Vous êtes sur la page 1sur 8

EKSPANDER OBSUGI PILOTW 433 MHZ

INT-RX
int-rx_pl 09/08

Ekspander INT-RX dedykowany jest do wsppracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA. Jest obsugiwany przez centrale z oprogramowaniem 1.05 lub nowszym. Umoliwia przypisanie uytkownikom systemu alarmowego pilotw. Przy pomocy pilota moliwe jest zrealizowanie do 6 zdefiniowanych przez instalatora funkcji. Odbywa si to poprzez sterowanie stanem wej w systemie (wejcia nie musz istnie fizycznie). Urzdzenie obsuguje do 248 pilotw produkowanych przez firm SATEL. Transmisja z pilota kodowana jest dynamicznie w technologii KEELOQ. Zapewnia to zarwno bezpieczestwo uytkowania jak i odporno na przypadkowe sygnay sterujce, pochodzce z innych urzdze. Do centrali alarmowej mona podczy kilka ekspanderw INT-RX. Uytkownik moe posiada tylko 1 pilot, ale bdzie on obsugiwany przez wszystkie ekspandery. Dane dotyczce pilotw zapisywane s automatycznie do wszystkich ekspanderw INT-RX. Uwaga: W przypadku podczania nowego ekspandera INT-RX do systemu, w ktrym ju pracuje taki ekspander, naley skopiowa dane z jednego ekspandera do drugiego, tak aby ujednolici dane dotyczce pilotw. Skopiowanie danych umoliwia funkcja SKOPIUJ PILOTY RX dostpna w menu serwisowym manipulatora LCD ( TRYB STRUKTURA SPRZT EKSPANDERY SKOP.PILOTY RX). SERWISOWY

1. Opis pytki elektroniki


1 2 3 4 5
6 7

RS232 (TTL)

COM CLK DAT +12V

Rys. 1. Widok pytki elektroniki ekspandera INT-RX. Objanienia do rysunku: 1 antena. 2 odbiornik superheterodynowy o wysokiej czuoci odporny na sygnay zakcajce. 3 styk sabotaowy. 4 dwukolorowa dioda LED sygnalizujca: dioda wieci w kolorze zielonym poprawna komunikacja z central; dioda miga w kolorze zielonym brak komunikacji z central (uszkodzony kabel czcy modu z central, modu nie zosta jeszcze zidentyfikowany lub w centrali uruchomiony zosta program STARTER);

INT-RX

SATEL

dioda wieci w kolorze czerwonym ekspander odbiera transmisj z pilota z dobr bateri; dioda miga w kolorze czerwonym ekspander odbiera transmisj z pilota ze sab bateri. 5 port RS-232 (standard TTL) do podczenia komputera (poczenie mona wykona przy pomocy kabli dostpnych w zestawie produkowanym jest przez firm SATEL i noszcym nazw: DB9FC/RJ-KPL). Port umoliwia wymian oprogramowania moduu. 6 zesp mikroprzecznikw typu DIP-switch sucych do ustalenia indywidualnego adresu moduu (patrz: MIKROPRZECZNIKI TYPU DIP-SWITCH). 7 czerwona dioda LED sygnalizujca: dioda miga wymiana danych z central; dioda wieci brak komunikacji z central. Opis zaciskw: COM - masa CLK - zegar DAT - dane +12V - wejcie zasilania

