Vous êtes sur la page 1sur 34

1

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Introductie Zich keren naar de Qor'aan Zich houden aan de wetten van Allaah en goede (oprechte) daden verrichten Het bestuderen van de verhalen van de Profeten en hun voorbeeld volgen Doe'aa-e (smeekbede) Het gedenken van Allaah (Dhikr) Streven (zich inspannen) om de correcte weg te volgen Training en onderwijs Vertrouwen hebben in de weg die je volgt Anderen naar Allaah uitnodigen (Da'wah) In de buurt blijven bij mensen die je helpen standvastig te blijven

Pagina 2 Pagina 3 Pagina 5 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 12 Pagina 13 Pagina 14 Pagina 16 Pagina 18 Pagina 20 Pagina 21

Overtuigd zijn van de hulp van Allaah en dat de toekomst aan de Islaam toebehoort Pagina 22 De realiteit van valsheid (leugens) begrijpen en er niet misleid door worden De karakteristieken verwerven die zullen helpen om standvastig te blijven Het advies van rechtgeschapen personen Denken aan de verrukking van het Paradijs, de straffen van het Hellevuur en het gedenken van de dood Situaties waarin standvastigheid vereist is Conclusie Pagina 23 Pagina 24 Pagina 25

Pagina 28 Pagina 29 Pagina 32

Introductie

Alle lof behoort toe aan Allaah; wij prijzen Hem en zoeken Zijn hulp en vergiffenis. Wij zoeken onze toevlucht bij Allaah tegen het slechte in ons zelf en onze slechte daden. Iedereen die door Allaah geleid word, kan niet worden misleid, en een ieder die Allaah laat dwalen kan niet worden geleid. Ik getuig dat er geen god is behalve Allaah alleen, zonder deelgenoot, en ik getuig dat Mohammed {Salla Allaahoe alayhi wa Sallam} zijn dienaar en boodschapper is.

Standvastigheid in de religie van Allaah is een basis vereiste voor elke oprechte Moslim die het rechte pad met vastberadenheid en begrip wil volgen. Deze zaak is om een aantal redenen van groot belang, onder andere de volgende:

1- De huidige situatie van de maatschappijen waarin Moslims leven, de soorten van


verleidingen waaraan zij pijnlijk worden blootgesteld en de soorten van opwellingen en verlangens, twijfels en verwarring die ervoor gezorgd hebben dat Religie iets vreemds is geworden, zodat degenen die zich eraan vasthouden als vreemd worden beschouwd en mensen zeggen over hen: "Degene die zich aan zijn Religie vast houdt, is als degene die zich vast houdt aan een brandend kooltje." Elk persoon met een verstand zal niet twijfelen aan het feit dat Moslims tegenwoordig de middelen voor standvastigheid meer nodig hebben dan hun voorgangers onder de Selef dit hadden, en dat de vereiste inspanning veel groter is, vanwege de corruptie van onze tijd, en het gebrek aan- en zwakheid van broeders en ondersteuners die zouden kunnen helpen.

2- De hoge frequentie van afvalligheid (riddeh) en terugval, zelfs onder degenen die voor de
Islaam werken. Dit heeft ervoor gezorgd dat Moslims vrezen in hetzelfde te belanden, dus zoeken zij naar de middelen voor standvastigheid zodat zij droog land kunnen bereiken, zoals het hoort.

3- De relatie van deze kwestie met het hart, waarover de Profeet {Salla Allaahoe alayhi wa Sallam}
heeft gezegd: "Het verandert meer dan een pot met snel kokend water." 1 De Profeet {Salla Allaahoe alayhi wa Sallam} gaf ook een ander voorbeeld met betrekking tot het hart: "Het hart (Qalb) heeft zijn naam te danken aan het feit dat het constant verandert (taqalloeb = verandering, variatie, ups and downs). De gelijkenis van het hart is dat van een veer op de wortel van een boom, die telkens door de wind wordt omgeblazen. 2 Zoals een latere dichter zei: "Hij wordt slechts Insaan (mens) genoemd vanwege zijn Nisyaan (vergeetachtigheid). En het wordt slecht al-Qalb (het hart) genoemd omdat het constant verandert (yataqallab)." Het standvastig maken van degene die heen en weer wordt geslingerd door de winden van twijfel en verwarring is een serieuze zaak, die zo veel middelen nodig heeft als de ernst en moeilijkheid van de taak zelf. Het behoort tot de Genade van Allaah voor ons dat Hij ons in Zijn Boek en door de woorden en het leven van de Profeet {Salla Allaahoe alayhi wa Sallam} veel wegen heeft getoond om standvastig te blijven in de Islaam. Ik zal een aantal hiervan hieronder bespreken:

1 2

Overgeleverd door Ahmad, 6/4; Al-Haakim, 2/289; As-Sielsielah As Sahiehah, 1772. Overgeleverd door Ahmad, 4/408; Sahieh' Al-Djamie', 2364

Zich keren naar de Qor'aan

De Qor'aan is het belangrijkste hulpmiddel om standvastig in de Islaam te blijven. Het is het sterke koord en duidelijke (zuivere) licht van Allaah. Iedereen die zich hieraan vasthoudt, Allaah zal hem beschermen, iedereen die het volgt, Allaah zal hem besparen, en iedereen die naar Zijn Weg roept zal op de Rechte Weg geleid worden.

Allaah heeft verklaard dat de reden waarom dit Boek in fases is geopenbaard, was om Zijn Profeet {Salla Allaahoe alayhi wa Sallam} te helpen standvastig in zijn geloof te blijven. In de context van het weerleggen van de twijfels van de Koeffaar, zegt Hij: "En degenen die ongelovig zijn, zeggen: "Was de Qor'aan maar in n keer volledig aan hem neergezonden..." (Maar) zo hebben Wij daarmee jouw hart versterkt (O, Mohammed), en Wij hebben hem regelmatig doen voordragen. En zij komen niet met een rare vraag tot jou, of Wij brengen jou de waarheid en een mooiere uitleg." (Soerat Al-Foerqaan (25), Ayah 32-33)

Waarom is de Qor'aan zo'n bron van kracht?

1. Omdat het het geloof opbouwt en de ziel zuivert door het contact met Allaah.

2. Omdat deze Aayaat vrede en rust in het hart van de gelovige brengen, zodat hij niet door
de winden van fitnah heen en weer zal worden geslingerd. Zijn hart zal vervuld worden met de gedachtenis aan Allaah.

3. Omdat het de Moslim voorziet van juist begrip en waarden waarmee hij in staat zal zijn de
situatie om hem heen te evalueren. Het geeft hem ook de maatstaf waarmee hij op een consequente en fatsoenlijke manier over zaken kan oordelen, zonder per situatie of persoon te verschillen.

4. Omdat het de twijfels weerlegt die door vijanden van de Islaam, zowel de Koeffaar als de
Moenafiqeen (hypocrieten) teweeg zijn gebracht, zoals in de volgende voorbeelden van de vroegere dagen van de Islaam: - Het effect van de Aayah: "Jouw Heer heeft jou (O, Mohammed) niet verlaten en Hij is niet kwaad op jou." (soerat ad-Dhoeha (93), Ayah 3) op het hart van de Profeet {Salla Allaahoe alayhi wa Sallam} , toen de Moeshrikoon (afgodenaanbidders) zeiden: "Mohammed is in de steek gelaten." 3

- Het effect van de Aayah: "...de taal van degenen waar zij valselijk naar verwijzen is vreemd, maar dit is een duidelijke Arabische taal." (Soerat an-Nahl (16), Ayah 103) Qoeraysh beweerden dat Mohammed {Salla Allaahoe alayhi wa Sallam} door een mens werd onderwezen en dat hij de Qor'aan van een Romeinse timmerman in Mekkah heeft overgenomen.

