Vous êtes sur la page 1sur 4

wpisz tylko blogmedia24.pl i zosta z nami!

18 IX 2012 ========================================================================================== ========================================================================================== Vincent rozdaje cukierki, Rozpocza si dyskusja o suwe- Poowy tygodnia rennoci unijnych krajw - szef KE czyli jak dobra si Poowy zaapelowa o przekazanie wikszej tygodnia do naszych oszczdnoci wadzy Brukseli i przeksztacenie
co nowego na blogach tygodniowy serwis blogerw

UE w federacj. Federacja, wedug niego i Merkel, jest jedynym lekarstwem na niewydoln uni monetarn i niezdrow, nacjonalistyczn polityk. W podobnym stylu wypowiada si Sikorski. olska jeszcze nie zoya deklaracji o przystpieniu do wsplnego nadzoru. Co do unii bankowej, rzd stoi na stanowisku, e Polska jest gotowa uczestniczy w przedsiwziciach integrujcych, ale to powinno by zwizane z prawem do uczestniczenia w mechanizmach i o tym bdziemy dyskutowali - powiedzia Tusk. Podobna dyskusja toczya si przed przyjciem paktu fiskalnego przez Polsk. Tusk i Rostowski mieli nie odda ani guzika, a podpisali wszystko. Zagraniczne grupy bankowe bd mogy legalnie ratowa si z tarapatw kosztem banku zalenego w Polsce i polskich depozytw. Udao nam si zapobiec tworzeniu Unii wielu prdkoci - podsumowa ustalenia szczytu UE w sprawie paktu fiskalnego Sikorski. Koszt dla Polski? Kwota poyczki NBP dla MFW w ramach paktu fiskalnego wyniesie 6,27 mld euro. Prezes PiS Jarosaw Kaczyski wtedy oceni, e Polska pozwolia sprowadzi si do pozycji pastwa trzeciorzdnego w UE. Tragicznym bdem nazwa czeski prezydent Vaclav Klaus pogbienie integracji europejskiej poprzez przejcie od unii walutowej do paktu fiskalnego. Niegel Farage stwierdzi, e premier Tusk idealnie spenia oczekiwania pokadane w nim przez Rompuya i Barrosa: By on absolutnie nie do przecignicia w swoim entuzjazmie i wsparciu dla projektu europejskiego. Gdy go suchaem, miaem wraenie, e to kto zupenie oderwany od rzeczywistoci. Pakt fiskalny ma wej w ycie 1 stycznia 2013 roku, przy zaoeniu, e do tego czasu bdzie ratyfikowana przez 12 z 17 pastw strefy euro.W ramach zacieniania eurolandu Van Rompuy rozpoczyna konsultacje z krajami UE na temat propozycji centralnego budetu. Nie wiadomo czy wsplna waluta przetrwa powiedzia Marek Belka, szef NBP, podczas konferencji na temat przyszoci euro, ale decyzja EBC o skupie obligacji skarbowych zagroonych krajw daje szans, e tak si stanie. Mamy kolejny rekord w historii europejskiego kryzysu zaduenia. Dug publiczny Hiszpanii wzrs w drugim kwartale biecego roku w porwnaniu z pierwszym kwartaem i osign rekordow wysoko 804 miliardw 388 milionw euro, czyli 75,9 proc. PKB. Drukowanie pustego pienidza nigdy dobrze si nie koczyo. Dlatego tak ryzykowna jest gra Europejskiego Banku Centralnego, ktry prbuje ratowa stref euro. Przywdcy krajw euro przez pi lat nie odzyskali zaufania inwestorw. W tej sytuacji szef EBC Draghi podj decyzj o ratowaniu euro za cen ryzyka podwaenia jego stabilnoci, czyli skupu dugw pastw bankrutw. Opowie o tym, jak hiperinflacja przyczynia si do rozpadu kraju, wydaje si zamonej Europie abstrakcyjna. Ale kiedy ludzie, ktrzy otrzymuj stae wiadczenia jak emeryci i budetwka, zaczn z powodu szybkiego wzrostu cen traci znaczn cz dochodw, radykalizacja nastrojw i dojcie do wadzy populistw moe nastpi bardzo szybko przestrzega Shearing. Pod koniec lat 80. hiperinflacja

