Vous êtes sur la page 1sur 421

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIN

2000.eko urtarrila Lehen argitalpena

Enero 2000 Primera Edicin

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak Ingurugiro Ekintzako Bosgarren Programaren helburu nagusia, Giza jardueraren ingurugiro-inpaktuak murriztea eta garapen jasangarria lortzea alegia, Euskal Autonomia Erkidegoko eremura eraman du. Bosgarren Programa horretan zehaztutako proposamenetan, erantzukizunak Administrazioarenak eta enpresenak, bienak, izatea posible egiten duten ekintza hitzartuen alde egiten da.

El Departamento de Ordenacin del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco ha trasladado el principal objetivo del Quinto Programa Europeo de Accin Medioambiental, Reducir los impactos ambientales de la actividad humana y alcanzar un desarrollo sostenible, al mbito de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco. Entre las propuestas formuladas en este Quinto Programa, se aboga por el establecimiento de acciones concertadas en las que se pueda compartir responsabilidades entre la Administracin y las empresas.

Enpresan, erantzukizun konpartitu horretarako bidea Ingurugiroa enpresa-politikan sartuz hasten da eta, batez ere, ingurugiroa kudeatzeko sistema jarduera guztietan txertatuz. Bide horretan aurrera egiteko, euskal industriaren sareak abantaila gehigarria du: Ingurugiroa Kudeatzeko Sistemak ezartzeko potentzial handia, alegia. Abantaila hori lehiakortasuneko funtsezko elementu gisa kudeaketa-tresnen alde egin duen enpresa kulturak berresten du. Horregatik guztiagatik, gure Sailetik Ingurugiro Kudeaketa Sustatzeko 19992001 Programa jarri dugu martxan, euskal enpresen ingurugiro-inpaktua murrizteko, bere lehiakortasun-posizioa areagotuz.

En la empresa, este camino hacia la responsabilidad compartida comienza por la introduccin del Medio Ambiente en la poltica empresarial, y principalmente a travs de la implantacin de un sistema de gestin ambiental en todas sus actividades. Para avanzar en este camino, el tejido industrial vasco presenta una ventaja aadida: el alto potencial de implantacin de Sistemas de Gestin Medioambiental (SGMA). Esta ventaja est refrendada por una cultura empresarial que ha apostado por las herramientas de gestin como elemento clave hacia la competitividad. Precisamente, por ello, desde nuestro Departamento se ha puesto en marcha el Programa de Promocin de la Gestin Ambiental 1999-2001 con el objetivo de reducir el impacto ambiental de las empresas vascas mejorando su posicin competitiva. Con la publicacin del Manual IHOBE para la implantacin de la ISO 14001, el Departamento de Ordenacin del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente quiere facilitar a las empresas los medios que les permitan acortar el camino hacia la excelencia ambiental. Espero que el tejido empresarial e industrial del Pas Vasco acepte este manual como una herramienta prctica de implantacin de la norma ISO 14001 y les animo a que conozcan y participen en el Programa de Promocin de la Gestin Ambiental 1999-2001 que se est impulsando desde el Gobierno Vasco.

ISO 14001 ezartzeko IHOBE Eskuliburua argitaratuz, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak ingurugiro-bikaintasunerako bidea laburragoa izan dadin bitartekoak jarri nahi dizkie eskura enpresei.

Euskal Herriko enpresa- eta industria-sareak eskuliburu hau ISO 14001 ezartzeko tresna praktiko gisa onartzea espero dut eta Eusko Jaurlaritza sustatzen ari den Ingurugiro Kudeaketa Sustatzeko 1999-2001 Programa ezagutu eta bertan parte hartzera animatu nahi nuke.

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak sustatutako Ingurugiro Kudeaketa Sustatzeko 1999-2001 Programaren helburu nagusia euskal enpresen ingurugiro-inpaktua murriztea da. 1999-2001 denboraldian helburu hori Euskal Autonomia Erkidegoan dauden erakunde bultzatzaileen bidez ingurugiro-kudeaketaren ezarpena Erkidegoko 500 enpresatan sustatuz gauzatuko da.

El Programa de Promocin de la Gestin Ambiental 1999-2001 promovido por el Departamento de Ordenacin del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco tiene como objetivo fundamental reducir el impacto ambiental de las empresas vascas. La materializacin para el perodo 1999-2001 de este objetivo consiste en impulsar en 500 empresas vascas la implantacin de la gestin ambiental a travs de las organizaciones tractoras existentes en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco. Las principales herramientas de apoyo al Programa de Promocin de la Gestin Ambiental 1999-2001 que se han desarrollado son: la implantacin de la norma ISO 14001 en grupos de empresas a travs del servicio TALDE ISO-14, la mejora ambiental continua para PYMES a travs del servicio EKOSCAN, los TALLERES DE TRABAJO en sistemas de gestin ambiental, y las GUAS y MANUALES PRCTICOS demandadas por las organizaciones tractoras y empresas. En este ltimo caso, se han elaborado un Manual Prctico de Legislacin Ambiental y una Gua de Indicadores Ambientales, encontrndose en fase de redaccin una Gua de Priorizacin de Impactos Ambientales.

Ingurugiro Kudeaketa Sustatzeko 1999-2001 Programari laguntzeko garatu diren tresna nagusiak honakoak dira: ISO 14001 araua enpresa-taldeetan ezartzea TALDE ISO-14 zerbitzuaren bidez, Enpresa Txiki eta Ertainentzako etengabeko ingurugiro-hobekuntza EKOSCAN zerbitzuaren bidez, ingurugirokudeaketako sistemak lantzeko LAN-TALDEAK eta erakunde bultzatzaileek eta enpresek eskatutako GIDALIBURU eta ESKULIBURU PRAKTIKOAK. Azken honi dagokionez, Ingurugiro Legeriaren Eskuliburu Praktikoa eta Ingurugiro Adierazleen Gidaliburua egin dira. Ingurugiro Inpaktuak Lehenesteko Gidaliburua, berriz, lantzen ari gara.

Orain aurkezten ari garen IHOBE Eskuliburu honen lehen atalean, ISO-14001 enpresan ezartzeko prozesua aztertzen da. Bigarren atalean, material lagungarria ematen da, araua errazago ezartzeko 14 elementu desberdinetan banatuta.

En el Manual IHOBE que ahora presentamos se explica en una primera parte cmo abordar en la prctica el proceso de implantacin de la ISO14001 en la empresa. En una segunda parte se facilita el material de apoyo en 14 elementos diferentes que agilizan la implantacin de la norma. Quiero agradecer a la empresa QUBUS la cesin del material necesario para poder confeccionar el presente Manual IHOBE sobre la ISO 14000, y reconocer expresamente el trabajo aportado por AENOR en la revisin del mismo. Finalmente, debe entenderse que este Manual IHOBE es una herramienta que no pretende sustituir la labor de una consultora de apoyo a la empresa sino facilitar a esta ltima la comprensin de la metodologa de trabajo y de la propia norma ISO14001.

Eskerrak eman nahi dizkiot QUBUS enpresari ISO 14000 arauari buruzko IHOBE Eskuliburu hau egiteko beharrezko materiala gure esku uzteagatik. Halaber, lan hori berrikusten AENORrek egindako lana berariaz aipatu nahi nuke. Azkenik, esan, IHOBE Eskuliburu honek ez duela enpresari laguntzen dioten aholkularien lana ordezkatzea helburu; aitzitik, enpresari lanmetodologia eta ISO-14001 araua bera hobeto ulertzen laguntzea da.

CONTENIDO

Introduccin, Objetivos, Estructura General y 2 Edicin del Manual IHOBE ISO-14001 Primera parte: Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental?
1. Introduccin ............................................................................................................. 1 2. Estructura del Sistema de Gestin Medioambiental.............................................. 3 2.1. Fase 1 La fase de preparacin ............................................................................ 4 2.2. Fase 2 La fase de planificacin............................................................................. 7 2.3. Fase 3 La revisin medioambiental inicial ............................................................ 9 2.4. Fase 4 Estructura del Sistema de Gestin Medioambiental ............................... 12 2.5. Fase 5 ltimos preparativos para la certificacin ............................................... 17 3. Hacia la mejora ambiental continua ...................................................................... 18 Primera Parte Segunda Parte

Segunda parte: Material de trabajo: 14 Elementos para su SGMA


Introduccin: Presentacin del Manual de Trabajo Elemento 0.- Prlogo Elemento 1.- Manual del Sistema de Gestin Medioambiental Elemento 2.- Procedimientos Elemento 3.- Instrucciones de Trabajo Elemento 4.- Instrucciones de Control Elemento 5.- Formularios Elemento 6.- Descripcin de Puestos de Trabajo Elemento 7.- Revisin Medioambiental Inicial, Auditoras y Revisin por la Direccin Elemento 8.- Programas Medioambientales Elemento 9.- Comunicacin Elemento 10.- Inventario de Productos Qumicos y Sustancias Peligrosas Elemento 11.- Permisos/Autorizaciones Administrativas y Requisitos legales aplicables Elemento 12.- Plan de Emergencia Elemento 13.- Tablas de Entradas y Salidas e Materia, Agua y Energa (InputOutput) Elemento 14.- Planos

Manual IHOBE ISO-14001

Pgina 1 de 3

INTRODUCCIN
La Sociedad Pblica de Gestin Ambiental IHOBE, S.A. perteneciente al Departamento de Ordenacin del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente es testigo, en su relacin diaria con las empresas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, de la creciente inquietud existente entorno a los Sistemas de Gestin Medioambiental. Estas mismas empresas son las que en paralelo demandan herramientas tiles para afrontar la implantacin de dichos sistemas de gestin. El xito en la incorporacin o continuidad en el mercado nacional o internacional, est supeditado a un cambio de mentalidad empresarial a todos los niveles, tanto organizativos como de gestin. Y es entonces, cuando los sistemas de gestin medioambiental cobran importancia y se convierten en un factor diferencial y competitivo, que las empresas deben aprovechar.

OBJETIVOS
Teniendo presente que entre los objetivos estratgicos de IHOBE, S.A. est el de la promocin de la gestin ambiental, este Manual quiere contribuir a ello activamente a travs de sus propios objetivos: - Facilitar la implantacin de un sistema de gestin medioambiental basado en la norma UNE EN ISO-14001, al ofrecer un modelo de documentacin operativo. - Facilitar la interpretacin de la Norma UNE EN ISO-14001 y proporcionar directrices prcticas para su implantacin. - Ofrecer una estructura gil y manejable, para la organizacin y el control documental del sistema. - Presentar una visin temprana de la estructura documental principal generada durante el desarrollo e implantacin de un sistema de gestin medioambiental a fin de familiarizar al lector con la misma.

ESTRUCTURA GENERAL
El contenido del Manual IHOBE ISO-14001 se distribuye en dos bloques claramente diferenciados: Primera Parte: Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental? Constituye un breve recorrido a travs del proceso de implantacin de un sistema de gestin medioambiental, en el que destacan las recomendaciones para los principales requisitos de la norma de referencia UNE EN ISO-14001.

Manual IHOBE ISO-14001

Pgina 2 de 3

Segunda Parte: Material de Trabajo, 14 Elementos para su Sistema de Gestin Medioambiental Se trata de una propuesta de estructura documental para facilitar el desarrollo, la implantacin y el mantenimiento de un sistema de gestin medioambiental. Basado en herramientas de trabajo muy visuales y giles, (flujogramas, matrices de responsabilidades, etc), ste es un modelo de documentacin aplicable en todo tipo de empresas, pero en especial en las PYMES. Muestra catorce elementos interrelacionados, que se complementan entre si dentro de un SGMA: - Elemento 1: Manual del Sistema de Gestin Medioambiental. Desarrollado en 13 captulos muy sintetizados para dar respuesta a los requisitos de la Norma sin que en ellos se repita o copie literalmente partes de ella. Este Manual incluye ya en sus diferentes captulos parte de lo que la organizacin ha procedimentado o establecido para determinados requisitos de la Norma. - Elementos 2 a 14: Modelos de referencia para la principal documentacin del SGMA. Procedimientos, Instrucciones, Formularios, etc.

REFERENTE A LA 2 EDICIN
Esta segunda edicin del Manual IHOBE ISO-14001, se desarrolla en el marco de la mejora continua a la que la propia publicacin est sometida. Tras la revisin del contenido de la primera edicin y la incorporacin de nueva documentacin y modificaciones oportunas, cabe destacar que en esta edicin se adjunta un CD-ROM, que recopila los diferentes modelos de documentos propuestos a lo largo del Manual IHOBE ISO-14001; as como una reproduccin autorizada de la Norma UNE EN ISO-14001. Estamos seguros de que la presentacin de los documentos en soporte informtico supondr una ventaja para el usuario, ya que le permitir disponer de ellos de forma rpida y operativa a efectos de realizar las adaptaciones necesarias acordes a su organizacin y a su sistema de gestin medioambiental. De igual modo, al facilitar una copia de la Norma, creemos potenciar el aprovechamiento de esta publicacin, ya que el lector podr consultar de forma paralela ambos documentos.

Manual IHOBE ISO-14001

Pgina 3 de 3


MANUAL IHOBE ISO-14.001 OPERATIVA DE IMPLANTACIN
Contiene una propuesta de material de trabajo para desarrollar un S.G.M.A.-14.001 clasificado en 14 ELEMENTOS diferentes

! " # $ % &    ! "


9

[ [

Manual del S.G.M.A.

manual de s.g.m.a. 0 1
Presentacin y Poltica Medioambiental

ELEMENTO 2
Procedimientos

Responsabilidad de la Direccin Aspectos Medioambientales

ELEMENTO 3
Instrucciones de Trabajo

2 3

Control de Requisitos Legales y otros Requisitos Formacin, Sensibilizacin y Competencia profesional

PRIMERA PARTE Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental? SEGUNDA PARTE Material de Trabajo: 14 ELEMENTOS para su Sistema de Gestin Medioambiental

ELEMENTO 4
Instrucciones de Control

[ [ [ [ [ [ [
ELEMENTO 8
Programas Revisin medioambiental inicial Auditoras internas Auditoras externas Revisin por la Direccin

ELEMENTO 5
Formularios

5 6

Comunicacin Interna y Externa

Sistema de Gestin Medioambiental

ELEMENTO 6
Descripcin de los Puestos deTrabajo

7 8

Control de la Documentacin

ELEMENTO 7

Control operacional

9 10

Plan de Emergencia y Capacidad de Respuesta Seguimiento y medicin. Equipos e

Instrumentos de Control

11 12 13

No Conformidades, Accin y Accin

Correctora

Preventiva

Registros

Medioambientales

Auditoras Medioambientales Internas

ELEMENTO 9
Comunicacin

" "

interna externa

Productos Qumicos y Sustancias Peligrosas

ELEMENTO 10
Inventario de

[ [

ELEMENTO 11
Permisos y Autorizaciones Administrativas Requisitos legales aplicables

ELEMENTO 12
Plan de Emergencia Medioambiental

ELEMENTO 14

ELEMENTO 13
Tablas de Entradas y Salidas de Materia, Agua y Energa

Planos de la

Empresa

ESQUEMA GENERAL DEL MANUAL

ELEMENTOS

ELEMENTO 1

Lista de captulos vlidos del

Manual IHOBE ISO-14001

Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental?

1.

Introduccin

Contenido: ! Qu es la Gestin Medioambiental? ! Qu aporta un Sistema de Gestin Medioambiental a la empresa? ! Cules son los objetivos de la presente Gua? Qu es la Gestin Medioambiental? Buena pregunta! Intentemos responderla brevemente: La Gestin Medioambiental hace referencia a todas las actuaciones que contribuyen a cumplir los requisitos de la legislacin medioambiental vigente, a mejorar la proteccin ambiental y a reducir los impactos de la propia empresa sobre el medio ambiente al controlar los procesos y actividades que los generan. Todas estas actividades de forma conjunta, planificada y organizada dentro de una empresa conformarn el Sistema de Gestin Medioambiental tambin conocido por su abreviatura SGMA- que proporciona un proceso estructurado para la mejora continua. Existen diferentes grados de desarrollo de un SGMA y diferentes alternativas para su implantacin. Una empresa deber valorar y decidir si lo que quiere es un SGMA informal o no referenciado, no auditable y no certificable; o si por el contrario, necesita un SGMA formal, auditable por terceros y certificable, que tome como referencia la norma ISO-14001 o el Reglamento Europeo 1836/96 (EMAS) para el desarrollo, implantacin y mantenimiento del mismo. En este sentido, la tendencia ms generalizada en la actualidad es la implantacin de los SGMA segn la norma de mbito internacional ISO-14001, frente al sistema europeo EMAS, ya que la primera cuenta con reconocimiento y validez a nivel mundial, mientras que el segundo queda limitado a nivel europeo.

De todos modos, la gran ventaja de desarrollar e implantar un SGMA formal o normalizado ISO o EMAS, es que este mecanismo proporciona y exige un proceso sistemtico y cclico de mejora continua, tambin denominado Ciclo PDCA (iniciales en ingls de Plan/Do/Chech/Adjust). El Ciclo PDCA de la mejora continua, es el equivalente a Planificar, Ejecutar, Comprobar y Ajustar nuestra gestin medioambiental de forma permanente, y asegurar con ello niveles de comportamiento medioambiental cada vez ms elevados.

ar fc ii an Pl

ar ust Aj

M ej a or C ontnua i

Ej ec ut ar

ar rob p Com

Figura 1: Ciclo de la mejora continua (PDCA)

Por ello, al analizar los requisitos establecidos por la Norma ISO-14001 para el desarrollo e implantacin de un SGMA, resulta muy fcil relacionarlos con las etapas del ciclo de mejora continua, anteriormente mencionado.
-Primera PartePgina 1 de 18

Manual IHOBE ISO-14001

Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental?

P
4.3 Planificacin

D
4.4 Implantacin y funcionamiento 4.4.1 Estructura y responsabilidades 4.4.2 Formacin, sensibilizacin y competencia profesional 4.4.3 Comunicacin 4.4.4 Documentacin del sistema de gestin medioambiental 4.4.5 Control de la documentacin 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Planes de emergencia y capacidad de respuesta

C
4.5 Comprobacin y Accin correctora

A
4.6 Revisin por la Direccin

4.3.1 Aspectos medioambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos y metas 4.3.4 Programa(s) de gestin medioambiental

4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5.2 No conformidad, accin correctora y accin preventiva 4.5.3 Registros 4.5.4 Auditora del sistema de gestin medioambiental

Mejora Continua

POLITICA MEDIOAMBIENTAL

Figura 2: Requisitos de la norma ISO-14001 referidos a la mejora continua

Qu puede aportar un SGMA a la empresa? He aqu unos pocos, pero importantes argumentos en favor de su incorporacin a la gestin general de la empresa: 1. Uno de los objetivos del sistema de gestin medioambiental es el de optimizar la utilizacin de los recursos. Consecuentemente, la empresa podr ahorrar mucho dinero si por un lado, ajusta el consumo de materias primas, agua y energa a lo estrictamente necesario, y por otro, genera menos desperdicios, residuos y despilfarros. 2. Un SGMA conduce a un mayor conocimiento, mejora y control de los procesos, lo que revierte en un aumento de la eficiencia de los mismos 3. Puesto que la proteccin ambiental constituye un importante tema social, los SGMA pueden servir como herramienta, para motivar a los empleados a participar en las mejoras de la empresa e involucrarlos para obtener resultados ms satisfactorios. 4. Las mejoras medioambientales conseguidas, en ocasiones traducidas a datos medioambientalmente importantes, se pueden hacer pblicas y con ello, lograr el reconocimiento de la opinin pblica y la promocin de la imagen de la empresa. 5. En algunos sectores, es el mercado mismo el que obliga a las diferentes empresas a implantar un sistema de gestin medioambiental, lo que les confiere notables ventajas comerciales y mayores oportunidades de mercado. Tener implantado un SGMA y que esto sea demostrable, puede permitir anticiparse a las exigencias de los clientes lo que confiere a la empresa una posicin ms competitva y ventajosa. 6. Independientemente de que una organizacin disponga o no de un SGMA, sta debe cumplir todos aquellos requisitos legales que le sean de aplicacin. Tambin es cierto sin entrar en valoraciones, que esto no siempre es as. Para
-Primera PartePgina 2 de 18

Manual IHOBE ISO-14001

Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental?

estas empresas los SGMA proporcionan un marco incomparable para iniciarse en la identificacin de los requisitos de la legislacin medioambiental aplicable vigente y continuar con la adecuacin a aquellos que por uno u otro motivo no cumplen. 7. Y sobre todo, un SGMA asienta las bases de la organizacin y el orden dentro de la empresa. Esta Primera Parte del Manual IHOBE, pretende ayudarle a comprender los diferentes pasos que habr de dar para incorporar un sistema de gestin medioambiental a su empresa. Le muestra el modo de iniciar un proyecto de este tipo, cules son las condiciones previas de partida y el modo de lograr el objetivo. Pero sobre todo, estas pginas persiguen ser una herramienta de apoyo sencilla y prctica, para aquellas empresas que hayan optado por la ISO-14001 como referente y vayan a emprender su implantacin. Debe quedar claro que, dicha Primera Parte, en ningn caso podr sustituir la lectura y el estudio en profundidad de la norma de referencia ISO 14001, y que tampoco constituye por si misma un manual de gestin medioambiental. Basada en el texto original de la ISO-14001 - texto que obligatoriamente usted deber trabajar le ser de mucha utilidad durante el proceso de implantacin de su sistema de gestin medioambiental. Cuando proceda a implantar la Norma ISO 14001 en su propia empresa, podra solicitar ayuda a IHOBE o incluso poner en prctica el material de trabajo propuesto en esta publicacin. Un consejo: Hable con cuantas personas le sea posible sobre su proyecto. Si puede, asista a jornadas, talleres de trabajo, conferencias, etc. sobre SGMA o visite empresas conocidas que ya hayan implantado un sistema de gestin medioambiental. Infrmese de lo positivo de otras experiencias y sobre todo asegrese de no cometer los mismos errores.

2.

Estructura del Sistema de Gestin Medioambiental

Una vez adoptada la decisin de implantar la Norma ISO 14001 en la empresa, es muy frecuente que se nos plantee la siguiente cuestin: Y ahora, por dnde empezamos? No se ponga nervioso. Lo primero que hay que hacer es asignarle un nombre al proceso a iniciar, por ejemplo: Proyecto ISO 14001 y a continuacin diferenciarlo en distintas fases. Ya ver como cuando tenga estructurado el proyecto de ese modo, el objetivo no le parecer ni tan lejano, ni tan inalcanzable.

-Primera Parte-

Pgina 3 de 18

Manual IHOBE ISO-14001

Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental?

Preparacin

Planificacin

Revisin Medioambiental Inicial

Desarrollo documental Implantacin en la empresa

Auditora Interna Revisin por la Direccin Proceso de Certificacin

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Figura 3: Representacin esquemtica de las fases del Proyecto

2.1.

Fase 1 - La fase de preparacin

Contenido: ! Funciones las responsabilidades han de estar definidas. ! El equipo de gestin medioambiental - equipo interdepartamental responsable del proyecto. ! La Direccin de la empresa debe respaldar firmemente el proyecto y liderarlo. ! Medios necesarios - asignacin de recursos humanos, econmicos y tecnolgicos. ! Asesores externos en caso de que se tuviera que recurrir a su contratacin seran necesarios ciertos criterios de seleccin. ! Colaboracin con otras empresas intercambio de experiencias / motivacin. La cuestin ms importante en esta primera fase del proyecto es la de determinar las funciones de las personas involucradas. Sin una clara definicin de las responsabilidades, difcilmente el proyecto podr tener xito. Por ello, se recomienda formar al inicio del mismo un equipo de trabajo constituido por personal propio de la empresa y encargar a ste la implantacin del SGMA. Los miembros de este equipo de gestin medioambiental deberan proceder de diferentes reas de su empresa ya que el Sistema de Gestin Medioambiental ha de aplicarse al fin y al cabo en toda ella. Es mejor, delegar la responsabilidad del proyecto en un equipo de gestin medioambiental interdepartamental, que adjudicrselo en su totalidad a un nico departamento, como por ejemplo al de aseguramiento de la calidad. Esto ltimo, ocurre con relativa frecuencia, generando en dicho departamento una sobrecarga de trabajo excesiva que se traduce bien en la ralentizacin del proyecto o bien en el abandono del mismo. El tamao del equipo depende naturalmente del tamao de la propia empresa. En todo caso debera estar integrado por un mnimo de dos personas y un mximo de cinco. Se debe nombrar un jefe de equipo. Y recuerde: Sin una clara definicin de las responsabilidades, ni el equipo ni el proyecto pueden funcionar!

-Primera Parte-

Pgina 4 de 18

Manual IHOBE ISO-14001

Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental?

La Direccin de la empresa ha de respaldar plenamente el proyecto! El equipo de gestin medioambiental ha de tener rpido acceso a la Direccin para informarla y debatir con sta aquellos temas que as lo requieran. Durante la implantacin del Sistema de Gestin Medioambiental se ponen de manifiesto muchos de los puntos dbiles de la empresa. En ocasiones sto requiere el desarrollo de propuestas de resolucin y la adopcin de las decisiones oportunas a menudo a muy corto plazo! La Direccin ha de estar disponible para apoyar este tipo de decisiones y agilizar el proceso.

Los siguientes grficos muestran ejemplos medioambiental en diferentes empresas.

relativos

la

organizacin

No obstante, la responsabilidad de la proteccin medioambiental en la empresa siempre recaer en ltima instancia sobre la alta Direccin! En empresas de gran tamao se recomienda adoptar las decisiones en el marco de un grupo de trabajo o comit de medio ambiente, que se rena regularmente y que sea asesorado e informado por el equipo de gestin medioambiental. Por lo general, estas empresas disponen ya de comits para el anlisis y toma de decisiones de temas relacionados con otros sistemas de gestin con los que la organizacin cuenta.
Grupo de trabajo de medio ambiente Presidencia: La Direccin Miembros: jefe del equipo de gestin medioambiental, jefes de rea de todas las reas afectadas Decisin Equipo de gestin medioambiental (desarrollo y mantenimiento del sistema) Auditora Comunicacin Formacin

Propuestas Informacin

Decisin

Propuestas Informacin

EMPRESA
Figura 4: Esquema ejemplo relativo a la organizacin medioambiental en empresas de gran tamao

En empresas ms pequeas, es suficiente con que el equipo de gestin medioambiental tenga acceso directo a la Direccin. La Direccin comunicar las decisiones directamente a los empleados.
-Primera PartePgina 5 de 18

Manual IHOBE ISO-14001

Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental?

La Direccin

Propuestas / Informacin Equipo de gestin medioambiental (desarrollo y mantenimiento del sistema) Auditora Comunicacin Formacin

Decisin

Empresa

Figura 5: Esquema ejemplo relativo a la organizacin medioambiental en empresas ms pequeas

Un aspecto importante durante la fase de preparacin del proyecto es la dotacin de medios y recursos suficientes para la implantacin del Sistema de Gestin Medioambiental. Debe quedar claro que el proyecto cuesta tiempo y dinero! Por ello y desde un principio, debe quedar asegurado que, los miembros del equipo de gestin medioambiental, dispongan de suficiente capacidad para poder llevar adelante, adems de sus funciones habituales, el desarrollo y la implantacin del SGMA. Han de programarse recursos econmicos, principalmente para un posible asesoramiento externo, para la participacin en talleres de trabajo y seminarios, as como para la tramitacin de permisos y autorizaciones administrativas pendientes. La cuestin de los recursos y medios financieros nos lleva directamente al siguiente interrogante: Se debe recurrir a un asesor externo? En principio, no hay inconveniente alguno en intentar abordar el Proyecto ISO 14001, sin la ayuda de un asesor o consultor externo. Muchas empresas se asustan ante los gastos derivados de un asesoramiento externo y al fin y al cabo piensan, para qu recurrir a ellos, si se cuenta con personal propio!. Sin embargo, no olvide que esta ltima opcin implica que sus empleados debern dedicar una parte considerable de su jornada laboral al desarrollo e implantacin del SGMA. Un asesor externo que disponga de la suficiente experiencia en la implantacin de sistemas de gestin medioambiental puede en cambio ayudarle a proceder de una manera mucho ms sistemtica y estructurada, lo que le puede ahorrar tiempo y dinero. Otra ventaja a considerar, es la objetividad del asesor externo, al que la costumbre no le ciega; es decir, que posiblemente a l le llamarn la atencin cosas o situaciones que Ud. ya no percibe en su empresa por estar totalmente familiarizado con ellas.
-Primera PartePgina 6 de 18

Manual IHOBE ISO-14001

Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental?

Un consejo: Asegrese de que el consultor que seleccione disponga de la suficiente experiencia en implantacin de Sistemas de Gestin Ambiental y est adems, muy familiarizado con la prctica y la realidad empresarial. Es una condicin indispensable que posea una comprensin tcnica de los procesos que tienen lugar en su empresa. Recabe referencias o si lo prefiere, solicite la recomendacin de un buen consultor a terceras partes. Procure dar una cierta prioridad a aquellos consultores con conocimientos en su sector, ya que as resultar ms breve la fase de adaptacin inicial! Indicacin: IHOBE, S.A. le propone una alternativa para introducir un sistema de gestin medioambiental en su organizacin. Dicha alternativa consiste, en formar un grupo de trabajo denominado Talde ISO-14, integrado por varias empresas unidas por el mismo objetivo: la certificacin en ISO-14001. Asesorados tcnicamente por un nico consultor comn para todas ellas y dinamizadas por un experto en tcnicas de trabajo en grupo facilitado por IHOBE, S.A. este grupo de empresas se rene peridicamente (cada tres o cuatro semanas). En estas reuniones se imparte formacin en SGMA y se presentan las estructuras documentales bsicas del SGMA (manual, procedimientos, instrucciones de trabajo, etc) de modo genrico; se definen tareas y se debaten avances y principales problemas. El intercambio de experiencias con otras empresas motiva y ayuda a evaluar con mayor precisin el rendimiento y el progreso propios. 2.2. Fase 2 - La fase de planificacin

Contenido: ! Planificacin del proyecto - distribucin en el tiempo del tratamiento de los requisitos de la norma ! Principales hitos - establecimiento de fechas previstas para cumplimiento de tareas concretas ! Secuencia para el tratamiento de los requisitos de la norma - no existe un modelo nico es preferible proceder en funcin de desarrollos y relaciones entre los mismos. Una vez finalizados los preparativos, se pasa a la planificacin detallada del proyecto. En la documentacin de trabajo que facilita esta publicacin se incluye a modo de ejemplo, una Planificacin del proyecto. Elabore en cualquier caso su propio plan de proyecto, incluso an cuando no sepa con exactitud cunto tiempo va a necesitar en definitiva para todos y cada uno de los puntos. La planificacin general del proyecto adems de mostrarle el estado actual y el camino por recorrer, le proporcionar una perspectiva global del proceso. (Ver Elemento 0, Prologo) Tambin resulta conveniente diferenciar y establecer los principales hitos del proyecto y fijarse un plazo para su cumplimiento. Estas etapas pueden ser, p.ej., la aprobacin de la poltica medioambiental, la implantacin del SGMA en la empresa, la realizacin de la primera auditora interna, etc.

-Primera Parte-

Pgina 7 de 18

Manual IHOBE ISO-14001

Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental?

Si analiza la planificacin del proyecto incluido en el Elemento 0, de la Segunda Parte de esta publicacin y lo compara con el ndice del Manual de Gestin (Elemento 1), se dar cuenta de que el orden del tratamiento de los diferentes captulos coincide durante el proyecto con el orden correlativo de los mismos en el Manual de Gestin. En ocasiones puede resultar conveniente anticipar el trabajo sobre determinados captulos debido a que, pueden implicar a distintos departamentos, por lo que habr que tener en cuenta los diferentes puntos de vista de los mismos; o pueden referirse a actuaciones ms complejas, que requieren gestionar gran cantidad de informacin, por lo que la procedimentacin habr de ser ms detallada; o su desarrollo puede resultar clave para el sistema y habr de establecerse desde un inicio, etc. por ejemplo las Tablas de entradas y salidas. Por otro lado, puede ocurrir que partes del proyecto estn tan ntimamente relacionadas, que resulte ms fcil su desarrollo y aplicacin en el tiempo de forma paralela, por ejemplo definicin de los procedimientos de control operacional y la generacin de registros. Un consejo: Analice la planificacin de proyecto que se facilita en el Elemento 0, as como los captulos correspondientes en el Manual modelo (Elemento 1), y compare stos con los requisitos de la norma ISO 14001. Con el tiempo, se familiarizar con las relaciones y se convertir en un autntico experto en gestin medioambiental! En relacin a las reuniones del equipo del proyecto no olvide: reunirse es muy importante. Slo una comunicacin constante y fluida garantiza que el sistema sea comprendido y aplicado correctamente. Convoque reuniones peridicas y establezca de forma precisa desde el inicio del proyecto cmo quiere que se desarrollen. Elabore para cada reunin un pequeo orden del da. Trate primero los nuevos puntos y deje para el final las preguntas y los resultados obtenidos desde la ltima reunin. Redacte un acta de la reunin, defina y asigne las diferentes tareas y documente quin es responsable de cada tarea y para cundo ha de estar realizada cada una de ellas. Realice un seguimiento regular del progreso de los trabajos! Un consejo: Las reuniones no deben ser demasiado largas a veces es mejor invertir una hora varios das a la semana, que un da entero una vez al mes. Debatan pero limite el tiempo de discusin. En cuanto haya hallado una solucin, pondere sta en base a criterios como la posibilidad de acometerla, los costes asociados, la utilidad y similares. Pero no olvide: Quin mucho abarca, poco aprieta! Para certificar su Sistema de Gestin Medioambiental ste debe cumplir los requisitos de la ISO-14001 necesariamente, pero no tiene por qu ser del todo perfecto desde el comienzo! En la ISO 14001 se exige la mejora continua del sistema - y qu quedara por mejorar si el sistema ya fuera perfecto desde su comienzo?1

Adems no existe ningn sistema perfecto. Cuando haya implantado la ISO 14001, se dar cuenta de que muchas ideas fantsticas por desgracia no funcionan tan bien en la prctica pero ya se sabe: Slo el que no hace nada no comete errores. Pgina 8 de 18

-Primera Parte-

Manual IHOBE ISO-14001

Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental?

2.3.

Fase 3 - La revisin medioambiental inicial

Contenido: ! Registrar la situacin medioambiental real de partida de la empresa e identificar las reas de mayor relevancia medioambiental resulta fundamental para el SGMA. ! Visitas a la empresa, entrevistas a empleados, inspeccin de documentos. ! Informe, evaluacin de resultados, propuestas de medidas de mejora. ! Determinar responsabilidades, tareas y plazos de ejecucin para la implantacin Plan de Actuacin. Bien, ahora es cuando la cosa se pone seria. Antes de empezar a desarrollar un sistema de gestin medioambiental necesita disponer de una amplia cantidad de datos. Debe estar al da de lo que ocurre y ha ocurrido en su empresa. Estos datos constituyen los cimientos sobre los que habr que trabajar posteriormente. Con la ayuda de estos datos se determinan los impactos que su actividad industrial ejerce sobre el medio ambiente. Pero adems, dichos datos son un instrumento importante para detectar problemas puntuales que deban ser subsanados. La organizacin y ejecucin de esta revisin medioambiental inicial recae sobre los miembros del equipo de gestin medioambiental o sobre el consultor externo contratado para tal fin. En cualquiera de los casos, stos planifican la revisin, realizan las visitas a las diferentes reas de la empresa y entrevistan a los empleados y superiores de los distintos departamentos. Un consejo: Es aconsejable que el equipo de gestin medioambiental realice ya al inicio del proyecto una visita previa a la empresa y mantenga conversaciones con los empleados. Esta visita preliminar ayuda a todos los miembros del equipo que proceden de diferentes reas a comprender mejor la estructura compleja de la empresa en su conjunto. A la hora de realizar la revisin medioambiental inicial, es aconsejable no seguir ciegamente una lista de comprobacin (check-list), sino utilizar ms bien el sentido comn para obtener una imagen real de la situacin medioambiental en la empresa. Para ello, es imprescindible que el equipo de gestin medioambiental disponga de unos conocimientos tcnicos-medioambientales mnimos, que le permitan comprender los procesos tcnicos que tienen lugar en la empresa y su posible incidencia sobre el medio ambiente. Adems de mantener entrevistas con empleados y superiores, es muy importante tambin inspeccionar la documentacin relevante existente, como son los procedimientos y las instrucciones de trabajo, as como las autorizaciones, permisos y licencias, comunicados de las autoridades, etc. Un consejo: Tmese el tiempo necesario para desarrollar la revisin medioambiental! Cuanto ms exhaustiva sea sta, tanto mejor y slida ser la base de informacin de cara a elaborar su propio Sistema de Gestin Medioambiental. Pero no se relaje, recuerde que han prefijado una fecha para la finalizacin de la Revisin en su Planificacin.

-Primera Parte-

Pgina 9 de 18

Manual IHOBE ISO-14001

Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental?

Para registrar los diferentes aspectos medioambientales propios de su actividad resulta aconsejable confeccionar una matriz como la que se expone a continuacin o equivalente e incluirla en el informe derivado de la revisin. En ella se contemplan los aspectos medioambientales identificados y asociados al funcionamiento de cada rea de trabajo de la empresa, as como el resultado de la evaluacin de la importancia de su impacto. Para dicha evaluacin se pueden emplear criterios como: Magnitud y Peligrosidad o Toxicidad asociados a sus correspondientes escalas de valoracin, que nos permitan obtener la evaluacin global por rea y por aspecto. La evaluacin debera efectuarse conjuntamente por el equipo de gestin medioambiental!
Areas de trabajo Almacn de materia prima y aux Evaluacin global de los impactos medioambientales M M B M M A B B M M Almacn Productos Qumicos

Consumo de energa Consumo de agua Consumo de Materias primas Generacin de Agua residual Generacin de Residuos Manipulacin de Sustancias peligrosas Emisiones atmosfricas Generacin de Ruido Peligro de contaminacin del suelo y aguas subterrneas Evaluacin global de los impactos por rea
NS No significativo B Baja significancia

NS NS NS NS B A B NS M M

B NS NS NS B B NS B NS B

B NS NS NS B B NS M B B

A M B M M A M M M M

Temple

Aspectos medioambientales

B M B M M NS NS M B B

M A M A A A M B A A

NS NS B NS B NS NS B NS NS

B NS B M M M B B M M

M Media significancia

A Alta significancia

El nivel de detalle y de complejidad de la matriz estar directamente relacionado con la complejidad del proceso. Es decir, depender de si existe una nica lnea productiva o si por el contrario existen varias- una principal y otras secundarias, interrelacionadas entre si- y de las diferentes etapas u operaciones que las constituyen. La revisin medioambiental debera suministrar toda la informacin tcnica y organizativa importante con la que poder establecer la situacin real sobre la proteccin medioambiental dentro de la empresa: - Aspectos medioambientales significativos - Comparativa entre prcticas medioambientales de la empresa y los requisitos de la norma - Grado de cumplimiento de la legislacin medioambiental aplicable Este material sirve entre otras cosas para identificar las medidas de mejora. El equipo de gestin medioambiental o el consultor elaborar para ello primero un informe. Este informe podra contemplar por ejemplo los puntos recogidos en el recuadro que se muestra ms adelante.

-Primera Parte-

Pgina 10 de 18

Mantenimiento

Galvanizado

Estampado

Embalaje y transporte

Rectificado deslizante

Manual IHOBE ISO-14001

Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental?

Por ltimo, se evalan las evidencias constatadas o el diagnstico realizado, se plantean posibles soluciones y se establecen las responsabilidades y los plazos de ejecucin para la implantacin en un programa o plan de actuacin medioambiental. En el Elemento 7 de esta publicacin se muestra un ejemplo de Informe de Revisin Medioambiental Inicial que incluye en su anexo una propuesta del Plan de Actuacin Medioambiental, previo a la implantacin de un sistema de Gestin Medioambiental.

1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.4.6. 1.4.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.14. 5. 6.

DESCRIPCIN GENERAL DE LA REVISIN MEDIOAMBIENTAL INICIAL ANTECEDENTES. ALCANCE Perodo cubierto por la Revisin Medioambiental Inicial Criterios de Revisin Medioambiental Inicial Temas tratados en la Revisin Medioambiental Inicial OBJETIVOS METODOLOGA Fases y fechas en las que se realiz la Revisin Medioambiental Inicial Actividades previas al trabajo en fbrica Trabajo en fbrica Actividades posteriores Instrumentos de Revisin Medioambiental Inicial Equipo Revisin Medioambiental Inicial Lista de distribucin del informe de Revisin Medioambiental Inicial DESCRIPCIN DE LA EMPRESA DATOS GENERALES DESCRIPCIN DEL DESARROLLO HISTRICO DE LA EMPRESA DESCRIPCIN DEL LUGAR DESCRIPCIN DEL PROCESO ENERGA, AGUA Y MATERIAS PRIMAS ORGANIZACN Y PERSONAL SISTEMA DE GESTIN TABLAS DE RECOPILACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES EVALUACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Entradas/Salidas relacionadas con el medio ambiente Aspectos ambientales significativos Estructura y responsabilidades Aspectos generales Atmsfera Vertidos Residuos y su almacenamiento Consumo de agua Consumo de energa Materias primas, productos qumicos y su almacenamiento Proteccin del suelo y de las aguas subterrneas Contaminacin acstica Gestin de riesgos Embalaje y transporte NECESIDADES DE FORMACIN RESUMEN Y CONCLUSIONES GENERALES

ANEXO I.PLAN DE ACTUACIN MEDIOAMBIENTAL DE LA EMPRESA

Otro ejemplo de posible Indice de un Informe de Revisin Medioambiental Inicial.

-Primera Parte-

Pgina 11 de 18

Manual IHOBE ISO-14001

Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental?

2.4.

Fase 4 Estructura del Sistema de Gestin Medioambiental

Contenido: ! Responsable del SGMA y Responsable de la proteccin medioambiental. ! Trabajar con matrices de responsabilidades y flujogramas. ! Elaboracin e implantacin paso a paso del Sistema de Gestin Medioambiental. ! Reuniones de proyecto (desarrollo, duracin, protocolo). Hablar menos y actuar ms! Uno de los ms importantes y por ello, primeros pasos a dar hacia un Sistema de Gestin Medioambiental que funcione, es el nombramiento de las personas responsables del Sistema de Gestin Medioambiental (los llamados representantes de la Direccin), as como del responsable final o responsables de la proteccin medioambiental en la empresa. Atencin! No se trata del mismo cargo, a pesar de que en determinadas circunstancias ambas funciones puedan ser desempeadas por una misma persona. 1. Al representante de la Direccin le corresponde desempear todas las actividades necesarias para implantar y mantener al da el Sistema de Gestin Medioambiental. Desde la elaboracin del Manual de Gestin Medioambiental, as como de los procedimientos, instrucciones, formularios, listas de comprobacin, etc., pasando por la distribucin y la actualizacin de dichos documentos, la planificacin, ejecucin y evaluacin de las auditoras internas, hasta la elaboracin de un informe peridico y la preparacin de las auditoras externas. Esta tarea puede ser asumida tambin por el equipo de gestin medioambiental. 2. El o los responsables de la proteccin ambiental fijan la poltica medioambiental y aseguran la implantacin del SGMA. Son los responsables finales de que se cumplan y apliquen en la empresa todos los requisitos legales y otros requisitos vigentes. Esta responsabilidad recae generalmente sobre la Direccin, quien tendr que designar al responsable del SGMA. De igual modo, la aprobacin de la Poltica Medioambiental de la organizacin ser responsabilidad de la Direccin. Importante: El representante de la Direccin es en efecto el responsable del funcionamiento del Sistema de Gestin Medioambiental, y ha de advertir sobre los problemas e incidencias medioambientales significativos que pudiera identificar. Pero los cargos responsables de las respectivas reas, sern igualmente los responsables del cumplimiento de los diferentes requisitos del SGMA en las mismas, por parte del personal bajo su cargo. Un Sistema de Gestin Medioambiental por lo general conlleva la elaboracin de un Manual de Gestin Medioambiental ste contendr la estructura de dicho sistema a grandes rasgos, las principales responsabilidades y los desarrollos u operativas establecidas . Tambin son necesarios otros documentos, como procedimientos, instrucciones de trabajo, formularios, etc, en los que se detallen ms las diferentes actividades y los trabajos que han de realizarse y el modo en que stos han de llevarse a cabo y dnde registrarse.
-Primera PartePgina 12 de 18

Manual IHOBE ISO-14001

Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental?

La estructura del Sistema de Gestin se explica en el captulo 6 del Manual modelo (Elemento 1) de IHOBE. La brevedad de este Manual no es casual; su extensin se ha reducido al mnimo necesario. Se ha evitado intencionadamente el volver a copiar literalmente o a explicar en los propios captulos del Manual prrafos enteros de la norma ISO 14001 como ocurre en muchos otros modelos de manual existentes. En caso necesario, consulte directamente la norma. Un consejo: En ltima instancia es Ud. mismo quien debe decidir el tipo de Manual que va a elaborar y cmo organizar en su empresa el control de la documentacin: procedimientos, formularios, requisitos legales y dems documentos. El Manual modelo de IHOBE es slo una propuesta ms, pero como ya se ha dicho, existen muchas posibles soluciones para alcanzar el objetivo. Recuerde: Reduzca el Manual al mnimo necesario. Incorpore al Manual slo aquello que realmente tenga relevancia para su empresa. Lea la norma con frecuencia! Cada nueva lectura aporta nuevos conocimientos Y no olvide que es el Manual el que debe ser adaptado a la empresa, y no la empresa al Manual! A menudo, uno se pregunta cuntos son los procedimientos que hay que elaborar adems del Manual. Advertencia: El Manual del SGMA modelo que presenta IHOBE incluye ya en sus 14 captulos gran parte de lo procedimentado por la empresa o lo que es lo mismo, el modo de operar que sta ha establecido para los requisitos ms importantes exigidos por la norma ISO-14001. Adapte esos desarrollos a las circunstancias de su empresa. Este Manual modelo no puede, sin embargo, contener ni reflejar todos los procesos significativos desde un punto de vista medioambiental de todas las empresas en general. Por esta razn, ser Ud. quien deba describir en los procedimientos correspondientes (Elemento 2), todos aquellos procesos de su propia organizacin que presenten o se caractericen por su relevancia ambiental. En el Manual de IHOBE, los desarrollos o modos de operar definidos no se presentan en forma de texto, sino en forma de flujogramas de fcil comprensin. No obstante, es Ud. de nuevo quien debe decidir cul de las alternativas existentes prefiere: desarrollo en flujogramas, desarrollo slo en forma de texto o un combinado de ambas. Compare los siguientes ejemplos o posibilidades, y decida a continuacin cul le resulta ms fcil de entender. En el apartado del Elemento 1 se adjuntan a modo de apoyo y para cada uno de los captulos, comentarios y consejos referidos a cada uno de ellos, a fin de facilitar su compresin. Hay que aclarar, que las pginas que recogen los comentarios no son parte de la documentacin del sistema, sino una ayuda para la asimilacin y mejor entendimiento de los verdaderos documentos.

-Primera Parte-

Pgina 13 de 18

Manual IHOBE ISO-14001

Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental?

Desarrollo en Flujograma
Inicio Identificamos los aspectos medioambientales por proceso, o servicio de forma anual como mnimo o cuando se dan modificaciones de procesos, producto o legislacin, mediante una comparacin anual de la informacin de las siguientes fuentes: - Los resultados de la revisin ambiental inicial -Los balances de input/output - Los resultados de las auditoras internas - Los resultados de los revisiones por la Direccin - Los resultados del control medioambiental interno

Identificacin de los aspectos medioambientales

Evaluacin de la magnitud

De acuerdo al PRO Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales se evalan cada uno de los aspectos identificados y registrados, asignando una calificacin a cada aspecto ambiental por el concepto de magnitud.

Evaluacin de la peligrosidad

De forma similar, se evala la peligrosidad y se otorga a cada aspecto medioambiental una calificacin en base a este criterio..

Determinacin del nivel de significancia

Relacionando magnitud y peligrosidad, se asigna una valoracin semicuantitativa del nivel de significancia y de este modo se determinan que los aspectos ambientales ms significativos de la empresa se consideran aspectos significativos los que obtengan calificacin de Alto.

Fin

Desarrollo en Forma de texto Primero han de identificarse en la empresa todos los aspectos medioambientales. Esto se logra mediante una comparacin de los resultados de la revisin ambiental inicial, los balances de input/output, los resultados de las auditoras internas, los resultados de las revisiones por la direccin, los resultados del control medioambiental interno y los resultados de las modificaciones de procesos. El siguiente paso es evaluar la magnitud y la peligrosidad de cada uno de los aspectos medioambientales identificados y registrados. Para ello nuestra empresa ha definido diferentes escalas para la valoracin de los distintos niveles de peligrosidad y de magnitud de los aspectos, que nos permiten la trazabilidad de la evaluacin. Emplearemos el procedimiento de Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales de forma que se asigna una calificacin a cada aspecto ambiental por el concepto de magnitud y otra calificacin por el concepto de peligrosidad. Despus, se determina la significancia de los aspectos medioambientales. Para ello se utiliza la tabla que relaciona magnitud y peligrosidad. Se asigna una valoracin semicuantitativa segn el cruce de valoraciones y aquellos aspectos medioambientales que han obtenido la calificacin superior Alto son los considerados como significativos de la empresa.

-Primera Parte-

Pgina 14 de 18

Manual IHOBE ISO-14001

Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental?

Otra herramienta, que el Manual de Gestin Medioambiental emplea para representar de forma simplificada la correspondencia entre funciones y responsabilidades, es la matriz de responsabilidades. Esta nos permite identificar a simple vista quin es el responsable de las diferentes tareas a desarrollar. Para poder elaborar una matriz de responsabilidades operativa, lgicamente ha de definirse primero en un organigrama la estructura de la gestin medioambiental con las responsabilidades y cargos principales al respecto.
Direccin de calidad Responsable de Gestin medioambiental C C C I C C C I Direccin de Administracin Direccin de la empresa Direccin de produccin I I I Direccin de SSL I I I -

Redaccin y actualizacin de la Poltica Medioambiental Entrada en vigor del Manual de Gestin Medioambiental Evaluacin del Sistema de Gestin Medioambiental (Revisin por parte de la Direccin) Dotacin de los recursos para el Sistema de Gestin Medioambiental R = Responsabilidad C = Colaboracin

R R R R

I I I -

I = Informacin

Tal y como muestra el ejemplo, una matriz de responsabilidades proporciona de forma rpida y fcilmente comprensible informacin sobre las principales tareas a desarrollar dentro del marco del SGMA y sobre los cargos responsables de su ejecucin. Advertencia: Los sistemas de gestin medioambiental segn la ISO 14001 son muy similares a los sistemas de gestin de la calidad segn la serie ISO 9000, muy comunes desde hace ya algunos aos. Por eso, resulta cada vez ms frecuente la integracin de ambos sistemas en un Manual de Gestin comn. El Manual modelo editado por IHOBE est concebido por su estructura para ser integrado en un futuro en un sistema ya existente de gestin de la calidad. Conformar la estructura del Sistema de Gestin Medioambiental es una labor que ha de realizarse de forma continua y paso a paso. En la planificacin general de proyecto, debera haber quedado establecida la secuencia en que se prevea abordar (anlisis y elaboracin) los diferentes captulos. En ese contexto, le recordamos que puede proceder segn el siguiente flujograma:

-Primera Parte-

Pgina 15 de 18

Manual IHOBE ISO-14001

Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental?

Inicio El equipo de gestin medioambiental aborda y discute punto por punto los correspondientes captulos. Se debate la forma de implantar el captulo correspondiente en la empresa. Dialogue y recoga la opinin de las personas que luego debern trabajar segn el contenido de dicho captulo! Han de elaborarse los documentos asociados que se mencionan en el captulo (procedimientos, instrucciones, formulario, etc). Para ello, se recomienda examinar la posible adecuacin de los documentos ya existentes en otros sistemas de gestin de la empresa. s Puede seguir utilizndose, tras una modificacin puntual o formal, alguno de los documentos existentes en la empresa y que sea equivalente al documento en cuestin? Por ejemplo, procedimientos de auditoras Internas; control de la documentacin; No Conformidad, accin correctora y accin preventiva, etc. Importante trasmitir mensajes claros utilizando slo el papel imprescindible Ajuste al mximo la cantidad empleada! Todos los documentos y captulos aprobados han de ser distribuidos a los departamentos y empleados afectados. El equipo de gestin medioambiental comprueba directamente en el puesto o rea de trabajo eficacia y adecuacin de la documentacin y los captulos elaborados. Los documentos y captulos difundidos se debern revisar puntualmente y adaptar en caso de que no fueran eficaces.

Discusin de los captulos

Discusin sobre la implantacin

Inspeccin de la documentacin existente

Es aprovechable?

no Elaborar o actualizar documentos

Aprobacin y difusin de los documentos

Comprobacin de la eficacia

no

Eficaz? s Fin

Advertencia: Existen dos posibles vas para la implantacin propiamente dicha de un SGMA. 1. Introducir paso a paso cada captulo y documentacin asociada conforme los vaya elaborando, familiarizando con ello a sus empleados poco a poco con la gestin medioambiental, o 2. Introducir de una sola vez toda la documentacin del SGMA, advirtiendo a sus empleados que a partir de ese momento debern cumplir todos los requisitos. La posibilidad por la que vaya a decidirse depende en ltima instancia de Ud. y de su equipo de gestin medioambiental. Pero en su toma de decisin, no se olvide de ponderar los siguientes puntos: Tamao de la empresa Motivacin de los empleados, y la disponibilidad de los mismos Su comprensin y experiencia en otros Sistemas de Gestin Estructura de la plantilla Cantidad de documentacin a asimilar y experiencia en gestin medioambiental

-Primera Parte-

Pgina 16 de 18

Manual IHOBE ISO-14001

Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental?

2.5.

Fase 5 ltimos preparativos para la certificacin

Contenido: ! Auditoras internas - evaluar la conformidad y la eficacia del SGMA referido a los criterios establecidos por la Norma ISO-14001 ! Revisin por parte de la Direccin - evaluacin de la adecuacin del SGMA y del grado de cumplimiento de la poltica, objetivos, metas y programas medioambientales ! Seleccin del certificador Las auditoras internas sirven para evaluar su Sistema de Gestin Medioambiental y para detectar las no conformidades y los potenciales de mejora. Por ello y entre los requisitos obligados a cumplir por un sistema ISO-14001, est el de llevar a cabo una auditora interna global del SGMA antes del proceso de certificacin con el fin de comprobar el funcionamiento del sistema. Recuerde: La ISO 14001 exige la mejora continua del sistema y las auditoras son herramientas enfocadas a ella! Tras la auditora interna se presentan a la Direccin (o al Grupo de Trabajo o Comit de Medio Ambiente, en el que est incluida ya la Direccin; ver 2.1) los resultados de la misma. Con sta y otra informacin adicional se lleva a cabo la Revisin por parte de la Direccin, para detectar el nivel de aplicacin de la poltica, la eficacia de los programas, etc. y a partir de ah se adoptan las medidas oportunas y la nueva estrategia a seguir por la organizacin. Desarrollar e implantar un SGMA normalizado, no tiene porqu necesariamente culminar en la certificacin del mismo. Pero recuerde, que la certificacin de un SGMA-14001 solo ser posible si ste se ha desarrollado en base a los requisitos especficos de la Norma ISO-14001. La certificacin le servir entonces para demostrar a terceras partes interesadas que su organizacin ha implantado con xito y de forma apropiada un SGMA. Importante: Para obtener la certificacin del Sistema de Gestin Medioambiental segn la ISO 14001 es necesario que el sistema haya completado todo su ciclo, esto es, desde la elaboracin de la poltica medioambiental hasta la revisin por la Direccin! Por lo general es recomendable que el sistema est implantado y funcionando un mnimo de al menos tres meses en la empresa antes del proceso de certificacin. Durante ese tiempo se generarn registros, se crear hbito y se detectarn puntos dbiles del SGMA que requerirn las acciones correctoras oportunas. Parece entonces mejor no esperar hasta el final para implantar el SGMA a nivel de plantilla, y proceder a ello poco a poco y paso a paso, de forma paulatina. Una vez iniciado el Proyecto ISO-14001 la seleccin del certificador debera darse cuanto antes. Hable con los auditores y considere si la entidad certificadora cubre sus necesidades (no toda entidad certificadora es igual de competente en todos los sectores; el auditor debera disponer preferiblemente de conocimientos prcticos en el sector al que su empresa pertenece). Para su seleccin, tenga en cuenta las acreditaciones y la independencia y objetividad del organismo certificador.
-Primera PartePgina 17 de 18

Manual IHOBE ISO-14001

Cmo implantar un Sistema de Gestin Medioambiental?

Un consejo: Dirjase a la direccin de Internet www.ihobe.es o bien directamente al telfono del servicio IHOBE-Line 900-15.08.64 para obtener una lista actualizada de los organismos de certificacin autorizados.

3.

Hacia la mejora ambiental continua

Llegado este momento, no olvide que con la certificacin hemos cubierto un primer ciclo de PDCA. Pero atencin, esto no es sinnimo de que su comportamiento medioambiental haya alcanzado su cota ms alta, ni que haya eliminado de forma inmediata todos sus impactos medioambientales. Lo cierto es que podemos demostrar el cumplimiento de unos mnimos, que podrn ser auditados y certificados, pero ya adelantabamos que stos estn supeditados a un proceso de mejora continua sistemtico y cclico. Es decir, que a partir de ahora, habr que seguir avanzando en la espiral de la mejora continua.

Mejora continua: Proceso de intensificacin del Sistema de Gestin Medioambiental para la obtencin de mejoras en el comportamiento medioambiental global, de acuerdo con la poltica medioambiental de la organizacin. Este proceso no precisa ser llevado a cabo en todas las reas de la actividad simultneamente.

Figura 6: Espiral de la mejora continua

Los cambios de los productos y actividades de la empresa, las modificaciones en materia de legislacin medioambiental, los criterios del mercado, los avances tecnolgicos, la opinin de la partes interesadas, la experiencia adquirida y los compromisos de la propia organizacin, etc, sern en definitiva la fuerza motriz de la mejora continua, cuyo ritmo y extensin vendrn determinados por la propia organizacin en funcin de diversos factores incluidos los econmicos.

-Primera Parte-

Pgina 18 de 18

Manual IHOBE ISO-14001

Material de trabajo

Introduccin: Presentacin del Material de Trabajo


Al objeto de poner a disposicin de la empresa vasca herramientas de apoyo de carcter prctico, para la implantacin de Sistemas de Gestin Medioambiental, la Sociedad Pblica de Gestin Ambiental IHOBE, S.A., lanza esta nueva publicacin. Con ella, pretende facilitar la incorporacin del factor ambiental a la gestin general de la empresa y aligerar el esfuerzo que ello supone. Debe quedar claro, que el material de trabajo que aqu se presenta es un modelo ms entre las muchas alternativas existentes -tantas como implantaciones se han efectuado- para documentar un Sistema de Gestin Medioambiental. Y que los documentos que se proponen como ejemplos son slo una parte de la principal documentacin que habra que desarrollar en un Sistema de Gestin Medioambiental y que han de ser adaptados ms a detalle para las circunstancias particulares de cada empresa. Puede que Ud. no tenga ningn inconveniente para adoptar algn que otro captulo sin someterlo a grandes modificaciones. Pero en todo caso, deber comprobar siempre si los desarrollos son aplicables o no a su empresa y si procede o no adoptarlos en su formato original. Asimismo, consideramos que esta publicacin queda sujeta a un proceso de mejora continua, por lo cual no se descartan futuras modificaciones al objeto de adaptarlo a nuevas necesidades. Ya adelantbamos, que cuando por fin una empresa se decide a desarrollar e implantar un Sistema de Gestin Medioambiental acorde a las exigencias de una norma estandarizada, como la norma ISO-14001, debe elaborar y desarrollar documentacin como la poltica medioambiental, los procedimientos e instrucciones, los programas, etc. Pero si adems quiere que el Sistema de Gestin Medioambiental resulte operativo y perdure necesita organizar la documentacin relevante del sistema de modo que la pueda localizar, identificar y consultar rpidamente en cualquier momento. La presente publicacin clasifica la documentacin de trabajo en catorce elementos diferentes (ver Indice de los Elementos vlidos del Sistema de Gestin Medioambiental en el Elemento 0), que la empresa podr ampliar segn las necesidades de su propio Sistema de Gestin Medioambiental indicndolo debidamente en el Indice mencionado anteriormente. De estos elementos cabe destacar el Elemento 1, por ser ste el correspondiente al Manual de Gestin Medioambiental. El desarrollar un manual de gestin medioambiental, en el que se describan y recojan las interrelaciones existentes entre los diferentes elementos que constituyen el Sistema de Gestin Medioambiental resulta muy beneficioso, an cuando no sea requisito de la norma ISO-14001. Adems, dicho manual puede reflejar referencias cruzadas o posibles integraciones existentes con otros sistemas de gestin desarrollados en la empresa. El Manual del Sistema de Gestin Medioambiental o Elemento 1 aqu propuesto, se divide a su vez en catorce captulos, incluido el captulo 0 (ver Listado de

-Segunda Parte-

Pgina 1 de 2

Manual IHOBE ISO-14001

Material de trabajo

Documentacin Vigente en el Elemento 1), que responden a los diferentes requisitos de norma descritos en el punto 4 de la norma ISO 14001 (ver Trazabilidad y Correspondencia con la norma ISO 14001, tambin en el Elemento 1). Estos captulos contemplan a grandes rasgos, los principales planteamientos, las responsabilidades y la operativa del Sistema de Gestin Medioambiental de una empresa, siempre segn nuestro modelo. La estructura del Sistema de Gestin Medioambiental se explica concretamente en el captulo 6 del Elemento 1. El resto de Elementos (del 2 al 14) corresponden a otra documentacin diferente al Manual de Gestin generada por un Sistema de Gestin Medioambiental, tales como procedimientos, instrucciones y formularios, programas medioambientales, etc, en los que se detallan las actividades y trabajos que han de realizarse y el modo en que stos han de llevarse a cabo, cuando situaciones ms especficas as lo requieran. Cada uno de estos Elementos podra compararse con una carpeta-archivador en el que uno guarda la documentacin definida. Existe la posibilidad de eliminar o aumentar el nmero de elementos o carpetasarchivo siempre y cuando quede as registrado en la Lista de Elementos Vlidos del Sistema de Gestin Medioambiental (Elemento 0). En esta lista se darn de alta o de baja los diferentes Elementos que consideremos que constituyen nuestro Sistema de Gestin Medioambiental. La figura que a continuacin se muestra puede que le ayuda a comprender esta idea.

Elementos del SGMA incluidos en la Lista del Elemento 0

Otros posibles Elementos a incluir en la Lista

Nosotros por nuestra parte y viendo que era necesario reflejar de algn modo el archivo de los registros generados en el sistema y el de los documentos obsoletos nos hemos visto obligados a recurrir a la utilizacin de nuevos elementos (15 y 16), que se incorporan intencionadamente a la publicacin, pero que no incluimos en lo Lista de Elementos Vlidos. Recuerde siempre que: Cada empresa es un mundo por eso es inevitable y lgico que los manuales de gestin de empresas distintas sean diferentes.

-Segunda Parte-

Pgina 2 de 2

Lista de los Elementos Vlidos del SGMA


Elemento n 0 Prlogo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Procedimientos Instrucciones de Trabajo Instrucciones de Control Formularios Descripcin de Puestos de Trabajo Ttulo

Estado de revisin

Elemento

Pgina

0.0

1 de 1

Manual del Sistema de Gestin Medioambiental

Revisin Medioambiental Inicial, Auditoras y Revisin por la Direccin Programas Medioambientales Comunicacin Interna y Externa Inventario de Productos Qumicos y Sustancias Peligrosas Permisos / Autorizaciones Administrativas y Requisitos legales aplicables Plan de Emergencia Tablas de Entradas y Salidas de Materia, Agua y Energa (Input-Output) Planos

Nota al lector: Este listado se puede ver modificado en la medida en la que usted: (a) D de alta cualquier otro nuevo Elemento o carpeta-archivador. Por ejemplo: Elemento 15: Registros Varios del SGMA Elemento 16: Documentacin obsoleta del SGMA (b) D de baja o no considere necesario alguno de los existentes. Por ejemplo: Fusin de los Elementos 3 y 4 en un solo Elemento denominado Instrucciones

Planificacin del Proyecto


Reunin N 0 Fecha Objeto

Estado de revisin

Elemento

Pgina

0.1

1 de 2

Contenido de la reunin de equipo y tareas mensuales - Constitucin del Equipo de Gestin Medioambiental - Establecimiento de funciones y responsabilidades. - Asignacin de medios y recursos - Formacin inicial bsica en SGMA/ Presentacin del Material base de trabajo - Estimacin de fechas para diferentes fases - Definicin principales hitos - Procedimiento para la Revisin Medioambiental inicial - Actuacin durante la Revisin Ambiental Inicial. Metodologa - Auditor y equipo para la revisin. - Listas de chequeo - Aspectos a chequear y analizar - Informacin y motivacin de operarios - Visita a la empresa - Entrevistas - Pruebas puntuales (muestreo). Confirmacin de la situacin actual. - Documentacin. Informe de la Revisin Medioambiental Inicial. - Planificacin para la obtencin de permisos y autorizaciones administrativas y realizacin de analticas y mediciones. - CAP 0 .-Poltica Medioambiental. - CAP 1. Responsabilidad de la Direccin - CAP 2. Aspectos medioambientales - CAP.3.- Control de requisitos legales y otros requisitos - CAP 4. Formacin, sensibilizacin y competencia profesional - CAP 5. Comunicacin Interna y Externa - CAP 6.- Sistema de Gestin Medioambiental - CAP 7. Control de la documentacin - CAP 8. Control operacional. - Manipulacin de Productos Qumicos y Sustancias Peligrosas. - Control de Productos y Servicios - CAP 9. Plan de emergencia y capacidad de respuesta - CAP 10. Seguimiento y medicin de Equipos e Instrumentos de control - CAP 11. No Conformidad, Accin Correctora y Accin Preventiva - CAP 12. Registros - CAP 13. Auditorias Medioambientales Internas - Procedimiento para Auditoras Internas - Motivacin de los operarios - Revisin de la documentacin generada: Manual, procedimientos, instrucciones, - Formacin en Auditoras Internas, metodologa. - Mtodo de anlisis ABC: relevancia ambiental, valoracin econmica y requerimientos para la certificacin. - Anlisis ABC de las medidas - Listado de actuaciones pendientes hasta la Certificacin. - Definicin del programa ambiental. - Preparacin de las reuniones para la certificacin - Chequear documentacin - Generacin de registros, no conformidades y acciones correctoras - Hbito al SGMA - Informe de la auditora externa - Valoracin por la Direccin General - Valoracin del informe de auditora para el Programa Ambiental - Determinacin de objetivos medioambientales concretos - Plazos, medios y responsabilidades.

Enero 2001 Preparacin del proyecto

Planificacin del proyecto

Febrero 2001

Informacin y formacin en relacin a la Revisin medioambiental inicial

Desarrollo de la Revisin medioambiental inicial

Marzo 2001 Presentacin y Elaboracin del Manual del SGMA (I) y derivados e implantacin Abril 2001 Manual del SGMA (II), y derivados e implantacin

Mayo 2001

Manual del SGMA (III), y derivados e implantacin

5 6

Junio 2001 Julio 2001

Manual del SGMA (IV), y derivados e implantacin Manual del SGMA (V), y derivados e implantacin

Agosto 2001

Manual del SGMA (VI), y derivados e implantacin

Septiembre Auditora interna de 2001 implantacin del Sistema Programa Ambiental Octubre Rodaje del SGMA, Auditora Noviembre Interna previa al proceso de Diciembre certificacin y preparacin para la certificacin 2001 Revisin por la Direccin Enero 2002 Auditora del Sistema por parte de la Organizacin Certificadora

Planificacin del Proyecto

Estado de revisin

Elemento

Pgina

0.1

2 de 2

CRONOGRAMA DE LA PLANIFICACIN DEL PROYECTO

OBJETO Preparacin del proyecto Planificacin del proyecto Revisin medioambiental inicial Informe, Plan de Actuacin e Inicio de tramitaciones Administrativas Desarrollo de la documentacin e implantacin del sistema Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte V Parte VI Auditora interna de implantacin Rodaje del SGMA Auditora interna del SGMA Revisin por la Direccin Proceso de certificacin

Enero 2001

Feb

Mar

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Enero 2002

Principales Hitos durante el proyecto

Estado de revisin

Elemento

Pgina

0.2

1 de 1

Hito N. 0 1

Principales HITOS durante el proyecto Constituir equipo de gestin medioambiental. Asignacin de responsabilidades. Nombramiento del Representante de la Direccin. Planificacin del proyecto Revisin medioambiental inicial

Fecha de finalizacin prevista 20/01/01 27/01/01

- Identificacin de aspectos e impactos medioambientales - Identificacin de Requisitos legales y otros requisitos aplicables - Identificacin de riesgos medioambientales Elaboracin del informe de la revisin Definicin del plan de actuacin y aprobacin

15/02/01

22/02/01 29/02/01 15/03/01 17/03/01 19/04/01 19/04/01 28/08/01

3 4 5 6 7

Inicio de tramitaciones administrativas: permisos, licencias, autorizaciones pendientes. Definicin y aprobacin por la Direccin de la poltica medioambiental Definicin de Programa(s) medioambiental(es), objetivos y metas derivados de la revisin inicial y puesta en marcha de los mismos Cumplimentacin de la tabla Input / Output Elaboracin de la documentacin del sistema incluido Plan de emergencia (puede darse en paralelo la implantacin de la misma) Auditora interna de la implantacin (comprobar puntos 5, 7, 10 y parte del 6 y del 11) Definicin de Programas y objetivos medioambientales derivados de la primera auditora interna Implantacin de la documentacin y generacin de registros. Comunicacin interna y formacin. Tramitaciones administrativas pendientes. Adecuacin a requisitos legales aplicables Auditora interna previa al proceso de certificacin (revisar puntos 6, 9, 10 y 11) Revisin del sistema por la Direccin Peticin de ofertas a entidades certificadoras Seleccin de entidad certificadora, establecimiento de fechas para auditoras de certificacin Envo de documentacin, informes de auditoras internas y de Revisin del Sistema por la Direccin para revisin por certificadora Inicio de la auditora del SGMA por la Organizacin Certificadora

15/09/01

25/09/01

10

20/11/01

11 12 13 14 15

20/11/01 22/11/01 28/11/01 05/07/01 28/07/01

16 17

Dic. 2001 En. 2002

Portada

Estado de revisin

Introduccin

Pgina

Elemento 1

1 de 1

Manual del Sistema de Gestin Medioambiental basado en la norma UNE EN ISO 14001/96 de la empresa:

IHOBE, S.A.
Ibaez de Bilbao,28-8 48009 Bilbao

Copia Controlada Copia No Controlada Manual nmero: 01 Destinatario:____________________

Todos los derechos de Copyright son de IHOBE, S.A.