- Het effect van de Aayah: "...weet, dat zij zich (reeds) in het onheil hebben gestort..."Op de harten van de gelovigen, toen de Moenaafiq zei: "geef mij vrijstelling en breng geen onheil over mij." (Soerat at-Tawbah (9), Ayah 49) Is het niet het beste hulpmiddel, dat het hart van de gelovige versterkt, de twijfels weerlegt en de stemmen van valsheid (leugens) doet zwijgen? Waarlijk, bij Allaah, dit is het inderdaad. Toen de gelovigen terugkwamen van Al-Hoedaibiyyah, beloofde Allaah hen veel oorlogsbuit waarbij zij slechts zouden gaan om deze mee te nemen (de buit van Khaybar). Hij vertelde hen dat de Moenafiqoon hen zouden vragen om hen te vergezellen, maar de Moslims zouden zeggen: "Gij zult ons niet volgen."

Zie Sahieh Moeslim bi Sharh An-Nawawie, 12/156

Zij zullen volharden om de woorden van Allaah te veranderen, en zij zullen tegen de gelovigen zeggen:"Jullie zijn jaloers op ons", waarop Allaah heeft gereageerd door te zeggen: "Jullie begrepen beslist slechts weinig." (Soerat al-Fath (48), Ayah 15)

In die tijd (toen) overkwam dit alles de gelovigen; stap voor stap en woord voor woord.

Van hieruit kunnen wij het verschil zien tussen degenen wiens levens verbonden zijn met de Qor'aan, die het lezen, reciteren, onthouden, bestuderen, over zijn betekenis nadenken en het als uitgangspunt en toevluchtsoord nemen, en degenen die in beslag worden genomen door de woorden van mensen. Zou het niet zo moeten zijn dat degenen die kennis vergaren hun meeste inspanning juist zouden moeten wijden aan het begrijpen van de Qor'aan?

Zich houden aan de wetten van Allaah en goede (oprechte) daden verrichten

Allaah de Verhevene zegt: "Allaah versterkt (het geloof van) degenen die geloven met de standvastige uitspraak tijdens het wereldse leven en in het Hiernamaals; en Allaah laat de onrechtplegers dwalen en Allaah doet wat Hij wil." (Soerat Ibraahiem (14), Ayah 27)

Qataadah zei: "Wat het leven in deze wereld betreft, Allaah zal hen helpen standvastig te blijven in het doen van goede en oprechte daden, en in het Hiernamaals (zal Hij hen helpen) om standvastig te blijven in het graf." Een soortgelijke interpretatie is door meerdere personen van de Selef overgeleverd.4

Allaah de Barmhartige zegt: "...Maar indien zij werkelijk gedaan hadden wat hen gezegd werd, was dat beter voor hen geweest en (het) had hen steviger gevestigd (in het geloof)." (Soerat An-Nisaa' (4), Ayah 66)

M.a.w. het had hen dan standvastig gemaakt in hun vasthouden aan de Waarheid. Dit is duidelijk, want hoe kun je standvastigheid verwachten aan de kant van degenen die te lui zijn om goede daden te verrichten wanneer fitnah zijn kwaadaardige kop uitsteekt en onheil toeneemt? Maar Allaah zal degenen leiden die geloven en goed doen door hun geloof op het Rechte Pad. Aldus was de Profeet {Salla Allaahoe alayhi wa sallam} gewoon om te volharden in het doen van goede daden, en de meest geliefde goede daden voor hem waren de regelmatige, zelfs wanneer deze klein waren. Wanneer zijn metgezellen ergens mee begonnen waren, volhardden zij daarin, en wanneer Aashah {Radiyallaahoe anha} iets deed,hield ze dit in stand.

Zie Tefsier Al-Qor'aan Al-adhiem door Ibn Kathier, 3/421

De Profeet {Salla Allaahoe alayhi wa sallam} zei gewoonlijk; "Iedereen die volhardt in het doen van twaalf raka'aat (de Soenan ar-rawaatib of Soennah gebeden die de Profeet {Salla Allaahoe 5 alayhi wa sallam} regelmatig verrichtte), het Paradijs zal zijn recht zijn."

Volgens een Hadieth Qoedsi zegt Allaah: "Mijn dienaar komt steeds dichter bij Mij door de naafil daden van aanbidding, totdat ik van hem houd." 6

(Soenan At-Tirmidhie, 2/273; hij zei, de Hadith is Hasan of Sahieh; zie ook Sahieh An-Nasaa, 1/388 en Sahieh At-Tirmidhie, 1/131) 6 (Overgeleverd door Al-Boekhaarie; zie Fath Al-Baari, 11/340)

Het bestuderen van de verhalen van de Profeten en hun voorbeeld volgen

Het bewijs hiervoor is de Aayah: "En Wij vertellen jou alle geschiedenissen van de boodschappers, waarmee Wij jouw hart versterken. En daarin is tot de Waarheid gekomen, en een onderricht en een lering voor de gelovigen." (Soerat Hoed (11), Ayah 120)

Deze Aayaat zijn niet tijdens het leven van de Boodschapper van Allaah {Salla Allaahoe alayhi wa sallam} slechts voor vermaak en amusement geopenbaard. Zij werden voor een belangrijk doel geopenbaard, wat was om het hart van de Profeet {Salla Allaahoe alayhi wa sallam} te versterken en eveneens de harten van de gelovigen

1. Denk na over de betekenis van de Aayah;


"Zij (de ongelovigen) zeiden: "Verbrandt hem en helpt jullie goden, als jullie (iets willen) doen." Wij (Allaah) zeiden: "O vuur, wees koud en veilig voor Ibraahiem." En zij wilden een list tegen hem beramen, maar Wij maakten hen tot de grootste verliezers." (Soerat al-Anbiyaa' (21), Ayah 68-70)

Ibn Abbaas zei: "Het laatste wat Ibraahiem zei toen hij in het vuur werd geworpen, was: "Allaah is voldoende voor mij en de Beste Regelaar". 7 Merk je niet hoe hij standvastig bleef tegenover onderdrukking en kwelling, wanneer je het verhaal leest?

Al-Fath, 8/22

10

2. Denk na over de Aayah waarin Allaah ons over Moesa {Alayhi salaam} vertelt:
"En toen de twee groepen elkaar zagen, zeiden de metgezellen van Moesa: "Voorwaar, wij worden zeker bereikt." Hij (Moesa) zei: "Zeker niet: voorwaar, mijn Heer is met mij. Hij zal mij leiden." (Soerat as-Shoe'araa (26), aayah 61-62)

Merk je niet hoe hij standvastig bleef toen hij werd nagejaagd (vervolgd) door het leger van de Farao en omringd werd door de kreet der wanhoop van zijn eigen volk?