113
i komentatorw

ydzie peen wrae, ale ominiemy rozwaania o szefie Komisji Europejskiej czy o nastpcy premiera i zerkniemy na drobiazgi, ot tak eby nie utraci widoku caoci. Drobiazgiem przy przekrcie Amber Gold jest 15 mln, prawda? Tajemnicza pitnastka pojawia si dwukrotnie. Po raz pierwszy jako kwota wydana przez kancelari premiera na rnorakie ogoszenia reklamowe (no, i nekrologi). Stawia to KPRM w czowce polskich reklamodawcw. Nie byy to ani reklamy wizerunkowe ani te prosprzedaowe. Naley domniemywa, e inny by cel wydawania takiej kasy. Wyjanioby si, gdybymy poznali dokadn list mediw oraz porednikw... Drugi raz 15 baniek pojawio si jako suma nagrd specjalnych przeznaczonych przez Gronkiewicz-Waltz (PO) dla swoich podwadnych. Tu nie trzeba szuka dziury w caym, Warszawa jest zupenie podziurawiona przez pani prezydent i warszawiacy z pewnoci doceni te nagrody a rebours... Ju zupenie marginaln korzyci okazao si to, e rodzina premiera (w tym syn) od piciu lat jedzi za friko subowym samochodem partyjnym (PO). Niby nic, ale Tuskowi zapomniao si wykaza w rejestrze korzyci. Sam jedzi mao, tylko na wakacje. Chocia czy jest kto kto ma wicej wakacji ni nasz premier? Dowiedzielimy si rwnie, e Polska przystpia do agencji kosmicznej. Niezupenie prawdziwej, gdy euroagencji. Ale za to wpisowe i skadki s jak najprawdziwsze: 145 mln. Specjalici si ciesz, gdy ju po czterech latach bdzie do nas wracao jakie 80 proc. skadki (wczeniej 50 proc.). Wida, e to s po prostu koszty utworzenia dodatkowych miejsc pracy dla PO i PSL, ot, taki sposb walki z bezrobociem... I znowu mielimy do czynienia z aparatem sprawiedliwoci obywatelskiej. Autor strony antykomor dosta ponad rok prac spoecznych, gangsterzy z Pruszkowa powychodzili na wolno, a sdzia z Gdaska by na telefon (tzw. call-judge), zawd stary jak wiat... Z tym, e telefonu sdziego nie byo wrd ogosze drobnych (aby zaatwi spraw...). By znany tylko rzdzcej elicie. Czyli luksusowy call-judge... W wietle sdziego na telefon nieco faszywie zabrzmiaa wypowied prezydenckiej kierowniczki od PR na temat sdzenia gocia od antykomora: Kancelaria Prezydenta nie komentuje wyrokw niezawisych sdw... tu.rybak, 15/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/59929

uderzya te w Polsk. Skutek: w marcu 1990 roku roczny wskanik wzrostu cen osign rekordowy poziom 1395 proc. Ci, co wwczas nie wymieniali w por oszczdnoci na tward walut, tracili wszystko - przypominamy. Polscy finansici ostrzegaj, e oddanie nadzoru nad bankami na poziom europejski grozi wydrenowaniem pienidzy z polskich bankw przez zagraniczne grupy bankowe do swoich zachodnich centrali. Zgodnie z projektem dyrektywy w tej sprawie - rdem finansowania restrukturyzacji bankw maj by fundusze krajowe. Polska naley do nielicznych krajw UE, ktre takie fundusze posiadaj w postaci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na ktry o banki. Wikszo krajw gromadzi rodki ratunkowe dopiero wtedy, gdy jaki bank upadnie, i robi to kosztem podatnikw. Przystpienie do ENB i unii bankowej to ostateczna utrata suwerennoci przez Polsk. Unia bankowa - moe oznacza wywaszczenie Polakw i obywateli Europy 2