Indice del Manual de SGMA


NDICE PORTADA INTRODUCCION

Estado de revisin

Introduccin

Pgina

Elemento

1 de 2

.. 1/1

INDICE DEL MANUAL DE SGMA .........................................................................................................................1/2 LISTA DE DISTRIBUCIN DEL MANUAL DE SGMA ...................................................................................................1/1 DOCUMENTACIN VIGENTE DEL SGMA ...............................................................................................................1/4 TRAZABILIDAD Y CORRESPONDENCIA CON LA UNE EN ISO 14001/96 ......................................................................1/2 ABREVIATURAS Y SIMBOLOGA DE FLUJOGRAMAS DE DESARROLLO ......................................................................1/1 GLOSARIO ......................................................................................................................................................1/2

CAPITULOS 0. 0.1 0.2 1. PRESENTACIN Y POLTICA MEDIOAMBIENTAL .....1/2 PRESENTACIN DE LA EMPRESA ..1/2 POLTICA MEDIOAMBIENTAL . 2/2

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN ...........................................................................................................1/3 1.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/3 1.1.1 Responsabilidades de la Direccin de la empresa ...................................................................................1/3 1.1.2 Responsabilidad general de los Superiores..............................................................................................1/3 1.1.3 Cargo del Responsable de gestin ambiental ..........................................................................................1/3 1.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................2/3 1.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/3 1.3.1 Revisin del Sistema de Gestin Ambiental por la Direccin de la Empresa ...........................................2/3 1.3.2 Otras consideraciones para la revisin y/o definicin de objetivos y programas ......................................2/3 1.3.3 Establecimiento de objetivos y metas medioambientales .........................................................................3/3 1.3.4 Organigrama de la empresa .....................................................................................................................3/3 1.4 DOCUMENTACIN RELACIONADA ........................................................................................................................3/3 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES............................................................................. 1/2 2.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/2 2.1.1 Identificacin de aspectos medioambientales...........................................................................................1/2 2.1.2 Evaluacin de los aspectos medioambientales ........................................................................................1/2 2.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................2/2 2.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/2 2.4 DOCUMENTACIN RELACIONADA ........................................................................................................................2/2 CONTROL DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS ...........................1/2 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/2 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/2 DOCUMENTACIN RELACIONADA ........................................................................................................................2/2

2.

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4.

FORMACIN, SENSIBILIZACIN Y COMPETENCIA PROFESIONAL ...................1/2 4.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/2 4.1.1 Formacin.................................................................................................................................................1/2 4.1.2 Sensibilizacin ..........................................................................................................................................1/2 4.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................2/2 4.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/2 4.4 DOCUMENTACIN RELACIONADA ........................................................................................................................2/2 COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA ...........................................................................................................1/2 5.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/2 5.1.1 Comunicacin Interna ...............................................................................................................................1/2 5.1.2 Comunicacin Externa..............................................................................................................................1/2 5.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/2 5.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/2 5.3.1 Comunicacin Interna ...............................................................................................................................2/2 5.3.2 Comunicacin externa ..............................................................................................................................2/2 5.4 DOCUMENTACIN RELACIONADA ........................................................................................................................2/2 SISTEMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL......................................................................................................1/2 6.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/2 6.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/2 6.3 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN DEL SISTEMA .............................................................................................1/2 6.3.1 Manual de gestin (Elemento 1) ...............................................................................................................2/2

6.

Indice del Manual de SGMA


6.3.2

Estado de revisin

Introduccin

Pgina

Elemento

2 de 2

Procedimientos o Instrucciones de trabajo e Instrucciones de Control (Elementos 2 4) ..............................................................................................2/2 6.3.3 Formularios (Elemento 5) .........................................................................................................................2/2 6.3.4 Documentacin auxiliar para la documentacin del sistema ....................................................................2/2 6.4 DOCUMENTACIN RELACIONADA ........................................................................................................................2/2 7. CONTROL DE LA DOCUMENTACIN................................................................................................................1/2 7.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/2 7.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/2 7.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/2 7.3.1 Elaborar o modificar documentos .............................................................................................................2/2 7.3.2 Procesamiento informtico de datos.........................................................................................................2/2 7.4 DOCUMENTACIN RELACIONADA ........................................................................................................................2/2 CONTROL OPERACIONAL .................................................................................................................................1/4 8.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/4 8.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/4 8.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/4 8.3.1 Genrico ...................................................................................................................................................2/4 8.3.2 Modificacin o nueva incorporacin de procesos .....................................................................................3/4 8.3.3 Mejora continua de procesos....................................................................................................................4/4 8.4 DOCUMENTACIN RELACIONADA ........................................................................................................................4/4 PLAN DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA...............................................................................1/3 9.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/3 9.1.1 Identificacin de incidentes/accidentes potenciales y situaciones de emergencia ...................................1/3 9.1.2 Proceso de evaluacin de riesgos medioambientales ..............................................................................1/3 9.1.3 Plan de emergencia ..................................................................................................................................1/3 9.1.4 Revisin del sistema .................................................................................................................................1/3 9.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................2/3 9.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/3 9.4 DOCUMENTACIN ASOCIADA ..............................................................................................................................3/3

8.

10. SEGUIMIENTO Y MEDICIN. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL ...................................................1/4 10.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/4 10.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/4 DESARROLLO ................................................................................................................................................................... 1/4 10.3

10.3.1 10.3.2 10.3.3 10.3.4


10.4

Seguimiento y Medicin de Objetivos y Metas Mediambientales........................................... Seguimiento y Medicin del cumplimiento de la legislacin medioambiental ....................... Seguimiento y Medicin del Control Operacional ................................................................. Seguimiento y Medicin de Equipos e Instrumentos de Control ............................................

2/4 2/4 2/4 2/4

DOCUMENTACIN RELACIONADA ........................................................................................................................4/4

11. NO CONFORMIDAD. ACCIN CORRECTORA Y ACCIN PREVENTIVA........................................................1/2 11.1FUNDAMENTOS .........................................................................................................................................................1/2 11.1.1 Necesidad de acciones correctoras y preventivas (AACC/AAPP) ............................................................1/2 11.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/2 11.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/2 11.3.1 Posibles Acciones Preventivas (AAPP) ....................................................................................................2/2 11.4 DOCUMENTOS RELACIONADOS ...........................................................................................................................2/2 12 REGISTROS .........................................................................................................................................................1/2 12.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/2 12.1.1 Lista de registros. .....................................................................................................................................1/2 12.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/2 12.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/2 12.4 DOCUMENTACIN RELACIONADA ........................................................................................................................2/2 13 AUDITORAS MEDIOAMBIENTALES INTERNAS ..............................................................................................1/2 13.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/2 13.1.1 Exigencias a los auditores ........................................................................................................................1/2 13.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/2 13.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/2 13.4 DOCUMENTACIN RELACIONADA ........................................................................................................................2/2

Lista de distribucin
Cdigo de identificacin: Nombre del documento:

Estado de revisin

Introduccin Elemento 1

Pgina

1 de 1

FOR 13 Estado de Sustituye a revisin: revisin:

Elemento 1

Manual del Sistema de Gestin Medioambiental


Fecha de entrega

Cargo y Nombre del receptor:


Director General A. Lizardi

Firma del Receptor

Devuelve documento de revisin anterior?

00/00/00

Si

00/00/00
Responsable Medioambiental J. Unanue de Gestin

Si

00/00/00
Director de Calidad M. Arriola

Si

00/00/00
Director de Produccin E. Madina

Si

00/00/00
Director de Administracin S. Ibarguen

Si

Nota al lector: La organizacin debiera definir previamente a qu personas entregar Copia Controlada de cada uno de los documentos del SGMA. Para ello puede resultar muy til confeccionar una matriz de dos entradas. En vertical la documentacin del SGMA (Manual, procedimientos, instrucciones, etc), y en horizontal los distintos cargos de la empresa y/o reas de la misma. Se marcar con una X aquella casilla en la que confluya el documento y el cargo y/o rea que se predeterminen tengan que estar en posesin del documento en cuestin.

Revisado y aprobado: _______________________________ Responsable del SGMA

Fecha: 00/00/00

Documentacin Vigente del SGMA

Estado de revisin

Introduccin Elemento

Pgina

1 1 de 4

2 FOR 12

Cdigo de identificacin Cap 0 Cap 1 Cap 2 Cap 3 Cap 4 Cap 5 Cap 6 Cap 7 Cap 8 Cap 9 Cap 10 Cap 11 Cap 12 Cap 13 PRO-01 PRO-02 PRO-03 PRO-04 PRO-05 PRO-06 PRO-07 PRO-08 PRO-09 PRO-10 PRO-11 PRO-12

Estado de revisin Ttulo del documento Presentacin y Poltica Medioambiental Responsabilidad de la Direccin Aspectos Medioambientales Control de Requisitos Legales y otros requisitos Formacin, Sensibilizacin y Competencia profesional Comunicacin Interna y Externa Sistema de Gestin Medioambiental Control de la Documentacin Control Operacional Plan de emergencia y capacidad de respuesta Seguimiento y medicin. Equipos e Instrumentos de Control No Conformidad, Accin Correctora y Accin Preventiva Registros Auditoras Medioambientales internas Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales Establecimiento de Objetivos, Metas y Programas Medioambientales Gestin de Flujos de Materia, Agua y Energa Gestin General de Residuos Gestin de Residuos Peligrosos Gestin de RSU y RII Control y tratamiento de Emisiones a la Atmsfera Manipulacin de Productos Qumicos y sustancias Peligrosas Control de Contratos y Proveedores y Subcontratistas Control del Agua Residual Evaluacin de Riesgos Medioambientales Evaluacin del cumplimiento de la Legislacin Medioambiental Elaborado por: 01 DGE RSGMA RSGMA Dtor. Compras Dtor. Administrativo Dtor. Produccin RSGMA GDE RSGMA Dtor. Produccin Dtor. Produccin RSGMA Dtor. Compras Dtor. Calidad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 02 03 04 05

Fecha de elaboracin xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

E2

E1

Documentacin Vigente del SGMA

Estado de revisin

Introduccin Elemento

Pgina

1 2 de 4

2 FOR 12

IT-01 IT-02 IT-03 IC 01 IC 02 IC 03 IC 04 IC 05 IC 06 FOR 01 FOR 02 FOR 03 FOR 04 FOR 05 FOR 06 FOR 07 FOR 08 FOR 09 FOR 10 FOR 11 FOR 12 FOR 13 FOR 14 FOR 15 FOR 16 FOR 17 FOR 18 FOR 19

Elaboracin de los encabezados de los documentos del sistema Elaboracin de etiquetas Residuos Peligrosos Anlisis del Nquel en aguas de vertidos Envasado de Residuos Peligrosos Etiquetado de residuos peligrosos Control de retirada y cesin de RPs Control de retirada y cesin de RII y del Papel/Cartn Carga/Descarga del Acido Clorhdrico Obligaciones en la prevencin contra incendios Revisin por la Direccin del Sistema de gestin Identificacin de Aspectos Medioambientales Inventario de Aspectos Ambientales Identificados Evaluacin de Aspectos Medioambientales Priorizacin de Objetivos Programa Medioambiental Plan de Formacin y Sensibilizacin Cursos de Formacin y Sesiones de Sensibilizacin Iniciacin de nuevos empleados Comunicado Interno del Sistema de Gestin Medioambiental Relacin de Comunicaciones Internas y Externas Documentacin vigente del SGMA Lista de Distribucin de documentos del SGMA Lista de Registros del SGMA Inventario General de Residuos Registro de Residuos Peligrosos Envases y contenedores de RPs Notificacin previa de traslado de residuos peligrosos Gestores, Transportistas y Recicladores de residuos Homologados -

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

E5

E4

E3

Documentacin Vigente del SGMA

Estado de revisin

Introduccin Elemento

Pgina

1 3 de 4

2 FOR 12 Requisitos Medioambientales aplicables a Proveedores y Subcontratistas Hoja de Seguridad de Sustancias Peligrosas Inventario General de Emisiones a la atmsfera Inventario de Focos de emisin clasificados Plan de mediciones, mantenimiento y limpieza. Equipos depuradores de emisiones atmosfricas. Anlisis previo a las aguas de vertido Plan de mediciones, mantenimiento y limpieza. Planta de tratamiento de aguas residuales. Evaluacin de Riesgos Ambientales Incidente / Accidente Medioambiental Ficha de evaluacin del cumplimiento de la legislacin medioambiental Ficha de Equipos e Instrumentos de Control Listado de Equipos e Instrumentos de Control Registro de No Conformidades Acciones Correctoras Acciones Preventivas Plan de Auditora Lista de comprobacin de la auditora Informe de Auditora Interna Representante de la Direccin y Responsable del SGMA Revisin Medioambiental Inicial Informe de Auditora Interna Aguas residuales de la lnea de tratamientos Relacin de comunicaciones internas y externas del 2000 Inventario de Sustancias Peligrosas

FOR 20 FOR 21 FOR 22 FOR 23 FOR 24 FOR 25 E5 FOR 26 FOR 27 FOR 28 FOR 29 FOR 30 FOR 31 FOR 32 FOR 33 FOR 34 FOR 35 FOR 36 DPT-01 Ver fecha AUI-01 PRG-01 RCC-01 ISP

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx RSGMA xxxxxxxxxx

xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx 2000 xx/xx/xx

E 10

E9

E8

E7

E6

Documentacin Vigente del SGMA

Estado de revisin

Introduccin Elemento

Pgina

1 4 de 4

2 FOR 12

SP 03 SP 01 E 13 E 12 E 11 RLO PEM TEB TSB PLA 01 PLA 02 PLA 03 PLA 04 PLA 05 PLA 06 PLA 07

Hoja de Seguridad del Cloruro de Metileno Hoja de Seguridad del Acido Sulfrico Concentrado Lista de Requisitos legales y otros requisitos Plan de Emergencia Tabla de Entradas Tabla de Salidas Emplazamiento y localizacin de la organizacin Distribucin en planta del proceso productivo e instalaciones auxiliares Generacin y almacenamiento de residuos Manipulacin y almacenamiento de productos qumicos y sustancias peligrosas Sistema de aspiracin y focos de emisiones atmosfricas Canalizaciones Sistema de extincin de incendios y evacuacin

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

Revisado :

E 14

__________________________Fecha: 00/00/00 Responsable del SGMA

Aprobado:

_____________________________Fecha: 00/00/00 La Direccin

Trazabilidad de documentos y Correspondencia con la Norma UNE EN ISO-14001


MANUAL DE GESTIN TTULO PROCEDIMIENTOS TTULO INSTRUCCIONES TTULO

Estado de revisin

Introduccin

Pgina

Elemento

1 de 2

CAP

COD

COD

COD

FORMULARIOS TTULO

CAP 00 Presentacin y Poltica Medioambiental 4.2 CAP 01 Responsabilidad de la Direccin 4.2./4.3.3./4.3.4./4.6 CAP 02 Aspectos medioambientales 4.3.1

PRO 02

Establecimiento de objetivos, metas y programas medioambientales Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales

PRO 01

FOR 01 FOR 05 FOR 06 FOR 02 FOR 03 FOR 04

CAP 03 Control de Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2 CAP 04 Formacin, sensibilizacin y competencia profesional 4.4.2 CAP 05 Comunicacin Interna y Externa 4.4.3 CAP 06 Sistema de Gestin Medioambiental 4.4.4 CAP 07 Control de la Documentacin 4.4.5 CAP 08 Control Operacional 4.3.1./ 4.4.6

FOR 29

FOR 07 FOR 08 FOR 09 FOR 10 FOR 11 FOR 12 FOR 13 FOR 12 FOR 14 FOR 15 FOR 17 FOR 15 FOR 16 FOR 19 FOR 18 FOR 15 FOR 19 FOR 22 FOR 23 FOR 24

IT 01 PRO 04 PRO 05 Gestin General de residuos Gestin de residuos peligrosos

Elaboracin de los encabezados de los documentos Elaboracin de etiquetas de RPs Envasado de residuos peligrosos Etiquetado de RPs Control de retirada y cesin de RPs

Revisin del SGMA Priorizacin de Objetivos Programas Medioambientales Identificacin de aspectos medioambientales Inventario de aspectos medioambientales identificados Evaluacin de aspectos medioambientales Fichas de evaluacin del cumplimiento de la legislacin medioambiental Plan de formacin y sensibilizacin Cursos de formacin y sesiones de sensibilizacin Iniciacin de nuevos empleados Comunicado interno del SGMA Relacin de comunicaciones internas y externas Documentacin vigente del SGMA Lista de distribucin de documentos Documentacin vigente del SGMA Lista de Registros del SGMA Inventario General de Residuos Envases y contenedores de RPs Inventario General de Residuos Registro de Residuos Peligrosos Gestores, transportistas y recicladores homologados Notificacin previa de traslado Inventario General de Residuos Gestores, transportistas y recicladores homologados Inventario General de Emisiones Inventario de Focos de emisin clasificados Plan de mantenimiento y limpieza

IT 02 IC 01 IC 02 IC 03

PRO 06

Gestin de Residuos asimilables a urbanos y Residuos Inertes Control y tratamiento de emisiones a la atmsfera

IC 04

Retirada y cesin de RII y papel/cartn

PRO 07

Trazabilidad de documentos y Correspondencia con la Norma UNE EN ISO-14001


MANUAL DE GESTIN TTULO PROCEDIMIENTOS TTULO
Manipulacin de Productos Qumicos y sustancias Peligrosas Control de Contratos y de Proveedores y Subcontratistas

Estado de revisin

Introduccin

Pgina

Elemento

2 de 2

CAP

COD
PRO 08 PRO 09

COD
IC 05

INSTRUCCIONES TTULO
Carga/Descarga del cido Clorhdrico

COD
FOR 21 FOR 19 FOR 20

FORMULARIOS TTULO
Hoja de Seguridad de Sustancias Peligrosos Gestores, Transportistas y Recicladores homologados Requisitos Medioambientales aplicables a Proveedores y Subcontratistas Anlisis previo a las aguas de vertido Plan de Mediciones, Mantenimiento y limpieza Evaluacin de riesgos ambientales Incidente / Accidente Hoja de seguridad de sustancias peligrosas Ficha de equipos e instrumentos de control Listado de equipos e instrumentos de control Ficha de evaluacin del cumplimiento de la legislacin medioambiental

PRO 10

Control del Agua Residual

IT 03

Anlisis del Nquel en aguas de vertidos

FOR 25 FOR 26

CAP 9

Plan de emergencia y capacidad de respuesta 4.3.1./ 4.4.7

PRO 11

Evaluacin de riesgos medioambientales

IC 06

Obligaciones en la prevencin contra incendios

FOR 27 FOR 28 FOR 21 FOR 30 FOR 31

CAP 10 Seguimiento y medicin. Equipos e instrumentos de control. 4.5.1 PRO 12 Evaluacin del cumplimiento de la legislacin medioambiental Gestin de flujos de Materia, Agua y Energa

FOR 29

PRO 03 CAP 11 No Conformidad, Accin correctora y accin preventiva 4.5.2 CAP 12 Registros 4.5.3 CAP 13 Auditoras medioambientales internas 4.5.4

FOR 32 FOR 33 FOR 14 FOR 34 FOR 35 FOR 36

Registro de No conformidades Acciones Correctoras/Acciones Preventivas Lista de registros Plan de Auditora Lista de comprobacin de Auditora Informe de Auditora Interna

Abreviaturas y simbologa

Estado de revisin

Introduccin

Pgina

Elemento 1

1 de 1

Abreviatura
DGE RSGMA Manual SGMA PRO IT IC FOR FD DPT AACC AAPP R C I Continuar agregando!

Significado
Director Gerente de la Empresa Representante de la Direccin para la gestin medioambiental Responsable del Sistema de Gestin Medioambiental Manual de gestin medioambiental Sistema de Gestin Medioambiental Procedimiento (medioambiental) Instruccin de trabajo Instruccin de control Formulario Flujograma de Desarrollo Descripcin del Puesto de Trabajo Acciones Correctoras Acciones Preventivas Responsabilidad con respecto a una tarea y su ejecucin Colaboracin en una tarea (apoyo al responsable) Informacin (informacin continua al puesto sobre la ejecucin de una tarea.) Desarrolle este listado de acuerdo a las abreviaturas que vayan a emplearse en el manual de su organizacin. Ver tambin IT-01

Aclaraciones respecto a los flujogramas de desarrollo y a los smbolos empleados: Todos los flujogramas de desarrollo (FD) han sido elaborados en base a las siguientes reglas: 1. El FD se lee de arriba abajo y de izquierda a derecha. Las discrepancias se indican con una flecha. 2. Consta de un tronco principal con posibilidad de presentar varias ramificaciones. 3. Se emplean los siguientes smbolos: INICIO / FIN del FD Decisin P.ej.: Factible? La respuesta puede ser s o no. Se produce una ramificacin hacia la derecha o hacia abajo. Operacin Accin, procedimiento, ... p.ej. : Entrada de mercancas Observaciones Aqu pueden ofrecerse observaciones, indicaciones, detalles, etc.

Glosario

Estado de revisin

Introduccin

Pgina

Elemento 1

1 de 2

Concepto Aspecto medioambiental significativo. Aspecto medioambiental.

Definicin Es aqul que tiene o puede tener un impacto medioambiental significativo.

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. Auditora del sistema de Proceso de verificacin sistemtico y documentado para obtener y evaluar gestin medioambiental. objetivamente evidencias para determinar si el sistema de gestin medioambiental de una organizacin se ajusta a los criterios de auditora del sistema de gestin medioambiental marcados por la propia organizacin, y para la comunicacin de los resultados de este proceso a la direccin. Calibracin Es el conjunto de operaciones que permiten establecer, en condiciones especficas, la relacin existente ente los valores indicados por un instrumento de medida o un sistema de media, o los valores representados por una media material o un material de referencia, y los valores correspondientes a una magnitud obtenidos mediante un patrn de referencia. Comportamiento Resultados medibles del sistema de gestin medioambiental, relativos al medioambiental.. control por parte de una organizacin de sus aspectos medioambientales, basados en su poltica medioambiental, sus objetivos y sus metas Equipo de control. Instrumento, aparato, medio, utensilio o similar, a travs del cual se realiza el control de algn parmetro relacionado con el medio ambiente Formulario. Plantilla o modelo utilizado para las anotaciones ambientales y que una vez cumplimentados pasan a ser registros que documentan evidencias de cumplimiento o no de los requisitos del SGMA. Impacto medioambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una organizacin. Incertidumbre de una medida Es la estimacin del intervalo de valores en el que se sita, generalmente con una alta probabilidad dada, el valor verdadero de la magnitud medida. Indicadores Herramienta de gestin que resumen extensos datos medioambientales en medioambientales informacin clave significativa y comparable, con lo que aseguran una rpida evaluacin de las principales mejoras y de los puntos dbiles en la proteccin ambiental de la empresa, en la toma de decisiones. Mantenimiento Es la combinacin de todas las acciones tcnicas y administrativas aplicadas para que un equipo se mantenga en, o recupere, un estado en que pueda realizar su funcin prevista. Dentro del mantenimiento de un equipo cabe diferenciar: - Mantenimiento preventivo, o aqul realizado a intervalor predeterminados, o con criterios establecidos para reducir la probabilidad de fallo o la degradacin de las funciones de un elemento. - Mantenimiento correctivo, o aqul realizado despus de ocurrir un fallo para recuperar un estado en el que el elemento pueda realizar sus funciones requeridas. Documento de referencia que describe el conjunto del SGMA y una base para la coordinacin y el control de las actividades de gestin medioambiental de la organizacin. Recoge los principios e intenciones generales; los elementos clave de la organizacin y las responsabilidades y el funcionamiento general del SGMA. Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, los seres humanos y sus interrelaciones. El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organizacin al sistema global. Proceso de intensificacin del sistema de gestin medioambiental para la obtencin de mejoras en el comportamiento medioambiental global, de acuerdo con la poltica medioambiental de la organizacin. Este proceso no precisa ser llevado a cabo en todas las reas de actividad simultneamente.

Manual de gestin medioambiental.

Medio ambiente.

Mejora continua.

Glosario
Meta medioambiental.

Estado de revisin

Introduccin

Pgina

Elemento 1

2 de 2

Objetivo medioambiental.

Organizacin.

Parte interesada. Patrn

Poltica medioambiental.

Prevencin de la contaminacin.

Programa medioambiental.

Revisin del sistema de gestin medioambiental.

Sistema de gestin medioambiental.

Trazabilidad

Verificacin

Requisito detallado de actuacin medible, cuantificado cuando sea posible, aplicable a la organizacin o a aparte de la misma, que proviene de los objetivos medioambientales y que debe establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos. Fin medioambiental de carcter general, que tiene su origen en la poltica medioambiental que una organizacin se marca a s misma, y que est cuantificado siempre que sea posible. Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o parte o combinacin de ellas, tengan forma de sociedad o no, pblica o privada, que tiene sus propias funciones y administracin. Individuo o grupo relacionado o afectado por las actuaciones medioambientales de una organizacin. Es la medida materializada, instrumento de medida, material de referencia o sistema de medida destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores de una magnitud, para transmitirlos por comparacin a otros instrumentos de medida. Declaracin por parte de la organizacin, de sus intenciones y principios en relacin con su comportamiento medioambiental general, que proporciona un marco para su actuacin y para el establecimiento de sus objetivos y metas medioambientales. Utilizacin de procesos, prcticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminacin, lo que puede incluir el reciclado, el tratamiento, los cambios de procesos, los mecanismos de control, el uso eficiente de los recursos y la sustitucin de materiales. Los beneficios potenciales de la prevencin de la contaminacin incluyen la disminucin de impactos medioambientales perjudiciales, la mejora de la eficiencia y la reduccin de los costes. Descripcin de la metodologa a seguir para la consecucin de los objetivos y metas medioambientales. Incluye la asignacin de responsabilidades para cada una de las subtareas en que se divide, as como los medios y los plazos de realizacin Consiste en un examen formal al ms alto nivel de la empresa de las conclusiones del proceso de auditora, as como de la conveniencia y validez de la poltica medioambiental, los objetivos y metas y las actuaciones adoptados para la mejora del comportamiento medioambiental continuo de la empresa. La parte del sistema general de gestin que incluye la estructura organizativa, la planificacin de sus actividades, las responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al da la poltica medioambiental. Es la propiedad de un resultado de medida consistente en poder referirlo a patrones apropiados, generalmente nacionales o internacionales, a travs de una cadena ininterrumpida de comparaciones. Es la revisin, comprobacin o serie de pruebas que pongan de manifiesto que los equipos estn conformes con los requisitos establecidos.

Presentacin y Poltica Medioambiental


0.1. Presentacin de la empresa (ejemplo)

Estado de revisin

Captulo 0

Pgina

Elemento

1 de 2

La empresa ............ se fund en el ao 19... como productora de (producto-actividad principal)). En la empresa trabajaban entonces 90 empleados. Desde entonces, la planta de fabricacin se ha ampliado en varias ocasiones llegando a duplicar su capacidad de produccin. Nuestra empresa, en su planta localizada en.(localidad), tiene en la actualidad ms de 150 empleados y ofrece a sus clientes una variada gama de productos: (enumerarlos). Nuestro proceso de produccin incluye actualmente: ! Fusin ! Tratamiento ! Colada ! Laminacin ! Otros a especificar La buena evolucin de nuestra empresa durante los ltimos aos refleja el alto grado de satisfaccin de nuestros clientes con nuestro estndar de calidad y nuestra oferta. A fin de poder seguir garantizando en el futuro esa satisfaccin y de hacer frente a las crecientes exigencias del mercado, hemos implantado en nuestra planta de . (localidad) un Sistema de Gestin Medioambiental segn la norma UNE EN ISO 14001/96.

Bilbao, a

00/00/00

______________________
La Direccin

Presentacin y Poltica Medioambiental


0.2. Poltica Medioambiental (ejemplo)

Estado de revisin

Captulo 0

Pgina

Elemento

2 de 2

Poltica Medioambiental de (Nombre de la Empresa) La proteccin del medio ambiente ocupa un lugar destacado dentro de los objetivos de la empresa. A la poltica general empresarial se suma la poltica medioambiental, y la proteccin del medio ambiente se constituye, ms all del propio campo de actividad, en un nuevo objetivo empresarial. Para garantizar este objetivo la direccin ha desarrollado junto con el personal de la organizacin, directrices y metas medioambientales encaminadas a la proteccin del medio ambiente: 1. Entendemos la proteccin del medio ambiente como una importante responsabilidad de la direccin y velamos por que sta se lleve a cabo a travs de metas y directrices concretas de comportamiento en todas las funciones y reas de actividad de la empresa. La proteccin del medio ambiente exige de todos nosotros un comportamiento responsable. 2. Entendemos que la reduccin de los impactos medioambientales generados por el uso y la manipulacin de sustancias qumicas y peligrosas, el consumo de agua y de energa y por la gestin inadecuada de los residuos, es la tarea central de nuestra poltica de proteccin medioambiental. 3. Garantizamos mediante el nombramiento de un responsable del sistema de gestin medioambiental, la consideracin de los requisitos legales vigentes en materia de proteccin medioambiental en las decisiones de la empresa y su aplicacin a travs de las medidas que se adopten. Nos comprometemos abiertamente al cumplimiento de estos requisitos legales. 4. Peridicamente revisamos en nuestra empresa el estado de la proteccin ambiental, al objeto de detectar puntos dbiles y poder disponer las acciones necesarias y de documentar los avances realizados. 5. Nuestro compromiso de mejora continua y de prevencin de la contaminacin dirige nuestros esfuerzos a la bsqueda de una mayor compatibilidad medioambiental de las tcnicas de proceso aplicadas. Para ello tenemos en cuenta la vida de los productos empleados, incluida su gestin final ms ecolgica y hacemos uso con la mayor moderacin posible de las materias primas, la energa y el agua. 6. Entendemos los requisitos legales como el conjunto de mnimos a cumplir y aspiramos a un mayor grado de proteccin medioambiental en toda la empresa. 7. Informamos y formamos a nuestros empleados ampliamente sobre los aspectos medioambientales ligados a nuestra actividad y a sus funciones y los motivamos para que su comportamiento en el puesto de trabajo refleje esa sensibilizacin medioambiental. 8. Incorporaremos progresivamente a las partes interesadas a nuestros esfuerzos por mejorar la proteccin medioambiental. Exigimos de nuestros proveedores estndares medioambientales especiales. Informamos a nuestros clientes sobre nuestras acciones para reducir el impacto ambiental. 9. Ponemos a disposicin del pblico interesado informacin de relevancia medioambiental sobre nuestra empresa y trabajamos con otras empresas, organismos oficiales, asociaciones e instituciones en la proteccin del medio ambiente. Tanto la Direccin como los empleados de todas las reas son responsables del correcto y eficaz desarrollo de las directrices y metas medioambientales dentro del Sistema de Gestin Medioambiental. Los programas medioambientales que anualmente se elaboran a partir de esta responsabilidad compartida, hacen posible la mejora continua de la proteccin medioambiental.

Fecha aprobacin: 00/00/00

Director Gerente______________

Responsabilidad de la Direccin
1.1 Fundamento

Estado de revisin

Captulo 1

Pgina

Elemento 1

1 de 3

En este captulo se describen el organigrama de la empresa, as como las responsabilidades de la Direccin de la empresa con respecto al sistema de gestin medioambiental. Adems tambin se abordan las responsabilidades generales de los mandos intermedios y del cargo del Responsable de gestin ambiental. 1.1.1 Responsabilidades de la Direccin de la empresa a) La Direccin de la empresa es la encargada de fijar las directrices del sistema de gestin ambiental y de definir una Poltica Medioambiental acorde al punto 4.2 de la UNE EN ISO-14001. Ha de nombrar un Responsable de gestin ambiental (ver. 1.1.3). b) La Direccin de la empresa tiene la obligacin de revisar peridicamente el sistema de gestin ambiental (ver 1.3.1). La revisin sirve para la mejora continua del sistema. Basndose en la revisin del sistema de gestin ambiental, la Direccin de la empresa establece y aprueba programas medioambientales de aplicacin vinculante y obligatoria para el desarrollo de objetivos y metas medioambientales. c) La Direccin de la empresa facilita, adems, los recursos suficientes para mantener y desarrollar el sistema de gestin ambiental. Por recursos se entiende el personal necesario (con las cualidades y/o cualificaciones adecuadas), las tecnologas necesarias (p.ej., la mejor tcnica disponible y econmicamente viable) y un presupuesto suficiente (para personal, auditoras, formacin continua, etc). d) Es tarea de la Direccin de la empresa garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables. 1.1.2 Responsabilidad general de los Superiores Todo superior puede delegar sus tareas en sus subordinados, sin que ello le exima de la obligacin de supervisar todas las funciones que haya delegado. El responsable ltimo de las tareas y funciones delegadas sigue siendo siempre el superior. 1.1.3 Cargo del Responsable de gestin ambiental. El Responsable de la gestin ambiental independientemente de otras responsabilidades tiene que colaborar para que se asegure el cumplimiento y la observacin constante de todas las exigencias derivadas de los requisitos legales de los permisos y autorizaciones administrativas y de otros requisitos vinculantes (asumidos voluntariamente por la organizacin). Es adems, responsable de asegurar que los requisitos del sistema de gestin medioambiental estn establecidos, implantados y mantenidos al da y de informar del funcionamiento del sistema de gestin medioambiental a la Direccin de la empresa para su revisin y como base para la mejora del sistema de gestin medioambiental.

Responsabilidad de la Direccin
1.2 Matriz de responsabilidades
Direccin de Administracin Responsable A

Estado de revisin

Captulo 1

Pgina

Elemento 1

2 de 3

Responsable B

Responsable C

Direccin de la empresa

Direccin SSL

Actualizar la Poltica Ambiental Revisar el sistema de gestin ambiental Elaborar el informe sobre la revisin Establecer, aprobar y actualizar los programas, objetivos y metas ambientales Facilitar recursos para el sistema de gestin ambiental R = RESPONSABILIDAD

R R R R R C = COLABORACION I = INFORMACION C C

1.3 Desarrollo
1.3.1 Revisin del Sistema de Gestin Ambiental por la Direccin de la Empresa La Direccin de la empresa tiene la obligacin de garantizar la funcionabilidad del sistema de gestin ambiental revisndolo anualmente (sugerencia). Esta revisin es acorde al punto 4.6 de la ISO 14001 Revisin por la Direccin. Los resultados de la revisin del Sistema de Gestin Ambiental se resumen y documentan en un informe. El informe se discute con el Responsable de la gestin ambiental y los responsables de las reas afectadas. Sobre la base de este informe y la informacin adicional a considerar (ver 1.3.2) se elaboran o actualizan los objetivos y programas ambientales. 1.3.2 Otras consideraciones para la revisin y/o la definicin de objetivos y programas medioambientales.
Tema Poltica Ambiental Resultados de las auditoras ambientales internas Informe anual sobre la gestin de los flujos de materias Aspectos ambientales significativos Valoracin Aplicacin en la empresa, cumplimiento? Evaluacin de los informes de las auditoras (comprobar desviaciones e introducir acciones correctoras) Evaluacin del informe de auditora (comprobar el cumplimiento de los objetivos fijados y decidir sobre medidas y nuevos objetivos) Comprobar si se han producido variaciones en la significacin de los mismos desde la ltima revisin Comprobar si son adecuadas las medidas adoptadas

Repercusin de modificaciones de los requisitos legales, permisos y autorizaciones y otros requisitos aplicables Comprobar las medidas y los objetivos ya Se han cumplido los objetivos o aplicado las medidas? fijados en materia ambiental Medidas correctoras documentadas Evaluar la idoneidad y su correcta aplicacin Punto de vista de partes interesadas Opciones tecnolgicas, financieras, operacionales y de negocio Otros

Cul es su opinin sobre los aspectos significativos de la empresa? Existen quejas, reclamaciones, etc.? Considerar limitaciones que pueden surgir por consideraciones de este tipo

Responsable de Gestin ambiental C C C C I

Direccin de produccin

Direccin de calidad

Responsabilidad de la Direccin

Estado de revisin

Captulo 1

Pgina

Elemento 1

3 de 3

1.3.3 Establecimiento de objetivos y metas medioambientales Ser responsabilidad de la Direccin establecer y aprobar objetivos, metas y programas medioambientales coherentes con los compromisos de mejora continua y de prevencin de la contaminacin recogidos en la poltica y que consideren: Los aspectos medioambientales significativos o no de la organizacin Las tecnologas opcionales al alcance de la organizacin Los requisitos financieros y operacionales de la empresa Los requisitos legales aplicables Las reclamaciones de las partes interesadas

1.3.4 Organigrama de la empresa (Nota: No tiene porqu coincidir exactamente con este) Direccin de la empresa
Delegado de la gestin ambiental

(nombre)

Administracin (nombre)

Produccin (nombre)

Entrada/salida de mercancas (nombre)

Responsable de la gestin ambiental (nombre) (Con acceso directo a la Direccin y con autoridad sobre otros)

Aseguramiento de la calidad (nombre)

Encargado de residuos (nombre)

Encargado de la proteccin de las aguas (nombre)

Encargado de la proteccin de las emisiones (nombre)

1.4 Documentacin relacionada


UNE EN ISO 14001/96 FOR 01 Revisin del sistema de gestin ambiental PRO 02 Establecimiento de objetivos, metas y programas medioambientales FOR 05 Priorizacin de objetivos FOR 06 Programa medioambiental DPT 1, Responsable de gestin ambiental Programas medioambientales (Elemento 8)

Aspectos Medioambientales
2.1 Fundamento

Estado de revisin

Captulo 2

Pgina

Elemento 1

1 de 2

En este captulo se describe el modo en que se identifican y evalan en nuestra empresa los aspectos medioambientales derivados de nuestra actividad, que se pueden controlar y sobre los que se puede esperar que tengamos influencia. Basndose en los aspectos medioambientales identificados y evaluados, elaboramos nuestra poltica medioambiental y nuestros programas medioambientales y algunos de nuestros objetivos y metas en materia de medio ambiente, as como nuestro plan de emergencia medioambiental. 2.1.1 Identificacin de aspectos medioambientales Estos aspectos medioambientales se identifican anualmente atendiendo a condiciones de funcionamiento normales y anormales (parada y arranque) y a accidentes potenciales y situaciones de emergencia. Se tomarn en consideracin circunstancias como por ejemplo: el desarrollo de nuevos proyectos, o las modificaciones o ampliaciones de productos o procesos existentes que puedan generar nuevos aspectos medioambientales, para actualizar la identificacin. Los aspectos a identificar y registrar son: emisiones atmosfricas, vertidos al agua, gestin de residuos, contaminacin del suelo, consumo de materias primas y recursos naturales otras cuestiones medioambientales locales y que afecten a la comunidad (olores, ruidos, etc.) asociados a producto 2.1.2 Evaluacin de aspectos medioambientales Los aspectos ambientales identificados se evaluan segn los criterios: magnitud y peligrosidad o toxicidad y con ello se determina el nivel de significancia del aspecto ambiental correspondiente. Por esta razn, se han definido niveles de magnitud y peligrosidad o toxicidad que aseguran que la aplicacin de la evaluacin por distintos miembros de la organizacin d un mismo resultado. Con la ayuda del Procedimiento para la identificacin y la evaluacin de aspectos medioambientales se calcula el valor de cada uno de estos dos criterios para cada uno de los aspectos. Finalmente, se realiza la evaluacin conjunta de ambos criterios y se determina el grado de significancia del aspecto. B M A Bajo Medio Alto

Los aspectos medioambientales que tengan o puedan tener un nivel de significancia Alto sern considerados significativos y sern prioritarios a la hora de establecer objetivos y metas.

Aspectos Medioambientales
2.2 Matriz de responsabilidades
Direccin de Administracin Responsable A

Estado de revisin

Captulo 2

Pgina

Elemento 1

2 de 2

Responsable B

Responsable C

Direccin de la empresa

Direccin SSL

Identificar aspectos medioambientales Evaluacin de la magnitud Evaluacin de la peligrosidad Determinacin de la significancia


R = RESPONSABILIDAD

C C C R

C C C C
I = INFORMACIN

C = COLABORACIN

2.3 Desarrollo
2.3.1 Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales
Inicio Identificacin de los aspectos medioambientales Identificamos los aspectos medioambientales por proceso, instalacin o servicio de forma anual como mnimo o cuando se produzcan modificaciones de procesos, producto o legislacin aplicable y mediante una comparacin anual de la informacin proporcionada por las siguientes fuentes: - Los resultados de la revisin ambiental inicial - Los balances de input/output - Los resultados de las auditoras internas - Los resultados de las revisiones por la Direccin - Los resultados del control operacional De acuerdo al PRO Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales se evalan cada uno de los aspectos ambientales identificados y registrados, asignando una calificacin a cada aspecto ambiental por el concepto de magnitud

Evaluacin de la magnitud

Evaluacin de la peligrosidad

De forma similar, se evala la peligrosidad y se otorga a cada aspecto medioambiental una calificacin en base a este criterio Relacionando magnitud y peligrosidad, se asigna una valoracin semicuantitativa del nivel de significancia y de este modo se determina que se consideran aspectos ambientales los que obtengan calificacin de ALTO

Determinacin del nivel de Significancia

Fin

2.4 Documentacin relacionada


PRO 01 Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales PRO 02 Establecimiento de objetivos, metas y programas ambientales FOR 02 Identificacin de aspectos medioambientales FOR 03 Inventario de Aspectos ambientales identificados FOR 04 Valoracin de aspectos medioambientales Informe Revisin medioambiental inicial Tablas de INPUT/OUTPUT Informes de auditoras Informes de revisin por parte de la Direccin Poltica medioambiental Programas medioambientales, objetivos y metas Plan de Emergencia.

Direccin de calidad Responsable de gestin ambiental

Direccin de produccin

C C C

R R R C

Control de Requisitos Legales y otros requisitos


3.1 Fundamento

Estado de revisin

Captulo 3

Pgina

Elemento 1

1 de 2

Las exigencias mnimas relativas a la proteccin ambiental aplicables a la empresa derivan de requisitos legales vigentes (leyes, reglamentos, decretos, etc.) permisos y autorizaciones administrativas actualizadas y de otros requisitos a los que la empresa est sometida (requerimientos de los clientes, cdigos sectoriales, compromisos corporativos, etc.). En este captulo se describe el modo de garantizar que: se identifiquen y conozcan todos los requisitos medioambientales legales y administrativos relevantes en su versin ms actualizada, se evale la repercusin que estos requisitos tienen sobre la empresa y, se introduzcan las medidas pertinentes para cumplir los requisitos medioambientales legales y administrativos vigentes o nuevos.

3.2

Matriz de responsabilidades
Direccin de Administracin Responsable A Responsable B Responsable C Direccin de la empresa Responsable de Gestin ambiental C R C C
C= COLABORACION I = INFORMACION

Direccin de Produccin

Obtencin de la informacin Evaluacin de la informacin Fijar e introducir medidas Documentacin y archivo


R = RESPONSABILIDAD

C C C

C C R

Direccin de SSL

Direccin de calidad

Control de Requisitos Legales y otros requisitos


3.3 Desarrollo

Estado de revisin

Captulo 3

Pgina

Elemento 1

2 de 2

Inicio Obtencin de la informacin

La informacin para la identificacin de nuevos requisitos medioambientales legales y administrativos y/u otros requisitos o la modificacin de stos la obtenemos a travs de: Indique aqu sus propias vas y su periodicidad! - (Asesoramiento de expertos externos-anualmente) - (Suscripcin a recopilaciones de normativatrimestralmente) - (Contactos con autoridades locales-semestralmente) - (Informaciones de nuestros proveedores y clientesde continuo) -(Consulta pg. Web de la empresa xx-mensualmente) Se comprueba si los nuevos requisitos o las modificaciones: - son de aplicacin para nuestra empresa; - permiten asegurar el cumplimiento futuro de nuestra poltica medioambiental - afectan a las autorizaciones existentes y a otros condicionantes de la organizacin, como el control operacional, planes de mantenimiento, plan de medicin, etc...

Evaluacin de la informacin

no

Es necesario adoptar medidas? s Fijar e introducir medidas

Las medidas aplicadas deben garantizar que se cumplan en nuestra empresa las exigencias contempladas en los requisitos medioambientales legales y administrativos y/o en otros requisitos. En base a los nuevos requisitos aplicables detectados se actualizarn de inmediato: - La Lista de requisitos legales y otros requisitos y - Las Fichas de evaluacin del cumplimiento de la legislacin afectadas. Los documentos obsoletos sern archivados segn lo establecido.

Documentacin y archivo

Fin

3.4

Documentacin relacionada

Lista de los requisitos legales y otros requisitos (Elemento 11) Autorizaciones/Permisos administrativos actualizados y en vigor Fichas de Evaluacin del cumplimiento de la legislacin medioambiental PRO 12 Evaluacin del cumplimiento de la Legislacin Medioambiental

Formacin, Sensibilizacin y Competencia profesional


4.1 Fundamento

Estado de revisin

Captulo 4

Pgina

Elemento

1 de 3

En este captulo se describe por un lado la forma llevar a cabo la sensibilizacin de toda la organizacin respecto a las implicaciones de un SGMA y por otro, la de garantizar que todos los empleados que desempeen actividades de relevancia ambiental reciban la formacin continua necesaria.

4.1.1 Formacin Nuestro principio es que el personal interno o subcontratado que opere en nuestra empresa, cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre el medio ambiente debe poseer una formacin y una competencia profesional adecuadas. Para ello, la formacin e instruccin tcnica de nuestros empleados se planifica convenientemente y se documenta su ejecucin. La demanda de formacin puede ser el resultado de nuevas/os: tecnologas actividades materiales aspectos medioambientales identificados riesgos medioambientales personal contratado normativa legal

Adems, se llevan a cabo cursos de formacin para satisfacer las exigencias de nuestro Sistema de Gestin Medioambiental. Los cursos de formacin se diferencian fundamentalmente en dos tipos: Cursos internos de formacin 1. Iniciacin de nuevos empleados 2. Instruccin sobre temas o problemas relacionados con la gestin ambiental 3. Mantenimiento y ampliacin continuos de los conocimientos tcnicos Cursos externos de formacin 1. Formacin continua de empleados en temas especficos (Desarrollo e implantacin de SGMA, Auditoras a SGMA, Integracin de sistemas, Legislacin medioambiental, etc) 2. Participacin en congresos, seminarios, otros.

4.1.2 Sensibilizacin Independientemente de la formacin tcnica que reciba el personal cuyo trabajo puede generar un impacto significativo la organizacin celebra trimestralmente sesiones de sensibilizacin para concienciar a todo el personal incluido subcontratistas que trabajan en nuestro emplazamiento, sobre la importancia de cumplir la poltica y los requisitos del SGMA, y sobre los beneficios de practicar una correcta gestin ambiental y las consecuencias de la falta de seguimiento de los procedimientos establecidos.

Formacin, Sensibilizacin y Competencia profesional


4.2 Matriz de responsabilidades

Estado de revisin

Captulo 4

Pgina

Elemento

2 de 3

Elaboracin de un Plan de Iniciacin Iniciacin de nuevos empleados Determinar la demanda de formacin Planificar formacin y sensibilizacin Convocar, impartir y registrar cursos de formacin interna Convocar, impartir y registrar Jornadas de Sensibilizacin Archivo de registros de formacin interna, sensibilizacin y formacin externa
R = RESPONSABILIDAD

R R R

FORMADOR ASIGNADO C R R
C = COLABORACION I = INFORMACION

4.3

Desarrollo
In ic ia c i n d e n u e v o s e m p le a d o s L a in ic ia c i n s e lle v a a c a b o e n b a s e a l fo rm u la rio In ic ia c i n d e n u e v o s e m p le a d o s , e n e l q u e s e re g is tra s u e je c u c i n . E l re g is tro d e lo s c u rs o s d e fo rm a c i n s e lle v a a c a b o a tra v s d e C e rtific a d o s d e a s is te n c ia a c u rs o s e x te rn o s o c u m p lim e n ta n d o e l fo rm u la rio C u rs o s d e F o rm a c i n In te rn a y S e s io n e s d e S e n s ib iliz a c i n s e g n e l c a s o .

R e g is tro d e lo s c u rs o s d e fo rm a c i n y s e s io n e s d e s e n s ib iliz a c i n

C e le b ra c i n d e lo s c u rs o s d e fo rm a c i n y s e n s ib iliz a c i n

D e te rm in a r la dem anda de fo rm a c i n

E l a p d o 4 .4 .1 re c o g e la s ra zo n e s q u e d e te rm in a n la n e c e s id a d d e fo rm a c i n d e l p e rs o n a l.

E la b o ra r u n P la n d e F o rm a c i n y S e n s ib iliz a c i n

L a d e m a n d a d e fo rm a c i n d e te rm in a d a q u e d a re fle ja d a e n e l P la n d e F o rm a c i n y S e n s ib iliz a c i n . L a s in s tru c c io n e s d a d a s d ir e c ta m e n te e n e l p u e s to d e tra b a jo n o s e re c o g e n e n e l p la n d e fo r m a c i n .

Direccin de calidad Responsable de Gestin ambiental

Direccin de Administracin

Responsable A

Responsable B

Responsable C

Direccin de la empresa

Direccin de produccin

Direccin de SSL

C C R

Formacin, Sensibilizacin y Competencia profesional


4.4

Estado de revisin

Captulo 4

Pgina

Elemento

3 de 3

Documentacin relacionada

FOR 07 Plan de Formacin y Sensibilizacin FOR 08 Cursos de Formacin Interna y Sesiones de Sensibilizacin FOR 09 Iniciacin de nuevos empleados DPT Descripciones de puestos de trabajo (Elemento 6)

Comunicacin Interna y Externa

Estado de revisin

Captulo 5

Pgina

Elemento 1

1 de 2

5.1

Fundamento

Este captulo regula la comunicacin medioambiental interna y externa por entender que se trata de un requisito fundamental de un sistema de gestin medioambiental eficaz. 5.1.1 Comunicacin Interna La comunicacin multidireccional interna garantiza que todos los mandos y empleados comprendan el SGMA, conozcan los aspectos medioambientales de la empresa as como los objetivos de nuestro sistema de gestin ambiental y puedan contribuir a cumplir la poltica medioambiental, y a la mejora continua. Todos los empleados estn llamados a participar activamente en la proteccin ambiental, y los canales de comunicacin interna establecidos permiten a cualquiera realizar sugerencias, crticas o propuestas de mejora de cuestiones medioambientales. 5.1.2 Comunicacin Externa La comunicacin externa afecta principalmente a la gestin medioambiental, y consistir sobre todo en recoger, documentar y responder a las comunicaciones relevantes recibidas tanto de forma verbal, como por escrito, que nos puedan realizar las diferentes partes interesadas: los accionistas, la Administracin, el Ayuntamiento, la Mancomunidad, los vecinos del entorno. En estos casos se archivar la solicitud y se registrar la respuesta correspondiente siempre. La organizacin se reserva el derecho de controlar el contenido de la informacin a proporcionar en sus respuestas a las comunicaciones externas recibidas.

5.2

Matriz de responsabilidades
Responsable de Gestin ambiental Direccin de Administracin Responsable A Responsable C Responsable C Direccin de la empresa Direccin de produccin Direccin de calidad

Recepcin y documentacin de consultas externas/internas Evaluacin de las consultas externas/internas Ejecucin de la decisin adoptada Documentacin archivo de las consultas de las decisiones adoptadas
R = RESPONSABILIDAD

R C C C C C C C C R R R
I = INFORMACION

C= COLABORACION

Comunicacin Interna y Externa


5.3 Desarrollo

Estado de revisin

Captulo 5

Pgina

Elemento 1

2 de 2

5.3.1 Comunicacin Interna La organizacin ha establecido diferentes vas para el fomento de la comunicacin interna y ha informado al personal de su existencia. A travs del Buzn de Sugerencias (de forma quincenal), las sesiones de sensibilizacin (trimestrales), las reuniones departamentales (mensuales) y las auditoras internas (anuales), el Responsable de Medio Ambiente recibe del personal las sugerencias y aportaciones de mejora al sistema. Tras al anlisis de las mismas el Responsable del SGMA emitir en el plazo mximo de un mes alguna respuesta o la decisin resultante en el Tabln de Anuncios Medioambientales (FOR 10) o a travs del superior del departamento o rea correspondiente. Del mismo modo aprovechar dicho Tabln para emitir comunicados de inters medioambiental como convocatorias, sesiones de sensibilizacin o cursos a celebrar, resultados de mejoras ambientales implantadas, premios y nominaciones obtenidas por el SGMA, etc. El Responsable del SGMA codifica y registra tanto las comunicaciones internas emitidas como las recibidas segn el FOR 11. 5.3.2 Comunicacin externa
Inicio Toda solicitud o consulta externa de carcter medioambiental ser notificada al Responsable del SGMA, quien determinar si tiene autoridad suficiente para decidir sobre la misma o requiere de la aprobacin de la Direccin.

Recepcin y gestin del comunicado externo

Evaluacin de la consulta. Toma de decisin

Se analizar la relevancia de la consulta recibida y los beneficios obtenibles de la misma. Se adopta una decisin y se define el contenido de la respuesta a dar

Ejecucin de la decisin adoptada

La decisin puede ser: - respuesta telefnica - envo de informes medioambientales - envo del manual de gestin - envo de certificados de gestin - introduccin de acciones correctoras - reuniones con las partes interesadas, etc Las comunicaciones externas tanto recibidas como emitidas, se codificarn y registrarn junto con la decisin adoptada, segn el FOR 11. Dicho registro se actualizar con cada nueva comunicacin externa.

Documentacin de la decisin adoptada y archivo

Fin

5.4

Documentacin relacionada
FOR 10 Comunicado interno del SGMA FOR 11 Relacin de comunicaciones internas y externas Actas de reuniones, comunicados internos, externos, etc.

Sistema de Gestin Medioambiental


6.1 Fundamento

Estado de revisin

Captulo 6

Pgina

Elemento 1

1 de 2

En este captulo se describen la estructura de nuestro Sistema de Gestin Medioambiental y la documentacin del mismo. El Manual de Gestin (ver 6.3.1) describe los captulos ms importantes del Sistema de Gestin Medioambiental e informa dnde puede obtenerse informacin ms detallada sobre el modo de funcionamiento de las diferentes partes del sistema de gestin. El Manual de Gestin tiene por objeto informar a nuestros empleados sobre los procedimientos e instrucciones a seguir, as como sobre sus tareas y responsabilidades. El sistema de gestin es un sistema abierto. Esto significa que en el futuro pueden incorporarse otros elementos, como la gestin de calidad, la seguridad laboral o incluso instrumentos de gestin de carcter econmico-industrial.

6.2

Matriz de responsabilidades
Direccin de Administracin Responsable A Responsable B Responsable C Direccin de la empresa Direccin de calidad Responsable de Gestin ambiental Direccin de produccin Direccin de SSL

Revisar y aprobar la modificacin de captulos de la gestin ambiental Actualizar y distribuir la documentacin del sistema Entrega del manual de gestin a personas externas a la organizacin
R = RESPONSABILIDAD

R C R
C= COLABORACION I = INFORMACION

C C C C C

C R C

6.3

Estructura de la documentacin del sistema

In t r o d u c c i n P o lt ic a a m b ie n t a l D ir e c t r ic e s a m b ie n t a le s M a n u a l d e G e s t i n ( E le m . 1 ) S is te m a d e G e s t i n A m b ie n t a l s e g n U N E - E N I S O 1 4 0 0 1 /9 6 P r o c e d im ie n t o s e In s t r u c c io n e s A m b i e n t a le s ( E le m 2 - 4 ) P r o c e d im ie n to s , In s tr u c c io n e s d e tr a b a jo , In s tr u c c io n e s d e c o n tr o l F o r m u la r io s ( E l e m . 5 )
D o c u m e n t a c i n a u x ilia r p a r a la d o c u m e n t a c i n d e l s is t e m a
D e s c rip c io n e s d e lo s p u e s t o s d e t r a b a jo , R e v is i n m e d io a m b ie n t a l in ic ia l, I n f o rm e s d e a u d it o r a s , P r o g r a m a s m e d io a m b ie n t a le s , I n v e n t a r io d e s u s t a n c ia s p e lig r o s a s , R e q u is it o s le g a le s y o t r o s r e q u is it o s , P la n e s d e e m e r g e n c ia , B a la n c e d e m a t e r ia s , P la n o s , e t c .

Sistema de Gestin Medioambiental

Estado de revisin

Captulo 6

Pgina

Elemento 1

2 de 2

6.3.1 Manual de Gestin (Elemento 1) El Manual de Gestin contiene los captulos de gestin medioambiental. Se elabora una Lista de Distribucin, que recoge las personas/cargos en posesin de dicho elemento. El manual de gestin se edita en forma captulos con paginacin independiente unos de otros, lo que permite modificarlos de forma individual en el marco de su revisin y adaptacin, sin que ello afecte al resto de los captulos del manual. 6.3.2 Procedimientos e Instrucciones Ambientales (Procedimientos, Instrucciones de trabajo e Instrucciones de Control) (Elementos 2 4) Se elaboran siempre que haya que aclarar con ms detalle las comprobaciones realizadas en el marco del manual de gestin o contengan informacin reservada que no debe salir al exterior (informacin confidencial de la organizacin). Los puestos de trabajo afectados debern poseer la versin ms actualizada de los mismas. 6.3.3 Formularios (Elemento 5) Los formularios sirven para plasmar en ellos la ejecucin efectiva de las actividades conforme a los procedimientos y a las instrucciones ambientales (p.ej., formularios de Programas Medioambientales, Fichas de evaluacin del cumplimiento de la legislacin medioambiental, etc). Una vez se hayan cumplimentado los formularios, con informacin o datos del SGMA stos se transforman en Registros, que permitirn llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de lo establecido y determinar la eficacia del control definido. 6.3.4 Documentacin auxiliar para la documentacin del sistema En los captulos del manual y en las instrucciones ambientales se describe cul es la informacin adicional (p.ej., autorizaciones, informes de auditora, descripcin de puestos de trabajo, informes de revisin por la Direccin, Tablas de Entradas y Salidas de Materia, Agua y Energa, Inventario de Productos Qumicos y Sustancias Peligrosas, etc) que se necesita en nuestro sistema de gestin.

6.4

Documentacin relacionada

UNE-EN ISO 14001/96 Listado de los Elementos vlidos del Sistema de Gestin Medioambiental (Elemento 0) FOR 12 Documentacin vigente del SGMA FOR 13 Lista de distribucin Registro de la Trazabilidad, de los documentos del SGMA y la correspondencia de los captulos con la norma UNE EN ISO-14001

Control de la Documentacin
7.1 Fundamento

Estado de revisin

Captulo 7

Pgina

Elemento 1

1 de 2

En este captulo se determinan las responsabilidades y los procedimientos en relacin con el manejo de documentos y de datos de relevancia ambiental. Los documentos y datos de relevancia ambiental se dividen en los siguientes grupos:

Manual de Gestin Ambiental (captulos 0 13) Procedimientos e Instrucciones ambientales: procedimientos, instrucciones de trabajo e instrucciones de control Formularios originales Documentacin auxiliar

En los puestos de trabajo slo podrn hallarse los documentos vigentes o vlidos, es decir, que debern estar en estado de revisin actualizado o ltimo. Para poder realizar un seguimiento de los estados de revisin, se llevar al da la Lista de la Documentacin vigente del SGMA. Para regular la distribucin de los documentos se cumplimentar una Lista de distribucin para cada documento en cuestin. Independientemente de la revisin de los documentos nuevos o de las modificaciones de los ya existentes, se realizar una revisin de toda la documentacin cada 2 aos a no ser que exista otra especificacin particular ms restrictiva.

7.2

Matriz de responsabilidades
Direccin de Administracin Responsable A Responsable B Responsable C Direccin de la empresa Responsable de Gestin ambiental Direccin de produccin Direccin de calidad

Elaborar o modificar documentos Revisar y aprobar documentos Identificar los documentos Actualizar Listas de Documentacin vigente del SGMA Aprobar la Listas de Documentacin vigente del SGMA y de Trazabilidad Actualizar Listas de distribucin de los documentos Distribuir los documentos y recoger las ediciones obsoletas Archivar documentos obsoletos Procesamiento informtico de datos
R = RESPONSABILIDAD

EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE

R R R

C R

R R

R
C= COLABORACION

C
I = INFORMACION

Control de la Documentacin
7.3 Desarrollo

Estado de revisin

Captulo 7

Pgina

Elemento 1

2 de 2

7.3.1 Elaborar o modificar documentos


Inicio
E laborar o m odificar E l departam ento correspondiente en cada caso, elabor nuevos docum entos o m odificar los ya exis tentes, en base a los form atos ya establecidos. S e revisarn valorando los siguientes criterios: - E l docum ento es tcnicam ente correcto? - Es adecuado para nuestro sistem a de gestin? T odo docum ento necesita: - un nom bre unvoco y eventualm ente un nm ero de docum ento. - el estado actual de revisin

R evisar y aprobar

Identificar

A ctualizar la Lista de D ocum entacin vigente del S G M A

S i el docum ento repercute en la Lista de T razabilidad de docum entos, tam bin sta tendr que ser actualizada.

A ctualizar la Lista de D istribucin

D istribuir los nuevos docum entos

S i se trata de una m odific acin a un docum ento ya existente, es necesario retirar el docum ento obsoleto!

A rchivar docum entos obsoletos

F in

D espus de cada m odificacin se deber archivar un ejem plar del docum ento obsoleto. A notar las m odificaciones en el docum ento e identificarlo con un sello que diga O bsoleto y la fecha de s ustitucin.

7.3.2 Procesamiento informtico de datos (cuando exista) Archivo y acceso a Todos los datos (archivos) importantes para nuestra empresa se los datos guardan de forma centralizada en el servidor de nuestra red informtica. Mediante la asignacin de autorizaciones de acceso y de contraseas se determina quin puede leer, editar, modificar o borrar qu datos. Archivo de Peridicamente se realizan copias de seguridad en cintas magnticas seguridad de los de los datos de almacenamiento centralizado. datos Modificacin de La modificacin de programas slo pueden llevarla a cabo los datos responsables correspondientes.

7.4

Documentacin relacionada

FOR 12 Lista de la Documentacin vigente del SGMA FOR 13 Lista de Distribucin de documentos del SGMA FOR 14 Lista de Registros IT 01 Elaboracin de encabezados de los documentos Trazabilidad de documentos y correspondencia con la norma UNE EN ISO-14001

Control Operacional
8.1 Fundamento

Estado de revisin

Captulo 8

Pgina

Elemento 1

1 de 4

En este captulo se describe el modo de garantizar que todas las operaciones y actividades de nuestra organizacin incluidas las desarrolladas por subcontratistas en nuestro emplazamiento, que estn asociadas a aspectos medioambientales significativos, relacionadas con nuestros objetivos y metas o cuya falta de control pudiera llevar al incumplimiento de la poltica medioambiental de la organizacin, se desarrollan en condiciones controladas. A travs del control operacional garantizamos por lo tanto el cumplimiento de la legislacin, la prevencin de la contaminacin y la mejora continua tal y como se recoge en nuestra poltica medioambiental. En diferentes procedimientos e instrucciones se describe el desarrollo de nuestros procesos y actividades, as como los parmetros o elementos operativos que deben ser ajustados y/o vigilados para evitar o reducir que se produzcan daos medioambientales. Toda incorporacin de nuevos procesos o modificacin de los existentes, ser objeto de anlisis para evaluar la necesidad de ejercer sobre el mismo un control operacional. El continuo control operacional es una herramienta que permite detectar y subsanar con rapidez posibles desviaciones respecto a los criterios o especificaciones medioambientales que la organizacin ha adoptado con los consecuentes beneficios para el medio ambiente.

8.2

Matriz de responsabilidades
Responsable de calidad Responsable de Gestin ambiental Direccin de Administracin Responsable A Responsable B Direccin de la empresa Encargado de planta Direccin de produccin

Identificar puntos de control operacional Planificar y documentar el control operacional Ejecutar y registrar el control operacional Examinar evaluar la documentacin Registrar resultado de la comprobacin Modificacin incorporacin de procesos Mejora continua de procesos
R = RESPONSABILIDAD

C R

C C R

R C

C I C R R C

C I C C
I = INFORMACION

R R C

C = COLABORACION

Control Operacional
8.3 Desarrollo

Estado de revisin

Captulo 8

Pgina

Elemento 1

2 de 4

8.3.1. Genrico
La identificacin de operaciones y actividades que requieren control operacional se realiza previamente a partir de: los aspectos medioambientales significativos la legislacin, reglamentacin y autorizaciones vinculantes los objetivos y metas medioambientales establecidos y los principios recogidos en la poltica medioambiental Consistir en definir y consensuar entre las partes implicadas en las operaciones y actividades sometidas a control incluido el mantenimiento: el modo de trabajar los parmetros o elementos a controlar los valores o criterios de aceptacin o rechazo (criterios legales y/o de eficacia de procesos) la frecuencia de control y la responsabilidad del mismo Todo ello se documentar en procedimientos e instrucciones ambientales especficas El control se llevar a cabo segn lo recogido en los procedimientos, instrucciones, planes de mantenimiento preventivo, planes de analticas, etc.. definidos a tal efecto y se documentar a travs de registros en soporte papel o informtico

Inicio

Planificacin del control operacional

Ejecucin del control operacional

Examen y evaluacin de documentacin generada

A fin de asegurarnos que el control operativo establecido es efectivo, peridicamente se comprobar si las operaciones y actividades se han realizado segn lo acordado y se evaluar el cumplimiento de los valores o criterios de aceptacin o rechazo. Se registrar la conformidad o no de lo examinado (seguimiento del control operacional)

Fin

Control Operacional

Estado de revisin

Captulo 8

Pgina

Elemento 1

3 de 4

8.3.2. Modificacin o nueva incorporacin de procesos


La necesidad de modificar o incorporar un proceso puede surgir en caso de: - nuevos productos a fabricar - modificacin de requisitos legales y/u otros requisitos - deteccin de puntos dbiles en el proceso u oportunidades de mejora (mejora continua) - incidentes/accidentes o situaciones de emergencia ocurridos La modificacin o nueva incorporacin de un proceso tendr en cuenta la identificacin de los aspectos medioambientales y riesgos asociados al mismo, la repercusin sobre objetivos, metas y programas ambientales existentes y los principios de la poltica vigente y la reglamentacin y las autorizaciones vinculantes. Para que los empleados afectados puedan adaptarse a las nuevas exigencias de la modificacin del proceso, deben actualizarse los procedimientos y/o Instrucciones Ambientales

Detectar la necesidad de la modificacin y determinar la planificacin

Modificar / incorporar el proceso

Evaluar el proceso

Instrucciones Ambientales

Formacin de los empleados

Los cursillos de formacin se llevarn a cabo conforme a lo establecido en el Plan de Formacin y Sensibilizacin

Control Operacional
8.3.3. Mejora continua de procesos

Estado de revisin

Captulo 8

Pgina

Elemento 1

4 de 4

Control de residuos Control de subcontratistas en planta

Control de emisiones Control de aguas residuales

Control de consumos

Analticas segn planes de anlisis Requisitos y lmites legales vinculantes

Mantenimiento preventivo segn planes de mantenimiento

Formacin de los empleados

Registro de los parmetros de proceso Evaluacin de desviaciones Estadstica

Materia prima Energa Agua Materias auxiliares

Sistema de Gestin

Fabricacin / produccin

Medioambiental

Producto acabado Residuos Agua residual Emisiones

Anlisis de documentacin generada

Peridicamente coincidiendo con la revisin por la Direccin se revisar la documentacin relacionada con el control operacional y su seguimiento

Propuestas de mejora

En base al estudio de la documentacin se realizarn propuestas de mejora tendentes a: minimizacin del impacto ambiental optimizando el consumo de recursos prevencin de los impactos ambientales asociados a accidentes potenciales

8.4

Documentacin relacionada

PRO 01 Identificacin y Evaluacin de aspectos medioambientales PRO 03 Gestin de Flujos de Materia, Agua y Energa PRO 04 Gestin General de Residuos PRO 07 Control y tratamiento de emisiones a la atmsfera PRO 10 Control de aguas residuales PRO 08 Manipulacin de productos qumicos y sustancias peligrosas PRO 09 Control de contratos y de proveedores y subcontratistas Tablas para Balance de entradas y salidas de materias (Elemento 13) Planes de mantenimiento Planes de anlisis Plan de emergencia Plan de formacin Requisitos legales y lmites de autorizaciones y permisos (Elemento 11) Cap 0 Poltica medioambiental Programas medioambientales Informes de Revisin por la Direccin Relacin de comunicaciones internas y externas Auditoras internas y externas Registro de incidentes y accidentes

Plan de Emergencia y Capacidad de Respuesta


9.1 Fundamento

Estado de revisin

Captulo Elemento

9 1

Pgina

1 de 3

Este procedimiento regula la identificacin y tratamiento de los accidentes potenciales y de las situaciones de emergencia previsibles asociados a la actividad de la organizacin, al objeto de reducir al mnimo posible el riesgo potencial para las personas y para el medio ambiente. 9.1.1 Identificacin emergencia de incidentes/accidentes potenciales y situaciones de

La identificacin inicial de los incidentes o accidentes potenciales se lleva a cabo durante el proceso de identificacin de aspectos medioambientales, y se actualizar: - En base a los resultados obtenidos de la investigacin de incidentes o accidentes ocurridos - Como consecuencia de una nueva operacin, instalacin o servicio, o modificacin de stos. - Debido a una recomendacin o conclusin de una auditora o revisin del sistema. - Como consecuencia de nueva legislacin aplicable o modificacin de la existente. 9.1.2 Proceso de evaluacin de riesgos medioambientales El anlisis y la evaluacin se realiza en base a los criterios: gravedad de sus consecuencias y frecuencia de ocurrencia del accidente potencial o de la situacin de emergencia. Como resultado del anlisis de riesgos y su evaluacin: - Se identifican los accidentes potenciales capaces de generar situaciones de emergencia - Se asignan y establecen medidas preventivas que eviten la repeticin de riesgos innecesarios y limiten o reduzcan sus consecuencias - Se definen los mecanismos de respuesta ante accidentes en procedimientos e instrucciones documentados y los medios necesarios para su ejecucin Los resultados del anlisis y la evaluacin quedan registrados. 9.1.3 Plan de emergencia El Plan de emergencia que considera la variable medioambiental, contemplar aquellas situaciones de emergencia consideradas prioritarias en la evaluacin de accidentes. La formacin necesaria para la buena ejecucin del Plan de emergencia y de los procedimientos de respuesta se contemplar en el plan de formacin general de la organizacin. 9.1.4 Revisin del sistema De forma peridica a travs de la realizacin de simulacros anuales y siempre despus de cada situacin real de accidente o emergencia, se analizar y revisar el plan de emergencia y los procedimientos de respuesta a fin de corregir deficiencias en el mismo y en la documentacin relacionada.