3. Lees het verhaal van de tovenaren van de Farao, hetgeen een voorbeeld is van een kleine
groep die zich stevig aan de Waarheid vasthield toen deze eenmaal duidelijk voor hen werd. Zie je niet hoe zij standvastig bleven tegenover de dreigementen die door de onderdrukker werden uitgevaardigd, die zei: "Hij (Fir'awn) zei: "Geloven jullie hem voordat ik jullie toestemming gegeven heb? Voorwaar, hij is zeker jullie meester die jullie tovenarij onderwezen heeft. Ik zal zeker jullie handen en voeten aan de tegenovergestelde kanten afhakken en ik zal jullie zeker kruisigen aan de stammen van palmbomen! En jullie zullen zeker weten wie van ons strenger en blijvender is wat betreft bestraffing." (Soerat Taa-Haa (20), Ayah 71)

De kleine groep gelovigen bleven standvastig, zonder er ook maar aan te denken om zich terug te trekken, en zeiden: "...Wij zullen jou nooit verkiezen boven de duidelijke Tekenen die tot ons gekomen zijn en Degene Die ons geschapen heeft. Besluit daarom wat je besluit is: voorwaar, wat jij ook besluit, dat is van het wereldse leven." (Soerat Taa-Haa (20), aayah 72)

4.Denk ook na over het verhaal van de gelovigen in Soerat Yaa-Sien, de gelovige van Farao's
gezin, de mensen van de gracht/greppel (al-Okhdoed) en anderen, die ons de belangrijkste lessen leren die we ooit hebben kunnen leren over het sterk staan in ons geloof

11

Doe'aa-e (smeekbede)

En van de karakteristieken van de gelovige dienaren van Allaah is dat zij zich naar Allaah wenden met Doe'aa-e en Hem vragen hen te helpen om standvastig te blijven: "(Zij zeggen: "Onze Heer, laat onze harten niet afwijken nadat U ons geleid heeft en schenk ons van Uw kant Barmhartigheid. Voorwaar, U ben de Schenker." (Soerat Aal-'Imraan (3), Ayah 8)

En "...Onze Heer, schenk ons geduld en maak onze voeten standvastig en sta ons bij tegen het ongelovige volk!" (Soerat Al-Baqarah (2), aayah 250.)

De Profeet {Salla Allaahoe alayhi wa sallam} vertelde ons dat "de harten van de zonen van Aadam liggen tussen de vingers van de Meest Genadevolle, en Hij stuurt/leidt ze zoals Hij wil." 8

De Boodschapper van Allaah {Salla Allaahoe alayhi wa sallam} zei gewoonlijk: "O Degene Die de harten verandert; maak mijn hart standvastig in Uw Religie." 9

8 9

(Overgeleverd door Imaam Ahmad van Ibn 'Oemar; zie Sahieh Moesliem bi Sharh An-Nawawie, 16/204) (Overgeleverd door At-Tirmidhie van Anes. Toehfat al-Ahwadhie, 6/349; Sahieh Al-Djamie', 7864)

12

Het gedenken van Allaah (Dhikr)

Dit is een van de geweldigste middelen om standvastig te blijven in de Islaam. Denk na over de combinatie die in deze Aayah is beschreven: "O jullie die geloven, als jullie een leger treffen, weest dan standvastig en gedenkt Allaah veelvuldig. Hopelijk zullen jullie welslagen" (Soerat al-Anfaal (8), Ayah 45)

Dhikr is n van de meest effectieve hulpmiddelen om standvastig te blijven in Djihaad. Ibn Al-Qayyim zei in Ad-Daa-e wad-Dawaa-e: "Denk na over hoe de fysieke kracht van de Perzen en Romeinen hen in de steek liet toen zij deze het meest nodig hadden."

Dit ondanks de kleine hoeveelheid mannen en wapens van degenen die de Naam van Allaah vaak gedachten. Hoe bleef Yoesoef {Alayhi salaam} standvastig tegenover de verleiding van de machtige en mooie vrouw, die hem opriep slecht te doen? Betrad hij niet de kracht van 'het zoeken van toevlucht tot Allaah' en zo de golven van verleiding versloeg? Dit is het effect van Adhkaar (het gedenken van Allaah) op het standvastig maken van de gelovigen.

13

Streven (zich inspannen) om de correcte weg te volgen

De enige correcte weg die elke Moslim dient te volgen, is de weg van Ahloes-Soennah walDjamaa'ah, het pad van de overwinnende groep, de mensen van de pure 'Aqiedah en betrouwbare methodologie, de volgelingen van de Soennah en het (betrouwbare) bewijs. De Moslim moet zichzelf onderscheiden van de vijanden van Allaah en anders zijn dan de mensen van valsheid.

Als je de waarde hiervan wilt weten in het standvastig blijven, stel jezelf dan de vraag: waarom zijn zoveel mensen, vroeger en tegenwoordig, afgedwaald? Waarom zijn zij in verwarring geraakt? Waarom stonden hun voeten niet sterk op het Rechte Pad? Waarom stierven zij niet terwijl zij het volgden, of waarom kwamen zij er pas zo laat naar toe, nadat zij zoveel kostbare tijd hadden verspild?

Dus zie je hen zich voortbewegen van de ene soort van misleide Bid'ah naar de andere, van filosofie naar 'ilm al-Kalaam, van Moe'tazilah gedachte naar de weg van getwist en het verkeerd interpreteren van de duidelijke verzen van de Qor'aan, van de ene Soefie tarieqah (weg) naar de andere.

Aldus zijn de mensen van Bid'ah verward en onzeker in hun geloof. Kijk hoe de mensen van 'ilm al.Kalaam onthouden werden van de standvastigheid ten tijde van de dood. Vandaar dat de Selef zeiden: "De mensen die het meest lijden aan twijfels tijdens de dood, zijn de mensen van al-kalaam." Maar denk erover na: heeft een volgeling van Ahloes-Soennah wal-Djamaa'ah ooit zijn rug gekeerd naar deze weg in ontevredenheid nadat hij het heeft leren kennen en begrijpen? Mensen zouden het kunnen verlaten vanwege hun opwellingen en begeertes, of vanwege twijfels als hun begrip zwak is, maar niemand heeft het ooit verlaten omdat hij iets heeft gezien dat veel correcter was of omdat hij dacht dat deze weg verkeerd was.

Het bewijs hiervoor is te zien aan de vragen die door Heraclius aan Aboe Soefyaan werden gesteld over de volgelingen van Mohammed {Salla Allaahoe alayhi wa sallam}. Hij vroeg:

14

"Heeft iemand ooit deze Religie verlaten vanwege ontevredenheid nadat hij deze is binnengetreden?" Aboe Soefyaan zei: "Nee." Toen zei Heraclius: "Zo is het wanneer de vreugde van het geloof het hart vult." 10

Wij hebben veel gehoord over grote leiders die zich van de ene Bid'ah bewogen naar een andere, en anderen die Allaah heeft geleid en zo de valsheid verlieten en zich voegden bij de Madhhab van Ahloes-Soennah wal-Djamaa'ah, terwijl zij hun vroegere wegen verachten. Maar horen wij ooit het tegenovergestelde?

Indien je standvastig wilt blijven in de Islaam, dan dien je de weg van de gelovigen te volgen.

10

Overgeleverd door Al-Boekhaarie, al-Fath', 1/32

15

Training en onderwijs

Geleidelijke en bewuste training in geloof, gebaseerd op kennis, is een van de basisfactoren voor het standvastig blijven in de Islaam. Training in geloof is wat het hart vult en het bewust maakt van vrees, hoop en liefde (voor Allaah), wat het tegengestelde is van droogheid dat ontstaan is door het negeren van de teksten van de Qor'aan en Soennah en veel aandacht besteden aan de woorden van mensen

Training die gebaseerd is op kennis is datgene dat gebaseerd is op authentieke bewijzen, wat het tegengestelde is van het louter imiteren en blind volgen.

