Vous êtes sur la page 1sur 42

INSTRUKCJA SERWISOWA

Wagi serii AG

Zastrzega si mo liwo zmian

Plik: AG-52000-05-06 AG0M55.doc

INSTRUKCJA SERWISOWA Spis treci: 1.Wstp ______________________________________________________________________________________________ 4 1.1 Oglna budowa wagi _________________________________________________________________________________ 4 2.Opis programu wagi ___________________________________________________________________________________ 6 2.1 Klawisze wagi_______________________________________________________________________________________ 7 2.2 Kolejno programowania ustawie wagi__________________________________________________________________ 8 3. Opis menu serwisowego _______________________________________________________________________________ 8 3.1 Wejcie do menu serwisowego _________________________________________________________________________ 8 3.2 Zasady nawigacji ___________________________________________________________________________________ 10 3.3.Opis opcji i funkcji menu serwisowego ___________________________________________________________________ 3.3.1 Opcja STAN ___________________________________________________________________________________ 3.3.2 Tryb pracy _____________________________________________________________________________________ 3.3.2.1 Wybr typu wagi_______________________________________________________________________________ 3.3.2.2 Aktywacja klawiszy_____________________________________________________________________________ 3.3.2.3 Ustawiania portu RS232C _______________________________________________________________________ 3.3.2.4 Urednianie (ustawianie filtrw wewntrznych) _______________________________________________________ 3.3.2.5 Opcje trybu pracy______________________________________________________________________________ 3.3.2.6 Ustawienia wywietlacza LCD ____________________________________________________________________ 3.3.3 Aktywacja funkcji specjalnych (dostpnych dla u ytkownika) ______________________________________________ 3.3.4 Opcje kalibracji _________________________________________________________________________________ 3.3.4.1 Zero ________________________________________________________________________________________ 3.3.4.2 Kompensacja temperatury _______________________________________________________________________ 3.3.4.3 Liniowo ____________________________________________________________________________________ 3.3.4.4 Kasowanie pamici EEPROM ____________________________________________________________________ 3.3.4.5 Kopiowanie pamici EEPROM____________________________________________________________________ 3.3.4.6 Opcje kalibracji wewntrznej (autokalibracji) _________________________________________________________ 3.3.5 Kodowanie ____________________________________________________________________________________ 11 11 11 12 15 15 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22

3.4 Funkcje specjalne u ytkownika ________________________________________________________________________ 23 3.4.1 Funkcja tary automatycznej__________________________________________________________________________ 23 3.4.2 Funkcja kalibracji zewntrznym wzorcem masy / opcje kalibracji _____________________________________________ 24 3.4.3 Kkalibracja wewntrzna wagi ________________________________________________________________________ 27 4. Opis mechaniki______________________________________________________________________________________ 28 4.1 Budowa mechanizmu wagi____________________________________________________________________________ 28 4.2 Demonta i monta wag AG50-AG600 __________________________________________________________________ 29 4.3 Demonta i monta wag AG1000-AG4000 ____________________________________________________________ 30

4.4 Regulacja mechaniczna wagi__________________________________________________________________________ 31 5.Opis elektroniki ______________________________________________________________________________________ 32 5.1. Regulator z przetwornikiem A/D (EREG 00000/E) _________________________________________________________ 32 5.2. Procesor pyta gwna (EACA 52000/C) _______________________________________________________________ 33 5.3. Kontroler klawiatury i podwietlanie wywietlacza (EKLA 00100/B) ____________________________________________ 34 5.4. Interfejs autokalibracji (ESTS 00100/A)__________________________________________________________________ 34 6.Typowe uszkodzenia wag ______________________________________________________________________________ 35 6.1.Komunikaty o bdach i usterkach ______________________________________________________________________ 35 6.2.Najczciej spotykane usterki _________________________________________________________________________ 35

INSTRUKCJA SERWISOWA

Wykaz rysunkw: SAG-52000-03-05 EREG 00000/E ark.1 EACA 52000/D ark.1 EZAP 52000/D ark.2 EKLA 00100/B ark.1 ESTS 00100/A ark.1 EFZS 01400/B ark.1 Schemat pocze wagi AG Schemat ideowy regulatora z przetwornikiem A/D AD7710 Schemat ideowy wagi z przetwornikiem magnetoelektrycznym AD7710 Schemat przetwornicy +15V/-15V/+5V Schemat ideowy klawiatury wywietlacza graficznego Schemat ukadu autokalibracji Schemat ideowy filtru przeciwzakceniowego

INSTRUKCJA SERWISOWA

1.Wstp
Instrukcja opisuje wagi analityczne serii AG z procesorem 16-bitowym, wywietlaczem graficznym i zasilaczem z programem sterujcym w wersji AG0M55 (lub pniejszej) produkcji firmy AXIS.

1.1 Oglna budowa wagi


Wagi AG100-AG500:

INSTRUKCJA SERWISOWA Wagi AG600:

INSTRUKCJA SERWISOWA Wagi AG1000-AG4000:

INSTRUKCJA SERWISOWA

2.Opis programu wagi


Program skada si z czci dostpnej dla u ytkownika (normalne wa enie, funkcje specjalne) i czci dostpnej jedynie dla serwisu (menu funkcji serwisowych). W dalszym cigu opisane s opcje serwisowe i wybrane funkcje u ytkownika, pozostae funkcje u ytkownika s opisane w instrukcji obsugi lub doczonym do niej zeszycie opisu funkcji specjalnych. Programowanie wagi, tzn. ustawienie trybu pracy programu wagi i zapis niezbdnych parametrw odbywa si poprzez wybr (uaktywnienie) odpowiednich opcji z katalogu serwisowego. Informacje o wybranych opcjach programu i wartoci parametrw zapisywane s w pamici danych (EEPROM). W celu uniknicia ingerencji osb niepowoanych zastosowano 5-cyfrowy kod zabezpieczajcy dostp do katalogu serwisowego. Aby wykluczy mo liwo uszkodzenia zawartoci pamici w czasie pracy wagi (np. przez impuls zakcajcy z sieci), zastosowano przecznik blokujcy zapis do pamici. Przecznik S1 znajduje si z tyu wagi. Do przeczania nale y u ywa maego wkrtaka. Niewaciwe ustawienie przecznika jest sygnalizowane na wywietlaczu odpowiednim komunikatem.

2.1 Klawisze wagi

g
0% 100%

Funkcje serwisowe klawiszy: Klawisz MENU / 9 /8 /7 0 / 6 F1F5 / 15, /0 . < > ENTER CLR Funkcja klawisza - wejcie do menu serwisowego / cyfra 9 - kalibracja wewntrzna / cyfra 8 - wysanie danych na zcze RS232C / cyfra 7 - zerowanie (dotyczy wag z oznaczeniem typu AG..R) / cyfra 6 - klawisze funkcyjne (rezerwa) / cyfry 1 - 5 - (rezerwa) / cyfra 0 - kropka dziesitna - klawisze nawigacyjne - wejcie do podmenu funkcji serwisowych, uaktywnianie / dezaktywacja wybranej funkcji serwisowej, zatwierdzenie wpisanej danej liczbowej - kasowanie wprowadzanych danych

INSTRUKCJA SERWISOWA

2.2 Kolejno programowania ustawie wagi


Po wykonaniu napraw mechanicznych lub elektronicznych programowanie wagi nale y wykona w nastpujcej kolejnoci, przy czym punkty 29 wykonywane s w zale noci od potrzeb: 1. Wej do katalogu serwisowego, 2. Ustawi typ wagi (powoduje to ustawienie standardowego trybu pracy dla wybranego typu wagi), 3. Ustawi tryb pracy (je eli jest niestandardowy), 4. Wpisa pierwotne zero wagi, 5. Wykona kalibracj liniowoci 6. Przeprowadzi zewntrzn kalibracj czuoci, 7. Dokona kompensacji temperaturowej (mo na to zrobi tylko w komorze termicznej), 8. Sprawdzi dokadno wskaza przy penym obci eniu i ewentualnie powtrzy kalibracj czuoci, 9. Udostpni potrzebne funkcje specjalne u ytkownika, 10. Zakodowa wag. Uwaga: Ze wzgldu na zdarzajce si w produkcji lub serwisie bdy w postaci niezakodowania wagi, wprowadzono komunikat Waga niezakodowana, ktry pojawia si po ka dym wczeniu wagi i przypomina o koniecznoci jej zakodowania przed oddaniem u ytkownikowi. Komunikat ten podczas programowania wagi mo na omin naciskajc klawisz MENU.

INICJALIZACJA
Waga niezakodowana

AG0M36

3. Opis menu serwisowego


Menu serwisowe zawiera zestaw opcji i funkcji niedostpnych dla u ytkownika, ktrych zaczenie lub nie decyduje o sposobie pracy wagi.

3.1 Wejcie do menu serwisowego


Wczy wag do sieci. Przecznik blokady zapisu znajdujcy si z tyu wagi przeczy w pozycj "ON" (w kierunku zcza zasilania).

Wyczy i wczy wag posugujc si klawiszem I/O, wcisn i trzyma klawisz MENU.

INSTRUKCJA SERWISOWA Waga rozpoczyna autotesty.