Plan de Emergencia y Capacidad de Respuesta

Estado de revisin

Captulo Elemento

9 1

Pgina

2 de 3

El registro histrico de accidentes y emergencias se actualizar despus de cada caso real ocurrido.

9.2

Matriz de responsabilidades
Responsable de Gestin ambiental Direccin de Administracin Direccin de la empresa Direccin de Seguridad y Salud Laboral Jefe de emergencias Direccin de produccin Direccin de Calidad

Identificar accidentes y emergencias potenciales Anlisis y evaluacin de riesgos Establecer medidas de prevencin Definir respuestas ante accidentes potenciales Facilitar medios de actuacin Elaborar el Plan de emergencia Ejecucin de simulacros Revisin peridica del Plan de emergencia y de los procedimientos de respuesta Registro de incidentes/accidentes ocurridos R = RESPONSABILIDAD

I I R R C

C C C R C C C C C

C C C C C C C C R

C C C C C C C C C

I I C C C C C C C

R R C C C R R R C

C = COLABORACION

I = INFORMACION

9.3

Desarrollo
Identificar accidentes potenciales y situaciones de emergencia Esta identificacin se lleva a cabo de forma continua en base a la identificacin de aspectos medioambientales, en el transcurso del control operacional, las auditorias y la revisin del sistema y la actualizacin de los requisitos legales aplicables. Se toma en cuenta el histrico de accidentes y emergencias de la organizacin y se coordinan las labores con el rea de Seguridad y Salud Laboral

Revisin

Ejecucin de simulacros

Anlisis y evaluacin de riesgos

Estimacin cualitativa de la posibilidad de que se declare un accidente con sus consecuentes repercusiones medioambientales

Elaborar el Plan de emergencia Establecer medidas de prevencin

Con ellas se pretende evitar la repeticin del riesgo y reducir sus repercusiones. Pueden adoptarse medidas preventivas: de deteccin, de acondicionamiento de reas o instalaciones, de mantenimiento, de inspeccin, etc.

Facilitar medios de actuacin y control necesarios

Definir respuestas ante accidentes y situaciones de emergencia

La organizacin establecer a travs de procedimientos y/o instrucciones, las actuaciones pertinentes para los casos de accidente potenciales y situaciones de emergencia con lo que define su capacidad de respuesta y para ello,la Direccin facilita los medios de actuacin necesarios. Despus de que ocurra un incidente/accidente, ste quedar siempre documentado.

Plan de Emergencia y Capacidad de Respuesta


9.4

Estado de revisin

Captulo Elemento

9 1

Pgina

3 de 3

Documentacin relacionada

PRO 01 Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales Registro de identificacin de aspectos medioambientales PRO 11 Evaluacin de riesgos medioambientales FOR 27 Evaluacin de riesgos medioambientales FOR 28 Incidentes/accidentes medioambientales Requisitos y lmites legales aplicables (Elemento 11) Plan de emergencia (Elemento 12) Fichas de seguridad de sustancias peligrosas Hojas de seguridad de Sustancias Peligrosas (Elemento 10) Instrucciones y procedimientos de respuesta a accidentes potenciales y situaciones de emergencia Plano Localizacin de operaciones e instalaciones relacionadas con posibles riesgos ambientales Plan de Inspeccin de Instalaciones de Riesgo Informes de auditoras ambientales (Elemento 7) Plan de formacin

Seguimiento y Medicin. Equipos e Instrumentos de Control


10.1 Fundamento

Estado de revisin

Captulo 10

Pgina

Elemento 1

1 de 4

En este captulo se describe el modo en que se lleva a cabo el seguimiento y la medicin de las disposiciones medioambientales definidas y establecidas por la organizacin en materia de: - Control operacional de operaciones, servicios y actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. - Objetivos y metas medioambientales. - Cumplimiento de la legislacin medioambiental aplicable, as como de los requisitos vinculantes de permisos y autorizaciones. - Equipos e Instrumentos de Control empleados para mediciones de relevancia ambiental. A travs del seguimiento y las mediciones oportunas, obtenemos evidencias reales que permiten a la organizacin verificar y/o comprobar por un lado, la aplicacin o el cumplimiento de lo procedimentado y por otro, la eficacia del control establecido que garantice como mnimo el cumplimiento de los requisitos y lmites legales aplicables, la mejora del impacto medioambiental y la consecucin de los objetivos y metas establecidos.

10.2 Matriz de responsabilidades


Direccin de calidad Responsable de Gestin ambiental C R R R
C= COLABORACIN I = INFORMACION

Direccin de Administracin

Responsable A

Responsable B

Direccin de la empresa

Direccin de produccin

Seguimiento y medicin de Objetivos y Metas Seguimiento y medicin del cumplimiento de la legislacin medioambiental aplicable Seguimiento y medicin del control operacional Adquisicin de nuevos equipos e instrumentos de control Operaciones de Control de equipos e instrumentos de control
R= RESPONSABILIDAD

RESPONSABLE ASIGNADO A CADA CASO I C C C

RESPONSABLE ASIGNADO A CADA CASO C C

10.3 Desarrollo
10.3.1 Seguimiento y medicin de Objetivos y Metas medioambientales Cada programa medioambiental recoge tanto el responsable, como la frecuencia del seguimiento del cumpliento de las tareas y plazos establecidos en el mismo. Cuando es posible dichos programas recogen adems el indicador(es) del objetivo que permitir medir su evolucin. Durante las reuniones peridicas del Comit Medioambiental se estudia el avance de los programas, objetivos y metas adoptando medidas oportunas en caso necesario. A la finalizacin del programa se recoge una valoracin final y el grado de cumplimiento de los objetivos y metas fijados inicialmente.

Direccin de SSL

Seguimiento y Medicin. Equipos e Instrumentos de Control

Estado de revisin

Captulo 10

Pgina

Elemento 1

2 de 4

10.3.2 Seguimiento y medicin del cumplimiento de la legislacin medioambiental y de los requisitos vinculantes de permisos y autorizaciones A travs de la aplicacin del procedimiento PRO 12 Evaluacin del cumplimiento de Legislacin Medioambiental la organizacin comprueba anualmente su conformidad con los requisitos que le son de aplicacin. 10.3.3 Seguimiento y medicin del Control Operacional La organizacin ha definido diferentes procedimientos, instrucciones y/o planes de medicin, mantenimiento y limpieza para aquellas operaciones, servicios y actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. En dicha documentacin se recoge el responsable y la frecuencia con la que se llevar a cabo el seguimiento y las mediciones necesarias para verificar el cumplimiento y la eficacia de lo establecido. 10.3.4 Seguimiento y medicin de Equipos e Instrumentos de Control Medioambiental Se distinguen 2 categoras de equipos e instrumentos empleados para mediciones de relevancia ambiental. Mviles: aparatos o medios mviles, no asociados ni integrados en instalaciones de forma concreta y permanente, que se emplean para la medida de valores caractersticos ambientales (p.e. densmetro, termmetro, pHmetro, etc) Fijos: aparatos o medios de medicin que constituyen parte de una instalacin o equipo para el control y mando de paramtros de proceso y que por lo general estn asociados a un punto permanente de medida.

Todo empledo es tambin responsable de los equipos e instrumentos de control que le hayan sido confiados y deber manejarlos adecuadamente y con el cuidado que requieran. No se podrn seguir utilizanzo equipos o instrumentos de control daados o cuya medida no sea la correcta y se deberdisponer su calibracin, reparacin o sustitucin inmediata.

Seguimiento y Medicin. Equipos e Instrumentos de Control

Estado de revisin

Captulo 10

Pgina

Elemento 1

3 de 4

10.3.4.1 Adquisicin de nuevos equipos e instrumentos de control o medicin

Inicio Para la adquisicin de los nuevos equipos / instrumentos de control se tendrn en consideracin tanto la fiabilidad del suministrador como los criterios de: - precisin - campo de aplicacin - precio - idoneidad - relevancia cualitativa

Adquisicin nuevos equipos /instrumentos de control

Control en recepcin y 1 puesta en marcha de los equipos o instrumentos recepcionados

Se comprueba la capacidad de funcionamiento y los criterios de seleccin de todos los nuevos equipos e instrumentos de control, as como que adjunten las indicaciones del fabricante para su mantenimiento

no

Es la comprobacin ok?

El equipo o instrumento de control defectuoso o inadecuado se devuelve al proveedor.

s Los nuevos equipos/instrumentos de control se proveen con la Placa de Identificacin correspondiente, que seale nombre, marca, modelo, N serie y Cdigo Interno, prxima Fecha de control y se registran en el Listado de Equipos de Control. Los equipos que por sus caractersticas (pipetas, electrodos, ) no puedan ser identificados con dicha etiqueta, sern identificados exclusivamente con el Cdigo Interno que se les asigne.

Identificar el equipo/instrumento de control

Elaborar una Ficha del Equipo/Instrumento de Control

La Ficha de Equipos de Control segn FOR 30 se elabora para los equipos de control. Contiene, junto a los datos tcnicos del instrumento, el intervalo de comprobacin para las supervisiones peridicas, datos sobre su emplazamiento y el registro de los controles a los que va siendo sometido y su resultado.

Entrega, montaje o almacenamiento de los equipos e instrumentos de control

El equipo o instrumento de control o medicin se entrega al usuario, se instala o se almacena. En la Ficha de Equipo de Control se anota su correspondiente emplazamiento.

Fin

Seguimiento y Medicin. Equipos e Instrumentos de Control


10.3.4.2 Operaciones de control de equipos de control
Inicio Necesidad de supervisin de los equipos de control

Estado de revisin

Captulo 10

Pgina

Elemento 1

4 de 4

Razones para iniciar la supervisin de los equipos de control - plazo peridico establecido - aparicin de desviaciones de medicin - daos en el equipo de control

Controlar segn la Ficha de Equipo/Instrumento de Control

Las operaciones de control realizadas internamente son registradas por el responsable asignado segn los procedimientos correspondientes elaborados a tal efecto. Las operaciones de control realizadas externamente se gestionan por el Jefe de Laboratorio y son detalladas en forma de certificado (calibracin) o albarn de los trabajos (verificacin y mantenimiento). En caso de calibraciones de asegurar que se indican la incertidumbre de la calibracin y la trazabilidad de los materiales de referencia.

Es la comprobacin ok? s

no

Acordar la reparacin del equipo de control

Retirar el equipo de control defectuoso, identificarlo como tal y repararlo.

Actualizar la Placa de Identificacin

La nueva identificacin contiene el nuevo plazo de las operaciones de control!

Actualizar Ficha de Equipo/instrumento de Control

En la Ficha de Equipo/Instrumento de Control se anota la fecha del control y el responsable.

Fin

10.4 Documentacin relacionada


FOR 30 Ficha de Equipos e Instrumentos de Control FOR 31 Listado de Equipos e Instrumentos de Control Manual de los aparatos para usuarios Placas de Identificacin de la supervisin Planes de mantenimiento

No Conformidad, Accin Correctora y Accin Preventiva


11.1 Fundamento

Estado de revisin

Captulo 11

Pgina

Elemento 1

1 de 2

Este captulo describe el modo de impedir situaciones de no conformidad tanto de las existentes como de las potenciales de forma prolongada en el tiempo, por medio de la aplicacin de acciones correctoras y preventivas respectivamente. Para simplificar, en adelante slo se hablar de no conformidades y este trmino englobar los incumplimientos respecto a: Los requisitos de la norma ISO-14001 Los requisitos legales medioambientales aplicables Los requisitos procedimentados por la organizacin Las acciones correctoras y preventivas se discuten y elaboran en un marco adecuado (p.ej. en la reunin semanal del departamento), para cada caso. 11.1.1 Necesidad de acciones correctoras y preventivas (AACC/AAPP) Las acciones correctoras son necesarias cuando se han producido no conformidades y las preventivas si se detecta la posibilidad de no conformidades potenciales. Cualquier tipo de No conformidades, la desviacin de la procedimentacin, el no cumplimiento de lo planificado, la no consecucin de un objetivo o meta, etc. se recogen durante: el seguimiento del cumplimiento de objetivos y programas medioambientales el control operacional, el seguimiento y medicin del mismo las auditoras ambientales internas directamente de nuestros empleados sobre acontecimientos acaecidos, sugerencias o quejas internas las reclamaciones o quejas de partes interesadas externas recibidas

11.2 Matriz de responsabilidades


Responsable de Gestin ambiental R C C C C C C C R Direccin de Administracin Responsable A Responsable B Responsable C Direccin de la empresa Direccin de produccin Direccin de SSL C Direccin de calidad C

Identificacin de No Conformidades y notificacin al Responsable del SGMA Actualizacin del Registro de No Conformidades Analizar y evaluar las no conformidades Definir acciones Aplicar las acciones Comprobar y evaluar la eficacia Elaborar o modificar documentacin Revisar, aprobar y archivar AACC/AAPP cerradas R = RESPONSABILIDAD

Toda la Organizacin y en especial los responsables de los puntos recogidos en 11.1.1 C C

DEPARTAMENTO AFECTADO DEPARTAMENTO AFECTADO EL RESPONSABLE ASIGNADO EL RESPONSABLE ASIGNADO DEPARTAMENTO AFECTADO C C

C = COLABORACION

I = INFORMACION

No Conformidad, Accin Correctora y Accin Preventiva

Estado de revisin

Captulo 11

Pgina

Elemento 1

2 de 2

11.3 Desarrollo
Inicio Identificacin de N o C onform idades C uan do se identifique n no conform idades segn 11.1.1 o se ha ya detectado e l riesgo pote ncial de un desvo, se n otificarn al R esponsable del SG M A para qu e ste actualice e l R egistro de N o C onform idades. El an lisis y la evalu aci n tien e por objeto ide ntificar o descubrir la causa d e la no conform idad y ponderar su im portancia para ver si dan lugar o no a A AC C o a A AP P Las accion es sern las adecuadas para elim inar o prevenir la no conform idad de form a duradera y se registrarn segn F O R 33. Para la im plantacin de las acciones d eber nom brarse siem pre a un responsa ble. Este tien e la obligacin de dirigir y docum entar la aplicaci n de las accion es y d e inform ar sobre los resultad os.

Analizar y eva lu ar la N o conform idad real o potencial

D efinir acciones: AA C C /A A P P

Aplicar las accion es: AA C C /A A P P

no Son las AA C C /A A P P eficaces? s Elaborar o m odificar docum entacin relacionada Aprobar y archivar las acciones y su eficacia

Se establecer u n R es ponsa ble y una frecuencia de seguim iento p ara valorar la eficacia de la A A C C /A A P P y el registro de todo ello.

Los cam bios en la d ocum entacin se llevarn a cabo cu ando sean n ecesarios y conform e a lo establecid o U na ve z el respo nsab le d el s eguim iento d por cerrada una A A C C /AA P P satisfactoriam ente, el R esponsab le del SG M A , re visar, aprobar y archivar dicho registro.

Fin

11.3.1 Posibles Acciones Preventivas (AAPP) Acciones de carcter organizativo Crear grupos de mejora por reas Reubicacin de equipos para reducir riesgos por transporte interno de sustancias peligrosas Mejorar la gestin de la rotacin del stock para evitar productos obsoletos peligrosos Acciones de carcter tcnico Modificaciones de mejora de procedimiento o proceso Sustituir materias primas empleadas por materiales menos agresivos para el medio ambiente Alargar vida til de baos de desengrase, taladrinas, etc.

11.4 Documentacin relacionada


FOR 32 Registro de No Conformidades FOR 33 Acciones Correctoras / Acciones Preventivas

Registros
12.1 Fundamento

Estado de revisin

Captulo 12

Pgina

Elemento 1

1 de 2

En este captulo se fijan las responsabilidades y los pasos a seguir en relacin a la utilizacin de los diferentes registros que se generan del sistema de gestin medioambiental. Al definir claramente el lugar y el perodo de archivo o conservacin se pretende garantizar la posibilidad de acreditar, si procediera, el cumplimiento de las exigencias en materia de proteccin ambiental. Hay registros que sirven para acreditar el cumplimiento de la legislacin y reglamentacin vigente en materia de proteccin ambiental y tambin para documentar el impacto ambiental de nuestra produccin. Pero por medio de registros tambin acreditamos el cumplimiento de requerimientos de diversos apartados de la norma, como son los relativos a formacin, control de procesos, auditoras, revisiones, etc ... y documentamos la eficacia y utilidad de nuestro sistema de gestin. 12.1.1 Lista de Registros. Todos los registros generados en el Sistema de Gestin Medioambiental deben estar incluidos en la lista de registros, cuya elaboracin y actualizacin ser responsabilidad del responsable de gestin ambiental

12.2 Matriz de responsabilidades


Responsable A Responsable B Responsable C Direccin de calidad Responsable de Gestin ambiental Direccin de la empresa Direccin de produccin Direccin de SSL

Elaborar y actualizar la lista de registros


R = RESPONSABILIDAD

C
I = INFORMACION

C= COLABORACION

Registros

Estado de revisin

Captulo 12

Pgina

Elemento 1

2 de 2

12.3 Desarrollo

Inicio
Los formularios debern llevar una referencia de la persona que los cumplimenta y la fecha en que lo hace. Todos los registros debern ser incluidos en la Lista de Registros

Crear registros

Cumplimentar y evaluar los registros

La evaluacin de los registros por parte del responsable llevar asociada la adopcin de una accin correctora, en caso de detectarse alguna no conformidad.

Archivo

El archivo se efectuar en la forma apropiada para el tipo de documento (p.ej., formularios en archivadores, ficheros en disquetes o cinta magntica). La responsabilidad del archivo y el perodo de conservacin estn fijados en la Lista de registros.

Destruccin

Los registros obsoletos cuyo tiempo de archivo segn lo establecido haya expirado pueden destruirse.

Fin

12.4 Documentacin relacionada


FOR 14 Lista de Registros del SGMA

Auditoras Medioambientales Internas


13.1 Fundamento

Estado de revisin

Captulo 13

Pgina

Elemento 1

1 de 2

Este captulo describe el modo en que se llevan a cabo las auditoras internas (auditora del sistema de gestin medioambiental). Los objetivos de la auditora son evaluar el sistema de gestin existente la aplicacin de nuestra poltica ambiental y la consideracin de las propuestas de mejora provenientes de nuestros empleados

La auditora se lleva a cabo en base a la UNE-EN ISO 14011:1997 Directrices para la auditora medioambiental. Procedimientos de auditora. Auditora de los sistemas de gestin medioambiental. El alcance de la auditora y la frecuencia de realizacin se establecen dentro del plan de auditora. 13.1.1 Exigencias a los auditores Las auditoras debern ser realizadas por personas que no tengan una responsabilidad directa en las reas objeto de la auditora y que dispongan de los conocimientos suficientes sobre la norma ISO-14001, los fundamentos del sistema de gestin medioambiental y las tcnicas de auditora.

13.2 Matriz de responsabilidades


Responsable A Responsable B Responsable C Responsable D Direccin de calidad Responsable de Gestin ambiental Direccin de la empresa Direccin de produccin Direccin de SSL

Elaborar el Planning de Auditoras Seleccionar a los auditores Preparar las auditoras Informar a las reas afectadas Ejecucin de la auditora Discusin final Elaborar el Informe de Auditora Remitir el Informe de Auditora al responsable de medio ambiente y a la direccin de la empresa Actualizar el Planning de Auditoras
R = RESPONSABILIDAD

I R EL AUDITOR EL AUDITOR EL AUDITOR EL AUDITOR EL AUDITOR EL AUDITOR I


C = COLABORACION I = INFORMACION

R C

Auditoras Medioambientales Internas


13.3 Desarrollo
Inicio

Estado de revisin

Captulo 13

Pgina

Elemento 1

2 de 2

En base al planing de auditoras La preparacin de la auditora incluye: - la seleccin previa del equipo auditor - la elaboracin de listas de control o de un catlogo de preguntas - la inspeccin de documentos del sistema - la consideracin de la importancia ambiental de las actividades a auditar - la lectura de antiguos informes de auditora Todos los afectados debern ser informados a tiempo sobre el tema, la hora y el desarrollo de la auditora.

Preparar la auditora

Informar a los afectados

Auditora

La auditora contiene: - entrevistas a los empleados - inspeccin de documentacin - evaluacin de las instalaciones - observacin de actividades Toda la documentacin inspeccionada deber ser anotada. Se documentarn todas las conclusiones de la auditora.

Discusin final con los afectados

El objetivo de la discusin final es presentar al rea afectada las conclusiones de la auditora de forma que est garantizado que comprenden y toman nota de los fundamentos materiales sobre los que se basan las conclusiones de la auditora.

Elaborar el Informe de Auditora

Segn el modelo de formulario existente Por ltimo se cursa el informe de auditora al Responsable del SGMA y a la Direccin para su evaluacin final.

Actualizar el Planing de Auditoras

Formulario de Planing de Auditoras

Fin

13.4

Documentacin relacionada

FOR 34 Plan de Auditora FOR 35 Lista de comprobacin de la auditora FOR 36 Informe de Auditora DPT Auditor del SGMA UNE-EN ISO 14011:1997 Directrices para la auditora medioambiental. Procedimientos de auditora. Auditora de los sistemas de gestin medioambiental. UNE-EN ISO 14010:1997 Directrices para la auditora medioambiental. Principios generales UNE-EN ISO 14012:1997 Criterios de cualificacin para los auditores medioambientales.

COMENTARIOS AL CAPITULO 0: PRESENTACIN Y POLTICA MEDIOAMBIENTAL

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 2

1. BREVE INTRODUCCIN La Poltica Medioambiental es esencialmente el documento referente para la mejora medioambiental de la empresa y su cumplimiento es fundamental para la integridad y el xito de todo el SGMA. 2. CONSEJOS EN GENERAL Consulte los puntos 4.1/4.2 de la Norma ISO 14001 y sus anexos correspondientes. La poltica medioambiental se debera desarrollar tras haber sido realizada la revisin medioambiental inicial, ya que entonces la organizacin dispondr de numerosa informacin respecto a su situacin medioambiental y sus aspectos medioambientales significativos, lo que le permitir que su poltica se adecue a su naturaleza y a sus impactos. La poltica debe ser entendida tanto por las partes internas como por las externas, aunque a stas ltimas no hay porqu distribuirla indiscriminadamente. Demuestre que el personal tambin ha participado en su elaboracin. No es requisito de la Norma incluirlo en el Manual, pero resulta recomendable. Para su elaboracin podra: - Facilitar a la Alta Direccin los seis puntos que indica la norma, que ha de cumplir toda poltica medioambiental y que sta refleje sus ideas en un borrador. - Posteriormente trabajen sobre ella de forma conjunta personas de diferentes departamentos y/o de diferente nivel jerrquico - Para demostrar que su poltica es apropiada a la naturaleza de la organizacin y que se trata de su poltica exclusivamente refleje sus principales aspectos medioambientales en ella. - Para demostrar que proporciona el marco para establecer objetivos y metas medioambientales, debe notarse cules son los objetivos generales de la empresa o lneas de actuacin ms marcadas, y sobre las que se establecern objetivos y metas ms especficos. - La mejora continua se consigue con el cumplimiento eficaz del conjunto de objetivos establecidos - plasmados en programas medioambientales y a los que se les asigna los medios necesarios - que al ser alcanzados son sustituidos por otros nuevos. Por lo tanto, la poltica medioambiental es un documento susceptible de ser modificado peridicamente, y por ello, para su definicin se debera plantear su aplicacin a corto o medio plazo (1 2 aos). 3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIN Desarrolle su Poltica Medioambiental teniendo en cuenta sus aspectos medioambientales significativos. Haga clara referencia al compromiso de mejora continua y de prevencin de la contaminacin, y al compromiso de cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios. Demuestre que la toman como referencia a la hora de establecer objetivos y metas y desarrollar programas medioambientales. Recuerde que ha de demostrar todo aquello que se recoja en la misma. Demuestre que esta documentada, implantada y actualizada. Tiene que estar aprobada por la Direccin a su ms alto nivel y debe existir evidencia de ello (por ejemplo a travs de una firma). Demuestre que est accesible al pblico y que ha sido comunicada a todo el personal.

COMENTARIOS AL CAPITULO 0: PRESENTACIN Y POLTICA MEDIOAMBIENTAL

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 2 de 2

Procure tener presente su contenido al establecer su plan de formacin.

4. RESPECTO AL CAPTULO QUE PRESENTAMOS Presentacin de la empresa No es requisito de la Norma incluir en el manual la presentacin de la empresa. Pero considerando que el Manual de Gestin Medioambiental de la Empresa (Elemento 1) puede ser empleado como herramienta de marketing, resulta interesante proporcionar una primera descripcin de la empresa. Poltica medioambiental Proporcionamos un ejemplo de Poltica Medioambiental que desarrolla los puntos exigidos por la norma UNE EN ISO 14001. er El 1 punto recoge la filosofa del comportamiento medioambiental de la empresa. Refleja la responsabilidad de la Direccin (captulo 1), as como la responsabilidad del resto del personal (este concepto se desarrolla en todo el manual). do El 2 punto demuestra que la poltica elaborada es apropiada a la naturaleza de la organizacin ejemplo, al recoger los aspectos medioambientales significativos de la misma (identificados segn el captulo 2). er El 3 punto, hace mencin expresa al compromiso del cumplimiento de los requisitos legales medioambientales vigentes. Para ello, es necesario primeramente identificar los aplicables (desarrollado en captulo 3) y despus asegurar su cumplimiento (desarrollado en captulos 8 y 10). Con el 4 punto, se ofrece el escenario para ir fijando nuevos objetivos y metas, y recoger informacin sobre el grado de cumplimiento de los ya existentes y las medidas de mejora requeridas, (desarrollado en los captulos 1, 2, 8, 10, 11 y 13) Los puntos 5 y 6 son un claro compromiso de la mejora continua y de la prevencin de la contaminacin, (desarrollados en captulos 8 y 9). El punto 5 recoge las directrices u objetivos generales (ahorro de materias primas, agua y energa) de la organizacin que despus se tendrn que reflejar en objetivos y metas medioambientales ms concretas. Con el 7 punto aseguramos la comunicacin con el personal y su participacin, (desarrollado en captulos 4 y 5) Y con los puntos 8 y 9 se recoge la relacin con terceras partes (desarrollado en captulos 5 y 8).

COMENTARIOS AL CAPITULO 1: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 2

1. BREVE INTRODUCCIN Si tras la revisin medioambiental inicial ha documentado el grado de incumplimiento legal y reglamentario y el impacto medioambiental de su actividad, y si con su poltica ha determinado su voluntad de mejorar su comportamiento medioambiental, ya ha recogido por escrito su intencin (el porqu) y sus reas de actuacin (el dnde). Queda entonces por definir qu va a hacer para conseguirlo, cmo y quin lo va a hacer; con qu medios y para cundo. Es decir, ha de establecer objetivos y metas, as como responsables, medios y plazos de finalizacin en un(os) programa(s) de actuacin medioambiental. 2. CONSEJOS EN GENERAL Consultar los puntos 4.3.3/4.3.4/4.4.1 y 4.6 de la norma y los anexos correspondientes. Aprovechar el organigrama empresarial existente para integrar la estructura de la Gestin Medioambiental en el mismo. Analizar la creacin de un grupo o comit directivo medioambiental para tratar temas y responsabilidades medioambientales, o aprovechar para ello algn comit ya existente (p.e. de calidad y/o de prevencin). Establecer objetivos realistas y alcanzables, teniendo en cuenta los medios (humanos, econmicos y tcnicos) de los que se disponen. Tener en cuenta que, tanto los objetivos y metas como los programas medioambientales existentes, tienen que ser revisados y modificados ante nuevas actividades, productos y servicios. Cualquier nuevo proceso, producto o servicio debe quedar reflejado en un programa(s) que contemple la variable medioambiental en ellos. Tener presente el informe anual del Balance de Materia (Tablas de Entradas y Salidas del Elemento 13) para establecer nuevos objetivos y metas. Considerar el establecimiento de objetivos y metas en primer lugar sobre los aspectos medioambientales significativos, sin descartar el establecer Otros objetivos de mejora en base al enfoque preventivo que recoge su poltica medioambiental. 3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIN Demostrar el nombramiento formal documentado del Representante de la Direccin, firmado por la misma. (ver por ejemplo el DPT-01 del Elemento 6) Desarrollar y documentar una estructura de responsabilidades para la gestin medioambiental. Los objetivos y metas deben ser coherentes con la poltica medioambiental, (cumplimiento legal, compromisos de mejora continua y de prevencin de la contaminacin), por lo que para su definicin se deben considerar los aspectos medioambientales significativos, las opciones tecnolgicas, los requisitos econmicos, los requisitos legales y otros requisitos, la opinin de las partes interesadas, etc. Los objetivos y metas deben ir asociados a poder ser a indicadores que faciliten su medicin y seguimiento. En caso de no establecer un objetivo sobre un aspecto medioambiental significativo siempre que no exista incumplimiento legal presentar evidencias que justifiquen dicha decisin. Documentar los programas aprobados y firmados por la Direccin. Demostrar el apoyo de la Direccin en la asignacin de recursos. Demostrar que la revisin del sistema esta desarrollada, aprobada y firmada por la Direccin y que se le aplica el control de los registros.

COMENTARIOS AL CAPITULO 1: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 2 de 2

El certificador querr saber cul es el proceso de revisin del sistema por la Direccin, qu informacin se considera, quines estn implicados en el proceso de revisin y cmo se tratan las opiniones de terceras partes interesadas. Por ello, considerar como mnimo los resultados de las auditoras del SGMA, las circunstancias cambiantes (legislacin, procesos, etc.) y el compromiso de mejora continua para estimar la necesidad de cambios en la poltica, los objetivos y otros elementos del SGMA.

4. RESPECTO AL CAPTULO QUE PRESENTAMOS Responsabilidad de la Direccin de la empresa Apartado a). Seala a la Direccin como responsable final de las bases fundamentales del SGMA y responde al apartado 4.4.1 de la Norma, cuando indica que se debe nombrar uno o varios representantes. Apartado b). Responde al requisito contemplado en el apartado 4.6 de la Norma por el que se establece que la Direccin ha de revisar peridicamente el SGMA Apartado c). Indica cmo la Direccin asume la responsabilidad de proveer recursos humanos, tecnolgicos y econmicos para desarrollar implantar y mantener el SGMA, con lo que responde al apartado 4.4.1 de la Norma Apartado d). La Direccin asume el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos con los que la empresa se comprometa. Cargo del Responsable de la gestin del medio ambiente En la descripcin del puesto de trabajo de este cargo (Elemento 6) se recogen ms detalladamente las obligaciones del Responsable de la Gestin Medioambiental. La revisin por la Direccin considerar los temas recogidos en el captulo para evaluar la necesidad de modificar la poltica, los objetivos y otros elementos del sistema.

COMENTARIOS AL CAPITULO 2: ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 3

1. BREVE INTRODUCCIN La UNE EN ISO-14001 en su punto 4.3.1 exige identificar los aspectos medioambientales a) de las actividades, productos y/o servicios b) que la organizacin pueda controlar y sobre el (los) que se pueda esperar que tenga influencia para determinar aquellos que tienen o puedan tener impactos significativos en el Medio Ambiente. Pero si adems consultamos el Anexo A.3.1 descubrimos que en l se recomienda identificar los aspectos medioambientales. c) presentes, pasados y futuros (pg. 17, prrafo 1) d) en condiciones de funcionamiento normales, anormales y en situaciones de emergencia o de accidentes previsibles (pg. 18, prrafo 4) Aunque este Anexo no es de obligado cumplimiento, sino que presenta carcter informativo como el resto de los Anexos de la norma, hemos tenido a bien considerar los puntos (c) y (d) en nuestro procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales, debido a la conexin con el punto 4.4.7 de la norma: Planes de emergencia y capacidad de respuesta, que habla de identificacin de situaciones de emergencia que puedan generar impactos medioambientales. En cualquier caso, usted decide si considerar solo los apartados a y b, o ampliar la identificacin de los apartados c y d. (a) El trmino actividades engloba todas aquellas operaciones relacionadas con el proceso de tratamiento o fabricacin del producto comercial desde la recepcin y descarga de materiales, hasta el embalaje, almacenamiento y carga en transportes de distribucin. En cuanto a los productos, resultado de la actividad productiva, no es obligatorio hacer un anlisis del ciclo de vida de los mismos. Pero ya que los aspectos asociados a su fabricacin se han recogido en el trmino actividad, aqu se pueden considerar los aspectos asociados al uso y desuso de estos productos por parte del cliente final, como por ejemplo que el producto genere poco ruido, consuma poca energa, que su diseo considere unificar materiales en cuanto a su composicin para generar menor variedad de residuos, que las sustancias que contengan sean lo menos txicas posibles, que a poder ser sean reciclables, etc. Se entiende por servicios aquellas operaciones que no constituyen directamente parte de un proceso productivo o de fabricacin, pero que la organizacin hace uso de ellos por su relacin con el mismo. Incluiramos aqu el mantenimiento de equipos, servicios de limpieza, laboratorios, transporte, botiqun, etc.

(b) Un aspecto medioambiental que no se puede controlar es el equivalente a esa parte o elemento de las actividades, productos o servicios sobre el que no se puede incidir o actuar por falta de capacidad de la organizacin. En ocasiones, las propias exigencias de los clientes en cuanto a la composicin del producto o utilizacin de sustancias qumicas especficas, limitan el campo de actuacin y

COMENTARIOS AL CAPITULO 2: ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 2 de 3

de control de la propia organizacin sobre el mismo. (c) El trmino presentes hace referencia a los aspectos asociados al momento actual de la organizacin y de sus actividades, productos y servicios. En cuanto a los denominados aspectos medioambientales pasados, hacen alusin a aquellos que ya se dieron y que normalmente estn relacionados con contaminacin de suelos. Los aspectos futuros, se suponen aquellos que requerirn de un control, an despus de que la actividad productiva haya desaparecido. (Por ejemplo, gestin de un vertedero controlado propiedad de la organizacin cuando sta ya no fabrique). (d) Se entiende por condiciones normales, las del rgimen cotidiano y usual de la produccin; y por condiciones anormales, las de parada y arranque de la actividad. De las situaciones de emergencia previsibles y los incidentes y accidentes potenciales, se pueden deducir los riesgos medioambientales potenciales. 2. CONSEJOS EN GENERAL Consultar el punto 4.3.1 de la norma y su anexo correspondiente Medir y evaluar los impactos medioambientales y establecer cuales son ms significativos resulta econmica y tcnicamente casi imposible. Lo ms habitual entonces, es evaluar los aspectos medioambientales que una organizacin presenta, al compararlos entre si aplicando unos criterios de significancia determinados. Hay que aclarar, que no existe una metodologa estandarizada para la identificacin y evaluacin de los aspectos medioambientales y que la norma tampoco especifica cuales son dichos criterios de significancia. Pero por lo general, se reconoce el emplear criterios de carcter medioambiental como la magnitud (cantidad, volumen, extensin o frecuencia) y la toxicidad o peligrosidad. En ocasiones, incluso se pueden considerar datos del entorno receptor (sensibilidad) o la propiedad de biodegradabilidad que presenta una sustancia. As mismo, se recomienda que la metodologa de evaluacin de aspectos presente las siguientes caractersticas: 1. Sencilla y entendible - con criterios medioambientales bien definidos 2. Reproducible para que diferentes personas lo puedan aplicar en cualquier momento. 3. Verificable por terceras partes, para lo cual los datos utilizados deben ser comprobables (fuente de obtencin y fiabilidad) De la evaluacin, obtendremos un registro de los aspectos medioambientales significativos. La norma no obliga a establecer objetivos y metas sobre todos los aspectos significativos al mismo tiempo, pero s requiere a la organizacin que los considere a la hora de establecer sus objetivos medioambientales. La decisin de no establecer un objetivo de mejora sobre un aspecto medioambiental significativo debe quedar justificado. Para ello la organizacin puede establecer sus propios criterios de priorizacin de actuacin. (ver PRO 02 Establecimiento de Objetivos, Metas y Programas Medioambientales)

COMENTARIOS AL CAPITULO 2: ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 3 de 3

Registro de todos los Aspectos Medioambientales

Criterios de Significancia

Registro de Aspectos Medioambientales Significativos

Criterios de Priorizacin de Actuacin

Objetivos y Programas Medioambientales

Cabe recordar que de cara a la certificacin no deberan existir incumplimientos legales.

3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIN Documentar el procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales Mantener la documentacin actualizada implica considerar los aspectos significativos de cualquier nueva actividad, producto o servicio y documentarlo. Presentar evidencias de que a la hora de establecer objetivo medioambientales se han tomado en cuenta los aspectos medioambientales significativos. 4. RESPECTO AL CAPTULO QUE PRESENTAMOS El proceso de la identificacin y la evaluacin de la relevancia de los aspectos medioambientales se realiza en dos pasos: primero, identificacin de aspectos ambientales, y segundo determinar cules son significativos. Este captulo se complementa con el procedimiento correspondiente Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales y formularios asociados. Identificacin de aspectos ambientales En este paso se trata de establecer qu procesos o partes de la organizacin presentan alguna interaccin con el medio ambiente, es decir, presentan algn aspecto ambiental que puede repercutir sobre el entorno. Determinacin de la significancia Se ha considerado que para la determinacin de la significancia del aspecto slo se van a tener en cuenta dos criterios: la magnitud, que de alguna forma mide la cantidad, el volumen, la extensin o la frecuencia y la peligrosidad o toxicidad. Con estos dos criterios podemos aproximarnos a determinar la gravedad del impacto producido.

Productos IHOBE, S.A. relacionados con el tema: Libros Blancos Sectoriales para la minimizacin de Residuos y Emisiones. Una aproximacin a los aspectos medioambientales del sector. Taller de trabajo ISO-14001 y Gua asociada: Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales

COMENTARIOS AL CAPITULO 3: CONTROL DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 2

1. BREVE INTRODUCCIN Un Sistema de Gestin Medioambiental verdaderamente vlido (y certificable) debe asegurar el cumplimento de los requisitos derivados tanto de la legislacin y reglamentacin medioambiental, as como los derivados de permisos y autorizaciones administrativas vinculantes que le son de aplicacin, sin olvidar el cumplimiento de esos otros requisitos (compromiso medioambiental corporativo, especificacin de un cliente, etc) a los que la organizacin se acoge voluntariamente. 2. CONSEJOS EN GENERAL Consulte el punto 4.3.2 de la norma y su anexo correspondiente Primeramente habr de identificar la legislacin medioambiental aplicable, para despus extraer de ella aquellos requisitos especficos que le son de obligado cumplimiento. Recordar que adems, se deben considerar igualmente los requisitos extrados de licencias, permisos y autorizaciones administrativa a los que la empresa est sometida, ya que en ellos pueden aparecer particularizados requisitos legales para nuestra actividad (por lo general de carcter ms restrictivo). Su SGMA debera detectar cundo se procede un incumplimiento y tener establecido el mecanismo de actuacin para subsanarlo. Cabe recordar que de cara a la certificacin no deberan existir incumplimientos legales. La tramitacin y obtencin de permisos y autorizaciones, en muchas ocasiones va asociada a la elaboracin de memorias, proyectos, adecuacin de instalaciones, supervisin externa, etc. Todo ello hace que el proceso en cada caso, se demore en el tiempo, y por ello es muy recomendable que la organizacin planifique e inicie la gestin de la obtencin de los permisos y autorizaciones pendientes, cuanto antes, casi de inmediato tras la revisin medioambiental inicial. Cuando en ocasiones, la obtencin de un permiso o autorizacin se retrasa por causas ajenas a la gestin de la propia organizacin, demuestre su esfuerzo y seguimiento continuo del tema para acelerar dicho proceso a travs de peticiones documentadas (con sello de entrada o acuse de recibo) y reiteradas al organismo correspondiente del que depende. 3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIN Demostrar el cumplimiento de los requisitos de la legislacin medioambiental y de los permisos y autorizaciones aplicables a su actividad. Desarrollar por escrito, la sistemtica de identificacin y actualizacin de los requisitos legales y otros requisitos aplicables Elaborar un registro con los requisitos legales y otros requisitos que afectan a su empresa (Podra aprovechar el modelo presentado en el Elemento 11) Mantener ese registro actualizado. Demuestre como acta al detectar un incumplimiento legal, relacionndolo con su procedimiento de acciones correctoras. En situaciones en que la demora administrativa no nos permite demostrar la concesin o no de un permiso o autorizacin tramitado, presente evidencias de haber realizado todo aquello que usted puede asumir y que se le pueda atribuir.

COMENTARIOS AL CAPITULO 3: CONTROL DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 2 de 2

En ocasiones, la entidad certificadora puede requerir que la organizacin considere como requisitos legales aplicables, requisitos derivados de legislacin referente a instalaciones industriales de riesgo como son el almacenamiento de sustancias peligrosas, los centros de transformacin con PCBs, etc. con lo cual habr de cumplir con los requisitos recogidos en la correspondiente legislacin en cuanto a acondicionamiento del lugar, controles, registro de alta en el departamento de industria, etc.

4. RESPECTO AL CAPTULO QUE PRESENTAMOS Asegurar que se conocen los requisitos legales y de otro tipo que la organizacin debe cumplir, en el campo del medio ambiente requiere de tres pasos fundamentales: Obtener la informacin, analizarla e identificar los aplicables, e introducir las modificaciones oportunas en el SGMA para cumplir con los nuevos requisitos. Desarrollo La obtencin optimizada de la informacin relativa a la nueva normativa ambiental o a las modificaciones de las ya existentes, entraa algunas dificultades, como consecuencia de la gran dispersin de competencias entre los diferentes estamentos pblicos (europea, estatal, autonmica y local). Existen varias alternativas para la obtencin de esta informacin, pero en cualquier caso, siempre habr que demostrar que se opera segn lo establecido por la organizacin y con la periodicidad determinada. El siguiente paso a dar es la interpretacin de la informacin, la evaluacin de hasta qu punto afecta a la organizacin, cosa que debe realizarse por medio de personal suficientemente versado en la interpretacin de los textos legales; a veces es necesario recurrir a expertos externos, situacin de la que tambin habr que dejar constancia en este captulo. Finalmente, se introducen todos los cambios necesarios en el SGMA para asegurar que se cumplen los requisitos y se actualiza el listado de requisitos legales y otros requisitos, y las Fichas de evaluacin del cumplimiento de la legislacin medioambiental.

Productos IHOBE, S.A. relacionados con el tema: Manual Prctico de Legislacin Ambiental para la Industria Vasca (2 Edicin) Versin on line- operativo a final del 2000 Versin impresa disponible en el 2001 Manual de Tramitaciones Administrativas Ambientales (publicacin en 2001) Versin impresa disponible en el 2001 Taller de Trabajo ISO-14001 y Gua asociada: Legislacin Medioambiental Identificacin y actualizacin

COMENTARIOS AL CAPITULO 4: FORMACIN, SENSIBILIZACIN Y COMPETENCIA PROFESIONAL

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 1

de 2

1. BREVE INTRODUCCIN Sobra decir que, el desarrollo e implantacin de un Sistema de Gestin Medioambiental en una organizacin empieza por la formacin inevitable en dicha materia de la persona(s) asignada(s) como responsable(s) del proyecto. Si adems nos acogemos al principio, de que el SGMA es responsabilidad de toda la organizacin, ello obliga a que toda la organizacin deba ser necesariamente instruida en cuanto a sus funciones y responsabilidades en el modo apropiado, y en lo referente a la repercusin medioambiental de sus actuaciones en el marco del nuevo sistema. 2. CONSEJOS EN GENERAL Consulte el punto 4.4.2 de la norma y su anexo correspondiente Sensibilizar y formar al personal es fundamental para conseguir su involucracin en el SGMA. Los resultados registrados de la revisin medioambiental inicial tambin pueden servir para identificar necesidades de formacin. En todo caso, el personal relacionado con operaciones, instalaciones o servicios asociados a aspectos medioambientales significativos o a accidentes potenciales o situaciones de emergencia debern recibir la formacin adecuada para reducir el impacto previsible. El nivel de detalle de la formacin es muy amplio y puede ser desde: (a) genrica o de sensibilizacin de todos en cuanto al proceso de implantacin del SGMA y sus beneficios para la organizacin, y en cuanto a la poltica y los objetivos medioambientales; (b) formacin ms concreta para el personal cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre el medio ambiente, (c) muy especfico sobre el mantenimiento y auditoras del SGMA, por ejemplo para el responsable medioambiental y los auditores internos. Informe a su personal de las mejoras obtenidas despus de las sesiones y/o cursos de formacin especfica que hayan recibido. La expresin competencia profesional adecuada, hace referencia a un perfil concreto que la empresa por lo general, debe establecer para los cargos con mayor implicacin en el SGMA (por ejemplo: el Responsable del SGMA, el auditor interno, el responsable de produccin y el responsable de mantenimiento) partiendo de la experiencia, trayectoria, formacin y caractersticas del personal de que dispone la organizacin para ajustarse a las necesidades derivadas del SGMA. 3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIN Demuestre el procedimiento documentado de cmo identifica las necesidades de formacin y donde las registra. Demuestre haber transmitido la importancia de cumplir la poltica medioambiental y los requisitos bsicos del SGMA, los beneficios de una correcta gestin y las consecuencias de la falta de seguimiento de los procedimientos establecidos, llevando a cabo por ejemplo sesiones de sensibilizacin a todo el personal y llevando un registro de las mismas. Demuestre que su organizacin contempla y ejecuta la formacin adecuada del personal incluyendo a los subcontratistas que pudieran operar en su emplazamiento, cuya actividad pueda generar un aspecto significativo sobre el medio ambiente. Presente un plan de formacin (puede ser el general de la organizacin) que considere temas medioambientales y pruebas documentadas de que se han llevado a cabo (justificantes de asistencia, certificados, registro de cursos internos, etc).

COMENTARIOS AL CAPITULO 4: FORMACIN, SENSIBILIZACIN Y COMPETENCIA PROFESIONAL

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 2

de 2

4. RESPECTO AL CAPTULO QUE PRESENTAMOS En este captulo se muestra cmo se acta para conseguir la sensibilizacin medioambiental del personal y la formacin necesaria para poder desarrollar su cometido de forma satisfactoria, en lo que a medio ambiente se refiere. Segn la materia objeto de formacin, se puede asumir internamente o se debe recurrir a expertos externos. Matriz de responsabilidades Se ha establecido que los aspectos relacionados con la identificacin y la planificacin de las necesidades de formacin sean responsabilidad de la direccin de produccin y del responsable ambiental respectivamente. Por el contrario, los relacionados con impartir la formacin, recaern en el personal que la realiza. Desarrollo El primer paso fundamental en la formacin del personal es la Iniciacin de nuevos empleados. Se realiza en base a un cuestionario. Por medio de ella se asegura que el nuevo personal recibe una serie de nociones bsicas. (FOR 09) La formacin especfica y las Sesiones de Sensibilizacin se llevarn a cabo segn el Plan de Formacin y Sensibilizacin. (FOR 07). Se registrarn segn lo establecido para cargos externos o para cursos internos y sensibilizacin (FOR 08). El Responsable del SGMA archivar tales registros.

Productos IHOBE, S.A. relacionados con el tema: Vdeos disponibles: Produccin Limpia ISO-14001, una oportunidad para su empresa Tecnologas limpias en el repintado de automviles Carteles Beneficios de la Produccin Limpia Cmo lavar mejor sus piezas ahorrando agua? Talleres de Trabajo ISO-14001 y Guas asociadas Jornadas ISO-14001 Jornadas de Puertas Abiertas (en colaboracin con ADEGI) Publicaciones Minimizar residuos es rentable: cinco razones para demostrarlo a la Gerencia de su empresa Revistas de Produccin Limpia (Urdaibai / Deba Garaia / Goierri-Alto Urola): 100 ejemplos

COMENTARIOS AL CAPITULO 5: COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 2

1. BREVE INTRODUCCIN Si la comunicacin interna se refiere al flujo intercambio de informacin que se da entre los diversos niveles y funciones de la organizacin; la comunicacin externa se refiere a la que se da con terceras partes interesadas externas. En cualquiera de los casos, habr que establecer quin es el responsable y cmo se van a desarrollar por la organizacin. 2. CONSEJOS EN GENERAL Consulte el punto 4.4.3 de la norma y su anexo correspondiente Fomenten en lo posible la comunicacin interna: ascendente, descendente y horizontal. Para ello tendrn que establecer los canales oportunos en cada caso. La comunicacin interna se debe entender como fuente de informacin muy valiosa para la mejora del SGMA, y no como una ventana abierta para que critiquen el trabajo de uno constantemente. Saque provecho de las sugerencias o propuestas de mejora que le presenten. Comunique al personal mediante grficos/figuras/etc. el grado de avance de los programas medioambientales en los que participan y reconozca pblicamente su esfuerzo cuando alcancen los objetivos y metas establecidas. Recuerde que est obligado a recoger y documentar y responder siempre a las consultas externas relevantes. La elaboracin de un informe medioambiental pblico no es requisito de la norma UNE EN ISO-14001/96, pero si la organizacin se autoasigna la elaboracin de un informe medioambiental pblico y su distribucin a partes externas interesadas y no lo cumple as, tendr una no conformidad contra su propio sistema. Valore las ventajas e inconvenientes de esta iniciativa! Existen diferentes alternativas que usted puede adoptar para comunicar los resultados y beneficios de su SGMA al exterior: prensa, foros, participacin en vdeos divulgativos, etc 3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIN Demostrar el procedimiento documentado que establece el mecanismo de comunicacin interna a todos los niveles de la organizacin y de comunicacin externa. Demostrar el registro de consultas externas recibidas y las decisiones adoptadas al respecto sobre todo de las relevantes. Dejar constancia del carcter pblico de la poltica medioambiental Demostrar que el personal, incluidos los subcontratistas que trabajan en la propia empresa, conoce las vas de comunicacin interna existentes y su funcionamiento, y si puede presente constancia de que las han utilizado. Demuestre la trazabilidad del tratamiento dado a determinadas sugerencias internas. 4. RESPECTO AL CAPTULO QUE PRESENTAMOS Por medio de este captulo, se abordan dos campos diferentes: el de la comunicacin interna y el de la externa, ambos sobre cuestiones medioambientales. Comunicacin interna Por medio de la comunicacin interna, no slo se consigue que todo el personal comprenda el Sistema de Gestin Medioambiental bajo cuyas directrices se trabaja, sino que se asegura que se reciben y aportan sugerencias que puedan contribuir a su mejora,

COMENTARIOS AL CAPITULO 5: COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 2 de 2

con lo que se logra una mejora continua de la interaccin con el medio ambiente. La comunicacin tiene que ser ascendente, descendente y horizontal. Para conseguirlo se presentan varias alternativas: cada uno de ellos incide ms en alguno de los canales y entre todos se logra cubrir totalmente la necesidad. Desarrollo de la Comunicacin externa La comunicacin externa nace, fundamentalmente, como respuesta a algn tipo de demanda de una parte interesada del exterior: La Administracin necesita ampliar datos para la concesin de permisos, El gestor requiere informacin para aceptar nuestros residuos Los vecinos solicitan ampliar informacin o tienen quejas Los medios de comunicacin, centros de formacin, asociaciones, etc. piden colaboracin o informacin,

Pero en ocasiones, puede surgir como una necesidad de la propia organizacin por transmitir informacin sobre su SGMA, por ejemplo, al Servicio de Bomberos de la zona sobre las caractersticas del Plan de Emergencia de la empresa o de los productos qumicos y/o sustancias peligrosas que utiliza o almacena, etc. La variedad de tipos de demanda que se puede dar es tan grande que resulta difcil establecer una pauta comn. En este Sistema la organizacin no limita la comunicacin externa a ninguna parte interesada, pero si puede determinar, el contenido de la respuesta a dar en funcin de la parte interesada a la que sta va dirigida.

Productos IHOBE, S.A. relacionados con el tema: Taller de Trabajo ISO-14001 y Gua asociada: Motivacin del personal (motivacin y comunicacin) Jornadas de Puertas Abiertas Casos Prcticos de Referentes Ambientales: publicacin de experiencias medioambientales innovadoras y transferibles.

COMENTARIOS AL CAPITULO 6: SISTEMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 2

1. BREVE INTRODUCCIN Para que una organizacin pueda entender y hacer entender su Sistema de Gestin Medioambiental requiere que la descripcin de los elementos bsicos, la interrelacin entre los mismos y las referencias e informacin ms detallada estn recogidas en formato papel o electrnico. 2. CONSEJOS EN GENERAL Consulte el punto 4.4.4 de la norma y su anexo correspondiente Elaborar un Manual para el Sistema de Gestin Medioambiental no es requisito de la Norma, pero es muy recomendable y prctico, ya que proporciona una visin global de su SGMA. Tenga presente que el Manual del SGMA, es un documento gua para el desarrollo, el control y la auditora de su Sistema de Gestin Medioambiental. 3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIN Analice y familiarcese con la Documentacin vigente del SGMA, con el Indice del Manual del SGMA, con las interrelaciones de los diferentes captulos, procedimientos e instrucciones del SGMA que refleja la tabla de Trazabilidad de la documentacin del SGMA, as como con la correspondencia de los diferentes captulos con los requisitos de la Norma. La Introduccin del Manual en el Elemento 1, recoge toda esta informacin. 4. RESPECTO AL CAPTULO QUE PRESENTAMOS Conscientes de que las tendencias futuras marcarn a las empresas a que se rijan por un sistema de gestin integrado (medio ambiente, calidad, prevencin de riesgos laborales, etc.), se ha diseado un sistema verstil, sencillo y abierto, que fcilmente puede incorporar elementos correspondientes a estos otros campos de la gestin empresarial. Estructura de la documentacin del sistema Se ha adoptado la forma piramidal para representar cmo unos elementos determinados (la poltica, el Manual del SGMA, los procedimientos e instrucciones y los formularios) presiden todo el sistema, mientras que otros lo sustentan como base del mismo. A lo largo del Manual del SGMA (Elemento 1), se van a describir las diferentes partes y se harn las referencias oportunas a los distintos documentos. Manual de Gestin (Elemento 1) El Manual de Gestin puede entregarse a personas no contempladas en la Lista de Distribucin: se tratara de ejemplares no controlados. La Direccin decide a quin se entrega algn ejemplar (ver 6.2). El Manual de Gestin se estructura en captulos con paginacin independiente, con el objetivo de agrupar los temas de forma ordenada y fcilmente comprensible (ver Tabla de correspondencia de los captulos con los requisitos de la norma UNE EN ISO-14001/96 en la Introduccin del Manual de Gestin). La estructuracin en captulos independientes permite que una modificacin slo afecte al captulo correspondiente. Hay una Lista de documentacin vigente del SGMA en la

COMENTARIOS AL CAPITULO 6: SISTEMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 2 de 2

introduccin del Manual (Elemento 1) que contiene el estado de revisin actual de los documentos, el cargo responsable de su elaboracin y la fecha de la misma. Esta lista debe estar revisada por el Responsable de Gestin ambiental y aprobada por la Direccin. Procedimientos e Instrucciones ambientales (Procedimientos, Instrucciones de trabajo e Instrucciones de control) (Elementos 2-4) Cada organizacin juzga el alcance que necesita con respecto a esta documentacin, en funcin del grado de detalle al que quiere llegar. Normalmente esto va a estar relacionado con la complejidad de la organizacin y de sus procesos productivos en lo que se refiere a las interacciones con el medio ambiente. De igual forma a como sucede en el caso de los captulos del Manual, los procedimientos, instrucciones de trabajo e instrucciones de control se recogen en el listado de documentacin vigente del SGMA que muestra el estado de revisin de la versin ms actual y de aplicacin de cada documento. Formularios (Elemento 5) Los formularios vacos son plantillas estandarizadas donde se recogen de forma operativa y sintetizada las anotaciones ambientales convirtindose una vez cumplimentados en registros del sistema. Existe un Listado de Registros en el que figura, entre otras cosas, el lugar donde son archivados estos formularios ya rellenados. Esto ser tratado con ms profundidad en el captulo 12, dedicado a los registros.

Documentacin auxiliar del sistema. Los planes de emergencia, la descripcin de puestos de trabajo, los informes resultantes de auditoras internas o externas y revisiones por la Direccin, los informes de analticas y mediciones y otros muchos documentos conforman este amplio bloque igualmente necesario para soportar un SGMA. Los informes internos de auditoras, revisiones por la Direccin, as como los informes externos de auditoras, analticas y mediciones, etc. tambin son registros a considerar en el Listado de Registros arriba citado.

Productos IHOBE, S.A. relacionados con el tema: Talleres de Trabajo ISO-14001 y Guas asociadas Planificacin del Proyecto ISO-14001 Elaboracin de documentacin de un Sistema de Gestin Medioambiental

COMENTARIOS AL CAPITULO 7: CONTROL DE LA DOCUMENTACIN

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 2

1. BREVE INTRODUCCIN Tan importante como tener establecidas las fuentes que nos proporcionen informacin de los elementos bsicos de un SGMA, sus interrelaciones y otras referencias del SGMA, es el asegurar que esta informacin est localizada, sea regularmente examinada para valorar su adecuacin y revisada y aprobada cada cierto tiempo por personal. Adems, su distribucin all donde sea necesaria, facilitar la operativa del personal de acuerdo a las ltimas decisiones adoptadas por la empresa. 2. CONSEJOS EN GENERAL Consulte el punto 4.4.5 de la norma y su anexo correspondiente El estado de revisin de un documento puede variar bien porque haya sido examinado para valorar su adecuacin o bien porque haya sido revisado en el marco de lo establecido por la empresa (p.e. cada 2 aos) para el control de la documentacin del sistema. El SGMA debiera diferenciar dos grandes grupos de documentos: los controlados y los no controlados. Entre los primeros, estaran aquellos documentos de los cuales depende el desarrollo, implantacin y mantenimiento del SGMA. Estos deben ser adems de revisados, modificados y actualizados regularmente, distribuidos tanto interna (p.e. Direccin general, Directores de departamento, ...) como externamente (p.e. Administracin autonmica o local), por lo que interesa que estn en su versin ltima. Consideraremos como no controlados aquellos documentos que no van a ser actualizados tras su distribucin (p.e. entrega de una copia del manual a un conocido interesado en el tema). 3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIN Tener claro lo procedimentado para revisar, modificar, aprobar y poner en marcha un nuevo documento; y para sustituir y archivar uno obsoleto. Tener claro como identificar, localizar y conservar ordenadamente los diferentes documentos. Diferenciar el carcter de documento controlado y el de no controlado. Asegurarse de la disponibilidad de los documentos en vigor en los puestos de trabajo en los que se consideren necesarios y en los que su falta pudiera dar u ocasionar algn impacto medioambiental. 4. RESPECTO AL CAPTULO QUE PRESENTAMOS Los documentos del Sistema de Gestin Medioambiental se clasifican en diferentes niveles. El nivel denominado auxiliar, engloba una gran variedad de documentos representados en la base de la pirmide del captulo 6 sobre el Sistema de Gestin Medioambiental, en el que se detallan los diferentes tipos de documentos que conforman este grupo. Algunos de los documentos de dicho grupo no siempre necesitan estar incluidos en la lista Documentacin vigente del SGMA o tener una Lista de distribucin, como puede ser el caso de documentos oficiales (autorizaciones, permisos, etc.), o las Tablas de entradas y salidas siempre que se tenga claro cual es su localizacin (ver Lista de Registros).

COMENTARIOS AL CAPITULO 7: CONTROL DE LA DOCUMENTACIN

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 2 de 2

Elaborar o modificar documentos Este desarrollo de la accin de elaborar o modificar documentos proporciona todos los pasos a seguir. En lo que se refiere a la sustitucin de documentos, se hace hincapi en la retirada del documento obsoleto; para de ste modo evitar el dar lugar a errores operativos o de sistema. nicamente el responsable ambiental conserva un ejemplar de documento obsoleto para poder realizar un control de cambios en tiempo pasado. Tambin puede servir para justificar registros que se han hecho bajo instrucciones que actualmente no estn en vigor, pero que fueron correctas en el momento en que se hicieron. Procesamiento informtico de datos Slo se aplica para el caso concreto de llevar el SGMA de forma informatizada.

Productos IHOBE, S.A. relacionados con el tema: Taller de Trabajo ISO-14001 y Gua asociada: Elaboracin de documentacin de un Sistema de Gestin Medioambiental

COMENTARIOS AL CAPITULO 8: CONTROL OPERACIONAL

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 9

1. BREVE INTRODUCCIN El proceso de mejora continua de la organizacin, equivalente a la mejora de su comportamiento medioambiental, est supeditado a eliminar o a reducir sus impactos sobre el medio ambiente. Se entiende entonces que, uno de los primeros pasos a dar en esta direccin es el control de las operaciones y actividades que: a) estn asociadas a los aspectos medioambientales significativos, (identificados en la revisin medioambiental inicial o con posterioridad), b) estn relacionadas a sus objetivos y metas o c) cuya falta de control pudiera llevar al incumplimiento de la poltica medioambiental de la organizacin en lo que se contempla el cumplimiento de la legislacin, la prevencin de la contaminacin y la mejora continua. De forma genrica, el Control Operacional engloba todas aquellas disposiciones de la Organizacin para asegurar que no se generen impactos medioambientales o se mejoren los existentes. 1.A. Control de Aspectos Medioambientales significativos y cumplimiento legal Consecuentemente, el control operacional implica que en primer lugar habr que identificar las operaciones y actividades en las que se generan los aspectos significativos de la organizacin y que estn ligados a los objetivos, metas o a la poltica medioambiental de la misma. Durante la revisin medioambiental inicial y/o en la identificacin de los aspectos medioambientales se detectarn la mayora. El siguiente paso ser el de establecer las referencias o lmites que estos aspectos significativos a controlar deben cumplir. Estas referencias bien pueden venir impuestas por la legislacin medioambiental o por otros requisitos a los que la empresa se acoge voluntariamente; o bien son referencias o lmites que derivan de lo que se recoge en la poltica medioambiental o en los indicadores de los objetivos y metas definidos por la empresa. En cualquiera de los casos, los denominaremos Criterios de aceptacin y rechazo. A continuacin habr que disear para cada caso el sistema de vigilancia o sistema de control adecuado y planificarlo en procedimientos, instrucciones que recojan las disposiciones especficas del control como p.e. parmetros a controlar (temperatura, filtros, ), planes de mantenimiento, de analticas, etc. La documentacin creada para el control operacional debe asegurar como mnimo el cumplimiento de requisitos legales que existan al respecto. Es de especial inters la definicin de actuaciones para subsanar las situaciones de rechazo o de no conformidad (desviaciones sobre lo planificado) que pudieran darse. Es decir, habr que dejar bien claro, que hay que hacer en caso de que el parmetro a controlar no cumpla con los criterios de aceptacin establecidos. En ocasiones, el sistema de control est ntimamente ligado a la ejecucin en paralelo de mediciones con equipos o instrumentos apropiados para ello y de estas mediciones se obtendrn unos registros de las medidas realizadas. Otras veces sin embargo, las

COMENTARIOS AL CAPITULO 8: CONTROL OPERACIONAL

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 2 de 9

mediciones no sern necesarias y bastar con actuar segn las pautas de comportamientos, de trabajo o de gestin que el sistema de control diseado anteriormente establece. Ejemplos de Control Operacional vinculados a aspectos medioambientales significativos.
Aplicabilidad Finalidad Control sobre Actividad de gestin de lodos procedentes del lavado de gases Algunas disposiciones de control Recopilacin de requisitos aplicables Gestionar con Gestor autorizado Documento de aceptacin del gestor autorizado Documentos de control y seguimiento Notificacin a Viceconsejera, Etc Recopilacin de requisitos aplicables Plan de mantenimiento (de quemadores, de filtros de manga, etc) Temperaturas de combustin Recopilacin de requisitos aplicables Plan de mantenimiento de la planta de tratamiento Etc

Sobre todas las Control de los instalaciones o aspectos actividades que medioambientales presenten significativos aspectos Cumplimiento legal de medioambientales lmites o niveles significativos aplicables Evitar desviaciones en relacin a la poltica, a los objetivos y metas de la organizacin, y a otros requisitos a los que la empresa se adhiera voluntariamente Evitar impactos medioambientales significativos

Instalacin de depuracin de emisiones a la atmsfera por chimenea

Instalacin: Vertidos de aguas residuales -

Algunos ejemplos de Procedimientos / Instrucciones de Control Operacional: Control de vertidos Control de equipos de depuracin Control de emisiones Gestin de residuos Control de consumos Control de almacenamiento de disolventes Mantenimiento de depsitos de materias primas corrosivas Arranque y parada de planta Limpieza de planta

1.B. Control de Prevencin de la Contaminacin y mejora continua Si en el apartado 1.A. se explica la sistemtica del control de las operaciones asociadas a los aspectos medioambientales significativos y/o de las sometidas al cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios especficos, en este apartado se recoge la sistemtica que la propia empresa se autoimpone para todo el emplazamiento, en base a los principios de la prevencin de la contaminacin y de la mejora continua que en su poltica medioambiental defiende.

COMENTARIOS AL CAPITULO 8: CONTROL OPERACIONAL

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 3 de 9

Tambin en este apartado habr que identificar lo que hay que someter a control, bien para reducir consumos de materiales, agua y energa, bien para reducir generacin de vertidos, residuos y emisiones en los mismos. De igual modo, habr que establecer criterios medioambientales operativos de aceptacin/rechazo para tomarlos como referencia, en este caso con carcter bsicamente preventivo o de minimizacin del impacto. Por supuesto, habr que establecer un sistema de vigilancia, planificarlo y registrarlo. Este apartado establece el marco de operacin idneo para actuar por ejemplo, sobre aspectos medioambientales detectados, que tras someterlos a evaluacin no resultaron clasificados como significativos, pero que sin embargo, resulta relativamente fcil abordarlos porque no requieren ni grandes esfuerzos, ni grandes inversiones y sin embargo el beneficio medioambiental es atractivo e incluso pueden estar ligados aquellos Otros objetivos de mejora del PRO 02. Ejemplos de Control vinculado a la Prevencin de la Contaminacin.
Aplicabilidad Finalidad Sobre todas las Prevenir impactos operaciones o medioambientales en actividades que general presenten Minimizar impactos potencial de medioambientales en prevencin o de general minimizacin de Dar respuesta al sus impactos compromiso de medioambientales prevencin de contaminacin y de mejora continua que recoge la poltica, y los Otros objetivos y metas establecidas para tal fin Control sobre Algunas disposiciones de control Baos de - Aumento del tiempo de escurrido de las piezas sucias desengrase para: y valores que - Aumentar la vida - Parmetros determinen cuando se considera til del bao que el bao est agotado y se debe - Generar menor cambiar volumen de aguas residuales - Registros de las operaciones - Plan de mantenimiento, etc Consumo de - Pedidos en envases de mayor capacidad para generar menos sustancias residuos peligrosos de envases peligrosas Incluir en contrato la obligacin de Contratacin de cumplir las normas de actuacin servicios medioambiental para contemplado subcontrataciones en la empresa especificaciones medioambientales (separacin selectiva de residuos, para evitar aprobacin por la organizacin del impactos mayores empleo de sustancias peligrosas, etc) medioambientales Adquisicin de Requisitos en documento de productos/equipos incluidos adquisicin (ver FOR 20:) - bajos niveles de ruido - adjuntar ficha de seguridad del producto - ofertar productos alternativos menos txicos - evitar excesos de embalaje

COMENTARIOS AL CAPITULO 8: CONTROL OPERACIONAL

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 4 de 9

2. CONSEJOS EN GENERAL 2.A Control de Aspectos Medioambientales significativos y cumplimiento legal

Consulte el apartado 4.4.6 de la norma. Para definir por primera vez los puntos que requieren control operacional en su organizacin, debe considerar sus aspectos medioambientales significativos. El informe de la revisin inicial le puede servir de ayuda. Dejar por escrito (en procedimientos o en instrucciones) la sistemtica o metodologa de control cuando se prevea que su ausencia pueda dar lugar a problemas o desviaciones que tengan o pudieran tener impacto medioambiental significativo. Recuerde que el diseo del control operacional de su organizacin, tiene que ser, especfico y acorde a las caractersticas particulares de su empresa. No olvide que la norma le obliga a incluir en su poltica medioambiental el compromiso del cumplimiento de la legislacin medioambiental que le es de aplicacin.

2.B. Control de Prevencin de la Contaminacin y Mejora Continua Consulte el apartado 4.4.6 y 4.3.1 de la norma y el anexo de este ltimo. Recuerde que adems de los aspectos medioambientales significativos y del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, en su organizacin pueden existir ms campos de actuacin medioambiental. No olvide que est obligado a incluir en su poltica medioambiental los compromisos de la prevencin de la contaminacin y de la mejora continua. Estos dos conceptos prevencin y mejora continua, se pueden aplicar sobre toda la organizacin, y pueden dar lugar a la definicin de Otros objetivos de mejora.

3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIN 3.A. Control de Aspectos Medioambientales significativos Demuestre que para el control operacional, su organizacin ha considerado todas las operaciones y actividades relacionadas con sus aspectos medioambientales significativos y aquellas instalaciones y actividades asociadas a requisitos o lmites legales especficos. Determine claramente cules son las disposiciones establecidas por la empresa para asegurar el cumplimiento de requisitos o lmites legales o de permisos y autorizaciones; y/o de objetivos y metas, as como las actuaciones ligadas a las mismos. Debe aplicar el control operacional sobre el diseo de su producto, los subcontratistas que trabajen en sus instalaciones y el mantenimiento de sus instalaciones si stos estn relacionados con un aspecto medioambiental significativo.