rodkowo - Wschodniej z ich oszczdnoci i transfer pienidzy za granic bez ich zgody i wiedzy. Moe te oznacza, e decyzj EBC pienidzmi Polakw bd ratowane banki w Hiszpanii, Portugalii czy Woszech. Ponad poowa Polakw wyjedajcych za granic chce zabra dzieci i tam je wychowywa - pisze Rzeczpospolita. To niepokojce zjawisko, gwnie z powodw spoecznych, ekonomicznych i demograficznych. Z bada przeprowadzonych w sierpniu na zlecenie agencji pracy Otto Work Force wynika, e a 39 proc. osb planujcych wyjazd za granic ma dzieci na utrzymaniu. I wcale nie s to ludzie bardzo modzi - co trzeci ukoczy 30. rok ycia, a 58 proc. ma obecnie w Polsce prac. Droyzna i widmo utraty pracy sprawiaj, e Polacy coraz bardziej skonni s do oszczdzania. Szukamy taszej ywnoci, przesiadamy si z samochodw do komunikacji miejskiej, mniej kupujemy ubra, samochodw, a ostatnio nawet lekw. Rzadziej te chodzimy do kin i teatrw. Mao tego - coraz czciej wybieramy produkty z drugiej rki, a nawet wymieniamy si rzeczami. Tworz si grupy konsumenckie, ktre zaopatruj si bezporednio u rolnikw. Aby kupowa produkty, trzeba si zarejestrowa na stronie internetowej www.odrolnika.pl, wybra warzywa, owoce, miso czy jajka i zatwierdzi. Liczba uytkownikw ronie z miesica na miesic, bo taka ywno jest nie tylko wiea i nieprzetworzona, ale te od 15 do 20 proc. tasza. Wydarzenia kilku ostatnich dni wrzenia zmiotyby rzdy PO jednym podmuchem, gdyby nie fakt, e przez pi lat Platforma stworzya kraj o wszelkich cechach krajw trzeciego wiata. Korupcja toczy kady szczebel i kad instytucj sprawowania wadzy - w najwiksze afery zaangaowani s przedstawiciele rzdu, samorzdw, parlamentu, prokuratury, sdw, administracja pastwa Przez pi lat stworzono pastwo prywatne z zakazem wstpu dla Obywateli. Obywatel ma tylko paci haracz na administracj zwany podatkiem. Poza tym obywatel ma milcze, bo wadza kraju trzeciego wiata sprzeciwu nie lubi! Cechami takich krajw jest umafijnienie caego systemu wadzy. To dyspozycyjna prokuratura, niezdolna do reakcji wzgldem systemw mafijnych ale silna wobec jednostki, to sdy czekajce na instrukcje wadzy odnonie procesowania spraw, w ktrych postpowania tocz si latami. To system kontroli skarbowej nakadajcy kary na piekarza, ktry rozda suchy chleb biednym a bezsilnej wobec biznesmena, ktry zmalwersowa setki milionw oszczdnoci obywateli. W pi lat odbudowano system pastwa postkolonialnego, ktry dusi ca energi spoeczn, doprowadza do bankructw niezalenych biznesw i uwaszcza na tym co pozostao swoich poplecznikw. Dzi w Polsce wystpuj wszelkie przejawy korupcji politycznej cechujcej kraje trzeciego wiata: od nepotyzmu i kumoterstwa, wypywu rodkw budetowych do prywatnych kieszeni, po uwikanie w obron systemu pastwa trzeciego wiata przez wadz sdownicz i media. - A. Jankowska / Solidarni2010. Maryla, 15/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/59934

Amber Gold, Przez kilka dugich tygodni troch odpoczywaem od biecej polityki. Moje ostatnie posty dotyczyy rarefleksje... czej fundamentalnych spraw funkcjonowania mnie