Bewuste training (scholing) is datgene dat de weg van de zondaren en overtreders herkent, de samenzweringen van de vijanden van de Islaam bestudeerd en de realiteit en gebeurtenissen juist begrijpt en evalueert, wat het tegengestelde is van een onjuist wereldbeeld en enge/nauwe blikvelden.

Geleidelijke training (scholing) is wat de Moslim stap voor stap brengt naar het bereiken van perfectie door juiste planning, dat het tegengestelde is van spontane en haastige voortgang met horten en stoten.

Om het belang van dit element in het standvastig blijven te kunnen begrijpen, gaan we terug naar de Sierah (biografie) van de Boodschapper van Allaah {Salla Allaahoe alayhi wa sallam} en laten we onszelf het volgende afvragen:

1. Wat was de bron van standvastigheid van de metgezellen in Mekkah, ten tijde van hun
onderdrukking?

2. Hoe hebben Bilaal, Khabbaab, Moes'ab, de familie van Yaasir en andere misdeelde
Moslims standvastig kunnen blijven? Hoe hebben zelfs de belangrijksten van de Sahaabah standvastig kunnen blijven toen zij door anderen werden geboycot?

16

3. Is het mogelijk dat zij standvastig hadden kunnen blijven zonder training (scholing) onder
toezicht van de Profeet {Salla Allaahoe alayhi wa sallam}, wat hun persoonlijkheden heeft gezuiverd en scherp heeft gemaakt?

4. Neem als voorbeeld de Sahaabi Khabbaab ibn Al-Arath

wiens baas gewend was om een ijzeren vleespin te verhitten totdat het roodheet was, en het daarna op zijn ontblootte rug plaatste waar het dan brandde totdat het werd geblust door het vet van zijn rug dat eroverheen vloeide. Wat heeft ervoor gezorgd dat hij in staat was om dit alles met geduld en volharding te dragen?

{radiyallaahoe anhoe},

5. En denk aan Bilaal onder de rots op het brandende zand en Soemayyah in kettingen en
boeien.

6. Kijk naar de Medinische periode: we zouden onszelf af kunnen vragen, wie was het die
standvastig bleef met de Profeet {Salla Allaahoe alayhi wa sallam} bij Hoenayn toen de meeste Moslims waren gevlucht? Waren het de nieuwe bekeerlingen die Moslim waren geworden bij de verovering (overwinning) van Mekkah, en die nog geen voldoende training (scholing) hadden gekregen van de Profeet {Salla Allaahoe alayhi wa sallam}, waarvan de meesten alleen uit gingen op zoek naar buit? Nee, de meeste van degenen die standvastig bleven, waren de crme de la crme van de gelovigen die de belangrijke training al hadden genoten.

Als zij niet een dergelijke training zouden hebben gehad, denk je dat ze dan standvastig zouden zijn gebleven?

17

Vertrouwen hebben in de weg die je volgt

Er bestaat geen twijfel over; hoe meer overtuigd de Moslim is van het pad dat hij volgt, hoe standvastiger hij zal zijn om zich eraan vast te houden. Er bestaan vele manieren om dit te kunnen bereiken, onder ander de volgende:

1. Beseffen dat de weg die je volgt niet iets is dat pas in deze eeuw is begonnen, maar al oud
is, die de Profeten, sprekers van waarheid, geleerden, martelaren en rechtvaardige personen voor jou hebben gevolgd. Dit zal jouw gevoelens van eenzaamheid verminderen en je vervreemding vervangen voor een gevoel van troost en je verdriet zal omslaan in vreugde omdat je beseft dat al deze mensen je broeders zijn op deze weg en methodologie.

2. Beseffen dat je behoort tot de uitverkorenen. Allaah de Verhevene zegt:

"Zeg (O Mohammed): "Alle lof zij Allaah en vrede voor Zijn dienaren en degenen die Hij Verkoos." Is Allaah beter, of wat zij (Hem) aan deelgenoten toekennen?" (Soerat an-Naml (27), Ayah 59)

"Daarna deden Wij degenen die Wij verkozen van Onze dienaren het Boek erven..." (Soerat Faatir (35), Ayah 32)

"Zo verkiest jouw Heer jou en onderwijst Hij jou de uitleg van de vertellingen..." (Soerat Yoesoef (12), Ayah 6)

Zoals Allaah de profeten heeft uitverkoren, zo hebben rechtvaardigen ook een deel in deze uitverkorenheid, dat inhoudt dat zij de kennis van de profeten hebben gerfd.

18

Hoe zou jij je voelen als Allaah jou levenloos had geschapen, of als een dom beest, of een athestische Kaafir, of iemand die tot Bid'ah oproept, of een immorele zondaar, of een Moslim die anderen niet naar de Islaam oproept, of iemand die naar een weg oproept dat vol zit met fouten? Besef je niet dat dit gevoel van het uitverkoren zijn door Allaah en het behoren tot degenen die oproepen tot de weg van de Ahloes-Soennah wal-Djamaa'ah een van de factoren is die jou standvastig zal houden in jouw methodologie en op dit pad?

19

Anderen naar Allaah uitnodigen (Da'wah)

De ziel die niet actief is zal stagneren. Een van de belangrijkste gebieden waarin iemand actief kan zijn, is het gebied van Da'wah, anderen naar Allaah uitnodigen. Dit is het werk van de Profeten, werk dat jou van straf zal verlossen, je jouw aanleg doet realiseren en jou in staat stelt om geweldige dingen te bereiken.

"Roep daarom (op tot de Islaam), en wees standvastig zoals jou is bevolen..." (Soerat as-Shoerah (42), Ayah 15)

Het is niet juist om te zeggen dat iemand noch vooruitgang boekt, noch achteruit gaat (want als je geen vooruitgang maakt, dan ben je achteruit aan het vallen, niemand is statisch). Als iemand niet bezig is met daden van aanbidding en gehoorzaamheid, dan zal hij bezig zijn met zonde en ongehoorzaamheid, en geloof neemt toe en neemt af (het blijft niet constant).

Naar de juiste methodologie oproepen, door hier tijd aan te wijden, door mentale en fysieke inspanning en het hardop te uiten, zodat Da'wah de grootste zorg van de Moslim wordt, zal de inspanningen van de Shaytaan, om hem te verleiden en te misleiden, tegenhouden. Behalve dit, zal de uitdaging van obstakels en hardnekkige personen op de weg van de Da'wah de Daa'iyah11 sterker maken in het geloof.

Naast het feit dat het voor een grote beloning zorgt, is Da'wah ook een middel om standvastig te blijven in het geloof en een bescherming tegen afvalligheid, omdat het voor degene die aanvalt niet nodig is om zichzelf te beschermen, en Allaah is met de Islaamverkondigers en maakt hen standvastig.

De Islaamverkondiger is als een dokter die ziekte met zijn ervaring en kennis bestrijdt: door de ziekte in anderen te bestrijden zal hij de laatst waarschijnlijke zijn die eraan zal lijden.