INICJALIZACJA
Test procesora Odczyt EEPROMu Test przetwornika Test temper.wewn. Test temper.zewn. Test autokalibracji Po Odczycie EEPROMu i pojawieniu si sygnau dwikowego puci klawisz MENU i szybko nacisn ENTER. Pojawi si chwilowy komunikat:

INICJALIZACJA
Waga zakodowana!

Uwaga: Jeli przecznik S1 znajduje si w niewaciwej pozycji, pojawi si komunikat Przecznik w pozycji OFF i dalsze czynnoci nie bd mo liwe. A nastpnie:

TRYB SERWISOWY
Podaj kod dostpu : 781213

Za pomoc klawiszy cyfrowych wagi wpisa kod dostpu do menu funkcji serwisowych: 781213 i wyj z okna wpisywania kodu naciskajc ENTER.

Wywietlony zostanie chwilowy komunikat:

INICJALIZACJA
Waga niezakodowana!

A nastepnie okno menu serwisowego:

TRYB SERWISOWY
1. Tryb pracy 2. Funkcje 3. Kalibracja 4. Stan 5. Kodowanie 6. Wyjcie

INSTRUKCJA SERWISOWA

3.2 Zasady nawigacji


TRYB SERWISOWY
1. Tryb pracy 2. Funkcje 3. Kalibracja 4. Stan 5. Kodowanie 6. Wyjcie Wybr pozycji menu oznaczonej kolejnym numerem odbywa si przez umieszczenie kursora na wybranej pozycji za pomoc klawiszy lub i naciniciu klawisza ENTER lub >.

TRYB SERWISOWY \ KALIBRACJA


1. Wpisywanie zera 2. Kompensacja temp. 3. Linearyzacja 4. Kasowanie 5. Kopiowanie EEPROM 6. Opcje autokalib. Nagwek okna menu serwisowego zawiera nazw wybranej wczeniej pozycji menu. Przejcie do kolejnych okien odbywa si za pomoc klawiszy < lub > i ENTER. Po odnalezieniu potrzebnej opcji, jej zaczenie lub wyczenie odbywa si za pomoc klawisza ENTER. Stan zaczenia jest sygnalizowany kropk umieszczona w kratce po lewej stronie.

\ TRYB PRACY \ OPCJE PRACY


Tara automatyczna Opcja zerowania Kompensacja 3-punktowa Wyr nienie dziaki Wyjcie Wybr opcji zwizanej z wskazaniem jednej z kilku dostpnych wartoci odbywa si przez zaznaczenie opcji kursorem, u ycie ENTER, a nastpnie przegldanie dostpnych wartoci za pomoc klawiszy < lub > i zatwierdzenie klawiszem ENTER.

\ TRYB PRACY \ USTAWIENIA LCD


1. Kontrast 2. Podwietlenie 3. Wyjcie : : 12 ON

\ TRYB PRACY \ USTAWIENIA LCD


1. Kontrast 2. Podwietlenie 3. Wyjcie : : 12 OFF

Po ustawieniu wszystkich potrzebnych opcji wyjcie z okna menu nastpuje po naciniciu klawisza < lub ustawieniu kursora na pozycji Wyjcie i naciniciu ENTER. W dalszym cigu instrukcji sposb dostpu do opcji i funkcji bdzie przedstawiany jako kaskada kolejnych okien menu serwisowego. 10

INSTRUKCJA SERWISOWA

3.3.Opis opcji i funkcji menu serwisowego


3.3.1 Opcja Stan Opcja Stan pozwala na wyczenie wszystkich opcji wagi, zbdnych podczas czynnoci serwisowych (nie dotyczy podstawowych opcji majcych wpyw na wynik pomiaru) . Zalecane jest wykonanie tej czynnoci przed rozpoczciem naprawy wagi.

TRYB SERWISOWY TRYB SERWISOWY \ STAN 1. Tryb pracy


2. Funkcje 3. Kalibracja 4. Stan 5. Kodowanie 6. Wyjcie Stan Wydruk EEPROM Wydruk kompen. Wydruk linear. Wydruk kalibr. Wyjcie

W celu wybrania opcji Stan nale y przesun kursor (klawiszem nawigacyjnym v) na funkcj serwisow Stan i nacisn klawisz nawigacyjny > lub ENTER. Aktywacja / dezaktywacja funkcji nastpuje w wyniku naciskania klawisza ENTER w czasie, gdy kursor znajduje si na opcji Stan. Aktywacja opcji Stan jest wskazana po wykonaniu czynnoci serwisowych, gdy jest potrzebne sprawdzenie dziaania zaprogramowanych ustawie wagi przed jej zakodowaniem. Zakodowanie wagi automatycznie aktywizuje opcj Stan. Opcja Wydruk EEPROM pozwala na wydrukowanie podstawowych informacji nt. ustawie wagi za pomoc doczonej do wyjcia RS232C drukarki. Podobnie w celu wydruku parametrw kompensacji, linearyzacji i kalibracji nale y wybra kolejne opcje. Wykona zaplanowane czynnoci w katalogu serwisowym i wcisn kilkakrotnie klawisz < w celu przejcia poprzedniego okna, a nastpnie do wa enia, 3.3.2 Tryb pracy Tryb pracy to zbir opcji serwisowych decydujcych o sposobie pracy wagi po wczeniu zasilania (opcje wczane automatycznie). Rozwinicie menu opcji nastpuje po naciniciu klawisza > lub ENTER.

TRYB SERWISOWY
1. Tryb pracy 2. Funkcje 3. Kalibracja 4. Stan 5. Kodowanie 6. Wyjcie

TRYB SERWISOWY \ TRYB PRACY


1. Typ wagi 2. Aktywacja klawiszy 3. Opcje RS-232C 4. Urednianie 5. Opcje trybu pracy 6. Ustawienia LCD 7. Wyjcie

11

INSTRUKCJA SERWISOWA

3.3.2.1 Wybr typu wagi Na wstpie nale y wybra Rodzaj wagi. Dostpne s nastpujce opcje: nielegalizowana, legalizowana i do rozlicze. W zale noci od wybranego rodzaju ustawiane s automatycznie parametry wagi . Waga do rozlicze - zaczenie opcji Zakrycie ostatniej cyfry (d = e), - zaczenie Opcji zerowania, - zaczenie klawisza 0, - wyczenie opcji Wyr nienie dziaki Zmiany dotycz rwnie opcji dostpnych w funkcji kalibracji i zale od poo enia przecznika S1. W przypadku normalnej pracy (przecznik na OFF) dostpna jest tylko opcja wydruku raportu. Po zmianie poo enia przecznika (pozycja ON) dostpna jest opcja kalibracji zewntrznej, wybr odwa nika i wydruk raportu. Parametry autokalibracji wewntrznej (odstp czasu, r nica temperatur) ustawiane s w trybie serwisowym. Autokalibracja wewntrzna nie mo e by przerwana, natomiast kalibracja wewntrzna wywoana przez nacinicie klawisza mo e by przerwana klawiszem CLR. Waga legalizowana - wyczenie opcji Zakrycie ostatniej cyfry (d = e), - wyczenie Opcji zerowania, - zaczenie opcji Wyr nienie dziaki, - wyczenie klawisza 0, W przypadku normalnej pracy (przecznik na OFF) w funkcji kalibracji dostpna jest tylko opcja wydruku raportu. Po zmianie poo enia przecznika (pozycja ON) dostpna jest opcja kalibracji zewntrznej, wybr odwa nika i wydruk raportu. Parametry autokalibracji wewntrznej (odstp czasu, r nica temperatur) ustawiane s w trybie serwisowym. Autokalibracja wewntrzna nie mo e by przerwana, natomiast kalibracja wewntrzna wywoana przez nacinicie klawisza mo e by przerwana klawiszem CLR. Waga nielegalizowana - wyczenie opcji Zakrycie ostatniej cyfry (d = e), - wyczenie Opcji zerowania, - wyczenie opcji Wyr nienie dziaki, - wyczenie klawisza 0, Zarwno w przypadku normalnej pracy (przecznik na OFF) jak i po zmianie poo enia przecznika (pozycja ON) w funkcji kalibracji dostpne s wszystkie opcje. Dostp do parametrw autokalibracji wewntrznej (odstp czasu, r nica temperatur) mo liwy jest przez tryb serwisowy lub przez funkcj kalibracji (je eli jest ona aktywna). Autokalibracja wewntrzna mo e zawsze zosta przerwana klawiszem CLR. Po ustaleniu rodzaju wagi dokonujemy wyboru konkretnego modelu. Pozycje oznaczone >> otwieraj grupy wag o podobnej wartoci zakresu pomiarowego. Np. w celu wybrania wagi AG 1000 nale y wybra najpierw grup AG100, a nastpnie AG1000 i nacisn ENTER.