samego jak i mojej Polski. Bywaj bowiem sprawy waniejsze od ulotnych spraw teraniejszych. No... chyba, e ich tragiczne konsekwencje naruszaj owe fundamenty a tak jest ze spraw AmberGold. fera ta ukazuje nam kompletn degrengolad obecnej wadzy, ktra stworzya z Polski pastwo quasi mafijne. W kadym normalnym kraju pogryaby premiera, jako tego, ktry wiedzia a nie zareagowa odpowiednio do swojej funkcji naraajc na straty i oszukiwanie zwykych obywateli. Nosi to znamiona zaniechania koniecznych czynnoci prawnych w momencie powzicia informacji o potencjalnym przestpstwie, dziaanie na szkod publiczn, brak waciwego nadzoru i - w przypadku nie czytania raportw ABW premiera bdcego jednoczenie ich koordynatorem niedopenienie czynnoci subowych. To winno rodzi konsekwencje prawne, do oskarenia wcznie. Do tego dochodzi jeszcze potencjalne poinformowanie syna o pracach sub specjalnych. Powtrz: w kadym normalnym kraju dzi D. Tusk nie byby ju premierem i zasiadaby raczej na awie oskaronych! Ostatnia za afera z nagran rozmow z sdzi byaby tylko dodatkowym dowodem oskarenia. Tak naprawd to cay okres rzdzenia przez D. Tuska i jego PO wesp z PSL stanowiby jeden wielki oskarycielski materia dowodowy: od samego przebiegu wyborw w 2007 roku, poprzez afer stoczniow i katarskie kamstwa wraz ze zwizan z nimi "Misiakgate", afer hazardow, uzalenienie Polski od drogich dostaw rosyjskiego gazu, wprost fatalnie wysokie dla Polski opaty za emisj CO2 a po prywatyzacyjn wyprzeda majtku narodowego, prawdopodobne morderstwo smoleskie i obecn afer AmberGold. Gwoli porwnania warto przypomnie, e np. w takim normalnym kraju jak Niemcy, prezydent poda si do dymisji jedynie ze wzgldu na podejrzenie otrzymywania bezprocentowych poyczek od zaprzyjanionych biznesmenw... zanim zosta prezydentem... No c... tam, kto taki jak D. Tusk i jego ferajna nie mieliby szans na adn karier polityczn... Wracajc do samej afery AmberGold to sdz, e stanowi ona tylko jeden may element przestpczo-wasalnego charakteru naszego pastwa rzdzonego przez D. Tuska. W tej aferze - podobnie jak w aferze hazardowej zarwno premier, politycy PO, szef AmberGold czy mody Tusk s chyba tylko "figurantami". Jeeli tak jest , to zasadne pozostaje wic pytanie o to, kto "trzyma nad t firm parasol ochronny", kto ma dzi w Polsce tak "wadz z cienia", e ma wpyw na tak wiele organw pastwa i dlaczego akurat teraz i po co? Zdaje si, e D. Tusk ju dawno jest wanie polityczn marionetk, o czym musia dobitnie si przekona, gdy prawdopodobnie dosta "prikaz" rezygnacji z prezydentury na rzecz... Komorowskiego, blisko zwizanego zWSI (jako jedyny z PO gosowa przeciw rozwizaniu WSI a o jego powizaniach szeroko pisa A. cios), ktry nie mia adnych szans z L. Kaczyskim. Std zapewne D. Tusk zaproponowa L. Kaczyskiemu rwnie rezygnacj z wyborw prezydenckich. Wielokrotnie stawiaem i stawiam tez (do udowodnienia), e po prostu B. Komorowski musia wygra te wybory za wszelk cen. Dlaczego? Z jednej strony by niewygodny dla krgw putinowskich i doprowadzi ich do wciekoci w przypadku Gruzji. Z drugiej za strony chodzio o geopolityczny powrt Polski w orbit kremlowsk i zapobieenie m.in. eksploatacji gazu upkowego i upkowej ropy naftowej (lub przejcie polskich z). Dodatkowym elementem bya by moe "dziejowa Konieczno" ostatecznego zawaszczenia ju caej Polski przez dawne spec-suby komunistyczno-sowieckie. Od momentu rezygnacji Tuska jest on tylko wykonawc, cho wydaje si, e nieraz dziaa nie tak jak chc mocodawcy. Jego prounijne

nastawienie zblia go do Niemiec a - mimo deklarowanej przyjani - Rosja nie za bardzo chce wpyww niemieckich w "swojej" - jak uwaa do dzisiaj - strefie wpyww. Ostatnio podpad putinowcom uniemoliwiajc im przejcie polskiego przemysu chemicznego (Azoty). Nie sprzedaje Lotosu, cho ju Kreml prawie, e go kupi. Czyby za te Azoty taki "prztyczek" i ostrzeenie? Ponadto jest jeszcze drobny a moe wcale nie drobny szczeg: Tusk nie wywiza si z danej syjonistom obietnicy zapaty przez Polsk wydumanych odszkodowa dla ydw w wysokoci 65 mld USD. Trzeba pamieta, e w 2011 roku niemal wszyscy ministrowie debatowali w Izraelu na wsplnym posiedzeniu obu rzdw. Co tam uzgodniono i o czym tam deliberowano? Trudno znale gdzie szczegy tych rozmw, ale sam ich fakt by moe naley traktowa jako przeraajcy w swej antypolskiej wymowie. Reasumujc. Trudno dzi przesdza czym zakoczy si obecna afera... Moe warto obserwowa, co zdarza si wok niej i osoby samego premiera... a tam wida jedno... przygotowywanie si naszego premierka do ucieczki na stanowisko unijnego Komisarza... I znw bdzie go chroni immunitet... Krzysztofjaw, 14/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/59915

Marsz Obud si, Polsko!

