Vous êtes sur la page 1sur 88

J.T.

Wojtkiewicz

PRAWDA czy FASZ


Trzecie Wejrzenie Ofiara Caopalna

To bdzie ustawiczna ofiara caopalenia skadana z pokolenia w pokolenie u wejcia do Namiotu Spotkania przed Panem, gdzie bd si spotyka z tob, aby rozmawia. (Ksiga Wyjcia 29:42)

Ksik te dedykuj przyjacioom i wrogom.

SPIS TRECI:
WPROWADZENIE...................................... RYTUA CAOPALENIA............................. *Holokaust................................................ *Kim Jestem?............................................. JA...................................................................... *Co w sobie lubi?....................................... *W co wierz?.............................................. *Jakie s moje cele?..................................... *Kim chc by?........................................... JA I MOI NAJBLISI...................................... *Role, ktre gramy z rodzicami................... JA I RODZICE................................................ *Ja i ojciec................................................... *Ja i matka................................................... *Ja i brat...................................................... *Ja i?............................................................ GORZKIE ALE..............................................

WPROWADZENIE

Witam tych, ktorzy dotrzymali nam kroku i nie odrzucili ksiki, docierajc do tego momentu, w ktrym caa tajemnica oraz metoda uwolnienia si od dualnych ogranicze zostanie wyjawiona. Nie jest to znowu taka wielka tajemnica, bo ju j nieco wyjawiam w poprzednich tomach, jednake metoda wymaga dokadnego jej zrozumienia, jak rownie skutkw jej dziaania. W tym tomie poznacie rytua skadania ofiary caopalnej, ktr okrela si te terminem Holokaust, a ktry jest cakowitym pozbyciem si dualnych koncepcji z umysu, dajc nam tym samym wolno
4

oraz niczym nieograniczon przestrze do tworzenia swojego Nowego wiata. Bdziecie mieli okazj uwiadomienia sobie prawdziwego znaczenia sowa holokaust i zastosowania jego dziaania do wzniesienia si na poziom wiadomoci chrystusowej, czyli wiadomoci jednoci wszystkiego, lub te inaczej wszech-jednoci. Dla wyjasnienia, wiadomosc nie jest wiedz, co wiele ludzi mylnie ze sob utosamia. wiadomo jest wewntrznym dowiadczeniem wiedzy pyncej z wyszej wiadomoci. Wiedza jest jedynie definicj manifestujcych si zewnetrznie skutkw wewntrznej wiadomoci. Oznacza to, e nie byt ksztatuje wiadomo, a odwrotnie, wiadomo ksztatuje byt. Albo jeszcze trafniej, oba razem tworz ca prawd. wiadomo jest dowiadczeniem na poziomie ducha natomiast wiedza jest dowiadczeniem na poziomie umysu, czyli naszej istoty niszego rzdu. Zacznijmy wic od Holokaustu, ktry oznacza ofiar caopaln, a okrelenie caopalna oznacza, e ofiara polega na usuniciu kodu lub wzorca w caoci, czyli obie strony dualnej monety, pozytywna i negatywna jednoczenie. Wiele ludzi robi ju podobne rytuay w celu wzniesienia si do poziomu pozytywnego mylenia,

ktry jest poziomem porednim w drodze do wiadomoci wszech-jednoci. Te rytuay jednake przewiduj palenie tylko jednej, negatywnej strony naszych dualnych wzorcw co w rzeczywistoci jest dziaaniem doranym tak, jak piguka od bolu gowy usuwa bl nie usuwajc przyczyny. Ofiara caopalna usuwa zarwno bl jak i przyczyn naszego dramatu. Dziaa jak antybiotyk na nasz system mylenia usuwajc z niego te kody, ktre nam ju nie s potrzebne w wyszym wymiarze ycia, a do ktrego kluczem jest wiadomo jednoci. Z kadym wyrzuconym kodem z naszej wiadomoci, powikszamy przestrze naszego ycia i tworzenia, podnosimy nasz byt na wyszy poziom materialny, poniewa wysza wiadomo ksztatuje wyszy byt. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, e ludzie, ktrzy zdobyli majtki i utrzymuj si na wyszym poziomie bytu, podnieli najpierw swoj wiadomo do wyszego poziomu zanim mogli wej do panteonu bogaczy. Ci natomiast, ktrzy wygrali na loterii lub dostali niespodziewany spadek nie majc odpowiednio wyszej wiadomoci, szybko trac majtek i spadaj na niszy poziom materii, ni byli przed tym faktem.

Ta ksika przeprowadzi was przez wiekszo gwnych rytuaw ofiary caopalnej, aby wznie was do wyszego poziomu wiadomosci oraz da wam prost metod do kontynuacji tego procesu uwalniania si od wasnych ogranicze, ktr bdziecie mogli stosowa usuwajc wszystkie inne kody z systemu. Metoda jest prosta i nie wymaga wiele czasu, wic nie bdzie trudno j zastosowa, przy czym skutki s widoczne natychmiast. W chwili spalenia jakiego kodu, czyli dualnej monety, bdziecie czuli rne sensacje fizyczne i psychiczne od euforii, poprzez pokj wewntrzny do paczu i nudnoci, a nawet wymiotw i biegunki wcznie. Jest tak dlatego, e umys nieatwo si uwalnia, prbujc zachowa status quo, gdy kada zmiana w systemie mylenia odbiera umysowi nieco wadzy nad nami co objawia si jako niewiadomy lk, ktry ma na celu zawrci nas z drogi rozwoju. Tym razem nie moemy na to pozwoli. Te symptomy s tylko potwierdzeniem dziaania metody, ktra w moliwie szybki i bezbolesny sposb uwalnia nas od starego systemu wierze i przekona, stanowicych nasze najwiksze ograniczenia, trzymajce nas dodatkowo w sytuacji yciowej, ktra ju nam nie odpowiada. Nie mona przeceni wagi tego oczyszczania caopalnego, gdy jest to absolutna konieczno w
7

obecnym stadium rozwoju wiadomosci ludzkoci, gdzie ograniczenia, jakie mamy w naszym umyle nie pozwolaj nam posun si dalej w ewolucji naszej wiadomoci, a wic i w dalszym rozwoju naszej cywilizacji oraz naszego gatunku. Jeli przestaniemy cakowicie ewoluowa, nasza cywilizacja zacznie cofa si i umiera. Cho ewolucja sama w sobie jest si, ktrej nie mona sie oprze, niemniej jednak, jeli ta sia zacznie eliminowa tych najbardziej opornych na rozwj, moe si okaza, e na kocu nikt ju nie zostanie. Biblia mwi o dziesiciu sprawiedliwych, ktrzy jako jedyni mog uratowa Sodom i Gomor, myl jednak, e lepiej byoby nie ryzykowa i zacz ewoluowa, aby doczy do klubu sprawiedliwych naszego wieku, tak na wszelki wypadek, by ich nie zabrako w godzinie prby.

RYTUA CAOPALENIA
Rytua polega na tym, e na kartce papieru zapisujemy wszystko to, czego nie lubimy w jakiej osobie. Robimy to w punktach, w jak najkrtszych zdaniach lub w pojedynczych sowach okrelajcych dokadnie te cechy oraz zachowania danej osoby, ktre s przez nas nieakceptowane. Jest to swoisty powrt do przeszoci, podczas ktrego musimy przejrze cae nasze archiwum dotyczce naszej relacji z danym czowiekiem od urodzenia do dzisiaj. Kada przy tym drobnostka, ktr mamy mu do zarzucenia musi by spisana na jednej stronie kartki papieru. Jeli o czym zapomnielimy bdziemy mogli do tego powrci w pniejszym czasie, gdy sobie o tym przypomnimy. Po czym, naley odwrcic t kartk papieru i na drugiej stronie napisa negatywne odnoniki kadego punktu, czyli dokadne przeciwiestwa spisanych przez nas sw czy zda. Za chwil zrobimy to razem aby nie byo wtpliwoci co do sposobu tworzenia przeciwiestw. Ta druga, przeciwna strona pary dualnej jest reakcj naszej niewiadomej strony umysu na kad jedn
9

myl czy ide, ktra si w nim pojawia. Umys docza do kadej myli, idei, czy koncepcji jej dokadne przeciwiestwo i robi to poza nasz wiedz. Jest to po prostu lustrzane odbicie koncepcji. Nie jestemy tego wiadomi, wic nie przyjmujemy tej drugiej opcji jako wasnej. Niemniej jednak ona istnieje w nas i wczeniej czy pniej niechybnie da o sobie zna. Ofiara caopalenia polega na uwiadomieniu sobie prawdy obu przeciwiestw w kadej parze dualnej, oraz usuniciu jej w caoci z naszego systemu mylenia poprzez spalenie cakowite, czyli obu stron dualnej pary. Caopalenie znaczy, e koncepcja jest spalona w caoci wraz z jej przeciwiestwem, bo dopiero ze swoim przeciwiestwem w parze koncepcja jest pena. Bez przeciwiestwa jest zaledwie poow prawdy w tym dualnym wiecie stworzonym przez nasz dualny umys. Pozbywajc si tylko negatywnej poowy dualnych koncepcji dziaamy doranie, jak dziaa piguka na bl gowy, chwilowo znosi skutek nie usuwajc przyczyny. Para dualna jest jak para papuek nierozczek, nie mog y bez siebie i zawsze si odnajd. Tak wic spalanie musi by cakowite, dwie przeciwne strony za jednym razem aby unikn nawrotw. Takie caopalenie jest dziaaniem
10

nieodwracalnym, nie zostawia po sobie ladu nawet w genach, a jedyne co pozostaje to wiadoma pami przeszych wydarze. Wspomnienia takie nie maj ju w sobie adunku emocjonalnego, wic nie bd bole za kadym razem, gdy powrc. Bdziecie zadziwieni jak atwo bdzie o nich mwi i myle bez koniecznoci ponownego ich dowiadczania na poziomie emocjonalnym.

