Vous êtes sur la page 1sur 38

http://rcin.org.

pl

http://rcin.org.pl

ZYDZI ID..

P o p rz e c z y ta n iu odda] d ru g ie m u !

http://rcin.org.pl

Rodacy!
Zydostwo caego wiata le do Polski olbrzymie sumy pienine na rzecz prowadzonej przez miejscowe ydostwo wielkiej akcji wywrotowej. W porozumieniu z moskiewskim Kominternem, przy pomocy masonerji i socjalizmu usiuj stwo rzy t. zw. front ludowy, ktrego zadaniem jest zamieni Polsk w krwawic si Hiszpanj. Wszystko, co polskie, musi stan do przeciwakcji, do waki samoobronnej z nikczemnemi zakusami ydo komuny. W zwizku z tem wydalimy niniejsz, aktualn, rewela cyjn, nader ciekaw broszur p. t.

YDZI ID
Kady, kto chce przeciwdziaa wywrotowej dziaalnoci ydostwa, winien t broszur rozpowszechnia. Pojedynczy egz. 25 gr., po nad 15 sztuk po 18 gr., po nad 50 sztuk po 15 gr. i ponad 100 sztuk po 12 gr. Pienidze wpaca: P. K. O. Nr. 206078, Sam oobrona N arodu", Pozna,

Pozna] yda
(Talmud i d u s z a y d o w s k a )
rewelacyjna broszura, oparta na pracach najwybitniejszych znawcw talmudu i duszy ydowskiej. Jedyna tego rodza ju broszura w Polsce. Dwa nakady rozeszy si w okre sie paru miesicy, Obecnie wysyamy nakad trzeci. Pojed. egz. 1 z , ponad 3 egz po 75 gr., ponad 10 egz. po 70 gr., ponad 25 egz. po 60 pr , ponad 50 egz. po 55 gr. i ponad 100 egz. po 45 gr. Pienidze w paca na PKO. Nr. 206078 Sam oobrona N aro du , Pozna. Za zalicz, bez zadatku nie wysyamy.

http://rcin.org.pl
M M

ydzi id! ydzi atakuj! ydzi przeszli do wzmoonej, wytonej, wciekej, szale czej ofenzywy. Walcz na wszystkich polach, na wszystkich odcinkach, we wszystkich dziedzinach ycia naszego. Walcz z nami tu, wewntrz kraju, usiuj te wcign czynniki zagraniczne, midzynarodowe. Z fabryk usuwaj robotnikw polskich, rzucajc haso fab ry k a ydow ska tylko dla ydw . mi operowa takiem bezczelnem hasem, jakby te fabryki ydowskie nie byy w Pol sce, jakby nie utrzymyway si z klijenteli polskiej. Przewidujc jednak, e ten ich nikczemny wybryk spowo duje kontratak ze strony polskiej tworz Towarzystwo wsp praca, ktrego celem jest: Wsppraca obywateli na polu kulturalnem, naukowem i gospodarczem oraz wystpowanie w so wie i pimie przeciwko wszystkim faszywym wiadomociom i spotwarzaniu obywateli. rodki dziaania: Urzdzanie odczy tw, wykadw, zebra, utrzymywanie bibliotek i t. d. Imiona i nazwiska zaoycieli: Nahum Ejtingon, Juljusz Lewensztajn, Maurycy Tempelhof, Mieczysaw Herz, Anatol Frunkin, Dawid Wyrzewiaski, Lajb Mincberg (pose na Sejm), J zef Bukiet, Stanisaw Margulies, Jzef Krotoszyski, Edward Pabianicki, Herman Piekielny, Maks Kon, Jakub Spektor, Oskar flftergut, Zygmunt Wileski. Ejtington jest szefem rozmaitych przedsibiorstw amery kaskich, znajdujcych si w Polsce. Lewensztajn by przez duszy czas dyrektorem handlowym fabryki 1 K. Poznaski. . Tempelhof by dyrektorem dzkiego Banku Depozytowego. Herz jest reprezentantem Solvayu. Mincberg jest posem i dziaaczem dawnego BBWR. Kon jest synem Gszera Kona, waciciela Widzewskiej Manufaktury. W ten sposb dowiadujemy si, e najwiksi potentaci ydowscy w odzi zorganizowali stowarzyszenie, ktrego wa ciwym celem jest przeciwdziaanie budzcemu si uwiado mieniu spoeczestwa polskiego w kwestji ydowskiej. Dowo dzi to, e wszystkie dotychczasowe metody ydw, zmierzaj ce do osabienia ruchu antyydowskiego w Polsce, okazay si niewystarczajce i zawodne.

http://rcin.org.pl

Teraz przystpuje do roboty finansjera ydowska, ktra dotd dziaaa w rozproszeniu i finansowaa jedynie pewne oderwane poczynania. Jednoczenie ydostwo organizuje przeciwko Polsce za cieky, nienawistny A ta k m idzynarodw ki ydow skiej. 1 oto w Nowym Jdrku, w Ameryce, w pocztkach lutego 1937 r. odby si nadzwyczajny zjazd ydowski, w celu om wienia sytuacji ydw w Polsce. Uprzednio Syndykat dziennikarzy polskich (?), oddzia no wojorski, wystosowa list otwarty do yda Morgoszeca, prze wodniczcego wspomnianego zjazdu, w ktrym autorzy wpra wdzie prostuj rozsiewane przez wspomnianego yda fasze o przeladowaniach antyydowskich w Polsce, ale jednocze nie podkrelaj energiczne postpowanie rzdu przy tumie niu ekscesw antyydowskich. List stwierdza, e propozycje emigracyjne rzdu polskiego s jedyn praktyczn prb roz wizania zagadnienia ydowskiego. Naley wzi pod uwag te argumenty, a nie podnieca atmosfer tego rodzaju wyst pieniami, ktre utrudniaj wspprac z ydami nad znalezie niem sprawiedliwego rozwizania caoci zagadnienia. List ten niezawodnie dyktowany by przez ydw, albo pisany przez zydziaego Polaka. W rezultacie przyjto na wspomnianym zjedzie rezolu cj, uchwalon jednogonie, a oskarajc rzd polski z po wodu sytuacji ydw w Polsce. Rwnoczenie odby si podobny kongres w Paryu. Mniej wicej przed czterema laty widzielimy podobne wystpienia ydw przeciwko Hitlerowi. W wielkich salach Bulliera lub Wagram w Paryu zbie ray si tysice ydw i marksistw, a z trybun przemawiali obok patentowanych retorw z Ligi Praw Czowieka rni nai wni idealici, nawet protestanccy pastorowie, by wyrazi swe moralne oburzenie na hitleryzm wobec oklaskujcych ich ydkw i komunistw. Koczyo si to wszystko piewem Mi dzynarodwki i w wiat sza wiadomo, e Pary protestuje przeciw antysemickiemu hitleryzmowi. Reyserami tej farsy byli dwaj ydzi wgierscy, naturalizowani we Francji, Wiktor Basch i Bernard Lecache, prezes Ligi do walki z antysemityzmem", obaj typy wyjtkowo na chalne. Urzdzano i przeciw Polsce takie intrygi, gwnym na nieb tenorem bywa adwokat Torres, yd i oczywicie mason. GROZA ZflYDZENIfl. Jakiem prawem ydowstwo przypuszcza atak, mobilizuje si przywoujc sobie do pomocy swoich wspbraci z caego wiata-

http://rcin.org.pl

Czy rzeczywicie dzieje si im jaka krzywda? eby sobie na to pytanie odpowiedzie, wystarczy uprzy tomni sobie, e w Warszawie jest ydw 400,000 (w r. 1741 Warszawa liczya zaledwie 3,044 ydw, czyli niespena 3,2 pr., w 60 lat pniej ilo ydw w stolicy zwikszya si ju do 8 proc.), czyli 33 proc., w Lodzi 200,000, czyli 35 pr., we Lwo wie 80,000, czyli 35 pr., w Wilnie 50,000, czyli 38 proc., w Kra kowie 50,000, czyli 25 proc., w Poznaniu 3,000, czyli 2 proc. W pozostaych miastach wojewdzkich sia ydw przed stawia sie jak nastpuje: w Kielcach ydw jest 16,000, czyli 38 proc., w Lublinie 38,000, czyli 37 proc., w Biaymstoku 40,000, czyli 52 proc , w Brzeciu n. B. 16,000, czyli 53 proc., w Nowogrdku 4,000, czyli 54 proc., w Lucku 15,000, czyli 70 proc., w Tarnopolu 14,000, czyli 45 proc., w Stanisawowie 16, czyli 56 proc., w Katowicach 7,000, czyli 5 proc., w Toruniu 500, czyli 1 proc., w Przemylu 18,000, czyli 38 proc., w Gro dnie 19,000, czyli 54 proc. W nastpujcych za miastach ydzi maj bezwzgldn wikszo: Bdzin ma okoo 30,000 ludnoci, w tym okoo 19.000 ydw, t. j. 62 proc., Chem 25,000 ludn., w tym 13,000 ydw, t. j. 52 proc., Biaystok 77,000 ludn., w tym 40,000 y dw, t. j. 52 proc, Grodno 35,000 ludn., w tym 19,000 ydw, t. j. 54 proc., Brze n. Bugiem 30,000 ludn., w tym 16,000 y dw, t. j. 53 proc., Pisk 25,000 ludn., w tym 18,000 ydw, t. j. 75 proc., Kowel 21,000 ludn., w tym 13,000 ydw, t. j. 62 proc., Luck 21,000 ludn., w tym 15,000 ydw, t. j. 70 proc., Rwne 30,000 ludn , w tym 22,000 ydw, t. j. 71 proc., Stani saww 28,000 ludn., w tym 16,000 ydw, t. j. 56 proc. W nastpujcych 40-tu miastach ydostwo liczy ponad 70 proc.: W wojew. Warszawskim: Jadw 2,000 mieszkacw, y dw 76 proc. W wojew. Kieleckim: Chmielnik 8,000 mieszk., ydw 77 proc , Szydowiec 7,000 miez., ydw 77 proc., Klimontw 4.000 mieszk., ydw 71 proc, Wodzisaw 4,000 mieszk., y dw 73 proc. W wojew. Lubelskim: Midzyrzec 13,000 mieszk., ydw 75 proc,, Jzefw 1,300 mieszk.. ydw 78 proc., Annopol 1,700 mieszk., ydw 73 proc., Rejowiec 2,500 mieszk., ydw 72 proc., Siedliszcze 1,000 mieszk., ydw 78 proc., Turobin 1,600 miesz., ydw 70 proc., Sarnaki 1,600 mieszk., ydw 76 proc., Sobienie-Jeziory 1,900 mieszk., ydw 76 proc., Sto czek 1,700 mieszk., ydw 75 proc. W wojew. Biaostockim: Sokoy 2,000 mieszk., ydw 71 proc., Zarby Kocielne 1,600 mieszk., ydw 77 proc., Indura 2.000 miesz., ydw 74 proc., Skidel 4,000 mieszk, ydw 77 pr.

