana jest na pycie tylnej z zewntrznym wyprowadzeniem kabli, nale y u y przepustw (punkt 6). 5. Uchwyt monta owy nale y umieci w danym poo eniu, ( patrz wskazwki umieszczone na uchwycie), a nastpnie przymocowa go za pomoc rub mocujcych (patrz tabela 1 i rys. 3). 6. Przewody poczeniowe nale y wprowadzi przez otwory (punkt 4), a nastpnie przymocowa tyln oson (punkt 5) do uchwytu monta owego (7 lub 8). 7. Nale y dokona pocze i ustawi tryb pracy urzdzenia (patrz wskazwki w dalszej czci instrukcji). 8. Nale y zao y przedni oson urzdzenia (punkt 3), a nastpnie umieci na swoim miejscu rub (punkt 2) i zalepk (punkt 1). 9. Nale y przeprowadzi testy instalacji.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

F2-301 Instrukcja instalacji

44

5 6 6

Rys. 2 Elementy wchodzce w skad czujki Monta naro ny Monta cienny

M A B C N E G -10 H I -10 O -5

-5 D F

L P

Rys. 3 Czci skadowe czujki Poziomo/Pionowo 0 montaz cienny 45 monta naro ny 20 prawa strona -20 lewa strona -5 NiO M FiG B EiI A lub C DiH AiC -10 NiO P FiG K DiH J lub L EiI JiL Opis monta wejcie monta wejcie monta wejcie monta wejcie

Tabela powy ej i rysunek 3: Pierwszy wiersz pokazuje mo liwe do ustawienia wartoci ktw pionowych, pierwsza kolumna pokazuje mo liwe do ustawienia wartoci ktw poziomych. Prawa strona w tej kolumnie oznacza, e patrzc na czujk od przodu jest ona zwrcona w praw stron pod ktem 20, lewa strona oznacza , e czujka zwrcona jest w lew stron pod ktem 20 (-20). Ostatnia kolumna wskazuje miejsca otworw monta owych na uchwycie monta owym (monta ) i otwory na przepusty kablowe (wejcie). Podkrelone litery wskazuj przepusty na kable poprowadzone wewntrznie.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

F2-301 Instrukcja instalacji

PODCZENIA I USTAWIENIA
Do podczenia nale y u y kabla ekranowanego. Ekran kabla nale y podczyc do zacisku masy centrali alarmowej pozostawiajc drugi koniec (przy czujce) nie podczony. Je eli czujka umieszczona jest w znacznej odlegoci od centrali alarmowej koniecznie nale y sprawdzi spadek napicia (wymagane napicie robocze wynosi od 9V do 15V).
Zacisk AC NC MW M +/Opis Zaciski sabota u normalnie zwarte (NC), nale y podczy do linii antysabota owej centrali alarmowej. Zaciski przekanika alarmu, normalnie zwarte (NC), naley podczy do linii alarmowej centrali alarmowej. Wyczenie detekcj mikrofalow Wczenie pamici alarmw Zasilanie czujki 12V=

Tryb pracy AND Je eli segmentowy przecznik dwustanowy nr 5 znajduje si w pozycji ON (patrz listwa DIP-20), czujka wywoa alarm tylko pod warunkiem gdy obydwa czujniki (PIR i mikrofala) w cigu 20 sekund wygeneruj zaprogramowan liczb impulsw (patrz kolumna AND - Tabela poni ej). Jeden dugi impuls (trwajcy 1 sekund) rwnie wygeneruje stan alarmowy. Tryb pracy AND/OR Ten tryb pracy uzyskiwany jest poprzez przeczenie segmentowego przecznika dwustanowego nr 5 w pozycj OFF (patrz listwa DIP-20). Czujka bdzie dziaa tak samo jak w trybie AND, oraz w sytuacji, gdy jeden z czujnikw zostanie zamaskowany, lub uszkodzony (OR). W tym przypadku czujka wywoa alarm wtedy, gdy dziaajcy czujnik w cigu 20 sekund wygeneruje zaprogramowan liczb impulsw (patrz kolumna OR - Tabela poni ej).
Impulsy OR AND 2 4 6 6 1 2 3 3 F2 - 301 DIP - Switch 20 nr 1 nr 2 ON OFF ON OFF ON ON OFF OFF

Wyczanie diod LED Diody LED mog zosta wyczone poprzez przeczenie segmentowego przecznika dwustanowego nr 4 w pozycj OFF (patrz listwa DIP-20). Wczanie pamici Funkcja ta jest przydatna przy zastosowaniach w ktrych kilka czujek jest podczonych do tej samej linii dozorowej. Je eli czujka zasygnalizuje alarm do centrali, wtedy po wyczeniu systemu w danej czujce wieci si bdzie czerwona dioda LED wskazujc dokadne miejsce naruszenia. Po ponownym wczeniu w dozr centrali alarmowej pami alarmu zostanie skasowana i czerwona dioda LED zganie. W celu wczenia funkcji pamici nale y: poczy zacisk M z takim zaciskiem wyjciowym centrali alarmowej, ktry po wyczeniu centrali z dozoru zwiera do masy (je eli segmentowy przecznik dwustanowy nr 3 znajduje si w pozycji ON), lub: poczy zacisk M z takim zaciskiem wyjciowym centrali alarmowej, ktry po wyczeniu centrali dozoru zostaje odczony od masy (je eli segmentowy przecznik dwustanowy nr 3 znajduje si w pozycji OFF - patrz listwa DIP-20). Je eli funkcja pamici nie jest wymagana nie wolno podcza zacisku M i przecza segmentowego przecznika nr 3 w pozycje ON (patrz listwa DIP-20).