TRYB SERWISOWY
1. Tryb pracy 2. Funkcje 3. Kalibracja 4. Stan 5. Kodowanie 6. Wyjcie

TRYB SERWISOWY \ TRYB PRACY


1. Typ wagi 2. Aktywacja klawiszy 3. Opcje RS-232C 4. Urednianie 5. Opcje trybu pracy 6. Ustawienia LCD

\ TRYB PRACY \ TYP WAGI


Rodzaj wagi : AG250 >> AG50 >> AG60 >> AG100 >> AG12 legalizowana

\ TYP WAGI \ AG250


AG2.5 AG250

12

INSTRUKCJA SERWISOWA

\ TRYB PRACY \ TYP WAGI


Rodzaj wagi : AG250 >> AG50 >> AG60 >> AG100 >> AG12 legalizowana \ TYP WAGI \ AG50 AG5 AG510 AG50

\ TRYB PRACY \ TYP WAGI


Rodzaj wagi : AG250 >> AG50 >> AG60 >> AG100 >> AG12 legalizowana \ TYP WAGI \ AG60 AG6 AG6F AG60

\ TRYB PRACY \ TYP WAGI


Rodzaj wagi : AG250 >> AG50 >> AG60 >> AG100 >> AG12 legalizowana \ TYP WAGI \ AG100 AG10 AG1000 AG100

\ TRYB PRACY \ TYP WAGI


AG12 >> AG200 >> AG300 >> AG4000 AG500 >> AG600

\ TYP WAGI \ AG200


AG2000 AG200

\ TRYB PRACY \ TYP WAGI


AG12 >> AG200 >> AG300 >> AG4000 AG500 >> AG600

\ TYP WAGI \ AD300


AG3000 AG300

13

INSTRUKCJA SERWISOWA

\ TRYB PRACY \ TYP WAGI


AG12 >> AG200 >> AG300 >> AG4000 AG500 >> AG600

\ TYP WAGI \ AG500


AG500 AG50U

\ TRYB PRACY \ TYP WAGI


AG600 AN100 AN150 AN200 Waga ustawiana Wyjcie

Je eli zachodzi potrzeba ustawienia innych parametrw metrologicznych wagi ni te przypisane standardowo do typw wag, nale y wybra opcj Waga ustawiana i kolejno ustawi nastpujce parametry: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Maksimum - ustawienie nominalnego zakresu wa enia (Max), Przekroczenie - ustawienie wartoci wskazania, powy ej ktrej pojawia si sygnalizacja przeci enia (H), Dziaka odczytowa - ustawienie dziaki odczytowej (d), nale y wpisa potrzebn warto, Dziaka legal. - ustawienie dziaki legalizacyjnej (e), nale y wpisa potrzebn warto, Przecinek - ustawienie pozycji przecinka (liczc od prawej), (0 - brak przecinka), Zakrycie ostatniej cyfry - nie wywietlanie ostatniej cyfry wskazania, Jednostka - ustawienie jednostki masy u ywanej przy wydruku, do wyboru: kg lub g. Klasa dokadn. ustawienie klasy dokadnoci wagi.

\ TRYB PRACY \ TYP WAGI


AD600 >> AN100 >> AN150 >> AN200 >> Waga ustawiana Wyjcie

TYP WAGI \ WAGA USTAWIANA


1. Maksimum 2. Przekroczenie 3. Dziaka odczyt. 4. Dziaka legal. 5. Cyfr po przec. 6. Zakr. ost. cyfry 7. Jednostka 8. Klasa dokadn. 9. Wyjcie : : : : : : : : 500.000 g 500.090 g 0.001 g 0.010 g 3 OFF g II

Wybr opcji odbywa si przez zaznaczenie opcji kursorem, u ycie ENTER, a nastpnie wpisanie lub przegldanie dostpnych wartoci za pomoc klawiszy < lub > i zatwierdzenie klawiszem ENTER.

14

INSTRUKCJA SERWISOWA

3.3.2.2 Aktywacja klawiszy Opcja umo liwia wczenie tylko tych klawiszy wagi, ktre s potrzebne.

TRYB SERWISOWY
1. Tryb pracy 2. Funkcje 3. Kalibracja 4. Stan 5. Kodowanie 6. Wyjcie

TRYB SERWISOWY \ TRYB PRACY


1. Typ wagi 2. Aktywacja klawiszy 3. Opcje RS-232C 4. Urednianie 5. Opcje trybu pracy 6. Ustawienia LCD

\ TRYB PRACY \ AKTYWACJA KLAWISZY


Klawisz MENU Klawisz Klawisz Klawisz >T< Klawisz I/O Klawisz 0

3.3.2.3 Ustawiania portu RS232C

TRYB SERWISOWY \ TRYB PRACY


1. Typ wagi 2. Aktywacja klawiszy 3. Opcje RS-232C 4. Urednianie 5. Opcje trybu pracy 6. Ustawienia LCD

TRYB PRACY \ OPCJE RS-232C


1. Port 1 2. Port 2 3. Wyjcie

OPCJE RS-232C \ PORT 1


1. Prdko 2. Ilo bitw 3. Parzysto 4. Protok 5. Nadawanie 6. Wyjcie : : : : : 4800 8-bit brak LONG klaw. P stab.

Wyboru caych protokw lub poszczeglnych parametrw dokonuje si ustawiajc kursor na odpowiedniej pozycji i naciskajc wielokrotnie klawisz >. Po uzyskaniu waciwych ustawie nale y umieci kursor na pozycji Wyjcie i nacisn ENTER.

Opis protoku LonG KomputerWaga: ENQ=(S I CR LF), WagaKomputer: 16 Bajt, 8 bit, 1stop, no parity, 4800bps) 5 6 7 * * * * 105 104 103 0 0 0 . . . * - spacja (20h), E - jednostka lub miano, 1 2 34 59 10 11 12 13 14 15 16 znak lub spacja spacja cyfra lub spacja cyfra, przecinek lub spacja cyfra spacja k,l,c,p lub spacja g,b,t,c lub % spacja CR LF 15 1 * + 2 3 * 107 0 4 * 106 0 8 * 102 0 . 9 * 101 0 . 10 100 0 11 * 12 * E 13 E 14 * 15 CR 16 LF

INSTRUKCJA SERWISOWA

Uwaga: U ycie sygnau inicjujcego transmisj ENQ=(S I CR LF) powoduje taki sam skutek jak nacinicie klawisza . Mo liwe jest symulowanie pozostaych klawiszy oraz wpisywanie wartoci progw komparatora (funkcja PROGI). Mo liwo ta realizowana jest poprzez wysanie z komputera nastpujcych kodw (szesnastkowo): klawisz T klawisz I/O klawisz MENU klawisz ZERO klawisz dolny prg tHr grny prg tHr -S, T,CR,LF -S, S, CR, LF -S, F, CR, LF -S, Z, CR, LF -S, I, CR, LF -S, L, x,x ... x, CR, LF -S, H, x,x ... x, CR, LF ( 53h, 54h, 0Dh, 0Ah) ( 53h, 53h, 0Dh, 0Ah) ( 53h, 73h, 0Dh, 0Ah) ( 53h, 5Ah, 0Dh, 0Ah) ( 53h, 49h, 0Dh, 0Ah) ( 54h, 4Ch, x=30h39h lub przecinek, 0Dh, 0Ah) max 13 Bajt ( 53h, 48h, x=30h39h lub przecinek, 0Dh, 0Ah) max 13 Bajt

Kabel poczeniowy WK-1 (RS232C, czcy wag z komputerem / zcze 9-pin):

Topografia wyprowadze standardu RS232C : Zcze 9 stykowe - RLSD -RxD -TxD - DTR - masa sygnaowa - DSR -RTS -CTS Zcze 25 stykowe - masa ochronna -TxD -RxD - RTS - CTS - DSR - masa sygnaowa - RLSD - DTR

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 20

Kabel poczeniowy WD-1 (czcy wag z drukark KAFKA):

Ustawienie wewntrznych przecznikw drukarki KAFKA dla prdkoci 4800 bps: SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 on off on off off on off off

16

INSTRUKCJA SERWISOWA

3.3.2.4 Urednianie (ustawianie filtrw wewntrznych) Waga posiada filtr uredniajcy A operujce na wynikach otrzymywanych z przetwornika A/D wagi i filtr uredniajcy B operujcy na wynikach uredniania filtru A, przy czym przy ka dym cyklu pomiarowym zarwno filtr A jak i B otrzymuje jeden nowy wynik do uredniania. Im wiksza ilo wynikw brana jest do uredniania przez filtr tym wiksza intensywno dziaania filtru, a zatem du szy czas oczekiwania na wskazania wagi (ale i wiksza stabilno wskaza). Filtry zmieniaj swoj intensywno dziaania dynamicznie w zale noci od charakteru zmian wynikw z A/D. Mo liwo wyboru filtru znajduje si na pozycji 9 i 10 do wyboru s opcje takie jak: FIR, IIR, Barlet, Blackman, Haninng, Hamming. Rzd (liczba prbek) zastosowanego filtru A lub B jest taka jak wpisano w Urednienie A lub Urednianie B.