COMENTARIOS AL CAPITULO 8: CONTROL OPERACIONAL

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 5 de 9

3.B Control de Prevencin de la Contaminacin y Mejora Continua Demuestre que dentro de su control operacional se consideran la subcontratacin de servicios o la adquisicin de productos y que ha establecido requisitos medioambientales para ambos casos, si es que tienen incidencia ambiental. Establezca disposiciones de diseo para sus productos de forma que resulten menos lesivos para el medio ambiente. 4. RESPECTO AL CAPTULO QUE PRESENTAMOS En este captulo describimos cmo acta la organizacin para: eliminar o reducir las repercusiones ambientales de los aspectos medioambientales significativos y para evitar desvirtuar el SGMA que en su organizacin se ha implantado, al eliminar o reducir las desviaciones sobre la poltica, objetivos y metas medioambientales de la empresa. Desarrollo Genrico Con la identificacin de aspectos medioambientales significativos se estableci cules son las actividades e instalaciones que son objeto de control operacional. Adems, en auditoras internas esta informacin se ampla y actualiza. Cuando surge nueva legislacin ambiental, se tiene en cuenta, en su caso, si es necesario modificar el control operacional para que siga siendo un reflejo de las obligaciones legales. La forma en que estos requisitos legales pasan a formar parte del control se desarrolla con ms detalle en el captulo 3. En los procedimientos, instrucciones y en los planes de mantenimiento y de anlisis es donde se detalla quin y sobre qu y cundo se realiza el control operacional. Las anotaciones o registros que se obtienen a propsito de ejecutar el control son las que sern objeto de seguimiento. Segn resulte la comparacin con los requisitos legales, o con los objetivos derivados de los aspectos medioambientales significativos o de la poltica medioambiental se tomarn medidas correctoras o no. Adems del control continuo que se realiza sobre los procesos con mayor relevancia ambiental, tambin se tienen en cuenta otros con potencial de prevencin de la contaminacin o mejora continua. Modificacin o nueva incorporacin de procesos En este punto se describe cmo se contemplan, desde el punto de vista del SGMA, una modificacin o nueva incorporacin de un proceso. Se comienza por identificar el motivo que desencadena la necesidad de modificar algn proceso. Despus se estudia la modificacin en lo que afecta al medio ambiente, de forma que se tengan en cuenta los criterios medioambientales que la organizacin ha adoptado y los que se derivan de la nueva legislacin medioambiental vigente. La modificacin implica, en mayor o menor medida, una nueva forma de trabajar, que la ser trasladada a instrucciones ambientales. Segn el alcance de la modificacin, sta puede implicar una necesidad de proporcionar formacin al personal afectado, para seguir cumpliendo con el principio de que el personal est capacitado para desempear su trabajo.

COMENTARIOS AL CAPITULO 8: CONTROL OPERACIONAL

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 6 de 9

Finalmente se evala el proceso para determinar si la modificacin introducida cumple su misin, es decir, resuelve el asunto que provoc su introduccin, para en caso contrario, comenzar de nuevo el proceso de modificacin. Mejora continua de procesos Con esta figura se pretende plasmar de forma muy visual las principales herramientas a travs de las cuales se influye en la fabricacin. El adecuado control de todas ellas redundar en obtener unos productos con un impacto cada vez menor sobre el medio ambiente. En otros captulos del Manual se describe cmo se controlan algunos de estos factores, por ejemplo, la formacin del personal en el captulo 4.

MANIPULACIN DE PRODUCTOS QUMICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS La manipulacin de productos qumicos y sustancias peligrosas es una operacin ligada aunque no a todas, s a la gran mayora de las actividades productivas. Por ello, sta es una cuestin que no hay que desestimar en la gestin medioambiental de nuestra organizacin si se tiene en cuenta el gran potencial de prevencin medioambiental que se asocia a su correcta prctica. Esta es la razn, que nos ha llevado a dedicar un procedimiento especfico ( ver Elemento 2) para este tema. Usted deber valorar si le afecta o no. Si no le afecta puede eliminar este procedimiento y renumerar los restantes en la Lista de Documentacin vigente del SGMA y en la documentacin afectada. Consejos en general Consulte el apartado 4.4.6 de la norma. Consulte el procedimiento Manipulacin de Productos Qumicos y Sustancias Peligrosas (Elemento 2). Considerar este tema en la aplicacin del control operacional, si resulta ser un aspecto significativo para su organizacin o es una cuestin sobre la que poder aplicar el principio de la prevencin de la contaminacin. Tenga presente que existe legislacin al respecto, en cuanto a identificacin, manipulacin, almacenamiento, uso restringido, etc. Recuerde que este tema est estrechamente vinculado a la seguridad y salud laboral de su empresa por lo que quizs su organizacin disponga de algunas de las fichas de datos de seguridad de los productos qumicos que emplean y que sus proveedores les deben facilitar. Solicite aquellas que no disponga. Las fichas de datos de seguridad de los productos proporcionan informacin y directrices importantes en cuanto a propiedades, medidas a adoptar para su manipulacin, almacenamiento, cmo actuar en caso de accidente, cmo gestionar los residuos generados a partir de stos, etc. Organizar y resumir toda esa informacin para elaborar una Hoja de Seguridad de Sustancias peligrosas FOR 21 para cada una de ellas, que sea vlida tanto para el rea de seguridad y salud laboral, como para el sistema de gestin medioambiental e

COMENTARIOS AL CAPITULO 8: CONTROL OPERACIONAL

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 7 de 9

integrarlos como parte del Plan de emergencia de la empresa, resulta muy til. Explique al personal de su organizacin cmo interpretar la informacin recogida en dichas Hojas de seguridad y distribyalas en los lugares en los que se utilicen o almacenen dichas Sustancias.

CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIN Identifique las materias primas peligrosas que su organizacin emplea y elabore un inventario (ver Elemento 10). Identifique claramente los puestos de trabajo, operaciones e instalaciones implicadas con la manipulacin y almacenamiento de productos peligrosos. Puede incluso plasmarlos en un plano. ( ver Comentarios al Elemento 14, PLA 04). Asegrese del correcto acondicionamiento de las operaciones e instalaciones relacionadas con los productos peligrosos, incluido los almacenamientos. Asegrese de que existe informacin especfica (Hojas de seguridad) en los correspondientes puestos de trabajo implicados. Asegrese de haber informado y formado a su personal en lo referente a la manipulacin de productos qumicos y sustancias peligrosas y deje constancia de ello. RESPECTO AL PROCEDIMIENTO QUE PRESENTAMOS (PRO 08) La importancia del tema obliga a que el personal implicado est perfectamente informado y formado al respecto. Esto se llevar a cabo segn lo establecido y en base a los captulos de formacin (captulo 4) y de comunicacin interna y externa (captulo 5). Desarrollo En este desarrollo se explica cmo se controlan los productos qumicos y las sustancias peligrosas desde que llegan, hasta que acaban siendo un residuo, incluyendo los pasos intermedios del almacenamiento y la utilizacin. Inventario de Sustancias Peligrosas El inventario de sustancias peligrosas es un documento en forma de tabla que recoge las que se utilizan en los procesos y en el que se incluyen una serie de datos que pueden resultar interesantes por diversos motivos. El tipo de datos que se incluyen son: algunos de los que figuran en las Fichas de seguridad (TLVs, inflamabilidad, etc.); y otros como el consumo anual, los proceso/s donde se utilizan, las cantidades mximas almacenadas (almacn y zona de utilizacin), etc. sern especficos de la propia organizacin. CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS El control de procesos que desarrolle la organizacin no deber limitarse nicamente a lo que ocurra dentro de los lmites demarcados por el emplazamiento (edificacin e instalaciones anexas). En ocasiones, la organizacin debe identificar operaciones y actividades que en realidad no las desempea ella, pero que sin embargo estn relacionadas o asociadas a sus aspectos medioambientales significativos. Por ello, tendr que dejar constancia en la medida de sus posibilidades de su control sobre dichas operaciones y actividades, que no son propiamente suyas, pero que se constituyen como parte de su sistema de gestin

COMENTARIOS AL CAPITULO 8: CONTROL OPERACIONAL

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 8 de 9

medioambiental y que en un momento dado podran ir en contra de su poltica y objetivos medioambientales. La gestin de residuos es un claro ejemplo de control operacional fuera del propio recinto. La organizacin debe tener evidencias que le permitan demostrar ms tarde a ella, el cumplimiento de los requisitos medioambientales que le son de aplicacin. Por ejemplo, el requisito legal de gestionar residuos con gestor autorizado, puede obligar a la empresa a establecer un requisito para la contratacin de los servicios adecuados: como es el envo del documento administrativo correspondiente por parte del posible gestor que lo acredita o autoriza a gestionar los residuos que nos retira (ver formulario Requisitos Medioambientales aplicables, ej: proveedores y subcontratistas). CONSEJOS EN GENERAL Consulte el punto 4.4.6 de la norma Consulte el Procedimiento Control de Contratos y de Proveedores y Subcontratistas (Elemento 2) No se trata de realizar una evaluacin y homologacin de proveedores tan exigente como ocurre en los sistemas de aseguramiento de la calidad, pero es recomendable marcar unos requisitos medioambientales mnimos. En el marco de la mejora continua, los requisitos medioambientales para proveedores y subcontratistas, pueden ser cada vez ms exigentes, hasta el punto de poder llegar a pedir, la certificacin de un Sistema de Gestin Medioambiental ISO-14001/96. Solicitar la ficha de datos de seguridad de los productos qumicos y la referencia a productos alternativos para la misma operacin, pero ms respetuosos con el medio ambiente, suele ser un requisito medioambiental de compra bastante frecuente. Incluir en el contrato la obligacin del cumplimiento de las directrices medioambientales de la organizacin a los subcontratistas que trabajen en el centro es otro ejemplo de cmo garantizar el cumplimiento de nuestra SGMA.

CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIN Establezca requisitos medioambientales para sus proveedores y subcontratistas. Deje evidencia de la comunicacin de requisitos medioambientales a sus subcontratistas. Demuestre que los subcontratistas que trabajan en su empresa son conocedores de los requisitos del SGMA que les aplica y que los cumplen. RESPECTO AL PROCEDIMIENTO QUE PRESENTAMOS (PRO 09) Control de los contratos Hay que comenzar por conocer las obligaciones que vienen impuestas cuando se aceptan las clusulas de un contrato con clientes, para asumir slo las que se puedan cumplir. Entre ellas las que se impongan desde el punto de vista medioambiental. Cuando se trata de hacer una oferta a los clientes, se solicita toda la informacin necesaria de los datos de fabricacin y requisitos que ellos imponen. Son evaluados con respecto a la poltica ambiental y el SGMA para ver que no se presenta ninguna incompatibilidad y tambin para evaluar si se pueden asumir todos los requisitos. Una vez superado esto, se elabora la oferta.

COMENTARIOS AL CAPITULO 8: CONTROL OPERACIONAL

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 9 de 9

Peticiones de oferta En las peticiones de oferta de un producto o servicio se deben expresar detalladamente los requisitos que desde el punto de vista medioambiental deben cumplir los suministradores de nuestra organizacin. Sern requisitos que surgen del SGMA y correspondern a aspectos ambientales que la organizacin impone a las materias primas o, en general, que sean aplicables a materiales o servicios que contrata. De esta forma se controla que no se deje de cumplir con la poltica medioambiental, ni con el SGMA en lo referente a la relacin con los suministradores de bienes y servicios. Segn est establecido, se guarda toda la documentacin que se genera como consecuencia, tanto de las peticiones de oferta que se hacen a los suministradores, como de las que los clientes hacen a la organizacin.

Productos IHOBE, S.A. relacionados con el tema: Libros Blancos sectoriales para minimizacin de Residuos y Emisiones El mapa de sus residuos: la ruta empresarial hacia mayores beneficios 200 Recomendaciones para la Reduccin de Residuos 120 Recomendaciones para reducir el uso y los costes de los envases y embalajes Gua de Indicadores Medioambientales para la empresa Talleres de Trabajo ISO-14001 y Guas asociadas: Almacenamiento de Sustancias Peligrosas Indicadores Medioambientales

COMENTARIOS AL CAPITULO 9: PLAN DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00

Pgina 1 de 2

1. BREVE INTRODUCCIN Toda actividad industrial por controlada que parezca, est asociada a una serie de riesgos de mayor o menor grado con repercusin sobre el personal, las instalaciones y/o sobre el medio ambiente. Por esta razn y en el marco del desarrollo de un SGMA la organizacin debe en primer lugar, identificar o prever los accidentes potenciales o situaciones de emergencia que pueden derivar de su actividad y evaluar el riesgo medioambiental que estos suponen. En segundo lugar, tendr que definir y establecer los medios necesarios tanto tcnicos como humanos para prevenirlos y por ltimo definir y establecer la forma de actuar o la respuesta operativa para cuando se desencadene el accidente o la situacin de emergencia. En definitiva y en respuesta a la norma, la organizacin debe elaborar un plan de emergencia y/o procedimientos de respuesta para prevenir y minimizar las consecuencias medioambientales ligadas a sus accidentes potenciales y situaciones de emergencia. 2. CONSEJOS EN GENERAL Consulte el apartado 4.4.7 y 4.3.1 de la norma, y el anexo de ste ltimo. Recuerde que en el apartado de Comentarios al Captulo 2: Aspectos Medioambientales, hablbamos de conexin entre los puntos 4.3.1 y 4.4.7 de la norma. Tenga presente que los accidentes potenciales y las situaciones de emergencia presentan aspectos medioambientales potenciales, diferentes a los identificados para condiciones normales de funcionamiento, y cuyas consecuencias o impactos medioambientales ya adelantbamos tambin, hay que considerar. Por esta razn, es necesaria la identificacin y evaluacin de los riesgos medioambientales asociados a su actividad. La identificacin de los riesgos y las emergencias potenciales se puede llevar a cabo durante la revisin medioambiental inicial, previa a la implantacin del SGMA. Asimismo, la incorporacin de nuevos productos o procesos o las modificaciones de los existentes tambin obligan a considerar los riesgos asociados a los mismos. El desarrollo de una evaluacin de riesgos medioambientales ser la base para la elaboracin de un Plan de emergencia y/o procedimientos de respuesta que contemplen la variable medioambiental. Existe una gran variedad de metodologas a tal efecto, y tendr que ser la propia organizacin quien determine el nivel de detalle del mismo, y quien se tendr que asegurar de dar respuesta en su plan de emergencia a la legislacin medioambiental que le sea de aplicacin, as como a los requisitos recogidos en determinadas autorizaciones y licencias en general. La norma no exige elaborar un Plan de emergencia especifico o estandarizado, pero si exige la consideracin de las repercusiones medioambientales en caso de accidentes o situaciones de emergencia y el definir procedimientos de respuesta para stos. Recuerde que las medidas de prevencin pretenden reducir o eliminar el riesgo. Mientras que las medidas de lucha contra el accidente o respuesta ante el mismo persiguen reducir al mnimo las posibles consecuencias medioambientales y por supuesto humanas.

COMENTARIOS AL CAPITULO 9: PLAN DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00

Pgina 2 de 2

3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIN Demuestre que ha identificado los posibles accidentes potenciales y situaciones de emergencia previsibles y que ha evaluado el riesgo medioambiental de los mismos. Presente planes y/o procedimientos de respuesta para los diferentes accidentes y situaciones de emergencia identificados de mayor riesgo, y medidas de prevencin y reduccin de las repercusiones sobre el Medio Ambiente en general. Demuestre que se ha llevado a cabo la revisin de los procedimientos sobre todo despus de que haya ocurrido un accidente. Distribuya la documentacin pertinente de forma que sea accesible para el personal implicado. Asegrese por un lado, que la periodicidad para los simulacros est establecida de forma clara y por otro, que la organizacin guarde registro de su ejecucin y de la valoracin y conclusiones de los mismos, as como de cualquier incidente/accidente o situacin de emergencia acontecido de forma real. 4. RESPECTO AL CAPTULO QUE PRESENTAMOS La elaboracin de un Plan de emergencia medioambiental requiere previamente la identificacin de accidentes potenciales y situaciones de emergencia, y el anlisis y evaluacin de riesgos medioambientales asociados a stos. Identificacin de accidente potenciales y situaciones de emergencia. Se desarrollar de forma paralela a la identificacin de aspectos medioambientales para condiciones normales de funcionamiento y se mantendr siempre actualizada. Proceso de evaluacin de riesgos medioambientales. Se han seleccionado la gravedad de las consecuencias y la frecuencia de ocurrencia de un accidente o situacin de emergencia como criterios para el anlisis y evaluacin de riesgos medioambientales. Los procedimientos de respuesta y el plan de emergencia se someten a simulacros y a revisin de forma peridica y siempre despus de un accidente o situacin de emergencia real.

Productos IHOBE, S.A. relacionados con el tema: Talleres de Trabajo ISO-14001 y Guas asociadas: Plan de Emergencia Interior: Anlisis de Riesgos (Parte I) Plan de Emergencia Interior: Elaboracin del Plan (Parte II)

COMENTARIOS AL CAPITULO 10: SEGUIMIENTO Y MEDICION. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 2

1. BREVE INTRODUCCIN La organizacin debe establecer procedimientos documentados que definan como mnimo cmo medir y comprobar el cumplimiento de las especificaciones de: - el control operacional previamente definido - los requisitos legales medioambientales aplicables - el cumplimiento de los objetivos y metas planificados, as como de los compromisos voluntarios que haya adquirido voluntariamente. Es lgico suponer entonces que los equipos de control y medicin empleados para ejecutar dichas medidas deban estar sometidos a calibracin y mantenimiento en base a procedimientos que la organizacin establezca y que se registren los resultados de los mismos. Si decamos que la medicin de parmetros es poco til si no se tienen datos de referencia con los que compararlos; tampoco es de mayor utilidad disponer de referencias si no nos aseguramos de que los equipos e instrumentos de medida que empleamos miden exactamente lo que debieran medir, y con la precisin requerida. Es por tanto imprescindible asegurarnos de la validez de los datos que suministran estos equipos e instrumentos de control, mediante el mantenimiento y la calibracin peridica de los mismos. 2. CONSEJOS EN GENERAL Consultar el punto 4.5.1 de la norma Los dos pilares en que se basa el seguimiento son por un lado, la constatacin de actuaciones y la realizacin de mediciones, inspecciones visuales, anlisis, operaciones de mantenimiento, etc. segn la sistemtica de control y los planes preestablecidos y, por otra parte, la evaluacin de los registros de los resultados de este control, contrastndolos con los requisitos a cumplir. Recuerde que medir no es sinnimo de controlar. Y que controlar no siempre requiere medir necesariamente. La medicin por si misma no sirve para mucho; necesita que se definan unos criterios de aceptacin o rechazo para el dato obtenido durante esa medicin y de esa forma poder compararlos entre ellos para poder determinar si el control que se realiza es suficiente y eficaz. En caso de desviacin respecto a lo planificado habr que adoptar actuaciones concretas que aseguren el control. La periodicidad con que se realizan el seguimiento y las evaluaciones de los resultados se establece teniendo en cuenta las caractersticas particulares de cada caso en lo que se refiere a los requerimientos legales al respecto, a las probabilidades de fallo, a la peligrosidad del problema, a la experiencia, etc. En ocasiones, es necesario medir para controlar y para ello se requieren instrumentos y equipos de control La norma no pide exclusivamente un procedimiento de calibracin, pero si la consideracin de la calibracin de equipos e instrumentos de control o inspeccin medioambiental. Si la organizacin cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad debera disponer de procedimientos extrapolables a la gestin medioambiental. Para las calibraciones que se realicen internamente habr que desarrollar instrucciones o equivalentes que describan dicha operativa.

COMENTARIOS AL CAPITULO 10: SEGUIMIENTO Y MEDICION. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 2 de 2

Los planes de calibracin y de mantenimiento de los equipos e instrumentos de control y el registro de su ejecucin servirn para demostrar que se toman en consideracin la relevancia de este tema en la gestin medioambiental. La obtencin y manejo de datos fiables durante la inspeccin permitirn obtener conclusiones ms exactas durante le proceso de la verificacin del cumplimiento de la legislacin y reglamentacin medioambiental aplicable.

3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIN Demuestre que tiene establecido los diferentes procedimientos de cmo medir y comprobar el cumplimiento de: - el control operacional previamente definido - los requisitos legales medioambientales aplicables - el cumplimiento de los objetivos y metas planificados, as como los compromisos voluntarios que haya adquirido voluntariamente Elabore un listado de equipos e instrumentos de control disponibles en su organizacin y demuestre que estn claramente identificados Demuestre el plan(es) de calibracin establecido(s) para los equipos e instrumentos de control, y la puesta en prctica y seguimiento del mismo documentando la frecuencia, responsable y operativa de calibracin Muestre informes de calibracin de los equipos e instrumentos de control expedidos por terceras partes externas que reflejen claramente los servicios realizados y que indiquen la incertidumbre y trazabilidad de os patrones empleados. Asegrese que dichos laboratorios cuentan con la debida acreditacin. 4. RESPECTO AL CAPTULO QUE PRESENTAMOS Seala directrices y documentos de referencia en lo referente al seguimiento y medicin del control operacional, objetivos y metas y cumplimiento legal. Por lo que se refiere a los equipos e instrumentos que se utilizan para las mediciones de relevancia ambiental, se han definido dos categoras fijos y mviles que se recogen en un Listado de equipos e instrumentos de control. Adquisicin de nuevos equipos e instrumentos de control o medicin En este flujograma se describe el proceso de adquisicin de nuevos equipos e instrumentos de control, su identificacin y la apertura de la Ficha particular que recoge los datos tcnicos y los del control operacional al que son sometidos Por o general, la organizacin dispone de experiencia y conocimientos (catlogos, etc.) para saber a quin debe acudir para adquirir nuevos equipos. Operaciones de Control de equipos/instrumentos de medicin Las indicaciones correspondientes a la supervisin y el resultado de las mismas se registran en la Ficha del equipo/instrumento de control, siguiendo el formato establecido. En la placa de identificacin se modificar la fecha para la siguiente revisin para asegurar al mximo el cumplimiento de la fecha establecida.

COMENTARIOS AL CAPITULO 11: NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTORA Y ACCIN PREVENTIVA

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 2

1. BREVE INTRODUCCIN Durante el desarrollo, implantacin y mantenimiento de cualquier sistema de gestin medioambiental, se dan situaciones no acordes a la esperado y/o a lo establecido, que pueden tener su origen en errores humanos, en deficiencias o fallos en equipos o instalaciones o en el propio diseo del sistema de gestin medioambiental implantado. En cualquier caso, la organizacin debe establecer el modo de actuar ante una no conformidad real o potencial, llevar a cabo la investigacin de las causas que la originan y decidir las actuaciones correspondientes para subsanarla. 2. CONSEJOS EN GENERAL Consulte el punto 4.5.2 de la norma y su anexo correspondiente. El objetivo final de las acciones tanto preventivas (antes de que ocurra algo no deseado) como correctoras (despus de que haya ocurrido), es el de corregir la desviacin o incumplimiento detectado, ya se antes o despus de que ocurra, para impedir que se repita, mitigando los efectos medioambientales que de las no conformidades derivasen y reduciendo los riesgos para el Medio Ambiente. En ambos casos habr que realizar un seguimiento de su eficacia tras su implantacin y si sta se aprueba, elaborar o modificar la documentacin oportuna. Una no conformidad, siempre requiere una respuesta. Esta podr ser de tipo inmediata a fin de detener el impacto medioambiental que de ella pudiera resultar de forma casi instantnea; o derivar en una accin correctora o accin preventiva analizada y de eficacia probada que servir para educar al sistema para futuras ocasiones similares y prevenir o impedir que la no conformidad se repita.
Por ejemplo, el hecho de encontrar un envase identificado como residuos peligroso en un rea no definida para tal uso, no parece que vaya a suponer un impacto medioambiental importante al primer golpe de vista. Retirar dicho residuo peligroso al rea correspondiente, puede ser una accin inmediata para el tratamiento de esa no conformidad, que puede que ni siquiera vaya a dar lugar a una AACC pero que se registra. Sin embargo, si este hecho se repite una y otra vez, habr que analizar la causa de esa no conformidad reiterada y ello posiblemente revele la falta de conocimientos suficientes por el personal implicado en la generacin de ese tipo de residuos. Profundizando an ms en el tema, puede que se determine mayor problemtica con el personal recientemente contratado o que menos tiempo lleva en la empresa. Se adopta entonces como accin correctora una jornada de formacin del personal tanto interino como subcontratado del rea afectada y como acciones preventivas la formacin obligada del nuevo personal, la modificacin de la instruccin de trabajo correspondiente y una mejor distribucin de la misma. Todo ello deber quedar registrado.

Las acciones preventivas debieran considerar las situaciones de accidentes y emergencias previsibles contemplando las emisiones accidentales a la atmsfera y las descargas accidentales o vertidos a las aguas y al suelo. Para ello la organizacin tendr que establecer medidas de prevencin: mejora del acondicionamiento de reas o instalaciones de mayor riesgo, etc. Si una no conformidad cerrada tras la valoracin de su eficacia, se repite en el tiempo pondr en evidencia la ineficacia de su valoracin final para su cierre.

3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIN Las acciones correctoras y preventivas adoptadas deben ajustarse a la naturaleza y magnitud del impacto medioambiental asociado o al riesgo potencial del mismo. Demostrar evidencias del registro de las no conformidades, an cuando no den lugar a AACC/AAPP.

COMENTARIOS AL CAPITULO 11: NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTORA Y ACCIN PREVENTIVA

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 2 de 2

Demostrar la elaboracin o modificacin de la documentacin oportuna, cuando as haya sido necesario. 4. RESPECTO AL CAPTULO QUE PRESENTAMOS Para la introduccin de una accin correctora o preventiva se debiera tratar el tema con el rea implicado, y en ese sentido, se propone como ejemplo la reunin del departamento correspondiente. Matriz de responsabilidades Dentro de este captulo se est tratando cualquier tipo de no conformidad, que puede afectar a cualquier departamento; por eso se deja la responsabilidad de su estudio de forma genrica en la reunin del departamento. La responsabilidad del seguimiento de la eficacia de la medida tomada recaer en la persona que sea designada en cada caso. Desarrollo El estudio del problema detectado es para conocerlo bien y poder adoptar una medida adecuada y proporcionada. Es importante analizar bien el problema para que la medida lo resuelva en sus fundamentos, en sus orgenes, que no sea un parche y que las causas del problema queden subyacentes, para que de este modo el sistema aprenda y estos conocimientos y la metodologa se asienten en el sistema. Debe quedar un registro de lo que se ha hecho y del seguimiento de la accin correctora o preventiva hasta que quede demostrado que ha sido eficaz. As stas quedan justificadas y se puede llevar a cabo su trazabilidad ante terceras personas. La forma en que se realice esta documentacin ha de ser adecuada a la accin correspondiente. Posibles acciones preventivas Este apartado slo pretende ofrecer una gama de posibles ideas para tener en cuenta cuando se tenga algn indicio de que se pudiera producir una no conformidad.

Productos IHOBE, S.A. relacionados con el tema: Libros Blancos sectoriales para minimizacin de Residuos y Emisiones Revistas de Produccin Limpia: 100 ejemplos El mapa de sus residuos: la ruta empresarial hacia mayores beneficios 200 Recomendaciones para la Reduccin de Residuos 120 Recomendaciones para reducir el uso de los envases y embalajes

COMENTARIOS AL CAPITULO 12: REGISTROS

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 2

1. BREVE INTRODUCCIN Como todo nuevo producto, la implantacin de un sistema de gestin medioambiental pasa por diferentes etapas, diseo, planificacin, primera puesta en marcha, reajuste, etc. Durante ellas y en nuestro caso concreto, hemos ido creando documentacin como: poltica medioambiental, inventario de aspectos medioambientales significativos, recopilacin de requisitos legales y reglamentarios aplicables, permisos y licencias administrativas, procedimientos e instrucciones de trabajos y de control, programas medioambientales, etc. Pero esto no es suficiente, ya que usted tiene la obligacin de demostrar, que su sistema de gestin medioambiental es un sistema vivo, capaz de identificar sus puntos dbiles y aprender de sus propios errores. Los registros son la herramienta perfecta para hacer creble ante terceros que el suyo es un sistema de gestin medioambiental que funciona, pero que adems evoluciona hacia la mejora. 2. CONSEJOS EN GENERAL Consulte el punto 4.5.3 de la norma y su anexo correspondiente Los registros son el fiel reflejo de su comportamiento medioambiental y del progreso en la consecucin de los objetivos y metas de la organizacin Los registros deben ser fcilmente identificables y de trazabilidad o localizacin asegurada, desde el punto en que se generan hasta su archivo en condiciones adecuadas que aseguren su existencia y su conservacin por un perodo de tiempo predeterminado hasta el momento de su eliminacin definitiva Adems de los ya mencionados registros, la organizacin debe considerar como tal los relativos a la formacin impartida, a las labores de inspeccin y mantenimiento de equipos e instalacin y los derivados de la recopilacin de datos, sin olvidar las auditoras y la revisin del sistema, etc. Los informes de analticas y mediciones de aguas, emisiones, ruidos, etc. realizados por organismos externos tambin son considerados registros del sistema. 3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIN Demuestre que como responsable del Sistema de Gestin Medioambiental domina la identificacin, la localizacin y la conservacin de los registros de su sistema y que se ha establecido una metodologa para ello. Transmita la importancia que le merecen los registros de su sistema como instrumento relevante para demostrar el seguimiento y evaluacin de la mejora continua del comportamiento de su organizacin. 4. RESPECTO AL CAPTULO QUE PRESENTAMOS Lista de registros del sistema La lista de registros que proponemos es uno de los elementos clave del modelo de gestin que presentamos en este publicacin. En ella se deben recoger absolutamente todos los registros que nuestro sistema de gestin genera, porque es aqu donde se especifica a detalle las personas responsable(s) de la elaboracin del registro en cuestin, el lugar de archivo y el perodo de conservacin del mismo.

COMENTARIOS AL CAPITULO 12: REGISTROS

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 2 de 2

La responsabilidad de la elaboracin y actuacin de este registro en concreto recae en el responsable de la gestin medioambiental. Desarrollo Cuando se crea un formulario se debe tener en cuenta que, independientemente de que se le d la forma ms adecuada a sus caractersticas particulares, se debe reservar un espacio para poder anotar la fecha en que se cumplimenta y la persona que lo hace. Esto de forma general. A la hora de archivar los registros, se elegir la forma ms adecuada a las caractersticas del documento en cuestin. Los registros estn fechados y en la lista de registros figura el tiempo de archivo que se ha fijado para cada uno: as se puede saber cundo ha concluido este tiempo y proceder a su destruccin. Para fijar el tiempo de archivo, hay que tener en cuenta de qu tipo de documento se trata: hay casos de documentos oficiales para los que la normativa ambiental establece el tiempo mnimo de conservacin y se debe tener en cuenta que el perodo que se adopte sea igual o mayor (nunca menor) al legal. Para los dems, se fijar un tiempo mnimo de tres aos, coincidiendo con el perodo entre auditoras de renovacin de la certificacin del SGMA.

COMENTARIOS AL CAPITULO 13: AUDITORIAS MEDIOAMBIENTALES INTERNAS

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 1

de 3

1. BREVE INTRODUCCIN Ya adelantbamos que los registros son la herramienta perfecta para demostrar que el suyo es un sistema que funciona, pero que adems evoluciona. La auditora del sistema de gestin medioambiental ser el proceso sistemtico por el cual se evaluar objetivamente, a travs de las pruebas obtenidas no solo si su SGMA cumple los requisitos de la UNE EN ISO-14001 tal y como se defini al inicio del proyecto, sino tambin la adecuacin de su implantacin y su mantenimiento. Este proceso de verificacin programado, se sustenta en entrevistas al personal, visitas a las instalaciones y revisin de documentacin y registros del sistema. Las conclusiones resultantes quedarn documentadas y se informar de ellas a la Direccin. 2. CONSEJOS EN GENERAL Consulte el punto 4.5.4 de la norma y su anexo correspondiente Consulte en el Elemento 7 el Informe de Auditora Interna previa al proceso de certificacin y los comentarios al respecto. La norma UNE EN ISO-14001 no obliga a los auditores internos de la propia empresa al cumplimento de los criterios que recoge la UNE EN ISO-14012/97 Criterios de cualificacin para los auditores medioambientales. Pero lo que si debe estar definido es la competencia profesional del auditor, es decir, habr que definir el perfil de este cargo. Ser la propia organizacin quien establezca en base al personal disponible, aquellos requisitos que entiende que el auditor debe cumplir y documentarlo. Como mnimo se debiera considerar la formacin en xx horas y experiencia de los auditores en cuanto a requisitos legales y reglamentarios aplicables, requisitos de la Norma ISO-14001, y la experiencia en la empresa o en el sector por xx aos. Recordar que antes de iniciar el proceso de certificacin, han de estar cubiertos tanto la auditora interna como la revisin por parte de la Direccin y que es recomendable demostrar que se dispone de registros que evidencian un mnimo de 3 meses de implantacin del SGMA. El informe final de los resultados de la auditora que se entregue a la Direccin podra ser un registro de las no conformidades detectadas. Tenga presente que este informe ser empleado a su vez para la revisin del sistema por la Direccin. Suele ser recomendable establecer un plan de actuacin a posteriori y una metodologa de seguimiento del mismo. Existen dos posibles alternativas para establecer el programa de auditora entre las que deber elegir la ms adecuada para su organizacin: - Analizar de manera individualizada cada una de las diferentes actividades, productos o servicios respecto a todos los requisitos de la norma o, - Analizar de manera individualizada, cada uno de los diferentes requisitos de la norma, respecto a todas las actividades, productos o servicios de la organizacin.

COMENTARIOS AL CAPITULO 13: AUDITORIAS MEDIOAMBIENTALES INTERNAS

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 2

de 3

3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIN Demuestre que cuenta con un procedimiento escrito para la realizacin de las auditoras internas del SGMA Elabore un plan de auditora que recoja el alcance de la auditora rea(s) y requisito(s) a auditar, los responsables y las fechas para llevarla a cabo. Determine el perfil del auditor(es) de la empresa Demuestre que la mejora continua es una prctica real en su organizacin, a travs del cumplimento de los objetivos y metas, los programas y lo recogido en su poltica medioambiental Elabore un informe final de la auditora del SGMA que recoja las conclusiones y recomendaciones. Incluya en el mismo, el alcance y el anlisis diferencial respecto a la norma UNE EN ISO-14001, a la poltica y a los objetivos y programas medioambientales de organizacin, as como a los procedimientos que ha establecido. Concluya con las necesidades de mejora y acciones correctoras. Deje constancia de que la Alta Direccin ha sido informada de las conclusiones y resultados de la auditora, por ejemplo a travs de una Lista de Distribucin de dicho documento que recoja su firma. 4. RESPECTO AL CAPTULO QUE PRESENTAMOS Con la auditora medioambiental interna se pretende cubrir varias facetas del SGMA, aunque la razn fundamental sea evaluar el propio sistema. La realizacin de la auditora se basa en la norma UNE EN ISO 14011, acorde con la norma UNE EN ISO 14001, en la que est basado el SGMA El alcance de la auditora se plasma en el programa de auditoras o planning de auditoras: en l se establece el alcance de cada una de las auditoras parciales con las que se cubre la auditora global o evaluacin de todo el SGMA en toda la organizacin. Se ha establecido que cada ao se realizar la auditora de todo el SGMA, repartida en varias auditoras parciales. Cada organizacin establece el perodo de auditoras, en funcin de su complejidad y sus necesidades, siempre con el objetivo de contribuir al buen funcionamiento del SGMA Exigencias a los auditores Se evitar que el auditor tenga responsabilidades directas en el rea auditada, con el fin de preservar al mximo la imparcialidad y la obtencin de conclusiones objetivas. Tambin hay que asegurarse que las personas designadas tengan conocimientos suficientes para poder realizar adecuadamente la auditora; esto se hace as porque, tal como se contempla en el captulo 4, se proporciona al personal la formacin necesaria para poder desempear sus funciones.

COMENTARIOS AL CAPITULO 13: AUDITORIAS MEDIOAMBIENTALES INTERNAS

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 3

de 3

Desarrollo En la auditora no se pretende sorprender in fraganti al personal auditado. Por eso se informa previamente de las fechas de realizacin de la misma. Como las auditoras adems persiguen que los incumplimientos que se detecten sean tratados de forma constructiva, dichas desviaciones se comunican a los afectados. De este modo y para asegurarnos que no se han extrado conclusiones equivocadas, durante la reunin de discusin con los afectados se intercambia informacin para establecer de forma consensuada las conclusiones finales. El Responsable del SGMA y la Direccin son los receptores del informe de la auditora, para su valoracin final y determinacin de las lneas de trabajo a seguir. En consecuencia, habr que promover acciones correctoras para subsanar los incumplimientos que se hayan detectado, siguiendo la metodologa que se ha desarrollado en el captulo 11.

Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales


1 Fundamento

Estado de revisin

PRO 01
Elemento 2

Pgina

1 de 6

Este procedimiento regula el proceso de identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales de la organizacin.

1.1 Identificacin de aspectos medioambientales


La metodologa de identificacin de los aspectos medioambientales de la organizacin atiende al anlisis de las operaciones implicadas en el proceso productivo, las instalaciones auxiliares y los servicios que utiliza la empresa, en condiciones normales de funcionamiento, en parada o arranque y en accidentes potenciales y emergencias previsibles, y sus resultados se recogen en el Formulario Identificacin de aspectos ambientales.

1.2 Inventario de aspectos medioambientales


Los aspectos medioambientales identificados se recogen en una matriz de doble entrada Aspecto medioambiental frente a Proceso, instalacin y/o servicio.

1.3 Evaluacin de aspectos medioambientales


La evaluacin de los aspectos medioambientales se lleva a cabo considerando la magnitud y la toxicidad o peligrosidad de los mismos. Para ello, la organizacin ha establecido las correspondientes escalas de valoracin para estos criterios, (ver punto 1.5) y con ellas asegura la obtencin de un mismo resultado en evaluaciones ejecutadas por distintos miembros de la organizacin.

1.4 Nivel de significancia


A partir de las puntuaciones obtenidas para la magnitud y la toxicidad o peligrosidad de un aspecto medioambiental se calcula el producto de ambas para obtener su significancia (S)

S = M x PT

donde (M) es la magnitud y (PT) la peligrosidad o toxicidad del aspecto. Al valor obtenido se le asigna el nivel de significancia correspondiente. Nivel de significancia S=1 S=2 2<S9

Bajo Medio Alto

La organizacin determina que los aspectos medioambientales que obtengan un nivel de significancia ALTO, sern los significativos y sern prioritarios a la hora de establecer objetivos, metas y programas medioambientales.

Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales


1.5 Criterios de Evaluacin

Estado de revisin

PRO 01
Elemento 2

Pgina

2 de 6

Nota al lector: Teniendo presente la gran variedad de actividades industriales y las particularidades propias de cada empresa, resulta muy difcil definir unas escalas de valoracin de los criterios magnitud y toxicidad o peligrosidad nicas, y vlidas para todas. Lo que a continuacin se desarrolla son ejemplos de estas escalas, solo para determinados aspectos medioambientales con la finalidad de mostrar un modelo ms de los existentes para llevar a cabo la evaluacin de los aspectos ambientales de una organizacin. Ustedes debern decidir si lo que aqu se les propone se adecua al nivel de detalle que ustedes quieren desarrollar para su SGMA, en cuyo caso tendrn que desarrollar las escalas correspondientes al resto de aspectos medioambientales; o si por el contrario van a considerar ms criterios y otro tipo de valoracin. Antes de pasar a presentar las escalas aclarar que: a) el criterio MAGNITUD puede ser interpretado segn el aspecto como: Cantidad o volumen generado, emitido o consumido; Extensin que puede verse afectada; Frecuencia repeticin o duracin en relacin, al tiempo de funcionamiento de la actividad. b) el criterio TOXICIDAD/PELIGROSIDAD se puede interpretar como la propiedad que puede caracterizar a una sustancia y/o residuo o como el efecto negativo o repercusin que puede tener dicho aspecto tanto mayor cuanto ms se aproxime a los lmites legales o referencias aplicables.

Aspecto a evaluar: Consumos de Materia (excepto la peligrosa), Agua y Energa Criterios de Valoracin Magnitud Unidad (%) 1 punto 4 puntos 9 puntos (Tn consumida / Tn Si el consumo es Si el consumo es Si el consumo es - Materia produccin). 100 menor al del ao igual o superior mayor al 20% del 3 (m consumida / Tn - Agua anterior hasta un 20% del ao anterior produccin) . 100 ao anterior (Kwh consumida / Tn - Energa
produccin) . 100

Nota al lector: Al seleccionar un nico criterio para el aspecto de consumos se modifica la escala de puntuacin de 1, 2 3 puntos a 1, 4 9 puntos para guardar relacin equivalente con la Tabla del punto 1.4 de este procedimiento.

Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales

Estado de revisin

PRO 01
Elemento 2

Pgina

3 de 6

Aspecto a evaluar: Emisiones de partculas de NOX, COVs, Criterios de Valoracin Magnitud Unidad (%) 1 punto 2 puntos 3 puntos Si es menor al Si est entre el Si est entre el - Frecuencia de (horas emisin/ 60% del tiempo 60% y el 79% del 80% y el 100% emisin horas actividad). 100 de actividad tiempo de del tiempo de (Opcin A, actividad actividad para magnitud) Caudal emitido Caudal emitido Caudal emitido - Cantidad 3 (Nm / Tn menor que el del igual o superior superior al 20% (Opcin B, produccin) . 100 ao anterior hasta un 20% del ao anterior para magnitud) Peligrosidad Unidad 1 punto 2 puntos 3 puntos Si la emisin es Si la emisin Si la emisin 3 (mg / Nm ) .100 inferior al 60% est entre un 60- est entre un 80del lmite legal o 79% del lmite 100% del lmite referencia legal o referencia legal o referencia aplicable aplicable aplicable

Magnitud - Frecuencia de ruido

Peligrosidad

Aspecto a evaluar: Ruido Externo Criterios de Valoracin Unidad (%) 1 punto 2 puntos Si es menor al Si est entre el (horas de ruido / horas 60% del tiempo 60% y el 79% del de actividad) .100 de actividad tiempo de actividad Unidad 1 punto 2 puntos Si los dB(A), Si los dB(A), dB(A) emitidos estn emitidos estn ms de 10 dB(A) entre 10 y 5 por debajo del dB(A) por debajo lmite legal o del lmite legal o referencia referencia aplicable aplicable

3 puntos Si est entre el 80% y el 100% del tiempo de actividad 3 puntos Si los dB(A), emitidos estn en menos de 5 dB(A) por debajo del lmite legal o referencia aplicable

Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales

Estado de revisin

PRO 01
Elemento 2

Pgina

4 de 6

2 Matriz de responsabilidades
Direccin de Administracin Direccin de la empresa Responsable de gestin ambiental Responsable A Direccin de produccin Direccin de SSL Direccin de calidad

Constitucin del equipo de trabajo Definicin de escalas para los criterios de evaluacin Desarrollo del flujograma de proceso Identificacin de los aspectos medioambientales Inventariado de aspectos medioambientales Valoracin de magnitud y toxicidad o peligrosidad Asignacin del nivel de significancia
R=Responsabilidad

C C C C C C

Equipo de trabajo

C R R R R R R

C=Colaboracin

I=Informacin

Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales


3 Desarrollo
Inicio Constitucin del equipo de trabajo

Estado de revisin

PRO 01
Elemento 2

Pgina

5 de 6

El equipo estar constituido por representantes de los siguientes departamentos (ejemplo): ventas, diseo, compras, produccin distribucin, mantenimiento, calidad, medio ambiente y Seguridad y Salud Laboral

Definicin de escalas para los criterios de evaluacin

El Responsable de gestin ambiental conjuntamente con el equipo de trabajo analizarn y definirn las escalas de los criterios de valoracin preseleccionados

Desarrollo del flujograma de proceso

Incluir la identificacin de todos con operaciones, instalaciones y servicios implicados en la actividad empresarial y se registrarn en el FOR Identificacin de aspectos medioambientales

Identificacin de los aspectos medioambientales

Se considerar la experiencia y conocimientos de los representantes de las operaciones, instalaciones o servicios sometidos a anlisis y de los departamentos relacionados con ellos. FOR Identificacin de aspectos medioambientales

Inventariado de aspectos medioambientales

Los aspectos medioambientales identificados se registrarn en el Inventario establecido para tal fin FOR Inventariado de aspectos medioambientales La valoracin de los criterios, magnitud y/o toxicidad se realizar conforme a las escalas definidas en este procedimiento (ver punto 1.5) Si un aspecto se asocia a ms de un proceso, instalacin y/o servicio se efectuar la cuantificacin global del mismo (P.e.: consumo de disolventes para limpieza de piezas producidas y limpieza de equipos. Habr que sumar el total del consumo de ambas operaciones. La valoracin final se obtienen del producto de las puntuaciones obtenidas para la magnitud y la toxicidad / peligrosidad y se registran en FOR Evaluacin de aspectos medioambientales Con la ayuda de la tabla recogida en el punto 1.4 se determinar si un aspecto medioambiental presenta un nivel de significancia Bajo, Medio o Alto respecto al resto y se registrar en el FOR Evaluacin de aspectos medioambientales

Valoracin de magnitud y toxicidad o peligrosidad

Asignacin del nivel de significancia

Fin

Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales


4 Documentos relacionados

Estado de revisin

PRO 01
Elemento 2

Pgina

6 de 6

Captulo 2 Aspectos Medioambientales FOR 02 Identificacin de aspectos medioambientales FOR 03 Inventario de aspectos medioambientales FOR 04 Evaluacin de aspectos medioambientales PRO 02 Establecimiento de objetivos, metas y programas ambientales Informe de revisin medioambiental inicial Tablas de Entradas y Salidas (Input/Output) Informes de auditoras internas / externas Informes de revisin por la Direccin Resultados del Control Operacional Resultados de seguimiento y medicin Poltica medioambiental Objetivos, metas y programas medioambientales Plan de emergencia

Establecimiento de Objetivos, Metas y Programas Medioambientales


1 Fundamento

Estado de revisin

PRO 02
Elemento 2

Pgina

1 de 4

Este procedimiento regula el proceso de seleccin y establecimiento de objetivos, metas y programas medioambientales de la organizacin de forma coherente con los compromisos de mejora continua y de prevencin de la contaminacin recogidos en la poltica medioambiental de la empresa.

1.1

Objetivos sobre aspectos medioambientales significativos

A la hora de establecer objetivos medioambientales la organizacin considerar siempre en primer lugar los aspectos medioambientales significativos. La viabilidad de los objetivos propuestos para estos aspectos significativos se analizar y evaluar posteriormente segn los criterios: - Opciones tecnolgicas y - Posibilidades econmicas de inversin y/o posibles beneficios econmicos derivados Las escalas de valoracin definidas por la organizacin para cada uno de estos criterios son las siguientes: Criterio Tecnologas opcionales en el mercado Poco importante C Importante B No existe alternativa Existen tcnicas o o est en fase metodologas experimental alternativas de baja implantacin y riesgos tcnicos probables Muy importante A Existen tcnicas o metodologias alternativas, altamente implantadas, contrastadas y de riesgos tcnicos casi nulos Econmicamente Econmicamente aceptable o aceptable y abordable, perodo abordable, perodo de retorno asumible y de retorno corto y ciertos beneficios beneficios econmicos econmicos interesantes

Posibilidad econmica de inversin y brevedad de perodo de retorno o beneficios econmicos derivados

Muy caro, inabordable, periodo de retorno muy largo y beneficios econmicos nulos

1.2

Otros Objetivos de mejora

La organizacin adems de establecer objetivos sobre los aspectos medioambientales significativos puede establecer otros objetivos de mejora sobre aspectos medioambientales no significativos. Para ello, adems de considerar los criterios del punto 1.1, ha definido otros criterios adicionales a tener en cuanta y sus respectivas escalas de valoracin: - Opinin de las partes interesadas - Requisitos legales de futura aplicacin - Otros que su organizacin quiera definir

Establecimiento de Objetivos, Metas y Programas Medioambientales

Estado de revisin

PRO 02
Elemento 2

Pgina

2 de 4

Criterio Poco importante C Importante B Opinin de las partes No existe ninguna Existe una queja, interesadas queja, reclamacin o reclamacin o denuncia al respecto denuncia al respecto Requisitos legales de No se prev ningn futura aplicacin requisito aplicable al respecto

Muy importante A Existe ms de una queja, reclamacin y/o denuncia al respecto Se prev la entrada Se prev la entrada en vigor en breve de en vigor en breve de nuevos requisitos nuevos requisitos aplicables al respecto aplicables y la y la adecuacin de adecuacin a los los mismo supone mismos supone poco tiempo o mucho tiempo y/o esfuerzo esfuerzo

1.3

Valoracin

La valoracin de los criterios responde al sistema ABC, que consiste en asignar un nivel A, B o C relativo a la importancia de un criterio en particular, con respecto a cada objetivo concreto: A = alto / muy importante / de alta prioridad B = medio / importante / prioridad media, no alta C = bajo / no tan importante o sin importancia / no prioritario Atendiendo al conjunto de las calificaciones particulares de los diferentes criterios para un mismo objetivo medioambiental, se establece una calificacin cualitativa o valoracin global del mismo, empleado tambin el sistema ABC.

2 Matriz de responsabilidades
Direccin de produccin Direccin de Administracin Responsable A Responsable B Responsable C Direccin de la empresa Direccin de SSL Direccin de Calidad Responsable de gestin ambiental

Elaborar propuesta de objetivos medioambientales Eleccin de criterios de valoracin y aprobacin de escalas Valoracin y priorizacin de los objetivos Aprobacin de la priorizacin de objetivos Establecer, aprobar y actualizar los programas medioambientales
R = RESPONSABILIDAD

COMIT INTERDEPARTAMENTAL COMIT INTERDEPARTAMENTAL R R C C


I = INFORMACION

C C

C = COLABORACION

Establecimiento de Objetivos, Metas y Programas Medioambientales


3 Desarrollo
Inicio

Estado de revisin

PRO 02
Elemento 2

Pgina

3 de 4

Propuesta de Objetivos

Anualmente, y en base al registro de aspectos medioambientales significativos y a los resultados de las auditoras internas, la revisin del sistema por la Direccin y otras fuentes de informacin adicionales, se elabora una propuesta de objetivos medioambientales para anlisis y evaluacin Para el anlisis y evaluacin de los objetivos propuestos para los aspectos significativos se emplean los criterios sealados en el punto 1.1 de este procedimiento. Se registran los utilizados en cada ocasin. Para el anlisis y evaluacin de otros objetivos de mejora se emplean los criterios sealados en el punto 1.2. A cada objetivo propuesto se asigna una calificacin particular por cada criterio. Se utiliza para ello el sistema ABC, y las escalas definidas a tal efecto y se registran las decisiones en el FOR 05 Se asigna una calificacin global para cada objetivo promediada cualitativamente entre las calificaciones particulares de los diferentes criterios y se registra tambin.

Eleccin de criterios de evaluacin

Valoracin particular de cada criterio

Valoracin global

Priorizacin de objetivos

Los objetivos medioambientales propuestos se ordenan en funcin de la calificacin global (A, B o C), con lo que queda establecido el orden de actuacin sobre los mismos o la prioridad. La priorizacin resultante tendr que ser aprobada por la Direccin. Siempre que no exista incumplimiento legal, pueden quedar aspectos ambientales significativos en baja prioridad por motivos econmicos o tecnolgicos

Desarrollo de programas medioambientales

Se desarrollarn programas medioambientales para los objetivos prioritarios, en los que se contemplen las metas, los responsables de su ejecucin, los recursos econmicos y tecnolgicos, as como la frecuencia y el responsable del seguimiento de su cumplimiento. Los programas medioambientales tendrn que estar revisados, aprobados y actualizados por la Direccin

Fin

Establecimiento de Objetivos, Metas y Programas Medioambientales

Estado de revisin

PRO 02
Elemento 2

Pgina

4 de 4

4 Documentacin asociada
Captulo 1 Responsabilidad de la Direccin FOR 05 Priorizacin de Objetivos FOR 06 Programas Medioambientales Registros de la evaluacin de aspectos medioambientales Requisitos medioambientales legales y otros requisitos Registro de reclamaciones de partes interesadas PRO 03 Gestin de Flujo de Material, Agua y Energa Tablas de Entradas y Salidas de Materia, Agua y Energa Informes de auditoras Informes de revisin por la Direccin

Gestin de los Flujos de Materia, Agua y Energa


1 Fundamento

Estado de revisin

PRO 03
Elemento 2

Pgina

1 de 2

Este procedimiento describe las actividades que nos permiten determinar cules son nuestros flujos de materias especialmente crticos, as como los potenciales tanto de ahorro econmicos como de mejoras ambientales. Sirve adems, para realizar el seguimiento de determinados aspectos medioambientales y para documentar la mejora continua de la proteccin ambiental de la empresa. Para ello se registran en las Tablas de Entradas y Salidas (Input/Output) el tipo y la cantidad de las materias primas el agua, la energa y las sustancias auxiliares para la produccin los productos procesados los residuos, emisiones y vertidos

empleados y/o generados en la empresa.

1.1

Evaluar datos

Los datos registrados se evalan como mnimo anualmente en base a los siguientes criterios para elaborar un informe que permita comparar nuestro comportamiento medioambiental ao tras ao. el descenso y aumento de los consumos de materias primas principales y auxiliares, energa, agua, embalajes, etc la variacin del consumo de los productos qumicos, el incremento o disminucin del volumen de produccin, las variaciones en las cantidades de residuos, las emisiones y los vertidos generados, la aplicacin de programas ambientales y el cumplimiento de los objetivos ambientales.

2 Matriz de responsabilidades
Direccin de Administracin Responsable A Responsable B Responsable C Direccin de la empresa Direccin de Calidad Responsable de gestin ambiental Direccin de produccin Direccin de SSL

Recopilar los datos Registrar los datos Evaluar los datos. Seguimiento Elaborar un informe anual Remitir el informe a la Direccin de la empresa
R = RESPONSABILIDAD C = COLABORACION

R C C R R R R
I = INFORMACION

Gestin de los Flujos de Materia, Agua y Energa


3 Desarrollo
Inicio

Estado de revisin

PRO 03
Elemento 2

Pgina

2 de 2

Recopilar datos

Los datos se recopilarn con la periodicidad establecidos. Datos relevantes son entre otros: - los consumos de energa, agua y materias primas (productos qumicos en particular) - las cantidades de emisiones, agua residual, residuos y produccin

Registrar los datos

Los datos recopilados se registrarn en un archivo informtico (Tabla Input/Output o Tabla de Entradas /Salidas).

Evaluar los datos

Los datos recopilados y registrados se comparan con los datos del ao o meses precedentes. La evaluacin se realizar teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 1.1.

Elaborar un informe

El informe debe contener datos (cifras) sobre las emisiones de sustancias contaminantes, cantidades de residuos, consumos de materias primas, energa y agua, sus variaciones y la justificacin de las mismas. Por ltimo se remite el informe a la Direccin para su evaluacin final.

Fin

3.1

Fuentes de datos
Fuente Certificados/ resguardos de gestin Facturas de agua Albaranes de los proveedores Facturas del proveedor de energa Hoja de clculo en tablas input/output Facturas de los proveedores Lugar / Carpeta / Archivo

Datos Cantidades de residuos Agua Materias primas Energa elctrica Emisiones Combustibles

Una vez archivados los datos en su archivo correspondiente, debern inspeccionarse todos los comprobantes y resumirse en un dato numrico.

4 Documentacin relacionada
Tabla de INPUTS / OUTPUTS para balance de materias Programas y objetivos ambientales Informes precedentes de evaluacin de la Tabla Input/Output PRO 01 Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales

Gestin General de Residuos


1 Fundamento

Estado de revisin

PRO 04
Elemento 2

Pgina

1 de 4

Este procedimiento regula la gestin de todos los residuos generados en la organizacin a fin de no poner en peligro la salud humana, ni perjudicar al medio ambiente, y de hacerlo, conforme a la legislacin vigente.

1.1 Residuos
Residuo: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categoras que figuran en el anejo de la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intencin u obligacin de desprenderse. En todo caso, tendrn esta consideracin los que figuren en el Catlogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias. Residuos urbanos o municipales: los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, as como todos aquellas que no tenga la clasificacin de peligrosos y que por su naturaleza o composicin puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades (RSU). Residuos industriales inertes (RII): son los residuos slidos o pastosos que una vez depositados en un vertedero no experimentan transformaciones fsico-qumicas o biolgicas significativas y no son considerados como txicos y peligrosos de acuerdo con la Ley 20/1986 de 14 de mayo Bsica de Residuos txicos y peligrosos y dems normativa concordante, y que tienen su origen en actividades o procesos fabriles o industriales y que se especifican en el Anexo I del Decreto 423/1994. Residuos Peligrosos (RP): aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997, as como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con la establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que Espaa sea parte.

1.2 Inventario general de residuos


Mediante el Inventario General de Residuos, registramos todos los residuos que se generan en nuestra empresa: residuos asimilables a urbanos (RSU), residuos industriales inertes (RII) y residuos peligrosos (RP) incluidos los residuos sanitarios (RS).

1.3 Balance de residuos


Las tablas de balance de entradas y salidas (Tablas Input/Output) integran el balance de residuos generados. Semestralmente el Responsable de Medioambiente cumplimentar las casillas correspondientes a la generacin de residuos, con los datos facilitados por el encargado del almacenamiento de residuos. Anualmente teniendo en cuenta el informe anual de las Tablas Input/Output, la modificacin de las condiciones de nuestro entorno y especialmente las nuevas posibilidades de minimizacin y valorizacin, evaluamos la necesidad de desarrollar un programa medioambiental para seguir reduciendo los residuos generados en nuestra empresa.

Gestin General de Residuos

Estado de revisin

PRO 04
Elemento 2

Pgina

2 de 4

1.4 Accidentes y Situaciones de Emergencia


Durante la identificacin de aspectos medioambientales se identifican paralelamente los posibles accidentes y situaciones de emergencia que pueden producirse durante la Gestin de Residuos (manipulacin, almacenamiento, etc), y se recogen en la columna correspondiente en el formulario de Identificacin de aspectos. Ante la presencia o deteccin de tales situaciones por parte de las personas que trabajan en la empresa, se actuar segn las Instrucciones elaboradas a tal efecto y se avisa inmediatamente al responsable de seccin o turno el cual tomar las medidas oportunas y activar el Plan de emergencia en caso necesario.

2 Matriz de responsabilidades
Responsable de gestin ambiental Direccin de Administracin Responsable A Responsable B Responsable C Direccin de la empresa Direccin de SSL Direccin de produccin Direccin de calidad

Identificacin de residuos Diferenciacin de residuos Actualizacin y distribucin del Inventario General de Residuos Elaboracin de etiquetas Recogida selectiva de residuos Almacenamiento de residuos Gestin externa de residuos Actualizacin del balance de residuos (tabla Output)
R = RESPONSABILIDAD

R R R R

R R C C

C C C C
I = INFORMACION

C C R R

C = COLABORACION

Gestin General de Residuos


3 Desarrollo
3.1 Control de la Gestin general de residuos
Inicio

Estado de revisin

PRO 04
Elemento 2

Pgina

3 de 4

Identificacin todos los residuos generados

Se considerarn: Los diferentes residuos que resultan de las operaciones, instalaciones y servicios de la organizacin, as como los resultantes de las modificaciones de stos. La nueva legislacin en materia de residuos. La clasificacin/diferenciacin se realiza conforme a la legislacin vigente. Todos los residuos generados y recogidos se debern identificar conforme a la legislacin vigente, especificando para cada uno de ellos el cdigo asignado en el Catlogo Europeo de Residuos Cdigo CER. En el caso de los RP se les asignar adems el Cdigo de Identificacin de RP de acuerdo a la legislacin vigente. La distribucin del inventario se realizar a todos los puestos y/o reas de generacin y/o almacenamiento. La elaboracin de etiquetas que permitan identificar los RPs se realizar conforme a la IT establecida. Para los RSU y los RII bastar elaborar carteles bien visibles con su correspondiente denominacin. Todos los residuos generados se separan y recogen de manera selectiva prioritariamente en su lugar de origen, en la medida en que sea viable tanto econmica como organizativamente. Esta separacin de residuos nos permite consecuentemente, obtener residuos de mayor pureza con mayores posibilidades de valorizacin. Los residuos generados se almacenan en los contenedores, o en los envases especficos localizables en las reas correspondientes previstas a tal efecto. Las condiciones de almacenamiento y etiquetado aseguran reducir el riesgo para el medio ambiente. El plano PLA 03 localiza los puntos de generacin y almacenamiento de residuos en la organizacin. La gestin de los residuos se realiza a travs de servicios homologados: Gestores autorizados de residuos peligrosos Transportistas de RPs como terceros que cumplen los requisitos legales vigentes sobre transporte de mercancas peligrosas Gestores autorizados para inertes Recicladores seleccionados atendiendo a aspectos de fiabilidad y seguridad Servicios municipales para los RSU Semestralmente se rellenan las casillas diseadas a tal efecto en las Tablas Output y al final del ejercicio se contabilizar el total de los diferentes tipos de residuos generados a fin de evaluar la necesidad de establecer programas medioambientales al respecto.

Diferenciacin entre RSU, RII, RPs

Actualizacin y distribucin del inventario general de residuos

Elaboracin de etiquetas

Recogida selectiva

Almacenamiento

Gestin externa

Actualizacin de Balance de Residuos

Fin

Gestin General de Residuos

Estado de revisin

PRO 04
Elemento 2

Pgina

4 de 4

4 Documentacin relacionada
PRO 03 Gestin de los flujos de las materias PRO 05 Gestin de Residuos Peligrosos PRO 06 Gestin de Residuos Inertes y de Residuos asimilables a urbanos FOR 15 Inventario General de Residuos FOR 16 Registro de Residuos Peligrosos FOR 17 Envasado y almacenamiento de residuos FOR 19 Gestores / transportistas y recicladores de residuos homologados IT 02 Elaboracin de etiquetas de Residuos Peligrosos IC 01 Envasado de Residuos Peligrosos IC 02 Etiquetado de Residuos Peligrosos PLA 03 Generacin y almacenamiento de residuos Programas Medioambientales Plan de Emergencia Tablas Input/Output (Elemento 13)

Gestin de Residuos Peligrosos


1 Fundamento

Estado de revisin

PRO 05
Elemento 2

Pgina

1 de 5

Este procedimiento regula tanto la gestin interna (envasado, etiquetado y almacenamiento) como la gestin externa de los Residuos Peligrosos (RP) generados e identificados en la organizacin, a fin de no poner en peligro ni la salud humana, ni el medio ambiente. Para ello se actuar por principio conforme a la legislacin vigente.

1.1 (a) Autorizacin de Productor de Residuos Peligrosos (Nota 1)


La organizacin, adems de cumplir las condiciones y requisitos establecidos en l, mantendr actualizada la Autorizacin de Productos de RPs.

1.1 (b) Inscripcin en el registro de Pequeos Productores de Residuos Peligrosos (Nota 1)


La organizacin mantendr actualizada la inscripcin en el registro de Pequeos Productores de RPs de la Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

1.2 Declaracin Anual de RP (Nota 1)


Se presentar anualmente a la Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco antes del 1 de marzo (salvo decisin administrativa que modifique dicha fecha), segn el modelo especificado por el organismo competente.

1.3 Gestor/Transportista homologado


La organizacin no traspasar RPs a gestores o transportistas de los que no disponga evidencias que demuestren el cumplimiento de los requisitos medioambientales establecidos para la homologacin de proveedores y subcontratistas y que nos garantizan la legalidad del servicio contratado.

1.4 Documentos de Aceptacin de RPs


Cada vez que se vaya a gestionar un RP por primera vez, se tramitar la solicitud de aceptacin para dicho RP al gestor. La validez del Documento de Aceptacin concedido por el gestor se prorrogar mientras no vare la naturaleza o propiedades del RP en cuestin.

Nota 1: La inscripcin en el Registro es voluntaria para las empresas productoras de RPs que generen menos de 10.000 kg/ao y les aplique este requisito. La inscripcin exime de la Solicitud de Autorizacin y la realizacin de la Declaracin Anual de los mismos.

Gestin de Residuos Peligrosos

Estado de revisin

PRO 05
Elemento 2

Pgina

2 de 5

2 Matriz de responsabilidades
Direccin de Administracin Direccin de la empresa Encargado de almacn de residuos Responsable de gestin ambiental Direccin de produccin

Tramitacin y actualizacin de la Autorizacin de productor de RPs (ver nota 1) Recogida selectiva de RPs Envasado de RPs Etiquetado de RPs Almacenamiento de RPs Registro de RPs Declaracin anual de RPs (ver nota 1) Archivo de la Declaracin RPs Solicitar a Gestores y Transportistas que documenten los requisitos medioambientales aplicables Cursar solicitud de aceptacin de RPs Registrar y conservar documentos de aceptacin Control de retirada de RPs Notificacin previa de traslado de RPs Archivar notificacin Gestionar cesin de RPs Archivar Documento de Control y Seguimiento (DCS) Actualizar Registro de RPs Seguimiento de la Gestin de RPs, registro y archivo
R = RESPONSABILIDAD C = COLABORACION

C C

C R R R

C C

R C C C C R R C R R R R R R R R R R R C C C C C C R

I = INFORMACION

Gestin de Residuos Peligrosos


3 Desarrollo
3.1 Control de la Gestin Interna de RPs
Inicio

Estado de revisin

PRO 05
Elemento 2

Pgina

3 de 5

Recogida selectiva

Cada tipo de residuo peligroso se separa de forma adecuada y sin realizar mezclas que aumenten su peligrosidad o dificulten su gestin El envasado se llevar a cabo conforme a la instruccin IC Envasado de Residuos Peligrosos. Adems de cumplir normas tcnicas vigentes se deben cumplir las normas de seguridad e higiene aplicables. Los envases o recipientes que contengan RPs se etiquetarn de forma clara legible e indeleble y conforme a la instruccin. IC Etiquetado de Residuos Peligrosos La empresa dispone de zonas especficas de almacenamiento de RP (ver plano PLA 03) Almacn de RP Depsito de fluidos de corte agotados Dichas instalaciones y las condiciones de almacenamiento cumplen los requisitos legales y normas tcnicas de aplicacin En ningn caso, el tiempo de almacenamiento exceder de seis meses a partir de la fecha de envasado sealada en la etiqueta del residuo peligroso El encargado de almacn de residuos llevar el registro actualizado de los residuos peligrosos conforme al FOR Registro de Residuos Peligrosos

Envasado

Etiquetado

Almacenamiento

Registro

Declaracin anual de RP

Se realizar anualmente acorde al modelo especificado por la Administracin y se remite a la Viceconsejera de Medio Ambiente en los plazos que sta indique

Archivo

Se conservar copia de la misma como mnimo durante 5 aos

Seguimiento

Trimestralmente, el Responsable del SGMA comprobar y analizar in situ el modo de trabajar del personal, las condiciones operativas y los registros oportunos para posteriormente evaluar su conformidad con lo establecido en este procedimiento. Registrar los resultados del seguimiento realizado y lo archivar como mnimo durante 3 aos.

Fin

Gestin de Residuos Peligrosos

Estado de revisin

PRO 05
Elemento 2

Pgina

4 de 5

3.2 Control de la Gestin Externa de RPs


Inicio

Solicitar a Viceconsejera de Medio Ambiente Listado de Gestores Autorizados de RPs Solicitar a Gestores Transportistas documentar los requisitos aplicables

El primer mes de cada ao se cursar peticin de este listado para verificar la vigencia de las autorizaciones de los gestores contratados o para consultar posible contratacin de nuevos servicios

En base al FOR Requisitos Medioambientales aplicables a proveedores y subcontratistas, anualmente se les solicitarn que documenten los requisitos aplicables al objeto de prolongar su homologacin Antes del primer traslado o cesin de un RP, se cursar una solicitud de aceptacin para cada RP identificado a los gestores autorizados pertinentes. Dicha solicitud aportar: la identificacin del RP acorde a la legislacin estado el RP (slido, lquido, pastoso, gas) propiedades fsicas/qumicas composicin qumica volumen y peso plazo de recogida (estimado) Periodo de conservacin: Mnimo 5 aos La validez del Documento de Aceptacin seguir vigente mientras no varen las caractersticas del RP que se aportaron en la solicitud inicial La 1 semana de cada mes el Encargado de almacn de residuos revisar el Registro de residuos peligrosos. Si como resultado del estudio de ste, detectara que el perodo de almacenamiento lmite est prximo para algun(os) RPs comunicar al gestor la necesidad de sus servicios y se concertar una fecha para la cesin y traslado de los mismos Se notificar el traslado a la Viceconsejera de Medio Ambiente al menos con 10 das de antelacin. Archivar la notificacin junto con justificante de su envo El Encargado de almacn de residuos ejecutar la cesin conforme a la IC Control de retirada y cesin de RPs El Encargado de almacn de residuos archivar dichos registros en el lugar especificado en IC Control de retirada y cesin de RPs

Cursar solicitud de aceptacin solo a Gestor Autorizado

Registrar y conservar los documentos de aceptacin

Control de retirada de RPs

Notificacin previa de traslado de RPs a Administracin competente

Gestionar la cesin de RP Archivar los Documentos de control y seguimiento de RPs Actualizar registro de RPs

Conforme a la IC Control de retirada y cesin de RPs se cumplimentar el FOR Registro de Residuos peligrosos Trimestralmente, el Responsable del SGMA comprobar y analizar in situ el modo de trabajar del personal, las condiciones operativas y los registros oportunos para posteriormente evaluar su conformidad con lo establecido en este procedimiento. Registrar los resultados del seguimiento realizado y lo archivar como mnimo durante 3 aos.

Seguimiento

Fin

Gestin de Residuos Peligrosos

Estado de revisin

PRO 05
Elemento 2

Pgina

5 de 5

4 Documentacin relacionada
Captulo 8 Control Operacional IC 01 Envasado de Residuos Peligrosos IT 02 Elaboracin de Etiquetas de Residuos Peligrosos IC 02 Etiquetado de Residuos Peligrosos IC 03 Control de retirada y cesin de RPs FOR 16 Registro de Residuos Peligrosos FOR 19 Gestores, transportistas y recicladores homologados FOR 17 Envases y contenedores de RPs PLA 03 Generacin y almacenamiento de Residuos Declaracin Anual de RPs Solicitudes de Aceptacin de Residuos Peligrosos Documentos de Aceptacin de Residuos Peligrosos Notificaciones previas de traslado de RPs Documentos de control y seguimiento PRO 09 Control de proveedores y subcontratistas FOR 20 Requisitos medioambientales aplicables a proveedores y subcontratistas FOR 21 Hojas de Seguridad de sustancias peligrosas Plan de emergencia y/o procedimientos e instrucciones de respuesta

Gestin de RSU y RII


1 Fundamento

Estado de revisin

PRO 06
Elemento 2

Pgina

1 de 3

Este procedimiento regula la gestin tanto interna como externa de los residuos catalogados como Residuos Asimilables a Urbanos (RSU) y como Residuos Industriales Inertes (RII) conforme a la legislacin vigente.

