Vous êtes sur la page 1sur 14

ZATERDAG 13 MEI 1939

AVONDBLAD A

BUREAU 'SORAVENIIAOE -PARKSTRAAT 25

TELEFOON 116220*

EEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG


elU8 VEll
TNVIMIAIMMM,

pu VAN TOET ABONNEMENT PEK IIWAItTAA-, Door geheel Nederland tr (porti bij lijdelijke opzending naar en ander / adres worden extra berekend). voorMbe^llng r^r 31 December voor n ,aar Per zeepo, Engeland. Itali.
Overige landen
tvegen

Oost n Westlndl

-Z.ZZZ.Z.ZZZ.Z.Z. " 3- Zweden. Denemarken en Noor- *

van Europa n-< (Alle abonnementen bij vooruitbetaling). Losse nummer " _-_ - ""-*-"-"---Mimwwim 4 U-Wilg Pitr>HlnH* 1227 M

_.

_^^

.-^

HET VADERLAND
Directeur; R*. DE .Allt-,

Van I4 llaljardregel, met bewtlsnurnmer ......~-. / 3.07 Ingezonden -.ededaalwz van Is regels ..--.--.-..-- 07 Incassokosten voor abonnementen en advertentin *-> * 0.10
-tUkaator,

Hoofdredacteur: G.

-. SCHILT.

STAAT- EN LETTERKUNDIG NIEUWSBLAD waarin opgenomen DE NIEUWE COURANT" t--l-M tareawaal per a

Net Vaderlsntft gbt,*<-a vlij. lek tot ln dm toet. *tVllhl-u-ld..

TUO-tISONPI-EM U FREO. HENDRIKLAAN 10 L. DE .OLIONVSTR. 81 ANKALTRAAT 10 L. VAN l-IEEROERV. 708 PARKWEG 44. VOORBURG

Agentseha,,

VE*H-t*<EVcll-it.

"

TELEFOON SHt TELEFOON *lU* TELEFOON NIS-4 TELEFOON 470, TELEFOON *-*-> TELEFOON 1182 -. TELEFOON *11U

DE

TURKSCH-BRITSCHEOVEREENKOMST

SAYDAM OVER HET ACCOORD MET ENGELAND


De turksche vreniier verklaart, dat het doel is een dictatuur over de Mddell. Zee te verhinderen
Een springplank voor de overeenkomst tusschen Londen en Moskou, zegt de Times
-laydam. de Turksche minister-president heeft, naar Havas uit Ankara meldt, ln een rede in de nationale vergadering inzake e Engelsch'Turksehe verklaring in de eerste plaats er de aandacht op gevestigd, dat de essentieele politiek van Turkije steeds is ge weest een strikte neutraliteit in acht te nemen tegenover de internationale geschillen. Sinds de jongste gebeurtenissen op den Balkan en nu de kwestie der veiligheid op de Middel landsche Zee opnieuw gerezen is, heeft de regeering begrepen, dal hel onmogelijk was
onzijdig te blijven.

Turkije wenscht, at alle mogendheden met belangen aan de Middellandsche Zee deze zee muilen beschouwen als een gemeenschappelijk vaderland. De orde op de Middellandsche Zee mag niemand van de voordcelen berooven, waarop hij recht heeft, maar laat geen ruimte voor aanvechtingen van hegemonie. Voor allen ls U en vraagstuk van nationale veiligheid, Het doeltreffendste middel om de ramp van een oorlog te voorkomen ts dan ook volgens den premier zich aan (e sluiten bij de naties, dle alch vereenigen voor den vrede In vredelievende samenwerking, doch die niet voor een oorlog zouden terugschrikken, Indien dat noodzakelijk ou zijn, Daarom vraagt de Turksche regeerlng de goedkeuring van het parlement om plaats te nemen aan de zijde van Engeland ln een gemeenschap van vrede, verdediging en veiligheld, welke tegen niemand gericht is, nlemand omsingel, niemand benadeelt, doch beoogt de volken te vrijwaren voor de tragiek van een held en hartelijkheid der vriendschapsbanden tusschen Oroot-Brlllanje en Turkije, een over----stemming van opvattingen, welke nimmer door de gebeurtenissen Is gelogenstraft Vervolgens las hij de gemeenschappelijke Turksch-Brltsche verklaring voor. Hij voegde hieraan toe: Wij zullen er, zooals in het verleden, naar streven gelegenheden te zoeken om de tastbare bewijzen te leveren voor onze gehechtheid aan den vrede. Wan neer echter eens onze belangen en rechten zouden worden blootgesteld aan een aanranding, zouden wij niet aarzelen ons met de wapenen te verzeilen, met alle kracht, welke het gevoel van ons recht ons zal geven. De minister-president deelde vervolgens mede, dat met Frankrijk eveneens vriend schappelijke besprekingen worden gehouden met het oog op de sluiting van een dergelijke overeenkomst als dat mot Engeland 'en het definitieve verdrag, dat daarop volgen moet. Vervolgens sprekende over de betrekkingen van Turkije met Rusland verklaarde de premier, dat het onmlddellljksle en hartelijkste contact wordt onderhouden met de machtige en bevriende buurmogendneld. De gemeenschappelljkheld van opvattingen en belangen doet ons -den boe duidelijk de weg va samenwerking ls. welke zleh voor ons opent, et Jongste bezoek van l-otemkln heeft ons In staat gesteld te erkennen, dat wij ver eenlgd worden door gelijkheid van inzicht en begrip en dat onze politiek voor den komenden tijd er toe bestemd is lch op denzelfden grond slag te ontwikkelen. Ten slotte sprekende over de Balkankwestie, gaf de premier uitdrukking aan de hoop. dat de betrekkingen tusschen de bondgenoolen op den Balkan met de gebruikelijke hartelijkheid zullen blijven voortbestaan. De positie van Turkije in den Balkanbond zal niet worden gewijzigd, daar Turkije het standpunt inneemt zoo doeltreffend mogelijk te werken aan den vrede. Saydam besloot met ie zeggen: Ik hoop on wensch. dat dit blok. dat op den Balkan do waarachtige Balkanbelangen verdedigt, ge legenheid moge vinden zich verder te verbrceden om nog vruchtbaarder werk te doen*. De redevoering werd langdurig toegejuicht De verschillende sprekers keurden de houding der regeering ten volle goed en de Hamer heeft met algemeene stemmen de -j*urksch>
verklaring aangenomen. oorlog. , De premier besprak vervolgens de hecht

UU Parijs: Boulelleau bericht uit Londen aan de Figaro, dat het verdrag nlet ls gesloten, voordat Turkije een tactische overeenkomst bad gesloten met de Sowjetnnle. Hij hoopt, dat het verdrag en overeenkomst tusschen Enge land en de Sowjetunle sal vergemakkelijken De Malln schrijft, dat Turkije aan de cene zijde hulp belooft aan Palestina en Egypte, terwijl het aan de andere zijde een garantie ontvangt van Engeland. Indien men er rekening mede houdt, dat Turkije reeds verdragen heeft gesloten met de Lowjelunle en Roemeni en lat de Fran-che regeering eveneens een verdrag zal sluiten, dan zal men zien, dat in geval van een conflict de zeestraten open zullen slaan voor de oorlogsbodems van bovengenoemde landen en gesloten zullen zijn voor den tegenstander. De Epoque schrijft, lat het verdrag van groot belang is, aangezien Turkije de zeestraten be heerschl, welke toegang geven lot de Zwarte Zee. Nu de Oostzee een Duitsch meer is geworden, kunnen Frankrijk en Engeland Polen slechts via de Zwarte Zee en Roemeni te hulp komen. In de Populaire schrijft Brossolelle. dat de pers van lloebbels zeer wel kan schrijven, dat de democratien niets doen dan praten, terwijl de mogendheden van de spit handelen. In werkelijkheid handelen ook de democratien. Ook zij hebben hun wijze om opzien te vermijden.

De Duilsene afkeuring
Over de verklaring van tHhamberlain in het Lagerhuls nopens de Engelsch-Turksche besprekingen, schrijft de Deutscher Dienst om.: Wanneer dat zoo verder gaal, zijn wij met het oog op een oorlogspsychose, welke een oerproduct van Brltlanje is. bezorgd voor de komende geestesgesteldheid van de Brilsche staatslieden. Engeland biedt met een ijver, welke den blinde ten slotte moet ziende maken, aan alle hoeken en kanten der wereld hel geschenk

verwikkelingen en wie zich er tegen verzet, ta gelooven. lal hij in gevaar verkeert, dlen maakt men bang en stopt men geld in den zak. Deze middelen, waarmede men andere volken probeert geneigd te maken zich of te geven volr loutere belangen ser Britsche strategie of zich aan te sluiten bij den strijd tegen de autoritair swlenwereld, kennen wij niet pas sinds vandaag. Wat verwachten echter, aldus vragen wij ons af, de tegenwoordige verantwoordelijke leiders der Turksche politiek, wanneer zlj zich van de veilige basis der neutraliteit verwijderen en den weg van Engeland Inslaan, van welk land nu toch werkelijk ledereen moet welen, dat het nog nooit voor andere dan zljn eigen belangen heeft gestreden en dat nlet in de laatste plaals voornamelijk onder opoffering van goed en bloed van andere volken. t-elooven zij de politieke concepties van Ka mal AtatNrk voordeeUg te hebben Ingeruild, wanneer zij thans Turkije 10l degen en vazal van Engeland maken. Engeland en Turkije moeien weten, dat Duitschland en Itali niet alleen twee onaf scheidelijke strijdmakkers zijn. doch ook een onoverwinnelijk bolwerk en dal er noch thans, noch in de toekomst eenige combinatie van machten zal beslaan, welke in staat zou zijn een nadcellgen invloed op de politiek van de spil uit te oefenen. De National Zeilung te Essen schrijft: In verband met de ligging van de spil Rome Berlijn en van Turkije kan men te Ankara zelf zien. wie den zwaarsten last krijgt te dragenvan hel verdrag. Engeland en Turkije moeten wel welen, dal Duitschland en Itali op het slagveld onafscheidenlijk zullen zijn. Naar het Dultsche nieuwsbureau meldt, zien de ochtendbladen in het verdrag een nieuwen factor van de Engelsche omsingelingspoUtlek tegen de autoritaire mogendheden. De Vlktseher Beobachler schrijft, dat hel Engelsch-Poolsche en Engelsch-Turksche ver drag n kenmerk gemeen hebben, n.l. hun on oprechtheid. In beide gevallen wordt n.l. plechtig verzekerd, dat de afspraak tegen geen ander land gericht is, terwijl naar waarheid het bond genootschap met Polen uitsluitend tegen hel Duitsche rijk en dat met Turkije ondubbelzinnig tegen Itali gericht Is. Dal het den Engel schen ophitsers bij hun huidige omsingeling. politiek niet om welbegrepen en oprechte Brit sche belangen te doen is, doch alleen om te po gen de Mlddeneuropeesche mogendheden neer te houden en te lnllmldeeren, blijkt uit de zinsnede in Chamberlains rede over den Balkan. Wie ter wereld heeft den Britten opdracht gegeven te zorgen voor de veiligheid .op den Balkan? Dergelijke ondernemingen van groothet verdrag met Polen ls er heidswaanzin hebben niets te een ander voorbeeld van maken met een eerlijke vredespolitiek, doch zijn Uitvloeisel van den wangeest van Versalllgs. En geland heeft thans de rol op zich genomen, welke zich toentertijd Frankrijk aanmatigde, d rol van opperrechter over heel Europas

aan van de Brilsche bescherming tegen oorlogs-

De versnelde bewapening bebeersebt bet Engelsebe bedrijfsleven


De werkeloosheid is aanmerkelijk verminderd ; ook de productie van verhruiksgoederen stijgt
(Van

DE ZOMERTIJD
Wij herinneren eraan, dat in den nacht van Zondag op Maandag de zomertijd begint. Ven et/s dus morgenavond, voordat men zich ter nuts begeeft, de klok een uur vooruit.

onzen linancieclen correspondent) LONDEN, 9 Mei.

De zooeven verschenen statistieken ov.r April betreffende den toestand in het bedrijfsleven bevestigen ten volle den in'ruk, dien men reeds sedert eenigen tijd had gekregen van den invloed, dien de toenemende werkzaamheden voor de wapening op den economischen toestand in zn f* -heel hebben.
zienlijk (met ca. 170.000) was verminderd, is het aantal werkeloozen in April verder mt ruim 82.000 tot 1.644.000 gedaald. Het verleden jaar Juni waargenomen dieptepunt is nu reeds met ongeveer 300.000 overschreden. De toeneming van de werkgelegenheid is de laatste twee maanden stellig veel grooter geweest dan de stijging, die zich gemeenlijk in dezen lijd van het jaar voordoet. En men krijgt wel sterk den Indruk, dat de voorspellingen van de voornaamste economen, waar onder ook J. M. Keynes, eerlang bewaarheid zullen worden, nl. dat men althans voorloo plg goed op weg is naar een oplossing van het werkeioosheidsvraagsluk. Waarbij natuurlijk dient te worden opgemerkt, dat men Keynes' voorspelling, volgens welke legen het eind van het jaar de werkeloosheid geheel zou hebben opgehouden, niet absoluut woordelijk heeft op te vatten. Want dat dan het thans nog beslaande aantal van 1.64 mlllloen geheel in hel bedrijfsleven zou zijn opgenomen, is wel moeilijk aan te nemen. In de eerste plaats zullen toch wel degenen buiten werk blijven, die om een of andere reden ongeschikt voor den arbeid zijn geworden, terwijl men voorts toch altijd met een groot aantal lieden heeft rekening te houden, dle door seizoensinvloeden een zekeren tijd van het jaar zonder emplooi zijn, als ook met dezulken, die van de eene betrekking naar de andere overgaan en op den dag. dat de telling plaats heeft, buiten werk zijn. Over de grootte van dle groepen loopen de meeningen uiteen, doch veelal neemt men aan. dat deze vrij constante grootheid in de buurt van 800.000 ligt- sommigen stellen haar zelfs tusschen de 1 en 1*, millioen. Neemt men daarvan het ge middelde, dan uden er ' toch nog altijd ongeveer 600.000 werkeloozen in het productieproces moeten worden opgenomen, ~ voor dat men kan zeggen, dat practisch alles bezet is. De werkzaamheden voor de wapening drukken thans in elk opzicht hun tempel op de bedrijvigheid. In dlt verband is een uitlating in het jongste kwartaalsoverzicht van de l*ederatlon of Brlllsh Industries van be lang, waarin verklaard wordt, dat de mate van verlevendiging zoo goed als geheel zal afhangen van de kracht en het tempo, waar mede de maatregelen tot verbetering van .e landsverdediging- worden uitgevoerd". Ongetwijfeld kan men thans reeds zeggen, dat de werkzaamheden voor de wapening en buitengewoon grooten omvang hebben aange nomen.
Verbrniksgoederen.

Nadat de werkeloosheid reeds in Maart aan-

aan de uitbreiding van de werkzaamheden voor de nationale verdediging worden toegeschreven. Indien men als maatstaf neemt den nor malen economische- toestand. vit vormt dan h.v. ook de verklaring, waarom dc katoennijverheid aan de spits staat van de lZngelsche industrien, waar de werkeloosheid, in vergelijking met 12 maanden geleden, aan merkelijk is verminderd, en wel met 36,884. Hetzelfde ongeveer valt waar te nemen in de wolnijverheld. Even kenmerkend is het. dat de kolenmijnbouw, waar men anders bij hel begin van den zomer een zekeren achteruitgang kan waarnemen, zich nu. wat de productie betreft, op de bestaande hoogte handhaaft.
Niettemin zljn er toch wel enkele takken van nijverheid, die den gunstigen invloed van het particuliere initiatief blijven on dervinden. -.00 is de bedrijvigheid in de bouwnijverheid noZ altijd opmerkelijk te noemen. Wel speelt ook daar de bouw van fabrieken voor de wapening en ook van openbare gebouwen, zooals kazernes enz een voorname rol, terwijl de particuliere woningbouw niet meer zoo groot is als een jaar geleden, maar toch blijft deze laatste, gelijk uit de toenemende activiteit van de coperatieve bouwver eenlgingen blijkt, nog altijd een factor van groote beteekenis. Scheepsbouw. De scheepsbouw heeft een bijzondere stimulans ondervonden door de subsidies van staats wege. De bestellingen van den laatsten tijd schijnen zelfs de capaciteit van de werven te boven te gaan. met name door tekort aan ma leriaal en geschikte werkkrachten, die in steeds grooter aantal bij den bouw van oorlogsschepen emplooi vinden. Daardoor zullen er voor hel bouwen van koopvaardijschepen, waarvan de bestellingen naar schatting al ca 1 mlllloen br. reg. ton beloopen. nog wel moeilijke problemen ontslaan. Ook b<j de slaalproductlc, die reeds den re corlstand van 1937 bereikte, schijnt er al gebek aan grondstof te komen. De productie per maand beweegt zich tusschen 1 en 1.1 mlllloen ton. wal ongeveer met de geschatte capaciteit van het afgeloopen Jaar overeenkomt. Echter meende men, dat de capaciteit inmiddels verder zou zijn -vergroot. Mogelijk is dat ook wel het geval, maar intusschen is in April de productie minder sterk toegenomen dan verwacht was, hetgeen vermoedelijk aan een tekort aan ruwijzer en schroot te wijten is.

Geen Tsjechische officieren in het Indische leger


fende dienstneming van Tsjechische officieren in bet Kon. * I^ed'-Indiscb,.
Dezer dagen is in verschillende bladen een bericht gepubliceerd betref-

waar aanleiding daarvan wordt van bevoegde zijde medegedeeld, dat dienstneming van vreemdelingen in het In dische leger door het Indische leger bestuur niet wordt overwogen.

leger.

N.V. De zonnige Woning


bouw .oliede

Neerenbuizen en Villa's
a/d. v. ALKEMADELAAN. D-eONOVEI>AAI. en VAN OVM.NLAAN met doorloopende tul. nen en vrijblijvend uitzicht op Duln-lcbtparl. KNAAIENLAAN 34 DUINWEG U lel. 339815 DEN NAAY TeL 5548*"

FEEST IN SOLO
Mangkoenegoro drie windoes
aan het bewind
Semarang. Op 16 Juni zal de Hlangkoenegoro drie toindnes (driemaal zes jaar) aan da regeering zijn. In den loop van den ochtend is er een militair* /eest voor net Astanalegioen met een dfil, des avonds een ontvangst voor gasten. In den nacht van 15 op 16 Juni al. overeenkomstig -favaansche traditie, een stille rondgang gemaakt worden langs de muren van de Astano. M^atm uilen deelnemen de Mangltoenego-*i. zijn ambtenaren en officie-

HET AMERIKAANSCHE RUILPLAN EN DE RUBBERPOSITIE Een weinig aantrekkelijk plan


Dc Econ. Statistische Berichten brengen in het nummer van 10 Mei een zeer interessante bijdrage van J. l*. Haccou over het bekende Amerikaansche ruilplan. Het plan betreft, zoo als men weet, den ruil van onverkoopbare saloon en tarwe tegen tin en rubber, waar van Amerika graag oorlogsvoorraden zou opslaan. De schrijver in de Econ. Stat. Berichten bekijkt alleen het geval van de rubber. Zoo grooto voorraden als Amerika thans zou willen koopen. zijn nlet direct ter beschikking. Men zou blijkbaar een voorraad willen vormen van 500.000 ton in Amerika, waartoe aankoop van 226.000 ton zou noodig zijn. Aan werkelijke voorraden is er in het Nederlandsche en het Engelsche productiegebied echter slechts iets van 142.000 ton beschikbaar. Een groot deel daarvan zit daarenboven in vaste handen. Er zljn twee manieren om den Amerikaanschen voorraad te vormen. De regeeringen zouden dc noodige hoeveelheid kunnen leve ren ult dc bestaande productie on in de tweede plaats zou men. door uitbreiding van plantlicenties, de producenten kunnen uilnoodlgen deze hoeveelheid als supplementaire productie te leveren. Dc eerste methode kan niet gevolgd worden zonder dat de prijs enorm stijgt en de markt in disorde raakt. Dc tweede methode zou wel eenig voordeel opleveren, maar men dient dan rekening te houden met het lelt, dat de bedoelde ouantltelt slechts na eenlge jaren zou kunnen geleverd worden en de prijzen voor die extra-productie wel erg laag zullen gesteld worden. Maar ook dan is deze zaak nog allesbehalve aanlokkelijk. De groote vraag is immers: wat zal dc invloed zijn van den in Amerika gevormden voorraad op het verdere verloop van de markt Daarover redeneert dc schrijver In de Econ. Stat Berichten als volgt: Nadat deze voorraad inderdaad verkregen zou zijn en zich in handen der Amerikanen zou bevinden, zouden nieuwe problemen, ten deele markt- en gedeeltelijk productieproblemen, ontstaan. Van Amerikaansche zijde is betoogd, dat deze voorraad niet voor gewone doeleinden, doch uitsluitend als reserve zou worden gebruikt voor tijd van nood* daaraan dienen wij dus vast te houden. Desondanks zou het gevolg van dien voorraad zijn. dat e? naast het internationale rubbercomltt een tweede macht op dc rubbermarkt zou verschijnen, weliswaar niet in den vorm van dien surplusvoorraad. doch doordat dank zij dezen, de positie der Amerikaansche fabrikanten veel sterker is geworden. Zij zouden, zoolang d. politieke spanningen voortbestaan, en desondanks, door beperking hunner voorraden een druk op de prijzen kunnen oefenen, indien hun dit gewenscht voorkomt, omdat terwijl zij vroeger voor den omvang van hun voorraden rekening moesten houden met de kansen op stagnatie in den aanvoer van hun grondstof in geval van politieke verwikkel!-gen. zij thans weten, dat de Regeerlng over een voorraad van ongeveer 4% maand legenwoordig verbruik, beschikt Alleen reeds dc wetenschap, dat de groep fabrikanten, die loch reeds een zekere positie inneemt, thans versterkt op de markt komt, zou ertoe leiden. dat een zekere druk op de markt zal ontstaan, die aan den rubberprljs en dus aan de rubber producenten niet ten goede zal komen. Juist het feit, dat de markt weet. dat hel internationale rubbercomlte de restrlelleschroef zal gebruiken om te trachten den prijs tusschen bepaalde grenzen te houden, wat ook, afgeschelden van dc uilersten (O en 100 pel), na verloop van tijd zal gelukken, maakt, dal hoewel hel bestaan van hel comit in tijden van hausse prljsslljgend. in lijden van baisse prijsdrukkend ten aanzien van het ge voorloopig dachte prij.ualle-punt werkt een hooger prijsniveau in doorsnee is ver kregen. Komt nu echter een tweede macht op dc markt, die uitsluitend prljsdalend kan werken. dan zouden wij daarvan geen gunstigen invloed kunnen verwachten. Daarbij komt een tweede factor, uitvloeisel van dc aanwezigheid van een geblokkeerde, voorraad. Of er kom oorlog of er komt geen oorlcg en In het laatste geval zal eens een tijd van grootere rust moeten aanbreken. Komt er oorlog, dan eindigt vermoedelijk, in verband met de bepalingen der restrictie-overeenkomst, de beperking-regeling; dll geval laten wij bul ten beschouwing. Doch in hel andere geval moet in de eerste plaats, omdat rubber niet eeuwig houdbaar is, de voorraad verwisseld worden, d.w-l. er moet van worden verkocht en het verkochte weer aangevuld. Wij nemen echter aan. dat dit gelijktijdig geschiedt, zoo dat hiervan geen invloed op den prijs zal uitgaan. hoewel ook in dit opzicht natuurlijk een machtspositie bestaat, die niet mag worden onderschat. Doch als de rust is weergekeerd, zou het veraanhouden van dezen grooten voorraad mogenslnvestatle en kosten geen doel meer hebben en zou er dus naar een liquidatie moeten worden gestreefd, welke ln volle kracht bij de rubberproducenten haar ongunstiger invloed merkbaar Z7N doen worden. Het verschil met tarwe en katoen is, dat hier een sttrpls-oorrad is. terwijl bij de rubber, zooals wij hebben gezien, een surplt-svoorraad zou worden gemaakt. Behoudens indien het wereldverbruik sterk zou zijn toegenomen, zou dit teveel ertoe moeten leiden, dat dc uitvoeren sterker zouden moeten worden beperkt en daaronder zouden alle rcstrlctlelanden lijden, z-odat deze transactie ook voor al deze ge bieden van groote beteekenis is. Deze rulltransacUe is er dus een. die alle aangeslotenen bij de restrictie-overeenkomst aangaat en die te zijner tijd, ais die voorraad zou moeten worden geliquideerd, op allen zou drukken. Van dit gezichtspunt uit beschouwd, mag eigenlijk aan bepaalde landen geen toestemming 10l ex ra-uilvoer worden gegeven, omdat dit tenslotte ten koste der andere landen zal gaan en is het tenslotte voor de Individueclc producenten geen voordeel aan het plan mede te werken, tenzij er een prijs w:rdt verkregen, die ten opzichte van den te ver -.vachten tockomstigen marktprijs, rekening houdend met de toekomstige hoogere kosten, gunstig zou afsteken. Het beteekent voor de rubberlanden geen ruil van les overbodigs, doch tenzij er oorlog zou komen, een voorulUoopen <p toekom stig verbruik en indien men hel vraagstuk zoo beschouwt komt het in een heel ander licht te staan en hoeft het facetten, die het weinig aantrekkelijk maken."

ren. l>l.neta).

Aethervrijbuiters gesnapt
Twee zendapparaten in beslag
genomen

MAGERE VANGST op de Haringvloot


Volgens radiografische berichten uit zee waren dc vangsten der harlngvlsschcls hedenochtend gering. De Henny ving 3 kantjes haring. De overige schepen haalden vrijwel niets. Ondanks dezen legenvaller verwacht men Maandag toch een jager aan de markt met de haring, die alle schepen met elkaar gevangen hebben. Vroeger dan Maandag mag geen schip

Paoao en Paohr zijn niet meer


Paoao en Paohr waren de roepnamen van twee kortegolfzenders. die op onwettige wijze op een golflengte van 5 meter zich in de aelher een plaats poogden te veroveren. De belde be-rekkelijk zwakke zenders hadden vooral dc be langstelling van den controledienst der P.T.T., welke belangstelling zich uitte in een Ijverig zoeken naar de aelhervrijbulters. Hel speuren werd gisteravond met succes bekroond, doordat men de clandestiene zenders in Amsterdam in beslag kon nemen. Tegen de resp. eigenaars, P. -*. dc V. In de Bartholomaeus Dia-straat en J. l*. H. in de Vespucclstraat te Amsterdam werd proces-verbaal opgemaakt.

Dit Londen: De Britsche pers verwelkomt algemeen hot verdrag tusschen Oroot-Brlltanje en Turkije en legt hierbij den nadruk op de aardrijkskundige ligging van Turkije, vooral in verband met de garantie aan Roemeni. Tevens wijst men op de betrekkingen tusschen Turkije en de Sowjetunic en men hoopt, dat hierdoor een overeenkomst tusschen Engeland en de Sowjetunie zal worden vergemakkelijkt De Tlmes schrijft dat Turkije een groote blj. drage levert aan de gemeenschappelijke verdediging. De beirekkingen tusschen Turkije en de Sowjetunie zljn een springplank voor de overeenkomst tusschen Londen en Moskou. Ook de Daily Telegraph is van meening. dat het antiagre-slefront versterkt is door het toetreden van Turkije, dat van even groot materieel als strategisch belang is. De Daily Mali schrijft lat door het locl-i-e-den van Turkljs een ier voornaamste moeilijkheden van de garantie aan Roemenie uit den weg is geruimd. De News Ohronicle hoopt ook op een vergemakkelijking van het tot stand komen van een overeenkomsl. tusschen Engeland en de Sowjet unie. Het blad blijft een dergelijke overeenkomst van het grootste belang achten. De Daily Herald verwacht dat de overeenkomst tusschen Londen en Ankara door alle *<---->_' levende mogendheden zal worden begroet "ra door die mogendheden, welke geweld als ltet voornaamste wapen van hun diplomatie be schouwen, met leede oogen zal worden gezien.

Britsche

De Britsche industrieele organisatie laat overigens de vraag onbeantwoord, in hoeverre, wanneer het particuliere Initiatief en de particuliere kapltaalslnvesleerlng verder ver minderen, de versnelde bewapening voor het geheele economische leven den doorslag kan blijven geven en dc bron voor een periode van hoogconjunctuur kan blijven vormen. Intusschen zijn er wel duidelijke aanwijzingen voorhanden, dal dc verlevendiging zich ook, afgescheiden van de bewapeningsindustrie, tol de eigenlijke verbrulksgoederennljverheld uitstrekt. Echter is zulks steeds ten deele aan grootere koopkracht te danken, welke reeds door de toegenomenbedrijvigheid in dc wapenen uitrusting-fabrieken is teweeggebracht. Als kenmerkend voorbeeld zou men in dit verband kunnen wijzen op het toenemende bierverbruik. Voor het overige dient te worden bedacht, dat er ook heel wat belangrijke vcrbruiks goedercninduslrieen voor de kar der bewapening zijn gespannen. Met name is zulks wel met de textielindustrien hel geval. Weliswaar is de op zichzelf onbevredigende exportpositie van de katoen- en wollndustrien nog nlet verder achteruitgegaan, maar voor zoover er van cenige opleving in deze takken van nijverheid sprake is, moet deze zoo goed als uitsluitend

lerugkeeren.

MISDRIJF IN HET SPEL?


Verdachte feiten in verband met den brand te Haarlem
Was het slachtoffer den heelenavond thuis, en zoo ja, was hij dan alln thuis?
In verband met den noodlolllgen brand te Haarlem heef! de recherche een uitgebreid on derzoek Ingesteld, dal nog steeds wordt voort gezet. Er zijn lal van omstandigheden, die doen vermoeden, dat men hier niet alleen te doen heelt met een gewonen brand, maar tevens ook met een misdrijf. Dit wordt afgeleid uit het feit. dat zich ten polillcburcele nog steeds niet heeft aangemeld de persoon of de personen, die op den laten avond van den brand bij de heer De la l-hambrc op bezoek is (zijn) ge weest, niettegenstaande daartoe oproepen zijn gedaan door den commissaris van politie. Verder is gebleken, dat het verkoolde lijk in den keuken van dc boyenwoning in de Hertzogstraat werd aangetroffen, liggende met he: gelaat op den grond, den rechterarm onde: het lichaam gebogen. Aan het achterhoofd werd een groote wond geconstateerd. Vermoed wordt, dat deze wond door lemand moet zijn toegebracht, ofschoon het niet uitgesloten ls, dat zij veroorzaakt werd door een of ander afvallend voorwerp tijdens den brand. Verder is vastgesteld, dal de heer La Chambre zich, ofschoon het vier uur in den ochtend was, nog niet te bed had begeven. Dc vraag rijst waarom dit niet het geval is geweest, want het bed lag wel open. maar was ln het geheel nlet beslapen. Verder is er nog een verklaring van een buurman, die aan de politie heeft medegedeeld, dat hij beslist heeft gehoord, dal tol 'savonds laat de heer La CKambre bezoek moet hebben gehad. Eerst dacht men. dat hij met dieln) bczoekerls) het huis had verlaten en later per motor terug gekeerd zou zijn. Men dacht aanvankelijk, dat het lijk een motorjekker droeg, maar bij nader onderzoek Is gebleken, dal he*. een eenvoudig coibertcosluum ls geweest en dal de heer De Ia Chambre zijn woning op den avond en in den nacht van den brand nlet zou hebben ver laten. Het onderzoek wordt eenigszins be moeilijkt doordat de vrouw van het slachtoffer, die in het ziekenhuis ligt, nog niet kon worden gehoord.

Onze prijsvraag:

WIE DOOPT DE LUCHTLIJN

AMSTERDAM-OSLO?

Dichterlijke, orllrln-l en vernuftige Inzendingen.

GEHEIMZINNIG ONGELUK IN HET HOLST VAN DEN NACHT


Hagenaar door trein beide boenen afgereden
wagen vond gisteren omstreeks middernacht
op den spoorweg nabij de vroegere halte Duivendrecht een man, wiens belde onderbecnen Een ploegbaas der Nederlandsehc Spoor-

l*od Liver Oil Air Express" met zijn Neder landsche vertaling Levertraan Lucht Napide" zijn welsprekende namen voor de Noorsche luchtlijn, die wij van sommige lezers ontvingen. Al moeten wij betwijfelen, of de 1..L.M. haar nieuwe luchtverbinding met Noorwegen met Levertaan zal doopen. Toch geeft dit een aardig voorbeeld van do groote verscheidenheid der inzendingen, die wij met elke post in groote hoeveelheden ont
vangen.

waren

dienst van Amsterdam, dien hij terstond waarschuwde, vervoerde den ongelukkige die zeer veel bloed verloren had. naar het O.L. Vrouwe Gasthuis. Dc toestand van het slachtoffer was toen hopeloos. Het slachtoffer is dc -3-jarlge L. v. d. Made, wonende aan de Laan van Nieuw Oost Ind!"i in Den Haag. Tot op het oogenblik tast men in het duister hoe het ongeluk zich heeft toe gedragen. Vast is komen te staan, dat dc jonge man nlet uit den trein kan zijn gevallen. Het lichaam vertoonde verder geen enkele schram en ook de kleeren waren niet bemodderd. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat de man over hel terrein, dat naaf de spoorbaan voert, moet hebben geloopen, want een groot aantal voetafdrukken wezen daarop.

afgereden. De Geneeskundige

Een lezeres te Parijs, die vast een Amster damsehe van geboorte is, bedacht een kort en kernachtig woord voor dc luchtcxpres: ..Mokos". samengesteld uil Mokum en Oslo. Trouwens. afkortingen en combinaties van letters schijnen bijzonder In den smaak te vallen. Soms zijn zij ver gezocht en alleen met een uitvoerige gebruiksaanwijzing te begrijpen, anderen gingen met een spitsvondigheid van een krulswoordpuzzelaar te werk. Dit deic vernuftige breinen ontstonden bijvoorbeeld de combinaties: ACO IV" (Amsterdam ti-nsandOslo in vier uur) en Lijn N. N.", waarbij het anonieme N. N. uit: Nederland Noorwegen is samengesteld. Maar. zooals wij reeds duidelijk schreven, voorop moet staan, dat de naam verkoop, baar is. Dat wil zeggen, dat het een naam moet zijn, die gemakkelijk op de tong ligt dia men licht onthoudt en die toch ook alles zegt. De naam moet de bestemming van de lucht lijn uitdrukken en geen raadseltje worden. Een naam als de Olympla Line* zegt bijvoorbeeld weinig, omdat dc Olympiade ta Helsinki wordt gehouden en omdat er al een luchtlijn naar Noorwegen is. Een .."-ecarcnd" kan evengoed naar Londen als naar Oslo vliegen. Daarom willen wij de lezers en lezeressen, die nog moeten inzenden de lnzendlngslcrmijn vervalt op 23 Mei a. aanraden, hun fantasie in den letterlijken en figuurlijken zn geen vleugels te geven en het meer ia 't zake W san in de po-zie te zoeken.

NET VADERLAND

De Ver. van Aederlandsene Tandartsen 35 jaar


INTERVIEW MET DEN VOORZITTER
Tandarisenopleiding

Residentienieuws

Koeltechnici gaan ook onderwijs volgen in bacteriologie


Inspecteur-generaal van het onderwijs
zal onderwijs in koeltechniek landmachinisteenn aan
monteurs steunen
In hel Koninklijk Instituut van Ingenieurs heeft de Ned. Ver. voor Koeltechniek gisteren haar 35e algemeene vergadering gehouden, onder voorzitterschap van prof. dr W. H. Keesom uit Leiden. Dc vergadering koos bij acclamatie den heer Tusenius tot lid van hel bestuur. De voorzitter deelde mede. dat het 8e internationale congres voor koeltechniek in 1940 In Keulen, onder voorzitterschap van prof. E. Plank (Karisruhe) zal worden gehouden. Prof. Keesom en prof. dr M. de Haas zijn tot hel
Namens de door de vereenlglng ingestelde commissie ter bestudeering van hel vraagstuk der studie en opleiding van koel-technische deskundigen bracht prof. dr M. de Haas verslag uit. Deze commissie is gesplitst in twee subcommlss'es, n voor de middelbare en lagere opleidt-!-' en n voor de opleiding van
hooger onderwijs.

MjL
'

M> OPREISINEIGENLAND! HEMELVAARTSDAG EN BEIDE PINKSTERDAGEN


_y\^

ZATERDAG 13 MEI 1939

AVONDBLAD A

Het Voorjaarsleest in den Dierentuin begonnen


Meer attracties dan ooit te

Luchtbescherming
Engelands proeven met

MUD

Gelderaeha Achterhoek met Montferland

en zieken-

fondsen behandeld
tandartsopleiding. en wei reeds van het eerste stichtingsjaar af. aldus verleide ons de heer Ch. E. L. Nord alhier, de voorzitter van de Ver. van Ned. Tandartsen in aansluiting op wat wij gisteren schreven over het ontstaan van het Ned. Tandheelkundig Genootschap. Nadat in 1913 de tandartsenopleiding te Utrecht geregeld was op de wijze, zooals wij die thans nog kennen, heeft de vereeniging zich nog voort durend met deze kwestie bezig gehouden. De opleiding tot landarts Is hier te lande, zooals bekend, steeds een zaak geweest, waarover nog al wat te doen was en nog dezer dagen ls in de Tweede Kamer een nieuwe wijziging bc. sproken en daarna voorloopig aangehouden. De zlekenfondskwestle reeds oud Nog een tweede probleem, dat in dezen tijd vaak ter sprake is gekomen, heeft die Vercent ging lang in behandeling gehad. Het is het pro bleom van dc ziekenfondsen; dc behandeling hiervan liet zij echter in 1914 over aan de Ne derlandsche Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, die in dit jaar werd opgericht De vereeniging bepaalde zich nadien uitsluitend tot den wetenschappelljken kant van de tand heelkunde, door het doen houden van lezingen en demonstraties. De Ver. van Ned. Tandartsen, vertelde ons de heer Nord verder, zocht in den beginne haar kracht vooral in het doen houden van lezln gen en demonstraties door eigen leden. Ook wist dc vereenlglng contact te verkrijgen met de bekendste landartsen in hel buitenland, in Europa zoowel als in Noord-Amerika, van wie er verscheidene hier te lande lezingen kwamen

Ook de Vereeniging van Nederlantlsche Tandartsen heeft zlch steeds bezig gehouden met de

/ _M^^%_^^L_)_^Kj
>

f^ttAa\m^mmmw\\\ / yV*<VjE^\*'-vl
V
\ ^--^--^--^-_^V

j^^Sf-aWKmm^mmK

W^mJA^mmm-. /^v^3-^_^
'

Nijmegen en Arnhem m. bes. Openluchtmuseum f 825 Hollandsch Veneti (Giethoorn) f 825 Hooge Veluwe 5 5.
Brussel Laeken en Tervueren Zuiderzeewerken Ncol -t-V Valkenburg

.....

520

voren.

5 tl. f 325

--",5

f 13.75

-^ '^.^_
I

*-_>*-

AW

mmw

Vraagt ons programma voor * Pinksterreizen naar 't buitenland!

_M-___WAN B_3_PR___; AMcZMA Ook Inlichtingen en boeking blj llg.wlnkels la. llorl-lnlta.

Den Haag, Groenmarkt 36a, Tel. 117666

eerecomlt

toegetreden.

AAN HET ZWERVEN


Fantastisch verhaal aan Rijksveldwachter, die
hem

HAAGSCHEJONGEN

35 Zeelieden voor Danzig gevraagd


De eerste twee ploegen van 17 vertrokken BIJ de arbeidsbeurs hier ter slede ls een aanvrage binnengekomen voor 85 zeelieden voor Danzlg. om deel te nemen aan de visscherij. Deze 85 zijn te verdeelen in 5 ploegen van 17, waaronder matrozen, stuurlieden, machinebewakers enz. ledere ploeg vormt een geheele bemanning van een schip. Dezer dagen zijn de eerste twee ploegen van 17 vertrokken, de volgende week vertrekken weer twee ploegen en de week daarop nog een ploeg. Bij de twee eerste ploegen waren 4 visschers uit Monster, de rest uit -lchvnlngen. De betaling mag goed worden genoemd. Een matroos verdient in Nederlandsch geld omgerekend f 190 per maand en een stuurman f 220. Hoewel er gevaren wordt voor een Dultsche maatschappij, zullen de menschen geen overlast ondervinden met het overmaken van geld want d haven van vertrek en aankomst is Danzlg, dat niet onder de elearingbepallngen valt. De bedoeling is. dat de bemanningen gedurende den geheelen zomer blijven varen en niet na een of twee reizen weer afmonsteren. De schepen vertrekken allereerst voor de harlngvlsscherlj, terwijl na afloop van hel haringseizoen de menschen bij de trawlvisscherij kunnen worden ingedeeld. AANRIJDING OP DEN HAAGWEG. bij Loosduinen, is hedenmorgen om half elf een aanrijding ontstaan tusschen den 17-jarigen wlelrljder 5. K. uit de Wcsterbaenstraal en den 22-jarigen autobestuurder G. v. G., die aan den Haagweg w00nt. reed achter een auto en toen hij die auto wilde voorbijrijden, is hij gegrepen door den automobilist, die van tegen overgestelde richting naderde. De wlelrljder brak het linkerbeen en den linkerpo's en kreeg ccnlgc verwondingen aan het hoofd. Hij is in hl Gem. Ziekenhuis aan den Zuldwal opgenomen. Zijn toestand is nlet ernWlelrljder breekt zijn been en linkerpols. Op den Haagweg ter hoogte van nummer 749.

houden.

In de internationale tandheelkundige Organisatie, de Pdrallon Dentatre Internationale, welke om de vijf jaar een congres houdt, bekleeden dc Nederlandsche Vereenigingen een eervolle plaats. 2IJ bobben afgevaardigden In het bestuur vn het was ook mede op het initiatief van Nederland, dal hel werk van de internationale organisatie, dat bij hel uitbreken van den wereldoorlog werd afgebroken, In 1921 kon worden hervat na de Internationale conferentie te 'sOravenhagc. " De Vereeniging van Nederlandsehc Tandartsen, die bij haar oprichting in 1914 vijftien le den telde, heeft er thans ruim vierhonderd.

Nedrlandsche arbeiders in Duitschland


Gedeelte van het loon mag worden
overgemaakt Echter met zekere maxima
Het heeft hier en laar de aandacht gelrokken, dat in de onlangs meegedeelde circulaire van minister Romme over dc plaatsing van landarbeiders in Duitschland de bepaling voorkomt,

dat arbeiders, die hun aangeboden arbeid in Duitschland weigeren, terwijl zij steun ontvangen of in een werkverschaffing geplaatst zljn. voor dergelijke overheidszorg nlet meer in aanmerking dienen te komen. Evenwel is dit voorschrift niets nieuws. Het kwam eveneens voor in dc overeenkomstige mlnlslerleele circulaire voor hel vorige Jaar (2 Maart 1938). In hel algemeen wijkt de regeling voor dit Jaar slechts in ondcrdeelcn van die voor 't vorige Jaar af. Wel ls er wijziging gekomen In dc '."oorschriften over het overmaken van geld door arbeiders, die dank zij de openbare arbeidsbemiddeling in Dullschland te werk zljn gesteld. Voor de nieuwe regeling moet men twee groepen onderschelden: de industrie-arbeiders en dc landarbeiders. Van de eerstgenoemde categorie mogen ge huwden 75 pet overmaken, ongehuwden 35 pet. Evenwel is bepaald, dal zij die zes maanden in Duitschland werkzaam geweest zljn. nog maar 60 pet. resp. 30 pet mogen oversturen. Voor dc landarbeiders geldt het voorschrift, lat zij 85 pet mogen overmaken. Ook hier Is echter een maximum. Voor gehuwde landarbeiders bedraagt dit 20 RM per week. voor gehuwde veenarbeiders 22 RM, voor dezelfde categorien zoo ongehuwd, zijn de maxima resp. 12 en 15 RM per week. Ongehuwde en alleenstaande melkers (een soort van arbeidskrachten waaraan groote behoefte bestaat) hebben vergunning 75 RM per maand over te maken. Melkersfamilies kunnen 80 RM per maand overmaken voor elk volledig medewerkend familielid. Voor dc visschers is een afzonderlijke regeling gemaakt. TWINTIG JAAR JEUGDNOND VOOR ONTHOUDING. Op 1 April van dit jaar was het twintig jaar geleden, dat de oprichting plaats vond van den Jeugdbond voor Onthouding. Was het doel aanvankelijk beperkt tot propaganda tegen alcoholgebruik, al spoedig bewoog de J.V.O. zich ook op het gebied der algemeene ontwikkeling van zijn leden. Do viering van het jubileum vindt plaats tijdens het jaarlijksche congres, te Hilversum wordt gedat met Pinksteren houden en waar het oudhoofdbestuurslid van den bond. dr G. Stuiveling, privaat-docent aan dc Rijksuniversiteit te Utrecht, de herdenkingsrede zal uitspreken.

Bezwaren tegen titel: koeltechnlsch Ingenieur. Wat het ingenieur-onderwijs betreft. hel rapport is nog niet klaar. Vast staat, dat men aan de Technische Hoogesehool bezwaar maakt legen hel verleenen van den titel van koel technisch ingenieur. Hel gaal er dus om te komen tot een groeiere specialisatie dan lo' nu toe. Die gelegenheid tot speclallsecren be slaat vooral blj dc studie van werklttlekundlg lnfen'ettr aan de Technische Hoogesehool. Een regeling voor koellcchnlcl is in voorbereiding en een wijziging van het desbetreflende K. N. om ook onderwijs te volgen in bacteriologie is te verwachten. Dit betreft het candidaatscxamen 2e deel voor hen die werklulgkunde sludceren. Wat betreft het overleg met de afdeeling voor technische physica, deelde prof. de Haas mede, dal ook van deze afdeeling steun is te verwachten. Ter toelichting op hel rapport van de subcommissie van middelbaar en lager onderwijs deelde ir *. E. H. Koopman mede, dat het rapport 30 Maart j.l. bij het bestuur is ingediend. In het algemeen wordt op dc middelbare technische scholen over kocllechniek al het een en ander onderwezen bij het vak technische warmteleer. Verschillende directeuren dezer scholen hebben opgave verzocht van boeken, die bij het onderwijs in kocltechniek gebruikt kunnen worden. Rij dc lagere Nijverheidsscholen wordt over koeltechniek niets meegedeeld en op de scholen voor de opleiding van leerkrachten van lagere Nijverheidsscholen wordt over koeltechniek weinig meegedeeld. Voor het diploma A voor scheepswerktuigkundige zijn geen eischen voor koeltechniek gesteld, wel voor de diploma's B en G. Belangrijk zijn de Inrichtingen voor correspondentie-onderwijs, die opleiden voor het diploma landmachlnls. bij hel koelbedrijf. Bij het slagersbedrijf wordt gebruik gemaakt van het boekje van ir ?erguson, op de vakscholen van dit, bedrijf. Bij het hoogere tcxtlclonderwijs wordt geen koeltechnlck onderwezen n evenmin op de scholen tot opleiding in het hotelbedrijf. De heer Woltcrs deelde nog mede. dal de inspecteur-generaal van hel Nijverheidsonderwijs, Ir Hofstede, zijn medewerking heeft toegezegd voor een eventueele gesubsidieerde cursus om koeltechniek te onderwijzen aan landmachlnlslcn en koeltechnlschc monteurs. ALG. VERGADERING NED. CENTRALE VOOR DE VAKOPLEIDING. Vakopleiding van volwassen arbeiders. Zooals bekend, zijn bij bovengenoemde Centrale vrijwel alle organisaties, die belangstelling hebben voor het nijverheidsonderwijs, dus naast de vereenigingen van leeraren ook die van werkgevers en werknemers, aangesloten. Melding kon op de vergadering gemaakt worden van hel toetreden als lid van den Bond van Nederlandsehc Onderwijzers. De aftredende bestuursleden, dc hecren G. N. Meurs, ir Chr. Moes en ir J. van der Wnerden. werden bij acclamatie herbenoemd. Mededeeling werd gedaan van den stand der werkzaamheden van de commissie voor de bestudeering van dc jongensvakopleldlng. Twee subcommissies hebben' respectievelijk de aan de vakopleiding in de verschillende beroepen te stellen eischen en den stand van het nijverheidsonderwijs op dit gebied in ons land in studie. Als belangrijkste punt stond op de agenda dc behandeling van de aanvullende vakopleiding van volwassen arbeiders. Dit onderwerp werd ingeleid door ir W. Maas Gecsteranus, adjunct-directeur van Werkspoor. Hij stelde o.m. in het licht, dat op dit gebied in ons land reeds vrij veel gebeurt, hoewel verbetering en uitbreiding mogelijk en wcnschelljk zijn. Daarna gaf dc heer A. H. G. Blankcnslcln. secretaris van de Vereenlglng tot Bevordering van de Vakopleiding in het Typografisch Bedrijf, een overzicht van wat door de vakorganisaties in de typografie op dit gebied voor hun leden gedaan wordt, waardoor heel wat ten voordeele van hun vakbekwaamheid bereikt wordt. SCHEERS OPENT EEN MODERNE SPORTZAAK. nu eenmaal tegenwoordig, dal 'n Men eischt zaak In sportartikelen er vlot en modern uitziet, zoowel van binnen als van buiten. Aan deze eisch voldoet de nieuwe zaak in sportartikel.' Va, cti sportieve geschenken, die dc firma Scheers vandaag aan de Laan van Mc-rde> voort 35 heeft geopend, in alle pzic'.tten. Tot in alle onderdoeion is er gestreeld naar een prettig, sportlef Interieur en dat is zeker ook bereikt met de lichte crmekleurige wanden en de contrasteerende hard blauwe gordijnen en dito vloerbedekking, die zoowel gelijkvloers als op de bovenverdieping is aangebracht. Bijzonder veel aandacht is besteed aan dc verlichting. Langs dc wanden, waar dc verschillende artikelen op smaakvolle wijze zijn uitgestald, ls 'n Indirecte verlichting gemonteerd, die een zeer aardig effect bereikt en het geheel in nlet geringe mate ten goede komt. Ook in de paskamers boven is deze verlichting aangebracht, terwijl hier biauwklcurlge stalen meubels tot een rustig zitje nooden. Zonder twijfel zal deze sportzaak spoedig bekendheid verwerven In Den Haag als een modern en sportlef centrum, waar men op aangename wijze zijn po^lbenoodtgdheden kan aanschaffen. Want dat dc firma Scheers moderne opvattingen heeft blijkt wel uit dc plannen, die men koestert om achter den winkel, in den ruimen tuin. een tennisbaan te laten aanleggen, waarklanten eerst de verschil lende artikelen, als ballen en rackets kunnen
ptobeeren.

vond

De Rljksvcldwachter te Nieuwerbrug werd gisteravond, aldus de Telegraaf, gewaarschuwd dat een 15-jarige jongen langs den weg lag. De jongen was vermoeid en had honger en dorst. De veldwachter nam hem mee naar zijn woning, nadat de jongen onderwijl bij omwonenden eten en drinken had gehad. De jon gen vertelde den politieman te zijn genaamd t-ornells Meurs, oud 15 jaar en wonende te Den Haag. Hij vertelde verder, dat hij geen ouders meer had, daar zijn moeder drie jaar geleden en zljn vader drie weken geleden gestorven waren. Eerst zou hlj bij buren zijn ondergebracht, doch 14 dagen geleden zijn weggejaagd. Al dien tijd had hij in het Haagsche Bosch gedoold, zei hij, daar hij in Nederland geen familie had. Al zijn familie woonde in hel buitenland. Hij zwierf thans maar rond. Dc meubels van zijn ouders hadden een drietal kennissen in Den Haag, welke hij bij name noemde, onder elkaar verdeeld en hoewe! zijn vader op zijn sterfbed gevraagd had of zij goed voor hem wilden zijn, hadden zij hem reeds terstond na de begrafenis van zijn vader weggejaagd. Daar hij geen broertjes of zusjes meer had, zwierf hij op zn eentje rond. Aldus het verhaal van dezen jongen. De politieman ontfermde zich ds een vader over dezen zwervenden weesjongen" en stopte hem onder de wol". De politie belde hierna de recherche in Den Haag op om te vernemen of deze den Jongen kende en al ras kwam er een onverwacht slot. De Jongen bleek een groot fantast te zijn. Niets, maar dan ook niets klopte van hetgeen hij had verteld. De naam, welken hij opgegeven had, was valsch, evenals de namen van de kennissen. Tevens had hij belde ouders nog, alsook een broertje en (wee zusjes. Hij bleek genaamd te zijn D. W. en in Den Haag woonachtig. De jongen was van huls weggeloopen, omdat hij tegen zijn ouders gelogen had. Hij was dan ook eerst denzelfden morgen weggeloopen, zijn ouders ln groole ongerustheid achterlatend. Hij zal thans op transport gesteld worden en weer bij zijn ouders worden teruggebracht. BELANGRIJKE GIFT VOOR HET CENTRAAL VREDES BUREAU Ter gelegenheid van den zesden vrouwen vrcdesgang. waarvan dc administratie door het Centraal Vredes Bureau te dezer stede wordt gevoerd, heeft een onbekende met de initialen P.A.X. een bedrag van f 1000 aan genoemd bureau geschonken voor het bevorderen van de vredesgedachte. VEILING. kade 26 te Leldschendam, met stal, schuur en erf publiek worden geveild.
DE RAADSVERKIEZINGEN. Volk in Nood = NSB. Woensdag 24 dezer zal het perceel Leldsche-

Het jaarlijksche Voorjaarsfeest in den Dierentuin, de finantleele ruggesteun, waarvan hel bestaan van den tuin afhankelijk ls, is hedenmiddag geopend en zooals gebruikelijk zal hel feest voortduren tot den tweeden Pinksterdag. Het belangrijkste feit van dit jaar is wel, dat de entreeprijzen zeer belangrijk zijn verlaagd, waardoor men een zeer groot aantal menschen hoopt te trekken. In de groole -laai van het hoofdgebouw wordt een varlt-programma voor het voetlicht gebracht. In den tuin is het aantal attracties belangrijk uitgebreid, waarbij ook aan het uiterlijk de noodige zorg is be sleed. De meeste etablissementen zijn ln modernen stijl opgetrokken, waardoor het geheel een aarlg effect maakt. Van de bijzondere altractie noemen we in de eerste plaats de Karl ntata, een reuzenrad van enkele tientallen meters hoogte, waarin men op volkomen veilige wijze kan ronddraaien, In het vroolijke rad lieden des avonds artisten op, dle de vroolljk held belangrijk zuilen verhoogen. Natuurlijk ontbreekt dc groole tent met de benzlneauto tjes niet, evenmin als de eleclrlsche auto-scooter. Er zijn verschillende oefenlngssplen met de modernste apparaten. Een nieuwe Amerikaan sche attractie is Rldee O, een draaiende sier, die de inzittende allerlei capriolen laat malin. Geheel nieuw is ook de Lindy Loop, een soort draaiende Rhonrad constructie. Van the glrl in the goldfish bowl heeft dc Dierentuin, tesamen met de Nieuw Vorksche tentoonstelling, de primeur. De sensaticbaan heeft een geheel nieuw aanzien gekregen en op de Hlmalaya baan zal men kunnen genieten van bliksem snelle afdalingen van groole hoogten. Ook de cakewalk ontbreekt natuurlijk niet Het geheel belooft een ouderwelsche kermis in modernen ttant te worden. NIEUW PROGRAMMA IN CASINO De energieke directie van het Sehevenlngsche Casino trekt zich van IJsheiligen en wat daarmede samenhangt niets aan. maar gaat rustig verder met het brengen van goede cabaretprogramma's. Dal voor deze week klinkt weer als een klok. Het is geheel gewijd aan de kunst van Terpsichorc en die kunst wordt goed ver tolkt. Allereerst wel door het uitstekende dans paar Gonda en Irene, waarvan de manlijke helft de beste lapdancer Is, dien men zich kan indenken, met een uithoudingsvermogen dal aan het ongelooflijke grenst. Hij doet voor Fred Astalre stellig niet onder. Hun beste nummers waren een Fransehe cancan en een Rhapsodle in Blue. Hel mondaine danspaar Tamara en Valery mag eveneens met eere worden genoemd; zij zijn sierlijk van beweging en hebben een typisch Fransch cachet. Een meer onstuimig genre vertegenwoordigen de Lopez Sisters in hun Mexicaansche dansen, waarvan vooral de zeer geraffineerde Rumba bijzonder ln den smaak viel. Als geheel een programma, waarmede Casino alle eer in kan leggen.

menschen

Het Brltscho dep. van Binnen Zaken zal menschen als doelen voor bommen gaan ge bruiken om nauwkeurig het effect na te gaan van zeer ontplofbare bommen, welke bij schuil kelders worden geworpen. Een commissie van deskundigen heeft in "hoeburyness (Esscx) gexperimenteerd met dergelijke bommen van 500 E. pond en daarbij heb ben geilen, ratten en welenschapsmenschen als doelwit gediend.. De geilen graasden enkele oogenbllkken na hel springen der bommen weer rustlgjes, de ratten trokken zich er niets van aan. op een na, die door scherven In stukken was gereten, en de welenschapsmenschen zalen achter bomvrije barricaden. De experts, dis veel hadden gesproken van hersenschudding en shockeffect door de bommen, wisten er niet ged raad mee en nu zullen dan dergelijke proeven genomen worden op Andersons tin huls" de schuilplaatsen, welke wij enkele dagen geleden hebben afgebeeld en aanbevolen zijn door den Haagschen directeur van Bouw en Woningtoezicht met menschen erin. Een commissie van welenschapsmenschen van groolereputatie, de Olvlc Defence Research ("iommiltee, zal nagaan, wal er waarschijnlijk zal gebeuren bij een luchtaanval. In de universiteiten zullen ze ruimte krijgen in de laboratoria voor hun proeven en gouvernementsstations en bombardeerterrelnen zullen, zorg vuldig beschermd tegen hullenlandsche agenten gebruikt worden voor de bewuste proeven.

j-en tweede en geheel herziene druk ls bij D. B. Centena DltgeversmlJ verschenen van **?et gevaar ult de lucht door luitenant A. A. J. J. Thomson en den oud-hyglehl.t der landmacht dr H. I?eeters. In dezen ge vaarlijken lijd wijzen zij den weg om te komen tot een daadwerkelijke luchtbescherming. Do v.-eg is goed en de wijze van wijzen is ook goed.

Kattendijke vooraan

In de Zeeuwsche gemeente Kattendijke maakt van elk gezin minstens n lid. deel uit van de plaatselijke afdeeling der Ned. Vereenlglng v. Luchtbescherming. Dat is dus een nog mooier resultaat dan in de Zeeuwsche gemeente, welker burgemeester eenigen tijd geleden als ledenlijst der afdeeling een afschrift van het bevolkingsregister naar het secretariaat heeft gezonden, waarop slechts enkele namen waren
doorgehaald!

...

tig.

Onze mededeellng. dat de candldalenlljsl welke den naam Volk in Nood voert niets anders is dan een gecamoufleerde N.5.8.-lijst is
juist gebleken.

De N.S.B.pers deelt namelijk mede, dat de lijst Volk in Nood dc namen der candidaten bevat, welke de NSB. in den Raad wil
brengen.

Het is aan de NSB. voorbehouden geweest om op deze wijze, onder een anderen naam verborgen, te trachten een raadszetel te bemachtigen. Een nieuwe politieke zede.

KELDER VOL ROOK. Vrijdagmiddag is door het personeel van de motorspuit Gevers Deynoolweg hulp verleend ln perceel Nieuwe Parklaan 80, alwaar de In den kelder slaande kachel van d centrale verwarming veel rook ontwikkelde. De brand weerlieden moesten daarbij van twee zuurstofmaskers gebruik maken. In perceel Columbusslraat 2 slaagden de bewoners zelf er in een in brand geraakte pc troleumvergasser te blusschen door deze af le dekken. KLEEDJES IN BRAND. Vrijdagavond omstreeks tien uur ontstond brand in perceel Eendenlaan 11, doordat eenlge kleedjes tengevolge van oververhitting door een electrische lamp in brand waren geraakt. Met behulp van een emmer water kon het vuur worden gedoofd. Van 15 dezer af ls voor het verkeer met paarden en voertuigen afgesloten: het Slijkeinde tusschen Korlenbosch en Vlccrs.raat, wegens werkzaamheden aan de bestrating. GOUDEN HORLOGE WACHT OP EIGENAAR. Aan het Hoofdcommissariaat van Politie, Justllleelen Dienst B. bevindt zich een gouden heerenhorloge, hetwelk vermoedelijk van diefstal afkomstig is. Het signalement is als volgt: gouden heeren vestzakhorloge merk Ancre. goudkleurige wijzerplaat, zwarte cijfers en wijzers, dubbele achtcrkast. Bedoeld horloge ts voor 2? Januari 1939 vermoedelijk In 's-Gravenhage ontvreemd. Dit horloge Is ter evenluecle herkenning voor belanghebbenden eiken werkdag tusschen 9 en 16 uur te bezichtigen aan het bureau van den Commissaris van Po litie van den Juslilleelen Dienst B, Alexanderplein 16.

DEZE WEEK IN HET ZUID Nu het slechte voorjaarsweer blijft aanhouden, gaat Het Zuid voort met het geven van cabaret-programma's en het programma, dat er deze week geboden wcrdt, mag er weer in elk opzicht zijn. Allereerst is er een uitstekend danspaar: Iris en Rebelro. die uitnemend dansen, goed gekleed gaan en een goed verzorgd nummer brengen. De Fransol- nationaliteit ligt er duimen dik bovenop. Zlj brengen een acrobatische tango, een foxtrot on een Engelsche Wals. Respaly met zljn als pop ver momde --rouw vormen een geheel apart nummer en wl hel beste wat we ooit op dil gebied hebben gezien. Zlj is een gummlmensch in optima forma en het gehcele nummer is
Da Willy Rokln Hot Stars met Jopie' Farmer als uitstekende ladycrooner, zorgen voor prettige dansmuziek.

LDCHTDESCHERHIING TE LEIDSCIIENDAM Donderdagavond had in hotel de Zwaan te Leldschendam de eerste aig. vergadering plaats van de onlangs opgerichte afdeeling van de Ned. Ver. voor Luchtbescherming. De bijeenkomst welke slecht bezocht was stond onder leiding van den heer F. Warmolts. BIJ acclamatie werd het voorloopige bestuur tot definitief bestuur gekozen, zoodat dat thans beslaat uit de heeren F. Warmolts voorzlller, J. Th. Maal secretaris-penningmeester, J. S. Veenenbos, C. de Konlng en mevr. Kroon geb. Vermeer. Z.h-t. ls het hulshcudelljk reglement vastgeseteld. Vervolgens werd de te voeren actie besproken. GEESTELIJK LEVEN. ONTSPANNING EN ONTWIKKELING D Indo-lVed. Jongeren Bond zal vanavond zijn lustrum vieren In Hotel Irlanon te Schevenlngen. Op Hemelvaartsdag wordt te Schevenlngen de achtste gewestelijke landdag van Groninger Voreenlgingen gehouden. Medewerking verleenen de heer X. Enenhuls uit Rot terdam, mevr. E. F. MeyerDonselaar. Den Haag. de Liesiers uil Schiedam de heer A. M. J. Deelman uit de Residentie. Ver. Stad en Lande te Amsterdam e.a. Hel chr. gemengd koor Concordia organiseert op Hemelvaartsdag en uitstapje naar het Gooi. Op het programma staat o^n. bezichtiging van do AVRO studio en een bezoek aan de uitspanning Den Goolschen Boer.

verbluffend

goed.

PLAN VAN UITBREIDING s-GRAVENHAGE WEST Ged. Staten der provincie Zuid-Holland heb ben voor ten hoogste twee maanden, hun beslissing verdaagd omtrent het raadsbesluit van 2? Februari 1939 lot vaststelling van een Verordening, houdende bijzondere voorschriften voor de bebouwing van de bouwterreinen, begrepen in hel vastgestelde plan 10l gedeeltelijke herziening van het plan van uitbreiding ..'s-GravenhageWesl" en gelegen aan de Bosch bosstraat en de Goudrelnetstraat.
GARANTIE CONCOURS HIPPIOUE De heer A. van Hoboken, heeft In zijn hoe danigheid van gedelegeerd commissaris van Je Vereenlglng tot Bevordering der Paardenfokkerij in Nederland, gevestigd alhier, den gemeenteraad medegedeeld, dat hij ook dit jaar het Concours hlppit-iuc, nu voor de 27slc maal, wilde doen plaals hebben, daar dit volgens zijn meening in 's-Gravenhage moet blijven bestaat. Dit Concours zal dll jaar ln het Westbroekpark gehouden worden en wel op 15 en 16 Jull. Adressant verzoekt den Raad een garantie te willen verleenen van f 2500, waarbij niet meer dan de helft van het eventueele nadeelige saldo te zijnen laste zal komen.