http://rcin.org.pl

W wojew. Poleskim: Pisk 25,000 mieszk., ydw,75 proc, W wojew. Nowogrdzkim: Sonim 10,000 mieszk , ydw 72 proc., dzicio 3,000 mieszk., ydw 77 proc., Iwie 3,000 mieszk., ydw 76 proc , Keck 6,000 miesz , ydw 74 proc. W wojew. Woyskim: (Jcig 4,000 mieszk., ydw 73 proc., Maciejw 3,000 mieszk., ydw 74 proc., uck 21,000 mieszk., ydw 70 proc., Rwne 30,000 mieszk., ydw 71 proc., Korzec 5,000 mieszk , ydw 79 proc., Midzyrzec 2,000 mieszk., ydw 73 proc , Tuczyn 3,000 mieszk., ydw 73 proc., Szumsk 2 000 mieszk., ydw 73 proc., Winiowiec Nowy 4,000 mieszk.. ydw 70 proc. W wojew. Krakowskim: Dbrowa 3,000 mieszk., ydw 79 proc., Trzebinia 1,300 mieszk., ydw 70 proc. W wojew. Lwowskim: Dukla 2,000 mieszk , ydw 73 proc. Szczerzec 1,000 mieszk., ydw 76 proc., Krystynopol 3.000 mieszk.. ydw 74 proc., Tartakw 1,400 mieszk., ydw 70 proc., Frysztak 1,300 mieszk., ydw 74 proc. W wojew. Stanisawowskim: Bolechw 3,000 mieszk., ydw 74 proc. W 11 za miastach ydzi stanowi ponad 80 pr. ludnoci. W wojew. Warszawskim: Kauszyn 6,000 mieszk., ydw 82 proc., Piotrkw Kuj. 900 mieszk., ydw 83 proc. W wojew. Kieleckim: Dziaoszyn 7,000 mieszk., ydw 84 proc., Przytyk 2,000 mieszk., ydw 81 proc. W wojew. Lubelskim: wiere 300 mieszk., ydw 83 pr., Konstantynw 1,000 mieszk., ydw 82 pr., Sterdy 800 mieszk., ydw 89 proc. W wojew. Biaostockim: Czyewo 1,800 mieszk., ydw 87 pr. W woj. Poleskim: Kamieniec Litew. 2,000 mieszk., ydw* 81 proc., flntopol 2,000 mieszk., ydw 82 proc. W wojew. Woyskim: Royszcze 3.000 m ieszk, ydw 82 proc. I wreszcie w nastpujcych 9-ciu miastach polskich ydzi stanowi ponad 90 proc. ludnoci: W wojew. Lubelskim: aszczw 1,100 mieszk., ydw 93 proc., Izbica 3,000 mieszk., ydw 93 proc., Kossw 1,400 mieszk., ydw 97 proc. W wojew. Biaostockim: Goworowo 1,200 mieszk., ydw 91 proc. W wojew. Poleskim: Wysokie Lit. 2,000 mieszk., 91 proc., Dbrowica 3,000 mieszk., ydw 94 proc. ydw

W wojew. Woyskim: Lubomi 3,000 mieszk., ydw 94 proc., Berene 2,000 mieszk., ydw 95 proc. 6

http://rcin.org.pl

W wojew. Lwowskim: Lubczyca Krl. 1,000 mieszk., y dw 91 proc. To te wszystkie dziedziny ycia naszego opanowane s przez ydw. I tak np. w handlu (czerpiemy z ydowskiego czasopisma Ruch Spdzielczy" Nr. 3-ci z r. 1937) na 395,335 przedsi biorstw handlowych w Polsce 207,535 przedsibiorstw znajduje si w rkach ydw, czyli 52,5 proc , przyczem w wojewdz twach wschodnich stosunek ten jest dla ydw jeszcze korzy stniejszy, gdy dochodzi do 71,9 proc. W wojewdztwach zachodnich udzia ydw w handlu jest te niepokojcy, gdy dochodzi ju do 7,6 proc. (Jdzia ydw w handlu w miastach jest wikszy, ni na wsi i wynosi 58,5 proc, podczas gdy na wsiach tylko 41,2 pr. W zawodach wolnych, w Maopolsce lekarzy i prawnikw ydw jest przeszo 70 procent. W Lodzi na 190 adwokatw 110 to ydzi. W Warszawie jest okoo 700 adwokatw ydw Nielepiej, a nawet w niektrych okolicach znacznie go rzej przedstawia si sprawa z narybkiem prawniczym, to jest z aplikantami. Niedawno zostaa ogoszona lista modych pra wnikw w Krakowie, ktrzy zoyli egzamina aplikanckie. 1 ot na 46 ydw byo tylko 8 Polakw . We Lwowie na 113 Polakw, adwokatw, jest 675 ydw, w Stanisawowie 8 Polakw i 86 ydw, w Przemylu 8 Pola kw i 78 ydw, w Tarnopolu 2 Polakw i 45 ydw, w pow . Tarnopolskim niem a ai jednego adw okata Polaka, w Dro hobyczu 5 Polakw i 82 ydw, w powiatach: Koomyjskim, Kosowskim, niatyskim i Horodyskim 6 proc. Polakw i 68 ydw (reszta Rusini), w samej Koomyji Polakw 6,3 proc., ydw 76,7 proc , w 40 mniejszych miastach i miasteczkach Maopolski Wschd, adwokatw: ydw 35,8, Polakw 42. Lekarzy w 40 pomniejszych miastach i miasteczkach jest 78 Polakw i 170 ydw, w pow. Tarnopolskim (bez Tarnopola) jest jeden Polak, a reszta ydzi i Rusini. W Radomiu, gdzie niedawno odbywa si synny proces przytycki, w Sdzie Okrgowym pracuje przeszo 40 aplikan tw ydw. Podprokuratorem Sdu Okr. w Radomiu jest yd Szafer, a doniedawna wicestarost i szefem bezpieczestwa by yd Izaak Shtzer, ktrego bratanica siedziaa w wizieniu za komunizm w tym samym Radomiu. Dyrektorem Pastwowej Wytw. Prochu w Pionkach jestyd Prot. Dyrektorem Zaka dw Amunicyjnych Pocisk" yd Margules i t. d. i t. d. Mamy ju cay szereg miejscowoci, gdzie nauczycielami i wychowawcami w szkole polskiej s ydzi. A ilu to nauczy cieli Polakw bka si bez pracy?

http://rcin.org.pl

Podobny stan rzeczy widzimy we wszystkich dziedzinach naszego ycia. Jsdnoczenie w cigu ostatnich 10 lat w jednym tylko powiecie sonimskim przeszo z rk chrzecijaskich do rk ydow skich 55 duych m ajtkw , w drodze kupna i sprze day, a 50 posiadoci ziemskich w drodze licytacji. Sta nowi to przeszo 15,000 ha. f ^ J e d e n z najwikszych majtkw w powiecie kossowskim Plantalacka, o obszarze 9,000 ha ziemi ornej, poprzednia wa sno hr. Puawskich, zostaa sprzedan firmie ydowskiej Ruchmil. Majtek hr. Krasickiego i Bierzyskiego, Byten (kilka ty sicy ha), przeszed w rce Josielewicza i flstrachana. ^ f ^ W przemyle nie lepiej, bo ostatnio Pabianickie Zakady Wkiennicze przeszy w rce ydowskie. Fabryka za w r kach ydowskich jest poprostu m ordo w ni dla robotnika pol skiego. To te w Czstochowie w ydowskiej fabryce noy i no yczek M. Dziaoszyskiego robotnicy polscy od trzech miesi cy, w godzie, chodzie i brudzie trwajc, okupuj fabryk, za kadaj w ten sposb protest przeciwko nieludzkiemu trakto waniu robotnika i przeciwko wyzyskowi. Do powiedzie, e za 8-mio godzinny dzie pracy robotnik otrzymywa 1,20 z. dziennie. Rwnie tragicznem jest pooenie rzemielnika polskiego, z ktrym walczy przeszo 300 tysicy rzemielnikw ydow skich! Kiedy ju o rzemiole mowa, przyjrzyjmy si rozwojowi jego zaydzenia. Niejaki Bornstein, kierownik biura Ekonomiczno Statysty cznego C. K. B. (centralna kasa bezpr. ydowska), napisa ksi k p. t. Rzemioso ydowskie w Polsce". Jest to ksika b. ciekawa, chcemy wic pokrtce zapo zna naszego czytelnika z jej treci. A wic dowiadujemy si z omawianej ksiki, e ju w roku 1460 we Lwowie s garbarze ydowscy, oraz ydzi we wszystkich dziedzinach naszego rzemiosa. Wedug Bornsteina ju wwczas dziaalno rzemiosa y dowskiego krpowana bya przez chrzecijaskie organizacje rzemielnicze, ktre nie dopuszczay ydw do cechw. Sta tuty cechowe zawieray nawet zakazy lub ograniczenia pracy rzemielnikw ydowskich, a w wielu wypadkach poszczeglne cechy otrzymyway od krlw przywileje i statuty, w ktrych bya zupenie wyranie mowa o ograniczeniu pracy rzemiel nikw ydowskich. Mimo jednak trudnoci, jakie pitrzyy si na drodze rozwoju rzemiosa ydowskiego, stan rzemielniczy wrd ydw wzmacnia si z roku na rok i ju w 16 wieku 1/3 cz ludnoci ydow skiej w Polsce ya z rzem iosa. 8

http://rcin.org.pl

A dzi? Z danych, przytoczonych w pracy Bornsteina. wynika, e w roku 1929 ydzi stanow i przeszo poow o gu rzem ielnikw , przyczem w niektrych wojewdztwach, jak np. w Poleskim i Woyskim, odsetek ich wynosi od 70 do 80 proc. Co si tyczy udziau rzemielnikw w poszcze glnych grupach zawodw, najwikszy odsetek stanowi oni w grupie wkienniczej, bo 64,5 proc. ogu rzemielnikw, w grupie skrzanej stanowi ydzi 38.4 proc. ogu rzemiel nikw, w grupie spoywczej 33 8 proc , w grupie budowlanej 30 proc , w grupie drzewnej 25 proc., w grupie usug osobi stych ydzi stanowi wikszo 53 proc. i t. d. Odsetek uczniw ydowskich w szkoach rzemielniczych typu zawodowego wynosi w latach 1926 1935 12.720 proc., przyczem odsetek uczniw w szkoach pastwowych wynosi 3.6 7.8 proc., a w szkoach samorzdowych 1.1 3.9 proc. ogu uczniw. 90 proc. wszystkich uczniw ydowskich uczy si w prywatnych szkoach zawodowych, utrzymywanych z fun duszw ydowskich. Oto mamy obraz zaydzenia rzemiosa, przedstawiony nam przez samego yda. Rwnie szybko postpowa zalew ydowski w caej Polsce. W roku 1500 byo ydw w Polsce 20,000, w r. 1600 100.000, w r. 1700-200,000, w r. 1791 900,000, w r. 1921 2.800.000, w r. 1935 3,350.000*). Ale i w wolnej Polsce wzrost liczby ydw od r. 1921 do 1935 o 550,000 musi kadego zaniepokoi. Wyjedanie ydw do Palestyny, o ktrem tyle si robi haasu, nie wpywa, jak widzimy, na pomniejszenie liczby ydw w Polsce. CO RO B i YDZI W POLSCE. Przeczytajcie broszur Tajemnice powodzenia ydowskie go, a dowiecie si, co ydzi robi w Polsce, czem si trudni: oszustwem, faszerstwem, paserstwem, przemytnictwem, komu nizmem, szpiegostwem, sutenerstwem i t d. Dla przykadu podamy kilka faktw zanotowanych jed nego dnia: W Rabce aresztowano przebywajcych tam czasowo kil ku wybitnych dziaaczy komunistycznych, ydw. Aresztowany zosta midzy innymi Leon Kasman, dr. Bernard Rosenfeld (funkcjonariusz centrali komunistycznej), oraz Izaak Aronsch, kurjer teje partji. W G dyni zosta aresztowany yd Abraham Grater, robot nik, zamieszkay przy ul. eromskiego, pod zarzutem lenia narodu polskiego.
*) Cyfra pow ysza nie o dp o w ia d a rzeczyw istoci. je s t p o n a d 4 m iljo n y . ydw w Polsce