11

Holokaust
Dobrze by byo aby spalanie odbywao si na bazie okrelonego rytuau powtarzanego regularnie, poniewa powaga sytuacji oraz jej cykliczno jedynie doda mocy aktowi caopalenia. Najlepiej bdzie przygotowa sobie wiece, kadzideko oraz kartk papieru, ktre uyjemy do spisania naszych koncepcji, kodw, oraz negatywnych myli, jakie chcemy wyrzuci z umysu. Trzeba te przygotowa si samemu do takiego rytuau wyciszajc si, najlepiej w odosobnieniu, aby mona byo si dobrze skupi na tym, co piszemy. Muzyka relaksacyjna czy medytacyjna te moe si dobrze przysuy. To wszystko ma na celu wgbienie si w siebie samych aby wyostrzy wewntrzne widzenie tego, czego chcemy si pozby z naszego systemu. Jest to wane aby nie przeoczy moliwie niczego ze spalanych przekona i kodw. Proces ofiary caopalnej ma w sobie kilka etapw, z ktrych pierwszym jest spalanie osobistych uraz, drugim spalanie rl, ktre gramy ze wiatem zewnetrznym, a trzecim, spalanie wzorcw i kodw spoecznych, ktre s wynikiem kultury, z ktrej
12

pochodzimy, gwnie religii, zasad i przekona spoecznych. Sowem, wszystkich naszych przekona. Jest to niechybnie nastpne wyzwanie do pokonania, nastpne nasze ograniczenie, ktre wymaga uwolnienia si od wizerunku siebie samego, jaki tworzylimy przez cae nasze ycie. Jest to niewtpliwie najtrudniejsze ograniczenie do pokonania. Bo wielu jest powoanych, lecz mao wybranych.(Mat. 22:14) Wierzcie mi, niewielu z was bdzie miao na tyle odwagi i determinacji w sobie aby zrezygnowa z wszystkich swoich koncepcji na swj temat. Jest to w rzeczywistoci duchowe ukrzyowanie, po ktrym musi przyj duchowe zmartwychwstanie. Cierpienie nierzadko jest tak wielkie, jak Chrystusa, tyle e ju nie na poziomie fizycznym. Jezus nas od tego uwolni robic to dla nas wszystkich. Nam pozostao jedynie ukrzyowanie mentalne, ktre objawia si nie tak fizycznym blem, jak cierpieniem psychicznym. Zajmijmy si wic pierwszym etapem, w ktrym musimy rozliczy naszych rodzicw, rodzestwo oraz najbliszych czonkw rodziny. Potem zajmiemy si przyjacimi i znajomymi wliczajc w to osoby, z ktrymi mamy relacje w naszym yciu prywatnym oraz zawodowym. Zacznijmy jednak od siebie samego.

13

Kim Jestem?
Jest to pytanie, na ktre odpowiedzi poszukujemy od zarania wiata. Ju staroytni wyruszali na poszukiwania siebie samych, z ktrych najbardziej znanym jest Odyseusz, ktrego wdrwka trwaa 10 dugich lat zanim powrci do domu, z ktrego wyruszy w t niebezpieczn podr do swojej prawdy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam bdzie i serce wasze. (uk.12:33) Naszym skarbem jest dotarcie do swojej wasnej prawdy, Poznaj Siebie. Jesli odnajdziemy t prawd, bdziemy wolni, bo i poznacie prawd, a prawda was wyzwoli. (Jan 8:32). Prawda, jak ju zostao ustalone, jest monet o dwch twarzach wzajemnie przeciwnych. Aby wic dowiedzie si kim jestem musz pozna to, co o sobie wiem razem z tym, czego o sobie nie wiem. Dwie twarze, z ktorych jedna jest wiadoma, a druga niewiadoma przy czym niewiadoma jest dokadnym przeciwiestwem wiadomej. Jak wida jasno odpowied na tytuowe pytanie jest oczywista. Jeli to, czego nie wiemy o sobie jest dokadnym przeciwiestwem tego, co o sobie wiemy, ju znamy ca nasz prawd. Pozwlmy wic sobie na komfort i odpowiedzmy sobie na to pytanie tu i teraz. Na pocztek wic zrbmy peen rachunek sumienia na swj wasny temat. Nie bjmy si stawi czoa
14

swojej prawdzie, gdy ta uczyni nas wolnymi. Zacznijmy wic od tego, co o sobie mylimy.

Przez cae ycie budujemy swoj osobowo i nie zdajemy sobie sprawy z tego, e pod tymi wszystkimi twarzami ukrywamy prawd o sobie. Gdy jestemy dziemi niewiele nas obchodzi to, co o nas inni pomyl, jestemy po prostu sob. yjemy w wiecie i ze wiatem w zgodzie oraz harmonii do czasu, gdy zaczniemy przywizywa si do cudzych idei na nasz temat. Ludzie s naszymi lustrami i odbijaj jedynie to, co w nas jest, wic wszystko, co zmienia si w nas jest rwnie naszym stworzeniem, bo wiat nam to odzwierciedla w formie innych ludzi. Cay problem z nakadaniem na siebie rnych twarzy zaczyna si w momencie, gdy nasz jednolity, dziecicy umys si rozdziela i staje sie dualny. Ten proces zaczyna si wraz z nadejciem dojrzewania pciowego, gdy zaczynamy utosamia si z jedn pci. Jest to ten moment, w ktorym z jednego Adama robi si dwoje: Adam i Ewa. Od tego momentu jestemy niepeni, kade z nas stanowi poow caoci. Wwczas zaczynamy przyjmowa zasady wspycia w spoeczestwie podzielonego na kobiety i mczyzn. Uczymy si jak by jednym albo drugim. Przechodzimy swoisty trening przygotowujcy nas do penienia tej roli w przyszoci i tak nasza pierwsza
15

twarz, pierwsza rola do zagrania ze wiatem staje si nasz now twarz. Nakadamy swoj pierwsz mask. Wszystkie inne role s tylko wynikiem tej pierwszej naszej indywidualnej tosamoci zwizanej z pci. Cho mamy w sobie peen potencja mski i eski, utosamiamy si tylko z jedn z nich. Ta tosamo wynika gwnie z fizycznej manifestacji naszej pci, chocia nie zawsze tak jest i coraz czciej fizyczna pe nie ma nic wsplnego z seksualn tosamoci jednostki. wiat jest w poowie mski i w poowie eski, poniewa jest on lustrzanym odbiciem nas samych, nasz projekcj. Pierwsz wic rzecz, ktrej jestemy wiadomi na swj temat jest przekonanie o byciu kobiet lub mczyzn, czy raczej dziewczynk lub chopcem. Jest to wielka iluzja, gdy ona nas oddziela od drugiej naszej czci, ktra od momentu utosamienia si z jedn pci, drug spycha do naszej podwiadomoci. Jest to wanie moment, w ktrym nasza wiadoma cz umysu zostaje powoana do ycia. Jeli ja jestem kobiet, to nie jestem mczyzn, mwi nam nasz przewrotny umys, co oczywicie jest faszyw tosamoci powsta po podzieleniu caoci na dwoje, na ja i on/a. Nasz rachunek sumienia powinnimy wic zacz od tosamoci pci. Lista powinna zawiera nasze cechy fizyczne oraz psychiczne, aby opis siebie by jak najbardziej zupeny.

16

JA 1. Jestem kobiet/mczyzn 2. Jestem adna/przystojny 3. Mam zgrabne ciao 4. Jestem lubiana 5. Pikna 6. Inteligentna 7. Zdolna 8. Wyksztacona 9. Mam dobry gust i smak 10. Jestem zamona 11. Dobrze sobie radz w yciu 12. Mam duo szczcia 13. Jestem kochana przez mczyzn 14. Jestem dobr on 15. Dobr matk 16. Dobr kuchark 17. Dbam o czysto i chigien 18. Jestem dobrym czowiekiem 19. Nienagann moralnie 20. Pomagam innym 21. Dobrze wyraam si o innych 22. Nie plotkuj 23. Akceptuj ludzi z ich rnicami 24. Mam wielu przyjaci 25. ...

17

NIE JA (dokadne przeciwiestwo) 1. Jestem mczyzn/kobiet 2. Jestem brzydka/nieprzystojny 3. Mam brzydkie ciao 4. Nie jestem lubiana 5. Jestem brzydka 6. Nieinteligentna 7. Niezdolna 8. Niewyksztacona 9. Mam zy gust i smak 10. Jestem biedna 11. Nie radz sobie w yciu 12. Mam mao szczcia 13. Jestem niekochana przez mczyzn 14. Jestem z on 15. Z matk 16. Z kuchark 17. Nie dbam o czysto i chigien 18. Jestem zym czowiekiem 19. Niemoralna 20. Odmawiam pomocy innym 21. le wyraam si o innych 22. Plotkuj 23. Nie akceptuj ludzi z ich rnicami 24. Mam mao przyjaci 25. ...

18

CO LUBI W SOBIE? 1. Mam odwag cywiln 2. Umiem walczy o swoje 3. Nie pozwalam si wykorzystywa 4. Nie martwi si o jutro 5. Umiem zarzdza swoimi pienidzmi 6. Jestem otwarta do ludzi 7. Mam dobr komunikacj z ludmi 8. Jestem uprzejma dla innych 9. Kocham dzieci i zwierzta 10. Jestem seksy 11. Potrafi si odnale w kadym rodowisku 12. Dobrze tacz 13. Znam jzyki obce 14. Mam dobre stosunki ze wsppracownikami 15. Nigdy sie nie spniam 16. Zawsze dotrzymuj obietnic 17. Mam godno i honor 18. ...

19

CZEGO NIE LUBI W SOBIE? (dokadne przeciwiestwo) 1. Nie mam odwagi cywilnej 2. Nie umiem walczy o swoje 3. Pozwalam si wykorzystywa 4. Martwi si o jutro 5. Nie umiem zarzdza swoimi pienidzmi 6. Jestem zamknita do ludzi 7. Mam z komunikacj z ludmi 8. Jestem nieuprzejma dla innych 9. Nie kocham dzieci i zwierzt 10. Jestem odpychajca 11. Nie potrafi si odnale w adnym rodowisku 12. le tacz 13. Nie znam jezykw obcych 14. Mam ze stosunki ze wsppracownikami 15. Zawsze sie spniam 16. Nigdy nie dotrzymuj obietnic 17. Nie mam godnoci i honoru 18. ...

20

W CO WIERZ? 1. Wierz w Boga 2. Wierz w dozgonn mio 3. Wierz w przyja 4. Wierze w maestwo 5. Wierz w rodzin 6. Wierz w lepsze jutro 7. Wierz, e ycie ma gboki sens 8. Wierz w przypadki 9. Wierz w przeznaczenie 10. Wierz w przepowiednie 11. Wierz w horoskopy 12. Wierz w mistyczne nauki 13. Wierz w prorokw 14. Wierz w wolno 15. Wierz w rowno wszystkich ludzi 16. Wierz w prawa czowieka 17. Wierz wasnej intuicji 18. Wierz, e kady jest dobrym czowiekiem w gbi swojej duszy 19. ...