TRYB SERWISOWY
1. Tryb pracy 2. Funkcje 3. Kalibracja 4. Stan 5. Kodowanie 6. Wyjcie

TRYB SERWISOWY \ TRYB PRACY


1. Typ wagi 2. Aktywacja klawiszy 3. Opcje RS-232C 4. Urednianie 5. Opcje trybu pracy 6. Ustawienia LCD

TYP WAGI \ UREDNIANIE


1. Filtr mediana 2. Urednianie A 3. Urednianie B 4. Porwnanie A 5. Porwnanie B 6. Porwnanie STB 7. Opn. uredn. 8. Opn. wsk. stb. 9. Typ uredn. A 10. Typ uredn. B 11. Wyjcie : : : : : : : : : : 9 2 8 50000 AC 5.0 d 0.5 d/sek 1.0 sek 0.5 sek FIR N=A FIR N=B

W celu ustawienia filtrw wybiera si odpowiednie parametry: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Filtr mediana szeroko filtru wycinajcego zakcenia w sygnale pomiarowym (0- filtr wyczony, 320 filtr wczony) Urednianie A ilo wynikw z A/D branych do uredniania przez filtr A, je eli zmiana dwch kolejnych wynikw przekracza warto Porwnanie A Urednianie B - ilo wynikw z filtru A branych do uredniania przez filtr B, filtr B wycza si kiedy zmiana dwch kolejnych wynikw przekracza warto Porwnanie B [w dziakach wagi]. Porwnanie STB dopuszczalna prdko zmian wskaza, przy ktrej dziaa jeszcze wskanik stabilizacji [w dziakach wagi / sekund]. Opnienie uredniania B podawane w sekundach opnienie zaczenia uredniania B. Opnienie wskanika stabilizacji- podawane w sekundach zapalenie wskanika stabilizacji.

17

INSTRUKCJA SERWISOWA

3.3.2.5 Opcje trybu pracy

TRYB SERWISOWY
1. Tryb pracy 2. Funkcje 3. Kalibracja 4. Stan 5. Kodowanie 6. Wyjcie

TRYB SERWISOWY \ TRYB PRACY


1. Typ wagi 2. Aktywacja klawiszy 3. Opcje RS-232C 4. Urednianie 5. Opcje trybu pracy 6. Ustawienia LCD

\ TRYB PRACY \ OPCJE PRACY


Tara automatyczna Opcja zerowania Kompensacja 3-punktowa Wyr nienie dziaki Wyjcie

Wczenie i wyczenie opcji wybranej za pomoc kursora nastpuje poprzez u ycie klawisza ENTER. Opis poszczeglnych opcji: Tara Automatyczna Opcja ta jest instalowana standardowo w wagach, w ktrych obsuga ma by ograniczona do minimum. Wczenie tej opcji powoduje utrzymywanie w dugim okresie czasu zera wagi (automatyczne tarowanie). W ka dym cyklu pomiarowym automatycznie zerowane s wskazania wagi. Dla wag z wyczon opcj zerowania wskazanie wywietlacza jest zerowane w caym zakresie wa enia, korekty s nie wiksze ni 0.5 e/sek. W przypadku gdy opcja zerowania jest zaczona wskazanie wywietlacza jest zerowane tylko w zakresie dziaania klawisza zerowania ( 2% Max ), korekty s nie wiksze ni 0.5 e/sek. Dodatkowo w wadze wywietlany jest znaczek sygnalizacji zera (0), zapalajcy si, gdy obci enie mieci si w otoczeniu 0.25 e aktualnej wartoci zera. W trakcie pracy wagi wczenie tej opcji jest sygnalizowane. Czasowego wyczenia dziaania opcji (do momentu wyczenia wagi) u ytkownik mo e dokona poprzez u ycie funkcji Tara automatyczna dostpnej dla u ytkownika. Opcja zerowania Uaktywnienie opcji powoduje wczenie sterowania wskanikami 0 i NET oraz uaktywnienie komunikatu "----" (je eli obci enie spadnie o wicej ni 0.25 e poni ej aktualnej wartoci zera). Kompensacja 3-punktowa Uaktywnienie opcji powoduje , e kompensacja temperaturowa odbywa si w 3 r nych temperaturach. Je eli opcja nie jest aktywna, kompensacja odbywa si w 2 temperaturach (mniej dokadna metoda kompensacji). Wyr nienie dziaki Po wczeniu opcji ostatnia cyfra po przecinku jest zmniejszona. 3.3.2.6 Ustawienia wywietlacza LCD Mo liwe jest ustawienie kontrastu i wyczenie podwietlania wywietlacza wagi.

TRYB SERWISOWY
1. Tryb pracy 2. Funkcje 3. Kalibracja 4. Stan 5. Kodowanie 6. Wyjcie

TRYB SERWISOWY \ TRYB PRACY


1. Typ wagi 2. Aktywacja klawiszy 3. Opcje RS-232C 4. Urednianie 5. Opcje trybu pracy 6. Ustawienia LCD

\ TRYB PRACY \ USTAWIENIA LCD


1. Kontrast 2. Podwietlenie 3. Wyjcie : : 12 ON

18

INSTRUKCJA SERWISOWA

3.3.3 Aktywacja funkcji specjalnych (dostpnych dla u ytkownika) Aktywacja funkcji oznacza udostpnienie jej w u ytkownikowi. Lista udostpnionych funkcji pojawia si w trybie wa enia po naciniciu klawisza MENU. Sposb dziaania poszczeglnych funkcji specjalnych jest opisany w instrukcji obsugi wagi lub w doczanym do niej zeszycie.

TRYB SERWISOWY
1. Tryb pracy 2. Funkcje 3. Kalibracja 4. Stan 5. Kodowanie 6. Wyjcie

TRYB SERWISOWY \ FUNKCJE


Tara automatyczna Liczenie sztuk Sumowanie wa e Sumowanie TOTAL Warto maksymalna Sygnalizacja progw Wskazanie procentw Pomiar gstoci Wczenie filtrw Wybr jednostki Kalibracja Ustawienia RS232-C Ustawienia wydruku Ustawienia czasu Wyjcie

Wybr potrzebnych funkcji nastpuje w wyniku zaznaczenia jej kursorem i naciniciu ENTER. Przejcie do nastpnego okna nastpuje po naciniciu klawisza >. Wyjcie z okna nastpuje po naciniciu CLR. 3.3.4 Opcje kalibracji Zebrano tu opcje bezporednio zwizane z dokadnoci wskaza wagi oraz opcje dotyczce kopiowania i kasowania pamici EEPROM.

TRYB SERWISOWY
1. Tryb pracy 2. Funkcje 3. Kalibracja 4. Stan 5. Kodowanie 6. Wyjcie

TRYB SERWISOWY \ KALIBRACJA


1. Wpisywanie zera 2. Kompensacja temp. 3. Linearyzacja 4. Kasowanie 5. Kopiowanie EEPROM 6. Opcje autokalib. 7. Dane produkcyjne 7. Wyjcie

19

INSTRUKCJA SERWISOWA

3.3.4.1 Zero Opcja su y do wpisywania pierwotnej wartoci zera przy nieobci onej szalce wagi. Z wartoci t porwnywane s nastpnie wskazania wagi podczas autotestw, co umo liwia wykrycie stanu awaryjnego.

TRYB SERWISOWY
1. Tryb pracy 2. Funkcje 3. Kalibracja 4. Stan 5. Kodowanie 6. Wyjcie

TRYB SERWISOWY \ KALIBRACJA


1. Wpisywanie zera 2. Kompensacja temp. 3. Linearyzacja 4. Kasowanie 5. Kopiowanie EEPROM 6. Opcje autokalib.

WPISYWANIE ZERA
Zero = 3262328

Podczas u ycia tej opcji szalka wagi powinna by pusta. Po zaznaczeniu opcji kursorem i naciniciu ENTER nale y zaczeka do zakoczenia procedury i zapisu wartoci w pamici EEPROM. 3.3.4.2 Kompensacja temperatury Kompensacji dokonuje si umieszczajc wag w komorze termicznej kolejno w podanych temperaturach (2oC), zapisujc w pamici wagi warto wskazania bez obci enia (LO) i z obci eniem wewntrznym odwa nikiem (HI).

TRYB SERWISOWY
1. Tryb pracy 2. Funkcje 3. Kalibracja 4. Stan 5. Kodowanie 6. Wyjcie

TRYB SERWISOWY \ KALIBRACJA


1. Wpisywanie zera KOMPENSACJA TEMPERATUROWA 2. Kompensacja temp. 3. Linearyzacja 15C LO = 3228226 T15C= 18.28 4. Kasowanie 15C HI = 12582264 T25C= 26.37 5. Kopiowanie EEPROM 25C LO = 3231450 T35C= 31.25 6. Opcje autokalib. 25C HI = 12589288 35C LO = 3232807 Tzewn = 18.28 35C HI = 12592773 Twewn= 18.28

Po wybraniu waciwej pozycji i naciniciu klawisza ENTER zostaje wywietlona bie c warto z przetwornika A/D wagi. Nastpne u ycie klawisza ENTER powoduje wpisanie tej wartoci do pamici wagi. Po dokonaniu wpisw we wszystkich temperaturach dla wag nieobci onych i obci onych, nale y wyj z okna naciskajc klawisz <. 3.3.4.3 Liniowo Opcja su y do korekcji liniowoci charakterystyki wagi.

