Vous êtes sur la page 1sur 2

[ne Lagje] [in the neighborhood]

is an one week workshop (8days) part of Tirana Architecture Week (T.A.W) organized by Polis Alumni Group and Polis Student Council and curated by Chris Luth (NAI). [ne Lagje]'s goal is to understand, interpret and transform a specific neighborhood of the city of Tirana and is being developed from 28 September till 04 October 2012 with the participation of students from U_Polis from the Alumni Group and also 20 students from mixed courses of U_Polis. All the above work will be made in the site of the neighborhood in order to understand better the problematics and characteristics of the area and promotedesign by process and participation. The programatic distribution of the workshop is the following : Day 1: A general introduction of the neighborhood and the beginning of the mapping phase in order to create a specific questionnaire to be applied in the area. This mapping wants is made to understand the way this area behaves emotionally. Emotionally in connection to the emotion that transmits to the people that live there and also to the ones that visit the neighborhood or even just pass by from it. Day 2: The application of the questionnare that is already made is the main goal of this day having as a result also to unfold the hidden story that the people / neighborhood itself reveals to us. Day 3 : In this day the students will be divided in two groups . After having in consideration all the above a set of different scenarios for the development /transformation of the neighborhood can be created driven by a specific concept. One group will be dealing with the conceptualization of a performance to be elaborated in the neighborhood and the second group with the creation of an instalation in the area. Day 4 & 5: Final scenario development and design proposal according to a research of the selected materials that will be used for the performance and also for the creation of the instalation. During the 5th day a presentation and visit by night on site will be made from the students in order to show the results of the mapping process/ emotional cartography. Day 6 & 7: These two days will be used in order to develop and realize the performance that will be selected and also the installation for the neighborhood. Day 8: Project launch and performance of the above activities will be made and of course the start of the debates in the installation and the bus tour.

[ne Lagje] [in the neighborhood]


eshte nje workshop nje javor (8dite) pjese e Tirana Architecture Week (T.A.W.) I organizuar nga Grupi Polis Alumni dhe Keshilli Studentor Polis dhe I kuruar nga Chris Luth |(NAI). [ne Lagje] kerkon te kuptoi, interpretoi, dhe transformoi nje lagje specifike te qytetit te Tiranes nga data 28 Shtator deri ne daten 04 Tetor 2012 me pjesemarrjen e studenteve nga U_Polis nga Grupi Alumni dhe 20 studente te tjere nga kurse te ndryshme te U_Polis. E gjithe nisma e mesiperme do kryhet ne nje lagje te caktuar ne menyre per te kuptuar me mire problematikat dhe karakteristikat e hapesires ne studim duke promovuar aplikimin e dizajnit ndermjet procesit dhe pjesemarrjes se gjere publike. Organizimi I workshop-it do jete I tille : Dita 1: Do kryhet nje hyrje e pergjithshme e lagjes dhe fillimi I fazes se mapimit per te krijuar nje pyetesor te specifikuar per aplikim ne zone. Ky mapim kryhet per te kuptuar menyren me te cilen kjo hapesire sillet ne aspektin emocional. Ky aspect lidhet me emocionet qe kjo hapesire transmeton tek individet qe banojne atje por dhe tek ato qe vizitojne lagjen ose thjesht jane kalimtare te saj. Dita 2: Aplikimi I pyetesorit qe u formulua diten e pare eshte ceshtja kryesore qe do trajtohet kete dite. Rezultati I pritshem eshte shpalosja e historise se fshehur qe lagja ose njerezit e saj na rrefejne. Dita 3: Studentet do ndahen ne dy grupe. Duke patur ne konsiderate te gjithe aktivitetet e mesiperme duke patur skenare te ndryshme, zhvillimi /transformimi I lagjes mund te kryhet duke u drejtuar nga nje concept specific. Nje grup do merret me konceptualizimin I nje performance e cila do kryhet ne lagje dhe grupi tjeter do merret me krijimin e nje instalacioni ne hapesiren perreth. Dita 4 & 5: Zhvillimi I skenarit final dhe te promozimit te dizajnit sipas kerkimit te materialeve te ndryshme qe do perdoren per performancen por dhe per krijimin e instalacionit.Pergjate dites se 5-te nje prezantim dhe vizite e hapesires gjate oreve te nates do kryhet nga studentet ne menyre per te prezantuar rezultatet e procesit te mapimit /kartografimit emocional. Dita 6 & 7: Keto dy dite do perdoren per te zhvilluar dhe realizuar performancen dhhe intalacionin qe do zhvillohen ne lagje. Dita 8: Dita finale e workshop-it qe perfshine finalizimin e projektit dhe prezantimin e performances dhe instalacionit ne hapesiren e lagjes duke u vazhduar nga nisjen e debateve dhe turit me autobus.