21

W CO NIE WIERZ? (dokadne przeciwiestwo) 1. Nie wierz w Boga 2. Nie wierz w dozgonn mio 3. Nie wierz w przyja 4. Nie wierz w maestwo 5. Nie wierz w rodzin 6. Nie wierz w lepsze jutro 7. Nie wierz, e ycie ma gboki sens 8. Nie wierz w przypadki 9. Nie wierz w przeznaczenie 10. Nie wierz w przepowiednie 11. Nie wierz w horoskopy 12. Nie wierz w mistyczne nauki 13. Nie wierz w prorokw 14. Nie wierz w wolno 15. Nie wierz w rwno wszystkich ludzi 16. Nie wierz w prawa czowieka 17. Nie wierz wasnej intuicji 18. Nie wierz, e kady jest dobrym czowiekiem w gbi swojej duszy 19. ...

22

CO JEST MOIM CELEM? 1. Wyj dobrze za m 2. Mie du rodzin 3. Mie dobr sytuacj materialn 4. Mie samochd 5. Znale dobr prac 6. Zmieni moje ycie na lepsze 7. Podrowa po wiecie 8. Otworzy wasny biznes 9. Zrobi magistra 10. Mieszka w grach 11. Zbudowa wasny dom 12. Znale prawdziwego przyjaciela 13. Osign spokj 14. Odnale siebie 15. Znale odpowiedzi na moje yciowe pytania 16. Odzyska zdrowie 17. Odbudowa moj sprawno fizyczn 18. ...

23

CO NIE JEST MOIM CELEM? 1. Wyj le za m 2. Mie ma rodzin 3. Miec z sytuacj materialn 4. Nie mie samochodu 5. Straci dobr prac 6. Zmieni moje ycie na gorsze 7. Nie podrowa po wiecie 8. Pracowa dla kogo 9. Nie zrobi magistra 10. Mieszka nad morzem 11. Zburzy wasny dom 12. Zgubi prawdziwego przyjaciela 13. Straci spokj 14. Zgubi siebie 15. Nie znale odpowiedzi na moje yciowe pytania 16. Straci zdrowie 17. Zrujnowa moj sprawno fizyczn 18. ...

24

KIM CHC BY? 1. Milionerem 2. Filantropem 3. Biznesmenem 4. Posiadaczem ziemskim 5. Politykiem 6. Nauczycielem 7. Aktorem 8. Rolnikien 9. Policjantem 10. onieem 11. Dyrektorem 12. Szefem 13. Kucharzem 14. ...

25

KIM NIE CHC BY?

1. Milionerem 2. Filantropem 3. Biznesmenem 4. Posiadaczem ziemskim 5. Politykiem 6. Nauczycielem 7. Aktorem 8. Rolnikien 9. Policjantem 10. onieem 11. Dyrektorem 12. Szefem 13. Kucharzem 14. ...

26

To jest oczywicie jedynie przykadowa lista, ktra w przypadku kadego z nas bdzie inna. To, kim mylimy, e jestemy, jakie s nasze preferencje i kim chcemy by stanowi obraz nas samych, ktry tworzymy bardziej lub mniej wiadomie przez cae swoje ycie. Nic z tego nie jest nasz ostateczn prawd i aby dotrze do wasnej prawdy musimy zrezygnowa z wszystkich naszych przekona jakie mamy o sobie. Jest to absolutnie konieczne aby ujrze siebie nagim, bez tych wszystkich masek, aby sta si jak mae dzieci, czyste i niewinne. Kada nasza maska jest tym, co nazywamy grzechem. Pozbdziemy si tych masek w znany wam ju sposb, dokonujc rytualnego Caopalenia swojego zoonego JA. Kada z powyszych list powinna by napisana przez kadego z was i musi zawiera wasze wasne przekonania o sobie samym, jak na powyszych przykadach. Listy mog by dusze lub krtsze w zalenoci od indywidualnego przypadku, jednake musz by zgodne z tym, co o sobie sami mylimy. To, co myl o nas inni nie ma w tym wypadku najmniejszego znaczenia.

27

JA I MOI NAJBLISI
Role, ktore gramy z rodzicami
Mamy wiele do zarzucenia swoim rodzicom i wiele do wybaczenia, nie jest to jednak takie atwe, jak by si mogo wydawa. Pamitamy wszyscy rne sytuacje z dziecistwa, ktre tkwi gdzie w pamici i nie chc odej w zapomnienie. Najbardziej pamitamy te chwile, ktre budziy w nas emocje negatywne. Najgorsze jest to, e wci gramy te same role z rodzicami, przynoszce takie same bolesne skutki, jakie przynosiy nam w dziecistwie. Te niezapomniane role wraz z blem im towarzyszcym s nadal w nas, gdy nigdy nie zostay unicestwione aktem wybaczenia, czyli nie zostay zrwnowaone swoim przeciwiestwem. ale, jakie mielimy do rodzicw w dziecistwie s wci ywe i jak najbardziej aktualne tyle tylko, e zostay wrzucone do niewiadomoci, aby nie czu ju blu, ktry ze sob niosy. Aby je zrwnoway niewiadomie robimy to samo, co zrobili nam rodzice aby rwnie niewiadomie zachowa rwno obu stron karmicznej monety i
28

niestety robimy to naszym dzieciom. Zapomnia w, jak cielciem by. Nie ma przy tym znaczenia, czy ale te byy uzasadnione z naszego punktu widzenia dzisiaj. Przeciwnie, mog si wrcz wydawa niepowane, mao znaczce i mieszne. Niestety, umys niewiadomy nie zna si na artach i przyjmuje wszystko jako prawd rejestrujac dokadny zapis wydarze i naszych wnioskw z dokadnoci do najmniejszego szczegu dowiadczonego poprzez wszystkie nasze zmysy. Jeli zarejestrowa al do kogo z jakiego powodu, to on trwa w mocy do dzisiaj i dopuki nie zostanie zrekompensowany, nie bdzie mona si go pozby z naszego archiwum. Wszystko co znajduje sie w naszym podwiadomym archiwum jest energi potencjaln, ktra od czasu do czasu budzi si ze snu i staje si aktywna. W ten sposb to, co byo niewiadome staje si wiadome i ponownie cierpimy przez stare, niezablinione rany. Nasze rozgrywki z rodzicami lub rodzestwem s najtrudniejsze do usunicia ze wiadomoci, gdy nie zaprzestajemy wzajemnych gier nawet jako doroli ludzie po opuszczeniu domu rodzicw. Jeli nawet si nie spotykamy, to jestemy ze sob mylami, zarwno w zgodzie jak i w niezgodzie.
29

Kade spotkanie jest powtrzeniem tej samej historii z dziecistwa. Te same ale, te same pretensje, te same uwagi, itd... Robimy i mowimy tak samo jak zawsze robilismy i mwilimy, poniewa nie zrownowaylismy naszej karmy po obu stronach monety. Mamy w sobie wiele do zrwnowaenia jeli chcemy przej przez ycie w zgodzie, radoci i zdrowiu. Nie mamy wyjcia jak tylko pogodzi zwanione strony w sobie, czyli obie role, ktre gramy z rodzin: te nasze oraz te czonkw rodziny. Jeli potrafimy je sobie uwiadomi, to ju jestemy w poowie drogi do wasnego raju na ziemi. Drugie p drogi to usunicie tych rl wraz z ich dokadnymi przeciwiestwami, co bdziemy robi w tym tomie. Zaczniemy od kadego rodzica z osobna, potem przejdziemy do rodzestwa oraz innych czonkw rodziny a take znajomych, do ktrych mamy niewybaczone ale i niezaatwione lub niedokoczone z nimi sprawy. Potem przyjdzie czas na kody przyswojone przez nas od rodowiska, w ktrym wyrastalimy, czyli zwyczajw i przekona. A na koniec zajmiemy si zasadami etycznymi, wierzeniami religijnymi oraz innymi kodami spoecznymi, poza ktre nie umiemy si wydosta z uwagi na ogromny lk, ktry w nas budz.
30

Sprbujemy pozby si gwnych rl, jakie gramy ze wiatem zupenie nie wiedzc, e je gramy. Bdziemy mieli tym samym okazj do przewartociowania swoich przekona i wierze, ktre nas blokuj przed dalsz ewolucj.

31

JA I RODZICE
Aby usun z naszej podwiadomoci wszystkie niewiadome role, ktre gralimy z rodzicami musimy zacz od tych, ktre wzbudziy uczucia negatywne, np. w dziecistwie ojciec nas le traktowa, lub nieakceptowa, lub te zbyt wiele wymaga, co budzio al i niech do rodzica. ale do naszych rodzicw yj w nas do dzisiaj i cho ju jestemy dorosymi ludmi, wci zabiegamy o ich mio i akceptacj tak, jak robilimy to gdy bylimy dziemi. Musimy zrobi cay rachunek sumienia, ktry nie jest atw rzecz, jednake skutek bdzie absolutnie uwalniajcy. Uwolni to nie tylko nas samych, ale i tych, ktrych nasza ofiara caopalna dotyczy.

32

Ja i Ojciec
Lista zarzutw do ojca moe by bardzo duga z uwagi na to, e nasze stosunki z ojcem s zazwyczaj bardzo zaye oraz intensywne. Tutaj podaj jedynie przykadowe zarzuty, ktre by moe s najbardziej powszechne. Kade z was musi utworzy swoj osobist list takich zarzutw, aby ofiara caopalna odniosa podany skutek w postaci rzeczywistego wybaczenia. Zarzuty musz by rzeczywiste i odnoszce si do wasnej relacji z ojcem. Nie umieszczamy na tej licie zarzutw innych czonkw rodziny pod adresem ojca ale wycznie wasne. Poniej napisaam list moliwych zarzutw do ojca, aby wam uzmysowi jak tak list naley utworzy. Wane jest aby zarzuty tworzy w czasie teraniejszym, nawet jeli miny lata od tego czasu. To, co dowiadczylimy w dziecistwie wci tkwi w czasie teraniejszymm bo zostao w nim zamroone. Pami nie ewoluuje w czasie, jest zawsze osadzona w teraniejszoci, wic jeli o czym wspominamy, na poziomie wiadomym umysu wiemy, e to si wydarzo dawno temu, natomiast nasza podwiadomo nie widzi upywu czasu. Z tego wanie wzgldu to, co bolao kiedy nadal boli gdy zostanie ponownie uruchomione.
33

Czego nienawidz w moim ojcu?