2. Monta
Wszystkie poczenia elektryczne naley wykonywa przy odczonym zasilaniu. Pytka elektroniki ekspander INT-RX zawiera elementy elektroniczne wraliwe na wyadowania elektrostatyczne. Przed montaem naley je rozadowa, a w czasie montau unika dotykania elementw na pytce elektroniki. Ekspander INT-RX powinien by instalowany w pomieszczeniach zamknitych, o normalnej wilgotnoci powietrza. Wybierajc miejsce montau naley pamita, e grube mury, metalowe cianki itp. zmniejszaj zasig sygnau radiowego. Zaleca si, aby ekspander by montowany wysoko. Pozwoli to uzyska lepszy zasig komunikacji radiowej oraz unikn niebezpieczestwa przypadkowego zasonicia ekspandera przez poruszajce si po obiekcie osoby. Miejsce montau ekspandera powinno zapewnia ochron przed dostpem osb niepowoanych. Podczenie do magistrali ekspanderw centrali alarmowej oraz do rda zasilania naley wykona typowym nieekranowanym kablem prostym stosowanym w systemach alarmowych (nie zaleca si stosowania kabla typu skrtka). Wszystkie przewody sygnaowe musz by poprowadzone w jednym kablu (nie mog by prowadzone osobnymi kablami). 1. Otworzy obudow ekspandera. 2. Wyj pytk elektroniki ekspandera. 3. Wykona przepusty pod kabel w tylnej ciance obudowy. 4. Przeprowadzi kabel przez wykonany otwr. 5. Przymocowa tyln ciank obudowy do powierzchni montaowej. 6. Umocowa pytk elektroniki ekspandera w obudowie. 7. Przy pomocy mikroprzecznikw typu DIP-switch ustawi odpowiedni adres ekspandera. 8. Zaciski CLK, DAT i COM podczy przewodami do szyny ekspanderw na pycie gwnej centrali alarmowej. 9. Do zaciskw +12V i COM podczy przewody zasilania. Napicie zasilajce ekspander nie musi by prowadzone od pyty gwnej centrali. Ekspandery instalowane daleko od centrali mog by zasilane lokalnie, z niezalenego rda zasilania (zasilacz buforowy, ekspander z zasilaczem). 10. Zamkn obudow ekspandera.

SATEL

INT-RX

2.1 Mikroprzeczniki typu DIP-switch


Do ustawienia adresu su przeczniki od 1 do 5. Wartoci przypisane do poszczeglnych przecznikw przedstawia tabela 1. Adres moe by z zakresu od 0 do 31, co pozwala nada rne adresy 32 moduom. Adresy moduw podczonych do jednej szyny ekspanderw nie mog si powtarza. Zaleca si nadawanie ekspanderom i moduom podczanym do jednej szyny kolejnych adresw poczwszy od zera. Pozwoli to unikn problemw podczas rozbudowy systemu. Numer przecznika Warto liczbowa
(dla przecznika w pozycji ON)

1 1 Tabela 1.

2 2

3 4

4 8

5 16

3. Uruchomienie ekspandera
1. Wczy zasilanie systemu alarmowego. Dwukolorowa dioda LED zacznie miga w kolorze zielonym. 2. Wywoa w manipulatorze LCD funkcj IDENTYFIKACJA EKSPANDERW ( TRYB SERWISOWY STRUKTURA SPRZT IDENTYFIKACJA). Po przeprowadzeniu identyfikacji dwukolorowa dioda LED zacznie wieci w kolorze zielonym. Uwaga: W procesie identyfikacji centrala zapisuje do pamici moduu specjalny numer (16-bitowy), ktry suy do kontroli obecnoci moduu w systemie. Wymiana ekspandera na inny (nawet z tym samym adresem ustawionym na przecznikach) bez przeprowadzenia ponownej identyfikacji, spowoduje wywoanie alarmu (sabota moduu bd weryfikacji). 3. Przy pomocy manipulatora LCD lub komputera (program DLOADX) okreli, w jakiej strefie ma by zgaszany alarm w przypadku sabotau ekspandera. 4. Zapisa ustawienia ekspandera w pamici centrali alarmowej. 5. Przypisa piloty uytkownikom systemu (patrz: DODAWANIE I USUWANIE PILOTW ) oraz zdefiniowa, ktrymi wejciami w systemie ma sterowa kady pilot (patrz: STEROWANIE WEJCIAMI). 6. Zapisa dane pilotw w pamici ekspandera.

