Vous êtes sur la page 1sur 16

Prijs 11 Ct*

DEMISTHOORN
SOCIAAL-POLITIEK WEEKBLAD
Nadruk toegestaan, mit
o**

VBAACTT DIT BLAD AAM DE KIOSKRN!

Zaterdag Mal 194* 5e Jaargang Mr. 144

"

roedif*

bronvermelding Abonnementsprijs voor Nederland IJ p. kw.; 4.75 p. jaar. Buitenland 6. per jaar; alles franco per post lome numAdvertentietarieven op aanvraag. mers 11 cent. Postgiro 322600 ten name van Stichting De Misthoorn.

UITGAVE STICHTING DE MISTHOORN Hoofdredacteur J. NIJSSE Hedacteuren: Dr.**. MOLENBROEK en ERNST C. H. LOCHT Redactie en Administratie PRINSENGRACHT 3 46,
AMSTERDAMS

Postbus 367

Telefoon 38895

Wij brengen het bewijs, dat de Nederlandsche defensie onderhoorig was aan de Britsche

NEDERLANDDASNIET NEUTRAAL!
VOOR
hebben
WJ, de

tijdens den wereldoorlog ontstane fabeltje, dat de Wilhelmina" en vredeskoningin" onafscheidelijk aan elka *r verbonden waren, leefde ook in 1940 nog onverzwakt voort. Het Vas nimmer tot de massa doorgedrongen, dat Nederland zijn neutraliteit tiidens den eersten wereldoorlog slechts aan toevallige omstandig"e<teu der internationale politiek te denken had en aan het feit, dat de Orlogvoering van toen een geheel ander karakter droeg, zoodat de

o,mogelijkheid. Het

niemand zich ontveinzen, dat de sympathie uitging naar het Vrje' en democratische" Engeland, maar een daadwerkelijke schen"'"S van de neutraliteit achtten de goedgeloovige burgers toch een

het merendeel der Nederlanders staat het ook nu nog zonder meer vast, dat de uitgeweken regeering steeds een politiek van strikte neutraliteit heeft bedreven en dat er geen zou sprake van was, dat zij handlangersdiensten verricht en voor een der oorlogvoerende partijen. Weliswaar kon

die hier stprak van een grove insinuatie. Dit artikel werd als een vanzelfsprekendheid aanvaard en het vond ten overvloede zijn bevestie* ging in het nauwe contact, dat er tusschen den Nederlandschen verschilBelgischen Generalen Staf bestond en In de wijze, waarop de lende grenzen van ons land werden verdedigd.
in de openbaarMen begrijpe ons goed: wij brengen deze kwestie zij, die zich nog niet tot te heid, omdat de meeste Nederlanders bekend gehecht zijn aan fornieuwe wereldbeschouwing hebben en behoeven wij niet een Jurimeele begrippen. Voor ons zelf zoeken Duitsche troepen, waarvan dische rechtvaardiging van den intocht der Volkomen afgezien nog van wij thans den tweeden jaardag herdenken. emigrantenregeering ons grondgebied door het feit, dat de Londensche gevaar heeft gebracht, kwam haar onverantwoordelijke politiek in historische noodzakelijkheid, voor ons de Duitsche weermacht als een ons kon bevrijden van de dictatuur als de eenige macht ter wereld, die en die ons het socialisme van de* eener joodsch-plutokratlsche kliek Als een macht ook, die het Nederlandsche arbeid zou kunnen brengen. begrepen en eng natioualtsme volk uit de grenzen van een verkeerd levensruimte te voeren. zou halen om het in de groote Germaansche

".Vredespolitiek" van Wilhelmina wel iets was, waarmee

ladsehe

Vftn 1939, dat toch een waarschuwing had moeten

een kinderlijk Seoed zich op Oranje-hoogtijdagen kon bezighouden, doch waarop e zich toch nooit in den ernst van het politieke leven zou mogen troepen Zelfs aan het bekende grensincident bij Venlo in het najaar
zijn voor het Nedervolk, dat zijn leiders op den verkeerden weg waren, werd eenige aandacht geschonken en de joodsche en verpers slaagde er al spoedig in de zaken om te draaien en dit

huwelijks

nident voor te stellen als een ongemotiveerden, brutalen menschenr f van de zijde der gehate nazi's. Veel risico namende regeering en e Pers bij overigens niet: dit volk was van
oder de zoetklinkende slaapliedjes van een Coiijn zoover ingedom,e,<. dat het nauwelijks nog door iets kon worden opgeschrikt. *
deze voorstelling zaken

Jodschte

A *<> de hand van een berichtgeving in het Engelsche tijdschrift Post" van 9 Maart 1940 brengen wij in dit'nummer een nieuw >eWsis. dat de zich Nederlandsch noemende regeering volmaakt nderhoorlg was aan de Britten. Brutaalweg schrijft immers het Engelhe Wad, dat er een gaping bestond tusschen de Nederlandsche en * B'gische verdediging van waaruit de Duitsehers Engeland zouden Utlnn aanvallen en dat dtt gat derhalve werd gedicht! En niemand "r. die zijn stem tegen deze publicatie deed hooren; niemand ook.

j^cture

**

voor ons dus niet een dag van rouw. Rouw groote Germaansche volhebben wij slechts om het feit, dat de twee nog steeds niet voorgoed een keren, het Engelsche en het Duitsche, zinneloozen en misdadieinde hebben gemaakt aan dezen volmaakt een der grootste dwaasheden gen oorlog, die door het nageslacht als Rouw hebben wfl uit de wereldgeschiedenis zal worden beschouwd. nog altijd niet de ware aanvoorts om het feit, dat het Engelsche volk en indien het dit doet, zich niet stichters van dezen krijg herkent en rouw hebben wij tenslotte over de meerderdaartegen verzet blijde verwachting verkeert heid van ons volk zelf, die nog steeds in en zoodoende uitvan de democratische bevrijders van overzee geschakeld wordt van het grootsche opbouwwerk, waarvan wij thans de inleiding beleven. Doch niets zal ns kunnen verhinderen om onze" overtuiging uit te dragen en voor ons deel reeds nu een zoodanige houding in te nemen, als later gemeengoed zal worden: Met Duitschla*id voor een nieuw, een beter, een socialistisch Eitropal
Deze

tiende Mei

Is

BEZ T ING,TOEN
slechts enkele dagen en ren. Toen het Duitsche Rijnland, het het is twee jaren geleden, dat Saar]and*.en het Ruhrgebied waren de Duitsche troepen ,ons land bezet door de troepen der toenmabezetten. Aanvankelijk was ons volk lige Geallieerden. Een bezetting, die zich niet beperkte tot de periode, met stomheid geslagen. Overeenkomstig de bedoelingen van een ja- welke verliep tusschen het sloiten renlang gevoerde propaganda, die van den wapenstilstand en het tot haar uitwerking niet gemist had. stand komen van den vrede", doch werd algemeen verwacht, dat de die ook daarna nog vele jaren onbarbaren", ds Hunnen", zich ook verminderd voortduurde. Een beaks zoodanig, zoo niet erger zouden zetting dus in vollen vredestijd! Onward, Christan soldiers", gedragen. En dat viel mee. Dat viel zooveel mee, dat men er, tenminste zingen Winston Churchill en Frankin die eerste dagen en weken, geen lin Delano Roosevelt, wanneer zij, woorden voor kon vinden. Later is tusschen twee nederlagen door, den dat weer anders geworden. De tijd vinden elkaar te ontmoeten. eene groote mond na den andere Gelijk ook toen de bijeenkomsten viel, nadat de eerste beklemming vervuld waren van vroom geluid. was geweken, weer open en toen ;,Onward, Christian soldiers".... Maar ondertusschen werdeft Senebleek, dat zij niet onmiddellijk werden dichtgetimmerd, doch integen- galeezen, kersversch gemporteerd deel meestal zelfs beleefd, vriende- uit het donkere Afrika, losgelaten lijk of medelijdend over zooveel op de Duitsche vrouwen en meisjes. domheid en onverstand werden Dit, wij herinneren er nogmaals aan, in vollen vredestijd! De wonaangehoord, zwol het koor der anti's", dat zijn weggezakten moed den, welke toen in het IXutsche land voelde terugkeeren, weer spoedig werden geslagen, zijn thans, na aan tot de ons van vr Mei 1940 ruim twintig jaren, nog niet geheeld. Over het optreden van deze zwarbekende afmetingen. De Duitsche autoriteiten lieten dit rustig toe. Zij te troepen zullen wij thans zwijgen. deden meestal of zij van die Slechts willen wij enkele toestan schreeuwers niets bemerkten, doch den en maatregelen in de herinneverzuimden daarbij geenszins een ring terugbrengen, welke toen golreeks van maatregelen te treffen, den in het direct aan ons land grendie, door een deel van ons volk zende deel van ht Rijnland, dat thans reeds als nuttig en noodig door Belgische troepen was bezet. begrepen, eens door allen zullen Toestanden en maatregelen, die wij persoonlijk meemaakten en welker worden toegejuicht. Voorzichtig, indien men niet beverpletterenden indruk v/ij nimmer wist zou men geneigd zijn te zegzuilen kunne ter schroomvallig, gingen de gen: Duitsche burgerlijke en militaire auna den intocht var, de toriteiten den weg, dien zij n door overwinnaars' met volle de toestanden, welke zij hier aanmuziek trokken zij langs de troffen n door de oorlogsomstanhuizen, waarbinnen zoovele Duitdigheden gedwongen waren te sche vrouwen en kinderen schreigaan. Zij lieten zich daarbij leiden den om het verhes van hun in den zij het strijd gevallen man. zoon of vader door de gedachte, dat zij in de hand helaas met het zwaard werd de burgemeester van de vrienden, als " gekomen waren als stad bij den commandant ontboden. bevrijders. Hun ideele doelstelling De staat van beleg werd afgekonwas en is dit volk te verlossen uit digd. Alle verkeer van 's avonds 9 het moeras van kapitalisme en jo- uur tot 's morgens 5 uur werd verdendom, waarin het, verdoofd door boden. De Duitsche politie werd onteen zoogenaamde democratie", wapend; voortaan zouden de Beldreigde te verstikken.. Met het doel, gische militaire patrouilles voor dit volk op te voeden in de gemeende veiligheid zorgen. Bioscopen, schapsgedachte van het nationaalschouwburgen en concertzalen wersocialisme. den gesloten; alle vergaderingen en bijeenkomsten afgelast en verbogeheel anders had dit kun den. Binnen drie dagen diende iedenen zijn. Wij willen niet van re bewoner zich te hebben voorzien onze lezers vergen zich eens van een officieel afgestempeld legivoor oogen te stellen hoe het er timatiebewijs, dat te allen tijde aan hier wel zou uitzien na twee jaren de militaire overheid moest kunnen van bolsjewistische bezetting. Of worden getoond. Het binnengaan of hoe. wanneer wij eens een joodsche verlaten der stad was slechts toemilitaire bezetting hadden moeten gestaan, indien de Belgische bevelgesteld, dat de behebber daartoe zijn toestemming aanvaarden grippen jood" en militair" ooit schriftelijk had verleend. Het was wezenlijk te vereenigen waren! Ook echter verboden ook maar iets mee willen wij niet het beeld oproepen te nemen. van Nederlandsche militairen als De bezettingstroepen werden inbuitenland. gekwartierd. De officieren bezettende macht in het die aan zich van hun dames" lieten verWij hebben een een Antwerpsche Keyzerlei, waar gezellen, wenschten huisvesting in eenige duizenden landgenooten na particuliere woningen. Opdat de een zeer vriendschappelijheeren zelf hun keuze zouden kunke n voetbalwedstrijd in de benen maken, dienden direct lijsten te ruchte overwinnings-stemming van worden aangelegd en ingeleverd .jivij-gaan-naai-Rome" de blommevan alle daarvoor in aanmerking tjes buitenzetten. Een eventueele komende huizen, bij voorkeur vooroverwinning na een minder vrienzien van centrale verwarming, bad en vaste waschtafels. delijke uiteenzetting met de wapenen zou ongetwijfeld nog andere Deze troepen moesten ook gevoed worden. Weliswaar was het land v gevolgen hebben. Doch wij willen ons bepalen tot ruim vier jaren lang uitgehongerd een zeer recent verleden. Tot het door een blokkade, welke ook na vn_rieden van 1918 en volgende jahet sluiten van den wapenstilstand

NOG

nog niet werd opgeheven, zoodat er zelfs voor de vrouwen en kinderen groot gebrek was aan ht allernoodigste, maar voor de Belgische officieren en manschappen diende onmiddellijk hei noodige te worden geleverd. Indien zulks niet gebeurde, zou het bezit van de boeren in de omgeving worden gevorderd! In den avond van de bezetting trokken officieren, gevolgd door tot aan de tanden gewapende soldaten door de betere" buurten. Zoekend gleden hun oogen langs de huizen. Zoodra iets gevonden werd, dat hur. aanstond klonk een kort bevel. De patrouille eischte toegang: legde beslag op n o meer kamers. Waarbij het ten strengste verboden werd daaruit iets te verwijderen uitgezonderd het lijfgoed der oorspronkelijke bewoners, die zelf maar moesten zien, hoe en waar zij onderdak vonden.

enu

9 Mei 1942. DE

MISTHOORN

taat meer opleverden, werd de blokkade voor het bezette gebied opgeheven. De aanvoer van levensmiddelen bestond uit ranzig A&erikaansch spek, dat den naam Wilson-spek" ontving en maismeel. Af*

gekeurde leger voorraden, die aan de arme bevolking voor duur geld werden verkocht. Zelfs een oppervlakkige schildering van al het leed, dat toen aan Duitschland is aangedaan, van de ellende aan duizenden en nog eens duizenden berokkend, van de beleediging en den $maad, waarmede een volk, dat na vier jaren van strijd op misleidende voorwaarden doch militair ongeslagen de wapens had neergelegd, werd bejegend, -' niet mogelijk. Het Duitsche vol* heeit dit gedragen en verdragenMaar het kon dit niet vergeten
t

j OOR geheel Duitschland was. ook na het sluiten van den vrede, het bezit van een radio" toestel een verboden luxe. In ons

\j

'

DIRECT

drukte deze bezetting op het geheele volk. Op straat durfde men nauwelijks een gesprek te voeren. Elk oogenblik immers konden de patrouilles opduiken en ieder woord was dan gevaarlijk. De Belgen kenden de beteekenis van het woord Schwein" en gaven aan elk woord, dat op ein" eindigde, dus in klank een oppervlakkige overeenstemming bezat, deze beteekenis. Een simpel nein", een doodgewoon allein" kon aanleiding, gaven tot arrestae. tot deportatie. Want bij de rechtszittingen, waarbij de misdadigers" zich hadden te verantwoorden voor Belgische krijgsraden, werd aan de Duitsche getuigenverklaringen niet de minste waarde gehecht. Het .woord daarentegen van den eersten den besten Belgischen recruut, die dikwijls, zijn eigen landstaal, laat staan het

ZWAAR

land in oorlogstijd is het bezit en gebruik daarvan aan iederen volksgenoot vrijelijk toegestaan. Al weten de Duitsche autoriteiten zeei goed, dat deze vrijheid wordt misbruikt om te luisteren naar misleidende en leugenachtige propaganda. Gelijk het iederen geestelijke is

geoorloofd op den kansel openlijk te bidden voor een gevluchte ko-

HOE

brak. Honderden bekwame ambtenaren, die in Duitschland ze" slechts noode gemist kunnen wolden, zijn voortdurend in de weer om maatregelen te treffen, die, ondanks de moeilijke omstandigheden, voor een niet gering deel veroorzaakt door de hongerblokkade Duitsch, niet kende, werd onvooronzer bondgenooten". het leven waardelijk gelooid. dragelijk en zelfs veel meer dan dat Onbeschrijfelijk was de aanmatimaken. Waarbij zij openstaan voot ging, waarmede de Belgische offiieder advies gelijk voor ieder cieren zich gedroegen. Zij hadden gezonde critiek ook van Nedertot gewoonte steeds een rijzweep landsche zijde. in de hand te dragen. Bij het minste Het bedrijfsleven wordt in gang of geringste sloegen zij, dikwijls betreonder den invloed van sterken gehouden: de werkloosheid amusement den. Kuituur, sport en drank, Duitsche mannen en vrouworden, gelijk onderwijs en wetenwen daarmede tot bloedens toe in schap, bevoiderd en gestimuleerd. het gezicht. Alle Duitsehers zijn moeite is te groot, geen "^ zwijnen", was het argument.... Geen te zwaar. zij ook nooit alleen Daarom liepen Laten onze zwaartillende landgeen lagen de straten der stad veree laten. Wie niet door zijn werk of nooten, die van ieder prikje beroep gedwongen werd, bleef doodwond maken, die er steed* weer op uitzijn, het geringste op _** thuis. Wie uitging, het zijn huisgeblazen tbt het wanstaltige afmeti* nooten in bezorgde stemming achgen heeft aangenomen, eens een ter; pas 's avonds wanneer zij thuisoogenblik denken aan de bezetting' kwamen voelde men zich opgelucht. die het Duitsche volk in vredesAlweer een dag voorbij... Velen werden veroordeeld tot tijd" heeft ondergaan. Laten straffen, welke in Belgi of in landgenooten eens een vergelijking maken tusschen de toestanden toe** Frankrijk moesten worden uitgezeb ten. Toch waren de gevangenissen en daar en die van hier en nu. daarbij overvol. Want wie een Belgischen mannen, bedenken, dat die toen zoo vertrapt w* officier onbeleefd groette of minder vriendelijk aankeek, was strafbaar. den; als overwinnaars hier binne rukten. Laten zij bedenken,"MaGelijk ook het oneerbiedig bejegenen van een vaandel van den marmen zich hier uiterst correct 0 overwinnaar", door bijvoorbeeld dragen, terwijl toch een kl*' vo voorbij te loopen zonder den hoed wraak, een kleine vergoeding vreese) het toen geledene, zoo te lichten, als misdrijf werd beschouwd. In het algemeen verliet gemakkelijk zou zijn. Mogen deze overwegingen ve geen Duitscher den krijgsraad zonder straf, ook 'al was zijn onschuld tot nadenken, stemmen aangaan^ den achtergrond van het gebeu)rvolkomen duidelijk. Toen de honger te groot werd en dezer dagen. Het heil van ons v elfs de requireeringen geen resulzal er mee gebaat zijn!