le traktuje rodzin Krzyczy na nas Nie ma szacunku dla mojej matki Zdradza matk Uywa sw obelywych pod naszym adresem Pije alkohol i jest bardzo nieprzyjemny pod jego wpywem 7. Wymaga ode mnie rzeczy niemoliwych 8. Robi mi wykady na tematy moralne sam ich nie przestrzegajc 9. Boj si go 10. Nie ma dla mnie czasu ani cierpliwoci 11. Robi mi cige wymwki 12. Mama przez niego pacze 13. Nie interesuje si rodzin i yje wasnym yciem 14. Kiedy jest niezadowolony robi awantury 15. Cigle narzeka 16. Krytykuje innych ludzi 17. Sam uwaa si zawsze za najlepszego 18. Jest saby i nie radzi sobie w trudnych sytuacjach yciowych 19. Nie pamita o naszych urodzinach 20. Nie akceptuje mojego ma/mojej ony 21. ... 1. 2. 3. 4. 5. 6.
34

Co kocham w swoim ojcu?


le traktuje rodzine Krzyczy na nas Nie ma szacunku dla mojej matki Zdradza matk Uywa sw obelywych pod naszym adresem Pije alkohol i jest bardzo nieprzyjemny pod jego wpywem 7. Wymaga ode mnie rzeczy niemoliwych 8. Robi mi wykady na tematy moralne sam ich nie przestrzegajac 9. Boj si go 10. Nie ma dla mnie czasu ani cierpliwoci 11. Robi mi cige wymwki 12. Mama przez niego pacze 13. Nie interesuje si rodzin i yje wasnym yciem 14. Kiedy jest niezadowolony robi awantury 15. Cigle narzeka 16. Krytykuje innych ludzi 17. Sam uwaa si zawsze za najlepszego 18. Jest saby i nie radzi sobie w trudnych sytuacjach yciowych 19. Nie pamita o naszych urodzinach 20. Nie akceptuje mojego ma/mojej ony 21. ... 1. 2. 3. 4. 5. 6.
35

Zapewne dziwi was dowrotna strona dualnej monety, ktra stanowi odwrotn stron relacji z waszym ojcem. Prawda naszego dualnego umysu jest taka, e to, czego wiadomie nienawidzimy to rwnie niewiadomie kochamy. Pierwsza rzecz, ktor musz tu wyjani: lista nie stanowi psychologicznego obrazu jakiego okrelonego ojca, ale przykadowe zarzuty, ktre mog by prawdziwe w odniesieniu do kilku rnych ojcw. Wybierzcie te, ktre odnosz si do waszego ojca i dopiszcie te brakujce . Druga rzecz, przeciwna strona moe by skonstruowana inaczej, co wydaje si bardziej naturalnym przeciwiestwem, ktr podaj poniej. Jednak jakkolwiek wersj wybierzecie, bedzie ona waszym przeciwiestwem i na pewno zadziaa.

36

Co kocham w moim ojcu?


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dobrze traktuje swoja rodzine Nie krzyczy na nas Ma szacunek dla mojej matki Jest wierny mojej matce Uywa piknych sw zwracajc si do nas Nie pije duo alkoholu Nie wymaga ode mnie rzeczy niemoliwych Nie robi mi wykladw na tematy moralne, uczy nas raczej przestrzegajc tych zasad 9. Czuj si bezpieczna przy nim 10. Ma dla mnie duo czasu oraz cierpliwoci 11. Zawsze mnie chwali 12. Mama przez niego si mieje bo j rozmiesza swoim wymienitym humorem 13. Bardzo interesuje si rodzin i yje cakowicie naszym yciem 14. Kiedy jest zadowolony robi nam niespodzianki 15. Nigdy nie narzeka 16. Chwali innych ludzi 17. Sam uwaa si zawsze za niedoskonaego 18. Jest silny i wietnie radzi sobie w trudnych sytuacjach yciowych 19. Zawsze pamita o naszych urodzinach 20. Akceptuje mojego ma/moja on 21. ...
37

Nie ma zasadniczego znaczenia, ktr z tych opcji przyjmiemy, gdy kade przeciwiestwo dopenia caoci monety a kady dualny kod mona usun z systemu jedynie w parze z jego przeciwiestwem. To przeciwiestwo, ktre sami wybierzecie jest dokadnie tym, ktre stworzy nasz umys, inaczej to rozwizanie nie przyszoby nam do gowy. W przypadku jakichkolwiek wtpliwoci mona te spali rne wersje aby by pewnym, e ofiara caopalna jest cakowita, jednak kada kartka musi zawiera dwie przeciwne do siebie strony listy, jak w lustrzanym odbiciu. Pamitajcie jednak, cokolwiek was bolao w relacji z waszym ojcem jest w was i prdzej czy pniej uruchomicie t monet, jeli si jej nie pozbdziecie ze swojego umysu w caoci. Staniecie si pewnego dnia zupenie takimi, jak wasz ojciec w swojej najgorszej wersji i to bdzie upadek cakowity. Ojciec, rzecz jasna ma rownie swoj najlepsz wersj i t rwnie musimy si zaj, gdy jego pozytywne cechy charakteru maj rownie swoje przeciwiestwo w naszym umyle. Te przeciwiestwa wraz z samymi cechami rownie musz znikn z naszego umysu dualnego, aby negatywna strona karmy ojca nie zostaa uruchomiona w nas. Co mam na mysli? Jesli nasz ojciec jest osob wart najwyszego uznania i szacunku, to jest te niegodny
38

uznania i szacunku z drugiej strony. S to tzw. saboci, ktre wszyscy mamy w sobie Tworzc list jego pozytywnych cech bdziemy musieli te przyj ich przeciwiestwa, i tak np. jeli uwaamy go za osob wyrozumia i kochajc to mamy w umyle rwnie dokadne tego przeciwiestwo, czyli ojca, ktry jest niewyrozumiay i niekochajcy. Nie majc wiadomoci tego prostego faktu doznajemy szoku w sytuacjach, w ktrych ujrzymy t ukryt stron ojca po raz pierwszy. Potem ju tylko ukrywamy t stron prawdy przed wiatem chcc aby wszyscy go widzieli takim, jakim chcemy eby by. To oczywicie nie zawsze dziaa a ju na pewno nie jest w stanie oszuka nas. Chwile, gdy negatywna strona charakteru pozytywnego ojca si uaktywnia, s zazwyczaj rzadkie tak, jak w wypadku negatywnego ojca chwile, gdy staje si pozytywny. Niemniej jednak one s i trzeba si ich pozby jednoczenie z ich przeciwiestwem z naszego niepokornego umysu. Uyam sowa niepokornego, bo dualnoc naszego umysu, ktry jest w poowie niewiadomy nie pozwala nam na dowiadczenie pokory, ktra jest naturaln wartoci umysu yjcego w jednoci. Przykadowa lista do caopalenia znajduje si poniej.
39

Zalety mojego ojca:


1. Kochajcy ojciec i m 2. Opiekuczy 3. Dobry 4. Wyrozumiay 5. Rozsdny 6. Odpowiedzialny za siebie i rodzin 7. Przystojny 8. Ma bardzo wysoki poziom kultury 9. Wysoce inteligentny 10. Mdry 11. Gocinny 12. Szczery 13. ...

40

Wady mojego ojca


1. Niekochajcy ojciec i m 2. Lekcewacy rodzin 3. Zy 4. Niewyrozumiay 5. Nierozsdny 6. Nieodpowiedzialny za siebie i rodzin 7. Nieprzystojny 8. Ma bardzo niski poziom kultury 9. Nieinteligentny 10. Gupi 11. Niegocinny 12. Faszywy 13. ...

41

Te negatywne cechy te w nim s tyle, e ukryte w umyle niewiadomym jako te, z ktrymi wiadomy umus si nie utosamia. W sprzyjajcych okolicznociach i warunkach te niewiadome przeciwiestwa stan si aktywne i zobaczymy drug stron osoby, o ktrej mylelimy, e j dobrze znamy cae ycie. Nie powinno to ju nas zaskakiwa, gdy jest si wiadomym dualnoci tego wiata i jej konsekwencji w naszym yciu. Kada nasza opinia na czyj temat ma w sobie niewiadome jej zaprzeczenie, ktre ujrzymy jako drug stron prawdy w sprzyjajcych okolicznociach i warunkach. Ojciec, ktrego uwaalismy za godnego czowieka staje si niegodziwy, albo te odwrotnie ojciec, ktorego mielimy za nic, staje si nagle naszym bohaterem. Nie ma przypadkw, dualno tego wiata wyklucza tak opcj przyjmujc koncepcj przypadku jedynie jako cz dualnej monety, ktrej drug stron jest planowane zdarzenie. Dowiadczamy zarwno jednego, jak i drugiego, gdy dualny umys zawsze musi pozosta w rwnowadze. wiat idei jest wiatem dualnym, przez co atwym do przewidzenia, jeli oczywicie wiadomo istnienia dualizmu jest wysoka. atwo jest przewidzie przeciwne zdarzenie do tego, ktre wasnie przeylimy.
42

Kiedy ju nauczycie si wiadomie zauwaa pary przeciwiestw w swoim yciu, ju w momencie jakiego zdarzenia bdziecie mogli przypomnie sobie zdarzenie przeciwne, ktre byo rdem obecnego zdarzenia karmicznego, lub te przewidzie przysze jako niechybn jego konsekwencj. Proste. Jeli si miejecie wiedzcie, e bdziecie paka, jeli si smucicie bdziecie si weseli, jeli spotkalicie przyjaciela spotkacie rownie i wroga, itd... Jeli znacie dobre cechy swojego ojca, bdziecie musieli te pozna te ze. To tylko kwestia czasu. Najtrudniej jednak jest przewidzie kiedy dowiadczymy danego przeciwiestwa w czasie. Jest to wyszy poziom wtajemniczenia i kady, kto jest na tej drodze poszukiwa swoich wewntrznych mocy, napewno znajdzie to, czego szuka. Procie, a bedzie wam dane; szukajcie a znajdziecie; koaczcie, a otworz wam. (Mat. 7:7) Pozostao jedynie pozbycie si z umysu tych dualnych kodw i przekona, co zrobimy spalajc kartk papieru, na ktrej spisalimy obie listy, t pozytywn po jednej stronie kartki i przeciwn, t negatywn, po drugiej. Nasz umys posuguje si jzykiem symboli, wic przyjmuje za pewnik wszystko, co widzi. Sowa s symbolami idei, jak palenie jest symbolem nieodwracalnego zniszczenia. W momencie
43

cakowitego spalenia si naszej kartki, umys uznaje spraw za nieby, bezpowrotnie zniszczon. Ofiara caopalna jest dokadnie zniszczeniem caego dualizmu koncepcji, ktre mamy na dany temat, bezpowrotnie. Nie zachowujc strony pozytywnej, negatywna nie ma mocy istnienia, gdy obie strony wzajemnie daj sobie moc istnienia poprzez lustrzane odbijanie siebie wzajemnie. Bez lustrzanego odbicia nie ma wiadomoci istnienia. Cay nasz wiat jest jedn wielk komnat krzywych luster. To, co robimy skadajac ofiar caopaln, jest prostowaniem tych luster, aby w kocu ujrze w nich jacy jestemy naprawd.