4. Dodawanie i usuwanie pilotw


Ekspander obsuguje wszystkie piloty produkowane przez firm SATEL, ale wycznie piloty T-4 i P-4 pozwalaj na pene wykorzystanie moliwoci ekspandera. Tylko serwis (osoba posugujca si hasem instalatora) moe dodawa/usuwa piloty administratorom. Pozostaym uytkownikom pilot moe zosta dodany/usunity przez serwis (jeli zosta upowaniony przez administratora), administratora lub uytkownika z uprawnieniem EDYCJA UYTKOWNIKA. Pilot mona doda wpisujc jego numer seryjny rcznie lub odczytujc numer seryjny w czasie transmisji wysyanej po naciniciu przycisku. Uwaga: Nie mona przydzieli tego samego pilota dwm uytkownikom. Dane dotyczce pilotw przechowywane s w kadym ekspanderze. Podczenie ekspandera zawierajcego dane na temat pilotw do centrali alarmowej spowoduje, e uytkownikom tej centrali automatycznie zostan przypisane piloty. Dotyczy to wycznie uytkownikw, ktrzy wczeniej zostali utworzeni. W manipulatorze LCD w menu serwisowym dostpna jest funkcja USU PILOTY RX ( TRYB SERWISOWY STRUKTURA SPRZT EKSPANDERY USU PILOTY RX), ktra umoliwia skasowanie wszystkich danych dotyczcych pilotw w ekspanderach INT-RX podczonych do centrali alarmowej. Dotyczy to rwnie informacji o wejciach przypisanych do przyciskw

INT-RX

SATEL

pilotw poszczeglnych uytkownikw. Usunicie pilota w inny sposb nie kasuje ustawie przyciskw.

4.1 Dodanie pilota przy pomocy manipulatora LCD


Dodawanie pilotw umoliwia funkcja NOWY PILOT RX ([haso instalatora] ADMINISTRATORZY NOWY ADMINISTRATOR/EDYCJA ADMINISTRATORA NOWY PILOT RX lub [haso] UYTKOWNICY NOWY UYTKOWNIK/EDYCJA UYTKOWNIKA NOWY PILOT RX). Pilot zostanie dodany do systemu faktycznie dopiero po zakoczeniu funkcji dodawania/edycji administratora lub uytkownika, czyli wyjciu z tej funkcji klawiszem i zapisaniu wprowadzonych zmian naciniciem klawisza .

4.1.1 Rczne wpisanie numeru seryjnego


1. Wybra z listy WPISANIE RCZNIE. 2. Wprowadzi numer pilota i nacisn klawisz .

4.1.2 Odczytanie numeru seryjnego w czasie transmisji


1. Wybra z listy ekspander INT-RX, przy pomocy ktrego ma zosta dodany pilot. 2. Zgodnie z poleceniami pojawiajcymi si na wywietlaczu manipulatora dwukrotnie . nacisn przycisk pilota, a po pojawieniu si komunikatu PILOT WCZYTANY, nacisn

4.2 Dodanie pilota przy pomocy programu DLOADX


Dodawanie pilotw umoliwia okno PILOTY INT-RX (patrz rys. 2). Okno mona otworzy klikajc wskanikiem myszki na polecenie PILOTY INT-RX w menu UYTKOWNICY lub na przycisk EDYCJA PILOTW dostpny po wskazaniu na licie urzdze na ekspander INT-RX (zakadka SPRZT w oknie STRUKTURA). Przed przystpieniem do dodania nowego pilota konieczne jest odczytanie danych z ekspandera. W tym celu naley klikn wskanikiem myszki na przycisk ODCZYT. Informacje prezentowane w oknie PILOTY INT-RX zostan zaktualizowane. Nazwa moduu/nazwy moduw (wywietlane na grze okna patrz rys. 2), z ktrymi centrala alarmowa ma czno, zostan podwietlone na zielono. Uwagi: Po klikniciu na przycisk ODCZYT program odczytuje dane z ekspandera INT-RX o najniszym adresie. Naley to uwzgldni podczajc nowe ekspandery do centrali alarmowej. Kliknicie na przycisk ZAPIS przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany w odczytanych danych spowoduje zapisanie do wszystkich ekspanderw danych odczytanych z ekspandera o najniszym adresie. Funkcja ta jest przydatna w przypadku podczania nowych ekspanderw INT-RX do systemu, w ktrym ekspandery takie ju pracuj. Pozwala na ujednolicenie danych dotyczcych pilotw (analogicznie jak funkcja SKOPIUJ PILOTY RX dostpna w menu serwisowym manipulatora LCD). W przypadku wsppracy kilku ekspanderw INT-RX z central alarmow, jeeli utracona zostanie czno z dowolnym z nich, nie bdzie moliwe zapisanie danych dotyczcych pilotw do adnego ekspandera.