Onder de lens Nederland een ln weer baarheid belegt de Ver. voor Hallonale veiligheid Vrijdag een open
bare vergadering in het gebouw voor li. on W. De vereeniging voo Chr. Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs zal Vrijdagavond IN Mei a^ een algem. ledenvergadering houden In de Ie Chr. H.8.5.. popullerstraat 109. De agenda vermeldt oa. jaarverslagen over 1838 en bestuursverklezlng. PEGGY EN ANTOINE KROES NAAR HET WERELD-DANSCONGRES IN PARIJS. Op het wereld-danscongres, lat van 18 lot 21 Mei te Parijs wordt gehouden, zal het danspaar Pcggy en Antolnc Kroes den nieuwen dans The Park Parade demonstreeren. Tevens zijn zij ultgcnoodigd om ons land te vertegenwoordigen en plaats te nemen in da jury voor de aldaar te houden danswedstrijden. The Park Parade is reeds door hel echtpaar Kroes op de film gedanst en in verschillende
inrichtingen gedemonstreerd.

KINDEREN LEVEN ZICH UIT IN TEEKENINGEN


Wie er prijs op stelt nog eens leis wonderlijks Ie beleven lnlel leis sensationeels, want weinig slaat zoo ver van het wonder af) die moge een bezoek aan de tentoon stelling van klnderteekenlngen brengen, die bij Klcykamp wordt gehouden. Hij poge nlet het psychologische probleem, dal de klnderteekenlng ' vormt, te doorgronden. Hij zoeke niet naar artistieke waarden 2f technische bekwaamheden. Mooi en leelljk, goed en slecht z|jn vragen, die hij late rusten. Neen. een voorwerp van de magische kracht van een I'arnkappe, den mantel, die onzichtbaar maakt moge gevonden worden om ons. veilig beschermd tegen ons lntelieclueele zelf. In de gelegenheid Ie stellen ongestoord door klndcrland te wandelen, door geen groole menschengedaehle gekweld en door geen groole-menschenoog gezien. Een vergelen droomluin opent paradijs ls de zich. Een verloren lichtvaardigetong geneigd zich door een geest die snel vergeet te laten dlcleeren. Een paradijs welzeker! Zulk een ldeallseerlng van den kindertijd Is slechts mogelijk voor hem. die deze leekenlngen voorbijgaat zonder ze le zien. Vooral die der heel jonge kinderen spreken van de kwellingen der schuld, van angst en minderwaardigheidsgevoelens, van vlucht en van verwarring. Maar Indien d2 jeugd al geen verloren paradlso' Is. een verloren purgalorlo" Is zlj voorzeker, want de relatieve enge-

Vruchten van een nieuwe richting in het teeKenonderwHs gexposeerd


remdheid en het gemak, waarmee het jonge kind zijn belemmeringen weet af te reageeren in de meest wonderlijke en voor ons gevoel dikwijls vreesaanjagende maken het vij e leekenen 10l een uitlaatklep voor allerhande gevoelens. die onvervuld als zij ulieraard blijven moeten,licht tot explosie zouden lelden, Is het daarom, omdat dit vrije leekenen zoo diep ingrijpt in het zieleieven van hel kind. dat het zoo volkomen ln beslag genomen, blind en doof en ongevoelig voor alle afleiding, die teekeningen maakt met een tonjlpunt tusschen de lippen en een kleur van inspanning? Al deze teekeningen van de kleintjes zijn op de schoonheid kunstwerkjes, omdat zij zich na erin uitleven. Uitleven meer dan uitspreken, want wal zij zeggen komt ult do duisternis van het onbewuste en verliest zich bij hel ver* slaan in het onbewuste van den beschouwer. Maar wat zij beleven, stellen zij In onmiskenbaar duidelijke teekentaai te boek in de be handeling van hun onderwerp an nog meer In de kleur. Felle ronden, wreede paarsen. giftige groenen ln de meest roekelooze combinaties tegen elkaar gezet getuigen van d felheid waarmee een kind leeft. Diezelfde hevigheid vinden ij lerug In de actie der figuurtjes, die geen van alle ooit In rust zljn. in het woeste rooken van schoorsteenen, pijpen en vuren en In de bczleldheid van alle dingen: paddestoelen, hoornen, hulzen enzoovoorts. Er spreekt oen directheid uit deze conierfeilsels. die. als de pu berteit begonnen Is, voorgoed tot hei verleden behoort. De zee is woest en blauw en een schip, aan den horizon gezien, verschijnt wart en smookend op den voorgrond, die wordt afgesloten door een smalle strook weiland en een hek. dat waarschijnlijk aan den boulevard ontleend ls. Kortom een zee. zooals wij allen die beleven. maar dle wij heel anders zien en reproduceeren Van de ouderen hangt er werk van heel andere geaardheid. Er ' zijn veel moer teekenlngen naar een voorbeeld, er komt eenlg perspectief en daardoor oen nieuwe afmeting fdiepte) in hel werk en er Is veelal sprake van een ge* raffmeerd zin voor decoralle. Winst dll alles zonder twijfel Maar die winst aan schoonheid gaai gepaard mcl een verlies *an pressie en wlj noemen zonjer aarzelen deze zoo veel -gellkler*^ producten veel minder kunstzin* nlg. Want naarmate de techniek verbetert het onderwerp beier ltoheerseht wordt en do decoratie,

veld wint sluit zlch de ziel. Het kind wordt mensen met alle ?le slotenheid. die daarbij hoort. Waar echter deze wordende mensch zich uitleen of zich uitspreekt ontstaan opeens producten die opvallen door hun zuivere kunstzinnigheid, door een colorlel, rijk aan beleekcnls. door een evenwicht !n compositie of een uitdrukkingskracht en sfeer, welke verrassen. Zuiver blj Intutie en dat Is dus levens tastend en onvolledig kunnen wij op deze expositie, behalve het dichtgroeien van kind naar mensch. ook het openbloelen van dien wordenden mensch ln een begin van kunst waarnemen, van de mensehelijkste. artistiek gesproken. zwakste soort. Het ls om deze mensehellijkheid. dat men deze exposilie niet bekijken moet maar ondergaan en dat men vragen moet niet naar vair dliheld en schoonheid, maar naar Intensiteit. En deze menschelijkheld ook. die tevens het leekenen kan maken tot een hulpmiddel bij de ontwikkeling der kinderziel Is het waarnaar' de nieuwe str^omlng In het teekenonderwijs. wel* ker resultaten thans gexposeerd rijn. streeft die het teekenen ziet ais een vrijen uitingsvorm, dlo z>oh zelf aan banden leggen moet. door op den duur haar voorbeelden niet meer aan de verbeelding! maar aan de natuur te gaan onlleenen Elders in dlt nummer vindt men een verslag van de opening der expositie.

Barometerstand om 2 uur
_.
ziel

s 790 r
Droog en bestendig

J -,qq

=_

'

" lO ll

12, 8

VOOR DE MILITAIREN. Te Voorburg is opgericht een Comit tot geestelijke verzorging e, ontspanning van de militairen, die ten gevolge van de buitengewone omstandigheden in deze gemeente en haar omgeving zijn ingekwartierd. In hel comit hebben o-n. zitting ds J. Roodenburg. N.-H. pre dikant, ds P. K. Keizer, Geref. predikant en kapelaan Schoonebeek van de Par. van den H. Martlnus. Penningmeester van het comit is de heer N. J. M. Dols. Bovendien is er een comit van aanbeveling gevormd, waarin o->. zitting hebben de minister van Binnenlandschc Zaken H. van Boeyen en de burgemeester van Voorburg jhr C. W. Stern. Er is reeds een bijeenkomst gehouden, welke bij de militaire zeer goed in den smaak Is gevallen. BENOEMINGEN. de plaats van den heer H. J. Langevoort In Is benoemd tot voorzitter van de Vereenlglng Chr. Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Voorburg ds A. Sonneveld. hulpprediker bij de N.H. Kerk aldaar. De heer H. Brons is benoemd lot bestuurslid van dc Vereeniging voor Chr. Nationaal School onderwijs, zulks ter vervanging van den heer C. Poort, dle nlet herkiesbaar was. Ten aanzien van de vordering, welke de Gemeente op de heeren J A. en M. Levie, al hier, heeft, is een regeling getroffen en de faillissementsaanvrage ingetrokken; in verband hiermede behoeft aan het raadsbesluit van 29 November 1938 dus geen uitvoering ta worden gegeven.

**-?

770^H
Veranderlijk

760

-"
~~t

Wind. regen

750.

Sterke wind 740

''

B B
I
I

...

storm
Orkaan

.... 720

730^

NE? VADERLAND
COLLECTE RECLASSEERING. De te Wassenaar gehouden collecte voor de c---*Geerlng heeft f 773-32*, opgebracht COLLECTE JONG HOLLAND SNAKT NAAR WENK. De collecte voor Jong Holland snakt naar werk heeft te Loosduinen f 445.70 opgebracht (vorig jaar f 307.79). Voor de diaconie van de Geref. kerk van Scheveningen werd in de Prins Wlliemkerk aldaar een bankbiljet van f 100 gecollecteerd en twee van f 29.

ZATERDAG 13 MEI 1939

AVONDBLAD A

Tentoonstelling van kinderteekenlngen geopend


Prof,

Gemengd Nieuws

Van der vilt roemt den prikkel tot zelfwerkzaamheid, waarvan de inzendingen getuigen

Vrouw door galiverstikking omgekomen


HAAR MAN ONTDEKT HET
DROEVE FEIT Gasslangwas losgeraakt
Een taxichauffeur heeft vanmorgen de vree selijke ontdekking gedaan, dat zijn vrouw door gasverstlllklng om hel leven was gekomen. Toen hlj om half twaalf thuis kwam In zijn woning In de Van Speykstraat te Tilburg vond hij haar In de keuken levenloos. BIJ nader onderzoek werd vastgesteld, dat In de kouken de gasslang van de muurkraan was losgeraakt Hel echtpaar was nog pas een half jaar ge trouwd.

Onze buitenlandsche handel in Januari/April


Stabiliteit van 1938 op 1939. Invoer van bewerkt naaldbout

Weerkundige waarnemingen
(Eigen mededeeUug).

HOOFDINHOUD
De versnelde bewapening en het Engelsche bedrijfsleven Al De Turksche premier over het aceoord met Engeland Al Hel Amerikaansche rullplan en de rubber positie Al De Ver. van Ned. Tandartsen 35 jaar A2 Kinderen leven zich uit in teeekeningen A 2 De Ft-h'R*ssische besprekingen BI De verhouding tusschen Polen. Dullschland en Hongarije BI Rede van Bonnet te Southampton BI Radioprogramma B2 Schaken, dammen, bridge en puzzle B3 Aan hel begin van het cricketseizoen B3 De Films van de week Cl Financieele schetsen 02 Predikbeurten 02 De nieuwe Fransehe 5 pot leening O2 Nieuws uit Nederlandsch-Indis O4 Schilderkunst ln Buekingham Palace Dl De Palelzen van den Fred. 'Hendrikstijl te 'sGravenhage : Dl Cuyps kinderportret ln het Mauritshuls ..Dl Vijftig jaar concerten te Rotterdam Dl Dlt nummer bestaat ult 14 pagina's.

''Gravenhage. 13 alel. Temp. 8 u. v.m. 51 gr. F 10? gr. 0.. 2 uur nn. 62 gr. F., 16? gr. 0., hoogste temp. (gisteren) 52 gr. F.. 112 gr. 0., laagste (heden) 45 gr. F.. 7.1 gr. -.Barometer 8 uur v-n. 763, n.m. 2 uur 763. Regenval: 2.6 mm
MedegedeelddoK.NrhM.Iet e

verdubbeld

de Bilt

.... ..

V NLJuIFBArOVINIIIN
13 Mei. M. Aarssen en J. J. van der Wansem. J. van Amerongen en F. F. do Jong. C. H. van den Bergh en J. M. do Bruljn. J. G. van Berkurn en J. llribar. " C. F. Blom en A. M. C. van der Stok. " H do Boer en M. Th. Hornkamp. P. J. Boog en L. van den Broek. H. Boten A. W. S. Kreft R. W. F. Broester hulzen en M. A. Dijkerman. L. van Oavelaar on W. Dohmen. J. J. H. Bljdendijk en M. P. Bom. Th. de Groot en A S. F. de Jongn. J. Haven en C. Trumple. B. Hengeveld en E. Soeters. H. W. van der Horst en C V. A. Degens. J. W. Jansen en J. M. P. Moes. " S. Krausz en M. Krausz. L. C van der Kloet en M. L. Scheurleer. * F. Kralz en C. M. Helleman. C M. J. Krijgsman en M. Koning Kuljlaars en P. Berserik. C. Kuljper on W. Jager. J. F. Laan en C. W. 5. Bolslier. M." J. M. van der Lans en J. A. M. van den Ende. H. C. van der Leeden en W. J. Schonk. L. H. F. van der Leest en C. A. Kooreneef. " F. A. Lengkeek en G. M. Steiner. H. J. van Lent en Pfeiffer. J. Looebaeh en J. do Graaff. P. Mannier en M. van der Deijl. G. van Meerendonk en L. C. van der Nat J. B. Mooskops en J. Th. A. van der Knaap. N. W. C J. Nooder en P. J. M. van Poelje. E. W. Pera en W. Ch. de Vrijer. H. van Raamt en A Lamers H. A. Rob en M. J. H. van dor Lang. C. Schelle en H. B. Th. van der Velde. J. H. de Rooi en L. F. E Mackaalj. A. F. Smid en J. J. Advokaal. J. F. Springer en G. C. de Looff. T. Tolle 3. Stola en G. G. Touker. naar en G. Klein. H. Heuckeroth en 0. J. J. Strik. X. J. van den Broek en Tj. lJpma. H. J. van Velzen en A. M. Bessen. W. A. Verboog en M. S. van Werkhoven A. C B. Verloop en H. X. Llesenfeld. C. W. Visser en E A Wnudstra. -J. A. van der Weele en F. M. Scheljgfond. P. R. Veenink en M. H. W. Burghoorn. F. J. Wesselg en V. A. van Hoff. P. V. M. van der Veilden en L. M. A. L. ZumVolle.en O. J *r?immer en H Fauster. H. Balt J. Freeze. C. Balljon en W. J. van den Berg. J. J. Bessmann en E. L L. Brandt. L. A. Borreman en P. Blokdijk. W. Borsboom en H. J. A. Brok llng. J. Boudewljn en L. Vpelj. M. J. P G Brinkman en W. Kleljn. Brouwer en M. H. Zemerlng. J. van G. den Burg en A. Burgersdljk. Dekker en T. A. Damen. H. G. Ebben en M. Kohn. J. H. Egberts en J. C. Leder. E. Eijsackers en C. C. Noordermeer. J. J. Fehllng en A. Harteveld. * J. M. de Gruljter en J. C. Bakker. A van der Haak en C. Fljman. D. van Heusden en M. de Bruljn. Th. F. j van den Heuvel en J. M. Beerends. B. J. P. van Holwegen en E. Wagner. J. C Jansen en C. J. van der Goor* bergh. P. Kaal en E. J. Unger. Th. W. van Kempen en C. A. Beerends. 1. A. C. van der Klelj en M. L. van der Snoek. H. Kleljn en M. A. J. Kooien .. >. .oester en L. Zoutenbler. M Kolc en Ch. W. C. Schwencke. H. J. Koolj en F. W. van Rijswijk. G. Lagerwaard en P. Meloen. J. N. de Lange en M. D. Hlrseh. A. J. Lange* laan en M. A. Willem. R. F. Lasonder en M. A. Eberglnl. A. H. Lemmers en E. M. Steljn. J. J. van der Linden en N. A. Boutier. J. van der Linden en C. C. Zwanenburg. R. L. Loikes de Beer en M. Albert C. F. Louweren en E. P. Neljers. H. C. de Man en A. J. van Daal. L. Mansveld en H Krullaars. C Ch. Meijer en L. M A. Roldaan. * F N. Moolenaar en D. van Voorthuizen. " S. de Mos en C. de Bruin. A. H. Du Moulin en X. Schreur. A. W. Mulder en P. E. H. Bekker. W. H. Muylwijk en J. van der Blij. L. Muijlwljk en J. C. E. Wouters. E. G. ten Napel en M. A. S. Smits. L G. Nederpel en G. HoogFortuin. hlomstra. M. de Niet on J. W. J. Nieuwcnhuljs en M. J. G. Vorr man. -J.C J. Nuijten on J. L. J. Kersten- D. Offers en J. M. van Raau. J. Olfrlnlla en M. V. Verbij. D. Oost wouder en M. J. de Leljser. L. Overhand en P Solleveld. Th. F. Pocht en J. Kersten. J Plug en J. van der Zwart, J. J. C. Priester en A. Pfeiffer. Pronk en E. H. van Geel. J. C. Riem en F. de Canne. P. H. Rietbroek en D. A. Putting. G. A. do Roo en P. rlendr,n C. Roos en C de Bruljn. A. J. do Rouw on J. H. Gallast G. J Segboer en A. M. Gardlen. J. Schol lrt en M. Krabbendam. L. Stodel en G. J. StulJfzand en S. M. S. Kal*. de Wit. F. W. J. Stijger en E. Flink. R. W. van der Tang en C. W. Gillay. A TnlJsen en V. J. Boersma. F. H. Tierate, en J. Keus. H. A. ten TIJe en M. M. Kupka. H. M. Vellekoop en G. J. van Leeuwen. P. H. Th. Verbeek en H E. HelJman. A. Verheij en H. Keus. L. van der Vel en W. H. Smallegoor. A. H. de Vries en l. Cb. Wavrszin. Wagemaker en H. J. Verwijs. B. W Warnar en Ch. Schutte. J. A. Wierln ga en D. van der Rots. A. Wonnlnk en M. C. Dobbelaer. D. van der Zeeuw en H. Buis. J. C. Gentenaar en A. Ch. H. M. P. Fischer en E. Kokkelink. G. F. W. van Berckel en Csaszar. jkvr. M. M. J. A. von Bnninghausen tot Herlnghaven. J. 11. van Heukelom en E. Stoltenborg. A. Vry en J. M. de Zeeuw. H. Linnenkamp en J. J. Devllee. J. Nljland en G. A. van Alphen. 1. do la Fuente en B. Piller. A. Kok en M. van 't Riet H. P. G. Beunders en G. A. Krikke. T. vnn den Boogaard en E. M. T. van de Velde. H. Duinker en J. A Middel. J. H. C. Habold en M. J. M. Bot G. C. Hllgersom en J de Nellssen. P. H. Dingernans en M. de van den Bosch en A. van Bas. F. Weegh. R. van den Hoek en P. A. de Zeeuw. * B. 80l en H. van Elburg. C Th van den Brink en W. C. van den en M. H. van Brink. P. J. Ulltenbroek J. M. Nage. " N. van Steun en Dam. J. N. Wynen on V. Koch. W. A. de H. ardt n M. E. van Rijn. M. L. Moor Treebus , M. W. C. Boln. A. A. J. Rijpstra. H. Lulkens en C. A. "n

--

- -

--

- -

-- -

- -

--

--

--

Hedenmiddag is de tentoonstelling van kin derleekenlngen, waaraan wij elders in dit blad een beschouwing wijden, in de Koninklijke kunstzaal Kleykamp door den wethouder van Onderwijs prof. Ir C. L. v. d. Bilt, geopend. Deze tentoonstelling is op ultnoodiging van de directie dezer kunstzaal door de Nederlandsche Werkgemeenschap voorteekenenen kunstgeschiede n l s georganiseerd en zal geopend zijn tot 31 Mcl as. De inzendingen komen van de navolgende scholen: Oostdulnschool ln de Jan van Nassau.lraal. Openbare Lagere School in den Hyac.nthweg. Neutrale Bijzondere School ln de 2e Schuylstraat 324. U.L.O. School voor Meisjes in de Sweelinckstraat Lyceum Stokroosplein, Handelsdagschool Waldeck Pyrmont kade, Haags Lyceum Sophlalaan. Nederlands Lyceum' Willemstraat, Gymnasium Laan van Meerdervoort R.-K. Lyceum voor Meisjes Lyceumplein, lste en 2de Christelijke Hoogere Burgerschool. Hoogere Burgerschool van den Boschstraat en Vrijzinnig Lyceum Parklaan. Nulsschool Hollanderstraat, alle te Den Haag. Verder de Rotterdamsche Schoolvereenlging te Rotterdam en de Rijkskweekschool te Apeldoorn. Onder de vele belangstellenden, die door den voorzitter der Werkgemeenschap, den heer B. Mer e ma, werden verwelkomd, bevonden zich de gemeentelijke inspecteur van het Onderwijs G. van Ringelestein, directeuren en hoofden van onderwijsinrichtingen en teekenleeraren en -onderwijzers. Prof. van der Bilt opende vervolgens de tentoonstelling met een rede. waarin hij lof toezwaaide aan de organisatoren en dank bracht aan de gastvrouw. Hij verklaarde zich uiterst verheugd over de resultaten door deze richting van hel tcekenonderwijs bereikt blj scholen van zeer uiteenloopende richting en roemde het goede werk. dat de werkgemeenschap doet voor onze stad. Een der groole voordcelen van deze werkmethode, die erop berust, dat men het kind aanvankelijk naar eigen fantasie en eerst na vele jaren naar voorbeelden laat teekenet, noemde de wethouder de prikkel tol zelfwerkzaamheid, die ervan uitgaat Zoo geeft het onderwijs dubbele vrucht: naast technische vaardigheid brengt het den kindere., ook geestelijke eigenschappen bij. Het hier geloonde resultaat geeft een gunstige indruk van het kennen en kunnen van het Haagsche tcekenonderwijs. Met een heilwensen voor de organisatoren, opende de wethouder daarna de expositie.

Export van bacon naar Engeland, met 50 pet toegenomen


Over de eerste vier maanden van 1939 verloont onze statistiek van in en uilvoer (zonder gouden en zuiveren munt en munlmate riaal, zonder den in- en uitvoer per post en zonder den diamanthandel) het volgende beeld (In mllioenen): ) Invoer Uitvoer kg gld kg ld JanVApril 1938 6859 472 4725 335 JanVApril 1939 715? 463 4815 331 Ten opzichte van het vorige jaar zijn in en uitvoer naar hoeveelheid gestegen (resp. 4 en 2 pet). naar de waarde gedaald (resp. 2 en 1 pet). De stabiliteit van den buitenlandschen handel in 1938 en 1939. die wij in het overzicht over het eerste kwartaal 1939 vaststelden, heeft zich dus. blijkens de cijfers, gehand

DIPHTERIE- PIDEMIEIN

PRMcEIMAVE
Schooljeugd wordt ingent
In enkele dagen heeft een diphlerleepldemle in Princenhage een zeer groolen omvang aangenomen. Reeds zijn een tiental kinderen in hel St Rochuspaviljoen voor besmettelijke ziekten te Breda opgenomen. Sterfgevallen kwamen lot dusver niet voor. De schooljeugd van Princenhage wordt thans ijlings door dr Hermans, directeur van den Geneeskundigen Dienst te Breda, tegen diph teritus ingent

haafd.

Militairen verleenen hulp bij blussebing


Boerderij grootendeels afgebrand.

Zelfs met de huk, van de militairen, die in Zuid-Laren in garnizoen liggen, kon men den inboedel niet meer redden uit dc kapitale boerderij van de weduwe H. Amming aldaar, die in den afgeloopen nacht in lichter laaie stond. De inboedel ls dan ook voor het grootste gedeelte verloren gegaan. Wel wissen de inwoners zich nog bijtijds in veiligheid te brengen. De brandweer uit Zuid-Laren bestreed het vuur met drie stralen. De aangrenzende schuur, is geheel, de woning voor hel grootste gedeelte een prooi der vlammen ge worden. Dank zij het flinke optreden van de militairen konden de aangrenzende woningen behouden blijven. De schade wordt door verzekering gedekt.

Wel zljn er mutaties in de onderscheidene roepen, die de handelsstatistiek onderscheidt, doch de voornaamste beperken zich lot de volgende: Bij den Invoer in de groep producten van mijnbouw: ertsen van 357 op 317 millioen kg, waarvan tinerts van 19 op 8 mlllloen kg en van 235 op 8.6 mlllloen; grind en grindzand van 374 op 326 mlllloen kg. doch steen kolen van 1543 op 1618 en ruwe aardollsn van 196 op 313 millioen kg. In de groep hout steeg de import door ver dubbeling van den post bewerkt naaldhout n.l. van 1130 en 266 X 1000 m3. Bij den uitvoer steeg In de groep: Producten van landbouw en veeteelt de hoeveelheid in totaal van 502 op 56? millioen kg (uien en sjalollen) van 23 op 45, onbewerkt stroo van 45 op 95) en de waarde van f 74 op 81 millioen (v.n.l. als gevolg van gestegen uitvoer van bacon en varkensvleesch. t.w. van f6.5 op f 11.7
millioen).

OPKLARINGVAN HET WEER WEDEROM BEWOLKING Zelfde temperatuur verwacht He. gebied van hoogen luchtdruk begint thans voor de aanvallen der depressies ln hel Noor den te wijken. Hel strekt tot ver naar het Westen op den Oceaan en breidt zich na een tijdelijke daling van den luchtdruk in het Noorden weer over IJsland uit Een secundaire depressie ligt ten Noordwesten van Schotland en in Noorwegen zijn de barometers overal dalende. De continentale depressie ligt thans over de Alpen en Noord Itali en reikt ln het Oosten lot Hongarije. Langs den Noordrand dezer depressie en in Noord Frankrijk ligt een gebied met belrokken weer en regen. In Noord Dullschland en in het Oostzeegebied is het weer geheel opgeklaard en waaien matige Oostelijke tot NO winden. Op den Fahroer en in Schotland staat hel weer onder Invloed van de naderende secundaire depressie. Op IJsland zijn de hoogere temperaturen der laatste dagen verdwenen en werd hel veel koeler. Voor het geheele land luidt het weerbericht: Aanvankelijk opklarend, later half tot zwaar bewolkt weinig of geenregen, koude nacht met mogelijke lichte nachtvorst; morgen overdag zelfde temperatuur als heden, meest matige, later wellicht toenemende, NO tot NW wind. Zon en Maandag 14 en 15 Met Licht op: 20.15 u 3-18 u.; 21.174-1? u. 1 Stand van de Maan: N-Vl. 19 Mei 5.45 u. Zons op- en ondergang: 4.0819.45 u., 5.0720.4? Maan op- en ondergang: 1.58 u." 3.20 16.38 uur. Hoogwater te Sehevenlngen: 1059 en 23.41 u.; 13.04 uur. 13 Mei 1939
Waarneming >.-.,-. punten Morgens 8 u. Keulen Nijmegen Arnhem Westervoort Maastricht (B.

NA

.... ....

Luchtverkeer

Passagiersvervoer der K.L.M. op Indi in '38 met 47 pct


gestegen
POSTVERVOER STEEG MET 22 EN VRACHT MET 61 PCT Aantal passagiers in bel binnenland
verdubbeld
Aan het overzicht van het bedrijf der Kon. Luchtvaart Maatschappij in 1938 wordt het volgende ontleend: Het jaar 1938 kenmerkte zich voor de KLM. door een consolidatie van de positie, welke zij op grond van haar arbeid ln voorafgaande jaren had weten in te nemen. De bedrijfsresultaten vertoonen een gun stig beeld. In vergelijking met 1937 nam het passagiersvervoer aanmerkelijk toe: de stijging bedroeg 43.143 passagiers. Het vrachtvervoer steeg met 695582 kg. het postvervoer met 195.46? kg. De vervoersresultaten op de Amsterdam--tavia route slemm t lot groote voldoening. Het passagiersvervoer vertoonde een groote stijging; ten opzichte van 1937 was de toeneming 47 pet het postvervoer steeg roet 22 pet ter wijl de stijging in het vrachtvervoer 61 pet bedroeg. In 1938 bereikte het passagiersverkcer reeds bijna het peil. waarop exploitatie met grooter materieel gerechtvaardigd zal zijn, vele leekenen wijzen er op. dat in 1939 dit pel! reeda zal worden gepasseerd. Voor het binnenland was 1938. uit een oog punt van vervoersontwikkellng. wel een zeer gunstig jaar. het aantal passagiers bedroeg 37.104. hetgeen In vergelijking met het vorige jaar bijna een verdubbeling beteekent. Aan het einde van het jaar bestond de kern van de geheele vloot uit 1? vliegtuigen Douglas DC-3. 12 Douglas DC-2 en 5 Lockheed Super Electra. Deze samenstelling heeft op de economie van het. bedrijf een gunstigen Invloed gehad, alhoewel de kwantiteit ter nauwernood voldoende was om alle vervoersmogelijkheden len nutte te maken; legen het einde van 1938 werden dan ook cenige nieuwe Douglas DC-3 vliegtuigen besteld.

- ---

----

- -

---

--

--

- -

--- --

-.

- -

- -

-- -

--

--

--

--

Meiborg.

--

COLLECTE ARMENZORG DUITSCHESTOOMLOCOMOTIEVEN moeilijk in een tijd, waarin zoovele NIEUWE Hel is RIJDEN 140 KM. collectes noodig zijn om collectanten- te krijgen. Met dit probleem had ook de Vereeniging Friedr. Krupp in Essen heeft kortgeleden voor Armenzorg te worstelen, welke heden in onze de Duitsche Rijksspoorwegen een tweetal e MEI EN stad een collecte hield. Deze Vereenlglng beheel gestroomlijnde stoomlocomotieven afgeleLAGE VOORJ AARSPRI staal 90 jaar en het is slechts de tweede keer, verd, welke door hun afmetingen en door hun orgaeen collecte van ) Cijfers ontleend aan de Statistiek noodgedwongen dat zij vermogen alle tot nu toe in Europa geconu-te v. d. BOSCHSTRAAT 4 niseert. Door het stijgende aantal aanvragen strueerde machines overtreffen. den in n uit- en doorvoer van het Centraal TELEFOON 772180 is het geld, dat dc conlribuanten der vereentBureau voor de Statistiek. De 'nieuwe locomotieven bezitten vler gekopging opbrengen, niet voldoende. pelde drljfwielen, met een diameter van 2 m; Daarom is vandaag wederom een collecte de stoomdruk bedraagt 20 atmosferen, het gehouden (de eerste was in September '37) dienst gewicht van de locomotief ls 143 ton. Laatste Berichten waarvoor zich ongeveer 200 collectanten nadoen De tender kan 38 kub, meter water en * ton 10 beschikbaar-gesteld. Men ziet, dit is niet teveel! kolen bevatten, hel"" dlenstgewicht bedraagt In de binnenstad wordt met zestig menschen 82 ton. Vijf-en-lwinlig jaar geleden gewerkt". Overigens trof Armenzorg het met Expresstreinen, bestaande dr N. K. gisteren! De met een totaal gewicht van 650uit 15 rijtuigen Ontslag weer, vooral in vergelijking met ton, zullen met opbrengst der collecte hopen wij morgen in maximum snelheid van 140 km per uur Blj KB. van 12 Mcl 1939. ls met Ingang een ons ochtendblad te kunnen melden. afgekondigd voortbewogen kunnen worden door deze mach! van 17 September 1939 aan dr L. H. I. nes. Met het oog op deze hooge snelheid heeft De grootte der vloot Bleek er, op zijn verzoek eervol ontmen een geheel nieuw remsysteem ontworpen, EEN RECLAMEPLAAT VOOR ORPHEUS De vloot der KLHI. bestond ln den aanvang slag verleend al hoogleeraar aan de teneinde den zwaren trein op korten afstand tot Het Mobllisatlekruis herdenkt den EN EURYDICE. van 1938 uit 44 vliegtuigen; In den loop van Rijksuniversiteit te Groningen, met dankIslen Augustus 1914 het jaar werd dit aantal uitgebreid tol 53 De Stichting Haag-Hh Operafonds zal Zondag stilstand te kunnen brengen. betuiging voor de belangrijke in deze 21 Mei a. in het Gebouw voor K. en W. alhier Augustus as. 25 jaar geleden zal vliegtuigen. Toegevoegd werden 5 Douglas Dat het 1 een uitvoering geven van dc opera Orpheus en betrekking bewezen diensten. zijn, dat de mobilisatie van den wereldoorlog DC3 vliegtuigen, 6 Lockhced Super Elcclra's NIENSCHENHANDEN VOLTOOIEN HET Eurydlce van Gluck. afgekondigd, hoopt de Nationale Bond en 2 Koolhoven FK 43's. Prof. dr L. H. K. Bleeker is sedert 190? werd VERNIELINGSWERKVAN HET VUUR. Daarvoor heeft J. Brcdon een reclameplaat Het Moblllsatlekruls op waardige wijze in RolIn totaal bedroeg de nuttige lading van alle hoogleeraar aan deze Universiteit in de ge geteekend in bruin en wit, een prent, welke Kermis naast puinhoopen. terdam te herdenken. Er zal van 31 Juli t/m vliegtuigen tezamen aan het einde van het schiedenis van den Israllllschen godsdienst in niet nalaten zal de aandacht te trekken. Hoewel De opening van de Gronlngsche kermis heeft de Isralitische letterkunde, speciaal voor de 2 Augustus een reunie gehouden worden van de jaar 136.000 kg tegen 112.700 kg bij den aan zonder twijfel invloed van G. Hordijk te onderbij alle afdeelingen van den Bond aangesloten vang van het jaar. De toeneming bedroeg dus geen hinder ondervonden van den brand in van kennen valt kan de zingende en lierspelende het warenhuls aldaar, want na een ingespannen uitleggingen hand hel Oude Testament Jere oudgemobillseerden, waarbij dc afdeeling Rotongeveer 21 pet De I-*-I-M. telt nu onder haar zijn o.m. verschenen: Van zn Vrouwetiguur geprezen worden. Zij vormt hel nacht van hard werken was men hedenmorgen terdam als gastvrouwe zal optreden. Op 31 Jull vliegers 23 luchtmllllonnalrs. terwijl verscheisprekendste deel van dc plaat, welke verder zoover gevorderd, dat hel laatste gedeelte van mla's profetien legen de volken (dlss.) in de zullen dc feestelijkheden beginnen met een dene gezagvoerders op dc Amsterdam-Balavla serie Tekst en uitleg: Job 0926); De Kleine grooten schlctwedstrijd waarvoor nog is gevuld met een Grlckschcn tempel en den voorgevel van hel warenhuls T.A.N.T.E. Profeten (dccl I in 1932, dccl II in 1934). fraaie prijzen route reeds meer dan 30 vluchten hebben een pljlschlelender. amor. zijn uitgeloofd, terwijl 'savonds in den Grooten gemaakt naar beneden kon worden gehaald, waardoor De letters zijn in wit uitgespaard Schouwburg een voorstelling zal worden ge**" thans geen verder gevaar voor instorting beDe ontvangsten van dit verslagjaar bedroegen Middelbaar Onderwijs geven. Voor Dinsdag 1 Augustus slaat o.a. op staat. Ook de groote achtermuur in de Soeprond f 11.000.000, hetgeen ongeveer f2.000.000 huisslraal is hedenmorgen geheel omver geALGEMEENE VERGADERING Bij K.B. van 11 Mei 1939. is aan W. E. Bos. het programma een ontvangst door hel gemeenmeer beteekent lan' in het Jaar 1937. terwijl haald, zonder dat er incidenten bij plaats op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als tebestuur van Rotterdam, het optreden van verPATRIMONIUM. aangrenzende, door leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool te schillende militaire onderdeden en 's avonds hel verlies, gedekt door de subsidie, ongeveer hadden. De rune en de De afdeeling Patrimonium te Loosduinen geteisterde perceelen aan Assen en Zwolle. een groolemaaltijd. Tot besluit volgt op Woenseven groot bleef als in 1937. hield gisteravond in haar gebouw aan de enorme waterschade natuurlijk nog veel bedag een groole haventocht Deze tocht wordt de Vischmarkt trekken Wilhclminas'raat een algemeene vergadering, langstelling. P.T.T. onderbroken voor een bezoek aan Waalhaven, die tevens de laatste was In dit seizoen. Na BIJ K. B. van 10 Mei 1939 is met ingang van waar militaire en burgerlijke vliegers zullen DE DIENST OP INDI. de gebruikelijke opening werden allereerst 16 Mei aan den referendaris 2e klasse der demonstreeren. enkele huishoudelijke zaken afgehandeld. Tol Een passagier voor Amsterdam. T. J. Men zal bode der afdeeling werd benoemd dc heer J. Rechtswezen 'P T. eneervol Foppes als zoodanig op zijn uitgeven. Deverder eenisfraai herdenklngsboek Vanmorgen is de Pelikaan (gezagvoerder Geyontslag verleend. verzoek samengesteld uit de redactie Poede. Medegedeeld werd, dat door de afdeeBij K. B. van 10 Mei 1939 is met ingang van heeren prof. mr J. A. Elgeman, C. A. Muller en sendorffer) naar Indl vertrokken mcl 158 kg lingen van Patrimonium te 'sGravenhage HET R.A.P. 1 Mei 1939 in vasten dienst benoemd tot in A. C. de Ncevc. De opneming van kopy en foto's vracht. 18 kg pakket en 431 kg briefpost. Een Scheveningen en Loosduinen een Werkeloozen betreffende origlneele. belangrijke of aardige passagier vliegt mede lot Lydda. een tot Ka genieur der telegrafie en telefonie lr J. F. Organisatie Is opgericht Vervolgens werd door Vu ton, thans ingenieur der telegrafie en gebeurtenissen, vr 20 Mei 1939 ingezonden r-ehl. ttvee lot Allahabad. drie tot Calcutta en verslag uitgebracht van de den heer J. Lootens telefonie op arbeidsovereenkomst aan den heer J.C. van Dijk, Zaagmolenkade2oc en tot Medan. Voor tusschenllggende afstanden gehouden jaarvergadering van de Gewestelijke Autobusondernemers zijn zes personen ingeschreven. ingang van Rotterdam, wordt gaarne in overweging geOrganisatie Zuid-Holland. Hierna hield een der Bij K. B. van 10 Mei 1939 ls met De Gier is vanmorgen van Tjllllitan naar veroordeeld leden een lezing over het onderwerp: Werke1 Juni 1939 aan den commies bij de P T. en T. nomen. Nederland vertrokken met 283 kg post. 6 kg arbeidstijd. De voorzitter, de heer zoodanig op zijn verzoek eer loosheid en De directeur. P. L. v. G van een N.V. te J. F. Buys als pakketpost en 56 kg vracht Een passagier vliegt J. van Gijzen, sprak het slotwoord, waarna de Rotterdam, is door den kantonrechter aldaar vol ontslag verleend. mede tot Amsterdam, terwijl voor ltlsschenvergadering met dankheer J. Lootens deze veroordeeld, omdat hij op 8 April als bestuur trt-jecten zeven passagiers zijn ingeschreven. Goering op doorreis in Muenchen Marinestoomvaartdlienst gebed sloot. der van de N.V. Hercules een geregelden auto Bij beschikking van den minister van DeUll Mnchcn: Vanochtend te kwart voor busdienst heeft onderhouden tusschen Rotter fensie zijn de volgende plaatsingen gelast: twaalf is de speciale trein, waarmede Goering VAN LOOSDUINEN dam en 's-Gravenhagc. zonder dat daartoe een BURGERLIJKE STAND INTERN. ZWEEFVLIEOWEDSTRIJD IN met den 20en Mei 1939: dc officier van den naar Berlijn terugkeert. Mnchcn gepasseerd. BEVALLEN: A. v. d. Tang geb. van Vlugt. vergunning was verleend als bedoeld in artikel marincstoomvaartdienst der 2e klasse D. P. de Von Ribbentrop is reeds gisteravond naar 500, 2 van het R--V.P. 1939, tot Boer a/b Hr Ms Sumatra; d.; E. Dispa geb. Klein, d. M. v. d. Lugt geb. subs. 30 dagen hechtenis. een boete van f Berlijn teruggekeerd. H. Nlenhuls te Rljswljk onder de deelnemers. Groenheide. d. met een door den commandant der marine Tot een zelfde straf werd G. A. v. Z direcIn gewoonlijk goed ingelichte kringen te Op 28 Mei at. wordt op het vliegveld te St OVERLEDEN. J. Bcckcnkamp. gehuwd te Willemsoord te bepalen datum: officier leur eener N.V. te Overschle, veroordeeld, die van den marinestoomvaartdienst S.de VisMilnchen gaat het gerucht, dat Hitler vanGermain bij Parijs een internationale zweef man. 65 jaar. P. middag naar Godesberg aan den RUn zal gaan, vliegwedstrljd in het knstvliegen gehouden om als bestuurder van de N.V. Van Zettcn's Tour ser, bij den onderzeedienst te Willemsoord, Tax Centrale eveneens zonder de vereischte idem J. W. van Wingerden waar a/b Hr Ms dagen hU gewoonlijk in het voorjaar enkele de Coupe du Monde de virluosite en planeur. vertoeft. Mej. P. M. C. Zeegers is benoemd lot on vergunning een geregelden autobusdienst lusHet dagblad Le Peilt Parlslen, dat deze wed Tromp, Idem 2e klasse W. A. Wachter a/b schen Rotterdam en 's-Gravenhage heeft onderderwijzeres aan de Prins Willemschool te Delft strljd onder auspicin van de aeroclub de Hr Ms Sumatra en idem C. J. A. van Wnen aan de Comentusschool. alhier, 's benoemd houden. gaarden a/b Hr Ms Gruno. Franco heeft georganiseerd, stelt een hoofdprijs De autobusondernemer L. R te Usselmonde, ARNOLD ROS ALS VLUCHTELING mej. L. v. Eljsden te Rotterdam. van 100.000 francs ter beschikking van den die zonder de vereischte vergunning een geConsulaire dienst. IN LONDEN. winnaar. regelden busdienst had onderhouden tusschen De consul der Nederlanden te V-lencia, de De bond van Nedrlandsche zweefvliegcluds Arnold Rost. de ?5-jar!ge Is uit Weenen te RotterdamZwljndrecht en Heliendoorn, werd heer J. Th. de Wit is op zijn post terugLonden aangekomen. Als vluchteling. HU zal hoeft d.en heer H. Nienhuis te Rijswijk aangeBURGERLIJKE STAND veroordeeld tot een boete van f 25 of 10 dagen gekeerd. er zich vestigen en heeft het plan op zijn ouden wezen om aan dezen wedstrUd deel te nemen. hechtenis. 13 Mei. dag weer een quartet te vormen. Zijn tweede BEVALLEN : C. H. Michcl. geb. Nlgviolist heeft hlj al. zljn dochter de gewezen gcbrugge, d. M. van de Luijtgaarden, ZEEMAN BEWERKTE EEN MUN MET De nieuwe lnfnterl*ern-> te Bergen op INSTELLING VAN LANDSTREEKvrouw van Prlhoda. De cellist van het Rosgeb. van Gils, z. W. Smit. geb. van Zoom. de Johan van K,mputk,rne. -> 15 dezer quartet van 1900 tot 1921 Friedrich Buxbaum ZUN MES. BEGROOTINGEN IN SUMATRA In gebruik worden genomen. Orsouw, z. S. M. C. Chcvallcrau, geb. is ook beschikbaar, want ook hij woont als Gevolg: ontploffing, en wonden aan hand Bezwaren blj een deel van de Tweede Kamer. de Jong. z. A. E. van ten Boomen. Bij de trelnaltleeUng der IV arUllerle-brlgsde vluchteling te Londen. en voorhoofd. geb. Pietcrs. z. M. Sleur. geb. KoltBlijkens het Voorloopige Verslag op het te Harderwijk zullen 15 el as. onder de wp- wetsontwerp lot instelling van landstrcekbemann, z. E. van der Meer, geb. Meijer, De motorlogger ..Gebroeders" Katwijk 178, komen de helft van de korporaals en soldate, van grootlngen op Sumatra zagen verscheideneleden d. L. M. Esscr. geb. Assclman. z. A. heeft in Januari op de Noordzee een mijn opge. de lichting 1929, afkomstig van de voormalige trein SAM SWAAP ALS COLLECTIONEUR. M M. van Bcckum. geb. Vcrschuurcn. die eenigen tijd later ter hoogte van afdeeling van de Ne srUHerle-brlgsde: 24 d in dit ontwerp een maatregel, welke licht kan vischt Op een veiling van muziekinstrumenten te leiden d-t.v. zullen zlj weder met groot verlof vertrekken. Londen d. C. Pronk, geb. Pronk, z. A. A. tot een financieele autonomie ook voor Petten overboord is gezet Leden der bemanwaren een fluit in den vorm van een landstreken, welke de staatkundige autonomie ning hadden echter het deksel er afgesloopt om Vianen, geb van Leeuwen, d. M. P. wandelstok en een fluit met vijf gaten en een nog ontberen en nog enkel ambtelijk worden Nanning. geb. Wittmann. d. het koper later te verkoopen. Een broer van piccolo. Sam Swaap had zijn vriend Bam OVERLEDEN: A. Sljdeman, ongeh dit niet had durven doen, omdat hij beschadiden schipper schraapte een onderdeel met een berger gevraagd ze a lout prix voor hem te bestuurd. Als verder bezwaar werd tegen dit voorstel ging van schip en netten vreesde. Aanvankelijk koopen. En hij is eigenaar geworden voor mes schoon. Toen hij hiermede bezig was Is het Boer. weduwe vrouw. 70 j. E. M. den j. aangevoerd, dat door de Instelling van land van A. van der Geld. 78 A. M. Oosliet hij de mijn vastsjorren. Een paar dagen 50 shilling. ontploft en Is hij aan hand en voorhoofd ge streekbegrooUngen in ambtelijk bestuurd ge later zag hij elders op het schip het mljndeksel. wond. terhoff, vrouw van W. L. Koch. 58 j. bied zich gemakkelijk een streven kat: ontwikC. Taal. ongehuwde man. 45 j. B. M. Tegen den schipper van dc motorlogger heeft Bij het demonteeren was hij niet aanwezig ge Academische examens. kelen naar een regionaal begrooUngsevenwlcht van der Rest man van M C H. Ingen de inspecteur-generaal voor de scheepvaart een weesl. HU erkende dat hij had moeten onderLEIDEN. Doctoraal examen kun.ta-hl<le-in dien zin. dat arme en onwelvarende streken j. A. van der Mik. weduwe Ingediend, omdat hij er niet voor ge zoeken, wie het gevaarlijke voorwerp had ge klacht dacl. 59 -mj W. 11. E. JacomelU. Den laag. zorgd had. lat de mijn in haar geheel over van S. Verdouw, 81 j. J. H. Donraadt demonteerd. De orderdeelen die er afgehaald te ver buiten het bereik van den centralen bcgrootlngswetgever zullen komen te liggen, boord werd gezet waren hadden onder zijn toezicht ook overman van H. M. S. L. Boers. 73 j. G. Ex. apotheker-assistent. waardoor een schadelijke bezulniglngspoUUek boord moeten worden gezet weduwe van W. Ewolt, 67 J. Voor den raad van de scheepvaart voerde LEIDEN de beer C. K. de Jong ta .slaa-tl Zoet ingang zou kunnen vinden. Rotterdam. De raad zal later uitspraak doen. de schipper tot zijn verdediging aan, dat hij

De diamanthandel met het buitenland in het eerste kwartaal 1939. Krachtig herstel ten opzichte van 1938; het peil -van 1937 nog lang niet bereikt (in millioen. gld. Ie kwartaal i 1939 1938 1937 Ongesiepen diamant Aangekocht in het builenl 3.1 1.0 10.9 Verkocht naar hel builenl 2.0 12 6-, Geslepen diamant Aangekocht in het buitenl. 2.0 0.8 32 Verkocht naar het builenl. 4.4 22 9.4 De Vereenlgde Stalen zijn de beste afnemers; met bestemming voor dat land werd in het eerste kwartaal 1937 verkocht voor f5.1 millioen, In het eerste kwartaal van 1938 en 1939 resp. voor f 1 en f 2.4 mlllloen.

*"<** > P*-*" I m , de nul der l dan op NA.P Qude schaal! 12 Mei

**

-*" J*
tn cm

(In meters)

.. ..

"g-gSj

ES?

. i KEHNSB U, KOLEN
15

39.03 8.78 8.76 9? 41.44

3.09

40 16 12 14

JUNI

Officieeie berichten
prol.

L.

Bleeker

werd de mobilisatie

WERKT"

--

HET VADERLAND
ETHISCHE STICHTING a l-rlnsesegracht 23, 1020 uur Zondag 14 Mei Wijding-dienst > Rede: Mevr. A. Gak^Hulberis W Held. waarn.: Mevr. RotLedana I Zang: Mevr.T.v.d-llerg'V. Zuuren Mevr.T.v.dJSerg-v.

De Heer en Mevrouw J. VAN DER VEEN VONK tOFFERHAUS geven met groote vreugde kennis van de feboorte van hunne dochter WILLEMUNTJE. Wegnaar. 12 Mcl 1939.
Storm van 's>Gravesandeweg 119.

SSPIR,

Onderwerp Openbare Studie THEOSOPHISCH GENOOTSCHAP. Zondagochtend II uur Pulchrl Studio, L. Voorhout 15 Toegang Vrij

PSYCHISCHE KRACHTEN

SOEFI BEWEGING UNIVERSEELE EEREDIENST


ZORGEN EN BEZORGD ZIJN.

ZATERDAG 13 MEI 1939

AVONDBLAD A

DIENSTMEISJES, nette keuken, werk, 2e en meisjes-alleen met prima get worden kosteloos gepl. door .Zeeuwsen Arbeiidt-tbemlddeL' bur. van Mevr. den Breems. Va.' lt-enbostcklaan 102. aanm. 24 en 79.

HUIZE TUBANTIA n KONINKLIJKE SCHOUWBURG WW V*-NIEE?


TOIUAS ASSERLAAN 5 RESIDENTIE TOONEEI DIRECTEUR DIRK
(achter Vredespaleis), l-<e_<-hlkbaar

Maandag 15 Mei van 3 tot 5 en 6 tot 9 houdt

Graaf en Gravin VAN LVNDEN VAN DE POLL geven met blijdschap kennis van de geboorte hut-oer dochter IRENE AURELIA ELISABETH.
Keukenhof, --se. 11 Mei 1939.
De Heer en Mevrouw GENDT COUV.E geven met blijdschap kennis van Je geboorte van hun Zoon

Psychometrlste ult Amsterdam op veelvuldig ver_>.e*. consult in d Laan Copes van Cattenburgh 4B* consult a t 1.50.

MEVR. GEER!.NGS |

Onderwerp:

i BAZARSTRAAT O

ZONDAGOCHTEND 11 UU

Wegens langdurige werkel-cheld vraagt zeer BEKWAAM MEUBELMAKER ' werk van particulier; ook antiek', vertrouwd adres. Brieven onder No. 1197, Bureau van dit Blad. Op groot Accountantskantoor wordt met ingang van 1 Juli ge vraagd een

Vereeniging voor

Lijkverbranding. Facultatieve p. en
ngenbladen en inlichtingen omtrent het verzekerings-

familie te Zeist, op eersten tand wonende vlak blj La gere-en Middelbare scholen, eigen kinderen 7 en 10 jaar, bestaat ge legenheid tot huisvesting van 1, hoogstens 2 kinderen van ouders, die hun kinderen niet naar Indik mede terug kunnen nemen. Pracht klimaat, goede verzorging, toezicht studie. Br. No. 2473, Bur. v. d. BL Heer zoekt gemeubileerde modern comfort, m. of _' pension. Liefst geen beroepspension, omtrek Mtropole Palace of Schev dicht bU Zee. Br. No. 1190. Bur. Blad. GEVRAAGD

BU Indische

VERLOFCANCERS.

1 Juni lux. appartement. lste Et desgew. eigen meub. Tevens dir. *-l>sl.*amer. prima pension-, alle comfort Ideale villa, lsten stand Park Zorgvliet
PENSION

"ZONDAGAVOND 14 MEI. 8.15

DINSDAG 16 MEI. hall negen

spring-

vloed

RORERV'B

mooie app., met bad, teL, w. en k.

v/h.

BUHM

slr. w. Alle comf prima keuken. Gunstig gelegen bU bosch, strand en stad. Mevr. A. KRAAV, Rlonwstraat 185, TeL 553443. GEZOCHT Dame met 2 onderen, .oor SUITE (Ie ETAGE) met voll. pension. *Olng. Statenkw. Brieven met prijs no. 3643, Bljk. Frederik Hentlriklaan 107.

Blijspel In 3 bedrijven Tvoneelspel ln lri bedrijven BILLAM en rRII-STLizV. van St. Fhn "*vlne. van AUeram-uantst, gezellig en n onderhoudend blijspel, waarmee *n Sublieme vertoonlng ran *n men alch kostelijk amuseert. actueel stuk. Coupons nog slechts korten tljd geldig. Gewone prijzen.
"
>

Vrouw

____

Minimum-contrib. fl2O J. (tevens Voor echtgen. mlnderj. k.). Tarief voor leden: Crematie, drager en orgelspel, ln totaal 82.50* voor nletleden /IS5.. Inlich

ZrPSIAPKAER.

NESTORWS CHRISTIAAN. OW. 12 Mcl 1939.


P. J. A. M. HAARING Jr. en C. VAN AERLE. Builenzorg (Java) Wasl-maar. 13 ei 1939 NUmegen. TljdelUk adres: Wassenaar. Huize Hanpleton".
De Heer en Mevrouw MOHRARNOLD geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Zoon A-t^EXANDER LAURENS. Amstel-dam, 12 Mei 1939. Leliegracht 19. Heden overleed onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd en Grootmoeder, Mevr. F. C. PARISVAN DER VELDE, in den ouder-dom van 58 jaar. Groningen Heeresingel 6: J. PARIS M. C. .HUT M. HUT en kinderen Belang bij Bultenzorg: E. VAN NIFTRIK PARIS J. G. VAN NIFTRIK en Idncleren. sGravenhage. 13 Mei 1929. Liefst geen bloemen. teraai^ebestelllng zal plaats De hebben Dinsdag 18 Mei a_ op de Begraafplaats Nieuw Eyk enduynen les namiddags te 3 uur. Vertrek van het Dlaconcs senhuls ..B'-onovo'' te 2.30 uur. Eenlge en algemeene kennisgeving. Voor de vele bewijzen van deel neming, ontvangen bij liet overlijden van onze lieve Echlgenoote, Moeder en Behuwdmoeder PRANCINA VAN PLOEG geb. BOASSON. betuigen wU onzen hartelljken Uit aller naam: PH. J. VAN PLOEG. '-Gravenhage, Mcl 1939.

fonds kosteloos verkrUgbaar uitsl. Dinsd. en Donderd. 79 u. 's av. bU den afd-pennlngm. Jan v. Nassaustraat 3. Den Haag (t 112060).

THEATER OER PROMINENTEN

LUTINE PALACE
DAGLUKS

GETROUWD:

GEROUTINEERDE TYPISTE. WW Brieven met opgave van opleiding, > werkkring en ver>
tegenwoordige

langd salaris No. 2484. aan Bureau van dit Blad.

het

GEROUTINEERDE

gevraagd en MEISJE voor eenv.

Brieven met volledige inlichtingen en verlangd salaris ond. No. 2491, Bureau van dit Blad.

STENO MISTE BOEKHOUDING.

HAAGSCHE AFDEELING VAN ALGEMEENE LEDEN W DILIGENTIA" Lange Voorhout 5. Zaal ..DILIGENTIA" I ZONDAGOCHTEND 14 MEI TE 1020 WUDINGSMORGEN, WUDINGSMORGEN. Spreker de heer M. L. A. v. d. HEVDEN Jr. GELIEVE LIEDERENBOEK PROT. BOND MEDE TE BRENGEN Helderziende waarneming: Mevr. AKKERINGA. I PLAATSENGELD P1.0.10. WW WW

NEDERL. VEREEN. VAN SPIRITISTEN ..HARMONIA"

> V
W

WW

> I
I
W

voor oudere dame, met pension of kookgelegenh. omtrek Benordnh. Brieven No. 2478, Bur. van dit Blad 2 Dames. RUksambt vragen per 1 Jull gr. zonnige

M ZIT-SLAAPKAMER

/27.50 l. IvIND. v..

Zonnige rustige vrije late Etage Blankenburgstraat 120 bij Kon. J l-nn-Zkade, pracht omg. nett st. uit, tuinen SweelinckpL v. gez. 2. kind. Bez. Maand.Dlnsd. 10 *>_12. 24. Zondag 56 uur.

PREMIRE 18 MEI
OM 8. UUR
*

WILLY ROSEN PRESENTEERTi

HANDELSONDERNEMING vraagt voor onmiddellijke indiensttreding

ASSISTENT BOEKHOUDER(STER)
Opleiding 5 J. H. B. S. of Handelsschool. ZIJ die bekend zUn met het Rui boekhoudsysteem genieten voorkeur. Brieven met opgaaf van ver, langd salaris onder No. 2478. aan het Bureau van dit Blad.

GESTOFF. OF ON ENGE omgeving Waalsdorperweg - Rosa rivm 4 kamen + baxlkam.)


(min.

Br. met prijsopg. onder No. 2477. Bureau ven dit Blad.

HET RESIDENTIE VROUWEN KOOR Dlr. A. C. J. S. Oroblo de Castro vraagt eenlge GESCHOOLDE SOPRANEN. Aanm. Nieuwediepstr. 75. Telef. 335088.

TE HUUR in de mooi aangelegde TuinstadwUk Houlrust, ruim uitzicht, bijzonder gunstige ligging, builen en toch nabij de stad,
bevattende 6 kamera, badk.. keuken, bijkeuken, kelder. Huurprijs f52.1l- per maand. Inlichtingen: Spreeuwenlaan 37. telefoon 33.17.81.

EEN MOOI BENEDENHUIS,

tegen n. o. t komen vcwaarden. Brieven onder No. 1191. aan het Bureau van dit Blad. HUIZE ..BENTROVATO" Algeheele ve*-zcrglhg aangeboden aan Heer of Dame op leeftijd- voor kamer, parterre eventueel met kabinet. Zr. A. W. STOL, Amalla van Solmsstraat 103.

VERBOUWING HEERENHUIS GEVRAAGD


500.

4000 M. PRACHT TERREIN. Sehevenlngsche boschjes. Inl. br. No. 12310. Bur. van dit Blad

TE KOOP OENTUIN. HAAG VILLA.


Heer en Dame, belde b. b. h. h.

"*<

.! .

zoeken

3EVRAADD ADMINISTRATRICE
Sm,ioverheidsbe*rekkil-g. Rechtenstudie en kantoor-ervaring strekken tot aanbeveling. Brieven met lnl. omtr. studie, loopb refer. onder No. 12311. Bur. van dlt Blad.

VOOR TENNIS EN WATERSPORT

- -s

2 ZM^I^PKAMERS met voN. pens. (bad en tel. aanw.) Omg. Holl. Spoor of Staatssp. Br. met prljsopg. No. 2490, Bur. Blad.

OSKAR DENES MAK EHRLICH FRANZ ENGEL FRITZ STEINER Cl./.1.1. EISELMEYR HERTA LANGEN -.MC ZIEGLER OTTO SCH NITZER IN DE NIEUWE REVUE

VOLLE KRACHT VOORUIT"


lEDEREN ZONDAGMIDDAG 2.30 UUR
MET VOLLEDIG PROGRAMMA
DAGLUKS VAN 10-19

GEVRAAGD bij Heer-alleen

BEM. MEIDHUISHOUDSTER m. I.*


BESCHAAFD MEISJE. Eng.

uitstekend kunnende koken. prima refer. vereischt. Aanmelden Statenlaan 103.

PLAY-SUITS
met

............
TE KOOP Laan van Meerdervoort 695. Lage erfpacht. Direct van eigenaar. Telef. 338059.

HEERENHUIS
l
AA A

met sloom, koolzuur en denne naaldenbadn wordt ontvetting gegarandeerd. ANNA PAULOWNASTRAAT 37a, Telef. 11.46.24.

MASSAGE

MATINEE

-,-,-) OP

A1.1.i. PLAATSEN

om gedurende Juni enkele dagen i per week op 2 kinderen te passen. Tel. 112274 of br. No. 1192. Vadert. NET BURGER MEISJE gevraagd, niet ouder dan 20 jaar, in flat bij 2 pers., hulp ruw werk aanw. Zwart en katoen dragend, v. zeer g. g. v. Aanm. 's avonds na 7V4 u.: v. Kijfhocklaan 122, Tel. 721119

GEVRAAGD spr

% en lange strandjas

2EG7, GELUKKIG!

BADCOSTUUMS TENNISIRKEN ZEILPANTALONS SHORTS en SHIRTS


0

I
I

Het TERRAS van 2EERUST IWl_^B is weer heropend. Het mooiste zitje en WINDVRIJ. EINDPUNT lijn IV. Gewone stadstarieven Restaurant den geheelen dag geopend. GOED EN GOEDKOOP

,
|

PLAATSBESPREKING: UUR TEL. 5547 13

" I

VOOR SLECHTS

L--- -.-,--.-.-,-,-,-,-
_._._._._._._._._._._._._.>

_, |

BESCHAAFDE JUFFROUW,
38 jaar, biedt zich aan als hulp ln de huishouding of lichte verpleging. Brieven onder No. 1195, aan het Bureau van dit Blad.

M.

lank.

HUISBEWAARDER
man gepens. gezond, stelt zich bcschikb. eventueel ook voor andere bezlgh. Brieven onder No. 1200. Bureau van dit Blad.
GEVRAAGD in kl. gez. MEISJE ALLEEN. Holl. per 1 Juni; goed zelfst kunn. koken en werken, v. g. m. get v. f3o. p. m. Aanm. 's avonds na 7% uur: van Aerssnstraat 15C.

Duscn6 NOORDEINDE
T/O. DE PLAATS
V

NV. Het Nederlandsch LooneeL MAANDAG -5 l-Ult -... Een voortreffelijke opvoering van Mn volmaakt stuk
1-OUD. NUHOFF

KONINKLIJKE

SCHOUWBURG
Dlr. Cor v. d. Lugt Melsert WOENSDAG 17 MEI 8.15
Een avond van groote ont roerende kunst

DE MOEDER DAIHUM WERKELIJKHEID KttHLER.


ALB.
V.

CHARL.

Br. ELISABETH GAME PSYCHOLOOG-HEUP

Gewone prijzen. Nog slechts 3 voorstell. van M Het Ned. Tooneel waarbij coupons geldig zijn
SCHOUWBURG

Is te consulteeren voor: psychische moeilijkheden blj kinderen en volwassenen; geslns en schoolconMcten. Spreekuur dag. v. 1230 <beh. DL en Zaterd.) en volgens afspraak. lEPLAAN 75 TELEF. 390565

PENSION SCHEVENINGEN
nabij Wittebrug. Zeer ruime mooi gemeub. Suite en comfortabele Appartementen. Uitstekend penslon. Prlma referenties. BADHUISWEG 232 TELEFOON 55555 L

> PRINCESSE >


\\JH\iVw/i
%a\^km 'a.

! MD

ALLE DAGEN. MT UITZONH KUNT U VAN HEMELVAARTSDAG EN DERING


2en PINKSTERDAG NAAR NET

DM

FRANSCH Cl.-p. prlvtNes d. erv. Parijs, van g. huize. In kort. tij- k. pr. Convgram h. corresp. OpL exam. Vertel. Br. No. 1174. Bur. van dit Blad. HUWELUK. Eenv beschaafde Dame, jeugdige levensopv., flink postuur, 40 Jaar m. 2 k. resp. ZVx en 5',. J zoekt kennismaking m. dito Heer (H.G.) vroolljk humeur, gezonde Chr. levensopv. tot 40 j. Vast hik. Br. met foto No. .191. Adv. Bur. KLOMP, (>mn-busstraat 17.

TE HUUR
ADVERTENTIES H" M
DAGELIJKS

best, uit Zit en per 1 Juni met ultst. beschaafd milieu, alle mod. comf.. geschikt voor oud echtpaar of oude dame met gezelschapsdame. Telefoon 721748.

KIJFHOEKLAAN 23 pracht gemeub. Suite, Slaapk. pens.


Va

FRIT2 HIRSCH OPERETTE


HEDEN ZATERDAG 8.15 UUR MORGEN ZONDAG 2 en 8.15 u. 2 LAATSTE dagen

EINE FRVHLMcSEIBE DUT IVIR!


van een baby en een scha van een wagen.. da hoor bi" elkaar l Een wagen, waarop Baby en zijn Moeder trots zijn. -nodem van lijf, naar iegelijk soepel, veerend en lichtloopend.... Zulke wagen rel U aan ln onze collectie Engelsche en

|H

wuh-
VOOR HET EERST IN HOLLAND

H|

WONINGRUBRIEK MET DE DAARAAN VERBONDEN VOORDEELEN.


mooi gem gest. of o. v telef., v. w. en ander comf. voor direct of later, met of z. pens. 2 min. vanaf centrum en boschjes. WBIIBB De Ruijterstraat 69.