Media

29.09.2012 w Warszawie bdzie najwiksza w XXI wieku manifestacja Polakw w obronie wasnego pastwa.
amy do czynienia z powolnym tworzeniem, jeli jeszcze nie pastwa totalitarnego, to niewtpliwie pastwa represyjnego, ktre jest bezwzgldne wobec obywatela parkujcego le samochd, jadcego na gap, albo tego, ktry nie dopaci 10 z podatku, a jednoczenie tolerancyjne wobec skorumpowanych ministrw i prawnikw, jak choby w sprawie ministra rolnictwa Sawickiego, w sprawie Amber Gold czy kwestii udziau syna Donalda Tuska w tych przekrtach. Trzeba powiedzie jednak wicej - w tej chwili mamy kompletnie niesprawny system sdowniczy, kompletnie niesprawny system edukacyjny. Mamy wreszcie naruszanie zasad demokracji, dyskryminacj i nierwno wobec prawa, czego szczeglnym przykadem (jednym z wielu, moe najbardziej drastycznym) jest sprawa Telewizji Trwam. O subie zdrowia nie ma co wspomina. O ogromnej, rosncej z dnia na dzie gromadzie urzdnikw, ktrzy s opacani z naszych pienidzy podobnie. Oni wszyscy utrudniaj nam ycie w normalnym, demokratycznym pastwie. Dlatego uwaam, e 29 wrzenia, kiedy w stolicy Polski ma si odby najwiksza w XXI wieku manifestacja Polakw w obronie wasnego pastwa, obywatelskim obowizkiem jest obecno na niej. - p. prof. Jzef Szaniawski

dnia

Sprawa przekazw dnia, czyli zdalnych smsw z centrali PO do czonkw PO pojawia si ponownie w mediach (poprzednim razem 2008 r. we przekazy to krtkie informacje z praktycznymi odpowiedziami na ewentualne trudne pytania przeznaczone dla czonkw partii. Ostatnie przykady przekazw brzmiay nastpujco: Pierwsze wyroki w sprawie Marcina P. zapady w czasie rzdw Jarosawa Kaczyskiego. PiS nadzorowa wwczas suby specjalne oraz prokuratur i mia moliwo podjcia odpowiednich krokw (to o Amber Gold), byo o piramidzie finansowej (to o programie gospodarczym PIS), byo o ministrze Jasiskim, za ktrego rzdw prywatyzowano Ruch (to o pozbawieniu IPN przez PO budynku) itp. [C. Gmyz i in., rp.pl, 12 IX 2012 r.] W mediach pojawiy si wypowiedzi - nawet krytyczne - o owych przekazach. Elementem nagannym - wedug komentujcych - jest to, e istnienie przekazw sugeruje gupot spoeczestwa, e to jest traktowanie ludzi jak bezwolnych idiotw. Dodatkowo naganne jest to, e przekazy znowu wyszy na jaw (wtedy Dziennik, dzi Rzeczpospolita) i mog zaszkodzi samej Platformie. Ot nic wanie. Naley dobrze odczytywa istot rozsyanych przekazw. Po pierw-

=========================================================== Zapraszamy wszystkich do Warszawy na Marsz Obud si, Polsko!

sze nie s adresowane do spoeczestwa, a do czonkw PO. Po drugie, one musz istnie (fakt ten nie wymaga dowodu, skoro istniej). Z tych dwch przesanek wynika, e czonek PO ju dawno nie ma zdania, a w obecnej sytuacji, kiedy widzi co innego ni powinien, nie ma zdania tym bardziej, a nawet gdyby mia, to zdanie to byoby albo gupie, albo niezgodne ze suszn lini. Krtko mwic mamy do czynienia z czym ywcem wyjtym z Orwella. Wydawa by si mogo, e stara wizja (1984 napisany by w 1949!) jest tylko scenografi w science-fiction. Okazuje si, e nie, e tak dzi wyglda wiat wewntrz PO... Pozostaje kwestia zwolennikw PO niebdcych czonkami partii. Jest ich kilkaset razy wicej. Oni nie dostaj przekazw w smsach, musz czeka na wykadni z mediw. Dopki wic jakakolwiek informacja nie zostanie w mediach odpowiednio przedstawiona, to w sposb naturalny zwolennik PO nie moe mie na jej temat zdania. Z dyskusji si wymiga, decyzji nie podejmie. Prosz zauway, e to samo dotyczy czonkw PO, o ile na dany temat nie byo smsa... Przekazy to tylko may czubek kilkaset razy wikszej gry lodowej. tu.rybak, 12/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/59888