44

Ja i Matka
Matce, wbrew pozorom, mamy zazwyczaj najwicej do zarzucenia, gdy z matk jestemy najsilniej zwizani uczuciowo i emocjonalnie. Emocje s tym, co nas wie najbardziej. Matka daje nam te emocje, ktre s najbardziej podane te, ktre daj nam najmilsze doznania takie, jak mio, akceptacja, ukojenie, nadzieja, poczucie bezpieczestwa, silne wizy rodzinne oraz poczucie przynalenoci. Matka nadaje duchowy sens yciu dbajc o etyczn i moraln stron naszego charakteru. Matka zawsze wybaczy i zawsze zrozumie i to jest wanie to, czego nie jestemy w stanie odda za adn cen. Jeli w naszym wypadku matka nie daa nam tego wszystkiego powstaje w nas al i rozgoryczenie za ten brak. Nie mamy tym samym rwnowagi pomidzy naszymi potrzebami a ich zaspokojeniem. Matka jest po to, aby je zaspokoi. Mamy w sobie przekonania dokadnie okrelajce cechy matki, ktre s najwitsze z najwitszych i z ktrych za nic na wiecie nie zrezygnujemy. Jeli nasza matka jest tych cech pozbawiona mamy poczucie zagubienia w wiecie, czujemy si odrzuceni i niekochani.

45

To, czego bezsprzecznie potrzeba nam do szczcia to serce matki. Mamy w swoim umyle dokadn koncepcj matki, czyli list cech, ktre matka powinna posiada abymy mogli zdefiniowa pozytywn stron siebie samych. S to te cechy, ktre daj nam poczucie wartoci wasnej oraz poczucie bycia kochanym. W przypadku gdy nasza matka nie bya w stanie nam tego da cierpimy na brak tosamosci pozytywnej, co w kadym naszym pniejszym zwizku midzyludzkim bdzie zbiera swoje smutne niwo. Jednake, jak ju wiemy, pozytywna strona matki jest zawsze w towarzystwie negatywnej i odwrotnie, negatywna strona w towarzystwie pozytywnej. W chwili, gdy ocenimy nasz matk, w umyle niewiadomym pojawia si ocena przeciwna do tej wiadomej. Dowiadczenie tej drugiej twarzy matki jest tylko kwesti czasu. Taka jest Karma kadego umysu dualnego, ktry wszystko musi zdefiniowa, porwna i oceni. Oceniajc swoj matk uruchamiamy t wanie Karm, ktra musi si odegra do koca. Aby tego unikn, musimy powici na otarzu ofiarnym swoje przekonania na temat wasnej matki, skadajc ofiar caopaln z naszej szczegowej opinii na jej temat. Jak to zrobi mielimy ju okazj nauczy si w przypadku skadania ofiary caopalnej z naszego
46

zwizku z ojcem, jednak zrobimy to tutaj razem aby pomc tym, ktrzy jeszcze nie czuj si na siach aby to zrobi samemu. Pamitajmy, e nasza matka jest najwaniejsz osob na wiecie po Bogu i jeli nie bya w stanie nas o tym przekona, musimy zrobi to sami poprzez odkrycie jej drugiej strony, ktra bya dla nas niewiadoma i uznanie jej za prawdziw razem ze stron negatywn, ktr dobrze znamy. Kade przekonanie o matce musi zosta tu spisane. Posuy nam ono do utworzenia ich przeciwiestw i usunicia caoci naszych przekona o naszej matce z naszego systemu. To da nam przestrze do tworzenia naszej matki na nowo takiej, jak chcemy rzeczywicie mie, doskonaej. Nie ma przy tym znaczenia czy nasza matka jest wci wrd ywych, czy ju odesza do wiecznoci. Skutek naszej ofiary caopalnej ma swoj moc w obu wiatach jednoczenie, gdy nasze przekonanie o yciu i mierci jest rwnie dualne, a wic iluzoryczne, jak kada nasza koncepcja. Ma dwie strony wzajemnie przeciwne. Wszystko, co robimy w yciu ma swoje echo w wiecznoci, poniewa wieczno jest jedynie refleksem ycia, drug stron jednej i tej samej monety. Skadajc ofiar caopaln oczyszczamy obie te rzeczywistoci jednoczenie.
47

Nienawidz mojej matki za to, e:


1. Jest zimna i niedostpna 2. Nie daje mi wystarczajco zainteresowania 3. Nie interesuje si rodzin 4. Jest pochonita swoimi sprawami 5. Nigdy jej nie ma, gdy jej potrzebuj 6. Jest niesprawiedliwa 7. Jest czsto pijana 8. Przyprowadza zych ludzi do domu 9. Wraca bardzo pno i dugo spi 10. Nie sprzta 11. Krzyczy na mnie 12. Nie uznaje moich zasug 13. Lubi bardziej mojego brata 14. Zapomina o moich urodzinach 15. Zawsze sie spnia 16. Nigdy nie dotrzymuje obietnic 17. wita u niej to pieko 18. ...

48

Kocham moj matk za to, e:


1. Jest ciepa i komunikatywna 2. Daje mi duo zainteresowania 3. Interesuje si rodzin 4. Jest pochonita sprawami rodziny 5. Zawsze jest, gdy jej potrzebuj 6. Jest sprawiedliwa 7. Nie pije alkoholu 8. Przyprowadza dobrych ludzi do domu 9. Wraca bardzo wczenie i spi krtko 10. Czsto sprzta 11. Jest mia dla mnie 12. Uznaje moje zasugi 13. Lubi bardziej mnie, ni mojego brata 14. Pamta o moich urodzinach 15. Zawsze jest na czas 16. Zawsze dotrzymuje obietnic 17. wita u niej to raj 18. ...

Moemy rownie sprbowa pozytywnego podejcia do tematu matki i zamiast wylicza jej bdy zrobi list jej najlepszych cech, czyli:

49

Moja matka jest:


1. Dobra i kochajca 2. Troskliwa 3. Ma duo cierpliwoci 4. Zawsze wybacza 5. Broni nas przed innymi 6. Daje mi poczucie wartoci wasnej 7. Motywuje mnie do dziaania 8. Jest wierzca 9. Ciepa w relacjach z ludmi 10. Wierzy we mnie 11. Ma wielkie zrozumienie dla problemw ludzkich 12. Zawsze bardzo pomocna 13. Umie zaatwic wszystko 14. Ma bardzo mi osobowo 15. Jest piekn kobiet 16. Umie si ubra 17. Czsto si umiecha 18. Dobrze gotuje 19. Kocha zwierzta 20. Dba o dom i rodzin 21. yje dla nas 22. ...

50

Moja matka nie jest:


1. Za i niekochajca 2. Nietroskliwa 3. Ma mao cierpliwoci 4. Nigdy nie wybacza 5. Oskara nas przed innymi 6. Daje mi poczucie niskiej wartoci 7. Zniechca mnie do dziaania 8. Jest niewierzca 9. Zimna w relacjach z ludmi 10. Nie wierzy we mnie 11. Jest nieczua na problemy ludzi 12. Nigdy nie jest pomocna 13. Nic nie umie zaatwi 14. Ma bardzo niemi osobowo 15. Jest brzydk kobiet 16. Nie umie si ubra 17. Rzadko sie umiecha 18. le gotuje 19. Nie lubi zwierzt 20. Nie dba o dom i rodzin 21. yje dla siebie 22. ...

51

Patrzc na negatywny obraz naszej matki wydaje si niemoliwe, aby ona wogle taka bya. Jednake, jeli si jej bliej przyjrzymy, dostrzeemy w niej chwile saboci, w ktrych ta negatywna strona wydostaje si spod skorupki i zaczyna by aktywna. Tumaczymy to zazwyczaj jej zym samopoczuciem lub obwiniamy kogo innego za zepsucie jej dnia, albo te znajdujemy jeszcze inne moliwe przyczyny dla wytumaczenia jej nietypowego zachowania. Niemniej jednak te chwile saboci jedynie potwierdzaj fakt, e w kadym czowieku jest jego druga strona zawsze przeciwna do tej, ktr znamy. W przypadku matki, u ktorej jest aktywna negatywna strona charakteru, ta przeciwna strona, ktra jest pozytywna a leca pogrzebana w niewiadomosci, wydaje si nieprawdziwa take. Jednak w myl dualnej zasady naszego umysu najgorsza matka jest te i najlepsz matk tyle, e tej strony nie widzimy my dzieci; ona j widzi w sobie nie widzc jednoczenie tej negatywnej. Skoro wic ta druga strona jest w nas znaczy, e mamy w sobie potencja do stania si swoim negatywem, swoim przeciwiestwem w sprzyjajcych okolicznociach i warunkach. Takich okolicznoci dostarcza nam nasze ycie kadego dnia. Czasem s to okolicznoci do obudzenia naszej pozytywnej strony, czasem negatywnej, niemniej
52

jednak nasza osobowo oscyluje pomidzy jedn stron naszej monety tosamoci, a drug. Swoisty wiatowid o dwch twarzach, ktrym kady z nas niezaprzeczalnie jest. Co si stanie, gdy zoymy ofiar caopaln z naszej matki, to znaczy z naszych koncepcji na jej temat? Przestaniemy podwiadomie narzuca jej postaw, jak ma mie wobec nas, a my przestaniemy gra odpowiedni rol, z ktr si utosamialimy w relacji z ni. Jak widzicie wszystko zaley od naszej roli, z jak si utosamiamy, bo wwczas wiat zewntrzny gra t drug, pasujc rol. Czyli, to nie inni nas krzywdz, ale my sami to robimy poprzez innych. Take nie inni nam daj szczcie, ale my sami je sobie dajemy poprzez innych. Przyjmujc zasad dualn zaczynamy wiadomie kreowa nasze ycie i wszystkie w nim zdarzenia, wykorzystujc przy tym innych jako nasze przeciwne odbicia w zwierciadle ycia. Postawa kadego czowieka jest uzaleniona od jego koncepcji na temat osoby, z ktra ma do czynienia. Moemy bezsprzecznie stwierdzi, e kady czowiek na tym wiecie ma inny stosunek do kadej innej osoby, z ktr ma do czynienia. Wynika to wasnie z naszych niewiadomych koncepcji jakie mamy na temat kadej osoby w naszym otoczeniu. Mamy swoje opinie na temat
53