11

Daa'iyah: iemand die zich bezig houdt met Da'wah (het verkondigen van de Islaam

20

In de buurt blijven bij mensen die je helpen standvastig te blijven

Dit zijn mensen naar wiens karakteristieken de Profeet {Salla Allaahoe alayhi wa sallam} verwees in de Hadieth: "Onder de mensen bevinden zich zij die de weg naar goedheid openen en de weg naar het slechte sluiten." 12

Zoeken naar geleerden, rechtvaardige personen en gelovige doeaat, en dicht bij ze in de buurt blijven, is een belangrijk hulpmiddel om standvastig te blijven. Wanneer tijden van beproeving zich voordeden in het Islamitische tijdperk, hielp Allaah de Moslims standvastig te blijven door middel van hulp van een aantal personen. 'Ali ibn al-Madeeni {Rahimahoellaah} zei: "Allaah steunde Zijn Religie met as-Siddhieq (Aboe Bakr) ten tijde van de Riddeh (afvalligheid), en met Ahmad tijdens de beproeving."

Denk na over wat Ibn Al-Qayyim {Rahimahoellaah} zei over de rol van zijn Sheikh, Sheikh AlIslaam (Ibn Taymiyyah) in het helpen van moslims om standvastig te blijven: "Wanneer onze angst te groot werd en wij het ergste begonnen te denken en dingen te moeilijk voor ons werden, konden wij bij hem komen. We hoefden hem alleen te zien en zijn woorden te horen en dat alles ging dan weg en werd vervangen door rust, kracht, zekerheid en kalmte. Glorie zij Degene Die Zijn dienaren heeft doen getuigen van het Paradijs voordat zij Hem ontmoetten, zijn deur (van het Paradijs) voor hen opende in deze wereld en ervoor heeft gezorgd dat zij de geurige briezen ervan voelden zodat zij al hun energie wijdden aan het streven ernaar en het wedijveren ervoor." 13

Hier is Islamitische broederschap noodzakelijk als een basisbron voor standvastigheid. Jouw rechtvaardige broeders, leiders en onderwijzers zijn voor jou een bron van hulp op het pad, een sterke pilaar waarop je kunt steunen Zij kunnen jou standvastiger maken door de Aayaat die zij kennen en de wijsheid die zij bezitten. Klem je aan hen vast en leef onder hen; wees niet alleen, opdat de shayaatien jou niet zullen overweldigen, want het schaap dat de wolf eet is degene die zich afzondert van de kudde.

12

Hasan, overgeleverd door Ibn Maadjah van Anes, 237, en door Ibn 'Aasim in Kietaab as-Soennah, 1/127. Zie ook As-Sielsalah as-Sahiehah, 1332 13 Al-Waabil as-Saayib, blz 97

21

Overtuigd zijn van de hulp van Allaah en dat de toekomst aan de Islaam toebehoort

Wij dienen zelfs nog standvastiger te zijn wanneer overwinning is vertraagd, opdat wij niet afdwalen nadat wij standvastig waren. Allaah de verhevene zegt: "En hoevelen van de Profeten vochten er niet, vergezeld van vele mensen en zij de verloren de moed niet, wanneer zij op de Weg van Allaah door rampspoed getroffen werden. En zij verzwakten niet en zij gaven zich niet over en Allaah houdt van de geduldigen. En hun woorden waren niet anders dan dat zij zeiden: "Onze Heer, vergeef ons onze zonden en onze overdrijvingen met betrekking tot onze zaak en maak ons standvastig en help ons tegen het ongelovige volk." En Allaah gaf hen (daarom) een beloning in de wereld en een goede beloning in het Hiernamaals. En Allaah houdt van de weldoeners." (Soerat Aal-'Imraan (3), Ayah 146-148)

Toen de bBoodschapper van Allaah Salla Allaahoe alayhi wa sallam} zijn onderdrukte metgezellen wilde kalmeren en standvastig wilde maken, vertelde hij hen, ten tijde van onderdrukking en beproeving, dat de toekomst toebehoort aan de Islaam. Wat zei hij? Al-Boekhaarie heeft overgeleverd van Khabbaab dat hij heeft gezegd: "Allaah zal de zaak (de Islaam) zeker voltooien, totdat een reiziger in staat zal zijn om van San'aa naar Hadhramawt te reizen, en niets zal vrezen behalve Allaah en de wolf die zijn schapen aan zou kunnen vallen." 14

De jonge generatie vertellen over de Ahadieth, die de blijde tijding geven van het feit dat de toekomst aan de Islaam toebehoort, is een belangrijk onderdeel van hun onderwijs en training om sterk te staan in hun Religie.

14

Overgeleverd door Al-Boekhaarie; zie Fath al-Baari, 7/165

22

De realiteit van valsheid (leugens) begrijpen en er niet misleid door worden


Allaah de Barmhartige, de Genadevolle, zegt ons: "Laat je niet verleiden door het (genietend) rondgaan van degenen die ongelovig zijn in het land." (Soerat Aal-Imraan (3), Ayah 196)

En: "...Wat het schuim betreft, het verdwijnt als iets nutteloos..." (Soerat Ar-Ra'd (13), Ayah 17)

Dit is een les voor degenen die een verstand bezitten, om de valsheid niet te vrezen of zich eraan te onderwerpen. De Qor'aan toont ons ook de doelen en middelen van de mensen van valsheid, zoals Allaah de Verhevene zegt: "En zo leggen Wij de verzen uit. En opdat de weg van de zondaren duidelijk wordt." (Soerat Al-An'aam (6), Ayah 55)

Zodat moslims niet worden getroffen, zonder dit te merken, en zodat zij weten van welke richting de Islaam zal worden aangevallen.

Hoe vaak hebben we wel niet gezien en gehoord over bewegingen die ineen zijn gestort en doe'aat die hun standvastigheid hebben verloren vanwege aanvallen die zij niet verwacht hadden, wat te wijten is aan hun onwetendheid over hun vijanden.

23

De karakteristieken verwerven die zullen helpen om standvastig te blijven


De belangrijkste hiervan is sabr (geduld). Al-Boekhaarie en Moeslim hebben overgeleverd dat de Profeet {Salla Allaahoe alayhi wa sallam} heeft gezegd: "Niemand is een geschenk gegeven dat beter en rijkelijker is dan geduld."15 Het beste geduld wordt aan het begin van een ramp verkregen, en wanneer een persoon iets onverwachts overkomt, zal de ramp hem overweldigen en hij zal zijn standvastigheid verliezen als hij geen geduld heeft.

Denk na over wat Ibn Al-Djawzi {Rahimahoellaah} zei: "Ik zag een oude man, van ongeveer tachtig jaar, die altijd gewend was om naar de Djamaa'ah gebeden te komen. Een zoon van zijn dochter stierf en hij zei: "Niemand moet meer tot Allaah bidden, want Hij reageert (verhoort het gebed) niet." Vervolgens zei hij:"Allaah is hardnekkig en laat ons geen zoon na." 16 Verheven is Allaah boven wat hij heeft gezegd. Toen de moslims in Oehoed verslagen waren, was dit onheil geheel onverwachts, omdat Allaah hen de overwinning had beloofd. Maar Allaah heeft hen een harde les geleerd door het bloed van de martelaren. "En toen een ramp jullie trof (bij Oehoed), hoewel jullie (je vijanden) met een dubbele ramp getroffen hebben (bij Badr), (waarom) zeggen jullie dan: "Waar komt dat vandaan?" Zeg: "Dat komt van jullie zelf." (Soerat Aal-'Imraan (3), Ayah 165) Hoe konden zij hier de oorzaak van zijn? "...totdat jullie versaagden, en met elkaar redetwisten over de opdracht en jullie gehoorzaamden (de Profeet) niet nadat hij jullie liet zien waarvan jullie hielden. Er zijn er onder jullie die het wereldse willen..." (Soerat Aal'Imraan (3), Ayah 152)

15

Overgeleverd door Al-Boekhaarie in Kietaab az-Zakaat, Baab al-Isti'faaf 'an al-mas-alah; en door Moeslim in Kietaab az-Zakaat, Baab Fadl al-Ta'affoef was-Sabr. 16 At-Thabaat 'inda l-Mawt door Ibn al-Djawzie, blz 34.