ningin en een gedroste regeeringHoewel gewikkeld in een strijd op leven en dood, een strijd, die bet zijn oi het niet-zijn van het Duitsche volk en van geheel Europa beteekent, vinden de Duitsche autoriteiten de gelegenheid tot het treffen van vele sociale maatregelen, waarvoor het de vroegere Nederlandsche regeering aan voldoende belangstelling en oprecht medegevoel me* onze misdeelde volksgenooten ont-

df*|j

dezeU"^

9^

**. MISTHOORN, 9 Mei 1942

3 BIJDEN VERJAARDAG VAN DEN LEIDER

MUSSERT EN NEDERLAND
Nederlandsche volk bevindt zich op het dieptepunt van zijn geschiedenis. Hoezeer ons volk ook leefde in den waan van ongestoorde rust en meende het monopolie van de veiligheid le bezitten, omdat het jaarlijks zijn goudgerande premie offerde aan de

HET

Kam. Ernst Voorhoeve was zoo vriendelijk ons op ons verzoek ter gelegenheid van den verjaaardag van den Leider onderstaande bijdrage ter beschikking te stellen.

Nederlandsche volk heeft gezegd, ja toegeroepen, dat wij ons bevinden in een kentering der tijden, die de machtsposities van Engeland, Amerika, van het goudblok heeft ondergraven. Het is Mussert, die sedert 1931 het Nederlandsche volk heeft gezegd, dat het. zich politiek weer op Duitschland moest orienteeren en zich niet laten opsluiten in de Engelsche bevangenheid. Het is Mussert, die sedert 1931 het Nederlandsche volk heeft gewaarschuwd .voor een blinde politiek tegen Duitschland, Itali en Japan: een politiek, genspireerd door alJuda, een politiek, die onnoemelijk onheil over ons volk en ons Rijk zou brengen.

HET

is Mussert, die 1931 sedert het

Volkenbonds-assurantie te Geneve, heeft het zich


ret kunnen ontworstelen aan de dynamiek van den tijd, aan de nationaalsocialistischerevolutie die en dat is de ironie van door toedoen .het lot van Chamberlain eo Daladier in September 1939

een Europeesche revolutie


is geworden.

Het Nederlandsche volk moge nog verdeeld zijn, over n zaak zal eenstemmigheid kunnen vastgesteld

worden:

de toe-

komst

van ons volk ligt in de weegschaal van dezen oorlog. De afloop van

den oorlog beslist over mis bestaan. Geen deel van ons rijk, hetzij in of

Het is Mussert, die. nadat zijn voorspellingen be-

buiten

Europa, heeft den oorlog buiten zijn gebied kunnen houden. Dooi een reeks misdadige politieke handelingen heeft de Nederlandsche regeering, zetelend in den Haag, Duitschland gedwongen ons land te bezetten. Tot in de emigrantenclub gedegradeerd en werktuig geworden handen van Churchill, hebben deze heeren Curacao en Suriname aan Amerika verkwanseld en als kroon op hun vernievan tigingswerk Oost-Indi betrokken in het bloedig avontuur hopeden voor AmerikTa en Engeland na eenige weken reeds loozen oorlog in den Pacific. dag Wanneer de Nederlandsche nationaal-socialisten thans en nacht ijveren om in alle kringen van ons volk vertrouwen weten, te wekken in" hun leider, dan doen zij dit, omdat zij oogendat alleen Mussert als Nederlandsch staatsman op dit blik het noodlot van ons volk meester kan blijven.
ontstaat, Wanneer in de politieke geschiedenis een situatie wending waardoor een volk gedwongen wordt een beslissende te nemen in zijn politiek beleid, dan roept dit volk den staatsman op den voorgronda die reeds lang door zijn denkbeelden en zijn activiteit als den vertegenwoordiger geidt van den zien genieuw te volgen koers. Dit hebben wij dezer dagen

waaheid wareu, het lot van ons volk in handen heeft genomen, naar Berlijn is gegaan en den Fhrer de trouw der Nederop leven en landsche nationaalsocialisten in verbondenheid dood met Duitschland heeft verzekerd.
van den Fhrer Het is Mussert, die bij deze gelegenheid in het Europa van mormocht vernemen, dat voor Nederland vrijheid beschikbaar is, gen een plaats met behoud van eer en en wanneer Nederland in samenwerking met Duitschland Staten, onder de leiding van het Rijk,

zijn taak in het nieuwe Europa wil vervullen.


van al zijn krachten Het is Mussert, die met inspanning overtuigen van de juistwerkt om het Nederlandsche volk te bewaarheid door de historie, heid van zijn 10-jarige politiek, tot het politieke instruen die de N.S.B, meer en meer maakt reddinggevend zal zijn. ment, dat voor het Nederlandsche volk
Het is daarom, dat thans alle

andere Germaansche

Nederlandsche nationaalsocia-

schieden

in Frankrijk.

dte kan Dit toepassende op ons volk is er maar n man, volk gelden als geroepen-te zijn het lot van het Nederlandsche eei m handen te nemen, temeer daar het hier niet gaat om de rev Politieken koers alleen, maar om het voltrekken van 'Utie.' die dit volk niet uit den weg kan gaan.

N.S.B, en al hun krachten inllsten zijn geconcentreerd in de doen slagen. Zij doen zetten om het levenswerk van Mussert te dit, omdat zij voor eer en geweten overtuigd zijn zoodoende te handelen voor het welzijn van volk en vaderland.

ERNST VOORHOEVE

S Mei 1942; D

MISTHOOHN

Naar den Eindstrijd


ook aan het thuisfront!
EEN WEEK VOL GEBEURTENISSEN

ER

de geimaansche oorlogsmachine tegen de westersche machten, stortte reeds in d Meidagen van 1940 het geheele wrakke, van kleinhollandsche bekrompenheid en duffen schotjesgeest doortrokken regeeringstelsel en alles wat daarbij behoort hier te lande, als een mislukte pudding zieltogend in elkaar: de gemoedelijke, burgerlijke rust, welke weliswaar enkele malen daarna ernstig of minder ernstig werd verstoord, zou niet den indruk kunnen vestigen, dat de laatste phcrsen eener europeesche revolutie zich ook hier voltrekken en toch is niets minder waar. De enkele thans achter ons liggende Meidagen van 1942 hebben dit bewezen: nieuwe tijd is aangebroken!

is een verschil tusschen een koude" wind en een frissche" wind en wanneer wij dit artikel willen beginnen met de opmerking, dat er een frissche" wind over Nederland waait, diene men ons hier niet verkeerd te verstaan: de weersomstandigheden dit voorjaar (schuld der bezettende macht) zouden daartoe aanleiding kunnen zijn. Onder de machtige walsing van

deed of bedreef: alln de vraag zal zijn: wat presteert gij? En hoe? Ofschoon buiten iedere politieke partij staand, zal onder het nationaal-socialistisch leiderschap van kameraad Woudenberg in diens geest de vrede en het geluk van den arbeid bevochten worden in overeenstemming met den werkgever: werkgever en werknemer, beiden dus gezien en geoordeeld als de samenstellende deelen der voiksche gemeenschap. . 2 MEI: DE DAG VAN DE JEUGD; Na den len Mei volgde de tweede Mei: de dag van Neerlands Jeugd. Door geheel Nederland stonden,

MISLEIDENDE
Gedurende een regeeringsperiode van ruim veertig jaren, poogde koningin Wilhelmina. hoewel van nature weinig vorstelijk, in haar optreden een accent van minzame waardigheid te leggen. Wanneer zij zich door middel van de radio tot het Nederlandsche volk richtte, verzuimde zij dan ook nimmer te spreken van haar dierbare landgenooten". Toen deze dierbare landgenooten", als resultaat van een door haar en haar regeering gevolgde onneutrale politiek in een oorlog, met Duitschland geraakten, weigerde zij de gevolgen van deze houding te aanvaarden, doch onttrok zij zich daaraan door een smadelijke vlucht naar Engeland. In haar omvangrijke bagage nam zij toen wel haar kroonjuweelen en de goudschat van het Nederlandsche volk mede, doch vergat blijkbaar haar waardigheid in te pakken. Althans duidt de wijze, waarop zij zich vanuit den vreemde in radiotoespraken ,tot haar vroegere landgenooten pleegt te richten, op een ernstig gebrek aan waardigheid. Tot onze verwondering overigens, omdat het hier een oude vrouw betreft, die toch steeds in de betere" kringen verkeerde. Niet slechts trachtte zij, in strijd met alle internationaal geldende rechtsregels, het Nederlandsche volk aan te zetten, tot het plegen van sabotage, spionnage en geweld tegen de Duitsche bezettingsmacht, doch zij vergat zich daarbij zoover, dot .zij. gelijk nog op 3 Maart van dit jaar. schold op de moffen", er blijkbaar niet aan denkende, dat zij zelf in meer dan n opzicht afstammelinge is van deze moffen" en blijkbaar tevens vergetend, dat zij,, nog maar enkele jaren terug wat blij was. toen zij haar eenige dochter aan zoon mof kon uithuwelijken. En nog wel aan een mof", voor wien het een eer was, lid te zijn van de thans door haar zoo vervloekte nazi"-partij! Aan dergelijke uitbarstingen van machtelooze woede, die overigens meer thuishooren in een achterbuurt, dan aan een hof, zou men schouderophalend voorbij kunnen gaan, ware het niet, dat er menschen zijn, op wie deze scheldkanonnades zoovee' invloed hebben, dat zij zich laten verleiden tot daden, die de herhaaldelijk gepubliceerde vonnissen van den Duitschen krijgsraad bewijzen dit noodlottige gevolgen hebben. Niet voor haar, die zich veilig waant in het overzeesche Engeland, maar voor de dierbare landgenooten", die de kastanjes uit het vuur moeten

MAJESTEIT

voorbereiding van sabotage Waarbij de ware schuldigen in Engeland moeten worden gezocht, waar een emigranten-regeering. met de voormalige koningin aan het hoofd, zich onledig houdt met stoken tegen de Duitsche bezet
tingsmaclt.
Nederlanders, die zoo graag voor nuchter" doorgaan, maar slapend en droomend de historie aan zich voorbij lieten trekken, mogen eens overwegen, da! eeuwen zijn voorbij gegaan, sinds wellicht met hooivorken en knuppels uitgeruste burgers zich met een redeiike kans op succes konden verzetten tegen poover bewa-

n van denken en n van willen, overal de jeugdstormdiensten aangetreden onder het parool: Arbeid en Grootheid". Hier was het niet de politieke partij, hier was het niet de arbeid, die van een eensgezind
streven getuigde om het Nederlandsche volk tot bloei en roem te voeren, hier waren het de jongeren in stormstersblouses of stormerskiel. Onder het uitspreken van de vlag-

pc

gespreuk:

1 MEI: DE DAG VAN MUSSERT

rJEJet was op den (eersten Mei, dat de


,;,seni
ygn

de overwinning zal behalen op al geest, de arbeid erkennend als de die duistere machten, welke de eenige ware factor om uit te stijgen vplksche opstanding en bevrijding uit den poel, welke het Nederlandi belemmeren en onmogelijk maken! sche volk had leeren zien en leeren kennen. Tienduizenden, die enkele jaren geEn na den tweeden Mei volgde leden de uitgaven van E.D.D. en ander joodsch rioolvuil met graagte een derde Mei en op dien dag en enthousiasme tot zich namen, was het de vroegere Residenzullen nu begrepen hebben, wat tie, die op 't befaamde Houtrust den die strijd voor Volk en Vaderland Arbeidsdienst zag optrekken! wil zeggen, die in December van 3 MEI: DE DAG VAN DEN het jaar 1931 door den ingenieur ARBEIDSDIENST uit Utrecht werd begonnen. Het was een machtige en massa1 MEI: DE DAG VAN HET le demonstratie van jongkerels en ARBEIDSFRONT jongmeiden, die daar, in een welisHet was op dezen zelfden eersten waar sober doch bont en opwekMei, dat Woudenberg de oprichting kend programma van hun verlangen en hun begrijpen van orde en van het Arbeidsfront aankondigde, discipline getuigden: een orde en eindelijk het ideaal bewaardoor eikt wprd, dat honderdduizenden discipline, welke we in een voorbije kameraden van den arbeid reeds periode in het hier te lande toch noodige leger vergeefs vermochten vanaf het begin van den vakbewegngstijd voor oogen stond: een te zoeken en te vinden! Met een machtig, eensgezind leger van den lichaam en een geest, gestaald en arbeid, vereenigd in harmonie en gedrild, zooals dat hier werd ge demonsireerd, wacht Nederland een eendrachtig willen, het geluk benieuwe toekomst: Duizenden en duikampend van iederen afeidskamezenden volgden met gespannen raad, trots afkomst en trots godsblikken het geheele verloop der bijgedienst. Niet meer zal voortaan knaagd worden bij de beoordeeling eenkomst: onder de wappering van hakenkruis- en oranje-blanje-bleuvan den arbeid van waar de werkvanen en de arbeidsdienstvanen man kwam, noch wat hij geloofde. van Nederland baande zich ook hier de nieuwe tijd een weg. Ook in den strijd tegen het jodendom werd een maatregel genomen:

eenzette, waaronder ook hier te lande het nationaalsocialisme in den strijd voor Volk en Vaderland

den Leider der Nationaal Beweging in al haar gingen de vlaggen van 't jonge Nehelderheid en kracht door den aederland in eerbied voor den Arbeid ther klonk en het programma uitlangs de stokken omhoog, wapper-

Arbeid is de grond van 't leven. Arbeid, bron van kracht en moed, die een volk uit zijn verneedring langzaam weer herrijzen doet"

den zij in den frisschen Meiwind, getuigend van een Nederlandtchen

pende soldaniers. In nze dagen moeten dergelijke pogingen als bij voorbaat nutteloos worden veroordeeld. Wat denkt eigenlijk een handjevol lieden met een actie op eigen houtje te bereiken, wanneer ons geheele Nederlandsche leger op oorlogssterkte, voorzien van alle machtsmiddelen, en alle technische en geografische voordcelen. den strijd nog geen week kan volhouden? Keer op keer hebben de Duit sche autoriteiten nadrukkelijk gewaarschuwd tegen de gevolgen van een onverantwoordelijk op treden. Niemand, die thans nog kan verklaren, dat hij den ernst van deze misdrijven ook in den zin van het volkenrecht niet heeft beseft. Zker niet de officie ren, die hun eeiewoord, op grond waarvan zij uit krijgsgevangenschap werden ontslagen, op deze wijze schonden. Deze officieren dienden bij hun onwaardig optreden geen enkel belang. Duitschland is in een strijd op leven en dood gewikkeld. Het Nederlandsche volk bevindt zich in het machtsgebied van de Duitsche weermacht. Dat is een feit, dat iedere Nederlander moet aanvaarden, of hij het nu prettig vindt of niet. Zoolang deze strijd duurt, zal he bezettingsleger bier de orde handhaven. Als het kan met zachte, als het met met harde, zr harde middelen! De situatie, zooals Vlaanderen die gekend heeft in de jaren 1914-'lB, is daarvan een welsprekend voor-

beeld.

halen.

Opnieuw is thans -een doodvonnis voltrokken. Ditmaal aar,

_H_l_9
___\

"..,...11.. An. t.t, 4493. M.