4.2.1 Rczne wpisanie numeru seryjnego


1. Klikn wskanikiem myszki na pole w kolumnie S/N obok nazwy uytkownika, ktremu chcemy przypisa pilot. 2. Wpisa numer seryjny pilota i zatwierdzi klawiszem ENTER. To pola, w ktrym wywietlany jest numer seryjny, zmieni kolor na rowy. 3. Klikn wskanikiem myszki na przycisk ZAPIS. Dane zostan zapisane do ekspandera/ekspanderw. To pola, w ktrym wywietlany jest numer seryjny, zmieni kolor na biay.

SATEL

INT-RX

Rys. 2. Widok okna PILOTY INT-RX programu DLOADX.

4.2.2 Odczytanie numeru seryjnego w czasie transmisji


1. Klikn wskanikiem myszki na pole w kolumnie S/N obok nazwy uytkownika, ktremu chcemy przypisa pilot. 2. Klikn wskanikiem myszki na przycisk NOWY. Otworzy si okno NOWY. 3. Zgodnie z poleceniem, ktre pojawi si w oknie, nacisn przycisk pilota, a po wywietleniu w oknie numeru seryjnego pilota, nacisn przycisk OK. Okno NOWY zostanie zamknite. W kolumnie S/N obok nazwy uytkownika wywietlony bdzie numer seryjny pilota. To pola, w ktrym wywietlany jest numer seryjny, zmieni kolor na rowy. 4. Klikn wskanikiem myszki na przycisk ZAPIS. Dane zostan zapisane do ekspandera/ekspanderw. To pola, w ktrym wywietlany jest numer seryjny, zmieni kolor na biay.

4.3 Usunicie pilota przy pomocy manipulatora LCD


1. Uruchomi funkcj USU PILOTA RX ([haso instalatora] ADMINISTRATORZY NOWY USU PILOTA RX lub [haso] UYTKOWNICY ADMINISTRATOR/EDYCJA ADMINISTRATORA NOWY UYTKOWNIK/EDYCJA UYTKOWNIKA USU PILOTA RX).

INT-RX

SATEL

2. Po wywietleniu numeru pilota, nacisn klawisz

Pilot zostanie usunity z systemu dopiero po zakoczeniu funkcji edycji administratora lub uytkownika, czyli wyjciu z tej funkcji klawiszem i zapisaniu wprowadzonych zmian naciniciem klawisza .

4.4 Usunicie pilota przy pomocy programu DLOADX


1. Otworzy okno PILOTY INT-RX (patrz rys. 2). 2. Klikn wskanikiem myszki na przycisk ODCZYT. Program odczyta dane z ekspandera i wywietli je. 3. Klikn wskanikiem myszki na pole w kolumnie S/N obok nazwy uytkownika, ktremu chcemy usun pilot. 4. Klikn wskanikiem myszki na przycisk USU. 5. W oknie, ktre si pojawi, potwierdzi ch usunicia pilota klikajc wskanikiem myszki na przycisk TAK. Numer seryjny pilota zostanie skasowany. To pola, w ktrym wywietlany jest numer seryjny, zmieni kolor na rowy. 6. Klikn wskanikiem myszki na przycisk ZAPIS. Dane zostan zapisane do ekspandera/ekspanderw. To pola, w ktrym wywietlany jest numer seryjny, zmieni kolor na biay.