http://rcin.org.pl

W W arszawie w Sdzie Okrgowym wyznaczony zosta termin wielkiego procesu ydowskich faszerzy obligacyj ru muskich z Moszkiem Iglickim na czele. W O tw ocku w mieszkaniu yda Rakowskiego dokonano rewizji i wykryto wiksz ilo ksiek o treci komunistycz nej, ktre skonfiskowano, a ich wacicisla aresztowano. W W arszaw ie w ksigarni i bibliotece Universum po licja przeprowadzia rewizj i aresztowaa on waciciela ksi garni Halberin, m za jej, wyczuwajc wizyt policji, zbieg. Drug rewizj przeprowadzono w bibliotece Nowa Wie dza, ul. Pawia, ktrej waciciel Lejba Karasin zosta areszto wany. Obie biblioteki opiecztowano, wadze bowiem znalazy bogaty materja, gdy poza broszur i ksikami nielegalnymi znalazy take kilka rkopisw, ktre miay by nielegalnie wy drukowane i wydane jako propaganda komunistyczna. W W arszawie wypuszczono z aresztu za kaucj 500 z. ydwk Genendle Rrmuz, aresztowan pod zarzutem obrazy narodu polskiego podczas zaj w tramwaju. W Warszawie, w zwizku z przygotowaniami do dnia Kominternu, przeprowadzono rewizj w szeregu ksigar, po dejrzanych o przechowywanie bibuy i literatury komunistycznej. Przeprowadzono rewizj w ksigarni S. Fruchtmana przy ul. witokrzyskiej 35. Aresztowano waciciela i osadzono w wizieniu centralnym. Z ksigarni Tom przy ul. Leszno 87, w ktrej ujawnio no wydawnictwa nielegalne, wywieziono ptorej tonny bro szur i bibuy. Pozotem zrewidowano szereg redakcyj czasopism komu nistycznych, jak Ugory, gdzie znaleziono kompromitujc ko respondencj Chopskie Ju tro , Gos Wspczesny, Hory zont, Oblicze Dnia, argonowe Iberboy, oraz Wolnomy liciel Polski, skd wywieziono w czasie rewizji ca platform nielegalnej literatury. W wyniku rewizji wadze bezpieczestwa aresztoway kil ku publicystw: Aleksandra Kubickiego z redakcji pisma Ugo ry, Abrama Lejb Tafta z argonowej Iberboy, oraz Chaima Jawerbauma, maonkw Ludwika i Antonin Merkel, Do r Holcer, Tadeusza Kosiskiego, Hersza Rabinowicza, Adolfa Zauermana i innych. Policja przeprowadzia ponadto rewizj w mieszkaniach prywatnych profesorw kilku uczelni, adwokatw i lekarzy. I to tak we wszystkich dziedzinach naszego ycia. I jaki z tego poytek ma Polska? CO YDZI DAJ POLSCE? Czytamy w prasie codziennej, w kronice wypadkw z je dnego tygodnia: 10

http://rcin.org.pl

1. Ignacy S., lusarz, kapral rezerwy W. 1 24, po od . byciu powinnoci wojskowej, nie mogc znale pracy i nie majc rodkw do ycia, rzuci si pod pocig. Przyczyn sa mobjstwa rozstrj nerwowy z powodu braku zajcia i skraj nej ndzy. 2. Antonina K., sklepowa, I. 27, z powodu bankructwa sklepu, w ktrym pracowaa, po dugich, a bezskutecznych po szukiwaniach jakiegokolwiek zajcia, straciwszy wszelk nadziej znalezienia pracy, otrua si arszenikiem. Przyczyn samo bjstwa wyczerpanie fizyczne i nerwowe. 3. Wojciech M., rolnik, 1 50, zrozpaczony sprzeda z li . cytacji jego osady rolnej za ydowskie dugi lichwiarskie, pod pali dom, ktry mia opuci nazawsze, a sam rzuci si w po mienie. 4. Aleksander Z., technik, 1 30, doprowadzony do rozpa . czy ndz i brakiem zajcia, otru si gazem wietlnym. Po zostawi bez adnych rodkw do ycia on wraz z dzieckiem. 5. Karol R., 1 32, szofer, od duszego czasu bez zajcia, . w przystpie szau rzuci si pod tramwaj elektryczny. 6. Stanisaw G., bezrobotny grnik, 1 38, idc do miasta . po zapomog z Pomocy Zimowej, skutkiem braku ciepego odzienia i obuwia zmar z zimna w rowie przydronym. 7. Marcin W., 1 20, pomocnik murarski, chcc wrci do . rodzinnej wios i. a nie majc pienidzy na podr kolej, tak nieszczliwie wskoczy do bdcego w biegu towarowego po cigu, e dosta si pod koa, ktre przeciy go wp. 8 Jzefa S., 1 20, sierota, ukoczywszy szko handlow . i, nie mogc znale zajcia, zmuszona bya przyj obowizki bony do dzieci u ydw. Zniewolona przez swego chlebodaw c, nie mogc znie swej haby, otrua si kwasem pruskim. 9. Wawrzyniec L., tkacz, lat 38, pozbawiony pracy w y dowskiej tkalni za swe przekonania narodowe, znalaz si bez rodkw do ycia, otru si osadem z wgla kamiennego. 10. Agnieszka U., 1 24, bezdomna suca, nie mogc . znale adnego zajcia, z godu i wyczerpania otrua si kwa sem solnym 11. Aleksander Z., 1 29, bezrobotny piekarz, zasab na . gle na ulicy z powodu wycieczenia i zimna. Stan beznadziejny. 12. Micha B , I. 46, bezrobotny buchalter, skutkiem n dzy wpad w rozstrj nerwowy, zabi strzaami z rewolweru o n i dwoje dzieci, a ostatni kul siebie. 13. Andrzej F., 1 29, bezrobotny szewc, skutkiem ndzy . chory od duszego czasu na grulic, skoczy do Wisy. Zwok nie znaleziono. Pozostawi on i troje dzieci w ostatecznej ndzy.

http://rcin.org.pl

11

14. Karolina O., wacicielka sklepu, 1 40. wdowa, nie . mogc duej wytrzyma nieuczciwej ydowskiej konkurencji, pod wpywem rozstroju psychicznego skoczya z 4-go pitra, ponoszc mier na miejscu. Pozostao dwoje dzieci w wieku szkolnym. 15. Zdzisaw M , inynier, lat 45, znalazszy si skutkiem redukcji w fabryce, bez rodkw do ycia, otru si jak nie znan trucizn. 16. Jan N., student uniwersytetu, 1 22, syn wocianina, . nie majc monoci wnoszenia opat za studja i pozbawiony rodkw utrzymania w Warszawie, wracajc pocigiem na wie do rodzicw, z rozpaczy wyskoczy z wagonu pod przechodz cy pocig pospieszny. mier nastpia natychmiast. Wypadki takie s zjawiskiem codziennym. W lutym 1937 r. prasa donosia: Komitet pomocy godujcej ludnoci Polesia, ktry pra cuje w Brzeciu, stwierdzi niedawno, e akcja doywiania po winna objcf 34,000 osb. Bez pomocy ze strony caego spo" eczestwa ludziom tym grozi mier godowa. Oprcz y* wnoci potrzeba take odziey i lekarstw, gdy do klski go du przyczya si epidemja tyfusu. Najbardziej dotknity klsk jest powiat uniniec, w kt rym pomocy potrzebuje 9,800 osb. Przecie to jasne, e jeeli utrzymuje si w kraju ponad 4 miljony pasoytw, to ile ludnoci rdzennej musi godowa? Ale kiedy si ydom powiada, eby sobie poszli z Polski, ci powouj si na swj 1000 letni pobyt w Polsce. Uwaaj, e to nadaje im rwne z nami prawa. Ale co oni robili w tym okresie czasu w Polsce, czem sobie zasuyli na rwne z nami prawa? Oto nieco faktw z historji pobytu ydw w Polsce: Krl Stefan Batory zosta otruty przez swoich lekarzy ydw Brull i Simoniusza; Jana Sobieskiego truje lekarz yd Emanuel Jona; arcybiskup lwowski Mikoaj Dbowski zosta otruty przez ydw. Upadek Rzeczypospolitej Polskiej zacz si rwnoczenie z zalewem jej przez ydw. Akcja wyborcza Augusta II bya finansow ana przez w ie deskich bankierw ydw . W r. 1920 ydostwo rwnie szkodzio Polsce, pragnc, aby zawadna ni Bolszewja, bdca przecie w ich rkach. Nie bdziemy na ten temat przytaczali dowdw, bowiem znajdzie je czytelnik w naszej broszurze p, t. ydzi w czasie walk o niepodlego Polski. W niniejszej pracy przytoczymy jedynie fakt, jaki mia miejsce w r. ub. w parlamencie belgij skim. 12

http://rcin.org.pl

Mianowicie na posiedzeniu tem znalaza si po raz pierw, szy na forum publicznem sprawa sabotau transportw am u nicji dla Polski w czasie wojny polsko bolszewickiej w r. 1920. Deputowani katoliccy z partji Rexistw zgosili w parlamencie interpelacj, ktra wywoaa dug i bardzo ciekaw dyskusj. Przywdca partji katolickiej Cartona de Viarta stwierdzi, e so cjalici czyni obecnie wszystko moliwe, aby pomc komuni stom hiszpaskim, a w r. 1920, kiedy bolszewicy znajdowali si pod bramami Warszawy, urzdzali strajki, przeszkadzajc w zaopatrywaniu Polski w bro i amunicj. Przywdc partji socjalistycznej i gwnym sprawc sabo taw transportw amunicji do Polski by wtedy Emil Vandervelde, obecny wicepremjer belgijski. W odpowiedzi na wniesion interpelacj owiadczy on, e anologja midzy obecn sytuacj a wojn polsko bolszewi ck jest niecisa. W roku 1920 napastnikiem nie bya Rosja, lecz Polska Z odpowiedzi, jakiej udzieli w dyskusji Vanderveldemu byy minister Paul Hymans, wynika, e rzd Francji domaga si od Belgji przepuszczenia amunicji, przeznaczonej dla Polski, ale rzd belgijski nie zgodzi si na t propozycj. Wwczas to minister Hymans poda si do dymisji, a jego dy misja pocigna za sob upadek rzdu socjalistyczno-Iiberalnego. Nowo powstay za rzd katolikw i liberaw powzi natychmiast decyzj wysania nagromadzonych w Antwerpji materjaw wojennych do Polski. flle mimo to wszystko pachokowie ydowscy z pod zna ku PPS. i komuny wcigaj biednego robotnika w swe szpony, podburzaj brata przeciw bratu, obiecuj raj na ziemi, eby po barkach robotniczych doj do zagrabienia caej Polski. Ale jednoczenie taki yd Prywes w odzi podpali swoj fabryk, dziaajc na szkod robotnikw i wierzycieli, a w prze biegu ledztwa wiadkowie zeznali, e Nusbaum, brat redaktora czytanej przez gupich gojw Republiki, jako kontroler ode zwa si, e robotnicy to stado byda i dziw ne jest, e na nich Pastw o buduje sw przyszo. Rzecz prosta, ydzi s wrogami nietylko robotnikw, ale caej Polski. We wrogoci swojej s coraz bezczelniejsi. ydowski Nasz Przegld" omiela si pisa ju w ten sposb: Polska znajduje si przed dylematem: albo straci po k a n e terytorja czy naw et faktyczn niezaleno, albo bdzie m niej antysemicka. Jako patrjota wybieram to dru gie, a jako znawca spraw midzynarodowych musz przyzna, e w danym wypadku interes Polski zbiega si z interesem ydowskim. Jeeli chodzi o stosunek ydostwa do robotnika, to na za gadnienie to rzuca jaskrawe wiato list yda Barucha Levyego,