" i'nHOivica,

...

499

,<1... ZO.

4*94

_B_HW

DE DAVIDSSTER ALS KENMERK VAN HET WARE (GEVAAR) Hiermede is weliswaar het jodenprobleem geenszins opgelost, maar de argeloozen dezer wereld zijn thans tenminste gewaarschuwd.

72 Nederlanders, meerendeel officieren van ons voormalige leger. Deze hadden zich o.m. schuldig gemaakt aan spionnage ten gunste van Engeland en aan

Het horde lot. dat thans 72 mannen heeft getroffen, vervult ook ons met deernis. Omdat zij hun leven offerden voor een koningin, die in haar beste dagen onbekommerd en weltfremd' schilderkunst en moreele herbe wapening beoefenend, op haar ouden dag meent te moeten uitweiden over een wereldorde, waarvoor zij zich nimmer interesseerde en die zij berhaupt te dom was te doorgronden. Tragisch is het daarbij te moeten constateeren. dat een regiem, dat zichzelf heeft overleefd, nog over zijn graf heen zoovele slacht ofters maakt.

E MISTHOORN, 9

Mei 1942

iedere maatschappelijke
Zondag, eigen-slagers

Welnu:

zij die zich steeds boven burgerwet n burgerplicht stelden, een wereldje op zichzelf vormden met eigenen
eigen-

Het staat in n der boeken van den jood zelf, dat men op moet passen voor hen, die geteekend zijn:

Als een jood verhuist.....

koekebakkers, behooren thans even-

&ens tot de geteekenden. Nog beseft een deel van ons Hollandsche publiek het belang en de noodzaak

niet van dezen maatregel, doch wij 2Mn er zeker van. dat ook hier weldra veler oogen zullen open gaan!

OVER ALLE FRONTEN: EEN DRANG NAAR VERNAUWING, NAAR GROEI EN BLOEI

de reactie zich onder anjer-tooing, luciferkop-versiering en o-zoo-jubebng en andere quasi onschuldige tnmbakkes- n kennis-versieringen terugtrekt en in de minderheid gebakt. En de capitulatie van deze laatste horden der weerspannigen caleal niet verre zijn wanneer

Zoo zien wij, hoe op alle fronten sedert dien lOden Mei 1940 de ver? nieuwing van Nederland in den aanval is: hoe op dezelfde fronten

DE GEESTELIJKHEID

gedwongen wordt

ZICH MET HAAR KERK TE BEMOEIEN EN MET NIETS ANDERS DAN HAAR KERK!
i.i

immers dit zwarte boldat telkenmale aanstuurt op verzet! Dat de sabotage aanbeveelt! Dat aanleiding geeft tot neenigheden, tot obstructie, tot te9_nkantmg en tot tegenwerking. De

Het is toch

ti-tn

,.n,.nif>n

10-men

de

ravate.

die de jood Swaab de Beer

(inzet)

achterliet in

de R.C-vakvereenigingen ligt nog vsrsch n aller geheugen! Dat de discipelen der kerk bedieigd werden met kommer en gebrek, achtte *en van geen belang! Ook ten opzichte van den politiek- en religie arbeidsdienst meenen de H.H. oln

grijze waarop de geestelijkheid stel ""ng koos ten opzichte van het arbeidsvraagstuk bij de opheffing van

Geestelijken, dat de beste oplossing het vaderland le dienen de aansporing tot verzet is: neemt geen dse! aan den Arbeidsdienst. Dit
*^erd door de H.H. geestelijken van en preekstoel afgeroepen, op strafe van alles, waarmede men een
qed

chaam

ijgen. De redenen? Omdat de arbeidsdienst slecht zou zijn voor liof geest? Zij die 1.1. Zondag "ontrust meemaakten zullen beter Weten te oordcelen! Welke redenen atj de geestelijkheid anders heb<Jn? Geen enkele andere dan deze: DAT ZIJ BIJ DATGENE WAT DOOR ARBEIDSDIENST E. D.

katholiek in

een\

hoekje kan

ruimen en ontluizen. volgende geWie is nu deze Swaab de Beer? De aevens zullen u wellicht interesseeren: autoHij dreef een handel- en verhuurinrichtmg van doodkisten). De geheele eguh*mobielen (rijdende qracht stond dag en nacht vol met deze vehikels Klachhadden niet de minten van de bewoners bij de politie baas op de, gracht. ste uitwerking: hij was. en bleef kwam dit heerOngeveer 3 maanden voor 'Mei 1940 luidden, dat schap uit de gevangenis. De geruchten gestolen autos, hii had gezeten wegens het koopen van en z.g. rendezgelegenheid geven tot hazardspel

. Een lazer schrijft ons: treft u, een foto aan van den jood Swaab Ingesloten de Beer, gewoond hebbende tot April j.l. Reguliersgracht 20. Ondergeteekende had de eer dezen schurk Hij gedurende eenige jaren als buurman te dulden. gracht. Op was gedurende dien tijd de koning der 29 Maart echter had ik het geluk het huis te kunnen koopen en was mijn tijd gekomen. Ofschoon dit heerschap nog een jaar huur had, heb ik hem er toch uitqekreqerf en wel op eigen houtje en zonder rechtskijken, middelen. Ik nqodig U uit om eens te komen hoe dit huis is achtergelaten.'Spoed is wel gewenscht, mogelijk laat daar ik deze swijnenstal zoo spoedig

ontgelden, omdat de jood wist, dat ondergeteekende met zijn acht kinderen nationaalsocialist is en niet qlleen vijf gezonde dochters heeft, maar ook drie zoons, die niet voor een klein geruchtje vervaard zijn. Als U nu denkt, dat hij, niettegenstaande dit alles, onze gracht verlaten heeft, dan heeft U het mis. Hij zet zijn praktijken voort en heeft drie van die z.g. H. hondjes uit zijn oude woning overgebracht naar het huis op No 15. Dit huis is van een arischen eigenaar. Zou zoo iemand niet eens aan de kaak gesteld kunnen worden? Bc geef u de volle vrijheid van de foto en van dit schrijven naar uw goeddunken te handelen, temeer daar ik weet, dat U geen blaadje voor den mond neemt Met kameraadschappelijken growt Hou Zee' v. B.

vous. Het laatste heeft hij volgehouden tot op den dag, dat hij een anderen huiseigenaar kieeg en wel ondergeteekende. Gedurende de eerste vier dagen van den oorlog was deze jood in functie bij de luchtbescherming en de burgerwacht. Hij reed breed-uit zittend ia een auto en gaf zijn orders aan zijn mederasgenooten die in deze buurt in de luchtbescherming domineerden. U kunt zich wel voorstellen, dat de arirs op de gracht het mikpunt waren. Speciaal schrijvet dezes moest, het

het

een

ZIELEN
,

MACHT OP EENVOUDIGE
LIEZEN!
DENKT TE VERLIE-

BEREIKT

WORDT,

HAAR

Parust, evenals het Arbeidsfront (hel vormalige N.V.V.5. op nationaal-so-

En aangezien ook de arbeids

oogen heeft, blijkt dat het nationaalsocialistisch ideaal dich'er bij haar verwezenlijking ligt dan iemand onzer in zijn stoutste droomen heeft durven denken! Het is soms hard om nog niet algemeen bekend
kondigen, maar in dit verband zijn, dat het toch wel eens gezegd de geesde kerk in het algemeen en telijkheid in het bijzonder armoede en ellende: de twee factoren welke
het

nationaal-socialistisch

doel voor

staande waarheden

te moeten ver-

mag

"^'"H-he

leest geschoeid is en

jj^disd expert

Vraagt, alvorens tot aanof verkoop over te gaan, gratis ons ad\
1850

\i_,_.

Juweliers

sinds

* HAAG Hoogstraat

Kalverstraat 1. Tel. :i7t>>B


:l. Tel
111757

heeft te zwaard bestrijdt, noodig In tijden van om zich te handhaven. de kleikommer en ellende zijn het die wankelend nen van geest, houvast staan in het leven en geen hebben,.die zich vast klemmeer men aan mythen en legenden, die troost Zoeken in joodsche beloften: hiernamaals met zoete koek en tien stoffepet. extra van 't goede der lijke aarde. In haar ergsten nood en zorg klemde het Duitsche volk

nationaal-socialisme

t vuur en

En laat men dan niet sentimenden man uit Braunau, die het uit de poelen van ellende teel zijn: dezejodendienende volksgenoten ontzien ook het hun zoo omhoog wist te voeren door de simpele verkondiging van de waar- heilige kruis niet om het ondergeheid! De waarheid en nog eens: de schikt te maken aan hun belangen! waarheid! Hij werd het symbool Er waait een frissche wind over volk: levend 'e Nederland, maar kameraden, van een ontwakend midden der zijnen! En ook hier is het is tch noodig, dat dit windje een leider, de man uit Utrecht, wiens een storm wordt! Het gaat om grooroepstem opklonk, toen leger en tere belangen dan die van de uitvloot, ja. het geheele volk, in decagevers van kerkblaadjes, dan die dentie en verval verkeerden. De wil en 't verlangen een betere van de colporteurs met het kerkesamenleving te bouwen behoort de zakje of van den zwarten handelaar in vleesch en levensmiddelen! plicht te zijn van iederen weldenvolksgenoot. Al degenen, Bereidt U voor op den Eindstrijd! kenden die hier niet meewerken, die saboteeren, op wier hulp niet gerekend kan worden
zich
vast aan

BEHOQREN TE WORDEN GETEEKEND. ZOOALS NU GESCHIED IS MET HET JOODSCHE GEVAAR!

Bezoekt het

REMBRANDT THEATER Lorentzplein 76 Den Haag

S Mei 1942. DE ittSHOORN


Onder leiding Brief wiens groote verdiensteHilgenieldt de het vereeniaanvankelijk
van
is

Berlijnsche

(Van onzen Berlijnschen correspondent) aangespoord, tot heil van hun om noodig, doch moest veeleer de DE STRIJD TEGEN SLUIKdan de hand werden gehouden . aan de EN RUILHANDEL geving worden betrapt en hand van de wettelijke bepalingen reeds bestaande bepalingen. Op In weerwil van de in Duitschland hun straf thuis krijgen. grond van zijn uitlatingen mag de sedert het begin van den oorlog beDuitsche "bevolking dus de hoop staande strenge bepalingen omtrent PRIISBELEID EN PRIJSDALINGEN koesteren, dat weldra de prijzen de gedragslijn ten aanzien van gevan alle rubrieken van artikelen, rantsoeneerde en schaarsche artikewaarbij de perken te buiten wordt Ten overstaan van de vertegenlen is het toch nog voorgekomen, woordigers van de handelspers gegaan, herzien en tot een normaal dat egostische elementen er ,pp uit heeft de Duitsche rijkscommissaris peil teruggebracht zullen worden. waren om de voorschriften te ontvoor de prijsbeheersching, minister HET VOLK, DAT ZICHZELF duiken en om ten koste van andeFischbck een uiteenzetting geWEET TE HELPEN! ren op hun eigen voordeel bedacht geven omtrent het toekomstige prijste zijn. Nadat de regeering dit een verloop en prijsbeleid met het oog De N.S.-Volkswohliahrt de alpoos had gadegeslagen en zich tot op het afroomen van de winst. Naar instelling les omvattende Duitsche het uiten van vermaningen had bezijn meening is het probleem aanvoor maatschappelijk hulpbetoon paald, weid thans ter aanvulling gaande het wegzuigen van de overaanvankelijk door de vijanden van van de verordening nopens de ooien de in Duitschland en van de nationaaltollige koopkracht logshuishouding van 1939 een Duitschland voorhanden zijnde socialistenmet argwaan beschouwd, nieuwe bepaling uitgevaardigd, op koopkracht gaat tegenwoordig den bespot en veracht, gaandeweg echgrond waarvan de sluik- en ruilhan- omvang van de verkrijgbare goedeter mei waardeering en ten slotte del .op de strengste wijze za! wor- ren aanmerkelijk te boven door met afgunst bekeken heeft haar den tegengegaan. Zoo staat b.v. op middel van prijsverhbogingen aller- tienjarig bestaan mogen vieren. het aanbieden, het opeischen en hef minst op te lossen, geheel daarDeze inrichting werd in het voorjaar aannemen van ruilartikelen en gelaten nog de onverkwikkelijke van. 1932 in Berlijn in de gedaante steekpenningen een zware straf, nevenverschijnselen van een zoovan een vereeniging opgericht, welvooral indien zulks geschiedt in de danig proces. Door prijsverhoogin;h bovenal ontfermde over de uitoefening van beroep of nering. gen wordt de koopkracht niet wegverarmde en vervolgde aanhangers Zulks zal vooral een vingerwijzing genomen, doch alleen verplaatst. van Hitler's beweging en deze in moeten zijn voor de handelaren, die, Een gedeelte van de overtollige moreel en materieel opzicht bijdoor hun zakendoen in het bezit koopkracht vindt tegenwoordig via sprong. Zeer spoedig gingen de van zeer gezochte goederen zijnde, de spaarnstellingen door middel groeiende taken ver boven dit oorzich door middel van ruiltransacties van het leenings- en credietwezen spronkelijk kader uit en al dadelijk veelal heel wat voordcelen zouden zijn weg naar de rijksschatkist. Het na de aanvaarding van het staatsKunnen verschaffen. Als toelichting komt er dus in de eerste plaats op gezag door het nationaal-socialisme voor deze bepaling verschenen in aan om het vertrouwen in het spabegon deze instelling zich op een Duitschland tegelijkertijd op alle ren, d.w.z. het vertrouwen in de sta- verbazingwekkende wijze te ontaanslagborden plakkaten, waarin biliteit der prijzen, in stand te houwikkelen om binnen enkele jaren er met klem op wordt gewezen, dat den. Dit systeem is heel wat gezontot een instituut van maatschappealle voortbrengselen van de civiele der dan het afroomen van de overlijk hulpbetoon van ongekende afbedrijvigheid op basis van gelijkmatige winsten, die per slot van remeting uit te groeien. Op het oogenheid aan de geheele bevolking ten kening toch uit prijsverhoogingen blik telt dit lichaam zoowat 16 milgoede moeten komen. voortkomen en die ten deele dooi lioen belangelooze mannelijke en de redactie van de middel van een omslachtige proceTevens werd vrouwelijke hulpkrachten. Zooals eerste paragraaf van de bestaande dure door het rijk moeten worden van meet af aan het geval is geverordening van 1939 herzien. Met geind. weest, werkt de N.S.V. ook tegenstrenge straffen wordt gedreigd hij, de opvatting van Dr. woordig nog grootendeels met vrijVolgens die grondstoffen of voortbrengselen, Fischbck dienen prijsverhoogingen willige bijdragen en schenkingen, die tot de van vitaal belang zijnde niet alleen te worden vermeden, loonoffers, straat- en huiscolleclen, behoefte van de bevolking behoodoch zal men binnenkort veeleer er eenpansinkomsten, enz.. ren, vernietigt of verdonkeremaant. toe moeten overgaan om voor etteOp dergelijke misdrijven staan gelijke rubrieken van goederen prijsvangenisstraf, tuchthuisstraf of zocverlagingen door te drukken. Prijswaar de doodstraf. Soortgelijke verhoogingen zijn slechts toelaatstraffen treffen diegenen, die verbaar, waar door uit den oorlogstoeduinen In valschte distributiebewijzen in het stand voortspruitende omstandighe- zijn de Noord-Hollandsche waterbepaalde terreinen als verkeer brengen. Tegelijk met het den een nieuw kostprijspeil wordt winplaatsen voor de Amsterdampubbceeren van de wetswijzigingen te voorschijn geroepen. sche Waterleiding gereserveerd. werd het publiek in Duitschland Nadat voor de weerbaarheidsDeze terreinen mag men slechts door middel van de,pers op de bedrijvigheid reeds vaste en groepsbetreden, wanneer men in het bezit hoogte gebracht van het tenuitvoergewijze prijsnoteeringen voor honeen door dezen dienst afgeieggen van.de vonnissen, die werderden voortbrengselen werden is van toegangskaart. Ingevolge de den geveld over enkele misdadigers vastgelegd verdere calculaties in geven verordening van den Rijkscommisjegens de samenleving, die voebewerking zijn, zou n van de saris nu mogen deze kaarten niet dingsmiddelen gehamsterd, in het eerstvolgende stappen kunnen zijn, aan joden worden verstrekt, hetgeheim verhandeld of door onoordaf er een prijscontrole wordt ingegeen tot gevolg heeft, dat men een deeikundigen opslag vernietigd voerd ook voor de niet genormaliarirsverklaring moet onderteekehadden. seerde artikelen voor de civiele benen, wanneer men in het bezit van hoefte. In verband met het onderAl deze verschijnselen en maatzoon toegangskaart wil geraken. regelen willen allerminst zeggen, zoek, dat hij onlangs ten aanzien dat het-Duitsche volk slechter zou van speelgoederen en huishoudeWij drukken hieronder twee briefzijn dan andere volkeren; zij levelijke benoodigdheden had doen injes af, die de Amsterdamsche Wastellen, was de' prijscommissaris ren echter het bewijs, dat de Duitsche regeering strenger optreedt tot de slotsom gekomen, dat er hier terleiding van een Haarlemschen en een Leidschen arts heeft ontvandan elders het geval schijnt te zijn _en daar vrij ergerlijke wantoestangen en waaruit blijkt, dat deze heeen dat de Duitsche overheid, ter den heerschten. Hij zou voortaan ren niet schromen hun jodenliefde bescherming van het algemeen vasthouden aan het standpunt, dat aan de groote klok te hangen. Het ei in geen enkelen sector van het belang, er allerminst voor terugschrikt om op de voorkomende ver- bedrijfsleven zoogenaamde vrije" verdient welcht overweging de beide artsen eens een poosje in een schijnselen van dit kwaad te wij- prijzen mochten worden geduld. zen en het euvel ui} te roeien. Alom ten einde den eisch: verhindering jodenkamp onder te brengen voor het uitoefenen van hun practijk. in hef Duitsche Rijk heeft het gevan prijsverhooging en prijsverWellicht, dat ze dan zelf genezen overhand, dat lieden, die laging bij te dure artikelen, te kunvoel de niet uit eigen fatsoenlijke inborst nen doorzetten waren, volgens dr. in de volksgemeenschap terugkeetot en onberispelijk gedrag worden Fischbck, geen nieuwe wetten ren!