24

Het advies van rechtgeschapen personen

Wanneer de Moslim wordt geconfronteerd met beproevingen en zijn Heer hem test om hem te zuiveren, is een van de middelen die Allaah hem schenkt om standvastig te blijven, een rechtgeschapen persoon die hem zal adviseren en helpen. Door de woorden van die persoon helpt Allaah de gelovige om standvastig te blijven en Hij leidt zijn stappen. Deze woorden doen hem herinneren aan Allaah, de ontmoeting met Hem, Zijn Paradijs en Zijn Hel. Er volgen een aantal voorbeelden van het leven van Imaam Ahmad beproeving was ingetreden en eruit kwam als puur goud.
{Rahimahoellaah},

die de

Hij werd in kettingen naar Al-Ma-moon gebracht, en (Al-Ma-moon) had hem al zo'n strenge waarschuwing gegeven voordat hij hem bereikt had, dat een bediende zei: "Het doet me pijn, O Aboe 'Aboellaah, dat Al-Ma-moon een zwaard heeft uitgetrokken dat hij nog nooit eerder heeft uitgetrokken, en hij zweert bij zijn relatie tot de Boodschapper van Allaah {Salla Allaahoe alayhi wa sallam} dat hij jou zeker zal doden met dat zwaard als je niet accepteert wat hij zegt over dat de Qor'aan is geschapen." 17

Op dit moment, namen de intelligente geleerden de gelegenheid om tegen hun Imaam woorden te zeggen die hem zouden helpen om standvastig te blijven. Ad-Dhahabie levert over van Aboe Dja'far al Anbaari : "Toen Ahmad naar Al-Ma-moon werd gebracht, werd ik hierover ingelicht, dus stak ik de Eufraat over en vond hem in een herberg zitten, waar ik hem begroette. Hij zei: "O, Aboe Dja'far, waarom heb je de problemen opgezocht (door naar hier te komen)?" Ik zei:"Luister naar mij, vandaag ben je de leider en de mensen volgen jou. Bij Allaah, als jij accepteert dat de Qor'aan is geschapen, zullen veel mensen hiermee instemmen, maar als je dit niet doet, dan zullen zij dit ook niet doen. Zelfs als deze man (Al-Ma-moon) jou niet zal vermoorden, dan nog zul je sterven, omdat de dood onvermijdelijk is, dus vrees Allaah en stem niet in met (Al-Ma-moon)." Ahmad begon te wenen en zei: "Maa shaa Allaah." Vervolgens zei hij: "O Aboe Dja'far, zeg het nog eens", dus herhaalde ik het nogmaals en hij bleef maar zeggen "Maa shaa Allaah."
17

Al-Bidaayah wan-Nihaayah, 1/332

25

Ten aanzien van het feit dat hij naar Al-Ma-moon werd gebracht zei Imaam Ahmad: "Wij bereikten Ar-Rabbah met middernacht, en een man kwam naar ons toe en zei: "Wie van jullie is Ahmad ibn Hanbal? Hem werd geantwoord: "Deze man." Hij zei tegen de kamelendrijver: "Langzaam aan." Vervolgens zei hij: "Luister naar mij, waarom zou je bezorgd moeten zijn als je hier vermoord zou worden en naar het Paradijs zal gaan?" Toen zei hij: "Moge Allaah jou bijstaan," en vertrok. Ik vroeg naar hem en mij werd verteld: "Hij is een Arabier van de stam van Rabee'ah die in wol handelt in de woestijn. Zijn naam is Djaabir ibn'Aamir en ze zeggen goede dingen over hem." 18

In Al-Bidaayah wan-Nihaayah wordt er gezegd dat een bedoeen tegen Imaam Ahmad zei: Luister naar mij, jij bent een vertegenwoordiger van de mensen, wees dus geen slecht nieuws voor hen. Jij bent vandaag de leider van de mensen, hoed je er dus voor om te doen wat zij jou vragen, opdat je niet hun zonden zult dragen op de Dag der Verrijzenis. Indien je van Allaah houdt, draag dit dan met geduld, want het enige wat tussen jou en het Paradijs staat, is dat je vermoordt zult worden.

Imaam Ahmad zei: "Zijn woorden versterkten mijn vastberadenheid om niet dat te doen wat zij van mij vroegen." 19

Het is overgeleverd dat Imaam Ahmad heeft gezegd: "Ik heb in die tijd nooit sterkere woorden gehoord dan wat een bedoeen tegen mij zei in Rahbat Tawq, een dorp tussen AlRaqqah en Baghdaad op de wallen van de Eufraat. Hij Zei: "O Ahmad, als zij jou voor de waarheid vermoorden, zul je een shahied (martelaar) zijn, en als je blijft leven, zul je geprezen worden." En zo werd mijn hart sterk." 20

Imaam Ahmad heeft over de jonge man, Mohammed Ibn Noeh, die hem ten tijde van de beproeving vergezelde, gezegd: "Ook al was hij nog zo jong, hij bezat zo veel kennis, en ik heb nooit iemand gezien die zich meer hield aan de geboden van Allaah dan Mohammed Ibn Noeh, en ik hoop dat zijn afloop goed was. Hij zei op een dag tegen mij: "O Aboe Abdoellaah, jij bent niet zoals ik. Jij bent een man die gevolgd wordt door mensen en zij
18 19

Siyer A'laam an-Noebalaa van Imam Ad-Dhahabie, 11/238-241. Al-Bidaayah wa n-Nihaayah, 1/332. 20 Siyer A'laam an-Noebalaa-e, 11/241.

26

strekken hun nekken uit om te zien wat jij zult doen, dus vrees Allaah en houdt je aan zijn geboden." Vervolgens stierf hij en ik bad het Djanaazahgebed (begrafenisgebed) voor hem en begroef hem." 21

Zelfs zijn medegevangenen, die Imaam Ahmad gewoonlijk in kettingen in het gebed leidde, hebben een rol gespeeld bij het helpen om standvastig te staan. Op een dag zei Imaam Ahmad toen hij in de gevangenis was: "Het maakt mij niets uit om hier in de gevangenis te zijn - het is niet anders dan mijn huis - of om gedood te worden door het zwaard, maar ik ben bang voor de beproeving om met de zweep geslagen te worden. Een van de andere gevangenen hoorde hem en zei: "Wees niet bezorgd, O Aboe Abdoellaah, het zijn maar twee slagen met de zweep, daarna zul je niet voelen waar de rest neerkomt. Het was alsof dit hem geruststelde en kalmeerde. 22

Probeer dus raad te vragen aan rechtschapen mensen en probeer het te begrijpen als het je wordt gegeven. Vraag om hun raad voordat je op reis gaat, als je denkt dat iets je zou kunnen overkomen. Vraag om hun raad wanneer je tegen een aantal beproevingen stuit, of voordat je geconfronteerd wordt met een aantal testen die je verwacht. Vraag om hun raad als je aangesteld wordt tot een gezagspositie of wanneer je iets van rijkdom erft. Zorg ervoor dat je standvastig blijft en help anderen om dit te doen. Allaah is de Beschermer van de gelovigen.