TRYB SERWISOWY
1. Tryb pracy 2. Funkcje 3. Kalibracja 4. Stan 5. Kodowanie 6. Wyjcie

TRYB SERWISOWY \ KALIBRACJA


1. Wpisywanie zera 2. Kompensacja temp. 3. Linearyzacja 4. Kasowanie 5. Kopiowanie EEPROM 6. Opcje autokalib.

LINEARYZACJA
Obc. 0/5 = 3228914 Obc. 1/5 = 5102159 Obc. 2/5 = 6974530 Obc. 3/5 = 8846053 Obc. 4/5 = 10716906 Obc. 5/5 = 12586661 Zatwierdzenie 20 0.000 g 100.000 g 200.000 g 300.000 g 400.000 g 500.000 g

INSTRUKCJA SERWISOWA Po wybraniu waciwej pozycji, nao eniu waciwej wartoci obci enia na wag i naciniciu klawisza ENTER warto z przetwornika A/D zostaje wpisana do pamici wagi. Poszczeglnym pozycjom odpowiadaj obci enia, ktre nale y kolejno nakada na szalk wagi: 0 pkt. linear. 0g 1 pkt. linear. 1/5 Max 2 pkt. linear. 2/5 Max 3 pkt. linear. 3/5 Max 4 pkt. linear 4/5 Max 5 pkt linear Max 3.3.4.4 Kasowanie pamici EEPROM Opcja ta su y do kasowania pamici EEPROM, gdzie zapisywane s wszystkie dane niezbdne do prawidowej pracy wagi. Mo liwe jest skasowanie wybirczo danych dotyczcych linearyzacji charakterystyki oraz danych dotyczcych kalibracji czuoci wagi. Uwaga: Opcji nie nale y u ywa, je eli wczeniej nie sporzdzono kopii pamici.

TRYB SERWISOWY
1. Tryb pracy 2. Funkcje 3. Kalibracja 4. Stan 5. Kodowanie 6. Wyjcie

TRYB SERWISOWY \ KALIBRACJA


1. Wpisywanie zera \ KALIBRACJA \ KASOWANIE 2. Kompensacja temp. 3. Linearyzacja 1. Kasowanie EEPROM 4. Kasowanie 2. Kasowanie kaibr. 5. Kopiowanie EEPROM3. Kasowanie linear. 6. Opcje autokalib. 4. Wyjcie

3.3.4.5 Kopiowanie pamici EEPROM Opcja ta su y do skopiowania zawartoci pamici danych na now ko EEPROM. U ywanie opcji jest zalecane przed rozpoczciem zmian w ustawieniach wagi, gdy pozwala to w razie bdu powrci do ustawie fabrycznych (zwaszcza kompensacji temperatury, ktrej nie da si wykona poprawnie bez komory termicznej).

TRYB SERWISOWY
1. Tryb pracy 2. Funkcje 3. Kalibracja 4. Stan 5. Kodowanie 6. Wyjcie

TRYB SERWISOWY \ KALIBRACJA


1. Wpisywanie zera \ KALIBRACJA \ KOPIOWANIE EEPROM 2. Kompensacja temp. 3. Linearyzacja Odczyt EEPROM ... 4. Kasowanie 5. Kopiowanie EEPROM 6. Opcje autokalib.

\ KALIBRACJA \ KOPIOWANIE EEPROM


Czy zapisa EEPROM ? TAK NIE

21

INSTRUKCJA SERWISOWA Przed zapisaniem nale y zamieni ko EEPROMu na now i wybra odpowied TAK. Do nowego EEPROMu zostan wpisane dane ze starego EEPROMu. W celu wpisania numeru nale y zaznaczy kursorem odpowiedni pozycj, nacisn klawisz ENTER i wpisa warto. Wyjcie z okna za pomoc klawisza CLR. Numer fabryczny i rok produkcji wykorzystywany jest w raporcie sprawdzenia wagi. 3.3.4.6 Opcje kalibracji wewntrznej (autokalibracji) Opcja ta su y do okrelania warunkw dziaania kalibracji wewntrznej. Kalibracja wewntrzna mo e by zablokowana cakowicie lub na czas wykonywania wa e (wcza si po przekroczeniu czasu bezczynnoci). Ustawiany jest odstp czasowy pomidzy kolejnymi wykonywanymi automatycznie kalibracjami, zmiana temperatury, przy ktrej nastpuje kalibracja wewntrzna, warunki dla wzorca wewntrznego masy i ukadu mechanicznego: masa wzorca, tolerancja wyniku dla dwch kolejnych nao e wzorca i czas utrzymywania stabilnego wskazania podczas autokalibracji .

TRYB SERWISOWY
1. Tryb pracy 2. Funkcje 3. Kalibracja 4. Stan 5. Kodowanie 6. Wyjcie

TRYB SERWISOWY \ KALIBRACJA


1. Wpisywanie zera 2. Kompensacja temp. 3. Linearyzacja 4. Kasowanie 5. Kopiowanie EEPROM 6. Opcje autokalib.

\ KALIBRACJA \ OPCJE AUTOKALIBRACJI


1. Kalibracja od czasu 2. Kalibracja od temp. 3. Masa odwa n. wewn 4. Tolerancja odwa n. 5. Czas kalibracji 6. Wyjcie : : : : : 2h 1.00 C 100.0000 g 1.00 e 5 sek

3.3.5 Kodowanie Opcji nale y u y po zakoczeniu ustawiania wagi i sprawdzeniu ustawie za pomoc opcji Stan w celu zabezpieczenia zawartoci pamici EEPROM przed ingerencj osb niepowoanych.

TRYB SERWISOWY
1. Tryb pracy 2. Funkcje 3. Kalibracja 4. Stan 5. Kodowanie 6. Wyjcie

TRYB SERWISOWY \ KALIBRACJA


1. Zakodowanie 2. Wyjcie

W celu zakodowania wagi nale y ustawi kursor na pozycji Zakodowanie i nacisn ENTER. Sposb rozkodowania zosta opisany w rozdziale Wejcie do menu serwisowego.

22

INSTRUKCJA SERWISOWA

3.4 Funkcje specjalne u ytkownika


Funkcje specjalne udostpniane s z listy gotowych funkcji lub modyfikowane na specjalne zamwienie. Opis funkcji specjalnych znajduje si w instrukcji obsugi lub osobnym zeszycie opisu funkcji i dostarczany jest razem z wag. Poni ej opisane s jedynie funkcje zwizane z podstawowym zakresem dziaania wagi, u ywane przez serwis podczas napraw

3.4.1 Funkcja tary automatycznej

FUNKCJE U YTKOWNIKA Tara automatyczna Liczenie sztuk Kalibracja


Nacisn klawisz Menu, aby wej do menu funkcji u ytkownika, zaznaczy kursorem Tara automatyczna i nacisn ENTER.

FUNKCJE U YTKOWNIKA \ TARA AUTOMAT. 1. Aktywacja 2. Zakres korekt : 3. Wyjcie 2 d/sek

Za pomoc klawiszy i przesun kursor na Zakres korekt i nacisn ENTER. Wpisa maksymaln prdko upywu zera, jaka ma by korygowana przez funkcj tara automatyczna. Dopuszczalny przedzia to 0,1-5,0d (w dziakach legalizacyjnych wagi na sekund).

FUNKCJE U YTKOWNIKA \ TARA AUTOMAT. 1. Aktywacja 2. Zakres korekt : 3. Wyjcie


Przesun kursor na Aktywacja i nacisn ENTER.

d/sek

Max ...

Min ...

e= ... AUT

d= ..

0.000 g
0% 100%

Waga przy wskazaniach nieznacznie odbiegajcych od zera bdzie si automatycznie zerowa, przez co podtrzymywane bd wskazania zerowe niezale nie od zmieniajcych si warunkw otoczenia (temperatury, wilgotnoci powietrza itp.).

Aby zakoczy dziaanie funkcji nale y nacisn Menu, aby wej do menu funkcji u ytkownika, wybra funkcj Tara automatyczna, a nastpnie wybra opcj Dezaktywacja.

23

INSTRUKCJA SERWISOWA

3.4.2 Funkcja kalibracji zewntrznym wzorcem masy / opcje kalibracji


Kalibracja zalegalizowanej wagi zewntrznym wzorcem masy powinna by wykonana w przypadku stwierdzenia niedokadnoci wskaza wagi przekraczajcych dopuszczalne bdy obiegowe wagi. Do kalibracji wagi nale y u y wzorca masy podanego w tabeli danych technicznych wagi (lub dokadniejszego) posiadajcego aktualne wiadectwo wzorcowania. Udostpnienie kalibracji: Odklei cech zabezpieczajc dostp do przecznika znajdujcego si z tyu wagi. Za pomoc maego wkrtaka przesun suwak przecznika w lewo.