http://rcin.org.pl

13

skierowany do Marksa (twrcy socjalizmu yda). List ten ukaza si w antwerpijskiej gazecie ludowej De Stromloop" (Ne 28 z r. 1935), a potem zosta przedrukowany w zeszycie wrzeniowym z r. ub. w erfurtskiej Welt-Dienst (N II, 16/17): Lud ydowski, wzity jako cao, bdzie sam sobie Me sjaszem. Uzyska on panowanie nad wiatem przez stopienie innych ras, przez usunicie granic krajowych, przez zniszczenie monarchji, ktre s podporami indywidualizmu, i przez utwo rzenie republiki wiatowej, w ktrej wszdzie ydom bd przyznane prawa obywatelskie W tym nowym porzdku wia towym bd synowie Izraela, ktrzy s rozproszeni po caym wiecie, dostarcza bez przeszkody przywdcw, przedewszystkiem w tym celu, b y jeli si udam ^sy robotnicze w z i pod swoje kierow nictw o. Rzdy ludw, ktre tworz repu blik wiatow, wpadn przez zwycistwo proletarjatu bez wiel kich trudnoci w rce ydw. Prywatna wasno bdzie wte dy zniesiona przez ydowskich wielkorzdcw, ktrzy wwczas take bd zarzdzali majtkiem pastwowym. W ten sposb bdzie wypenione proroctwo Talmudu, e ydzi posid wa dz nad dobrami ziemi, skoro nadejdzie czas mesjanistyczny* Talmud, o ktrym wyej mowa, powiada: A narody w iata goim (czyli goje, a wic chrzecijanie przyp. Autora) psom si r w n a j . Dla yda wic goj, chrzecijanin, rwny jest psu. YDZI ID. ydzi id na podbj caego wiata chrzecijaskiego, Id z orem w doni, ktrym jest kom unizm . Jak donosili do S. N. w grudniu 1936 r.: w pastwowem gimnazjum eskiem w Biaymstoku decydujcy wpyw na ga zetk cienn ma ydwka Leja Rudzik, ucz. kl. VIII, pozosta jca w do czuych i ciepych stosunkach z krewnymi" z za wschodniego kordonu. Ta ydwka wraz z grup koleanek, bdcych pod jej wpywem, pod paszczykiem demokracji, li beralizmu i humanitaryzmu, systematycznie szerzy tendencje komunistyczne. W procesie o zajcia antyydowskie w Zambrowie (gru dzie 1936 r.), wiadek komendant posterunku P. P. na za pytanie adwokata, czy ci komunici to tylko proletarjat ydow ski odpowiedzia: Nie! Komunici w Zambrowie to nietylko proletarjat ydowski, a rwnie ydzi zamoni, nawet bogaci kupcy tamtejsi. Modzie polska wyadowaa w zajciach anty ydowskich w Zambrowie w niech do ydo-komuny take z powodu jej agitacji w wojsku. Niedawno w Zambrowie w 71 p. p. wykryto jaczejk komunistyczn, przyczem aresztowano 6 onierzy, samych ydw. 14

http://rcin.org.pl

Obok nich aresztowano i osadzono za dziaalno wywro towy kilkunastu ydw, wsppracujcych z komun w wojsku, w tern nauczycielk szkoy powszechnej ydwk. Modzie, zorganizowana w Str. Nar., obserwowaa t dziaalno komuny i sw wrog postaw zamanifestowaa w swoisty sposb przez przewrcenie kilku straganw z pomidorami. Oczywicie fala agitacji komunistycznej wypywa na cay wiat z Rosji sowieckiej. Jak mwi instrukcja kominternu, Nadchodzi decydujca chwila do walki z faszyzmem i reakcj midzynarodow o de mokracj. W walce tej proletarjat wszystkich krajw musi wzi rozstrzygajcy udzia. Walka ta jednak, jeli ma by wygran, musi si rozpali w tych orodkach, ktre, graniczc z Sowietami, mog liczy na skuteczn pomoc gwnej ostoi rewolucji wiatowej, jak s Sowiety. 1 oto napywaj z Rosji sowieckiej rozkazy zawadnicia ideologj komunizmu organizacyj modzieowych, jak T. U. R. (P. P. S.) Wici, Siew, Zw. Pol. M Demokratycznej, Legjon Modych, i t. d. O ile chodzi o oddziaywanie na Polakw, oklnik kae to czyni pod hasem walki o pokj i niepodlego Polski. Wszdzie naley demaskowa hitleryzm w Polsce. Naley po piera organizacje chopskie; stosujc taktyk jednania sobie ludowcw wysuwaniem dania, by pozwolono wrci Witoso wi Za podane uznano wsplne zebrania polityczne ludow cw z socjalistami. Forsowa naley szerzce zamt strajki chopskie. Rwnoczenie naley wspdziaa ze zblionymi organi zacjami, celem prowadzenia wsplnej walki z bojwkami en deckimi i naley dy do oderwania drobnomieszczastwa od zdrady narodowej. Najbliszem zadaniem jest wyzyskanie bezrobocia dla agi tacji komunistycznej. Oklnik kae propagowa zerwanie sojuszu wojennego z Niemcami hitlerowskimi i popiera wszystko, co do tego wiedzie w polityce zagranicznej. Naley tworzy komitety ko biece do walki z reakcj pod hasem obrony pokoju. W kocu roku 1936 jedno z pism stoecznych donosio z Lubelszczyzny: Krci si tu wielu azikw, udajcych bezrobotnych, a siejcych hasa komunistyczne. Sporo jest te miejscowych, rekrutujcych si przewanie z przyjezdnych emigrantw z Fran cji. Dziaaj oni bardzo sprytnie. Zapisuj si do legalnych organizacyj politycznych i spoecznych socjalistycznych ludow cowych, narodowych czy katolickichi tu powoli zaczynaj s czy jad komunizmu. Niejednokrotnie natrafilimy na komu

http://rcin.org.pl

15

nistw, udajcych gorliwych socjalistw, ludowcw, antysemi tw, a nawet praktykujcych katolikw. Gdy zdobyli sobie zaufanie w rodowisku, rozpoczynali w sposb ostrony pro pagand hase komunistycznych. To przenikanie agitatorw komunistycznych do legalnych organizacyj politycznych i spoecznych nie jest przypadkowe. Zdoalimy stwierdzi, e ten najnowszy typ roboty i taktyki komunistycznej zosta ustalony przez central partji komuni stycznej w Polsce. Podyktowany on zosta kilku wzgldami. Przedewszystkiem chodzio komunistom o ukrycie swych agi tatorw przed okiem policji i niechci do jawnej roboty ko munistycznej wierzcych mas chopskich, poza tem komunici chc rozoy lub opanowa legalne stronnictwa i organizacje, aby zniszczy wszelkie orodki niezalenej ooinji na wsi Cie kawe, e w rodowiskach socjalistycznych i ludowcowych pro paguj haso Frontu Ludowego, nawoujc do zjednoczenia wszystkich stronnictw lewicowych. W ostatnich czasach agitatorzy komunistyczni w Lubelszczynie opowiadaj swoim zaufanym, e niedugo dojdzie do wielkich i wanych wydarze we wschodnich wojewdz twach Polski Zacznie si w Lubelszczynie, przerzuci si na Woy i do Maopolski Wschodniej i rodkowej" tomacz. Bdzie to ostateczny atak biedoty chopskiej na obszarnikw, ksiy, urzdnikw i policj rozpalaj wyobrani. Gdyby kuacy poszli z panami i ksimi, to i z nimi si rozprawimy gro maorolnym. Na zapytanie, skd bro, odpowiadaj: do granicy blizko, to i o bro atwo. Hiszpanja daleko od Moskwy, a i tak bro otrzymaa". Podobne informacje otrzymalimy z Maopolski rodko wej i Wschodniej. Okazuje si, e robot komunistyczn prze raeni s rwnie dziaacze ukraiscy, ktrzy stwierdzaj, e agitatorzy komunistyczni masowo przenikaj do ukraiskich organizacyj politycznych, spoecznych i gospodarczych, siejc zamt i rozterki. Komintern rzuci wielkie pienidze na Polsk stwierdzi wybitny dziaacz ukraiski w rozmowie z jednym z naszych ideowych wsppracownikw, objedajcych Maopolsk Wschodni. Widocznie rozpoczto gr o wielk stawk. Zape wne chodzi o powtrzenie w Polsce przykadu hiszpaskiego"! Midzy innemi w dn. 3 stycznia 1937 r. na posiedzeniu rady Kominternu w Moskwie uchwalono wyasygnowa 250.000 dolarw na powikszenie funduszw, zwizanych z agitacj komunistyczn w Posce. Podobn dziaalno prowadzi komunizm w caym wiecie, a midzy innymi i we Francji. Pisma francuskie zamieciy w swoim czasie sprawozda nie z broszury p. J. Dorriota p. t. Francja nie bdzie pa 16

http://rcin.org.pl

stwem niewolnikw. P. Dorriot stwierdza w swej broszurze, e francuska partja komunistyczna nie m a nic wsplnego z o bro n praw robotniczych, czy te z realizowaniem jakie go programu spoeczno-gospodarczego. Jedynym celem i sen sem istnienia tej partji jest niewolnicze wykonyw anie roz kazw i zlece dyplom acji sow ieckiej nawet w takich wy padkach, gdy rozkazy te zn a jd u j si w jaskraw ej sprze cznoci z interesam i warstw w ydziedziczonych". Jak dugo polityka rzdu odpowiada Moskwie, komunici francuscy s cisi i posuszni, najmniejsze jednak odstpstwo p. Bluma od linji powoduje natychmiastow fal strajkw okupacyjnych, rozruchw i niepokojw. Nic dziwnego, przecie w pocztkach 1937 r. Mcskwa przeznaczya 20 miljonw frankw na akcj komunistyczn we Francji. Zydostwo zreszt finansuje wszelkie ruchy wywrotowe w caym wiecie. W grudniu 1936 r. donosia prasa z Buenos ires, e wa dze policyjne zawiadomiy komisj senatu, e dziaalno ko munistw w Argentynie jest kierowana przez Moskw za po rednictwem organizacji pomocniczej, majcej swoj siedzib w Paryu. Prezydjum policji w memorjale o wzrocie ruchu komunistycznego wskazuje, e ca propagand kieruje Moskwa przy pomocy filji w Paryu. Pienidze na agitacj kom unistyczn s przesyane za porednictw em biura paryskiego. Kilku dziaaczy komu nistycznych w Argentynie otrzymuje t drog stae zasiki. W r. 1936 Sd Okrgowy w Rybniku skaza 15 komunistw-ydw z pod Czstochowy, ktrzy usiowali nielegalnie przekroczy granic, by przez Niemcy i Francj dosta si do Hiszpanji. Celem tej eskapady byo przewiezienie 30 tysicy zotych dla czerwonego rzdu, znajdujcego si wwczas je szcze w Madrycie. ydzi finansuja przewroty z tem zbytnio nie kryj. w caym wiecie i nawet si

W czasopimie The Amerieain Hebrew z dn. 10 wrze nia 1920 r. czytamy: Ta zdobycz (t. j. rewolucja w Rosji), k tra bdzie zapisana w historji ja k o najdoniolejszy re zultat w ojny w iatow ej, zostaa osignita w znacznej m ierze przez ydow sk m yl, ydowskie niezadow olenie, ydow skie pragnienie przebudow y. f\ w gazecie Commu nist" z kwietnia 1919 r. pisa yd Cohan: M ona pow iedzie bez przesady, e w ielka rosyjska rew olucja socjalna zo staa rzeczywicie do k o nana rkam i ydow skim i". 1 nietylko rkami ydowskimi.

http://rcin.org.pl

17

Rzd amerykaski przej we wrzeniu 1917 r. nastpujc depesz:


S to c k h o lm , 21 wrzenia 1917 r. P. Rafael S ch o la k , H a p a ' p a ra n d a . D rogi tow arzyszu! D yrekcja b a n k u M. W ah rb urg zaw ia" d a m ia z g o d n ie z d e p e s z dyre kcji sy n d y k a tu westfalsko - reskie g o, e rac h un ek b ie cy zosta otw arty na p rze dsiw zicie tow arzysza T rockiego. J . F iirs te n b e rg .

