Vous êtes sur la page 1sur 2

Bi tp trc nghim este

Cu 1: (H A-2007 )Mt este c cng thc phn t l C4H6O2, khi thy phn trong mi tr-ng axit thu -c anehit axetic (axetan ehit). Cng thc cu to thu gn ca este l. a. CH2=CH-COO-CH3 b. HCOOCH=CH-CH3 c. CH3COOCH=CH2 d. HCOO-C(CH3)2=CH2 Cu 2: (H A-2007)Mnh Khng ng l. a. CH3CH2COOCH=CH2 tc dng -c vi dung dch Br2 b. CH3CH2COOCH=CH2 tc dng vi dung dch NaOH thu -c anehit v mui. c. CH3CH2COOCH=CH2 c th trng hp thnh polime. d. CH3CH2COOCH=CH2 cng dy ng ng vi CH2=CHCOOCH3 Cu 3: (C B-2007) S hp cht n chc, ng phn cu to ca nhau c cng cng thc phn t C4H8O2, u tc dng vi dung dch NaOH l. a. 5 b. 3 c. 4 d. 6 Cu4 : Mt cht c cng thc phn t l C5H10O2 c th tc dng vi NaOH khng tc dng -c vi Na, vy s ng phn mch thng c th c l. a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 Cu 5: (H B- 2008)Khi t chy hon ton mt este no, n chc th s mol CO2 sinh ra bng s mol O2 tham gia phn ng. Tn gi ca este l. a. etyl axetat b. metyl axetat c. metyl fomiat d. n-propyl axetat. Cu 6: (H A-2008)Este X c c im sau:-t chy hon ton X to thnh CO2 v H2O c s mol bng nhau. - Thu phn X trong mi tr-ng axit -c cht Y (tham gia phn ng trng g-ng) v cht Z (c s nguyn t C bng mt na s nguyn t cc bon trong X). Pht biu no sau y khng ng. a. cht X thuc este no, n chc b. cht Y tan v hn trong n-c o c. ung Z vi dung dch H2SO4 c 170 C thu -c anken. d. t chy hon ton 1 mol X sinh ra sn phm gm 2 mol CO2 v 2 mol H2O Cu 7: (C A-2008) Cht hu c X c cng thc phn t l C4H6O4 tc dng vi dung dch NaOH (un nng) theo ph-ng trnh phn ng: C4H6O4 + 2NaOH 2Z + Y. oxi ho ht a mol Y cn va 2a mol CuO nung nng. Sau phn ng to thnh a mol cht T (bit Y, Z, T l cc hp cht hu c). Khi l-ng ca T l. a. 58 b. 82 c. 44 d. 118 Cu 8: (HA-2008) Cho s phn ng sau: C3H4O2 + NaOH X+Y X + H2SO4 long Z+T Bit Y v Z u c phn ng trng g-ng. Hai cht Y, Z t-ng ng l. a. HCOONa, CH3CHO b. HCHO, CH3CHO c. HCHO, HCOOH d. CH3CHO, HCOOH Cu 9: (H B-2007)X l mt este no n chc, c t khi hi i vi CH 4 l 5,5. Nu em un 2,2 gam este X vi dung dch NaOH (d-), thu -c 2,05 gam mui. Cng thc cu to thu gn ca X l. a. HCOOCH(CH3)2 b. CH3COOC2H5 c. C2H5COOCH3 d. HCOOCH2CH2CH3 Cu 10: x phng ha hon ton 2,22 g hn hp hai este ng phn A v B cn dng ht 30 ml dung dch NaOH 1M. Khi t chy hon ton hn hp hai este th thu -c kh CO2 v hi n-c vi th tch bng nhau. Hy xc nh cng thc cu to ca A v B. a. HCOOC2H5 v CH3COOCH3 b. CH3COOC2H5 v HCOOC3H7 c. CH3COOC2H5 v C2H5COOCH3 d. Khng xc nh -c. Cu 11: (CA-2007) Khi t chy hon ton 4,4 gam cht hu c X n chc thu -c sn phm chy ch gm 4,48 lit CO2 (ktc) v 3,6 gam n-c. Nu cho 4,4 gam hp cht X tc dng vi dung dch NaOH va n khi phn ng hon ton, thu -c 4,8 gam mui ca axit hu c Y v cht hu c Z. Tn gi ca X l. a. isopropyl axetat b. etyl axetat c. metyl propionat d. etyl propionat Cu 12: (H B-2007) Hai este n chc X v Y l ng phn ca nhau. Khi ha hi 1,85 gam X, thu -c th tch hi ng bng th tch ca 0,7 gam N2 (ktc). Cng thc cu to thu gn ca X v Y l a. HCOOCH2CH2CH3 v CH3COOC2H5 b. C2H5COOCH3 v HCOOCH(CH3)2 c. C2H3COOC2H5 v C2H5COOC2H3 d. HCOOC2H5 v CH3COOCH3 Cu 13: (H A-2007)X phng ha 8,8 gam etyl axetat bng 200 ml dung dch NaOH 0,2 M. Sau khi phn ng xy ra hon ton, c cn dung dch thu -c cht rn khan c khi l-ng l. a. 8,2 g b. 8,56 g c. 3,28g d.10,4 g Cu 14: (C A-2007)un 12 gam axit axetic vi 13,8 gam etanol (c H2SO4 c lm xc tc) n kh phn ng t ti trng thi cn bng, thu -c 11 gam este. Hiu sut ca phn ng este ha l. a. 50 % b. 75 % c. 55 % d. 62,5 % Cu 15: Mt cht hu c X cha C, H, O mch thng c phn t khi l 146 . X khng tc dng vi Na kim loi. Ly 14,6 gam X tc dng vi 100 ml dung dch NaOH 2M thu -c mt mui v 1 r-u. Cng thc cu to ca