"

INSTITUUT WULLINGS"
VOORSCHOTEN.

HET SUCCES VAN DE WERELDTENTOONSTELLING TE NEW VV.I KOMT ALLEN KERMIS VIEREN. HET KOST U SLECHTS

HET MEISJE IN DE GOUoviscKOM

|M

ten scha

DE JUBILEUMSCHLAGER van Lhar. Matinee vermlnd. prijzen.


MAANDAG en DINSDAG GEEN VOORSTELLING wegens Generale repetities

TE HUURAppart. ongem.

INTERNAAT MET H.B.S. S j.e.


EN

GHAPEAUX - ARTISTIQUES GEVESTIGD


MOLENSTRAAT 9A
b/h Neordeinde.

VOORBEREIDENDE KLASSE . AFD.


BS.

GEMEUBILEERDE
disponibel met pension; alle comfort; riant uitzicht Larixlaan 14, WB-l_a tegenover Sportlaan.

ECONOMISCHE - A. LITERAIR NATUURKUNDIGE AFD. WIS EN

B.

APPARTEMENTEN

M WiM

flH***^^^^K^__l i.ia^ammtrmmm ** M _i*-W M _-WW,_*_>_!

In heerenhuls Laan Copes OA aangeboden gemeub. of gestoff.


of le tage met pension, alle moderne comf. NEFKENSv. LOON. WB-1202 Gedeelte v. Heerenh. bevatt par terre: suite en keuken lste tage kamer m. balcon. Kab gebr. van badk. Voor en achtertuin; eigen meters. Huurpr. f4O p. maand. Dag. te bez. Ericalaan 34. WB-2482

-TW--l--.-* 1

P^NILNNE
TE HUUR

het B-eindexamen EIGEN SCHOOL-EINDEXAIEN KLEINE KLASSEN REGERINGSTOEZICHT Directeur: Ihr. G. I. E. VAN SUCIITELEN Telefoon: Voorschoten No. 1

1938 -9 v. d. 9 voor het A- en 26 *"*" d. 33 voor


ln

slaagden van de

42 Eindexamen-candidaten, n.l-

Hollandsche modellen,Komt U eens kijken? De prijzen onzer 1939 model len zijn laag "bijv. / 22.50)
In Keuze en Betaling geen moeilijkheden.

lEDEREN AVOND 8.15 UUR De NIEUWE IVERELDschlager

VAN WOENSDAG 17 MEI AF

VOUW- EN WANDELWAGENS ln prijzen rot f 4.95

REL AAI EXPRESS REVUE KNAL"


IN DE GROOTE ZAAL
met als gast:

I *WmwW MT fl
-_^-_^-H

i^^^^^l

KOSTBAAR MEUBILAIR
te koop. Mevrouw VAN STRATEN. Villa .slamat Dalang**. Nieuwe Parklaan 115. Den Haag. biedt te koop 14 kamers le klas meubelen, waarbij zeer fijne Engelsche riet salon, bestaande uit: 3 geheeldhouwde fauteuils met losse kus sens. 3 zltsbank en worlelnoot tafel f 195.. Pracht Engelsche eetkamer, bestaande uit: gebogen dressoir. 2 fauteuils. 4 stoelen, tafel en theedressoir f225.. Salonkroon met kapjes f2?->O. Chique schemerlamp f3O. Wortelnoot m mode f65.. dito bureautje f 125. Gothleke zitkamer f250.. Heerenkamer f 195.. 2 Salonkarpet, ten f2o. en f3o.. Engelsche Ql-.'-'umeaux slaapkamer f250. Ontvangsalon. bestaande ult- 3 clubs. 3 zits-bank en tafel f275.. 4 Perzische tapijtjes f2o. per stuk. Verder gordijnen, gespijkerde kleeden. Chinee-e vazen, tem pellampcn en keukenlnstallatle. Zondag, Maandag dot Don *-* zien:van 108 derdag uur. TeL 551680.

RIENSTRA'S REISBUREAU > HEMELVAARTSDAG


6 PROVINCII-NTOCHT fl. 4-50 BRUSSEL inclusief paskosten fl. 4. f1.15^23 MEI 2 DAGEN BRUSSEL. Bezoek H.M. de Koningin Vraagt ml. over onze Pinksterreizen en ons reisprogramma. Inl. en

..

ILaan

Laan van N. O lndle Zoutmanstraat 18. OVERNAME

1517.1 |

2 uur - begint De plaatsbespr.

Op

HIL.E HARMAT Hemelvaartsdag


Maandag 10 uur.

15 MEDEWERKENDEN

ooi. Matinee

HJ DM

BH

De Kermis is op Woensdagen, Zaterdagen, Zon en feestdagen doorloopend geopend van 's middags 2 uur tot middernacht

DM

ZOMERPRIJZEN

TER

GEVRAAGD

ZEER COMFORT. KAMERS m. schitt. vrij uitz. op hel rnoiste ged. v. d. v. Alkeml. aangeb. aan besch. Echlp. of 2 Dames, alle mod. comf. Badk. event. keuken met Frigidaire. Br. No. W 82488. Bur. van dit Blad. Tel. 774941. "

plaatsbespr. aan ons HOOFDKANTOOR RUSWUKSCHEPLEIN 30. TEL. 113200 en onze bijkantoren Relsbur. .Apeldoorn", Apeldoorn sohclaan 125 en Restaurant Insullnde. Thomsonlaan 51.

in goeden staat, Brieven nr. 3089, Bijkantoor Thomsor-plein 12.

TAsELRIUART

CITY OPEON FLORA


Renjamino GigU

mr^m.WAT^SSsmwm
W__M^^--W_Ui^^M>VW>_>___________WkflM^^^W
ws_tS__r^_mi%*w _3__^^^i-^^"-_so^fljB__^__H
l I__^_k_'H_l_HHflfl ^Smri^EQVa^E^fl-fi^W",S.p_^x

PSYGHOMETRISTE
verhuisd van Torenstraat 166 naar

Danielle

Maria Cebotari
in

of Zit- en Slaapk. te huur; mooiste ged. Waalsdorp. Centr. verw., bad en tel. Brieven onder No. WB-2489. Bureau van dit Blad.

GHIG GEM. ZIT-SLAAPKAM.

MUERRESTRAAT 55.
DE BEKENDE
geeft v. fsf 10 v. Japon v. 15 f35 voor Mil Heeren Ctuurn en Vitte Pakken. Telef. 114975. Alln SPUI 169. b/d Kerk.

in

Rarton Mac Lane Darrienx Charles Rickford


in

Mej. NORDEN

Drie Vrouwen
en
(Nova film). Toegang

of Brieven met opg. van merk en prijs onder No. 12298, Bur. van dit Blad.

VLEUGEL goede PIANO te koop gevr.

TR HUUR in de mooi aangelegde Tuinstadwijk Houtrust. ruim uit zicht, bijzonder gunstige ligging, buiten en toch nabij de stad.
(mot

Huurprijs fso. p. m. Inlichtingen Spreeuwenlaan 37.

en zonder tuin, bev 6 k badk keuken, bijkeuken, kelder. telef. 33.17.81.

EENIGE MOOIE BOVENHUIZEN

YERDI

De fatale Kerels der Zee nacht STAATSPOLITIE


en ab tweede hoofdfilm:
Naar en novelle van VIGI-Y RAUM. (Europa-film) Toegang 18 Jaar
(Univcrsal-film) Toegang 18

14 Jaar.

J.

I-ieslnindtg opgestelde advertenties in couranten kunnen bun doel nlet lssen.

>

ZONDAG : DOORLOOPENDE VOORSTELLINGEN

*|

HET VADERLAND

--

ZATERDAG 13 MEI 1939

AVONDBLAD B

De Fr.ansch-Russische besprekingen
Moskou, maar rekent on een verbintenis door middel van Ankara Rede van Bonnet te soutnamnton over de strekking der Fransch-Engelsche samenwerking
Onze Parijsche corr. meldt hedenochtend: Net is opmerkelijk, dat Bonnet blj het debat van gisteren den mond niet geopend en Dal nier de verantwoordelijkheid voor de bulten landsche politiek opgeelscht heeft. Verder verdient het de aandacht, dat ln de Kamer geen stem ls opgegaan tegen het met de Lowjets hangende overleg, al nemen daar omtrent sommige afgevaardigden voorbehoud ln acht, in overeenstemming met de agitatie in de pers, volgens welke Rusland, als het de kans schoon ziet, een tweeden vrede van Brest -.itowsk mot Dullschland zal sluiten met een verwijzing naar de tusschen beide landen ge bleven punten van aanraking. Dle houding Jegens Rusland Is aan de posllle van Dullschland ioe te schrijven, evenals aan het inzicht, dat de regeering van Turkije zleh niet Jegens de "engelschen gebonden ou heb ben, ab lj nlet bij voorbaat de Instemming van de Sowjets gekregen had, welke Instemming naar het woord van Pertinax nlet betuigd ou ijn, ab men te nloskou aan de toekomstige be trekkingen met de Westelijke mogendheden
twijfelde.

DE FEESTEN IN MADRID
Decoraties voor strijd in den antinolszewistisoken kruistocht"
en 25 Mei. De datum 19 Mei is niet officieel bevestigd.

De toestand in Oost-Europa
Verwijdering tusschen Warschau en Boedapest;
Karpathisch Oekrajina toch uitvalspoort naar het Oosten?
DUITSCH-POOLSCHEDREIGEMENTEN. NEUTRALE HOUDING DER OOSTZEESTATEN
De corr. van de ldnohner Neueste llach richten meldt uit Warschau: Over de verhouding tusschen Warschau en Boedapest heerscht hier den laalsten tljd een opvallende stilte. Het artikel van de Pester I-lovd. waarin enkele onaangename vragen werden gesteld aan de Poolsche leiders over de anti-Hongaarsohe propaganda, is onbeantwoord gebleven. De verkoeling tusschen Polen en Hongarije is het natuurlijk gevolg van de breuk tussohen Polen en het Rijk. Van Poolsche zijde heeft men Hongarije het verwijt gemaakt, dat het zich ondergeschikt gemaakt heeft aan de politiek van het Duilsche Rijk. Dat moet de menschen in Boedapest ontstemd hebben, vooral omdat Polen het na zwakke pogingen opgegeven heeft te bemiddelen tusschen Hongarije en Roemenie en nu weer geheel achter Boekarest staat. De Donaupolltlek, welke Polen na het scheppen eener gemeen schappelijke Hongaarsch-Poolsche grens wilde beginnen het wilde als gelijkgerechtigde derde naast Duitschland en Polen gelden is ineengezakt voor zij goed begonnen was. Ren tweede oorzaak van de vervreemding tusschen Hongarije en Polen aljn de Hongaarsche plannen om Xarpathlsch Oekrajina de beloofde autonomie te geven. De nationaal radicale ABC. meent, dat ln Oekrajiensche kringen in Uzhorod een optimistische stem mlng heerscht. Blijkbaar vindt Hongarije het goed (zoo zegt het blad) dat llarpathlsch Oekr-Jlna nu toch een nltvalspoort voor een Oekrajiensche actie" wordt. Uit Boedapest: De regeering van Hongarije heeft haar agrsment verleend voor de benoeming van dr Jan Spiriak lot gezant van Slowakije te Boedapest.
zullen blijven. Hiervoor moeten twee voor waarden worden vervuld: Een zuiver neutrale houding moet worden aangenomen en men moet den wil en de middelen hebben zlch te verzetten tegen een aanval van een groote mogendheid. De minister bevestigde, dat Let land deze voorwaarden heeft vervuld. Hierna gaf de minister een uiteenzetting over het aanbod van Duitschland een non agressieverdrag te sluiten. De onderhandelingen dienaangaande zijn nog niet ten einde Minister Munters gaf de verzekering, dat Let land nooit een verplichting op zich zal nemen, waardoor de vrijheid en onafhankelijkheid van zijn politiek zullen worden beperkt. In overleg met den bondgenoot Estland is vastgesteld, dat het door Dullschland voorgestelde verdrag overeenkomstig de neutraliteitspolitiek Is en niet in strijd met eerder aan gegane verplichtingen. Sprekende over het onderhoud, dat de gezant van Letland te Moskou einde Maart heeft gehad met den vertegenwoordiger van de regeering der Sowjetunie, zeide de minister, dat hieruit is gebleken, dat de Sowjetunie de onafhankelijkheid van Letland beschouwt als een belangrijken factor, welke in overeenstem ming is met zijn eigen belangen. Tenslotte zeide minisler Munters, dat niemand Letland een garantie heeft aangeboden en dat Letland lets dergelijks ook niet heeft
gevraagd.

SPANNING IN

HET JAPANSCHE KABINET


Men moet opnieuw zijn houding bepalen tegenover Duitseltland en Itali
Havas meldt uit Tokio: In welingelichte kringen wordt onthuld, dat in het kabinet l.iranoma opnieuw ernstige meeningsverschillen n ontstaan over de kwestie der betrekkingen van Japan met Duitschland en Itali.

Men

vreest te

Parijs een vergelijk tusschen Berlijn en

Vit Madrid: De overwinningsparade te Madrid -al worden gehouden tusschen 15


"Uit Madrid meldt Havas: In tegenwoordig held van 40.000 personen is gisteren een groo

generaal opperbevelhebber, Italiaanschen Parlani. een telegram gezonden, waarbij hlj hem bedankt voor de vriendelijke ontvangst en zegt zich er reeds in te verheugen Parlani nog dit jaar In Duitschland te kunnen be
groeten.

Ult Rome: Na zijn tooht aan boord van de llu-tscara is Qoerlng te l..vorno aangekomen. Hij is onmiddellijk per speclalen trein naar Duitst-hland teruggekeerd. De Italianen krijgen weer wittebrood. UK Rome: De Italianen kr*"n weer zuiver tarwebrood. In plaats van het mengtlel van tarwe met mal. Li Mcl van het vorige jaar werd een schrale tarweoogst verwacht en derhalve werd bepaald, dat het meel voor het bakken van brood met 20 procent ma, moest worden -men-. Later werd dlt percentage verminderd tot 10 procent. Men verwacht thans een beteren oogst, zoodat het tnenggebod l opgeheven.

te wapenschouw gehouden op 't vliegveld Ra waar OS vliegtuigen tonden opgesteld. Te half twaalf kwam generaal Franco op het vliegveld aan. vergezeld van de leden der re geerlng. HIJ werd ontvangen door zijn gene raals, den primaat van Spanje, den Italiaan schen generaal Oambara en den Dultschen kolonel Hans lerman, den commandant van het
rajas,

De mijnstaking in Amerika

loopt ten einde


Nooseve.ts tactiek: een wig drijven in liet kamp der ondernemers
Havas meldt uit Nieuw Vork: De staking der mijnwerkers schijnt haar einde te naderen. De afgevaardigden van werkgevers en werknemers hebben in beginsel een overeenkomst aan vaard, waarbij de arbeiders- een Union shop" wordt toegestaan, d.w. dat mijnwerkers die nieuw worden aangenomen lid moeten worden van een vakvereeniging, aangesloten bij het vakverbond, doch zij, die reeds aan het werk zijn behoeven zich niet aan te sluiten. Het besluit zal eerst rechtsgeldig zijn. wanneer de algevaardigden er over zullen hebben gestemd. Men rekent er op, dat het werk spoedig zal worden hervat. In Wall Street is men. naar ons uit Nieuw Vork wordt gemeld, van meening, dat de regeling een overwinning voor de vakvereenigingsleider Lewis beteekent. Toen Roosevelt den mijneigenaars het dringend verzoek had gedaan, voor de vakvereeniging van Lewis het principe van closed-shop" toe te passen en vele maat schappijen bereid waren dit in te willigen, was er een wig gedreven tusschen de werkgevers. De anderen zullen wel gedwongen zijn te vol gen Immers de mijneigenaars, die thans weer gaan werken, zullen alle nieuwe orde ontvangen. Hierdoor zullen de andere ondernemingen waarschijnlijk gedwongen zijn ook haar bedrij ven weer te openen. De exploitanten van de bitumineuze steenkoolmijnen In Illlnois hebben het beslaande collectieve contract voor den tijd van twee jaar verlengd en uitgebreid met de bepaling om trent de closed shop." Verwacht wordt dat de meeste mijnen in het Appalnchlangebied even eens laler daartoe zullen overgaan. De meerderheld van Huls en Senaat vr
belastingverlaging.

is minister Bonnet met zijn

echtgenoote per vliegtuig naar Southampton vertrokken.

Uit Le Bourget: Vanochtend te kwart

voor elf

Uit Southampton: Te kwart over twaalf vanmiddag is de Fransehe minister van Bultenlandsche Zaken, vergezeld van zijn echtgenoote, op het vliegveld van Southampton aangekomen.

De rede van Bonnet


Uit Southampton meldt Havas: De Fransehe minister van Buitenlandsche Zaken, Georges Bonnet, heeft een rede gehouden aan het noenmaal, dat werd aangeboden door de Alllance Francaise te Southampton. Na hulde te hebben gebracht aan het werk van deze vereeniging en haar voorzitter Georges Duhamel, zeide de minister, dat Frank rijk op het oogenblik wederom verdient te war den geacht en te worden bemind. Het land her stelt zich met kracht. In de fabrieken wordt op het oogenblik zestig uur per week gewerkt en het fabrlceeren van het materieel, lat nood zakelijk is voor de landsverdediging, gaat steeds sneller. Op het oogenblik zijn in geheel Frank rijk slechts 27 stakers. De ware lasten voor de schatkist zijn voor het loopende jaar reeds gedekt. De jeugdige Franschen. die de regeering in September onder de wapenen heeft geroepen, hebben ernstig, doch zonder droefheid hun haardsteden verlaten. Overal vindt Frankrijk zijn kinderen vereenlgd met hetzelfde doel het te dienen. De oude deugden van de Franschen worden weer gemakkelijk gewekt. De minister zei verder, dat nooit de samenwerking tusschen Frankrijk en Engeland zoo nauw is geweest en nooit is hun gemeenschap pelijke politiek zoo duidelijk geweest. Zij weigeren geen samenwerking met anderen, doch belde willen hun eigen imperium verdedigen en de volken, welke zij hun bescherming hebben doen leven in waardigheid, onafhankelijkheid en veiligheid, zonder welke het leven van den mensch zijn beteekenis verliest. Vervolgens wees spr. op de pogingen van Engeland zijn bewapening te versterken. Het heeft zelfs den militairen dienstplicht aanvaard, welke zoo in tegenspraak is met zijn temperament en traditie. Het heeft zljn veiligheidssysteem uitgebreid tot den RUn en zelfs tot de Welchsel. Zoowel het Fransehe als het Britsche volk hebben afschuw van den oorlog. Zij zien zeer goed in welken afgrond een oorlog de volken zou storten, doch zU welen dat het bestaan van Individu en vaderland afhangt van het aanvaarden van zeker risico, dat de opperste wet Is in deze wereld. FrankrUk en Engeland hebben hun woord gegeven aan de landen, die bereid zijn voor hun onafhankelijkheid te strijden en zij zullen hun woord houden. Belde landen willen hetzelfde en willen dit met gelijke middelen bereiken. Tenslotte dankt minister Bonnet, als leider van de Fransehe diplomatie, zijn hoorders voor hun medewerking aan deze diplomatie.

Condor-legioen. ' Op de tribunes had het diplomatieke corps plaats genomen om het dfil van de gemotoriseerde eenheden gade te slaan. In snel tempo passeerden de luchtdoelartillerie, sanitaire diensten en de ravlleiileerlngsdlensten. Ver volgens overhandigde Franco de decoraties, waarbij hij zeide: Vit naam van het Spaan sche vaderland decoreer ik u, commandanten van de twintig Spaansche en met ons verbonden escadrilles, voor uw techniek en uw waarde tijdens den anti-bolsjewlstlschen kruistocht." Hierna hernam Franco zijn plaats op de tri bune en hield hij een toespraak tot de vliegers, waarin hij o.a. zelde: In eensgezinde samenwerking hebt gij de lucht op den vijand veroverd." Sprekende over de toekomst -eide Franco: De luchtmacht moet bereid zijn. ZUn stalen spieren zullen Spanje groot maken." HU eindigde zijn rede met de uitroep: Leve Spanje, leve Duitschland, leve Itali", welke kreet door de menigte werd herhaald. Vervolgens defileerden de vliegers in rijen van Uen. eerst de manschappen van het condorlegioen voorafgegaan door het Duilsche muziekcorps, vervolgens de Italianen en daar achter de Spanjaarden. Allen defileerden met ullgesirekten rechterarm. De plechtigheid word bijgewoond door de luchtvaartatlache's van FrankrUk. Engeland, Japan, Duitschland en Itali. Uit Rerlijn: Men maakt hier veel ophef van het deelnemen der Duitschers aan de overwinningsparade te Madrid. In verband hiermede is het opmerkelijk, dat 20 Februari IN? de Dultsche regeering een wet heeft uitgevaardigd, waarbij aan Duitsche burgers op straffe van gevangenis verboden werd deel te nemen aan den strijd in Spanje. Men vraagt zich thans af, of aan de Duitsche* helden bij hun terugkeer amnestie moet worden verleend.

Levens- en genotmiddelen der Duitsche arbeiders


Statistische gegevens
In de jongste aflevering van het tijdschrift van het Statistische Reichsamt worden de uitkomsten medegedeeld van een, 350 arbeidersgezinnen omvattende en het geheele Jaar 193? betreffende, statistiek der gezinsuitgaven, ditmaal, voor wat de uitgaven voor en het verbruik van levens- en genotmiddelen
aangaat. De gezinnen, tot de lagere inkomensklassen behoorende, waren, wat de hoogte van het in-

De DuilschPoolsche spanning
Bajonetten als wegwijzers.

Na de in April gehouden besprekingen over de versterking v.an het anti-kominternpact, was men het in Tokio eens geworden over een formule, welke den mogendheden van de spil begin Mei in de bijeenkomst te San Remo werd voorgelegd. Japan zou hierin den belden mogendheden het sluiten van een militair pact van wederzijdschen bijstand hebben voorgesteld, waarbij het uitsluitend op de fronten van het Verre Oosten behoefde te lntervenieeren. en wel in geval de Sowjetunie in een conflict tegen Duitschland en Itali zou worden betrokken. De ontvangst van dit voorstel, zoo verzekert men in welingelichte Japansche kringen, zou in Rome. en meer nog in Berlijn, zeer slecht zijn geweest. Zelfs zou gesproken zijn van een verbreking van den anti-komintern-driehoek. Inmiddels zou men te San Remo besloten hebben tot het sluiten van een militaire alliantie tusschen Dullschland en Itali zonder Japan. Op het voorstel.van Tokio zou men hebben aangemerkt, dat Japan bij een Europeesch conflict, waarin de Sowjetunie neutraal bleef, toeschouwer zou kunnen blijven. Men zou Tokio daarom verzocht hebben een zoodanige overeenkomst aan te gaan. dat Japan op meer spectaculaire wijze met de politiek Berlljn-Rome verbonden werd. Deze kwestie heeft haar weerklank gevonden in het Japan sche kabinet. Zoo wordt Uit betrouwbare bron vernomen, dat het Japansche leger, vertegenwoordigd door de ministers van Oorlog en Kolonin, aan Dullschland en Itali voldoening zou willen geven, terwijl Ariia. ondersteund door admiraal Jonai. strikt wil vasthouden aan de door het kabinet in het begin van de maand vastgestelde gedragslijn. Men verzekert, dat Hiranoema nog goede hoop koestert de tegengestelde gezichtspunten tijdens het weekeinde met elkaar te verzoenen over een nieuwe compromisformule. welke de laatste 48 uur ls opgesteld, teneinde op deze wijze de crisis te vermijden, welke zoowel op de binnen als op de builenlandsche politiek haar invloed zou doen gelden.

Geruchten over een Fransehe leening aan Spanje


In ruil voor polllleke consessles.
Financleele kringen te Parijs bevestigden gisteravond, dat tusschen vertegenwoordigers van de Bank van Spanje en van Parljsche bankiersfirma's onderhandsdie besprekingen worden gevoerd over de mogelijkheid van credielverleening aan Spanje. .;'. De daarbij belrokken Fransehe banklersllr ma's zijn de Banque de Paris el des Pays Bas. Lszard Frtres en Louis Dreyfus en Co. Ook de firma Mendelssohn en Co. te Amsterdam is bij de besprekingen betrokken. Op hel oogenblik zijn de onderhandelingen nog in hel geheel niet officieel en slechts van voorbereldenden aard. Het tot sland komen van een overeenkomst zou natuurlijk afhangen van verzekeringen inzake de bescherming, welke bultenlandsche belangen ln Spanje in de toekomst zullen genieten. Do definitieve besprekingen kunnen nlet worden geopend, zoolang de tusschen Frankrijk en Spanje hangende kwesties niet goregeld zijn. Voorts wordt er op gewezen, dal onder de huidige omstandigheden een crediet slechts kan worden verleend mcl nadrukkelijke toeslemming van de Britscho en de Fransehe regeerlng. Men kan zich voorstellen, dat de verstrekking van hel crediet ook afhankelijk zal worden gesteld van bepaalde voorwaarden op buitenlandse!! politiek terrein. Aanwijzingen omtrent de hoogte van het eventueele crediet zijn praemaluur te achten, n officleele Spaansche kringen te Parijs ontkent men lels af te welen van financieele besprekingen. Men verklaart dat de mededeelin gen. welke dienaangaande In de pers zijn ver schenen, onnauwkeurig zijn. lusachen Spanje en Chili. Vit Santiago de Chili: De zaakgelastigde van de Chlneenschede Chileenschc ambassade te Madrid heeft het Chilcensche ministerie van Buitenland-ene Zaken medegedeeld, dat een geschil is gerezen tusschen de ambassade en de regeering van Franco Inzake hel asylrecht van de ambassade. De regeering van Franco ontzegt de ambassade dit recht ten aanzien van do republlkelnsche vluchtelingen en Franco heeft om deze reden zelfs nog nlet de exequatuur verleend aan den nieuwen ambassadeur, welke door Chili is voorgesteld. In welingelichte kringen van het Chileensehe ministerie van Bultenlandsche Z ':..> veronderstelt men, dat hel geschil spoedig op bevredigende wijze zal worden opgelost.

Stanley over do door Engeland aangegane verplichtingen


nister zelde, dat in buitenlandsche bladen te verslaan wordt gegeven, dat Engeland, wanneer het er op aan zou komen, zijn verplichtingen niet zou nakomen. lemand die zooiets schrijft, Js volgens Slanley slecht op de hoogte van het gemoed der Britten. Indien ooit de rampspoedige dag zou komen, dat wU geroepen zouden worden ons woord in te lossen, zou geen slem in dit land worden ge boord, welke zou aanraden ons aan onzen plicht te onttrekken.
gisteravond te Londen gesproken over de door Grootrlttanje gegeven waarborgen. De ml-

Uit Londen:

Mlnlster Oliver Stanley heeft

Blijkens uit Washington ontvangen berichten, zou de meerderheid .van het Huls van Afgevaardigden en den Senaat haar goedkeuring hechten aan een belastingverlaging tijdens deze congreszitting. Vermoedelijk zullen dus wrijvingen tusschen Congres en regeering te verwachten zijn. De begroollng voor landbouw door de Senaat goedgekeurd. Uit Washington. De Senaat heeft de begrooting voor landbouw ad 1211 millioen dollar, een recordbedrag, goedgekeurd, nadat met 42 tegen 28 stemmen een motie was verworpen. waarbU was voorgesteld de begroollng naar de commissie terug te zenden. De begrooting komt nu weer in het Huls van Afgevaardigden. Verwacht wordt, dat nog overleg tusschen belde huizen noodlg zal zijn voor de wet Is goedgekeurd. Argentijnse! wetsontwerp tot verbod van hullenlandsche politieke partijen. Uit Buenos Aires. Het ontwerp van wet tot het verbieden en ontbinden van politieke par tijen, welke hun opdrachten uit het buitenland ontvangen, alsmede van vereenigingen van bul tenlanders, die propaganda maken of afhankelijk zijn van bultenlandsche politieke partijen is heden ingediend.

In de VSlkische Reobachter schrijft dr Gbbels onder het opschrift bajonetten als wegwijzers" 0.m.: De Poolsche openbare meening zou er goed aan doen zoo langzamer hand weer te ontwaken uit haar nerveuze oververhitting en den blik te slaan op de be staande werkelijkheid. Niemand zal het Pool sche volk verhinderen verder zijn eigen belangen te behartigen. Dat de Poolsche bajonet het daarbij den weg zal wijzen interesseert ons voor het oogenblik niet overmatig. Wij spreken slechts de hoop uit, dat het Poolsche volk niet in die richting g.at, welke op de in Polen uitgegeven nieuwe landkaarten is aangegeven en welke dc Poolsche pers lot dicht voor de poorten van Berlijn laat eindigen. Want in dat gebied hebben wij reeds onze Duilsche bajonetten als wegwijzers opgesteld. En die zullen er ln geval het noodlg mocht zijn geen twijfel over laten, waar Polen ophoudt en Duitschland begint. Uit Warschau. Dc Poolsche openbare mee ning verzet zich legen leder denkbeeld een volksstemming te houden in Danzig. Te Danzig heeft het gerucht dc ronde gedaan, dat de nationaal-socialistische autoriteiten opdracht hebben ontvangen een volksstemming voor te le bereiden voor 28 Mei, den verjaardag van de eerste overwinning van dc nationaal-socialisten bij de verkiezing van den landdag in 1933. Het rechtsche blad ABC bericht, dat talrijke leden van SA en SS naar Danzlg zijn gekomen met de opdracht de volksstemming voor ie bereiden. De nationaal-socialisten moeten zlch echter wel bewust -ljn. dat Polen nooit een volksstemming zal toelaten in de vrije stad, welke aan Poolsche autoriteit onderworpen is, zegt het blad. Standbeelden van Dultsche keizers voor de Poolsche verdediging. Uit Warschau: De gemeenteraad van Myslo wiek in Poolsch Silezi, heeft besloten 1700 kilogram brons aan te bieden aan het fonds voor dc landsverdediging. Dit brons is afkom lig van de standbeelden van dc Dultsche keizers Wilhelm I en Frledrich IV, welke op pleinen van deze stad hebben gestaan.

De Russische positie in Azi


Uit Moskou: Het Telegraafagentschap dei* gemachtigd het door een Ja pansch persbureau verspreid bericht tegen te spreken dat 50.000 man Sowjettroepen op weg naar Noord-China zouden zijn. Dit bericht wordt dwaas genoemd en is vol gens Tass van allen grond ontbloot. Uit Sjanghai: De Amerikaansche tor pedojager Bulmer heeft opdracht ge kregen te stoomen van Foelsjau naar Koe langsoe waar Japansche mariniers aan land
Sowjetunie is

komen en den gezinsomvang betreft als volgt


verdeeld:

Aantal Gemiddeld aantal gezinnen gezinsleden Gezinsinkomen 9602000 m 136 32 20002500 13? 42 2300 of meer 7? 4.4 Totaal .... 250 4.1 De totale uitgaven voor levens en genot middelen beliepen in de groep der laagste inkomens 857 M in de middengroep 1027 en in de bovenste 1284, met een algemeen gemiddelde van lOl? M. met de volgende percentsgewljze

..... ....

zijn gezet.

verdeeling:

Inkomensgroep Levensm. .. 922 922 89.0 Dranken .. 32 3.4 65 Tabak 4.6 4.1 42

Laagste Middelste Hoogste

Algem.

POLITIEKE INVLOED OP DE RECHTSPRAAK IN MEXICO

gemldd. 91.4 42 4.4

Van de uitgaven voor levensmiddelen waren voor de groep als geheel 41.4 percent voor plantaardige, 542 voor dierlijke voedingsmiddelen en 4.1 voor gemengde spijzen in koffie huizen en dergelijke bestemd. Deze verhou dlngscljfers vertoonen voor de verschillende inkomensgroepen weinig afwijkingen. Het gemiddelde verbruik per gezin en per dag bedroeg o.m. voor brood 1040 gram. meel en meelspljzen 176 gr rijst en peulvruchten 35 gr., aardappelen 1453 gr groenten 323 gr fruit en conserven 178 gr suiker 132 gr plantaardig vet 19 gr volle melk 0.98 liter, boter 52 gr kaas 41 gr., eieren 0.7 stuks, margarine en reuzel 103 gr vleesch en vleeschwarn 324 gr. en vlsch 60 gr. Dc uitgaven voor dranken waren procentueel als volgt verdeeld:

Arrestatie wegens vrijsprekendvonnis?


ons." Net geval van den I2dgar 1.. Lmoot geelt een treffend beeld van de rol, welke politieks invloeden in Mexico by rechterlijke be-

Amerikaan

Men schrijft

Laatste Middelste Hoogste Algem. inkomensgroep gemldd. Bier 745 68.3 71.1 71.0 Gedlstill. 12.6 10-2 5.1 8.6 Vrucht.w. 8.6 13.7 7.7 9.9 Alc.vr. dr. ..4-1 12 16.1 10.5

... ...

Estland en Letland
Neutraal, geen bezwaar tegen non-

Prins Paul naar Florence


Uit Rome: "vanochtend zijn prinsregent Paul van Zuidslavi en prinses Olga naar Florence vertrokken waar U de gasten zullen zijn van

De Engelsch-Roemeensche

overeenkomst

De tekst der l^glshN^m--he hanclelsover eenkomst, welke l,ern!d6a te Boekarest l, e pu-llct-erd, schijnt, aldus Nvs. op tal van punten genspireerd te lljn door de NultschN-r!nli overeenkomst. Inderdaad vindt men er de voornaamste clausules ta. welke eenlge weken geleden velerlei ommen taar hebben opgeleverd, het verlee-nen van vrije zone,, faciliteiten voor de verkrijging van vergun ning tot exploratie, van concessie en exploitatie van petroleumgebletlen. de zending van deskundigen om het Roemeensche bedrijfsleven te voegen naar debehoeften der Engelsehe markt en tenslotte de regeling van de betaling. Het voornaamste verschil is. dat Engeland een crediet verleent van 5 millioen pond. hetgeen -witschland niet heeft kunnen doen. Oultt-ehland kan overigens Roenhe producten opnemen, dle het niet in deviezen zal behoeven te betalen. Engeland 1 verplicht rekening te houden met .lm dominions en de prijzen op de wereldmarkt. Het kat, dus slecht, een beperkte hoeveelheid invoeren. Ten slotte kan Roemen!" slechts met moeite de ult Engeland Ingevoerde producten betalen. Evenals de Nultseh-Roemeensehe overeenkomst 1 ook de Engelseh-Roemcensehe overeenkomst een kaderovereenkomst. Voor het oogenblik zljn te resultaten er van nog niet te beoordeelen. Engeland heeft op leder gebied de clausule ver worven van metbegunUgd natie, wat dit de * treft toont Roemeni openlijk, dat het de politiek belijdt van de pen deur. daar het bereid is met ledereen samen te werker

den prins en de prinses van Plemont. De koning en de koningin van Itali vergezelden het prinselijk paar te Rome naar het station. Na af scheld te hebben genomen van het koninklijk paar en van den Duce, vertrokken de prins en de prinses met een pedalen trein, terwijl de muziek de volksliederen van Zuidslavls en Itali speelden. Ilnlturbund in Zuldslavlll. Uit Belgrado: Bevestigd word, dat het ml nisterie van blnnenlandsche zaken de statuten zal goedkeuren van het Xullurverband. een cultureele organlsalie der Duitsche minderheid in Zuldslavil. De Kroatische kwestie. zfaar Havas uit Belgrado meldt, zal de staking van twee dagen van de studenten van de universiteit te Belgrado om te protesteeren tegen de vertraging inzake de Lervtscbl-roall. sche overeenkomst waarschijnlijk door andere Zuidslavische universiteiten worden nagevolgd. De studenten moliveeren hun actie met een veroordeeling van het noodlottige werk van zekere kringen te Belgrado, die er naar streven de inwilliging van den rechtvaardigen eisch der Kroaten te voorkomen, die aansturen op een burgeroorlog, buitenlandsche tusschenkomst, verbrokkeling van Zuidslavlil en slavernU voor al zijn volken. Dultsehe economische delegatie naar Bulgarije. Uit Sofia: Een Duitsche economische delegatie is in Bulgarije aangekomen om de mogelijkheden te onderzoeken den uilvoer (e ontwik kelen van Bulgaarsche producten naar Duitsch land. ZU zou zich in de eerste plaat, interes seeren voor Bulgaarsche wol.

met Duitschland Uit Riga: Aan den vooravond van den sden verjaardag van het autoritair bewind heeft de minister van financin Valdmanis, in tegen woordigheid van Ulmanls, voor de economische en cultureele raden een uiteenzetting gegeven van de ontwikkeling van het financieel en economisch leven van Letland. Vervolgens sprak de minister van buitenlandsche zaken Munters, over den buiten landschen toestand. HU gaf uiting aan de hoop. dat de kleine mogendheden buiten een conflict
agressieverdrag

Dit beteekent, dat per hoofd werden verbruikt in de laatste inkomensklasse 8.1, in de middelste eveneens 8.1 en in de hoogste inkomensklasse 23.2 Uier bier (welk laatste cijfer zoo groot werd als gevolg van het in deze groep medegerekende gezin van een werkman in een bierbrouwerij, die vrlj bierverbruik voor zijn gezin genoot) en 03 liter gedistilleerd. In het geheele rUk werden in 1937 per hoofd gemiddeld gebruikt 823 liter bier. 11.1 liter gedistilleerd en 6.8 liter wljn. Wat ten slotte het tabaksverbruik betreft, bleek, dat in 85 pet der gezinnen sigaren. in 78 pet cigaretten en In 69 pet tabak gebruikt werd; slechts in 13 gezinnen werd in het ge heel geen tabak gebruikt. Zooals ook wel te verwachten was, kwam het sigarenverbrulk inzonderheid in de groep der grootere inkomens voor. nl. 54 stuks per hoofd, tegen 24 in de laagste groep en 30 in de middelste; voor clga retten waren deze cijfers 182.149 en 129 en voor tabak 0-1. 0.4 en 0.4 kg. In het geheele rijk bedroeg in 193? het verbruik per hoofd der totale bevolking 129 sigaren, 609 cigaretten en OH kg rooklabak.

een petitie ingediend tegen dc confiscatie van zijn bezittingen in het havengebied van Man zanillo door het dept van Oorlog. Er waren indertijd onderhandelingen gaande met Smoot, doch dete werden op last van het ministerie van Oorlog plotseling afgebroken en Smoel bezllllngen werden vernield of in beslag genomen. Het Hooggerechtshof, in laatste instantie beslissende over de petitie van Smoot. heeft bij de uitspraak van 5 April 1939 hem in het gelijk gesteld en de verrichting en inbezitneming van zijn eigendommen zonder dat hem daar voor eenige schadeloosstelling werd gegeven, ongrondwettig verklaard. Deze beslissing heeft bij het publiek veel kritiek uitgelokt. De drie rechters, die voor de beslissing hadden gestemd, werden in do pers openlijk beschuldigd van anlipalriottisme. van antirevolutionaire gevoelens, en - werd afkeuring over uitgesproken, dat zij een vreemdeling bevoordeeld hadden ten nadeele van nationale belangen. Deze publieke belangstelling en publieke kritiek hadden tot resultaat, dat het Congres zich met deze aan gelegenheid ging bemoeien. Een commissie van onderzoek werd benoemd om het Congres in te lichten of het gewenscht was de drio bedoelde rechters uit hun ambt te zetten. Het Hooggerechtshof heeft daarop verklaard aan het Congres geen verantwoording schut dig te zijn omtrent de door het Hof gegeven beslissingen. Echter heeft het Hof zich w.l reeds moeten laten welgevallen, dat dc drie bedoelde rechters naar een andere Kamer van het Hof zijn overgeplaatst, welke maatregel in verband gebracht wordt met de omstandig held. dat dc Kamer, welke de voor de regee ring niet gunstige beslissing heeft gegeven, binnenkort nog belangrijke zaken zal moeten berechten, zooals de confiscatie der petroleum maatschappijen en van de Ericsson Tclcphot-e
Company.

slissingen spelen. Edgar X. Smoot. een Amerikaan, had In 1931

Verloving aan het Egyptische hol verwacht


verloving van de tweede zuster des Konings Prinses Fayza. met haar neef Nabil Izzet Has san bekend zal worden gemaakt. Prinses Fayza

Uit Kalro: Men verwacht, dat binnenkort de

is 15 jaar en Prins Hassan 25.

Uit Athene: Lelth Ross is vandaag te Athene aangekomen teneinde handelsbesprekingen te voeren met de Grieksche regeering.

Generaal v. Brauehitseh
te Berlijn terug
Oe opperbevelhebber van het Duitsche lager, generaal von Brauehilsch. is gisteren vsn zijn reis naar Itali en Lib- te BerlUn teruggekeerd. BU zUn vertrek heeft hij den

Denemarken en het Duilsche aanbod Uit Kopenhagen: Dcnemarkn hoeft zijn antwoord op het Duilsche voorstel tot een nonagressieverdrag nog niet verzonden. De radiolen zijn voor het sluiten van een dergelijk ver drag terwijl de conservatieven zich hiertegen verzetten. De overige partijen zijn verdeeld. Sten verwacht, dat Dinsdag of Woensdag as. een besluit zal worden genomen.
BARON LOUIS ROTHSCHILD TE PARUS.

vangsten fer eere van het bemoei, van prins Een foto, genomen tijdens een der Zuidslavi aan Itali. Men ziet op den voorgrond de *2uidlav**.e en Paul van Italiaansche vorstelijke personen.

Uit Parijs: Baron Louis Rothschild. die na een jaar gevangen te hebben gezeten, toestemming heeft gekregen Dullschland te verlaten, 1 vanochtend te Parijs aangekomen.

Inmiddels werd de heer Smoot, weins pelilio dus werd toegewezen, gearresteerd onder bc schuldiging van schending van de voorwaarden van een concessie tot invoer van timmerhout in Mexico. Deze schending zou bestaan beo ben in het feit. dat hij door een andere haven dan dc in dc concessie aangeduide het hout had ingevoerd. Niet onvermeld mag blijven, dat deze schending van voorwaarden, waarop dc heer Smoot nu plotseling gearresteerd werd, ongeveer 17 jaar geleden zou heb ben plaats gehad. De Amerikaansche ambassadeur Is toen tus schenbeide gekomen en heeft de invrijheidstelling van Smoot welen te bewerken. Mr -*osephus Daniels heeft toen op het Ministerie van Buitenlandsche Zaken een ver klaring afgelegd, waarin hij zeide, dat hij den indruk had. dat dc arrestatie van Smoot te wijten was aan de beslissing van het Hooi* gerechtshof en nlet aan dc 17 jaar geleden ge pleegde overtreding. De Mexicaansche re Roering heeft toen Smoot tegen borecslelllt-t in vrijheid gesteld. Men wacht nu met spanning af of nog andere maatregelen legen de drie raadshecren zullen worden ondernomen.

HET VADERLAND

. ZATERDAG

13 MEI 193

->

AVONDBLAD B

DUITSCHE VELEGGIIVGSPOLITIEK

Koning George zal te laat aankomen in Canada


Mist dwingt herhaalde,.-* tot stoppen Uit Londen: De bijzondere correspondent van Reuter aan boord van de _npres- of Australia bericht, dat gisteravond plotseling de mist rond het schip optrok. Men kon toen zien, dat het schip omringd was door ljsvelden en ijbergen. Een uur later k-wam de mist weer even plotseling opzetten en het schip werd wederom
stilgelegd.

BEZOEKT
(Halte

Het nieuwe linaneieele plan en de kapitaalmarkt


Onze financieele t-orrespondent te Berlijn schrijft ons: Over het Nieuwe Financieele Plan (men schrijft de woorden hier met hoofdletters) zal men nlel spoedig zijn uitgepraat Daar het plan eerst onlangs In werking is gelreden, bevindt men zich thans, wat zijn resultaten aangaat, nog In een tijdperk van voorspellingen en ver wachtingen. Een ding staat echter toch reeds vast n.L dat dlt plan heel wat verandering brengt in het Dultsche spaarwezen on ln de al gemeeno beleglngspoiliiok van het Rijk. Tot nu toe lag het in de bedoeling van den staat met behulp der rijksleeningen beslag te leggen op alle braak liggende kapitalen. Bovendien werden sedert April 1938 de bekende L!el>>rhat^rwelsungen" uitgegeven als N nanclerlngsinslrument op korten termijn, en hiermede werd zoowel een beroep op de geldmarkt, als op de kapitaalmarkt gedaan. Do emissies aan rijksleeningen hadden geleidelijk zoodanige afmetingen aangenomen, dal er voor emissies van andere obligaties of aandeelen op de kapitaalmarkt ln het geheel geen plaats: meer was. Volgons een officieele Dullsche statistiek bereikte de geldkapilaalvorming in 1938 ongeveer 10.2 mllliard Mark. Anderzijds steeg alleen reeds de officieele Rijksschuld met 9.3 milllard Mark. waarvan voor 7.85 mllliard Mark nieuwe schulden op langen termijn en 2.63 milllard Mark nieuwe schulden op korten termijn (Lieferhatzanwelsungen en rentelooze Rljksschalklstbiljetten). Door amortisaties kon de Rijksschuld op half langen termijn worden verlaagd mcl ongeveer 930 millloen en de oude Rijksschuld met ongeveer 250 mlllioen Mark. Voor verdere beleggingen op langen termijn stonden, ais gezegd, vrijwel geen middelen ter beschikking. De pandbriefinstellingen konden voor de financiering van den woningbouw, welke zeker zeer dringend Is, ln 1938 door den verkoop van 4*' pet blnnenlandsche pandbrle ven nog geen 170 mNlioen Mark verstrekken. ZIJ moesten echter zelf voor bijna 200 millloen Mark llquidatiepandbrleven en bultenlandsche pandbrieven honoreeren. zoodat hler per saldo van kapitaalvorming In het geheel geen sprake kon zljn. Het totaal aan Industrieele emissies bedroeg in 1938 slechts 107 millloen. De circulatie aan communale obligaties daalde In 1938 zelfs met 111 mlliloen! Weliswaar werden in 1938 voor 822 Mark aandeelen uitgegeven, maar daarvan heeft het Rijk zelf een aanzienlijk gedeelte overgenomen, zooals. blj voorbeeld, het gansene 240 millloen Mark bedragende aandeelen kapitaal der Hermann GringWerken. Beslissend voor den gang van zaken op de vrljo markt en op de kapitaalmarkt waren de rijksleeningen. De spaarbanken hebben voor ongeveer 1.6 milllard Mark. de sociale ver zekeringen voor bijna 1 milllard. de verzekerbigamaatsohappijen voor bijna li mllliard en de gemeenten voor ruim 200 mlllioen Mark Rijksleeningen en rentelooze schatklstblljelten overgenomen. Voorts hebben ook de credietbanken haar voorraden leeningen en schal kistwlssels aanmerkelijk verhoogd. Door het Nieuwe Financieele Plan zijn nu. zooals de ..Pressedienst fr Wirlschaftsaufbau" juist opmerkt bepaalde gebieden afgebakend, welke ofwel voor de officieele, ofwel voor de particuliere financiering gereserveerd zijn. De belasUngbons, en dit ln het bijzonder de bons I, zullen in de toekomst het belangrijkste middel der kapltaalbelegging van het be drijfsleven zljn. De kapitaalvorming bij de credletbanken zal in hel bijzonder op het plaatsen van belastlngbons II en van rente loozo RijkssohatklsHiiJetten worden geconcentreerd, maar tevens zullen de banken credlelen In loopende rekening moeten be a ' schikbaar stellen voor het gansene productieen atzelbedrljf. De groole lichamen als spaarbanken, sociale verzekeringen, verzekeringmaatschappijen, enz. zullen ook In de toekomst moeten rekenen op het overnemen van rijksleeningen op langen termijn, en zulks, volgens genoemden persdienst wellicht in gelijke mate als In 1938. De spaarbanken zullen hierbij door de stijgende vorming van spaarkapitaal meer speelruimte voor het finan eieren van het Realkredlt" en van hel persoonlijke credlet verkrijgen. Beslissend voor den verderen gang van zaken ls echter dat In de toekomst op de vrije markt geen Rijksleeningen meer zullen wrden geplaatst en dal de particuliere vraag naar fondsen mcl vaste rente zich uitsluitend op pandbrieven, . communale obligaties, lnduslrieele obligaties en. in geringe mate, ook op aan doelen zal kunnen coneenlreeren. Voor de pandbriefinstellingen is zulks mogelijk geworden door de gedeeltelijke opheffing van het emissloverbod en door de van bevoegde zijde verstrekte vergunning tot het emllteeren van pandbrleven voor een totaal van bijna een half mllliard Mark. Bovendien heeft de Rljksminlsler van economische zaken nog de geleidelijke emissie van ongeveer 1 milliard mark Industrieele obligaties aangekondigd en ten slotte kan tegen den aanstaanden herfst oorook een emissie der Rlj wegen worden verwacht Tijdens de afgeloopen weken zijn eindelijk weder nieuwe pandbrleven verkocht en ook eenige industrieele obligaties alsook leeningen van lndustrlebanken geplaatst Daarbij Is ge bleken, dat er van een ..concurrentie" tusschen pandbrleven en lnduslrieele obligaties geen sprake Is. Belde groepen hebben een verschillenden kring van beleggers. De lndustrleele obligaties leveren gemiddeld 8 pet op. terwijl het gemiddelde rendement bij de pandbrieven ongeveer 4.6 pet bedraagt. Deze zijn dus minder aantrekkelijk dan de induslrieele obligaties. Maar anderzijds ls het koersrisico bij de industrieele obligaties ook grooter dan bij de pandbrieven. welke nauwelijks aan koersschommelingen onderhevig zijn. OMA OP DE MOTORFIETS. Een grootmoeder, grootvader, moeder, vader en baby maakten in een motor met zijspan een tochtje door de landelijke dreven van Drlffield in Vorkshlre. Alles ging voortreffelijk, de baby kraaide, grootvader voelde zich weer jong en zelfs grootmoeder voelde haar tegenzin tegen de moderne stoomfiets allengs slinken. Tot plotseling het onverwachte ge beurde. De motor reed tegen een boom en sloeg om. De vader en moeder liepen lichte snljwonden op, maar de heldin van den dag was grootmoeder, die do baby in den zijspan even voor dc botsing in haar armen had ge klemd en zoo voor ongelukken had behoed. STANDBEELD VOOR PASTEUR
IN ARGENTINI Uit Buenos Aires: De medische faculteit van do hoogesehool te Buenos Aires heeft eenslommig besloten de regeerlng te vragen een tand-

MODEL FLAT

ONZEI

Kerknieuws
ALGEM. SYNODALE COMMISSIE DER NED. UERV. KERK
De vierde zitting
Net voorstel voor groote toelagen ult het Fonds voor noodlijdende kerken en personen bedroegen l 41.110 tbe"-^*-baar is 116.400): voor kleine toe lagen aan personen 1755 en voor klelne toelagen aan gneenten."MO. Op voorstel van tien heer Barbas wordt besloten, aan de Synode voor te stellen, den besturen op te dragen, de blijken de Handelingen der Synode In zake het Fonds voor <-odlijdde kerken en personen en de Generale kas achter stallige gemeenten op hun verplichtingen te doen
wijzen. In behandeling komen de aangelegenheden van het Fonds der lled. Berv. Kerk ter voorziening

Ingezonden Stukken

Voor een sterke vloot


Spaart op buitenlandsche reisen. Aangezien de internationale verhoudingen ln do wereld zloh -don laatalen lijd zoodanig hebbon gewijzigd, dat ons land zeer grool kans loopt bij een conflict tUsSohen omringende landen in Europa, zoowel als ln Azik. te ' worden betrokken, ls het zeer verheugend, dat. Regeering en volksvertegenwoordiging zich inspannen om do verdediging van ons Rijk te verbeteren en te trachten de oorlogakansen zoo gering mogelijk te doen zijn. Zooals reeds zoovele malen van bevoegde zijde is betoogd, zijn do gevaren groot waaraan wij ons blootstellen, Indien niet een sterk leger en een sterke vloot ons beschermen. De tijden zijn voorbij dat wij op de bescherming van groolo buurlanden mochten rekenen. Integendeel, wij zullen door een actieve zelf swndlgheldspoiltlek te voeren en door ons zelf zooveel mogelijk te redden, on, grondgebied moeien vrijwaren voor het govaar dat een strijd tussohen andere landen ln en mcl onze gebledsdeelen zal worden bevochten. Voor Nederland ln Europa is hot leger primair, voor het Rijk als geheel is dit echter de vloot, want een oventueele vijand zou zelfs zonder een voel aan wal te zetten met een sterke vloot onze verbindingswegen kunnen afsnijden en het land van zijn bestaansmogelijkheden kunnen beronven. Een sterke vloot verhoogt de kansen ons voor een oorlog te vrijwaren en ls ln slaat onze handelswegen in tijden van gevaar te beschermen. vit de mededeellngen van deskundigen ls gebleken,dat het dringend noodzakelijk is onze vloot met vier slagsohepen uit te breiden. Stagschepen toch maken de vloot tot een volwaardig geheet Zij dwingen den vijand bij een ovenlueelen aanval minstens schepen van gelijke sterkte in te zetten, hetgeen, gezien het betrekkelijk gering aantal slagsohepen in de wereld, al weer een sterke beveiliging voor de rest van de vloot en ten slotte voor het ge heele Rijk beteekent f 40.000.000 per jaar en een uitgave ineens van 400 mlllioen gulden zullen noodlg zijn Voor de uitbreiding van de vloot met deze vier slagsohepen. Gevoegd blj de uit anderen hoofde voor de Defensie benoodlAle bedragen be teekent dit een enorme verzwaring van onze Aan ons allen la het echter te beuordeelen of het behoud van onze zelfstandigheid, van onzen wereldhandel en het bezit van onze kolonin meer waard zijn dan het doen van deze uitgaven. Laten wij beseffen, dat onze toekomst voor een groot gedeelte door ons zelf gemaakt dient te worden. Maar dan zal het ook noodlg zijn. dat wij hiervoor offers brengen: dat wij bijvoorbeeld bereid zijn onze bultenlandsvhe plezlerrelzen, waarmede wij helpen per jaar 43 mlliloen gulden naar het buitenland Ie brengen, te be perken en zoovele andere luxe-uitgaven inkrimpen. Veest bereid vrijwillig mede te werken, opdat het de Regeerlng mogelijk zal zljn. zoodra zij dit noodlg oordeelt, de onontbeerlijke offers van ons te vragen. Steunt de Regeering blj voorbaat, opdat zlj spoedig en zoo snel mogelijk de hiervoor verelsohte maatregelen kan nemen, Er Is geen lijd le verliezen! I* 8. VROUWEN VREDEBGANG 1939. Zooals bekend zal op 17 Mei a. in Rotterdam de 6e Vrouwen Vredesgang gehouden worden. -,'-*? . ""-...v , I Ten behoeve,vip belangstellenden geven wU hieronder eenlge-neddelingil? die van nut kunnen -Un. De deelneemster dienen In het bezit te zijn van een deelnmstersbewUs. hetwelk a 10 et verkrijgbaar zUn bij de wUltboofden vermeld op de in ledere wUk opgehangen raambiljetten. De NS. stellen speciale relourkaanten be schikbaar a 50 cent. welke den heelen dag geldig zijn en.voor houdsters van deelneem ster-bewijzen in vorvn*kiop verkrijgbaar zijn in ht Vredeshul-, Laan van Meerdervoort 19 en ln het Volksgebouw, Prinsegracht. Boven dien "-uilen ze p den da--' zelf verkocht worden aan twee speciale loketten aan het sta tlonHH. Op de heenreis dient te worden uitgestapt san het station Rotterdam -leur, terwijl het vertrek dient te geschieden van hst station Notterdam D.P. kunnen,zich per auto Slecht ter heen achter den stoet aansluiten, doch dienen hier voor elf te zorgen. Ten slotte richten wlj een oproep tot allo Vrouwen en Moeders van haar verlangennaar

uw

Laan van N. 0. Einde 212


VOORBURG Blauwe Tram en eindpunt I>Un 7)

Ten gevolge van het herhaalde stoppen In verband met den mist. zal het vrijwel onmogelijk zijn het schip op den vastgestelden tijd Maandag au, te doen aankomen. Te middernacht volgens de scheepsklok bevind het schip zich ruim 500 km ten ZuidOosten van Kaap Race op New Foundiand. Geschenk van Canada voor het koninklijk paar. Uit Ottawa: Uit naam van het geheele land zal Mackenzie Klng. de minister-president van Canada, het koninklijk paar op hun bezoek aan Canada een gouden bord aanbieden, waarop een kaart van Canada is gegraveerd. Op deze kaart zal de route, welke zij zullen maken en de plaatsen, waarin zij zich zullen ophouden, slaan aangegeven. Vermoedelijk zal dlt geschenk 20 Mcl worden aangeboden, wanneer de verjaardag des konings zal worden gevierd in Canada.

In een der Flatgebouwen van de Bouw maatschappij Duinrade", is door ons. een der Flats geheel compleet gemeubileerd en gestoffeerd. De keukenlnrlchtlng e.a. werd verzorgd door de fa. -.OVMO. Deze flat stellen wij dagelUks ter bezichtiging van I3 U. Ook des Zondags.

Vrede te getuigen, opdat de VredeswU ster ker worde. Ook de Heeren wekken wU op van hun Vrede-nvll te getuigen door op den dag van den Vrouwen Vredesgang een witte bloem te dragen en in gedachten de demonstrerende Vrouwen te begeleiden, opdat het verlangen naar een Rechtvaardigen Vrede steeds dieper en sterker worde. Het secretariaat van het "plaatselijk Comit ven Haag, waarvan mevrouw E. O. de -don ch-z-HaiUnk, Eere-l-residente is. la gevestigd Amandelslraat 1, alwaar u alle inlichtingen kunt krUgen.

WEEKBLADEN
Wereldkroniek brengt ons blj de adelborton te Willemsoord, die we bij velerlei lessen en oefeningen zien. terwijl bultenop een fraaie foto van zeilen de deining voelbaar maakt. Een andere zeer geslaagde fotoreportage ls dle van en Ima 1a-apditle.Een aardige uiting van Amerikaan st-hen humor en kameraadsehappelljkheld ls de eerste l-Neuw-Vork-che ..balieklt-lversclub waar belangstellenden uren door, dank zlj lang ongestoord kunnen genieten van het toezien bij het 1-ecl-hl-eeren van grondwerk blj het bouwen. Van Dan-lg. de veelomstreden stad, zljn eenige karakteristieke kiekjes opgenomen. Van den rijksten sportleven vrijgezel, Cont feofllo llos-i di Iontlra. worden enige prestatie, vertoond. Verder van allerlei in woord en beeld en de vaste

A. H. VOET
*o-u->-^ion^-m<

WAGENSTRAAT 4

NIEUWE BURGEMEESTERS
Assistent van dr Zimmerman te Middelburg benoemd
BU K.B. is met ingang van I Juni 1939 be noemd tot burgemeester van Middelburg, mi* dr -". van V/alre de Bordes. De nieuw benoemde burgemeester van Middelburg werd geboren te Utrecht op 6 Juni 1894. In 1918 heeft hij zijn studie aan de RUksuniversiteit te Utrecht beindigd. Hij is werk zaam geweest aan het secretariaat-generaal van den volkenbond te Genve en is dr Zimmermann behulpzaam geweest bij diens werkzaamheden te Weenen. Gedurende zijn studie aan de Rijksuniver.telt te Utrecht ls hij reserveofficier geweest. Mr dr J. van Walr de Bordes woont thans te Utrecht.
Soc.-democra t e

Voor het jaar 1938 werd 18141 uitgekeerd. Voor 19 la f 8150 beschikbaar, hoofdzakelijk bestemd voor evangelisatie en got-t^te-sto!terwljs ln kleine gemeenten of buitengemeenten, wordt evenals het vorig jaar weder f4228 ult de Gen. ka beschikbaar gesteld, dan kunnen de ultkeerlngen voor 1940 op f 9010 worden gesteld. Er zijn 28 aan
vragende

ln de geestelijke behoeften van hare ---enten, waar eigen middelen ontbreken. De rekening van ontvangsten en uitgaven (1938) wijst en bedrag aan van f 24*49 met een saldo van 110263 (vorig jaar f 15.183). De balans per 31 Dm. van 1 138.171. Met tank wordt weder melding gemaakt van de jaarlljksehe gift groot f 750 van HJW. de Koningin.

rubrieken.

totaal van f-lst.

gemeenten. Voorgedragen

wordt een het -simde

De wetten tegen de Joden in Bohemenen Moravi


Havas meldt uit Praag: De ministerraad heeft de redactie opgesteld van de Jodenwlten. De wetten zullen pas worden gepubliceerd, nadat v. Neurath er zijn goed keuring aan zal hebben gegeven. Volgens Narodny Politika wordt het Jood zijn niet bepaald door het ras. doch door den
godsdienst.

De nieuwe burgemeester van Wildervank, de rayondirecteur van het soe. dem. Volksblad voor Groningen en Drente, de heer H. de Wit, AnllDullsche actie te Praag wiens benoeming we gisteren hebben medegedeeld, ls 12 April 1888 te Zandeweer geboren. Havas meldt uit Praag: Hij was eenlge jaren werkzaam in de landHet persbureau van de z.g. beweging voor nationale solidariteit maakt melding van. het en tuinbouw, bezocht de ambacht-school te optreden van betaalde onruststokers, di de Groningen en werkte op de Bronsmotorenfahuizen binnengaan en de bewoners vragen briek te Appingedam tot 1911. HU studeerde mede te werken aan obscure politieke acties. toen voor onderwijzer, deed het volgende jaar Het betreft het optreden van individuen, die examen, werd 1 Juli 1912 tijdelijk onderwijzer eenvoudig willen profiteeren van het patrtls te Emmer Erfschcldenvcen en zes maanden vast me der Tsjechen of die de Tsjechische natie in Emmer Gompascuum. onaangenaamheden willen berokkenen". 1914 hoofdacte te hebben behaald, Na De beweging noodigt de bevolking uit bc werd in heer de Wit ln 1918 hoofd der school de De doelde individuen aan te gevend te Niezijl. In 1918 behaalde hij de acte wiskunde Overigens wordt in een bericht vari het *Tsje l.o^ hetgeen mogelijk maakte, dat hij in JuU teka ook gewaarschuwd tegen onruststokers. : onthullen 1921 onderwijzer werd aan de uloschool te Delf Beide documenten, aldus Havas, hij aan deze school een illegale activiteit, welke gericht is tegen de zijl. Tot 1931 bleeftijd hij o.a. nog de ver acte bonden, in welken Duitsche ovcrhccrschlng in 13ohen.cn en Mo Fransch behaalde en werd toen rayondirecteur ravi6. van het Volksblad voor Twente tn Enschede, waar hij gemeenteraadslid werd in 1934, tot hij in Februari 1936 directeur van het blad in GroDIE BANKBILJETTEN ningen werd. INT BRIEVEN STALEN De heer De Wit is Ud van de Provinciale 'van Groningen. "'. Onze correspondent te Parijs telefoneerde oji/ ; vanochtend: .'! burgemeester Het eigenaardige in de zaak van de postbe ambten, dle bankbiljetten uit brieven stalen. Gelijk bekend, is benoemd tot burgemeester is, dat de administratie moest beginnen met van Brulnlsse de beer W. van den Berg Dz proces-verbaal op te maken tegen de afzenders wethouder van deze gemeente. De heer van van onaangeteekende brieven, waarin Franse" den Berg heeft van 1919 af zitting in den of buitenlandsche bankbiljetten Ingesloten wa1922 ren. Want daarop staat een boete van 600 tot gemeenteraad voor de A.R. partij. Sinds is hU wethouder. 6000 franken. Allang werden zulke zendingen Hij werd geboren 8 September 1880 te Brulin de belrokken stadswijk vermist (vooral aan soldaten), zonder dat een schuldige op heeter nlsse en Is een der bekende oester- en mosseldaad betrapt kon worden. De ontrouwe postbe kweekers In Zeeland. HU "*"-s medeoprichter van den Bond van Mosselkweekers in Zeeland ambten hooren aan de enveloppe of er biljetten in zitten of wel zij prikken er met een en is secretaris van dezen bond. Tot voor kort was hij lid van het dagelijksch bestuur van scherp mesje in. BU huiszoekingen zijn ver het Centraal verkoopkantoor voor mosselen to scheidene aldus ontvreemde voorwerpen geBergen op Zoom. Om zijn rijke kennis en vonden, met name fototoestellen en daarbij behoorend materiaal, evenals plakken chocolade. practische ervaring nam hij daarin een vooraanstaande plaats in. De eerlijk gebleven beambten hebben de politie geholpen met het zoeken naar de churftlge Voorts Is hU Ud* van de Kamer van Koopschapen. De dieven lieten zich door enkele handel te Middelburg, voorzitter van den raad vakgcnooten van den rechten weg afbrengen van toezicht der Cop. Boerenleenbank, lid en beroepen zich op degenen, die zich aan van den Dijkraad van het calamlteuze watersoortgelijke handelingen hebben schuldig g. schap Brulnlsse en voorzitter van de Ver. tot bevordering van Gereformeerd schoolonderwijs. maakt.