Uwaga: Je eli kalibracja nie jest udostpniona, mo liwy jest jedynie wydruk raportu poprzednio wykonanej kalibracji. Posta raportu: Data : ... Godz.: ... Raport z kalibracji -------------------------------Data produkcji: ... Numer fabryczny: ... Wersja programu : ... Nr adjustacji: ... Masa wzorca zewn. fabr.: ... Masa wzorca wewn. fabr.: Masa wzorca zewn. bie . : Masa wzorca wewn. bie . : R nica mas : ... ... ... ... - masa zewntrznego wzorca masy u ytego do kalibracji wagi przez producenta - masa wewntrznego wzorca masy zarejestrowana podczas kalibracji wagi przez producenta - masa zewntrznego wzorca masy u ytego ostatnio do kalibracji - masa wewntrznego wzorca masy zarejestrowana podczas ostatniej kalibracji wagi zewntrznym wzorcem masy - r nica wartoci mas wzorca wewntrznego: fabryczna - bie ca

24

INSTRUKCJA SERWISOWA

Opcje kalibracji dla wagi nielegalizowanej: FUNKCJE U YTKOWNIKA Tara automatyczna Liczenie sztuk Kalibracja
Nacisn klawisz Menu, zaznaczy Kalibracja i nacisn ENTER. kursorem

FUNKCJE U YTKOWNIKA \ KALIBRACJA 1. Kalibracja zewn. 2. Obci enie zewntrzne: 200g 3. Kalibracja od czasu : 2h 4. Kalibracja od temp. : 1.0C 5. Wydruk raportu 6. Wyjcie FUNKCJE U YTKOWNIKA \ KALIBRACJA 1. Kalibracja zewn. 2. Obci enie zewntrzne: 3. Kalibracja od czasu : 4. Kalibracja od temp. : 5. Wydruk raportu 6. Wyjcie 200g 2h 1.0C

Opcja Obci enie zewntrzne umo liwia wpisanie wartoci wzorca masy, ktry ma by u yty do kalibracji. W tym celu nale y zaznaczy kursorem Obci enie zewntrzne, nacisn ENTER i klawiszami > i < wybra waciw warto. Dostpnych jest kilka typowych wartoci, przy czym zaleca si stosowa mo liwie najwikszy wzorzec masy.

Opcje Kalibracja od czasu oraz Kalibracja od temp. zwizane s z kalibracj wewntrzn wagi (patrz pkt. 3.4.3). Czas ustawiony przy opcji kalibracji od czasu oznacza odstpy pomidzy wykonaniem autokalibracji. Kalibracje od temperatury mo na ustawia co 0,5C od wartoci 0,5C do 2C co oznacza wykonanie autokalibracji po zmianie temperatury powy ej wybranej wartoci. Mo liwe jest te ustawienie braku autokalibracji w obu opcjach (od temperatury i od czasu). Sposb ustawiania jak wy ej.

FUNKCJE U YTKOWNIKA \ KALIBRACJA 1. Kalibracja zewn. 2. Obci enie zewntrzne: 3. Kalibracja od czasu : 4. Kalibracja od temp. : 5. Wydruk raportu 6. Wyjcie 200g 2h 1.0C
Opcja Wydruk raportu pozwala przy podczeniu zewntrznej drukarki uzyska dane kalibracyjne wagi, co stanowi potwierdzenie prawidowego wykonania kalibracji i mo e by przydatne w diagnostyce wagi.

25

INSTRUKCJA SERWISOWA

Kolejno czynnoci przy kalibracji wagi: FUNKCJE U YTKOWNIKA Tara automatyczna Liczenie sztuk Kalibracja FUNKCJE U YTKOWNIKA \ KALIBRACJA 1. Kalibracja zewn. 2. Obci enie zewntrzne: 3. Kalibracja od czasu : 4. Kalibracja od temp. : 5. Wydruk raportu 6. Wyjcie KALIBRACJA Kalibracja zewntrzna: tarowanie
Zaczeka na zakoczenie wzorzec o wskazanej masie. tarowania i nao y Nacisn klawisz Menu, zaznaczy kursorem Kalibracja i nacisn ENTER (kalibracja musi by wczeniej udostpniona).

200g 2h 1.0C

Sprawdzi, czy warto Obci enia zewntrznego zgadza si z wzorcem masy, ktry ma by u yty do kalibracji. Je eli nie, zaznaczy opcj Obci enie zewntrzne i wpisa waciw warto. Zaznaczy kursorem Kalibracja zewn. i nacisn ENTER.

KALIBRACJA Kalibracja zewntrzna: po obci enie _200g KALIBRACJA Kalibracja zewntrzna: zdejmij obci enie AUTOKALIBRACJA Kalibracja wewntrzna: czekaj
Zaczeka na zakoczenie kalibracji wewntrznej. Zdj wzorzec masy.

Max ...

Min ...

e= ...

d= ...
Po zakoczeniu procesu kalibracji waga przechodzi do trybu wa enia.

0.000 g
0% 100%

26

3.4.3 Kalibracja wewntrzna wagi


Kalibracja wewntrzna (autokalibracja) wagi odbywa si automatycznie po ka dym wczeniu wagi, ponadto co dwie godziny pracy oraz przy ka dej zmianie temperatury otoczenia o wicej ni 1oC. Je eli wystpuje potrzeba kalibracji wewntrznej w dowolnym momencie pracy wagi, wystarczy opr ni szalk wagi i nacisn klawisz .

KALIBRACJA Kalibracja wewntrzna: czekaj ...

Nacisn klawisz

wagi.

KALIBRACJA Kalibracja wewntrzna: tarowanie ...

Do zakoczenia procesu kalibracji nie nale y wykonywa adnych czynnoci przy wadze. Wszelkie wstrzsy i drgania wagi zakcaj proces kalibracji, mog przedu y czas jej trwania oraz pogorszy dokadno jej wyniku.

KALIBRACJA Kalibracja wewntrzna: obci enie wewntrzne

Max ...

Min ...

e= ...

d= ...

0.000 g
0% 100%

Dla pewnoci kalibracja wykonywana jest 3-krotnie i wyniki s porwnywane. Nieprawidowa kalibracja jest sygnalizowana komunikatem i odrzucana. Wynikiem poprawnie wykonanej kalibracji wewntrznej jest wskazanie zerowe przy pustej szalce wagi.

4. Opis mechaniki
4.1 Budowa mechanizmu wagi
(na przykadzie AG500)
7 1 2 6 4 5 4

12

14

1.ruba r nicowa do regulacji centrycznoci 2.Gniazdo szalki 3.Zawieszki wodzce 4.Zawieszki krzy owe 5.Cigo 6.Uchwyt wewntrznego wzorca masy
8

7.Pytka regulatora 8.Czujnik temperatury mechanizmu


13

9.Magnes 10.Cewka 11.Dwignia wodzca 12.Dwignia przeo enia 13.Kostka (Dwignia szalki) 14.Zderzak 15.Jarzmo 16.Ekran jarzma

2 10

16

12

15

Widok mechanizmu AG100-AG300

INSTRUKCJA SERWISOWA

29

4.2 Demonta i monta wag AG50-AG600


Jeli wystpuje konieczno zdjcia obudowy nale y wykona nastpujce czynnoci: 1. Zdj podstaw szalki i szalk i ew. oson szalki. 2. Odkrci 2 ruby mocujce pokryw wagi. 3. Unie delikatnie ty pokrywy wagi, przesun lekko do tyu w celu wyczepienia przedniego zaczepu pokrywy, unie do gry.. W przypadku koniecznoci sprawdzenia przetwornika siy nale y: 1. Zdemontowa podzesp autokalibracji. 2. Wyj wszystkie przewody mechanizmu z gniazd pyty gwnej. 3. Odkrci ruby mocujce przetwornik siy. Czynnoci serwisowe na przetworniku siy. Wszelkie czynnoci w obrbie przetwornika siy nale y wykonywa przy pomocy odpowiednich przyrzdw monterskich. Ka da czynno wykonana na przetworniku siy (tak e odkrcenie go z podstawy) wymaga zawsze ponownej kompensacji wagi po jej zo eniu. Kolejno czynnoci demonta owych przetwornika siy: 1. Zdemontowa pytk regulatora (zwrci uwag na miejsca przyczenia poszczeglnych przewodw). 2. Zamocowa przetwornik na pycie monterskiej z wykorzystaniem pytki do monta u cznika 3. Zablokowa dwigni przeo enia. 4. Odkrci cigo. 5. Zdemontowa dwignie wodzce i kostk. 6. Odkrci ekran jarzma i jarzmo. 7. Zdemontowa zawieszki krzy owe i dwigni przeo enia. Kolejno monta u przetwornika siy wag AG jest odwrotna, przy czym nale y pamita o poni szych zasadach: 1. Odlego dwigni przeo enia od korpusu winna by rwna na caej szerokoci. Zawieszki krzy owe powinny by rwnolege do siebie i prostopade do powierzchni podstawy przyrzdu monterskiego. 2. Po zao eniu jarzma cewka na dwigni przeo enia musi swobodnie porusza si w obszarze jarzma. Dwigni szalki montowa przy u yciu pytki monta owej. W pierwszej kolejnoci ustawi za pomoc kostki monta owej wspln paszczyzn dwigni przeo enia i dwigni szalki (w celu idealnie pionowego ustawienia ciga), a nastpnie przykrci dwigni szalki do pyty monterskiej. 3. Dwignie wodzce nale y zamontowa w taki sposb, aby przew enia zawieszek wodzcych znajdoway si w jednej osi. 4. Cigo musi by zamontowane idealnie pionowo (w jednej paszczynie wyznaczonej przez dwignie przeo enia i kostk). 5. Sprawdzi poprawno monta u pytki regulatora (po zaczeniu zasilania dwignia przeo enia powinna wykona lekki ruch w gr). 6. Po zao eniu na podstaw i usuniciu wszelkich blokad monterskich ustawi zderzak i dobra przeciwci ar (z zao on szalk). Ustawienie mechanizmu autokalibracji: 1. Zao y podzesp autokalibracji tak, aby opadajcy obci nik (wewntrzny wzorzec masy) trafia idealnie w pryzmy uchwytw. 2. Zwrci uwag, aby podnoszony obci nik porusza si w przybli eniu ruchem prostoliniowym. 3. Sprawdzi, czy w dolnym poo eniu obci nika apka nie dotyka obci nika, a w grnym poo eniu obci nik docinity by do blokady i nie styka si z uchwytami..