Depesza ta zostaa umieszczona w urzdowym wydawni ctwie amerykaskim. Zaznaczy' nalev, e bank M aksa W ahrburga je st ydowski, podobnie jak syndykat w estfal sko - re ski. Ponadto tajny wywiad amerykaski stwierdzi i przesa t wiadomo rzdom koalicji, e prcz powyszych firm jeszcze kilkanacie innych osb i bankw ydow skich fin ansow ao przew rt bolszew icki. E. Kloth w broszurze Socjalizm i ydostwo, wspomi najc o pismach socjalistycznych, stwierdza, e s wszystkie bez w yjtku nam aszczone ydow skim olejem i posm aro w ane ydow skim i pienidzm i. Tene Kloth stwierdza, e rew olucj w Niemczech robi yd, O skar Cohn, za ro syjskie pienidze, dostarczone przez b. ambasadora rosyjskiego, Joffego, w kwocie 4 miljonw rubli, do czego w Cohn sam si przyzna, aujc przytem, e okolicznoci uniemoliwiy mu wydanie caej sumy. CO DA ROBOTNIKOWI KOMUNIZM? Przytoczymy gos sympatyka komunizmu i pisarza fran cuskiego Z. F. Celine, ktry w artykule Mea culpa (moja wina) opisuje swoje wraenia z Rosji: A wic autor wyraa oburzenie, e inynier zarabia w Ro sji 7,000 rb na miesic, gdy kobieta pracujca 50. e para b u t w kosztuje 900 fr , e caa niemal Rosja yje z bude tw, ktre s zaledwie dziesit czci budetu normalnego, bo reszta idzie na policj, propagand i w ojsko. Wszystko to pisze Celine jest niesprawiedliwoci no wego rodzaju, ale okropniejsz jeszcze ni dawniejsza, jeszcze bardziej anonimow i zamaskowan. Dalej Celine pisze, e dawniej rewolucyjni winiowie w twierdzy Petropawowskiej nie byli tak pilnie strzeeni i od cici od wiata, jak dzi wszyscy obywatele pastw a so wieckiego. wczeni winiowie mieli prawo przynajmniej swobodnego mylenia, dzi nie w olno tego robi nik o m u . Obywatel rosyjski, ktry utrzymuje policj, najliczniejsz, najbardziej podejrzliw i najbardziej sadystyczn na caej kuli ziem skiej, znajduje si pod jej cisym nadzorem, mczy si w swoim kraju i gdyby mg wyjecha z Rosji, gdyby utworzono co w rodzaju exturista na wzr istniejcego inturista, to obywatel ten staraby si nie wrci wicej. 18

http://rcin.org.pl

Mog si o to zaoy z wadzami sowieckimipisze Celine ale nie ma obawy, aby przyjy one taki zakad. Gdyby sprbowano go rozegra, to nie zostaby w Rosji nikt. Wszyscy staraliby si z niej uciec. Inny za pisarz francuski A. Gide, rwnie zwolennik ko munizmu, po powrocie z Rosji, pisze: W Sowietach klas spoecznych nie ma pisze Gide. Ale s biedni. 1 to ogroma wikszo. Ale nie biedni, w sen sie zachodnim tego sowa. Tam s nd7arze, ktrym nikt nie pomoe. Filantropja jest zabroniona wszystkim zajmuje si pastwo. Tak, dzi klas nie ma. Ale bd ju w nastpnym poko leniu. Wytworzy si sowiecka finansjera. Obecnie, na pik nych wybrzeach Morza Czarnego, istniej robotnicze hotele, nie ustpujce luksusom Riwierze. Ale robotnik mieszka w nich nie moe, bo zarabia 70 rubli miesicznie, czyli 30 z. R kilo chleba kosztuje 2 z. To te w luksusow ych hotelach bawi si i urzdza bankiety dzisiejsza buruazja urzdnicza, jutrzejsi fin an sici i posiadacze. Hiszpanj w Sowietach dugo nikt nie zajmowa si. Pra wda nie daa dyrektyw. Dopiero na komend rozpoczy si manifestacje. Dlaczego czekano? pyta Gide. Odpowied prosta: czekano na zoto z Banku Hiszpaskiego. 1 rzeczywicie, Rosja Sowiecka nie bezinteresownie udzie-. lia swojej pomocy czerwonemu rzdowi Hiszpanji. Obradujcy komitet nieinterwencji w Londynie stwierdza, e od 28 lipca r. ub. do 24 sierpn!a wywieziono z Hiszpanji 2 miljony 312 tys. funtw (funt dwadzieciakilka z.), a mi dzy 6 a 30 padziernika wywieziono 1,248 skrzynek zota war toci 21 milj. 300 tys. funtw. Ale idmy dalej krwawym szlakiem niedoli robotnika ro syjskiego. Narodowy Zw. Pracy Nowego Pokolenia Rosyjskiego (z sie dzib w Belgradzie) opublikowa Apel do rzdw i narodw wiataOto wyjtki onego apelu: Historja ludzkoci nie pamita takiego sponiewierania praw czowieka; ani jeden nard nie dozna tak strasznego, zarwno moralnego, jak i fizycznego spustoszenia, ani jeden nard nie wpisa do swojej historji bardziej krwawej stronicy, jak nasz nieszczliwy nard rosyjski. W obozach koncentracyjnych, w tundrach Sybiru, w botach pnocy i w lasach nie do przebycia, w wi zieniach bolszew ickich um iera m iljony chopw , robotni kw , ich synowie, ci, dla ktrych jakoby bya przeprow a

http://rcin.org.pl

19

dzana i nadal prowadzi si ta krw awa rew olucja. Miljony tych ludzi w ysano na pewn i n ie un ikn ion mier. Domy ich zrujnow ano i rozgrabiono. Rodziny ich w y gnano z miejsc ojczystych i rozrzucono po przestworzach Rosji. Czy mona uwierzy w to, co si dziao i dzieje w na szej Ojczynie? Ze na o g rew olucja zabraa przeszo dw adziecia m iljo n w istnie ludzkich, e w obozach kon centracyjnych siedzi przeszo sze m iljon w ludzi, e tyle jeszcze znajduje si na w ygnaniu i w w izieniach, e w dw udziestym wieku g d zm usza ludzi do stania si ludoercam i ? Czy mona uwierzy w to, by w pastwie,, wolnego czo wieka dw unastoletnie dzieci byy zrw nane wobec prawa z dorosym i w cznie do kary mierci? Czy mona uwie rzy, by w pastwie dyktatury proletarjatu robotnicy byli tak eksploatow ani, ja k w adnym innym najbardziej bezprawnym kraju, e eksploatuje si prac kobiet i dzie ci, e zduszono zupenie w olny ruch zaw odow y. Czy m ona uw ierzy w to, by ro b o tnik Zagbia D o nieckiego m ieszka po bydlcem u w ziem iankach?! A kto rzdzi Rosj? ydzi. Na 24 c zo n k w rady kom isarzy ludow ych (rady m i nistrw ) w r. 1935 byo 12 ydw . Na stanow iskach w ice-m inistrw widzim y 14 ydw . W odpowiednim te stosunku widzimy zaydzenie wszel kich urzdw rosyjskich. Dane czerpiemy z ksiki yda, Abrahama Kellera, zbiegego z Niemiec do Szwajcarji, ktry w pracy swojej opiera si na statystykach sowieckich. Udzia ydw w Wszechzwizkowej Partji Komunistycznej wzrasta w miar lat i utrwalania reimu komunistycznego. W roku 1922 byo ich 19,562, w 1925 31,200, w 1926 44,300, a w 1927 ponad 45,000. W Zwizku Modziey Ko munistycznej", t. zw. Komsomole, ydw byo 86,126, t. j. 44 proc. Na wyszych uczelniach modzie ydowska nie przekraczaa w roku 1911 9,4 proc., natomiast w roku 1927 byo jej bez maa 16 proc. Przy czem w Rosji waciwej na wyszych uczelniach studjowao ydw 11,5 proc., na Ukrainie 28,8 proc., a na Biaorusi 29,5 proc. ywio urzdniczy ydowski wszechstronnie wypenia wszystkie komrki ycia pastwowego w Sowietach. W roku 1928 byo ydw-urzdnikw pastwowych na Ukrainie 54,050 (17 proc.), na Biaorusi 10,997 (21,2 proc.), w m. Moskwie 17.312 (11,2 proc.), w m. Leningradzie 8,606 (9,6). Udzia ydowskich urzdnikw w handlu i przemyle w wymienionych 20