kadego czowieka i czsto nie rozumiemy jak kto inny moe nie widzie w tej osobie tego co my w niej widzimy. Dlaczego ta sama osoba jest postrzegana rnie przez rnych ludzi i moe wydawa si rna w rnym towarzystwie? Wynika to std, e kady z nas gra jak rol w towarzystwie danej osoby, gdzie nasza rola jest podyktowana nasz wasn opini na jej temat a take roli, z ktra chcemy si w danym towarzystwie utosamia. Zawsze zachowujemy si stosownie do naszej opinii, ktra w rzadnym wypadku nie odzwierciedla prawdziwej rzeczywistoci, jest jedynie nasz jej koncepcj. A jak ju wiemy, kada koncepcja ma dwie przeciwne strony, wic mamy dwie moliwe role do zagrania z t osoba, pozytywn lub negatywn; czyli t rol, z ktr si utosamiamy lub t przeciwn, z ktr nie chcemy si utosami. Jeli na przykad uwaamy osob za zarozumia, bdziemy mieli dwie moliwe role do odegrania z t osob w przypadku naszego spotkania. Jedna bdzie uwiadomienie jej, e nie ma powodu do zarozumiaoci, udowadniajc nisk warto jej osoby, a tym samym nasz wyszo nad ni. Drug rol bdzie udanie, e nic sobie nie robimy z jej zarozumiaoci, cho tak naprawd czujemy si dotknici do gbi jej wyniosym stosunkiem do nas.
54

Czyli, albo nas poniy albo my j poniymy, jedno z dwojga. Obie te role s dwiema stronami jednej dualnej monety i musz by odegrane obie razem. Jedn rol wybieramy dla siebie, a drug, t przeciwn, dla tej drugiej osoby. Tak dugo jak mamy jakkolwiek opini na temat tej osoby, bdziemy musieli gra dwie role w duecie z ni. Granie dualnych rl zabiera moliwo bycia sob prawdziwym, gdy nasza opinia na czyj temat nigdy nie jest zgodna z absolutn prawd, jest jedynie naszym osobistym uprzedzeniem. Jeli wic chcemy by prawdziwym sob, jaki sens ma granie faszywych rl z kim, kto odda nam dokadnie to samo. Bdc sob nigdy nie aujemy tego, co zrobilimy, powiedzielimy czy pomylelimy, natomiast grajc jak rol nigdy do koca nie czujemy satysfakcji ani zadowolenia z siebie, a to s wanie nasze gwne cele w sztuce ycia napisanej na podstawie naszych opinii o blinich. Jeli chcemy poczu jak to jest by sob naprawd, tak dla odmiany, musimy pozby si tych wszystkich opinii i koncepcji jakie mamy na temat innych ludzi i temu wanie suy ofiara caopalna.

55

Ja i Brat
Brat jest pierwsz osob w nwszym yciu, z ktr uczymy si przyjani. Czasem nam si udaje czasem nie, niemniej jednak relacja z naszym bratem jest podstawowym wzorcem w naszych pniejszych przyjaniach z msk czci naszego wiata. Jeli z bratem czy was prawdziwa wi bdzie ona odzwierciedlona w innych naszych przyjaniach, jeli jednak midzy tob a twoim bratem jest wojna, jest bardzo mao przwdopodobne, aby twoje mskie przyjanie obyy si bez walki. Aby zmieni nasze przysze stosunki z przyjacimi musimy pozby si wzorcw, ktre niewtpliwie wynielimy z naszej relacji z bratem w domu rodzinnym. Pamitajmy aby nasza lista bya napisana w czasie teraniejszym nawet jeli wszystko to zdarzyo si dawno temu. Przykadowa lista poniej.

56

Nie lubi w moim bracie:


1. Kiedy mnie zaczepia 2. Gdy prowokuje mnie do ktni 3. Gdy rzuca faszywe oskarenia pod moim adresem 4. Gdy si wynosi 5. Kiedy jest w towarzystwie traktuje mnie jak gupka 6. Czuje si na rwnych prawach z rodzicami i daje mi rozkazy, decyduje za mnie, ma pretensje do mnie, ... 7. Zawsze szuka moich bdow i niedocigi 8. Porwnuje mnie do siebie mylc, e jest lepszy i mdrzejszy ode mnie 9. Stawia mnie przed faktem dokonanym, uwaajc, e powinnam by mu wdziczna za jego trosk o mnie, cho go o to nie prosz 10. Jest niesowny, gdy go o co prosze, jeli mj zamiar nie cieszy si jego aprobat 11. Ma mi wiecznie co za ze 12. Uwaa, e jestem mu winien posuszestwo 13. ...

57

Lubi w moim bracie:


1. Kiedy mnie zaczepia 2. Gdy prowokuje mnie do ktni 3. Gdy rzuca falsywe oskarenia pod moim adresem 4. Gdy si wynosi nade mnie 5. Kiedy jest w towarzystwie i traktuje mnie jak gupka 6. Czuje si na rwnych prawach z rodzicami i daje mi rozkazy, decyduje za mnie, ma pretensje do mnie, ... 7. Zawsze szuka moich bdw i niedocigi 8. Porwnuje mnie do siebie mylc, e jest lepszy i mdrzejszy ode mnie 9. Stawia mnie przed faktem dokonanym, uwaajc, e powinnam by mu wdziczna za jego trosk o mnie, cho go o to nie prosz 10. Jest niesowny, gdy go o co prosz, jeli mj zamiar nie cieszy si jego aprobat 11. Ma mi wiecznie wszystko za ze 12. Uwaa, e jestem mu winien posuszestwo 13. ...

58

Moemy oczywicie skonstruowa inaczej pary przeciwiestw za punkt wyjciowy przyjmujc nasze pozytywne przekonania na temat osoby, w tym wypadku brata i doda ich dokadne przeciwiestwa, np:

Mj brat jest:
Osob bardzo odpowiedzialn Dobrze si uczy Jest mdry i inteligentny Ma ogromn wiedz Jest samowystarczalny Niczego si nie boi Jest przystojny i podoba sie kobietom Bardzo zaradny, umie sobie radzi w kadej sytuacji 9. Wie jak osiga swoje cele 10. Jest dobrym ojcem i mem 11. Jest lubiany wrd naszych znajomych i w rodzinie 12. Nigdy nie zapomina o urodzinach czonka rodziny lub przyjaciela 13. Jest niezaleny i pomaga innym w trudnych sytuacjach 14. Jest wymienitym kierowc i kucharzem 15. Jest przyjazny 16. Jest kulturalny. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
59

Mj brat nie jest:


Osob bardzo nieodpowiedzialn le si uczy Jest gupi i nieinteligentny Ma znikom wiedz Zawsze potrzebuje pomocy Wszystkiego si boi Jest nieprzystojny i nie podoba si kobietom Bardzo niezaradny, nie umie sobie radzi w trudnej sytuacji 9. Nie wie jak osiga swoje cele 10. Jest zym ojcem i mem 11. Jest nielubiany wrd naszych znajomych i w rodzinie 12. Zawsze zapomina o urodzinach czonkw rodziny i przyjaci 13. Jest zaleny i nigdy nie pomaga innym w trudnych sytuacjach 14. Jest zym kierowc i kucharzem 15. Jest zoliwy 16. Jest niekulturalny 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

60

S to oczywiscie jedynie przykadowe cechy, ktre w kadym przypadku bd inne, gdy nie istniej na tym wiecie dwie osoby o identycznym charakterze i obyczajach. Jeli nie znajdziemy dwch identycznych patkw niegu, to o ile trudniejsze jest znale dwie identyczne osoby? W wypadku siostry, innych czonkow rodziny, oraz innych ludzi sprawa przedstawia si tak samo, nie ma wic powodu aby si powtarza; wystarczy jedynie brata zastpi kim innym, wpisa odpowiednie zarzuty lub pochwaly pod adresem tej osoby oraz ich dokadne przeciwiestwa po drugiej stronie kartki. Kartk oczywicie palimy rytualnie, aby nasz umys zobaczy jak obie strony tych dualnych monet ulegaj cakowitej zagadzie. Po takim rytuale moemy by pewni, e te programy zostay wymazane z naszego umysowego komputera na zawsze. Od tej pory my decydujemy czy chcemy zainstalowa ktr z tych programw na nowo czy raczej znale nowe, bardziej na czasie, ktre lepiej bd nam suy i spenia inne, podane przez nas funkcje. Wybr naley do nas, bo po raz pierwszy w yciu to my decydujemy jakie programy chcemy mie, w zwizku z czym bdziemy je mieli pod nasz kontrol. Czy to nie jest cudowne?

61

GORZKIE ALE

Ten rozdzia jest drugim etapem caopalenia, w ktrym bedziemy pozbywa si z naszej pamici negatywnych dowiadcze jakie mielimy w kontaktach ze wiatem w szrokim zakresie. S to kody spoeczne tkwice w nas z bardzo prostej przyczny, ktra zwie si edukacj. Od momentu naszego przyjcia na wiat jestemy uczeni naszej roli przypisanej nam przez rodzicw, ktrzy s jedynie narzdziem wyszego wymiaru spoecznego. Oni te byli uczeni wic to, czego si nauczyli przekazuj nam, swojej latoroli. Nie mog przecie nauczy nas czego, czego sami nie wiedz, prawda? Mamy wic do czynienia z wielk machin spoeczn, ktra ma swoje zasady dziaania oraz cele, do ktrych dy a my jestemy maymi jej czciami.
62

Spoeczastwo jest tworem ywym, bo stworzonym przez ludzi i skadajcym si z ludzi. Jako ywy organizm podlega prawom ewolucji i aby funkcjonowa potrzebuje harmonii. Prawa spoeczne s ustanowione wasnie w celu harmonijnego wspycia skadowych czci tej biologicznej machiny. Tych wanie zasad i praw jestemy uczeni. One ulegaj zmianom oraz rnym mutacjom, jak kady ywy organizm, poniewa aby mc zbudowa co nowego musimy przetransformowa stare. Odwieczna prawda dualnego wszechwiata. Na kadym etapie historii wiata te nauki s rne a zasady, ktrych mamy si trzyma starzej si jak wszystko inne na tym wiecie. Ewolucja wymaga czstego odnawiania si organizmu, aby ten nie umar w momencie burzenia starego. Jest to najtrudniejszy moment w yciu kadego organizmu i czy to w wymiarze jednostki czy spoeczestwa zasada pozostaje ta sama. Kiedy przychodzi nowa myl, nowa idea, stara musi odej, czynic tym samym miejsce dla tej wchodzcej. Nic nie chce ulec zapomnieniu i sta si czci przeszoci, wszystko chce trwa wiecznie; stara wic idea nie chce tak atwo odpuci. Prbuje zachowa swoje miejsce w yciu za wszelka cen. Nowa idea