21 22

Siyer Alaam an-Noebalaa-e. Siyer A'laam an-Noebalaa-e, 11/240.

27

Denken aan de verrukking van het Paradijs, de straffen van het Hellevuur en het gedenken van de dood

Het Paradijs is de verblijfplaats van vermaak, de troost voor degenen die bedroefd zijn en de uiteindelijke bestemming van de gelovigen. De ziel is van nature niet geneigd om offers te brengen, hard te werken of standvastig te staan, tenzij het iets in de plaats krijgt die moeilijkheden gemakkelijk maken en helpt om de obstakels op zijn weg te overwinnen. Degene die van de beloning weet, zal het makkelijk vinden om hard te werken, omdat hij zich ervan bewust zal zijn dat als hij niet standvastig blijft, hij het Paradijs aan zich voorbij laat gaan, die zo uitgestrekt is als de hemelen en de aarde. De ziel heeft iets nodig om het boven het stof van de aarde te tillen en te verheffen naar de hemelse wereld.

De Profeet {Salla Allaahoe alayhi wa sallam} was gewend om het Paradijs te noemen om zijn metgezellen aan te moedigen standvastig te blijven. Volgens een Hasan Sahieh Hadieth, liep de Boodschapper van Allaah {Salla Allaahoe alayhi wa sallam} voorbij Yaasir, 'Ammaar en Oem 'Ammaar toen zij gepijnigd werden voor de zaak van Allaah en zei: "Geduld, familie van Yaasir, geduld, familie van Yaasir, want jullie bestemming is het Paradijs." 23 De Profeet {Salla Allaahoe alayhi wa sallam} was gewend om de Ansaar te zeggen: "Jullie zullen na mijn dood tegenover zelfzuchtige personen komen te staan, heb dus geduld totdat je mij bij de Hawdh (basin, op de Dag des Oordeels) ontmoet." 24

Men behoort op dezelfde wijze te denken over de situatie van beide groepen (gelovigen en Koeffaar) in het graf, de verzameling, de afrekening, de schalen der gerechtigheid, de brug over de Hel en de andere gebeurtenissen van het Hiernamaals. Het gedenken van de dood beschermt de Moslim tegen terugval en het helpt hem om binnen de grenzen te blijven die Allaah heeft gelegd, zodat hij ze niet overtreedt. Als hij beseft dat de dood dichterbij is dan zijn eigen schoenveters en dat zijn tijd op elk moment kan komen, hoe kan hij zichzelf dan uit laten glijden of volharden in afwijking? Vandaar dat de Profeet {Salla Allaahoe alayhi wa sallam} zei: "Gedenk altijd de verwoester van plezier" 25

23 24

Overgeleverd door Al-Haakim, 3/383; het is een Hasan Sahieh Hadieth. Zie Fiqh As-Sierah, Al-Albaani, blz 103. Hierover zijn Al-Boekhaarie en Moeslim overeengestemd; Moettafaqoen 'alayh. 25 Overgeleverd door At-Tirmidhie, 2/50, als Sahieh gecategoriseerd in Irwa-oel Ghaliel, 3/145.)

28

Situaties waarin standvastigheid vereist is

Er zijn vele situaties die in detail besproken behoren te worden, maar we kunnen ze hier alleen in het kort vermelden. Tijden van beproevingen en tegenspoed: Beproevingen en tegenspoeden kunnen ervoor zorgen dat het hart verandert. Of het nou lichte of zware beproevingen zijn, alleen degenen die een verstand bezitten en wiens harten gevuld zijn met geloof kunnen standvastig blijven. Onder de verschillende soorten van beproevingen behoren:

1- De beproeving van rijkdom. Allaah de Almachtige, de Verhevene zegt:


"En onder hen zijn er die aan Allaah beloofden: "Als Hij ons van Zijn gunst schenkt, dan zullen wij bijdragen geven en dan zullen wij zeker tot de rechtschapenen behoren." Maar wanneer Hij hen dan van Zijn gunst heeft geschonken, dan zijn zij er gierig mee en wenden zij zich af (van hun belofte)..." (soerat At-Tawbah (9), Ayah 75-76)

2- De beproeving van wereldse macht en gezag. Allaah de Alwetende zegt:


"En wees zelf geduldig met degenen die hun Heer in de morgen en de avond aanroepen, zij wensen Zijn Aangezicht. En wend jouw ogen niet af van hen omdat jij de versierselen van het wereldse leven wenst. En gehoorzaam niet degene wiens hart Wij Onze gedachtenis hebben doen veronachtzamen en (die) zijn begeerten volgt: en hij is in overtreding in zijn zaak." (Soerat Al-Kahf (18), Ayah 28)

Over het gevaar van deze twee soorten beproevingen heeft de Profeet {Salla Allaahoe alayhi wa sallam} gezegd: "Twee hongerige wolven die naar de schapen zijn gestuurd, zijn even schadelijk als het verlangen van een persoon naar rijkdom en eer ten koste van zijn Religie." 26
26

Overgeleverd door Imaam Ahmad in al-Moesned, 3/460; zie ook Sahieh Al-Djamie', 5496.

29

Dit betekent dat het verlangen van een persoon naar rijkdom en eer, meer schade zal aanrichten aan zijn Religie, dan de schade die aangericht is door twee hongerige wolven aan een kudde schapen.

3- De beproeving van iemands echtgenote. Allaah de Verhevene zegt:


"...er zijn er onder jullie vrouwen en jullie kinderen die vijanden zijn. Kijk daarom voor hen uit..." (Soerat At-Taghaaboen (64), Ayah 14)

4- De beproeving van kinderen. De Profeet

{Salla Allaahoe alayhi wa sallam}


27

heeft gezegd:

"Kinderen zijn de oorzaak van lafheid, vrekkigheid en verdriet."

5- De beproeving van de vervolging, onderdrukking en onrechtvaardigheid. Allaah heeft dit


in de meest beeldende termen in de Qor'aan beschreven: "Verdoemd zijn de gravers van de kuil. Van het vuur met zijn brandhout. Toen zij er omheen zaten. En zij getuige waren van wat zij de gelovigen aandeden. En zij wreekten zich alleen op hen omdat zij geloofden in Allaah, de Geweldige, de Geprezene. Degene die de heerschappij over de hemelen en de aarde heeft. En Allaah is Getuige over alle zaken." (Soerat Al-Boeroedj (85), Ayah 4-9)

Al Boekhaarie heeft overgeleverd van Khabbaab {Radiyallaahoe anhoe} die zei: "Wij klaagden bij de Boodschapper van Allaah {Salla Allaahoe alayhi wa sallam} toen hij op zijn mantel lag te rusten in de schaduw van de Ka'bah. Hij {Salla Allaahoe alayhi wa sallam} zei: "Onder de mensen die vr jullie kwamen, was een man die gepakt en gestopt werd in een gat in de bodem dat voor hem werd gegraven, toen werd een zaag op zijn hoofd geplaatst en hij werd in twee stukken gezaagd, een ijzeren kam werd gebruikt om het vlees van zijn beenderen te scheuren, maar dit deed hem niet van zijn religie afkeren." 28

27

Overgeleverd door Aboe Ya'laa, 2/305- het heeft tevens (bekrachtigde) bevestigde overleveringen. Zie ook Sahieh Al-Djaamie', 7037. 28 Overgeleverd door Al-Boekhaarie, zie Fath al-Baari, 12/315

30

6- De beproeving van de Dadjaal ('antichrist'), wat de grootste beproeving op Aarde is. De


Profeet {Salla Allaahoe alayhi wa sallam} heeft gezegd: "O mensen, er is geen grotere fitnah (beproeving) op aarde geweest sinds Allaah Aadam heeft geschapen, dan de beproeving van de Dadjaal. O dienaren van Allaah, O mensen, blijf standvastig, want ik zal hem aan jullie op zo'n manier beschrijven, welke geen enkele Profeet vr mij beschreven heeft." 29

29

Overgeleverd door Ibn Maadjah, 2/1359; zie Sahieh' Al-Djaamie' 7752.

