Vous êtes sur la page 1sur 15

Kancelaria Pastwa Republiki Modowy

Samorzdno lokalna w Modawii z perspektywy Reformy Decentralizacyjnej


grudzie, 2012

Wizja rzdowa
Koncept reformy decentralizacyjnej oparty na prawach i aspektach rwnoci (promowanie decentralizacji administracyjnej i fiskalnej / zapewnienie REALNEJ autonomii lokalnej) Decentralizacja jako proces stopniowy
rozszerzenie zakresu odpowiedzialnoci samorzdw rozdzia poszczeglnych poziomw administracji

Aspekty polityki publicznej odnonie samorzdw:


Aktualna sytuacja, istniejce problemy i tendencje rozwoju systemu administracji publicznej w Modawii; Wizja oficjalna rozwoju lokalnej administracji publicznej w najbliszych latach; Zadania zwizane z popraw sytuacji samorzdw; Ewentualne zagroenia na drodze ku implementacji; Koszty monetarne i niemonetarne reformy decentralizacyjnej

Kontekst oglny

Polityka decentralizacji znajduje swe odbicie w polityce krajowej, gdy rzd jest wiadom potrzeby jej wdroenia w celu zapewnienia zrwnowaonego rozwoju na szczeblu regionalnym i krajowym, w oparciu o dowiadczenia midzynarodowe.

Obszary interwencji Decentralizacja usug i kompetencji Decentralizacja finansowa Decentralizacja majtkowa Rozwj lokalny Zdolnoci administracyjne samorzdw Zdolnoci instytucjonalne samorzdw Demokracja, etyka, prawa czowieka i rwne szanse

Fundamenty decentralizacji
Prawa czowieka i rwne szanse Odpowiedzialno wobec obywatela Przeniesienie odpowiedzialnoci na rzecz samorzdw w sposb jasny i prawny Zadania ustalone wspmiernie do rodkw i majtku Kompetencje wspmierne do inwestycji Subsydiarno i efektywno Zgodno midzy a) wiadczeniem usug a ciganiem podatkw; b) beneficjentem a patnikiem; c) wadz a odpowiedzialnoci Spjno terytorialna poprzez zmniejszenie nierwnoci Stymulowanie wasnego wysiku fiskalnego Monitoring, audyt, kontrola Przewidywalno, stabilno i autonomia systemu finansowego Dyscyplina finansowa i przejrzysto budetu

Wnioski:
- Jednostki administracyjno-terytorialne Modawii maj ograniczone zdolnoci instytucjonalne, materialne i finansowe; - cierpi na chroniczne niedofinansowanie - brak ram prawno-normatywnych okrelajcych jasno zakres kompetencji i odpowiedzialnoci na poszczeglnych poziomach; - czste wyznaczanie kompetencji bez okrelenia rde finansowania; - realizacja zada czsto zaley od transferw z budetu pastwa, co oznacza niski poziom autonomii lokalnej; - kompetencje w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, opieki spoecznej, zarzdzania majtkiem komunalnym s niejasne i wewntrznie sprzeczne;

Wnioski:
-

Brak lub niedostateczna dostpno systemw informacyjnych (internet, e-mail) zmniejsza moliwoci uzyskania informacji przez spoeczestwo, jak te efektywno funkcjonowania samorzdw; Udzia obywateli w dziaalno samorzdw jest niedoceniany; Brak systemu motywacji i rozwoju zasobw ludzkich, co ma wpyw na wyniki; Brak odpowiednio wyszkolonego personelu wpywa negatywnie na zdolno planowania strategicznego i przycignicia inwestycji; Formy partnerstwa prywatno-publicznego s niemal cakowicie nieobecne; Formy partnerstwa ze spoeczestwem obywatelskim, rodowiskiem akademicko-naukowym, innymi grupami docelowymi nie s w peni docenione;

Cel Krajowej Strategii Decentralizacji:

Samorzdy dziaajce w sposb demokratyczny i autonomiczny, posiadajce wystarczajce zdolnoci i zasoby, by zapewniay usugi publiczne zgodnie z potrzebami i preferencjami beneficjentw w oparciu o efektywno i dyscyplin finansow.

Rozwizania: Decentralizacja usug i kompetencji: reforma powinna zakoczy si stworzeniem systemu przeniesienia kompetencji midzy administracj centraln a lokaln w sposb funkcjonalny, jasny, stabilny i w oparciu o posiadane zasoby i zdolnoci administracyjne jednostek samorzdowych. Decentralizacja finansowa: udoskonalenie obecnego systemu lokalnych finansw publicznych, by zapewni autonomi finansow samorzdw, dyscyplin, maksymalizacj efektywnoci oraz rwno w alokacji zasobw.

Rozwizania:

Decentralizacja majtku: zakoczenie procesu rozdziau


majtku pastwowego od majtku samorzdowego, dbr publicznych i prywatnych (wczajc majtek przedsibiorstw miejskich/gminnych) przy zapewnieniu mechanizmw kompleksowego, efektywnego i odpowiedzialnego zarzdzania majtkiem. Rozwj lokalny: modernizacja sposobu wiadczenia usug publicznych i konsolidacja moliwoci rozwoju zintegrowanych programw inwestycyjnych na poziomie lokalnym.

Rozwizania:

Zdolno administracyjna: reforma decentralizacyjna powinna stymulowa wspprac samorzdw na rzecz efektywnoci wiadczenia usug publicznych.
Zdolno instytucjonalna: opracowanie ram instytucjonalnoprawnych zarzdzania zasobami ludzkimi w samorzdach na rzecz zapewnienia funkcjonalnoci wadz lokalnych wyanianych w wyborach; rekrutacja kadry urzdniczej w sposb przejrzysty i niedyskryminujcy, motywacja realna, stabilno, zmniejszenie moliwoci naciskw politycznych wszystko to ma bezporedni wpyw na popraw kompetencji personalnych i profesjonalnych kadry samorzdowej.

Rozwizania:

Demokracja, etyka, prawa czowieka i rwne szanse: Stworzenie ram instytucjonalno-prawnych na rzecz penej autonomii samorzdw, co zwikszy poczucie odpowiedzialnoci przed spoeczestwem, zwikszy ich wpyw na proces decyzyjny, zagwarantuje rwno spoeczn i walk z dyskryminacj.

Zobowizanie Rzdu:
Zapewni: Przejrzysto decyzyjn Przepyw informacji i dialog ze wszystkimi zainteresowanymi: wadze centralne i lokalne, spoeczestwo obywatelskie, krgi akademickie i naukowe, sektor prywatny, partnerzy rozwojowi itp.

Dodatkowe informacje:
Strona internetowa www.descentralizare.gov.md Wydzia Decentralizacji w Kancelarii Pastwa tel: 250 583 victoria.cujba@gov.md Dzikujemy!