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

F2-301 Instrukcja instalacji

Wyczanie mikrofali W celu wyczenia detekcji mikrofalowej nale y poczy zacisk MW z takim zaciskiem wyjciowym centrali alarmowej, ktry po wyczeniu centrali z dozoru zwiera do masy. Test instalacji Nale y wywoa ruch w obszarze chronionym, stopniowo zwikszajc poziom czuoci (nale y u y potencjometrw 13 i 14 - rys. 4) do momentu, w ktrym diody LED zielona i ta bd sygnalizowa wykrycie ruchu.

9 19 10 11 12 13 Rys. 4 Pytka elektroniki

20

14

Opis elementw na pytce elektroniki 1 2 3 4 Nakadka na rub ruba Pokrywa Otwory do wprowadzenia przewodw 9 10 11 12 Pyta z zaciskami poczeniowymi Dioda LED alarmu detektora podczerwieni (zielona) Dioda LED alarmu detektora mikrofalowego ( ta) Dioda LED pamici i alarmu oglnego (czerwona) Potencjometr ustawiania czuoci detektora podczerwieni: zwikszanie czuoci poprzez obrt zgodnie z ruchem wskazwek zegara. Potencjometr ustawiania czuoci detekcji mikrofalowej: zwikszanie czuoci poprzez obrt zgodnie z ruchem wskazwek zegara. Przecznik antysabota owy Segmentowy przecznik dwustanowy

Pyta tylna

13

Otwr do wprowadzenia przewodw rozprowadzonych zewntrznie Uchwyt do monta u na pycie tylnej Uchwyt do monta u w poo eniu naro nym/bocznym

14

19

20

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

F2-301 Instrukcja instalacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Czstotliwo mikrofali Zasig Zasilanie Pobr prdu Styk alarmowy Impuls alarmowy Przecznik antysabota owy Zakres temperatur Klasa ochrony Wymiary (szeroko x wysoko x gboko) Waga 10.525 GHz 12m 12=, 3V 10mA (maks. 20mA) NC (typu A) 0,5 s NC -10 do 40C IP 40 60 x 105 x 44 mm 200g

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

AAT Holding sp. z o.o.

ul. Puawska 431, 02-801 Warszawa tel. 0 22 546 05 46, faks 0 22 546 05 01 e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl ul. Koniczynowa 2a, 03-612 Warszawa tel./faks 0 22 743 10 11 e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl, www.aat.pl ul. czycka 37, 85-737 Bydgoszcz tel./faks 0 52 342 91 24, 342 98 82 e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl, www.aat.pl ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice tel./faks 0 32 351 48 30, 256 60 34 e-mail: aat.katowice@aat.pl, www.aat.pl ul. Prosta 25, 25-371 Kielce tel./faks 0 41 361 16 32, 361 16 33 e-mail: aat.kielce@aat.pl, www.aat.pl ul. Mieszczaska 18/1, 30-313 Krakw tel./faks 0 12 266 87 95, 266 87 97 e-mail: aat.krakow@aat.pl, www.aat.pl ul. Energetykw 13a, 20-468 Lublin tel. 0 81 744 93 65-66, faks 0 81 744 91 77 e-mail: aat.lublin@aat.pl, www.aat.pl 90-019 d, ul. Dowborczykw 25 tel./faks 0 42 674 25 33, 674 25 48 e-mail: aat.lodz@aat.pl, www.aat.pl ul. Racawicka 82, 60-302 Pozna tel./faks 0 61 662 06 60, 662 06 61 e-mail: aat.poznan@aat.pl, www.aat.pl Al. Niepodlegoci 659, 81-855 Sopot tel./faks 0 58 551 22 63, 551 67 52 e-mail: aat.sopot@aat.pl, www.aat.pl ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin tel./faks 0 91 483 38 59, 489 47 24 e-mail: aat.szczecin@aat.pl, www.aat.pl ul. Na Niskich kach 26, 50-422 Wrocaw tel./faks 0 71 348 20 61, 348 42 36 e-mail: aat.wroclaw@aat.pl, www.aat.pl

Warszawa

Warszawa II

Bydgoszcz

Katowice

Kielce

Krakw

Lublin

Pozna

Sopot

Szczecin

Wrocaw

NIP 525-23-98-192, REGON 141047400 Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000286127, Nr rej. GIO: E0001894WZ wysoko kapitau zakadowego: 121 600 z