X l cng thc no sau y. a. C2H4(COOCH3)2

b. (CH3COO)2C2H4

c. (C2H5OOC)2

d. c a, b, c u ng

Cu 16: un nng 21,8 gam cht X vi 0,25 lit dung dch NaOH 1,2M thu -c 24,8 gam mui ca axit mt ln axit v mt l-ng ancol Y. Nu cho l-ng ancol bay hi th chim th tch l 2,24 lit (ktc). X c cng thc phn t l.a. C2H4(OOCCH3)2 b. C3H5(OOCCH3)3 c. C3H6(OOCCH3)2 d. Tt c u sai. Cu 17: (H B-2008) Hp cht hu c no, a chc X c cng thc phn t l C7H12O4. Cho 0,1 mol X tc dng va vi 100 gam dung dch NaOH 8% thu -c cht hu c Y v 17,8 gam hn hp mui. Cng thc cu to thu gn ca X l. a. CH3COO-(CH2)2-OOCC2H5 b. CH3OOC-(CH2)2-COOC2H5 c. CH3OOC-CH2-COO-C3H7 d. CH3COO-(CH2)2-COOC2H5 Cu 18: (C A-2008) Este n chc X c t khi so vi CH4 l 6,25. Cho 20 gam X tc dng vi 300 ml dung dch KOH 1M (un nng). C cn dung dch thu c 28 gam cht rn khan. Cng thc cu to ca X l. a. CH2=CH-CH2-COOCH3 b. CH2=CH- COO-CH2-CH3 c. CH2-CH3-COO-CH=CH2 d.CH3-COO-CH=CH-CH3 Cu 19: (CA-2008) X phng ho 22,2 gam hn hp hai este HCOOC2H5 v CH3COOCH3 bng dung dch NaOH 1M (un nng). Th tch dung dch NaOH ti thiu cn dng l. a. 150 ml b. 400 ml c. 300 ml d.200 ml Cu 20: (C A-2008)Hai cht hu c X1 v X2 u c khi l-ng l 60dvC. X1 c kh nng phn ng vi Na, NaOH, Na2CO3. X2 phn ng vi NaOH (un nng) nh-ng khng phn ng vi Na. Cng thc cu to ca X 1 v X2 ln l-t l. a. (CH3)2CH-OH, HCOOCH3 b. HCOOCH3, CH3COOH c. CH3COOH, HCOOCH3 d. CH3COOH, CH3COOCH3 Cu 21: (C A-2008) Mt hn hp X gm hai cht hu c n chc. Cho X phn ng va vi 500 ml dung dch KOH 1M. Sau phn ng thu -c hn hp Y gm hai mui ca hai axit cacboxylic v mt r-u (ancol). Cho ton b l-ng r-u thu -c trn tc dng vi Na (d-), sinh ra 3,36 lit H2 (ktc). Hn hp X gm. a. mt este v mt r-u b. mt axit v mt este c. mt axit v mt r-u d. hai este. Cu 22: (H A-2009)X phng ho mt hp cht c cng thc phn t C10H14O6 trong dung dch NaOH (d-), thu -c glixerol v hn hp gm ba mui (khng c ng phn hnh hc). Cng thc ca ba mui l: a. CH3-COONa, HCOONa v CH3-CH=CH-COONa. b. CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa v HCOONa. c. HCOONa, CH C-COONa v CH3-CH2-COONa. d. CH2=CH-COONa, HCOONa v CH C-COONa. Cu 23: (H A-2009)X phng ha hon ton 