Als Jood zal degene worden beschouwd, die voor 30 Oetober 1918 Jood was of dle vr dien datum ten minste n Jood onder zijn ouders of grootouders had. Het aantal toegelaten Jood sche advocaten en dokters wordt vastgesteld op 2 pet. Joden zullen geheel uit het openbare teven zijn uitgeschakeld. Toch zullen er uitzonderingen worden gemaakt doordat bepaalde Joden bij wijze van eer zal worden toegestaan tot het arische ras ie behooren".

Wildervank

laakt, de jaarlljksehe glit van 124.000 tot 120.000 terug te brengen. De ontvangen -enten bedroegen 17769 (f 131 lager dan vorig jaar). De begrooting voor 1939 houdt rekening met een verdere ver laging. De wegens vacaturen nlet uitbetaalde toe lagen stegen in 1938 tot f7BlB. welk bedrag aan de Gen. kas is terugbot-ald. Dalen de giften ln 1939 niet verder, dan kunnen de uitgaven van 1938 ten bedrage van t54H84 worden gehandhaafd, als de toelage ult de baten ler gezangenbundels weder op '500 en de toelage ult de Jen. Kas op 23.000 wordt vastgesteld, liet totaal der voordrachten bedraagt f53.677. De ontvangsten en uitgaven van het Studiefonds bedragen ft met een saldo groot f 4629 (vorig laar f<552): die der balans l 7170. et --ordeeUg saldo bedraagt t7**. Er zijn aanvragen. Prof. Raiders rapporteert hierover en * draagt 19 studenten tot een bedrag van f 125 voor. Dc Generale Kas ten behoeve der Ned. Berv. Kerk heeft een rekening met f l57 aan ont vangsten en uitgaven. Bet saldo op 31 Dec. wijst aan debet en credit een bedrag aan van t90H95. De bijdragen der gemeenten bedroegen f2H52. zijnde f 2316 hooger dan het vorig jaar. De ont vangsten overtroffen de uitgaven met f 2-94. ; De ultkeerlngen bedroegen f66572 en kunnen voor 1!N! op f W-XX --orden vastgesteld. Er zljn 71 aanvragen van gemeenten en 94 van personen

tot verbetering eter schraalste predikant-traktementen. De rekening van ontvangsten n uitgaven loopt over een bedrag van 1 155.786 met een saldo groot f 42350: en de balans per 31 December over een bedrag van 300.343. De vrijwillige bijdragen waren f 1240 (f 109 lager dan vorig jaar), Het fonds ,Aanpakken" zag zll door renteverlaging genood

Hierna

volgen

de

aangelegenheden van

Panorama wijdt ons door middel van M. v. d. Kilst in omtrent het onderwijs op en hoogesehool der danskunst op Bali en de prestaties van Maria, dle den besten danser der wereld wordt genoemd. Een gellustreerd artikel behandelt den val van de Eastille. De Am^l_---h student B. "Lltnrriern-an heelt een nieuwe springstof uitgevonden, "il*. Alph, geheeten, waarvan de uitwerk*- wordt gedemo-- treerd. Van "-lelvreugd in Den Haag getuigt een fraai kiek van de Waldeck Pyrmontkatle en, meer Ironisch, het Middenstandsexamen ln de Grafelijke zalen va het Binnenhof. Verder foto's van Dan-ig. op gebied van sport en jeugdkampen voor werkeloozen en ander actueel
nieuws.
betoogt deze wek met grafische voorstelllngen op politiek gebied. Aan den schrijver Paul Ernst en den schilder Ferdlnand Georg WaldmMier. van wien twee doeken gekleurd zijn weergegeven, wordt aandacht gewijd. De moederdag wordt ge erd met een artikel over moeders van groote Duit

lllus.rlrto Zeltung Lelpzlg

lesten.

cher. "Uooie foto's zijn opgenomen ult Westfalen en uit Iran, ter gelegenheid van het huwelijk van den kroonprins met Prinses Few/ziet. van Egypte.

om

toelagen. Overgegaan wordt tot behandeling der rapporten van de provinciale correspondenten vet de voor-

HELIUM IN DEN BODEM IN HONGARIJE Het is mogelijk, lat in Hongarije bij de grens van Roemeni, helium zal worden ge vonden, het gas, dat Dullschland noodig heeft voor zijn Zeppelins. Reeds vele jaren is de bevolking van dit gebied gewoon diepe putten te boren, waaruit zU gassen put voor verwarming en verlichting. Men veronderstelt thans, dat hier ook helium zal worden gevonden, en deskundigen zullen een onderzoek hiernaar Instellen.

wordt

drachten uit deze kas. De zitting Is daarmee gesloten: de vergadering


vandaag -oortg<-t.

Bruinisses

'

DE GEREFORMEERDE BOND. Os M. van Grieken blijft voorzitter. p den onlangs gehouden Bondsdag deelde ds M. van Grieken van Rotterdam mede. dat hlj van plan was de functie van voorzitter, door hem nu 20 jaar bekleed, neer te leggen, tilt en bericht in De Waarheidsvriend", het wekelljk-ch orgaan .van den Geref. Bond^blijkt. lat aan r --->rnlmen Igeen uitvoering zal worden gegeven. Ds 'M. van

Radioprogramma
ZONDAG 14 MEL HILVERSUM L 1375 n 415Jm: 838 NCRV. 94 KRO. 5/ NCRV. 7^51L.5 KRO. 84 Morgenwijding. 94 Gramofoonmuziek. 104 Plechtig, Hoogmis. U.45 Gramofoonmuziek. 12.15 Midden standspraatje. lUS Gramofoonmuziek. 14 Lileralro causerie, 14.KRO-Melodisten en solist. .Vragenbet*^rdlng.'.is uKOKsmerorkesf asa^l, GraoseoilinuxieklV<4 Declamatie. 4.18 Zlekenloz. 4J584 Gramofoonmuxlek. 54 Gereformeerde Kerkdienst Hierna: Gewijde muziek (gr^>t). 7^5 Beriehien. 7^o Gramofoonmuziek. 84 Berichten ANP. Mededeellogen. 8.15 Harmonie St Cecilia". 8.45 Radloteoneet 94 GramofoenmuzlH. 9.03 Euro peeseh concert uil Riga. 94 Gramofoonmuxlek. 104 Berichte ANP. 10.40 Epiloog 11.0011.15 Esperanto nluwl. HILVERSUM D, NU m: BJS VARA. 124 AVRO. VPRO. 8.08AVRO. 8J Gra 54. VARA. SM 94 Berichten. 94 Tulnbouvrnalf mofoonmuzlek. uur. 94 Gramofoonrrnrxiek. 9.4 Causerie Van Staat en Maatschappij. 9.59 Berichten. 1000 VARAorkest en soliste. 10.40 Declamatie en gramofoonmuziek. 114 Esmeralda en orgelspel. 124 Crelu ,V/eg met de stakelselen". 1220 Berichten, hierna: AVROAmusemenlsorkest. 14 Gramofoonmuxlek. 14 Causerie Op een Indlsehrmsuoozall, 14Orgel spet 24 Boekbespreking. 250 Omroeporkest II versumseh Vrouwenkoor en solisten, (in de pauze: Pianospel). 3415 Gramofoonmuslek. 4.10 Zutphenscn. Mannenkoor. 44 Sportreportage. gramofeonmuzlelc en sportnieuws ANP. 84 VARA-Kinderkoor ..Do Merels". 84 Voor de kinderen. 84 Sportpraatfe. 8.18 Sportnieuws ANP. Gramofoonmuziek. 84 f^^slh-Oeeumenlsehe Dienst. 84 Berichten ANP. Radiojournaal, mededeellngen. 850 Reportage, met muzikale omlijsting. 94 Gramofoonmuziek. 9 t^neertgebouwo*tlest Toonkonstkoor. koor der Koninklijke Oraioriumvereeniglng en solisten. 10.40 Gramofoonmuziek. 114 Berichten ANP. Hierna: AVRO-Danee-Band en solist 11.40124 Orgelspet DROITtVII.II. 1509 ra: 50 Ch. Emesco's kwintet. 114 BBC.Hsrmonle-orkest 12.40 Gramofoonmuziek. 14 Voor tulnliefhebbers. 1.40 BBC-orkest 2-40 Eugene Pluis Tangoorkest 34 Missiepraatje, 3.40 Orgelspel. 44 Causerie -The ml-ster-, el pain". 4.40 Radlotooneel met muziek. 84 Causerie Thls and Ihaf. 54 Berichten. 54 Europeesch overzicht. 850 o Ine Barna orkest. 84 Fred sextet en solist 85570 Reportage. 7.15 Kerkdienst. Llefdadlgneldsoproep. tlO Berichten. B*B Vit 84 Zuebecl Nieuws ult Canada. tas Radlotooneel. 850 l^ndenach Theater-Concertorkest Cambrtd* tlnlversilellskeor en solisten. 938 Declamatie. 030 lZptloog.

jGri*en' blijft vxr-ilter.

..

..

Geref. Kerken.
De classis Winschoten heeft cand. T. Lopers te Rulncrwold. vroeger hulpprediker te Winschoten n beroepen predikant te Relllrigwolde, Kleuwe schans, toegelaten tot den dienst des Woords en der Sacramenten. De classis Winschoten heelt met Ingang van 1 Aug. aan ds *. D. Heer.lnk te GudoPekela, dle 40 Jaren predikant ls geweest, emeritaat vlnd.

_.

Hed. Herv. Kerk. aar *-H-tt-enl-5--*. door ds G. H. -toll van "-karante, voorganger Ver. Vrij Hervormden te Haarlem: naar Groenlo (toer.) Is D. 5. Haspels te Wamel en
Aangenomen: Op 16 el as. zullen voor herhalingsoefening onder de wapenen komen dc helft van het aantal korporaals en soldaten van de lichting 1933 van de afdeeling van het 2e regiment (veldl,rtlllrle. Plaats van opkomst is legerplaats bij Gldenbroek. datum van vertrek met groot verlof 1 Junt as.

Binnenland

DE RAADSVERKIEZINGEN
Vergeetachtigheid met noodlottige gevolgen en andere varia
Te Borsselen heeft degene, die voor de R.-K. lUst zou indienen, vergeten zich van zijn taak te kwijten. Deze vergeet achtige Borsselaar Is recidivist: vier jaar gg leden, toen hij ook met de indiening belast was. is het hem eveneens door het hoofd ge gaan! Te Scheemda kwam even na vier uur de af deelingsvoorzltler der S.D.A.P., nog wel een lid van het hoofdstembureau, het lokaal van de gemeentesecretarie binnen. Te laat. Thans heeft de S.D--*tP. twee vertegenwoordigers in den raad. Te Bierurn is geen lijst van de S_A.P. ingediend ten gevolge van een misverstand" tt-sschen cenige bestuursleden der organisatie. Het eenlge liberale lid van den gemeenteraad van Schoonobeek, tevens wethouder, zal nlet in den raad tcrugkeeren. De secretaris der kiesvereenlging heeft namelijk vergeten de lijst in te dienen. Te Hoedekenskerke zijn twee lijsten ingediend, de sene door de R.K.. de andere door Vrijzinnigen. A.N.. <"**-. en Staalkundig (--reformeerden te zamen. Vllssingen heeft een verkiezingssensatie. Op de A.R. lijst komt de naam voor van den heer Laernoes, eertijds wethouder, die in verband met een strafvervolging enkele jaren geleden van het politieke tooneel verdween. HU slaat wel aan den staart, maar men acht het niet uitgesloten, dat hij door voorkeurstemmen zal worden gekozen. De Liberale Staatspartij heeft in Middelburg eenige sensatie verwekt. Op haar lijst prijkt nl. als nummer drie mr Dc Veer, zoon van wijlen het A.R. Eerste Kamerlid en wethouder, die na het aftreden van burgemeester Dumon Tak tot burgemeester werd benoemd, doch vr zijn installatie is overleden.
Staatspartij <-en

Toekomst van net liberalisme en de taak der Hongeren


Bond van -song-Linerlden te Leiden
Liberalen heeft gisteravond in Oud-Hortuszlcht te Lelden een bijeenkomst gehouden, waarop mr G. A. Boon, oudlid der Tweede Kamer, en de heer A. A. C. Reedijk, algemeen secretaris van den Bond van JongLiberalen, het woord hebben gevoerd. Er bestond voor dezen avond groote belangstelling. Na een openingswoord van den voorzitter, den heer A. A. Moolenburg. sprak mr Boon over De toekomst van het liberalisme. Spr. begon met erop te wijzen, dat het nog niet zoo lang geleden is, dat de liberalen een overwegende rol hebben gespeeld -in het parlement. De wijziging van het kiesstelsel is mede oor zaak van den teruggang van het aantal zetels der liberalen ln de Kamer. Bij de thans gehouden verkiezingen voor de Prov. Staten heeft er als het ware een reveil van het liberalisme plaats gehad. Het liberalisme leeft in een groot deel van ons volk. De liberalen hebben te allen tijde geijverd voor onze defensie, terwijl het nog niet zoo lang geleden is, dat dc SDAP, de vrijz. democraten en de dem. partij van prof. Hceres voorstanders van ontwapening waren en als er nog een kern van ons leger Is overgebleven, is dit vooral aan de liberalen te danken. Ook op sociaal gebied hebben de liberalen hun sporen verdiend; de eerste sociale wet was de kinderwet van den liberaal Van Houten. Voor lal van steunmaatregelen hebben de liberalen gestemd, maar steunmaatregelen, ordening enz. dienen een tijdelijk karakter te dragen. Uitvoerig behandelde spr. de wijze waarop dit kabinet Oolijn tot stand is gekomen. Spr. crltlseerde hierna het optreden van dit Kabinet; in dit verband noemde spreker de Tariefwet, de zaak Oss. de kwestie van de wilde bussen, de wijziging van dc wet op vereeniging en vergadering, de kwestie van de echtscheidingen, de Zondagswet, waaraan men weer nieuw leven wil inblazen, de strijd tegen de lijkverbranding, enz. De geestelijke vrijheid is bij geen party zoo veilig als bij de liberalen.. Spr. besloot met een uiteenzetting te geven van de noodzakelijkheid der liberalen om nlet stil te blijven staan bij de winst der laatste verkiezingen, maar om te blijven voortbouwen De afdeeling Lelden van den Bond van Jong-

op den wederopbloel der Liberale StaatspartU Ha de pauze heeft de heer Reedijk ge sproken over: De taak der jongeren. De heer Reedijk wees op den gestadigen groei van den Bond van Jong'Llberalen en zette uiteen dat de jongeren zeker een taak hebben. De toestand, waarin de wereld zich thans bevindt, is grootendeels veroorzaakt, doordat velen zich verre hebben gehouden van de politiek, daarmede gelegenheid biedend aan extremisten om de macht in handen te nemen. Spr. zette vervolgens de grondslagen van het liberalisme uiteen en behandelde daarna het beginselprogram van den Bond van Jong Liberalen. Uitvoerig behandelde spr. ook de huidige internationale polltlek en in het bUzonder de gevolgen, die de afwijkingen van den vrij handel hebben gehad. Overal, ook in ons land, keert men hoe langer hoe meer terug tot het liberale stelsel van vrijhandel. De jongeren dienen zich voor het uitdragen der liberale beginselen beschikbaar te stellen, opdat de overwinning der liberalen In 104t nog grooter zal zijn dan die der vorige maand.

Productie van bliktzroente wordt beperkt


Negentig procent van vorige jaren
De algemeene groenlenconservencommissie heeft de productie voor 1939 voorloopig vastgesteld op 90 pet van de gemiddelde productie in de basisjaren 1935, 1936 en 1937. Bovendien heeft de commissie voorschriften vastgesteld terzake een verplichte, uniforme zuantitatleve inhoudsaanduiding in dier voege, dat de inhoud van een blik aan uitgelekte groenten niet lager mag zijn dan de tegelijk-vastgestelde minimum-gewichten. Deze bedragen voor een heel blik spinazie of andijvie 750 g, voor gesneden boonen en gesneden wortelen 650 g, voor enkele spercieboonen, tuinboonen en capueijners 600 g en voor doperv-len, dubbele spercieboonen en geschrapte -.vertelen 550 g.

RADIO-PARIS, i4B m, 800 Gramofoonmuziek. ' 94 Glardtno-orkest 9.40, 1020 en 114 Gramofoon muziek. 114 Orgelconcert. 114 Zang. 124 Gramo foonmuslek. 124 250 Chansons. 258 Aceordeonsoit 250 Zang. 44 Russisch vocaal ensemble Bobtehenok. 450 Zang. 54 Gramofoon muziek. B*B Radlotooneel. B*o Grsmofoonmuxlek. 750 Svmphonleeoneert mjn.v. solist. 935 Europeesch concert Ult Riga lOJO50 Ja Bouillon en zijn orkest KEULEN, 458 m: 54 Navenconcert 7415 Orgel en cembalo. 8415 Gramofoonmuziek. 104 Stedelijk orkest van Dusseldorf. 11*0 Omroeporkest. 150 Populair concert 350 Leo Ersoldfs orkest, solisten en planoduo Hans Bond. 880 Verzoekeoneert 750 Die Ros ven Llebesgarten". opera. 955 Concert:
(opn). 1120-.150 Nschteoncert.

BRUSSEL. 2*2 en 4*4 m. 252 m- 820 Gramofoonmuziek. 920 Zang en orgelspel. 1050 Zang en grno foonmuzlek. 1080 Carlllonbespellng. 114 Gramo foonmuzlek 1150 en 1250 Omroepdsnsorkest 1250
SJB Gramofoonmuxlek. 820 Cellovoordraebt 750 Bont prognmma. 950 Omroeodansorkest. 1050 1120 Gramofoonmuziek. 484 m. 820 Gramofoonmuziek. 94 Gevarleerd concert en declamatie. 1050 Gramofoonmuxlek. 1038 Zang. 104 Gramofoonmuziek. 114 Jaxz-planoduetten. 1150 Gramofoonmuziek. 1135 Radio-orkest 11*0 Radio-orkest en solisten. 150 Gramofoonmuziek. 24 Sportreportage. 44 Gramofoonmuziek. 4.40 Radio-orkest. 8.15. 64 en 720 Gramofoonmuziek. 74 Cabaretprogramm. B*o Ult ZUrtcht Uitzending ter gelegenheid van de Tentoonstelling. 94 Jean Omer'a orkest 1050114 Gramofoon

14 en 1415 Gramofoonmuxlek. 520 Radlotooneel.

Onderzoek naar de mogelijkheden van strootabrioage

beeld op te richten voor Pasteur.

Niet alleen in dc kazernes maar ook op de oorlogsschepen zijn de bladen van de N.V. Arbeiderspe toegelaten.

ER WORDEN GEEN BEHOORLIJKE NEDERLANDSCHE PROPAGANDA PRIJZEN GEMAAKT IN AMERIKA. De vraag is opgeworpen, of het niet moge lijk zou zijn stroo te verwerken op andere Ir v. Stappen voor besprekingen naar Amerika wijze, dan tot nu toe gebruikelijk Is. Deze Met de Nieuw Amsterdam is Vrijdag j^l. naar vraag werd des te dringender gesteld naar afzetmogelijkheden kleiner werden, Nieuw Vork vertrokken Ir J. van Stappen der mate de hetgeen vooral in de laatste jaren het geval Is Nedrlandsche Spoorwegen, die in opdracht der Nedrlandsche commlsle voor verkeerspropa geweest Het Economisch Technologisch Instiganda in Amerika, gedurende acht maanden de tuut heeft ter onderzoeking daarvan een comsamengesteld onder voorzitterschap van Vereenlgde Staten zal bereizen voor de bestumissie Ir R. Sybolts, Nljksnljverheldsconsulent voor deering van maatregelen ter verdere ontwikkeling van de algemeene en toeristische propahet Noorden en het Oosten des lands. Op grond van gegevens, door subcommissies ganda voor Nederland. Ir F. van Stappen zal daartoe ln overleg treden met den heer G. H. samengesteld, is men tot de conclusie gekomen, dat het juist Is, dat voor een gedeelte Ravelll te Nieuw Vork en met dezen tevens van het in de provincie Overijssel jaarlijks voorbereiden de vestiging van het Netherlands beschikbaar komende slroo bij de huidige af Tourlst Informatlon Office, te openen Septemzetmogelijkheden geen behoorlijke prijzen ber a-L in het Holland House. De Nedrlandsche kunnen worden gemaakt. Hierbij kan nog commissie voor verkeerspropaganda In Ameriworden opgemerkt, dat onafhankelijk van de ka. waarvan O. N. T. baron Krayenhoff voorzitonderzoekingen van het E.T.I waarvan met ter is, werkt voor haar actie in de Vereenlgde name het onderzoek naar de fabricage van Sleten nauw samen met de Nedrlandsche stroocellulose volgens het pomlllprocede kan Spoorwegen, de A.N.V.V., de Kon. Luchtvaart worden vermeld, van verschillende zijden poMlj de Kon. Paketvaart Mlj de Kon. Ned. gingen zijn aangewend om te komen tot op Stoomboot Mij,, alsmede het gouvernement van richting van een strookartonfabriell. cu-i-a*-at>

muziek.

15 m: 14 .Les Dragons de Vlllars-. opera (opn.). 94 Berichten. 940 Trio-concert wis Berichten. 50115t Omroep dansorkest

Gemeentelijke Radio Distributie


Programma 1: alle uitzendingen Programma II: alle uitzendingen Programma

van Hilversum l. van Hilversum IL

IN.

SM Fr. Brussel. 94 Ned. Bmet 1150 Droltwleh. 132 Dlv. 13.40 Droltwleh. 1520 Dlv. ls^4oDroltwtcn 1820 tondon Reg. 174 Marijs Radio. 1720 Droltwleh. 2055 Londen Reg. 21 JO Droltwleh, -i- 224 IV. Brussel. -t 22J0 Parijs Radio.
Programma

IV.

841 Keulen. 104 Fr. Brussel. ,250 Ned. Brussel. 1520 124 Parijs Radio. 134 Ned. Brussel. 18 Keulen. 174 Diversen. 820 Ned. Brussel. Ned. Keulen. Brunei. Rsdiodlslributte. -t204 "l9*o 5 Keulen. De met 1 gemerkte slation, kunnen onder minder gunstige entvanntorostano^aden door ander*
rsvangUn

worden.

HET VADERLAND

ZATERDAG 13 MEI 1939

AVONDBLAD B

Nu palen en bat weer tevoorschijn worden gehaald


Belangwekkend cricketseizoen staat ons te wachten

VAT ZAL H.B.S. IN DE EERSTE KLAS PRESTEEREN?


Wederom staan wij aan het begin van een ricketselzoen, een seizoen, dat met meer dan
aangezien In de eerste klasse gespeeld zal worden onder een vrij ingrijpend gewijzigd compeUilesysteem. heeft, zooals be Het bestuur van den kend, besloten de eerste klasse door promotie van HBS. en P.W. tot 10 deelnemers uit te hielden en deze 10 clubs in twee groepen van g Ie verdeelen. Deze twee groepen spelen onder ling een dubbele competitie, doch bovendien spelen alle elftallen nog n wedstrijd tegen de teams uit de andere groep. Daar de van te voren heeft vastgelegd dat dit systeem dat feitelijk neerkomt op 't systeem de Meyerc van vroeger jaren, als een proefneming Is te beschouwen, willen wij ons van een oordeel onthouden. Slechts merken wij op. dat nu alle deelnemende elftallen elkaar niet tweemaal ontmoeten, het lang niet uitgesloten is, dat de ranglijst niet een geheel juist beeld van dc onderlinge krachtsverhouding zal geven. De groote winst van het nieuwe systeem is, dat thans in de eerste klasse een plaats Is ingeruimd voor P.W. en HBS. De toevoering van jong bloed zal ongetwijfeld den strijd belang ->ekkender maken en natuurlijk ziet een ieder niet groote belangstelling uit naar de toekomstige prestaties van de gepromoveerden.

gewone belangstelling wordt

tegemoet 'gezien,

constanter moeten worden gespeeld dan in 1938. Wat de Overgangsklasse, nu P.W. n HB.. zijn gepromoveerd, aan. sterkte zal Inboeten, wint. zlj terug aan verhoogde spanning. Met : geen mogelijkheid is te zeggen welk elftal de meeste kans op het kampioenschap zal heb ben, maar wij vermoeden dat het wel zal gaan tusschen A.C.C Excelsior, Sparta en S.OH.C. Misschien voegt H.C.C. IN. versterkt met Xoeleman en een gedeelte van 't seizoen met ir Neuerburg. zich ook bij het leidend peloton, een veronderstelling welke, gezien den vooruitgang van verleden jaar. niet al te ' Onwaarschijnlijk schijnt, yuick (N.) en CV H. zullen wel genoodzaakt zijn uit te maken, welk elftal onderaan komt. Op grond van het in de laatste jaren vertoonde spel. lijkt -Zuick ons wel een fractie sterker.

KRU I SWOORDRAADSEL
(COPYRIGHT DENKSPORT)

VOOR DAMMERS
J. M. Bom H. Idzerda (2---0)
Partij, gespeeld In den wedstrijd om het per soonlijk kamploenschap van Nederland 1b39 tusschen Bom met wit en Idzerda met zwart Wit: Zwart: 1. 3328 1721 2- 39--33 Wit moet er in deze variant van de Holland -l>a opening op letten, dat lln linkervleugel niet in het ongereede geraakt Niet zoo goed is dan ook 3127, wegens Zwart 1923 en 14x23. terwijl 3126 het bezwaar heeft dat Zwart Joor 1823.11x33 en 12x23 een gunstige ontwikkeling verkrijgt Na Wit 3127 kan Zwart op een aardige schljfwlnst spelen door 1217. Wit 3731 (21 28). 27-21? (26X37). 21x23 (11-17). 42x31 (1722). 28x1? (19X26) en het witte stuk op 1? is onhoudbaar. 2. 2126 3. 4429 1117 volgendenruil te voorkomen had Om den nu Zwart 1823 kunnen spelen. B.v. Wlt 3130 (1117). 20-25 (1721). 3127 (12-18) met gelijk spet 4. 2823 19X28 3. 33x11 6X17 Aldus schept Wit zlch links goede ontwikkelingskansen. Als Zwart op 23 speelt volkt Wit H 32 37X28 en 41X32. a 3933 1419 7. 5044 1014 a 4439 slo 9. 3228 1721 10. 3732 26X27 11. 42X31 1923 Voorloopig trachten de spelers een zoo gun stig mogelijke stelling te bereiken. Van een bepaalde spelrlchtlng kan nog niet gesproken worden. 12. 28X19 14X23 13. 4137 2126. 14. 4741 I6 15. 3228 23X32 ia 37X28 26X37 17. 41X32 poging om het zwaartepunt van den Een strijd naar den rechtervleugel te verplaatsen. Zwarts stelling ls echter reeds Ingericht op het klassieke genre, dus verdient het aanbeveling spoedig een dergelijke formatie te bewerk stelligen. 17. 16 la 4841 2126 Het heeft geen doel de noodlge maatregelen aan den langen vleugel ult te stellen. Zwart 1014. Wit 412? (2024). 2429 (1319), 29X20 (1.1X24) geeft goed spet 19. 41-27 7ll 20. 3731 Wit grijpt de gelegenheidaan om de gedunde gelederen links aan te vullen. 20. 26x3? 21. 32x41 1014 22. 4137 1419 23. 3832 121? 24. 4338 1823 Het klassieke spel. dat Zwart inleidt biedt thans minder gunstige vooruitzichten. 25 4943 1721 26. 3631 2126 27. 3430 2024 2a 3025 Stand na den 28en zet van Wit:

Om de Bridgetafel
8lEl-ANAl.V8E Nr 159

......

Il BS. zal laat kunnen beginnen. Door de promotie- en degradatiewedstrijden, ln welke het eerste en tweede voetbalelftal van l! B.S. is gewikkeld, zal de Houtrustclub waar schijnlijk niet voor Pinksteren haar entree in dc eerste klasse maken. Daar tegen dien tijd de andere clubs al in de gelegenheid zijn geweest dc juiste combinatie te vinden, is dlt ontegenzeggelijk, vooral voor een debutecrend elftal, een belangrijk nadeel. Wordt deze handicap echter overwonnen, dan zijn naar onze meening alle factoren aanwezig voor een gunstig debuut, al verwachten wij nog niet dat H.B.S. rreds in het eerste jaar een belangrijke rol gaat pelen. In aanvoerder Wonder, van der Vegte, Huinder, Herklolz en Taverne, bezit het team een aanval die er wezen mag, vooral indien deze, zooals in de Overgangsklasse veelal het geval was, door goed en accuraat fielden wordt gesteund. Wat het batten betreft zijn wij niet zoo optimistisch en meer nog dan in de Over gangsklasse zal hieraan groote aandacht moeten u-orden besteed. Het feit, dat nu aan sterkere aanvalskracht het hoofd zal moeten worden geboden, zal echter naar wij vermoeden stlmu leerend wrken en de slordigheid, welke In het verleden wcleens moest worden geconstateerd, zal hopelijk spoedig afgevijld worden. De andere debutant P.W.. welk elftal vroeger reeds geruimen tijd in de eerste klasse uit-, kwam. kan ook met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. De sterke kern, bestaande uit den ex-H.C.C.'er dr Jansen en Schnltger en Slrolnk, omringd door verscheidene veel belovende en geestdriftige spelers, mag zeker in staat worden geacht het oude P.W. van een goede plaats op de ranglijst te verzekeren. HCC. versterkt zijn eerste elftal. , De.elftallen, v^.H.C.C. wkren de 'laatste jaren Immer van ongeveer'gelijke kracht, maar het H.C.C.-bestuur heeft thans besloten het eerste elftal belangrijk te versterken, om aldus te trachten den kampioenstitel te her overen. In 1939 zal H.C.C. I bestaan uit: E. F. A. Schlll (aanvoerder), W. Arendsen de Wolff. A. M. J. dc Bcus, mr P. B. M. ten Bosch, W. H. Gallols, J. F. van der -.uur. mr H. van Manen. M. A. yon Oven. I Rekkers. J. M. Rulgers en 1,. J. Sodderland. Dit elftal ls inderdaad een -formidabele combinatie en het zou bepaald een verrassing zijn, indien het elftal den titel niet weer aan dc Van Hogen houcklaan deed belanden. Zeer benieuwd zijn wij naar den vorm van den veelbelovendcn Arendsen dc Wolff. naar het slowbowlen van Rutgers, die In 1938 zoo gunstig debuteerde, en naar het keepen van Rekkers, van wien wij hooge verwachtingen hebben. HCC. 11. bestaande uit jhr 5. van den Bosch (aanvoerder). C. W. V. Bakker. G. W. R. Duet-, K. Hagedoorn, F. 1-aboyrle. P. Klen, mr r.. Neuerburg. P. Niks. _ W. Sillcvls, f. Tecuwisse en jhr O. Q. Wltewaal van Slootwegen, is op papier inderdaad belangrijk zwakker. De aanval is niet al te gevarieerd en behalve Sillevls, van den Bosch, van Slootwegen en in mindere mate Bakker, zullen de anderen nog moeten bewijzen, dat hun batten sterk genoeg is. De jeugd van dit elftal waarborgt echter snelheid in het veld, zoodat H.C.C. II waarschijnlijk een goed fieldlngsteam zal blijken te zijn. Daar het moerendeel der spelers veel aanleg heeft, zien wij ook het optreden van dit H.C.C.-elflal met vertrouwen tegemoet, al gelooven wij niet, dat de ploeg een bedreiging voor H.C.C. I kan vormen. Twee spelers, die jarenlang groote figuren zijn geweest in H.C.C tw. ir E. M. Neuerburg en mr J. l. Koeleman, hebben besloten zich uit eerste klasse cricket terug te trekken. Beiden kunnen op een schitterende cricketcarrire terugzien en genoten ook de eer voor het Nederlandsch Elftal te mogen uitkomen. Naar wij vernemen houden zij zlch ter beschikking elftallen en wij twijvan de lagere felen er nlet aan. of vooral H.C.C. 111 zal nog gerulmen tijd van hun capaciteiten en
ervaring profiteeren.

voorzien. Onze meest populaire gasten, de Free Foresters, komen deze maal een maand later dan gewoonlijk, aangezien zlj voornemens "djn met een zeer sterke combinatie te ver schijnen, hetgeen vroeger In het seizoen niet zoo goed mogelijk is. Op -2 en 3 September zullen wij dlt elftal op het H.CC.-terrein slag zien leveren tegen het Nederlandsch Elftal, op 28 en 29 Aug. op P.W. in Enschede tegen een N.C.B. XI. Onder aanvoering van Major Cartwright. bekend van den M.C.C.-toer 1938. toert een voor ons land nieuwe combinatie, t. w. de Eton Namblers einde Juli in ons land. Een elftal van ex-Etonlans kan zeer sterk zijn en vol verwachting zien wij hun optreden legomoet. Op 17 en 18 Juli spelen zij op 't H.CC.terrein en wel tegen het Nederlandsch Studenten Elftal^ op 22 en 23 Juli tegen het Ned. Elftal op N. en W. in Haarlem. De Craven Gentlemen^ die einde Augustus de Noordzee oversteken, zijn ongeveer 35 jaar geleden hier geweest zoodat dit team feite lijk ook als een nieuwe gast mag worden be schouwd. Hun wedstrijd tegen de Flamingo's heeft op 24 Augustus p het H.CC.-terrein plaats. De Flamingo's brengen. in de eerste helft van Augustus hun gebruikelijk bezoek aan Engeland. De voornaamste match van het jaar, de wedstrijd Nederlandsch ElftalM.C.C, op 14 en 15 Augustus op Lord's, sluit onmiddellijk aan de toer van de Flamingo's aan. Het Is wel een blijk van groote waardeering voor het Nedrlandsche Cricket dat de bereid is gebleken twee dagen van het zeer drukke Lord's programma ter beschikking van ons Nationale Elftal te stellen en wij hopen van ganscher harte, dat het Nederlandsch Elftal zich in deze historische omgeving van zijn beste zijde zal laten zien. Alles bij elkaar genomen, gelooven wlj dat 1939 een zeer interessant seizoen zal worden en wij hopen en verwachten, dat de langzame stijging van ons spelpeil ook in de komende maanden duidelijk waarneembaar zal

Veel Internationaal contact. Het internationale programma Is weer wel

Het contract Is 3 Sa te spelen dtoor Z. W. komt uit met Sch 7. Als de Blinde open aait telt Leider slechts 5 zekere slagen. Inclusief de nu zeker geworden slag in Seh. de v). Hoe moet Z. dit spel nu spelen om d nog benoodlgde 4 slagen te maken?

"

Van Vliet tegen scherens : de attractie van de Rijswijksche wielerbaan


Slaats het groote vraagteeken achter den motor
De Rijswijksche Wielerbaan ' opent Zondag het seizoen op zeer aantrekkelijke wijze. En de grootste attractie van het programma zal zonder twijfel zijn de strijd tusschen de vier grootmeesters in de sprint, n.l. den Belg Sche rens, den Duitschor Richter en onze landgenooten van Vliet en Van der Vijver, allen een of meer keeren wereldkampioen sprinten. Het is voor de eerste maal dit jaar, dat het viertal elkaar in de openlucht ontmoet in zes ritten a deux en n a nuatre. Van Vliet, die tot dusver vrijwel steeds al zijn rivalen wist te verslaan, zal er alles aan gelegen zijn ook in eigen land de erepalm te veroveren, iets waartoe hij zeker op het smalle Rijswijksche hout in slaat is. I-oeske" Scherens zal ook nu wel weer zijn gevaarlijkste concurrent zijn. Ongetwijfeld zal hij nu het Hollandsche publiek willen toonen, nog steeds een der meest gevreesde sprinters te zijn, zoodal men opnieuw zal kunnen genieten van zijn oefaamden tijgersprong". De Dultscher Richter is een zeer wisselvallig renner, die tot verrassende prestaties in slaat is. En Van der Vijver? De Roozendaler is het groote vraagtceken. Tot dusver heeft hij in de rijen der profs nog niet veel succes gehad. Nu is het evenwel een feit dat de Brabander op de kleine winterbanen moeilijk uit de voeten kon. Thans kan hij op Rijswijk he wijzen, dat hij wel degelijk meetelt Een aardige ontmoeting zal de koppelachtervolging tusschen deze sprinters zijn: ScherensRichter tegen Van Vliet en Van der Vijver. En dan: de strijd achter de zware motoren over 20. 25 en 30 km tusschen vijf renners, die geen onbekenden op deze baan zn. I-rewer is. ondanks zijn leeftijd, nog altijd een renner van groote klasse, waarmee de jongeren het nog heel zwaar zullen hebben. Seynaeve heeft de laatste jaren herhaaldelijk laten zien een fel rijder te zijn, die niet bevreesd is voor harden .-.--. v . -^ 'Frans Slaats maakt zijn debuut op Rijswijk als stayer. Tijdens de training heeft hij met gemak rondjes in een tempo van om en nabij de 90 km afgelegd en met vertrouwen kunnen we dan ook zijn rijden tegemoet zien. Slaats is nu eenmaal een renner, die alles kan. Ook stayeren. Joop Snoek had verleden jaar niet veel geluk. Wellicht, dat het hem nu een beetje meezit en dan kan hij een gevaarlijks tegenstander zijn. De vijfde man Is de Graaf voor wien de afstanden juist geknipt *-iJn. Er Is dus zeker volop strijd te verwachten en het eenlge onzekere l, het weer, dat de Rijswijksche Wielerbaan meestal in de steel laat Misschien dat het nu eens een uitzonde ring maakt, hoewel het er niet naar uitziet

g g g

Van links naar rechts:

g g g g g g

g g

blijven.

VOOR SCHAKERS
Verzoeke alle berichten, betrekking hebbende op deze rubriek, te lichten aan den heer G. W. *. Zit tersleyn. Anna vari Btterenstraat 24. llravcnba-e. Probleem no 2372. F. E. Cauveren. (Se prijs tornooi Bulletin ".t-vrler des --cc. 1938).

g m g g

= g g
g

g
8 g W
s

g m g I
W s

l viel. 6 onbevangen 9 hooge stem 15 planeet 16 correct 17 huisdier 18 achterste deel 20 koemaag 21 spel 22 deel van een vergelijking 23 voegwoord 26 plaats in Rusland 2? tijdperk 28 plek 29 zware ijzeren bout 21 snavel 32 metaal 34 lofspraak 36 onderricht 39 voorwerp 41 leep 44 deel van de aarde 46 drenkplaats 48 deel van Itali 51 plaats In Rusland 52 rekenkundige bewerking 53 gast 54 worstsoort .56 hoort blj het paardentulg 57 vogel 59 karakter 61 stoot 63 militair bevel 64 uitbouw

67 Europeaan 70 maat ' 72 telwoord 74 windzljde 78 vreemde munt 78 planeet 80 enkelvoudige stof 82 rond houten voorwerp 83 bloem 85 groet 86 gebeente 88 werkelijk 89 reeks on ankerplaats 91 getuigschrift 92 herkauwer 93 hartversterking

Van boven naar beneden:

..

1 kleurkrijt 2 tijdsbepaling 3 bijbelsche berg 4 bijbelsche naam 5 voorzetsel 6 dient ter vulling 7 hoeveelheid papier 8 komt in de poolstreken voor 10 verkoopster van Denkport * ; 11 verllchtingsmiddel^ 12 plaats in biesland 13 -er officieel telwoord 14 begeleidend verschijnsel van een cycloon 19 geheel de Uwe 21 boom

g 24 onbezet 25 harig huisdier g a 28 vogel g 30 scheur 33 afgodisch 8 g 35 zuil g 37 op melk gelijkende vloeistof Ff g 38 pantser 40 voetpunt = g 42 biersoort 43 rivier in Afrika g 44 dageraad m 45 opstootje g 46 weefsel g 4? aanw. voornaamwoord g 49 beslemming 50 voegwoord 55 kameraad g 58 opslaande veeren of S haren M 60 plank g 61 oorsprong W 62 plaats in Rusland Afrika) 63 genotmiddel g g 63 schccpsultruster g 66 klaagzang g 68 groote golf 69 Veter = g 71 noodsignaal .g 73 hul --75 wal-dvt-rslerlhg **..' -- g 77 tuchtigingsmiddel 8 79 vervoermiddel m 81 tijding g 82 wending s 84 boom V g 87 omroepverecnlglng

Wlt: CS. D,B. Rc7. PM en .5, pl c? en h3. Zwart: KeS. PM, pi c3. f3en h. Mat In drie zetten.

(4e prijs

Probleem no. 2372. A. P. Eerkes. tornooi t-lttnia Bcacchlstlca).

R-3f 1. ht. Pc-. enz. 19. gl-ht Pg4-h et de bedoeling het paard naar 13 te spelen, maar dlt slaat wlt niet toe. 20. Teldl Tf Zwart had beter het andere kasteel naar dB kun nen spelen, of het paard wegtrekken. 21. P>"3h4 DbSc3 Dreigt Pe3: 22. Del Re? Indien zwart thans op eb had genomen, zou lt na 23. Re.-, t (op 23 Rh4: volgt 24. DI-4-. Tdl: 23. Tdl:. De 3:? 26. Tdf n mat bij den volgenden zet) 24 Pl3. se"i: 23. Pc3: het beste spel
23. Rgl g?g Dit -.-, dus de bedoeling van 22. RIS. Aan den tekstlet is echter het bezwaar verbonden van verzwakking der zwarte velden, waarvan wlt uitstekend gebruik maakt. Dan had zwart nog maar beter bij den vorlgen zet op el kunnen slaan. 24. Dl-sg Ph Op 24 IS zou het antwoord 25. Dg 3iljn "met de t--<--cdlg dreiging Pgt. en Pe4. 25. Pc3ett Dc3Xc2 Stelling na 25 DcsXc2

verwachtte, dat zwart beter van zijn lcn zet zou geprofiteerd hebben en thans met den raadsheer schaak zou geboden hebben, hetgeen voor wlt veel hinderlijker geweest zou zijn:

en

Oplossing ,>,?*slf- vorige weel

(13

(13 sch.).

Zwart: 24. 6. 8. 9, 11. 12. 15. 19. 23. 24 en26 sch.. Wit: 25. 28, 3133. 35. 3710. 43. 45 en 48

hebben.

B.M.H.C.KAN ZICH IN VEILIGHEID BRENGEN Dames van Amsterdam en H.H.Y.C.


oni

den Janelle Walenbeker

pl b2,

Wlt: h. Ddl. 1.4 en a. Rc4 en h. Pa. en 1. d3, e en C. Zwart: Kd4. DM. Rbl en dl. pl c**. c. 13.fl en hs.
at ln twee zetten.

Oplossingen.
No. 2370. I*. W. Nanning. 1. Pa3. enz. No. 2371. J*. J. Rietveld. 1. Tcs. enz. Hier volgt nog een interessante partij van de simultaanseance van den Zwltserschen kampioen H. Johner, waarvan wij in dc vorige rubriek melding maakt,,.

H. D. V. S. zal ongetwijfeld alle zeilen bijzeilen, om het in 1938 zoo fraai en onverwacht veroverde kampioenschap te behouden. Ontwikkelt de goed gebalanceerde ploeg den vorm van de laatste wedstrijden van het vorige solzoen, dan zullen dc Schiedammers zich ver moedelijk de ernstigste belagers van H.C.C. I
drijft voornamelijk op haar aanv-1 TerwlelEast Met alle respect voor de taaie

* . "

toonen.

volharding van den Engelschen veteraan, moet toch wel worden geconstateerd, dat East niet meer de kracht Is van weleer, zoodat de uiteindelijke plaats op de ranglijst wel in belangrijke mate van den vorm van Terwlel zal afhangen. Zooals gewoonlijk zal prachtige overwinningen wel afwisselen met onverwachte nederlagen en zoodoende een roede plaats veroveren, maar zich geen serieuze eandidaat voor het kampioenschap toonen. Rood en Wit met spelers als van Baasbank. van der Togt Hagenaar en den in 1939 weer beschikbaren Kramer, zal sterk genoeg zijn om een behoorlijk figuur te slaan, maar wat haar stadgenoot Haarlem betreft vreezen wij. dat het einde van de magere jaren nog niet in zicht zal zljn. Het juhlleerende V".-*.. bad vorig jaar een slecht seizoen, maar wij zijn er van overtuigd, dat deze Amsterdamsche Club veel beter kan en op haar nieuwe terrein in het Boschplan daarvan ook zal doen blijken. Aangezien de Waal nlet voor alle wedstrijden beschikbaar 1 zijn. wordt V.R-A. in 1939 door Klink aangevoerd. V.V.V. lijkt ons sterk genoeg voor een plaats In de middenmoot, maar toch zal

hinder,-.

Wit: 11. sohner. Zwart: R. Wiederkchr. 1. el c?c3 e?cS 2. Pgl Tegenwoordig Is 2. ds zeer In zwang. 3. d.-d. c.X-4 Pg 4. Pl3xd4 5. Pblc3 d?S 6. Rol a? 7. Rfl In 't algemeen speelt men eerst a4om b3te ver 1.

LldUaanitch.

ruimen.

26. TdlXd?" et dlt ichljnolfer wint wit dadelijk. Zwart mag niet terugslaan, wegens 27. PW) en 28. Pd?: en op 26. hS volgt het offer van de koningin 27. D6:t en mat In twee letten. Derhalve moet wit het kwaadaardige paard op e 4 uit den weg

...

PdBd7 c te brengen. Nok wordt bier met 7. Dc 7voortgezet en de ontwikkeling van het paard nog uitgesteld. 8. 0-0 Ddllc? 9. f2 b?bZ 10. Re2f3 R-Bb? 11. -2 Wit mag b 4niet toelaten 11 Rt3e? 12. Ddl2 oo 13. Tall Wlt bereidt den opstoot van den eplon voor. 13. Tas En zwart voert de gebruikelijk actie op de c-lljn

Het ls gebruikelijk Ut paard naar

Dc2Xe4 ** 27. Td7xdB 1-82 Wanhoop. De poging met 27 h 628. Df6. Dl4:t het leven te redden, faalt op 29. TfB:fl. n.l. Pg6:t en 31. Ptt: of 29 KfB: 30. 29 TI8: 30. T: 28. PN4X e6XN 29. Tll1 De4- 30. TdSxfStl Zwart eelt 't op.

uit.

Een

17. R-l^ Min of meer gedwongen. 17.

16. Pd4xf3 goede zet

14. Re2 15. e4es

DCbB PIS

Rb7X*3

EERSTE COMPETITIEWEDSTRIJDEN VAN DEN N.C.B. De volgende wedstrijden zljn voor 18 el (Hemelvaartsdag), den eersten dag van de competitie van den Nederl. Crleketbond. vastgesteld: le klas: VVV.A. V.O.C.H.C.C. 1. R. en H.D.VS. H.C.C. 2P.W.
Overgangsklas: S.C.H.CA.C.C.
W. 2. R. Haarlem

BHI.H.C. heeft nog n wedstrijd te speten en heeft nog n punt noodlg. om behouden 'te zljn voor dc Westelijke eerste klasse. Die wedstrijd, die nog gespeeld en door B.M.H.C. nlet verloren moet worden, is tegen dc Delft schc Studenten. De Delftcnaren zijn op het oogenblik zonder een eigen veld en derhalve aangewezen op het veld der tegenpartij. Der halve is BHf.H.C. in de voordeelige positie, dat zij morgen de Delltenaren te Bloemendaal ontvangen mag. B.M.H.C. heeft den eersten wedstrijd tegen dc Delftsche Studenten met 4 gewonnen en een tweede zege ligt dan ook in de lijn der verwachtingen. Niettemin blijft toch wel eenlge onzekerheid bestaan, vooral ook omdat B.M.H.C. sedert dien enkele verliezen leed en de Delflenaren beter kunnen zijn dan zij in deze competitie tot dusverre toonden. Het is wel zeer waarschijnlijk dat BHI.H.C. het haal, maar er zal toch nog wel eenlge zcnuw-chtlgheld op Bloemendaal heerschen alvorens het zoover is De beker-eindstrijd der dames, die om den Janettc Walenbeker. is qua krachtmeting ditmaal belangrijker dan dc nationale kampiocnscompctitle geweest is. Die was voor Rood-Wit le zeer een walk-over. Maar het ln de competitie ongeslagen Rood-Wit werd in dc kwart-eindstrijden om den beker al door T.0.G.0. uitgeschakeld, dat daarna in den halven eindstrijd gelimineerd werd door de bekerhoudster, dc Amsterdamsche H. C die tevoren ook dc sterke Bloemendaalsche DHC geklopt had. In den eindstrijd ontmoet Amsterdam nu H.H.V.C dc club met de vele sterren, Inderdaad een der sterkste ploegen van ons land, die voor de competitie tweemaal van Amsterdam won. Het lijkt ons waarschijnlijk, dat dc Haagsche dames den beker zullen winnen, al zal Amsterdam zich ongetwijfeld schrap zeilen. De wedstrijd wordt Zondag te Bloemendaal gespeeld op het veld van B.D.H.C.

en

2de klas: A. HerculesV.R.A. 2. Kampen?R. C. H.C.C.

18. Xe

Dl,-.

dxcs

2de klas P.W. 2P.W. 3.

2 RH. 2. AC.C. Rlo. V.O.C. 2. A Vl-7.L.C.C. Oost: T.C.C.V.C.C. C.C.A.

H. Z. en P. C. DAMES WATERPOLOKAMPIOEN Door een 9o overwinning op de A.D.Z.dames gisteravond In het zwembad Mauritskade behaald is het eerste dames-zevental van de H. Z. en P. C. ongeslagen kampioen geworden van de wintercompetitie van den KN2.

Origineele wedstrijd te Amsterdam Dat er twee of zelfs drie broers in een en hetzelfde voetbalelftal spelen is niets bijzon, ders. Maar een elftal bestaande uit zeven broers en verder aangevuld met familieleden is wel iets bijzonders. Dat is het familie-elftal rennenberg uit Amsterdam, dat een wel heel origlneelen wedstrijd gaat spelen ten bate van Liefdadigheid naar Vermogen, n. tegen tien broers en een de ..Polesz Originele" neef uit Sneek. lokkelijk. Inderdaad zal dit een unieke wedstrijd wor29. 25X14 9X20 den, die 29 Mei (2cn Pinksterdag op 't Zee30. 3934 Bl 2 hurglaterreln te Amsterdam gespeeld wordt 21. 3429 Wit laat zich nlet verleiden tot 3430. Zwart en dan ook wel de noodige belangstelling zal zou dan fraai voordeel forceeren door 1217, trekken, vooral daar er een liefdadig doel WH 4339 (a) (1318), 3025 (49). 25x14 aan ten grondslag ligt. (9X20). 3934 (1822). 3429 (22x34). 40x29 (1721). 28X1? (11X22) en dc zwarte schijf 2 gaat naar 16. MOTORWEDSTRUDEN OP CIRCUIT (al Wit 3127 faalt op Zwart 1318. Wlt VAN LIMBURG. 3025. (Gedwongen, want op 2721 volgt Zwart 1822, 2429 en 22x21.) (49). 25x14 Voor de tweede maal zullen op het clrcul 19x20), 2721 (1822). 21x12 (2227), 32x21 van Limburg motorraces plaats hebben. Al 11X22. 2328 22x42. 48x46 22X41. 211? een datum is vastgesteld Zondag 31 Mei. Het dr en Zwart heeft stuk gewonnen. cult. dat door de K.N.M.V. Is goedgekeurd De tekstzet Is veel sterker en vormt het be heeft een lengte van 92 kilometer. Er zijt gin van een voortreffelijk strategisch plan. 31 .22X24 twee klasen, junioren en senioren, welkt 32. 40x29 2025 klassen weer onderverdeeld zijn in catego Zwart Deze terugtocht is onvermijdelijk. Zwart kan ricen voor motoren tot 125 cc. 250 cc. 350 c, schijf 4 niet naar 15 brengen, wegens Wit schijf niet en 500 cc. Reeds hebben 32 junioren en 21 volgt -923. Speelt Zwart eerst 12 dan volgt op 2923. Speelt senioren, waaronder de beste Nederlandse**!! zetje zetje Wit 2923, 2520 en 32x4. tlo het en 33x4. 2922. renners, ingeschreven. zich, evenBovendien komen zich, na Wit 4339 en even tueel 3127, nog andere dreigingen aanmelden. 75x14 33. 29X20 Na den tekstzet bevat dc stand slechts 24. 4339 1924 remise. 35. 4540 3B 36. 4034 1218 17-21 50. 27. 2429 49 51. 2420 De beste. Op 1420 zet Wit voort met 2823 Wlt's voor de hand liggende spel 4238 (1217. 3833 wordt weerlegd door Zwart en. naar gelang dat Zwart speelt, 2219 of 2318. 1419. Op Wit 2420 volgt het offer Zwart Wlt's plan de campagne Is duidelijk. Hij blijft 1923 en 1722 met remise, terwijl op Wit met den rechtervleugel opereeren en geniet 3329 en 25x34 Zwart zijn doel bereikt door daarbij den steun van een hechte centrum131923 en 1722. 12-1? positie. 51 38. 29x20 14x25 13x4 52. 20x9 29. 3934 1823 49 53. 2520 1722 40. 28X19 13X24 54. 4228 21X12 41. 3429 913 55. 28x1? 42. 29x20 25X14 56. 2228 1217 57. 2833 1822 Oogenschijnlijk slaat Zwart nog niet zoo Eenvoudiger ware Zwart 1721, Wit 3732, slecht, doch de opstelling van zijn stukken verhindert een doeltreffende samenwerking. Zwart 1822 enz. 1621 1218 58. 27x18 43. 3329 9XIB 44. 3127 Bl 2 59. 1813 212? 45. 3833 27 60. 2014 61. 1410 1823 46. 3328 712 27-21 62. 28x19 47. 2924 3126 Wlt's terreinwinst ls thans aanzienlijk. 63. 3732 26--41 64. 104 47. 11 Op het laatste moment laat Zwart zich nog 48. 2530 6ll 49. 30-25 1116 de remise ontglippen. Juist is 2631, waarna Wit de lijn 436 moet prijsgeven, met het oog 50. 4842 op Zwart 1722. In tijdnood verzuimt Wit de sterkste voort 1721 65. 413 zetting. Veel beter is 2721 (26x37) en 32x41. 2823, Zwart 16 gaat niet wegens Wlt Zwart heeft niet anders dan 1419. want op terwijl op 414? Wit 132 speelt 1721 volgt Wit 2822 (21x32). 2420 (18x27). 66. 1226 20x7 met winst Dus Zwart 1419. Wit 2420 Zwart geeft het op. want op 4147 volg (1721). 2722 (18x27). 2015 en Wit heeft zeer .rijpte wl_uzM*-In. thans Wlt 32-27 en 36x18.

28. 1520 Dit is geenszins noodzakelijk. Wel zoo goed is o.t 1116. waarna Wlt kan vervolgen met 25 20 (24-20). 25x24 (19x20). 23X19 (15X24) (13 X24 enz. geeft schljfverlles). Op Wit 4035 antwoordt Zwart nu 1218. Men merke het verschil op na Zwart 27 In plaats van 1116. Dan zou 1318 niet gaan. wegens Wit 3934 en 32x1. Dus eerst Zwart 712 en nu Wit 3127 en Zwart 13 wordt wederom verhinderd door Wlt 3731 en 33x2. Vervolgt Wit na Zwart >5x24 met 4034. dan speelt Zwart eveneens 1318 met ongeveer gelijk spet Wit behoeft op Zwart 1116 natuurlijk niet 2520 te antwoorden, maar hij heeft links te weinig temp! om te kunnen afwachten. Na 31 27 (27) ls bovendien Wit 2520 krachteloos, omdat Zwart ruilt door 13x42. Wit heelt dus niet veel anders dan 4034 en Zwart heef gelijk spel door 1520 en 9x20. Een andere variant is Zwart 914, doch Wit speelt 3934 (49). 2429 (23x34), 40x20 (15X241. 4339 en Zwarts stand is weinig aan

..

Twee-en -twintitg voetballers uit twee families

HET

VADERLAND

______! $ -___BELANGRIJKE VEILING EVE IM8cW BAMKHVI .^ W MEUBILAIRE GOEDEREN D I


VAN
waardij o-m.j de zeer fraaie Indoedel van den WelEd. Geb. Heer MARTIN SPANJAARD in de door hem bewoond geweest zijnde

ZATERDAG 13 MEI 1939

AVONDBLAD B

IN PARK ZORGVLIET

KLEIN MAHONIE SALONVLEUGELTJE.

waardU meerdere meubilaire goederen zullen worden medegevelld, o.m. van den WelEd. Zeergel. Heer Dr. M. waarvan de veiling zal plaats hebben op DINSDAG 16 en WOENSDAG 17 MEI a->., telkens des voormlddags 101. uur. ten overstaan van deurwaarder J. H. OOSTERWIJK. Aanwezig is 0.a.: een zeer fraaie mahonie Chippendale salon, moderne Kaukaslsch noten lltsjumeaux slaapkamer, met groote vierdeurs garderodekast, mahonie Chippendale eetkamer, compl. wortelnoten heerenkamer. met aparte likeurkast mahonie met satijnhout ingelegd slaapkamer. Deventer-, Perzische karpetten en kleedjes. MAHONIE MET INLEGWERK STAANDE KLOK MET SPEELWERK (8 aria's). Palissander kussenkast en noten kussenkast met ebbcnhouten kolommen.

Villa ERNST CASIMIRLAAN 9. DEN AAC.

vaste moquette tapijten, vaste Deventer tapijten, zijden damast en velours meubelgordijnen, Axmln ster traploopers, electrische en kolenhaarden, bronzen lampen en kronen. Saksische en Kopenhaagsche beeldjes, groote en kleine groepen, circa 50 nummers? COMPLEET DAMES RUCOSTUUM. lage eiken Engelsehe boekenkast. ANTIEKE GEBOGEN TWEEDEURS WORTELNOTEN PORSELEINKAST. GEHEEL GEVULD MET ORIGINEEL ANTIEK PORSELEIN. WAARBIJ EEN ZEER ZELDZAAM FAM.ROSE KOMMETJE MET DUBBEL HANENDECOR. Antieke noten torstabaret schilderijen. waarbU P. Duchatel. J. Weissenbruch. W. de Zwart Bosboom, enz. KAPITALE BRONZEN VAAS 1** METER HOOG. Zeer veel antiek en modern kristal, collectie wapens en geweien, eenlge Fransehe meubeltjes, gasfornuis. stofzuiger, tuinmeubelen, zijden pronkdekens enz. TENSLOTTE EENIGE ZILVEREN VOORWERPEN waardij: 2 Louis Seize negenlichts kandelaars, wegende 6400 gram, theeservies. Louis XV. blaadje, bonbonsbakken met kristal, enz. KIJKDAGEN: ZONDAG 14 en MAANDAG 15 MEI a-, TELKENS VAN 105 UUR. De zeer geriefelljke villa, gelegen vlak blj den Verlengden Tolweg, is zeer blllljk te huur. Inlichtingen blj alle erkende woningbureaus en op de kijkdagen aan de villa. GEDURENDE KIJK EN VEILINGSDAGEN TELEFOON 555645.
lU_*->-^_^->>_^_*>

DE STOFFEERING DER VILLA OMVAT:

rTWEIf SCHE
M

-**I*o "w

n.

MEES & ZOONEN 13 DEN HAAG


KNLTERDIIK

s<_JWWI.nHAGB z<__*MMA<c.E Hl**_olVkW*z PRINS HAI"**_"TOI--IN 3 '1-OURNOOIVEtDB rltlNB -t-^UR-ITS_-_-_ll>l tt

E E i

CREDIETEN aan MIDDENSTAND en CROOTBEDRIJF BOUWCREDIETEN.

INCASSEEREN OP BINNEN- EN BUITENLAND NANVELSCKEDIETEN

r
TELEFOON 115165

VEILING ScHEERENWELLE EN
KELEN2AND

BANKIERSKANTOOR

SOPHIALAAN .0

HET HAAGSCHE LYCEUM

HBS. B erkend bU Mlnisterieele Beschikking. KLEINE KLASSEN. EVENTUEEL TOEZICHT O? HUISWERK. Aanmelding toelatingsexamen voor het cursusjaar 1939/40 voor 30 Juni 1939. De Rector Dr. P. J. VAN LOO.

TE WILSUM.

STAAL & C. N.V.


*--GII.VE7-I--IAGE " LANGE HOUTSTRAAT 8 (4 LIJNEN TELEFOON 117470

Notaris Mr. J. J. VAN MELLE te Kampen Is voornemens om bU toe slag op Dinsdag 16 Mcl 1929. nam. 2 uur, in ..De Moriaan te Kam pen, voor de erven van wijlen den H.W.G. Heer J. R. K. Baron VAN

Ml 'sGravenhage, zal op DINS's-Gravenhage, 23 DAGEN, 16 en 22 MEI 1939, DAGEN. 1932. des namiddags 2 uur, in het Venduhuls der Notarissen, aan de Nobelstraat 5. te 's-Grnvenhage. -.-ellen en verkoopen: Het erfpachtsrecht tot en met 31 December 2003 van een perceel gemeentegrond aan de "patrijslaan, te sGravenhage. kadaster Sectie AO. nummer 817, groot 2 Aren, 19 centiaren, alsmede een daarop staand heerenhuls. met garage en schuur, aan de

Notaris H. J. 2WEERS. te

U IW

overstaan van Notaris >-<- fen C. CORPORAAL, te G. . 's-Gravenhage. zal op DINSVAGEN 16 en 23 MEI 1939. nam. 2 uur, in het Venduhuls der Notarissen te 's-Gravenhage in het openbaar worden verkocht: Het HOVEN en HENEDENHHIS. erf en tuln aan de

f 6'
Wllll

IR STOOK i- IN

BRANDSTOF van BREURE


WMDt-CK t?YBMONT-AD. 88
Q?E!.tE

VOOR JONGENS EN MEISJES ->-" L. A. M. VAN DER VORST Nassau Dillenburgstraat 7 Telefoon 72.19-18 Verlicht wisk. progr. Commercieel-economisch georinteerd leerpl. Individueel onderw. Huiswerk aanv. KL In aansluiting op les rooster. School met de meeste uren voor moderne talen.

Bllffl fH--S--fl-r

MME

Nederlandse Hogere Handelsschool sj. c.

"ITTERSUM.

SAFE-LOKETTEN
te huur in onze brand en inbraakvrije kluisinrichting.

publiek te verkoopen :

EEN COMPLEX GROENLAND met riet en water, genaamd Scheeren-veile en Keulenzand, ge


lenen tusschen den IJssel en den

HEERLIJK ZEG

Jacob-Hopstraat
no,.
te 'sGravenhage. kad. Sectie A.K. no. 2023, groot 1 a. 50 c,. Bovenhuis onverhuurd. beneden huis verhuurd tot 30 April 1940 voor f 420. p. j. I-asten 1939 f 83,50. Aanvaarding onder gestandd. huur, onmiddellijk na toewijzing. Het koopp. 15 Juli 1929 met bijbet .*>* % rente. Ereeder ' 1] biljetten omschreven. Voor soliden kooper hypotheek be schikbaar. Bezichtiging Maandag en Don uur. Int bi) gen. noderdag 2 taris, WlUcmstraat 12. telef. 114911. Ai Door Now. JAI.INK en DE 's-Gravenhage. zulzN MOS te 16 en 23 MEI 1939. Jen op !.111l na 2 uur in "'t Venduhuis. Nobelstr. 5, aldaar, worden geveild en verkocht: elf hofjeshulzen met erven en voortuintjes a/d

.7/19

33 3810

CONCORDIA COLLEGE f<s^^\% !^M> !


11l

WEISBENBRUOHSTRAAT 207

TELEFOON 721459 TOEZICHT HUISWERK EN INDIVIDUELE OPLEIDING VOOR ALLE KLASSEN EN EINDEXAMEN

GYMNASIUM
DAG- EN AVONDCURSUS.

LYCEUM
VRAAGT PROSPECTUS.

te 's-Gravenhage. bevattende: Parterre: Voorkamer, achterkamer, hall, keuken, garage, schuur, tuin* le Etage: Voorkamer, achterka-

PATRIJSLAAN 3.