1.1 Gestin externa de RSU


Los RSU se gestionarn a travs de los servicios municipales de recogida en el caso de la basura conforme a lo especificado en las ordenanzas municipales y a travs de recicladores homologados en el caso del papel y el cartn.

1.2 Inscripcin en el Registro de Productores de RII


Como actividad productora de Residuos Industriales Inertes inscrita en el Registro de Productores de RII de la Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, el Responsable de Gestin Medioambiental ser el responsable de mantener dicha inscripcin actualizada.

1.3 Gestores / Recicladores homologados


La organizacin no traspasar RII a gestores o recicladores de los que no disponga evidencias fsicas que demuestren la legalidad de su situacin y el cumplimiento de los requisitos medioambientales establecidos por la organizacin para la homologacin de proveedores y subcontratistas.

1.4 Documentos de Aceptacin de RII


Cada vez que se vaya a gestionar un RII por primera vez el Responsable de Gestin Ambiental solicitar al titular del vertedero al que se enva el residuo o al gestor que lo recoge el Documento de Aceptacin para dicho RII. Se solicitar un nuevo Documento de Aceptacin cuando vare la naturaleza o propiedades del RII en cuestin.

2 Matriz de responsabilidades
Direccin de Administracin Direccin de la empresa Encargado de almacn de residuos Responsable de gestin ambiental Direccin de SSL Direccin de produccin Direccin de calidad Brigada limpieza

Tramitacin y actualizacin de la Inscripcin en el Registro de Productores de RII Recogida selectiva Recogida por la brigada de limpieza Gestin de la cesin de RSU y RII Seguimiento, registro y archivo
R = RESPONSABILIDAD

R R C C
C = COLABORACION

C R R C
I = INFORMACION

C R

Gestin de RSU y RII

Estado de revisin

PRO 06
Elemento 2

Pgina

2 de 3

3 Desarrollo
3.1 Control y seguimiento de la Gestin de RSU
Inicio Recogida selectiva interna

Tanto la basura como el papel y el cartn se segregarn selectivamente en los puntos de generacin y se depositarn en los recipientes establecidos a tal efecto en cada rea donde se originan

Recogida por la Brigada de limpieza

La brigada de limpieza correspondiente de cada turno comprobar el contenido de los recipientes y lo depositar en los contenedores correspondientes a Basura y a Papel / Cartn respectivamente, situados en el almacn exterior de RSU establecido para tal fin.

Retirada

Basura

Se dispondr la basura para la recogida diaria por parte de los servicios municipales.

Papel Cartn

El Encargado de almacn de residuos gestionar la retirada quincenal conforme a la IC Retirada y Cesin de RII y de Papel/Cartn, y slo a travs de Gestores / transportistas homologados. Semestralmente notificar al Responsable del SGMA los kg totales retirados.

Seguimiento

Fin

Trimestralmente, el Responsable del SGMA comprobar y analizar in situ el modo de trabajar del personal, las condiciones operativas y los registros oportunos para posteriormente evaluar su conformidad con lo establecido en este procedimiento. Registrar los resultados del seguimiento realizado y lo archivar como mnimo durante 3 aos.

3.2 Control y seguimiento de la Gestin de RII


Inicio

Recogida selectiva

Todos los RII se segregarn selectivamente en los puntos de generacin y se depositarn en los recipientes establecidos a tal efecto en cada rea donde se originan

Recogida por la Brigada de limpieza

La brigada de limpieza diaria correspondiente respetar el contenido de los recipientes y los depositar en los contenedores o reas correspondientes a Chatarra, Plstico, etc. situados en el almacn exterior de RII establecido para tal fin

Gestin de la cesin de RII

El Encargado de almacn de residuos ejecutar la cesin conforme a la IC Control de Retirada y cesin de RII y del Papel/Cartn, y slo a travs de gestores y transportistas homologados. Semestralmente notificar al Responsable del SGMA los kg totales retirados.

Seguimiento

Fin

Trimestralmente, el Responsable del SGMA comprobar y analizar in situ el modo de trabajar del personal, las condiciones operativas y los registros oportunos para posteriormente evaluar su conformidad con lo establecido en este procedimiento. Registrar los resultados del seguimiento realizado y lo archivar como mnimo durante 3 aos.

Gestin de RSU y RII

Estado de revisin

PRO 06
Elemento 2

Pgina

3 de 3

4 Documentacin relacionada
PRO 04 Gestin General de Residuos Documento de inscripcin en el Registro de Productores de Residuos Industriales Inertes de la Viceconsejera de Medio Ambiente FOR 19 Gestores, Transportistas y Recicladores homologados FOR 20 Requisitos Medioambientales aplicables a Proveedores y Subcontratistas IC 04 Control de Retirada y cesin de RII y Papel / Cartn Plan de Emergencia PLA 03 Generacin y Almacenamiento de Residuos FOR 15 Inventario General de Residuos

Control y tratamiento de Emisiones a la Atmsfera


1 Fundamento

Estado de revisin

PRO 07
Elemento 2

Pgina

1 de 4

Este procedimiento regula el control y tratamiento de emisiones a la atmsfera al objeto de reducir al mnimo posible el riesgo potencial para las personas y para el medio ambiente.

1.1

Balance de emisiones

Hemos integrado el balance de emisiones confinadas externas en nuestro balance de materias global (tablas de input-output) y lo actualizamos anualmente. Progresivamente iremos introduciendo el resto de emisiones.

1.2

Control y seguimiento de los focos de emisin clasificados

Registramos todas las emisiones atmosfricas de nuestra organizacin en el Inventario General de emisiones a la atmsfera. Una emisin procedente de una instalacin de uso industrial ser considerada como foco de emisin cuando est confinada y dirigida al exterior. Cuando este foco de emisin est calificado como actividad potencialmente contaminadora de la atmsfera en Grupo A, B C por la normativa vigente se registrar en el formulario Inventario de focos de emisin clasificados. Actualizaremos ambos registros cuando se produzcan modificaciones substanciales en procesos y/o materias primas o cambios de legislacin que afecten a tales inventarios. El control de todos los focos clasificados se efecta mediante el control operacional y las operaciones de mantenimiento preventivo de los equipos cuyo mal funcionamiento pudiese afectar de forma negativa en los niveles de emisin. Estos controles se realizan segn la Planificacin recogida en el Plan anual de mediciones, mantenimiento y limpieza y los distintos procedimientos o instrucciones de control operacional. Trimestralmente, el Responsable del SGMA comprobar y analizar in situ el modo de trabajar del personal, las condiciones y los registros oportunos para posteriormente evaluar su conformidad con lo establecido en los distintos procedimientos o instrucciones de control y en el Plan anual de Mediciones, Mantenimiento y Limpieza. Registrar los resultados del seguimiento realizado y lo archivar como mnimo durante 3 aos. Las mediciones de las emisiones de los focos clasificados se llevan a cabo a travs de autocontroles e inspecciones de organismos externos autorizados y homologados. Las medidas a realizar y su frecuencia son las indicadas en la Autorizacin de Industria para actividades potencialmente contaminadoras de la atmsfera, y se documentan en el correspondiente Libro de registro. Los lmites de emisin permitidos se recogen en el Inventario de focos de emisin clasificados. La empresa comprueba peridicamente el cumplimiento de los niveles mximos de emisin legislados al comparar resultados de las inspecciones oficiales y de los autocontroles con tales lmites.

Control y tratamiento de Emisiones a la Atmsfera


1.3 Emisiones externas difusas

Estado de revisin

PRO 07
Elemento 2

Pgina

2 de 4

Las emisiones difusas procedentes de la descarga del silo de almacenamiento exterior de los finos del horno de fusin se llevar a cabo conforme a la Instruccin desarrollada a tal efecto.

1.4

Accidentes y situaciones de emergencia

Durante la identificacin de las emisiones, se analizan los posibles accidentes y situaciones de emergencia que pueden producirse y que podran dar lugar a emisiones no deseadas, y se recogen en el apartado de observaciones del Inventario General de Emisiones a la atmsfera. Ante la presencia o deteccin de tales situaciones por parte de las personas que trabajan en la empresa, se actuar segn las instrucciones elaboradas a tal efecto y se avisa inmediatamente al responsable de seccin o turno el cual tomar las medidas oportunas y activar el Plan de emergencia en caso necesario.

2 Matriz de responsabilidades
Direccin de Administracin Responsable A Direccin de la empresa Servicio de mantenimiento Responsable de gestin ambiental Direccin de produccin Direccin de SSL Direccin de calidad

Identificacin de emisiones Caracterizacin de las emisiones Clasificacin de las emisiones Clasificacin de los focos emisores Control operacional Seguimiento Medicin Balance de emisiones Indicadores
R = RESPONSABILIDAD

C C C R C R C C
C = COLABORACION

C C C C C C C C
I = INFORMACION

R R R R R I R R

Control y tratamiento de Emisiones a la Atmsfera


3 Desarrollo
3.1 Control de emisiones
Inicio

Estado de revisin

PRO 07
Elemento 2

Pgina

3 de 4

Identificacin de emisiones

Con la informacin obtenida durante la identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales de operaciones, instalaciones y servicios de la organizacin, o de la resultante de las modificaciones de stos o de la legislacin, se elabora y mantiene actualizado el Inventario General de Emisiones a la atmsfera Se contemplan posibles emisiones de accidentes y de situaciones de emergencia en el apartado de observaciones Se realiza una caracterizacin de emisiones determinando en cada caso los posibles contaminantes que son susceptibles de emitirse basndose en: las hojas de seguridad de los productos que intervienen y/o las caractersticas del propio proceso (p.ej: foco asociado a combustin)

Caracterizacin de las emisiones

Clasificacin de las emisiones

Las emisiones se clasifican en base a la legislacin y a las caractersticas de la misma (confinadas, difusas, externas e internas)

Focos emisores clasificados

Emisiones difusas externas

Emisiones internas

Control y tratamiento de Emisiones a la Atmsfera


3.2 Control y seguimiento de los focos clasificados:
Inicio

Estado de revisin

PRO 07
Elemento 2

Pgina

4 de 4

Clasificacin de los focos de emisin

Se elabora y presenta una propuesta a la Administracin quien determinar su clasificacin en focos de tipo A, B o C Segn instrucciones de control y lo recogido en el Plan de Mediciones, mantenimiento y limpieza y en la Autorizacin de Puesta en marcha de la instalacin. Trimestralmente, se realizar el seguimiento del cumplimiento de lo procedimentado para el control de focos emisores. Con la periodicidad establecida se realizan los controles externos por Organismos de Control Autorizados (OCA) y homologados y autocontroles, teniendo en cuenta los requisitos legales.

Autocontrol

Seguimiento

Medicin

no Se cumple con los lmites de la normativa? si Acciones Correctoras Se comparan los resultados de las mediciones con los lmites mximos establecidos en la normativa o referencia aplicables.

Posibles Acciones Correctoras: Optimizar depuracin Instalar nuevos equipos de depuracin Cambios en proceso Cambios de materias primas Mejorar el Plan de Mantenimiento Preventivo

Registro

Se actualiza el Libro de Registro de Emisiones con los datos obtenidos en las mediciones

Conclusiones

Balance anual

Con periodicidad anual se actualizan las tablas de input-output.

Indicadores

Se calculan los indicadores de emisiones

Fin

4 Documentacin relacionada
PLA 05 Plano de localizacin de focos de emisin a la atmsfera FOR 22 Inventario General de emisiones a la atmsfera FOR 23 Inventario de Focos de emisin clasificados FOR 24 Plan de mediciones, mantenimiento y limpieza Libro de Registro de Emisiones Hojas de datos de seguridad de mediciones externas Descripciones de equipos y procesos productivos Requisitos legales (Elemento II) Autorizacin como instalacin potencialmente contaminadora de la atmsfera Actas de puesta en marcha Tabla de Entradas y Salidas de materia, agua y emergencia Plan de Emergencia

Manipulacin de Productos Qumicos y Sustancias Peligrosas 1 Fundamento

Estado de revisin

PRO 08
Elemento

Pgina

1 de 2

Este procedimiento regula la manipulacin segura de productos qumicos y sustancias peligrosas al objeto de reducir al mnimo posible el riesgo potencial para los empleados y para el medio ambiente. Todo personal de la organizacin implicado en el manejo de productos qumicos y sustancias peligrosas recibe la formacin oportuna para desempear sus funciones.

1.1

Proteccin del medio ambiente

Antes de adquirir nuevos productos qumicos y sustancias peligrosas examinamos la posibilidad de sustituirlos por sustancias con un menor potencial de riesgo. Semestralmente la Direccin de compras y la de produccin proporcionarn al Responsable del SGMA los datos relativos a la adquisicin y al consumo respectivamente de PQ y SP para que ste pueda actualizar la Tabla de Entradas (Input) y pueda realizar el seguimiento de los consumos y residuos generados de estos productos.

1.2

Proteccin de los empleados

A todo empleado que manipule productos qumicos y sustancias peligrosas se le facilita un equipo de proteccin personal (p.ej. gafas y guantes de seguridad, botas de goma) en funcin del riesgo que la manipulacin conlleve. Todo empleado recibe al entrar en nuestra empresa, y a continuacin anualmente, una formacin sobre la correcta manipulacin de productos qumicos y sustancias peligrosas. Al manipular productos qumicos y sustancias peligrosas es obligatorio ponerse el equipo de proteccin personal.

2 Matriz de responsabilidades
Responsable de Gestin ambiental Administracin Responsable A Responsable B Direccin de la empresa Direccin de SSL Direccin de produccin Direccin de compras Direccin de Calidad

Pedido Elaboracin del Inventario de Sustancias Peligrosas Recepcin Almacenamiento Salida de Almacn Utilizacin en proceso Actualizacin Tabla de Entradas Gestin de Residuos
R = RESPONSABILIDAD

C I C C R R C I

R C R R

C C

C R

C
I = INFORMACION

R R

C = COLABORACION

Manipulacin de Productos Qumicos y Sustancias Peligrosas

Estado de revisin

PRO 08
Elemento

Pgina

2 de 2

3 Manipulacin de productos qumicos y sustancias peligrosas


Inicio Al adquirir por primera vez una sustancia peligrosa, se deber solicitar tambin la Ficha de datos de seguridad, segn la normativa de la UE (Directiva 91/155/CEE). stas se guardan en un archivador aparte. La organizacin elaborar una Hoja de Seguridad para cada Sustancia Peligrosa que recoja informacin relevante para el usuario y se distribuya en los puestos de trabajo implicados. Asimismo, se registrar la nueva SP en el Inventario de Sustancias Peligrosas. No se pueden aceptar sustancias no identificadas o sustancias con el embalaje daado. El personal encargado deber llevar inmediatamente los productos qumicos y las sustancias peligrosas al almacn correspondiente previsto a tal efecto. Ver PLA 04. El almacenamiento se realizar respetando las cantidades mximas establecidas, as como las reas predeterminadas para los diferentes productos, las incompatibilidades entre unos y otros y las instrucciones de almacenamiento y las Hojas de Seguridad pertinentes. La salida de almacn de productos qumicos y sustancias peligrosas a los puestos de trabajos se lleva a cabo por orden del encargado en cuestin. Asegurndose ste en todo caso de que todo envase que contenga PQ o SP est perfectamente identificado como tal, incluso si existe trasvase a un nuevo recipiente diferente al originario. Al utilizar productos qumicos y sustancias peligrosas se debern observar las directrices especficas del fabricante y las Fichas de datos de seguridad de la UE. As como las Hojas de Seguridad. La utilizacin y adicin no sistemtica de productos qumicos y sustancias peligrosas, nicamente puede producirse por orden verbal o escrita de un superior (p.ej., verbalmente por el superior o por escrito en una lista de adiciones). Retirar inmediatamente en la medida de lo posible y segn lo establecido en las instrucciones, los productos qumicos y sustancias peligrosas derramadas. La gestin de los residuos de productos qumicos y sustancias peligrosas se lleva a cabo conforme a las directrices especficas del fabricante y a las fichas de datos de seguridad de la UE. La gestin est procedimentada de acuerdo con la legislacin vigente.

Pedido

Recepcin

Almacenamiento

Salida de almacn/ Abastecimiento de puestos de trabajo

Utilizacin en proceso productivo

Gestin de Residuos

Fin

4 Documentacin relacionada
Inventario de sustancias peligrosas (Elemento 10) Fichas de datos de seguridad de la UE FOR 21 Hojas de Seguridad de Sustancias Peligrosas Instrucciones de almacenamiento PRO 05 Gestin de Residuos Peligrosos Normativa sobre sustancias de uso restringido Registros de formacin PLA 04 Manipulacin y almacenamiento de productos qumicos y sustancias peligrosas Tablas de Entradas y Salidas (Input-Output) (Elemento 13)

Control de Contratos y de Proveedores y Subcontratistas


1 Fundamento

Estado de revisin

PRO 09
Elemento 2

Pgina

1 de 3

En este procedimiento se describe el modo en que examinamos la viabilidad de los contratos que firmamos con nuestros clientes y en que aseguramos por medio de peticiones de oferta muy precisas la compatibilidad medioambiental de los productos y servicios que adquirimos a nuestros proveedores y subcontratistas.

1.1 Control de contratos de clientes


El control de un contrato incluye el conocimiento de todas las exigencias del cliente (p.ej., planos, nmero de artculo, cantidades, tipo de elaboracin) y que podamos asumirlas. En el curso de dicho control se examina la viabilidad del producto bajo criterios econmicos, de calendario, ambientales y tcnicos.

1.2 Peticiones de oferta a Proveedores y Subcontratistas


Las peticiones de oferta se remiten a nuestros proveedores y subcontratistas incluyendo documentacin sobre nuestras exigencias de compra o subcontratacin. Esta documentacin contiene todas las especificaciones necesarias (p.ej., datos tcnicos, denominacin del producto, instrucciones para las pruebas), y en ella se incluyen requisitos medioambientales derivados de nuestro sistema de gestin cuando stos existan. Todos los productos entrantes son revisados a fin de detectar posibles daos y de constatar la conformidad de su identidad y cantidad con nuestras peticiones de oferta. La revisin se registra en un albarn.

2 Matriz de responsabilidades
Gestin medioambiental Responsable A Responsable B Direccin de la empresa Direccin de SSL Direccin de produccin Direccin de compras Direccin de calidad Direccin comercial

Procesar la consulta del cliente Comprobar viabilidad Elaborar ofertas Plasmar oferta en contrato y archivar Determinar la demanda de productos y servicios Elaborar la documentacin para nuevas adquisiciones Recabar ofertas y adjudicacin Solicitar pedido y adquirir productos o servicios Adoptar medidas Archivo de la documentacin de compra/subcontrata Seguimiento
R = RESPONSABILIDAD

C R C C

R C R R C C C

C C C C

EL CORRESPONDIENTE DEPARTAMENTO EL CORRESPONDIENTE DEPARTAMENTO C C C R R C R C


C = COLABORACION

C C R

C C C C

C
I = INFORMACION

Control de Contratos y de Proveedores y Subcontratistas

Estado de revisin

PRO 09
Elemento 2

Pgina

2 de 3

3 Desarrollo 3.1 Control y seguimiento de contratos de clientes

Inicio

Consulta del cliente

La consulta del cliente sobre un producto o servicio tiene lugar por escrito o por telfono. Si se trata de una nueva consulta sobre un producto o servicio, debern conocerse todos los datos necesarios para que sea procesada la consulta.

no Es nueva?

s Comprobar la viabilidad

En el curso de la comprobacin de la viabilidad del producto o del servicio se tienen en cuenta requisitos econmicos y tcnicos y tambin medioambientales si mejoran los aspectos asociados a nuestro producto. La comprobacin se documenta. En base a las especificaciones del cliente se elabora una oferta, y ampliamos informacin sobre la compatibilidad y bonanza medioambiental de los productos que fabricamos frente a los deseados, cuando sea as y estemos seguros de ello.

Elaborar ofertas

no

Contrato adjudicado?

s Plasmar la oferta en un contrato La oferta se plasma en un contrato: Toda la documentacin sobre la oferta se documenta de manera adecuada, y se conserva mnimo 3 aos.

Seguimiento

Fin

Trimestralmente, el Responsable del SGMA comprobar y analizar in situ el modo de trabajar del personal, las condiciones operativas y los registros oportunos para posteriormente evaluar su conformidad con lo establecido en este procedimiento. Registrar los resultados del seguimiento realizado y lo archivar como mnimo durante 3 aos.

Control de Contratos y de Proveedores y Subcontratistas

Estado de revisin

PRO 09
Elemento 2

Pgina

3 de 3

3.2 Compra y Subcontratacin


Inicio Determinar la demanda de los productos o pueden ser: servicios que la organizacin requiere y que -Servicios de subcontratistas en planta -Laboratorios de mediciones analticas o calibracin -Compra de sustancias qumicas -Gestin de residuos -Adquisicin de equipos e instalaciones -(Ampliar este listado)

Determinar la demanda

no Es nueva?

si Elaborar documentacin para nuevas adquisiciones Se elabora la documentacin para las nuevas compras o subcontrataciones que incluirn requisitos medioambientales. Actualizar si es necesario el formulario de Requisitos medioambientales aplicables a proveedores y subcontratistas En base a la documentacin sobre compras y subcontrataciones, y teniendo en cuenta los requisitos de calidad, se solicitan ofertas entre los posibles proveedores o subcontratistas

Solicitar ofertas

Solicitar pedido y adquirir productos o servicios

no

Adoptar medidas

Son los productos / servicios o.k.? si

Adjudicamos el pedido teniendo en cuenta los costes y los requisitos de calidad y medioambientales. Todos los productos adquiridos se controlan en la entrada de mercancas. Las actividades desempeadas por subcontratistas que operan en nuestro emplazamiento estn obligados a cumplir con los procedimientos e instrucciones establecidos en nuestro SGMA. Se les incluir estas obligaciones tanto en la peticin de oferta como en el contrato

(Entre las medidas a tomar, puede, por ejemplo, llevarse a cabo una auditora al proveedor.)

Documentacin

La documentacin de compra y/o subcontratacin ha de conservarse convenientemente. Mnimo durante 3 aos Trimestralmente, el Responsable del SGMA comprobar y analizar in situ el modo de trabajar del personal, las condiciones operativas y los registros oportunos para posteriormente evaluar su conformidad con lo establecido en este procedimiento. Registrar los resultados del seguimiento realizado y lo archivar como mnimo durante 3 aos.

Seguimiento

Fin

3.3

Documentacin asociada

Documentacin de fabricacin y de compra o subcontratacin Sistema informtico para tramitar pedidos / archivo de clientes / archivo de productos FOR 20 Requisitos medioambientales aplicables a proveedores y subcontratistas FOR 19 Gestores, Transportistas y Recicladores homologados

Control del Agua Residual


1 Fundamento

Estado de revisin

PRO 10
Elemento 2

Pgina

1 de 3

Este procedimiento regula el control y el tratamiento de aguas residuales al objeto de reducir su impacto medioambiental y se desarrolla conforme a la legislacin vigente.

1.1 Inventario de aguas residuales


Para poder evaluar mejor nuestros caudales de agua residual hemos inventariado nuestras aguas residuales integrndolas en nuestras Tablas de Entradas y Salidas de Materia, Agua y Energa (INPUT/OUTPUT). Estos datos se actualizan anualmente.

1.2 Anlisis previo a las aguas de vertido


El anlisis del agua residual (parmetros y frecuencia) se lleva a cabo conforme a la legislacin vigente. El registro de su ejecucin permitir evaluar la eficacia del Control ejercido sobre las mismas.

1.3 Accidentes y Situaciones de Emergencia


Durante la identificacin de los aspectos medioambientales se detectan los posibles accidentes y situaciones de emergencia que pueden producirse y que podran dar lugar a vertidos no deseados, y se recogen en la columna correspondiente del formulario de Identificacin de aspectos medioambientales. Ante la presencia o deteccin de tales situaciones por parte de las personas que trabajan en la empresa, se actuar segn las Instrucciones elaboradas a tal efecto y se avisa inmediatamente al responsable de seccin o turno el cual tomar las medidas oportunas y activar el Plan de emergencia en caso necesario.

2 Matriz de responsabilidades
Responsable de Gestin ambiental Direccin de Administracin Responsable A Responsable B Responsable C Direccin de la empresa Direccin de produccin Direccin de SSL Direccin de calidad

Utilizacin Recogida y canalizacin Tratamiento del agua residual Seguimiento Mediciones


R = RESPONSABILIDAD

R R R C R
C = COLABORACION I = INFORMACION

C C C R C

Control del Agua Residual

Estado de revisin

PRO 10
Elemento 2

Pgina

2 de 3

3 Desarrollo
3.1 Control y seguimiento de aguas residuales
Inicio

Utilizacin

Mediante el uso moderado y la reutilizacin del agua cuando es posible mantenemos nuestros vertidos de agua residual lo ms bajos posibles.

Recogida y Canalizacin

Las aguas residuales generadas se recogen en la medida de lo posible en caudales parciales (p.ej. cidos y alcalinos).

Tratamiento

Las aguas residuales de la empresa se tratan en nuestra depuradora de agua residual conforme a la legislacin vigente. Realizamos analticas de las aguas residuales antes de verterlas. Segn las instrucciones establecidas y las registramos segn el formulario definido. El autocontrol se lleva a cabo en base a la legislacin vigente. Trimestralmente, el Responsable del SGMA comprobar y analizar in situ el modo de operar del personal, las condiciones operativas y los registros oportunos para evaluar su conformidad con lo establecido en las instrucciones y en el Plan de mediciones, mantenimiento y limpieza. Registrar los resultados del seguimiento realizado y lo archivar como mnimo durante 3 aos.

Seguimiento

Fin

3.2 Tratamiento del agua residual (Ejemplo)


Mordentado Decapado Agua residual cida Mordentado alcalino Abrillantado aluminio Deposicin galvnica de metales cida alcalina cianurada crmica Tratamiento posterior Pasivado crmico

Agua residual con aceite

Eliminacin mxima posible de aceite / grasa libre / emulsionado

Eventual oxidacin de nitritos

Oxidacin alcalina (cianuro)

Reduccin de cromatos

Neutralizacin / precipitacin

Separacin slido / lquido

Depuracin final

Lodos

Agua residual

Control del Agua Residual

Estado de revisin

PRO 10
Elemento 2

Pgina

3 de 3

4 Documentacin relacionada
FOR 25 Anlisis previo a las aguas de vertido FOR 26 Plan de mediciones, mantenimiento y limpieza. Planta de tratamiento de aguas residuales Instrucciones de Trabajo - Anlisis de parmetros en aguas residuales IT 03 Anlisis de Niquel en aguas de vertido Balance de Materias (INPUT/OUTPUT) Programas medioambientales Requisitos legales, permisos de vertido

Evaluacin de Riesgos Medioambientales


1 Fundamento

Estado de revisin

PRO 11
Elemento 2

Pgina

1 de 3

Este procedimiento regula el proceso de evaluacin de los riesgos medioambientales asociados a accidentes potenciales y situaciones de emergencia asociados a la organizacin.

1.1 Identificacin de Aspectos Medioambientales Potenciales


La organizacin aprovechar el procedimiento de identificacin de aspectos medioambientales en condiciones normales para la identificacin en paralelo de los accidente potenciales y las situaciones de emergencia previsibles ligados a sus operaciones, instalaciones y servicios. En el formulario Identificacin de aspectos medioambientales se especificar de acuerdo a la Tabla 2 el n correspondiente al accidente potencial o situacin de emergencia previsible. En el formulario de Evaluacin de Riesgos Ambientales se registran los aspectos medioambientales potenciales asociados a los accidentes potenciales y situaciones de emergencia previsibles detectados.

1.2 Estimacin de riesgos medioambientales


La estimacin del riesgo medioambiental que suponen los aspectos medioambientales potenciales se lleva a cabo considerando los criterios: gravedad de las consecuencias y frecuencia de ocurrencia del accidente potencial o la situacin de emergencia. Para dichos criterios la organizacin ha establecido las correspondientes escalas de valoracin (ver punto 1.3). La siguiente frmula nos permite aproximarnos al clculo del riesgo como el producto de la frecuencia por la gravedad de sus consecuencias donde: (gc) es la gravedad de las consecuencias y (f) la frecuencia de ocurrencia.

R=

f x gc

Al valor obtenido se le asigna el nivel de riesgo correspondiente.

Riesgo Medioambiental

R =1 R =2 2< R 9

Bajo Medio Alto

Evaluacin de Riesgos Medioambientales

Estado de revisin

PRO 11
Elemento 2

Pgina

2 de 3

La organizacin establecer medidas de prevencin sobre los aspectos medioambientales potenciales identificados, pero adems definir procedimientos y/o instrucciones de respuesta para aquellos que estn asociados a un riesgo medioambiental Alto.

1.3 Criterios de evaluacin


La organizacin ha definido diferentes escalas de puntuacin para poder valorar respectivamente los criterios: gravedad y frecuencia. Gravedad de sus consecuencias Baja = 1 punto Media = 2 puntos Alta = 3 puntos No causa daos al Medio Daos leves al Medio Daos leves al Medio Ambiente Ambiente. Restauracin en 1 Ambiente. Restauracin en mes ms de 1 mes Frecuencia de ocurrencia Media = 2 puntos Ha ocurrido 1 vez

Baja = 1 punto No ha ocurrido nunca

Alta = 3 puntos Ha ocurrido ms de 1 vez

2 Matriz de responsabilidades
Responsable B Responsable de gestin ambiental Responsable A Direccin de la empresa Direccin de produccin Direccin de SSL Direccin de calidad Equipo de trabajo

Definicin de escalas para los criterios de evaluacin Identificacin de accidentes potenciales y situaciones de emergencia Registro de los identificados Valoracin de criterios, gravedad y frecuencia Asignacin del nivel de riesgo y registro Revisin / aprobacin y archivo de la Evaluacin
R = RESPONSABILIDAD C = COLABORACION

C C C C C

R R R R R R
I = INFORMACION

Evaluacin de Riesgos Medioambientales


3 Desarrollo
Inicio

Estado de revisin

PRO 11
Elemento 2

Pgina

3 de 3

El equipo de trabajo constituido para la identificacin de aspectos medioambientales segn el procedimiento (PRO 01) participa tambin en la Evaluacin de Riesgos Medioambientales.

Definicin de escalas para los criterios de evaluacin de riesgos Identificacin de accidentes y situaciones de emergencia

El responsable de gestin ambiental conjuntamente con el equipo de trabajo analizarn y definirn las escalas de los criterios de valoracin

Se llevar a cabo anualmente de forma simultnea al proceso de identificacin de aspectos medioambientales y se registrar en el FOR Identificacin de Aspectos Medioambientales. Este registro se actualizar ante nuevas operaciones, instalaciones, servicios, o requisitos legales o ante modificaciones de los existentes.

Registro de aspectos potenciales

En el FOR Evaluacin de Riesgos Ambientales se registrarn los aspectos medioambientales potenciales asociados a los accidentes potenciales y situaciones de emergencia previsibles identificados.

Valoracin de la gravedad de las consecuencias y de la frecuencia de ocurrencia

Los aspectos potenciales se evaluarn segn los criterios establecidos : gravedad y frecuencia de ocurrencia conforme a las escalas de valoracin definidas en este procedimiento (ver punto 1.3)

Asignacin del nivel de riesgo

Fin

Se determinar el nivel bajo, medio o alto conforme al punto 1.2 de este procedimiento y se registrar en el FOR Evaluacin de Riesgos Ambientales. Se identifican como accidentes potenciales capaces de generar situaciones de emergencia aquellos que estn asociados a aspectos medioambientales potenciales con riesgo medioambiental ALTO: (2<R9) Para stos se definirn procedimientos e instrumentaciones de respuesta y sern contemplados en el Plan de Emergencia

4 Documentacin asociada
PRO 01 Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales Registro de la Identificacin de aspectos medioambientales PRO 09 Plan de emergencia y capacidad de respuesta FOR 27 Evaluacin de riesgos ambientales Fichas de datos de seguridad de sustancias peligrosas Plan de emergencia

Evaluacin del cumplimiento de Legislacin Medioambiental


1 Fundamento

Estado de revisin

PRO 12
Elemento 2

Pgina

1 de 2

Este procedimiento regula el proceso de evaluacin anual del cumplimiento de los requisitos medioambientales legales de aplicacin, as como de los requisitos medioambientales derivados de permisos y autorizaciones vinculantes.

1.1 Fichas de evaluacin del cumplimiento legal


Tomando como documentacin base la Lista de Requisitos medioambientales identificados y de aplicacin para la organizacin, en su versin ms actualizada del Elemento 11, se elaboran las Fichas de evaluacin del cumplimiento de legislacin segn el FOR 29. Estas se actualizarn ante modificaciones o nuevos requisitos legales o derivados de permisos y autorizaciones.

2 Matriz de responsabilidades
Direccin de Administracin Responsable A Responsable B Direccin de la empresa Responsable de gestin ambiental Direccin de produccin Direccin de SSL Direccin de calidad

Elaboracin y/o actualizacin de Fichas de evaluacin Ejecucin de la evaluacin anual


R = RESPONSABILIDAD

C C C C C C
I = INFORMACION

C C

R R

C = COLABORACION

3 Desarrollo
En este apartado se pueden incluir el conjunto de las diferentes Fichas de evaluacin que usted debe particularizar para su organizacin. (A continuacin se presenta la Ficha de evaluacin del cumplimiento de la legislacin para el Campo de la Gestin de los Residuos Peligrosos que se lleva a cabo en una organizacin ficticia catalogada como Gran Productor de RPs. Ser su tarea adaptar sta, y elaborar el resto de Fichas de evaluacin para el resto de reas legales, a cubrir por su organizacin).

4 Documentacin relacionada
Lista de Requisitos legales y otros requisitos (Elemento 11) Autorizaciones y permisos administrativos. FOR 29 Fichas de evaluacin del cumplimiento de la legislacin medioambiental Cap 03 Control de requisitos legales y otros requisitos.

Evaluacin del cumplimiento de Legislacin Medioambiental

Estado de revisin

PRO 12
Elemento 2

Pgina

2 de 2

Fichas de Evaluacin del Cumplimiento de la Legislacin Medioambiental Campo sometido a evaluacin: Gestin de Residuos Peligrosos
SI NO Con ligeras desviaciones Observaciones
Nota al lector: No olvide incluir en la columna de Requisitos las exigencias de aplicacin derivadas de la Autorizacin de Productor de RPs y del Estudio de Minimizacin de los RPs generados

Requisitos medioambientales 1. Est la organizacin en posesin de la Autorizacin de


productor de Residuos Peligrosos? (Para el caso de una empresa que le afecta este requisito) 2. Est dicha Autorizacin vigente y actualizada? Es vlida hasta la prxima evaluacin de cumplimento legal? 3. La organizacin tienen identificados todos los RPs que genera? 4. Los segrega en origen, evitando su mezcla para evitar un aumento de su peligrosidad o dificultades en su gestin? 5. Es el envasado de los distintos RPs acorde a lo establecido reglamentariamente y a lo indicado en la IC Envasado de RPs? 6. Es el formato (tamao, color, etc.) y el contenido (cdigo de identificacin, cdigo CER, datos del titular, etc.) de las etiquetas de los RPs, acorde a lo reglamentariamente establecido y a la IT Elaboracin de etiquetas de RPs? 7. Es el etiquetado de los distintos RPs acorde a lo establecido reglamentariamente y a lo indicado en la IC Etiquetado de RPs? 8. Cumplen las condiciones de almacenamiento de RPs la legislacin de aplicacin (instrucciones tcnicas, especificaciones de autorizaciones, etc.) correspondiente? 9. El periodo mximo de almacenamiento para todos los RPs es siempre inferior a 6 meses? 10. Lleva la organizacin un registro actualizado de todos sus RPs? 11. Recoge dicho registro toda la informacin (origen, cantidad, naturaleza, etc.) referente a cada RP, segn se establece reglamentariamente? 12. Se realiza la gestin de RPs nicamente a travs de gestores autorizados y transportistas homologados por el SGMA? 13. Se dispone del documento de aceptacin actualizado de cada RP Se archivan dichos registros por un periodo mnimo de 5 aos? 14. Se notifica a Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco el traslado de RPs con al menos 10 das de antelacin? Se archiva dicho registro por un perodo mnimo de 5 aos? 15. Se cumplimentan los Documentos de Control y Seguimiento (DCS) de cada RP en cada cesin de los mismos a gestor autorizado y transportista homologado por el SGMA? Se envan las copias correspondientes a Viceconsejera de Medio Ambiente? Se archivan las copias de los DCS y los acuses de envo por un perodo mnimo de 5 aos? 16. Se realiza y remite anualmente a Viceconsejera de Medio Ambiente la Declaracin de RPs acorde al modelo y plazos especificados por sta? Se archivan copias de las mismas por un perodo de 5 aos? 17. Se ha realizado y remitido a Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco el Estudio de Minimizacin de los RPs generados? 18. Otros

Revisado y Aprobado: __________________________________ Fecha: _______________ Responsable del SGMA

Elaboracin de los encabezados de los documentos del sistema


1. Objeto

Estado de revisin

IT-01
Elemento 3

Pgina

1 de 1

Esta instruccin regula la correcta elaboracin de los encabezados de los documentos del SGMA.

2.

Aspectos fundamentales

El Responsable del SGMA, de identificar los nuevos documentos del SGMA y de modificar los ya existentes, deber asegurar la aplicacin de esta IT, para poder as facilitar el control de la documentacin del SGMA.

3.

Desarrollo

3.1 Referencias
Se han establecido las siguientes referencias para cada uno de los tipos de documentos relevantes del SGMA.
Captulos: PRO: IT: IC: FOR: DPT: PGR: Captulos del Manual SGMA (Elemento 1) Procedimientos (Elemento 2) Instrucciones de trabajo (Elemento 3) Instrucciones de control (Elemento 4) Formularios (Elemento 5) Descripcin de puestos de trabajo (Elemento 6) Programas Medioambientales (Elemento 8) ISP: RLO: PEM: TEB: TSB: PLA: Inventario de sustancias peligrosas (Elemento 10) Requisitos legales y otros requisitos (Elemento 11) Plan de emergencia medioambiental (Elemento 12) Tabla de entradas para balance (Elemento 13) Tabla de salidas para balance (Elemento 13) Planos de la empresa (Elemento 14)

3.2 Elaboracin
Estado de revisin --Ref N Elemento Pgina 1 de X

Ttulo

Logo de la empresa propietaria del documento

Ttulo especfico del documento en cuestin Estado ltimo de revisin del documento

Cdigo de identificacin del documento Denominacin especfica del documento N de identificacin asignado, puede ir justo al lado o debajo de Ref Elemento en el que se archiva el original

Ref. N Elemento

Caso A

Caso B FORIncluye el Formulario de referencia empleado para la elaboracin del documento si existiese. Por ejemplo: en Programas Medioambientales

(Nota: La misma explicacin del caso A es valida para el resto de documentos del SGMA sealados en el punto 3.1)

Paginacin independiente de las diferentes secciones, documentos de un mismo elemento, a fin de poder modificarlos y revisarlos individualmente

Pgina 1 de X

N de pgina referido al total del documento

N de pginas total del documento

Elaboracin de etiquetas de Residuos Peligrosos


1 Objeto

Estado de revisin

IT-02

Pgina

Elemento 3

1 de 1

Esta instruccin regula la elaboracin de las etiquetas de los Residuos Peligrosos, que se recogen en el Inventario General de Residuos, conforme a la legislacin vigente.

2 Aspectos fundamentales
El Responsable de Gestin Ambiental ser el responsable de la ejeccin de esta instruccin.

3 Desarrollo
3.1 Operativa
Rellenar un formato genrico (ver 3.3) de etiqueta con los datos correspondientes. Sealar las caractersticas generales de la etiqueta (ver 3.2) prestando mxima atencin al tamao de etiqueta requerido. Fotocopiar y entregar al encargado de compras copia con instrucciones para que tramite el pedido a imprenta.

3.2 Caractersticas generales de la etiqueta


Tamao de la etiqueta: 10 x 10 cm (para envases) 20x20 (para contenedores) Material de la etiqueta: papel (almacenamiento interior); plastificado para exterior Dorso de la etiqueta: de material adhesible Color etiqueta: fondo en blanco y letras en negro Pictogramas: dibujo en negro; fondo en amarillo-naranja

3.3 Formato genrico de etiqueta


NOMBRE DEL RESIDUO: Cdigo CER: Cdigo de identificacin del residuo: Datos del titular del residuo Nombre: Direccin: Telfono: Fecha de envasado: Naturaleza de los riesgos que presentan los residuos. (Pictograma de peligro) Indicacin del peligro (Leyenda del pictograma): ____________

Anlisis del Nquel en aguas de vertidos


1. Objeto

Estado de revisin

IT-03
Elemento 3

Pgina

1 de 1

Esta instruccin regula la forma de llevar a cabo la analtica que determine el contenido del nquel en las aguas del vertido.

2.

Aspectos fundamentales

El Jefe del laboratorio ser el responsable de la ejecucin de la instruccin.

3.

Desarrollo

3.1 Preparacin de la muestra de agua


Se toma una muestra de las aguas tratadas y se deja decantar. Se filtra por medio de un embudo y papel filtrante, aproximadamente 150 cc. Rebajar con cido clorhdrico N/2 el pH de la muestra filtrada a un valor entre 6 y 7.

3.2 Determinacin del Nquel


Reactivos: Kit para anlisis de nquel en aguas residuales Carlo Erba cod: 0800.05475 Mtodo de anlisis: Del agua anteriormente preparada, tomar 5 cc para el tubo con tapn blanco (ensayo en blanco) y 5 cc para el tubo de tapn azul. Aadir a cada tubo 1 gota del reactivo A y agitar. Despus de transcurrido un minuto, agregar a cada tubo dos gotas del reactivo B y agitar. Cerrar un tubo con el tapn blanco. Aadir al otro tubo 2 gotas del reactivo C, cerrar el tubo con el tapn azul y agitar. Esperar 3 minutos antes de medir. Encender el fotmetro FT400 y seleccionar la metodologa n 002 Ni, pulsando las teclas y . Pulsar MEAS/ENTER y esperar a que se posicione el filtro Cuando en el display indique Nombre: pulsar MEAS/ENTER Introducir el tubo con tapn blanco en el alojamiento del fotmetro y pulsar ZERO/ESC. Esperar a que el display nos muestre el mensaje efectuar anlisis. Introducir el tubo con el tapn azul y pulsar MEAS/ENTER. Esperar hasta visualizar el resultado.

3.3 Resultados
Los resultados correspondientes a cada una de las valoraciones se anotarn en la columna Nquel del FOR 25 correspondiente a Anlisis previo a las aguas de vertido.

Envasado de Residuos Peligrosos


1. Objeto

Estado de revisin

IC-01
Elemento 4

Pgina

1 de 1

Esta instruccin regula el correcto envasado de los residuos peligrosos conforme a la legislacin vigente.

2.

Aspectos fundamentales

El encargado de los Residuos Peligrosos ser el responsable del cumplimiento de esta instruccin.

3.

Desarrollo

3.1 Normas de seguridad


Los envases que vayan a contener RPs, y sus cierres: Evitarn cualquier prdida de contenido Sus materiales de construccin no sern susceptibles de ser atacados ni de formar combinaciones peligrosas con el contenido Sern slidos y resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones Para RPs en estado de gas comprimido, licuado o disuelto a presin cumplirn la legislacin vigente en la materia.

En el envasado de RPs se debe evitar la mezcla de los mismos para evitar la generacin de calor, explosiones, igniciones, formacin de sustancias txicas o efectos que aumentan su peligrosidad.

3.2 Envases y contenedores


El registro Envases y contenedores de RPs generado de acuerdo al FOR 17 recoge la relacin de envases y/o contenedores, asignados para los diferentes RPs identificados, as como su distribucin por las reas y departamentos del emplazamiento. El plano PLA 03 Generacin y almacenamiento de Residuos localiza los puntos y reas de generacin y almacenamiento de residuos. El encargado de los RPs: 1 comprobar el cumplimiento de las especificaciones del punto 3.1. y en caso de duda consultar con el Responsable del SGMA asegurar la distribucin/existencia de los envases y contenedores de RPs predeterminados en las reas y departamentos correspondientes facilitar a peticin de los trabajadores, nuevos envases/contenedores de RPs requeridos en cada puesto de trabajo asegurndose de que se ajustan a lo establecido

Etiquetado de residuos peligrosos

Estado de revisin

IC-02

Pgina

Elemento

1 de 1

1 Objeto
Esta instruccin regula el correcto etiquetado de los residuos peligrosos conforme a la legislacin vigente.

2 Aspectos fundamentales
2.1. El encargado de los residuos peligrosos deber asegurarse de que la etiqueta colocada al residuo peligroso es correcta antes de su entrada en el almacn de RPs, y de que el contenido de los envases y contenedores de los RPs corresponde con lo indicado en la etiqueta y a lo etablecido Tipo de etiquetado. Observaciones 1 sola etiqueta sobre el saco, bidn o cajn (p.e: fluorescentes, aceite usado, trapos impregnados de RPs,etc) identifica a todo el contenido del mismo Tamao etiqueta 20 cm x 20 cm para mayor visibilidad 1 etiqueta por cada RP (p.ej: latas vacas de disolventes, bidones vacos de cloruro de metileno) Tamao de etiqueta 10 cm x 10 cm Las caractersticas, cantidades o volmen de los RPs hacen que sea necesario recurrir a ellos (p.e. depsito exterior de fludos de corte agotados, contenedor de viruta impregnada de taladrina,etc) Tamao de etiqueta 30 cm x 30 cm

2.2.

Tipo Afecta a A Sacos de plstico, Bidones y/o Cajones especficos para RPs

B RPs individuales que no se envasan y se almacenan en un rea o superficie especfica Grandes contenedores, depsitos o superficies acondicionadas para RPs especficos -

3 Desarrollo
Determinar el tipo de etiquetado (A,B,C) que afecta al RP en cuestin y comprobar quin es el responsable del etiquetado segn el registro Envases y contenedores de RPs La etiqueta se debe colocar en el momento en que se inicia el envasado o en el momento en que el residuo peligroso individual que no se envasa se lleva al almacn de RPs. Escoger la etiqueta especfica al tipo de residuo peligroso, comprobando que el apartado Nombre del residuo corresponde con el RPs en cuestin Fijar firmemente la etiqueta al envase o al propio RP. Completar el campo de Fecha de envasado (coincide con el de inicio de envasado o con el de entrada en almacn del RP individual). Anular indicaciones o etiquetas anteriores que pueda presentar el envase y que puedan inducir a error. Comprobar el nmero de etiquetas disponibles para operaciones posteriores. En el caso de que la cantidad de etiquetas disponibles sea menor a la previsin de necesidades de la siguiente semana informar al encargado de los RPs, quien a su vez lo notificar al encargado de compras para que actue en consecuencia.

Control de retirada y cesin de RPs


1 Objeto

Estado de revisin

IC-03

Pgina

Elemento 4

1 de 2

Esta instruccin regula el control del perodo de almacenamiento de los RPs y la operativa a desarrollar para llevar una cesin de RPs conforme a la legislacin vigente.

2 Aspectos fundamentales
El Encargado de almacn de residuos ser el responsable de ejecutar esta instruccin.

3 Desarrollo
3.1 En condiciones normales
Revisar el Registro de los RPs la primera semana de cada mes. Detectar los RPs cuya fecha de almacenamiento tope(6 meses mximo) vence ese mismo mes. Superar ese perodo de almacenamiento se considera una infraccin legal muy grave. Analizar posible retirada de otros RPs (an cuando la fecha lmite de almacenamiento de stos est lejana) para abaratar costes de transporte. Contactar con el/los gestores pertinentes y concertar fecha de retirada. Notificar a Viceconsejera de Medio Ambiente la fecha de traslado de los RPs. - 10 das de antelacin mnimo - emplear modelo establecido Organizar los RPs a retirar y la zona de carga y asegurarse de que todos los RPs estn perfectamente etiquetados Comprobar el estado correcto de los medios establecidos para la contencin de posibles fugas o derrames accidentes Recibir al gestor/transportista y verificar que la matrcula del transporte y la persona que lo conduce estn homologados por nuestro sistema. - Consultar el registro con la lista de Gestores, transportistas y recicladores homologados - De no ser as, notifquelo al Responsable de Gestin Ambiental Si todo es Ok, formalizar los documentos de control y seguimiento para cada RP Archivar copias de los documentos de control y seguimiento correspondientes a la empresa en carpeta especfica y enviar copias correspondientes a la Viceconsejera de Medio Ambiente y archivar acuse de envo de las mismas. - El perodo de conservacin es de 5 aos mnimo Actualizar Registro de RPs con los datos resultantes para: - Fecha de envo - Cantidad entregada - N de orden de envo - Confirmacin de asistencia por transporte y transportista homologados Cada 6 meses, realizar el cmputo: - Total de cada RP retirado por el gestor durante ese periodo - Total de RPs en conjunto. Comunicrselo al Responsable del SGMA para que actualice la Tabla Output en lo referente a residuos.

Control de retirada y cesin de RPs


3.2 En situaciones de emergencia
! Derrames y goteos:

Estado de revisin

IC-03

Pgina

Elemento 4

2 de 2

Alejar todo material combustible y/o carburante del lugar del accidente. No tocar la materia derramada. Cubrir con material absorbente. Taponar la fuga o goteo, si es posible, sin exponerse a riesgos innecesarios. Mantener al personal no necesario para tales operaciones alejados del lugar. Evitar que el producto derramado se introduzca en alcantarillas y desages. Aislar la zona del derrame y evitar el acceso a la misma. Notificarlo al jefe de turno. Mantenerse en el lado contrario a la direccin del viento del lugar de derrame o goteo.

! Incendio: Notificarlo inmediatamente al jefe de turno o seccin. Debe emplearse los equipos de extincin designados a la zona. Mantener al personal en el lado contrario a la direccin del viento. Emplear equipos de respiracin autnoma en caso de intervencin en la extincin del conato de incendio, as como equipo de proteccin individual. Evacuar al personal no necesario para la extincin y vallar el rea de peligro.

! Daos personales: Aplicar las medidas previstas en las instrucciones de los servicios de intervencin de accidentes y de la gua de primeros auxilios.

Control de retirada y cesin de RII y del Papel/Cartn


1 Objeto

Estado de revisin

IC-04

Pgina

Elemento 4

1 de 1

Esta instruccin regula el control del perodo de almacenamiento de los RII y del Papel / Cartn y la operativa para llevar a cabo una cesin conforme a la legislacin vigente.

2 Aspectos fundamentales
El Encargado de almacn de residuos ser el responsable de ejecutar esta instruccin.

3 Desarrollo
3.1 Papel/Cartn
Realizar pesado del contenedor vaco y anotar (P1) Verificar la retirada quincenal del Papel/Cartn por la empresa recicladora homologada. En caso contrario notificarlo en el departamento de Administracin. Recibir al transportista/reciclador y realizar pesada del contenedor lleno (P2) Calcular P2 - P1 = kg de papel/cartn retirados y anotarlo Realizar revisiones semanales del contenido del contenedor a fin de detectar mezclas con otro tipo de residuos Cada 6 meses realizar el cmputo total en kg de las retiradas efectuadas y comunicrselo al responsable del SGMA.

3.2 Residuos Industriales Inertes


La 1 semana de cada mes contactar con los gestores/transportistas de RII homologados y concertar fecha de retirada para ltima semana del mes. Recibir al gestor / transportista y verificar que la matricula del transporte y la persona que lo conduce estn homologados por nuestro sistema. - Consultar el registro de Gestores, transportistas y recicladores homologados por el SGMA - De no ser as, notifquelo al Responsable de Gestin Ambiental. Si todo es Ok, formalizar los documentos de control y seguimiento para cada RII. Archivar copias de los documentos de control y seguimiento correspondientes a la empresa en carpeta especifica y enviar copias correspondientes a Viceconsejera de Medio Ambiente y archivar acuse de envo de las mismas - El perodo de conservacin es de 5 aos mnimo. Cada 6 meses, realizar el cmputo: - Total de cada RII retirado por el gestor durante ese perodo - Total de RII en conjunto Comunicrselo al Responsable del SGMA para que actualice la Tabla de Salidas (Output) en lo referente a residuos.

Carga/Descarga del Acido Clorhdrico


1 Objeto

Estado de revisin

IC-05

Pgina

Elemento 4

1 de 2

Esta instruccin regula las operaciones de carga/descarga del cido clorhdrico al objeto de evitar en lo posible cualquier accidente potencial y prevenir y reducir los impactos medioambientales que pudieran resultar en caso de que se desencadenara una situacin de emergencia.

2 Aspectos fundamentales
El encargado de las operaciones de carga/descarga de sustancias peligrosas ser el responsable de ejecutar esta instruccin.

3 Desarrollo
3.1 En condiciones normales
! Deber hacer cumplir todas las medidas de seguridad relativas a la prohibicin de fumar, a la utilizacin de lmparas de seguridad y al alejamiento de toda fuente de ignicin o de calor de la zona de carga. ! Antes de iniciarse las operaciones de carga comprobar lo siguiente: Limpieza del cargadero: La superficie de la zona de carga deber encontrarse limpia, ordenada y libra de toda obstruccin y muy especialmente de residuos de otras sustancias peligrosas, materiales combustibles y que en contacto con CIH puedan producir reacciones violentas con desprendimiento de vapores txicos. Accesos: Todos los equipos de la zona de carga debern estar accesibles en todo momento y muy especialmente los servicios de emergencia. Comunicaciones: Los medios de comunicacin con la sala de control debern encontrase en perfecto estado de funcionamiento. Recepcin de ClH: Las cisternas con ClH que lleguen a la zona de descarga debern responder al informe entregado con la solicitud de admisin, en cantidad y clase. Sistemas de alarma: Debern encontrarse en perfecto estado de funcionamiento los sistemas de activacin del Plan de Emergencia. Motor parado: El motor del camin cisterna deber estar parado antes de procederse a la descarga del producto. Estacionamiento de los camiones: El camin que se encuentre descargando deber estar frenado por calzos, cuas o sistemas similares. Puestas a tierra: Como la zona de descarga de ClH se encuentra cerca de la zona de carga de TCB, el camin cisterna de ClH deber estar puesta a tierra, segn norma UNE 109.104. Mangueras y conexiones: Deber realizar una inspeccin visual del buen estado de las mangueras y conexiones de sus identificaciones, y de la indicacin del nivel de carga. Tubo buzo: Si el llenado de la cisterna se realiza por arriba, el tubo buzo deber encontrase en buen estado. Prendas de proteccin personal: Las prendas de proteccin personal, guantes con manguitos de goma, neopreno o cloruro de polivinilo, gafas de seguridad o pantalla para la cara. Gorro impermeable, botas de goma o neopreno y mascarillas faciales con filtro adecuado, debern encontrarse en prefecto estado de uso. Duchas y lavaojos: El acceso a estos equipos deber estar libre de obstculos y su funcionamiento deber ser correcto.

Carga/Descarga del Acido Clorhdrico

Estado de revisin

IC-05

Pgina

Elemento 4

2 de 2

Elementos de proteccin contra incendios: Los sistemas de que dispongan para la intervencin en caso de incendio, extintores, mangueras, prendas de proteccin personal, debern encontrarse en disposicin de ser utilizados en caso de necesidad.

! Finalizadas las comprobaciones anteriores, deber comunicar con la sala de control, para informar que la instalacin se encuentra en condiciones de operar, indicando el estado de los medios que dispone en caso de emergencia, incluido los sistemas de alarmas. ! Durante la operacin de carga deber: Controlar el nivel de carga y las conexiones y mangueras. Informar a la sala de control sobre cualquier incidente que se presente. Prohibir que participen en las operaciones a personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol o de drogas, o en condiciones fsicas o psquicas inadecuadas. Utilizar las prendas de proteccin personal adecuadas y, si intervienen en la operacin otras personas, hacer que las empleen tambin. ! Al finalizar la operacin de carga deber: Desconectar la puesta a tierra del camin cisterna, si hubiera sido necesario realizar la conexin. Desconectar mangueras y conexiones evitando fugas o derrames. Retirar los calzos del camin. Comprobar que no existe ningn obstculo que impida la salida del camin y que la zona se encuentra en orden. Dar autorizacin para el arranque y salida del camin de la zona de carga. Limpiar, antes de guardar la ropa, las partes que pudieran haber sido alcanzadas por alguna proyeccin.

3.2 En situaciones de emergencia


! Derrames y goteos: Alejar todo material combustible del lugar del accidente. No tocar la materia derramada. Cubrir con material absorbente. Taponar la fuga o goteo, si es posible, sin exponerse a riesgos innecesarios. Mantener al personal no necesario para tales operaciones alejados del lugar. Evitar que el producto derramado se introduzca en alcantarillas y desages. Aislar la zona del derrame y evitar el acceso a la misma. Notificarlo al jefe de turno. Mantenerse en el lado contrario a la direccin del viento del lugar de derrame o goteo. ! Incendio: Notificarlo inmediatamente al jefe de turno o seccin. Debe emplearse agua en forma de niebla o pulverizada para la extincin. Mantener al personal en el lado contrario a la direccin del viento. Emplear equipos de respiracin autnoma en caso de intervencin en la extincin del conato de incendio, as como equipo anticido. Evacuar al personal no necesario para la extincin y vallar el rea de peligro. ! Daos personales. Aplicar las medidas previstas en las instrucciones de los servicios de intervencin de accidentes y de la gua de primeros auxilios.

Obligaciones en la proteccin contra incendios


1 Objeto

Estado de revisin

IC-06
Elemento 4

Pgina

1 de 1

Esta instruccin regula las obligaciones mnimas que todo el personal de la organizacin debe cumplir para la prevencin de incendios.

2 Aspectos Medioambientales
El Jefe de Emergencias ser el responsable de la ejecucin de esta instruccin.

3 Desarrollo
El empleado deber observar los siguientes puntos para la prevencin de incendios y por su propia seguridad:

3.1

Comportamiento en el puesto de trabajo

Todo empleado est obligado a prevenir los incendios en la empresa. En las zonas de Prohibido fumar se cumplir estrictamente dicha prohibicin. Se evitar depositar cenizas o colillas en contenedores que no sean los ceniceros. Se mantendrn siempre despejadas las salidas de emergencia, reas de primeros auxilios, de trfico interno, en especial los pasos y accesos a puestos de trabajo, escaleras, alarmas de incendios, sistemas de extincin de incendios, etc. Los residuos inflamables, trapos impregnados de aceite, etc. se depositarn nicamente en los recipientes y contenedores dispuestos a tal efecto. Efectuar una separacin selectiva de los residuos y sustancias valorizables a la hora de depositarlos en sus respectivos contenedores. Los lquidos inflamables se almacenarn en recipientes cerrados y a prueba de rotura y adecuadamente identificados. No almacenar materiales muy inflamables en la proximidad de fuentes de calor. Antes de iniciar cualquier trabajo inevitable con fuego (soldadura, corte, etc) en reas con peligro de incendio, se comunicar dicha circunstancia al departamento responsable, procediendo a la provisin de equipo de extincin adicional. Est prohibido daar o utilizar de manera impropia las instalaciones de proteccin contra incendios. Las instalaciones sirven en caso de emergencia para combatir incendios y han de encontrarse operativas en todo momento. Tras el uso de un extintor se informar inmediatamente al superior responsable. Este deber informar de inmediato a la instancia correspondiente a fin de reemplarzarlo. Las instrucciones y las Hojas de Seguridad por escrito o las instrucciones del superior constituyen la base de las actuaciones a ejecutar. Estudiar los paneles indicadores existentes en las reas de trabajo: - salidas de emergencia - primeros auxilios - alarmas - equipos de extincin, etc. En caso de accidente o incendio se deber informar de inmediato al superior.

Revisin por la Direccin del Sistema de Gestin

Estado de revisin

FOR 01
Elemento 5

Pgina

1 de 1

El presente informe, con el nmero _______, contiene el resumen de la Revisin del Sistema de Gestin por parte de la Direccin de la empresa para el ao _______ . La revisin se ha llevado a cabo siguiendo las especificaciones recogidas en el Captulo 1 de nuestro Manual de Gestin Medioambiental.

Resumen de los resultados:

Lugar

Fecha

Firma de la Direccin

Identificacin de Aspectos Medioambientales


Aspectos Medioambientales Consumo de Materia prima o auxiliar no peligrosa SP Consumo de Sustancias o preparados peligrosos A Consumo de Agua EN Consumo de Energa RSU Generacin de Residuo Asimilable a Urbanos RII Generacin de Residuos Industrial Inerte RP Generacin de Residuo Peligroso E Generacin de Emisin Atmosfrica V Generacin de Vertido RU Generacin de Ruido Tabla 1: Abreviaturas de los aspectos medioambientales MP N 1 2 Accidentes potenciales/Emergencias Fugas y derrames de SP Fugas y derrames de RP

Estado de revisin

FOR 02
Elemento 5

Pgina

1 de 6

3 Explosin a) qumica, b) fsica 4 Incendio 5 Avera mecnica, elctrica 6 Vertido accidental no controlado 7 Emisiones accidentales no controladas 8 Arrastre por inundaciones o lluvias torrenciales 9 Descargas atmosfricas 10 Derribo o arrastre por viento Tabla 2: Accidente potencial o situaciones de emergencia previsibles. Insertar el N correspondiente en la columna de accidentes potenciales CONDICIONES NORMALES

Entradas (Especificar cualitativa y cuantitativamente)

Operaciones proceso principal

RSU

MP

Salidas - (Especificar - cualitativa y - cuantitativamente) -

RU

EN

RP

SP

RII

Paradas o Arranques

Incidentes o Accidentes Potenciales

RECEPCIN / DESCARGA DE MATERIALES

(Indicar si (Especificar con N procede el correspondiente de la incremento que Tabla 2) sufren en situaciones de parada o arranque de la actividad de la organizacin)

ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y AUXILIARES ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ETAPA PRODUCTIVA -

Identificacin de Aspectos Medioambientales


N1: ______________ -

Estado de revisin

FOR 02
Elemento 5

Pgina

2 de 6

ETAPA PRODUCTIVA N2: ______________

ETAPA PRODUCTIVA N3: ______________

EMBALAJE Y ALMACN PRODUCTO TERMINADO CARGA DEL PRODUCTO TERMINADO PARA SU EXPEDICIN -

Identificacin de Aspectos Medioambientales

Estado de revisin

FOR 02
Elemento 5

Pgina

3 de 6

CONDICIONES NORMALES RSU MP

Entradas

Instalaciones auxiliares -

Salidas

RU

EN

RP

SP

RII

Paradas Arranques

Incidentes o Accidentes Potenciales

SALA DE CALDERAS

(Indicar si procede el incremento que sufren en situaciones de parada o arranque de la actividad de la organizacin)

SALA DE COMPRESORES

CENTRO DE TRANSFORMADORES SISTEMAS DE CAPTACIN Y DEPURACIN DE EMISIONES ATMOSFRICAS ALMACN DE RESIDUOS PELIGROSOS ALMACN DE RESIDUOS INERTES ALMACN DE

Identificacin de Aspectos Medioambientales


CONDICIONES NORMALES RSU MP

Estado de revisin

FOR 02
Elemento 5

Pgina

2 Paradas Arranques

4 de 6

Entradas

Instalaciones auxiliares RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEPOSITOS SUBTERRNEO DE GAS OIL DEPSITO AEREO DE GAS NATURAL SISTEMA DE PREVENCIN DE INCENDIOS -

Salidas

Incidentes o Accidentes Potenciales

RU

EN

RP

SP

RII

Identificacin de Aspectos Medioambientales

Estado de revisin

FOR 02
Elemento 5

Pgina

5 de 6

CONDICIONES NORMALES RSU MP

Paradas Arranques
RU RP RII E V

EN

SP

Entradas

Servicios -

Salidas

Incidentes o Accidentes Potenciales

LABORATORIOS

(Indicar si procede el incremento que sufren en situaciones de parada o arranque de la actividad de la organizacin)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES LIMPIEZA DE INSTALACIONES

OFICINAS

BOTIQUIN

SERVICIOS Y VESTUARIOS COMEDOR

Identificacin de Aspectos Medioambientales


TRANSPORTE INTERNO (carretillas) TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO (camiones) -

Estado de revisin

FOR 02
Elemento 5

Pgina

6 de 6

Revisado y aprobado: __________________________________ Responsable de Gestin Ambiental

Fecha: ______________

Inventario de Aspectos Ambientales identificados


Operacin Aspectos medioambientales en condiciones normales
(Enumerar

Estado de revisin

FOR 03
Elemento 5

Pgina

1 de 2

Incremento (si existe) durante la parada de la actividad

servicios utilizados

correlativamente

correlativamente

correlativamente

instalaciones de

Generacin de RSU

Generacin de RII

Generacin de RP

Emisiones a la atmsfera - Partculas - NOx - Compuestos Organicos Voltiles - Otros Generacin de aguas residuales - Industriales - Pluviales - Sanitarias

por la empresa)

La empresa)

operaciones

las distintas

las distintas

los distintos

del proceso

productivo)

(Enumerar

(Enumerar

Cuantificacin global del aspecto en condiciones normales

Incremento (si existe) durante el arranque de la actividad

Instalaciones

Servicios

Inventario de Aspectos Ambientales identificados

Estado de revisin

FOR 03
Elemento 5

Pgina

2 de 2

Incremento (si existe) durante la parada de la actividad

servicios utilizados

correlativamente

correlativamente

correlativamente

instalaciones de

Generacin de Ruido externo Contaminacin del suelo en el presente Contaminacin del suelo en el pasado Consumo de agua - de Red - de cauce de ro o pozo Consumo de energa - Elctrica - Combustible gas natural - Combustible fuel Consumo de materiales - Materia prima principal - Materia auxiliar principal - Material de embalaje - Sustancias peligrosas
X Una casilla marcada con una X indica que la operacin del proceso, la instalacin o el servicio genera el aspecto medioambiental correspondiente

Revisado y aprobado: __________________________________Fecha: ______________ Responsable de Gestin Ambiental

por la empresa)

La empresa)

operaciones

las distintas

las distintas

los distintos

Aspectos medioambientales en condiciones normales


(Enumerar

(Enumerar

(Enumerar

Cuantificacin global del aspecto en condiciones normales

Incremento (si existe) durante el arranque de la actividad

Operacin

Instalaciones

Servicios

Evaluacin de Aspectos Medioambientales

Estado de revisin

FOR 04
Elemento

Pgina

1 de 2

En condiciones normales Cuantificacin Aspectos medioambientales global Generacin de RSU

Impacto asociado

Criterios de valoracin Magnitud Peligrosidad/ Toxicidad

Total

Nivel de significancia

Generacin de RII

Generacin de RP

Emisiones a la atmsfera - Partculas - NOX - Compuestos Orgnicos Voltiles - Otros Generacin de aguas residuales - Industriales - Pluviales - Fecales

Evaluacin de Aspectos Medioambientales

Estado de revisin

FOR 04
Elemento

Pgina

2 de 2

En condiciones normales Aspectos medioambientales Cuantificacin global Generacin de Ruido externo Contaminacin del suelo Consumo de agua - de Red - de cauce de ro o pozo Consumo de energa - Elctrica - Combustible gas natural - Combustible fuel Consumo de materiales - Materia prima principal - Materia auxiliar principal - Material de embalaje - Sustancias peligrosas

Impacto asociado

Criterios de valoracin Magnitud Peligrosidad/ Toxicidad

Total

Nivel de significancia

Revisado y aprobado: __________________________________ Responsable de Gestin Ambiental

Fecha: ____________

Priorizacin de Objetivos

Estado de revisin

FOR 05
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Significancia

(1)

Los objetivos a establecer sobre aspectos significativos considerarn las 3 primeras columnas. Otros objetivos de mejora pueden considerar adems otros criterios adicionales que defina la organizacin.

Revisado y aprobado: _______________________________ Direccin de la Empresa

Fecha:

Tecnologa

Observaciones

Priorizacin

Partes interesadas

Econmico

Objetivos medioambientales propuestos

Valoracin Global

Criterios(1)
Requisitos legales y otros

Programa medioambiental

Estado de revisin

FOR 06
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Ttulo:

Objetivo y meta propuestos:

Descripcin del proyecto:

Recursos econmicos asignados: Medios necesarios: Indicador(es) del objetivo: Responsable del seguimiento de las tareas: N 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Observaciones durante el seguimiento y Valoracin final, incluido el grado de cumplimiento (%) Descripcin de la tareas secuenciales Responsable Fecha de Fechas de Inicio seguimiento
OK?

Fecha lmite fin

OK?

Revisado y aprobado: ______________________________ Direccin de la Empresa

Fecha:

Plan de Formacin y Sensibilizacin Perodo del _____ al _______


1 Cursos externos de formacin relativos al medio ambiente Tema de la formacin Fecha Lugar de formacin Organizador del curso Costes

Estado de revisin

FOR 07
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Participante

Observacin

Cursos internos de formacin relativos al medio ambiente Tema de la formacin Fecha Lugar de formacin Responsable Interno Costes Participante Observacin

Sesin de Sensibilizacin Tema Fecha Lugar Responsable Costes Participante Observacin

Revisado y aprobado: ______________________________ Direccin de la Empresa

Fecha:

Cursos de Formacin Interna y Sesiones de Sensibilizacin

Estado de revisin

FOR 08
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Curso de Formacin Motivo: Sesin de Sensibilizacin Fecha: Tema: Asistentes Apellidos / Nombre

! Formacin orientada a nuestro SGMA " (Especificar) Lugar: Hora de inicio: Hora finalizacin:

Firma asistente

Aspectos tratados (Breves anotaciones)

Firmado _________________________________________ Responsable del Curso Interno o la Sesin

Iniciacin de nuevos empleados

Estado de revisin

FOR 09
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Nombre:

Puesto:
fecha realizada por

Instrucciones, aclaraciones y dotaciones Aclaraciones sobre la empresa


Explicacin de las normas de comportamiento internas (p.ej. duchas y lavabos, lenguaje familiar, alimentos, estimulantes) Explicacin de la regulacin del horario de trabajo Presentacin de la empresa y aclaraciones. Organigrama Breve explicacin sobre su respectivo superior y compaeros Breve explicacin de la tcnica de trabajo y de proceso Presentacin y explicacin del producto fabricado Existencia de servicio mdico, comedor y sistema de seguridad, emergencia

Asuntos organizativos
Responsable de la fase de adaptacin al puesto de trabajo del iniciado: Recepcin de la documentacin necesaria (p.ej. tarjeta para fichar horas trabajo, direccin, carnet de la seguridad social, tarjetas de presentacin) Asignacin de taquilla Responsables de cada departamento y comit de empresa Compaeros de rea
(Nombre del Responsable)

Sistema de Gestin (segn puesto)


Entrega de los documentos relevantes para el nuevo empleado: Plan de emergencias, instrucciones, etc. Breve explicacin del funcionamiento del sistema de gestin Familiarizar al empleado con las instrucciones de su rea de trabajo y registros Poltica (de Calidad y Medio Ambiente) de la empresa Formacin de Autocontrolador con documentacin asociada Tabln de anuncios / Buzn de sugerencias Acceso a documentacin y Sistema de Comunicacin interna

Ropa de trabajo (segn puesto)


Entrega de la ropa de trabajo personal y/o del equipo de proteccin (p.ej. gafas, guantes, zapatos de proteccin)

Introduccin al PC (segn puesto)


Adjudicacin de la contrasea de red Breve introduccin en diferentes programas: ! Windows 98 ! Word 97 ! Excel 97 ! Programas internos Explicacin de la red (seguridad de datos, datos de clientes, etc.)