hebben opgewerkt tt de huidige rijksorganisatie, heeft de N.S.V. zich in de eerste jaren van haar bestaan bij uitstek toegelegd op het lenigen de uitvloeivan nood en ellende sels van de crisisjaren. Zeer spoedig evenwel kon de inrichting, dank zij het slinken van-de werkloosheid, haar grootste taak gaan zien in het bevorderen van de gezondheid van de bevolking. De voedingshulp dienst, de zorg voor Moeder en Kind", het uitzenden van kinderen naar het platteland en gezondheidsoorden, de wijkverpleging, ziehier enkele van de voornaamste afdeelingen, die in het leven werden geroepen ter behartiging van de bc-, langen van het geheele Duitsche volk. De talrijke kinderbewaarpiaat-i sen, herstellingsoorden voor moeders, zustertehuizen, die men overal kan aantreffen, vormen evenveel monumenten voor de verrichtingen van de N.S.V. Een bijzonder groote plaats in deze prestaties Wordt ingenomen door hot telkenjare terug-; keerende Winterhulpwerk", dat: ook in hoofdzaak uit de inzameling gen wordt bestreden. De campagnes voor het Winterhulpwerk van 1933 tot heden hebben, alles bij elkaar opgeteld, een bedrag van vijf mm liard mark aan inkomsten opgeleverd, welke som geheel en al ten bate van de bevolking werd aangewend en verdeeld. Tijdens den oorlog wijdt de N.S.V., zich op een uitstekende wijze aart het evacueeren van moeders en; kinderen uit de door luchtaanvallen bedreigde gebieden, alsmede aan het verzorgen van de honderdduidie uit de zenden repatrieeTenden, herschapen in een oorlog stooneel grensstreken van bet rijk naar veiliger oorden komen. Even belangrijk, zoo niet belangrijker dan ah ethipractische verrichtingen, is dewerK, het N.S.V sche waarde van waardoor geheel een volk wordt

bescheiden ging, welker werkzaamheden vr 1933 door tal van politieke, technische en financieele narigheden van allerlei aard werden geremd, te

opgevoerd

kende plichtsbetrachtingen jegens


zijn

en verder geschoold m gemeenschapszin en in vanzelfspre-

medemenschen.

Verknochte

Jodenknechten
4 April

1942

Mijne Heeren, Hierbij doe ik U de mi} toegezonden kaarten voor de duinwcrterwinplaats weer toekomen met dank voor uw moeite. Het is mij namelijk niet aangeverkrijn naam om een voorrecht te mij gen, dat aan een deel van landgenoolen wordt gewei-

Academisch Ziekenhuis, Leiden.arts J. H. WENSINK, Dr. M. J. Heering. arts Haarlem 2-4-42, Baan
Geachte Heer, Hoewel geen jood zijnde, veizoe* & ik U Vriendelijk, van imm o i e le papieren als het inngqenmogde in het vervolg verschoond te kaan en blijven. Ik wensch geenvan u voor de Waterleidingduinen te ontvangen. Yn_n (w. g) M. J. HEERING

gerd.

" .

Fa. ALBERT

TELEFOON LANGE POTEN 43 DEN

JUWELIER ANTIQUAIR1

SCHUIJER

HAAC

11S-

**

MISTHOORN. 9 Mei 1942

MISPLAATSTE DEERNIS

De ontzaglijke

ia

a\* de

iood

op

de zich geladen heeft door de jeugd van wereldmachtsstreven, is zelfs met m

9 Mei 1942. DE MISTHOORN

Against German
(TEGEN EEN DUITSCHE INVASIE)
De Misthoorn" brengt het onweerlegbare bewijs dat NEDERLAND NIET NEUTRAAL was
Inleiding tot onze nieuwe serie over NEDERLANDS NEUTRALITEIT en de VLUCHT DER ORANJES
ht Duitsche Rijk zouden kunnen inlichten over de verraadplannen der Belgische staats- en legerleiding, worden weggewerkt. Belgi was reeds niet meer neutraal; Belgi kon daarom geen nationaal-socialistische potkijkers vewenscht", omdat zij wel wisi dat de eenzijdigheid der gen maatregel daardoor des te duidelijker aan het licht zou treden. Op 6 Mei men moet ook op de kb heden letten deelde e Haagsche Post aan de pers mede, dat

Invasion"
door Belgische stations, die bezet zouden kunnen worden door den vijand of door zijn betaalde agenten. Vlugschriften zullen worden uitgeworpen door vliegtuigen en verspreid door vijandelijke agenten, die in het land gevestigd zijn. Allerlei geruchten zullen worden verspreid, zelfs in particuliere kringen. Brieven en vlugschriften zullen door de post worden besteld. In de bezette gebieden zullen manifesten worden verspreid. Het doel van deze valsche berichten is twijfel te wekken ten aanzien van de weerstandskracht van de refreering of van sommige leidende kringen. Indien tot een dergelijke campagne wordt overgegaan, moet de bevolking haarkalmte en koelbloedigheid bewaren. Zij moet hier het traditioneele gezond verstand van het Belgische volk (sic! R; over stellen."
(

EEN

tot huiszoekingen overgegaan in extremistische kringen. Te Eupen werden de woningen onderzocht van verschillende leden van een zweefclub. die in werkelijkheid een verkapte organisatie van de nationaal-socialistische jeugd is. Te Hasselt in Limburg hebben politie-ag enten zich naar de woningen begeven van twee bekende vlaamsehe nationalisten, die zich in de laatste weken buitengewoon bedrijvig toonden."

inleiding dient aan dit verhaal vooraf te gaan. Zij zal eenige feiten in de" herinnering terugroepen, die chter den berg der gebeurtenissen van de laatste twee jaar zijn verzonken, maar die men zich noodzakelijk dient te realiseeren, omdat zij de logische en onloochenbare voorgeschiedenis van het Meidrama vormen en omdat zij tevens, beschouwd in het licht, dat wij er thans op laten schijnen, zoo ontzaglijk veel verhelderen, dat tothutoe duister was. Hier volgen zij in chronologische volgorde: 1, 2 en 3 Mei De correspondent van Het. Volk te Brussel meldt aan zijn blad: De politie Is de laatste dagen weer

Wij zien uit deze twee berichten, die een onderdeel vormen van een geheele serie soortgelijke o.a, werden in Belgi nog tal

van

ministerie van Defensie op 3 Mei publiceerde, en waarvan de pers o.m vermeldde:

Conclusie: onder extremisten, die moeten worden vervolgd, worden nationaal-socialisten verstaan. Wanneer men nu bedenkt, dat de nationaal-socialisten uiteraard sympathien koesterden voor het (oorlogvoerende) Duitschland, dan moet in dit licht de verklaring bezien Vrorden, die het Belgische

zal doen brj een inval. De burgers worden echter gewaarschuwd, dat het noodzakelijk is, dat zij het hoofd weten te bieden aan alle mogelijke gevaren. De jongste gebeurtenissen hebben bewezen, dat de oorlog niet beperkt blijft tot militaire operaties. Hrj neemt de meest verschillende en onverwachte vormen aan. Om het openbare leven te ontwrichten en het moreel en het weerstandsvermogen van de bevolking te verzwakken, worden systematisch valsche berichten verspreid. Het ministerie van Defensie merkt op, dat in het land reeds tijdens de eerste uren van de vijandelijkheden n elfs vr het uitbreken daarvan onjuiste en tendentieuze berichten zuilen worden verspreid. De aanvaller zai overgaan tot een offensief van valsche berichten om verwarring 'te aaien, onrust te kweeken en paniek te verwekken. Deze berichten zullen fit&s* verspreid docr de radio, zelfs

dat het Belgische leger zijn plicht

dan de hierboven vermelde vervolgd of geanesteerc., resp. genterneerd en hielden de ministers Spaak en Pierlot in de week voorafgaande aan den lOden Mei redevoeringen die van gelijke strekking waren als de verklaring van het ministerie van Defensie dat de activiteit der Belgische regeering (en in tijd van mobilisatie handelt deze in overeenstemming met of in opdracht van het militair gezag) gericht was tegen personen in het binnenland, die sympathie hadden voor eep bepaalde buitenlandsche mogendheid, voor n der oorlogvoerenden, nl. voor Duitschland. Met andere woorden: Het waren ui tsluitend de nationaalsocialisten, die gevaarlijk moesten worden geacht voor het zittende gezag; de nationaalsocialisten moesten onschadelijk worden gemaakt, omdat zij het spel. der geallieerde handlangers zouden kunnen doorgronden. Nimmer heeft men gehoord van de arrestatie van Fransche of Britsche agenten. Geen wonder: zij waren ook geen vijanden, zij waren bondgenooten, reeds in vollen vredestijd! Van Fransche en Britsche zijde dreigde g< ar; integendeel, van die iijde moest de hulp komen, da' was al lang tevoren in kannen en kruiken. n omdat Belgi (en met Belgi Nederland, zooals wij straks zullen zien) reeds op leven en dood aan de geallieerden was verkocht, daarom moesten de Duitsch-vriendelijke elementen in de Belgische samenleving, die

andere nationaal-socialisten

deel van hetgeen voor een doeltreffende bestrijding en onderdrukking van het zoo gevaarlijke euvel van de spionnage is vereisehl. Bij voortduring en in de eerste plaats houdt hij zijn aandacht geric 't op al wat een daadwerkelijke bestrijding in den meest uitgebreiden zin van het woord en een doeltreffende vervolging van de spionnagemlsdrijven kan bevorderen. In dit verband moge er op worden gewezen, dat op het gebied van de voorkoming, opsporing en vervolging van de hier bedoelde feiten in ons land den laatsten tijd reeds veel meer Is bereikt dan naar buiten kan blijken." 4 Mei Op houdt De Geer zijn beruchte redevoering, waarin hij de interneering van 21 personen, die voor de rust en veiligheid gevaarlijk worden

len! aan den jood Van Blanken3 Mei Op Gerbrandy, de minister van den grootsten vuilspuiter en helzer brengt : Duitschland, dien de NederJustitie, in de Nederlandsche landsche journalistiek heeft voortTweede Kamer een memorie van gebracht, tegen einde Juni onx antwoord uit omtrent het wetsprincipieele redenen" ontslag vervoorstel tot verhooging van de zoo zeiden de straffen op spionnage en andere leend was. Doch Dr. van Blankensfein misdrijven tegen de veiligheid van bladen den Staat. In deze memorie wordt heeft er de voorkfcur plotseling medegedeeld, dat een aan gegeven, zijn medewerwijziging in het wetsvoorstel is king oimid d e 11 ij k te staken." Wat een wonderl Deze aangebracht, inhoudende aanmerkelijke uitbreiding en verzwaring jood, vertrouwensman der regeeder straffen. De memorie zegt deso- ring en kind aan huis bij tal van jodendienende ministers, moest ndanks: ijlings zijn koffers pakken om nog Ok de minister ziet de voorzieningen volgens het thans aanhangige tijdig in Engeland te zijn! Zijn miswetsontwerp slechts als een ondersie heeft hij zonder twijfel ver-

vuld!

7 Mei Op wordt eenbeperkte dienstregeling op de spoorwegen ingevoerd en

geacht", bekend gemaakt. Menigeen," zoo zegt De Geer, legen wien voor den oppervlakk igen beschouwer vermoedens zouden kunnen rijzen en wiens handelingen dan ook ernstig zijn nagegaan,
is buiten de maatregel gebleven." Inderdaad! Het ging nl. ook hier niet om hen, die door hun verre-

gaande Fransche of Britsche sympathien of door hun reiaties met de geallieerden, ja zelfs door hun dienstbaar heid an de geallieerden voor een werkelijke neutraliteit 'gevaarlijk wTaren, maar het ging om hen, die door hun nationaal-socialistische sympathien 't verraderlijke spel der heerschende anglophiele kliek zouden kunnen tegenwerken! Wij zullen straks zien, hoezeer de regeering en het opperbevel zelve met handen en voeten aan Engeland waren gebonden en noe geraffineerd dit interneeringsspel .derhalve was. De regeering achtte publicatie van de namen der genterneerden onge-

worden alle periodieke-, vacantie-, buitengewone-, zaken-, studie-i visscherij-, scheepvaart- en- mijnwerkrsverloven ingetrokken, terwijl verschillende lichtingen met onbepaald klein verlof waren, opgeroepen worden. De correspondent van Het Volk" te Brussel seint dien avond: Het Brusselsche publiek heeft met verwondering vernomen, dat de militaire verloven in Nederland zijn ingetrokken. Het publiek ge* looft, dat gelijke maatregelen niet lang zullen uitblijven in Belgi. Het is er van overtuigd, dat h' lot van Belgi aan dat van Nederland is ve '* bonden. Men heeft trouwen* de laatste maanden kunnen siellen, dat telkens ongeveer ge* lijktijdig veiligheidsmaatregelen werden getroffen in b
landen, wanneer de inter; nale spanning scheen toe te

ne-

Het geloof van velen, in die dagen is inmiddels weienschap g" geworden, nadat de Duitsrhe r La geering de documenten van Charit gepubliceerd heeft, waaj onder het beruchte memorandum* van den Nederlandschen opperbef velhebber Winkelman, . waaruit. bleek, hezeer Belgi een onderdeel vormde van de geallieerd oorlogsplannen n hoezeer N e' d e r 1 a n d aan Belgi gekoppeld was. Ook het incident van Venl heeft een schril licht op de z volkomen onneutrale Neder*

men."

&E MISTHOORN, 9. Mei 1942


En fis" DurrscHEhalf millioen man onderduiiende" ris^^ de " duinenwapenen. Achter P*chermen. En langaar:
1
,nvas,e

f"

an onze Een Ir. den aan Engeland. .ngj* "" geschied, toen wij verkocht werden uitsluitend in het belang behelzende dat onze kustverdediging enFesmeed oe onftfhankelijk", neutraal" en vredelievend" was het Koninkrijk der Neder.anoen

artiilerre* to^rdeni"^'^^j^Sde goed-geoefend^goe^^ lpen. Dat was de bedoeling van onze kustverdediging: Een Duitsche een volk*ge_pleegd k^^ , ta kan woro **eekeni s v alzjdige neutraliteit! Het grootste verraad, dat aan

* "einge n en handig gecamoufleerd zwaar geschut. Bezet do.r

Achter het Ijs In den winter. In de

het water """""'"' de kust z.tt.n

<>",

g inzet:^ nedfee!XlwA ch' Jf"^'"^Vr

*^

I_^ . thtthines fongthe coast are hundreds AGAIh ST CERMAN tNVASPON One of ThausaruhoJVe^r * uyll-clothedHoop, Vrdf milHon men standing to arms. Behind waterfo^mostoj jftr%'Jgl^ Monned fr uvlUramed. well-fed,

Ofttaol^ is, beschouwe de hierbji *aneid


uit h
t^j.
edrukte

politie* geworpen. We nks de ffie i e e 1 e bewijsntoch nB mocht twijfemdat zij door Duitschland ziin epubliceerd en dit and in som B. 1 oogen het inbegrip der

lan i
oftf

stuvl lek

pSche

worwiel* zou tegen Belgi kunnen gevormd. den n d _e Nu is dat ' r Tn Bet lek" Is die gestopt...