Moja

pie

rewolucyjna guantanamera

Jawn pogard oka Gdy widzw TRWAM lekcewa... Miliony listw olej, jeszcze si w oczy nam miej. Obnosz czoa miedziane przez Amber Gold pozacane... A nas nie zniechc, cho tak si wok tego krc Bo my tak mamy, e Polsk szczerze kochamy! Nas nic nie zniechci, bo chocia nie jestemy wici, To wci tak mamy e zo od dobra odrniamy! Koniec wakacji (i) Sejm powraca do akcji Posowie (ju) wypoczci Chc si dla swoich diet powici Podwysz (znw) nam podatki cign z nas ostatnie szmatki A nas nie zniechc, cho tak si wok tego krc Bo my tak mamy, e Polsk szczerze kochamy! Nas nic nie zniechci, bo chocia nie jestemy wici, To wci tak mamy e zo od dobra odrniamy! Za cay wasz tumiwisizm bdziecie (znw) oskara pisizm...

Kretyskich setki przepisw, to wina..... PiSu, PiSu, PiSu... Za sie powiza rodzinnych Zapewne te PiS jest winny.... Guantanamera! Nie mog patrze na te zera! Wataho lisw, Ty si ju od... czep od PiSu. Ci ludzie bez klasy Nie zrobi z nas milczcej masy bo my tak mamy, e swoich mzgw uywamy... Wasnoci nas pozbawiaj Jak trdowatych wykluczaj Tymczasem pomysy rzdu s dla nas gorsze od trdu bo te dziaania zdradliwe efekty daj chorobliwe ... A nas to nie zniechci, nie odbierzecie nam pamici... Bo my tak mamy, e wszystko dobrze pamitamy. Przestacie si ju znca bo nas i tak to nie zniechca! bo my tak mamy, e zawsze w kocu WYGRYWAMY!!! Guantanamera! Nie damy sob poniewiera! W ZWYCISTWO wierzymy i Polsk w kocu OBUDZIMY!!!

=============================
co nowego na blogach
jest niezalen inicjatyw grupy uytkownikw portalu http://blogmedia24.pl. Serwis przygotowali: Franek, Maryla, Morsik, Natenczas, tu.rybak.

17 wrzenia 1939 roku agresja sowietw na Polsk

Moja bezbronna ojczyzna przyjmie ci najedco i da ci se ziemi pod wierzb - i spokj by ci co po nas przyjd uczyli si znowu najtrudniejszego kunsztu - odpuszczania win Zbigniew Herbert wrzenia ludowy komisarz Europy rodkowo-Wschodniej. Duga jest lispraw wewntrznych Beria sta zbrodni i nieszcz, ktre dotkny wtedy wyda dyrektyw specjaln, nakazu- wschodnie tereny II Rzeczypospolitej i obywajc NKWD sowieckich republik: teli polskich, ktrzy si tam znaleli. Skada ukraiskiej i biaoruskiej dziaa ci- si na ni zbrodnia wojenna rozstrzelania przez le z kierownictwem wojskowym. NKWD ponad 20 tysicy bezbronnych jecw, Grupy operacyjne NKWD miay po- polskich oficerw, wysiedlenie setek tysicy maga w szybkim przejmowaniu dru- obywateli Rzeczypospolitej, osadzenie ich w kar, redakcji, skadw papieru oraz nieludzkich warunkach w obozach i wiziew przygotowaniu nowych publikacji. niach oraz przymuszanie do niewolniczej praOdwoywano si do odwiecznego zbiera- cy. Te sowieckie zbrodnie rozpoczy szereg nia ziem ruskich i wsplnoty etnicznej. Oficjal- aktw przemocy, skadajcych si na tragedi na propaganda niemiecka poza odwoaniem si Golgoty Wschodu. do miliona Niemcw w Polsce stwierdzaa, e Polski los podzielio wiele innych narodw Polska bya krajem wstecznictwa i ruiny, n- Europy rodkowo-Wschodniej. Suwerenno dzy polskiego chopstwa, zacofana pod wzgldem kulturalnym z feudalnym sposobem gospodarowania i godow egzystencj ludnoci polskiej. Polityka narodowociowa Polski wg Rzeszy bya terrorystyczna i niebezpieczna. Sowiecka propaganda uznaa Polsk za kraj wyzysku ze strony polskich obszarnikw, koloni wydan polskim panom. Zadanie byo proste: skcenie grup spoecznych i etnicznych w Polsce oraz likwidacja elit. W. A. Niewieyn, Tajne plany Stalina. Propaganda sowiecka w przededniu wojny z Trzeci Rzesz 1939- 1941, Krakw 2000