31

Conclusie

Met betrekking tot het hart en de beproevingen waaraan het onderhevig is, heeft de Profeet {Salla Allaahoe alayhi wa sallam} gezegd: "Harten worden blootgesteld aan beproevingen, de een na de ander. Elk hart dat hieraan bezwijkt, wordt bevlekt met een zwarte vlek, elk hart dat dit (de beproevingen) weerstaat, wordt puur wit, totdat alle harten tot een van deze twee soorten behoren. Het witte hart is intens wit en het zal niet worden geschaad door beproevingen zo lang als de hemel en de aarde bestaan, en het zwarte hart is intens zwart en het herkent het goede niet, noch verbiedt het het slechte, behalve dat wat bij zijn eigen ideen en verlangens past." 30

Standvastigheid in Djihaad. "O jullie die geloven, als jullie een leger treffen, weest dan standvastig en gedenkt Allaah veelvuldig. Hopelijk zullen jullie welslagen." (Soerat Al-Anfaal (8), Ayah 45)

En van de grootste zonden (kabaar) in onze Religie is weglopen van het slagveld. Toen de Profeet {Salla Allaahoe alayhi wa sallam} aarde op zijn rug droeg toen zij de greppel (Al-Khandaq) aan het graven waren, herhaalde hij met de gelovigen: "Maak ons standvastig wanneer wij onze vijand ontmoeten." 31

Standvastigheid bij het vasthouden aan de Menhadj (Methodologie van de Qor'aan en de Soennah). "Onder de gelovigen zijn er mannen die de belofte die zij aan Allaah gedaan hebben trouw blijven. Onder hen zijn er wiens wens vervuld is (omwille van Allaah gedood zijn) en anderen die (daarop) wachten. En zij hebben niets veranderd (in hun belofte)." (Soerat Al-Ahzaab (33), Ayah 23) Hun principes zijn hen geliefder dan hun eigen zielen, en hun besluit kent geen overeenkomst.

30 31

Overgeleverd door Imaam Ahmad, 5/386, en door Moeslim, 1/128. Deze versie is overgeleverd door Moeslim Overgeleverd door Al-Boekhaarie, in Kietaab al-Ghazawaat, Bab Ghazwat Al-Khandaq. Zie al-Fath, 7/399

32

Standvastigheid ten tijde van de dood. De gelovigen en de immorele mensen worden op de moeilijkste en meest stressvolle momenten onthouden van standvastigheid, en zij kunnen de Shahaadah op het moment van de dood niet uitspreken- hetgeen een van de tekenen is van een slecht einde. Er werd een man tijdens zijn doodsstrijd verteld om Laa ilaaha illa Allaah te zeggen en hij begon zijn hoofd van rechts naar links te bewegen, weigerend het te zeggen. Een andere persoon begon te zeggen: "Dit is een voortreffelijk aandeel, dit is een koopje," toen hij aan het sterven was. Een derde persoon begon de namen van verschillende schaakstukken te noemen, en een vierde begon melodien van liedjes te neurin, of de naam te noemen van iemand van wie hij hield. Dit is omdat deze dingen hem hebben afgeleid van de gedachtenis van Allaah in deze wereld.

Je zou sommige van deze mensen met een verzwart gezicht kunnen zien, of met een vieze geur, of zich van de Qiblah afkerend - Laa hawla wa laa qoewatta illa Billaah (er is geen macht en geen kracht buiten Allaah).

Maar de mensen van rechtschapenheid, die de Soennah volgen, worden door Allaah geholpen om standvastig te blijven tijdens de doodstrijd, en zodoende zullen zij de Shahaadatayn32 uitspreken. Je zou sommigen van hen met een verblijd gezicht en een aangename geur kunnen zien, eruitziend alsof zij goed nieuws horen wanneer zij hun zielen van hun lichamen worden weggenomen.

Dit is een voorbeeld van n van degenen die Allaah hielp om standvastig te blijven ten tijde van de dood. Zijn naam was Aboe Zar'ah Ar-Raazi. n van de Imaams van de geleerden van de Hadieth zei: "Aboe Dja'far Mohammed Ibn 'Ali Warraaq Aboe Zar'ah heeft gezegd; "Wij waren met Aboe Zar'ah in Shahraan, een van de dorpen van Ar-Riyy, toen hij op sterven lag en Aboe Haatim, Ibn Waarah, Al-Moendzier Ibn Shaadhaan en anderen waren met hem. Zij herinnerden zich de hadieth, "vertel degenen die stervende zijn om 'Laa ilaaha illa Allaah' te zeggen," maar zij voelden zich te verlegen om Aboe Zar'ah te vertellen dat hij dit moest zeggen.

32

Shahaadatayn is de tweevoudsvorm van Shahaadah (getuigenis).

33

Zij zeiden: "Laten wij de hele Hadieth noemen." Dus Ibn Waarah zei: "Aboe 'Aasim heeft ons gezegd, dat 'Abd al-Hameed Ibn Dja'far heeft gezegd, dat Saalih...," en hij begon met het zeggen van 'Ibn Abi' maar hij kon niet verder gaan. Toen zei Aboe Haatim: 'Boendaar heeft ons gezegd dat Aboe 'Aasim heeft gezegd, dat 'Abd alHameed Ibn Dja'far heeft gezegd, dat Saalih", maar hij kon (ook) niet verder en de rest bleef stil. Toen opende Aboe Zar'ah zijn ogen en zei terwijl hij aan het sterven was: "Boendaar heeft ons gezegd, dat Aboe 'Aasim heeft gezegd, dat 'Abd alHameed heeft gezegd, dat Saalih ibn Abi Ghareeb heeft gezegd, dat Katheer Ibn Moerrah heeft gezegd, dat Moe'aadz Ibn Djabal heeft gezegd: "De Boodschapper van Allaah heeft gezegd: "Iedereen van wie de laatste woorden zijn; 'Laa ilaaha illa Allaah', zal het Paradijs betreden" Vervolgens vertrok zijn ziel, moge Allaah hem genadig zijn." 33

Dit zijn degenen over wie Allaah de Verhevene zegt: "Voorwaar, degenen die zeggen: "Onze heer is Allaah," en die vervolgens standvastig zijn: over hen zullen de engelen neerdalen (en zeggen): "Weest niet bevreesd en niet treurig, en weest verheugd met het Paradijs dat aan jullie is beloofd." (Soerat Foessilat (41), aayah 30.)

O Allaah, laat ons tot hen behoren. O Allaah wij vragen U om vastberadenheid en wijsheid en om ons aan de Islaam te doen vasthouden. En het einde van ons gebed is: Geprezen zij Allaah, de Heer der Werelden.

33

Siyer A'laam an-Noebalaa-e, 13/76-85.

34

Centres d'intérêt liés