2e Elage: Drie kamers. Het perceel is voorzien van leidingen voor gas, water en eleetrloitelt. De totale lasten (inclusief erf paohtscanon) bedragen f28821 per
jaar.

mer, badkamer:

VUBR_AARzpRI.IEN
>. De Notarissen A. P. W. VAN Jij MEURS. te Rotterdam, en
venhage, op DINSDAGEN 6 en 13 111 l H. C. SCHALIJ, te 's-Gra'ill venhage. zullen, in het Ven-

TELEFOON 114574 NASSAULAAN BIJ DE MAURITSKADE Geheel vrij OPLEIDINGSSCHOOL voor Lyceum, Gymnasium en H.BH. in 6 jaar. (Een ?e klas met uitbreiding en verdieping der leerstof: Wiskunde en Duitsch). KLEINE PARALLELKLASSEN (1520 leerlingen) jongens en meisjes. leder kind komt in klassevcrband persoonlijk tot *i*jn recht. Een kleuterklasse voor 4- en 5-jarige kinderen. Inschrijving van nieuwe leer linzen voor alle klassen lederen schooldag bU den Directeur G. HELLINGA. (Voor een rustige bespreking van een nieuwe leerling is telefonisch overleg omtrent een onderhoud zeer gewenscht).

HAAGSCHE SCHOOLVEREENIGING

IJsseldijk. tegenover Urterwijk, te Wilsurn, samen groot 4162.6? H.A.; ingezet als volgt: de 16 pere. groen land: pere. lep f 2250, pere. 9op f 3560. 2 f 2550.. 10 f261811 f2307.' .-3 f2558.. 4 f2560, 12 f1568f2600. .-5 f 1960-, 13 14 2100.6 12650. -7 f 2510. 15 f2854. 16 f4580. 8 f 3200, de 3 pere. rlet en water: pere. 18 op pere. 1? op f505.. pere. 19 op f96o^-l het perceel water op f I^. In totaal f 46.159.. Aanvaarding terstond na gunning In bezit en genot. BetaUng 15 Juli 1939. Aanwijzing door H. LAND. Kaarten. omschrUvmgen en voorwaarden liggen ter inzage ten kantore van den Notaris en zUn tegen betaling van 1050 te ver krijgen. Ten overslaan van notarls J. LAARMAN te '-Graven 's-Gravenl kage zal op DINSD. 16 en lU 23 MEI .939. telk. nam. 2 u. in het Vendun. Nobelslr. 5 aldaar, vrijwillig in het openbaar worden geveild en verkocht Het erfpachtsr. tot 5 Febr. 1995 v. d. grond te 's-Gravenhage, ka kaster Sectie AM no. 4713 groot 161 ca. met het daarop gebouwde heerenhuls vet voor- en achter tuin, plaatselijk bekend

ROTTERDAMSCHE
tt-stl^V-'-!

VANI(VEREENIGING
KAPITAAL EN RE3ERV^/52.000_300

I
I
_
W

PINKSTEREN 1939
GESCHENKEN in den vorm van

I
I I
_H

^.

(30EOK00PE

MAIUCEN
o---'-.

(PER PERSOON MX 300)


AR,- o- . toa, <- on la ">--,

Aanvaarding: 24 Mei 1939. Betaling der kooppenningen: 4 JuU 1939, met bijbetaling van 4% rente van den dag der aanvaarding af tot en met dien der betaling. Bezichtiging: Maandag en Don derdag van 24 uur namiddag. Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris H. J. 2WEERS, Koninginnegracht 14a. te 's-Graven
hage.

ifll

duhuls. Nobelstraat 5 te 's-Gra-

VAN RAVEBTEMTRAAT t/m 68 (even).


nos. .8
kad. Sectie A. E. nos7l?08 t/m 1718. elk groot 46 c.A. Rreeder bij blij. omschreven. Verh. nos. 58. 60 en 66 v. f2.65 p. en b. d. week; de overige pere. zijn vrij v. huur. Heiast 1939 totaal voor alle pere. f 1.70. Aanv. daags na gunning. Het koopp. 1 JUII 1932. onder bij bet v. 4*-.*-.. Rez. Maand, en DonAlle perecelen in een derd. 2 koop. Nadere ml. bij voorn. Notn, de Ruyterstraat 52 te 's-Gravenhage. Tel. 117268.

JUNI 1939, telkens om of na 2 uur 's nam., in het openbaar veilen en verkoopen: het erfpachtsrecht tot en met 21 Dcc. 1996 van een perceel Gemernegrond met het op dlen grond gebouwde wlnkelhuls en schuur, te 's-Grnvenhage, aan de

U KENT

"I

DE MODERNE TOEPASSINGEN VAN NET! CAS NOC NIET.

PASSAGIERS Met het nu. Colombia. 12 Mcl van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis naar West Indik meemaken^ O. Aaron. fam. J. Altmann, farn. Ir. G. Ancizar, fam. J. Anstreicner. me]. J. -?. van der Baan, M. van Lalsfoort. mej. H. L. M. llartels, mej. A. G. Neaujon. M. van de Beek, H. ter Beek. mej. G. Eenedek. H. essen, mevr. 11. Bettin en kind, G. E. Black. K. NKiler. mei. G. Meter. mei. L. Eleler. E. Bloch, me]. E. Elock, mevr. M. M. -z-!-et en kind. W. Bosman. H. Brandenburg. H. J. P. Dromelow. G. E. Erotherhood. T. L. v. ruggen, mei. A. Erummer. mevr. E. 2halmo wicz. mej. E. t-hallnowlcz. G. Gnalrno. wil-z, T. l-halmowicz. H. H. vaassen, mej. Gotsworth. mej. M. E. N. van Dam. J. L. Nane. F. H. virven. La G. van voren, fam. 5. Nuwa-, J. M. 3. Ellis en 2 kinderen. G. L. Evan gouloff. mevr. V. E. Evans. fam. E. W. S. rearnside. mevr. /. I. lisher. H. I. l-rSnkel. A, Erledmann, mevr. E. ruchs. R. Gavin. farn. 11. Gerstle. fam. A. W. v. der Giessen. A. Gorree. G. 5. de Groot. mevr. mevr. E. S. Groves en 3 kinderen, fam. dr. 3. Gut!eres-Qsrlo. W. de Haan, W. v. der Haar, mevr. E. G. llarragln. mcl. 5. M. llarragln. farn. T. llarteveld. fam J. fam. G. A. I*. llellmund. J. G. M. Hert-en. W. van eik. I M. Hese. fam. W. I. Nessektet 5. llirseh. E. A. ter Hoeven, mevr. en M. M. lluhhardI. kind. E. . llud M. bard. fam. M.mej.Issaksohn. farn.mej. Isava Nunez, Isava Nunez. M. I*. Isava Nunez, fam. N. lones. fam. A. josephy, fam. 5. Kann. fam. R. l. ltatzenslein. mevr. S. aufmann, A F. Keet. A. van Keulen, fam. 5. lliwit. C. Kok. A.2 ong. mevr. E. M. J. G. Kosters en kinderen, fam. R. J rojanker. fam. E. lcrot<shin. mevr. E. -mmerling. L. Laan. mevr. A. E v. der Laan en 3 kinderen, mej. M. Lara-Isava. T. 11. Larkl-ls. mej. G. Lasscre. T. Leeflang. L. A. Lesperan. H. J. Levite. mevr. M. S. win, J. Leynse. farn. E. Liebner. mevr. l. S. Lucas, mevr. 3. S. Lucas, fam. E. Markus, H. Mar, farn. -. A. Martlns. mevr. Y. v. der Meuten en kind. mevr. H. P. Meyer. fam. A. Michaells. mej. E. Moore, mevr. M. A. Moros. W. A.J. Morris. A.>.M_e---*- fam. Muyden en 2 klnd me). mevr. van A. Nohle. fam. J. H. Gndricec mevr. Gng. fam C. Peet. I. A. Petersen. G. 5. L. Pcterson. fam. K. Polman. I. v. der Pompe. fam. N. 3. lledeker. fam. E. Rein. M. Rein, M. A. llhy, Pree, fam. Ir. R. llltschle. me). M. Robin n. mevr. S. N2hr. mevr. A. Z. de Romer Prlce. fam. G. Salinger, fam. 11. Salomon, fam. B. Schaps. mevr. E. M. Schumann. Schalie. A. Schoester. SH-warz, mevr. fam. W. Schwar H. A. Schweitzer. fam. E. I. Slreyjol, fam. M. Skupln. W. D. Siater. lam. H. V. Smith. mevr. I. S. Snees. mevr. J. S. Snees, S. I. mevr. V. G. Sorzano. L. Spanjaard, mej. >*. M. W. A. A. O. G. Specht Gryp, mevr. G. Sperwer, mej. E. Spier, dr. L. Spier, fam. K. Stann. fam. M. Sten-heli. mevr. M. W. Stcvenson en klnd. A. Stouthandel. mevr. A. G. Strootman. mevr. J. W. H. SUthoff. mevr. L. M. -re-rtl-est-Golyer, mej. B. D. van lx-ven. fam. dr. M. I. I*uchmann. mevr. L. A. de Vegas. mej. L. E. de Vcgas. mej M. de Vegas. G. tn 't Veld. C. Veresin. mevr. J. W. Verhaal. G. A. M Volgt. mevr. H. de Vries er, 2 kinderen, mevr. E. Vrljdurg en kinderen, mej. J. Wadden, -nevr. M. 5. 3. Wa,u en kind. l*. A. 2Washaver. mevr. M. 3. 3. Wever en kW. deren, dr. G. Wilt. 3. Wiison. A. M. G WiSke-ke mevr. 3. C. M. Wordragen ,n 2 kinderen, mevr. B. Wronsky. N. Wroncky. mevr. Wronsky. mej. 5. Yane,. G. F. Ygosse. Major Sir lluber Young. Lady Young. I. Zaidman. H. van Zameren. A. Zulaica Munlz. -tot-endien drie toeristenvoor Madeira.

GMENREGENBTRAAT 278 kad. sectie A. N. no. 1828, groot


ken;

Bezoekt daarom onze Toonzaal

GROENMARKT 29

bij biljetten J[ Breederf322.. GrondbeL f53Z5. """at-on

LAAN VAN EIK N DUINEN N. 219


VrU van

OPENBARE VERKOOPING
Notaris / Ten overstaan van Notarls J. VAN VOORTHUYSEN NI J. -l*'s-Gravenhage, zal op nl te DINSDAGEN 16 en 23 MEI 1939, telkens om 2 nttr n-m. in het Venduhuls Nobelstraat 5 aldaar, ln het openbaar worden verkocht: Het HEERENHUIS met erf en tttin aan de

omschreven,

Straatbel. f2B.. Slulsg. f 2,14.


llng koopp.
(vermeerderd

lU

1-10 Are. ! Het huls bevat: winkel met serre, keu beneden:

1939. des in het Venduhuls Nobelstraat 5 te 's-Gravermage. vellen en verkoopen: het heerenhuls met erf en tuin te 's-Gravenhage aan de BE-2UWENHOIII*SIIHEVVEG no. 409 (vroeger no. 393), kad. bekend gem. 's-Gravenhage, sectie A.U. no. 11 gn-ot 1.66 Are. Ereeder hij biljetten omschreven. Vaste waschtafels, had. geyser en gootsteen le stage zijn nlet in den koop begrepen. Verhuurd met contract tot 1 Mcl 1940. voor f900. p. j. Lasten per jaar f2IH4. Kooper is niet aan sprakelijk voor achterstallige las ten, voor zoover deze niet preferent zijn. Aanvaarding in genot van huur daags na de gunning. Bezichtiging Maandags en Donderdags v. 24 uur. Betaling 15 Juli 1939 met bijbetaling van 5 rente 'sjaars sedert aanvaarding. Voor soilede koopers hypotheek op billijke voor .vaarden beschikbaar. Nadere intlchtlrsgen ten kantore van ge noemden Notaris. Prins Hendrik plein 12. fel. 333888. Notarissen D. J. GRAAEE, Ijifl te Amsterdam. en'H. G. SCHALIJ, te 's-G--e>or.hage. lltsl zullen in het Venduhuls No belstraat 5, te 's-Gravenhage. op DINSDAGEN 6 en 13 JUNI 1939, telkens om of na 2 uur 's nam., in het openbaar vellen en ver-

l DINSDAGEN 6 en 13 JUNI namiddags na 2 n., !'!-.

C. I.ARRER*-*ON ^. Notaris H. G. LABBERTON te 's-Gravenhage. zal op

boven: gr. voork achterk., ka binet en keuken. I-asten over 1939: f 100.; Erfp. canon 1252.15. Aanv. daags na de gunning; bet. 15 Juli 1939 met rente naar 5 % 'sj. van de aanv. af. Rezlcht 's Maand, en Donderd. van 24 uur. Nadere lnl. blj gen. Notaris SCHALIJ, Javastraat 34, tel. 113027

GEMEENTELIJK

aanvaarden op 24 Mei 1939* bta


{50

huur en gebruik te

GASBEDRIJF

voor vaste waschtafel, rol luik en 2 markiezen) op 1 Juli

met

overstaan Notaris x>ii Ten overslaan van Notarls Mr. N. P. C. ARRINS. to .Ni 's-Gravenhage zullen l/b openbaar op DINSDAGEN 16 en 23 MEI 1929. telkens 's nam. 2 uur l/h Venduhuls v/d Vereen! ging der Notarissen a/d Nobel straat te 's-Gravenhage. resp. worden geveild en verkocht1. Hel WINKELHUIS mei erf. open plaats en tuln, a/d

i>M

Ten

keuken, kelder, badkamer, tussehcl-zolder en 2 haleons. Grond en straatbel, en Delft sluisgeld over 1939 resp. f6957; De Nederlander is de degeUjksta 136.10; en t 2.75. krantenlezer ter wereld. Aanvaarding in eigen gebruik en betaling kooppenningen 1 Juli " ._.. f. 1929. De vaste waschtafels, bad en un.M-iHniuiuiiiunnaiiniinniimnnn'iin'i'inMnilinni --__"---*-*__.-""**. m gevser zijn niet in den koop be grepen. Bezichtiging Maandag en i Donderdag van 24 uur.

Op het gebied van geneesmiddelen en geneeswijzen staan onze kolommen slechts open voor advertenties, waartegen bi) de Commissie van Controle geen bezwaar bestaat. Secretariaat der Commissie : Segbroeklaan 33. Oen Haag

1939 met bijbet. v. 4*-.-*. renle p. jr. van 24 Mei 1939 tot -lag detaling. Bezichtiging Maandag en Donderdag van 2 tot 4 uur. Inmiddels uit de hand te koop. Nad. ml. bij gen. notaris WH temstraat 12. den Haag. tel. 111620.

te 's-Gravenhage, kad. l--- gem. 's-Grav. Sectie A-l. no. 1723. groot 1 a. 81 e. Bevattende: 9 kamers. 2 serres,

STATEN.AAN 58

OENI>VEO 53
te 's-Gravenhage. kad. sectie E. no. 2212. groot 1 A. 4? e.A. 2. Het PAKHUIS met zolders, afz. boyenwoning en erf, a/d te 's-Gravenhage. kad. sectie E. no. 1617 groot 80 cA. 3. Het WINKELHUIS met boyenwoning a/d

001 KADE 39/40

Waar zullen wij


i

AMERSFOORT
LANDGOED BMKHOVEN. HOTEI GROOTST. BH.L.IJKST. DEFTIGST BOSCH. 150 H-A. RESTAURANT PENSION. TEI- 4050. Centr. verw k. en w. str. water.

BAARN

de Prinselijke Residentie, het mooiste dorp van Nederland, wacht Hl Gr. ml. Verkeershuls V.V.V Tel. 2226

Bij Bos, Helde en Ussel-, nabij natun-t-w-*n-a- en golfveld. Centr. verw. Kamers m. warm en koud str. water. Vrij gebruik v. pensfongasten van Bibliotheek, Tennisbaan en Autogarage. Penslonprljs f 350 tot f 4HO. Kinderen oen. 10 jaar verminderde prijs. Voor- en naseizoen red. Telefoon 512. Bondshotel A. N. W. B.

Hotel-Pension Flip-HulT

dezen Zomer neerstrijken? j Mn^nd HATTEM.


t

MONTEERL_^NO

Sn!'

BerzKotel omgeving. in boschrijke


TELEFtDON 1515.

Amersfoort

Heelsum/Doorwerth. Zwitserland. ANWB en


DE HQ-.TERBERG Telefoon 3? Rustig logeeren temidden van hel en dennen. Ook In paviljoen. Praal panorama. Cent-*-.-vetrw., str. w. Centr. v. toerisme in 't -losten.
N

Voor f 32-iO. fooien voor bed. inbegr 7 dagen voll. pens, gr. rels per touringcar naar Montf. en terug; dagtocht naar de Hooge Veluwe; dagtocht naar Duitschland. tocht n. trandtbad met vrij entree. Eerste rels 2? Mel. verder elk. Zat PINKSTERREIZEN. Zaterdag tot Maandag na dinerf 14.95; tot Dinsdag na ontbijt f 16.60; Dinsdag 20 Mei tot Zat 3 Juni flB-iO. alles m. inbegr. grat rels p. touringcar naar Montferland en terug. Vr. gr. toez. gein. prosp. (28 hL met 15 foto's) HOTEL BERG -*- BOSCHZICHT. Zl-DDAM-MOI^ITPERI-AND. 40 kamers, str. w warm en koud. Tel. 226.

Modern comfort. l 4.50/f3. PENSIONPRIJS

KNAC hoteL Klein Heide, bosch en heken. Tennis " Zwemsport Alle moderne comfort Priv Badk. Gaarne prospectus. Telefoon Renkum 363.

OOSTERBEEK

koopen:

tuin en het heerenhuls met schuur te Voorburg, aan de

KONINGIN WILHELMINAI.AAN 518,


Kad. Sectie E No. 2756. groot 2.96 Are. Hel huls is voorz. van centr. verw. en bevat: beneden: groote voork., tuink keuken, hall. gr. kelder voor prov. en verw. afz.: op de le etage: groote voork.. achterk.. kabinet badk. met vaste ep de 2e stage: 3 kamers, waarvan een met balcon. kabinet en zolderk. Het huis is vrij van huur en ge bruik te aanvaarden. Lasten over 1939: f122.84 'sj. Aanv. daags na de gunning; betaling 15 Jull 1939 met rente naar 4*H*il, 's jaars van de aanv. af. Rezlcht 's Maand, en Donderd. van 24 uur. Nadere ml. bij gen. Notaris SCHALIJ. Javastraat 34, Teleloon 112027.

De -.es op de heide" Badhotel (Tel. 217). Oud-HolL Restaurant Hotelgasten genieten gratis zwemmen en tennissen (3 banen). Tot 15 Juli penstonpr. IL 520 tt 10. d. k.) bij min. 5 dagen verblijf. Boschrijke om geving. Vraagt prospectus.

BAD BOEKELO
.

.OZteH (V)

NE TAFELBERG. Geheel verbouwd. Priv badkamers met toilet CV. Garage. Tennisbanen. Rustige wande lingen. MaUge Pinkster week-end prijzen. Vraagt ot rijk gellustreerd prospectus.

KATWIJK AAN ZEE


DE GEZELLIGE FAMILIEBADPLAATS.
Breed strand, mooie duinen. Matige prijzen. Inl. en gids gratis. Bureau V.V.V, Telefoon 322.

TELEFOON 5046 HOTEL. .JIRErEROORD" Prettig familiehotel. Centr. verw k. en w. slr. w. op alle kamer. Groote tuln. Bekende keuk. Pinkster weekend f 12 en f 14 per persoon

OOSTERBEEK

AVNWA,UIB
Uitstekende zwemgelegcnheid.

BENNEKOM
Bonds HetelPenslon -Keltenwoud". TeL 219. Nieuw geb. *22. Ap. Zilk. Autogar. en tennis baan vrij. bondspaardenstaL Voor en naseizoen red. Billijke prijzen.

EiVl. LOCH LOCHES STAD


HOTEL
AANGENAAM EN RUSTIG GELEGEN. MODERN COMFORT. TELEPIIOON 32 dennen. DTV VACANTIEOORD t Bosch, hei Vraagt gratis geNL Prosp. Secretariaat VVV. Bergh 's-Heerenberg. Tel. 271 K 8248.

RDVRLO. TEI- 3. Onmiddellijk bij de bosschen. Warm en koud stroomend water. Centr. verw. Tennisbanen.

waschtafel:

EPE OP DE VELUWE
DE WITTE RAAP voorh. te Hoenderlo. Gelegen op het hoogste punt van Epe op een schitt landgoed welke 350 HA. groot is en alleen loegank. is v. de gasten. Tel. 266. 't*/. Hogervorst

NONTkEIU-ANV ! en

TEXEL. Schoonste Noordzee-ell. met 5500 H-A. vrije duinen en *--*chen. Br. strand (vrij bad.) Schltt -rljw.paden d. h. duingeh. Bek. om zijn rijke flora en fauna. Boot"l*b. met Den Helder 5 x p. d met Adam 1 x p. d luchtvt-rb. met Schiphol 2 x p. d. le kl. hot. pens, cm. hul-, en kampht-iz. Grat prosp. en fnl. bij V.V.V. Texel (Mool Texel) Postbus 3, teL 12. Den Burg. GeNL lds volgt ff. na toe-, f 0.15 postzeels.
BEZOEKT

Adverteeren
! Het Vaderland" te een geldbelegging tonder risico en met een hooge rente t

U-n-Bf 61111 ''"' -R-irgzlcht". TeL 535 nf-J-t-dUI-l (Renkum). Belangrijk verbouwd, gr. serres, zonterras. aan-

genaam zitje. gr. tuin. k. en w. str. w. op alle kamers, centr. verw.. douche, pr. keuken. Bill. pr. Vraagt prospectus.

schijnt deze rubriek 1 X per week op waterdag. Inlichtingen en prijsaanvragen bij de Administratie.

Gedurende de Zomermaanden ver

ZWOLLE en OMSTREKEN EN DE INPOLDERINGSHVERKEN.


GIDS VAN 19 GEMEENTEN GRATIS BIJ V. V. V, TMBORCHSTRAAT 18.

te 'sGravenhage. kad. sectie O. no. 3297 groot 78 c.A. den Notaris, Tom*nooiveld 2 te Breeder bij biljetten omschreven. 's-G-avenhage. Verhuurd: perc. 1: de winkel met parterre v. f 16 p. week. de i'en Tra-staan van Notaris W. le en 2e tage samen v. f6.30 p. G. PAUWjELS te 's-Gravenhnge. week. aal in het Vet-duhuls van de Ver perc. 2: het pakhuis v. f2250 p. eenlging der Notarissen aan de mnd het bovenhuls v. f6. p. Nobelstraat no. 5 te sGravenhage, week; perc. 3: vrij van huur. in het openbaar worden geveild Voor de huuropgave wordt niet en verkocht op de Dinsdagen 6 en , ingestaan. 13 Junl 1929, telkens des namidVoorzien van gas. electr. en dags na 2 uur: waterl. Aangeslagen over 1939: l/d Het zeer gunstig gelegen, fraai Ingerichte en voor diverse doel grondbel.: pere. 1 v. f 74.68; perc. einden geschikte winkelpand met 2 v. f42.65: perc. 3 v. f 42.65; toonzalen, magazijnen en afz. ho straatbel.: perc. 1 v. f 37.80. perc. 2 venhuis te s-Gravenhage aan de v. f2O-: perc. 3 v. f20.80; Delfl. sluisg.: perc. 1 v. 1222, perc. v. f 1.66; perc. 3 v. f 166. Aanvaarding 24 Mei 1939. met uilgang naar het Buitenhof, Betaling der kooppenningen 26 kad. Sec. P. no. 1472, groot 5 A. Junl 1929 met bijbetaling van 5% 26 c.A. Bevattende: beneden: winrente 's-Jaars. Bezichtiging Maandag en Donkel, 2 kantoortjes, toonzalen, ver bonden met groot magazljnpand derdag van 24 uur 's nam. met 2 --diepingen en kelder, epen Nadere lnl. ten kantore van geplaats; bovenhuis: le t: hall en noemden Notaris ARRIt-NS. Was3 kantoorlokalen; 2e t: voor senaarscheweg 22, 's-Gravenhage. kamer, keuken, 2 achterkamers, Tel. 117845. badkamer; 3e t: 5 *me en badkamer; daarboven zolder. Ten Winkel en magazijnen in eigen s^. Ttm overstaan van Notaris A. C. v. MOURIK BROEK gebr. Verhuurd: le t voor 1 1000BROEK-p. j., betaalbaar -riemaandel. blj I.,I MAN te 's-Gravenhage. zal v>-uilidet en vergoeding voor WU in het Venduhuis der Notacentr. verwarming f250. p. j.; rissen aldaar op 6 en 13 JUNI 1929. 2e en 3e t tezamen voor f 1200.- telkens des nam. 2 uur worden p. j. betaalb. per mnd. bij achtergeveild en verkocht: uitbet, belde huren met contr. tol HET WOON EN WINKELHUIS 31 Mei 1941, door huurders tusMET ERF aan de sc*entljd met 3 mnd. Hy'-ei'-h-ar. Het perc. Is voorzien van electr. gas en watergel. en centr. verw. De installaties der belde badkate Rijswijk 5.11.*,. kad. Sectie D. mers, de 2 schouwen op de 2e t, no. 2026. groot 98 cA. de radiatoren en gel. der centr. Breeder bij biljetten omschreven. verw. op de 3e t en in de voorHet perceel is onverhuurd ** *amer op de 2e t al-tmede het voorzien van gas en el. licht. waterreservoir met leidingen op de Grondbel. 148.09. Straatbel. 3e t zijn eigendom van de huur f 16. Delfl. Sluisgeld f 1-89. Aanvaarding onmiddellijk na de ster. *tkel. lasten .133515. Aanv. dadelijk na de toewijzing. Bet der gunning. l-prenn. op 1 Aug. 1939, met Betaling koopp. met bijbetaling bijbet van 5 pGt rente sedert de van 4*H*K rente s-jaars sedert den aanv. Te bezichtigen Maandags en aanvaardingsdag op 1 Aug. 1022 I"k-nder>dag- van 24 uur, behalve Bezichtiging Ma. en Do. v. 24 u. Henel--a-tadg. Nadere ml. blj Nadere inlichtingen bij gen. NoNot PAUWELS. Laan van Meer tarls. "-eestraat 86, Telef. 117350 en 117351. dervoort 52E. Telefoon 330676.

NEiv.STERNU.S. STRAAT 86/88

Nadere .lichtingen bij genoem-

PLAATS N". 13/13A,

PRINS HENDRIKLAAN 4

NET VADERLAND

ZATERDAG 13 MEI 1939

AVONDBLAD C

Deanna Durbin en de problemen tbat certain age"

van

Bloemlezing uit Verdi's opera's


TV PRESENTEERT: Drie vrouwen en Verdi
Pose o Giachetti den musicus speelt. GabyMorlayzijn geliefde. Ginseppa Strep ponl en Maria Oebotarl de primadonna, die hem In zijn laatste levensjaren Inspireert met name bij het scheppen der Ada. Ook Benjamlno Glgll mankeert niet op het appel. Er wordt dus gezongen en hoe! Uit iedere opera wat Uit de opera Buffa. die Verdi kort na den dood van zijn twee kinderen voltooien moest en waarvan de eerste opvoering, die een mislukking was viel op den sterfdag van althans in de film* uit de zijn vrouw Trovatore, uit de Travlala. uit Don Oarlos, een heele rij van operascnes met bij Alda beheerend applaus of gefluit voert Gallone aan de lens voorbij. Daardoorheen speelt het leven van Verd, een aaneenschakeling van gebeurtenisjes, die in een zwak verband met zijn scheppingen gebracht zijn. De figuur van Verdi is achter dit alles letwat schuil gegaan. Wlj krijgen hem le zien als een nerveuze, zwaarmoedige natuur. Zijn grootheid spreekt uit zijn werk. niet uil Giachettl's creatie. De filmkunst is met dit oeuvre niet verrijkt. Wanneer hebben w'j in de laatste jaren een film gezien die de filmkunst wezenlijk ver rijkte? Muziekliefhebbers zullen van deze bloemlezing uit Verdis opera's kunnen ge nieten. Onder regie van l-rmlne Gallone is een Dultsche Verdifilm gemaakt waarin

DE BAKVISCH, een alleraardigste goed gespeelde amitsemenlsfilin

STUDIO-THEATER
heel moeilijk probleem voor de producen ,e van haar films ge veest zijn, op dit oogen blik een geschikt scenario .-oor haar te vinden. Haar nog eens een van die kin-lerlijke rollen te laten .polen, waarmee zij zich een zoo groo. en zoo welverdiend succes had verDrie handige worven inHonderd manmeisjes. meisje en De ren en een was onmogeWildzang, lijk. Men mocht haar niet aan het blootstellen pijnlijken ge in vaar, den -ruk te maken van het oudcrwordende wonderj-ind, dat met naeve maviertjes en een te kinder. achtigekleeding zijn werkelijken leeftijd moet trachten te verbergen. Toch zou aan den andeCooper en Deanna Durbin, twee zeer jonge spelers, die ren kant haar nieuwe Jackie De daicvisck spelen, welke film in Studio te zien is. in rol ook weer niet te veel mogen afwijken van hel overigens met talent gespeeld wordt, gedraagt type, waarmee zij zich de gunst verworven ge zich bepaald een paar Jaar te kinderachtig had van een millioenennubliek over de op de film hier lieele wereld. Vooral een liefdesgeschiedenis voor zijn leeftijd, en dat drukt de ensceneering tezeer het stempel van van de gebruikelijke soort zou ongetwijfeld en daar door volwassenen. talloozen bewonderaars van dit aardige en beDat niettemin De Bakvlsch een zeer ge gaafde meisje, dat juist in menig opzicht zulk verfrisschende tegenstelling tot dc gewor- slaagde amusemenisfilm is geworden, al blijft een zij al geheel stukken beneden het tot nu toe .e' fllms.erren vormde, een diepe teleurstelniet overtroffen Honderd ' Mannen en een bezorgen. ling daarvoor slaat alleen reeds het Meisje, Met dekeus van het verhaal Thateertaln talent van de nog altijd alleraardigste Deanna age van E. Hugh Herbert is men op een ge Durbin borg. Haar stem heeft zich nog verder lukkige wijze tusschen de klippen doorgezeild. ontwikkeld, zoodat men opnieuw met veel Zeker, het brengt Deanna Durbin in aanraking genoegen naar haar muzikale intermezzo's liefde, maar het geschiedt ten minste met de luistert, en ook haar spel schijnt iets gerijpt that certain age. haar op de wijze van te zijn, hoewel het tegelijkertijd iets aan groole-menschenproblematiek leeftijd. Met kinderlijke vitaliteit verloren heeft. De zorgworden we in deze film nog niet verveeld, al vuldige ensceneering en het voortreffelijke is Deanna's eerste liefde een ernstige zaak. spel van Deanna's omgeving (ln de eerste waarmee niet mag worden gespot* het gaat om plaats van haar afgod Melvyn Douglas, de .Hchwarmerische" vereering van een bak die er uitstekend in geslaagd Is bij dit ietwat visch voor een veel ouderen man, die van die julsten toon te nauwelijks van precaire gegeven den ouderpaar vanbewaren, vereering geen idee heeft, zioh en verder van het John liet bestaan van dit meisje bewust is. Die Holllday en Irene Hielt) dragen hel liefde is guitig, gevoelig en ongetwijfeld met hunne lot het succes van de film bij. een zeker Inzicht in de psychologie van dezen Edward l.udwlg ls zeker geen regisseur (en dat leeftijd geteekend, maar daarbij toch van de weinige bezwaren, die men tegen van het formaat van een Henry Koster en een is een Norman ITaurog. die de eerste schreden van deze genoeglijke film kan hebben) een klein Deanna Durbin op hel witte doek geleld beetje teveel van buitenaf bekeken met de hebben, en De Rakvlsch is dan ook als verteedering van ouderen, die zulk een kalverzoo aardig en tegelijk zoo dwaas vinden. film wat conventloneeler dan haar voor liefde gangsters, vooral dan de verrassende films van Dit laatste geldt in nog sterker mate voor de Koster. Als voertuig voor een nieuwe Deanna gelukkig uitgebeelde vereering, die een minder jongen van Deanna's leeftijd op zijn beurt Durbin en als pretentieloos amusement echter heeft zij verdiensten, dle een groot en langzonder veel succes dit geheel door haar durig succes, ook ln onze stad. verzekeren. tgroo'.e" liefde in beslag genomen meisje toe draagt. Deze Keh, die door -ackle t-ooper 3. H.

root voor het servet en nol! te klein voor het ta ,ei!aken. het moet wel

neanna Durbin. een

te

HAAOSON MAANDBLAD. Oe Mei-aflevering van dlt tijdschrift opent met een pleidooi van l*rledrlch t"*hrlstlan ?rlnz zu lichaumburg-l^lppe vr de Dultsche vredespolitiek. Deze Dultsche prins ls een der eerste af stommelingen ult de destijds regeerende vorsten hulzen, dle zich bij de nationaal-socialistische be weging heeft aangesloten, Hij verdedigt het be kende standpunt. P. M. Wanslnk verdedigt geen standpunt, maar tracht In een artikel over de ceremonleele mythe van Bloed en Bodem een ps-choanalytlsche verklaring te geven van zekere leeringen, die thans In Duitschland gelden. Inzake de Italiaansche politiek schrijven l van Breen en dr Borls Naptschlnsky over de Joodsche -uaestle. waarbij hlj. als Jood en zionist, bizondero aandacht wijdt aan het bekende plan van de N-5.8. Hij schrijft 0.m.: ..Het plan bevat een paar onderdeden, dle een ernstige bespreking waard zijn. Zoo kan b.v. het voorstel, dat Nederland het Initiatief moet nemen tot de bijeenroeping van een internationale conferentte ter bespreking van de mogelijkheid, een

In Flora wordt gevochten


Kerels der Zee, een goed gespeelde, dramatische film

meer toegejuicht worden.- een zoodanig Initiatief van Nederland zou zeker ln de lijn van de llederland sche traditie liggen. Dok 't standpunt, dat de Jood- sche kolonisatie ln een aaneengesloten gebied plaats moet vinden zoodat or een einde kome aan den tegenwoordigen toestand waarbij de Joden overal slechts een minderheid vormen dle van de ge zindheid der meerderheid afhankelijk is, is volkomen rationeel, al worden de voorstellers daarbij minder door hun zin voor ret-ntt-aardlgheld en voor de Joden. Het voorstel ls echter slecht uitgewerkt, draag een dilettantisch karakter, vertoont veel onjuistheden wat de cijfers betreft en doet meer aan een propagandistisch artikel dan aan een ernstig poll tiek plan denken, Het gerull van grondgebied waarbij Portugal Nederland schadeloos moet stel
menst-helljkheld geleld dan door hUn antipathie

Jot-dsch Nationaal Tehuis op te richten, zonder

len, terwijl Belgi dit met Portugal moet doen. doel al te kinderachtig aan. Er rijzen daarbij vragen: Waarom krijgen Engeland en Frankrijk geen ."schadeloosstelling?" Waarom moet Portugal een vee laten? Wat heeft Belgi met die vreemdsoortig transacties ult te staan? Waarom zljn andere kolo-

Een zeer geestig tooneelstuk" in Asta


Met hooge filmkunst heeft het niet veel fe maken, maar met humor des le meer
Dat het Nuhmann was. die deze ongetwijfeld geestige comedie van louter leugens (Qauter l-ugen is de Dultsche titel) regisseerde blijkt duidelijk uit de dialoogregie. De dictie, hel brengen van een aardigheid, daarin herkennen wij Heinz HUhm'.nn dadelijk. Voor het overige valt ons weinig nieuws, weinig oor spronkelijks op in de spellelding. Het tooneelstuk van Hans -lchwelkart is door den draaiboekschrijver eigenlijk gewoon overgenomen, zou men denken. Zelden nog zagen wij een film, die zoo volkomen beantwoordt aan de nuallfi catle: gefotografeerd tooneel. Het verhaal is simpel, een blijspelgegeven van de overbekende soort Een man is acht maanden in bet buitenland geweest om te kuren en heeft daar een jonge vrouw ontmoet, die hem geheel heeft ingepalmd. Zijn vrouw ver neemt dat en, hoewel ze die acht maanden geeft ze voor danig aan hard gewerkt den zwier te zijn geweest Om hem te straffen en hem terug te winnen. Albert Matterstock. Herta Feller. Fila Benkhoff, Hllde v/elssner en jonannes Mem-mn spelen deze huwelljkscome die met iets meer zwaarte dan zij verdraagt, maar met animo en wat Fit Benkhoff betreft met bizonder talent Men amuseert zich kostelijk met dit toovan neels'tuk. ondanks het gebrek aan tempogeen de fllml omdat net in de situaties wel oorspronkelijke maar toch verrassende oogenblikken bevat en omdat de dialoog tintelt van humor. Een gang naar Asla mag derhalve aanbevelenswaardig heelen voor al diegenen, die den humor boven alles stellen en die bereid zijn alle tekortkomingen over het hoofd te zien terwille van deze eene zeer goede hoedanigheid: het bezit van humor. En dat zijn er velen, ge tuige de gang van zaken in het dagelljksch leven, die z is, dat wie de lachers op zijn hand heeft, een potje kan breken.

De voorstellers nemen aan. dat de kolonisatie van een gebied door Joden een verlies voor de koloniale mogendheid moet zijn. hetgeen en vol komen onjuist standpunt ls: de Joodsche kolonisten zouden een woeste kolonie, dte voor het moederland alleen lasten meebrengt. In en bloeiend land veranderen, waardoor de algemeene welvaart van het moederland zou toenemen. De Joodsche kolonisten zijn geen last", Er zit voor het moederland voordeel ln dle onderneming." Verder bevat het nummer nog een beschouwing vao Kees van Hoek over het* parlementarlsme In Engeland, en artikel van A. H. van der Feen over de verkeersongelukken onder dezen karakteristieken titel: de terreur van het verkeer, alsmede bijdragen van dr J. H. Kemkamp ..Ben veredelde aanslag op Prins Itlaurits": G. V. l.utke Meyer over het bloembollenlaboratorium te l,lsse. Het aagsehe Maandblad zal voortaan, naast de IU-andschot-w van Tenax. nog een tweede vaste rubriek bevatten, nJ. een bespreking van een of ander belangrijk boek. De rubriek opent met en
opstel

niale

mogendheden

bulten

beschouwing gelaten?

Pllatus.

van ..Btrnlus" over

Vestdijks Nadagen

van

PANTHEON.
Ldlth Grelndl schrijft over het werk van Co, nells de Vos. en dier aantrekkelijke Vlaamsche schilders van de tweede grootte, wier licht door dat van Ruben, n Van Dyck wordt verduistert., maar wier kunst daarom nlet minder aanspraak op de onze belangstelling mag maken. Interessant tezijn analyse van de middelen, waardoor De Vos portretten zoo aantrekkelijk wist te doen schijnen tets te groot en te Zoo de manier, waarop hij donker de pupillen schildert, alsmede de ge ralllt-eerde schilderwijze, dte hij voor den over slapen en haren toepast gang tusschen Dezelfde qualltellen voor het uitbeelden van het luchtige en vlotte komen ook voor den dag ln de kanten kragen der door De Vos geportretteerde personen. langrijk en boelend zljn op de familie --roepen van zljn hand steeds de kinderportretten en het Is merkwaardig te zien. hoe hij de kleiner heeft weergegeven met den onrustlg-vragenden langdurig p lbllk van net kind. dat zich blj het van den schil'seeren onder de vorschende oogen der letwat onwennig gaat voelen. Terecht constateert de schrijfster, dat Cornelis de Vos niet dc simpele epigoon van Rubens Is. 1 hoedanig men hem heeft voorgesteld. Ij bezit een heel clgcn. heel persoonlijk temperament en drukt het ult In een techniek en kleurgevlng. welke weliswaar zijn werk ntet zelden dat van zijn grooten meester doet naderen, maar daarbij echter hem zelf doet schijnen als heele. volle pe'-ttoonlljkheld. Naar aanleiding van het onlangs verschenen boek van ZtUeh over de quaestle Gothardt-Nelthardt memoreert O. N. rster. directeur van 't mu-eunte Keulen, de geschiedenis van het GrUnewald mysterie. Joris K. Huysmans heeft In zijn aan de thans te Karlsruhe bewaarde kruisiging enkele bladzijden gewijd, geschreven met een In tuitte, dle alleen ult congenlailtelt kan --.-orden ver klaard. In 1844 had reeds Jakob -turekhardt het bekende Isenhelmer altaarstuk, dat toen voor en werk van Drr doorging, aan Grilnewald terug gegeven. Het ls bekend, dat wlj thans dank zlj den archiefstudies van Zlch weten, dat zich achter dezen tradltloneelen naam Mathls Gothardt-Nelthardt verborg, die tn eten om. als Meister Mathls der Maler uit Asehaffenburg wordt vet-rneld. Dank zij dezen onderzoekingen ook kon men vervolgens een M. N. gemerkt portret van een Jongen schilder herkennen als een beeltenis van den kunstenaar, dle van 1575 tot 1938 onder den naam van GrUne wald bekend is geweest. Het zal moeilijk vallen, meent rsrster. zleh het gebruik van dezen ouden, door en diep mysterie omgeven naam te ontwen nen, doch. onze elgen gevoelen, dienen te worden achtergesteld uit piteit tegenover het genie, welks mystiek en tragisch lot als het ware worden aan geduld door de twee deelen van zijn naam: Mathls

Flora vertoont deze weck een sterk programma. De film. die voor dc pauze draait. Staatspolitie, behandelt het thema van den slappeling, die in den harden dienst der Staatspolitie tot een man uit n stuk wordt. Natuur lijk is daarvoor eerst noodig. dat hij den dienst wordt uitgejaagd en zelfs zij het zonder het zich te welen aansluit bij het geboefte, dat door dc staatspolitie wordt ge zocht. Ten slotte is hij het dan echter weer. die door zijn onverklaarbaar heldhaftig gedrag aller lof en dank weet te oogsten en even eervol in den dienst terugkeert als hij er eerloos uit gegooid was. Onder die bedrijven door wordt dc zaak. waarvoor sergeant Dan frescott "John King uitgezonden is en waarvoor hij Smith. den slap peling tWllllam I-undi gan) had meegenomen opgelost. Er wordt daar bij nog wel een robbertjt gevochten en dat is wel licht nog het aantrekkelijkste van deze gestaagde film. De hoofdfilm. Kerels der 2ee. heeft dc conflicten die er kunnen Constance Moore tracht tusschenbeide te komen als I>arr-/ rijzen tusschen broederliefde en liefde Blake en John King dreigen slaags te raken voor het zeemansleven in Siaatspolitie (Flora). ten grondslag. Het zijn een harden kapitein. Preston l*orsler vervuil de rol van Jongeren broer 2N jeune premier en de iefiallige Kan lre> brengt ie teedere floot .n dit verhaal van zeebonken en zij doen dal ieder op hun eigen wijze uitstekend. Jammer alleen, dat de auteur van het verhaal zoo schematisch te werk s gegaan en de moeilijk* heden z heelt opgestapeld, dat elke waar schijnlijkheid hun vreemd werd. Een verpleegster, die op radioaanwijzingen 'n voorbereidendeblinde darm-operatie verricht desnoods. Maar zulks tijdens een woedenden storm en met nog onder lusschen de handicap van het breken van een antennemast le doen geleden dal is een macht vandramatisch omstandigheden, die slechts dient om onmacht lot Charles Bickford in Een kerel der zee, een rolprent waarin dramatisch scheppen te bemantelen. hooi wat afgevochten wordt (Flora).

er heel wat en m.n kan niet zeggen, dat ze alle even begrijpelijk zijn. Het verhaal is daar door tamelijk gecompliceerd en leent zich slecht voor navertellen. Aangezien de hoofd persoon, een goede rol van Charles Blckford. een vechtersbaas en drinker is, wordt er ook it deze tweede film miraculeus gevochten. En aangezien het bekend is. dat er weinig zoo opwekkend is ais een gevecht met stoelen en met flesschen in een havenkroeg (tijdens hetwelk hier de marconi.ten van een schip zich naar den uitgang vechten) kan men er zeker van zijn, dat het het publiek niet aan enthousiasme zal mankeeren. Deze film wordt bijzonder goed gespeeld. BartonMcl>!il speelt

De muziek als huwelijksverstorder


Mijn vrouw heelt talent

De Tuin cler Vreugde


APOLLO-THEATER
Of men ln de Garden of the Moon. het etablissement waar het in de film van dien

CINEAC

-oung. tvarner Baxter en Blnnie Barnes in een zeer vermakelijke film van Gregory Ratoff.
-rei,

Mtropole Palace
In een week, waarin (zooals dat om dezen tijd van het jaar vaker voorkomt) geen van de nieuwe films grootere pretentie heeft dan amusement-film te zijn. blijkt weer eens duidelijk. welke verschillen ln genre en.... in kwaliteit door dit eene begrip gedekt worden. Het predlcaat -amusementsfilm" l, gewoonlijk geen eeretitel: niet zelden houdt het zelfs de waarschuwing voor den toeschouwer in, dat hij ijn verwachtingen niet al te hoog moet span hen. Zeker is het echter, dat men het woord ten opzichte van Mljn vrouw heeft ta lent kan gebruiken zonder eenlge denigree lende bijbedoeling. Wie niets mr verlangt dan een goed uur geamuseerd te worden, kan bij deze film terecht De begaafde Rus Gr e gory Rntoff, dien wij tevoren reeds als acteur, als scenarioschrijver en als regisseur nebben leeren waardeeren. is er ook bij de ver filming van dit blijspel in geslaagd ult zljn stof te halen wat er in zit Dat dit niets diepzinnig of hoogdravend* is, daar zal men niet rouwig om zijn- het blijkt in elk geval volkomen ln staat te zijn het publiek van het begin tot het einde bezig te houden en onbedaarlijk te ver "naken. Wlfe. husband and frlend is de oor spronkelijke titel, maar wie op grond daarvan hel gebruikelijke driehoek-conflict verwacht, komt bedrogen uit De (platonische) vriendin van dit verhaal treedt niet op els huwelijks Verstoorster. maar Integendeel als redster van en huwelijksgeluk, dat reeds verstoord Is. Ver -loord door de muziek, of liever, door de illusie van dc echtgenoote. dat zij talent heeft Voor muziek. Tegen de kracht van die illusie -s de echtgenoot machteloos. Pogingen tot overreding, list toorn, waarschuwing. dat Nes lijdt schipbreuk op het vaste vertrouwen van de vrouw, dat zij een zangstem heeft en *eoorbeschikt is om als zangeres triomfen te Vieren. De man doet ten einde raad, alle mo .olijke moeite om het eerste optreden (voor 6<n zaal vol kennissen) tot een succes te ma -. in de nogal dwaze verwachting, dat zijn Vrouw door dit eene succes voorgoed bevredigd --l zijn. Het wordt een succes, maar een suc-s**-. dat natuurlijk naar meer smaakt En er -, het, dat de vriendin" ten tooneele ver

Bennie Barnes, Warner Baxter en Lorctta Young in Mijn vrouw heeft talent (Wits, husband and friend), welke film in Metropole vertoond wordt. schijnt om den man te helpen, de voor hem en

Cineac vertoont de gebruikelijke reportagesal haast weer de rede van kolonel Beek oud , de viering van Folens natlonalen feest dag, de opening der expositie te Nieuw Vork. de reis van het Engelsch Koninklijk naar, het eucharistisch congres in Algiers, het honderdvijftigste Jaarfeest van de Fransehe revolutie. En voor Nederland van direct belang: de ont hulling van een gedenksteen in het geboorte huls van dr 7-ely door onzen minister-president en den voetbalwedstrijd tegen Zwitserland dien wij in Bern verloren. In het bijprogramma een reisfilm over Nieuw Zeeland, die zeer geslaagd mag heeten, een aardige gekleurde teekenfilm van Hunky en Epunky en een bijzondere belangwekkende athletiekfilm. die een vergelijking " trekt lus schen de techniek van de athleten van vijftig jaar geleden en die van thans.

het echtelijk geluk verloren echtgenoote te herwinnen. Of er hij deze vriendin ook een minder onzelfzuchtig motief in het spel Is? Het ligt voor de hand, maar het is een van de zwakke plekken in het scenario (dat overigens een drastische duidelijkheid niet schuwt), dat deze figuur en haar bedoelingen wat vaag ge houden zijn. Hoe het ook zij. de vriendin, die een werkelijke zangeres is. ontdekt dat de man zelf een zangstem heeft die gexploiteerd dient te worden, en zoo worden de rollen om gekeerd, want terwijl de echtgenoote moet er varen op het podium een mislukking te zijn, oogst haar gemaal in het geheim en onder schuilnaam succes op succes. De inhoud van de film is hiermee voldoende aangeduid. Hoe het echtelijk geluk na de noodige muzikale beproevingen te hebben door staan, ten slotte hersteld wordt, mag hier niet verraden worden, al is het niet al te moeilijk te gissen. De hoofdzaak is, dat dit aan een roman van James Oain ontleend verhaal met verrassende levendigheid en meesleepende vaart door Gregory Ratoff in beeld gebracht is. Zelfs door de uiteraard vrij talrijke zang nummers" heeft de regisseur het tempo van zijn verfilming telkens maar weinig laten benvloeden, al is hij aan de gevaren van het zangfilm"-genre niet heelemaal kunnen ontkomen, De blljspeltoon wordt bij dat alles niet -den verlaten voor een meer bij de klucht --tassend geluld, zooals in den echtgenoot die wa-chtafelgla-een en spiegels letterlijk aan stukken zingt, maar wel niemand zal dat hier als een stijlloosheid wlllen veroordeelen. De film, die toch reeds als het ware o-.ersehuimt van zotte Invallen, is er niet minder vermakelijk om. In Loretta Young (als de echtgenoote) heeft Gregory Ratoff meer temperament ont dekt dan de meeste van haar vroegere regis seurs ooit te voorschijn hebben kunnen brengen. War ner Baxter komt hier niet boven zijn gemiddelde uit maar Blnnie Barnes overtreft zichzelf als de vriendin. "Kostelijke bijrollen zijn er van George Bardier. Helen West. ey en Eugene Palle 11 e. J.H.

Zondagmorgenfilms:
APOLLO: Moderne strijdkrachten in actie, een *-veerm-cntsfilm (alle leeft). OAPITOL: De kroeg naar Emile Zolas boek (boven 18 jaar). GEBOUW VOOR K EN W.: Het mooie. oude Oostenrijk (alle leeftijden). STUDIO: De macht van hel onbewuste. een psychoanalytische film (boven 18 jaar).

Gotl-ardt-I-lelthardt. W. Bulda reproduceert twee onbekende werken van sacopo Tlntoretto. het - de bekeering van Bault-s ioi-stellend. het andere een historiestuk ter herinnering aan de bevrijding van Asola (1918); belde werken bevinden zich ln de verzameling van graaf A. contlnl-l3iossl te Florence. I^-lsa llager bespreekt een thans nog ult 112 tuks bestaand majolica servies, dat ln 15? op last van hertog Albreeht V van -Helenen te Faenz- is vervaardigd op het atelier van l.onardo dl Ascanlo Nottlsl alias Don Plno. r D. Klet-el schrijft over Dultsche plastiek in "llohemen en zforav. waarbij o^. en zeer mooie Madonna ult omstreeks 1430 uit llojau bij Krurn
mat- ls afgebeeld.

naam om gaat en bij gevolg ook ln deze werkelijk een Tuin der Vreugde film zelf kan zien, zal wel afhangen van de vraag, of men een liefhebber is van swing- en amsemenlsmuzlek. Om dc muziek toch moet men deze film gaan zien* wat er aan handeling in is, heeft geen andere beteekenis. dan om als kader te dienen voor de nummers, die John Payne en zijn band ten beste geven en aangezien de film begint op het oogen blik, dat dit orkest in dc Garden of the Moon gengageerd wordt en eindigt met de scne, waarin het contract. hernieuwd begrijpt men, dat dit nog wat nummertjes zijn. Busby Berkeley. die de regie van dit typisch Amcri kaansche amusementsproduet voerde, heeft het in zooverre met John Payne John payne in De tuin der vreugde (Apollo). getroffen, dat diens band zich vooral op show" heeft toegelegd, zoodat zaak te verbinden. Dezen directeur, een vol hier niet alleen voor de maar o*k komen gcwetcnloozen, hulchclachtigen bruut, speelt Pat O'Brlen met een energie, een voor de camera wat te doen vlei. De zotterbetere zaak waardig. nljen van deze musici met hun monsterachtige grimassen en hun niet minder monsterachtige, Margaret Llndsay zorgt voor de on rauwe keelgeluiden, hun vervaarlijk rollende ontbeerlijke kleine liefdes-romance. oogen en hun verkleedpartijen, heeft Bcrkeley kennelijk genoegen en dan ook met techmet onbetwistbare virtuonisch gesproken siteit gefilmd. Het lachsticccs is vooral voor dit Herhalingen: deel van de film en dc liefhebbers van dit soort

de lullige** betreft, het vervan een weinig verheffende mentaliteit getuigt) komt neer op den strijd, dien de directeur van de Garden of Ine Moon voert, eerst om het als noodmaatregel gehuurde orkest zoo spoedig mogelijk weer kwijt te raken en het zoo veel mogelijk tegen te werken, dan als hem gebleken is. hoezeer het voldoet , om het op slinksche wijze met een langdurig contract weer aan zijn
haaltje (dat

V/at nu

...

muziek komen nlet tekort.

CAPITOL: Vrouwengevangenissen-net Viviane Romance (boven 18 Jaar).

CORSO: De wereld wil bedrogen zijn met Edward Roblnson. De mijnen van koning Salomo met Paul Robeson (boven 14 Jaar). ODEON: De fatale nacht met Danielle Darrieux (boven 18 jaar). OLVMPIA: Vier dochters met de gezusters Lane. Claude Rains en May Robson. Voshiwara met Pierre Richard Willm en twee Japanscbe spelers (boven 18 jaar). NiNWRANDT: Morgen gaat 't beter met Lily Bouwmeester (alle leeftijden). REK: De witte non met Clark Gablc. Helen Hayes en I>wls Slone (boven 14 jaar). ROXV: De schrik van Brimstone met Virginia Bruce, Lewis Stone en Wallace
Becry.

De geschiedenis begon 's nachts met Charles Boycr en Jean Arthur (boven 18 jaar). SEINPOST: Een branie in Oxford met Robert Taylor en Mat-reen O'Sullavan. Uscotoerlsten met Stan Laurel en Ollver Hardy (alle leeftijden). Maandagavond geen filmvoorstelling. WEST END: Jongens. met Mickey Rooney en Spencer Tracy (boven 18 Jaar).

Verlengingen:
Desnna, parmantig een queue omklemmend, met Jackie Cooper en Pegg-, Stuart in De b-KuKel (Studio).

Deanna heelt het zich gemakkelijk gemaakt op de ribbenkast van den oorlogscorrespondent Huilitl (Mclvyn Dougl*-.. Een scne uit De bakv'isch (Studio).

PASSAGE: De citadel naar het bekende bock van A. J. Cronin met King Vidor. Ro bert Donat en Rosalind Russell (boven 15 jaar).

nu.

VAUKKhANU

PREDIKBEURTEN, enz.
Daptlste-Gemeente. Van Dljekstraat 149. 10 uur v.m.. 8 uur 30 nm.. ds J. B. de Neef: 8 uur Jongelieden samenkomst: Woensdag 8 uur, ds J. B. de

ZONDAG 14 MEI

SOEI-.KERK SCHETSEN VAN GELD- EN FONDSENMARKT


ANNA PAULOWNASTRAAT 78
11 UUR ONDERWERP VAN DEN DIENST:

ZATERDAG 13 LI 1939

. --

AVONDBLAD v

GRENS SITUATIES"

Neef. Baptiste-Gemeente. Kerkzaal: ZuldBlnnenslngl 10. 10 uur vjn. en 8 uur, ds Jac. de Jong. Des avonds vrije samenkomst met zangkoor; 8 uur njn. Jeugdsamenkomst. Dinsdag 8 uur nji. Bijbellezing. Bidstond, dr Jac. de Jong. Christengemeenschap. Assendelftstraat 18. te 10 uur 15. Helliglt-gs-tamenkon-st. spr. de heer H. Heere-ma te Amsterdam: 7 uur 30 Evangelieverkondiging, spr. de heer J. A. Bruyn te Wassenaar. Donderdag geen Bijbellezing. Christengemeenschap. Beweging tot rellgleuse ver nieuwing. Gr. llerioglnnelaan 4, 10 uur. Men sehenwljdwgsdlenst. Zondagsdienst voor kinderen. 11 uur 30. lederen W-nsdagmorgn 10 7 uur 15. uur en lederen Donderdagmorgen Donderdag, Menschenwljdlngsdlenst. en lederen avond 8 uur 15. Voordrachtsavond. Christologische Beweging Excelsior. Loge Prins Hendrikplein 15. 10 uur 30. openbare godsdienst -lening, voorganger de heer C. J. van Beemen. Dinsdagavond 8 uur. Menschvemleuwlngsdlenst voor vernleuwlngzoekenden alsmede voor
Doopsgezinde Kerk. 10 uur 30. ds H. W. Melhulzen. Dulnoordkerk. 10 uur. ds Creutzberg: Jeugdkerk ouderen, ds Schot-h te Rotterdam: Jeugdkerk
Dultsche Kerk. 10 uur 30. Pfarrer Kaetzke. Engelsche en Amerlkaansehe Kerk. Van den Bosch straat. 8 uur 30. Noly Communlon: 11 a.m. Mornlng Prayer and Sermon and 8 p^n. Evening Prayer and Sermon. Federatie van Vrljz. Protestanten. (Klnderkerk. Abeelstraat 30. me). C. E. Jolles. Holy Jongeren, belangstellenden.

ZONDAG 14 MEI

Muhammed de profeet van Arabie


mevr. RUsedana. Den Haag. Solozang door mevr. T. van den BergVan Zuuren, Schiedam. Spiritistische Kring. Vredes Huis. Laan van Meer dervoort 19, 10.30 uur trance-toespraak medium Nleukerke. Inleiding lr A. Gouka. fbeosophiseh Genootschap. (Leider dr G. de Puru
Lange

(613 Mei)
Wanneer de mensch den leeftijd heeft be reikt, waarin het leven opnieuw als een pro bleem wordt gevoeld men zegt tusschen de veertig en vijftig dan beleeft hij z.g. grenssituaties. Het besef wordt dan meestal levendig, dat de wereld niet Is, zooals wij haar -len en dat hetgeen wij van ons leven terecht gebracht hebben niet alleen het re sultaat van het verleden, maar ook uitdruk" king is van hetgeen komen zal. Met de mensehheld in haat geheel schijnt het niet anders te zijn. Wij beleven tegenwoordig n.l. op tal van gebieden grenssituaties, met het beklemmende en vage gevoel, dat wij aan de gebeurtenissen en toestanden, zooals die zich nu aan ons voordoen, geen houvast met betrekking tot de toekomst hebben. Weliswaar houden wlj nog krampachtig aan aller lei ficties vast, maar het wordt toch met den dag duidelijker, dat het hierin gestelde vertrouwen zoo ongeveer het karakter van een ondeugdelijk blanco credlet draagt. Vooral in oeconomlschpolltleke aangelegenheden plegen wij ons veelal door gedachten en voorstellingen te laten lelden, die uit een vorig en reeds lang vervlogen tijdperk stammen en die In alle gevallen niet meer met de werkelijkheid van het oogenblik overeen komen. Tot deze min of meer weemoedige overpeinzingen komt men bijv. bij lezing van het onlangs verschenen rapport van de commissie, eenlge jaren geleden door den Hoogen Raad van Arbeid ingesteld, voor het bestudeeren der middelen tot bestrijding van de blijvende" werkloosheid. Als men dat leest, ja dan wordt het wel duidelijk, waarom de gebeurtenissen en toestanden, zooals wij die nu in de nationale oeconomie beleven, een vrijwel zuivere weerspiegeling vormen van hetgeen er in de geesten leeft. Het gaat met de ideen vaak als met de bladeren in den herfst zij dwarrelen achter de vruchten aan. Op het zelfde oogenblik, waarop Enge land in allen ernst overweegt, een total. taire oeconomie in te voeren en alle kapitaalverkeer met het buitenland in den pekel te zetten aan een banket van bankiers heeft Sir John Simon als zijn vertrouwen uitgesproken, dat de Engelsehe banken in dit opzicht vrijwillig zullen samenwerken beveelt de betrokken commissie, voor Neder landsche oeconomie aan om een zoodanige valutapolltiek te voeren, dat daarvan een geleidelijke verdere verlaging van den gul denkoers het gevolg zou zijn, het pond ster ling althans tot richtsnoer te nemen. Dergelijke aanbevelingen doen denken aan de'legende van Ahriman, den "perzischen duivel, die de gave van het schouwen in het verleden bezat Dat was heel verdienstelijk, zooals het ook verdienstelijk kan zijn om op grond van statistieken een z.g. causaal verband tusschen de achter ons liggende verschijnselen te leggen, Meer dan de eene helft van de werkelijkheid wordt daarmede evenwel niet in het licht gesteld, want de toe komst laat zich nu eenmaal uit het verleden niet afleiden.

mevr. dr Oberman.

cker, Polnt Lorna, Calllornlli). Pulchrl Voorhout 15, 11 uur, openbare voor dracht over Psychische krachten.' Ver. van VrU--. Hervormden. Beeklaan, 10 uur 90. ds A. Trouw. Aula Duitsch Gymnasium (Jan van Nassaustraat 112): prof. dr G. van Seven ter. Leiden; Capadosestraat 11, Spoorwijk, mej. J. Vorster, Schiedam. Vrije Kath. Kerk, Nletzangerlaan 2A, 10 uur 30, Gez. H. Mis. Woensdag 8 uur nm. Vesper en Lof en Zaterdag 8 uur n.m. Lof en bespreking Liturgie, lederen werkdag 11 uur Gespr. H. Mis. Waalsche Kerk. 10 uur 30. M. G. Forget.

Leldschendam. Ned. Herv. Kerk. 10 en 9 uur ds Vermet: Geref. Kerk 10 en 8 uur


ds Boukema. Ned. Herv. Kerk, dorp. v^n. Loosduinen. 10 uur ds F. K. van Evert, nm. 6 uur ds G. Venema. Bethelkerk v.m. 1014 uur ds F. K. van Evert. Klnderkerk v.m. 10 uur de heer H. den Engelsen. Stlehtlngskerk Bloemendaal v.m. 10 en n.m. 2.30 uur ds H. Boswijk. Geref. Kerk, dorp. vm. 10 uur ds J. nm. 5 uur ds W. A. Wlersinga. Leyenburg vm. 9 en 11 uur ds W. A. Wlersinga nm. 5 uur ds J. Smellk. Ned. Herv. Kerk. 10 uur ds v. d. Rijswijk. Veen, 6 uur ds v. d. Wiel; Gebouw voor Oir. Belangen. Oranjelaan 10, uur ds J. Roeden burg van Voorburg. Voorburg. Ned. Herv. Kerk. Heerenstraat v.m. 10 uur ds A. Hoekert en nam. 8 uur ds J. Roodenburg Jullanaschool Van Sevenberge straat voorm. 10 uur ds I. Voorsteegh, pred. te s-Gravenhage. Klnderkerk In het dienstgebouw Heerenstraat voorm. 1011 uur. voorgangster mej. T. Geref. Kerk Laan van Oostenburg, voorm. 10 uur ds P. K. Keizer en nam. 3 uur ds mr W. S. de Vries. Schoolgebouw .Jilfattha." voorm. 10 uur ds De Vries en nam. 5 uur ds Keizer; Fransehe Kerk. voorm. 1014 uur ds Mlehelln Moreau van 's-Gravenhage; Vereeniging van Vrljz. Godsd. gebouw Fransehe kerk, 's avonds 714 uur Jeugddienst voorganger

* " "

Flrst Church of Chrlst. ScicnUst. Andrles Blekerweg 1. Nederlandsch 9 uur 45 en Engelseh 11 uur 15. Onderwerp: Stervelingen en Onsterfelijken Gulden tekst: 11 Corlnthl"*rs 5 : 4. Zon dagsschool te 9 uur 45. Woensdagavond. Gelul genlsbljeenkomst. Nederlandsch te 7 uur en En gelsch te 8 uur 15. Donderdag (Hemelvaartsdag) Geref. Kerk
Hasper.
(Hersteld Verband). Clubhuis Van Speykstraat 153. 10 uur 15 en 1? uur 30. ds H.

..nandhaafd, maar dat bovendien in enkele landen tot verscherping daarvan werd overgegaan dat wil er wel aldoor grondig naast moeten grijpen, indien wij ons aan eenlgerlel profetie ten aanzien van de toekomst wagen. Hoe deze er politiek gesproken ult zal zien, is een vraag, die men zich heden op de beurs nog nauwelijks stelt, ai wordt het nu zoo langzamerhand wel een communis opinio, dat er op ontspanning voorloopig niet te rekenen valt. In dien zin werd ook het militaire verbond tusschen Duitschland en Itali opgevat, terwijl de aanmaning tot vrede, welke de hertog van Windsor in zijn kwaliteit van oud-strijder tot de wereld heeft gericht de speculatie niet heeft aangemoedigd. In de grenssituatie", waarin wij ons nu bevinden, hechten wlj niet veel geloof meer aan redeneeringen, als zouden de thans bestaande conflicten meerendeels het gevolg zijn van oorlogsophltsing in de internationale pers of van boosaardige geruchten. De pers is reeds sensationeel genoeg met de weergave van de bloote feiten, waarbij dan ieder hel zijne kan denken. Even goed als overal elders, weet men in Amerika dat de gebeurtenissen in Tsjecho-3luwaklje en in Albani geen verzinsels van de pers zijn geweest Dat Frankrijk dit jaar, zooals Daladler nog eens verklaard heeft, 59 milliard voor de oorlogsvoorbereiding zal uitgeven, is evenmin een bedenksel der z.g. vergiftigende oorlogspropaganda, waarvoor de hertog van Windsor de wereld heeft meenen te moeten waar schuwen.

geen dienst.