63

natomiast musi o to miejsce walczy, bo inaczej go nie dostanie. Dwie strony dualnej monety ewolucyjnej; jedna i druga musz si odegra i wczeniej czy pniej nastpny krok w rozwoju zostanie wykonany. Tam, gdzie jest opr tam jest te i napr. Opiera sie stare, napiera nowe. Stare nie ma tyle sily co nowe i modo ostatecznie i tak zwyciy. Po co wic si opiera? Jeli czujecie w sobie opr to ta cz, ktra si opiera jest ju stara i musi odej, umrze. Nie mona zatrzymac ewolucji, wic pozwlcie odej starej idei lub zasadzie, bo nadszed czas na zmian. Ten etap caopalenia jest wanie odejciem starego umysu dualnego i nadejciem nowego umysu jednoci. Ewolucyjny skok kwantowy do wyszej wiadomoci. Zacznijmy wic od zasad spoecznych, ktre s w nas zakorzenione od pokole. Niestety te zasady nie su naszemu rozwojowi, gdy s jedynie naszym ograniczeniem na drodze do wyszej wiadomoci. Nie zachcam nikogo do nieprzestrzegania zasad spoecznych, ale do zaprzestania utosamiania si z nimi jakby byy one nasz naturaln prawd. Wierzcie mi, nie s i nie mog by, gdy zasady s jedynie koncepcj donego systemu spoecznego, ktry je tworzy dla zachowania rwnowagi w systemie.
64

Systemy spoeczne s tworami wynikajcymi z niewiadomej koniecznoci wadzy nad innymi ludmi, wadzy ktra ma na celu zorganizowanie pracy systemu tak, aby mg wsplnymi siami budowa cele postawione przez wadc danego systemu. Nie ma przy tym znaczenia czy na czele systemu stoi jeden wadca czy wieloosobowy parlament, niemniej jednak kto decyduje o kierunku rozwoju systemu oraz jego zadaniach. Wysza wiadomo nie wyklucza systemu ani zasad spoecznych, jednake s one tworzone w zupenie innej rzeczywistoci umysu, ktry nie jest ju umysem dualnym walczcym o racje i wspzawodniczcym o lepsze miejsce w systemie, ale jest umysem jednoci. W umyle jednoci nie ma potrzeby okrelania zasad sucych dobru wszystkich jednostek tego systemu, gdy wszystkie jednostki stanowi jedno czyli s poczone na poziomie energii a nie materii. Materia jest jedynie odzwierciedleniem energii czyli iluzj rzeczywystoci duchowej. wiat materialny jest jedynie wiatem symboli okrelajcym duchow rzeczywisto. Wysza wiadomo jest wic duchow rzeczywistoci naszego istnienia, ktra nie jest podzielona na jednostki wchodzce w jej skad ale jest

65

jednolitym polem energii wszechobecnej, wszechprzenikacej i wszechogarniajcej. Ta wiadomo jednoci nie potrzebuje nikogo niczego uczy, ustala ani narzuca, poniewa jest ona wsplna dla wszystkich ludzi. Wszyscy s poczeni ze rdem wszechwiedzy, wic nie ma moliwoci aby kady z nas mia inne zdanie na kady temat. Nasza wiedza na tym poziomie jest jednolitym polem energii, ktre daje nam nieograniczone prawo tworzenia bez moliwoci amania zasad, ktre nota bene, nie istniej w oddzieleniu w wyszym wymiarze wiadomoci. Umys jednoci nie jest umysem dualnych koncepcji, ale umysem twrczych koncepcji niedualnych. Wysza wiadomo jest wiadomoci bosk, majc moc nieograniczonego tworzenia bez jakichkolwiek przeszkd. Aby wej do tej biskiej wiadomoci musimy wznie si ponad dualizm naszej obecnej rzeczywistoci. Jest wiele drg prowadzcych do niej jednak caopalenie naszych grzechw, czyli dualnych koncepcji jest najkrtsz i najmniej bolesn, prowadzc do niej, drog. Mwi o niej sam Jezus, co mam nadziej doskonale zilustroway jego wasne sowa, ktre przytoczyam w poprzednich tomach tej serii.

66

Przejdmy zatem do holokaustu naszych regu oraz zasad spoecznych kraju, z ktrego pochodzimy. Mog by one nieco inne dla kadego z nas jednak niewiele si rni w dzisiejszym wiecie.

Generacje praw czowieka

Rada Bezpieczestwa ONZ

67

Prawa
1 2 3 4 5 6 7

prawo do ycia prawo do wolnoci myli, sumienia i wyznania prawo do goszenia swoich pogldw i opinii bez wzgldu na ich tre i form prawo kadego czowieka do uznawania wszdzie jego podmiotowoci prawnej zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniajcego traktowania lub karania zakaz trzymania czowieka w niewolnictwie lub poddastwie zakaz skazywania czowieka za czyn, ktry nie stanowi przestpstwa w chwili jego popenienia zakaz pozbawiania wolnoci jedynie z powodu niemonoci wywizania si ze zobowiza umownych

68

Bezprawie
1 2 3 4 5 6 7

prawo do mierci brak prawa do wolnoci myli, sumienia i wyznania brak prawa do goszenia swoich pogldw i opinii bez wzgldu na ich tre i form brak prawa kadego czowieka do uznawania wszdzie jego podmiotowoci prawnej nakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniajcego traktowania lub karania nakaz trzymania czowieka w niewolnictwie lub poddastwie nakaz skazywania czowieka za czyn, ktry nie stanowi przestpstwa w chwili jego popenienia nakaz pozbawiania wolnoci jedynie z powodu niemonoci wywizania si ze zobowiza umownych

69

Prawa osobiste
prawa do:
1 2 3 4 5

dobrego ycia rzetelnego sdu (patrz "gwarancje formalne" poniej) decydowania o swoim yciu prawo jednego czowieka koczy si tam gdzie zaczyna si prawo innego czowieka szczcia

____________________________________________

Prawa nieosobiste
prawa do:
1 2 3 4 5

zego ycia nierzetelnego sdu (patrz "gwarancje formalne" poniej) nie decydowania o swoim yciu prawo jednego czowieka nie koczy si tam gdzie zaczyna si prawo innego czowieka nieszczcia

70

Prawa i wolnoci polityczne


tzw. prawa negatywne - prawa suce ochronie wolnoci jednostki przed ingerencj ze strony pastwa
1 2 3 4 5 6 7 8 9

prawo do obywatelstwa moliwo uczestniczenia w yciu publicznym czynne prawo wyborcze - moliwo uczestnictwa w wyborach bierne prawo wyborcze - moliwo kandydowania w wyborach wolno zrzeszania si prawo do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji prawo do skadania wnioskw, petycji, skarg dostp do informacji o dziaaniach wadz i osb publicznych rwny dostp do suby publicznej.

71

Bezprawie i niewola polityczna


tzw. prawa pozytywne - bezprawie suce naraaniu wolnoci jednostki na ingerencj ze strony pastwa
1 2 3 4 5 6 7 8 9

brak prawa do obywatelstwa niemoliwo uczestniczenia w yciu publicznym bierne prawo wyborcze - niemoliwo uczestnictwa w wyborach czynne prawo wyborcze - niemoliwo kandydowania w wyborach zakaz zrzeszania si zakaz uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji zakaz skadania wnioskw, petycji, skarg zakaz dostpu do informacji o dziaaniach wadz i osb publicznych brak dostpu do suby publicznej.

72

Wolnoci i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne


1. tzw. prawa pozytywne - uprawnienia jednostki do wiadcze na jej rzecz - prawa socjalne prawo do:
1 2 3

4 5

ochrony zdrowia nauki odpowiedniego i zadowalajcego wynagrodzenia, zapewniajcego jednostce i jej rodzinie egzystencj odpowiadajc godnoci ludzkiej pomocy socjalnej (oglnie) rozrywki (np. granie w pik non, pywanie)

1. tzw. prawa negatywne brak uprawnie jednostki do wiadcze na jej rzecz - bezprawie socjalne Brak prawa do:
1 2 3

4 5

ochrony zdrowia nauki odpowiedniego i zadowalajcego wynagrodzenia, zapewniajcego jednostce i jej rodzinie egzystencj odpowiadajc godnoci ludzkiej pomocy socjalnej (oglnie) rozrywki (np. granie w pik non, pywanie)

73

2. prawa ekonomiczne
1 2

prawo do wasnoci prawo dziedziczenia

2. bezprawie ekonomiczne
1 2

brak prawa do wasnoci brak prawa dziedziczenia

__________________________________________

3. prawa solidarnociowe (w wikszoci nie posiadaj sformalizowanego charakteru prawnego) - wszystkie prawa przysugujce grupom spoecznym, np. prawo narodw do samostanowienia 3. prawa niesolidarnociowe (w mniejszoci nie posiadaj sformalizowanego charakteru prawnego) wszystkie bezprawia przysugujce grupom spoecznym, np.zakaz narodw do samostanowienia

74

4. prawa kulturalne:
1 2 3

prawo do wolnoci twrczoci artystycznej prawo do bada naukowych oraz ogaszania ich wynikw prawo do wolnoci korzystania z dbr kultury i ich wytwarzania

4. prawa niekulturalne:
1 2 3

brak wolnoci twrczoci artystycznej zakaz bada naukowych oraz ogaszania ich wynikw zakaz korzystania z dbr kultury i ich wytwarzania

75

Gwarancje: 1. materialne (dotycz gwnie praw socjalnych, ekonomicznych i kulturowych) 2. formalne (prawo do ochrony prawnej jednostki)

prawo kadego czowieka do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezawisy sd prawo do fachowej obrony w postpowaniu przed organami aparatu pastwowego prawo do skargi konstytucyjnej

Brak Gwarancji: 3. materialnych (dotycz gwnie braku praw socjalnych, ekonomicznych i kulturowych) 4. formalnych (brak prawa do ochrony prawnej jednostki)

brak prawa kadego czowieka do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezawisy sd brak prawa do fachowej obrony w postpowaniu przed organami aparatu pastwowego brak prawa do skargi konstytucyjnej

76

W ten sposb mona potraktowac wszystkie inne zasady i prawa spoeczne i im wicej ich zniszczymy w wersji dualnej, tym wiksza wewntrzna wolno w nas. Wymazanie tych spoecznych programw z naszych umysw nie spowoduje anarchii a wrcz przeciwnie, zainstaluje w nas cakowite podporzdkowanie si harmonii wszechwiata, ktra opiera si na cisych zasadach harmonijnego wspistnienia wszystkich jednostek wchodzcych w jego skad. Tak, jak w muzycznej harmonii wszystkie nuty wchodzce w skad acordu musz wspbrzmie w sposb doskonay aby nie zaistnia baagan, czyli haas zamiast muzyki, tak samo w harmonii wszechwiata nie moe by baaganu. Bdc w harmonii ze wszechwiatem bdziemy wiedzieli, e kady utwr czy te stworzenie ma swoj wewntrzna harmoni, ktra, cho inna ni nasza, jest wci harmoni i wspgra z caoci. Umys dualny tego niestety nie widzi, bo dzieli dwiki na harmonijne i dysharmonijne, czyli na dwiki czyste i faszywe, jednak w wymiarze jednoci wszystkie dwiki s czyste; mog jedynie nalee do innego utworu, innej tonacji, innej gamy.