http://rcin.org.pl

okrgach jest najliczniejszy. Na Ukrainie jest ich w handlu i instytucjach kredytowych 38,602 (38,3 proc.), na Biaorusi 7,837 (56,9 proc), w Moskwie 10,828 (12,5 proc.), oraz w Le ningradzie 4,463 (11 proc.); w przemyle Ukraina 16,^53 (14,9 proc ), Biaoru 2,803 (40,4 proc.), Moskwa 4,329 (8,3 proc.), Leningrad 2,724 1 5,8 proc.); w rzemiole Ukraina 4,378 (51,6 proc.), Biaoru 984 (61,3 proc), Moskwa 605 (12,6 proc.), Leningrad 363 (14,3 proc.). Transport Ukraina 1,984 (23,5 proc.), Biaoru 213 (37,5 proc.), Moskwa 344 (4,2 proc.), Leningrad 220 (4,7 proc.). Rolnictwo Ukraina 1,966 (8,0 proc.), Biao ru 857 (21,5 proc.), Moskwa 69 (9,6 proc.), Leningrad 136 (9,7 proc.); na kolejach Ukraina 899 (1,7 proc.), Biaoru 145 (1,8 proc), Moskwa 233 (1,9 proc), Lenin grad 22 (1,9 proc.); w lenictwie Ukraina 780 (16,7 proc.), Biaoru 181 (19,6 proc.), Moskwa 806 (11,4 proc.), Leningrad 263 (7,7 proc.). W innych zawodach: Ukraina 706 (5,5 proc.), Biaoru 1,411 (11,2 proc.), Moskwa 785 (1,3 proc.), Leningrad 400 (1,2 proc.). Ogem ydw -urzdnikw na Ukrainie w 1928 r. 126,518 (16,8 proc), na Biaorusi 25,508 (25,5 proc.), w Moskwie 35,338 (8,9 proc.) i w Leningradzie 17,413 (7,2 proc.). Najbardziej nasycone ydami s ssiadujce z Polsk republiki Ukraiska i Biaoruska. W aparacie pastwowym i partyjnym odsetek ydw wynosi wicej ni odsetek ich wrd ludnoci obu krajw. W radach wiejskich Ukrainy ydzi reprezentowani s przez 1,6 proc., podczas gdy wrd ludnoci wiejskiej zamieszkuje ich tylko 0,2 proc., na Biaorusi liczby te wynosz 2,5 proc. i 0,4 proc. W radach miejskich Ukrainy ydzi wynosz 19,3 proc., na Biaorusi 30,1 proc., w rejonowych komite tach wykonawczych Ukrainy 3,8 proc., Biaorusi 8,3 proc., w okrgowych komitetach wykonawczych Ukrainy 4,3 proc., Biaorusi 20,2 proc. W republikaskich konferencjach Ukrai ny 8,5 proc., Biaorusi 16,9 proc. Niestety, nie tylko w Rosji rzdz ydzi. Cay wiat od czuwa dotkliwie niszczycielskie wyniki wpyww ydowskich Istniejcy przy Lidze Narodw komitet do walki z kryzy sem ogosi niedawno sprawozdanie, wstrzsajce tragiczn wy mow cyfr. W cigu jednego roku: 2,400,000 ludzi um aro z wy cieczenia i godu, 1,200,000 odebrao sobie ycie z ndzy. W ponurej tej statystyce czytamy dalej, e spki i zwizki handlowe i kartele rolniczo -przemysowe postanowiy nie do puci do obnienia cen produktw rolnych i ywnocio wych. Czy wobec tego nadmiar produktw postanowiono...

http://rcin.org.pl

21

rozda godnym i biednym? N ie ! zniszczy!... Zniszczono: 2,500,000 kg. cukru, 568 wagonw zboa, 144,000 wagonw ry u, 267,000 wagonw kawy, nadto spalono na opa... 432,000 wagonw zboa, 500,000 centnarw misa w konserwach zmar niao, co w sumie daje 8 miljardw. 438 miljonw, 840 tysi cy kilogramw artykuw spoywczych. rodki ywnoci, zni szczone w cigu jednego roku, byyby wystarczyy na obdzie lenie kadego z tych nieszczliwych, ktrych gd i ndza pchny w objcia mierci, 2,344 kg. artykuw spoywczych. Obliczajc, wedug skali najwyszej, roczne spoycie w wyso koci 980,02 kg. na gow zniszczone zapasy byyby wy starczyy na 3 lata. A przecie handel i przemys w caym wiecie s w ol brzymiej wikszoci w rkach ydowskich. Krwawy yd zniszczy, zmiady Rosj, niszczy cay wiat. Czyni to wszystko z nienawici do wiata chrzecijaskiego, do Kocioa katolickiego. Hiszpanja jest wieym dowodem nienawici ydo-komuny do Kocioa katolickiego. Oto deputowany (pose) parlamentu francuskiego p. Du pont rzuci w twarz skrajnej lewicy francuskiej, sprzyjajcej czerwonemu rzdowi Hiszpanji, prawd o nikczemnoci czer wonych wojsk hiszpaskich, przedstawiajc dokumenty, z kt rych wynika, e: 32 zakonnikw ze szkoy chrzecijaskiej zostao roz strzelanych, e 25 zakonnikw z Tarragony zostao rozstrze lanych, e wszyscy zakonnicy z okrgu Bezier zostali rwnie rozstrzelani, e wszyscy duchowni z nowicjatu w Grinon, koo Madrytu, zostali rozstrzelani, e wszyscy zakonnicy ze szk w miejscowociach St. Raphael i Velasquez, oraz wszyscy za konnicy klasztoru Marjaskiego w Toledo zostali rozstrzelani, e Karmelitw w Barcelonie porbano siekierami, e 24 braci zakonu St. Jean de Dier w miejscowoci Calafell zostao wy mordowanych, e 30 braci z zakonu Mki Paskiej w Katalonji wymordowano, e w Siguenzy zamordowano jednego dnia bi skupa, 20 ksiy i 19 seminarzystw, e w klasztorze Monte Ferrat wymordowano 28 zakonnikw, e zakonnice ze szkoy chrzecijaskiej, mieszczcej si przy ul. Aragoskiej w Barce lonie, zostay powieszone w kociele, znajdujcym si naprze ciw ich klasztoru, e sprofanowano cmentarz wizytek. Wedug prowizorycznych oblicze, ogem w ym ordow anych zostao przez czerwonych 15,000 ksiy, zak on nik w i zakonnic. Pewna sanitarjuszka francuska w Madrycie syszaa od pewne go rannego milicjanta, e wasnorcznie zamordowa on 58 ksiy. Zobaczcie panowie trzy fotografje mwi pose. J e dna z nich przedstawia crk pewnego robotnika katolika, kt rej milicjanci obcili nog. 22

http://rcin.org.pl

Druga fotografja przedstawia b. ministra katolickiego Mapasa, ktremu wykuto oczy przed mierci, wreszcie eby tyle zbrodni nie zostao bez podpisu oto fotografja zrobiona przez pewnego Anglika w dzie zdobycia Toledo przez milicj. Przedstawia ona napis na murze klasztoru Marjaskiego, na krelony ludzk krwi: W ten sposb zabija Czeka! cz cie si bracia proletarjusze, niech yje czerwone Toledo! Oto co nas czeka na wypadek zwycistwa w Polsce fron tu ludowego, oto przyszo nasza, jeli nie uwolnimy Polski od zalewu ydowskiego, ktry jest jednoczenie tworzywem, rozsadnikiem zarazy komunistycznej w Polsce! W kadym n-rze Samoobrony Narodu ostrzegamy przed grocem niebezpieczestwem, wskazujemy na robot ydow sk. ktra dy do utworzenia w Polsce za wszelk cen fron tu ludowego. Niedawno powstaa centrala, ktra ma kiero wa dziaalnoci niektrych pism w tym duchu. W rachub wchodz nastpujce pisma stoeczne: czo}owo-masoska Epoka, lewicowo-sanacyjny Kurjer Poranny i Dziennik Poranny, oraz socjalistyczny Robotnik" i Dzien nik Popularny (zawieszony przez wadze w pocztku r. 1937) z Tygodniem Robotnika". Wpyw centrali ma by te rozci gnity na lewicow pras prowincjonaln rnych odcieni. Akcj t finansuje jak donosi ABC radykalny, lewiCowo-sanacyjny Zwizek Nauczycielstwa Polskiego, ktry na by cz akcyj Stoecznej Spki Wydawniczej, wydajcej Kurjer Poranny (ten ostatni, po ustpieniu z redakcji p. Rzy mowskiego, zmieni nieco swj kierunek przyp. Autora) i Dziennik Poranny. Ten ostatni organ lewicowo - sanacyj ny posuwa si tak daleko w kierunku ideologii frontu lu dowego, e twierdzi, i akcja antykomunistyczna prasy pol skiej jest teroryzowaniem opinji publicznej, intryg polskie go wstecznictwa. 1 dziwi si, e w niektrych szkoach zabrania si czyta pism, redagowanych w duchu katolickim, a poleca si pismo Pomyk, ktry jest wydawany przez Zwizek Nauczycielstwa Polskiego. Jeli o ten ostatni chodzi, to chyba wystarczy przytoczy za innymi gazetami (Gazeta witeczna i Sowo Katolickie), e Z. N. P. stoi pod rozkazam i b. kom isarza bolszew i ckiego z Leningradu, yda M endelbauma-Drzewieckiego. Naley on do Pastw ow ej Rady Pedagogicznej i je st cen zorem ksiek i podrcznikw szkolnych. Za je g o to g w nie spraw Z. N. P. poczy si z socjalistam i i k o m u nistam i. Czy powysze nie charakteryzuje naleycie kierunku na szego szkolnictwa i lewicowego nauczycielstwa?

http://rcin.org.pl

23

WftLKfl Z KOCIOEM. Jak rzeklimy, ydzi id na podbj wiata chrzecija skiego, w imi czego najzacieklej zwalczaj Koci katolicki. Londyski miesicznik katolicki The Katholic Gazette w r. 1936 poda w streszczeniu szereg referatw, wygoszonych w pewnem stowarzyszeniu ydowskiem w Paryu. Streszczenia tego dostarczy pewien czowiek, ktry uczestniczy w tych ze braniach i ze wzgldw zrozumiaych nie chcia poda swego nazwiska. Streszczenia te przytoczymy poniej i prosimy Czytelnika, aby je porwna, zestawi z Protokuami Mdrcw Syjonu. Zniszczy K oci katolicki. Pki u gojw istnieje jeszcze jakakolwiek idea etyczna porzdku spoecznego i dopki nie jest w nich wytpiona wszelka wiara, wszelka mio Ojczyzny, wszelkie uczucia go dnoci ludzkiej, nasze panowanie nad wiatem nie nastpi. Mamy jeszcze dug^ drog przed sob, nim dojdziemy tak daleko, e bdziemy mogli pow ali gw nego swego przeciw nika, K oci katolicki. Powinnimy stale pamita o tem, e Koci katolicki to jedyna instytucja, ktra od samego pocztku staa nam na drodze i jak dugo istnie bdzie, stale nam bdzie zawadza. Koci katolicki przez waciwy sobie sposb pracy, przez bu dujcy i moralny wpyw wychowania bdzie umia zawsze za chowa dzieci swoje w takiej postawie ducha, ktra im udzieli zbyt duo godnoci osobistej, aby si poddali naszemu pano waniu i ugili si przed przyszym krlem Izraela... Dlatego m usielim y si stara znale rodki i spo soby, aby w strzsn Kocioem kato lick im a do j e9 podstaw . Rozpowszechnilimy ducha buntu i niepohamowa nej swobody wrd narodw, aby oderwa od wiary i do tego poprowadzi, eby si wstydzili swego w yznania wiary i nauk i przykaza swego Kocioa. Wielu z nich doPro wadzilimy tak daleko, e chepi si swem bezbonictwem, a nawet si szczyc pochodzeniem od mapy. Owe nowe teorje, ktre zawieraj w sobie niemoliwo urzeczywistnienia komunizm, anarchizm, socjalizm m j my im wpoili, tak, e oni wykonuj przez to wstpne prace do osignicia naszych wasnych ostatecznych celw... Gupi goje przyswoili sobie z najwikszym entuzjazmem te teorje, nie przypuszczajc, e pochodz one od nas, i e s to tylko rodki, za pomoc kt rych my przeciwko nim pracujemy. Mymy Koci katolicki przez najgorsze oszczerstwa z botem zmieszali i zbrukalimy jego dzieje, sfaszowalimy 24