Gebouw Eltheto. Azaleapleln 2. 10 uur 30. spr. ds A. de Voogd te Bellt. aagsche Ver. van Splrltlslen ..Harmonla". gebouw De Ruyterstraat 41. 10 uur 30. de heer A. 't Hoen ult Amsterdam. Het geestelijk verkeer zal worden waargenomen door mevr. B. Hekel v. Breemen. Leser des IleUs. Prinsegracht 57. Vn. 10 uur Helllglngs.. 7 uur 30 nm. Verlossingssamen komst, leider Adjudant Ger. B. Bakker. Korte Molenstraat 23. vm. 10 uur Heilig.*--.. 7 uur 30 nm. Verlo-slngssamenkomst. leidster Adjudante J. Wijkhuizen. Flsherstraat 78. vm. 10 uur Helllglngs. 7 uur 30 nm. Verlosslngssatnen komst, leidster Kapitein F. Staudt. Jacob Cals 7 uur 30 straat 240. 10 uur vm. Helllglngs. Kapltelnenm. A. Verlosslngkamenkomst. leidster Zurhaar. Llntt-eus-traat 203. 10 uur vm. Hellt Verlossingssamen, Helllglngs-, 8 uur leider Lt..kok-1-el BuUerman. Hemsterhul,. straat l?Sa. 10 uur vm. Helliglngs, 7 uur 30 nm. Vertosslngssarnenkornst. leidster Brigadier M. Scherer. Wassenaarschestraat 2c (Scheveningen. 10 uur vm. elllgls. 8 uur nm. Verlosslngssamenkotnst. leidster Kapltelne W. Kuiper. Luthersche kerk, 10 uur 30. ds M. Helling. Nassau Jeugdkerk. Dulnzlcntkapel. 10 uur 30. spr. Is H. Schokking. Ned. Protestantenbond. Muienstraat 4. 10 uur 30 dr W. Banning, cm. Ned. Herv. pred. te Bentveld. Netlerl. Ver. v. SplrlUslen Harmonla. Haagsche afdeeling van algemeene leden, zaal DUlgentla, Lange Voorhout 5, te 10 uur 30 Wijdlt-gsmorgen. spreker de heer M. L. A. v. d. Heyden Jr. Nieuwe Badkapel. *3elvenlngn. 10 uur 30 ds Boer. 6 u. ds F. Offerlnga te Wijk aan Zee.

Ned. Herv. Gem. 10 en 5 uur Voorschoten. d- il P. Fortgen,: Geref. Kerk 10 en 5 uur ds J. C. Houtzagers. Geb. v. Chr. Belangen School Wassenaar. straat 10 u. 5 dr J. Eykman te Amsterdam: 5 u. 30 ds Honders: Klevltkerk 10 u. 5 ds Honders: Ned. Protestantenbond 10 uur 35, de heer D. Rook te Wassenaar! Soefi Beweging. l/nlverseele Eeredlenst 11 uur Waldeck Pyrmontlaan 6.

ds J. M. de Jong, jeugdpredlkant te Amsterdam.

Dienst der Apotheken


Van 13 Mcl des avonds 8 uur tot 1? Mei des ochtends 8 uur zijn geopend de onder staande apotheken: Bezuldenhout 131 Denneweg 1
Huygenspleln 3
Adama, tel. 770368.
Vlgellus.

"

Jeugddienst Badkapel-Jongeren" (141? jaar) aula H.8.5., Nieuwe Duinweg, 10 uur 30. spreker de heer G. Snijders (Delft). Z.W. Buitensingel 30. Oud-Baptlste-llemeenle. 10 uur 30 Prediking ds B. Fabrle. 8 u. nm.

samenkomst.

Valllantlaan

157

tel. 110649. van Beest. tel. 110907. Davo-Apotheek. telefoon


332487.

Thols-hstraat 29. 10 u. 15 de heer v. Polen. 7 u. versch. sprekers. Dinsdag ' B u. Bidstond. Woensdag S u. Bijbelbespreking. Donderdag 1 u. 20 Jeugdwerk. Remonstrantsche Geref. Gem.. Laan 20. 10 uur 30 prof. dr L. J. van Holk te Lelden. Aula Vrijz
Pinkstergemeente, Lyceum

Van Stolkweg 35, ds W. S. Wlard* Beekman. l-utherkapel. Hav--hmldtstraat 97. geen dienst. Rozekrutserstlent-otschap (Orde der Manlcheeln). gebouw Bezuldenhout 78a. 10 uur 30, Tempel dlenstrttu, met toespraak van den heer J. Leene. Onderwerp: De levensopvatting in het zedelijk gedrag van de neofiet". Soeflkerk (Kerk voor Allen). Anna P.ulown.. straat 78. 11 uur. Onderwerp: .^luharnmed de profeet van Arabll". Soefibeweging. Bazarstraat 20. 11 uur vm. Vnlverseele eredienst. Spreker de heer G. W. J. van Spengler: onderwerp: Zorgen en bezorgd
Spiritualistische 2nrl,tn^-^r^nscNap. Van Dljk zaal. Hooge nieuwst raat 11. te 10 uur 30 -"eredienst, spreker de heer A. Muls. ult Rot terdam. Het geestelijk verkeer zal worden waargenomen door mevr. Janssen ult Lelden. Splr. Ethische Kring. Prinsessegracht 23, 10 uur 30. Trance-rede door mevr. A. Hulberts. Rijswijk. Heldenlende waarnemingen door
zijn".

tel. 392218 Oorthuys. tel. 774122. Ruychroeklaan 60 Wakkle. tel. 333083. Regentesselaan 105 Laan v. Meerdervoort 362 Branderhorst, tel. 339093. lebcer-Apotheek. telef. Dlstelvlnkenpleln 8

Zoutmanstraat 65

Veehtmann & v. Eeden.

van Greunlngen. telef. 651343. Speltle. tet 550252. Havenkade 3a Lorentz-Apotheek. telef. Lorentzplein 68 119621. Kon. Wllhelrnwalaan 471 c Lakke. tel, 720275. Hullen dezen dienst vallen de apotheken:
Statenlaan 40
Spul 113 Spul 237

leplaan 110

..............

uyslnk. tel. 335228.

331667.

tegenwoordig zoo weinig reageert op de gunstig beoordeelde statistische positie van een bepaald product, in welk verband men bijv. rubber zou kunnen noemen. In hel algemeen trekt het trouwens de aandacht, dat de goederenmarkten vrijwel geen invloed van de oorlogsoeconomie ondergaan. In 1936 was dat wel het geval en nu neemt men aan, dat de handel toen leergeld heeft betaald en daarom thans voorzichtiger is. Men mag evenwel betwijfelen, of dit een afdoende ver klaring is. Het is altijd weer de na-wetenschap van Ahrlman. die ons parten speelt Zoodra een verklaring van een -economisch verschijnsel eenvoudig is, voor de hand liggend, mag men haar gerust wantrouwen. Er is sedert 1936 zoowel op monetair als handelspolitiek gebied weer zooveel gebeurd terecht merkt de directie van de Nederland sche Handel-MaatschappiJ in haar verslag op. dat de beperkende maatregelen ten aanzien van het internationale betallngs en goederenverkeer niet alleen onverminderd werden

Dit verklaart ook wel, waarom de handel

"""

Wij zullen inderdaad, zooals de Frankfurter Zeitung deze week opmerkte, onze gedachten meer en meer moeten Instellen op de wetenschap, dat het particuliere oecono mlsche element op den achtergrond raakt en de oorlogstechnische en oeconomische voorbereidingen in snel toenemende mate de conjunctuur gaan bepalen. Natuurlijk is ook dit weer een subjectieve opvatting, maar wan neer een dergelijke opvatting tot communis opinio kristalliseert, althans in overeenstem ming is met de opvatting, welke in de ver schillende centra als overheerschend kan worden aangeduid, dan krijgt het subjectieve wel degelijk objectieve beteekenis zooals wij dat nu dan ook in de gemeenschappelijke ge dragslijn van de beurzen in Amerika en Europa tot uitdrukking zien komen. Aan de "*-g> endogene" factoren, aldus de Frankfur ter Zeitung, valt voor beoordeeling van de conjunctuur geen groote waarde meer toe te kennen, want de wereld is nu in het stadium aangeland, waarin ook de gang van zaken in het bedrijfsleven van de Westersche demo cratien goeddeels bepaald wordt door de vorderingen, welke de oorlogsoeconomie daar maakt Dit is ongetwijfeld tot zeer groote hoogte waar en men kan daarbij, voor zoover het gaat om de oeconomische orinteering, gevoegelijk de vraag buiten beschouwing laen, welk land of welke politiek in dezen het tempo van den wapeningswedloop aangeeft en daarmede de verantwoordelijkheid voor de oeconomische ontwrichting der wereld draagt Vastgesteld kan slechts worden, dat wij nu overal, niet het minst op de beurs, aan den lijve ervaren, wat het beteekent als het oeconomlsche leven uit zijn oude historische bedding van vrijhandel en gouden standaard wordt gesleurd om plaats te maken voor de onberekenbare en in laatste instantie verwoestende watervallen van de oorlogsoeconomie. Dan heeft het werkelijk geen zin meer om nog aan de hand van indexcijfers, productie- en consumptiestatistieken, gunstige dan wel ongunstige jaarverslagen, kwartaal cijfers en dividenden, een beeld van de toekomst te scheppen. Weliswaar beteekent lk scheppen, om met Nietzsche te spreken, verlichting van lijden, maar wanneer het fantast-eren wordt, dan raken wij spoedig het gezicht op de werkelijkheid kwijt en geven wij blijk, den zin van het ..lch bin so klus. als wie zuvor" nog nlet begrepen te hebben.

" "*

Hoe dat zij, ook het vertrouwen in de toe komst, waarmede directies van sommige ondernemingen haar jaarverslag nog beslui ten. moet wel geheel worden uitgelegd met

betrekking lot den bijzonderen toestand in suikerraad is nu te Londen bijeen en net den bedrijfstak, waarover hel verslag handelt resultaat al wel zijn, dat Java en Cuba Het algemeene vertrouwen is stellig niet hoofdzakelijk in het geraamde tekort aan sulgroot Scheepswerven, die bU de defensie beker voor de vrije wereldmarkt van 200 & 250 trokken zijn zooals.Rottardat-iuene Droogduizend ton zullen moeten voorzien. Hoezeer dok en Wilton Fijenoord vertrouwen erop, hiervan eenlge prijsdaling wordt verwacht, dat zij in eventueele nieuwe orders een be zou een meerdere export, welke voor Java op hoorlijk aandeel zullen hebben. Waar dit in 75,000 tn wordt aangenomen, in dezekringen mindere mate het geval is. zooals bij de toch wel met ingenomenheid worden begroet Nedrlandsche Scheepsbouwmaatschappij, die Hier leeft nog allerminst het vertrouwen, dat de dividendbetaling met een uitkeering van de gang van zaken op de suikermarkt ln 1940 5 pet. heeft hervat, vertrouwt men erop, dat even gunstig zal zijn als in dit jaar. ofschoon het thans onderhanden werk bevredigende hieromtrent met eenlge zekerheid natuurlijk resultaten zal afwerpen. Het vertrouwen is niets valt te zeggen. nlet alleen een teere, maar ook een vreemde plant. Je naeh dem, zou men Kunnen zeggen. *.* Ofschoon de vrachtvaart van een lichte verWat de beura betreft zoo mogen wij niet hooging der vrachten melding maakt, blijkt zeggen, dat de handel deze week als een het vertrouwen in een duurzaam Karakter van deze opleving, welke men aan tijdelijke nachtkaars is uitgegaan, want de lusteloosheid duurt nu al vele weken en ondanks de licht factoren suiker en graantoevoer toekoersverbeteringen, welke er deze week vleien schrijft, nog niet groot Ook hier echter verte nemen, trouwen" en wel, dat onze regeering aan de waar werkelijke kon op geen enkele dag van een kentering ten goede in de maatschappijen voor den nieuwen bouw van schepen subsidies zal verleenen, naar het stemming worden gesproken. De exportcijfer, radio, gloeilampen en voorbeeld van Engeland. Zoo is er dus wel voor niet den indruk van kunstzijde wekken nog vooruitgang. Wat op vele gebieden vertrouwen, maar blijkt dit den handel in claims Wllton-Fljenoord aan geenszins altijd identiek te zljn met vergaat, deze waren wel niet gretig gevraagd, trouwen in een natuurlijk herstel van het toch voldoende mate om een prijs zakenleven. Onze veembedrijven, zooals maar 7 i. / inte van / 8 handhaven, hetgeen ongeveer BlaauwhoedenveemVriesseveem en I-vdsche overeenkomstig de verwachtingen was. OranjeNassauveem, hebben een weinig beOfschoon de tabaksoogst 1937 zoowel wat vredigend jaar achter den rug, hetgeen niet Kwaliteit als wat opbrengst betreft niet teleurbehoeft te verwonderen, in verband met het gesteld heeft, had niemand een onveranderd veranderde kanalenstelsel voor den internatiodividend van 14 pet der Delt Maatschappij nalen handel. verwacht, zoodat de beurs zich met een uitHet jaarverslag van de Nederlandseho Keering van 10 pet goed heeft kunnen verHandelMaatschapplj heeft weinig omtrent eenigen. De vooruitzichten voor de tabak zijn den eigenlijken gang van zaken bij deze dermate onzeker, dat een voorzichtige divigroote instelling geopenbaard. Weliswaar dendpolitiek wel te verklaren is. wordt opgemerkt dat de vraag naar korte WH laten hier enkele vergelijkende koersen credleten van den kant van het bedrijfsleven volgen: zeer gering blijft en dat het geen betoog" 12 Mei 5 Met behoeft dat de resultaten van het bankbedrijf Algen. Kunstzijde Unie 36* 34, ook van de groote geldruimte een ongunstige Unilever 130 129 invloed hebben ondergaan, maar menig lezer Philips Gloeilampen 191"* 188 zou toch wel gaarna eenig betoog gehad Nedrlandsche Ford 348 347*4.' Kon. Ned. Petroleum Mlj 298 294*4 hebben, hoe het dan bijv. komt dat de onderAmsterdam Rubber 182 187 neming op rente en wissels toch nog ruim Nederl Scheepvaart Unie 111% 110 1 millioen mr verdiend heeft dan het vorige 226 215 Jaar Daarentegen bedroeg de provisiewinst Nlsu 416 403 Handelsvereen. Amsterd. bijkans I*4 mlllloen minder dan het vorige Javasche Cultuur 205 210 Jaar en blijkt de winst op cultuuronderneminDell Mij 190*4 182?!' gen met ca. 8 ton te zijn afgenomen. Door Senembah MIJ 170*4 162 lets minder te reserveeren, hetgeen in dit ge Dell Batavia Mij 154*4 151*4 val wel door de balanspositie wordt geoorOp de beleggingsmarkt viel een iet, loofd, heeft de directie evenwel nog een Uitkeering van 5*4 pet (v.j. 6*4 pet) kunnen .gunstiger stemming waar te nemen en kon er eenige koersverbetering Intreden, hoewel voorstellen. de toestand ook hier afwachtend blijft en du min of meer labiel. Mogelijk is er iets meer * * vertrouwen op de beleggingsmarkt ontstaan, Er zijn natuurlijk ook wel gevallen, waarin in verband met de verlaging van de verzekeiets inderdaad geen nader betoog" behoeft, ringspremies voor oorlogsrisico's en de vaste in welk verband het dividend van 3 pet der houding van den gulden, beide factoren, die op eenige ontspanning in de Internationale Nedrlandsche Bank kan worden genoemd. Onze centrale bankinstelling gaat nog altijd politiek zouden kunnen wijzen. gebukt onder het ult 1931 dateerende pondenEnkele koersen mogen hier volgen. verlies, dat toen ca. 30 millioen bedroeg, maar 12 Mei 5 Met dat nu tot ongeveer 9 millioen is terugge97* 3 pet Nederland 1938 98 bracht en na uitkeering van het winstaandeel pet 99% 98-5 aan den staat tot ongeveer 7*4 mlllloen. Het 3 pet Nederland 1936 3 Ned.-Indi 95* 94"i verlies werd namelijk, voor zoover het niet 3 pet N. W. S 8?i. 85-*. uit de reserves kon worden afgeschreven, in 2>4 pet N. W. S. ...i 75** 74* een schuld aan den staat omgezet Neemt men tegenstelling tot wat wij in Engeland In voorts in aanmerking, dat de Nederlandseho zien, ondergaat het Amerikaansch. bedrijfsBank de volle lasten draagt van de lage geld leven, zooals de staalindustrie, geen stimurente en geen winst maakt op goud of buileerenden invloed van de wapening Integendan behoeft het werkelijk tenlandsche wissels, deel. ter beurze van New Vork is men van geen betoog, waarom de rentabiliteit van de Nedrlandsche Bank zoo geleidelijk aan is meening, dat de wapenconjunctuur een ver starenden Invloed op de .Amerikaansche opgedroogd. oeconomie neelt en dat de opleving niet ge Het onveranderde dividend van de Kostagneerd zou hebben, indien het er in politiek pet zal voor aandeel loniale Bank ad 9 opzicht iets vroohjker zou hebben uitgezien. houders wel een aangename verrassing zijn Di: moge waar zijn. het is niet minder waar, geweest. Na de reorganisatie was de balansdat de. nu dood geloopen. opleving van net positie trouwens gunstig en wat.de suikernajaar 1938 voornamelijk werd veroorzaakt cultuur betreft heeft men stellig, nit over een door regeeringsorders en geenszins door naongunstig jaar te klagen gehad. Voor zoover tuurlijke factoren. ?oodat nu deze pump de toestond op de suikermarkt zich thans laat pnming er me' meer is. de inzinking ook loopende laar beoordeelen. zou ook voor het verklaarbaar wordt wel op een behoorlijke uitkeering mogen worTot tint enkele Amerikaansche koersen: gerekend. Het vermoeden, dat de Engel den sche regeering een verhooging van de suiker12 Mei o Mcl uitvoerquota zou eischen vond deze week zijn U S. Steel 35** 35*-*, bevestiging in een in het Lagerhuis afgelegde 42 Bethlehem Steel 41 vergaring, waarin met de uittreding uit de Anaconda 18% 18M Cntinental Oil conventie werd gedreigd, indien partijen in17Va 17-*. Shell Unlon B*4 8* zake deze aangelegenheid niet tot overeen stemming zouden komen De internationale

Dr Blomberg, tet 180122.

Ant Duyekstraat 112

....

Duymaer

111175. 654850.

van Twist. tel.

-Apotheek, telet.

dle steeds geopend zijn.

824 uur.

Voorburg: Apotheek Sprayt, Neerenstr. 148. tel. 778029. Zondag geopend van 824 uur. Wassenaar: Apotheek dr Hofman & Sehouwweg 32. telef. 716592. Zondag geopend van

In de vergadering van den gemeenteraad van Delft werd benoemd tot tijdelijk leeraar ln de wiskunde en de mechanica aan de gen, hoogere burgerschool de heer A. B. Menk, doctorandus in de wis en natuurkunde te Delft en tot tijd. leeraar In het boekhouden en het handelsrekenen aan den openbaren Handelscursus de heer O. P. J. Vls ter. te Delft.

ttoet je goed! THEE


FEUILLETON

den 34en jaargang, gaat dlt gellustreerd maand schrift onder nieuwe leiding In zee. Dra M. G Schenk heelt de taak overgenomen, dle Ells. M. Rogge gedurende 33 jaar als redactrice heeft ver vuld en het is zeker als en sympathieke daad te waardeeren, dat zij haar eerste artikel wijdt aan haar eminente, werkzame en toegewijde voor gangster. Elisabeth Margaret!, Rogge zoo Is Mn van dle vrouwen. dl lezen wij hler o,. de beste waarden der vrouwenbeweging hebben benut voor de vorming van eigen persoonlijkheid ..Feministe" ls mej. Rogge nooit geweest; tegen over vele uitingen der vrouwenbeweging ittond zij zeer crltlscl. ZIJ aanvaardde slechts datgene, -vat de vrouw gelegenheid en kans schonk eigen vrouwelijk wezen te ontplooien. Vrouwen van het type van mej. Rogge vindt i-ien nlet meer. Een jonger geslacht is -f gespecialiseerd op bepaalde gebieden, *>l het gaat op

DE VROUW EN HAAR HUIS. Met hot Meinummer, de eerste aflevering van

In vage algemeenheden. Is zoo , algemeen ontwik keld". dat het zleh ln het maatschappelijk leven behoorlijk weet te bewegen, maar mist wezenlijke kennis", In mej. Rogge huldigt dra Schenk de universaliteit haar liefde voor het handwerk en haai opgaan In haar blad. Nooit zoo lezen we nog Is echter bij haar het .-zakelijke" gegaan ten koste van het ..mehschelljke'. daarvoor bleef zlj te veel vrouw. Zij legde blj de beoordeelt-,!? van alle eopy strenge maatstaven aan. maar nlet altijd gaf de Intrinsieke waarde van en artikel den doorslag over ..aannemen" of terugsturen"de omstandigheden van de schrijfster legden soms gewicht In de schaal." De lezeressen, dle het heengaan van mej. Rogge zullen betreuren, kunnen ult de wijze waarop mej Schenk haar ultluidt. troost putten en met en gerust hart de toekomst tegemoe zlen, voor zoover bet De Vrouw en haar Huls* betreft. Gok de verdere Inhoud van deze aflevering geelt daartoe

Werkeloozenzorg. Aan Nel van Bakel. schilderes en directrice der Dutch Homes te Londen, wijdt W. Plnehln-Wagemaker en artikel. Kat c Ridder heeft 't Vossenhol, en oud boerenhuis te Geldrop. dat mool, maar vervallen, verleden jaar door een jong menschenpaar met smaak Is getot onderwerp van haar bijdrage gekozen. Voort zijn er artikelen van Y. Clarlon de Vries over Het Ruiterkamp", van L. van Wessem over de Chineesche propagandiste Lucy "Pau, van P. J. van MuNem over Vrouwen In het film bedrijf. WUly Levllicus over de Parijsche ster kunstenaressen Paule Marrot en Jullane Sollgnac, en verder van allerlei op het gebied van mode, verzorging en huishouding.

voor werkelooze meisjes" en voert on daartoe naar de Bom ln Bennekom, het vacantle huls van den Bond van Soc.-em. Vrout-senelub,, thans In gebruik blj de Moderne Centrale voor
Kampen

gereed aanleiding. B. Roodenburg.van der

Harst

schrijft

over

Vele fraaie illustraties verlevendigen den onder houdenden tekst van dit door groote zorg uitmuntende 'lldsehrllt

De laatste Held
(THE LAST HERO) door Leslie Charteris

Ncdcrlnntlsche vertaling door Havank


Het had er veel van of het slachtoffer tame lijk hardhandig bewerkt werd. maar Slmon Templar was allesbehalve sentimenteel van aard. Hij achtte het noodzakelijk en ging der halve met koele berekening en overleg te werk. De operatic nam ruim vijf minuten in beslag. Spreek", zei de Saint nogmaals, toen de vijf minuten om waren, en dc ade-nlooze. pijnlijk aangedane bolhoed betoogde, dat hij van plan was te gaan spreken. Slmon greep hem in zljn nekvel, en mikte kern als een -*. pepernoten in een fauteuil. Het verhaal kwam. maar het bleek van wei nig waarde. Ik weet niet hoe dat ie heet. Ik heb 'm zes maanden geleden in een kroeg in Vxford Street ontmoet, en hij gaf me een baantje. Ik heb sedert dien voor hem gewerkt menschen na gaan en zoo. en zien wal van ze te weten te komen. Hij schuift goed af. en dr is geen ge vaar aan 't werk verbonden " Ten minste, lot je togen mij aanblunderde". Hoe slaag je er In met hem in zei de Sti<. verbinding te blijven als Je zijn naam niet weet?" Als ie mc noodlg heb. schrijft ie, en ont moet lk 'm in eon of andere kroeg, en dan zegt le wat ik te doen heb. Dan vertel ik hem per telefoon wat er gebeurt ik heb zn nummer". Welk?" Westminster dubbel negen tweemaal". Dank je", zei de Saint Het is een vent met en prettig gezicht, niet?"

Niks daarvan, Toen lk 'm voor 't eerst zag. was ik bang van 'm...." De Saint, die tegen den schoorsteen geleund stond, kwam overeind, en haalde zijn sigaretten koker te voorschijn. Smeer 'm de deur ult rattcnkop", zel hlj, Je interesseert me verder niet. Deur open. Roger". Wel", talmde de bolhoed. lk heb een vrouw en vijf kinderen " Dat", zei de Saint harlelijk. is een ramp voor die stakkers. Doe hun m'n groeten, wil je?" ,4e hebt me mishandeld, en als ik naar de
pl-iesle ga...."

De Saint keek hem strak aan Een van beide", zei hij, -Je kunt de trap afgaan, of je kunt je er af laten smijten door den heer die je naar boven gesleept heeft Je kunt kiezen. En als je eenge vergoeding wenscht voor de hier opgeloopen averij, kun Je beter naar dien vriend van je gaan. Zeg hem maar. dat we je met gloeiende poken bewerkt hebben, maar dat je weigerde te spreken. Misschien gelooft hij het noewe. ik er maar niet op zou wedden, als ik Jou was. Als je er behoefte aan gevoelt een politieagent te roepen. Hen kun je er eentje vinden juist op den hoek. Het ls een goede kennis van me. en hij zal met belangstelling naar je luisteren, Goeden avond " En dat noemt zich heeren"!" schamperde de bolhoed. Ju11ie...." Er uit!" zei de Saint kalm. Hij stak een sigaret op, en keek zelfs niet naar den raltenkop, maar het eerstvolgend geluid, dat tot hem doordrong, was het openen en sluiten van de deur. Achter het venster sloeg hij den man, dle door de straat slenterde, gade. Toen -*onway. die hem tot de huisdeur gevolgd was, terug keerde, was de Saint aan de telefoon en glim lachte tegen zijn helper. ..Juist Ik ga Tiny Tim even opbellen en wet teruslen wenschen.... Hallo. Met Westmlnster prachtig! Hoe staat het leven, 9999?
engelengezicht?"

kijken.

Simon Templar," zei de Saint. Misschien heb je wel eens van me gehoord. Ik ge100f.... dat we laatst eens een hardhandige onteh. moeting hadden." HU grinnikte, toen hij den gesmoorden uitroep hoorde. ..Ja. ja. lk wist wel, dat het een verrassing voor je zou zijn. Overweldigend, niet? eh wat ik zeggen wit ik heb zoojuist een van je particuliere detectives een paar benauwde -ogenblikken bezorgd. Hij is nu op weg naar huis. Den volgenden, gesteld, dat ik er weer een tegenkom, krijg je per ziekenauto thuis. Slaap wel, ouwe jongen. Tot ziens." Hij hing den hoorn op den haak, zonder bet antwoord af te wachten, en belde vervolgens Informatie" op. Kunt U mij naam en adres opgeven van abonn nummer: Westmlnster 9999?.... Wat zegt U? Wel, is dat dan niet gewaar te worden?.... Ja, ja. dat weet ik; maar ik kan om bepaalde redenen niet opbellen en daar vragen. De kwestie is. mijn vrouw is er met den loodgieter vandoor en ze liet een boodschap achter, dat. als ik haar werkelijk terugver langde, ik dat nummer moest opbellen; maar n van de badkranen lekt, en zoodoende.... Oh. uitstekend. Dank U." Hij legde opnieuw den hoorn neer. en wendde zich tot Conway. die verbaasd stond toe te

.. .

Met wie spreek ik?" klonk het aan andere eind.

het

Het spijt mij. maar wij mogen geen informalies verschaffen omtrent naam en adres van de -bonnes." deed de Saint de telefoniste na. Ik wist 't, maar het was de moeite waard om het te probccren. Overigens doet het er weinig toe." Je zou den gids kunnen raadplegen," stelde Conway voor. Natuurlijk. Maar aangezien Marius niet in Engeland woont, is het onwaarschijnlijk, dat het nummer op zijn naam staat" Conway haalde de schouders op. Mogelijk. Maar laten we gaan zitten en eens overwegen wat Tiny Tim verder zal gaan doen." Niels daarvan," zei de Saint vriendelijk. Dat heerschap kennen we voldoende om te weten wat hij verder van plan is. Morgenochtend

jakkerende auto zoodra ik me weer op straal vertoon. Met wachten schieten we niet op. Maat veronderstel eens, dat we niet wachten... De opwinding, die in zijn laatste woorden geklonken had. maakte eensklaps plaats voor de kalme, ietwat slepende manier van spreken, dia Conway van ouds kende. Hel bewees, dat de gedachten van den Saint zijn tong mijlen voor waren en dat hlj als 't ware automatisch een zin afmaakte, die al lang geen waarde meer had. Een oogenblik heerschte er stilte en de Saint bleef onbeweeglijk zitten, met zijn sigaret tusschen zijn lippen, en een glans var opwinding in zijn oogen. Hij deed denken aan een roof dier, dat zich gereed maakt voor den sprong. Eensklaps veerde hlj overeind, de spanning brak en de Saint glimlachte. Met zijn rechterarm maakte hij n van die romantische gebaren, die slechts hij maken kon, zonder overdreven te schijnen. ,4a, waarom zouden we wachten?" riep hij uit. -Ja, dat vraag ik me ook af," antwoordde Conway min of meer vaag. Maar...." Simon Templar luisterde niet naar hem. Hij was opnieuw aan de telefoon en belde Norm.n Kent op. Neem je wagen, en kom vol gas hier hee. Neem een revolver mee. Vergis ik me niet dan wordt het een opwindende nacht" Een oogenblik later had hij zijn bungalow In Maidenhead aan de telefoon. Door een toe val. een meevaller zooals alleen de Saint er op zijn weg ontmoette, had hij zijn bedlende dienzelfden dag daarheen gezonden, om het hu's in orde te malled voor een verblijf gedurende enkele zomermaanden. Doch het plan zou nimmer in vervulling gaan op de manier, die de Saint zich had voorgesteld. .Hen Je daar. Orace?.... Goed. Ik bel je even op om je te zeggen, dat Mr. Kent over een paar uur arriveert met een bezoeker. Maak den kelder voor hem in orde.... voor den bezoeker, goed te verstaan. Heb Je 't gesnapt?" Jawel. Slr." antwoordde Oraee onaangedaan. en de Saint belde af. Er was op de geheele wereld slechts n man als Orace; gewezen sergeant van de Marine, en

cyankall in je melk, of een kogel uit een voorbij

des Saint- toegewljdsle dienaar. Als Slmon hem had medegedeeld dat de bezoeker een ont voerde president van de Vereenlgde Staten was. zou Orace even kalm Jawel, Sir" hebden geantwoord, en eenvoudig de orders hebben uitgevoerd. Roger lonway kwam uit zijn stoel overeind, dooft* > zijn sigaret en informeerde naar de verdere plannen van den Saint Als we niet opschieten," antwoordde deze, -staan er twee mogelijkheden te gebeuren: Ofwel (al Vargan doet zijn geheim over aan de regeering. ofwel (b) Marius maakt zich er meester van. en misschien van den persoon van Vargan; en misschien van belde. In dat geval vlsschen we voorgoed achter het net. We heb ben slechts een kans. zoolang Vargan dc eenige is in de wereld die het duivelachtige geheim onder zijn pet heeft. En ieder uur dat wij met wachten verloren laten gaan beteekent een kans meer voor Tiny Tim!" Conway keek met gefronste wenkbrauwen naar een foto op den schoorsteenmantel die l-alrlcla Holm voorstelde. Waar is zlj?" Brengt een paar dagen in Devonshire door bij de Mannerings. De kust is vrij. Ik ben blij dat ze nu niet hier is. Vo'gens afspraak zou ze morgenavond terug zijn, en dat komt juist uit met onze plannen. Vannacht ontvoeren we Vargan naar Maidenhead. wij overnachten daar, keeren tijdig naar Londen terug om haar te ontmoeten, en gaan dan allen gezamenlijk naar de Bungalow om er een paar prettige dagen door te brengen. Wat denk Je ervan?" Conway knikte langzaam. Zijn wenkbrauwen bleven nog steeds gefrons, alsof hij iets had waarmede hij nog niet verzoend was. Eindelijk klonk hel: Ik was op school nooit de eerste van de klas." zei hij. ..maar omtrent n ding zou ik wel zekerheid wenschen. We welen, dat Vargan. in het belang van zekere financieele machten, op het punt staat een oorlog te ontketenen. Als 't zoover komt zitten wij weer in den hoek waar de slagen vallen. Zooals gewoonlijk. De Engelschen kunnen altijd voor de anderen de kastanjes uit het vuur halen.... Welnu, wij hebben de uitvin

vijand, maar zou het ons niet een geweldig voordeel bezorgen, als wc er zelf over konden beschikken?" De Saint schudde zijn hoofd. Als Marius er niet In slaagt, Var-gan en zijn vinding in handen te krijgen, dan geloot ik niet, dat er oorlog zal komen. En wat je voorstel betreft, ons zelf in het bezit van die uitvinding te stellen.... Neen. Roger, ik ben 't niet met je eens. Aangenomen, dat het mogelijk ls. dan nog geloof ik. dat de wereld er In leder geval op vooruitgaat als we haar voorgoed van die vinding verlossen. Er zijn verschrikkingen te over in het hedendaagsche arsenaal behalve dat Neen. er dient definitief een einde aan te wor den gemaakt " Gedurende enkele seconden keek Conway hem scherp aan, en dan zei hij: ..Vargan gaat dus een uitstapje maken naar Maidenhead. Je bent derhalve nlet van plan hem vannacht te dooden?" Sleehls In geval van nood", zei dc Saint rus tig. Ik heb de zaak van alle kanten overdacht Ik weet niet of er eenige kans bestaat, dat een beroep op zijn gevoel van menschelljkheld iels uitwerkt doch zoolang die hoop niet geheel verdwenen is. heeft hij recht op leven. Of er nog hoop is. dat zullen we dienen vast te stel len. Doch als ik lot de slotsom kom. dat hij naar geen rede wil luisteren Kent den derde van het driemanschap, toen deze enkele oogenblikken later binnenkwam. Het antwoord van Norman Kent was niet veel minder bondig dan dat van Conway. Wat gebeuren moet, moet gebeuren", zei hij. Zijn donker gezicht was ernstiger dan ooit en zijn stem klonk volkomen beheerscht, want hoewel Norman Kent eens in zijn leven een slecht mensch in den dood gezonden had. was hij de eenige van het trio, die nog nimmer een man had zien sterven. (Wordt vervolgd) De Saint gaf dezelfde verklaring aan Norman
Begrepen!"

ding van Vargas liever niet in handen van den

"

HET Financieel Nieuws

VHVEYI.4M

ZAf.P.RDAfi, l?r

Ml ,

AVOflDBl^I) c

... .
BATAVIA. Rubbers, op basis van het uitvoerrecht 1939, sheets 28 cent, crepe 301. cent. De mteerlng voor rubberlicenties A bedroeg 481. a 49

Ver. voor den Effectenhandel


wijst op

Bersoverzicht

Koophandel

Wetboek van

In verband met overneming oprichter-bewijzen H. A. L.


De Ver. voor den Effectenhandel te Amster dam deelt het volgende mede in zake de op rchtersbewljzen HollandAmerika Lijn: Naar aanleiding van de statutenwijziging van Lijn, waartoe de aandeel de Holland in 1938 hebben bestolen en ten aanzien houders Justitie de door den waarvan van geen minister van afgegeven, ververbezwaar is klaring wijst de Vereeniging voor den Effectenhandel naar bet Wetboek van Koophandel, dat het na volgende bepaalt: Wijziging van eene bepaling der akte van oprichting, waarbij aan een ander dan aan aandeelhouders der vennootschap als zoodanig eenig recht is toegekend, kan, indien de ge rechtigde in de wijziging niet toestemt aan diens recht geen nadeel toebrengen; tenzij ten tijde van de toekenning van het recht de be voegdheid tot wijziging blj die bepaling uit drukkelijk was voorbehouden". Aangezien niet is gebleken, dat ten tijde var de toekenning van het recht op een deel der verwinst aan de oprichters, de bevoegdheid tol wijziging uitdrukkelijk was voorbehouden, --ebben de houders naar het oordeel der Ver ecniging hun rechten ondanks de statutenwijziging behouden, in verband met het feit dat blijkens de publicatie van de directie der Hol landAmerika Lijn het aanbod tot overneming der oprichtersbewijzen tegen betaling van f 75 per stuk. op 15 Mei as. afloopt, zullen de hou ders zelf moeten beslissen of zij dit aanbod wil len aanvaarden dan wel of zij willen trachten hun rechten op een deel der tz.t ter beschik klng komende overwinst geldend te maken.

Weinig aken. Lusteloese se-*m*ng. Kleine koersversehUlen. Amerika welnlg veranderd. Beleggingsmarkt weifeProlongatie -H pvt. lend. De laatste dag van de week had voor de effectenbeurs hoegenaamd geen uitbreiding van de zaken gebracht. Integendeel, de handel, die deze dagen reeds een slepend karakter droeg, was tot een minimum ingekrompen. In geen enkele rubriek ontwikkelden zich zakenvan be teekenis. Een uitgesproken stemming bestond er feitelijk niet De markt kenmerkte zlch door lusteloosheid, doch daar er slechts zeer geringe zaken werden gedaan, weken ook de koersen

Ver. Touwlabrieken gaan over tot uitgifte 4 pot converteerbare obligaties a pari

De volgende week emissie nieuwe Fransehe leening

HELPT onze
Wordt

maar weinig af bij die van gisteren. De suik.rafdeellng was zeer stil. H.V.A.'s werden op ongeveer het peil van de vorige slot noteeringen ingezet en bleven nadien volkomen onbewogen. Omtrent hetgeen Inzake den internationalen suikerraad werd vernomen, meende men klaarblijkelijk een afwachtende houding te moeten aannemen. De incourante suikeraandeelen trokken nauwelijks aandacht N.LS.U.'s waren overigens goed prijshoudend. De tabaksmarkt lag verlaten. Slechts tegen het slot kwamen noteerlngen tot stand, die weinig verschilden bij die van gisteren. Dell Balavia's werden ex-dividend vier procent ge

Koloniale Bank kan bevrediLende resultaten verwachten


De Koloniale Bank is nog een instelling wellicht de eenige die als zuivere cultuurbank kan worden beschouwd. ZIJ exploiteert zelf cultuurondernemingen treedt in hoofdzaak suiker en thee als houdstermaatschappij van daarnaast aandeelen in verschillende cultuurmaatschappijen op en onderhoudt voorts nauwe relaties met zulke maatschappijen, welke zij ten deele of geheel als

oulluurbank financiert.

Vit de thans getoonde winstcijfers moge blij ken hoe groot het aandeel van de provisie in dc totale balen is. Op deze rekening werd evenals het vorige jaar ongeveer 4 ton verdiend, "Lngelsche export, over April gedaald. Het leeuwenaandeel van dc winst komt even wel uit het rechtstrecksche belang blj cultuur LONDEN. 13 Mel. De Engelsehe bullenland-che ondernemingen, welke rekening een bate van handel toont zoowel ten opzichte van de voorgaande maand alsook ten. opzichte van April een aanmer|H mlllloen heeft afgeworpen of ruim 2 ton meer dan het vorige jaar. (In aanmerking dient kelijke daling van den export waarbij men echter in aanmerking moet nemen, dat In April als gehierbij te worden genomen, dat de over 193' volg van de Pase/ien minder werkdagen waren. De werden verantontvangen dividenden in 1038 waarde van den uitvoer van Britsche producten bewoord. Daarbij treedt het suikerbelang op den droeg in April pnd. 33.15 millioen tegen'pd. 41.63 voorgrond met een bate van f 834.000. terwijl mlllloen In Maart en pd. 3?-! mlllloen in April de winst op andere cultures f 468.000 heeft be1938. "Toch Is de waarde van.den invoer ook aan merkelijk teruggeloopen. Deze bedroeg ln April draden. Dan is er nog een rentewinst van f 167 pd. 70.08 mlllloen tegen pd. TlSI millioen ln Maart mille, tezamen ruim 1.8 milliocn. hetgeen na aftrek van onkosten en afschrijvingen een saldo en pd. 72.70 mlllloen tn April 1938. De waarde van bedroeg pl. 4.58 tegen 4.92 en 5.01 winst laat van bijkans 1 millioen, tegen het den heruitvoer millioen. ton, zoodal het verschil nlc! vorige Jaar rulm 9 Het resultaat voor den Britschen vultenlandlchen aanzienlijk ls. hetgeen uiteraard zijn verklaring ' handel over de eerste vler maanden toont, ten lielrekkelljke stabiliteit van den "opzichte* van d-lfd pet-ldei'l93B naai/waalde et*^ vindt ln dc ruiker- en tccprijs. Wanneer' men hu" nagaat..' daling -?an d-Invoer-tnet pd. 30tnUUtn endat de suiker werd verantwoord tegen f 5.15 bedroeg pd. J3930 mlllloen. waardoor de Invoer pd. 24.28 minioen lager was daN in dezelfde periode per uuintal superieur, terwijl oogst 1939 ver 1937. De waarde van den uitvoer van Britsche promoedelijk een gulden meer zal opbrengen, dan ducten bedroeg In lijkt het nlet onredelijk om ook voor hel loo mlUloen en was de eerste vier maanden pd. 154.23 pd. 333 millioen lager dan In pende jaar bcvredlgkndc resultaten te. ver19.De waarde van de heruitvoer was met pd. 18.84 wachten. mlllloen, pd 135 mlllloen lager. De grootere daling van den Invoer heeft voor de Np het enkele jaren geleden tot 50 pet algeeerste vler maanden ten opzichte van 1938 geleld kapitaal wordt wederom 9 pet divibreven tot en verlaging van het Invoerover.ehot van dend uitgekeerd. Het kapitaal l, derhalve he pd. 139.63 mlllloen tot pd. 115.1? mlllloen. Verder ltoorlljk rendabel en de balanspositie maakt een moet men in aanmerking nemen, dat In tegenstelling tot de verschuiving naar waarde de verende bevredlgenden Indruk, Dc crediteuren d 7 ringen in de grootte van den bultenland'ehen hanmlllloen bestaan voor het grootste deel ult on del minder sterk werden uitgedrukt, In ieder geval het eerste kwartaal dernemingen, waarmede de bank gelieerd ts en l indezelfde periode 1938 de Invoer ten opzichte van met 3 pet. teruggeloo daartegenover slaan vlottende middelen en con pen, de uitvoer daarentegen met 2.8 pCt. gestegen. rante effecten tot een bedrag van 8!i mlllloen, Parijs gesloten. zoodat men Inderdaad van een alleszins bevrePARUS, 13 Mei. De beurs was heden gesloten. digende liquiditeit kan preken. Berlijn kalm met geringe koerswijzigingen. BERLUN. 13 Mei. Ook heden, den laatsten dag van de week. was er weer zeer welnlg handel, hoe Dividend Algemeene rrlesclte wel de grondtoon opgewekt bleef. Bijna geen f d Hypotheekbank 3. sen hadden openlngsnoteerlngen en de koersveranderingen welke zlel, voordeden bleven binnen gisteren gehouden jaarlljksehe vergadering In de van aandeelhouders dezer bank werd het dividend enge grenzen. steeg . pet. Ver. Stollberger-lnk Stahlwerke en over 1938 vastgesteld op f 8 (v.j. f 3) per aandeel. leder lfc pet. daarentegen verloor Ver. De heeren R. Buisman te Leeuwarden en 11. Harpener pet. ',' Deutsehe Et-doet was onveranderd. Elsma te Yelp werden als commissarissen herkozen. Stal! kall-aandeelen bestond eenlge belangstelling, Voor De voorziening In de dlreeteurt-vaeature werd zoodat Saizdesfurth en Wlnter-ha leder U pet voorloopig aangehouden, onder bestendiging van hooger kwamen. In den chemlschen hoek vleien de tijdelijke waarneming daarvan door den heer von Heyden op met en verlies van i pet. Farben Jac. Rustige te Amsterdam. waren op 150', li lager. Demag en OrenHteln noAan het verslag wordt het volgende ontleend: teerden 'fc en Deutsehe Waffen l*> pet hooger. De conversie In 3,, pet pandbrieven kon In 1938 Rijks oudbezit onveranderd 132.10. ponden no.-orden voortgezet. Sucelevelljk werden alle de teerden 11.67, dollars 2.493 en francs 6.60. 4 pet panlbrle,-en aflosbaar gesteld, het laatste t-edeelte per 1 December 1938. na welken datum enkel nog 2.', pet pandbrieven uitstonden. Alle conversies hadden en vlot verloop, terwijl de daarop gevallen kosten geheel ult dc winst zljn Nulden, te loonden In herstel. afgeschreven. Aan het einde des Jaars waren In LONDEN. 13 Mel. Op circulatie f 19?300 pandbrieven (vorig jaar morgen het herstel van de wisselmarkt viel hedenden gulden op, welke ten f2?/>09N0). opzichte van het pond aanvankelijk van 8.64 tt tot Met inbegrip van dc verlengingen werd aan 8.72 U terugliep. De slotkoer. bedroeg 8.72*. Ook hypotheken in het afgeloopen Jaar gesloten voor ten opzichte van de Bt-lga daalde het pond van bedrage van 17255.750, terwijl werd afgelost ten 27.52 tot 2731. Ten opzichte van der Zwltserschen f8817.744. Op 31 December 1938 as totaal tn hypotheken belegd f 19 699.820. Dc onderpanden der franc steeg he pond van 20.84'". tot 2084?. De franc bleef onveranderd op 1764764. evenals de Keningen bestaan vrijwel uitsluitend In courante dollar, dle 4.689/32 noteerde, nadat dit devies gemeenten. Blj tuinderijen, huizen In groote voorbijgaand 43tf\ noteerde. Heden werden

de opening werd een kleinigheid lager afgedaan en later in den ochtend zakten de noteeringen nog lets in. Voor de incourante soorten kwamen noteeringen tot stand naar verhouding van de toevallige vraag of het toevallige aanbod van slechts enkele stukken. In lndustrleelen was vrijwel niets te doen. De aandeelen Philips golden een kleinigheid lager. Aku's en Levers Unies waren bijna onveranderd. De scheepvaartmarkt was geheel verwaai loosd. In de koersen kwam geen verandering van beteekenis. Ook voor pelroleumaandeelen bestond bijna geen belangstelling. Koninklijke maakten onbe teekenende schommelingen mee. De handel in Amerikaansche fondsen was zeer klein. De belangstelling bepaalde zich In zaak tot de staalaandeelen, die op ongeveer het niveau van de vorige slotprijzen werden ver handeld en tot Anaconda's. De beleggingsmarkt was stil en aan den ongeanimeerden kant. De obligatin uit de jongere slaal-leeningen kwamen meerendeels een fractie lagen te liggen, evenals de obligatin Nederlandsch-Indi en de oude schuld. Een uitzondering werd echter gevormd voor de oude 3 procent obllgatien. Aan buitenlandsche fondsen werd zoo goed al geen aandacht geschonken.

noteerd. De zaken op de rubbermarkt beperkten zich tot Amsterdam Rubbers, en zelfs dit aandeel gaf nauwelijks teekenen van aanwezigheid. Bij

Buitenlandsche beurzen

De Amsterd. Bank en de N.V. Labouchere en Co. berichten, dat de inschrijving op f 1.000.000 Zooals wij reeds naar aanleiding van 4 pet converteerbare obligatin, in stukken van gifte eener langloopende blnnenlandschede uit5 pet nominaal t 1.000 aan toonder, deel uitmakende leening opmerkten, volgt de l'ransche regeering van een uitgifte van f 1.500.000 4 pet. conver thans de polltlek om haar vlottende schulden teerbare obUgatln ten laste van de Vereenlgde niet uit te breiden. V*-- het buitenlandsch ere Touwfabrleken te Rotterdam, zal zijn opengediet betreft schijnt men dezelfde gedragslijn steld op 19 dezer tot den koers van 100 pet te willen volgen. Reeds gisteren bereikte ons Storting 31 dezer. Een bedrag van f 500.000 het bericht uit Parijs, dal met buitenlandsche werd ondershands op inschrljvlngsvoorwaarden bankiers overeenstemming was bereikt aan geplaatst. Elke obligatie is ter keuze van den 'gaande de uitgifte van een zesjarige leening. houder tot 1 Juli 1944 converteerbaar in nom. Deze zou dan worden uitgegeven in driemaands f 1000 gewone aandeelen met bijbetaling door schatkistpapier, met het recht om dit 23 maal den houder van f 150. De leening is niet voor te verlengen. Het minimum rendement zou 4 1 Juli 1944 aflosbaar. Van dien datum af ge pet bedragen en voor schledt de aflossing, behoudens vervroegde al ; hebben de houders een wat Nederland betreft optie in Zwitsersche geheele of gedeeltelijke terugbetaling, a parl francs of dollars, tegen een vaste herleidingsin 15 gelijke jaarlljksehe termijnen, voor het koers, -lelijk bekend, staat er op het oogen eerst op 1 Juli 1945. blik in guldens nog een bedrag van ruim 200 In verband met deze uitgifte merkt de di rectie om. nog het volgende op: teneinde een millioen uit. het welk hoofdzakelijk begin van het volgend jaar vervalt Geheel in bovengegewenschte verscheidenheid in de afzetmogenoemde gedachtenlljn nu is het begrijpelijk, lijkheden te verkrijgen en daardoor de stabidat de l'ransche staat thans reeds maatregelen liteit van het bedrijf te vergrooten, werd in de afgeloopen ? Jaren, naast de beslaande afdeelln treft voor de consolideering van zijn buitengen voor de fabricage van alle soorten touw. 1-ndsch schatkistpapier. De omstandigheden oogstgaren, staaldraadlouw. enz., een nieuwe daarvoor zijn trouwens vrij gunstig, daar de huidige regeering het het fabrleksafdeellng tapijtweverij opgebouwd. bliek heeft, zooals uitvertrouwen van van pu geden terugkeer Deze tapijtweverij heeft zich bevredigend ont vluchte kapitalen kan blijken. In verband met wikkeld. deze berichten reeds de volgende week zou In verband met het aan de obUgatln verdontor emissie van de nieuwe stukken wrden over den conversierecht zij vermeld, dat. na ruime gegaan is er uiteraard vraag, naar l'ransche afschrijvingen en na betaling van O pet dividend guldenspromessen ontstaan. Te Parijs wordt 't op de preferente aandeelen, op de gewone aan nieuwe papier al verhandeld, doch dit zal men deelen over 1920 4 pet over 193? eveneens 4 pet' aldus moeten uitleggen, dat de betrokken banen over 1938 O pet dividend is uitgekeerd. kiers alvast de markt peilen, teneinde zekerHoewel het in verband met den aard van ons hebben, dat de overgenomen bedragen bedrijf nog te vroeg is verwachtingen uit te held te ook Inderdaad zullen kunnen worden geplaatst spreken omtrent de vooruitzichten voor het Gewoonlijk levert dit weinig moeilijkheden op. loopende boekjaar, beschouwen wij deze. on In verband met de omstandigheden voorbehouden, als er steeds van den groote belangstelling, welke voorziene kant van het l'ransche kap! bevredigend. taal voor kortloopend papier in vreemde valuta valt waar te nemen. Aangenomen wordt dat ook ditmaal een beperkt bedrag van het in guldens luidende l'ransche schatkistpapier bij de Hedcrlandsche Bank discontabei zal worden De surplusrcserves van de memberbank gesteld, hetgeen, zooals men weet, voor de bank van het Federal Reserve System zljn ten opzichte j geen bijzondere risico's medebrengt van de voorgaande week verder gestegen, n. roet 110 mlllloen dollar tot .4.19 mllllard. dollar, hetgeen en nieuw record beteekent. INDISCHE BERICHTEN VAN 13 MEI. De Ford Motor Cd. heeft 5000 ton stalen platen gekocht. De prijs ervan ls 4 dollar lager dan de ofBeurs van Batavia. fteleele. -3' el 12 el De 27 leidende taaiendernemlngen behaal Koninklijke .- t 297 1 2l?l. t den In het eerste kwartaal een totale winst Cert. Ned. Hand.MlJ i 134 .7 32V4 1. N.lnd. Handelsbank ,23 e van ll6 millioen dollar, d^. 15 pet. minder 120 li, N.-Ind. Eseompto-MiJ NI dan In het voorafgaande kwartaal (13.4 mll tC" *........... 160 b. 165 oen dollar). Deze daling trad In ondanks ' Scheepvaart 'nlo'.l'.. ! dat de productie met slechts 2 pet. ver fc 112. e j Kon. Paketv. Mij m '* '160 b minderde. ]Z, lledjang Lebong In Wallstreet vraagt men zleh wat de In*. 5? & I 3,*'..^ s"i. g. vloed van de bestaande lagere productie op de * 560 b. 560 I 3'?,*'" * prijzen e op de winst zal zijn. } Dellspoor I 83 ie 1 Koloniale Bart*. % De Standard OU of New Jersey' SM; 1j 32 g... ' 31-l, b. deel mede; dat de netto winst over 1938 76.03 milM.M. Moeara Slp yt 3. 16 b Hoen dollar Is. 2- dollar per aandeel, heelt be '.___' * Java-Sum. Hand.MlJ.. j " dragen (v^. 14*/- mlllloen dollar is 5.64 per aanUnUever ,29 b; 130 g. deel. Philips ! 190*1. b. 191% g. In overzt-est-he. gebieden verkocht de General Motors .Apri1.30.262 automobielen, d. 02 pet. Zuld-Bantam t ,4, S.. 141 g minder dan In April 1926. ." , MlJnb. MIJ Bengkalls.. 1 88 I I 88 l' Rott- Belegg. Cons. i 112 b. ! 110 b. De winst van Mon tg ome ry Ward over de eerste drle. maanden van het boekjaar (tot eind Partlelpatlebew. Ned... 1 495 g ? 1*497 April) bedroeg 4.42 mlllloen dollar of 0.70 dollar ''t-art.bew. Int. belegg... 528 g! 529 g. per aandeel (v^. 2.10 mlllloen dollar of 0.33 dollar (Aneta)

cent per kilogram. Zwarte Lampongpeper. eerste kosten Batavia, aanbod: Mel/Junl f 10.75 nominaal. Eerste kost Telok Betong, aanbod: Mel/Junl f 10.50 aanbod. Witte Muntok-peper, fob. Banka, aanbod: Mei/ (Aneta) Junl f20.30 aanbod.
Crediteuren der Batavlasche Verkeers-Mij. gaan aceoord met surseanceaanvrage. BATAVIA. Heden werd de vergadering gehouden van de crediteuren der N.V. Datavlasche Ver kcers-Mlj, ter behandeling van het voorstel der sul-seanceaanrage. Op een na alle vertegenwoordigde crediteuren spraken zich uit ten gunste van de aanvraag, terwijl voorts werd Ingestemd met het voorstel van het departement van Verkeer en Waterstaat om den heer J. dc Wilde, lid van de directie afd. bankzaken van de factory der, lled. Handel Mij. te benoemen tot tweeden bewindvoer der. Thans wordt de beschikking van den Baad van Justitie terzake afgewacht. Nederlandsche leveranties aan Zwitserland

onafhankelijkheid

HANDHAVEN!
begunstiger van het

LUCHTVERDEDIGINGSFONDS. Geeft een jaarlijllsche hij


-D^.

gestegen. -durende April is dc invoer in Zwitserland in vergelijking met de voorafgaande maand met 43 millioen francs gedaald tot 141 mlUloen, francs. Dit ls evenwel 17 mlllloen francs hooger dan in
April

._,
M

HM

Veiligheid, den Haag. of Centr. schrijft aan het Cenlr. Prop. Comit. Heerengracht 78, Amsterdam. Amslerdam. Wij vragen duizenden bcls*'/)' ie
gunstigert

drage op giro 320.000 van het Luchtverdedigingsfonds, t.n. v.d. Vereen, v. Nat.

li_M4^^^ft_^LM HfttLk _.

van het vorige jaar. De uitvoer daalde ln vergelijking met Maart met 8.4 mlllloen francs tot 112.2 mlllloen. hetgeen echter en verbetering tegenover April 1938 van 5.5 mll Hoen francs beteekent. Wat de handel met Nederland betreft ls de Invoer ult Nederland in vergelijking met de voor -gaande maand met 0-1 mlllloen francs tot 5.4 mll Hoen francs gestegen. De uitvoer naar Nederland daalde evenwel van 8.7 tot 7,0 mlllloen francs. De grootere uitvoer in vergelijking niet April ls voor en groot deel naar Nederland gegaan, welk land vooral producten van de metaalindustrie 'en anlllneverven betrok. Engeland kocht meer alumlnlumartikelen en ch-ilsehpharmat-eutlscl,pre
paraten.

KON. HOLLAND-ICHE LLOYD. Montferland. 12 Mcl v. B. Aires te Amsterdam. Waterland. 11 Mcl v. B. Aires n. Amsterdam.

Alt-or. ultr.. pass.

Hoter, kaas en eieren. ZOETERMEER. 12 Mel. 16.500 kipeieren f3- 430, eendeleren f 2502.90, g-nseieren 1 8, kalkoen eren t 630, allt per 100 stuks.

Wallstreet meldt:

ollcnd-zt/ri*- Lijn. Boschlontew. 12 Mcl v. Hamburg n. Adam. 13 Met te Amsterdam. Jager-fontein, thulsr.. 12 Mcl te Mombas. 3l>rlnglontw. ultr.. 13 Mei v. Antwerpen. ollcnd-Altstralle Lijn. Alrnkerk. ultr.. 13 Mei te Melbottme. JAVAN/El*W VORK LIJN. Adrastus. v. Batavia n. Nieuw Vork. 12 Met Kaapstad. Kota Agoeng. v. Batavia n. Nieuw Vork. 11 Md
Mapla. 12 Md v. Batavia te Nieuw Vork. Kota "fjandl, v. Nieuw Vork n. Batavia. 12 Mcl v. Singapore,

ROTTERDAM-ZUID AH/ER/KA LIJN. 13 Mcl Wlght. AUtena, 13 Mcl v. Rotterdam n. B. Aires. VER. NEDERL. -*CEEPV. M/J.

te Hallfax.

SCHEEPVAART

10.11 detlo.l4 det. '-. tn Amertkaaniche'rnbbtfrk^l-(en


i

per aandeel.) De blnnenlandsche verkoopen van koper bedroe gen gistere 8.05 mlllloen lb. De exportprijs bedroeg'!

"

van m*enStiE, dat? ht fnletnatlonale llubbi*tr-trtt-'"^ i.i' r...

if^Al-ron Is met-,

vergaderingttecomlt teeotnlte In de op 16 Mcl te houden vergadering' verhooging van het percentage met 5 pet. tot tot een 55 pet zal besluiten.

Voor een bedrag van 11-95.000 dollar aan goud werd Ingevoerd: uit Engeland, voor 6.792.000 dollar uit Belgi on. voor 2.121.000 dollar uit canada. De Invoer van 3.88 mlllloen dollar goud uit Engeland. 700XX dollar ult Nederland en 260H00 dol lar ult Br. lndlV, werd voorbereid. De Studebakcr corp. verkocht In April 10.974 wagens f 1% pet meer dan In April 1938 In de eerste vier maanden werden er 20.720 wagens verkocht tegen 14.126 In dezelfde periode
1938.

ROTTERDAMSCHE LLOYD. Baloeran. ultr., 12 Met 17-30 u. van Southampton. Brastagi, thulsr., 13 Mcl te Suez. Bultenzorg, thulsr pass. 12 Md Kaap del Arml, . 14 Mcl om 12 uur te Genua verwacht. Kota Baroe, 12 Md v. Rotterdam te Hamburg. Kedoe, thulsr., 13 Mcl v. Sabang. Japara. 13 Mcl op proeftocht. Siantar. ultr., pass. 13 Mei Ouessant. Sibajak, thulsr., .2 Mcl 18 uur v. Lissabon. M/J. NEDERLAND. Johan de Wltt, 12 Md v. Amsterdam te Batavia. Mamlx v. St. Aldcgonde, ultr.. 12 Mei v. Genua ultr., pass. 12 Met Gibraltar. "fawaU. ultr.. 12 Mcl v. Llverpool. HOLLANO-AMERIKA LIJN. Leerdam, thulsr.. 10 Met v. Galveston. Maasdam, ultr.. 11 Mcl te Tampleo. Nieuw Amsterdam, ultr, 12 Mcl v. Southampton Volendam. 12 Mei v. Bermuda te Nieuw Vork. Noordam, 13 Mei v. R'dam n. Nieuw Vork. MEYER Ir Co. Ajax, v. Japan n. Rdam. 12 Mei te Suez. City of Llneoln. v. Hongkong n. Rdam. 10 Mcl ,' van Colombo. ' ector. v. Japan n. Rdam. 12 Mei le Penang. Laertes. v. Batavia n. Adam. 12 Mcl te Gibraltar. Teueer. v.- Rdam n. Japan. pass. 12 Met Dungenes. KON. NED. STOOMBOOT M/J. Amazone. 11 Met v. WestlndU! te Nieuw Vork. Ajax, 12 Mei v. Kopenhagen n.. Aarhuus. Barneveld. 12 Mcl v. Amsterdam te Hamburg. Boskoop. 12 Mcl v. Amsterdam te Hamburg. ' Colombia. 12 Md v. Amsterdam h. West-lndlL. ' ''") mcl. dividend. Crynssen. thulsr 12 Md v. Madeira. |+' GEEN N.l.V.A.3.verkoopen. Deueallon. 13 Mcl v. Amsterdam te Hamburg. !' ; SOEftABAJA. Heden --W geen doern^t-i^rtlVatz, Hermes. v. Morphoubaal n. Hamt-.rg.l>-.s. 12 Met >de N.I.V-^S^ ."."f-. 1'"(Atlela) ! .-.-"Dover."..!.,f(~i .:" -.' -!"-. .F-vasull-e. Iris. 12 Mci .''-.' I "-dysseus. v. .Bordeaux, n. La l-.lllc-. V. ** /s>, ' n. Gdynia. SOERABAJA. Alle sulkers waren onveranderd Perxeus. 1212 Mdv.v. Amsterdam Candla. Mcl Barcelona n. 'en stil. (Aneta) r Slmon BoUvar. 11 Md v. Kingston n. Port Lln-on. De productemnarkten. Theseus. 13 Mcl v. Amsterdam te Rotterdam. SOERABAJA. Do kofflemarkt was onveranderd Tus. 12 Mcl v. Lissabon n. Genua. en stil. (Aneta) Trajanus. 12 Mei v. N. Playa n. Volos. I

fallsse. v. Batavia n. Nieuw Vork. 12 Mei van Singapore.


Lvagoras. 12 Mcl v. Loren, Mar>u<- n. Belra. Hoegh fl-ansporter. v. Vancouver n. Bombay, 11 Met v. Madras. Hoegh Sllverllght. v. Vancouver n. CalcuUa. 11 Mei

H/LVER-JAVA-PAC/F/C LfJN.

. ,'
l

, _ f ""
J,f"

f' 112^ 5*

I' 5' f* f."

v. San Franelsco. Madoera. v. Calcutta n. Vancouver. 10 Mcl te Batavia. Soekaboeml. 11 Mei v. Soerabaja te Bombay. Slmaloer. 12 Mcl v. New Orleans te Singapore.

l*

.-

, ,g
.

"

11 Md v. Hongkong n. Amoy. fjUeboet. 11 Mcl v. Yoltohama te Batavia, fjlsalak. 12 Mcl v. Batavia te Sjanghal. TJltjalengka. v. Adam n. Batavia. 11 Md

IJlsadane.

JAVA-CH/NA-JAPAN LIJN.

Madeira.

van

KON. IAKE7*VA/t"l* M/J. Straat Malakka. 13 Md op proeftocht.

--asman.

Auckland.
12

v.

Singapore

n.

Sydney.