' ***** *

schijnlijk toch naar Engeland gewerking trericht zou alln In h e invasie! den bij een Du i ts c WAS DE NEUTRALITEIT DAT VAN HET VOOR-OORLOGSCHE

'Uih t^d^ken o nf R.
j

sl<sch

en
dit 11

i^deelte bl^d luidt:

Van 9 Maart 1940> dus het \an den oorlog De verVan de in den inzet (rechts oPgenomen foto-kopie van van een arlikel uit

Engelsche tijdschrift Pictwee maanden vv

fot. overgenomen

List den ken van

Met andere woorden: Nederland gesloten en Belgi moesten n belang blo' vormen in bet deze van Engeland. Waar doelstelling nog niet bereikt was In den (blijkens het geciteerde van 1939. dus bij het u.tbreoorlog) daar noest zij
bebereikt wrden: in het En lang van Engeland! gedaar IS zij bereikt: Nederland belang

NEDERLAND!
Het is nu

voor

hen,

die steeds

vertrouwen hadden in de eigen leiders, wel duidelijk, dat de Duitsche regeering gelijk had, toen rij in haar memorandum aan de Belgische en Nederlandsche regeertngen bij het uitbreken van den oorlog zeide:

kenrt*', tnd

led

sschen de Kollandsche verdediL?ei> die van Belgi. Vele dessren waren van meening, dat KiJt een duitsche invasie kon verhM kn?eren dopr te steken naar de

n e laten Gerist van veraar -* was het he* dat er een gaping bestond

hoorzaamde in het van Engelandi

Engeland kunnen worden d vij"s,eval!en door onderzeers en "-tuigen en e Von SchlieffenOtt

ur :e mondingen en eilanden in be te nemenVanuit deze punten

de

>

de ""onding van de SchelKCn Hollandsen Diep en de na-

HSr&SSIE n

staaltje van Een ng sterker Engeland ononze volkomen aan onnentrale derboorige en absoluut by de bonding is het onderschrift

gingsstellingen, die de lage kusten van Holland beschermen. oogenZlis de kustverdediging,

INVASIE: van de duizenden verdedi-

10

9 M 1942. DE

MISTHOORtf

Vertaling van den brief


Cabmet 'du Gnral Chef d Eratl^ljor Gnral de la Dfense Jat>nB!e, Commandant en Chel des fi. -Ten-estres

mm JA"RT.EB BENEWC i

van Gamelin
aan Daladier
.s*& %M 9 Amrt&"Xs4
*

Streng geheim.

100 372 Cab. D. N. 9 April

'

Av
V

Hr*>

vV l\\V >*\^

Dfonae National* Conwandnnt an Ohef laa Foroea Terraatraa

T.o dAidral Cnneuadant en Chef <UHELZN Chof dEtat^aJor Gnral de la

4 Itfonaleur In Minlfttre da la Dfenae National* et da la Gaerre ( abinet MlMfrftfft

.Van de zitting van hedenochtend, welke een vergadering v*" het oorlogscomit was, kond? 0 geen volledige notulen w gemaakt, daar geen vertegen* woordiger van het secretaris1 van den Oppersten Raad v*" nationale defensie er aan heef*
deelgenomen.

>

varbal V^oun repyaentnt du Saortarlat du Conaeil Su-*

* Ia rualon de du Comit do Ottawa, na G**s__i____Y__..

oa w&tln, gul talt una rlunloa


peut

f tra I'objat d*un proeve

Gezien het belang van de g6* nomen besluiten, lijkt het mw nochtans noodig, er een protocol van op te maken. Ik zend U hierbij het ontwerp* protocol, waarin zij In het kor* zijn geschetst, en dat, indien he door U wordt goedgekeurd, dei* minister-president kan worden ter hand gesteld. Ik stel het voorts op prijs, e' waartoe ik aan toe te voegen vanochtend geen trjd heb %*" had , dat het mtj van belang lijkt, de kwestie van onzen op* marsch over Nederlandsen e"1 Luxemburgsen grondgebied nie* dadelijk brj het begin te berde te brengen. Ten eerste hebben wij, in b bijzonder ter wille van de _\e" heimhouding, er geen belang bi}< deze beide vraagstukken W* voorbaat te entameeren. Ten tweede -is het binnenrukken in Belgi de beste voorbereiding voor ons binnenrukkeO in Nederland, waarvoor bet o*

orlour da la Dfenae Nationcle n*y ayant aaslatd


dea raolutlne prlees, noesaalre d*an

Il ma par alt oo pendant, tant dozui la gravite'

"

oonssrver traoe
da prpoooa-

Jo vouo adraaae oi-Joint


I'approtiToa,

txn pro3at

verbal loa exposant brlraraont pour e'tre aounie, al

voua

au Preldent du Conaall "

Ja

tiena

d'allleurs k ajouter, oo crue Ja n'al

pae eu la tarape da fairo oe matin, qu'il o peralt y irpoir

lntrftt a ne
bourgecie

pao soulever

foltla^ graant

la qucatlon da

no*

tre pntratlon

sur lna territoirca hollandais et luxere-

nou n'avone paa Intrat 6 poaer d'avance oea deux probltaea |

"

d'une part, et prciamont pour eonsorvor le secret,

* B*rtrtr* part, la
ac

p4a_Hratisa

an 3LOXQU prepaar
tat

.ne ootre psitratlan ca HOLLaKDE, tent ella

la

waaier caala 9

eerste stap is. En ten slotte Is het Luxemburgseh staatsgebied, afgezie? van de dekking van het iftduStriegebied van Longwy, voor n* 1 algemeene oorlogvoering slechtvan ondergeschikt belang, terwijl Luxemburg in het begin ot" binnenrukken In Belgi dekt. Wel te verstaan: wij moete paraat zijn. om vervolgens de^ beide andere problemen onve r' v/ijid aan te pakken.
(Geteekend

"

Safia, aa aa gul

ooaaarae la ltkehbow, eon tor

Game'" 11

rtteire acotf la *averture Au baasla lnduetilol da LONOVT na pou la eondulta gfataal o do la guerr* sju'u Int.t aaaoDdalra, alora qu*lnltlalaant, la LtttSMBOT?)
aouvra ootre ofatratiaa
Bton entente,
on

nootou*

rmta

derons f tra prfta k traltar

tnaulte tana tarder oei deux aratree croblrmae

S ,-fi rje

GAMEUI*-

OoJ^deze brief van generaO' Gameiin aan den toenmalige0 minister van oorlog, Daladie men lette op den datum 9 April 1940! geeft een d& delijk getuigenis van de plair nen, die het Fransche oppe bevel op dat oogenblik koeste' de teil aanzien van NederlaQ ' Belgi en Luxemburg. i"1 slechts deze brief, doch talrijk andere schrifturen, gevonoe 1 in La Charit en gepublicee door het Auswartige Anv Berlijn, zijn stuk voor stuk wijzen voor het streven geallieerden om Nederland Belgi te bezetten.

vtff

f**^THOORN. 8 K*i
Op

1942
*n

11
van Justitie
worden getroffen", zou vluchten, en dat zij daarheen zou kunnen vluchten! Maar Nederland was paar uur, zooals in Noorwegen, wellicht een paar dagen. Maar het was er eerder. , Het bovenstaande vorutt een reeks van feiten en gebeurtenissen, die'niemand kan ontkennen, ei. die zich allen afspeelden in n week tJjds. Wie de moeite neemt terug te grijpen in de geschiedenis van Nederland kort vr den oorlog, zal een onafzienbare rij van onloochenbare feiten constaleeren, die allen, stuk voor stuk, bewijzen zijn voor de on-neutrale houding der Nederlandsche regeering, van het Nederlandsche opperbevel en van het Oranjehuls. Het bovenstaande is grootendeels datgene. Mat destijds gepubliceerd is in de pers. Van de vele militaire maatregelen en van de tooneelen in en om de paleizen Noordeinde en Ten Bosch werd niets vermeld. Dat moest verborgen blijven voor het volk, dat geloofde in zijn leiders en zijn vorstin! De groote massa van eenvoudigen zou nooit mogen weten he zij verraden werd. WIJ zullen echter in de komende artikelen een fel licht laten schijnen over al het lage en bedrieglijke, het volksonteeiende en volksverraderlijke, dat in enkele Meidagen in Nedeiland is gepleegd, opdat dit volk van Nederland uit de roes eener illusoire neutraliteit in de sterke werkelijkheid van de idealistische belijdenisgemeenschap wordt geplaatst. Mogen die goedwillende volksgenoolen, die in hua hart het verlangen koesteren om eerlijk en oprecht mee te bouwen aan het nieuwe Germaansche Rijk van den Arbeid, zich voor altijd afwenden van de valsche en verraderlijke schimmen
uit bet

v*rscheen

bardi stt van Tonningen in verand m e een advertentie, geplaatst Jjpr het Ministry of Information of betreffende !**** Britain,Nederlandsche het deelschepen talen van eonvooien: Britsche *"

UdR

8 Mei in de bladen de volBende mededeeling, die ook al"er 200 scherp de onderboorigiPid der regeering belichtte: vraBen van het Tweede Kamer-

neutraall
Op

fhkele Nederlandsche provinciale "aden een advertentie is opgenomen, welke blijkens den inhoud, pylaatst is door het; Ministry of
tformation of Great Britain" en waarin propaganda wordt gem; voor het deelnemen aan Britsche eonvooien door Nederlandsche
mepen?

het den ministers bekend, ds

wordt officieel bekendgemaakt, dat met ingang van 10 Mei gn buitenlandsche verkeersvliegtuigen meer op Schiphol zullen mogen landen. Alleen Nederlandsche verkeersvliegtu toegelaten. De Nieuwe Rotterdam >" geeft op dit bericht als

Mei

Courant" aanvulling:

kena

macht der Britsche agenten in het neutrale" Nederland zoo -188 oplevert? groot is, dat zij vrijelijk advertenhe ministerie pin en de linisters mededeelen, ties van hel "-e Britsche g ' dze voor" ambtenaren of van Voo eenten hier te lande voor het het ministerie van Ooranoieden dezer advertentie ver- post van de Nederlandsche pers in Jog antwoordelijk zijn? kunnen plaatsen, waarin.. Nederunnen de ministers mededeelen, ehe schepen worden uitge:p stappen I er zake bij de Britsche .egeering zijn ondernomen en zoo noodigd zich onder de bescher'* v.-elke, aismede of tegen den ming der Britsche oorlogsmarine erantwoordeiijken Britschen arab- te De heeren Gerbrandy p!Vaar een strafvervolging is of en stellen! Van Kleffens (herinnert u zich ingesteld en of bij efcs is hop: getrouwd in de Engel of zal worden vn in een E ne minister van justitie mede- s c he vrouw, wonend de ? lt gel s c h-ingericht huis, lezend tegen Hik uitgevers d "verantwoordeEnkrant. provinciale Engelsche van ji. | aden, waarin de in de voorgaannaar den vragen bedoelde advertentie gelse h-sprekend en luisteogenomen, een strafvervolging Engels cjien zender van de de helft rend, bezitter van hfcDben a worden ingesteld? mhiisters van Buitenlandsche 9 aT.c aandeelen der Engelsche en 'van Justitie geantspoorwegen, die dooi het Engelsche ministerie van Finaningewisseld voor 'oM^ntwoorci P de vragen Is kan cin werden staatsobligaties te-

'en de ministers overwogen, at de strekking.dezer advertentie strijd is met de onzijdigheidsPOlitiek der Nederlandsche regee"ng en dat deze advertentie, afSezien nog van den tot ongehooraan de maatregelen der nederlandsche regeering uitlok**nden inhoud, een inmenging van -"ide van <>en Britsche regee*ugsinstantie in de onzijdigheidsPp'itiek der Nederlandsche ree-ee-

"^

zaamheid

zaten kennelijk met het geval m prethun maag, want het is niet juist een nationaaltig, wanneer socialist je komt vertellen, dat de

''

de gegeven omstandigheden een dienst op 'Amsterdam onderhield." Dus: een legen Duitschland gerichte maatregel met militairen achtergrond! Maar wij waren neutraal! Op 10 Mei ten 3 breekt de ooi rukken de Duiten 4 uur 's nachts sche legers Nederland binnen f vroegen 6.15 uui gen is de minister van Bv landsche Zaken kant en vastvoor de leeds lang t< gestelde reis naar Enj lonisch deelt hij Hare Mai< zijn vertrek mede. Daarna trekt hij per vliegtuig, niet den minister van Kolonin. Zijn eerste gang in Londen is naai de bank. iddags confereert hij Nederlandschen gezant op Foreign Office, 's Avonds sp >or de 8.8.C. Het botschap met de geallieerden is gesloten. Fiansche troepen staan tdsche grens. Engelschen landen in Zeeland. Alles

De Deutsche Lult Hansawas enige buitenlandsche luchtvaartmaatschappij, welke onder

b^torn

nieiegedeeld, dat, zoodra bedat de advertentie was **bKiwrt*' het mogelijke is gedaan, 1 oai nia * ber e jPaa. n 8 te voorkomen, waardoor locye ls> dat zij slechts in enkele werd op**on advertentieblaad.ies de overige tap_aen- Bovendien zijn

0?.

Engelsche oen driemaal de nominale waarvan de- bovendien nog houder een van 35.000 bij
tegoed

wat zoo lang was voorbereid, moet plotseling worden uitgewant Duitschvoerd. Met illieerden, die gereed land i voor het offensief dooi drland tegen het Roergebied

verleden!

Ven

voor geweest. Weilicht een

die de oorlogsgebeurtenissen en de vlucht van regeering en vorstenhuis opnieuw belicht.


lenserie,

In ons volgend nummei zullen wij een aanvang maken met de artike-

Bedaan. waartoe

aanleiding

een Engelsche bank!-juist, dat was Van Kleffens) deze beide


Majeheeren ministers van Hare op steit knden niet antwoorden Rost de vragen van het kamerlm dan een van Tonningen, omdat zij getipje van den sluier, die .het verheim der neutrale politiek hulde, zouden Oplichten. Daarom Janmaakten zij er zich met een rveLeiden van af. Maar

t tfs ellt een antwoord! De Minis-

van Buitenlandsche Zaken

Eveneens op 8 Mei Washington: n dc Reuter uit regeering hee De Nederlandsche DrA. Loudon, den Nederlandschen tot maant te Washington, benoemdnaar voor al betaalmeester gein het buitenland in dat indien Nederaanval zou worden land door eenigen Loudon zou optre"troffen de heer en de verantwoorop zich zou nemen voor de dehikheid un&g aan t"*",' d genwoordigers in het h Er bevinden zich groote Nederland Vereemgde StaQPhP rredieten in de zouden kunnen worden ten welke aangewend voor de vertegenwoordigers m h*t buitenlano. regeenng De Nederlandsche betaalwist dus reeds, dat een dus n meester in Washington, met de geallieerden uitermate

tje van derland was neutraal!

Eneen Snaren

"VeXAorf

denauthesaurier

Nederlbf andsche^erte- _

(f
il

Gj

den revrielenltaat,alhaareunbte
i

de eerste plaats!) dus bereiken! De regeenng wist Nezij, indien reeds, waarheen zou derland door eenigen aanval

naren (en natuurlijk de straks vluchtende regeeringsambtenaren zou kunnen

WWWWfK1 lal -CWw* Fl|


fi&
V||
NjJ**>

/&$

J_t_fm^^\. W^\

een facm zilvere of gouwe lepeltje mit Hare Majestheit de Khonigin. Wij zaan zcherp khonkh mieerend! Foor de laagste prijze make wij < zgitterendste zierade foor uw woon khamer! Ook uw fietsbhel feriracrie wij in echt Nederlandsche still- Ludons uw opdrachte uitvoere. vr) mhake alles en wii khope alles! SAM & LEVIE BRILLENSLIJPER Komkommer- en Augurkstraat

HEBBU GHULDENS Azzu ghuldens hep, dan make wij

- l^y

Foor ghoud bethalen wij de hoogste prijze!!