5. Sterowanie wejciami
Przy pomocy pilota mona sterowa maksymalnie 6 wejciami w systemie alarmowym. Wejcia te nie musz istnie fizycznie. Zarwno dla wej istniejcych fizycznie, jak i dla wej wirtualnych, ktre maj by sterowane przy pomocy pilota, konieczne jest zaprogramowanie typu linii rnego od BRAK CZUJKI lub W EDUG WYJCIA. Dla wej tych zaprogramowa mona dowolny typ reakcji. Nacinicie przycisku (lub rwnoczenie dwch przyciskw: 1 i 2 albo 1 i 3) w pilocie spowoduje naruszenie wejcia (wejcie bdzie naruszone tak dugo, jak dugo nacinity bdzie przycisk w pilocie) i odpowiedni reakcj centrali alarmowej. Przycisk/kombinacja przyciskw moe sterowa jednym wejciem w systemie. Kademu uytkownikowi indywidualnie przypisuje si wejcia do przyciskw/kombinacji przyciskw. Mona to zrobi przy pomocy manipulatora LCD lub programu DLOADX. Nacinicie dowolnego przycisku/kombinacji przyciskw w pilocie generuje zdarzenie informujce o uyciu pilota. W przypadku wsppracy z central INTEGRA z oprogramowaniem 1.06 lub nowszym generowanie zdarze mona wczy/wyczy. Pozwala to zmniejszy liczb zdarze w systemie. Uwaga: Zdefiniowane dla uytkownika zalenoci midzy przyciskami pilota a wejciami systemu alarmowego nie s kasowane po usuniciu pilota (jedynym wyjtkiem jest funkcja USU PILOTY RX dostpna w menu serwisowym manipulatora LCD). Po dodaniu uytkownikowi nowego pilota, przyciski bd sterowa dokadnie tymi samymi wejciami, co przyciski usunitego pilota.

5.1 Przypisanie wejcia do przycisku przy pomocy manipulatora LCD


W manipulatorze LCD przypisanie wej do przycisku/kombinacji przyciskw umoliwiaj funkcje dostpne w trakcie dodawania/edycji administratora ([haso instalatora] ADMINISTRATORZY NOWY ADMINISTRATOR/EDYCJA ADMINISTRATORA PRZYCISK 1/ PRZYCISK 2/PRZYCISK 3/PRZYCISK 4/PRZYCISK 1 I 2/PRZYCISK 1 I 3) lub uytkownika ([haso] UYTKOWNICY NOWY UYTKOWNIK/EDYCJA UYTKOWNIKA PRZYCISK 1/PRZYCISK 2/ PRZYCISK 3/PRZYCISK 4/PRZYCISK 1 I 2/PRZYCISK 1 I 3). 1. Uruchomi wybran funkcj.

SATEL

INT-RX

2. Przy pomocy klawiszy z klawiatury. . 3. Nacisn klawisz

wybra wejcie z listy lub wpisa numer wejcia

Wejcie zostanie przypisane do przycisku dopiero po zakoczeniu funkcji dodawania/edycji administratora lub uytkownika, czyli wyjciu z tej funkcji klawiszem i zapisaniu wprowadzonych zmian naciniciem klawisza .

5.2 Przypisanie wejcia do przycisku przy pomocy programu DLOADX


W programie DLOADX przypisanie wej do przycisku/kombinacji przyciskw umoliwia okno PILOTY INT-RX (patrz rys. 2). 1. Klikn wskanikiem myszki na przycisk ODCZYT. Program odczyta dane z ekspandera i wywietli je. 2. Klikn wskanikiem myszki przy wybranym uytkowniku w kolumnie odpowiadajcej przyciskowi (kombinacji przyciskw), do ktrego chcemy przypisa wejcie. 3. Przy pomocy klawiatury wpisa numer wejcia, ktrym przycisk ma sterowa, i zatwierdzi klawiszem ENTER. To pola, w ktrym wywietlany jest numer wejcia, zmieni kolor na rowy. 4. Klikn wskanikiem myszki na przycisk ZAPIS. Dane zostan zapisane do ekspandera/ekspanderw. To pola, w ktrym wywietlany jest numer wejcia, zmieni kolor na biay.

5.3 Konfiguracja regu generowania zdarze przy pomocy manipulatora LCD [INTEGRA 1.06 lub nowsza]
Wczenie/wyczenie generowania zdarze dla poszczeglnych przyciskw pilota umoliwia funkcja ZDARZENIA RX dostpna w trakcie dodawania/edycji administratora ([haso ADMINISTRATORZY NOWY ADMINISTRATOR/EDYCJA ADMINISTRATORA instalatora] ZDARZENIA RX) lub uytkownika ([haso] UYTKOWNICY NOWY UYTKOWNIK/EDYCJA ZDARZENIA RX). Nacinicie dowolnego klawisza z cyfr pozwala UYTKOWNIKA wczy/wyczy generowanie zdarze. Generowanie zdarzenia dla danego przycisku jest wczone, jeeli w grnej linii wywietlony jest symbol . Nowe reguy generowania zdarze zaczn obowizywa dopiero po zakoczeniu funkcji dodawania/edycji administratora lub uytkownika, czyli wyjciu z tej funkcji klawiszem i zapisaniu wprowadzonych zmian naciniciem klawisza .