12 Mcl Is

.. ,

tt',-^en-^'"

"

*'*" . , . '

11 Mcl Skagen. Stad Vlaardlngen. v. Vlaardlngen n. Wabana. pass. 12 Md B. Head. NED../ND. TANKBOOT M/J. Angdlna. 12 Mei v. Pladjoe te Sabang. Carella. 12 Mei v. Dublin n. Stanlow. Clauslna. v. t-hleld, n. Key West 12 Mcl op 70 mijl 2.0. v. Wiek. Maja. v. Cardlff n. Fayal v.0.. 11 Md op 40? mijl y^nWtli.-. Hamburg. ...:.. V** n v. Cra-ao n. rMegara, 11 Md 110 mijl W.-.W^v>-l-rids End. Onoba. wordt 24 Mcl v. -faiiinn te Corpus ChrisU verwacht. NOONDDUI-sHCHE LLOYD. Ell-e. ultr.. 11 Md te Hongkong. Nnelsena. thulsr.. 12 Md v. Singapore. Seharnhorst. ultr.. 12 Md v. Singapore.

Mcl S. Vlncent/Barcelot-a lverb). ALCYON LIJN. Rozenburg, v. S. CabaUo n. Rdam. pas,. 12 Md Wi-tttt. Stad Haarlem, v. Vlaartllngen n. Lulea. pass.

"-oppersum. 12 Md

"WOMV. M/J. OOSTZEE.

Wlnsun

v. B. Aires te HuU.

Men verwacht, dat het bestuur van de Ateh 1s o h and Topeka de betaling op de pref. aandeelen later In deze maand weer zal hervatten. De omzetten van Int. llarvcster de eerste helft van het boekjaar zljn met meer dan 1? pet De Gillette Salet- Nazor Comp heeft In 1933 voor d. 15.81 mlllloen omgezet tegen 1131 mlllloen In 1937. In het jaarverslag van de Amer lean Power and L I gh t Comp. wordt H. gezegd, dat de plannen voor eleetrlflteltsmaatschappljen van le federale regeerlng blj lsonnevlllcdam tamelijk groote verliezen zullen medebrengen voor dc vijf
dochtermaatschappijen. teruggeluopen.

Dll-4 HAAG

.I p!I. -- ,ell>.<!ln. . ALGEMEENE C6EDIETBAKK 6ELD.CHIETBANK MOLENSTRAAT 15

mv- -..ll** til, "-'"-. bo Nlt,-,, p. ai.

NI. . 'I
TEL 113541
_..

M^

{fff^ Sbe/iMmk van HovtZaagMokn.


IAzWN
2-*! aarden. Bedden en Deken In keuze en betaling !"*!gld. per treek zonder voor "-*.? llijkheden -_,! --betaling. Geheimhouding.
Salon. N-ls en Sl-ap-^meubelm,Tapijten. Geen reclame op onze bestelauto.

WM^-^Hr^HM^I^MLV'- ^-z*^U, -X U_-_^ ---------IV'M------^L-i' ""^"BPMHI iiyw^m^m4gaw

-l"I*-3. /^W7X !t.*^lNLit?_

Kol-- 9-tO2 en 4-5, Vrlj,'.',

ns7kn

-l ^ -15lletz
im

MASSAGE
door gedipl. Masscusc en Schoon heidsspecialiste. Uitsluitend a. huls. Adres: Laan van Meerdervoort IGOA, Telefoon 395361.

Jaarstukken Stork goedgekeurd tn do vergadering van aandeelhouders van de Machinefabriek t-cbr. Ltork en co. N.V. te engelo zljn de balans en de winst en verliesrekening goedgekeurd m het dividend vastgesteld op 6*. pet voor de pref. aand. en op 6 pet voor de gew. aan
deelen. Tot commissaris werden herkozen de heeren W. C. Nonebakker en prof. dr A. O. Ilolwer-a.

antl-rhcumat. stoombaden. Pedicure door Medisch gedlpl. Masseur of Masscusc. Tel. 770704. Instituut WITTE. J. P. Coenslraat 41A.

MASSACES

Speciale Meubelmagazijnen : ZOUTMANSTRAAT 18a. ..... . . VERBETERD SYSTEEM N.V. NIJGH & VAN DITMAR N.V. Cultuur Maatschappij Opklapbaar Bed 5% OBLIGATIELEENING 1934 Uitgeloot zijn dc navolgende stuk PONDOK GEDEH" 0.75, met ombouw f 020. ook 2 f ken i llOOO:
Nos. 30. 35. 41. 67. 122. 140. 160 en 183 allosbaar h parl per 1 Juli a- ten kantore van H.H. HELDRING & PIERSON. den Haag.
gevestigd te 's-Gravenhage.
'

De valutamarkten

Levensverzekering-Mij Aurora
Aan het verslag over 1938 van de Levensverzekering-Mij Aurora te Amsterdam ontlecnen wij: Aan nieuwe verzekeringen werd gesloten f 1.423"35. afgevoerd werd f 1.138.793. Op 31 December 1938 liepen blj Aurora 29.622 ver zekeringen met een totaal verzekerd kapitaal van f 5.145345 (4.858.108). De prctnlereserve bedroeg op 31 Dec. f 905.010 (873506). De gemiddelde rentevoet bedraagt 3:

miiMJlyllaiJiH

groote gebouwen, bioscopen, hotels ln'nder courante onderpanden heeft te bank geen belang.

bollenlanden.
n

dergelijke

Verreweg de meeste debiteuren voldeden vlotv-e^ an hun verplichtingen. "Vaar zich hler en laar nog moeilijkheden voordeden, werden deze zoo mogelijk door tegemoetkomende maatregelen overbrugd, ln slechts vier gevallen moest tot executie worden overgegaan. In n daarvan werd bet onderpand ingekocht, terwijl bovendien het onderpand van Vn leenlng ondershands werd evergenomen. De balans-vaarde der Ingekochte onderpanden bedraagt t 736 174. nadat hierop en bedrag ad f 230 000 is overgebracht. Een staat van Ingekochte onderpanden 1 aan het verslag toegevoegd. Hei saldo der winst- en verliesrekening bedraagt f l<3->.6 (v.J. 1147 600. ter--IJI de gezamenlijke reserves per 31 December 1030 t 1301329 bedragen (buiten het bovengenoemde bedrag van f 2500001. Het reed, genoemde dividend van f 8 wordt aan
adett--,uder legen intrekking van dividend, bewijs no. 42 uitgekeerd en aan houder van op-chtersbowl-zcn 524 50 op dividendbewijs no. 33.
Koersen van edele metalen. (Noteerlng van 11. Drijfhout en Zn Edelmetaalbedrijven NV.. Amsterdam).

resp. 20,. en 197.. PARIJS. 13 Mei: De wisselmarkt was heden gesloten.

pnd. 267.000 goud verhandeld. De goudprijs bleef onveranderd op Er was premie, noch disagio bij een dollarkoers van 4.68,"., terwijl gisteren de premie l. d. bedroeg. De zllv<rmat-kt was heden goed prijshoudend. op Loco en termljnzllver bleven onveranderd

1330 Tpet.

van

Alle beleggingen tezamen leverden een rendement


5.13 (4.97) pet.

FAILLISSEMENTEN
Opgegeven door Afd. Uitgesproken: J. M. Rol. aannemer, B. Dijkstra. Zutfen.

De jaarlljksehe bruto-promlsn vnn de op 31 Dcc van kracht zijnde verzekeringen bedragen f 160561. do netto-premlln f 97.825. De doorloopende onkosten bedragen f 43.609, zoodat er een veiligheidsmarge van 44 pet over blijft. De extra reserve per 31 Dec. bedraagt f 60.000 (50.000). de ultbreidlngsreserve f 10.000. Ult dc netto winst ad f 15.378 (26.478) wordt 4 pet dividend tiltgekeerd.

Handelsinformaties v. d. Graaf en Co NV.. Amsterdam. Leuvenhelm. Curator mr

H. Klein Gdblnk. kruidenier, l-pe. Cur. Mr IV. S. Kalma. Lpe. W. Kuiper. seloel-maker. Harlingen. Cur. mr J. H.
Cornelis. Sneek. H. var der Berg. boerenbedrijf. Veenwouden. Cur. mr J. van ter Leeuwarden. J. Nas. Nijmegen. Cur. mr B. H. l-gelkens. Nijnegen.

Productiecijfers. De rubberprodttetie der Cult uurmIJ Bandoeroto heelt over April 1939 bedragen 146920 (v.J. 122H12) halve kg en over JanVApt-ll 1330 570-170 (v.J.
492.6-4)

halve

kg

Aa,nerbedrljf v/h Q. van der Hoek en Zonen. Brlelle. en haar leden L. van der Hoek Jr, J. van der Hoek, P. van der Rock. Cur. mr C. S. de Jong.

Goud: Goud a 12', kg Voor de industrie (1000/1000)

Inkoop
l 2080.

Verkoop
faas-

Gouden

Tientjes ponden kg

2065

12.63

-aren Voor de

Dollars ver:
industrie

1635 3.13

>

2100 12.70 1531

2.141*.
25.90
r

Brielle. N.V. Deleo, kledingindustrie, Schiedam. Curator mr P. vsn Bochove, Schiedam. J. metselaar. Gudewater. Cur mr J. I. van Doorn'nek, Oudewater. W. F. Nlet-Wlnhulzen. schoenmaker. Rollerdam. Cur. jhr mr C. H. Beelaerts van Blokland. Rdam.

Groenteveiling. L-.1D55-E-IDA-l. 12 el. -geleh komkommers le soort f 610.30. Idem 2e soort f 5301.00, Idem 3e soort f 45.10. ldem stek f 56.70; gele komko>ers le soort f idem 2e soort f 8-*OHO. idem 2e soort f 5.607H3. Kropsla le srt 11H03.10. Idem 2e soort tlIJ, sloolsla f5.30 bloemkool Ie soort 12631. 6-. peen f 1580 Idem 2e soort f 1924. idem uitschot f 1014: toma-

24.

2450

A. de Joris. Leeuwarden. P. Rezelma!-, Genkerk.

Vernietigd:

ten mldd. f 23.1024.60, Wem groote ronde f 2425. idem 2e soort f 21.8022.10. Idem 3e soort f 17.40 18.50. Idem bonko, f 2122; andijvie per 4 kg 46 69. spinazie f 8102025, postelein 114.101850. raapstelen l 0.70 rabarber per 100 bos f 2.60 inljbocnen f 6872. radijs 6030. prel 1 16.3018.20. selderij.lHO-IU.

Offlcieele Crlslspublleatles. Steunvergoeding erwten en veld boonen. De Kc-erlandsche Akkerbouwecnlralc maakt bekend, dot dn sicvnvergoed ing voor erwten I van den <ogst 1938. gedenatureerd van 8 t/m 13 Mei 1939. zal bedragen f 1.60 per 100 kg voor groene erwten, door handelaren gedenatureerd en voldoende aan het standaardmonster van kwaliteit-klasse C en f 1.10 per 100 kg voor voedercrwten. gedenatureerd door leien, die deze erwten zelf heb ben geteeld. Dc steunvergoeding ( voor vcldbconcn van den oogst 1938 in genoemd tijdvak door telers of handelaren gedenatureerd en voldoende aan dc kwaliteiteischen. zal IIHO per 100 kg bedragen.

N.V. DORDTSCHE CULTUUR MAATSCHAPPIJ. Jaarlljksehe Algemeene Vergade ring van Prloriteltsaandeelhoudcrs te houden op Vrijdag 19 Mei 1939. in Hotel Ponsen te Dordrecht, te l*H uur n.m. en voor gewone aandeelhouders te 2 uur nam. Punten van behandeling voor belde vergaderingen: 1. Notulen. 2. Jaarverslag 1938. 3. Vaststelling Balans en Verliesen Winstrekening over 1938. 4. Be{ noeming van een lid van den Raad van Bestuur. 5. Voorkomende zaken. Voor stemrecht moeten aandoelen uiterlijk 16 Mei 1939 gedeponeerd zijn ten kantore der Roller! darnsche Bankvereenlglng te Dor dreeht. 's-Gravcnhage of Amsterdam. of ten kantore der Vennootschap. Dc bescheiden liggen op aanvrage ten kantore der Vennootschap. Engelenburgerkade 2 te Dordrecht, ter inzage. DE RAAD VAN BESTUUR. Dordrecht. l.'Mei 1939.
-1

Leert van hen die succes hebben.


Een winkel in zekere stad wist in do periode 1932 tot 1937 haar omzet te verdrievoudigen. Deze pres tatie verdient te meer onze aandacht, wijl juist in deze jaren de meeste bedrijven ernstig achteruit liepen. Een der leiders van deze zaak verklaart waaraan dit succes is toe te schrijven: Het is aan niets anders te danken dan aan onze courantenreclame. Geen reclamemiddel is zoo doeltreffend. Wij hebben allerlel andere reclamemlddclen geprobeerd, maar deze stelden ons teleur. Er is geen reclame, die zulke directe resultaten oplevert als adverteeren in dagbladen."

Gewone Algemeene Vergadering van Aandeelhouders op Dinsdag 13 Juni 1939. len half twaalf ure ten knntorc dor Maatschappij, Jan van. Nassaustraat 80 te 'sGravenhage. PUNTEN VAN BEHANDELING: 1. Verslag der Directie over het afgeloopen boekjaar en Rapport van Commissarissen. 2. Goedkeuring der Balans en Verlies- en Winstrekening over 1038 en vaststelling van het di vidend. 3. Verkiezing van een Commissaris, wegens periodieke altreding van den Heer J. F. DE BEAUFORT, die herkiesbaar is. Het Jaarverslag ligt van heden af ter visie ton kantore der Maat schappij en is ook kosteloos ver krijgbaar bij dc Heeren van Ecghcn * Co Hcorongracht 464 te Am sterdam. Aandeden aan toonder te deponecrcn uitcrliik 6 .*>"-' 1939 bij een <!cr volgende kantoren: Dc Heeren Heiar.,,g & Pierson te 's-Gravenhagc. Kas Vereeniging N.V. te Amsterdam. De Heeren Vlacr & Kol te Utrecht. Den Hoor W. J. J. Ferwerda te
Tjtvombot-g (Java). sGravenhage. 13 Mei 1939.

pers. Grootste keus hier ter steds van boven- en zijkasten. Matras sen l 320. Bedden opmaken f 120. Aupings staaldraadmatrassen. Ledikanten enz. opklapbaar maken met het nieuwste systeem origineel nieuw terug. Monster!-. Regentes selaan 34 bij L. v. Mcerd. T. 391763

N.V. ALGEMEEN^ PLAT MIJ ARENVSLURG


gevestigd te 's-Gravenhage.

Commissarissen maken bekend, dat dc jaarlljksehe algemeene vergadering van aandeelhouders zal gehouden u rden op Woensdag 24 Mei 1939. des avonds te B*3 uur in het gebouw Aren<!sburg". Wa-se naarscheweg te 'S'Gr.-vctiha!?e. Aandeelhouder.' hebben toegang to: deze vergader!!-.? indien zij hunne aandeelen tenminste drie dagen tevoren hebben gedeponeerd ten kantore der Vennootschap, al waar Agenda. Balans. Verlies- en
Winstrekening ter inzage liggen.

De Raad van Commi-isarlsten.

HOLLAIiOSCHE BETON MAATSCHAPPIJ li.V.


gevestigd

Ie

's GR/IVENHAGE.

DE COMMISSARISSEN.

Mei 1933 af ijn be!i.illar Van ' bij d*15kantoren der ROTTERDAM-

I -T^B *f^m fmmur }


Ambtenaren en vast parttc. person. Zonder borg. Welt. tarief. Vlug en discreet NIVIERVISCHMANI.T 4. den Haag. Tel. 115349. Dag. 95. ook Ma Vr.-av. 79. Zat. 9l-10.

SCHE BANKVEREENIGING te Amsterdam. Rotterdam en 'sGr.ivenhage benevens ten hoofdkan tore der Maatschappij. Groot Her toginnclaan 253 den Haat, de di videndbewijzen No. 43 der aandee len in voornoemde M.tl .ih-ippij, met f 150, voor wat betreft ds aandeelen groot fiool). en f 75. voor wat betreft de aandeelen groot f 500,.

(Zeen

adresveranderingen
per telefoon.

Leest Het Vaderland"

I ALTIJD

SCHRIFTELIJK.

.El*

VADERLAND

__,

ZATERDAG 13 MEI 1939

AVONDBLAD C

-.uit.-Kolol.el G. Berghuys, commandant van d. School voor Res. officieren der Administratie. is benoemd tot inspecteur der militaire administratie.

Ben foto, genomen tijdens de rede van dr A. koudon, onzen gezant te Washington, dij de opening van net /Vederland-ene paviljoen oo de tentoonstelling te. /Visum Vork.

De groote kerktoren te Vlaardlngen wordt gerestaureerd. In overleg met net Rijksbureau voor Monumentenzorg is de balustrade geheel vernieuwd en zijn aan V/est- en Zuidzijde de muren opnieuw gevoegd. Net werk nadert -H*, voltooiing.

Groningen is geteisterd door

een groo-

ten

brand in het Warenhuis T.AM.T.E: De neele brandweer is in actie geweest en ook net garnizoen heeft moeten bijlaan. Het gebouw is 200 aangetast dool*

het vuur, dat de muren deels zijn ingestort, deels 2n omgehaald.

Bij de opening van een station te Los /lngeles is een retrospectieve vertooning gehouden van de ontwikkeling der Amerilcaansene spoorwegen. De oude trein op deze foto wordt getrokken door de ttuntlngtonlocomotie/, die ook den eersten trein trok tussclien Oost en West.

De opening van den s>anc*tei. naelltluclttposldienst Parijs Pau. Het vertrek tnn liet eersle postvliegtuig, een tweemotorige (-"audron Goland, uit Le ourget. dat door den minister van posterijen, Jules -lullen. werd bijgewoond.

Nederlandsch-Indi

MENSCHENHANDEL
Slavinnen voor Borneo
Voor den landraad van Tegal tonden enkele zeelieden terecht, die vrouwen en koelies hadde., geronseld voor Borneo. Dc getuige Rais heeft daarbij een belangwekkende verklaring afgelegd, waaruit blijkt, dat dc ladocrccschc zeelieden op Java met een vrouw trouwden, die vrouw meenamen naar Borneo. vervolgens op Borneo die vrouw aan den man brachten en zich tenslotte tegen een aanzienlijke afkoopom lot echtscheiding lieten bewegen. Als beklaagden stonden, naar wij in Het Noorden lezen, terecht de zeelieden Aboebakar en Djamharl. die met behulp van den bordeel houder Kapcng zoowel mannen als vrouwen en zelfs een minderjarigen knaap hadden aangeworven voor Borneo. Oetuigc Rais uit Tocban werd verhoord, omdat men meent, dat hij de aanstichter is van het plan. Getuige Rais verleide, dat hij reeds eerder en tocht naar dc bultengewestcn maakte met een aantal werkzoekenden". Met behulp van een zekeren Socn op Ma doera kreeg hij lading voor drie prauwen bijeen, namelijk 00 koelen van Madoera, ongeveer 20 koelies door bemiddeling van het desahoofd van lZldomocljo (Tocban) en ongeveer 50 koe lies door bemiddeling van het desahoofd van Kaocman (Bodjonegoro). De beide desahoofden kregen tezamen. 170 premie voor hun medewerking en elke koelie ontving van zljn de:'hoofd een socrat
kctrangan.

GROEPBGENEENBOIIAP PALEMBANG. BATAVIA. De regeering heelt blj den Volksraad Ingediend een drietal ontwerp ordonnanties in zake dc instelling van dc grocpsgemecnschap Palcmbang. met bijbchoo rende regelingen. Dc Raad zal beslaan uit 9 Nederlanders, 27 Inheemschen en 3 Dllheem enen. Do Dilhcemsehcn zullen allen worden benoemd, evenals waarschijnlijk de Neder landsche leden, terwijl c Inheemsche leden gedeeltelijk zullen worden benoemd en ge

stationsklerk op maandgeld en geplaatst b|J de Exploitatie dor Westerlljnen-Insnectle 111. met standplaats Bandoeng E. M. Kruseman; tot dienst doend stationskierk op maandgeld en geplaatst blj dc Exploitatie der OosterlUnen m. standplaats Soerabajagoederenstatlon G. E. L. Hover; tot klerk op maandgeld en geplaatst op het Hoofdkantoor (Afdeeling Registratuur) te Bandoeng. mej. W. V. Fugllstahler. E. On. Schwartzmar*. A. R. Broer van Dijk en S. Stern: tot maandgelder In opleiding voor adjunct m-ge-linbewaarder en geplaatst bij den Magazijn-dienst (Magazijn TJldoedapateuh) G. F. den Hartog. Overgeplaatst van de Exploitatie der OosterlUnen

Onderwijs

Examencommissies Fransch, Duitsch, Nntzelseli, enz.


letterkunde, waarvoor de programmes zijn valtge steld blj Kon. besluit van 14 Getober 1881 (Staats blad no. 210). zooals dit l, gewijzigd bij Koninklijk besluit van 30 Mei 1928 (Staatsblad no. 194), en de In dit Jaar eventueel af te nemen examens in de It-Uaansche. de Spaansche. de Deensche. de Noord, sohe, de Zweedsehe n de Russische talen en letterkunde, waarvoor de programma's zijn vastgesteld bij Kon. besluit van 2 Februari 1864 (Staatsblad no. 8). gewijzigd en aangevuld bij d Koninklijke besluiten van 27 Juni 1917 (Staatsblad no. 478) en 22 Oclober 1938 (Staatsblad no. 1*75). zullen worden afgenomen in nader aan te wijzen gemeenten, tn

haar letterkunde: tot leden en ondervoorzitters: prof. dr J. van Dam

in de commissie voor de Iloogdultsehe taal, de Deens-he, de Noorsche en de Z-eds-he talen en


te Amsterdam; dr A. Mcyboom te Utrecht; prof. dr
te Groningen;

Examencommissies Handenarbeid.
De minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen heeft in dc eommlssleen. welke In 1939 belast zijn met het afnemen van de examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid voor school en hulsonderwljs In handenarbeid, te be

De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft bepaald, dat In 1939 de examens In de Frartche. Hoogdultsche en Engelsehe talen en

deeltelijk gekozen

(Aneta).

KOLONISATIE OP VELEBES.

Dienstreis directeur 88.

BATAVIA. Dc volgende weck vertrekt dc directeur van hef departement van Binnen landsoh Bestuur, dc heer Drossaers. vergezeld door het hoofd der afdeeling Kolonisatie, den heer klaassen, naar (""clcl-es, voor een algemeene inspectie en be-ludeering van dc kolonisatie.
(Anela).

STUDIEOPDRACHT AAN REGENT. BUITENZORG. De Regent van Tjlamls. Raden ToemenggoengLoenarja, zal zich 1 Juni naar Nederland begeven met een studie opdracht Deze opdracht betreft voornamelijk de bestudeering van maatschappelijke en economische toestanden, speciaal voor zoover dit de textielindustrie betreft Tevens zal de Regent de omstandigheden bestudoeren, welke invloed hebben op den afzet van textiel naar Indl.

(Anela).

prauwen vertrokken naar Pangkalpinang. Op n dor prauwen was Aboebakar, die thans als beklaagde terechtstaat, in dienst ais prauwkapitcin. Te Pangkalpinang werden de koelies afgeleverd aan den werver Oesocp. die l 15 per hoofd betaalde voor het vervoer en die vervolgens de mannen naar de pepertuinen bracht. Uit het verdere verhoor van Rais blijkt dan, dat de ambtenaren in de Buitengewesten de ocrat kclrangans van den loerah accepteerden als reispas. Een der prauwen kreeg van Borneo een retourlading naar Java en kwam toen in Tegal. Vandaar zou Rais naar Japara gaan, waar hij Boem zou ontmoeten. Eerst te Tegal bemerkte getuige, dat enkele leden van dc prauwbemanning het plan had den vrouwen mee te nemen inplaats van koe lies. Zij verwachtten, dat met het vervoer van vrouwen meer winst behaald zou worden om dat vrouwen op Borneo zeer schaarser zijn.

idjoc en wat bamboe ingeladen, waarna dc drie

Tenslotte werd nog een partijtje

katjang

De moll.eerlnL van de opdracht is ons niet duidelijk. Voor hel laatste moet men o.i. nlet in Nederland, doch in indik zijn: en hoe kan een Regent zich kennis omtrent maatschappelijke en economische toestanden met betrekking lot de textielindustrie ten nutte maken in India? Red. ROTTENDAMBOHE LLOYD KRIJGT NIEUW KANTOOR. BATAVIA. Dc Rotterdamsche Lloyd zal vooraan aan dc tweede haven te TandjongPriok een nieuw kantoor doen bouwen met een wachtkamer, die zoodanig is gelegen, dat dc vele wachtenden, die hier ledere weck zijn verzameld, een uitstekende uitkijkplaats .uilen hebben. Met den bouw wordt dc volgende (Anela). maand een aanvang gemaakt. DE NEER v. d. BUSSCHE. Dc oudviccpres!den| van den Raad van Indi, dc heer v. d. Bussche, heeft zich met mevrouw tijdelijk in Bad Homburg gevestigd.

Exploitatie der Westerlljnen (Poerwokerto) naar die dor Staatss-oorwegcn ter Sumatra's Wi-tk-t (Padang) de opzichter-machinist F. F. G. L. van ter Ham. en van de Expl. der Staats-tpoorwegenOos Sumatra's Westkust (Padang) naar die der va terlljnen (Madloen) de opzichter-machinist T der Sluys. Ontslagen ult 's Lands dienst op verzoek wegens volbrachten dienst met Ingang van ultimo Junl 1939, eervol en met recht op pensioen de opziener le klasse L. A. Johannes: Idem met Ingang van 15 Junl 1939 eervol en met recht op pensioen
ult 's Lands dienst C. Dam. ambtenaar me bul tenlandsch verlof. laatstelijk hoofd der Afdeeling

Wcsterlljnen tTantlJong-Prlok) naar die der Ooster. lijnen (Sidotopo) de opzichter 2de kl. N. A. Mat ray; van de Exploitatie der Gosterlljnen (Malangkottaiama) naar die der Staatsspoorwegen in Zuld-Sumatra (Exploitatlekantoor Palembang) dc statlonskterk L. J. R. Llppe lt: van de Werkplaats te Manggaral naar dle te Lanat de t.w. opziehier 2de kl. Mas Ess o, en omgekeerd de opziehier 2de kL R. Delgh ton; van de Exploitatie der Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust (Solok) naar die der Westerllinen (Perwokerto) Instede van naar die der OosterlUnen (Sidotopo) de opzichter-machinist J. L. van Roov: van d

(Soerabaja) naar het Dienstonderdeel Tractie. Ma terieel en Werkplaatsen (Werkplaats Lahat) de t.w. Ingenieur 2de klasse ir. L. R. Oldeman. wordende hij in verband hiermede belast met de functie van Chef der Werkplaats Lahat: van het Dienstonderdeel Tractie, Materieel en Werkplaatsen (Werkplaats Lahat) naar de Exploitatie der Oosterlljnen (DJember) de ingenieur Ir.A. P. Ba IJ et, wordende hU In verband hiermede bij de Oester lijnen belast met de functie van adjunct-chef der 3de Afdeeling DJember: van de Exploitatie der

deeomml.slln. welke de onder 1 bedoelde examens zullen Is benoemd: tot lld en voorzitter der commissie voor de Fransehe taal en letterkunde, de Spaansehe taal en letterkunde prof. dr K. Sneyders de Vogel, te Groningen; tot lid en voorzlter der commissie voor de Hoogdultsche taal en letterkunde en voo de Deensche, de Noorsche en de Zweedsche talen en haar letterkunde prof. dr J. 11. Scholte. te Amsterdam, tot lld en voorzitter der commissie voor de Engelsehe taal en letterkunde en voor de Russische taal en letterkunde prof. dr P.
N U. Hartlng.

te Amsterdam;

Personalia
Departement van verkeer en waterstaat
Benoemd tot vcrvocrscontroleur btl de Staats spoorwegen, D. P. E. Danleis, ambtenaar van buitenlandsch verlof t?rugveracht. Aangesteld tot maandgelder dienstdoend chef la klasse, de maandgelder In opleiding voor stationschef l, klas, T. vet bor tl tot leerling

Controle bij d S.S.: Idem met lngan van ultimo Jull 1939 eervol en met recht on pensioen, de opzichter 1 klasse Th. B. Mathey: on verzoek wegens lichamelijke ongeschiktheid gerekend van 6 Anr!l 1939. eervol en met recht op pensioen mej Ch. W. Noya; on verzoek wegens volbrachten diensttijd met ingang van ultimo December 1939. de stationschef l klasse J. C. FUneman. Tijdelijk belast met de waarneming der betrekking van de hoofdcommies bil de St_atsspoorwe> gen p. R. P. Johannls. commies-redacteur bll genoemden dienst. Verleend wegens zevenjarigen dienst negen maanden verlof naar Europa aan J.A. Battaerd, Afdeellngschef bll dn Staatsspoorwegen. met bepallng, dat hU zlin betrekking zal neerleggen op 18 April 1940: wegens zesjarigen dOns acht maan den verlof naar Europa aan ir. H. W. Par eau Dumont. hoofdingenieur bil 's Lands Wat staat, tar beschikking, gesteld van de Provincie Oost^lava. me bepaling, lal bil zUn betrekking zal neerleggen on een nader te bepalen dat In de maand Jull 1939 Departement van oeconomische zaken Tijdelijk beiast met de waarneming van de be trekking van bosehopzlehter bl) den dienst van het boschwezen en er beschikking gesteld van het
landsehapsboschwt-zen van Goenoeng Taboer en Samballoeng ter Oostkust van Borneo. F. G. Geer Ilngs, thans tw. boschopzlehter blj genoemd landschapsboschwezen; Idem van ommlsrdateur bij dien dienst. Z. se her, thans op daggeld werkzaam bij het kantoor van de I-osc*->l-H-rder

van vjombang.

voor zooveel betreft de in Augustus en tn het laatst van Juli af te nemen examens, te benoemen: ln de commissie voor de Fransehe taal: tot leden en ondervoorzitters: 1. J. Corbeau. te Rotterdam; J. A. H. Mettrop. te Gravenhage; tot leden: dr J. Bauwen, te 's-Hertogenboseh: dr W. L. van Beekom. te Arnhem: S. Beenhakker, te Rotterdam: dr E. C. van Bellen, te Utrecht; dr J. B. Besanfon. te 's-Gravenhage- prof. dr C. de Boer, te Lelden: A. J. Borggreve. te Haarlem: J. A. Brouwer, te Blaricum; me]. E. F. Bljdendijk. Nijmegen; me). M. Corbeau. te Rotterdam: L. Dellbes. te 's-Gravenhage. dr Y. Dubo> te Amsterdam: dr G. G. Ellerbroek. te Utrecht; dr SErlnga. te Rotterdam: dr J. Fransen, te Amsterdam: prof. dr te Amsterdam: R. van K. R. te Nijmegen: prof. E. Gullhou. te Amsterdam: W. F. Hlldebrand. te Groningen: dr D. F. Hupperts. te Maastricht; G. Janssens. te Utrecht: dr H. Janssen, te Nijmegen: dr P. Keegstra. te 'sGravenhage: L. Kollmann. te Rotterdam! dr J. ll.Kool, te Gronln gen; J. P. Kramer, te Amsterdam: dr J. W. Mar melsteln. te Bloemendaal: mej. Th. Maschmeljer. te Bergen (N.-H): dr 11. de Noo Bzn. te Vlls-lngen: A. van Noord, te s-Gravenhage: dr M. J. Premle*. te Amsterdam: E. E. J. H. Rlbbergh. te dr K. J. Riemen, te HouthemSt. Amsterdam! mej. dr C. Serrurler. te Lelden; dr J. R. H. de Smldt. te Haarlem; dr J. J. Soons. te Utrecht; dr D Talsma. te Almelo; me]. E. van Teuten, te Amersfoort: dr B. J. IL M. Timmer te mans. te s-Gravenbage: prof. dr M. Amsterdam; prof. dr P. te Hilversum; dr J. Vies. te Utrecht: C. de Vrieze. te Groningen; dr A. de Waard, te Voorburg: dr R. Wlarda. te Bergen (N.11.1. dr J. S. Wijler. te Apeldoorn: L. Wljma. te Amsterdam; mej. dr B. H. Wind. te
's-Grave-hage.

tot leden: dr G. G. van den Andei te s-Gravenhage: prof. dr Th. Baader te Nijmegen; G. K. W. Bakker te Haarlem; dr R. G. O. Bek te Arnhem: H. M. S. Bernsen te Hllversum: me), dr O. J. Bournan te Maastricht: dr J. C. de Bulsonj* te Amsterdam: dr G. J. Dlepcrlnk te Hilversum; C. P. Dljksterhuls te Groningen; prof. dr G. Gosses te 's-Gravenhage: dr J. Heemstra te Haarlem: dr E. K. F. Horbach te Nijmegen: mej. dr B. Jansen te Utrecht: mej. E. L. Kerkhof! te Amsterdam: dr 11. W. J. Krees te s-Gravenhage: mej. J. A. L. Lohrmann te Enschede: S. S. Noat-h te Rotterdam: dr D. G. Noordijk te 's-Gravenhage.- A. Petermeljer te Middelburg: G. Punt te Rotterdam: T. A. Rompelman te Amsterdam; H. J. W. Seve-muyste Grcill*en- W. SneNeman te Zeist: J. A. Sormant te Breda; O. van Spaendonek te Artedam: dr H. Sparnaay te Amersfoort: W. L. Thleme te Rotterdam: dr D. J. G. Zeeman te Amsterdam: ln de commissie voor de Engelsche taal en letterkunde: tot leden en ondervoorzitters: dr C. E. de Haas te Amsterdm: J. Koolstra te 's-Gravenhage; prof. A. G. van Kranendonk te Amsterdam: tot leden: dr A. Bosker te Groningen: Th. G. Derk-cn te Nijmegen; mej. E. L. Deutsehle te Amsterdam: W. A. G. Doyle-Davidson te Nijmegen; J. A. Falxxer M.A. te Groningen: mej. E. C. van der Gaaf te Amsterdam: G. H. Goethart te s-Gra venhage: dr H. de Groot te Amsterdam: dr L. J. Gulttart te 's-Gravenhage; dr W. van Maanen te Huls ter Helde; dr H. G. de Maar te 'a-Graven hage; dr H. J. Makklnk te Utrecht: dr H. J. van der Meer te 's-Gravenhage: dr 11. Mulder te Groningen; C. J. Munters te Rotterdam. N. Neervente Amsterdam: dr W. Scholten te Baarn: J. H. Schut te 's-Gravenhage: C. V. M. van Sfiaendonck te Amsterdam: A. C. Stehouwer te Amsterdam: dr F. P. van der Voorde te Haarlem: W. Wljga te Utrecht: R Abels te Zutphen: dr J. A. Bastiaenen te Tilburg: mej. E. Feldbrugge te Amersfoort: J.W. Haverkamp te Leeuwarden: J. J. van Helden te Groningen: E. lnglis Arkell te Amsterdam: dr D, Halma te Eindhoven: H. A. van der Kraan te dr A. B. van Os te Apeldoorn: WA. Ovaa te Rotterdam: mej. 11. Porthelne te Meppel: dr A. A. Prins te Lelden; P. Roeske te Groningen; M. Severljn te Nljtnegen-, dr B. J. Tlrnmer te Wa genlngen; dr J. Veldkamp te Hilversum; H. A. Vermeer te Enkhulzen: L. E. de Vries te Maastricht; IL Weersma te Groningen. C. A. Wwemse te Zwolle: dr N. H. M. Zwager te Roermond. Voor de plaatsvervangende leden zle men Staats -ourant no 93.

Th. O. van Stockum

te 'sGravenhage: tot lid en voorzitter: J. N. te 's-Gravenhage; tot plaatsvervangend voorzitter: mej. A. F. Houba.' te Graverhag: tot leden: K. Bezemen te Rotterdam: W. Blanken te Rotterdam; H. A. Brinkman te G. Kapte*, te 's-Gravenhage- J. J. Kommer te .'Gravenhage; Th. van Waart te Sehevenlngen: tot plaatsvervangende leden: M. Brans te Dordrecht: G. Bunt. te Dordrecht: L. W. Immlnk te 's-Gravenhage; A. de Jonge, te Middelburg: A. van Waart te Rotterdam. Verder worden de examens gehouden te Eind

noemen:
Pattlst

hoven. Haarlem en

Voor bijzonderheden zie St. Gt. no.

Groningen.

Vereenlglng van Chr. bewaarschoolonderw-jze-stl-sscn In Nederland. Geslaagd voor het theo 's-GKAVENHAGE. retisch gedekte examen hoofdakte der Vereenl glng van Ghr. I?!waa!-hx,lonl-wl)zec-sen in Nederland de dames: P. G. Jantze. O. E. Noten boom, A. 11. Brokke en A. B. de Ruyter, allen te 's-Gravenhage en M. J. de Jonge te Santpoort.

Ter benoeming tot tijdelijk leeraar in de wiskunde en de mechanica aan de gemeentelijke


hoogere burgerschool te Delft wordt aanbevolen

de heer A. B. Meuk. doctorandus ln de wis- en natuurkunde aldaar.

De gemeenteraad van Utret-nt heeft benoemd tot leeraar in de Engelsche taal aan de avond school van de gemeentelijke maehlnlstellschool, den heer L. J. Nlcuwenhuls aldaar.
Bl) J. B. Wolter te Groningen/Batavia Is ver schenen: Krlstallografle als hulpwetenschap voor de --etk-nde. openbare les bij Ie aanvaarding van het lectoraat in de krlstallografle en de mineralogie aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 9 Mcl uitgesproken door dr P. Terpstra.

Voor Postzegelverzamelaars
JUBILEUMPOSTZEGELS VAN LUXEMBURG. regeerlng van hel groothertogdom LuxemDe burg heeft Uen speciale postzegels uitgegeven naar aanleiding van het eeuwfeest van de onafhankelijkheld van het land. Deze zegels hebben ook voor ons land beteekenis, aangezien zij ook de beeltenissen zullen weergeven van onze koningen-groothertogen. De zegels zullen voorstellen: 35 c. wapen van het groothertogdom, 50 c. Koning Willem L 70 e. Koning Willem 11, 75 c. Koning Willem Hl.

De raad van Apeldoorn heeft onder dankbeop zijn verzoek wegens vertrek ult de ge meente eervol ontslag verleend aan mr L. J. Dijk stra als curator van het gymnasium. Mr Dijkstra is tien Jaar president-curator. Verder werd eveneens onder dankbetuiging op hun verzoek eervol ontslag verleend aan ds H. J. E. Westel-manHelstljn. die sinds 1917 buitengewoon leeraar aan het gymnasium Is geweest, en aan den heer P. Puype. die achttien jaar als leeraar bi het teekenen aan het gymnasium verbonden is. Mr dr H. S. Veldman werd In de vacature mr Dijkstra tot curator van het gymnaturn -n-ten-l.
tuiging

1 franc den prins-stedehouder Prins Hendrik, 1. fr. 33 c. groothertog Adolf van Nassau, 1 fr. 75 c. groothertog Willem IV, 3 francs dc regentes Maria Anna van Na-sau-Braganza, 5 francs groothertogin Marl, Addalds, .0 francs groothertogln Narlott.

HET VADERLAND

ZOEK DE

ZATERDAG'I3 MEI -939

AVONDBLAD D
JONGE HAAGSCHE SCHILDERS. Kunstkelder 't Center".

De paleizen van denFrederik Hendrik-

<__fl

stijl

te

's-Gravenhage
zij het ook. dat de middelen hiertoe haar door den prins werden geschonken, terwijl de aanvankelijke plannen in overleg met hem en met f-onstantljn Huygens werden vastgesteld. Bouwmeester was hler geheel en uitsluitend de begaafde Pleter Post. die juist in Februari 1645 tot hofarchitect ""as benoemd, Tijdens de werkzaamheden overleed Frederik Hendrik 14 Maart 1647. Zijn weduwe Het toen de groole middenzaal omscheppen als tot een mausoleum ter nagedachtenis van haar be treurden gemaal. Grandioze wandschilderingen uitgevoerd door meesters als Jacob Jor daens. Van Tuiden, Honthorst. Jan Lievens, e.a. verheerlijken het leven en dc daden van den grooten Stededwinger, naar ontwerpen van Jacob van Gampen. overeenkomstig het in overleg met Huygens samengestelde iconografisch program. Gok dit gebouw en zijn luisterrijke zaal zijn in den loop der tijden niet onaangetast gebleven. Onder Willem IV werd het in 1734/ 173? door den Franschen rfugi Daniel Marot o,, uitgebreid met twee zijvleugels. Maar on danks dit alles is en blijft de groote zaal in het Huis ten Bosch een der indrukwekkend ste scheppingen van de klassicistlsche Barok hier te lande, na de onlangs in haar oor spronkelijke glorie herstelde Burgerzaal van het paleis-raadhuis op den Dam te Amsterdam. De periode waarin sinds 1685 de Fransehe architect Marot optrad, onder den koning stadhouder Willem 111, en van wiens werk o. de Trveszaal aan hel Binnenhof een karakteristiek staal is, maakt een einde aan den Frederik Hendrik-stijl, die, ondanks Fransehe invloeden, toch altijd de kernachtig ste en meest eigen uiting zal blijven van den Noord-Nederiandschen geest in den bloeitijd van zijn geschiedenis. Heden heeft het Genootschap onder leiding van dr Vermeulen een excursie naar Hof wyck. het Huls ten Bosch en het Binnenhof gemaakt

MVvl-n^-lit*.
Ml rn

a\\\WWW Wm^^mmWWs^^mna^ Tr fl*^^^iL--^'

VIJFTIG JAAR CONCERTEN En ongepubliceerde brief


TE ROTTERDAM
van Cuillamne
Concertgebouw-Orkest en
OVER HET CUBISME

Apollinaire

15 ruk AAN NATUURSCHOON

STRENGE TEGENSTELLING
TOT DE NEDRLANDSCHE
RENAISSANCE

MR^V*^

oor-.

F*-*-**-*-- o?

Sociteit Harmonie
Bij Van Munster, "Uitgevers Mij. te Amsterdam heeft dr Rudolf Mengelberg een gellustreerd boekje uitgegeven over Vijftig jaar concerten c Rotterdam 18891939. De schrijver herinnert er aan. dat in de Sociteit, dle in 1926 haar eeuwfeest heeft gevierd, in den loop der 19e eeuw de aandacht verdeeld bleef tusschen opera en concert, tot ln 1897 de operavoorstellingen geheel werden opgegeven. In 1888 had het nieuwe Concertgebouw te Amsterdam zijn poorten geopend en reeds in het voorjaar van 1889 nam het bestuur van de Harmonie het initiatief het jonge orkest uit te noodigen. zich ook in de Doelezaal te laten hoo ren. Zoodoende trad het Concertgebouw-orkest op 15 Mei 1889 onder leiding van Willem voor het eerst buiten de hoofdstad, te Rotter dam. op. Vijf dagen later op 20 Mei gaf het orkest nog een tweede, thans openbaar concert Sindsdien neemt de zusterstad aan dc Bolle geregeld deel aan het streven en den artistieken groei der Amsterdamsche instelling. Sedert 1897 gaf het Concertgebouw tenslotte geregeld jaarlijks concerten voor de Sociteit, van '95 af onder Willem Mengelberg, en van 1919 tot 1932 ook openbare concerten. In het volle besef harer cultureele verantwoordelijkheid deed de Sociteit Harmonie in 1919 afstand van haar plaatselijke prerogatieven ten opzichte van de concerten van het Amster damsehe orkest. In 1925 ging men nog een be langrijken stap verder. Men begon met het organiseeren van populaire middagconcerten, die zich tot heden met succes hebben gehand haafd en die mede dank zij den steun van het Gemeentebestuur aan de Commissie voor de Volksconcerten een integreerend bestand deel vormen van hel Rotterdamsche muziek leven. In het geheel gaf de Sociteit in den loop van een halve eeuw meer dan 200 concerten van het Ainsterdamsehe orkest Met dit belangrijke werk zijn de namen van twee bestuurderen ten nauwste verbonden: L. Jacobson en G. de Monchy. De heer Jacobson was degene, die als commissaris voor de muziek het eerste contact legde met Amsterdam en die met goed inzicht en groote voortvarendheid ais wegbereider voor de symphonische muziek in Rotterdam optrad In 1900 nam de heer De Monchy zijn taak over en deze heeft sindsdien onafgebroken door mooie en moeilijke tijden heen de cultureele bslangen gediend in een voorbeeldige sfeer van

/:__ Mo. SCHEVENIN<.SCHE BOSCHJES jftMiJfg. BOSCHJES VAN POOT

Dr Frans Vermeulen, van Monumenten zorg. heelt gisteren voor het Historisch Genoot schap De Maze te Rotterdam over de paleizen van den Frederik Hcndrikslljl te 's-Graven hage gesproken. De geschiedschrijver mr D. Veegens maakt ln een studie over de -"lichting der Oranje-aal (het Huls ten Bosch) de opmerking, dat onze stadhouders in het eind der 16e en het begin der 17e eeuw nlet gehuisvest waren op den voet, overeenstemmende met den rang, dien zij in het rijkste gemeenebest der wereld bekleed den, en met hun eigen vermogen. En inderdaad, wanneer men nagaat, hoe Willem I en later Maurits en aanvankelijk ook Frederik Hen drik woonden in oude. ten deele zelfs mln of meer vervallen gebouwen, de Zwijger in een vleugel van het voormalige st. Agathakloosler ie Delft (het Prinsenhof), zijn zonen en opvolgers in een weinig gerieflijker en zeker niet huiselijker vleugel van het Binnenhof, terwijl hun moeder, Louise dc Goligny, na den tragl sehen dood van haar Gemaal, sinds 1591 een oud huis van Brandwijk (uit 1532) aan het Noordeinde had belrokken, dan dient erkend, dat een dergelijke huisvesting der hoogstgeplaatste persenen in de Republiek ook naar toenmalige begrippen zeer middelmatig moest heeten. Het is dan ook te begrijpen, dat hierin verandering moest komen, toen in 1625 met Fre derik Hendrik een man aan het roer kwam, die, behalve een groot veldheer en staatsman, ook een kunstlievend en bouwlustig vorst was. een onbekrompen voorstander ook van vorstelijke praal, een neiging, waarin zijn gemalin, de begaafde en levenslustige Amaiia van Solms hem nog eer overtrof dan evenaarde. Achter deze beide vorstelijke personen stond bovendien 's prinsen geheimschrijvcr. dc geestige en veelzijdige Constantljn Huygens. diplomaat en hoveling, maar tevens musicus van talent zoo we! als letterkundige. Man van breede kennis, fijnen smaak en scherp intellect, vertrouwd met dc Grieksche en Latijnsche klassieken, beModerne Italiaansche kend met velen van de voornaamste geleerden en kunstenaars in binnen- en buitenland, was koormuziek Huygens de volmaakte hoveling naar den geest van Baldassare Castiglione, een echte elcgantiae schrijft ons uit Florence: Men arbiter", geestelijk adviseur in kunstzaken van Op het eerste concert van het koor en orkest Frederik Hendrik en metterdaad de schepper van het Augusteo uit Rome, onder Molinarl, is kunstzinnige sfeer, die aan het van de nieuwe een uitvoering gegeven van den Salmo lX" van Haagsche hof dier dagen heeft geheerscht " dit hof Goffredo Petrassi, een tweedeellge comFransehe invloeden deden zich aan positie voor koor en orkest. Petrassi heeft zeer sterk gelden, zoowel door de nauwe poli onder de jongeren ln Itali reeds een groote Frankrijk van tieke betrekkingen met het reputatie. Hij is een leerling van het Koninkl. Lodewijk XIII en de Rlchclicu. als door dc opzijn moeder Conservatorium Santa Cccilia te Rome en voeding van den prins, die door heeft sedert ongeveer 1930 een reeks werken bijna half Franschman was. Het is dan begrijde l?c gepubliceerd, die sterk de aandacht getrokken pelijk, dat wc in het tweede kwart van eeuw verschillende Fransehe kunstenaars naar hebben.krijgt den indruk, dat het vooral het Men de Noordelijke Nederlanden en naar het hof dramatisch karakter van den negenden Psalm zien komen. Te meer geweest van Frederik Hendrik is, die den componist heeft aangelokt; daar de prins er zich met kracht toe zette voor zijn muziek bij dezen tekst is vol hef zijn hofhouding waardiger woonsteden tige geladenheid, zij zich en is krijgshaftig en uit te slichten. dagend en bij uitstek op het strenge en monumentale gericht In de koorpartij gaan aloude Ilonselersdljk en Ter Nleubrueh. ge melodische tradities samen met een doorgaans Reeds in 1621 was hij begonnen met dc hard en kaal klinkende harmoniek; psalmodi leidelijke verbouwing van het oude slot der cercnde -tementen met lange mellsonen wisheeren vnn Naaldwijk te Honsclaarsdijk. Eerst selen af met scherp gedeclameerde ' episoden^ in 1625 'echter werd dlt werk'met meer kracht Zeer ingrijpend is de orkestpartij, die de beaangevat met den bouw van twee vlerkante wogen stemming van het werk door felle acpaviljoens aan de achterzijde met de hierbij centen en tegen elkaar opbotsende contrapunaansluitende galerijen of vleugels, welke ten versterkt Vaak lijkt dc geweldige klankdeelen in 1630 gereed kwamen. Er Is alle reden expansie te expressief, waardoor zij in een om aan te nemen, dat dc Haagsche schilder uiterlijk effent ontaardt bouwmeester Barlholt van Bassen dc architect overigens Dit laatste bezwaar maakt is geweest van dit deel der verbouwing, waar kennelijk genspireerde werk op het duur min den zijn medewerker bij Arent van 'sGravcnsandc Glovannl was als bouwkundig opzichter. Zeker is het dat der aantrekkelijk dan de Alccsll" vanen orkest leiding van het werk over ging Salviucci. een episode voor koor in Mei 1633 de naar een fragment in handen van den Franschen architect Slmon des, waarvan op uit de tragedie van Eurlpi het tweede concert van Moliwerd aande la Vallcc. die tot hofarchitect gesteld en wien blijkbaar het hoofdfront met nari de premire gegeven is. Ook Salviucci het groote trappenhuis en de hooge Fransehe heeft het vak op de Accademic di S. Cccilia geleerd en daarbij is hij bovendien nog eenige daken moeten worden toegeschreven. jaren bij Casella en Resphlghi in dc leer geNajaar 1635 stond het kasteel in hoofdzaak voltooid en wc zien dan in Januari 1636 voor weest Zijn Alccsti" was juist voltooid, toen het eerst bij dc verdere afwerking Jacob van in September 1937 de dood plotseling een einde maakte aan het leven van dezen begaafden Campen optreden, die. nadat dc Ia Valle in jongen meester, van wien de moderne HallMei 1637 naar Zweden was vertrokken, dc betimmering van de voorzaal en van de beneden aansche muziekwereld nog zooveel had verzaal aanbesteedde. Wanneer in 1646 begonnen wacht Wat bij Petrassi reeds zoo sterk onze aanwordt met de verbouwing van de middeleeuw schc achtkante hoektorens van het oude slot is dacht trok: de zin voor monumentaliteit, toegehet Pieler Post. die met de leiding van het pest op een llnealr-contrapuntlschcn stijl, welke noch de oude vocalitelt, noch de moderne polywerk wordt belast Inmiddels had de prins in 1630 het te Rijswijk tonaliteit versmaadt dien zin heeft ook Salgeleden huls Ter Nieuburch gekocht, en ook viuccl bezeten; doch bij hem Is dc lyriek gedlt oude huis liet hij geheel verbouwen naar voeliger, dc expressie lndlvlducclcr, het gevoel voor klankcontrasten beter ontwikkeld en daar de plannen van Van Bassen, waarbij de uitvoering geschiedde onder leiding van Arent van door de bouw van het werk evenwichtiger 'sGr-vesandc. Pieler van Bildcrbeek en Simon van stemming. De muziek draagt waarlijk iets van dc noodlotsgedachte in zich. die den Griekde la Valle. Ook dit slot was geheel in Franschen geest schen tragediedlchter bezield moet hebben; aangelegd, evenals dc tuinen, die er, als te de rustig maar onverbiddelijk voortschrijdende Hondelaarsdijk. onder leiding van den Fran beweging, het indrukwekkende pathos van dezen nobelen en waarachtige klaagzang, dc schen tuinarchilcct Andr Mollet tot stand kwamen intense bewogenheid van dc melodische gegevens, die vooral in de prachtig behandelde orMaurlishnls en Huygenshuis kestpartij van buitengewone expressie zijn, de Vrijwel tcrzelfderlijd nu verrezen in elkaars soberheid van vocale schrijfwijze met haar open onmiddellijke nabijheid te 's-Gravenhage het kwarten en kwinten, haar soepel contrapunt dat huls. dat 's prinsen neef, graaf Johan Maurils dat toch nooit zijn slatighcld verliest van Nassau, dc Braziliaan, aan den Hofvijver alles stempelt Salviucci' ,^-Vlccsti" tot een der boeiendste en overtuigendste koorwerken uit deed verrijzen en het huis dal Constanlijn Huyonzen tijd. gens aan het Plein liet bouwen. De dirigent Molinari heeft zich met bewonBepaalde architecten zijn voor deze merk waardige bouwwerken niet aan te wijzen. Alles derenswaardig enthousiasme aan deze moderne muziek gewijd. Al is de kwaliteit van het wijst er op, dat hier vooral Constnnlljn Huygens zelf do hand in dc plannen had. Dit geldt Augusteo-ensemble niet opzienbarend, de benijdenswaardige omstandigheid, -"dat koor en uiteraard ook voor het nog beslaande en gerestaureerde buitenhuis Hofwijck. dat Huygens orkest door de landurige practijk geheel op elin deze jaren onder Voorburg liet bouwen en kaar zijn ingesteld, geeft aan een dergelijke waar Post. als elders, met Van Campen samen uitvoering nu eenmaal dat harmonische karakwerkte. ter, dat koorconcerten in ons land zoo zelden De stijl van al deze gebouwen staat in een eigen Is. Dat deze evenwichtigheid het slotkoor hoogst verrassende tegenstelling tot den schil van Beethovens Negende" op Italiaanschen derachtlgen bouwlrant der onmiddellijk hier tekst niet redden kon. mag geen wonder aan voorafgaande Nedrlandsche Renaissance. heeten; Perosl's La Risurrczione di Ghrlsto" De inwendige ordonnantie der gebouwen wordt maakte dit op het tweede concert weer goed. streng symmetrisch, wcldscher ook. met een domlneerend centraal gelegen vestibule en CTRIEL VERSCHAEVE MET EMERITAAT. trappenhuis. Uitwendig heerscht in de gevelarchitectuur de strenge, statige ordenbouw in Op 30 April j.l. is Cyriel Vcrschaeve te Alve den geest der Fransehe klasslcistlsche opvatting rlnghen in Wcst>Vlaandcren 65 jaar geworden van dc Barok dier dagen. en met emeritaat gegaan. De eeuwige kapeTypisch Fransch ik ook een grondplan als dat laan", zooals hij genoemd in Vlaanderen van hei voormalige huls van Huygens aan het wordt heeft echter juist in den wel laatsten lijd Plein met de vooruitspringende lagere zijvleu- weer een groote werkzaamheid ontplooid. gels. Dezelfde aanleg (dien Arent van 'sGravcIn November 1938 verscheen Voortrekkerssandc ook in 1639 toepaste aan zijne Lakenhal pad" van zijn hand, een bundel opstellen over Leiden) werd gevolgd bij de verbouwing van te ingeleid door** mej. dr E. J. M. het huls Brandwijk. het z.g. Oude Hof aan het Zuld-Afrika. Conradic. docente in het Afrikaansch aan de Noordeinde te 's-Gravenhage in 1640. waarvan Gem. Universiteit van Amsterdam. Zoo juist is Jacob van Campen ais de ontwerper mag worRubens' Vlaanderens spectrum" van hem verden beschouwd, zij het onder voortdurende mehenen, een verzameling opstellen over Rubens. dewerking van Pieler Post Dit huis. thans KoGeheel gereed is het manuscript van een ninklijk paleis, heeft ondanks aanmerkelijke Leven van Christus" in proza, waarvan de verbouwing in 1814. in hoofdzaak nog den ouden verschijning in het komend najaar te verwachaanleg behouden. te. is. Huls ten Bosch. Hel belangrijkste der nog bestaande bouw De tentoonstelling van werken door Theo werken uit den tijd van Frederik Hendrik is Goedvriend ln den Kunsthandel Kunst van wel het in 1645 begonnen Huis ten Bosch, onzen Tijd. alhier, wordt verlengd tot 22 Mei. eigenlijk een stichting van Amalla van lZolms. Er zijn 15 schilderijen verkocht

fIH^B_GB-iH-^-r*>^---?"-*"^==* tttss .- es \ *"*?"V-T-^ I __i tLjttL .L__^L_^B__l


*

es.

SCHILDERKUNST IN BUCKINGHAM PALACE


Veel
(Van

Hollandschekunst
onzen
correspondent).

De Meifeesten te Florence

LONDEN, 11 Mol. De meesterwerken der schilderkunst die eens de wanden van de paleizen der Hohen zollens. Romanoffs en Capets sierden, zljn naar alle windstreken verspreid. Maar wat de vorten van Engeland in den loop der eeuwen op dit gebied hebben verzameld is bljeengebleven. Daarom ls Buckingham Palace niet alleen een koninklijk palels. maar ook voor een goed deel een van de belangrijke schilderljenmusea van de wereld. Helaas is het ontoegankelijk voor het publiek. Hel is in de eerste plaats een paleis en het particulier huls van een gezin en het is nooit toegankelijk voor de scharen. die de bezienswaardigheden van Londen komen bekijken. Maar vele belangrijke stukken in deze koninklijke verzameling zijn in reproductie bekend, vele ook nlet Er zijn b.v niet minder dan dertig stukken van Alberi Ouyp. die de wereld, op enkele ultzonderin* gen na. nlet kent En wat voor Cuyp geldt, geldt voor vele andere oude meesters der schilderkunst De eerste schallen in verf. in het bezit van het Engelsch Koninklijk Huis. werden verworven door Hendrik VIII. Hij was jaloersch op Frans I van Frankrijk, die Lconardo da Vind in zijn hofhouding had opgenomen. Hendrik moest ook ..zooiets" hebben en engageerde Holbein. En Holbein maakte dc onsterfelijke portretten van Hendrik VIII. die de wereld lot op heden kan bewonderen. Dat was het begin. De ijverigste en ook dc oordeelkundigste Koninklijke verzamelaar was Karel L die het palet van Rubens zoo goed kende geen wonder want hij moet er zeer vertrouwd mee zijn geraakt dat hij eens een stuk. dat hem als een Rubens werd voorgelegd, herkende als een doek van dc school van Rubens, een product van cenige handen, met iets van Ru, bens" hand er in. De Prins Gemaal. Albert echtgenoot van Koningin Victoria, een kunst-j zinnig nian. evenaarde Karl els verzamelaar. De meerderheid van de doeken in het paleis bestaat uit oudNcdcrlandschc en vroegItaliaansche kunst. Een Meisje aan het Spinet van Johanncs Vermeer, wordt voor het kostbaarste stuk in de collectie gehouden. Er zijn verscheidene Rembrandts, een Aanbidding der Koningen, dat indertijd te zien is geweest op de tentoonstelling van Nederlandsehc Kunst in Burlington House, en een Dame in kant Voot dit laatste stuk betaalde George IV indertijd 1000 guinjes ( 1050). Toen het bekend werd ging er een storm van critiek op tegen deze geldverspilling. AI vroeger had men den aankoop van dc Vermeer om dezelfde reden afgekeurd. Men kon niet voorzien, dat deze en andere .ukken tienmaal, zelfs honderdmaal zooveel waard zouden worden. Koningin Victoria heeft indertijd een stuk van Jan Steen uit dc schilderljenzaal naar een kleine, weinig gebruikte kamer hoog in hel paleis verbannen. Dit kenmerkte de preutschheld van den tijd. waaraan deze koningin haar naam heeft gegeven. Jan Steen had zljn vrouw uitgebeeld, zittend op haar bed. terwijl zij haar kousen aantrok. Haar knien waren bloot

De Gezette des Beaux-Arts publiceert een onuitgegeven brief uit 1918 van Apollinaire, gericht aan Roland Chavenon. De dichter brengt hier onder woorden de beteekenis. welke hij aan het cubisme hecht. Waarde Collega, Mijn harielijken dank voor dc toezending van Uw verhandeling over het cubisme. Zij verrijkt de reeds omvangrijke literatuur, welke over dit onderwerp verschenen ls. Het cubisme heeft eenige uitstekende schilders voortgebracht zooals Picasso en Brat-uc. Het is ontslaan als een reactie* of eerder een formeele bevestiging, welke slechts berustte op de tradille die tegelijkertijd bestreden werd. nlet in haar meesterwerken en haar geniale uitingen, maar eenerzijds in het absolute van haar regels (welke zich voordoen als natuur wetten... en anderzijds in de verscheidene uitingen van de Grieksche kunst: de Egyptische, Gotische, Negerkunst etc, die aantoonen dat er geen absolute regel bestaat in de kunst Deze reactie ten gunste van de traditie, keer de zich tegen het impressionisme dat niet formeel is. maar het zoekt in de stemming en deze stellige bevestiging deed zich voor blj het expressionisme van de Fauves" (Melisse, De ram). die zich aan dc omgeving hielden. Per slot, vele schilders hebben zich cublstcn genoemd, maar hebben deze nieuwe schilder kunst slechts aangevoeld, zonder in haar te kunnen doordringen. Dit is geen veroordeeling van hun talent dat goed beschouwd hier nlet in het geding komt Anderen, na Picasso en Braque gekomen, hebben zich er toe beperkt de geheimen van een nieuwe kunst te onthullen aan een onwelend publiek dat deze uiting weinig kon waardeeren. Er bestaat geen voorbeeld noch uit de oudheid. noch uit den tegenwoordigen lijd van een werkelijk ingewijde, die mysterin heeft ont huid. Heelt men ooit gehoord van een Paus, die den stoel van den Heiligen Petrus verlaat om te verkondigen, dat hij niet meer gelooft? Zij die geheimen onthullen van de kunst en letteren, zijn geen ingewijden.
UITVOERINGEN VAN MANETO.