http://rcin.org.pl

najszlachetniejsze jego poczynania w dziea haby. Zbrodnie jego wrogw przypisalimy jemu samemu i przez to skupilimy wrogw Kocioa wkoo siebie. Z wynikw moemy by najzu peniej zadowoleni; jestemy bowiem wiadkami, e dzi w r nych krajach walka przeciw Kocioowi ywo rozgorzaa... Duchow iestw o jego zrobilim y przedm iotem nienaw ici i kpin, podalim y je pogardzie mas. Doprowadzilimy do tego, e w ykonyw anie katolickich praktyk religijnych uw aane jest za niezgodne z dzisiejszym poziom em wy ksztacenia i za czcz strat czasu F nierozumni goje dali si atwiej na lep skusi, ni my \ my tego spodziewa si mogli Faktycznie naleaoby si u nich spodziewa wicej mdroci i zdrowego rozumu, lecz nie s oni niczem lepsi od stada baranw. Niech wic tak dugo na naszych polach popasaj, a stan si dostatecznie tuci, by kiedy sta si godn ofiar naszego przyszego krla wiata. M asonerja suy tylko ydom. Powoalimy do ycia liczne tajne stowarzyszenia, ktre wszystkie pracuj dla naszych celw, pod naszymi rozkazami i naszem przewodnictwem. Przynaleno do naszych organizacyj, ktre dziki naszemu zotu dzi, jak nigdy przedtem kwitn, uczynilimy zaszczytem nawet bardzo wysokim kt rym obdarzenie gojw od naszej aski zaley. Tymczasem po zostaje nasz tajemnic, o ktrej ci z gojw, ktrzy, jeeli przez zdrad swych najwitszych interesw do naszego sprzysienia si przyczaj, nigdy nie powinni mie najmniejszego przy puszczenia, e te stowarzyszenia przez nas s stworzone i wy cznie naszym celom su. Jeden z licznych triumfw naszego wolnomularstwa pole ga na tem, e tym z pord gojw, ktrzy staj si czonkami naszych l, nigdy na myl nie przyjdzie, e my ich uywamy jedynie na to, by budowali wasne swe wizienia, ponad kt rymi my kiedy ustawimy tron wszechwiatowego krla Izraela, oraz e oni wedug naszego rozkazu kuj acuchy wasnego swego niewolnictwa. Przechrzty m a j rozsadza K oci od w ew ntrz. To, comy mwili, s to zarysy podstawowych linij na szego planu wojennego w naszej walce z Kocioem katolickim, prowadzonej od wewntrz. Rozwamy teraz, jak dalece post pio dzieo nasze przypieszenia upadku Kocioa, take przez to, e wtargnlimy w jego najbardziej wewntrzne koa i na wet cz jego wasnego duchowiestwa uczynilimy pioniera mi naszej sorwy..

http://rcin.org.pl

Pominwszy ju rozkadajcy wpyw naszej filozofji, przed siwzilimy skuteczne rodki, aby wedrze si w mury Kocio a katolickiego. Mianowicie nakonilim y niektrych z naszych do przejcia na katolicyzm z w yranym poleceniem , aby przez w yw oanie skandalw w ew ntrz Kocioa przyczy nili si daleko wicej skutecznie do jego rozkadu. Po stpilimy tak wedug rady naszego ksicia, ktry wyrzek by mdre sowo: Uczycie niektrych z synw waszych kanoni kami aby Koci zburzyli. Niestety, nie wszyscy ci nawr ceni ydzi pozostali wierni swej misji. Duo z nich zdradzio nasz spraw. Inni jednak honorowo dotrzymali przyrzecze nia, tak, e rada przeoonych naszych skuteczn si okazaa. Jestem y ojcam i wszystkich rew olucyj. Jestemy ojcami wszystkich rewolucyj nawet tych, kt re, jak si czsto zdarzao, przeciwko nam si obrciy. Je stemy panami pokoju i wojny. Tak zwana reformacja za wdzicza pocztek swj wycznie nam. Kalwin by jednym z naszych, by pochodzenia ydowskiego, dziaa z polecenia ydowskiego i by w wykonaniu swego planu reformacyjnego popierany przez ydowsk finansjer. Marcin Luther podlega wpywom swych ydowskich przy jaci, i take jego wystpienie przeciw Kocioowi doszo do skutku dziki ydowskiemu zleceniu i ydowskiej pomocy pie ninej. Dziki naszej propagandzie, naszym liberalistycznym ideologjom i dziki rozniecanemu przez nas szalestwu swobody stay si narody gotowe do przyjcia reformacji. Odczyy si od Kocioa, aby tem pewniej wpa w nasze sida. W ten sposb ponis Koci katolicki do znaczny uszczerbek, a je go autorytet wobec krlw narodw upad niemal do zera... Wdziczni jestemy protestantom za ich lojalne wobec nas ustosunkowanie sipomimo, e wikszo z nich, odno szca si rzetelnie do wasnej swej wiary, zgoa niewiadoma jest tej wzgldem nas lojalnoci. Wdziczni im jestemy za znakomit pomoc, jak nam okazuj w naszej walce przeciw najsilniejszej twierdzy cywilizacji chrzecijaskiej o ustanowie nie naszego panowania nad caym wiatem i nad krlestwami narodw. Dotychczas moemy zanotowa jako sukces, emy prze wrcili wiksz cz tronw europejskich, fca reszt przyjdzie kolej w bliskiej przyszoci. Rosja ju przyja z uszanowaniem z rk naszych sw pastwowo. Na Francji z jej rzdem wolnomularskim spoczywa nasza pi. Anglja, zalena od naszej 26

http://rcin.org.pl

finansjery, jest cakowicie zdana na nasze widzimisi, a w jej protestantymie nadzieja nasza na bliskie zniszczenie Kocioa katolickiego znajduje podane oparcie. Hiszpanja i Meksyk stanowi jedynie igraszki w naszych rkach, A liczne inne kraje cznie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Pnocnej ju skapituloway przed naszym planem mocarstwowym. R papie bdzie zdetronizow any. Lecz Koci katolicki jeszcze yje .. Nie wolno nam duej zwleka z dokoczeniem bezlito nie jego zniszczenia. Caa niemal prasa wiatowa znajduje si pod nasz kon trol. Musimy si ni posugiwa w sposb jeszcze skutecz niejszy, aby roznieci nienawi wiata bez litoci przeciw Ko cioowi katolickiemu. Dzieo nasze zatrucia moralnoci naro dw musimy w przyszoci znacznie gbiej uj. Nard musi posiada jeszcze duo wicej ducha rewolucyjnego. (Goje) musz uczy si pogardza mioci ojczyzny i duchem rodzin nym; trzeba im przedstawia ich wiar jako niedorzeczno, posuszestwo wzgldem Kocioa jako niegodne niewolnictwo, tak, e si stan guchymi i lepymi wzgldem Kocioa, ktry nadaremnie si stara ich przed nami przestrzega i ochroni. Przedewszystkiem starajmy si uniemoliwi chrzecijanom nienalecym do Kocioa katolickiego powrt do niego, a nie chrzecijanom wejcie do niego; w przeciwnym razie panowa nie nasze napotka na najwiksze przeszkody, a caa praca na sza nie odniesie skutku. Zamach nasz zostanie odkryty, na rody, dajc zadouczynienia, obrc si przeciw nam. YDZI PRZY PRACY. No i ydostwo dziaa. W swoim czasie prasa stoeczna donosia z Warszawy, jak to P. P. w zwizku z oywion dziaalnoci Centralnego Komitetu Komunistycznej Partji Polski zdemaskowaa pras ydowsk. Dziaalno ta pozostawaa w zwizku z uchwa VII kon gresu Kominternu. Powoana zostaa do ycia organizacja p. n. Jednolity Front Ludowy, ktra miaa za zadanie przeprowa dzenie akcji destrukcyjnej na terenie zwizkw, rozbicie ich i zgrupowanie rozproszonych czonkw w nowej organizacji, kierowanej przez K. P. P. W tym celu cignito do Warszawy i wikszych orod kw przemysowych wszystkich wybitniejszych dziaaczy z caej Polski i powierzono im kierownictwa jaczejek, bdcych zal 27

http://rcin.org.pl

kiem nowej organizacji zawodowej. Jednoczenie zaoono kilkanacie drukar, ktre zaopatrzono w nowoczesne urzdze nia techniczne i zapewniono im fachow obsug. Na skutek przeprowadzonych przez policj obserwacyj zdoano wykry zakonspirowane lokale i drukarnie organizacji. Pewnej nocy przystpiono do ostatecznej likwidacji komi tetu warszawskiego i oddziaw podwarszawskich. M. in. prze prowadzono rewizj w mieszkaniu znanego dziaacza komuni stycznego Stanisawa Sokoowskiego w Nowej Wsi, gdzie zna leziono kompletnie urzdzon drukarni, 150 kg. czcionek dru karskich, maszyn do odbijania drukw systemu Feniks oraz przeszo 200 kg. bibuy, broszur i ulotek. Drukarnia wsppra cowaa z szeregiem mniejszych zakadw drukarskich, rozsia nych na terenie niemal caej Warszawy i wielu okolicznych miasteczek i wsi. Niezalenie od tego przeprowadzono rewizj w mieszka niach wybitnych dziaaczy w Warszawie i na prowincji. Ca akcj t. zw. techniki kierowa Czesaw Zawistow ski. Pomocnikami jego na terenie Warszawy byli midzy in nymi: Abram Zygmunt Przysuski, Rachela Burakiszka, Benia min Chwat, Pinkus Schpeismann, Sura Rottenberg, Szmul Kirszenbaum, Abram Mordka Kryszta i Chaja Winter. fikcj wydawnicz prowadzono w drukarenkach, poroz rzucanych w rnych punktach miasta, zabezpieczajc si w ten sposb przed jednoczesn utrat wszystkich placwek wyda wniczych. W cigu jednej doby przeprowadzono rewizje w 56 dru karniach. przyczem w czterech wypadkach stwierdzono kontakt z komunistami. Drukarnie te opiecztowano. Opiecztowano rwnie lokale klubu sportowego Mara ton przy ul. Bielaskiej 9, oraz lokale dziesiciu czytel w p nocnej dzielnicy miasta. M. in. opiecztowano bibljotek im. Pereca przy ul. Kopiskiego 9, gdzie znaleziono broszury o tre ci wywrotowej, bibliotek Nowa Wiedza przy ul. Pawiej 1, bibliotok Parnasa przy ul. Nowolipie 15, czytelni przy ul. Karmelickiej 12, bibliotek Poligot przy ul. Zamenhoffa 13, oraz biblioteki Lektura przy ul. Nowolipki 5 i ycie przy ul. Dzielnej 32 (prawie wszystkie wic pooone w dzielnicy ydowskiej). KTO KRZYWDZI?.