Manejo del telfono / fax (segn puesto)


Recibir llamadas y pasar llamadas Comportamiento frente a llamadas clientes (p.ej. no facilitar nmeros de telfono privados) Manejo del fax

______________________
Fecha / firma del empleado

__________________________
Fecha / firma del superior

Comunicado Interno CI 00 del Sistema de Gestin Medioambiental


Estimad@s emplead@s,

Estado de revisin.

FOR 10
Elemento

Pgina

1 de 1

Fecha:

Direccin de la Empresa

Relacin de Comunicaciones Internas y Externas Ao ____________


1 Comunicacin Interna Cod. Int. CI-01 CI-02 CI-03 CI-04 Fecha y va de Emisor: Breve descripcin del Comunicado Interno

Estado de revisin

FOR 11
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Departamento o rea emisor:

Dirigido a:

Anlisis y decisin adoptada

Observacin

Comunicacin Externa Fecha y va de Recepcin o emisin: Ref. documentacin relacionada (si existe) N Entrada: Breve descripcin del Comunicado Externo (Datos del remitente, motivo Anlisis y decisin adoptada de la consulta, peticin, queja, etc) Ref. documento de respuesta Fecha y N Salida

Cod. Int. CE-01 CE-02 CE-03 CE-04

Revisado y aprobado: ______________________________ Direccin de la Empresa

Fecha:

Documentacin Vigente del SGMA

Estado de revisin

FOR 12
Elemento

Pgina

1 de 1

Cdigo de identificacin

Ttulo del documento

Elaborado por:

01

Estado de revisin 02 03 04

05

Fecha de elaboracin

Revisado :

__________________________Fecha: Responsable del SGMA

__/__/__

Aprobado:

_____________________________Fecha:__/__/__ La Direccin

Lista de Distribucin
Cdigo de identificacin: Nombre del documento:

Estado de revisin

FOR 13
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Estado de Sustituye a revisin: revisin:

Cargo y Nombre del receptor:

Fecha de entrega

Firma del Receptor

Devuelve documento de revisin anterior?

Revisado y aprobado: _______________________________ Responsable del SGMA

Fecha:

Lista de Registros del SGMA


Ref. del FOR y/o Carpetaarchivador

Estado de revisin

FOR 14
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Tipo de registro

Responsable

Lugar de Conservacin archivo mnima [aos] (Dpto/Area)

Revisado y aprobado: ______________________________ Responsable del SGMA

Fecha:

Inventario General de Residuos


Cdigo interno RSU1 RSU2 RSU3 RSU4 RII1 RII2 Inerte RII3 RII4 RII5 RP1 Peligroso RP2 RP3 RP4 Codigo CER (1) Indicacin Naturaleza Riesgo (2) Destino Final (3)

Estado de revisin

FOR 15
Elemento 5

Pgina

2
N del Documento Aceptacin Gestor autorizado o empresa recicladora

1 de 1

Tipo Asimilable a urbano

Denominacin del residuo

Cdigo identificacin (2)

Transportista (4)

Medidas de minimizacin internas

(1) (2) (3) (4)

Cdigo segn el Catlogo Europeo de Residuos Solo para residuos peligrosos, segn RD 833/1988 modificado por RD 952/1997 Reutilizacin (Rt); Reciclado (Rc); Valoracin (V); Eliminacin (E) Aqu se seala si es el propio gestor o reciclador o es otra empresa diferente indicando su nombre en tal caso

(*) Este registro esta vinculado al registro de Envasado y Contenedores de RPs, al plano PLA 03 Generacin y almacenamiento de Residuos y al registro de Gestores, transportistas y recicladores de residuos homologados.

Revisado y aprobado: ______________________________________ Responsable del SGMA

Fecha: _______________

Registro de Residuos Peligrosos

Estado de revisin

FOR 16
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Denominacin del Residuo Peligroso

Origen (operacin, proceso o instalacin)

Naturaleza

(1)

Cdigo interno (RPx)

Cdigo de identificacin segn legislacin aplicable

N de entrega

Fecha inicio

Fecha lmite de
(2)

Fecha de cesin Cantidad entregada Pretratamientos a gestor a gestor aplicados

N de orden de envo del DCS


(3)

Transportista y transporte homologados?

Firma del Responsable

de generacin almacenamiento

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) Slido, lquido, lodo o pastoso, gaseoso (2) La diferencia entre la fecha de inicio de generacin y la fecha lmite de almacenamiento y de cesin nunca exceder los 6 meses (3) N de orden de envo recogido en el Documento de Control y Seguimiento

Envases y contenedores de RPs

Estado de revisin

FOR 17
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Cdigo 1 Interno

Denominacin de RP

Envase / contenedor asignado

Distribucin por reas/Departamentos

Descripcin

Tipo de etiquetado

A etiquetar por

ERP

Op.

(1) Este registro est vinculado al Inventario General de Residuos y al plano PLA 03 Generacin y Almacenamiento de Residuos. (2) ERP: Encargado de los Residuos Peligrosos; Op: Trabajador/Operario

Revisado y aprobado: ______________________________ Responsable del SGMA

Fecha: ___________

NOTIFICACIN PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS (Art. C) R.D. 833/ y R.D. 952/97) 1. DATOS DEL PRODUCTOR
NIF NIRI

Estado de revisin

FOR 18

Pgina

Elemento 5

1 de 1

Denominacin del centro Direccin Localidad Persona de contacto Telfono Fax

Territorio Histrico o Provincia Comunidad Autnoma e-mail

2.

DATOS DEL RESIDUO


Cantidad total (kg)

Denominacin Cdigo s/tablas RD 958/97 Cdigo CER s/RD 958/97

N aceptacin

3.

DATOS DEL DESTINATARIO


NIF NIRI Territorio Histrico o Provincia Comunidad Autnoma Fax e-mail

Denominacin del centro Direccin Localidad Persona de contacto Telfono

4.

DATOS DEL TRANSPORTE

FECHA PREVISTA:
NIF

Razn Social Direccin Localidad Persona de contacto Medio de transporte Itinerario Previsto Comunidades Autnomas de Trnsito

Territorio Histrico o Provincia Telfono Fax

EN CASO DE TRASLADO TRANSFRONTERIZO


N doc aceptacin (autorizado) N de orden de envo

Gestores, Transportistas y Recicladores de Residuos(*) - Homologados por el SGMA-

Estado de revisin

FOR 19
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Acreditacin Administrativa o equivalente Gestor, Reciclador, Transportista N Autorizacin o Equivalente Fecha de expedicin Fecha de caducidad Servicio homologado

Transportes homologados Matrculas Para transporte de:

(*) Este registro est vinculado al Inventario General de Residuos, y a los Requisitos Medioambientales aplicables a Proveedores y Subcontratistas

Revisado y aprobado: ______________________________ Responsable del SGMA

Fecha: ___________

Requisitos Medioambientales aplicables a Proveedores y Subcontratistas


Si est interesado en ser nuestro: Gestor de Residuos Inertes Gestor de Residuos Peligrosos Transportista de Residuos Peligrosos

Estado de revisin

FOR 20
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Empresa recicladora

Transportista de Sustancias Qumicas

Laboratorio de Analticas Medioambientales o de calibracin de equipos o instrumentos de control Servicio de Limpieza de equipos e Instalaciones

Servicio externo de mantenimiento de Calderas Centro transformacin Otras ...................................

Proveedor de productos qumicos

Potencial diseador de nuestras nuevas instalaciones o procesos productivos, fabricante o instalador

El requisito que le aplica es: - Enviar copia del documento acreditativo de Gestor Autorizado para los residuos que nos retira - Enviar copia del documento acreditativo de Gestor Autorizado para los residuos que nos retira - Enviar copia de la comunicacin por escrito y con N Entrada a Viceconsejera de Medio Ambiente de que realiza este tipo de actividad - Enviar copia de la Tarjeta de ITV de cada unidad de transporte - Enviar copia del Certificado de aprobacin de cada unidad de transporte - Envo de copia del Certificado de Formacin o Autorizacin especial del conductor - Enviar copia de Licencia de Actividad - Enviar copia de solicitud de Autorizacin de reciclador a Viceconsejera de Medio Ambiente - Enviar copia del documento acreditativo de la empresa como Transportista para los productos que nos suministra - Enviar copia del listado de matrculas de los transportes aptos para realizar el Servicio - Enviar copia de la Tarjeta de ITV de cada unidad de transporte - Enviar copia del Certificado de aprobacin de cada unidad de transporte - Envo de copia del Certificado de Formacin o Autorizacin especial del conductor - Enviar copia de Acreditaciones disponibles para los anlisis a realizar (ENAC, etc) - Enviar copia del Certificado de Calidad, - Etc - Documento acreditativo de la formacin de su personal en Medio Ambiente (segregacin selectiva de residuos, etc) - Empleo de productos alternativos que reduzcan el impacto medioambiental y enviar copia de un listado con sus propiedades - Cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de nuestro SGMA que sean aplicables a su trabajo - Retirar los residuos de todo tipo generados en nuestras instalaciones de acuerdo con la normativa ambiental vigente - Entregar copia de documentos que acrediten una gestin correcta de los residuos - Comunicar a nuestra empresa los efectos ambientales de sus actividades en nuestra planta (emisiones, ruidos, otros) - Cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de nuestro SGMA que sean aplicables a su trabajo - Enviar copia de la Ficha de datos de Seguridad de cada producto - La relacin de normativa vigente que regula las limitaciones al uso de las sustancias que contenga o un certificado de que no existe ninguna legislacin de este tipo. - Facilitarnos listado de productos alternativos ms respetuosos con el Medio Ambiente. - Informacin sobre los efectos sobre el Medio Ambiente de las nuevas instalaciones y, en cada caso, de los datos cuantitativos disponibles. - Informacin sobre las medidas correctoras aplicadas para disminuir el efecto medioambiental de las nuevas instalaciones - Informacin sobre los posibles accidentes, averas, funcionamiento en condiciones anormales (incluidas paradas y arranques), y sus efectos sobre el medio ambiente - Informacin sobre los residuos que genera la instalacin y sus caractersticas - Informacin sobre el consumo de materias primas y energa y generacin de ruido de la instalacin en condiciones normales.

Empresa Proveedora/subcontrata: _______________ Firma de Conformidad: ______________ Fecha: _________

Hoja de Seguridad de Sustancias Peligrosas


Cdigo en Inventario Denominacin: de Sustancias Peligrosas: SP IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS

Estado de revisin

FOR 21
Elemento 5

Pgina

1 de 1

PRIMEROS AUXILIOS

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

MANIPULACIN Y ALMACENAMIENTO

PROTECCIN PERSONAL

SIMBOLO E INDICACIN DE PELIGRO

Revisado y Aprobado: _____________________________ Fecha: _____________ Jefe de Seguridad

Inventario General de emisiones a la atmsfera


N Emisin SECCIN(Ver plano PROCESO PLA 05) GENERAL NOMBRE DE EMISIN, DESCRIPCIN, MQUINA, INSTALACIN CARACTERSTICAS DE LA EMISIN Externo / Interno Confinado / difuso Ao de Potencia instalacin Caractersticas DEPURACIN Ao Caractersticas instalacin

Estado de revisin

FOR 22
Elemento

Pgina

1 de 1

PRINCIPALES SUSTANCIAS EMITIDAS

OBSERVACIONES

Nota: En principio todas las emisiones confinadas al exterior sern consideradas como foco emisor.

Revisado y aprobado:

________________________________________ Responsable de Gestin Ambiental

Fecha:

Inventario de focos de emisin clasificados

Estado de revisin

FOR 23
Elemento 5

Pgina

1 de 2

N Foco (Plano PLA 05)

Seccin-Proceso general

Nombre del foco, descripcin, mquina, instalacin. Clasificacin A, B C

Caudal de emisiones
1) 2)

Temperatura de las 2) emisiones

Sustancias contenidas
2)

Concentracin observada de las sustancias 2) contenidas

Caudal msico de las sustancias contenidas en el perodo considerado

1)

indicar unidades

2)

segn datos del acta de puesta en marcha

Revisado y aprobado:

____________________________ Responsable de Gestin Ambiental

Fecha:

Inventario de focos de emisin clasificados

Estado de revisin

FOR 23
Elemento 5

Pgina

2 de 2

N Foco (Plano PLA)

Valor lmite legal Parmetro Unidad Valor lmite

Impacto ambiental / prioridad

Control por organismos externos autorizados Frecuencia Responsable

Autocontrol Frecuencia Responsable

Observaciones

Revisado y aprobado:

______________________________ Responsable de Gestin Ambiental

Fecha:

Plan de mediciones, mantenimiento y limpieza. Equipos depuradores de emisiones atmosfricas


EQUIPOS DEPURADORES DE EMISIONES Medicin Control visual Limpieza Extractores(*) Mantenimiento Responsable

Estado de revisin

FOR 24
Elemento 5

Pgina

1 de 1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

50

51

52

Filtros de mangas Extractores Tuberas Filtros Sensores Salida por chimenea S M S M S S T S S

Depuracin 2

(*) Correcto funcionamiento de extractores (S) Semanal (M) Mensual La numeracin de 1 a 52 corresponde con el nmero de semanas del ao.

(T) Trimestral

Firma del responsable: Fecha:

Firma del superior: Fecha:

Anlisis previo a las aguas de vertido

Estado de revisin

FOR 25
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Fecha

Hora

Verificados

pH

Cr VI 1 ppm

Valores mximos permitidos Niquel Cobre Aluminio 5 ppm 3 ppm 20 ppm

Realizado por

Frecuencia del anlisis del: Observaciones: - Cr VI - Niquel - Cobre - Aluminio Valores de pH: - Mximo - Mnimo Frecuencia del seguimiento: Valoracin del seguimiento: Semanal Responsable del seguimiento Responsable de proteccin de aguas

Fecha / Firma:

Plan de mediciones, mantenimiento y limpieza. Planta de tratamiento de aguas residuales.


Controles operacionales de carcter general Tanques abiertos, depsitos, control final del pH
Control visual de la estanqueidad Control visual (obturaciones, funciones, etc.)

Estado de revisin

FOR 26
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Dispositivo de medicin del pH, tensin redox


Comparacin de la indicacin con un medidor manual del pH/ potencial redox

Alarma

Instalacin dosificadora

Circulacin

Anlisis en el punto de vertido

Funcin de las vlvulas magnticas para los productos qumicos

Ajuste del medidor del valor lmite

Sustancias sedimentables [mg/l] tras 30 min

Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo Frecuencia d s d d s s s s d d d=diaria, s=semanal, M=mensual, a=anual, c=de forma continua, s.d.=segn demanda Acontecimientos especiales (mantenimiento, averas, mantenimiento preventivo, reparaciones): d d d d s s s d d s.d.

Semana del:

al:

Firma del responsable:

Firma del superior:

N correlativo N/E/A

Control visual de la estanqueidad

Cromo total [mg/l]

Nivel del depsito

Cromo VI [mg/l]

Limpieza de los electrodos

Reajuste de los electrodos

Cianuro [mg/l]

Nquel [mg/l]

Cinc [mg/l

Funcin

Funcin

Funcin

Planta de tratamiento de aguas residuales

pH

Cambio del rollo del papelgrafo

Tratamiento del agua residual

Evaluacin de Riesgos Ambientales

Estado de revisin

FOR 27
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Posibles causas

Revisado y aprobado: Responsable del SGMA

Fecha:

Riesgo

Impacto Ambiental (Consecuencias)

Frecuencia

Aspectos Medioambientales Potenciales

Gravedad de consecuencias

Accidente potencial y situaciones de emergencia previsibles.

Incidente / Accidente Medioambiental

Estado de revisin

FOR 28
Elemento

Pgina

1 de 1

Fecha: Proceso / Area afectada: DESCRIPCIN DEL INCIDENTE / ACCIDENTE: (Incluir aspectos medioambientales implicados: productos o sustancias peligrosas derramadas, emisiones derivadas, generacin de aguas residuales, residuos peligrosos generados, etc.)

POSIBLES CAUSAS

CONSECUENCIAS (medioambientales, tcnicas, humanas)

FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

COMUNICACIONES/NOTIFICACIONES REALIZADAS (Interna y externamente)

ASPECTOS LEGALES DERIVADOS

Revisado y Aprobado: _____________________________ Fecha: _____________ Jefe de Seguridad

Ficha de evaluacin del cumplimiento de la legislacin medioambiental


Campo sometido a evaluacin: Requisitos medioambientales
SI NO

Estado de revisin

FOR 29
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Con ligeras desviaciones

Observaciones

Revisado y Aprobado: _____________________________ Fecha: _____________ Responsable del SGMA

Ficha de Equipos e Instrumentos de Control

Estado de revisin

FOR 30
Elemento 5

Pgina

1 de 2

1 Datos especficos:
Nombre: Fabricante/Marca: Fecha adquisicin: Mvil Aplicacin o utilizacin: Categora Mod/Ref Catlogo: Fecha puesta en uso: Fijo Emplazamiento: Cod. Int: N serie:

2 Operaciones de Control del Equipo o Instrumento de medicin


Mantenimiento preventivo Interno Externo Responsable Doc. Ref (2) Periodicidad (3)

Verificacin (1)

Interno

Externo

Responsable

Doc. Ref

Periodicidad

Calibracin (1)

Interno

Externo

Responsable

Doc. Ref

Periodicidad

Elaborado por _______________________ Jefe de Laboratorio Fecha:

Revisado y Aprobado ________________________ Direccin de Calidad Fecha:

(1) Indicarn los criterios de aceptacin y rechazo (2) Documentacin de referencia con la que cuenta el Responsable del Control: Procedimientos de mantenimiento, calibracin o verificacin; manuales de la casa fabricante; normativa de ENAC, etc (3) Se establecer en base a las recomendaciones del fabricante, la frecuencia de uso del equipo, la exactitud requerida e historial del funcionamiento.

Ficha de Equipos e Instrumentos de Control

Estado de revisin

FOR 30
Elemento 5

Pgina

2 de 2

3 Registro de las Operaciones de control ejecutadas


Fecha Operacin de control (Indicar si es interna o externa) Estado Ok Nok Firma Observaciones e Incidencias

Listado de Equipos e Instrumentos de Control


N Nombre /Marca Cdigo Interno Identificacin Modelo o Ref.Catlogo

Estado de revisin

FOR 31
Elemento 5

Pgina

1 de 1

N Serie

Localizacin

Revisado y Aprobado ________________________ Fecha____________ Direccin de Calidad

Registro de No Conformidades

Estado de revisin

FOR 32
Elemento 5

Pgina

2
Cod. Int NC 01 NC 02 Breve descripcin de la NC: (Potencial o Constatada?, (*) detectada durante / Area afectada / Fecha / ) Posibles Causas y Consecuencias e Implicaciones Requiere AACC o AAPP? AACC/AAPP Asignada AACC - XX

1 de 1 Fecha de cierre

Responsable del seguimiento

Deteccin durante: Seguimiento de Programas Ambientales / Seguimiento Control Operacional / Seguimiento del cumplimiento legal / Auditora Interna / Comunicacin Interno / Comunicacin Externa / Otros

(*)

Revisado y aprobado: _________________________________ Responsable del SGMA

Fecha: _____________

Acciones Correctoras / Acciones Preventivas


AACC AAPP

Estado de revisin

FOR 33
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Cdigo Interno asignado: ______________________________ Cdigo Interno asignado: ______________________________

Surge en respuesta a la No Conformidad: NC ________________ (Cdigo Interno) Descripcin de la AACC / AAPP:

Responsable de la implantacin:

Fecha de Inicio:

Fecha Finalizacin:

Duracin del seguimiento:


(en semanas/meses)

Fecha de Inicio:

Fecha Finalizacin:

Frecuencia del Seguimiento: (semanal/mensual/trimestral)


(Tachar las frecuencias que no correspondan)

Responsable del seguimiento de la eficacia y de valoracin final de la implantacin (Firma):

(Marcar con OK o NOK segn se realice el seguimiento. Anule con una X previamente las casillas que no vaya a utilizar)

Observaciones, Desviaciones y Valoracin Final (Fechadas):

Revisado y Aprobado: ______________________________ Fecha: _____________ Responsable del SGMA

Plan de Auditora Ao: _______________


Profundizar adicionalmente en los siguientes captulos

Estado de revisin

FOR 34
Elemento

Pgina

1 de 1

Alcance (Requisito y Dptos)

Auditor

Fecha

Finalizacin

Informe N

Revisado y aprobado: _______________________________ Responsable del SGMA

Fecha:

Lista de comprobacin de la auditora


Area / materia: Auditor:

Estado de revisin

FOR 35
Elemento 5

Pgina

2 Fecha:

1 de 1

N de auditora:

PREGUNTAS

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

Observacin: Las auditoras medioambientales internas revelan a tiempo la eficacia de su Sistema de Gestin. Informando de los resultados a la Direccin de la empresa se asegura el flujo de informacin.

Valoracin (V): 1 = Conforme

2 = Conforme con ligeras desviaciones

3 = No conforme

4 = No procede

Informe de Auditora Interna

Estado de revisin

FOR 36
Elemento 5

Pgina

1 de 3

INFORME DE AUDITORA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL DE [nombre empresa]

[Fecha] [N de Informe: ]

Informe de Auditora Interna


Auditor jefe: Co-auditor:

Estado de revisin

FOR 36
Elemento 5

Pgina

2 de 3

Fecha y lugar de la auditora: Inicio: ..

Fin:

Participantes en la auditora: [Nombre] [Cargo] / [Nombre] [Cargo] / empleados de [nombre empresa] Objeto de la auditora: El objeto de esta auditora medioambiental ha sido comprobar que [nombre empresa] tiene implantado de forma efectiva y mantiene actualizado un Sistema de Gestin Medioambiental segn la norma UNE EN ISO 14001. Por otra parte, tambin se ha examinado, el potencial de determinadas reas de la empresa para la introduccin de mejoras medioambientales. Valoracin Las cuestiones, los resultados de las entrevistas y las observaciones se recogen en la misma Lista de comprobacin o checklist elaborada para la auditora del [Fecha] y que se adjunta en este informe Recomendaciones 1. 2. Este informe de auditora ha sido redactado el [Fecha] por [Nombre del Auditor jefe] Tomo nota del informe de auditora. ____________________________
fecha / firma de la Direccin

Responsable

Fecha

Ejecutado

___________________________________
fecha / firma del Responsable de Gestin Ambiental

Informe de Auditora Interna

Estado de revisin

FOR 36
Elemento 5

Pgina

3 de 3

Lista de comprobacin de la auditora del [Fecha]

(Se incluir el cuestionario de auditora contestado y evaluado y elaborado a partir del FOR 10)

Valoracin (V): 1 = Conforme

2 = Conforme con ligeras desviaciones

3 = No conforme

4 = No procede

Descripcin de puestos de trabajo Representante de la Direccin y Responsable de Gestin Ambiental

Estado de revisin

DPT-01
Elemento 6

Pgina

1 de 1

Funciones, competencias: Autoridad sobre todos los empleados de la empresa en temas relacionados con la proteccin ambiental de la empresa. Objetivo del puesto de trabajo: Representante de la Direccin de la empresa para asegurar el desarrollo y progreso de la proteccin ambiental empresarial. Colaborar para garantizar el cumplimiento de legislacin ambiental (aire, residuos, agua, etc.) en toda la empresa. Fomentar procesos de fabricacin compatibles y respetuosos con el medio ambiente. Tareas, ms all de las responsabilidades recogidas en el Manual: El titular del cargo instruir a superiores y empleados sobre los impactos ambientales causados por los procesos de fabricacin y las instalaciones, as como sobre las medidas existentes para su prevencin, controlar in situ el cumplimiento de la legislacin vigente, as como de las instrucciones y especificaciones que de ella se deriven, informar a los superiores correspondientes sobre los puntos dbiles detectados y elaborar propuestas para que sean subsanados, fomentar y promover el desarrollo y la introduccin de procesos de fabricacin y productos compatibles con el medio ambiente, incluidos procesos para la valorizacin de los subproductos generados, as como para la reduccin de residuos, p.ej. mediante elaboracin de informes para inversiones, etc. actuar para fomentar la valorizacin regular de los subproductos generados en la empresa o bien en la medida en que ello no fuera posible tcnica o econmicamente su eliminacin regular como residuos, informar anualmente a la Direccin de la empresa sobre la ejecucin de sus tareas, as como sobre las medidas adoptadas y sobre las necesarias en el futuro y ser quien mantenga los contactos con las autoridades y los clientes en el rea de la proteccin ambiental. Asegurar la implantacin y mantenimiento de los requisitos de la norma con el apoyo de la Direccin. Derechos: Informaciones de todas las reas de la empresa Formacin continua Requisitos: Conocimientos sobre Gestin Medioambiental, y sobre desarrollo e implantacin de Sistemas de Gestin Medioambiental UNE EN ISO 14001. Mnimo X horas de formacin. Conocimientos sobre legislacin medioambiental. Mnimo X horas de formacin. Mnimo X aos de experiencia en cargo igual o similar, o en su defecto experiencia en el sector de X aos. Las caractersticas personales y sus facultades sociales y tcnicas han de ser las adecuadas para el correcto cumplimiento de las tareas a su cargo.
He sido informado y comprendo la descripcin de mi cargo. He recibido una copia de esta descripcin del puesto de trabajo.

............................................00/00/00..
Fecha/firma del titular del cargo

.................................... 00/00/00..
Fecha/firma La Direccin

Comentarios al Elemento 7 (A): Ejemplo de Informe de la Revisin Medioambiental Inicial

Rev.: 2 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 1

En primer lugar le recomendamos que consulte de nuevo el apartado 2.3 Fase 3 de la Primera Parte de esta publicacin. El ejemplo del informe de Revisin Medioambiental Inicial que presentamos a continuacin en este Elemento, tiene por objeto mostrar un posible modelo y/o metodologa a seguir para la realizacin de un anlisis preliminar global de los problemas, efectos y resultados en materia medioambiental de una organizacin de modo que le permita poder diagnosticar su situacin medioambiental de partida. Hay que recordar, que segn la norma ISO-14001 el desarrollo de una revisin medioambiental inicial no es requisito obligado, aunque s muy recomendable, ya que de ella se puede extraer gran cantidad de informacin, que permite un conocimiento ms profundo de la repercusin medioambiental de la organizacin, as como de la legislacin medioambiental que le aplica y de la gestin medioambiental actual de la organizacin. Toda esta informacin servir para poder formular una poltica medioambiental ms adecuada a las caractersticas y a la complejidad de la empresa y para establecer las bases para comenzar con el desarrollo y posterior implantacin de un Sistema de Gestin Medioambiental. Al igual que ocurre con las auditorias internas, la revisin medioambiental puede ser llevada a cabo bien por personal interno, bien a travs de la contratacin externa, pero en ambos casos, la familiaridad con el sector y/o con la actividad, procesos y servicios particulares de la organizacin, la experiencia en evaluacin de los impactos medioambientales, y los conocimiento sobre legislacin medioambiental y sobre gestin ambiental que posea la persona que realice la revisin redundaran en beneficio de la empresa. En cualquier caso, no existe una metodologa estandarizada para la ejecucin de una revisin medioambiental aunque la norma recoja en su anexo A.3.1 a ttulo informativo las reas claves que debera cubrir. Recordar una vez ms que los ejemplos que en esta publicacin se presentan, son modelos como otros muchos existentes en el mercado. Y que ste en concreto es un caso ficticio a travs del cual, se pretende familiarizar al lector con el proceso de revisin medioambiental inicial de una organizacin.

INFORME DE LA REVISION MEDIOAMBIENTAL INICIAL

Para: XXXXXXXXXX Fecha: XX/XX/XX Fdo: XXXXXXXXXX Responsable XXXXXXXXXX Miembros del equipo XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

NDICE
1. DESCRIPCIN GENERAL DE LA REVISION MEDIOAMBIENTAL INICIAL.................................3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. ANTECEDENTES ..................................................................................................................3 ALCANCE ..............................................................................................................................3 OBJETIVOS ...........................................................................................................................3 METODOLOGA ....................................................................................................................3 1.4.1. Equipo auditor que participa en la Revisin Medioambiental Inicial .........................4 1.4.2. Diagrama de desarrollo ............................................................................................4 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ............................................................................5 DESCRIPCIN DEL DESARROLLO HISTRICO DE LA EMPRESA.................................5 DESCRIPCIN DEL LUGAR.................................................................................................5 DESCRIPCIN DEL PROCESO ...........................................................................................5 ENERGA Y MATERIAS PRIMAS .........................................................................................6 2.5.1. Energa .....................................................................................................................6 2.5.2. Agua..........................................................................................................................6 2.5.3. Materias primas ........................................................................................................6 ORGANIZACIN Y PERSONAL ...........................................................................................6 SISTEMA DE GESTIN ........................................................................................................6 IDENTIFICACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES .................................................7 EVALUACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.....................................................14

2.

DESCRIPCIN DE LA EMPRESA...................................................................................................5 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 4.

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES ...............................7

ANLISIS Y EVALUACIN DEL GRADO DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIN MEDIOAMBIENTAL APLICABLE ...............................17 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. ENTRADAS/ SALIDAS RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE ...........................18 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES .........................................................................20 ASPECTOS GENERALES...................................................................................................21 ATMSFERA .......................................................................................................................21 VERTIDOS ...........................................................................................................................24 RESIDUOS ...........................................................................................................................25 CONSUMO DE AGUA .........................................................................................................34 CONSUMO DE ENERGA....................................................................................................35 ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS QUMICOS Y RESIDUOS ...........................................................................................................................35

4.10. PROTECCIN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRNEAS..................................37 4.11. CONTAMINACIN ACSTICA ...........................................................................................38 4.12. GESTIN DE RIESGOS ......................................................................................................39 4.13. EMBALAJE Y TRANSPORTE.............................................................................................41 5. 6. NECESIDADES DE FORMACIN .................................................................................................43 RESUMEN Y CONCLUSIONES GENERALES .............................................................................44

ANEXO I: PROPUESTA DEL PLAN DE ACTUACIN MEDIOAMBIENTAL .........................................46

Informe final Rev Inicial.doc

1.

DESCRIPCIN GENERAL DE LA REVISION MEDIOAMBIENTAL INICIAL

1.1. ANTECEDENTES Una organizacin que carezca de sistema de gestin medioambiental debera, como una primer paso, establecer su situacin actual con respecto al medio ambiente, por medio de una revisin. El objetivo debera se la consideracin de todos los aspectos medioambientales de la organizacin como base para el establecimiento del sistema de gestin medioambiental. 1.2. ALCANCE La revisin medioambiental inicial se realiza sobre todo la planta de la empresa xxxx localizada en el municipio de xxxxxx. Toda auditora ambiental se basa en una tcnica de muestreo. En consecuencia, cualquier auditora es susceptible de ser incompleta en sus hallazgos y recomendaciones (ver norma UNE-EN ISO 14010). Documentacin de referencia para la revisin - UNE EN ISO 14011/96, Guas para la auditora medioambiental. Procedimientos de auditoras. Auditora de sistemas de gestin ambiental. - UNE EN ISO 14001/96, Sistemas de Gestin Medioambiental. Especificaciones y directrices para su utilizacin. - Legislacin europea, estatal, autonmica, local. 1.3. OBJETIVOS Los objetivos que la presente Revisin Medioambiental tiene son los mencionados a continuacin para con ellos poder formular poltica medioambiental y poder definir un SGMA adecuados a la actividad. - Identificar la legislacin medioambiental aplicable y los requisitos derivados de ella. Establecer el grado e incumpliendo de los mismos. - Identificar los aspectos medioambientales asociados a las actividades/productos y servicios de la organizacin - Identificar las prcticas y procedimientos de gestin medioambiental existentes y establecer el grado de incumplimiento respecto a la UNE EN ISO 14001 - Identificar el riesgo potencial de los posibles accidente o de las situaciones de emergencia que pudieran darse. 1.4. METODOLOGA Adems de emplear los datos recopilados, para la elaboracin del presente informe y para la elaboracin de un plan de actuacin medioambiental con recomendaciones y propuestas de medidas de mejora; los datos y resultados obtenidos durante la revisin medioambiental inicial servirn a la organizacin para que sta pueda elaborar: un registro de los requisitos medioambientales aplicables a la organizacin un registro de los aspectos medioambiental significativos de la organizacin un plan de emergencia medioambiental y/o procedimientos de respuesta ante accidentes potenciales o situaciones de emergencia previsibles.

Informe final Rev Inicial.doc

1.4.1. Equipo auditor que participa en la Revisin Medioambiental Inicial Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1.4.2. Diagrama de desarrollo

Planificacin de la Revisin Medioambiental Inicial

Envo de cuestionario y del listado de documentacin requerida

El cuestionario debera estar cumplimentado para la visita de los consultores y la documentacin listada preparada para su consulta durante la visita

Revisin de legislacin aplicable a la actividad

VISITA AL EMPLAZAMIENTO

Reunin inicial de presentacin del equipo y de los objetivos

El esta reunin se presenta el equipo consultor y los objetivos de la Revisin a la direccin de la empresa y a algunos mandos de la organizacin

Vista a las instalaciones y entrevistas al personal

Revisin de documentacin relevante

Reunin final de presentacin de conclusiones preliminares

Con esta reunin se pretende contrastar con la direccin y los mandos implicados, algunas de las evidencias recogidas durante la revisin

Recabar informacin complementaria pendiente

La organizacin enviar va fax, e-mail, documentacin pendiente

Elaborar informe de Revisin Medioambiental Inicial y Propuesta del Plan de Actuacin definido

Reunin de presentacin y entrega del Informe y del Plan de Actuacin

Informe final Rev Inicial.doc

2.

DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

2.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA (Actividad, fecha de inicio de produccin, productos, produccin anual, n de empleados y distribucin en produccin-administracin, potencia elctrica instalada, consumo elctrico anual, consumo combustibles fsiles, etc.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2.2. DESCRIPCIN DEL DESARROLLO HISTRICO DE LA EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 2.3. DESCRIPCIN DEL LUGAR La empresa est formada por un pabelln principal en el que se realizan las actividades de produccin y dos auxiliares destinados a sala de calderas, compresores y almacenamiento de productos qumicos y otro en el que se encuentra el centro de transformacin [] 2.4. DESCRIPCIN DEL PROCESO La empresa cuenta con una lnea de produccin principal y procesos e instalaciones auxiliares del mismo. (Incluye un diagrama de flujo del proceso). Lnea de produccin principal: (descripcin desglosada de cada una de las lneas existentes)

Mecanizado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Chapa y soldadura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Tratamientos superficiales xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Almacenes En la empresa existen varios tipos de almacenes: de materia prima y auxiliares, producto acabado y de residuos. Ver apartado 0. Embalaje El embalado del producto acabado se realiza mediante cajas de cartn, cartn reforzados con madera, cajas de madera y moldeable en algunos casos.

Informe final Rev Inicial.doc

Procesos auxiliares. Laboratorios. Sala de calderas, compresores y almacenamiento de productos qumicos. Mantenimiento 2.5. ENERGA Y MATERIAS PRIMAS

2.5.1. Energa Se utiliza energa elctrica en las actividades de produccin y alumbrado. El combustible empleado en la empresa es gas natural para calefaccin de los edificios. 2.5.2. Agua La empresa utiliza agua de red captada de las canalizaciones de la red pblica de abastecimiento del municipio. Este agua se utiliza en actividades de produccin, en aseos y servicios del personal y para riego de zonas ajardinadas. 2.5.3. Materias primas Las materias primas que se consumen de manera significativa durante el proceso productivo son: Aleaciones. Aceites , disolventes y taladrinas. Estos productos se consumen en envases de diferentes tamaos y materiales. Pilas y bateras Material tpico de oficinas (toner, cartuchos de tinta) Papel y cartn. Materiales de mantenimiento: aceites, pinturas, esmaltes, colas, grasas, etc. Etc. 2.6. ORGANIZACIN Y PERSONAL La empresa tiene una plantilla de XXXXX trabajadores, distribuidos en 3 turnos. 2.7. SISTEMA DE GESTIN La empresa tiene un sistema de gestin de la calidad, con un manual de calidad desarrollado y procedimientos de trabajo. La empresa cuenta con certificacin de calidad. La empresa ha desarrollado y llevado a cabo algunas prcticas relacionadas con la proteccin del Medio Ambiente. Entre las que podemos mencionar: Retirada de los residuos peligrosos mediante gestor autorizado. Realizacin de la declaracin de RPs. Posesin de la autorizacin de vertido a colector para aguas residuales industriales y fecales. Recogida selectiva de algunos residuos: industriales y asimilables a urbanos. Reutilizacin del papel. Etc.

Informe final Rev Inicial.doc

3.

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

3.1.

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

En la siguiente tabla se presenta la recopilacin de los aspectos ambientales identificados por proceso o instalacin. En la primera columna se recogen: subprocesos productivos de la lnea de produccin desde la entrada de materia prima hasta la salida de producto terminado subprocesos auxiliares asociados como por ejemplo: instalacin para el tratamiento de aguas residuales, instalaciones de personal (servicios), etc. En la primera fila se recogen los aspectos ambientales evaluados: Entradas relacionadas con el medio ambiente: - Consumo de materias primas y auxiliares - Consumo de agua - Consumo de energa elctrica y combustibles Salidas relacionadas con el medio ambiente: - Emisiones atmosfricas - Inmisiones - Generacin y gestin de residuos - Vertidos al agua - Suelos contaminados - Contaminacin acstica - Fugas energticas - Gestin de riesgos - Etc. En las celdas cruce de la primera fila y primera columna, se identifican las principales entradas y/o salidas relacionadas con el medio ambiente para cada subproceso evaluado. Posteriormente en el apartado 3.2 de este informe se presenta cuales de estos aspectos identificados se consideran significativos.
Nota: La identificacin de los aspectos medioambientales puede variar algo y ser ms o menos detallada en funcin de la experiencia de la persona que la lleve a cabo, el conocimiento del sector de la misma, etc. Pero en cualquier caso tendrn que quedar identificados los aspectos ms caractersticos o relevantes de dicha actividad. En el caso de que su organizacin contrate servicios de una consultora externa, para llevar a cabo la revisin inicial, el informe resultante debe recoger dicha identificacin as como la determinacin de los ms significativos. Si por el contrario, la revisin la van a realizar ustedes, pueden emplear para ello, el Procedimiento de Identificacin, evaluacin de aspectos medioambientales que se incluye en el Elemento 2 (ver tambin Captulo 2 del Elemento 1).

Informe final Rev Inicial.doc

TABLA DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES


ENTRADAS (consumos)
N Actividad Materias primas Agua y auxiliares Energa Emisiones elctrica y gas natural Inmisiones Residuos

SALIDAS
Vertidos Suelos contamina dos Ruido Fugas energticas Riesgos

1.

RECEPCIN MATERIA PRIMA: Manipulacin, transporte, carga y descarga de materia prima y suministros TRANSPORTE INTERNO Traspaletas elctricas Energa elctrica para recargar bateras Energa elctrica para iluminacin de almacenes

Emisiones del trfico de vehculos

Ruido del trfico de vehculos

Posibles derrames de productos peligroso s

2.

Ruido del trfico de vehculos


3.

ALMACENES DE MATERIA PRIMA Y AUXILIARES: almacn de productos qumicos variados: acetonas, cloruro frrico, cido ntrico, aceites, etc.

4.

Agua para Energa Aleaciones Subproceso 1: de base formular las elctrica MECANIZADO hierro, nquel, taladrinas Centro de Mecanizado cobre, Tornos y rectificadoras aluminio y punteadora acero mquinas de medir por inoxidable coordenadas. Taladrinas

Emisiones confinadas vapores orgnicos

no Taladrinas agotadas de (emulsin aceitosa) Envases vacos de taladrinas de Lodos mecanizacin Viruta metlica impregnada de taladrina Rechazos de piezas

Ruido

Incendios Posibles derrames durante la manipulaci n de bidones con productos peligrosos. Posibles fugas y derrames de taladrinas

Informe final Rev Inicial.doc

TABLA DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES


ENTRADAS (consumos)
N Actividad Materias primas Agua y auxiliares Energa Emisiones elctrica y gas natural Inmisiones Residuos

SALIDAS
Vertidos Suelos contamina dos Ruido Fugas energticas Riesgos

5.

Acetona, Subproceso 2: alcoholes y CHAPA Y SOLDADURA derivados Soldadura por para la resistencia, limpieza de Curvadora de chapa las piezas Instalacin de previo a su rebabado y soldadura. equipos auxiliares. -

Energa elctrica

Vapores soldadura confinar en zona calderera.

6.

Aceites para Subproceso 3: Ensayos pruebas de no destructivos: estanqueidad Bancos de ensayos Neumtico e Hidrulico para pruebas de estanqueidad

Energa elctrica

Partculas

Vapores orgnicos

de Escorias soldadura sin la Polvo metlico de Filtros retencin polvo metlico Envases vacos acetona otros productos qumicos Envases vacos Aceites usados

de

de de

de y

Informe final Rev Inicial.doc

TABLA DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES


ENTRADAS (consumos)
N Actividad Materias primas Agua y auxiliares Acido ntrico Acido Energa Emisiones elctrica y gas natural Inmisiones Residuos

SALIDAS
Vertidos Suelos contamina dos Ruido Fugas energticas Riesgos

7.

Subproceso 4: Tratamientos superficiales: Instalacin de limpieza qumica, Limpiezas con queroseno Cabina de Pintura,. Cabina de Thermal Spray, Cabinas de granallado Horno de secado -

clorhdrico
Acidos

orgnicos
Pintura

Agua de Energa lavado elctrica Agua para formular los baos

en base a disolvente Productos abrasivos para instalacin de chorreado Material especial de recubrimiento

de Vapores Aguas cidas Aguas ! Emisin Aguas orgnicos lavado de confinada alcalinas lnea de de la Vapores Productos generados limpiezas extraccin agotados de en la vertidas de vapores chorreado limpieza previa de la lnea (corindn) y qumica neutralizacin de limpieza Espordicos filtros qumica. de la agotados ! COVs y Envases depuracin aerosoles vacos de va hmeda de la pintura y de emisiones cabina de disolventes y en la lnea de pintura otros limpieza ! Emisin de productos qumica de aerosoles qumicos carcasas del material Filtros especial de agotados de recubrimien pintura to previo Papeles paso por impregnados cicln de pintura ! Vapores del Queroseno horno de agotado secado

Informe final Rev Inicial.doc

10

TABLA DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES


ENTRADAS (consumos)
N Actividad Materias primas Agua y auxiliares Energa Emisiones elctrica y gas natural Inmisiones Residuos

SALIDAS
Vertidos Suelos contamina dos Ruido Fugas energticas Riesgos

8.

OPERACIONES DE Fluorescente s MANTENIMIENTO EN y TODA LA EMPRESA Y Pilas bateras SERVICIOS GENERALES Aceites y taller de mantenimiento minerales

Lavado de Energa suelos en elctrica interior de edificios

9.

LABORATORIOS

Reactivos laboratorio

de Limpieza de probetas, etc

Energa elctrica

Vapores

Acido 10. INSTALACIONES clorhdrico COMUNES de Sosa - Instalacin neutralizado de aguas residuales previa a vertido de calderas, - Sala compresores de - Centro transformacin.

Riego de Gas natural zonas para ajardinadas calefaccio . nes Energa elctrica

Gases de combustin de las calderas de calefaccin (3 focos)

! Viruta metlica impregnada de taladrina ! Fluorescente s usadas ! Pilas y bateras agotadas ! Aceites minerales usados ! Envases vacos de aceite ! Papeles y trapos grasientos ! Restos de reactivos agotados ! Envases de reactivos ! Rechazos de piezas Desechos de oficinas y restos vegetales de limpieza de viales (Kg) Embalajes de cartn Embalajes de madera

Aguas lavado suelos interior edificios.

de de del de

Espordicos de limpieza de probetas vertidas previa neutralizacin


Incendios Emisiones accidental es Explosin

Informe final Rev Inicial.doc

11

TABLA DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES


ENTRADAS (consumos)
N Actividad Materias primas Agua y auxiliares Energa Emisiones elctrica y gas natural Inmisiones Residuos

SALIDAS
Vertidos Suelos contamina dos Ruido Fugas energticas Riesgos

11. ALMACENES DE RESIDUOS PELIGROSOS: Tanques de hormign con baos cidos y alcalinos, Bidones de residuos varios en el almacn de productos qumicos. Depsito de taladrinas -

12. ALMACENES DE RESIDUOS INERTES 13. INSTALACIONES DE SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA Sistemas de deteccin y extincin de incendios 14. PERSONAL: Servicios mdicos Aseos Oficinas -

Derrames del depsito de taladrinas Posibilidad de contamina cin del suelo por deterioro de las cubas que almacena n los concentra dos cidos y bsicos Incendio Aguas de extincin de incendios

Extintores, etc

Agua de extincin contra incendios Papeles Aguas usados de residuales de oficinas tipo urbano Residuos sanitarios cortantes y punzantes y frmacos caducados

Material para Agua para Energa oficinas, aseos servicios elctrica y personal de planta

Informe final Rev Inicial.doc

12

TABLA DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES


ENTRADAS (consumos)
N Actividad Materias primas Agua y auxiliares Energa Emisiones elctrica y gas natural Inmisiones Residuos

SALIDAS
Vertidos Suelos contamina dos Ruido Fugas energticas Riesgos

15. ALMACEN, TRANSPORTE Cajas de cartn Y DISTRIBUCIN DE Cajas de cartn paletizada PRODUCTO FINAL Burbuja Envoltura moldeable Rollos de plstico polietileno

Incendios

Informe final Rev Inicial.doc

13

3.2.

EVALUACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Los procesos identificados son los siguientes: Lnea de produccin principal: Mecanizado, chapa y soldadura Instalaciones de procesos auxiliares: Ensayos no destructivos, tratamientos superficiales Almacenamientos Etc.

Todos estos procesos productivos tienen asociados aspectos medioambientales particulares. Con el fin de identificar aquellos significativos se ha realizado una evaluacin del impacto ambiental asociado a dichos aspectos teniendo en cuenta los siguientes criterios.
ESCALA DE VALORACION POCO ALGO MUY CRITERIO SIGNIFICATIVO: SIGNIFICATIVO: SIGNIFICATIVO: 1 puntos 5 puntos 10 puntos 1. IMPACTO AMBIENTAL Pequea emisin de Contaminantes o Emisin elevada de (Grado de impacto) contaminantes, emisiones contaminantes energticas emitidas (ton/ao) o toxicidad Considerar la magnitud de lo pequeo consumo (Kilos/ao) o en cantidades elevada de emitido o consumido contaminantes poco intermedias contaminantes Considerar referencias de txicos o emisiones emitidos en peligrosidad o toxicidad de energticas, ruido o cantidades sustancias. vibracin pequea intermedias 2. PROBABILIDAD DE FALLOS Baja Intermedia Alta O EFECTOS CON (Ocurrencia muy (Ocurrencia de forma CONSECUENCIAS rara) continua) AMBIENTALES Por ejemplo, una Por ejemplo, el campaa de vertido continuo de produccin poco un efluente tratado. frecuente. 3. SENSIBILIDAD DE No hay receptores Los receptores Receptores sensibles RECEPTORES LOCALES, sensibles locales sensibles estn a prximos: poblacin, EFECTOS DE DILUCIN DE cierta distancia (ms cultivos, aguas CANTIDADES EMITIDAS O de 1 km) superficiales limpias, TRATAMIENTO QUE Las sustancias que aguas subterrneas, RECIBEN se emiten son vegetacin natural, Considerar posibles tratadas para paisaje, bienes receptores del impacto: disminuir su impacto culturales presencia de poblacin, fauna, flora, suelo, calidad del aire, del agua, factores climticos, el paisaje y los bienes naturales incluido el patrimonio histrico, artstico y el arqueolgico.

El resultado final de la valoracin para cada aspecto ha sido la agregacin de todos los criterios considerados. El resultado de esta valoracin aparece resumido en la tabla siguiente de forma cualitativa, sealado con ms o menos cruces (de 0 a 3
Informe final Rev Inicial.doc

14

cruces) el grado de significacin de los distintos aspectos medioambientales de las distintas etapas de produccin segn su impacto sobre el medio ambiente. + ++ +++ Baja significancia Media significancia Alta significancia

Nota: En este punto cabe decir que para la evaluacin de los aspectos medioambientales se incluyen criterios adicionales a la magnitud y a la peligrosidad/toxicidad, nicos criterios considerados en el Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos propuesto en el Elemento 2. Se hace esto de forma intencionada para dejar bien claro que no existe una metodologa estandarizada para ello. En cualquier caso, si su organizacin va a utilizar los datos y acciones derivadas de la revisin medioambiental inicial de su empresa, le convendra asegurarse de que el mtodo de evaluacin los aspectos fuese el mismo tanto en la revisin como en el SGMA a implantar.

Informe final Rev Inicial.doc

15

Actividad

Entradas Consumo de materias primas y auxiliares

Consumo de agua

Consumo de gas natural

Consumo de energia electrica

Salidas Emisiones

Inmisiones

Residuos

Vertidos

Suelos contami nados

Contaminacion acustica

Fugas energticas

Riesgos

media de los efectos

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.

11. 12. 13.

14. 15.

++ ++ + ++ + + ++ + + ++ [Comentario: esta tabla es una sugerencia, y las evaluaciones pueden cambiarse an. El impacto medio es meramente un valor semi-cuantitativo para dar una impresin de cules son las reas de produccin que requieren ms atencin (la lista de impactos puede ampliarse)]

RECEPCIN MATERIA PRIMA TRANSPORTE INTERNO ALMACENES DE MATERIA PRIMA Y AUXILIARES MECANIZADO CHAPA Y SOLDADURA INSTALACIONES AUXILIARES: Ensayos no destructivos: INSTALACIONES AUXILIARES: Tratamientos superficiales: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN TODA LA EMPRESA LABORATORIOS: INSTALACIONES COMUNES Instalacin de tratamiento de aguas Sala de calderas Compresores Centro de transformacin. ALMACENES DE RESIDUOS PELIGROSOS: ALMACENES DE RESIDUOS INERTES INSTALACIONES DE SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA Sistemas de deteccin y extincin de incendios PERSONAL: ALMACEN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIN DE PRODUCTOS ACABADO Impacto medio del aspecto

++ ++ + ++ ++ + + + + ++ + ++ + + + + + + + + + + + + ++ + + ++ ++ + + ++ + + (1)

+ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

+ + +

+ ++

++

++

++

+ +

++

++ +

(1) El impacto de los vertidos que pasan por el tratamiento de aguas se ha considerado en los diferentes procesos. Informe final Rev Inicial.doc

16

4.

ANLISIS Y EVALUACIN DEL GRADO DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIN MEDIOAMBIENTAL APLICABLE

En este apartado se realiza el anlisis y la evaluacin de la situacin de la empresa respecto a la gestin medioambiental tomando como referencia la propia norma ISO-14001, y respecto al cumplimiento de los requisitos medioambientales legales aplicables. Para ello, se analizan: 1. Entradas/ salidas relacionadas con el medio ambiente 2. Estructura y responsabilidades 3. Aspectos generales 4. Atmsfera 5. Vertidos 6. Residuos 7. Consumo de agua 8. Consumo de energa 9. Almacenamiento de materias primas, productos qumicos y residuos 10. Proteccin del suelo y de las aguas subterrneas 11. Contaminacin acstica 12. Gestin de riesgos 13. Embalaje y transporte Para cada cuestin arriba mencionada se ha evaluado y registrado la actuacin de la empresa en la columna 'Evaluacin' y, en aquellos casos en que se considera que se debe mejorar, se han propuesto acciones de mejora a acometer en la columna 'Actividades'. Cada recomendacin propuesta se evala internamente en trminos de: Su impacto medioambiental: A implica que la accin propuesta va contribuir a reducir de forma importante un determinado impacto ambiental; B es que la accin propuesta va a contribuir en menor medida a esa reduccin, y C que la accin no implica ninguna o casi ninguna reduccin en el impacto ambiental de la empresa. Su beneficio o coste econmico: una accin puede dar lugar a un coste (la accin se valora como C) o a un ahorro de dinero ( se evala como A). Por ejemplo la proteccin del suelo no ahorra dinero actualmente, pero si se produce contaminacin existe el riesgo de enormes costes en el futuro para su limpieza. La valoracin del requisito legal, para lo cual se han tenido en cuenta la importancia del incumplimiento asociado: A si existe un claro incumplimiento legal o administrativo, C si la propuesta de mejora no esta ligada a un requisito legal o administrativo aplicable y B en casos de incumplimiento parcial. Estas propuestas de actuacin se han priorizado mediante el mtodo semicuantitativo Anlisis ABC.y se ha definido una propuesta de Plan de Actuacin para la empresa, que recoge aquellas propuestas consideradas prioritarias. En el Anexo I de este informe se incluye esta propuesta de Plan de Actuacin.
Informe final Rev Inicial.doc

17

La base de la evaluacin es: A = alto / muy importante, de alta prioridad B = medio / importante, pero no de alta prioridad C = bajo / no tan importante o sin importancia, no prioritario 4.1. ENTRADAS/ AMBIENTE SALIDAS RELACIONADAS CON EL MEDIO

La tabla que se muestra a continuacin resume las entradas y salidas ms importantes en la empresa:
ENTRADAS MATERIAS PRIMAS Lnea de produccin 1 Acero inoxidable Inconel AUXILIARES Lnea de produccin 1 Aceites Taladrinas Argn Acido ntrico Acido clorhdrico Acido Fluorhdrico Queroseno Pintura Pintura con riesgo de explosividad Producto para chorreado NEUTRALIZADO AGUAS Acido clorhdrico Sosa ENERGA ELCTRICA Y COMBUSTIBLES Energa elctrica Gas natural AGUA Agua de red 2000 Unidad

SALIDAS PRODUCCIN SUBPRODUCTOS: Virutas de mecanizado RESIDUOS PELIGROSOS Taladrinas agotadas (emulsin aceitosa) Aguas alcalinas Aguas cidas Aceites minerales Residuos cidos y bsicos (varios) Residuos orgnicos (mezcla de disolventes no halogenados e hidrocarburos agotados) Bidones vacos que contuvieron aceite o grasas Lodos de mecanizacin Viruta metlica impregnada de taladrina (posible RP) Filtros agotados de carbn activo y coalescente Informe final Rev Inicial.doc

2000

UNIDAD

18

SALIDAS 2000 UNIDAD Filtros agotados de pintura Papeles impregnados de pintura Envases de laboratorio y produccin que contuvieron sustancias peligrosas (grasas, pinturas...) Papeles y trapos grasientos Pilas y bateras Fluorescentes (200121) Cartuchos de impresoras en color (Posible peligroso) Residuos sanitarios de los servicios mdicos (cortantes y punzantes) RESIDUOS INERTES Productos agotados de chorreado (corindn) y filtros agotados Desechos de oficinas y restos vegetales de limpieza de viales Desechos de oficinas RESIDUOS POTENCIALMENTE RECICLABLES Y RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS Embalajes de cartn Embalajes de madera Embalajes de plstico Papel usado de oficinas Rechazos de piezas Escorias de soldadura Viruta metlica (seca) Filtros de retencin de polvo metlico AGUAS DE VERTIDO Evaporadas Industriales Servicios y personal Pluviales EMISIONES ATMOSFRICAS Calderas de CO calefaccin SO2 NOx P.S. Cabina de pintura COVs P.S. Hornos de Argn tratamiento Lneas de Vapores limpiezas qumicas Tratamiento con Vapores parafina INMISIONES COVs FUGAS ENERGETICAS Calor sensible de los gases de combustin de los quemadores de calefaccin

Informe final Rev Inicial.doc

19

Control de entradas y salidas

Evaluacin

Actividades

Contabilidad de entradas No se dispone de una y salidas discriminacin exhaustiva de consumos y generacin de residuos, vertidos, emisiones, etc. por subprocesos. No se hace un seguimiento del consumo de las sustancias que por sus caractersticas de toxicidad o por consumirse en grandes cantidades tienen una relevancia ambiental. Tampoco se realiza un seguimiento de las principales salidas de la empresa con relevancia ambiental.

Llevar un control de los B principales consumos (materias auxiliares, agua, energa) y de las principales salidas (residuos, aguas residuales, emisiones..) por cada subproceso (mecanizado, chapa y soldadura, instalaciones auxiliares) Realizar un Balance de Materia

4.2. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES A pesar de que la empresa no cuenta con un sistema de gestin medioambiental, ya realizan esfuerzos en la proteccin medioambiental. La estructura organizativa se ajustar a la gestin medioambiental durante la implantacin del sistema de gestin.
M. Ambiente Estructura y Responsabilidades Beneficio Requisito legal Total B C B

Evaluacin

Actividades

Responsabilidades sistema de gestin

y La organizacin es buena respecto al Aseguramiento de la Calidad, pero realmente no existe una estructura completa de responsabilidades medioambientales definidas

En breve plazo, la B empresa va a implantar un sistema de gestin medioambiental respecto a la norma UNE EN ISO 14.001. Se desarrollar una estructura de gestin ambiental.

Informe final Rev Inicial.doc

M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total B C B

20

4.3. ASPECTOS GENERALES Se incluyen en este apartado aspectos generales.


Aspectos generales Licencia de actividad Directiva 96/61/CE relativa a la prevencin y al control integrados de la contaminacin. M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C C C

Evaluacin

Actividades

Obtenida La empresa se podra englobar dentro de una las categoras de actividades a las que se aplicar esta Directiva, segn el Anexo I de la misma: Instalaciones para el tratamiento de superficies de metales por procedimiento electroltico o qumico, cuando el volumen de las cubetas destinadas al 3 tratamiento sea superior a 30 m . (Anexo I., Pto 2.6) Futuro requisito legal

Para empresas ya C existentes, como es ste caso, en caso de verse afectada, a ms tardar el ao 2005 seran de aplicacin los requisitos de esta Directiva, entre los que cabe destacar los siguientes: Revisin del permiso de actividad Medidas adecuadas de prevencin aplicando las mejores tcnicas disponibles (Actualmente existen grupos de trabajo que a nivel europeo est elaborando el listado de las mejores tcnicas disponibles para los distintos sectores) Aunque no resultase de aplicacin esta Directiva, la empresa podra tomar como referencia las mejores tcnicas disponibles que se elaboren para este sector cara a establecer objetivos y metas en el SGMA.

Instalacin de Autorizacin de climatizacin mediante servicio obtenida. Gas natural.

puesta

en

4.4. ATMSFERA Las emisiones a la atmsfera resultan de los siguientes procesos: Lnea de limpieza qumica (Vapores cidos), Cabina de pintura (COVs y aerosoles), Horno de secado (vapores), Tratamiento con parafina (COVs), Calderas de calefaccin (gases de combustin de gas natural). Descripcin de los focos prioritarios (los clasificables segn RD 833/1975): Emisiones asociadas a extraccin en la cabina de pintura: Posibilidad de ser clasificada como grupo C (Actividad 3.12.1, si la cantidad almacenada en el taller es inferior a 1.000 litros). Contabilizado un foco de cabina de pintado. Disponen de sistema de depuracin los siguientes focos: Cabina de pintado de piezas. Filtros secos.
Informe final Rev Inicial.doc

21

Lnea de limpieza qumica de piezas. Depuracin va hmeda.

Adems existen una serie de procesos que contribuyen a las inmisiones en algunas zonas dentro de la nave: Operaciones de soldadura en la zona de calderera de piezas. Emisiones no confinadas de vapores orgnicos.
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C A A C B B C B B

Emisiones a la Atmsfera Autorizacin de puesta en marcha como instalacin potencialmente contaminadora de la Atmsfera. Medicin de las emisiones: analticas realizadas por un Organismo de Control Autorizado (OCA) y Puntos de toma de muestras

Evaluacin No realizada.

Actividades

No se dispone de analticas con entidad acreditada de las emisiones atmosfricas de los focos clasificados.

Medicin de las No se realizan autocontroles en emisiones: autocontrol las actividades potencialmente contaminadoras de la atmsfera. Se realizan controles de la eficiencia de los quemadores en las calderas de gas natural.

Inscribir en la Delegacin de C Industria las actividades potencialmente contaminadoras de la atmsfera (las clasificadas segn RD 833/75). Realizar mediciones de C emisin con entidad acreditada: Si la empresa queda inscrita dentro del Grupo C, las mediciones se realizarn cada cinco aos. En el momento de realizar las mediciones se debern adecuar los puntos para facilitar la toma de muestras. Realizar autocontroles con la A periodicidad establecida por la administracin y el procedimiento de autocontrol aprobado por la administracin en los libros de registro.

Informe final Rev Inicial.doc

22

Emisiones a la Atmsfera

Evaluacin

Actividades

Medicin de las En el interior de la instalacin se inmisiones: Calidad del realizan algunas actividades que contribuyen a las aire interior inmisiones en algunas zonas del interior de la nave de produccin: Operaciones de soldadura en la zona de calderera de piezas. Emisiones no confinadas de vapores orgnicos. Se han realizado analticas de la calidad del aire interior. Estas mediciones no se han realizado de forma sistemtica, pero s en las zonas ms conflictivas. Los valores han resultado inferiores a los Lmites de Exposicin Profesional para Agentes Qumicos.

Se deber evaluar la C necesidad de realizar analticas adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por modificaciones que supongan una variacin significativa de la exposicin de los trabajadores a Agentes Qumicos En caso de resultar necesario realizar analticas de calidad de aire interior en la nave se compararn con los Lmites de Exposicin Profesional para Agentes Qumicos propuestos por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En funcin de los resultados de las mediciones de calidad de aire interior de estas zonas actuar en consecuencia. (Ley de Prevencin de Riesgos Laborales 31/1995, Reglamento de los Servicios de Prevencin 39/1997) Medicin de las No se dispone del libro de En el momento de realizar la C emisiones: registro registro correspondiente. inscripcin de los focos potencialmente contaminadores se deber tramitar el libro de registro y mantener un registro de las mediciones realizadas para los focos de emisin clasificados (artculo 33 de la Orden 18 de Octubre de 1976) Emisiones de COVs No se dispone de medidas de Realizar mediciones de B COVs. COVs en los puntos susceptibles de generarse y en su caso, establecer una estrategia de reduccin de emisiones de COVs que permita cumplir los requisitos de la Directiva de COVs 1999/13/CE.

Informe final Rev Inicial.doc

M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C C C C B B C C C

23

Emisiones a la Atmsfera

Evaluacin

Actividades

Incidencias relevantes No se han producido. con relacin a emisiones atmosfricas

En caso de producirse algn C incidente ambiental se debera comunicar al Departamento de Ordenacin de Ordenacin del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. Incluir en los procedimientos medioambientales.

4.5. VERTIDOS Se producen aguas residuales de los siguientes tipos 1. Industriales: Lavados de la lnea de limpiezas qumicas de las piezas Espordicos de la depuracin va hmeda de emisiones en la lnea de limpieza qumica Espordicos de lavado de suelos. Vertido generado en los laboratorios Espordicos por las secuencias de regeneracin de las resinas de intercambio inico que se utilizan para generar agua desionizada para aporte a la lnea de limpieza qumica. 2. Fecales de servicios 3. Pluviales Todas las aguas se vierten a travs de la red de saneamiento. La empresa cuenta con tratamiento para las siguientes aguas: Tratamiento de neutralizado. De todas las aguas residuales excepto las de sanitarios y servicios y las pluviales. Se realiza un ajuste y control en continuo de pH
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total

Vertidos

Evaluacin

Actividades

Permiso de vertido de Se dispone de autorizacin de aguas residuales vertido al colector. El permiso contempla aguas industriales, fecales y pluviales. Cantidad y calidad de El consorcio realiza controles aguas residuales a peridicos. Puntualmente se colector. super en uno de estos controles el lmite para aceites y grasas, pero la situacin no se volvi a repetir. Actas de visita archivadas.

Informe final Rev Inicial.doc

M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C C C

24

Vertidos

Evaluacin

Actividades

Incidencias relevantes No se han producido. con relacin a vertidos accidentales

Comunicar al Consorcio en C caso de accidente o manipulacin errnea que pueda producir vertidos prohibidos e incontrolados. Incluir en los procedimientos medioambientales.

Instalaciones para el Se dispone de arqueta de toma control del vertido de muestras en la salida de la balsa de neutralizacin Control de equipos: Existe un Plan de calibracin de Calibraciones. equipos de medida y ensayo. Durante la auditora, no se ha evaluado si contempla las calibraciones del pH-metro.

Mantener un registro de B los controles del correcto funcionamiento de los equipos de control de las caractersticas de los vertidos. (pH-metro)

4.6. RESIDUOS La empresa produce varios tipos de residuos y residuos peligrosos (RPs): Residuos peligrosos (taladrinas agotadas, aguas cidas, aguas bsicas, aceites usados). Los aceites usados y determinados residuos que se generan en los servicios mdicos son residuos peligrosos y estn regulados por normativa especfica, por ello, se incluyen en la tabla siguiente, sealando aquellos aspectos donde la normativa es distinta para ellos. Residuos inertes Reciclables (papel, cartn, ) Asimilables a urbanos (residuos de oficinas, basura orgnica) El almacenamiento de residuos se analiza en detalle en el apartado 4.10 del informe.

Informe final Rev Inicial.doc

M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C C C C C C

25

Residuos

Evaluacin

Actividades

RESIDUOS PELIGROSOS Documentacin de La empresa no posee Solicitar la autorizacin de residuos peligrosos autorizacin de residuos productor de Residuos Autorizacin de productor peligrosos Peligrosos (artculos 10 y 11 del RD 833/1988). Para ello, elaborar y presentar estudio. Contenido del Estudio: Memoria, Descripcin agrupamientos y pretratamientos, Destino final. Planos, Justificacin de medidas de seguridad. Documentacin de Se realiza la declaracin Incluir en la declaracin residuos peligrosos anual de residuos todos los residuos Declaracin anual peligrosos. peligrosos: sanitarios Presentadas desde 1.998 generados en servicios hasta 1.999. mdicos, envases que No se incluyen todos los contuvieron productos residuos peligrosos peligrosos, lodos de generados. rectificado, etc Documentos de Se cumplimentan y Solicitar para aquellos para aceptacin archivan. los que nos se disponga Documentos de Control y Se cumplimentan y Cumplimentar Seguimiento. archivan. correctamente los En algunos casos existen documentos de control y irregularidades en su seguimiento cumplimentacin (p. Ej.: en algn caso no se rellena el N de aceptacin, en otros en ese campo se pone la cantidad, en otros no aparecen cumplimentados los datos del destinatario) Notificaciones previas al Se cumplimentan y transporte archivan. Documentacin de No se mantiene un registro Llevar un Registro de residuos peligrosos de los residuos peligrosos Residuos Peligrosos de Registro acuerdo a los artculos 16 y generados. 17 del RD 833/1988.

Informe final Rev Inicial.doc

M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total B C A A C C B B C C C B C C B C C C B B

26

Residuos

Evaluacin Se realiza una separacin selectiva de los RPs. generados en mayor cantidad Aceites. Taladrinas Aguas cidas Aguas bsicas En algunos casos, tambin se ha iniciado la separacin de otros RPs generados en menor cantidad como es el caso de las pilas agotadas. Algunos RPs se pueden estar vertiendo al contenedor de inertes (lodos de mecanizacin, fluorescentes, envases de productos qumicos, trapos impregnados de grasa).

Actividades

Gestin interna de Residuos peligrosos Mezcla de residuos en contenedores dispersos por la planta Documentacin Gestor autorizado

Formar y concienciar al A personal para evitar el vertido de residuos peligrosos al contenedor de basura urbana o a los de inertes. Identificacin de lo que se permite verter en cada contenedor y facilitar los contenedores adecuados en cada caso para la separacin. Para los RPs que se empiecen a gestionar como tales se deber obtener el documento de aceptacin y realizar el documento de control y seguimiento y las Notificaciones previas al transporte (Fluorescentes...). (RD 833/88) Entregar a gestor autorizado y mantener y realizar los requisitos documentales correspondientes: Documento de aceptacin y de control y seguimiento para los contenedores que vayan a parar a vertedero de inertes. (Decreto 423/94 del GV) Se deben mantener durante un tiempo no inferior a 5 aos. En caso de que la retirada de algn residuo no la realice el propio gestor, el transportista encargado de efectuarla debe estar autorizado para recoger dicho tipo de residuo.

Informe final Rev Inicial.doc

M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C A A

27

Residuos

Evaluacin

Actividades

Gestin interna Residuos peligrosos Tiempo almacenamiento

de El tiempo de almacenamiento de RPs de en algunos casos podra ser superior al permitido pues no se etiquetan los Gestin interna de convenientemente envases. Residuos peligrosos. En los residuos que se Correcto etiquetado almacenan en depsitos fijos se colocan las etiquetas pero no se cumplimentan los datos convenientemente. Los RPs almacenados en bidones mviles no se etiquetan. Gestin interna de Algunas operaciones que Residuos peligrosos. se realizan en la empresa Control del proceso de estn subcontratadas. Como resultado de estas gestin actividades se pueden generar residuos posiblemente peligrosos (Operaciones de limpiezas de suelos, retirada de residuos sanitarios, etc) Informar a la No registrados incidentes Administracin ante reseables. cualquier incidente relacionado con residuos peligrosos.