12

9 Mei 1942, DE

MlSTHOg^j

DE SCHULD VAN DEZEN OORLOG RUST OP HET JODENDOM!


wereldjodendom en zijn joodsche leiders hebben vroeger nimmer onder stoelen of banken gestoken, dat zij een vernietigenden oorlog tegen het antijoodsche Duitschland op touw zouden zetten. Zoo schreef de bekende, uit het voormalige Polen stammende jood sche leider der Zionisten Wladimir Jabotinsky in het nummer van Januari 1934 van het blad Nacha Hetsch" het navolgende: De strijd tegen Duitschland wordt sinds maanden gevoerd en wel door alle joodsche cultureele gemeenten, door alle joodsche vergaderingen, congressen, handelsvereenigingen, door alle joden over de geheele wereld. Er is alle aanleiding te gelooven, dat ons deelnemen aan dezen strijd van algemeen nut zal zijn. Wij zullen den oorlog ontketenen van de geheele wereld tegen Duitschland en wel geestelijk en materieel." Het is de eerzucht van Duitschland weer een groot volk te worden, zijn verloren gegane gebiedsdeelen terug te veroveren en zijn verloren kolonin weer te herwinnen." Onze joodsche belangen eischen daarentegen de algeheele vernietiging van Duitschland." Hef Duitsche volle als geheel en

HET

de besmettelijke ziekte van het anti-semietisme, hetwelk niets anders is dan een arisch-duitsche onbeschaamdheid om de aandacht af te leiden van de tallooze, in duidend jaar gemaakte fouten, waaraan het geheele arische volk zich, uit hoofde zijner geestelijke minderwaardigheid, van oudsher schuldig heeft gemaakt. Maak Uzelf niets wijs: met Duitschland, dat schandelijk stompzinnig-beestachtig-gmeene volk, zullen wij het binnenkort klaarspelen. Het laatste oordeel over het anti-semietisme komt, waardoor alle vijanden der joden ter bestraffing onder handen zullen worden genomen al zouden het er millioenen zijn. Ik zie niet in, waarom Isral de wijk moet nemen om door een verraderlijke politiek onder den duim te worden gehouden. Het ware beter, indien het arirdom de plaat poetste. Schrijft
voor

Roosevelt houdt de wacbtl Sinds hij aan het bewind is, heeft hij vijf groote redevoeringen gehouden, welke de Vereenigde Staten aan de zijde stellen der democratien tegen de dictaturen. Zoolang hij het roer in handen heeft, 'zal Amerika tegen het fascisme strijden." Waarom altijd alleen onduidelijk en vaag praten over zekere staten! Het bondgenootschap richt zich tegen Duitschrand en tegen Itali en tegen enkele staten, welke misschien morgen al dezelfde beginselen kunnen huldigen. Het " bondgenootschap zal waakzaam zijn, scherpziende en hard. In zijn aanval zal het de taal der dictatoriale uitdagers nog overtreffen. Het zal nch Rousseau noch Kant citeeren, doch denzelfden toon als de Duitsehers aanslaan en dat zal een zeer ontmoedigende uitwerking hebben. Inplaats van maandenlange

heeft verlangd en ook stellig re* ning daarmede heeft gehouden. " wilde slechts, dat die oorlog nt* vroeg uitbrak, opdat de beide *e tebjke democratien Frankrijk < Engeland, welke waren uitverkof* om de kastanjes voor de joden " het vuur to halen, nog voldoen 00 tijd Overhielden om de versterk0 gen hunner bewapeningen te "
tooien.

Het woord eariy" (vroeg? wijst volkomen duidelijk, da' ." jodendom altijd naar een rin,

n*j ,

Isral heeft een nieuwen wereldoorlog noodig en wei zeer spoedig! Want alle volken komen tot het inzicht, dat de verschrikkingen onzer eeuw veroorzaakt zijn door samenspanningen der joden".

ter van Oorlog van ni, Hore Belisha, wist haarfijrh er van den kant van het jodendowerd uitgebroed. Toen Cecil Rh d 0 stierf, moeten zijn laat3te woord zijn geweest: So little done. much to do." (..Zoo weinig zoo veel te doen.") In een d ke variant op deze woorden, zeJ jood Hore Belisha. kort nadat Britsch Minister van Oorlog geworden, in een zijner eerste rea voeringen: So little time, so much to do-. ( Zoo weinig tijd, zoo veel te doenQ' In dit oordeel van den voorrn ligen Britschen Minister van Oox rj

Ook de vroegere joodsche

Groot-Britt^ *
<Zeda<&

_ M^

U een boek Ordening in het arirbesprekingen van dertien of zesis harder noodig. tien regeeringen, op welke wijze van het wereldjodendom. in zijn menschen afzonderlijk is een vraagstuk". Dat Wacht maar, jullie anti-semieten, troepen tot den terugtocht kunnan Onder den titel De Fransche 1 gevoar voor ons joden." worden gedwongen of bombardejullie zult nog vreemd opkijken! den en de oorlog" maakt hei f Duitschland is altijd geregeerd get. Loubet." menten zouden zijn te verhinderen, liaansche blad La Vita Italiana door mamien, die zich vijandig tezullen drie telefonische gesprekken zijn nummer van October 1939 Als gids in de joodsche ooricsgenover het joodsche volk hebben voldoende zijn, opdat den volgenuittreksel bekend van een in geplaatst, uitgezonderd in het tijdophitsing tegen het Derde Rijk den dag een over vier en twintig Fransche jodenkrant Samedi" perk, waarin Duitschland onder diende zich aan het te Parijs ver* e' wordt 23 April 1938 verschenen ark joodschen invloed stond." schijnende blad Le Droit de Vivre", ue.r afloopend ultimatum gesteld, hetwelk in den-vorm, waarwaarin het heet: Wij kunnen daarom onder geen het orgaan der beruchte Ligue In3 in het is gegoten, bruikbaar is om De aanstaande oonog zal * dulden, dat Duitschternationale contre I'Antisemitisme" den voorwaarde dictators den mond te snoeren." oorlog zijn van de waarheid te<j land onder de huidige regeering (Lica). De voorzitter dezer Lica", Het moge zijn, dat Hitler op het de me hodische leugen, een oox weer sterk en machtig wordt." de jood Bernard Lecache, schreef oorlog van de menschelijke Zijn niet daarmede de joodsche naar aanleiding van het Joodsche laatste oogenblik tracht den te verhinderen, welke 7.ijn verwijdetegen het wilde en vernielende oorlogsdoeleinden scherp omlijnd? offensief voor dan joodscheu moor- ring zou beteekenen. Doch hij zal dendom, d.w.z. tgen geweld wij het oor verder te denaar Herschel Grnspan, die te Doch leggen zeker nog worden gedwongen om brutaliteit. Laten wij onr.e rnie _g. lujsteren: De jood Alfred Nossig Parijs den Duitschen gezantschapsT vechten." krachten sterker maken! Wij schrijft in zijn boek Integraal joraad Vom Rath had vermoord, in te Kan nog duidelijker men ten evenwel oofr bereid zj, Le Droit de Vivre" van 9 Novemdendom" op bladzijde 62: den? leeuw in zijn hol op te zoi Vele rabbijnsche autoriteiten ber 1938. o. m. het navolgende: Ook het te Johanneabuig in ZuidDeze aanhaling uit Sarae' spiegelen ons de hulp voor van Het is onze zaak de bevrijding Afrika verschijnende joodsche blad wederom een doorslaand bc*' vreemde volken bij den opbouw van der Duitsche en Italiaansche. der Zionist Record" blaast mee op de dat de huidige oorlog een joo*^** Palestina. Maar een beslissend keerOostenrijksche ot Tsjechische joden In Nr. 41 oorlog is, een uitsluitend door punt bij dit opbouwend werk zou en niet-joden voor te bereiden, die joodsche oorlogsbazuin. 1939 schrijft het: jodendom begeerde oorlog. *? eerst dan intreden, indien een buiheimelijk, echter hardnekkig, werHet komt den joden der wereld voor de joden sedert leng met pV tengewone gebeurtenis plaats vindt, ken aan de vernietiging der dictaniet in hun hoofd op te berusten in lijke nauwgezetheid voorberei namelijk een wereldoorlog, waarin turen." i ," den toestand van minderwaardigzwaard gen hebben getroffen. e alle volken tegen elkaar het Het is de zaak der Lica" de heid, waarin Duitschland hen heeft Reeds in April 1941 schreet uit de scheede trekken." moreele en economische blokkade geplaatst. Zij proclameeren hun eleberuch'e joodsche Meue w De jood Paul Lvy eischte reeds van het Hitler-Duitschland. de boyin 1935 volgens Rempart" van 13 cot, te regelen tegen de beulen." mentair recht van medeburger in bhne": -p} Duitschland en in eiken anderen .Uitsnijden moast men het b* 1935: November Het is onze zaak onverzoenlijke staat, waarin zij leven en Werken ettergezwel, den nieuwen mi": \. Omwenteling tegen Hitler en vijanden van Duitschland en Itaen zij zullen alle middelen, welke staat omsingelen, uithongeren een preventieven oorlog tegen li te zijn. te hunner beschikking staan, aanten de we? pfaafsen. vogeiv' Duitschland." Hef is onze zaaJc, Duitschland, grijpen om het herstel hunner rech'klaren!... De Franschen n Parijsche jood Loubet schreef De staatsvijand nr. 1, meedoogenloos ten in Duitschland en het instandmaxcheeren.' Sancties.' Sc (volgens Welt-Dienst" 1-12, bladhouden hunner rechten, waar deze oorlog te verklaren. En daarden zijde 4) in een brief aan den voormaligen Oostenrijkschen Minister toe moge hier de vaste overtuiging ook mogen worden bedreigd, te verkrijgen." van Onderwijs, Dr. Czermak, toen veld winnen: dien oorlog zullen wij voeren, tot de Grnspans niet meer Op 22 April 1938 schreef de bedeze"in 1933 het boek uitgaf Ordekende Engelsche jodenkrant The ning .in het jodenvraagstuk", het naar den wapenhandelaar behoeven te loopen, om met bloed het Jewish Chronicle": navolgende: hACHI 10 ALS JA L-ld-d^ ongeluk te wreken jood te zijn." : " .-<* Zeer geachte Heer! Uw boek Elke stap, welke er op berekend Onder redaciit van Or. Ld'"%a .ti*', beruchte, uit Duitschland geDe is' om vrees voor een te vroegen ff Ordening in het jodenvraagstuk" Oeyssel. Dr. Alfred A. Haif-hlnn, Heversluis Oeorije Kettmann. Pirf''. heb ik gelezen als afgevaardigde migreerde jood Emil Ludwig-Cohn oorlog uit te bannen en aan de vreKeuchenivs rn latrine Klnnr >"_ stookte in zijn boek Het nieuws delievende volken een zoo zeer nooder Fransche afdeeling van de Alvan Stiwe. SVr f*-'.->"- liance Isralite". Ik wil daarover in heilig verbond" eveneens tot den dige bevrijding te brengen, moet : Xsfi' het kort het volgende opmerken: oorlog tegen Duitschland en Itali welkom worden geheeien." ABONNEMENT t 10.50 pc* i (Any step calculated to allay (Belgi fr. 213). Losse nummert Het geduld van het jodendom loopt op. Hij schrijft: . De vlam van een nieuw wereldten einde. De cultureele wereld van the fears of early war, and to bring Beh.: De Amsterdomsche Keur k ha* Westen en ook van Azi en geweten wordt gilleen in de Vermuch-needed relief to peaceful naPostbox 237 A?aeulua mist volledig ht begrip eenigde Staten wederom ontstoken. tions, must be welcomed.")"'

oneindig veel besloten. blijkt uit. dat de jood Hore zeer nauwkeurig op da hoogte van de oorlogszuchtige voomem* ligt

Belief *
'

heschavi^

"^

5 NIEUWE GlP DE

An^d!_X

DE MISTHOORN. 9 Mei 1942


In dezelfde Neue Weltbhne" (34e jaargang., Nr. 35. van 1 September 1938) Met de bekende joodsche emigrant Georg Bembard als voiat van zich hooren:

-r~

13

De jood

Jozef Schmidt

heeft het voorspeld:

toefen nemen." " Op 3 December 1938 berichtte de ]*eds genoemde jodenkrant Le Drit de Vivre", in een aan den

V-oo gaaf hef nief Jonger. Als er *iet spoedig een nieuwe weieldoor*9 uitbreekt, zullen in den eersten %* ISQ.OOO tot 200.000 joden de wijk

moordenaar Herschel Grnspan


dijd speciaal
nummer,

ge-

Ein

Stern

fllt

vom

Himmel..."

^an hei slot van dit Xlde natio Bale kongres werd een besluit aan9eoomen van den jood Bemcrrd Lefache, waarin het verluidt: -Terwijl het kongres de monsterachtige wreedheden brandmerkt tan den Fhrer van het Derde Rijk, het wereldgeweten hevig schokken, koesferf hef nadru&kelf/lr het voornemen de Duitsche volken dossen van hun beulen, evenzo ais de andere door hun huidi-9e dictators onderdrukte menschen." "~lef zendt zijn groeten aan het *ePublikeinsche Spanje in diens strijd en betuigt geestdrif"9 zijn eerbied voor President Roo^elt. die, doordat hij zedelijke garden hooger aanslaat dan toevciiigheden, aan de wereld de werkelijke stem der beschaving laat he,

""geweldige betooging", het Xlde nationole kongres. waarop 800 afgevaardigden den plechgen eed adden afgelegd tegen de Duitsche breedheid" te strijden.

over een

<aen."

mediq, doch dringend, hef inifiafief te iK-nan."' Hier speelden de joden dus volkomen open kaart. Zij eisch ten ondubbelzinnig handelend op te tre6n tegen Duitschland. met andere over te gaan tot een onderwijlde oorlogsverklaring. President Roosevelt moest het initiatief emen tot een oorlog tegen Hitler. "eeft Roosevelt dit ook niet geQan? Heeft hij net-reeds op 15 O'Pnl 1939, dus enkele maanden naat dit joodsche besluit was genoaan den Duitschen Fhrer ^doif Hitler en aan het Italiaanv cfle staatshoofd Mussolini een -boodschap" gericht, waarin hij *jm deze beide staatseden onder meej qqJj e verzekering vorderde, S^ aanval op Palestina te doen? oosevelt had weliswaar niet het ponste recht, iets van dien aard te fnangen, zelfs behoorde Palestina s Engelsch mandaatgebied nog , et tot de in de Amerikaansche 6ic*gensfeer betrokken landen,

"Het kongres

verzoekt hem eer-

met joodsche wereldpolitiek, aaivoor Roosevelt te pa en te on,te bereid was alles in het werk stellen. ;_~m niet alle andere wenschen der j usche samenzweerders vervuld? "<* niet President Roosevelt den gegeven tot den oorlog tegen " Keeft hij niet door den half"V itl in het de Polch 6n Fransche biJzonder opgezet ' reaeering je n hij niet cve Duilschland? aan de Engelsche regeeril) itoebreide beloften van steun Is ; 6t geval van oorlog gegeven? I**1** jo-, President Roosevelt ook van '"schen bloede? Heeit hij met

.^ch Palestina

had zeer

vee)

te

Hui" f^t

dooi het wereldjodendom gevordeo genode initiatief inderdaad heeft den men en dat tien maanden na eisch boyengenoemden joodschen op het Xlde nationale kongres de vurig dcoj het wereldjodendom zoo tegen Duitschland verbeide oorlog ook werkelijk is uitgebroken.

van mei de krijqslustige verlangens m het jodendom rekening gehouden het uiterste gedaan, elk opzicht en aan om den Europseschen oorlog brengen? In elk den gang te geval staat het als een paal boven President Roosevelt het
water,

dat

tion Francaise" in zijn uitgave van 12 April 1937 een verhandeling aan der Revue Internationale des Socits Scrtes" over het jodendom en den oorlog. Daarin heet het: Isral heelt een nieuwen wereldnoodig en wel zeer snel! Want alle volken, het eene na het andere, komen tot de zekerheid, dat

Zoo haalt het Fransche blad Ac-

oorlog

eneens voo

AmMdm-C Tel. G^d?d ',d,, beumijd lei. A-dm 44393 SSjjj^*"!* 40730

t,.|;

v*feeuigi.-ig

v.