A wic ydzi id! ydzi atakuj ! ydzi, niestety, znajduj posuch uwiadomionych Polakw. 28

w szeregach najmniej

http://rcin.org.pl

Kiedy wskutek prowokacji, mniej rozsdni Polacy prze trzepi skr ydowi, tedy robi krzyk, oglne oburzenie. Widzimy rzekome krzywdy, nie widzimy za swojej wiel kiej krzywdy. Nie syszelimy, kiedy alarmowano o tragicznej sytuacji ludnoci wiejskiej w wielu okolicach wojewdtwa wileskiego. Szczeglnie niepokojce wiadomoci nadeszy z powiatu postawskiego. W licznych gromadach tego powiatu chopi ju od szere gu tygodni nie posiadali zupenie yta i chleba, Przeszo 30 procent ludnoci wiejskiej pozbawiona bya cakowicie chleba i odywiaa si wycznie ziemniakami i ka pust. Nie uprzytomniamy sobie, e rodzina, skadajca si z 5 osb, zakupia wcigu roku: 17 sztuk ledzi za 1.25 z., 2 i pl kg. cukru, 40 kg. szarej soli za 10.87 z., 14 pudaek zapaek za 1.40 z., 15 litrw nafty za 6.03 z., cykorji za 10 gr., pie przu, drody i saletry za 87 gr. Rwnoczenie w Warszawie odbya si swego czasu uczta weselna z okazji lubu syna Abrahama Znamirowskego, kupca i waciciela 15 domw, z crk waciciela magazynu i okry damskich A. Borkerszteina. W uczcie weselnej brao udzia okoo 300 osb. Tych 300 ydw zjado 80 indykw, 200 kg. ryb i wiele innych artykuw, oraz trunkw. Cadyk z Oomuca, jako krewny Znamirowskich, specjal nie delegowa do przyrzdzenia uczty swego nadwornego ku charza. A tymczasem wedug jednego z przemwie posa To maszkiewicza 70,000 ludzi umiera rocznie na grulic, mamy 300,000 chorych zakanie na grulic otwart, a ogem 1 miljon chorych na grulic. Na to wpywaj w duym stopniu fatalne warunki mieszkaniowe. W zwizku z oglnym niezadowoleniem i znik pac wzrasta ilo strajkw. W r. 1930 byo 504 strajki, w 1933, 631, w 1934-949, w 1935 1,165. W 1 kwartale 1936 r.-312, w 1 kw. 630, w 11 kw. 570, czyli razem w 3-ch kwartaach 1 1 1,512 strajkw. Ruch odydzeniowy w Polsce spotyka si ze wzmoon dziaalnocia samopomocowo - finansow ydostwa midzy narodowego. Np. jak donosia ydowska Agencja Telegraficzna w sty czniu r. 1937: Federacja ydw Polskich w Ameryce przeka zaa telegraficznie do Polski 10 tysicy zotych na rzecz po szkodowanych ydw w Czyewie.

http://rcin.org.pl

29

ydowska organizacja w Ameryce Joint w r 1936 przy saa ydom w Polsce 2,800 tys. dolarw, w r. 1937 ma przy sa znacznie wicej. Londyska Federacja pomocy ydom wydaa do ydostwa wiatowego odezw o pomoc na wita wielkanocne dla ydw w Polsce. Rzecz prosta odezwa ta nie pozostanie bez rezultatatu. Do niedawna 90% gmin ydowskich w Polsce czerpao kolosalne zyski z uboju rytualnego. Ponad 60 milj. zotych rocznie czerpali ydzi z handlu dewocjonaljami. Okoo ptora tysica ydowskich kas bezprocentowych wspiera kupca i rze mielnika ydowskiego w walce konkurencyjnej z chrzecija skim, polskim kupcem i rzemielnikiem. Nawet Bank Gospodarstwa Krajowego udziela bezprocen towym kasom ydowskim znacznych zasikw, bo po 500 tys. zotych rocznie. Tego wszystkiego wielu nieuwiadomionych Polakw nie wie, nie rozumie! Ale przecie spora, wielka ju gromada ludu polskiego przejrzaa na oczy, zrozumiaa szkodliwo ydowsk, niebez pieczestwo ydowskie, jakie Polsce zagraa. Ci wszyscy maj wity obowizek wspdziaania w dzie le odydzeniowym, maj wity obowizek owieca, uwiada mia wszystkich, ktrzy jeszcze nie przejrzeli na oczy, nie zro zumieli grozy, jaka nam, Polsce, caemu wiatu chrzecija skiemu zagraa ze strony ydostwa. Chwaa Bogu szerokie rzesze spoeczestwa polskiego przegldaj ju na oczy. Nie mamy tu miejsca, eby chocia w krtkoci omwi co zrobiono w dziele odydzenia Polski. Przytoczymy jednak jeden fakt: Prowadzony przez Izb Rzemielnicz w Kielcach wykaz stanu rejestrw kart rzemielniczych podaje, e na 1 stycznia 1937 roku na terenie caego wojewdztwa kieleckiego wyda nych byo 46,072 kart rzemielniczych. W roku ubiegym wydano nowych kart rzemielniczych 1,965. Na t liczb nowopowstaych warsztatw rzemielni czych przypada 735 warsztatw ydowskich, t. j. 37 procent. Natomiast na 364 zlikwidowanych w ubiegym roku warszta tw przypada 177 warsztatw ydowskich, t. j. 48,6 procent. W rezultacie wic na oglny przyrost 1,601 warsztatw przy byo 558 ydowskich, czyli 34,8 procent. Cyfry te wskazywayby, e stan posiadaraia polskiego w rzemiole zaczyna si powoli poprawia, podczas gdy oglny przyrost warsztatw ydowskich upada. Okazuje si rwnie, e ydzi zlikwidowali wicej warsztatw, anieli Polacy. Cyfry 30

http://rcin.org.pl

te nie oddaj jednak faktycznego stanu w tej dziedzinie, albo wiem wiadomo, e wielu ydw prowadzi swe warsztaty pota jemnie bez kart rzemielniczych. Nie mona wic zasypia, nie mona ustawa w pracy! * ydzi id ! ydzi atakuj ! Rodacy, spjrzcie wokoo, wsuchajcie si w ttno bie cego ycia, wsuchajcie si w rytm swoich serc, sumienia swe go si zapytajcie, a ono wam obwieci wielk i straszn no win. Gubicielami jestecie, jestecie grabarzami wasnej doli, wasnego szczcia, ycia wasnego. Jestecie mordercami swojej Ojczyzny, jestecie krzywdzicielami dziatek swoich, je stecie pohabicielami swojej czci, honoru, czci przeszoci swego Narodu, swojej Ojczyzny. Jestecie odstpcami od wiary swojej, bo chocia niby j wyznajecie, zezwalacie, aby si panoszy, wzrasta w siy, do triumfu kroczy bez przeszkd wrg Krzya, Bogobjca, Antychryst. Powiedzcie to sobie wszyscy, ktrzy obojtnie patrzycie na wzrost zalewu ydowskiego, powiedzcie sobie wy wszyscy, ktrych nie dawi myl, ktrych rumiecem wstydu nie oblewa wiadomo, e kupujc u yda, e wogle z nim poprzesta jc stajecie si wspgnbicielami naszej Ojczyzny. Haba i potpienie czeka was od przyszych pokole, je eli zgotujecie im niewol ydowsk, jeeli dopucicie do osta tecznego zaydzenia, zjudaizowania Polski. Suchajcie ydzi id ! Widzielicie krwawy pochd ydo-komuny w Hiszpanji? witynie w gruzy obrcone, kapani wymordowani, ko biety bezczeszczone, dzieci mordowane. Oto obraz przyszoci, jaka was czeka, jeeli jeszcze czas jaki pozostaniecie bierni! W pragnieniu, eby gos nasz trafi do waszych serc, su mie i umysw, chciaoby si poprostu pier sobie rozerwa i purpur krwi serdecznej bryzgn na was i krzycze: Rodacy, opatrzcie si, przejrzyjcie na oczy, bo ostatnia godzina ju bli ska, bo ju sycha kroki .. ydzi I d ! Chciaoby si budzi Rejtanw, ktrzyby woali: Po trupach naszych idcie, ale idcie, do walki o Polsk, do walki samoobronnej, idcie, wejdcie na drog powice nia dla dobra oglno-narodowego, w imi Boga i Ojczyzny.

http://rcin.org.pl

31

Jako do najbliszych Wielkim Ideaom, jako do nastp cw Kordeckich, Skorupkw, Budkiewiczw i Cieplakw, jako do wsppracownikw Trzeciakw i Charszewskich, woamy wielkim gosem, do Was, Kapani ! Wam Chrystus zostawi przeogromn spucizn pracy i powicenia dla dobra i szczcia maluczkich, krzywdzonych, bezbronnych ! Wam Chrystus pozostawi owczarni, bycie j do Niego w czystoci przywiedli. Wam pozostawi chlubne dafeo pracy dla chway Kocioa! Do Was si wic zwracamy! Antychryst idzie ! Wynijdcie wic na szace, dajcie przykad ofiarnej pracy i powicenia, porwijcie wic i prowadcie za sob masy do walki samoobronnej przed zalewem ydowskim. I do Ciebie co wietlisty przykad Najczystszej Panienki widziaa do Ciebie Kobieto-Polko zwracamy swe sowa! Bg Ci powierzy wielk w yciu naszym misj! Z twej to bowiem krwi, z twego serca czerpa mamy ukochanie i zro zumienie najszczytniejszych prawd i obowizkw ! Namaci Ci Bg kapastwem macierzystwa! Zleci Ci misj nad misjami strzeenia, zaprawiania w cno tach, zachowania w czystoci serc naszych i dusz! Kobieto-Polko! Gnbiciel idzie! Idzie Antychryst, aby pohabi otarze, witynie zburzy, w niewol pobra twych synw i cry, a wiat cay w stado niewolnikw mciwego ydostwa zamieni! Kobieto-Polko! W imi twojej czci, honoru niewiasty i Polki, wzywamy ci do wspdziaania w pracy odydzeniowej. Caa Polska musi rozbrzmiewa okrzykiem ydzi id! Poprzez ca Poisk niech pynie wezwanie Do samoobrony, do przeciwdziaania, do walki z wrogiem naszego Boga i Ojczyzny!

I N S TY TU T BADA LIT G * . KICH P; 3 I B L I O T E K A


yi)-33U Warszawa, ul. N ow y wiei

32

http://rcin.org.pl

Tol, 26-68-63

Z b u d s i ! .............................................................. 0 25 R a t u j m y P o l s k .....................................................0.25 B a d a c z e i r o z b i j a c z e ........................................... 0.25

P o l e w b rwn im H. Gajewskiego: oM m y

T a je m n ice p o w o d z e n ia y d o w s k ie g o . . 0.25 W a lk a o K r z y .....................................................050 P o z n a j y d a ....................................................1 y d z i i d ....................................................................0.25 I d z ie m y w b j (wyczerpane)..................................0 50

Ceny hurtowe na 2-ej str. niniejszej broszury. Firma egzystuje od r. 1890.

P r a c o w n ia artystyczno - rzebiarska m e c h a n ic z n a fabryka kam ieniarska

R. S. Lubowieckiego
W arszaw a, ul. D z ik a 3 0

Tel. 11-42-38.

(dom wasny) K-to P. K. O. 88-31

Posiada na skadzie: d u y w y b r g o t o w y c h p o m n i k w z rnych granitw i piaskowcw, oraz figur wi tych i alegorycznych. W y k o n y w a : portrety i figury, oraz w s z e l k i e r o b o t y b u d o w la n e .

Fabryka Sukna

Polska i katolicka SUKNA

Zygmunt U R O l i K FABRYKR I
B i a a , koo Bielska,

ul. G boka 2 dostarcza bezkonkuren cyjnie materjay ubranio we, mundurkowe i t. p. Hurt da ofert. Detal. Znaczki pocztowe polskie i wszystkich krajw kupuje, sprzedaje, zamienia

Kazimieizlicherdziskj
S ia a , koo Bielska, Nad Niwk 39

p o l e c a pierwszorzdne m aterjay dia Wlb. Du chowiestwa, zakadw , zw izkw , stowarzysze i na m undurki szkolne.

St. Malinowski
K a l i s z , ul. Polna Nr. 13.

Materjay dostarcza si wycznie chrze cijanom.

http://rcin.org.pl

Powyszy rysunek jest wzorem okadki broszury p. t. ydzi w czasie w a lk 1o niepodlego P olski, ktr winien prze czyta kady Polak.

http://rcin.org.pl

http://rcin.org.pl

http://rcin.org.pl