Controlar el tiempo de B almacenamiento. El mximo permitido son 6 meses (Art. 15 RD 833/88). Etiquetar adecuadamente los envases que contengan residuos peligrosos y seguir las disposiciones respecto a sus caractersticas y etiquetado contenidas en el Artculo 14 del RD 833/1988.

Asegurarse de la correcta B gestin de los residuos peligrosos que por distintas vas pueden salir de la empresa sin controlarse su destino y gestor final. Incluir especificaciones en la documentacin del SGMA.

Incluir en los procedimientos C medioambientales.

Informe final Rev Inicial.doc

M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C B B C C C C C C

28

Residuos

Evaluacin

Actividades

Reduccin o reciclaje de No se realizan estudios residuos o residuos para la minimizacin de la peligrosos generacin de residuos peligrosos. Estudios de minimizacin Sin embargo s se realizan en la empresa prcticas de residuos peligrosos. que minimizan la generacin de residuos peligrosos, como por ejemplo el filtrado de las taladrinas para alargar su vida til.

Envases que hayan Algunos productos contenido sustancias qumicos que se utilizan en peligrosas. produccin o los que se consumen en el laboratorio generan envases vacos como residuos posiblemente peligrosos. Estos residuos no aparecen en las declaraciones de RPs ni en la Inscripcin como productor de inertes.

Elaborar y remitir cada 4 B aos al organismo competente estudios de minimizacin residuos peligrosos por unidad producida, (Futuro requisito legal Junio del ao 2001). Desarrollar una estrategia para el aumento de la cantidad de residuos reciclados, o su minimizacin, por ejemplo: Potenciar la utilizacin de envases retornables con los proveedores de productos qumicos en lugar de los pequeos contenedores que tienen que acabar gestionndose como residuos peligrosos Operaciones de mecanizado en seco Utilizar recargadores de bateras en lugar de utilizar pilas de un solo uso. Sustituir fluorescentes por lmparas compactas de larga duracin. Pueden incorporarse como objetivo medioambientales Analizar a travs de las B fichas de seguridad de los productos qumicos cuales de los envases que los contienen pueden generar residuos peligrosos (por ejemplo los envases que contienen grasas o aceites). Los envases que se consideren peligrosos se deber gestionar con gestor autorizado o se deber intentar potenciar la utilizacin de envases retornables con los proveedores de productos qumicos en lugar de los pequeos contenedores que tienen que acabar gestionndose como residuos peligrosos.

Informe final Rev Inicial.doc

M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total B B B C B B

29

Residuos

Evaluacin

Actividades

Viruta metlica Hasta su retirada por el impregnada de taladrina gestor las virutas se almacenan en un tanque con cubierta para proteger de la lluvia y con paredes de hormign. El tanque permite el escurrido de la taladrina la cual se bombea hacia el depsito dnde se almacenan la taladrina agotada. Se retira un contenedor cada semana. El tiempo de escurrido para las virutas que se depositan en ltimo lugar podra no ser suficiente. Seguro de La empresa no cuenta con responsabilidad Civil un seguro que cubra las responsabilidades a que puedan dar lugar sus actividades relacionadas con la generacin y almacenamiento de RPs

Analizar la toxicidad de las B virutas depositadas en ltimo lugar. Analizar la posibilidad de colocar un contenedor adicional al que se vacen las virutas y que permita alargar el tiempo de escurrido antes de su retirada.

En el momento de solicitar C la autorizacin para la produccin de RPs la Administracin podra solicitar un seguro. Considerar en ese momento la posibilidad de ampliar la cobertura para incluir otros posibles efectos sobre el medio ambiente en caso de accidentes. (Ver 4.13)

Informe final Rev Inicial.doc

M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C C C C B B

30

Residuos

Evaluacin

Actividades

ACEITES USADOS Requisitos para aceites usados

Para la gestin de aceites C usados se necesita el documento de aceptacin y el documento de control y seguimiento especfico (segn Orden de 13-6-90) Se deben mantener durante un tiempo no inferior a 5 aos Aunque en el apartado 13 de la orden estatal de 28-289 de aceites usados se especifica que se debe mantener un Registro de aceites usados, el Servicio de Residuos peligrosos del Gobierno Vasco en algunos casos y segn las cantidades que se generen considera que es suficiente con el registro de los aceites en el correspondiente registro global de residuos peligrosos que establece el RD 833/1988. Realizar la consulta al Servicio de Residuos peligrosos para ver si permite esta prctica. Aceites residuales de Los aceites usados se Se recogern y retirarn de B lubricacin de maquinaria gestionan mezclados con acuerdo con el Decreto las taladrinas como una 259/198, de 29 de setiembre emulsin aceitosa. que regula la gestin de aceite usado en el Pas Vasco. (Requisito de la licencia de apertura) En el momento de solicitar la autorizacin de productor de residuos peligrosos probablemente la administracin obligue a separar aceites y taladrinas.

los La empresa genera aceites usados. No se mantiene un registro de los aceites usados generados. Se dispone de documento de aceptacin y de seguimiento y control para los aceites usados conforme al Decreto 833.

Informe final Rev Inicial.doc

M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C B B C C B

31

RESIDUOS SANITARIOS Gestin de residuos sanitarios Gestin externa de Residuos sanitarios del Grupo II Documentacin sobre Residuos sanitarios del Grupo II Tiempo y lugar de almacenamiento de residuos sanitarios

Comprobar que el B laboratorio que est retirando los residuos cortantes y punzantes es gestor autorizado y mantener los documentos de aceptacin y de seguimiento y control. Presentar un plan de gestin de residuos sanitarios a la administracin indicando qu cantidades se generan, destino, periodicidad de gestin adecuado a las caractersticas y posibilidades de la empresa. El Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco ha establecido como lmite mximo de almacenamiento un mes, sin ser necesario mecanismos de refrigeracin. (Decreto 313/1996 del GV) No es necesario establecer un registro especfico para posibles incidentes de este tipo de residuos. Este tema est sin definir claramente por parte de la Administracin. Almacenar los residuos controladamente. (Criterio del Departamento de Sanidad del GV) Minimizacin de residuos Los medicamentos Llevar un control del tipo el B sanitarios caducados se vierten al primero en entrar es el contenedor de basura primero en salir de los urbana. restos de frmacos y frmacos caducados, para prevenir que no se caduquen en la empresa. Accin que se podr considerar de cara a la elaboracin del estudio de minimizacin de RPs.

Se generan residuos sanitarios del grupo II (cortantes y punzantes, restos de frmacos y frmacos caducados) en muy pequea cantidad. No se dispone del documento de aceptacin ni del documento de seguimiento y control. No se ha realizado un plan de gestin de residuos sanitarios Los residuos sanitarios permanecen en la empresa ms de un mes. Los cortantes y punzantes los retira el laboratorio TECESLA cada 4 meses en el momento que viene a realizar anlisis a los operarios. Actualmente se almacenan en la Sala dnde se prestan los servicios sanitarios al personal de la empresa. Se utiliza un contenedor rgido y con la etiqueta de biorriesgo.

C B

B C

Informe final Rev Inicial.doc

32

Residuos

Evaluacin

Actividades

RESIDUOS INERTES Inscripcin como Desde el 13 de julio de productor de inertes 1.997. Residuos inscritos: restos de embalajes de cartn y madera, papel de oficinas, desechos de oficinas y restos vegetales de limpieza de viales Documento de aceptacin Expedido por gestor de inertes autorizado Documentos de control y Realizados por el mismo seguimiento gestor Archivo de Se deben mantener durante documentacin de un tiempo no inferior a 5 residuos inertes aos RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS O MUNICIPALES. Residuos Urbanos. Recogida por el ayuntamiento de un contenedor colocado a tal efecto Residuos Sanitarios del Los residuos de gasas y Comprobar la gestin que C Grupo I (asimilables a otros asimilables a urbanos realiza el servicio de urbanos) generados en los servicios limpieza con estos mdicos los retira el residuos. personal de limpieza. El destino de estos El servicio de limpieza est residuos debe ser subcontratado. vertedero de urbanos fomentndose la recogida selectiva. (Ley 10/1998) (Decreto 313/1996 del GV)

Informe final Rev Inicial.doc

M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C C C

33

Residuos

Evaluacin

Actividades

Recogida selectiva. Residuos asimilables urbanos, reciclables

No existe una separacin a selectiva de todos los residuos potencialmente reciclables que facilite su reciclaje.

Adoptar una sistemtica B de progresiva separacin de residuos potencialmente reciclables para ponerlos a disposicin de los agentes econmicos correspondientes: Estudiar la posibilidad de la reutilizacin de los envases. Suministrar a Viceconsejera la informacin necesaria. (Art. 15.f RD 728/98) Con esta sistemtica puede resultar innecesaria en el futuro la gestin conjunta que actualmente se realiza con los residuos inertes Considerar papel, plsticos, madera, pallets. (Ley 10/1998).

4.7. CONSUMO DE AGUA La empresa utiliza agua de red. El consumo ltimo ejercicio xxxx m3. Este agua se consume principalmente en los servicios de personal y en usos industriales Los principales usos industriales son los siguientes:. Lavados de la lnea de limpiezas qumicas de las piezas Formulacin de baos en la lnea de limpieza qumicas y formulacin de taladrinas. Espordicos de la depuracin va hmeda de emisiones en la lnea de limpieza qumica de piezas. Espordicos de lavado de suelos. Consumo para generar agua desionizada para aporte a la lnea de limpieza qumica. En menor medida se consume agua en los laboratorios
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total

Consumo de agua

Evaluacin

Actividades

Cantidad consumida

agua No se hace un seguimiento Ver 4.1 de los consumos discriminando en cada una de las actividades, pero se dispone de balance agua del ltimo ejercicio. Informe final Rev Inicial.doc

de

M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C C C

34

4.8. CONSUMO DE ENERGA El principal consumo de energa elctrica se producen en operaciones de mecanizado y en menor medida en alumbrado. Adems, existe un consumo de gas natural para las calderas de calefaccin.
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total B C C

Consumo de energa

Evaluacin

Actividades

Panormica del consumo No se hace un seguimiento de energa de los consumos de energa elctrica discriminando en cada una de las actividades.

Sera conveniente llevar C un control en aqullos procesos donde se produce un mayor consumo. Sera una buena prctica realizar una auditora energtica de la empresa.

Quemadores calderas

de

las Se realiza un control diario del consumo mediante lectura del contador. Se realiza un mantenimiento homologado.

ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS QUMICOS Y RESIDUOS Existe una zona especfica para almacenamiento de materias primas situada en interior de la nave de produccin. Existe un almacn de productos qumicos variados: acetonas, cloruro frrico, cido ntrico, aceites, etc. Existen varias zonas de almacenamiento de residuos peligrosos: Foso de virutas. El escurrido de este foso pasa al de aceites. Foso de aceites. Las taladrinas que escurren del foso de viruta y los aceites y taladrinas vertidos directamente a este foso son bombeados al tanque de taladrinas. Tanque de fibra de vidrio de taladrinas. De este tanque es retirada la emulsin aceitosa por parte del gestor. Depsitos semienterrados de hormign tratado en el que se almacenan los baos agotados cidos y alcalinos, Bidones de residuos varios en el almacn de productos qumicos. Existe una zona destinada al almacenamiento de residuos inertes en las que existen varios contenedores.

4.9.

Informe final Rev Inicial.doc

35

Almacenamiento de materias primas, productos qumicos y residuos

Evaluacin

Actividades

Materias peligrosas Se utilizan una gran variedad de empleadas sustancias de las cuales, en algunos casos, slo se ha tenido acceso al nombre comercial y se desconoce su composicin real. Almacenamientos de No se ha realizado la inscripcin Productos Qumicos. en Industria del almacn de productos qumicos.

Acondicionamiento del Tanque de fibra de vidrio de taladrinas

Actualmente no est correctamente acondicionado este tanque: Por ejemplo no posee cubeto de recogida de posibles derrames.

Comprobar que no se estn C utilizando sustancias de uso restringido conforme al RD 1406/1989 y las ordenes que lo desarrollan. Se deber obtener la B autorizacin de este rea de almacenamiento de productos qumicos conforme al Reglamento de almacenamiento de productos qumicos (RD 668/80). Dada la naturaleza de los productos contenidos en estas zonas se debern acondicionar conforme a las MI APQ-001 y 006. El acondicionamiento del almacn es bastante bueno, pero se deberan mejorar algunos aspectos: por ej. organizacin de productos segn compatibilidades, identificacin de los residuos peligrosos, faltan cubetos bajo algunas estanteras. Estos y otros cambios se podran plantear como objetivos de mejora continua en el SGMA, a adoptar en el momento ms oportuno. Dada la naturaleza de los A productos contenidos en este tanque se podra acondicionar conforme a MIE APQ-001. Entre las mejoras de acondicionamiento considerar la siguiente: Situar un canal perimetral o resalte de recogida de posibles derrames y canalizarlo con cierta pendiente hacia el foso de aceites situado a su lado.

Informe final Rev Inicial.doc

M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C B B C A A C B B

36

Almacenamiento de materias primas, productos qumicos y residuos Trazabilidad y acondicionamiento de almacenamientos de proceso Control de los productos qumicos que deben almacenarse en lugares especiales.

Evaluacin

Actividades

Se dispone de las fichas de seguridad de los productos qumicos empleados. La empresa posee un listado de los productos qumicos que se consumen en la empresa, caracterizados por su peligrosidad. Algunos envases con productos utilizados en las lneas de proceso y/o almacenes no estn etiquetados convenientemente. Estas pequeas zonas de almacenamientos de bidones mviles por distintas zonas de la empresa se pueden mejorar respecto al acondicionamiento e identificacin.

Control almacenes

de Control y mantenimiento

Relacionar los productos B qumicos incluidos en el listado con la actividad en la que se emplean. A partir de las fichas de seguridad de los fabricantes elaborar unas fichas de seguridad sencillas y de fcil interpretacin por los operarios y colocarlas en los lugares de utilizacin. Rotulacin e identificacin de todos los envases con productos qumicos. Colocacin en almacenes de productos qumicos y residuos peligrosos los respectivos smbolos de peligro en funcin del potencial peligro. Acondicionar estas zonas que se encuentran prximas a las lneas de produccin instalando bandejas de recogida de derrames o armarios modulares expresamente preparados para este tipo de almacenamiento de productos qumicos, identificando cada zona y producto. Inspeccionar peridicamente A el rea de almacenamiento de productos qumicos y residuos peligrosos para detectar fugas de contenedores y envases. Se previene la generacin de zonas sucias en planta y la potencial contaminacin de suelo y agua y, adems, se ahorra en gestin de residuos al prevenir su generacin

4.10. PROTECCIN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRNEAS Dado que la empresa utiliza sustancias peligrosas, la proteccin del suelo es un aspecto muy importante. Aunque no exista legislacin especfica de suelos, la Ley 10/1998 de 21 de Abril de Residuos (Artculos 27 y 28) ha empezado a definir algunas futuras obligaciones de responsabilidad en aquellos emplazamientos en los que se produzcan o hayan producido en el pasado actividades potencialmente contaminadoras del suelo, destacando los siguientes puntos: Deber de conocer y controlar la calidad del suelo.
Informe final Rev Inicial.doc

M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C B B C C B

37

Deber de proteccin del suelo: Antes de iniciar nuevas actividades realizar una correcta cobertura del terreno para evitar posibles futuras contaminaciones.

Es previsible el desarrollo de normativa especfica de suelos en breve plazo.


Proteccin del suelo y de las aguas subterrneas M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C C C

Evaluacin

Actividades

Suelo resistente a los El suelo est en buenas productos qumicos en condiciones dentro de las zonas especiales naves de produccin.

Mantener las buenas B condiciones del suelo en aquellas zonas donde pueden aparecer problemas: almacn de sustancias qumicas y residuos peligrosos fundamentalmente (Fosos de virutas y aceites y depsitos semienterrados con baos cidos y alcalinos). Realizar inspecciones de control del estado del suelo en estas zonas. Solicitar a IHOBE, S.A. informacin sobre si el emplazamiento est incluido en (GEOIKER) Sistema de Informe de la Calidad del Suelo

4.11. CONTAMINACIN ACSTICA En la empresa no existen focos de contaminacin acstica importantes en el interior de las edificaciones, y el aislamiento de las paredes parece suficiente para que no supongan problemas en el exterior. Se deber prestar atencin especial a los focos generadores de ruido situados en exterior de edificios, tales como torres de refrigeracin, etc., que no cuenten con aislamiento acstico o elementos silenciadores y que puedan generar situaciones puntuales y localizas de posible contaminacin acstica.

Informe final Rev Inicial.doc

38

Contaminacin acstica

Evaluacin

Actividades

Nivel sonoro (Dentro de la empresa) desde el punto de vista de Seguridad e Higiene.

No se sobrepasan los lmites de 80, 85 o 90 DBA respectivamente de nivel diario equivalente ni los 140 decibelios de nivel de pico.

Se deber realizar una C evaluacin adicional cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por modificaciones que supongan una variacin significativa de la exposicin de los trabajadores al ruido. Archivar los informes de las evaluaciones. En el supuesto de no haberse asignado la responsabilidad para el control del ruido y para el mantenimiento y control de los archivos especificados en el RD 1316/1989, se deber determinar un responsable.

En interior de viviendas contiguas. Lmites de 40 y 30 dB(A) a partir de las 8 y 22 horas respectivamente en las viviendas prximas de suelo urbano residencial en nivel continuo equivalente Leq. en 60 segundo y 45 y 35 dB(A) en niveles mximos en punta. No se sobrepasarn los 60 dB(A) en las actividades industriales contiguas.

No se aprecian ruidos en el exterior. No se dispone de mediciones de ruido exterior. Considerando la atenuacin de los muros de los edificios de la empresa y los de las viviendas prximas es esperable que no se sobrepases los lmites mximos establecidos. No se aprecian ruidos en el exterior. Considerando la atenuacin de los muros de los edificios de la empresa y los de las industrias prximas es esperable que no se sobrepases los lmites mximos establecidos.

4.12. GESTIN DE RIESGOS Los principales riesgos identificados con repercusiones para el medio ambiente son los siguientes: Riesgo de incendio o explosin: Las principales zonas con riesgo de incendio y/o explosin son la sala de calderas, el almacn de productos qumicos, el centro de transformadores, las zonas dnde se utilizan productos con
Informe final Rev Inicial.doc

M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C C C

39

explosividad elevada (p. Ej.: acetona) y la zona dnde se recargan las bateras de las carretillas elctricas. Riesgos de emisiones y fugas accidentales a la atmsfera: calderas. Riesgo de vertidos accidentales: Durante el traslado de productos peligrosos lquidos y por almacenar bidones con productos peligrosos en zonas sin acondicionar y situadas fuera del almacn general de productos qumicos. Riesgo de contaminacin del suelo y aguas subterrneas: Foso de aceites y foso de aguas cidas y bsicas.
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C C B C C C

Gestin de riesgos

Evaluacin

Actividades

Identificacin de riesgos y Realizada la evaluacin de Realizar un analisis de A Plan de emergencia riesgos desde el punto de riesgos medioambientales vista de seguridad e higiene. e identificacin de medidas No se ha realizado una de proteccin del medio evaluacin de riesgos ambiente que en cada caso ambientales. resulten necesarias. Elaborar un Plan de Emergencia que contemple las adecuadas medidas de prevencin de los riesgos significativos para el medio ambiente, y las actuaciones ante situaciones de emergencia, as como la alarma, socorro y evacuacin o alternativamente ampliar el correspondiente plan de Seguridad e Higiene. Medidas de seguridad Como mnimo debe existir un extintor de polvo de peso 6 Kg cada 15 metros de recorrido lineal. Cobertura de riesgos Durante la realizacin de la Analizar la posibilidad de C revisin no se pudo contratar un seguro que cubra comprobar si la empresa los principales riesgos con dispone de seguro para repercusiones responder a incidentes con medioambientales que repercusiones resulten del anlisis de medioambientales. identificacin de riesgos.

Informe final Rev Inicial.doc

40

4.13. EMBALAJE Y TRANSPORTE Para la comercializacin los productos de la empresa se utilizan diversos materiales de embalaje: cajas de cartn, madera, plsticos.
M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C B B

Embalaje y transporte

Evaluacin

Actividades

Gestin de los envases que La empresa emplea Acogerse a estas C se utilizan para comercializar envases industriales. No excepciones implica: los productos. se ha acogido a las Explicitar documentalmente en excepciones a la todas las operaciones de aplicacin de las compraventa o obligaciones establecidas transmisin que el en la disposicin adicional responsable de la entrega primera de la Ley 11/1997 del residuo de envase o de Envases y Residuos de envase usado, para su Envases. correcta gestin ambiental, ser el poseedor final. Notificar la circunstancia de haberse acogido a las citadas excepciones al rgano competente de cada una de las comunidades Autnomas dnde se comercialicen los productos, desde la primera puesta en el mercado hasta su venta final. Suministrar a los rganos competentes de las Comunidades Autnomas informacin relativa a los envases puestos en el mercado (de conformidad con lo establecido en el artculo 15 del RD 782/1998.

Informe final Rev Inicial.doc

41

Embalaje y transporte

Evaluacin

Actividades

Gestin de los envases que se utilizan para comercializar los productos Plan empresarial de prevencin

Estarn obligados a hacer un plan empresarial de prevencin los envasadores que a lo largo de un ao natural pongan en el mercado una cantidad de producto envasados y, en su caso, de envases industriales o comerciales, que sea susceptible de generar residuos de envases en cuanta superior a las cantidades indicadas en el Art. 3 del RD 782/1998. La empresa supera el lmite establecido para el cartn. Gestin de los envases que Algunos de los requisitos se utilizan para comercializar legales dependen de las los productos cantidades de embalajes Registro de los envases de cada tipo que al ao se utilizan para comercializar las piezas.

un plan B Elaborar empresarial de prevencin y presentarlo al rgano competente de la Comunidad Autnoma artculo (3 del RD 782/1998)

Establecer la sistemtica C que facilite la recopilacin de las cantidades en peso de embalajes: plstico, cartn o materiales compuestos, aluminio y maderas que se utilicen cada ao. Este clculo ser necesario para la presentacin del plan de prevencin y el control de su cumplimiento.

Informe final Rev Inicial.doc

M. Ambiente Beneficio Requisito legal Total C B B C C C

42

5. NECESIDADES DE FORMACIN Se considera que la empresa debera proporcionar a su personal formacin y concienciacin en las siguientes reas:
Personal Responsable ambiental Formacin Requisitos de la normativa ambiental de aplicacin a la empresa. Requisitos de la norma UNE EN ISO 14001 Realizacin de auditoras ambientales internas. Requisitos de la normativa ambiental en relacin a vertidos y gestin de residuos. Buenas prcticas de minimizacin. Concienciacin sobre los aspectos ambientales significativos de la empresa, la necesidad de segregar residuos reciclables y no mezclar residuos urbanos, inertes y peligrosos ni verter residuos lquidos peligrosos por los desages, el inters del ahorro de energa y otros. Importancia de cumplir lo procedimentado y los riesgos de su incumplimiento. Formacin sobre requisitos de la normativa ambiental sobre residuos y emisiones. Formacin sobre riesgos con repercusiones ambientales. Concienciacin sobre la gestin correcta de residuos de limpieza Necesidad de solicitar la hoja de seguridad de toda sustancia comprada. Requisitos ambientales exigibles por la empresa a subcontratistas y proveedores (Por ej.: a gestores y OCAS autorizados). Efectos de determinados accidentes sobre el medio ambiente. Posibles acciones a adoptar.

Responsable de la instalacin de tratamiento de aguas residuales Trabajadores en general

Responsable de mantenimiento

Responsable de limpieza Responsable de compras

Responsable del Plan de Seguridad de la empresa.

Inicialmente la formacin debera centrarse en aquellos aspectos en los que actualmente se dan los incumplimientos de la normativa medioambiental.

Informe final Rev Inicial.doc

43

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES GENERALES Los aspectos medioambientales ms importantes de las instalaciones de la empresa son los que se incluyen en la siguiente tabla:
TIPO DE ASPECTO CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

CONSUMO DE AGUA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Productos qumicos para limpiezas qumicas Taladrinas Aceites Diversos productos orgnicos para limpiezas y (Disolventes, etc.) En lnea de limpiezas qumicas Servicios de personal y riego de zonas ajardinadas Energa elctrica en operaciones de mecanizado Gas natural para caldera de calefaccin

ensayos.

GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS

VERTIDOS

GESTION DE RIESGOS

Baos agotados de la lnea de limpiezas qumicas (Desengrase, decapados) Taladrinas agotadas y lodos de mecanizado Envases vacos con restos de productos qumicos (pintura, aceites y grasas) Aceites usados Residuos orgnicos generados en pequeas cantidades en diversos procesos Generados en la lnea de limpieza qumica Almacn de productos qumicos: Posibles derrames durante la manipulacin de bidones con productos peligrosos; Incendios y explosiones; sin cubeto en algunas zonas del almacn. Almacenamiento de residuos peligrosos: el depsito de taladrinas incorrectamente acondicionado pues carece de cubeto de contencin. Posibles fugas del foso de aceites usados; Posibles fugas en depsitos de baos agotados cidos y bsicos

Estos son los aspectos en los que la empresa debera centrar sus esfuerzos para lograr una correcta proteccin del medio ambiente. Algunos de los aspectos positivos de la gestin ambiental de la empresa son: La Direccin impulsa y es consciente de las ventajas que reporta una correcta gestin de la empresa en relacin con el medio ambiente. Se han realizado algunas pocas inversiones de cara a un mejor comportamiento medioambiental derivado de las actividades de la empresa. La empresa posee experiencia en trabajar mediante un sistema de gestin documentado de la calidad Retirada de los residuos peligrosos mediante gestor autorizado. Realizacin de la declaracin de RPs. Posesin de la autorizacin de vertido a colector para aguas residuales industriales y fecales. Mantenimiento realizado a las taladrinas. En el momento de realizacin de esta auditora, la empresa se encontraba incumpliendo determinados requisitos de la legislacin ambiental relacionados fundamentalmente con incumplimientos documentales. Carencia de determinadas permisos o documentos:
Informe final Rev Inicial.doc

44

Residuos: Autorizacin de productor de Residuos Peligrosos. Almacenamiento de productos qumicos: Inscripcin en industria. Atmsfera: Inscripcin en la Delegacin de Industria las actividades potencialmente contaminadoras de la atmsfera.

Dentro de cada aspecto ambiental analizado se han detallado estos y otros incumplimientos e incluido recomendaciones a la empresa para su obtencin. La empresa dispone de dos puntos fuertes respecto a la implantacin de un sistema de gestin ambiental. Estos son: la existencia de un sistema de gestin de la calidad y el presente informe que facilitar a la empresa la elaboracin de algunos apartados de la norma (Registro de aspectos ambientales, Base para la elaboracin del Registro de normativa medioambiental, Programa de gestin medioambiental: objetivos y metas ambientales).

Informe final Rev Inicial.doc

45

ANEXO I: Propuesta del plan de actuacin medioambiental


(DA/MES/AO)

Informe final Rev Inicial.doc

46

En este anexo se recogen las actuaciones que se recomienda con motivo de la revisin medioambiental inicial y que han sido priorizadas segn el anlisis ABC. Se han eliminado aquellas acciones con prioridad ms baja y aquellas que se refieren estrictamente a aspectos que van a ser contemplados en el sistema de gestin ambiental a elaborar, como la asignacin de responsabilidades o la elaboracin de procedimientos. A continuacin se propone un sistema para establecer el orden de acometida segn las siguientes combinaciones de la valoracin de los criterios: medio ambiente, beneficios econmicos.y requisito legal.
Orden de tratamiento En primer lugar En segundo lugar En tercer lugar En cuarto lugar En quinto lugar En sexto lugar En ltimo lugar Medio Ambiente A A B C C Cuando la Combinacin: Beneficio Requisito Econmico Legal A B B C C B C C C

A continuacin la empresa en un debate interno deber cumplimentar las casillas: Responsable: persona asignada para el desarrollo de la medida. Fecha de inicio: para la consecucin de la implantacin de la medida. Fechas de supervisin: plazo o plazos para realizar el seguimiento de las actuaciones relacionadas a corregir la desviacin. Fecha de finalizacin: Coste econmico consultado y/o aproximado en los casos en los que haya que realizar una inversin. Una vez que la empresa haya asignado las responsabilidades para la realizacin de cada actuacin y haya definido las fechas de finalizacin el Responsable de la Gestin Medioambiental de la empresa deber utilizar este programa y la plantilla que se adjunta al final del todo como herramientas de trabajo para realizar el seguimiento del avance de la ejecucin de las medidas recomendadas.

Plan de Actuacin (da/mes/ao)

47

Responsable

Fecha de inicio

M. Ambiente

Fechas de supervisin

Fecha de finalizacin

Requisito legal

Fuente y problema
1. Gestin interna de Residuos peligrosos Mezcla de residuos en contenedores dispersos por la planta Documentacin Gestor autorizado

Evaluacin
Se realiza una separacin selectiva de los RPs. generados en mayor cantidad Aceites. Taladrinas Aguas cidas Aguas bsicas En algunos casos, tambin se ha iniciado la separacin de otros RPs generados en menor cantidad como es el caso de las pilas agotadas. Algunos RPs se pueden estar vertiendo al contenedor de inertes (lodos de mecanizacin, fluorescentes, envases de productos qumicos, trapos impregnados de grasa).

Medidas recomendadas

2.

Formar y concienciar al personal para evitar A el vertido de residuos peligrosos al contenedor de basura urbana o a los de inertes. Identificacin de lo que se permite verter en cada contenedor y facilitar los contenedores adecuados en cada caso para la separacin. Para los RPs que se empiecen a gestionar como tales, se deber obtener el documento de aceptacin y realizar el documento de control y seguimiento y las Notificaciones previas al transporte (RD 833/88) Entregar a gestor autorizado y mantener y realizar los requisitos documentales correspondientes: Documento de aceptacin y de control y seguimiento para los contenedores que vayan a parar a vertedero de inertes. (Decreto 423/94 del GV) Se deben mantener durante un tiempo no inferior a 5 aos. En caso de que la retirada de algn residuo no la realice el propio gestor, el transportista encargado de efectuarla debe estar autorizado para recoger dicho tipo de residuo. Documentacin de La empresa no posee autorizacin de Solicitar la autorizacin de productor de Residuos B residuos peligrosos residuos peligrosos Peligrosos (artculos 10 y 11 del RD 833/1988). Autorizacin de Para ello, elaborar y presentar estudio. Contenido del Estudio: Memoria, Descripcin productor agrupamientos y pretratamientos, Destino final. Planos, Justificacin de medidas de seguridad.

Plan de Actuacin (da/mes/ao)

48

Coste econmico

Beneficio

Total

Responsable

Fecha de inicio

M. Ambiente

Fechas de supervisin

Fecha de finalizacin

Requisito legal

Fuente y problema
3.

Evaluacin

Medidas recomendadas

4.

5.

6.

Almacenamientos de No se ha realizado la inscripcin en Industria Se deber obtener la autorizacin de este rea Productos Qumicos. del almacn de productos qumicos. de almacenamiento de productos qumicos conforme al Reglamento de almacenamiento de productos qumicos (RD 668/80). Dada la naturaleza de los productos contenidos en estas zonas se debern acondicionar conforme a las MI APQ-001 y 006. El acondicionamiento del almacn es bastante bueno, pero se deberan mejorar algunos aspectos: por ej. organizacin de productos segn compatibilidades, identificacin de los residuos peligrosos, faltan cubetos bajo algunas estanteras. Autorizacin de No realizada. Inscribir en la Delegacin de Industria las puesta en marcha actividades potencialmente contaminadoras de la como instalacin atmsfera (las clasificadas segn RD 833/75). potencialmente contaminadora de la Atmsfera. Medicin de las No se realizan autocontroles en las Realizar autocontroles con la periodicidad emisiones: actividades potencialmente contaminadoras establecida por la administracin y el autocontrol de la atmsfera. procedimiento de autocontrol aprobado por la Se realizan controles de la eficiencia de los administracin en los libros de registro. quemadores en las calderas de gas natural. Acondicionamiento Actualmente no est correctamente Dada la naturaleza de los productos contenidos del Tanque de fibra acondicionado este tanque: Por ejemplo no en este tanque se podra acondicionar conforme de vidrio de posee cubeto de recogida de posibles a MIE APQ-001. taladrinas derrames. Entre las mejoras de acondicionamiento considerar la siguiente: Situar un canal perimetral o resalte de recogida de posibles derrames y canalizarlo con cierta pendiente hacia el foso de aceites situado a su lado.

Plan de Actuacin (da/mes/ao)

49

Coste econmico

Beneficio

Total

Responsable

Fecha de inicio

M. Ambiente

Fechas de supervisin

Fecha de finalizacin

Requisito legal

Fuente y problema
7.

Evaluacin

Medidas recomendadas

Reduccin o reciclaje No se realizan estudios para la minimizacin de residuos o de de la generacin de residuos peligrosos. residuos peligrosos Sin embargo s se realizan en la empresa Estudios de prcticas que minimizan la generacin de minimizacin de residuos peligrosos, como por ejemplo el filtrado de las taladrinas para alargar su vida residuos peligrosos. til.

8.

Gestin interna de Residuos peligrosos Tiempo de almacenamiento

El tiempo de almacenamiento de RPs en algunos casos podra ser superior al permitido pues no se etiquetan convenientemente los envases. En los residuos que se almacenan en Gestin interna de depsitos fijos se colocan las etiquetas pero se cumplimentan los datos Residuos peligrosos. no convenientemente. Correcto etiquetado Los RPs almacenados en bidones mviles no se etiquetan.

Elaborar y remitir cada 4 aos al organismo B competente, estudios de minimizacin de residuos peligrosos por unidad producida, (Futuro requisito legal Junio del ao 2001). Desarrollar una estrategia para el aumento de la cantidad de residuos reciclados, o su minimizacin, por ejemplo: Potenciar la utilizacin de envases retornables con los proveedores de productos qumicos en lugar de los pequeos contenedores que tienen que acabar gestionndose como residuos peligrosos Operaciones de mecanizado en seco Utilizar bateras recargables en lugar de utilizar pilas de un solo uso. Sustituir fluorescentes por lmparas compactas de larga duracin. Pueden incorporarse como objetivo medioambientales Controlar el tiempo de almacenamiento. B El mximo permitido son 6 meses (Art. 15 RD 833/88). Etiquetar adecuadamente los envases que contengan residuos peligrosos y seguir las disposiciones respecto a sus caractersticas y etiquetado contenidas en el Artculo 14 del RD 833/1988.

Plan de Actuacin (da/mes/ao)

50

Coste econmico

Beneficio

Total

Responsable

Fecha de inicio

M. Ambiente

Fechas de supervisin

Fecha de finalizacin

Requisito legal

Fuente y problema
9.

Evaluacin

Medidas recomendadas

Envases que hayan Algunos productos qumicos que se utilizan contenido sustancias en produccin o los que se consumen en el peligrosas. laboratorio generan envases vacos como residuos posiblemente peligrosos. Estos residuos no aparecen en las declaraciones de RPs ni en la Inscripcin como productor de inertes.

10.

Gestin de residuos sanitarios Gestin externa de Residuos sanitarios del Grupo II Documentacin sobre Residuos sanitarios del Grupo II Tiempo y lugar de almacenamiento de residuos sanitarios

Se generan residuos sanitarios del grupo II (cortantes y punzantes, restos de frmacos y frmacos caducados) en muy pequea cantidad. No se dispone del documento de aceptacin y de seguimiento y control. No se ha realizado un plan de gestin de residuos sanitarios Los residuos sanitarios permanecen en la empresa ms de un mes. Los cortantes y punzantes los retira el laboratorio que viene a realizar anlisis a los operarios cada 4 meses. Actualmente se almacenan en la Sala dnde se prestan los servicios sanitarios al personal de la empresa. Se utiliza un contenedor rgido y con la etiqueta de biorriesgo.

Analizar a travs de las fichas de seguridad de B los productos qumicos cuales de los envases que los contienen pueden generar residuos peligrosos (por ejemplo los envases que contienen grasas o aceites). Los envases que se consideren peligrosos se deber gestionar con gestor autorizado o se deber intentar potenciar la utilizacin de envases retornables con los proveedores de productos qumicos en lugar de los pequeos contenedores que tienen que acabar gestionndose como residuos peligrosos. Comprobar que el laboratorio que est B retirando los residuos cortantes y punzantes es gestor autorizado y mantener los documentos de aceptacin y de seguimiento y control. Presentar un plan de gestin de residuos sanitarios a la administracin indicando qu cantidades se generan, destino, periodicidad de gestin adecuado a las caractersticas y posibilidades de la empresa. El Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco ha establecido como lmite mximo de almacenamiento un mes, sin ser necesario mecanismos de refrigeracin. (Decreto 313/1996 del GV) No es necesario establecer un registro especfico para posibles incidentes de este tipo de residuos. Este tema est sin definir claramente por parte de la Administracin. Almacenar los residuos controladamente. (Criterio del Departamento de Sanidad del GV)

Plan de Actuacin (da/mes/ao)

51

Coste econmico

Beneficio

Total

Responsable

Fecha de inicio

M. Ambiente

Fechas de supervisin

Fecha de finalizacin

Requisito legal

Fuente y problema
11. Trazabilidad y acondicionamiento de almacenamientos de proceso. Control de los productos qumicos que deben almacenarse en lugares especiales.

Evaluacin
Se dispone de las fichas de seguridad de los productos qumicos empleados. La empresa posee un listado de los productos qumicos que se consumen en la empresa, caracterizados por su peligrosidad. Algunos envases con productos utilizados en las lneas de proceso y/o almacenes no estn etiquetados convenientemente. Estas pequeas zonas de almacenamientos de bidones mviles por distintas zonas de la empresa se pueden mejorar respecto al acondicionamiento e identificacin.

Medidas recomendadas

12.

Gestin de los envases que se utilizan para comercializar los productos Plan empresarial de prevencin

Estarn obligados a hacer un plan empresarial de prevencin los envasadores que a lo largo de un ao natural pongan en el mercado una cantidad de producto envasados y, en su caso, de envases industriales o comerciales, que sea susceptible de generar residuos de envases en cuanta superior a las cantidades indicadas en el Art. 3 del RD 782/1998. La empresa supera el lmite establecido para el cartn.

Relacionar los productos qumicos incluidos B en el listado con la actividad en la que se emplean. A partir de las fichas de seguridad de los fabricantes elaborar unas fichas de seguridad sencillas y de fcil interpretacin por los operarios y colocarlas en los lugares de utilizacin. Rotulacin e identificacin de todos los envases con productos qumicos. Colocacin en almacenes de productos qumicos y residuos peligrosos los respectivos smbolos de peligro en funcin del potencial peligro. Acondicionar estas zonas que se encuentran prximas a las lneas de produccin instalando bandejas de recogida de derrames o armarios modulares expresamente preparados para este tipo de almacenamiento de productos qumicos, identificando cada zona y producto. Elaborar un plan empresarial de prevencin y B presentarlo al rgano competente de la Comunidad Autnoma artculo (3 del RD 782/1998)

Plan de Actuacin (da/mes/ao)

52

Coste econmico

Beneficio

Total

Responsable

Fecha de inicio

M. Ambiente

Fechas de supervisin

Fecha de finalizacin

Requisito legal

Fuente y problema
13. Medicin de las emisiones: analticas realizadas por un Organismo de Control Autorizado (OCA) y Puntos de toma de muestras Medicin de las emisiones: registro

Evaluacin

Medidas recomendadas

No se dispone de analticas con entidad Realizar mediciones de emisin con entidad C acreditada de las emisiones atmosfricas de acreditada: Si la empresa queda inscrita dentro los focos clasificados. del Grupo C, las mediciones se realizarn cada cinco aos. En el momento de realizar las mediciones se debern adecuar los puntos para facilitar la toma de muestras. No se dispone correspondiente. del libro de

14.

15.

16.

17.

registro En el momento de realizar la inscripcin de los C focos potencialmente contaminadores se deber tramitar el libro de registro y mantener un registro de las mediciones realizadas para los focos de emisin clasificados (artculo 33 de la Orden 18 de Octubre de 1976) Documentacin de Se realiza la declaracin anual de residuos Incluir en la declaracin todos los residuos C residuos peligrosos peligrosos. peligrosos: sanitarios generados en servicios Declaracin anual No se incluyen todos los residuos peligrosos mdicos, envases que contuvieron productos generados. peligrosos, lodos de rectificado, etc Documentacin de No se mantiene un registro de los residuos Llevar un Registro de Residuos Peligrosos de C residuos peligrosos acuerdo a los artculos 16 y 17 del RD 833/1988. peligrosos generados. Registro Seguro de La empresa no cuenta con un seguro que En el momento de solicitar la autorizacin para la C responsabilidad Civil cubra las responsabilidades a que puedan produccin de RPs la Administracin podra dar lugar sus actividades relacionadas con la solicitar un seguro. Considerar en ese momento generacin y almacenamiento de RPs la posibilidad de ampliar la cobertura para incluir otros posibles efectos sobre el medio ambiente en caso de accidentes. (Ver 4.13 del Informe de la Revisin)

Plan de Actuacin (da/mes/ao)

53

Coste econmico

Beneficio

Total

Responsable

Fecha de inicio

M. Ambiente

Fechas de supervisin

Fecha de finalizacin

Requisito legal

Fuente y problema
18.

Evaluacin

Medidas recomendadas

Requisitos para los La empresa genera aceites usados. No se mantiene un registro de los aceites usados aceites usados generados. Se dispone de documento de aceptacin y de seguimiento y control para los aceites usados conforme al Decreto 833.

19.

Materias peligrosas empleadas

20.

Gestin de los envases que se utilizan para comercializar los productos.

Para la gestin de aceites usados se necesita el C documento de aceptacin y el documento de control y seguimiento especfico (segn Orden de 13-6-90) Se deben mantener durante un tiempo no inferior a 5 aos Aunque en el apartado 13 de la orden estatal de 28-2-89 de aceites usados se especifica que se debe mantener un Registro de aceites usados, el Servicio de Residuos peligrosos del Gobierno Vasco en algunos casos y segn las cantidades que se generen considera que es suficiente con el registro de los aceites en el correspondiente registro global de residuos peligrosos que establece el RD 833/1988. Realizar la consulta al Servicio de Residuos peligrosos para ver si permite esta prctica. Se utilizan una gran variedad de sustancias Comprobar que no se estn utilizando sustancias C de las cuales, en algunos casos, slo se ha de uso restringido conforme al RD 1406/1989 y tenido acceso al nombre comercial y se las ordenes que lo desarrollan. desconoce su composicin real. C La empresa emplea envases industriales. No Acogerse a estas excepciones implica: se ha acogido a las excepciones a la Explicitar documentalmente en todas las aplicacin de las obligaciones establecidas operaciones de compraventa o transmisin en la disposicin adicional primera de la Ley que el responsable de la entrega del residuo 11/1997 de Envases y Residuos de Envases. de envase o envase usado, para su correcta gestin ambiental, ser el poseedor final. Notificar la circunstancia de haberse acogido a las citadas excepciones al rgano competente de cada una de las comunidades Autnomas dnde se comercialicen los productos, desde la primera puesta en el mercado hasta su venta final. Suministrar a los rganos competentes de las Comunidades Autnomas informacin relativa a los envases puestos en el mercado (de conformidad con lo establecido en el artculo 15 del RD 782/1998.

Plan de Actuacin (da/mes/ao)

54

Coste econmico

Beneficio

Total

Responsable

Fecha de inicio

M. Ambiente

Fechas de supervisin

Fecha de finalizacin

Requisito legal

Fuente y problema
21. Control almacenes

Evaluacin
de Control y mantenimiento

Medidas recomendadas

22.

23.

24.

25.

26.

No se dispone de una discriminacin exhaustiva de consumos y generacin de residuos, vertidos, emisiones, etc. por subprocesos. No se hace un seguimiento del consumo de las sustancias que por sus caractersticas de toxicidad o por consumirse en grandes cantidades tienen una relevancia ambiental. Tampoco se realiza un seguimiento de las principales salidas de la empresa con relevancia ambiental. Minimizacin de Los medicamentos caducados se se vierten Llevar un control del tipo el primero que entra es residuos sanitarios al contenedor de basura urbana. el primero que sale de los restos de frmacos y frmacos caducados, para prevenir que no se caduquen en la empresa. Accin que se podr considerar de cara a la elaboracin del estudio de minimizacin de RPs. Emisiones de COVs No se dispone de medidas de COVs. Realizar mediciones de COVs en los puntos susceptibles de generarse y en su caso, establecer una estrategia de reduccin de emisiones de COVs que permita cumplir los requisitos de la Directiva de COVs 1999/13/CE. Control de equipos: Existe un Plan de calibracin de equipos de Mantener un registro de los controles del correcto Calibraciones. medida y ensayo. funcionamiento de los equipos de control de las Durante la auditora, no se ha evaluado si caractersticas de los vertidos. (pH-metro) contempla las calibraciones del pH-metro. Gestin interna de Algunas operaciones que se realizan en la Asegurarse de la correcta gestin de los residuos Residuos peligrosos. empresa estn subcontratadas. Como peligrosos que por distintas vas pueden salir de Control del proceso resultado de estas actividades se pueden la empresa sin controlarse su destino y gestor generar residuos posiblemente peligrosos final. de gestin (Operaciones de limpiezas de suelos, Incluir especificaciones en la documentacin del retirada de residuos sanitarios, etc) SGMA.

Contabilidad de entradas y salidas o Balance de entradas y salidas

Inspeccionar peridicamente el rea de A almacenamiento de productos qumicos y residuos peligrosos para detectar fugas de contenedores y envases. Se previene la generacin de zonas sucias en planta y la potencial contaminacin de suelo y agua y, adems, se ahorra en gestin de residuos al prevenir su generacin Llevar un control de los principales consumos B (materias auxiliares, agua, energa) y de las principales salidas (residuos, aguas residuales, emisiones..) por cada subproceso (mecanizado, chapa y soldadura, instalaciones auxiliares)

Plan de Actuacin (da/mes/ao)

55

Coste econmico

Beneficio

Total

Responsable

Fecha de inicio

M. Ambiente

Fechas de supervisin

Fecha de finalizacin

Requisito legal

Fuente y problema
27.

Evaluacin

Medidas recomendadas

28.

Viruta metlica Hasta su retirada las virutas se almacenan impregnada de en un tanque con cubierta para proteger de la taladrina lluvia y con paredes de hormign. El tanque permite el escurrido de la taladrina la cual se bombea hacia el depsito dnde se almacenan la taladrina agotada. Se retira un contenedor cada semana. El tiempo de escurrido para las virutas que se depositan en ltimo lugar podra no ser suficiente. Aceites residuales de Los aceites usados se gestionan mezclados lubricacin de con las taladrinas como una emulsin maquinaria aceitosa.

Analizar la toxicidad de las virutas depositadas B en ltimo lugar. Analizar la posibilidad de colocar un contenedor adicional al que se vacen las virutas y que permita alargar el tiempo de escurrido antes de su retirada.

29.

Recogida selectiva. Residuos asimilables a urbanos, reciclables

30.

Suelo resistente a los productos qumicos en zonas especiales

Se recogern y retirarn de acuerdo con el B Decreto 259/198, de 29 de setiembre que regula la gestin de aceite usado en el Pas Vasco. (Requisito de la licencia de apertura) En el momento de solicitar la autorizacin de productor de residuos peligrosos probablemente la administracin obligue a separar aceites y taladrinas. No existe una separacin selectiva de todos Adoptar una sistemtica de progresiva B los residuos potencialmente reciclables que separacin de residuos potencialmente facilite su reciclaje. reciclables para ponerlos a disposicin de los agentes econmicos correspondientes: Estudiar la posibilidad de la reutilizacin de los envases. Suministrar a Viceconsejera la informacin necesaria. (Art. 15.f RD 728/98) Con esta sistemtica puede resultar innecesaria en el futuro la gestin conjunta que actualmente se realiza con los residuos inertes Considerar papel, plsticos, madera, pallets. (Ley 10/1998). Mantener las buenas condiciones del suelo B El suelo est en buenas condiciones dentro en aquellas zonas donde pueden aparecer de las naves de produccin. problemas: almacn de sustancias qumicas y residuos peligrosos fundamentalmente (Fosos de virutas y aceites y depsitos semienterrados con baos cidos y alcalinos). Realizar inspecciones de control del estado del suelo en estas zonas.

Plan de Actuacin (da/mes/ao)

56

Coste econmico

Beneficio

Total

Responsable

Fecha de inicio

M. Ambiente

Fechas de supervisin

Fecha de finalizacin

Requisito legal

Fuente y problema
31.

Evaluacin

Medidas recomendadas

Identificacin de Realizada la evaluacin de riesgos desde el riesgos y Plan de punto de vista de seguridad e higiene. emergencia No se ha realizado una evaluacin de riesgos ambientales.

32.

Panormica del No se hace un seguimiento de los consumos consumo de energa de energa elctrica discriminando en cada una de las actividades. Directiva 96/61/CE relativa a la prevencin y al control integrados de la contaminacin. La empresa se podra englobar dentro de una las categoras de actividades a las que se aplicar esta Directiva, segn el Anexo I de la misma: Instalaciones para el tratamiento de superficies de metales por procedimiento electroltico o qumico, cuando el volumen de las cubetas destinadas al tratamiento sea 3 superior a 30 m . (Anexo I., Pto 2.6) Futuro requisito legal

33.

Realizar un analisis de riesgos B medioambientales e identificacin de medidas de proteccin del medioambiente que en cada caso resulten necesarias. Elaborar un Plan de Emergencia que contemple las adecuadas medidas de prevencin de los riesgos significativos para el medio ambiente, y las actuaciones ante situaciones de emergencia, as como la alarma, socorro y evacuacin o alternativamente ampliar el correspondiente plan de Seguridad e Higiene. Sera conveniente llevar un control en aqullos C procesos donde se produce un mayor consumo. Sera una buena prctica realizar una auditora energtica de la empresa. Para empresas ya existentes, como es ste C caso, en caso de verse afectada, a ms tardar el ao 2005 seran de aplicacin los requisitos de esta Directiva, entre los que cabe destacar los siguientes: Revisin del permiso de actividad Medidas adecuadas de prevencin aplicando las mejores tcnicas disponibles (Actualmente existen grupos de trabajo que a nivel europeo est elaborando el listado de las mejores tcnicas disponibles para los distintos sectores) Aunque no resultase de aplicacin esta Directiva, la empresa podra tomar como referencia las mejores tcnicas disponibles que se elaboren para este sector cara a establecer objetivos y metas en el SGMA.

Plan de Actuacin (da/mes/ao)

57

Coste econmico

Beneficio

Total

Responsable

Fecha de inicio

M. Ambiente

Fechas de supervisin

Fecha de finalizacin

Requisito legal

Fuente y problema
34.

Evaluacin

Medidas recomendadas

Medicin de las En el interior de la instalacin se realizan inmisiones: Calidad algunas actividades que contribuyen a las inmisiones en algunas zonas del interior de la del aire interior nave de produccin: Emisiones no confinadas de vapores orgnicos. Se han realizado analticas de la calidad del aire interior. Estas mediciones no se han realizado de forma sistemtica, pero s en las zonas ms conflictivas. Los valores han resultado inferiores a los Lmites de Exposicin Profesional para Agentes Qumicos.

35.

Documentos Control Seguimiento.

de y

36.

Residuos Sanitarios del Grupo I (asimilables a urbanos)

Se deber evaluar la necesidad de realizar C analticas adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por modificaciones que supongan una variacin significativa de la exposicin de los trabajadores a Agentes Qumicos En caso de resultar necesario realizar analticas de calidad de aire interior en la nave se compararn con los Lmites de Exposicin Profesional para Agentes Qumicos propuestos por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En funcin de los resultados de las mediciones de calidad de aire interior de estas zonas actuar en consecuencia. (Ley de Prevencin de Riesgos Laborales 31/1995, Reglamento de los Servicios de Prevencin 39/1997) Se cumplimentan y archivan. Cumplimentar correctamente los documentos de C En algunos casos existen irregularidades en control y seguimiento su cumplimentacin (p. Ej.: en algn caso no se rellena el N de aceptacin, en otros en ese campo se pone la cantidad, en otros no aparecen cumplimentados los datos del destinatario) Los residuos de gasas y otros asimilables a Comprobar la gestin que realiza el servicio de C urbanos generados en los servicios mdicos limpieza con estos residuos. los retira el personal de limpieza. El destino de estos residuos debe ser vertedero El servicio de limpieza est subcontratado. de urbanos fomentndose la recogida selectiva. (Ley 10/1998) (Decreto 313/1996 del GV)

Plan de Actuacin (da/mes/ao)

58

Coste econmico

Beneficio

Total

Responsable

Fecha de inicio

M. Ambiente

Fechas de supervisin

Fecha de finalizacin

Requisito legal

Fuente y problema
37. Nivel sonoro (Dentro de la empresa) desde el punto de vista de Seguridad e Higiene.

Evaluacin
No se sobrepasan los lmites de 80, 85 o 90 DBA respectivamente de nivel diario equivalente ni los 140 decibelios de nivel de pico.

Medidas recomendadas

38.

Cobertura de riesgos

39.

Gestin de los envases que se utilizan para comercializar los productos Registro de los envases

Durante la realizacin de la auditora no se pudo comprobar si la empresa dispone de seguro para responder a incidentes con repercusiones medioambientales. Algunos de los requisitos legales dependen de las cantidades de embalajes de cada tipo que al ao se utilizan para comercializar las piezas.

Se deber realizar una evaluacin adicional cada C vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por modificaciones que supongan una variacin significativa de la exposicin de los trabajadores al ruido. Archivar los informes de las evaluaciones. En el supuesto de no haberse asignado la responsabilidad para el control del ruido y para el mantenimiento y control de los archivos especificados en el RD 1316/1989, se deber determinar un responsable. Analizar la posibilidad de contratar un seguro que C cubra los principales riesgos con repercusiones medioambientales que resulten del anlisis de identificacin de riesgos. Establecer la sistemtica que facilite la C recopilacin de las cantidades en peso de embalajes: plstico, cartn o materiales compuestos, aluminio y maderas que se utilicen cada ao. Este clculo ser necesario para la presentacin del plan de prevencin y el control de su cumplimiento.

Revisado y aprobado: _______________________ La Direccin

Fecha: (da/mes/ao)

Plan de Actuacin (da/mes/ao)

59

Coste econmico

Beneficio

Total

Pgina

Seguimiento de la implantacin del Plan de Actuacin Medioambiental


1 de 1

Fecha de supervisin

Estado Medida supervisada OK POK NOK

Relacin con la planificacin A C R

Observaciones

(OK) Adoptada/(POK) Parcialmente adoptada / (NOK) No adoptada / (A) Adelantada / (C) Cumple / (R) Retrasada

Comentarios al Elemento 7 (B): Ejemplo de la Primera Auditora Interna

Rev.: 2 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 1

El ejemplo de Auditora Interna que a continuacin presentamos tiene por objeto comprobar que el sistema de gestin medioambiental que se ha desarrollado e implantado en una empresa hipottica, cumple con los requisitos de la norma UNE EN ISO-14001 y es adecuado a la organizacin. Cabe recordar que las auditoras internas del SGMA pueden ser ejecutadas bien por personal interno cualificado, bien por expertos externos contratados, en cuyo caso tendrn necesariamente que llevarlas a cabo segn lo establecido o procedimentado en el SGMA. Por tratarse pues de una auditora interna de preparacin previa al proceso de certificacin, hay que decir que la lista de comprobacin o (check-list) empleado es muy especfico para la ocasin. Esta lista se fundamenta bsicamente en los requisitos de la norma y recoge cuestiones que una vez obtenida la certificacin estaran de ms volver a plantearlas a la organizacin. Por ello, si usted prev emplear listas de comprobacin en posteriores auditoras internas, durante el mantenimiento de su sistema de gestin medioambiental, tendr que confeccionar nuevas listas de comprobacin a la medida de sus propias necesidades. Tendr que adecuarlas al control operacional propio de su empresa, a los objetivos, metas y programas que su organizacin haya establecido, as como, a aquello a lo que su compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin le exijan. La realizacin de dichas auditoras internas deber ajustarse a lo procedimentado para ello y al Plan de Auditoras. Durante las mismas, tendr que inspeccionar/examinar documentacin, registros, actividades y operaciones interrelacionadas, as como el grado de cumplimiento de los objetivos, etc. para despus elaborar un nuevo informe de auditora interna que recoja las no conformidades detectadas, sobre las que habr que establecer acciones correctoras oportunas. Los resultados de las auditoras internas siempre habrn de transmitirse a la Direccin. La mejora continua de su comportamiento se demostrar a travs del cumplimiento de sus objetivos y metas, por lo que stos sern objeto de auditora. Por ltimo, aclarar que es lgico que en sta primera auditora interna en curso, la revisin por la Direccin sea una no conformidad ya que la ejecucin de dicha revisin depende de los resultados de la propia auditora, con lo que esta no conformidad quedar subsanada en cuanto la Direccin lleve a cabo dicha revisin, requisito indispensable para la certificacin. Recordar una vez ms que los ejemplos que en esta publicacin se presentan, son modelos como otros muchos existentes en el mercado. Y esta auditora interna que en concreto es un caso ficticio a travs del cual, se pretende familiarizar al lector con el proceso de primera auditora interna de un Sistema de Gestin Medioambiental, haciendo uso de una lista de comprobacin de carcter genrico para la ocasin que usted debe adaptar.

Informe de Auditora Interna

Estado de revisin

AUI 01
Elemento 7

Pgina

1 de 18

INFORME DE AUDITORA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL DE (NOMBRE DE LA EMPRESA) INFORME N XX (da/mes/ao)

1 Auditoria Interna del SGMA


Auditor jefe: XXXXXXXXXX Co-auditor: XXXXXXXXXXXXXX Inicio: XX horas

Estado Rev. 1

AUI 01
Elemento 7

Pgina

2 de 18

Fecha y lugar de la auditora: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fin: XX horas

Participantes en la auditora: Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX gerente / Sr. XXXXXXXXXXX responsable de la gestin medioambiental / empleados de la empresa
Objeto de la auditora: El objeto de esta auditora medioambiental ha sido comprobar que la empresa ha implantado de forma efectiva y mantiene actualizado un Sistema de Gestin Medioambiental segn la norma UNE EN ISO 14001/96. Por otra parte, tambin se examin, el potencial de determinadas reas de la empresa para la introduccin de mejoras medioambientales. Valoracin Los resultados de las entrevistas y observaciones se recogen en la lista de auditora del da/mes/ao. Recomendaciones 1. Formar a todos los empleados en temas medioambientales. Documentar los cursillos de formacin que se lleven a cabo. 2. Incluir la referencia Plan Anual de Formacin de la empresa en el captulo 5 Formacin 3. Los programas medioambientales deben llevar la firma de la direccin. Adems deberan estar actualizados y completados (cumplimentados las columnas de responsabilidades y fecha finalizacin). 4. Identificar todos los envases con productos qumicos no etiquetados. 5. Colocar en un lugar visible del almacn de residuos los respectivos smbolos de peligro en funcin del potencial de peligro. 6. Dar a conocer a los empleados la poltica medioambiental (p.ej., distribuir con la siguiente nmina). 7. La empresa debe disponer de la legislacin / reglamentacin actual aplicable (archivador XXXX). Responsable XXXX/XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Fecha XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Ejecutado

XXXX XXXX

XXXX XXXX

1 Auditoria Interna del SGMA


Recomendaciones 8. Debe elaborarse y firmarse el plan de auditora. Es aconsejable guardar todas la auditoras en un archivador/carpeta separado. 9. La Lista con los Registros Medioambientales formulario (da/mes/ao) debe actualizarse. El perodo mnimo de conservacin asciende a 3 aos . 10. Modificar en el formulario (da/mes/ao) el valor de la concentracin ptima. 11. La direccin deber realizar una revisin / evaluacin segn el captulo 1 antes de la auditora de certificacin. 12. Debe planificarse el Plan de emergencia y describirse el comportamiento en casos de emergencia segn se establece en el captulo 14. En esta rea debera trabajarse estrechamente con el jefe de mantenimiento. Convendra planificar un simulacro de emergencia. 13. Debera llevarse a cabo una accin correctora sobre el tema Adicin de productos qumicos, a fin de establecer si una adicin diaria de los productos qumicos contribuira a reducir los consumos. 14. Solicitar las autorizaciones que faltan siguiendo las indicaciones de la revisin inicial. 15. 16. 17.

Estado Rev. 1 Responsable XXXX/XXXX

AUI 01
Elemento 7

Pgina

3 de 18 Ejecutado

Fecha XXXX

XXXX/XXXX

XXXX

XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX

XXXX/XXXX

XXXX

XXXX/XXXX

XXXX

Este informe de auditora ha sido redactado el da/mes/ao por el Sr. xxxxxxxxx. Tomo nota del informe de auditora. ____________________________
fecha / firma de la Direccin

___________________________________
fecha / firma del Responsable de SGMA

Listas de Comprobacin empleadas en la 1 Auditora Interna del SGMA basada en la UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao)

Estado Rev. 1

AUI 01
Elemento 7

Pgina 4 de 18

Requisito 4.1 / Requisitos generales

s n

COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica?

Requisitos generales 1 2 3 Se ha establecido un sistema de gestin medioambiental en base a la norma UNE EN ISO 14001? Se realiza un mantenimiento del mismo? Est diseado el SGMA de forma que se cumpla la poltica medioambiental, al tiempo que se mantiene el SGMA? Est diseado el SGMA para que la empresa pueda adaptarse a circunstancias cambiantes? x x x Documentado en un Manual Documentado en un Manual Documentado en un Manual Documentado en un Manual Distribuidos ejemplares cinco 1 1 1

Requisito 4.2 / Poltica medioambiental

s n

COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica?

Poltica Medioambiental La Poltica Medioambiental es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales de las actividades los productos los servicios? Incluye la poltica medioambiental un compromiso de mejora continua y de prevencin de la contaminacin? Incluye la poltica medioambiental un compromiso de cumplir la legislacin medioambiental aplicable y los dems requisitos legales o reglamentarios de obligado cumplimiento y est definido con claridad su campo de aplicacin? Establece y documenta la alta direccin la poltica medioambiental? Se ha informado a todos los empleados de la poltica medioambiental? P.ej. mediante: Circulares Tablones de anuncios Cursillos de formacin Asambleas generales Conversaciones Es su lenguaje sencillo y fcil de entender? Establece el marco para fijar y revisar objetivos y metas medioambientales? Esta a disposicin del pblico?

El Responsable debe informar/formar y facilitar una copia de la poltica 2 medioambiental a cada uno.

6 7 8

x x x

1 1 1

Valoracin (V): 1 = Conforme

2 = Conforme con ligeras desviaciones

3 = No conforme

4 = No procede

Listas de Comprobacin empleadas en la 1 Auditora Interna del SGMA basada en la UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao)

Estado Rev. 1

AUI 01
Elemento 7

Pgina 5 de 18

Requisito 4.3 / Planificacin

s n

COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica?

Aspectos medioambientales 1 Se han identificado los aspectos medioambientales que puede controlar y sobre los que tenga influencia la empresa? Existe al respecto un procedimiento a seguir? Incluye la revisin ambiental los siguientes aspectos: Requisitos legales y otros requisitos; Identificacin de aspectos medioambientales significativos; Examen de las prcticas y procedimientos existentes en materia de gestin medioambiental; Evaluacin de las experiencias acumuladas de incidentes previos ocurridos. Como resultado de la identificacin de los aspectos medioambientales Se han identificado aquellos aspectos que puedan tener un impacto medioambiental significativo? Existe un registro que recoja los aspectos medioambientales significativos Se revisa regularmente el registro de los aspectos medioambientales significativos de su organizacin y se modifica en consecuencia X Existe un informe de revisin medioambiental inicial Captulo 2 del Manual En auditoras internas de SGMA anuales 1

Pero no han sido comunicados a todo el personal

Formulario FOR 04

Segn el captulo 2 del Manual del SGMA

Valoracin (V): 1 = Conforme

2 = Conforme con ligeras desviaciones

3 = No conforme

4 = No procede

Listas de Comprobacin empleadas en la 1 Auditora Interna del SGMA basada en la UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao)

Estado Rev. 1

AUI 01
Elemento 7

Pgina 6 de 18

Requisito 4.3 / Planificacin

s n

COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica?

Requisitos legales y otros requisitos Cmo se identifican los requisitos legales aplicables a sus actividad? Existen diferentes alternativas Captulo 3 de Manual interrelacionadas y se 1 de SGMA prev la contratacin de un consultor externo acuerdos voluntarios con autoridades, clientes, terceros, de Captulo 3 de Manual cdigo 1 comportamiento de SGMA corporativos, normas de comportamiento industriales Se prev la contratacin de un consultor externo 2 para la informacin optimizada

Y otros requisitos relevantes para su X empresa?.

Est asegurada la informacin de la empresa sobre la modificacin de leyes? Existe un documento que contenga una relacin de todas los requisitos legales y dems requisitos medioambientales aplicables a las actividades, productos o servicios de la empresa? Est asegurada la actualizacin del registro? Tienen acceso a los requisitos legales aplicables al emplazamiento y a los dems requisitos las personas que los necesitan para el ejercicio de su actividad y el cumplimiento de los requisitos? Incluye su registro los requisitos legales relacionados con: emisiones a la atmsfera captacin y uso de aguas vertidos de aguas gestin etiquetado envasado, almacn, gestin final de residuos peligrosos manipulacin, envasado, almacenamiento y eliminacin de sustancias peligrosas sustancias o productos prohibidos suelos contaminados efectos locales en ruidos, ...

Listado del Elemento Ver tambin punto anterior 1 11

Ver tambin punto anterior 1

Todava slo a la versin 2 incompleta

Valoracin (V): 1 = Conforme

2 = Conforme con ligeras desviaciones

3 = No conforme

4 = No procede

Listas de Comprobacin empleadas en la 1 Auditora Interna del SGMA basada en la UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao)

Estado Rev. 1

AUI 01
Elemento 7

Pgina 7 de 18

Requisito 4.3 / Planificacin

s n

COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica?

Objetivos y metas Se han tenido en cuenta los requisitos legales y los dems X requisitos, as como los aspectos medioambientales significativos a la hora de definir los objetivos? Se ha tenido en cuenta la opinin de las partes interesadas, internas y externas a la hora de definir los objetivos? Son los objetivos y metas consecuentes con la poltica medioambiental en cuanto a que X contemplan la mejora continua y la prevencin de la contaminacin y al resto de consideraciones que la poltica recoge? Se revisan y modifican sus objetivos X siempre que sea necesario? Existe un informe de PRO 02 Revisin Medioambiental Inicial

Hasta el momento no ha habido problemas que lo 4 hayan requerido as

Valoracin (V): 1 = Conforme

2 = Conforme con ligeras desviaciones

3 = No conforme

4 = No procede

Listas de Comprobacin empleadas en la 1 Auditora Interna del SGMA basada en la UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao)

Estado Rev. 1

AUI 01
Elemento 7

Pgina 8 de 18

Requisito 4.3 / Planificacin

s n

COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica? El responsable medioambiental quiere informar de los mismos a los trabajadores del la la

Programa(s) de gestin medioambiental 1 Existe un programa(s) medioambiental(es)? Quin ha elaborado el programa y quin est informado sobre el programa? Contiene el programa las responsabilidades asignadas para los objetivos y metas medioambientales perseguidos? Contiene el programa(s) los medios y el calendario para el cumplimiento de los objetivos y metas? Se revisa y actualiza peridicamente el programa(s)? Se han asignado responsabilidades al respecto? Se han tenido en cuenta los siguientes aspectos en el programa medioambiental? Grado de cumplimiento se logran los objetivos y metas medioambientales; Tiempo y personal para la implementacin de la poltica medioambiental Est asegurada la incorporacin al /los programa(s) medioambiental(es) de nuevas actuaciones que derivan de nuevas actividades, productos, servicios que la organizacin asume? Se constata en el/los programa(s) medioambiental(es) la aprobacin escrita de la alta direccin (firma)? X Siete Programas Medioambientales El Responsable SGMA con aprobacin de Direccin 2

X Pero no en todos Deben incluir costes en algunos Pero no en todos se tiene constancia de ello

En breve se va a realizar la primera Revisin del 1 SGMA por la Direccin

Valoracin (V): 1 = Conforme

2 = Conforme con ligeras desviaciones

3 = No conforme

4 = No procede

Listas de Comprobacin empleadas en la 1 Auditora Interna del SGMA basada en la UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao)

Estado Rev. 1

AUI 01
Elemento 7

Pgina 9 de 18

Requisito 4.4 / Implantacin y funcionamiento

s n

COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica?

Estructura y responsabilidades 1 Ha desarrollado una estructura para la Gestin Medioambiental? X 2 Se han establecido, documentado y hecho publicas las funciones, responsabilidades y la autoridad? X Organigrama Programas Medioambientales Descripcin del puesto de trabajo del Responsable Medioambiental Matrices de responsabilidades del Manual / de los Procedimientos No a todos 1

Se ha informado personalmente a los empleados sobre sus tareas y responsabilidades? Se han dotado los recursos humanos, financieros y tecnolgicos para la implantacin y el control del SGMA? Ha nombrado la empresa a uno o varios representantes para el sistema de gestin medioambiental? (nombre(s)) Tiene el responsable la autoridad necesaria para: asegurar la implantacin, el funcionamiento y el mantenimiento del SGMA conforme a los requisitos de la norma 14001? Informar a la alta direccin sobre el funcionamiento del SGMA?

DPT-1 del Responsable Medioambiental Elemento 6

El Responsable Medioambiental es a su vez Director de Calidad

Es adecuado el sistema de informes de Revisin por la Direccin como X base para la mejora del SGMA? Es posible realizar una valoracin del SGMA en base a dichos informes? X

A da de hoy no se ha elaborado la Revisin por 2 la Direccin, pero se prev el desarrollo en breve Ver punto anterior 2

Valoracin (V): 1 = Conforme

2 = Conforme con ligeras desviaciones

3 = No conforme

4 = No procede

Listas de Comprobacin empleadas en la 1 Auditora Interna del SGMA basada en la UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao)

Estado Rev. 1

AUI 01
Elemento 7

Pgina 10 de 18

Requisito 4.4 / Implantacin y funcionamiento

s n

COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica?