*'

d. Ettertenhandel

ogsophitsmg tegen Duitschland met voor oogen. den euvelen moed de vermoorde oneen gezicht van schuld te treden voor de openbare meening der wereld en den schijn vlieg aan te nemen, alsof het geen of ooit kwaad kwaad kon doen de jaheeft gedaan. Daarbij zijn inoorlog, ren vooio lande aan den reeds in het buitenland de stemmet men talrijker geworden, welke nadruk het jodendom als aanshcheen toe*om ter en verwekker van oorlog hebbn aangewezen. stigen

Nochtans heeft het wereldjodendom. met dergelijke betrouwbare bewijzen omtrent de joodsche oor-

deelbaren vrede", om al diegenen onschadelijk te maken, die zich tegen hem verzetten." In aansluiting op het groote Fransche partijkongres in den herfst van 1937 schrijft de Neue Basler Zeitung" volgens Deutsche Wochenschau" Nr. 46-1937 onder
meer:

eeuw het resultaat zijn vun revolusamentionnaire stroomingen spanningen der joden Isral vindt inderdaad Gat de tijd dringt! Het moet zijn wereldoorlog hebhen, in naam van den on-

de verschrikkelijke schokken onzer

er^

diging meer noch voor de leiders nch voor de volken. Wanneer de oorlog komt, dan wordt deze bewust teweeggebracht; het gaat er dus maar om de schuldigen op te sporen en dienovereenkomstig le behandelen." Nu. de schuldige aan dezen oorlog is al opgespoord: het is het internationale jodendom, hetwelk thans zoo brutaal is te beweren, dat het volkomen onschuldig is en in het ontstaan en uitbreken van den oorlog op geen enkele wijze de hand heeft gehad!

zooals Lloyd George zich uitdrukt, kan thans geen sprake meer zijn. Er bestaat ditmaal geen verontschul-

en misschien zelfs al dicht voor de deur staat? Daar moet men zich toch in allen ernst afvragen: Wie verlangt dezen oorlog? Waar zijn de machten, welke bewust of onbewust op oorlog aansturen? Want van een noodlot of van een afzakken",

ook'

Waar gaan 'wij heen. indien zulke- invloedrijke gewichtige persoonlijkheden (zooals Lon Blum, Flandin, Paul Reynaud en Paul Faure) over den oorlog spreken, alsc! deze een onafwendbaar noodlot is

Bezoekt het

Scala-theater
Potteritraat

- Utrecht

14

9 Mei 1342. DE MISTHOORN

WIJDINGSDIENSTEN
Om de Kultuurkamer te misleiden
een vorig nummer hebben wij aangetoond hoe onder de Ned. Herv. Gemeente te Weesp door n harer predikanten, ds. Chr. J. Gall, steeds weer onrust en haat wordt gezaaid. Wij hebben toen vermeld, dat deze zieleherder er niet voor terugdeinst, wanneer hem zulks maar gelegen komt, verordeningen en voorschriften op listige wijze te ontduiken. Hoe geraffineerd de dienaar des Heeren daarbij te werk gaat, leert ons het volgend staaltje: Er had zich onder de leden der gemeente een zangkoor gevormd, dat onder leiding stond van den organist der Ned. Herv. Kerk, die het aangedurfd stel U voor! aanhanger der nieuwe orde heeft, te ziju. Dit was echter niet van algemeene bekendheid, zoodat de hetze-elementen, die uiteraard in deze christelijke gemeente dok niet schaarsch zijn, den man voorloopig niet lastig vielen. Het zangkoor telde een 80-tal leden. Toen.... kwamen de vereenigingsvoorschriften. Het bestuur (dat allerminst met de oproerige neigtngen van ds. Gall sympathiseert) aarzelde geen oogenblik om, zooals was voorgeschreven, het koor te laten inschrijven, als zijnde een niet-coramercieele vereeniging. Men deed zulks zonder den dominee r in te kennen, daar deze ook geheel buiten het koor staat. Maar daarna 'werd het schrikbeeld van zoovele anti's, de Kultuurkamer, gesticht en ds. Gall zette zich te peinzen op de middelen, die moesten voorkomen, dat het zangkoor, gevormd door leden van zijn" gemeente, ook maar iets uitstaande zou hebbeu met een z* heidensche instelling

ALS MASKER

IN

evangelie dit vernam, kende zijn uit eigen portemonnaie het honogramschap geen grenzen. En daar rarium van den directeur bijpashij toch iets moest doen om zijn sen? ging van het Gereformeerl Jeugdwoede te koeien, wist hij te beHoe het ook zij, wij wenschen, koor (k een Weesper yangverwerkstelligen, dat het uit niet dat de zaak hier niet mee is afeeniging), dat eveneem; niet inminder dan 80 zangers en zangegedaan. Dat ds. Gall met zij geschreven is bij de Kultuurkamer, maar toch zeer onlahgs een ressen bestaande koor ontbonden eigen christelijke waarden loopt werd. Maar.... ook dat ontbinte sollen en te marchandeei en is openbaar concert in de Gereforden behoeft de officieele goedongetwijfeld zal hij z ij n zaak meerde Kerk heeft gegeven. keuring en wel wederom van de wel weten hoe en wanneer hij Het is echter, trots alle handige Kultuurkamer! daarvoor verantwoording moet opzetjes van ds. Gall, anders geHoe vreemd zal de Weesper afleggen! Maar dat hij zijn positie loopen dan hij zich had voorgeEerwaarde straks opzien, als hem als predikant misbruikt om die steld, want eerstens zijn ook kerkkoren verplicht zich bij de Kul^ blijkt, dat zelfs een koor, dat na maatregelen, welke beoogen een gezonde kultureele ordening tn 1 September 1940 werd opgehetuurkamer te melden en dana Nederland te scheppen te sabohad de inschrijving van het Ned. ven, geacht wordt nog voort daarom, aan al teeren, dat is de zaak der gemeenHerv. Zangkoor te Weesp reeds te bestaan en schap! Daarom roepen wij den automatisch plaats gehad, omdat zijn verplichtingen moet volWeesp het bestuur immers het koor had doen. Zal dominee over eenigen priesterlijken saboteur van Over verantwoording. hier ter tijd bij de 80 zangers en zangereslaten inschrijven als niet-commeraardsche dingen wordt sen rondgaan om de achterstallicieele vereeniging. ge contributie te inen of zal hij recht gesproken! Toen de prediKer van het haat-

...

aardse!^

EEN CHRISTELIJKE JODENSLAAF TE WEESP

MEESTER BOUHUYS onderricht zijn leerlingen in de eerbewijzen voor de


Woensdag 29 April j.l. is in Weesp het zuiveringsproces" voltrokken, hetgeen beteekent, dat dit stadje voortaan van woestijnnomaden zal zijn bevrijd. Te pl.m. 1 uur in den middag maakten de joden een laatsten trotschen rondgang door hun stad", uitgeleide gedaan door tal van inboorlingen, waarbij het merkwaardige was, dat deze meerendeels allerchristeljkste Weespenaren zich demonstratief verlaagd hadden tot jodendienaars, d00r.... zich te belasten met het dragen der koffers en tas-

Jodenster
en uitgezogen. Op een der tunnelweenden was een biljet geplakt, waarop met groote letters te lezen stond: Tot weerziens!" Hoe geestig en hoe ontroerend! Vervuld van de honingzoete

schen van

mochten meenemen? Aggenebbesj, voor wat zou ik niet zoon pietsig klein herinneringetje aan m'n
lekker

de vertrekkende joden. zegt U? Meent U. dat wij ons Wat vergissen, en dat de joden niets

als de genoemde kamer.

schtinkende woning mogen meenemen naar het Amsterdamsche


ghetto?"
En voor al die kleine dingsigheden waren groote koffers en tas-

Het vruchtbaar predikantenwanbrein van den Eerwaarde om wetten en verneer het gaat ordeningen te ontduiken, zijn sommige geesten in dezen tijd bijhad spoedig zonder vindingrijk iets uitgedacht om de klip van de Kultuurkamer te omzeilen. We maken er eenvoudig een kerkkoor van", aldus overlegde hij, ik heb gehoord, dat die koren niet bij de Kultuurkamer behoeven te worden ingeschreven." Toen hiertegen aangevoerd werd, dat de kerkeraad zeker niet zouden goedkeuren, dat des Zondags in de Ned. Herv. Kerk\ koorzang zou worden ingevoerd, had de listige obstructionist reeds een ander plan klaar. Weet u wat we dan doen?" zei de listige predikant. We laten het koor alleen concerten geven, maar dan spreek ik er weleen woordje bij EN DAN NOEMEN WE HET MAAR

schen noodig. waarmede de Weesper Christenen zich zelven vrijwillig hadden belast, terwijl de joden ook niet het kleinste pakje droegen, maar op de bekende wijze druk liepen te gebaren. Ondertusschen symboliseerden deze' Weesper Christenen, die als lastdieren der joden fungeerden, op wel treffende wijze hetgeen zich alle eeuwen door heeft afgespeeld: De niet-joden hebben altijd moeten werken, waar de joden sjacherden en zwendelden om aan den kost te komen, terwijl de goyim bovendien nog werden bedrogen

den Wesper Christenen had gedaan, hadden zij dat biljet in den tunnel opgehangen en geen stationschef, die daarop aanmerking maakte en geen politieman, al dan niet in burger, die het ding verwijderde. Tot weerziens"! Maai voorloopig v/as het dan toch een afscheid. En een afscheid, dat die zoo intens meevoelende Weesper Christenen dusdanig aangreep, dat ze.... zoowaar tranen vergoten. Wij zagen een als heer gekleed persoon, met een eengszins lande lijk uiterlijk, die als een kind stond te grienen. Aan iemand, die een eind verder met een lach op het gezicht dit stond gade te slaan (en die dus blijkbaar niet tot het halfgare stelletje behoorde, dat zich zoo aanstelde) vroegen wij: Is die man, die daar zoo gek doet, misschien nog verre familie van de

beloften,

welke de Oranjezender

Maar het wordt tijd, dat dit heerschap op een andere mat komt te staan. Deze aanbidder van Jahwe heeft het n.l. bestaan om onlang* minstens twee maal voor zijn klas te treden met een groote gele Jodenster en te zeggen: Kinderen, daarmee moeten nu alle joden loopen. Nu moeten de menschen in Weesp net zoo doen als die in Amsterdam en diep hun hoed afnemen voor alle joden, die met dit teeken loopen!" Dat is meester Bouhuys, de allerchristelijkste verslinder des Ouden Testaments, de opvoeder der Germaansche jeugd! Voor kinderen van 10 en 11 jaar heeft hij zijn vuige taal uitgekraamd! Wij zijn van meening, dat deze houding een Nederlandschen paedagoog onwaardig is niet a maar dat dit heerschap bove de geheele onderwijswereld dermate te schande maakt, dat zpn onmiddellijke verwijdering noodzakelijk is. Geen demonstratieve jodenknechtschap voor de klas!

Inderdaad: meester Bouhuys is al eens op het matje geroepen.

vertrekkenden? "

De lachende reiziger antwoordde: Hoe komt U er bij? Het is meester Bouhuys, een onderwijzer van de Christelijke school. Hij is al eens in Den Haag op het matje geroepen om zn vlegelachtig optreden tegen " N.S.B.'ers

Aandachtige lezeres" van 20 jaar gelieve naam en adres op te geven, daar wij haar anders niet van dienst kunnen zijn!

CORRESPONDENTIE

Verschillende lezers stellen vragen aan de Redactie zonder neb bekend te maken en verzoeken een antwoord in de Misthoorn. Wij kun-

*T~

"""""

Aanbevolen Caf's en

Restaurants.

-.h. FIRMA KUYPERS


Statiouptein 12

HAARLEM / STATIONSKOFFIEHUIS
gekoeld bier L. d HAVE

DEN HAAG
RIDDER-KLAUSE
Ripwijkarheplem
Da? Hausder guten Kche oef giere urn) Weine r) en Haag, Heerengr. 18

Eleotriscb

nen daarop alleen ingaan, als het kwesties van algemeen belang betreft, waarvan wij kunnen veiwachten. dat zij een groot deel van onzen lezerskring zullen interesseeren. h alle andere gevallen moeten de briefschrijvers hun naam en adres opgeven. Mr. E. BONN Naar aanleiding van een brie* van een lezer in de Misthoorn va 25 April j.1., waarin mr. E. Bonn te 's-Gravenhage als jood werd bestempeld, zijn ons de afstamming papieren van den betrokkene verstrekt, die uitwijzen, dat deze kwalificatie niet gerechtvaardigd & Hoewel de verantwoordelijkheid voor ingezonden stukken uiteraard bij den inzender ligt, stellen wij * prijs op deze rechtzetting hier op nemen. De in den brief genoemd* tinnen soldaatjes vormen een bist"
6"

ZtM

KLASNER

EEN

rer dominees onder valsche vlag moet worden gegeven. Welk een wijding moet er toch van zoon

WIJDINGSDIENST" Och ja, we noemen het maar een Wijdingsdienst", en de goedgeloovige gemeente, die van al dat geknoei en gekonkel niets weet, zit in devote stemming neer tijdens het concert, dat ter wille van den sabotagelust van n ha-

der Deutschen Wel.rmacb

Verkehrglokal

<*

Telefoon 11.46.93

DORTMUiNDSR HOF Special Aunscbank auachliesslicb 'euttrher VergunaiDg Biere Tousaaintk. Ih. Veeukade

MAISON RICHE"
VAN WOUSTRAAT 64, AMSTERDAM, TELEFOON 28295

wijdingsdienst uitgaanl Het mooist van alles was nog, dat eau dergelijke verdraaiing der MAm (tschieden zou in 'navol-

Speciaalzaak
ook japonnen naar maat

rsche verzameling.

B MISTHOORN. 9 Mei 1542

15

DE STEM DER PERS.


GERMAANSCHE BEZINNING
jaar 1940 is voor ons volk een waarschuwing geweest, van even groote beteekenis als die van 1568. **u zich Germaansche gewetensvrijeiq tegen godsdienstdwang verzetten Het jaar 1940 schudde ons volk verwarde het n stelde het inhet, bezwaarde van een wereld lP, agferi- n ue eerste plaats werd onze *ltuur zelf een probleem. de Rnkscommissari.s voor de be2tt npf Nederlandsche gebieden. Rijksmiisier Seyss-inquart, bij verschillende verklaarde, dat onze kulen zelfstandig leven zal blijven d' maar dat het Nederlandsche voiw ln deze tijden geroepen Is, de tijdste verstaan en zich 1 te stellen voor de nieuwe orde Europa dit was het Zaken in heel bovengenoemd prontwoord op 1' iiet antwoord war duidelijk: itipfi keling in Germaanscn Europa (j.ipo-. ehoud van die volksche krachten, ragen voor ecu Germaanschen *ouiiw kunnen leveren dcc der Germanitas is voor de Ureele' Pvoeding en voorlichting van leid ns vo'k zoodoende opnieuw tot el geworden. IS onze eersie taak: Germaangeesteshouding, Germaansche i rmaansche gesc-hiedeleeren kennen en zoo onze taak te steeds heeft onze kultuur Cen Germaansche missie, en moet *ii gaven 'n dienst stellen van <ie 6 del Gennanitas. Wat wij Uoo-tle"nfebben is kennis dier idee uit loeip e er* ethif*. uit historie, psycho" en volkskunde. Boven ons hoofd vn ri U duidelk beeld, een oerbeeld iibe den Germaanschen mensch uitvan ".', VaR zijn macht en zwakheid, hij in , Prest&ties en zijn gevaren, die stjji ZlCh ber >=1- Germaansche levenstnhn 0et geen leege leus. doch een sri^k begriP worden. Een opZal plaats vinden en vindt reeds Maat- mal die onderzoekingsgebieden. rjj e ,s : een helder begrip van de Ger-

De Fhrer
ben. om onze gedachten te concenware en nigc treeren op de^figuur van deze uniehet Nationaal-socialisme. dat xin en ke verschijning in de geschiedenis der volkeren; alles wg te' denken, reden van bestaan .heeft; het niwat tnschen hem en ons staat, gezond en gelukge, dat de volken alom des te zuiverder zrjn revolutiokig kan maken en dat ons voor van neerende beteekenis te schouwen tijd zal verlossen uit de klauwen en des te inniger met hem verbongewetenlooze politiekere, geldmagduisterlingen. den te worden: met hm, den eernaten en alle slag Hitler, heeft sten soldaat van zijn volk, maar .de Fhrer, Adolf liet niet alleen in zijn geniaal werk tevens: den grootsten kameraad bezitten! Mem Kampt" geschetst, maar bet dien wij Want ook dit onderscheidt den sedertdien op duizendvoudige wrjnzen Fhrer , van oegelicht en inderdaad reeds Fhrer vroegere staatshoofden en realle omgezet, overal waar dit reeds modat. hij met geheel geerders: zijn belofte, dat hrj, gelijk was. En diep geworteld na dezen oorlog, zijn programma zijn persoonlijkheid blijft in zrjn volk, in het'volk", z met verdubbelde krachten zal doordiep. dat wij zijn polsslag in nzen millioenen, die voeren, is voor de voor zrjn polsslag voelen, en dat hrj k in zijn onbegrensde liefde als datgene, wat hij in volk en het heele Germanendom ns lft waarborg. eere en kracht, in waarheid en kennen, een voldoende trouw heeft hersteld: de kameraad, Zoo is Adolf Hitler niet gebleven die lief en leed, vreugde en verdriet, de en kn hij ook niet blijven alles met de zijnen deelt! alFhrer voor het Duitsche volk Zoo iemand is een Godsmensch. en ln, doch moest hij worden Zoo iemand mag zeggen, dat wordt hij ook thans erkend Menschenrecht bricht StaatsFhrer van ons allen: de recht", in wien wij gelooven kunnen: de Zoo iem; nige op wien wij vertrouwen kunin zijn diepste wezen, dat nicht nen, de nige ook, die ome liefde die Masse erfindet bnd nicht die in onbegrensde mate verdient: de Matoritat organisiert oder denkt, liefde en toewijding van Nederland, sondern in allem immer nur der van Vlaanderen, van allen, die hun einzelne Mensch, die Person". kennen en kunnen in den dienst Zoo iemand is Adolf Hitler, die niet van een kliek, niet stellen door duizenden wordt begrepen, van een groep, niet van een klasse, millioenen wordt aangevoeld niet van een kerk, niet van eenige maar waarvoor de geldmacht of van een bloedlooze 4tn gevolgd; 'uwen ..angst" hebben... die humanitaire idee, doch van het tehaduwen", waarvar. de a I g e h e e 1 e volk, dat grond- en Vlaanische dichter: Ren de fercq. bodem-verbonden leeft in de Gerin de volken dat eenmaal, in zij maansche wereldruimte lid, getuigde: sche zei.' in dezen oorlog vecht, met het Duittezamen, op leven en sche, volk Gij die maar duldend durft te voor het behoud van zijn be[streven. ln een niiuwr Europa, onder Die strijdende met strijdend zijt, .ie leiding van hem, die mr is dan halveling kunt leven staatsman", mr is dan Gij die maar een groot lijdzaamheid niet lijdt. En in uw een vorst", mr dan een parlehij ia: wijl mentaire regeering" Gij baart het goede, noch het historische verschijning: de een Tslechte, stootkracht tot een nieuwe wereld; Noch de gedachte, noch de daad; de smeder van een nieuw volk; de Gij zijt de schaduw van het echte schepper van een nieuwe kont menDie uttgewlscht geen sporen laat. tale macht; de redder van het Gert maansche ras; de bewustwording En gij ligt laag, ligt voor de voeten beste, het oorspronkelijkste, van het leeft, Van al wie sterk In 't leven staan, het eeuwige dat in ons volk De schaduwen willen niet, zrj maar sluimerde op den bodem der imoeten! volksziel. of stelselmatig werd onwaar wij treden zult grj gaan.' theorien, En derdrukt met valsche verwrongen leerstellingen, waanSoms is het nacht of mist of regen; inspuidenkbeelden en geestelijkekliekjes, Dan schijnt gij ver en heen te zijn," tingen door een kliek of het Doch duidelijk teekent gij de wegen waar het heilig eigenbelang, was Als 't helder wordt en zonneschijn, fijngeslepen egosme richtlijn en hoogtij vierde! Hei) Hitler! Sie Heil! FhZoo heeft deze jaardag des betee(Jef Hinderdael in dt rers voor ons aijn btzondere een gebeurtenis, kenis en is het Hollandschf Post") waarbij wij even stil te staan hebhet beteekent,