77

RELIGIA

Ten, trzeci i ostatni rozdzia zaskoczy was najbardziej, gdy stwierdzam w nim, e zodziej i morderca to te dobry czowiek i pjdzie do nieba. Jak to brzmi? Ten, kogo to stwierdzenie wzburzyo, ma silne przywizanie do koncepcji dobra i za w odniesieniu do zasad moralnych, i albo nie pracowa razem z nami, gdy palilimy kody i przekonania w poprzednich rozdziaach, albo jeszcze nie jest gotowy aby poegna si z koncepcj religijnego Boga. Oczywiste wic jest, e si tego Boga boi. Na to te jest rada, wic zabierzmy si do oczyszczenia naszych barier religijnych, ktre s najwyszym murem ograniczajcym nasz wolno umysow. Aby go pokona musimy dokadnie przejrze nasze prawdy religijne, jakie nam wpojono w dziecistwie, lub sami nabylimy je z wasnej woli poprzez poszukiwanie swojej tosamoci religijnej. Kada tosamo religijna jest jedynie tosamoci powsta w umyle dualnym, wic jest dwustronn mask, ktr nakadamy na siebie aby nie czu si samotni w gszczu ludzi, pragncych ochrony,
78

akceptacji i mioci. Religia suy wasnie do zapewnienia poczucia bezpieczestwa tym, ktrzy myl, e si zagubili w yciu. Daje zudn obietnic bezpieczestwa zbkanym owieczkom w tym niebezpiecznym wiecie wilkw, bezpieczestwa, ktrego zbkane owieczki nie maj. Prawd jest, e nikt nie jest w stanie zapewni poczucia bezpieczestwa nikomu w tym dualnym wiecie przeciwiestw. Ten, kto proponuje bezpieczestwo przed wilkami, musi rwnoczenie stworzy niebezpieczestwo ze strony wilkw, ktre jest puapk dla niewiadomych owieczek. Tak dugo, jak owieczka nie uwiadomi sobie niebezpieczestwa ze strony wilkw, yje sobie w witym spokoju jedzc swoj trawk i suc jako poywienie dla wilkw. Do tego zostaa stworzona; wilk te musi je. W chwili, gdy owieczka uwiadomi sobie swoje istnienie jako oddzielone od istnienia wilka wpada w puapk i zaczyna szuka swoich praw do bezpiecznego istnienia. Nie chce ju suy temu, do czego zostaa stworzona. Teraz chce narzuci nowy ad istnienia, gdzie wilk jest pozbawiony praw do naturalnego poywienia i albo stanie si wegetarianinem, albo musi umrze.
79

Taki nowy ad stworzony przez owieczki doskonale znamy z naszej wspczesnej historii, ktry nazwalimy socjalizmem. Nie ma nic zego w owczym prawie do samostanowienia, jest to jedynie druga strona spoecznego porzdku, ktry nazywamy kapitalizmem, a w ktrym rzdz wilki. Jak si okazao po stuleciach dowiadcze obu z nich, aden z tych porzdkw spoecznych nie jest doskonay, w obu s ci, ktrzy s zadowoleni i prosperuj i ci, ktrzy nie s i yj w ndzy. Jak rozwiza t dualn kwesti w wymiarze spoecznym, gdzie w gr wchodz ju nie jednostki ale cae grupy ludzkie. C, jedno mona osign pozbywajc si dualizmu z umysu zarwno jednostki, jak i grupy spoecznej. Wszystko co nowe jednak, musi pocz si w umyle jednego czowieka aby, gdy ju dojrzeje, zacz si rozsiewa do umysw innych ludzi. Kada nowa idea ma swj pocztek w umyle jednego czowieka. Pozwlmy wic i tej idei zasia si do umysw innych ludzi i w ten sposb zapocztkowa jedno w umysach wszystkich ludzi wiata.

80

Kocowym efektem bdzie wiadoma wszystkich ludzi i wszystkiego stworzenia.

jedno

Aby tego dokona oczymy nasze umysy z religijnego podziau na owieczki i wilki, co dopeni caoci w ofierze caopalenia naszych tosamoci. Po tym staniemy si nadzy i czyci, jakemy zostali stworzeni. Wszystko w nas i wok nas bdzie czyste, jak rdlana woda, ktra nie ukrywa niczego za zason nieczystoci, ktre mog powsta jedynie w umyle rozdwojonym. Gdy zrezygnujemy z religijnych zasad oraz boga, ktry stoi na ich stray, staniemy si wiadomie odpowiedzialni za swoje cae ycie, za wszystko co nas spotyka, bo bdziemy wiadomi siebie, jako rda tego stworzenia. Jeli jestecie gotowi na podjcie tego wyzwania, chyl przed wami czoo, gdy jest to najwysze wyzwanie, ktre moe podj czowiek; wyzwanie zmierzenia si z samym Stwrc. Nie ma jednak wyzwania, ktremu nie da si sprosta, zwycistwo zaley jedynie od gotowoci tego, ktry je podejmuje. Jestecie gotowi ? Wic zaczynajmy.

81

PRAWDY WIARY
1. Jest jeden Bg. 2. Bg jest sdzi sprawiedliwym, ktry za dobre wynagradza a za ze kae. 3. S trzy osoby boskie: Bg Ojciec, Syn Boy i Duch wity. 4. Syn Boy sta si czowiekiem i umar na krzyu dla naszego zbawienia. 5. Dusz ludzka jest niemiertelna. 6. aska boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

_________________________________ PRAWDY NIEWIARY


1. Jest wielu bogw. 2. Bg jest sdzi niesprawiedliwym, ktry za dobre kae a za ze nagradza. 3. Osoby boskie nie istniej. 4. Syn Boy sta si czowiekiem i umar na krzyu dla naszego potpienia. 5. Dusza ludzka jest miertelna. 6. aska boska jest do zbawienia cakowicie zbdna.

82

DZIESI PRZYKAZA BOYCH


1. Nie bdziesz mia bogw cudzych przede mn. 2. Nie bdziesz bra imienia Pana Boga swego na daremno. 3. Pamitaj, aby dzie wity wici. 4. Czcij ojca swego i matk swoj. 5. Nie zabijaj. 6. Nie cudzo. 7. Nie kradnij. 8. Nie mw faszywego wiadectwa przeciw bliniemu swemu. 9. Nie podaj ony bliniego swego. 10. Ani adnej eczy, ktra jego jest.

83

DZIESI PRZYKAZA SZATANA


1. Bdziesz mia bogw cudzych przede mn. 2. Bdziesz bra imi Pana Boga swego na daremno. 3. Zapomnij, aby dzie wity wici. 4. Zniewaaj ojca swego i matk swoj. 5. Zabijaj. 6. Cudzo. 7. Kradnij. 8. Mw faszywe wiadectwo przeciw bliniemu swemu. 9. Podaj ony bliniego swego. 10. Oraz kadej rzeczy, ktra jego jest.

84

GRZECHY GWNE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pycha Chciwo Nieczysto Zazdro Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu Gniew Lenistwo

________________________________

CNOTY GWNE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pokora Szczodrobliwo Czysto yczliwo Umiarkowanie w jedzeniu i piciu Mio Pracowito

85

PRZYKAZANIA KOCIELNE
1.W niedziel i wita nakazane jest uczestniczy we mszy witej i powstrzymywa si od prac niekoniecznych. 2.Przynajmniej raz w roku przystpi do sakramentu pokuty. 3.Przynajmniej w okresie wielkanocnym przyj Komini wit. 4.Zachowa nakazane posty i wstrzmiliwo od pokarmw misnych a w okresie pokuty powstrzymywa si od udziau w zabawach. 5.Troszczy si o potrzeby wsplnoty Kocioa.

86

PRZYKAZANIA WIECKIE
1.W niedziel i wita zakazane jest uczestniczy we mszy witej i powstrzymywa si od prac niekoniecznych. 2.Ani razu w roku nie przystpi do sakramentu pokuty. 3.W okresie wielkanocnym nie przyj Kominii witej. 4.ama nakazane posty i wstrzmiliwo od pokarmw misnych a w okresie pokuty nie powstrzymywa si od udziau w zabawach. 5.Lekceway potrzeby wsplnoty Kocioa.

87

Wymieniam jedynie podstawowe zasady religijne istniejce w katolicyzmie i reszt pozostawiam wam, wyzwanym do wyszej rzeczywistoci istnienia. Kady z was musi dopeni swoje religijne zasady i przekonania lub zastosowa zasady odpowiednie jego wyznaniu. Tych zasad jest bardzo wiele, gdy dotycz one kadej sfery naszego ycia, ograniczajc nas ze wszystkich stron. Postarajcie si spisa moliwie wszystkie, jakie w sobie nosicie, a wolno wasza bdzie pena. Nic nie moe ograniczy wolnoci umysu, ktry pozby si ostatecznego ograniczenia wiadomoci, nad ktr wadz sprawowa wsplnie Bg i Szatan. Umys wolny od tych dwch uzurpatorw jest umysem niczym nieograniczonym, wolnym do tworznia bez jakichkolwiek przeszkd. Czowiek z umysem nieograniczonym yje w wiecie Jednoci, w ktrym nie ma podziau na JA i ONI, w ktrym istnieje jedynie JAM JEST.

CZOWIEK, KTRY POZNA SIEBIE, JAK FENIX ODRODZI SI Z POPIOU I STA SI BOGIEM.
88