Vous êtes sur la page 1sur 70
H. JENDRITZKI Handleiding voor de uurwerkhersteller \Vertaald en bewerkt voor de Nederlandse uurwerkhersteller en voorzien van drie inleidende hoofdstukken door GERARD H. FADDEGON Uurwerkmaker, leraar wiskunde M.O., ‘oud-conservator van het Museum en Archief van Tijd meetkunde Stichting Vakopleiding Uurwerkmakers Faddegon Nes 5-9 Amsterdam |\Voorwoord | bij de nieuwe Nederlandse ultgave Deze ‘Handleiding voor de wurwerkhersteler’ ste beschouwen als de derdedruk van het "Vakboek voor de moderne horlogemaker’ zoals de Nederlandse vertaling en bewerking van Jendritzk's handboekdestids werd genoemd. De veraling cen bewerking van de beide eerste Nederlandse utgaven werd verzorgd door E.P. de Hoog en LJ. Baart, respectevelijk directeur en leraar aan de Christiaan Huygensschool te Rotterdam. Inet voorwoord bij de le Nederlandse uitgave werd de opmerking gemaakt, dat: ,de Kunst van het wurwerkmaken in Nederland in verval is geraakt”; in het voorwoord bij de 2e druk wordt het fit, dat die herdruk nodig werd geoordeeld, opgevat als yeen van de tekenen die er op wijzen dat het uurwerkmakersvak in Nederland zich herstelt.” Hieruit spreekt cen zekere mate van optimism, dat mij niet helemaal serechtvaardigd voorkomt: ik heb nde indruk, dat~ niet alleen in dit va, maar int algemeen - de mentalitet onder de thans ‘opgrociende jongeren meer is van ,wat kan iker mee verdienen op de gemakkelijkste manier” dan dat cen vak uit ambitie voor dat vak wordt gekozen Ik hoop, dat ik mij ierin vergis; maar in ieder geval is het toch nog altijd zo, dat we zuinig moeten zijn op dle mensen, die hart voor hun vak hebben. We prijzen ons selukkig, dat we voor het opzetten van een cursus voor de ‘akopleiding — waarbij ook dit vakbock zn bijdrage moet leveren - de medewerking hebben verkregen van een paar jonge vakgenoten! De thans verschijnende utgave is bewerkt naar de vide eitie van de Zwitsers utgave. De titel daarvan ludt: ,Le manuel suisse de horloger-rhabilleur"hetgeen vertald zou mocten ‘worden met ,HetZwitserse handboek voor de uurwerkherstel- ler", De bedoeling i echter, dat de vertaling geschiktis voor de Nederlandse horlogemaker. Dit betekent, dat niet alleen de tite. maar ook de inhoud hier en daar, aan dit doc! moest worden aangepast; bovendien stelt de omstandigheid, dat het boek bij de ‘akopleiding gebruikt moet worden ook zn cisen. Benen ander heeft er toe geleid, dat om te beginnen dri inleidende artikelen zijn toegevoegd en verder op en aantal plaatsen Kleinere toe- voegingen en wijzigingen zijn aangebracht: Wie inde tid, dat er nog geen zn. onbreckbare horlogeglazen bestonden, wel eens een glas op een hee! Klein horloge heeft moeten opzetten, zal wel de ervaring hebben opgedaan, dat men

Vous aimerez peut-être aussi