Wat

HET .

ker,

iJdf ._. lf
Vad*

i^u

oh

cwL

'rtar

rnv+? ot

levln-

'5

taak onzer kuituur is, .!' opnieuw te gaan ontleden, *n zichzelf te verdiepen, haar Ukheden na te speuren, haar ens le ontdekken. Het moet In de n- " onmogelijk zijn, dat een [ landsch schrijver zijn inspiratie Put Franseh surrealisme en intelme' De Nederlandsche kunste ost der grootste opgevoed in pmeten worden Jen Germaansche ku ken; ZiJn individualisme zal Maatc w, "toeten maken voor een hoog

,s kunnen

bijdragen.

Vf?

Uctuii. naar ilSi


n^?*

niet si, terrein, e6rdhen md.as waar

tegenover We dWoordeiikheidsgevoeiVerkeerde Bes^hilrf I?aaansche k"'tuur. op kunsth-_ leabeschouwing, ook

hfeeft onze kunst haar diepste bronen stam liggen, integendeel: de itu , <ler laatste decennia vooral > nay "*""r steun in een rasloos intersme- 2*J ging iR Afrika bij de 'eer pten de o,ide Egyptenaren in de ee^ J?,.Probeerde het bvj tijd en wijle idiot "'J ye kunst" van kinderen en QltnScO ,ln de- meening, dat hier de iting het zuiverst was. een verval, een ontaarding. met iedere Germaansche zooals w Nederlanders, die d Br V"eh ?eventiende eeuw, ja sinds perkte' m het bloed hebben. leder r stemming en inzi. et hSme vierde hoogtij, TOch 1 het waar dat groote n > emee ,f<a?st a,tos voortkomt uit den ,oik d'^n^PPelijken grond van een jn stam. een ras. Het gaat in de ch om het individu noch i 1 uitd^,e,meen-menschel y ke. doch ing 01k- stdPTezi van een verband met +aa; ' PP ras- Daarom is het onze Schei,ft n,zen Germaanschen aard Utukkin g in onze knltuur tot uitzie can le brengen, de thema's van Germaaiche kunst, het j n " *arakier van onzen levensZe kunstwerken naar voren u , ;en' zo als vroeger eeuwen een n van ikonografische thei V rrii hlC'? ioos- maar altijd in anderen herhaald.

snnft tr&itd l'^ds Ci indiv^f sterkea,^ll^

-Jat

Na de humanistische opvoeding die geslachten lang onze jeugd haar kuituur heeft bijgebracht, moet er een in gps Germaansche opvoedingzijn er. volk >aciteiten Wij zij zijn veelal verkeerd gericht. schilders, die hebben thans dichters en van Europeesche beteekenis zouden kunnen zijn. indien zij slechts deze nieuwe Germaansche aera zouden kunnen begrijpen en zich daarin zouden lat^n inschakelen. Ons volk is niet bedorven, maar kultureel geheel verkeerd gericht. Het Humanisme heelt het het van het goede spoor geleia en ons zijn verval meegesleurd. Dat wij me., in zelf moeten blijven, beteekent nu mepr, dat wij een kuituur van individualisten blijven scheppen, maar dat wij ons en onze kult.uur in dienst stel-; len van de idee der Germanitas. Dit beteekent een geestelijk. Rveil, veel dieper en veel breeder dan het religieus Rveil van de negentiende eeuw luist de negattvistische neiging van ons volk heeft versterkt. Geestelijke herziening wordt van onze kultudwang reele werkers geisehp geen opgelegd. Zooals kan hier worden n lang de Grieken zonder meer onze voorbeelden waren, zoo zullen wij ook in Nederland ons zelf, onze schilders, onze baksteen bouwmeesters, onze prozasten en dichters, onze eigen onze opvoeders tot voorbeeld nemen. Wij Germanen kijken de wereld in niet een anderen blik dan de Grieken. Wii leven op anderen bodem hgge en _rjn van ander bloed. Hier onze maatstaf en ons richtsnoer! \ederlandsche kult uur Zoo op dit moment: zij moet zich van worden, Germaansrhen stam bewust van zijn arelk schepper in de stilte beid voor zich, 'Ons volk heeft een Germaansche e. Daarom moet het er voor zordat zijn prestaties naar buiten uitstralen, dat men. het niet kent als een volk van klom jen en windmolens, maar als een kuituurvolk van hoogen rang en met een verleden van zeven eeuwen achter zich. Ons volk heeft in de laatste twee eeuwen, waarin het in Europa ; leerd van het Rijk stond, rijn gaven activiteit niet verloren. Het heeft zijn ta verzuimd te gebruiken. Na de gebeurtenissen van 1940 kan onze kuituur opnieuw aantreden. De Germaansche idee heeft in Europa de overhand genomen: energie wordt losgemaakt uitweg en ook voor Nederland is er een twee dan uit een periode van meer eeuwen, waarin bij ons geen kultureele wereldgeschiedenis meer werd gemaakt. t da. Germania ""verwacht van ons dewij ons dienend inschakelen. Aan zen roep gehoor te geven --ziedaar onze kultureele verhouding tot Germaansch Europa is een vraagstuk belangrijker dan welke maatregelen ook. In De Nederlanden willen aantreden kuituur. het front der Germaansche (Prof. dr. T. Goedewaagen in D* Schouw")

Nationaal-socialisiuc

...

De aevierde redenaar de Vlaamsche ga^S spreken voorgeliefde

WOORDKRAMERU .
X is te B

heidersa Onze

opende het nieuwe kamp V." a" De geniale schrijver En zoo getuigd.... heeft van Mozart er zeeziek gaat het verder, tot men
"

a^*

ar-

te

he ?!

roofvaton

we weer Wat worden er weer wie kramer"" stukgeslagen op neuzen de daar niet tegen

****

*"J^i, g*

,?aoen achter meSaar>n lyrisch stuk-

k'ein

ein

)?: ten beste &<"**&

strffd voor recht en gelijkheid .


waarc-P de noodige

B Ootvv

,,

Co. * genre voor dan met AMkh P en Texstraat 10 37426 rofde enmen hempotloodsti-epen.numblauwe waann vrjfit^a^KDAM Telefoon mers
het betere
mm^^*>^*mmmmimi_mimFi__i^mmm~*i~~i'*i""

CA H L .

kon voorleggen,

tot

over hem werd gesproken. Moe7n we daar nu weer aan toe? niet steeds die ten een eeniuszins zonder verdienste positie hjaoben vervooraanstaande sleep van zolenlikkers overd, weer een eigenheid hebben, die hen bij elke geliefd", bewonderensgevierd", waardig" en groot noemt? Ha doet. zmlen denken aan Van Cauwelaert we Het doet nog meer denker CauweBaas Ganzendonck, want Vanformaat. laert had toch nqg een zeker Laten ze. als ze werkelijk leidersmeenen te beziikwaliteiten of genie feit, dat niemand ti denken aan het van den grooten Napoleon" of den gevierden redenaar Adou Hitlo d*n grooten Shakespeare" spi dat eon, Hitler. Shakespeare genoeg. Zooals. dichter bij huis en Is

al in de meest

lovende

termen

"de

- -

bij de kwestie, de vooraanstaanden van het V.N.V. zich vergenoegen met Staf de Clercq ONZEN LEIDER te noemen en niet ..onzen gevierden leider" onzen dierbaren leider", enz Een beetje minder ijdelheid, mijne heeren! En een beetje meer trots. (J. a. *. in Volk en Staat")

Wij verwachten U in de

..K O C >" IJSBFI


PF
bdl

Imd-Z. Tel UMPTIE


sbaL ui ijn U Ir hlen. OP U r MEN?
,l

16
Ket moMlen M| VAN OS; EIJKEN, met Wer f nasps -, dan al tU Mijten, dat het eea goaeo -t:*n is, De pri)> la Mllifk kom naac fciitn t rordt ge3ereerd al bl( de tijken gewend als men dat van on lx. Dus ga randaag naar VAN DER KI/KEN (U weet bt| 't acbeiden van geen wijken. Al 't klokte ran ell uur er te

f Mei 1942. D

MISTHOOHtf

CAF C. H. VAN OER EIJKEN TELEFOON 3120S VIJZELSTRAAT 4

I MEUDCLCN !|

j Il

GROOTE VOORRADEN LAG PR IJ ZEN

WONINGINRICHTINGEN

M Kj I _%^_\k rj\*M

|_

Te Amsterdam, opM Rembrandlsplin, Kunl ge onder elkander rijn, Maakt dus gebruik voir onzen lip En bezoekt allen CAF TRIP REMBRANDTSPLEIN 35gTel. ,37157
OUD PAPIER DRUKKERIJEN FABRIEKEN ENZ. WED. C, BENDER RUSTCNBURGERSTR. 34-3* " TM.**. S*
VAN

huis en haard jfiSa


".--

~-

TEL. 3i 25

WIJ

XOOPEN ALLE SOORTEN

=1

voor KLAVARSKRIBO muziek MUZiEKHANDEL CRESCENDO*

}
g|

Bezoekt de

EDUARD WESSING & ZOON


ASSIiRANTIEBEZORGERS Kokin 8890, Tel. 50760 ca 17844
verborgen op

Hl

VRAAGT GRATIS PROEFLES Bewindvoerder kam. P SCHUURMAN AMSTERDAM WESTEINDE 10 TELEF. 40439

RES! BAR

Korte Poten 18

Het toppunt van gezelligheid,


aanbevelend,

Den Haag

vakkundige wijze
\s*r*r

AL UW VERZEKERINGEN
".ldt?du*i

behartiging

blanfn

/j/W
I

O Drukkerij ELCO"
Il'f
M

PIET RIJKEN en RESI LINDNEW

AMSTERDAM

Hotel-Caf-Resiauranl NEUTRA A L
AMSTERDAM, Damrak 6
TEIEFOON 45403 eh 47510

Vl\Jv,/r

\L/

Treuhnder Groenburgwal 412, Amsterdam-C, Tel. 43711. Speciaal ingericht voor

J- L: BUITENDIJK

Wie

,
eet

*atctt>a
weet kwaliteit te

waardeeren

Perfiodieen en Kleureitdruif
p

i.SER &
relei
i

eraniumstraat 3

Logies met uitstekend ontbijtvonol 1 2Div. Billers 20d Thee-n Koffiels cl. M; W. RABE-KOCH
i

MIJTERS * BEN HAA6 332043 33oti

iriiii

IQODGIFTIiBS M

SMEPEM

Zuigers
Wij fabrieeereu (gieten) auigere voor iedere- motor

WESTFALIA"
STEENSTRAAT 117

JOS. DRIESSEN
BREDA
Fabriek van Verfkwasten er Penseeren
Alle aanverwante

ARNHEM

TELEFOON 2701*

Alle typen FORD olieveer onder de

met
pet

N.V. Handel-Mij. Otto Muller Kertraat 125-42T, *MSTrRDAM-C

Siider und Plastieken der Frhenden Menner von Partei, Staat und Wehrmacht

VeHag: Heinrich Hoffmann Friedrich Franz Bauer


Foto's van Dr. E. H. van Rappard in SS uniform f 0.35 f 1.35 en f 2.35

schildersartikelsn Uitsluitend beste kwaliteiten


,v

De Verkeers
Politie Gids
i act KEIVIGL polit orgaan, na aal rak -li tera i uur

BATAAFKWAST E N"
Nederlandsen Octrooi No. 46996 Arnhemsche BHETELFABRI EK

Specialiteit:

Jat

franco por post na ontvangst van het verschuldigde" bedrag op postrekening 4278 t. n. v. M. Kolienhoven, Arnhem

blijken geeft
den NIEUWEN TIJD, die wordende is, te verstaan.

Levering door geheel Nederland en Duitschland


Abbcmneett U op Signaal door storting van f 2.40 voor halfjaar-abonnement, f 4.80 voor jaar-abonnement. Franco per post

KAN

KANO" Co. - TELEFOON ARNHEM

22iW

VERKOOPLOKAAL
ROERMONDTPL. 88 ARNHEM TELEFOON 20628

Vraagt PROEFNUMMERS aan dr Admii. iitialic: Kerkstraat 375 Amsterdam-(C.) Telefoon 36-471

Met adres voor onze archieven, at'vatpapier, confectieaHai en lompen. ->ude metalen In elk kwantum is 7

De democratie
ontnam het Volk geloot in eigen kracht, in eigen kunnen, vernietigde de persoonlijkheid, maakte van den mensch een karikatuur en van het Volk een verzameling onmondigen. Thans
kan men weer vrij ademen, maar niet iedereen ziet dit in, lang' niet allen gelooven hieraan. / Het Volk weer geloot te geven In eigen kracht, van de karikaturen weer persoonlijkheden (.e maken en hen op te wokken tot nieuwe daden van krachtsinspanning. Neem dan Donders' beproefden cursus voor de vuistweg spreken" ter hand, want ook U kunt vlot en vrij leeren spreken, indien U naast den wensch ook den moed hebt om aan te pakken.

T. Gcmzenkoik
BEEDIGD MAKELAAR

EN TAXATEUR

Gebr. TH EU NIS
AMSTERDAM. Lijnbaansgracht S5-70 Telefoon 49326

In ons archief ontbreken de volgende nummers van De Misthoorn. 1940: Nr. 45 tot en met 51. Nr. 56. (15 Aug.J. Nr. 69, (31
Nov.).

Hier ligt een taak voor de sprekers Wilt U hieraan medewerken?

| M.m mmmm \
31

ocxxcjooo

-*

*.

v.... _*Kirr

iaax*'j--<r*-*anijat.->3KXia

1941: Nr.

Oudste adres voor MEUBEL I Groote Markt 20 hock Luth. Burgwal Tel. 11652 DEN HAAG

(1 Febr.). Nr. 81 (22 82. (1 Maart). Nr. (15 Maart). Nr. 85 (22 84 Maart).
/ebt.). Nr.

78

SALON-, HUIS- EN

SLAAPKAMERS

Den wensch hebt U zonder twijfel, maar den moed?


30 bl_, gell. prospectus franco per post na storting van 22 et. op postrekening 12.42.42 of ontvangst van 22 et. aan postzegels bij DONDERSSCHOOL, Laan vau Meerdervoort 495, DEN HAAG

Wie oiizer lezers kan ons deze nummers toezenden? Postbus 367,

Amsterdam.

I
Si,Mini

ons filhtil

^ROIIW
GROND- EN HEIWERKEN

gp P....J.

REYNHOUDT

IeWETERINGDWARSSTR.SOa,AMSTERDAMC.,TEL.4OSI7