29

INSTRUKCJA SERWISOWA

30

4.3 Demonta i monta wag AG1000-AG4000


Jeli wystpuje konieczno zdjcia obudowy nale y wykona nastpujce czynnoci: 1. Zdj szalk i podstawki szalki. 2. Odkrci 2 ruby mocujce oson przyczy. 3. Unie delikatnie ty pokrywy wagi, przesun lekko do przodu w celu wyczepienia przedniego zaczepu pokrywy, unie do gry. W przypadku koniecznoci sprawdzenia przetwornika siy nale y: 4. Zdemontowa elementy podzespou autokalibracji (odkrci blokady obci nika (wewntrznego wzorca masy), zdj obci niki 5. Wyj wszystkie przewody z gniazd pyty gwnej. 6. Odkrci ruby mocujce przetwornik siy. Czynnoci serwisowe na przetworniku siy: Wszelkie czynnoci w obrbie przetwornika siy nale y wykonywa przy pomocy odpowiednich przyrzdw monterskich. Ka da czynno wykonana na przetworniku siy (tak e odkrcenie go z podstawy) wymaga zawsze ponownej kompensacji wagi po jej zo eniu. Kolejno czynnoci demonta owych przetwornika siy: 1. Zdemontowa pytk regulatora. 2. Zamocowa przetwornik na pycie monterskiej. 3. Zablokowa dwigni przeo enia. 4. Odkrci cigo. 5. Zdemontowa dwignie wodzce i kostk. 6. Odkrci ekran jarzma i jarzmo. 7. Zdemontowa zawieszki krzy owe i dwignie przeo enia. Kolejno monta u przetwornika siy wag jest odwrotna, przy czym nale y pamita o poni szych zasadach: 1. Odlego dwigni przeo enia od korpusu winna by rwna na caej szerokoci. Zawieszki krzy owe powinny by rwnolege do siebie i prostopade do powierzchni podstawy przyrzdu monterskiego. 2. Po zao eniu jarzma cewka na dwigni przeo enia musi swobodnie porusza si w obszarze jarzma. 3. Po zao eniu na podstaw i usuniciu wszelkich blokad monterskich ustawi zderzak i dobra przeciwci ar (z zao on szalk). Ustawienie mechanizmu autokalibracji: 1. Zao y na uchwyty odwa nik kalibracyjny. 2. Zamontowa blokady obci nika. 3. Sprawdzi, czy w dolnym poo eniu odwa nika apki nie dotykaj obci nikw, a w grnym poo eniu obci niki dociskane s do blokad.

30

INSTRUKCJA SERWISOWA

31

4.4 Regulacja mechaniczna wagi


Je eli w wyniku sprawdzenia wagi za pomoc odwa nika kalibracyjnego nakadanego w przeciwlegych miejscach szalki stwierdzono zale no wskaza wagi od miejsca umieszczenia obci enia na szalce, nale y dokona regulacji mechanizmu wagi za pomoc ruby r nicowej. Sposb postpowania podczas regulacji wyjania rysunek poni ej. Na rysunku wyniki sprawdzenia zaznaczono symbolicznie na szalce wagi: + oznacza odchyk wagi o wartoci dodatniej, - ujemnej, 0 oznacza dokadne wskazanie.

+ 0 -

0 +

31

INSTRUKCJA SERWISOWA

32

5.Opis elektroniki
Ukad elektroniczny skada si z: regulatora zawierajcego optyczny czujnik poo enia dwigni cewki, wzmacniacz sygnau bdu poo enia (regulator PID), ktry powoduje przepyw prdu przez cewk umieszczon w polu magnetycznym magnesu i rwnowa enie siy ci koci wa onego przedmiotu; przepyw prdu cewki przez rezystor wzorcowy pozwala uzyska napicie pomiarowe, mierzone przez przetwornik analogowo-cyfrowy (A/D). ukadu cyfrowego (procesora), w ktrym wynik pomiaru z przetwornika A/D jest filtrowany, linearyzowany i kompensowany temperaturowo, wywietlacza graficznego ze sterownikiem, su cego do ekspozycji wynikw wa enia, menu funkcji specjalnych i wywietlania komunikatw o stanie wagi, klawiatury ze sterownikiem, zapewniajcej sterowanie prac wagi przez u ytkownika lub serwis, ukadu autokalibracji, realizujcego mechaniczne nakadanie obci nika (wewntrznego wzorca masy) za pomoc silnika z ukadem mimorodowym i optycznym czujnikiem poo enia, przetwornicy napi zasilajcych.

Ukad elektroniczny jest przedstawiony na schemacie pocze wagi SAG 52000-03-05. W dalszej czci opisane s poszczeglne pyty elektroniczne.

5.1. Regulator z przetwornikiem A/D (EREG 00000/E)


Cewka mechanizmu wagi jest utrzymywana w poo eniu rwnowagi za pomoc regulatora PID zbudowanego na ukadzie TS522 (UL1). Ukad regulatora skada si z dwch stopni. Pierwszy (UL1:A) wzmacnia sygna bdu poo enia z czujnika optycznego. Sygna bdu stanowi r nica spadkw napi na fotodiodach czujnika poo enia, na ktre pada wiato przechodzce przez przyson zwizan z dwigni poo enia mechanizmu wagi. Przy przemieszczaniu cewki w skrajne poo enia na wyjciu regulatora powinno pojawia si symetryczne napicie o wartoci 1,6V na n ce 1 (UL1) i co najmniej 10V na n ce 7 (UL1). Przy obci eniach 0 i Max na rezystorze wzorcowym Rwz powinno by 1.8V. Drugi wzmacniacz (UL1:B) zawiera elementy ksztatujce charakterystyk dynamiczn (R13, R3, R4, R12, R10, C1 i C7). Do wyjcia K1 regulatora podczona jest cewka mechanizmu wagi. Wzmocniony sygna bdu poo enia powoduje przepyw prdu przez cewk, o takim nat eniu i kierunku, e powstaje sia magnetoelektryczna powodujca powrt cewki do poo enia rwnowagi. Je eli ukad mechaniczny si wzbudza (dr y wydajc haas), nale y sprawdzi wartoci elementw ksztatujcych charakterystyk regulatora. Je eli s prawidowe zmieni warto C7 na wiksz lub R10 zmniejszy. Prd cewki przepywa tak e przez opornik wzorcowy Rwz. Spadek napicia na oporniku wzorcowym stanowi napicie pomiarowe przekazywane do przetwornika A/D (UL3). Wynik przetwarzania A/D jest przekazywany na pyt gwn bezporednio na port mikroprocesora za pomoc zcza Z1: 110. Ukad LM4140 (UL5) jest precyzyjnym rdem napicia referencyjnego dla przetwornika A/D.
Sprawdzi napicie na n ce 6 (UL5) -powinno by ok. 2,5V.

Przetwornik analogowo/cyfrowy AD7710 (UL3) komunikuje si z P bezporednio poprzez sygnay: SDATA -szeregowa linia danych (SDT), SCLK -zegar linii szeregowej (SCK), DRDY -sygna gotowoci do wysania danych (przerwanie INT0)

32

INSTRUKCJA SERWISOWA

33

A0 -adresowanie rejestrw przetwornika do/z ktrych odbywa si transmisja (ADR), RFS -sygna synchronizacji pobierania danych, TFS -synchronizacji wysyania danych, sygna gotowoci do transmisji. Przetwornik posiada wasny zegar 10MHz (Q2).
Sprawdzi woltomierzem napicia zasilania +5V(Analogowe) i -5V, napicie referencyjne 2,5V oraz przebiegi na n kach 3 i 21 (UL3).

Termometr wewntrzny wagi NE555 (UL4) wykorzystuje jako czujnik termistor NTC 150k umieszczony w korpusie mechanizmu i podczony poprzez zcze K2. Po ka dym wyzwoleniu ukadu czasowego NE555 sygnaem T1 z uP (UL4 -n ka 2), nastpuje wygenerowanie impulsu INT1 (UL4 -n ka 3) o czasie trwania zale nym od temperatury. Czas ten mierzony jest przez mikroprocesor. Przerwanie INT1 dochodzce do uP - n ka 21 (U1) koczy pomiar czasu trwania impulsu. Sprawdzi oscyloskopem przebiegi T1 i INT1(U4 n ka 2 i 3).