15

Zwizek Radziecki zaj ponad 50 procent terytorium Polski do linii rzek San-Bug-NarewPisa. Zamieszkiwao tam okoo 13 milionw ludzi, w tym co najmniej 5 milionw Polakw. W walkach zgino okoo 3 tysicy polskich onierzy a okoo 10 tysicy zostao rannych. Do niewoli wzitych zostao 250 tysicy, w tym okoo 18 tysicy oficerw. Atak wojsk sowieckich na Polsk 17 wrzenia 1939 r. by katastrofalny, nie tylko z powodu tego, e zaprzepaci szanse Polski na kontynuacj wojny z Niemcami w oparciu o zasoby zgromadzone na wschodzie, ale przede wszystkim ze wzgldu na rabunek zasobw finansowych i depozytw, w tym zota i kosztownoci, ktre byy w posiadaniu instytucji pastwowych, bankw, osb prywatnych, kociow. Ile tak naprawd ukradli sowieci trudno oszacowa, poniewa bardzo mao jest wiarygodnych dokumentw archiwalnych. Polskie zostay bowiem zniszczone przed wkroczeniem sowietw, albo przez nich zarekwirowane i nadal nie s udostpnione historykom.

17 wrzenia 1939 r. wojska ZSRR bez wypowiedzenia wojny dokonay agresji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, naruszajc jej suwerenno i amic zasady prawa midzynarodowego. Podstaw do inwazji Armii Czerwonej da pakt Ribbentrop-Mootow zawarty 23 sierpnia 1939 r. midzy ZSRR i hitlerowskimi Niemcami. W ten sposb dokonano IV rozbioru Polski. Polska pada ofiar dwch totalitaryzmw: nazizmu i komunizmu. Wkroczenie Armii Czerwonej otworzyo kolejny tragiczny rozdzia historii Polski i caej

straciy Litwa, otwa i Estonia, zagroona zostaa integralno terytorialna i suwerenno Finlandii i Rumunii. Archipelag Guag pochon miliony istnie ludzkich wszystkich narodw tego regionu, w tym wielu obywateli ZSRR. Organizacja systemu, dugotrwao i skala zjawiska naday tym zbrodniom, w tym zbrodni katyskiej, znamiona ludobjstwa. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stoi na stanowisku, e pojednanie polsko-rosyjskie wymaga poszanowania prawdy historycznej. Nie wolno jej przemilcza ani ni manipulowa. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej potpia wszelkie prby faszowania historii i apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli w Federacji Rosyjskiej o wsplne, solidarne dziaanie na rzecz ujawnienia i potpienia zbrodni czasw stalinowskich. UCHWAA Sejmu RP z dnia 23 wrzenia 2009 r. upamitniajca agresj Zwizku Radzieckiego na Polsk 17 wrzenia 1939 r.

Nie wolno nam przechodzi obojtnie obok kamliwych stwierdze, ktre czyni z odpowiedzialnych za wybuch wojny - ofiary, a z pokrzywdzonych - sprawcw ich nieszcz. Musz take budzi stanowczy spoeczny protest podejmowane prby zakamywania historii. Jestemy to winni nie tylko bohaterom kampanii wrzeniowej, ale wszystkim naszym rodakom, ktrzy nieugicie walczyli z okupantem w ruchu oporu i na frontach II wojny wiatowej, ktrzy cierpieli i ginli w licznych miejscach kani.
P r ez yden t Le c h Kac z ysk i

Maryla, 16/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/59938