5.4 Konfiguracja regu generowania zdarze przy pomocy programu DLOADX [INTEGRA 1.06 lub nowsza]
Wczenie/wyczenie generowania zdarze dla poszczeglnych przyciskw pilota umoliwia okno PILOTY INT-RX po odczytaniu danych dotyczcych pilotw (patrz: rozdzia DODANIE PILOTA PRZY POMOCY PROGRAMU DLOADX). 1. Klikn wskanikiem myszki przy wybranym uytkowniku w kolumnie odpowiadajcej przyciskowi (kombinacji przyciskw), dla ktrego chcemy wczy/wyczy generowanie zdarze. 2. Przy pomocy klawisza SPACJA wczy/wyczy generowanie zdarze. Generowanie zdarze dla danego przycisku jest wyczone, jeeli obok numeru wejcia, ktrym przycisk steruje, wywietlony jest symbol (brak symbolu informuje, e generowanie zdarze jest wczone). Jakakolwiek modyfikacja ustawie powoduje, e cz pola obok numeru wejcia zmieni kolor na rowy. 3. Klikn wskanikiem myszki na przycisk ZAPIS. Dane zostan zapisane do ekspandera/ekspanderw. Cz pola obok numeru wejcia zmieni kolor na biay.

INT-RX

SATEL

6. Dane techniczne
6.1 Ekspander INT-RX
Zasig w terenie otwartym ......................................................................................... do 100 m
(obecno przeszkody midzy nadajnikiem i odbiornikiem zmniejsza zasig dziaania urzdzenia)

Napicie zasilania .............................................................................................. 12 V DC 15% Pobr prdu w stanie gotowoci ......................................................................................25 mA Maksymalny pobr prdu.................................................................................................30 mA Zakres czstotliwoci pracy ....................................................................433,05 434,79 MHz Wymiary obudowy......................................................................................... 72 x 118 x 24 mm Klasa rodowiskowa ................................................................................................................ II Zakres temperatur pracy ....................................................................................-10 C...+55 C Masa ................................................................................................................................... 74 g

6.2 Pilot T-4


Typ baterii .................................................................................................................... 23A 12V Wymiary obudowy........................................................................................... 35 x 70 x 15 mm Klasa rodowiskowa ................................................................................................................ II Zakres temperatur pracy ....................................................................................-10 C...+55 C Masa ................................................................................................................................... 27 g

DEKLARACJA ZGODNOCI
SATEL spka z o.o. ul. Schuberta 79 Wyrb: 80-172 Gdask, POLSKA INT-RX zestaw zdalnego sterowania dla central INTEGRA. tel. (+48) 0-58 320-94-00 fax. (+48) 0-58 320-94-01 Opis wyrobu: Zestaw zdalnego sterowania skadajcy si z pilotw T-4 i odbiornika wsppracujcego z pilotami typu P-2, P-4, T-2, T-4 przeznaczony do stosowania z centralami serii INTEGRA w systemach sygnalizacji wamania i napadu. Wyrb jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej: EMC 2004/108/EC R&TTE 1999/5/EC Wyrb spenia wymagania norm zharmonizowanych: EMC: EN 55022:1998;EN 50130-4:1995; ETSI EN 301 489-1 v 1.4.1; ETSI EN 301 489-3 v 1.4.1 ETSI EN 300 220-2 v 2.1.1 EN 60950 Kierownik Dziau Bada: Gdask, Polska 2008-01-25 Micha Konarski Aktualn tre deklaracji zgodnoci EC i certyfikatw mona pobra ze strony internetowej www.satel.pl Producent:

SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdask POLSKA tel. 0-58 320 94 00; serwis 0-58 320 94 30 dz. techn. 0-58 320 94 20; 0 604 166 075 info@satel.pl www.satel.pl