66,6 gam hn hp hai este HCOOC2H5 v CH3COOCH3 bng dung dch NaOH, thu -c hn hp X gm hai ancol. un nng hn hp X vi H2SO4 c 140 oC, sau.khi phn ng xy ra hon ton thu -c m gam n-c. Gi tr ca m l : a.18,00. b. 8,10. c. 16,20. d. 4,05. Cu 24: (H A-2009)X phng ho hon ton 1,99 gam hn hp hai este bng dung dch NaOH thu -c 2,05 gam mui ca mt axit cacboxylic v 0,94 gam hn hp hai ancol l ng ng k tip nhau. Cng thc ca hai este l a. HCOOCH3 v HCOOC2H5. b.CH3COOC2H5 v CH3COOC3H7. c. C2H5COOCH3 v C2H5COOC2H5. d. CH3COOCH3 v CH3COOC2H5. Cu 25: (H A-2009)Cht hu c X c cng thc phn t C5H8O2. Cho 5 gam X tc dng va ht vi dung dch NaOH, thu c mt hp cht hu c khng lm mt mu nc brom v 3,4 gam mt mui. Cng thc ca X l a. CH3COOC(CH3)=CH2. b. HCOOCH=CHCH2CH3. c. HCOOCH2CH=CHCH3. d. COOC(CH3)=CHCH3. Cu 26: (H B-2009)Cho hn hp X gm hai hp cht hu c no, n chc tc dng va vi 100 ml dung dch KOH 0,4M, thu c mt mui v 336 ml hi mt ancol ( ktc). Nu t chy hon ton lng hn hp X trn, sau hp th ht sn phm chy vo bnh ng dung dch Ca(OH)2 (d) th khi lng bnh tng 6,82 gam. Cng thc ca hai hp cht hu c trong X l a. HCOOH v HCOOC2H5. b. HCOOH v HCOOC3H7. c. C2H5COOH v C2H5COOCH3. d. CH3COOH v CH3COOC2H5. Cu 27: (H B-2009)Cho X l hp cht thm; a mol X phn ng va ht vi a lt dung dch NaOH 1M. Mt khc,nu cho a mol X phn ng vi Na (d) th sau phn ng thu c 22,4a lt kh H2 ( ktc). Cng thc cu to thu gn ca X l a. HO-CH2-C6H4-OH. b. CH3-C6H3(OH)2. c. HO-C6H4-COOH. d. HO-C6H4-COOCH3. Cu 28: (H B-2009)Hn hp X gm hai este no, n chc, mch h. t chy hon ton mt lng X cn dng va 3,976 lt kh O2 ( ktc), thu c 6,38 gam CO2. Mt khc, X tc dng vi dung dch NaOH,thu c mt mui v hai ancol l ng ng k tip. Cng thc phn t ca hai este trong X l d. C2H4O2 v C3H6O2. a. C3H6O2 v C4H8O2. b. C2H4O2 v C5H10O2. c. C3H4O2 v C4H6O2. Cu 29: (H B-2009)Hp cht hu c X tc dng c vi dung dch NaOH un nng v vi dung dch AgNO3 trong NH3. Th tch ca 3,7 gam hi cht X bng th tch ca 1,6 gam kh O2 (cng iu kin v nhit, v p sut). Khi t chy hon ton 1 gam X th th tch kh CO2 thu c vt qu 0,7 lt (ktc). c. CH3COOCH3. d. O=CH-CH2-CH2OH. Cng thc cu to ca X l : a. HCOOC2H5. b. HOOC- CHO.