In den Kunstkc'dcr 't Center" alhier is hedenmiddag een tentoonstelling geopend door drie jonge Haagsche schilders: Chris Snijders. Theo Bitter en Wim Straatman. Bij dezo opening werd een korte inleiding gehouden door A. *. D. van die bij het werk van Snijders vooreerst wees op de gevoeligheid van dezen schilder voor den kleurtoels. Hij geeft in al zijn doeken met groote sensibiliteit uiting aan het elementaire in zijn onderwerp. Speciaal in stillevens als Muziekinstrumenten" en Druiven" leert men dc qualiteiten van dezen schilder, in wiens werk mede een neiging naar het expressionistische aanwezig is. waardeeren. In hel werk van Theo Bitter treft wel sterk dc uitdrukking van den vorm. waarin hij do eigenschappen van het object weergeeft. Voor namelijk wijdt Bitter zich aan het stilleven et. de figuur, waarvan enkele uitstekende speel mina ter expositie aanwezig zijn. Een kinder portret Anita" en een zeer expressieve Vrouwenkop" geven blijk van zijn goede ont plooiing als porlrcttist. Een geheel ander genre van portretkunst, speciaal in het coloricl. manifesteert zich in het werk van Wim Straalman. Belangrijk staal daarvan is zijn Zittend meisje", terwijl hij voorts bewees in Tulpen" het stilleven te be heerschen. Enkele iandsch-pscomposities met primitieve figuren en een klein subtiel doekje Landschap" toonen zijn talent als colorist De expositie blijft geopend lot 3 Juni SH.
NAAR ZWEDEN. In gezelschap van Leopold

GRETA GARBO BINNENKORT

Greta Garbo zal naar Svenska Dagbladet meldt, binnenkort weer incognito naar Zweden gaan in gezelschap van Leopold Stokowski. Laatstgenoemde zal slechts enkele weken in Europa blijven, daar hem in Hollywood werk voor dc film wacht. Het is echter mogelijk dat Greta Garbo wat langer blijft. Op 25 Mei zal Stokowski te Stockholm een groot orkest dirigeeren* dit concert zal door de Koninklijke familie worden bijgewoond. Na het concert zullen dc filmdiva en de beroemde dirigent eenigen tijd op Greta Garbo's buiten verblijf Harby Gard doorbrengen. "Hbld.l FRANSCHE PRIJS VOOR LITTERAIRE CRITIEK. Onder voorzitterschap van Andr Theriv heeft de jury voor den Franschen prijs voor litteraire critiek besloten de jaarlijksche onder scheiding toe te kennen aan John Charpentier. De prijs is 5000 francs groot Charpenlier, die it. 1880 geboren is. heeft verscheidenen essays over Engelsche letteren en humor geschreven, voorts studies als Napolon et les hommes de lettres de son temps. L'volution de la posi lyrique de Joseph Delorme a Paul Claudel e.a. Een andere prijs, ter waardesvan 1000 francs, is toegekend aan Hector Talvarl. die 48 jaar oud is. Marcel Prvost had dezen tweeden prijs verleden jaar ingesteld.

van het ensemble staat, dat door hem tot zijn unieke hoogte is opgevoerd. Hetgeen in Rol terdam in een halve eeuw Is verricht, draagt dan ook duidelijk den tempel van zijn per soonlijkheid. Maar ook talrijke andere dirigenten heeft Rotterdam als aanvoerder van het Concertgebouw-orkest leeren kennen. Behalve Willem Kes, hoorde men Mengelberg, plaats vervangers Cornelis Dopper en Evert Cornelis, en sedert 1920 als vaste dirigenten geregeld: Karl Muck, Pierre Monteux. Bruno Walter en Eduard van Beinum. Voorts traden als gastdirigenten op Georg Henschel. Gnbnel lern, Max Fiedler, Dirk Fock. Olio Kiemperer en Fritz Busch. Als vertolkers van eigen werk be groette men aan den lessenaar Jan van Gilse en Cornelis Dopper. Oltorino Rcspighi en Alfredo Casella, Arnold Schonberg. Paul Hindemith en Igor Strawinsky, die tevens, evenals Sergej Prokowjew, een eigen pianoconcert vertolkte. Ook Richard Strauss heeft hel Concertgebouw-orkest in de groole Doelezaal gedirigeerd, en wel op het Muziekfeest, ter gelegenheid van dc 78e algemeene vergadering van Toonkunst gehouden op 7 en 8 Juni 1907, waarbij behalve een Straussprogram opk het Mysterium Totentanz van Felix Woyrsch. onder A. B. H. Verhey werd uitgevoerd. Het boekje besluit met een lijst van alle kunstenaars, onder wie de beste uit het orkest, die als solist zijn opgetreden on van kooruitvoeringen van Beethovens Negende, de Tweede van Mahler. de Faustsymphonle van Liszt en de Ailrhapsodle van Brahms. Het bevat voorts een overzicht der uitgevoerde werken en een keur van foto's, waar onder afbeeldingen van de oude en nieuwe Doelezaal.

toewijding en harmonische samenwerking. Lang en belangrijk is de rij der kunstenaars, die hierbij hun medewerking verleenden en in den loop van vijftig jaren in de Doelezaal zijn opgetreden. De oudste in dienstjaren is Willem Mengelberg, die sedert 44 jaren aan het hoofd

CUYPS KINDERPORTRET. de nieuwe aanwinst voor net Mauritshuis


Aclbert Cuyp dankt zijn roem aan zijn wcidschc riviergezichten met vee. of misschien juister geschreven aan zijn weergave van 't licht, want, evenals Willem Maris had hij van zichzelf kunnen zeggen, dat hij geen koeien, maar dc zon" schilderde. Hoe het licht neer zeeft over dc zware ruggen der dieren, hoe het de verte lichtelijk doet verwazen. hoe het klaar en toch omfloersend kan zijn gelijktijdig, hoe liet de kleuren ordent en bindt tot een vreedzaam geheel rijk aan stemming, dlt te beelden was zijn specifieke levenstaak binnen het algemeene kader van onze zeventiende ecuwschc schilderkunst Taak. waarvan hij zich voortreffelijk kweet Zegt niet Ruskin, die zich ergerlijk kon vergissen, wanneer hij niet met een kunstenaar of kunstsoort instemde, maar juist genoeg zag wanneer het werk tol hem sprak: for expression of cffccts of ycllow sunlighl. paris might be chosen out of the good piclures bij Cuyp. which have never been equallcd ln art" Zoozeer boelde het Ilehlproblccm den Dordlschen meester, dat men hem den Nederlandsehen Claude Lorrainc heeft genoemd, en dal hij omstreeks 1650 voor het eerst hier te lande ertoe kwam landschappen tegen 't zonlicht in te schilderen. Cuyp was inmiddels een veelzijdig kunstenaar. Bezit het Mauritshuis een mooi rivier gezicht van zijn hand dc belangrijkste dezer stukken zijn helaas naar het buitenland gegaan, speciaal naar Engeland men vindt er ook het prachtig schilderij der hoenders uit 1651 (bruikleen dr Bredius). dat in zijn felle drift en verfijnden toon dc meer decoratieve en materialistische tableaux met pluimvee of ge vogelte door Melchior d*Hondecoeler gemakkelijk overtreft. Voorts mankte Cuyp portretten en figuurgroepen, ruiters te paard, binnenhulzen, enz. De late portretten zijn onder invloed van Rembrandt, de vroege in den geest van zijn vader en leermeester, Jacob Gerritzn. Cuyp. Deze was n van verschillende figuren, die in den aanvang der I7c eeuw den grondslag legden voor een zelfstandigen, nationalen portrelstljl; merkwaardig feit wanneer men bc denkt dat Cuyp Sr gevormd werd door den

romanlst Abraham Bloemaert en dus zeer wel op de boogie moel zijn geweest van de bullenlandscho opvattingen. Toch is zijn porlretwerk het tegendeel van llnllanlseerend. Evenals Dij alierevell e.a. is er 'n zeker verzet legen gra cic of opschik, een beraden op hel doei afgaan In reallsllschen zin, een drang volledig op le gaan In de Individualiteit van den geportretteerde en een strenge, leekenachllge ingetogenheid. Do vroege portretten van Aelbert Guyp sluiten zich nauw aan bij die van den vader, zoo als men kan nagaan In het kinderportret dat het Maurllshuls dezer dagen v'l Schotsen bezit heeft verworven en waarvan ons avondblad van Donderdag j.l. een afbeeldlnj gaf. Ook In dit werk is de gezindheid uiterst eenvoudig, zakelijk, en eer stug dan tegemoetkomend, hoewel de charme van het gegeven een terzijde kijkend meisje, met blozend frissche koonen, dat een vruchtenmand ln de handen houdt en de levensgreilgheld In de voordracht ons het accent van nuchtere sicil held doen vergelen. Kenmerkend In dil werk lijkt mij. dat de kop verder" Is dan hel overige, zoowel van expressie als van plastiek en lichtbewerklng. De roode. levende lippen, de heldere kijkers, de forsche neusvleugels, hel ferm gemodelleerd voorhoofd en de gespannen wijze, waarop hot kanten muisje het hoofd omsluit dit alles is zeer vast en geanimeerd geschilderd en reeds van een sterke rijpheid van visie en uitbeelding. al mist het nog de sappigheid van Cuyps latere voortbrenging. Hoewel de miseen*page breed en aantrekkelijk mag heelen en de sobere kleur van hel geheel nlet zonder voornaamheid, blijkt de innerlijke spanning kennelijk hel grootst In het kopje. Daarop heeft de schilder zich met hart en ziel ge /orpen, daarin heeft hlj de weerstanden van de stof hel sterkst ondervonden, maar ook het fijnst overwonnen. Een kopje, welke karakter heeft en daardoor onmiddellijk pakt maar waarin men levens den drang naar expansie en naar een ou de realiteit verworven monumentaliteit proeft Voor onze kennis van den meester een be langrijke aanwinst! Jos. de Gruyter

De Aias van Sofokles. vereeniging Fanelo manifestatie D. Nedrlandsche Toonkunst zal Dinsdag 23 Mei te Amsterdam. Woensdag 24 Mei te Rotterdam, Donderdag 25 Mei wederom te Amsterdam en Vrijdag 26 Mei te Arnhem het drama ,-Xias" van Sofokles met muziek van Bertus van Lier ten tooneele brengen. Hiermede heeft Maneto. die dit jaar haar derde manifestatie houdt, een nieuw terrein betreden. Immers de beide vorige jaren be perkten de Manetoconcerten zich tot het bren gen van sympohnische en kamermuziek, ter wijl nu het naar aanleiding van het lustrum HET EEUWFEEST VAN OLIVER TWIST". van het gymnasium te Utrecht ln 1932 door Deze week is te Portsmouth. de geboorte Bertus van Lier bewerkte en van muziek vr plaats van Charles Dickens, een Dickens opgevoerd zal worziene drama van Sofokles den. De regie is in handen van Abraham van Festival Weck" gevierd, ter gelegenheid van der Vies. hel Utrcchtsch Stedelijk Orkest, onder het feit. Dat op 1 Mei 1839 in die stad de eerste vertooning werd gegeven van het tooneelspel leiding van den componist, verzorgt het muziOliver Twist, door een onbekenden schrijver kale gedeelte. ' De eerste voorstelling te Amsterdam zal een bewerkt naar den gelijknamigen roman van gala-opvoering zijn, dc tweede is als populaire een ongenoemden auteur. Hoewel Dickens' bock onmiddellijk na de verschijning zooveel werd vertooning bedoeld. Woensdag 24 Mei a?. geeft Maneto te Am gelezen, dat daardoor de bewerking tot tooneel stuk werd gerechtvaardigd, interesseerde men sterdam in het Concertgebouw tevens een concert, waaraan hel Concertgebouworkest mee zich niet genoeg voor den naam van den schrijwerkt onder Eduard van Beinum met als solis ver om die op programma's of aanplakbiljetten len Jo Vincent Annie Woud, Louis van Tulder' te vermelden. Twee weken later, op 1? Mei 1839, werd, eveneens te Portsmouth. een vooren Willem Raveili; alsmede het koor ..De Slem des Volks" onder Antoon Krelage. Uitgevoerd stelling gegeven van Nicholas Nicklcby. Ook worden het requiem van Willem Landr Sr., hierbij werd de naam van Dickens niet gehet eerste deel van de derde sympohnie van noemd, maar dc loonccldirecteur kondigde ten Mathijs Vermeulen, twee liederen van Hendrik minste aan, dat het stuk ontleend was aan ..de Andriessen en vier liederen van M. Vlolhuis Jr. vermaarde, wijd verspreide, in grooten kring clrculeerende en algemeen bewonderde Papers by Boz." Deze tooneeldirecleur was blijkbaar EEN BRIEFWISSELING VAN VERDI slecht op dc hoogte van de literatuur zijner lijd ONTDEKT genooten, want Dickens had weliswaar onder Giannctlo Bongiovannl heeft een aantal het pseudoniem Boz Sketches geschreven, maar onuitgegeven brieven van Verdi ontdekt, die geen Papers Nicklcby en bovendien alle aan denzelfden persoon waren gericht ook in die Sketches nooit is Nicholas opgenomen. namelijk aan dr Ccsarc Vigna. directeur van het krankzinnigengesticht San Clemente in Veneti en levens musicoloog. Zijn vriendschap Het 23e lyrisch seizoen in dc Arena te Vcrona, voor den grooten meester, die onveranderd dal 23 Juli wordl geopend, omval Rigolctto. meer dan dertig jaar heeft geduurd, is Verdi's Tosca, Faust en Romeo en Julia. De openingsbiografen zoo goed als ontgaan, In het Kopie uitvoering met Rigolctto leidt Franccsco Ca boek" wordt slechts n brief van Vigna aan puana; Romeo en Julia gaat onder leiding van gegeven. Alessandro Luzio schreef, dat Verdt den componist Riccardo Zandonai Hoofdregls met Vigna had overlegd, toen hij van plan scur is Marlo Frigerlo en de koren, die een was een opera te schrijven over den krankbelangrijke plaats zullen innemen, worden zinnigen Koning Lear. Ccsarc Vigna. zelf een ingestudeerd door Cusinatl. Ermlnero en Bar begaafd musicus, was een der eersten om hel bier]. Het seizoen sluit 16 Augustus met een genie van Verdi te erkennen. Nog heden symphonisch concert gedirigeerd door Riccardo worden zijn psychiatrische geschriften op prijs Zandonai. gesteld. De muziek zag hij ook uit het oogpunt van CONCERT- EN THEATERGIDS. zijn beroep, hij onderzocht den invloed der muziek op dc menschen en ontgon een geheel Zondagavond 14 Mei geeft het Residentie nieuw gebied van gevoelens. Deze hartstocht Tooneel. directeur Dirk Verbeek, in den Kon. voor dc muziek was dus de oorzaak van zijn Schouwburg de 19e voorstelling van het blij kennismaking er de latere groole vriendschap spel Springvloed, van Georges Billam en met Verdi. Hij stond voor hem op de bres J. B. Prieslicy. Regie: Bets Ranncel-Neckman. vooral voor de Traviala." die zooals bekend, De voorstellingen van hel gezelschap zullen bij de eerste opvoering in Veneti. In 1853, met Ingang van den zomertijd des avonds was gevallen, In de G-zzetta Musicale" brak om halfnegen aanvangen, in plan.s van kwart Vigna een lans ten gunste van deze opera en over acht. dit was de aanvang tot zljn medewerking aan dat tijdschrift Zijn laatste brieven aan Verdi De organist Feike As-na geel: Din'dag zijn van 1892, dus uit zijn laatste levensjaar, 16 Mei in de W:lhclm!nakerk. Oi-ar.jeboomwant hij overleed in 1892. De levendige briefwisseling is zeer interessant, niet slechts omdat straat te Rotterdam IFcijer.ooid een concert Verdi met zijn vriend spreekt over muziek, Uitevo.rd worden werken van Bach o.a. Fanover zichzelf, zijn werk. doch ook omdat zich tasie el Fuga G mol!. Handel .Koeko-k en Nachtegaal" cot-.cert Symphonie l van Mac daarin een beminnelijke zelfs zeer beminnequalre. koralen van Jan Zwart en van en lijke Verdi toont, die de legende van een Fantasie over geestelijke llcd'ren var. F-iko Vcrdlbrombeer lederen grond ontneemt EvenAsma. wel ontbreken niet dc nauwkeurige en besliste beoordeelingen, do barsche waarheden, die tot zijn karakter behooren. Deze correspondentie, DE WANDELAAR. die meer dan veertig jaar in een landhuis "lelijk ln een Mei-ntimmer te verwachten ls, bewaard en verborgen is gebleven, zal ongebrengt het vee! bijzonderheden over lx- intieme twijfeld bijdragen tot dc kennis van Verdi's

figuur.

TWEEDAAGSCHMUZIEKFEEST.

en 10 Junl te Rotterdam. gelegenheid van de e alzemeene jaarTer lijksche vergadering der Kon. Nederlandsehc Toonkunslen-ars Vereeniging. die dit jaar te Rotterdam zal worden gehouden op Zondag 11 Juni. wordt een twcedaagsch Nederlandsch muziekfeest georganiseerd op Vrijdag 9 en Zaterdag 10 Juni. In den Grooten Schouwburg. Medewerkenden zijn het Rotterdamsch Philharmonisch het Rotterdamsch Philharmonlsch Koor en de Kon. ZangvereeniMannenkoor Orpheus. ging Schiedamsch Solisten zijn To van der Sluljs. Jo van der Meenl-*.Valter. Louis van Tu'der. Hendrik Renbergen en Klaas dc Rook. Dirigenten l-luard Flipsc en Jan van Gilse. Op 9 Juni zullen koorwerken worden uitgevoerd van Flipsc. van Gilse. Henkemans, Pijper en 2f-wljn. op 10 Juni werken van Hendrik Andriessen. Dading. Dresden. van Lier en Pijper.
Op 9

leven der vogels. Nrtxl< op dc eersle b'.i-lzlide vindt men de foto van een kokmeeuw, die op hee terdaad betrapt wordt, bij hr- le:?.-. van het derde 1 Het was Ir 11. Dvsjc, tien he: ec'tik'c dlt fotografisch record p zn naam te kcn 11. Vaart, dlen we in ren vori oum-nr, aantroffen Hcngt Ilerg met een grutto als een tXederlandsohcn op de hatidot, vertelt in dit i-nn-.m.r opn.ouw van <5e kostelijke uren. die hij slee: m<t volets en vlinders !n hel wilde -:"'."". Xo een paar andoro bijdragen !n dit numm. r bezit: t een bijzc.d'ro actualiteit en zulks mo! het co- op de wereld tnloen<ell!ng :c ->l<tiw-Vo k. II<: i niet onwaar-ehljnlljk. dat Nederlanders btj deze gelegenheid het merkwaardige Veowstencpark willen bezoeken Aan de dieren in dl geweldige reservaat bevers, bl.'on.-. elzndo etc. wijdt C. ".tetirsir-hc-iVarnslnck een artikel, dal mo: mooie .tfl!-ld ls verluchtigd 't "Tweede in dit verbindbedoeld? opstel ls dal van A. *>V tVranckcn over "-id-t7*a!ifor nlsehe bloemenpracht ** Ook hierbij sprekende foto's. Dr A. C. de Koek schrijft over H-t bepalen der windstreken met behulp der <:crr<n." Van drs S. A, *tVytzes vinden wij het 'lot v,n n verhandel!-! over ..Vogcllcven in het Vondelpark". J. P. Wier-tm-, doet verslag van een ka'.ic'i,,^v,eriiig op 3ch!er

mennlkoog

Het Nederlandsche dansexamen zal dit jaar gehouden worden op Donderdag 18 Mcl in de Rotterdamsche Dansschool van de Mij. tb.d. Toonkunst. De examencommissie bestaat uit Vvonne Georgi. l*orrie Hartong. l?lorrie Ro drlgo. t?leter Koomen, Ed. Ree-er.

Te Nieuw Vork is een mus-eum van moderne kunst in de Fifty-third street bij de Ftfth Avenue geopend. Het is een modern gebouw met glazen muren, dat 2.000.000 dollar heeft gekost

van dagen op het platte!.-.-*! te voel aflegden bij hun familiebezoeken. J. Maat dr.i.-iet een god ch! blj, ds 55even.'ler een notitie over boemkrttipertjc.' en H. "ituvcl over dc wi*!aartmu-e!'. 11 feuilleton over het Huis D!enine en de gebruikelijke adviezen tuin, de kamerplanten, de fotografie. - voor den hond etc, besluiten het rijk gellustreerde nummer

zeer uitvoerige rubriek ..Dc korte wandeling", ver zorgt Hulsbos de maandkroniek. K. lllevwegt ver telt aardige staaltjes over de afstanden die ouden

Een folkloristisch evll.ement.

In

do

HET VADERLAND

WISSELKOERSEN
AMNBrwAM

BEURZEN EN MARKTEN

ZATERDAG 13 MEI 1939

v^t

AVONDBLAD
(R... ANTWERPEN, 13 Met Mal kalm.' Plata gele (nieuwe oogst) llsp. stmd. 80%. ld. Mei 79. kan. t-landscne 88, Plata f-. 48/7 kg Haver toom. 83%. 3 v. Mcl 83%. Rogge prljsh. Poolsche 72/3 kg loomend 54%. Mcl kg. Russische 73/4 kg dlsp. - Llthat-sche 4%.

BERLIJN R.BU.J 13 Mei 12 Me! 13Mcl 12 Mcl 13 Mcl 12 Mei 13 Mcl 12 Mcl Boud. geld 2%% 2%% Deuta-lltd. 123% 124 llopenh. 33.97% 39.05 Londen 8.72*4 8.74*4 PartQiso. 2% 2% Deuts.Lln. 157 Berlijn 74.80 74.9? Stockh. 45.00 45.10 132 l.G.Falb>. 150% 130% oA^.ualoB Parijs Oslo 4.94% 4.95 43.87% 43.97% Fr. lcrupn, 132 97% Feldm. 97.9 110% 110% Belgi 31.75 31.79 N. Vork 1.86ft 1.86% 112 112 Feiteno.G 137 136% Zwitserl 41.88 41.96 oom.Pr.ff 103% 103% G8..e.11n. 13414 134 DtDisk^ 111% lil Narpene. 130% 130% (Part) Dollars bankp. We Marken 2,.7 DrBd.Bk. 105% 103% Kloeckn. 117% l?% 24.50. Bel,lB H215-6.40. Nnsche mark Relehsblr- 178 178% Mannesro-. frankrijk 494-8. D.Reiehsb 123% 123% Rhelnstahl 130% 130% Engeland 8.78 387 Praag Hl-HO. Itali 9.771& Japan 0-51 6 Sehuckert 179% 179% Buenos Aires a.4z*4 UambPak 56 0511,. Warschau 57% 0.43N. IndlS cadle 10010'z. Zwitserland hankp. N.Lloyd 114% 113% Slem. Hke 191 191 AH.G. Verlzthlw 103- 102% 41504200. 138 v?intersh BembiA 138 21?^ 2.Valdn>. 119% 122 CGummi. 122% BERLIJN IR.B.DJ Diml.Mot 140 140 ' Exdlvldend 12 Mcl 13 Mcl bieden laten bieden laten SUIKER LONDEN, 1 Mel. Britsch geraff. onveranderd. BuenAlres 0.573 0.577 0.573 0.577 Gegranuleerd voor den uitvoer 10/6. Bultenlandsehe Br./Antw. 42.38 42.48 42.46 42.38 96. centrift-g-ls stil. Cuba/Domingo Mel/Junl 8/3. Riojaneiro 0.134 0.138 0.124 0.136 JuU 7/414 nom.. elf. verk. <-bes ASP prompt Danlzig- 47.00 47.10 47.00 47.10 v-.b. oU-n-sche gegranuleerd Mel/Junl 11/3v-.b Londen 11.66 11.69 11.66 11.69 1RH.0.1 LONDEN. 13 Mel. Slot ruwe flauw Parijs 6,598 Mcl 8/714 en 7/1014. Junl 8/714 en 7/6. Jull 8/3 6812 6.898 6812 Sept. 6/9% en en 7/4%. Aug. 7/4 en Amsl/Roll 133.62 133.88 133.39 123.65 Oct 6/8% n 6/3. Nov. 6/6 en 6/3. Oec. 6/4 en Itali 13.09 13.11 13.09 13.11 6/3%. Jan. 6/4% en 6/3%. Maart 6/3% en Zwilsert- 55.94 58.06 55.94 58.06 Mcl 6/6 en 6/4% verk. en knop. Gedaan Aug. 7/5 New Vork 2.491 2.495 2.491 2.495 en 7/4. Oec. 6/4. RUBBER 12 Mei. AMSTERDAM, Weekbericht LONDEN (R.8.D.) van de makel. Joosten & Janssen. Zooals wel te verwachten wa kwam er in de lustelooze stem 13 Met. Opening: New Vork 4.0818. Parijs 178.7. ming ook deze week geen verandering. De markt Berlijn 11.66,. Madrid 42.25. Montreal 4.87. Amverkeert mln of meer ln spanning over hetgeen sterdam 8.74. Brussel 27H1'. Rome 89.02. Zwitserhet !*.-. In zijn vergadering van Dinsdag a^. zal Kopenhagen 22,40. Stockholm 18.41, besluiten. In het algemeen schllnt men wel met land Oslo 1950!,. lfelslnefors 228.87. Prut IXM. Boedaeen verhooging van den uitvoer met 6 pet. rekenest 2*75. Belgrado 205... Sofia 380... Roeroen! ning t gaan houden. Zooals wll de vorige week reeds schreven geeft het prijsniveau zeker geen o.-. Buenos 10 u. l: Aires OH. Koersen v. New Vork 4.8818. Parijs 178.78. aanleiding daartoe. No dn markt op en besluit Berlijn Madrid 42.85, Montreal 44987. Am tot verhooging van den uitvoer zat reageeren ls moeilijk te zeggen, doch wij vreezen fat een der sterdam 8*3?. Brussel 27.514. Rome WO*. Zwitserland 20.851.. Kopenhagen 22,40. Stockholm 19.411!,. gelijk besluit In leder geval het bereiken van een Oslo ISi!.. elslnefors 228.87. Praat; 138.88. Iloeda- redelijk prijsniveau neg langen tijd zou vertragen. pest 23.75. Belgrado 205.. Sofia 880.. Roemen De omzetten .In feetiel waren beperkt en op 655-, Buenos Aires 20.25. de termijn ging zoo goed als niets om. De markt sluit kalm op ongeveer dezelfde prijzen, zooals wlt die nt al eenlge weken gezien LONDEN (R.B.DJ hebben, nX: Loco Hevea Sheets / Loco Hevea Orepe / 0.36%. Juli/Sent. / 052. Ocl-wec 13 Mei 12 Mei 13 Mei 12 Mcl / 0-*3%. METALEN N.-Vork 4.6813 4.8818 Belgrad 905.- 90.8.Monlr 4.8981 4.7000 Boeker- 88. 12 Mel. Antlmonlum. Engelsche Frankr.. 78.73 176.78 Boedap.. 28.7 9.? 71. Type 99 pet. e 38 / 58.10/- afgel. ChlneeBelgi- 27.51 87.61 Buen. 90.28 90.86 sche pr||h. loco ex pakhuis -> 52 lnei. rechten, Itali_ 89.l 46.10/-. stoom. 46 88.02 Bomb 16/18 17.15/16 loco In entree-etCrude loco 39. Mei/JuniMel/Junl 46-47 elf. 37 a 20.84! 0.84K oalcutta l7 Zwlts 17 38 lf. Spanje- 42.8 -.25 lstambul 683.- 58.goede loco 21/. LONDEN. 12 Portugal 110.18 llli.l Athene.- 4. Trlnldad 38/-Mal. Ac era fit. Thome 25/: 39/-: Amsterd .?2'. 8.74K Mexico. -.-.- Lomer Arrlba merken 40/6. gup. Bahla 23/6 38/6 6 Denera. 22.40 22.40 Montev l.11.96 kostvracht. IB.SOji 19.90K Praag 186.68 188.88 Noorw.. AARDAPPELMEEL Zweden 19.41)< 19.41 LONDEN. 1 Mel. Hollandsche no. 1 11/3 ex oak Jan.. 9.7 2.7 gomeel Londen, Poolsche no. 1 llels^._ 226.8? 228.67 Vach.. 84.88 94.8, huls *< prlishoudender. Larawak Mei/Juni 9/ verk. elf Dultschl. 11.58/ 11.67 Veenen. -.-.- Llve-r-iool.

BertHnol

"

ROTTERDAM. 13 Met Weekbericht van Bessen De Schepper. Palmolie vast. Llverpool liep voor de West Afrikaansche soorten langzaam op: over de week bedraagt de verhooging toch 7/6 10/ per ton. Aanvankelijk wat zaken, tater zakte de belang stelling. Sumatra is / % per 100 kg verhoogd, zoowel voor eerste hand op lateien als Voor tweede hand op vroegere termijn, met tamelijk goede afdoeningen In belde handen. Katoenolle. Buil Is opnieuw 1 per ton gestegen, NoordAmerlka liep echter een Kleinigheld terug. Orondrotenolte. In de eerste hand zeer vast met buitensporig hooge prijzen, waarvan de tweede hand gebtulk heelt gemaakt om flinke posten te ruime,, ln het begin nog tot den prijs van slot vorige week, later werd / % per 100 kg meer betaald. Aflading Soyaolle. 12/6 per ton hooger. too ment. aanbod beperkt, kon daardoor nog let meer monteeren. c. 1 per ton. Er ging wel een en ander om ln laatstgenoemde positie, aflading -verd hler en daar ook tets lager geboden, doch zonder succes. Lijnolie was tijdelijk ook nog hooger het echter slot isgeheel lets ln reactie en blj dat van vorige week onveranderd. Ooco.olle. Java vast* eerste hand / %. tweedehand / % hooger blj vorige week. waarbij vooral de laatste met Inlandsche olle niet zooveel meer verschilt, deze was n.l. / % per 100 kg hooger. Nadat er eerst nog wel wat omgegaan zaken op dlt hoogere niveau. was. stokken debijna 1 per ton opgeloopen in White Ceylon ls deze week. Palmpltolle eveneens zeer vast. op gelijken prijs als eoeosolle nlet bijster Interessant. Vetzuren opnieuw veelal wat hooger, van Mn tot twee kwartjes per verhoogingen 100 kg blj nog altijd moesten er beperkt aanbod. Deze dan ook In sommige gevallen wel worden Inge willigd. Paraffine onveranderd met bevredigender handel. e blijft ook na de zeer sterke stijHo ut ging van vorige week nog vast, opnieuw is de prijs met 1 per ton verhoogd: de vraag was nu wel lets deler. 1 Mel. Weekbericht. AMSTERDAM. nolle. De markt opende ln kalme stemming op f 14 lager. Gedurende het verdere verloop trok ken de prUzen tengevolge van flinke vraag, spe ciaal voor dichtbij-levering, ca. / )4 aan. Voor de verder verwijderde termijnen was echter -reinig attentie. Aan het slot was de stemming lets kalmer en noteerde Junl f 16)4. Jull / 16)4. Juli/Aug. / IR--.) 1614. SeptVDee. f 1644 en13JanVApril / 16)4. ANTWERPEN. Mei. Stemming kalm. Lijnolie disp. Antwerpen In barr. 320325 In tamb. 285287)4. binnenl. 280282)4. Mcl 280282)4. Junl/Aug. 285287)4. Soyaolle -we In barr. 370 275. geraff. ld. 435440. katoenolle Eng. Ind. *- 400. malsolle geraff. 470475. ruwe In tamb. 385 390. Ricinusolie Ie pers. 4*425. ld. 2e pers 400-405. coeololle ruwe In barrels 315220. ruwe Ceylon vaten 200305. grondnootolle 220225, olle voor zeepfabrieken 485--490. dlstlllatle 485490. blanke 585590 GOMMEN EN MARSEN LONDEN .12 Mel. Oom Benjamin. Bumatra 3e soort nom. fair tot goed etweede 4.10/. A _* 5.10/-. LONDEN .12 Mal. -schellak TN loco 36/6 A 39/6 'aankomst Mei/Juni 35/6 verk. elf. CACAOBOTER LONDEN. 12 Met Engelsche B*4 d bultent 7 d.. A B"i d. van Houtens

GRANEN ENZADEN -lernlj--kl Qnon tt Rotterdam

ROTTERDAM. 13 Met Mal, op termUn. Rotter Vereenlglng v/d. TermijnhandelIn granen


damsehe Noteer!- per 00 kg. B<- I-K. Mcl 93%
Nov.
Sept

JUU

89% l 89% ROTTERDAM. 13 Met Tarwe op term. Rotterdamsehe Vereenlglng v/d. Termijnhandel in granen
Noteerlng per 100 kg.

.. .. ..

slot

vu.
93% 89%,
89

89%

93%

89

89%
89

3.92% -. 4-2% -. -. -<t - bieden f s laten Mel. Weekbericht meet 13 In de afgeloopen week bleven de prijzen, zoowel voor de Inlandsche als voor de bultenlandsche soorten, nagenoeg ongewijzigd. De vraag wa ook deze week vrij goed Inlandsche A-kwaliteit noteert il / 13.60. ROTTERDAM. 13 Met Omzet op termijn. Tarwe 3 X 100.000 kg. Mal, 9 X 90.000 kg. ANT*^-?EN. 13 Met Lijnzaad kalm. La Plat* dlsp. 157. 4 v. Mei 188. 4 laatste 159. Lijnkoeken prljsh. Amerlk. dlsp. 10714. stmd. 107%. Mei 107%. 4 v. Me, 107% binnenlandse",,, dlsp. -ocoskoeken Java extra 97, dito zachte Palmkoeken 96, M-Iskoeken 160. LONDEN. 12 Me. D verschepingen ult Australi van <R--".*i LONDEN. 11 Mel. Tarwe op termijn. Opening prljsh. Londen grade . Manltoba no. 3 per Mcl 24/1 Juli 23/8%. Aug. 23/10. Nov. 24/714 alles waard. Manltoba no. 3 per Vorig slot Londen Or-de Mcl 24/- wrd Juli 23/7% bet Aug. 23/9 wrd Nov. 24/6% wrd. _, IR-"-.." LONDEN. 13 Met Tarwe op termijn. Slot kalm, Londen -rade . Manltoba no. 3 per Mcl 24/. Jull 23/714. Aug. 23/9. Nov. 24/6% alles waard. LONDEN. 12 Mel. Kanariezaad. Spaanseh klein 24/. grof 35/. super 37/6 lnct rechten Turksch 13/. Plat 12/6. Anijszaad Spaansch 80/-. Russisch Mosterdzaad: Engelsch 22/6 6 33/ naar gelang van kwaliteit. Hollandsch karwijzaad 46/ lnel. rechten 143/ ln entrepot). (R.8.D.) LIVERPOOL. 12 Mel. Mals. Slot
Sept

Mcl

Jull NOV.

.. ..... -. ....
r-

B-.

LH.

VM-<-.

slot

V.

-r-

3.72% 3.72% 3.93141 320 4.12% 410 4- 4.17%

. _ _

BOTER EN KAAS LONDEN, 12 Mei. Boter 3/ 5/ lager. Nieuw ongeZeelandsche fijnste gezouten 10?/fijnste <*t gezouten zouten 111/ i 112/-. Australische 106/ a 107/. ongezouten 107/ a 110/. Z.Afrl> knsche 97/ a 101/ Argentljnsche 100/ il 102/. Deennsehe 126/ Hollandsche ongeAprU -. 72/3 zouten 98/ i 100/. lollen 12/3 a 12/6 per 13 lb. RIJST Llthausche onge-outen 102/ 105/. Poolsche 101/ 103/ p. ewt. Een goede rijstoogst in Indo-China pet. 47/. Il 53/. Gouda Kaas. Edommer 40 40 pet. 44/ i 47/- p. ewt. De correspondent te Hanoi van het Journal de VERFWAREN Oommerce te Parijs meldt aan zijn blad, dat de rijstoogst van Indo-Ohlna een van de beste 12 Md. Weekbericht AMSTERDAM. l en dat het land naar raming 1.7 mUUoen ton Terpentijn. De prils voor prompte levering zal kunnen exporteeren. gedurende de afgeloopen week vrijwel onver bleef In de eerste 3 maanden van dlt jaar zlln 464,522 anderd. aangezien het aanbod nog zeer beperkt ton uitgevoerd tegen 412.142 ton In de overeen was. Voor latere levering was er meer aanbod en komstlge periode van 11*-. daardoor tot billijker prijzen dan voor loco te koop. Har, zoowel in Amerika als In Frankrijk CACAO zeer vast, met stijgende prijzen en daardoor met meer attentie. AMSTERDAM. U Mei Weekbericht van de VEZELSTOFFEN Bij een nog altijd firma O. W. M. Beslenfeld. Weekbericht AMSTERDAM. 12 Mel.blijven vast. Slsal. neiging om kleinen ontzet vertoonde de markt een Java Oantala. Prijzen klelne pril-fracties terug te winnen, doch vele Belangrijke afdoeningen plaats, doch thn vonden handelaren wenschen eerst een gedecideerde ver betering te zlen inzetten alvorens lot activiteit op Is de markt teruggeloopen. Mei/Juli aflading No. I Esst African Slsal Good Marks 16.17.6. No. 2 enigszins belangrijke schaal over te gaan. Wat Acera ofschoon er geen sprake van ver 102.0. No. 3 15.15. Manlla -?ressl-gs 23.000 koopdruk was, was er evenmin sprake van steun, balen. Stocks zljn onveranderd oo 234.132 balen. onveranderd. April/Mci aflading F grade noch van de industrie, noch van den handel. De PrijzenStreaky No 3 23.10. No. 3 22, J 18. stemming was uitgesproken prijshoudend, doch 32, daarmede l den ook alles gezegd, aangezien er l. grade 173. No. 2 Cebu Maguey 16. No. 3 van den omzet gesproken kan Cebu Maguey 15. Nieuw Zeeland Mel/Jult nlet van uitbreidingLagos/?ameroen worden. Ook voor nam de aflading High Point Fair 21.15. Fair 20.15. 19.3. vraag van handel n Industrie geen bepaald groote Common aflading Relected 17.17.6. Mauritius. Prime 22.10. Very good 21.10. proporties aan De o der, bleven bepaald tol hier Mel/Jull Hennep. en daar een positie, doch dan nog waren In de Indische Dressed Vast. Mel/Junl aflading 31.. Fine Itarsl 22. Fine meeste gevallen de kooper, nlet bereid, de prUzen Green FJH/I 20.-. Hongaarsche Hennep onte betalen die de verkooper noteerden. Eveneens Sewnee Gehekelde V 54 tot 58. stelde Thon.4 zich er mede tevreden, om de veranderd. tot 65. Italaansche Gehekelde Hennep vorige noleerlng te herhalen. Bah la hield zich VI 59 ook op peil en ln tateren afscheep vond een enkele onveranderd. PC 71 to t 72, SPS 46 tot garen onveranderd. Jute beduizaak plaats, Trlnldad verliet het de vorige 47. Cocos dend flauwer. Mel/Junl aflading Firsts 27.17.6. week bereikte hoogere niveau nlet terwijl ook Llghtnlngs 26.. Hearts 24. To-tsa 2/3 29. Zomer Arrlba op peil blijft oogst

Nieuwe
24.

AugVSent rirsts 23.7.6. Lightnlng,

KATOEN ROTTERDAM. 13 Mei. Medegedeeld door de Vereenlglng voor den katoenhandel. R'dam Cotton AssociaUon. Loco mlddling unlversal 28 mm stapte 22,4. (*,-".) LIVERPiXIL. 13 Met Amerlk. kalm Opening Juli 4.6970. Ocl. 4.37. Jan. 4-1132. Maart 4.35. Egypt kalm prllsh. Juli 6.44. Nov. 5.46, Jan. Maart: Olza: contract 1 Mei Contract 2 Juli 6.28. Nov. Jan. LIVERPOOL. 12 MI. Brazillaansehe 5.23 d.. North fair 4.68 d. en g*. Tanguls 5.43 d. IR-.-?.) HAVRE. 13 Ml. Slot prlisi. Omzet bn. Mcl 461. Junl 445.50. JuU 435. AUg. 420.50. Sept 410. l--t. 401. l-lt,-,. 399. De. 391.50. Jan. 390.50. ?ebr. 390.50. Maart 390. At-ril 390. VETWAREN LONDEN. 12 Mel. Bacon. Prl*.hodend. En gelsche 83/- a 8/-. lersche 72/ 88/. Cana deesche 75/- a 80/-. Empire 71/79/-. Deensche A 90/-. 85/Hollandsche 77/ a 83/-. Eweedsehe 78/ 83/. Estlandsche 76/ a 80/. Llthausche 71/- 80/-en Poolsche 75/ A 80/- per ewt Aanvoer te Londen deze week: Deensche 15.385 bn., Canadeesche 3615 bn Hollandsehe 4029 bn Estlandsehe 872 bn Letlandsehe 323 bn Llthausche 2536 bn poolsche 4519 bn llweedsche 2624 bn. en IC7 bn. ult andere continentale landen

noteerlng. La Plata Mei 22/10)4. Juni 22/3. Juli 22/1)4 alles verk. Stemming kalm. (RBJ,. LIVERPOOL. 13 Mei Tarwe. Opening oud contract per Mcl 4/7 waard.

Nieuw contr. per Mcl 4/314 bet Jull 4/s'. wrd., Oct 4/7t4 bet Stemming kalm. Mals. Onmin-- L, Plata per Mei 22/10)4. Juni 22/3. Juli 22/1)4. alles verk. Stemming kalm. LIVERPOOL. 13 Mel. Tarwe. Slot oud con-

LONDEN. 12 Mel. Slsal Afrikaansche prlllh. en Kenia no. 1 per ton Mel/Jull I? verk.. Juni/A.. 1? verk.. Juli/Sent. 1? verk. AugVOet 17.2/6 verk.: no. 2 Maart/Mei naar Antwerpen 15.12/6 ged Mel/Jull 15.15/ ft 15.17/6. Junl/Aug. 16 verk Jull/Sept. IS ged. AugVSept. no. 3 Mei/Juli 15.12/6 verk Junl/Aug. -i 15.12/6 verk.. lull/Sept 15.15/. elf. optlehavens. Hc-sial-, en rwltls trager. 10 oz. Mei/ Juni 21/014. Jull^Seot. 8 oz. Mel/Junl 16/1014. Jull/Sept. 17/1 .rk elf per 100 yards. Llverpool Twills Mel/Junl NO/. Jull/Sept. 60/. B-Twllla Mel/Junl 52/7)4. Jull/Sept. 52/1014 verk elf p.
Tanganylka

100 zk.

tract per Mei 4/6*l. (vor. Not 4/6T4). Nieuw contract: Mcl 4/3) i (4/3). Ju 4/514 (4/5,.). let. 4/7 (4/714). (R.B.D. ANTWERPEN. 13 Mel. Tarwe prll-h. Manltoba no. 1 afl dlsn. 3.14, no. 2 3.09. no. 3 8 3.03. Manltoba no. 2 Pac f 2.80. Rosafs 81 kg Russls-be dlsp. 71, Roemeensche volgens kwal.

66/6914. Gerst prlish. Russische 64/9 kg stoomd. -, Poolsche 69/70 ".g dlsp. ld. lnch. Mei 73%. 64/5 kg lnsch. Mei 70. Plata 64.5 kg stmd. 7314 Inseh. Mcl 73*4.

d!p.

8,-3-EVENINOEN. 13 Mel. De prijzen voor versehe vlseh waren vanochtend: tarbot 4575 et griet .10-50 et tong 4063 et p. g. middel schol f 6 p. 40 kg. 8.60. kleine schol f 27. schar f 2.40 kabeljauw 80210 et. p. stuk. gullen f 4.40 p. 40 kg. Met versehe vlseh waren vanochtend aan de markt de trellioggers -*ch. 136. S. Rog. met f 619: Sch. 134. A. Rog. met f 948: de trellkotters Bch. 12. O. den He-.er. met l 2s: Seh. 177. T. Blok. met f 63: de motorschokkers Uk. 9. L. Kramer, met f 57. Uk. 78, R. Visser met t 16 besomtnlng.

ZATERDAG. 13 MEL

Of noteering. medeged. d. d. Ver. v. L "f-U-^*-t---. I T.jho.,o^_kU. I bieden / laten, -ged. endled f ged. en lat I: 1922 1>8 21*< *> EwtUerland

BEURS VAN AMSTERDAM

._. S "SBSSSS^SP 8 "s",:^4"^^ ZH3lerV ?"^^v.3lV l roffelt 38 8 Tiwtn^ S -8 "JJJ Atc^.A4 "B.S.F. 19276 10 Buitenland "^FjW3 OBLIGATIN sv'fJ| \7i B^.Z_?3lz" SS 3!l ""' Vincent- 7tf "NV 5! iS;ISILS-HtiS lII:iSSS 81 I K 3H ttV^ N*"*M3t AZ, SKft Sm I'. S ,I*2/1 S^-. 33BvOnr'lak4 SV^ " ^lBfei ft %V^ UM Bft } wS f ^^ 68* l896100.5 ? Qv^-Sch^ .^^V 1912 20-2 " *ced7N3j9? 8 FrHM"k4 97 ? NNK'I'V'3 '8 No&IIf MO*? -.N-*'?2U'' W'-I-H'N. l <*?%%* HL i% StStelO-8 "b-*' .--^.s, * KI H. w HoagarfJ 1936 / 1003 9? . 7 ', Wft! U G?79N N^!l'b"^ U^ht tGe^ dito/5003 98X* K LlSchaU-'.v 8-4 B*-j .
BSJp

% V-K. 11-10 % VJI. 11.30 5. VJI. 1120 X, 8a0P.1926?i 6). R. 18896254 K. 6* HaarL*3B.-3 94 4 G. 18946253 >f. 398 Ht SaoP. 19286 4* 6*

SaoP*l9%hm

s J<

SSS.WS^ 3 ?'-<,., K, SfffSSf Stt 33r'd^

-.IMZ

% V-K. 11.30 % > VJI. 11H0 11.H00g0v.4 VJI. KERKELIJKE EN Rotterdam 4 99** ,l 10l LIEFD. INSTELL. Nerdam3, X 6X 102

ast

98).

H*-'.?33 3.8 ji
_,
M 1937

sas: sifH-Sfl s.
BGdl*2sgrsj cl 1000*2845 73 68 Belvl9l2kl4' 88M

... 4^176.>^4 , . R".ntl-ert/ 3 87* r Stadf2Bkl? .. .


.,

192? / 1003 97 1% ...^N dito/5003 98jf B._. 18taall.kv? 1 -H 1938 / 1003 97% 7% Cv*. dito / 5003 97% H V*l>U, 1904,5005 76 Nederlandscn-Indl Ot-den-l.*k.No-sz*-ll 190 10004 76K Hongarije: 1935 / 1003 100 Bollvl 1914alget4i 96 dito/5003>* 8u1tG.19_77 1937 / 1003 94 181*lNatg. H* H " Oostenrijk: 1

?", ,5 .,

aam

.* Algesll9o94 J
6

Bulgarije U).

Denemarken
Dui*cnlnd

8.L*248? 13

11.80 1.40 -..ntO-afg./ 11.80 1.40 Ruinen Fund.'l4kl*i 12)1' 2 19375*3 >)i. 4 Hal,andsK3 98 4{ 1883100. 4 H M 1937 6-3 989* M 9,)< ST % 192??'-.3 98% 9* zjZ .v.Ned.M3 98 1888 100. 4} 6H .vNed.<l3l af*3, 32. 188 1.4 6Ht H 19378' 3j 98*)^ Intercom-4 98K 8 MH.l.redo4 99 US.Rest.kl4 6}i 6 Bilt<D*3B3 98 p O nppf 2 Geld. 1*383 98 Badla'o4kls J 8 lNlVeenJ.2,99^.. Gdt l2k.v4j 8 K Para 1901-5 3J< P1L. LICHAMEN NVeenM3 98 -Gravenhage: 8X Rlo^an.os3 17 2>f Fr-f3411v4l 18 193? 3*3 96 6 Noord-Hol -H '90''10kv.kl4 Ji Buitenland 4). 396 *X Ove"Hel.4 H Rlo-1.'12k14 I0 4X* 1938 8). >90/10kv.gr4 BJ. 5a0P.19218 4 "-ve-*U*H.2j IOOZ 1928<3).3 9?*< f Deen_.R. 1'4 94 Rusland DntR.2'4 94 4 Provlnc. 4} 99 SaoP2latg Groningen (Gem.): Danzig 6) 1 X,' '5a0P.19253 6ji Gt-0.801254 X 1938 2'.2 S4<sj. 20X Provlnc. 4 98>< X 8

Portulral

gl 3 A?^3 S 1,_.?!_ .pOV.eGEM.LEEN.PVz2S 97^ l^ww^

V.5.F.1927?

AH?-_. '^^ ."._.,-,,. k!4 Ui


2 Pc
8)i ? 8

1..^.d

BS? 19276

oant_lg 14 Kop.h'olkl4 98)*

vruin..-,

z^jwr^ ^^^.^.^.^ Maalsel? , Werka. In^ -^erland)2-,t^.VH,.4j K z^v^^ GmEl-e3d411 2 ]^ 3M*4 - oSlflndV ?>'-P.2<'i.4i - C .* G^A^4 - Algetn.XV3l 98 LiT,r_w 98 H D*R*IH X*z. l -^ gfffi^l
g4
AJ'r2%v.u3* Algem. 3}

"'^

11, VJI. IL3O "X. VJI. 1120 % VJI. 11.20 't. V.K. 11.30 SCNEEPV-JdIJEN Afrika VltteKruls 18j{ 1}( DUITSCHE FONDSEN 2 ^-d en Kolonin. Maw^^ 7 IOOjfS ll Belal ICERT V -.t.-.ee,and4 101 Staten v. Amerika *> 88,.. . 1 "OORL. GEH OBLIG GEN. OBLIG.-, esMarit4, 98*4 4 (ntPael'R4 61 Buitenland ,I 50 1 -""^w^'' GEMLEEN tf Keulen *256, 1)< 49 li_Bxnd.kl.6j 42 9 Are. 10021, 48 l)s oorman..s 91). I 9* Lelpelg "267 12 2}. g DIV. CM.T.-ONDERN. Kans.GBths 62 6jJ )f MNnch2Bc:S 16 11 98 s.M.Bambr4 8, 2* Nederland en Kolonin. 98 _&?^ 8 S?,^?E, JK&S& duUent. BLEOTIL GAS TEL.

1120

I^ap)erl4

Ml^ Antw.lBB?I,^ ST^ATSLEEM^^^^^ >'<,. Be"sv?^ S. .^a' PROV.^N .F /i, 4^^N &SSS S ?" S"* Jf
& HSi "N^_3M !_). U /"rv^O,^^ '^f
BatPet-^3

Scheepsverl...

Cedu a, A.

" %1^
9_W

Noors. 5 Sch-Oulv Buitenland

A.&F^ow.s g 3"
cServ.l966s 66H-

HU,n-n-_4 100,.

388}

r'

*> 500 1927.4 100 100 LIEFD. INSTELL , 4 Canada 100 ,,, i w 2-*"'927.4 --.< 71). X 10000 19274 100 100 August!? M 9t 1Z 6 ufUJ{}"-" 33 18X 3J-f B--* Nat 195 64 H *" DominepS, W. RANK EN OR.INST. BrarwkM. 3 K 9,"

gg
tt

*" *

-^543s 43

'"

K^BK^IJK^"

TW

ggggj

V^N3 V g SS4. 8

..

91iW319381.' BMrUf-lt WK 9""^""'"^

"'EB8;,

._

'^ "

9iA

Nederland en Kololn. Bushlerms UNBONDERN 24M AlgKunst-5l2)t , W,l K Nederland en , * atWag.l-4 7), ' Berg-Jurg.3jli)l 100 g4)< 9 BerkPaf3?4 95X 6 NM.to.vSt6 101% 1 SPOORWEGEN 9), Dinteloord 4 102)t 8 Buitenland 100 Emb-HU. 51 48*. 9 s,,_. t -iT.,, u n _21 92 H 40 40H Cajl AJ-g 67 6 Emv.Hth.4 !,< B),' Cm' M 8- H 7* 3,^902 lt GttstoVert 4 * Heroc-oi-H*.5!l01)l -1. 192? .3 9 100 0 p^nn. ,, ' Frankrijk ' X HoltMeelt4 103*,; B*4 Nederland en Kolonln. & 9 Jalfablfab3 86 cFer PLM 547 7 6*Y r-NG-ofsn.4 102K 4 lawafsche4,l<")z, X ParUsOrl. r 101z Jii

s-<
7 7

" *!*

arok. Sp.s p.v^nni Modlo^^ 4 30>? SOK Milaan*2?g6, 94J< l. ?FrTN 6, 0V 7ls'' " O^st^a^L tlU* ** Miss. Pa.-- 84 tol. "*'"*'?."*, "^l-"''* %-. 10). Kolom,n.-.vrH,^? s p-soer.-. 4^ M0ntr.19394 76 5 SlmensH.S, 43 2 H Se^G!-.N5 6? Omnium- B 292^ g'VogelQuK? - lx Ndl>^ ?10-> San--oan^4 H 8Z Omnium.. A 284 4, VlctSlicks*"< 22X 52 Se^ 4F .7-1!? S Z,*A-A, -W 3 n,o_anelr.6 8. vnl. rP-, FeZo^a. 4, 66! Sant Ghile 6 9)l 9 X"I* 1 ** ?EN*.? N-L2^?3l )< 0.2.00m1n 14X ** pmnwmiipr Taa_Mr 4%

W? S "
s*/

PI->^MIELEENINGEN -,n^.^>3 - 14ji Nederland Urugua-,372, 31>( A. stOgb.k3 110f Cfl-Jfcf VGhllSted? IX

6 G.2.HKath? tj Munster O. 7

IBX
16

I*rlnitatls. 8

16X

4)i B>{
tl

FONDSEN
MET DOORL.NOTEERINQ STAATSLEENINGEN
1911 Nederland 3} 101).

v.OLA 81

.1v.01.C84).18
84

G^b^G Il)l
1^,1903 389
Gr001b0.387).
Cvlnschr3B7)i

- "'""""60^^
' '

^cns-^ . Bull-A184f *X KJIetLP A 298*4*^ 7 SalatrlPt64)i X Z^*-__s *. }? tH_)?i I -dl. VLA 818nn 20 " At? Serbad'.dl 78 29X-). l*Lal.A6l'< r.UnUCI* _? __.. U X fff x.5 j

. Ooldt_cllP296

PI7MOLE*tT.ONDERN.P-eanger>. 68 3 *-ordt**> A 279*-f Rot'rap.A6l)4 __^__l'2_-:


),

Rot-Tap. PIOBX

CA}Ui7^T .~Mt }7Lt^FZ f


-tto--. rs,,
r Chl_MltCl,

SPOORWEGEN

Ua"

'"

TZTtsWrZn,

OIIULCpJI

i^r^l ?^_-,4 l_!^?^.^996^

___.^ t,r.NortCp 16)<

----

V 3. 11-W VJL 11 VJI. 1120 VJI 1120 VJI tl- VJf. 11.30 VJI. 1130 N.Amer. Trust NedKabeUC6lB BuUenland THEEONDERN. Sears.bC 63)6 )f ,t 1< 24X Un.Alr.Lln.C 28). Ifi '}(. 8)/ 1955 lO Sb. 196 96 NScheepsbA 78X _^_.,_. ?i USRubberC i Nederland M Kolonin ''''l'v-.GoC 34?. en ,-,--,__ 1955 50 Sh- 196 96 N.Scheep,b/28.- 23 USSteetCp 86). 2), BakuConsCp 2).* ')6 w 8Pl)<il->z'l'lln"-''".""^-.-'' MOliert%Pw m lers%Pw MitCont-C 10)< 1955 250 Sh. 196 96 N. SU.Keiler 10?)< 9 WorlhllOC 9 9 ShelKThe)C326 H AdamThee. 76 8X 20 Balapoelang.27? 7 Nederland en Kolonlin -JJtf* 10 56 10 Si 196 96 NyniaK.splnl27*< 2, WorthCvSer 24 4 2 -,201956 50 Sh. 196 96 PhllGbAafg _.,, 90 Worth.P-.er. 19 9 Stand. N-J 10 84). X AUK X lnd.. A 68 / C _" *_* 4 Ned. Banloew Pw.26, p.^U? 1956 25051_ 196 96PhlI.GbCafg194 93 2wdsLucif 68 -8* 88*4 -_-,-, -,-,- ><? 63 Ned.-Ind-. C 6?X' 5 s?c^_M<2f,g -._5 E,II,,;Rubberl-i. A 129- 27 PhilGbPwa? 147* 48 _--_ AS-. TEL.. Nederland en Kolonlin Malabar 8)i ,_. ph ldarywattle. 108 S.Ld.Plac 10178.- 78. RotDroogdA266 _,.,. Btf M.1.-27*R^.EN WAT.-MU r TELEGR. "* .^.^. '9

. ..

lf"

Banjoew.

RotD^dGA
VKPaolerf 101

B"ONE

..

ull^l^Aio?

t .> -fe^Pfer ,g

5^

WNl""

iT/TOM 390H-^'I?'/l3 94)i


>2^/!)
398
NWS_2j?6)l
<

BuUenld
..-*-'l,"-*!,

fcSfcy; TT.
**

?96

tXm^1).

v.WjT3B

*"**"*'

WalS^a.^o7-

=
8

Grtb^2j?6
Nederlantlschlndli
-35 1000 3) 101)6-

.^^^^b^etl^lll _^tC^
nd_T>r-180-=:
Rs-vTr-ASW. -l^^A2<. t _H >r UeUat C

N^a^.n"Ko.^n gg'^ "" - -^^-^m jII^^MIJEN^""^^^^^^^ 33 -Al^^- >N^_P W N^Nkll^ .H^"d^Ko^ _^^rs7o)^ -^UZN 'j^HU W AHMZ?ji I
N'-R a-r---R

=&^-1 = !JS .*%. X

<xW^* /^3^l
3tf loo

>^"^^!B

VUUR,,
Watt

Tw-GStr-Bl*-)*

-pen^^t<f

n Ned 199*

1 PSt ZHmpongPw .1,


3
9),

Lampong. A 12X

H *" ' 'p"'.^-I.ZX 4^^^^^ 3'! S D"i*"Va,c; 3"^ X % 38!!. B* !.&._&* 12. _? ISI %ff X I-lisampora. 104 3 Spsp ^m?er. 27 3 KSK S* 3^ Sfitt-g 6. tf
l,c

Snort '3.,, 'V UWU lU 10^

ofl in h.

-37^/

lOOO3

8N755N
***?

Ar,.nllnii
6)<

'sl^/MA "'l'i^lN^Haa_. 90) -, St De Maas. .3. i 90 St 68 1 "UklU*^. ,68

U^ '<u^.o^
3A1.N8e1.dep483.60 ij

"^
i

3^95)695)6

Duitschland Voungleen. 18X 8

d"k.verkt2l*>l
1932 50 Schik "22

.^--^.--.^^ -----96 -.'^^" V-^--,

- SSr """
Jav.ChJ.A 7?K-

ike^N'..
jan. Pac. C3).t(Hn.Pa-C3).5

125^

mrZoJTttn~imu

Engeland 50478)4 Fund.


67).t

"^
-?-SteelCB6K a.v X !..6>6.).6.)6.). 12_* --.-.-- GAS. TEL,. EOTR... .,- (,?eiep. 188
WAT,MU.

'" ngttgg
-"-

Carp'sGarlA 139 fJarp'sGarfA 189 C.Mr.Sulk.C 188)4

40

Frankrijk

^-Caoutcl. ,_^tbA)6^ *J-aoJ^


%+ W
3

110

41

Stl.l^^<.ls<

SPOORWEGEN
Ch. Miltv. 5 IX*

BANK- en CRED.INST.

Koi.B/500A 169X' Nll /e A 122

N-525C134 NI7OC 134).


NHMRAI3I
INDUSTR. ONDERN AKunst2.A3BX l H-H )i H -li H* BerkelsP-t*. 50
"

-" .-rH'I.C696--^*'- - rZi-L-^K irtb^)6----dlO^,^- - l__-.<<___?f,e7U =__ o*m,ima&2" SShTTo - .--.


nun.-v.Cl)6f
'

BuUenland uue-s-- -tServ.C4

, 189 Ke^l-emb.
^>,^Bum.67.
*. Mal-n.->A 49 9

Lluk.Born.lB X -")6.s
___>,_.,_.i.<'i

60

70 *i A,u?S > *^*^l^^ 84X ' HNw AfrT^ 11M TgK .KrtanSU-f Jlir* R-yuk I'pr. Incasso Bank 6 Holland MlL1 ?" soiKERONDERN. javaicheA 238 39 No,a^^296 5_ e,n?^lr.C 18)6 . N^Afr^P-. SOK 48X Ll^!; n<lS -*,/1MC240 42 KDd_ll_ *3b*^lGrpC62)if ?- N"c_A WK 9), v^mstA4l6 ^-l5?-8T--1 X 16 Krtk/fpC 238 MJ< Holt Kunstt 186). 6)t So** -f* 1*- ll><- ",- -'"' A ""^ " ^*??"3V 2t. f - ---- / 500 C 5 * gtOmM 46 MIJNBOOW-ONDERN -^as^eA 210 ?I, MUtle/snk 1-o*l 8 ,>. vi_c_e_ S 7). *_7.^1!" '5S-?'<3.*! -** Nederland en Kolonlin ^^.Rp3 _"-._:_ 166 21). 3 X ._,. KondorMp273)l' NIS.. A 226 9-32t N.-LlKcomp. 60H 80) l .^ ' _, 3!>^3!'?.^ sS 3*^'!!'*'"' *?."^ 6 "l 2lUton_l'r.46o ^ ^""3Z/ ,a Cl A U2-W- ?r N---;H/60C128H 8 I^Beyne. P 69 9). ?ord-,C" 15 *! 3!! l""-*? r. 394 94 G^Ctgar.C K. Beyne. Ift 3";-2aL3 .-'t V Vorst A 88)^ t*ll-ll^ 1000A 124)4 24)< RWeln_Pw lfK? /HCI26/* 22 3," nd"i-f, It)l X W-HO-Ht H X 126* 6 feffiund -<** 0.-Borneo Al9B 97 NJIk^IOOOC 128 X IH K^3vavJceU SM^ 2S ^T.C 19J< * BilUtoi^iC^ 205 --^!^lc_-HudsonC 4 NBv*--A '500 120. Sarakr. " TABAKS-ONDERN. not,<,,r,nkv 1.2 XN ___- 2^ Keesp.TlaC 6* <>l^m> P>< 85 38J* 2 N.H.M./00c 11" tabaks {f^T 1- 8 X I2t tSBrotC 13^i V-V?r_-AtC ii B-_ll.land 1 SS
-..,---.
#._"-,--_

St Ned. A 109' l

RLloydAll). RLIoydAll).

BANK-- Amsterdnk

Hollk-llnle 104 104).

Arns'.Llo.ka,

u"^k^Cl6l "^"*"^ J^g 118 8)l einekt^dA 165


w"
92

X Hoek*. _!-409

MHZ:'U^U llu ^Conser -3i IJ? .


6t Am. MetalC

"T|g||:'S^5 -S "tLI fw"-^


7
11)

'3 "l?;^?.*?:*'^:'' '""A"

6-l ZCCPt

?:'BandaCredA 8?r ''M... ,><" lland^rlpw

N^land en Kolonlin

AND^S-ONDERN. Neev^" "i NvAgoln'l" 40* Ee\UdSt: HZ


2

9X

Tjllongkr .i" -

DIVERSEN

, Vi_lP 'A . WAA^ #. SS 2 801**


3

OEPOTPBAGTIEBEW.
ANAand.dep 443.60 42.-

'GNSH-"/ o/!!.

><

W."*ffi;- m,lPa

2ix

412 4 96

...

1^ ssseT>v

168 LlndeTev C W Mowksche. 78)/


*

68 63

BEPOTFRAGTIEBEW.

EN VERW. FONDSEN IK s_^ IUNBOOW.ONDERN. -A. D.pr.cebewll-e AmComSblO i)Uf X Ned.Bronsw 185 36 Separator50110)<" NlntAB2, Omtk. ___r___.^__ DIVERSEN Bank-F1n.1n.118.- 18.- NJ.Verd.Lev 27),!" .j^_Aw>f *4 Stan.BrandC Olvera.'l'r.Sh 2% 96 N.Glst-.SnAB9S Wilson A 296' 293 Tenn.CornC dl LebA lOO >2ostk. 5OOll8 r^*t-_r____ !?_^''l_-^IOO. NateLDe-).807--8()8^N-d---t---t618H 9 UnAl-^iltC -96'

Oost^v.^! - ,
*i

91

'j-^-Ssr J^ai^sa^ -Faa-KisJ < Ss|ls K ^^.^i^ ffi^|^ l?8M SSMft-S M^llNkC2oo" 2? r^rGC S -i6

A.Cyanan.C ?i Canadaf 20 1132. 14.20X A.CyananC 1?X Canadaf'/ 11M.. 34.Nederland Nedertand en Kolonlin Donius ._, .....I, _, Ge-o.^g.P--- 74). 20* An-RadlatC II 9></* X Can.pr.l6cps 1079.- 82. 7* a Cumprefc?n 869.- 5?.l 99 B? AmRoIMIIIC '. Dompre/ AngASAfp, 84 -loudaKaasb 68) f 474.- 76.it^_^.ii??. )l Dompref' H Bayuk Clg C 16 948.-60. *'"' Croenhdenv 1214 HelUnginans "X 6. ,-_?? dp 247.- 48.7 Omnlumsdp 1735. 740.2 Berg-Ju-H.A2lb 2 Hlb, A?berts 92 Moonn.<l>A ?)j Svenska Idp 436.- 38.4)f Berg^l. 100 A 218** 54 K 8 Hth. --r,^.-, 89) i 6)< IM 72 Banska2dp 870.-72.Hlb.Key.A ,t Uniprefs 5 360.- O.IH Br. Am Olt. 16?, lit th Pont-A M ,'" Hll-Pont. -* 4< 98*4 Celote t9t C 9')6 ')6 2.Afr.0./, 865.66. 30)1 '3 Maw.l_Gr 26X h Ce-*roPascoCexdlvlde," 172. 72.80 3,"?^.*^^?33_, -,1 MUllerbvu,6B.- 64.w"' Ned.Aan.MU 109 20 cUma, M. 20 30)< Veen. X CLAIMS. STOGKDIV. 9X CorlCred.<. 38) i SulkerCuUC ?33.^ 203 N_--; out 7? l 8)4 Consol OllC B'<. 42 ePl**-j-~: c 19% ')6 "l'-'l2--""'22t*

Oilmus

na" Geveke^Co <?.. L %

o"'''.-'

? Borr^Sum.C

"

" , 3^'Nederl -,

Plm"h.. 'X

t^MUlloN

3" . DoNlro.C 48)? "NNApA s*'-<


2
).

'

_.._._.-^

W^,^ f l.?e^P^ 70X 70 AKT^Ltf. V-de-Und 'K 3" OP O-A , -<


27).

".-.nd en Kolonlin

496 ?. MtEnlm lv 29? B*4 X PanotCert/801


8). Peudava.

B^.

2nSaban^kl 98 TABAKS-ONDERN o'o B^.nland Arendsb- A244 41 GreyhoundC 14). 47 Marshall FC 6X 97 Oellatav C 166 n-dlvtdeiut onl-VardC X 800 J6Snewbad.C 174). 1 IP-ruvln.Op it

S^K^-BL GenFoodsC 3414

-L
99 8
2

GEI-DKOERS

XH.A. L ClO2 Hnlteton C 298 139 M

8oU?S^k?8 33 B.' """""'' * -%" 8. Hlr.WalkerC

KOERSEN van 11 OOR K.N.S.M. Amb. /28.30-39