5.2. Procesor pyta gwna (EACA 52000/D)


Ukad cyfrowy oparty jest na mikroprocesorze 16-bitowym i zawiera na pycie gwnej: uP -mikroprocesor MC9S12A256 (U1), pami EEPROM (UC9) niedostpnych ustawie wagi , pami EEPROM (UC16) dostpnych ustawie wagi , pami EEPROM (U5 i U8)danych z pomiarw, 2 interfejsy szeregowe MAX 232 (UC10), zegarek PCF8583 (U12), termometr temperatury wewntrznej wagi NE555 (U6), potencjometr elektroniczny kontrastu wywietlacza graficznego AD 5246 (U3), sygnalizator dwikowy BZ1. Do rozpoczcia pracy ukadu jest potrzebny Q1 -rezonator kwarcowy 4MHz. W przypadku, gdy po wczeniu do sieci nie pojawiaj si autotesty ani sygna dwikowy, nale y sprawdzi przy u yciu oscyloskopu: przebieg z zegara -n ka 46 (U1), ksztat przebiegw na wszystkich portach U1 (wymagane s jednoznaczne stany logiczne, stany porednie oznaczaj uszkodzenie jednego z ukadw podczonych do sygnau lub zwarcie z innymi sygnaami). Do obsugi przetwornika A/D, portu szeregowego, sygnau dwikowego oraz termometru wagi wykorzystywany jest port PS mikroprocesora (U1). Sprawdzi, czy sygna BZ pojawia si rwnoczenie z naciniciem klawisza T. Do komunikacji ze sterownikiem wywietlacza graficznego su y port PM (sygnay WR, RD, CE i CD oraz D0D5). Jako sterownik wywietlacza graficznego wykorzystywany jest osobny mikroprocesor (UC301) z pamici programu (UC302). Sygnay danych D0D7 oraz sygnay sterujce s kierowane do wywietlacza graficznego, stanowicego kompletny podzesp (oznaczony na schemacie pocze jako PG 24064). Komunikacja z klawiatur i przekanikami odbywa si poprzez port PA mikroprocesora. Do komunikacji z pamiciami i zegarkiem su y szeregowa szyna danych I2C (sygnay SDA-dane i SCL-zegar). Przy pomocy oscyloskopu nale y sprawdzi obecno sygnaw RD i WR na n kach 100 i 101 (U1). Z pamici danych EEPROM (UC9) przed przystpieniem do wa enia uP pobiera dane, okrelajce sposb pracy wagi (typ wagi, parametry dotyczce kalibracji zewntrznym wzorcem masy, linearyzacji i kompensacji, aktywne opcje programu). W celu przechowywania parametrw zwizanych z kalibracj wewntrzn oraz funkcjami specjalnymi u ytkownika, np.THr, w ukadzie wystpuje druga pami EEPROM (UC16). Z uwagi na zakcenia sieciowe i fale elektromagnetyczne mogce uszkodzi zawarto pamici, pami UC9 ma normalnie zablokowany zapis (przy rozwarciu zewntrznego przecznika S1 lub jumpera doczanego do 1 i 2 zcza Z5). Jedynie na czas zapisu danych (np. podczas kalibracji zewntrznym wzorcem masy) przecznik S1 jest

33

INSTRUKCJA SERWISOWA

34

ustawiany w pozycji odblokowanej, tj. czy n k 7 (UC9) z mas. Informacja o stanie zablokowania pamici jest przekazywana do uP sygnaem K1 poprzez port PH (n ka 35 U1). W przypadku pojawienia si komunikatu informujcego o wadliwej transmisji danych pomidzy uP i EEPROM-em, nale y sprawdzi omomierzem przecznik S1 blokujcy zapis do pamici oraz sprawdzi poczenie pamici z mikroprocesorem. Pamici U5 i U6 s wykorzystywane przez funkcje specjalne wagi do przechowywania wynikw pomiarw i wynikw przelicze, np. funkcji liczenia sztuk. Do szyny I2C doczony jest tak e zegarek PCF8583 (U12). Zegarek posiada stae zasilanie bateri B1 i rezonator kwarc. 32kHz (Q3). Interfejs szeregowy RS232C jest obsugiwany przez wyspecjalizowany ukad MAX 232 (UC10) poczony bezporednio z portem PS mikroprocesora za pomoc sygnaw RxD 1/2 i TxD1/2 - n ki 8992 (U1). Sygnay wejciowy RI i wyjciowy TO interfejsu wyprowadzone s na gniazdo RS232C poprzez zcze Z4. Sprawdzi napicia V+ - n ka 2 (UC10) i V- -n ka 6 (UC10) powinno by ok. +10V i -10V. Do zasilania pyty (i caej wagi) su y zewntrzne napicie +12V dostarczane przez zcze Z7 w celu zabezpieczenie przed odwrcon polaryzacj, a nastpnie podawane na: -IC102 stabilizator napicia cyfrowego +5V, - IC103 przetwornic napicia analogowego +15V, - IC101 przetwornic napicia analogowego 15V.

5.3. Kontroler klawiatury i podwietlanie wywietlacza (EKLA 00100/B)


Matryca przyciskw wagi jest kontrolowana przez enkoder 74C922 (UC3). Informacja o stanie przyciskw jest przekazywana do portu PA mikroprocesora na pycie gwnej. Zasilania diod podwietlajcych to wywietlacza graficznego odbywa si poprzez tranzystor T11.

5.4. Interfejs autokalibracji (ESTS 00100/A)


Interfejs skada si z ukadu PCF8574 (U2) sterujcego silnikiem oraz czujnika optycznego U1 kontrolujcego poo enie tarczy obracanej przez silnik poczonej z mimorodem. Mimord powoduje obci anie mechanizmu wagi wewntrznym wzorcem masy, a nastpnie jej odci enie. Rozkazy obci i odci wysyane z uP za pomoc szyny I2C.

34

INSTRUKCJA SERWISOWA

35

6.Typowe uszkodzenia wag


6.1.Komunikaty o bdach i usterkach
Podczas normalnej pracy oraz podczas ustawiania parametrw wagi przez serwis waga nale y zwraca uwag na komunikaty tekstowe o bdach.

6.2.Najczciej spotykane usterki


Usterka Wywietlacz nie wywietla wskaza Opis czynnoci sprawdzi czy zasilacz jest podczony do wagi i do sieci 230V sprawdzi zasilacz sprawdzi poczenie wywietlacza

Wskazania niestabilne (skacz)

sprawdzi zanieczyszczenia pod szalk sprawdzi czy nie ociera mechanizm (cewka, dwignie, itd.) sprawdzi przetwornik analogowo-cyfrowy sprawdzi zasilacz sprawdzi cz analogow ukadu elektronicznego wagi sprawdzi kompensacj temperaturow wagi Waga nie powtarza wskaza sprawdzi wskazania przy niecentrycznym obci eniu (nie wraca przy lekkim dotkniciu) sprawdzi czy nie ociera mechanizm (cewka, dwignie, itd.) oczyci magnetowd przetwornika sprawdzi centryczno ustawienia cewki sprawdzi zanieczyszczenia pod szalk sprawdzi zasilacz sprawdzi cz analogow Wskazania zmieniaj si w czasie lub sprawdzi zanieczyszczenia pod szalk temperaturze sprawdzi kompensacj temperaturow Waga wskazuje z bdem wykona kalibracj wagi zewntrznym odwa nikiem przeprowadzi korekcj liniowoci sprawdzi wskazania przy niecentrycznym obci eniu sprawdzi przetwornik analogowo-cyfrowy sprawdzi cz analogow Nie dziaaa klawiatura za pomoc omomierza sprawdzi zwieranie klawiszy sprawdzi podczenie klawiatury do pytki kontrolera klawiarury Buzzer piszczy po wczeniu wagi sprawdzi czy nie s zwarte styki klawiszy najczciej u ywanych sprawdzi przewody czce pyt procesora i kontrolera klawiatury Waga wskazuje cay czas zero sprawdzi, czy nie jest zwarty klawisz "T" sprawdzi, czy cewka nie ma przebicia do masy sprawdzi przetwornik analogowo-cyfrowy Waga wywietla komunikat sprawdzi zanieczyszczenia pod szalk "Przekroczenie zakresu" sprawdzi stan ciga i zawieszek (V i X) sprawdzi centryczno ustawienia cewki sprawdzi poczenia elektryczne siownika Waga zatrzymuje si na tecie sprawdzi wskazany w tecie element Waga generuje komunikat o bdzie sprawdzi zgodnie z treci komunikatu Waga zmienia wskazania po nao eniu zwil y pynem antyelektrostatycznym Techspray 1733-QT klosza (oddziaywanie adunkw elektrostatycznych)

35

RS232C
TxD RxD

RS232C
1

R WZ
REGULATOR + A/D

Zasilacz zewnetrzny ,
1

TxD RxD
3 2

gnd

gnd

EREG 0000/E
1

12V 500mA +

K2
1 2 14 1

Z23

Z22

K1

S1

G1

Cewka
Z14A Z1
8

SAG-52000-11-05

RT
czerwony

EFZS01400B
FILTR P/Z INTERFEJS AUTOKALIBRACJI

ESTS 00100/A
G2
1

M
zielony PROCESOR

G1
6

Z7
Z1
1 14 1 1 20

EACA52000/D

, PG 24064 WYSWIETLACZ GRAFICZNY

Schemat pocze wag AG i AGN

CON
1 1 1 10

20

G2
1

Z5

Z4

Z3
6

Z1
KONTROLER KLAWIATURY
1 14

Z2
1 2

G1

Vcc

EKLA 00100/B

Z3

GND