Formacin, sensibilizacin y competencia profesional 1 Est asegurada la formacin de todo el personal cuya actividad pueda X tener un impacto medioambiental significativo? Se ha identificado al personal que desarrolla dichas actividades? Se ha establecido la forma para asegurar que todos los empleados sean conscientes de la importancia de la conformidad de la poltica medioambiental y los procedimientos establecidos y el SGMA? Se ha establecido la forma para asegurar que todos los empleados sean conscientes de los impactos medioambientales significativos actuales o potenciales que se derivan de sus actividades? Se ha establecido la forma para asegurar que todos los empleados sean conscientes de sus funciones y responsabilidades para el logro del cumplimiento de la poltica medioambiental y los procedimientos establecidos? Incluidas la prevencin y las medidas de casos de emergencia. Se ha establecido la forma para asegurar que todos los empleados sean conscientes de las consecuencias de las desviaciones con respecto a los ciclos de trabajo establecidos? Est asegurada la adecuada competencia profesional del personal que desarrolle funciones que pudieran tener un impacto medioambiental significativo mediante correspondiente educacin, formacin y/o experiencia? Est asegurada la identificacin de las distintas necesidades de formacin con relacin al SGMA? X Plan Anual de Formacin y Sensibilizacin No se ha podido constatar que exista documentacin al respecto 1

Plan Anual de Formacin y Sensibilizacin

Plan Anual de Formacin y Sensibilizacin

Plan Anual de Formacin y Sensibilizacin

Plan Anual de Formacin y Sensibilizacin

No todos los empleados han sido informados de los aspectos 2 medioambientales de su actividad

Valoracin (V): 1 = Conforme

2 = Conforme con ligeras desviaciones

3 = No conforme

4 = No procede

Listas de Comprobacin empleadas en la 1 Auditora Interna del SGMA basada en la UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao)

Estado Rev. 1

AUI 01
Elemento 7

Pgina 11 de 18

Requisito 4.4 / Implantacin y funcionamiento

s n

COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica? comunicados en el tabln Con un buzn de sugerencias especfico para medio ambiente Durante el desarrollo de Auditoras Internas Durante jornadas de formacin

Comunicacin

Cmo se lleva a cabo la comunicacin interna sobre aspectos medioambientales y sobre el sistema de gestin medioambiental?

X Captulo 5 del Manual de SGMA -

Se ha establecido un procedimiento para recibir X documentar, decisiones y responder a comunicaciones externas relevantes de partes interesadas? Cmo est regulada la comunicacin externa sobre aspectos X medioambientales significativos? Se documenta la correspondiente decisin?

Captulo 5 del Manual de SGMA

Captulos 5/13 del Manual de SGMA En el formulario correspondiente FOR 11

1 Se ha podido constatar documentacin especfica y la empresa decide actuar 1 de diferente forma segn el tema a tratar

Requisitos 4.4 / Implantacin y funcionamiento

s n

COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica?

Documentacin del SGMA Manual de Gestin El plan de emergencias Medioambiental est por concluir y la Procedimientos medioambientales y/o Revisin por la Direccin 2 pendiente del Informe de instrucciones operativas, planes de esta Auditora organizacin, ... Captulos 1 a 13 del 1 Manual de SGMA 1

Existe un SGMA documentado?

2 3

Se describen en la documentacin X los requisitos bsicos del SGMA? Contiene la documentacin referencias a documentos asociados? X Se remite a documentos asociados?

Valoracin (V): 1 = Conforme

2 = Conforme con ligeras desviaciones

3 = No conforme

4 = No procede

Listas de Comprobacin empleadas en la 1 Auditora Interna del SGMA basada en la UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao)

Estado Rev. 1

AUI 01
Elemento 7

Pgina 12 de 18

Requisitos 4.4 / Implantacin y funcionamiento

s n

COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica?

Control de la documentacin 1 Se ha establecido la forma en que se realiza el control de la documentacin medioambiental? Asegura la misma la localizacin de la documentacin? X Captulo 7 y 12 del Manual de SGMA A travs de la Lista de Registros Medioambientales vigente 1

Est garantizado que la documentacin necesaria est disponible all donde se desarrollan actividades de relevancia X medioambiental? Se garantiza de esta forma el funcionamiento efectivo del SGMA? Se retiran/eliminan inmediatamente los documentos obsoletos o se X identifican claramente como caducos? Cmo se regula esto? Se indica la seccin a la que pertenecen? X Estn paginados? Recogen el estado de revisin?

Se ha constatado la presencia de documentos zonas de relevancia ambiental

Captulo 7 del Manual de SGMA

Encabezados

Se datan los documentos? (Fecha de aprobacin)

Existe un Listado de documentacin vigente del SGMA (procedimientos, formularios, instrucciones vlidos); firmado por la alta direccin y por el responsable medioambiental Listado de Registros Medioambientales Listado de Registros Listado de Documentacin vigente del SGMA Este listado est pendiente 2 de ser actualizado con nuevos registros 1

Se conservan los documentos por un periodo determinado? Dnde se establece esto? Existe una relacin de todos los documentos? ( PMA, IT, IC, ....)?

Valoracin (V): 1 = Conforme

2 = Conforme con ligeras desviaciones

3 = No conforme

4 = No procede

Listas de Comprobacin empleadas en la 1 Auditora Interna del SGMA basada en la UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao)
Requisito 4.4 / Implantacin y funcionamiento

Estado Rev. 1

AUI 01
Elemento 7

Pgina 13 de 18

s n

COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica?

Control operacional Listado de Focos de Emisiones y Plano Listado de Focos de vertidos y Plano Existe una Revisin 1 Listado de Focos de Medioambiental Inicial generacin de residuos y Plano Listado de Focos de ruidos y Plano 1

Se han identificado las operaciones y actividades que estn asociadas con los aspectos medioambientales significativos identificados?

Se planifican dichas operaciones y actividades de forma que se efectan bajo condiciones especificadas? Se ha identificado/establecido qu aspectos medioambientales (significativos) han de tenerse en cuenta en los bienes y servicios externos contratados?

PRO 09 y FOR 20

Est garantizado el control de aspectos relevantes relacionados con la tcnica de procesos, p.ej. el punto de vertido del agua X residual la eliminacin de residuos el consumo de energa y las emisiones a la atmsfera? Existen medidas, entre otras, para el ahorro de agua y energa la valorizacin y/o minimizacin de subproductos/residuos (produccin limpia) X prevenir la contaminacin del suelo la reduccin de las emisiones de ruido y de polvo y de contaminantes? Existen autorizaciones u otras especificaciones administrativas para X las instalaciones? Existen procedimientos adecuados para asegurar que en el terreno de la empresa los contratistas por cuenta X de la empresa cumplan los requisitos medioambientales de la empresa que les afecten? Se identifican claramente los contenedores para separar los diferentes tipos de residuos? Est asegurada la identificacin y caracterizacin de sustancias peligrosas y dems sustancias de X X

Balance de Entradas y Salidas Procedimientos Autorizaciones

Se est desarrollando un mtodo para mejorar el tratamiento de aguas residuales

PRO 09 y FOR 20

A da de hoy, no se ha llevado a cabo la 2 comunicacin a los mismos Se prev desarrollar un nuevo Plan para ello y 3 elaborar instrucciones pertinentes Falta la ficha de datos de seguridad de alguna 2 sustancia

PRO 08

Valoracin (V): 1 = Conforme

2 = Conforme con ligeras desviaciones

3 = No conforme

4 = No procede

Listas de Comprobacin empleadas en la 1 Auditora Interna del SGMA basada en la UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao)
N Requisito 4.4 / Implantacin y funcionamiento relevancia medioambiental y la obtencin de la documentacin necesaria (p.ej. ficha de seguridad, hoja informativa para casos de accidente, directrices? Existe una lista de las sustancias peligrosas empleadas? Estn lo suficientemente caracterizadas las sustancias peligrosas? Existen directrices, fichas de seguridad y hojas informativas en caso accidentes para sustancias peligrosas y se actualizan continuamente? Est asegurado que los lugares de almacenamiento sean conformes con las disposiciones legales? Se han establecido responsabilidades para controlar el almacenamiento de sustancias peligrosas y elaborar instrucciones? Se han establecido responsabilidades para la elaboracin, control y liberacin de directrices? Disponen los empleados de formacin suficiente sobre la manipulacin de sustancias peligrosas y de la informacin ms actual al respecto?

Estado Rev. 1

AUI 01
Elemento 7

Pgina 14 de 18

s n

COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica?

7 8

X X

Elemento 10 En el rea de proceso no 2 todas En el almacn de Productos Peligrosos y en 1 los puestos donde se manipulan 1

FOR 21

10

Autorizacin por el Dpto. de Industria para el almacn de SP y PQ X

11

12

13

Valoracin (V): 1 = Conforme

2 = Conforme con ligeras desviaciones

3 = No conforme

4 = No procede

Listas de Comprobacin empleadas en la 1 Auditora Interna del SGMA basada en la UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao)
Requisito: 4.4 / Implantacin y funcionamiento

Estado Rev. 1

AUI 01
Elemento 7

Pgina 15 de 18

s n

COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica?

Planes de emergencia y capacidad de respuesta 1 Se han establecido procedimientos para identificar y responder ante X Captulos 9 y 11 posibles accidentes y situaciones de emergencia? Se aborda en esos procedimientos la bsqueda de riesgos potenciales? X (Identificar posibles accidentes y situaciones de emergencia, bsqueda de riesgos potenciales) Se regula adems el modo de reaccionar ante accidentes y situaciones de emergencia? (Regulacin clara de las X responsabilidades, coordinacin con las autoridades de los planes de emergencia, las alarmas, la notificacin a los bomberos, a las autoridades, Revisa y modifica si es necesario, sus procedimientos de respuesta o X Captulo 9 accidentes y emergencias Comprueba su eficacia y los modifica (Se regula adems el modo de evitar o limitar impactos medioambientales? agua, aire, atmsfera, entorno / vecinos, etc.) Requisito 4.5 / Comprobacin y acciones correctoras X Captulo 9 No se ha elaborado el 2 Plan de Emergencia

4 5

1 An no se ha realizado 2 simulacro 3

s n

COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica?

Seguimiento y medicin Se controlan y miden peridicamente las caractersticas de las operaciones y actividades que tengan o puedan tener un impacto medioambiental significativo? Est establecida la precisin de los instrumentos de control y es suficiente? Se documenta en el curso de seguimiento y medicin la conformidad o no conformidad con los objetivos y metas medioambientales? Antes de cada utilizacin o en intervalos definidos? Se identifican calibran o ajustan los instrumentos de control? se mantienen y conservan registros al respecto?

Captulo 8

No todos los equipos tienen suficiente grado de precisin Programas Medioambientales

Se definen fecha para el seguimiento, se valora OK 1 o NOK, por el responsable asignado

Listado informatizado de los equipos

Ver anterior

Valoracin (V): 1 = Conforme

2 = Conforme con ligeras desviaciones

3 = No conforme

4 = No procede

Listas de Comprobacin empleadas en la 1 Auditora Interna del SGMA basada en la UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao)
N 6 Requisito 4.5 / Comprobacin y acciones correctoras Se produce la conservacin en base a procedimientos internos? Requisito 4.5 / Comprobacin y acciones correctoras

Estado Rev. 1

AUI 01
Elemento 7

Pgina 16 de 18

s n X

COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica? Listado de Registros COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica?

V 1

s n

No conformidad, accin correctora y accin preventiva Est regulada la responsabilidad y la autoridad para la introduccin de medidas tendentes a limitar un X posible dao?
Incluido el estudio y el tratamiento de no conformidades Se investiga la causa de no conformidades? Se adoptan las acciones correctoras oportunas para impedir que vuelva a repetirse la no conformidad? Existen procedimientos de aviso y de decisin para averas y casos de emergencia?

Captulo 11 del Manual Pero no se ha desarrollado 2 de SGMA el Plan de Emergencia

2 3 4

X X X Captulo 11 del Manual de SGMA

Ver cuestin n1 Ver cuestin n1 Ver cuestin n1

2 2 2

Est fijada la responsabilidad y la autoridad para iniciar y completar acciones correctoras y medidas preventivas? Est asegurada la modificacin o adaptacin de procedimientos existentes como consecuencia de acciones correctoras, as como la documentacin escrita de las modificaciones?

Captulo 11 del Manual Control de la eficacia de las de SGMA X

medidas adoptadas. Plan de 1 medidas y documentacin de Captulo 7 del Manual las tareas realizadas.

de SGMA

Requisito 4.5 / Comprobacin y acciones correctoras

s n

COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica?

Registros 1 Existe un procedimiento para identificar, conservar y eliminar los registros medioambientales? Regulan esos procedimientos tambin el tratamiento de registros sobre cursos de formacin, auditoras y revisiones medioambientales? Dnde se establece el tiempo de conservacin de los registros? Se asegura por medio de los registros y el tipo de conservacin y mantenimiento la conformidad con los requisitos de esta norma? X Captulo 12 del Manual de SGMA 1

X Lista de Registros Medioambientales

Valoracin (V): 1 = Conforme

2 = Conforme con ligeras desviaciones

3 = No conforme

4 = No procede

Listas de Comprobacin empleadas en la 1 Auditora Interna del SGMA basada en la UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao)

Estado Rev. 1

AUI 01
Elemento 7

Pgina 17 de 18

Requisito 4.5 / Comprobacin y acciones correctoras

s n

COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica?

Auditora del sistema de gestin medioambiental 1 Est establecida la manera de proceder a la hora de preparar y realizar las auditoras medioambientales internas? Cmo se planifican las auditoras medioambientales? Se lleva a cabo auditoras peridicas? Est asegurado que la Direccin de la empresa sea informada sobre los resultados de las auditoras medioambientales? Se tienen en cuenta los resultados de anteriores auditoras a la hora de elaborar el programa (plan) de auditora? Son competentes los auditores? Son capaces los auditores de realizar la auditora de una forma objetiva e imparcial? (Independencia del rea) Permiten las auditoras una evaluacin objetiva del comportamiento de la organizacin? Captulo 13 del Manual de SGMA X Captulo 13 del Manual de SGMA Planning de Auditoras 1 Deben desarrollar un Plan 2 de Auditoras A da de hoy, todava ninguna, esta es la 4 primera 1

2 3

Captulo 13 del Manual de SGMA

Est pendiente el nombramiento y 2 descripcin del perfil del Auditor Interno 1

Valoracin (V): 1 = Conforme

2 = Conforme con ligeras desviaciones

3 = No conforme

4 = No procede

Listas de Comprobacin empleadas en la 1 Auditora Interna del SGMA basada en la UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao)

Estado Rev. 1

AUI 01
Elemento 7

Pgina 18 de 18

Requisito 4.6 / Revisin por la Comprobacin

s n

COMPROBACIONES Documentacin Cmo se aplica? Captulo 1 del Manual de SGMA

Revisin por la alta direccin 1 Revisa la Direccin a intervalos definidos el SGMA? Garantiza esta revisin la continuada adecuacin y eficacia del SGMA ? Se tienen en cuenta en la revisin los resultados de auditoras medioambientales? Est garantizado que la Direccin de la empresa reciba las informaciones necesarias para evaluar el SGMA? Se documenta la revisin? Se aborda en la revisin del SGMA por parte de la alta direccin la modificacin necesaria de la poltica medioambiental objetivos medioambientales y se documentan las medidas necesarias al respecto? Se aborda en la revisin por la Direccin el compromiso de mejora continua? Existe un plan o paquete de medidas para la mejora continua del sistema de gestin medioambiental y/o de sus resultados (de su rendimiento)? Incluye la Revisin los siguientes aspectos? X 1 Hasta la fecha no se ha realizado ninguna, es 4 espera de los resultados de esta auditora S, pero ver cuestin n2 4

4 5

X X Segn FOR 01

S, pero ver cuestin n2 S, pero ver cuestin n2

4 4

S, pero ver cuestin n2

S, pero ver cuestin n2

S, pero ver cuestin n2

Resultados de auditoras Grado de cumplimiento de objetivos y metas X La adecuacin continua del SGMA con relacin a las condiciones ambientales y a la informacin Los motivos de preocupacin que surjan entre las partes interesadas

Valoracin (V): 1 = Conforme

2 = Conforme con ligeras desviaciones

3 = No conforme

4 = No procede

COMENTARIOS AL ELEMENTO 8: CUMPLIMENTACIN DE LOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 4

1. INTRODUCCIN De acuerdo con el punto 4.3.4 de la norma ISO 14.001 la organizacin debe establecer y mantener al da un programa o programas para lograr sus objetivos y metas medioambientales. Segn indica la propia norma, los programas de gestin medioambiental deben incluir: a) La asignacin de responsabilidades para lograr los objetivos y metas, y b) los medios, los recursos y el calendario en el tiempo en que han de ser alcanzados. La importancia de los programas medioambientales respecto al SGMA se recalca en el Anexo A 3.4 de la norma1 donde se dice que la creacin y utilizacin de uno o ms programas es un elemento clave para la implantacin adecuada de un sistema de gestin medioambiental, y se aade que El programa debera describir cmo se conseguirn los objetivos y metas de la organizacin, incluyendo su planificacin en el tiempo y el personal responsable para la implantacin de la poltica medioambiental de la organizacin. En las pginas siguientes se explica a qu se refieren cada uno de los puntos del Formulario de Programa Ambiental (FOR 06) empleando para ello el ejemplo de una posible actuacin a desarrollar en una lnea de tratamiento de superficies (ver programa con ttulo: Aguas Residuales de la lnea de tratamiento). 2. OBJETIVOS Y METAS MEDIOAMBIENTALES Un objetivo medioambiental es , segn la definicin de la norma ISO 14.001, un fin medioambiental de carcter general, que tiene su origen en la poltica medioambiental que una organizacin se marca a s misma, y que est cuantificado siempre que sea posible. Respecto a las metas medioambientales, la norma las define como requisitos detallados de actuacin, cuantificados cuando sea posible, aplicables a la organizacin o a parte de la misma que provienen de los objetivos medioambientales y que deben establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos. A ttulo informativo, en el Anexo A 3.3 de la norma, se cita que Los objetivos deberan ser especficos y las metas deberan ser medibles siempre que sea posible y donde sea apropiado tendrn en cuenta medidas preventivas. En el caso del ejemplo, se plantea un mismo programa medioambiental que de respuesta a dos objetivos diferentes aunque relacionados:
Objetivo Reduccin del volumen de aguas residuales Reduccin del arrastre de cromo Meta en un mnimo de un 5% en un 2% mnimo

Anexo de carcter informativo

COMENTARIOS AL ELEMENTO 8: CUMPLIMENTACIN DE LOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 2 de 4

3. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS Los indicadores que la organizacin puede establecer para comprobar el cumplimiento de sus objetivos y metas, no tienen por qu ser siempre cuantificables o numricos. En ocasiones podrn ser de tipo cuantitativo, por ejemplo la obtencin de un informe de mediciones o la memoria de un nuevo proyecto, etc. aunque lo ms frecuente es que los indicadores sean cuantificables. Los indicadores medioambientales cuantificables resumen extensos medioambientales en una cantidad limitada de informacin clave significativa. datos

Para obtener el mximo beneficio de su empleo durante el seguimiento del cumplimiento del objetivo se ha de considerar que los indicadores: - Deben permitir que se hagan comparaciones y deben reflejar cambios de los impactos ambientales. - Deben ser lo ms claros y fcilmente medibles que sea posible. - Deben determinarse a intervalos suficientemente cortos para que de este modo se puedan detectar desviaciones a tiempo y actuar en consecuencia Adems, habr de tenerse en cuenta que para comparar indicadores es esencial que estn establecidos con los mismos criterios de recopilacin de datos en cada perodo, que se refieran a intervalos comparables y que se midan en unidades comparables. Es necesario recalcar que la norma ISO 14.001 no incluye entre sus requisitos la utilizacin de indicadores de seguimiento como tal en la definicin de los programas medioambientales, sin embargo resulta evidente su necesidad a la hora de determinar el grado de cumplimiento de objetivos y de poder definir de un modo prctico y sencillo la evolucin del comportamiento/situacin medioambiental de la organizacin. A continuacin se especifican cuales fueron los indicadores seleccionados para los objetivos del programa ejemplo considerado:
Objetivo Reduccin del volumen de aguas residuales Reduccin del arrastre de cromo Indicador litros de agua residual 2 dm de superficie recubierta
mililitros de bao de cromo dm2 de superficie recubierta

COMENTARIOS AL ELEMENTO 8: CUMPLIMENTACIN DE LOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 3 de 4

4.

FORMULARIO 06 PROGRAMA AMBIENTAL

Recursos econmicos: costes (desembolsos) que implicara la cumplimentacin de las tareas previstas en el Programa Ambiental Persona nominada para realizar el seguimiento del cumplimiento del programa

Columnas a rellenar en el Seguimiento del Programa. Indicar Si o No al llegar a estas fechas Se refiere a otro tipo de recursos (humanos y/o materiales) necesarios para alcanzar los objetivos previstos en el Programa cuya utilizacin no requiere desembolso alguno por parte de la organizacin

Casilla a rellenar en el seguimiento del Programa. Se indicar aqu cualquier tipo de comentario que se considere relevante respecto al cumplimiento / incumplimiento de las tareas y plazos previstos. As como la valoracin final al llegar a la ltima fecha lmite

Se detallarn aqu las tareas parciales necesarias para alcanzar los objetivos previstos Se indicarn aqu los CARGOS de la/s persona/s responsable/s de gestionar y ejecutar dicha/s tarea/s

Se indicarn aqu la/s fecha/s en la/s que se realizar el seguimiento del cumplimiento del programa

COMENTARIOS AL ELEMENTO 8: CUMPLIMENTACIN DE LOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 4 de 4

5.

APROBACIN DEL PROGRAMA AMBIENTAL

Programa NO aprobado por la Programa APROBADO por la Direccin (falta firma) Direccin. La firma del documento implica la asignacin de recursos (econmicos, humanos y materiales) descritos en el formulario para la ejecucin del Programa.

Copia del Programa utilizado para el seguimiento del mismo. Se recogen los datos bsicos del Programa y que servirn para informar a la Direccin en las reuniones a tal efecto.

Programa medioambiental

Estado de revisin

PRG 01
Elemento 8 FOR 06

Pgina

1 de 1

Ttulo: Objetivo y meta propuestos:

Aguas residuales de la lnea de tratamientos Reduccin del volumen de aguas residuales en un mnimo de un 5% Reduccin del arrastre de cromo en un 2% mnimo Reducir el volumen de aguas residuales generadas por unidad de produccin mediante la optimizacin de las etapas de aclarado Reducir el arrastre de cromo de la lnea

Descripcin del proyecto:

Recursos econmicos asignados: Medios necesarios: Indicador(es) del objetivo: Responsable del seguimiento de las tareas: N 1. 2.

1.000 euros

Nombramiento de un Responsable de Proyecto Formacin sobre procedimientos operativos l. de agua/dm2 recubierto ml bao Cr/dm2 recubierto

Jefe de Mantenimiento

Descripcin de la tareas secuenciales Responsable


Instalacin de rotmetros en todos los aclarados de la lnea Control y registro semanal de los consumos de agua por etapa Jefe de mantenimiento Jefe de turno de la seccin de tratamiento

Fecha de Fechas de Inicio seguimiento


Enero 2001 Marzo 2001 Febrero 2001 Febrero 2001 Abril 2001

OK?

Fecha lmite fin


Marzo 2001 Junio 2001 Marzo 2001

OK?

3.

Anlisis y registro de la afeccin de la Director de reduccin del caudal de enjuague sobre Calidad la calidad de los recubrimientos y determinacin del caudal ptimo de enjuague Determinacin y registro del valor de arrastre actual (bao Cr) Instalacin de aspersores en bao de Cr Determinacin y registro del valor de arrastre final (bao Cr) Jefe de Laboratorio Jefe de Mantenimiento Jefe de Laboratorio

Febrero 2001

4. 5. 6.

Enero 2001 Marzo 2001 Abril 2001

Febrero 2001 Mayo 2001 Mayo 2001

Junio 2001 Julio 2001 Sept. 2001

Observaciones durante el seguimiento y valoracin final:

Revisado y aprobado: ________

______________________ Direccin de la Empresa

Fecha: 09/01/01

Relacin de Comunicaciones Internas y Externas Ao 2000


1 Comunicacin Interna Cod. Int. CI-01 Fecha y va de Departamento o rea emisor: Emisor: 28/03/00 Tabln DGE anuncios Dirigido a: Todo el personal

Estado de revisin

RCC 01
Elemento 9

Pgina

FOR 11

1 de 1

CI-02

xx/xx/00 RSGMA Tabln anuncios

Todo el personal

Breve descripcin del Anlisis y decisin Comunicado Interno adoptada Anunciarles inicio proyecto ISO-14001, Objetivo de certificacin y existencia de Tabln de anuncios y del Nombramiento del SGMA Convocatoria para la sesin de (no precisa) sensibilizacin

Observacin

CI-03

CI-04

xx/xx/00 Produccin (Annimo) Buzn de Medio Ambiente xx/xx/00 RSGMA Tabln anuncios

RSGMA

Se celebra segn lo previsto en el Plan de Formacin y Sensibilizacin y Se desarrolla un Sugieren colocar contenedores Analizado de diferentes colores por reas aprobado en comit programa PRG-XX Se comunica

Todo el personal

Comunicacin Externa Cod. Int. CE-01 Fecha y va de Recepcin o emisin: xx/xx/xx Va fax xx/xx/xx Correo postal Ref. documentacin relacionada (si existe) N Entrada: N entrada: 0012 Breve descripcin del Comunicado Externo (Datos del remitente, motivo de la consulta, peticin, queja, etc) Empresa: xx, Firma: Sr. xx, solicita copia de la Poltica Medioambiental de la organizacin Nuestra organizacin solicita a IHOBE informacin disponible en el Sistema GEOIKER sobre nuestro emplazamiento Anlisis y decisin adoptada VB y envo Ref. documento de respuesta Fecha y N Salida Ref. xxx. Doc N Salida: 0125

CE-02

N salida 140

Informacin a considerar en la (no procede por el identificacin de aspectos momento) medioambientales

CE-03

Revisado y aprobado: ______________________________ Direccin de la Empresa

Fecha:

Comunicado Interno del Sistema de Gestin Ambiental

Estado de revisin 1

CI-01
Elemento

Pgina

9 FOR 10

1 de 1

Estimad@s emplead@s, Debido a que queremos mejorar nuestro comportamiento medioambiental y contribuir a la conservacin del medio ambiente, hemos decidido implantar un Sistema de Gestin Medioambiental segn la norma UNE EN ISO-14001. Este Sistema de Gestin Medioambiental va a ser revisado por el mismo Organismo Certificador que hace 2 aos certific nuestro Sistema de Aseguramiento de la Calidad y confiamos que en breve tambin acredite que nuestra empresa ha adoptado un sistema de gestin para la mejora continua de nuestro comportamiento medioambiental. Nuestro objetivo es el de obtener la certificacin a principios del 2002. Hasta ese momento queda mucho trabajo por hacer; y para conseguirlo, hemos de cumplir algunos requisitos esenciales. Entre stos se encuentran por ejemplo: la elaboracin de un Manual de Gestin Medioambiental la elaboracin de procedimientos e instrucciones de trabajo medioambientales el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes al medio ambiente la puesta en marcha de nuestros propios programas medioambientales, etc.

Para la realizacin de estas tareas contamos con el apoyo y la colaboracin de una consultora medioambiental y aunque por el momento, el proceso se est desarrollando a nivel de despacho, pero esto cambiar pronto y vuestra colaboracin y participacin sern fundamentales. Para manteneros informados, se ha colocado un tabln de anuncios en el rea de descanso. A travs de ste, os informaremos sobre todas las actuaciones relacionadas con el medio ambiente y la certificacin. Vuestras consultas, iniciativas e ideas al respecto sern muy bien recibidas. El Sr. XX ser el coordinador de todos los preparativos para la certificacin y tambin ha sido nombrado por la Direccin como Responsable del Sistema de Gestin Medioambiental. Para aclarar cualquier duda podis dirigiros a l en todo momento. Para ms informacin tambin la Direccin queda a vuestra entera disposicin.

Fecha: 28/03/01

Direccin de la Empresa

IHOBE, S.A. Sociedad Pblica de Gestin Ambiental Ibaez de Bilbao, 28-8 48009 BILBAO Attn: Responsable de Suelos Contaminados

Bilbao, a 00 de 00 de 2001

Muy Sr/Sra mo/a: Por la presente les solicito la informacin disponible en el Sistema de Informacin de la Calidad del Suelo de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco GEOIKER en relacin al emplazamiento cuyos datos se indican en el formulario anexo. Sin ms, aprovecho la ocasin para enviarle un cordial saludo.

J. Unanue Responsable de SGMA

Nota al lector:

Esta es una Carta Tipo que le proponemos nos remita para solicitarnos informacin disponible en el Sistema de Informacin de la Calidad del Suelo del a Comunidad Autnoma del Pas Vasco, GEOIKER con el que cuenta la Sociedad Pblica de Gestin Ambiental IHOBE, S.A. y que debe ir acompaada del Formulario anexo debidamente cumplimentado, al que se adjuntar adems el Plano de ubicacin del emplazamiento del que se solicita informacin.

Formulario de solicitud de informacin sobre la contaminacin del suelo


Cdigo del Sistema de Informacin de la Calidad del Suelo1

Pgina

1 de 1

1. Razn de la solicitud Transmisin de la propiedad Implantacin ISO-14001 Indicar razn: ................................................................... Otros 2. Identificacin del solicitante Nombre .................xxxxxxx............................................................ Direccin ................xxxxxxxxx............................................................. Municipio ......................xxxxxxxxxx....................................................... Nmero de telfono ..........xxxxxxxxxx................................................................... Nmero de fax .............xxxxxxxxxx................................................................ E-mail ..................xxxxxxxxxxxxxx........................................................... No Es ud. propietario del emplazamiento? Si No Es ud. usuario del emplazamiento? Si 3. Identificacin del emplazamiento Referencia catastral: ..........xxxxx............ Superficie aprox. (m2): .........xxxxxx........ Propietario del emplazamiento2: ........................................................................ Direccin: ......xxxxxxxxxxx....................................................................... Municipio: .........xxxxxxxx.................................................................... Razn social: .....xxxxxxxxxx....................................................................... Tipo de actividad industrial: ........xxxxxxxx................................................................... 4. Anexo obligatorio Plano de ubicacin del emplazamiento ............xxxxxx................., a .......xx..... de .....xxxxxx............... de ...xxxx............

J. Unanue Responsable de SGMA

1 2

No rellenar este apartado Cumplimentar esta apartado slo en caso de que el propietario del emplazamiento sea diferente al solicitante de informacin

(Direccin de la empresa a la que va dirigida) Ref: xxxxxxxx Bilbao, a xx de xxxx de xxxx Muy Seor mo: Sirva la presente carta para dar respuesta a la consulta, realizada el da 18/06/00 en relacin a la informacin disponible en el Sistema de Informacin de la Calidad del Suelo de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, GEOIKER acerca del emplazamiento de referencia catastral 0000 propiedad de la empresa XXXXXXX. Una vez consultado el Sistema de Informacin, se comprueba que el emplazamiento objeto de inters, se encuentra incluido como potencialmente contaminado, dado que la posibilidad de contaminar el suelo de las actividades que se han desarrollado en l es significativa. A este respecto es necesario concretar que en ningn momento se est calificando dicho emplazamiento como contaminado, ya que hasta la fecha no se ha registrado estudio alguno de caracterizacin de la calidad del suelo, en el que se incluya una toma de muestras, que as lo indique. Por lo tanto, habida cuenta de lo anteriormente expuesto, la confirmacin de existencia o ausencia de contaminacin del suelo requerira, de acuerdo a la Ley 3/1998 de 27 de febrero General de Proteccin del Medio Ambiente, una investigacin de la calidad del suelo. Esta investigacin incluira un estudio histrico en profundidad que determine los puntos con una mayor probabilidad de contaminacin, un programa de muestreo acorde a la fase anterior, y si es necesario, a un anlisis de riesgos. Todo ello con el fin de poder determinar la existencia o no de contaminacin en el suelo y analizar el riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Esperando que esta informacin le sea de utilidad, quedo a su disposicin para aquellas aclaraciones que pudieran necesitar al respecto. Reciba un cordial saludo,

Director General

COMENTARIOS AL ELEMENTO 10

Rev.: 1 Fecha: Pgina 1

de 2

A- EXPLICACIN A LA TABLA DE INVENTARIO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS


Cd. (0) Denominacin de la Sustancia (1) Principales Componentes (2) Estado fsico (3) Lmite de Exposicin Ocupacional (4) Componentes Peligrosos (5) TLV-TWA (6)
3

TLV-STEL (6)
3

Sustancias Inflamables (Si/No) (7)

Sustancia Peligrosa para el agua (Si/No) (8)

Consumo anual (kg) Ao: ____ (9)

Cantidad mxima de almacenamiento (10)

Lugar de empleo/rea (11)

Cantidad mxima de almacenamiento en el lugar de empleo (12)

Indicacin de peligro asociado (13)

ppm

mg/m

ppm

mg/m

Productos qumicos en bruto SP1 Acido sulfrico H2SO4 concentrado

H2SO4

SP2

P.ej. Acido Clorhdrico

HCl

HCl

3 Tn

Planta depuradora

3 Tn

[C]: Corrosivo [N]: Peligroso para el Medio Ambiente [Xi]: Irritante

Preparados SP3 Decapante R-X

Cloruro de metileno (99%)

Cloruro de metileno

1 Tn

Zona de decapado de bastidores

300 kg

[Xn]: Nocivo

(0) Cdigo o denominacin que la organizacin atribuye a la sustancia peligrosa (SP) en nmero correlativo (1) Denominacin de la sustancia se refiere al Nombre Comercial del producto o nombre qumico del producto (2) Principales componentes se refiere a las substancias que confieren el carcter de nocivo, peligroso, etc, al producto en cuestin (3) Estado fsico: Lquido (L), Slido (S) o Gas (G) (4) Lmites fijados por la normativa vigente sobre salud laboral (5) En la columna de componentes peligrosos se debe indicar el componente al que se refieren los datos posteriores de TLV-TWA y TLV-STEL (6), (7), (8) Estos valores estn recogidos en las Fichas de datos de Seguridad de los Productos facilitadas por los proveedores (9) Consumo Anual: Especificar en el encabezado el ao a que se refieren los datos (actualizar cuando se proceda a la revisin de la tabla de Inventario de Sustancias Peligrosas) (10) Especificar aqu la Cantidad mxima de este producto que su organizacin almacena (11) Especificar departamento/seccin donde se utiliza el producto (12) Cantidad mxima que se almacena en el departamento/seccin donde se utiliza el producto (13) Indicacin de peligro de acuerdo con la Directiva 93/21/CEE la Comisin, de 27 de Abril de 1993, por lo que se adapta, por decimoctava vez al progreso tcnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo, relativa a la aproximacin de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas en materia de clasificacin, envasado y etiquetado de preparados peligrosos y su transposicin a la legislacin espaola RD 1078/93, y sus modificaciones RD 1425/98, Orden de 20 de febrero de 1995 y RD 363/95. 1

COMENTARIOS AL ELEMENTO 10

Rev.: 1 Fecha: Pgina 2

de 2

B- EXPLICACIN A LAS HOJAS DE SEGURIDAD En este mismo elemento mostramos unos ejemplos de cmo recopilar informacin de inters en relacin a las sustancias y preparados peligrosos. Esta informacin ha sido extrada de las Fichas de datos de seguridad de los productos, peligrosos, que han sido solicitadas previamente al proveedor correspondiente en cada caso. Lo aqu propuesto, es una alternativa ms para presentar de forma clara y sencilla informacin de carcter relevante tanto para el Sistema de Gestin Medioambiental en cuanto a identificacin de peligros para el Medio Ambiente y actuacin en casos de vertido accidental y/o de incendios, como para el Sistema de seguridad y salud laboral en lo referente a medidas de primeros auxilios y protecciones individuales recomendadas. Los pictogramas o smbolos de peligro y de las seales de obligacin y de prohibicin empleados se incluyen en el CD-rom que se presenta en esta publicacin. F = Facilmente inflamable F + = Extremadamente inflamable

O = Comburente

T = Txico T+ = Muy txico

C = Corrosivo

Xn = Nocivo Xi = Irritante

N = Peligroso para el medio ambiente


EXPLOSIVO

E = Explosivo

Proteccin obligatoria de la vista

Proteccin obligatoria del oido

Proteccin obligatoria de las vas respiratorias

Proteccin obligatoria de las manos

Proteccin obligatoria de la cabeza

Prohibido fumar y encender fuego

Prohibido comer y beber Prohibido fumar Primeros auxilios

Estado de

ISP Elemento 10

Pgina 1 de 1

Inventario de sustancias peligrosas

Rev. 2

Lmite de Exposicin Ocupacional Cd. Denominacin de la Sustancia Principales Componentes Estado fsico Componentes peligrosos TLV-TWA ppm mg/m3 TLV-STEL ppm mg/m3

Sustancias inflamables (S/No)

Cantidad mx. Sustancia Consumo anual de peligrosa para el (kg) 1998 almacenamiento agua (S/No)

Lugar de empleo/rea

Cantidad mxima de Identificacin de almacena-miento peligro asociado en el lugar de empleo

Productos qumicos en bruto

Preparados

Hoja de Seguridad de Sustancias Peligrosas

Estado de revisin

SP 03
Elemento 10

Pgina

FOR 21

1 de 1

Denominacin: Cdigo en Inventario de Sustancias Peligrosas: SP3 DECAPANTE RX (CLORURO DE METILENO) IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS - Posibilidad de efectos irreversibles - Puede provocar efecto irritante de piel y mucosas (respiratorio, ocular, digestivo) - El contacto prolongado de la piel puede provocar sensacin de quemazn, seguida de sensacin de fro o insensibilidad que desaparecen al ceder el contacto. - Narctico suave, que en altas concentraciones puede provocar mareo, embriaguez, inconsciencia y muerte. A altas concentraciones pueden aparecer arritmias cardacas. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalacin: Trasladar al intoxicado al aire libre. Si no respira: respiracin artificial. Si respira con dificultad: oxigeno por personal cualificado (socorristas). Acudir al mdico. Contacto con la piel: Lavar con agua corriente bajo la ducha. Contacto con los ojos: Irrigar con agua corriente inmediata y continuamente, durante 15 min. Consulte a su mdico. Ingestin: No provocar el vmito. Acudir al mdico.

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO Emplear agua pulverizada o en forma de niebla. En caso de fuego, pueden aparecer productos de descomposicin peligrosos. En caso de incendio: Mantener los recipientes fros pulverizndolas con agua. No vaciar directamente las superficies calientes con agua debido al peligro de proyecciones. Utilizar equipo de respiracin autnoma y ropa protectora contra incendios.

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Evacuar la zona. Evitar que la fuga o derrame alcance alcantarillas y desages, o corrientes de agua prximas. Slo personal debidamente entrenado y protegido deber encargarse de la limpieza. Pequeo derrame: cubrir y empapar con material absorbente. Gran derrame: contener con un dique. Bombear a contenedores de metal cerrados y adecuadamente etiquetados.

MANIPULACIN Y ALMACENAMIENTO - No fumar durante la manipulacin del producto - Evitar inhalar vapores - Se desaconseja el uso de aire para descargar el producto de los recipientes o contenedores de transporte - Los vapores son ms pesados que el aire y se acumulan en zonas bajas - Almacenar en lugar fresco, ventilado, protegido de fuentes de ignicin y calor - Evitar acumulacin de cargas electrostticas - Nunca entre en zonas de indicio de existencia de vapores sin equipo de respiracin o solo: podra ser letal - Utilice gafas de seguridad ante el riesgo de salpicaduras y mascarilla o ventilacin insuficiente - Evite fuentes de temperatura elevada - Evitar: el aluminio como material de construccin de tanques, bombas, juntas, etc. PROTECCIN PERSONAL SIMBOLO E INDICACIN DE PELIGRO

X: Nocivo
Revisado y Aprobado: _____________________________ Fecha: _____________ Jefe de Seguridad

Hoja de Seguridad de Sustancias Peligrosas


Denominacin: Cdigo en Inventario de Sustancias Peligrosas: SP1 ACIDO SULFRICO IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS

Estado de revisin

SP 01
Elemento 10

Pgina

1 de 1

CONCENTRADO

Producto corrosivo, ataca y produce quemaduras muy graves por inhalacin, ingestin y contacto con la piel, los ojos y las mucosas. Muy peligroso para la vida acutica y las plantas en muy pequeas concentraciones.

PRIMEROS AUXILIOS Inhalacin: trasladar al efectado a un lugar ventilado y taparle con una manta. Avisar a un mdico. Ingestin: lavar la boca con gran cantidad de agua y beber gran cantidad de agua. No provocar el vmito. Avisar a un mdico. - Contacto con los ojos: lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos forzando los prpados a permanecer abiertos. Avisar a un mdico. - Contacto con la piel: quitar las ropas empapadas del producto y lavar las zonas afectadas con agua abundante y jabn durante al menos 15 minutos. Avisar a un mdico. EN CUALQUIERA DE LOS CASOS AVISAR O VISITAR AL MDICO INDICNDOLE LA NATURALEZA DEL PRODUCTO CAUSANTE DE LAS MOLESTIAS O LESIONES MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO

No es un producto inflamable, aplicar los medios de extincin adecuados al fuego producido Utilizar equipos suficientemente protegidos (trajes anticido)

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Evitar que el producto llegue a cauces pblicos o alcantarillado. En caso contrario avisar inmediatamente a las autoridades competentes. Absorber el vertido con tierra o arena y someter al absorbente a posterior tratamiento. Si no fuera posible diluir con gran cantidad de agua.

MANIPULACIN Y ALMACENAMIENTO

No fumar, comer o beber mientras se manipula el producto Almacenar en depsitos de acero al carbono o acero inoxidable. Pequeas cantidades pueden ser almacenadas en recipientes de plstico especiales. Se recomienda cubeto de retencin para fugas de producto. Evitar la manipulacin o almacenamiento con agua y productos bsicos y con aquellos que presenten reacciones peligrosas SIMBOLO E INDICACIN DE PELIGRO

PROTECCIN PERSONAL

C: Corrosivo

N: Peligroso para el Medio Ambiente

Revisado y Aprobado: _____________________________ Fecha: _____________ Jefe de Seguridad

COMENTARIOS AL ELEMENTO 11: REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Rev.: 2 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 1

Tal y como se indicaba en el captulo 3 del manual del SGMA y en conformidad con el requisito 4.3.2. de la norma ISO 14001, la organizacin debe establecer el mecanismo apropiado que le permita identificar los requisitos legales medioambientales vigentes, que le son de aplicacin y mantener dicha informacin actualizada al objeto de garantizar el cumplimiento de los mismos y poder planificar con tiempo sus esfuerzos e inversiones, incluso anticipndose a la legislacin de prxima aplicacin. Por otro lado, no debemos olvidar que la poltica medioambiental de la organizacin recoge el compromiso serio del cumplimiento de los requisitos legales de aplicacin, que pueden tener su origen tanto en leyes y reglamentaciones ambientales, como en licencias, permisos o autorizaciones legales. Por lo tanto, es obvio que la organizacin deba definir y mantener al da procedimientos oportunos para la identificacin y actualizacin de los citados requisitos legales medioambientales. Para ello, habr de tener presente que la legislacin puede proceder de distintos mbitos: europeo. estatal, autonmico e incluso local, lo que puede traducirse en una cierta complejidad a la hora de detectarla y manejarla. Si la identificacin y la actualizacin de los requisitos legales van a ser desarrolladas internamente por la propia organizacin suele ser de gran ayuda recurrir a la suscripcin a: - Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) - Boletn Oficial del Estado (BOE) - Boletines Oficiales Autonmicos (BOPV -en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco) - Boletines locales - Publicaciones sobre legislacin medioambiental (en ocasiones sectoriales) - Servicios ofertados por Asociaciones, Cmaras de Comercio, etc Existe otra alternativa para dar respuesta a este requisito y es de recurrir a la contratacin de un servicio externo especializado para el envo peridico de la legislacin que aplica a la organizacin, cuyo nivel de detalle y particularizacin puede negociarse. En este Elemento se propone una vez ms un ejemplo de cmo registrar aquellos requisitos legales medioambientales que le son de aplicacin a una empresa.

El contenido de este ejemplo no es del todo exhaustivo, sino orientativo. La tabla que se presenta queda abierta a modificacin, ampliacin, etc, ya que por un lado, pueden existir requisitos que aqu no hayan sido recogidos y por otro, porque no todos los requisitos aqu recogidos son de aplicacin para todas las empresas por igual. Ser obligacin y responsabilidad de cada empresa el ejecutar la tarea de identificacin de los requisitos que le sean verdaderamente de aplicacin y el asegurar el cumplimiento de los mismos.

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

1 de 42

Requisitos Actividades Clasificadas

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Proteccin del Art. Medio Ambiente del Pas Vasco (B.O.P.V nm. 59, de 27 45 de marzo de 1998) Realizar el Estudio de Impacto Ambiental

44, Las actividades recogidas en el Anexo I de la Ley 3/98 debern realizar un Estudio de Impacto Ambiental presentarlo a Viceconsejera de Medioambiente y el

Gobierno Vasco para su evaluacin. Este Organismo dictaminar si la Declaracin resulta positiva y establecer las medidas correctoras y el Plan de Vigilancia y Control Art. 57.3 oportunos. Adjuntar el Estudio a la solicitud de la Licencia de Actividad Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Proteccin del Art. 57 Medio Ambiente del Pas Vasco (B.O.P.V nm. 59, de 27 de marzo de 1998) Comprobar si la empresa est obligada a disponer de Licencia de Actividad segn el anexo II de la Ley 3/98 o por el contrario est exenta de la misma segn los Anexos I, II, y III del Decreto 165/1999 del Pas Vasco. Para nuevas actividades, es recomendable consultar con el Ayuntamiento sobre la idoneidad de la actividad a realizar en el emplazamiento seleccionado, y en cualquier caso el contenido de la memoria a entregar. Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Proteccin del Art. 57.2 Medio Ambiente del Pas Vasco (B.O.P.V nm. 59, de 27 En caso de ampliacin o modificacin substancial de las instalaciones ser necesario tramitar dicha ampliacin. Habr que elaborar el proyecto tcnico y memoria

Tramitar la solicitud de la Licencia de Actividad

Mantener la Licencia de Actividad Actualizada

de marzo de 1998)

pertinentes para entregarlos en el Ayuntamiento, previa consulta al mismo. Adoptar las medidas correctoras impuestas en la Licencia de Actividad Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Proteccin del Art. 61 Medio Ambiente del Pas Vasco (B.O.P.V nm. 59, de 27 de marzo de 1998) La propia licencia de actividad incorpora las medidas correctoras que debe cumplir la actividad en su

funcionamiento Previamente habr que solicitar por escrito la inspeccin del Tcnico Municipal para que compruebe la implantacin de las medidas correctoras.

Obtener el Acta de Comprobacin expedida por el Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Proteccin del Art. 61.2 tcnico municipal competente del cumplimiento de las Medio Ambiente del Pas Vasco (B.O.P.V nm. 59, de 27 medidas correctoras de marzo de 1998)

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

2 de 42

Requisitos

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones Su solicitud est supeditada a la obtencin de la Licencia de Actividad y previa comprobacin del cumplimiento de las medidas correctoras impuestas en dicha Licencia de Actividad.

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Proteccin del Art. 61 Tramitar la solicitud de la Licencia de Apertura Medio Ambiente del Pas Vasco (B.O.P.V nm. 59, de 27 de marzo de 1998)

Decreto 5/1996, de 9 de enero, por el que se aprueba el Art. 11 Inscribirse en el Registro de Establecimientos Reglamento regulador del registro de Establecimientos Industriales de la CAPV (BOPV, n 27, de 7 de febrero de 1996) Real Decreto 697/95, de 28 de abril, por el que se Art. 9 aprueba el Reglamento del registro de Establecimientos Industriales de mbito estatal.

Industriales del Departamento de Industria y obtener la Actas de Puesta en Servicio que le sean de aplicacin

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

3 de 42

Requisitos Adoptar Medidas de autoproteccin para prevencin de accidentes graves y limitar sus consecuencias

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones Los titulares de las actividades que posean sustancias peligrosas en cantidades superiores o iguales a las que aparecen en la columna 2 del Anexo I del Real Decreto 1254/99 deben establecer las medidas de autoproteccin necesarias para prevenir los accidentes mayores y para limitar sus consecuencias.

Real Decreto 1254/99, de 16 de julio, por el que se Art. 5 aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (BOE, n 172, de 20 de julio de 1999)

Riesgo de Accidentes Mayores

Notificar a Delegacin Territorial de Industria, la informacin y los datos requeridos, mantenindolos actualizados

Real Decreto 1254/99, medidas de control de riesgos

Art. 6

El Real Decreto 1254/99 distingue diferentes plazos segn el tipo de industria: 1-Para nuevos establecimientos, antes de que inicien su construccin, en el plazo que determine la Delegacin Territorial de Industria de la Comunidad Autnoma 2-Para establecimientos existentes que no estn sujetos a lo dispuesto en el R.D. 886/1988 sobre prevencin de accidentes mayores y en el R.D. 952/1990 que completa al anterior, a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto 1254/99, el plazo es el 20 de julio de 2000. 3-Para establecimientos existentes que s estn sujetos a lo dispuesto en el R.D 886/1988. y en el R.D. 952/1990 a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto 1254/99, el plazo es el 20 de enero de 2000

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

4 de 42

Requisitos Definir y documentar una Poltica de Prevencin de Accidentes Graves

Referencia Legal o Fuente Real Decreto 1254/99, medidas de control de riesgos

Artculo Art. 7

Observaciones Respetando los siguientes plazos (**): 1-Para nuevos establecimientos, antes de que inicien su construccin, en el plazo que determine la Delegacin Territorial de Industria de la Comunidad Autnoma 2-Para establecimientos existentes que no estn sujetos a lo dispuesto en el R.D. 886/1988 sobre prevencin de

accidentes mayores y en el R.D. 952/1990 que completa al anterior, a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto 1254/99, el plazo es el 20 de julio de 2002. 3-Para establecimientos existentes que s estn sujetos a lo dispuesto en el R.D 886/1988. y en el R.D. 952/1990 a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto 1254/99, el plazo es el 20 de julio de 2001 Elabora un Plan de Emergencia Interior y tenerlo a disposicin por si algn Organo Competente pudiera solicitarlo Elaborar Informe de Seguridad y presentarlo junto con el Plan de Emergencia Interior a la Delegacin Territorial de Industria. Actualizarlo si hay cambios y/o cada 5 aos mnimo Real Decreto 1254/99, medidas de control de riesgos Art. 9 Requisito aplicable a empresas que poseen sustancias peligrosas en cantidades superiores o en iguales a las que aparecen en la columna 3 del Anexo I del R.D.1254/99 Consultar tambin Anexo III del R.D.1254/99 y Respetar los Plazos arriba indicados con (**). Real Decreto 1254/99, medidas de control de riesgos Art.11 Consultar Anexo III del Real Decreto 1254/99. Respetar los plazos arriba indicados con (**)

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

5 de 42

Requisitos Informar y apoyar a la Direccin de Atencin de

Referencia Legal o Fuente Real Decreto 1254/99, medidas de control de riesgos

Artculo Art.11.3

Observaciones Requisito aplicable a empresas que poseen sustancias peligrosas en cantidades superiores o en iguales a las que aparecen en la columna 3 del Anexo I del R.D.1254/99 Respetar los Plazos arriba indicados con (**).

Emergencias del Departamento de Interior, para que elaboren los Planes de Emergencia Exterior

Art.11.4.5 La .

Direccin

de de

Atencin Interior

de

Emergencias los Planes

del de

Departamento

elaborar

emergencia Exterior. Colaborar con la Direccin de Atencin de Real Decreto 1254/99, medidas de control de riesgos Art. 13 Requisito aplicable a empresas que poseen sustancias peligrosas en cantidades superiores o en iguales a las que aparecen en la columna 3 del Anexo I del R.D.1254/99

Emergencias del Departamento de Interior, para informar a las personas que pudieran verse afectadas por un accidente grave Poner a disposicin del pblico un Informe de Seguridad Real Decreto 1254/99, medidas de control de riesgos Art.13

Requisito aplicable a empresas que poseen sustancias peligrosas en cantidades superiores o en iguales a las que aparecen en la columna 3 del Anexo I del R.D.1254/99

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

6 de 42

Requisitos Identificar los focos emisores y clasificarlos en Grupo A, B o C por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA) ---

Referencia Legal o Fuente

Artculo ---

Observaciones Paso previo ya que la documentacin a presentar ser diferente segn quede clasificada la empresa para cada grupo A, B o C.

Inscripcin en el Registro de la Oficina Territorial de Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevencin y Art. 8.1 y Las actividades industriales comprendidas en los Grupos A Industria como Empresa Potencialmente correccin de la contaminacin atmosfrica industrial 17 y B debern presentar para su instalacin, ampliacin, modificacin o traslado un proyecto sobre emisiones atmosfricas suscrito por tcnico competente autorizado y visado por el Colegio oficial que corresponda, en el que recoja el cumplimiento de las condiciones precisas para limitar la contaminacin atmosfrica. Para las actividades del Grupo C bastar con que presenten, ante la Oficina Territorial de Industria, una declaracin formal de que su proyecto de instalacin, ampliacin, modificacin o traslado se ajusta a las disposiciones legales sobre emisin de contaminantes a la atmsfera. Solicitar la Autorizacin de puesta en marcha cmo Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevencin y Art. 17 actividad potencialmente contaminadoras de la correccin de la contaminacin atmosfrica industrial Si se realizan modificaciones de materias primas, procesos o sistemas de depuracin que pueda dar lugar a un

Contaminadora de la Atmsfera clasificada como (BOE, n 290 de 3 de diciembre de 1976) Emisiones Atmosfricas Grupo A, B o C

atmsfera en la Oficina Territorial de Industria. Mantener la Autorizacin actualizada

aumento de la cantidad de contaminantes, se ha de poner en conocimiento de las Oficinas Territoriales de Industria La autorizacin de puesta en marcha puede tener carcter provisional para realizar pruebas en garanta del correcto funcionamiento de la actividad

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

7 de 42

Requisitos

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones La periodicidad se establece tambin en la Autorizacin de puesta en marcha. Para el grupo A: cada 2 aos Para el grupo B: cada 3 aos Para el grupo C: cada 5 aos

Inspecciones Peridicas Reglamentarias realizadas Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevencin y Art. 21 por Organismos de Control Autorizados (OCA) correccin de la contaminacin atmosfrica industrial

Realizar Autocontroles peridicos de las emisiones

Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevencin y Art. 29 correccin de la contaminacin atmosfrica industrial

La periodicidad se establece en el Decreto 833/1975: Cada 15 das para los focos del Grupo A Con la periodicidad que se seale para los focos del Grupo B y Grupo C

Cumplimiento lmites de emisin

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se Art. 56 desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre. (BOE, n 96 de 22 de abril de 1975)

Los lmites de emisin se imponen para cada foco emisor. Los parmetros dependen de la actividad si bien los normalmente regulados son: partculas, xidos de nitrgeno y dixido de azufre.

Cumplimentar el Libro de registro de mediciones de Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevencin y Art. 33 las emisiones y archivarlo durante 5 aos como correccin de la contaminacin atmosfrica industrial mnimo Designar atmosfrica un Responsable interno de proteccin Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevencin y Art. 37 correccin de la contaminacin atmosfrica industrial

Ha de estar sellado y diligenciado en las Oficinas Territoriales de Industria. En l se recogern los resultados de las mediciones y anlisis de los contaminantes. Slo en empresas clasificadas o pertenecientes a los

Grupos A y B con una plantilla superior a 250 trabajadores

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

8 de 42

Requisitos Solicitar Concesin Administrativa de Captacin Captacin de Aguas Superficiales

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones Presentar ante el Organismo de Cuenca Correspondiente (Servicio Territorial de la Direccin de Aguas del

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE, nm. 189, Art. 57 de 8 de agosto de 1985) modificada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. 298 de 14 de diciembre)

Departamento de Transportes y Obras Pblicas del Gobierno Vasco, Confederacin Hidrogrfica del Norte o

Reglamento de Dominio Pblico Hidrulico, aprobado por Art. 104 y Confederacin Real Decreto 849/86, de 11 de abril (BOE 103 de 30 de sgts. abril)

Hidrogrfica

del

Ebro)

la

solicitud

sealando: peticionario, destino del aprovechamiento, caudal, corriente, trmino municipal y descriptivo,

justificacin del caudal solicitado y plano de ubicacin (art. 130 R.D.P.H.) Si el caudal solicitado supera los 2 l/sg., adicionalmente de deber presentar Proyecto subscrito por tcnico competente(Art. 128 R.D.P.H.) Si excediera de 5 l/sg. Deber solicitarse la apertura de concurso de Proyectos Mantener la Concesin Administrativa actualizada Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE, nm. 189, Art. 62 de 8 de agosto de 1985) modificada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. 298 de 14 de diciembre) En caso de que se produzcan modificaciones en las caractersticas esenciales de la concesin (tiutlar, punto de toma, caudal, destino) solicitar su autorizacin al

Organismo de Cuenca correspondiente. Reglamento de Dominio Pblico Hidrulico, aprobado por Art. 143 Real Decreto 849/86, de 11 de abril (BOE 103 de 30 de abril)

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

9 de 42

Requisitos Solicitar Inscripcin en el Registro de Aguas

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones Para captaciones de manantiales o pozos ubicados en la misma finca a la que van destinadas las aguas, cuando no se superan los 7000 m3 anuales, no es necesario solicitar concesin de captacin, es suficiente con que el propietario

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE, nm. 189, Art. 52 de 8 de agosto de 1985) modificada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. 298 de 14 de diciembre)

Reglamento de Dominio Pblico Hidrulico, aprobado por Art. 84 y solicite su inscripcin como uso privativo por disposicin Real Decreto 849/86, de 11 de abril (BOE 103 de 30 de sgts. Captacin de Aguas de Pozo o Manantial abril) legal, presentando la siguiente documentacin: documento acreditativo de la propiedad de la finca, justificacin de los caudales , descripcin de las obras, destino, trmino municipl y territorio histrico. Solicitar Concesin Administrativa de Captacin Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE, nm. 189, Art. 57 de 8 de agosto de 1985) modificada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. 298 de 14 de diciembre) Si el caudal total anual supera los 7.000 m3 anuales o se trata de manantiales o pozos ubicados en fincas diferentes de aquella a la que se destinan las aguas, deber tramitarse como una captacin de aguas superficiales (Art. Reglamento de Dominio Pblico Hidrulico, aprobado por Art. 93 Real Decreto 849/86, de 11 de abril (BOE 103 de 30 de abril) Mantener la Concesin Adiministrativa actualizada Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE, nm. 189, Art. 62 de 8 de agosto de 1985) modificada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. 298 de 14 de diciembre) En caso de que se produzcan modificaciones en la titularidad de la finca o en las caractersticas del aprovechamiento se comunicar al Organismo de Cuenca correspondiente, bien para autorizar las modificaciones, 128 y 130 del R.D.P.H.)

Reglamento de Dominio Pblico Hidrulico, aprobado por Art. 85.3 bien para tramitar como nueva concesin segn proceda. Real Decreto 849/86, de 11 de abril (BOE 103 de 30 de y 144 abril)

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

10 de 42

Requisitos Solicitar la Autorizacin de Vertido a cauce pblico

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones Se solicitar en el Servicio Territorial de la Direccin de Aguas del Departamento de Transportes y Obras Pblicas del Gobierno Vasco, presentando la siguiente del titular,

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE, nm. 189, Art. 246 de 8 de agosto de 1985) modificada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. 298 de 14 de diciembre)

documentacin: Reglamento de Dominio Pblico Hidrulico, aprobado por Real Decreto 849/86, de 11 de abril (BOE 103 de 30 de abril) Caudales, contemplado,

Instancia con los del

datos

Localizacin

vertido,

Tratamiento

Proyecto de depurtacin suscrito por

tcnnico competente con plano de ubicacin del vertido en el cauce, Plan de regularizacin con Programa concreto

Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de Regularizacin y Control de Vertidos (BOE de 21 de abril) Vertidos a Cauce Pblico Mantener la Autorizacin actualizada Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE, nm. 189, Art. 93. 2 de 8 de agosto de 1985) modificada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. 298 de 14 de diciembre)

para la realizacin de actuaciones pendientes en el caso de empresas ya existentes que incumplen la normativa. La Autorizacin tiene un periodo mximo de validez de 4 aos, tras el cual ser revisado y, en su caso, renovado por otro periodo de igual duracin. Solicitar modificacin de la autorizacin en caso de que se produzcan variaciones

Reglamento de Dominio Pblico Hidrulico, aprobado por Art. 251.g significativas en las caractersticas de los vertidos en Real Decreto 849/86, de 11 de abril (BOE 103 de 30 de abril) Realizar la Declaracin Peridica que figure en la Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de Art. 3 Autorizacin Regularizacin y Control de Vertidos (BOE de 21 de abril) cuanto a los caudales, composicin, equipamiento de depuracin o punto de vertido. La declaracin se har peridicamente al Servicio

Territorial de Aguas y se analizarn caudal y composicin del efluente. Dicho anlisis ser realizado por entidades homologadas a tal efecto.

Remitir la Declaracin Anual de incidencias del Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de Art. 3 sistema de tratamiento y de los resultados obtenidos Regularizacin y Control de Vertidos (BOE de 21 de abril) en la mejora del vertido a la Direccin de Aguas

La declaracin se dirigir a la Direccin de Aguas dentro del primer trimestre de cada ao.

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

11 de 42

Requisitos Pagar Canon de Control de Vertidos

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones Su clculo se hace en funcin de la carga contaminante

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE, nm. 189, Art. 105 de 8 de agosto de 1985) modificada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. 298 de 14 de diciembre)

Solicitar el Permiso de Conexin al Colector Vertidos a Colector Cumplir condiciones tcnicas

Disposiciones etc)

del

correspondiente

propietario

del --

En primer lugar habr que investigar quin es el propietario ltimo de la red de saneamiento a la que se est o va a conectarse En caso de que se modifique el caudal o la carga

colector (Ayuntamiento, Polgono Industrial, Consorcio,

Cumplir el Programa de Vigilancia y Control

significativamente, habr que revisar la concesin del permiso de vertido.

Pagar Tasa de Saneamiento Solicitar Concesin Administrativa Ley 22/1988, de 28 de julio de costas (BOE, n 181, de Art. 64 29 de julio de 1988) Art. 146 Solicitar autorizacin administrativa ante la Demarcacin de Costas.

Captacin de Aguas Marinas

Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecucin de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. (BOE, n 297, de 12 de diciembre de 1989) Inscripcin en el Registro de usos del dominio pblico Ley 22/1988, de 28 de julio de costas (BOE, n 181, de Art. 37.3 martimo terrestre. 29 de julio de 1988) Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecucin de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. (BOE, n 297, de 12 de diciembre de 1989) Art. 79.3

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

12 de 42

Requisitos Mantener la Concesin Administrativa actualizada

Referencia Legal o Fuente Ley 22/1988, de 28 de julio de costas

Artculo

Observaciones

Arts.76 c) En caso de que se produzcan modificaciones y 77

Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se Art. 156 aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecucin de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Solicitar si afecta a dominio- la concesin en Decreto 196/97, de 29 de agosto, Proteccin del Medio Arts. 6, 7 Solicitar en caso de no tener autorizacin o en el caso de dominio pblico martimo-terrestre, y si afecta a ambiente. Regula el procedimiento para la tramitacin de y 12 zona de servidumbre de proteccin- solicitar la autorizaciones de vertido al dominio pblico martimoautorizacin de uso en zona de servidumbre de terrestre y de uso en zona de servidumbre de proteccin. proteccin a la Viceconsejera de Medio Ambiente del (BOPV, n 181, de 23 de septiembre de 1997) Gobierno Vasco. tenerla, si existen variaciones de las condiciones en las que se otorg. Tendr que presentarse un proyecto por triplicado, una memoria justificativa y descriptiva, planos de situacin, informacin fotogrfica de la zona y presupuesto con la valoracin de las unidades de obra y partidas ms significativas. Si las actividades que se proyectan pueden producir alteraciones importantes del dominio pblico martimo - terrestre, ser necesaria una evaluacin previa Vertidos Tierra-Mar de sus efectos. Solicitar la Autorizacin de Vertido tierra mar Decreto 196/97, de 29 de agosto, Proteccin del Medio Arts. 13 y Solicitar en Viceconsejera de Medio Ambiente del ambiente. Regula el procedimiento para la tramitacin de 14 autorizaciones de vertido al dominio pblico martimoterrestre y de uso en zona de servidumbre de proteccin. Gobierno Vasco. En el caso de vertidos contaminantes, se deber justificar previamente la imposibilidad o dificultad de aplicar una solucin alternativa para eliminar o tratar dichos vertidos. Adjuntar documentacin por cuatriplicado

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

13 de 42

Requisitos Cumplimiento impuestas de las Condiciones

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones Entre las condiciones se establece el elaborar un informe anual y remitirlo a Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco que recoger el inventario de vertidos de sustancias peligrosas, los puntos donde se realizan stos, dispositivos de dispersin, cumplimiento de los valores lmite u objetivos de calidad, programas de reduccin de la contaminacin, etc.

Tcnicas Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se Art. 115 aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecucin de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. (BOE, n 297, de 12 de diciembre de 1989) Decreto 196/97, de 29 de agosto, Proteccin del Medio Art.24 ambiente. Regula el procedimiento para la tramitacin de autorizaciones de vertido al dominio pblico martimoterrestre y de uso en zona de servidumbre de proteccin.

Cumplimiento de lmites de vertido (programa de Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se Art. 117 vigilancia y control) aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecucin de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. (BOE, n 297, de 12 de diciembre de 1989)

Ser establecido por la Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco en las autorizaciones de vertido.

Pago del Canon de vertido y/o tasa de saneamiento

Ley 22/1988, de 28 de julio de costas (BOE, n 181, de Art. 85 29 de julio de 1988) .

Su clculo se hace en funcin de la carga contaminante

Poner los residuos a disposicin del Ayuntamiento

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (B.O.E. nm, Art.20.1 96, de 22 de abril de 1998)

Cumplimiento de las Ordenanzas Municipales en lo relativo a horarios, lugares de depsito, condiciones de recogida etc. En caso de entregar algunos RSU a un gestor autorizado para su reciclado o valoracin se debera informar de ello al Ayuntamiento

Residuos Asimilables a Urbanos

Proporcionar a las Entidades locales informacin sobre la cantidad y caractersticas de los Residuos Asimilables Urbanos

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (B.O.E. nm, Art. 20.2 96, de 22 de abril de 1998)

Para el caso aquellos Residuos Asimilables Urbanos que por sus caractersticas en el especiales, puedan producir o

trastornos

transporte,

recogida,

valoracin

eliminacin, ser obligatorio

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

14 de 42

Requisitos Adoptar medidas para eliminar o reducir las

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones En caso de que los Residuos Asimilables Urbanos presenten caractersticas dificultando su que los hagan peligrosos, o

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (B.O.E. nm, Art. 20.2 96, de 22 de abril de 1998)

caractersticas peligrosas del residuo o depositarlo en la forma y lugar adecuados

transporte,

recogida,

valoracin

eliminacin, el Ayuntamiento podr imponer medidas previas a la recogida u obligar a los poseedores de los mismos a gestionarlos por si mismos. Inscripcin en el Registro de Productores de residuos Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestin de Art. 16 residuos inertes e inertizados (B.O.P.V nm, 239, de 19 industriales inertes de diciembre de 1994) Todo productor de residuos industriales inertes debe Inscribirse en el Registro de Productores de Residuos Industriales Inertes en la Viceconsejera de Medio

Ambiente del Gobierno Vasco

Residuos Industriales Inertes

Solicitar Documento de Aceptacin de Residuos Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestin de Art. 12.2 Industriales Inertes y conservarlo durante al menos 5 residuos inertes e inertizados aos

Solicitar el Documento de Aceptacin al titular del vertedero al que se enva el residuo o al gestor autorizado que lo recoge. y remitir una copia a Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Este documento

debidamente cumplimentado deber conservarse durante un perodo no inferior a cinco aos. El Documento de Aceptacin se debe cumplimentar cada vez que se soliciten los servicios de una nuevo gestor autorizado Cumplimentar Documentos de Control y Seguimiento Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestin de Arts. 12.1 Cumplimentar junto con el gestor autorizado el Documento residuos inertes e inertizados y 13 de Control y Seguimiento y remitir una copia a y conservarlos durante al menos 5 aos Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. El Documento de control y Seguimiento se debe cumplimentar cada vez que se realiza la gestin de residuos industriales inertes

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

15 de 42

Requisitos

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones Los productores de Residuos Peligrosos cuya cantidad sea inferior a 10 Tn/ao pueden solicitar la Inscripcin en el Registro de Pequeos Productores de Residuos Peligrosos a la Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Este Organo podr denegar conceder la Inscripcin segn la cuanta y los riesgos que representen los Residuos Peligrosos generados.

Inscripcin en el Registro de pequeos Productores Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, modificado por el Art. 22 de Residuos Peligrosos Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. (B.O.E. nm, 182, de 30 de julio de 1988)

Solicitar la Autorizacin como productor de Residuos Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, (B.O.E. nm, Art. 9 Peligrosos 96, de 22 de abril de 1998)

Los productores de Residuos Peligrosos cuya cantidad supere las 10 Tn/ao, afectados por lo establecido en el Artculo 9 de la Ley 10/98 deben solicitar la Autorizacin de

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, modificado por el Arts. 10 y Productor de Residuos Peligrosos en Viceconsejera de Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. Identificar los residuos que se generan y segregarlos Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, 11 Art. 21 Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Evitar particularmente aquellas mezclas de residuos peligrosos que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestin. Mantener los residuos en condiciones adecuadas de Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, modificado por el Arts. 13, Envasado y etiquetado en la forma reglamentariamente higiene y seguridad, correctamente envasados, Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 14 y 15 establecida.

Residuos Peligrosos

en origen evitando su mezcla.

etiquetados y almacenados sin crear riesgos para el medio ambiente. Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, Cumplir el plazo mximo de almacenamiento. Llevar un Registro de residuos peligrosos. Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, modificado por el Arts. 16 y Considerar origen, cantidad, naturaleza , cdigo, fecha de Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 17 cesin, pretratamientos, inicio y fin de almacenamiento, tratamientos, etc. Art. 3.N Almacenamiento por un tiempo mximo de 6 meses.

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

16 de 42

Requisitos

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones

Disponer del Documentos de Aceptacin del residuo Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, modificado por el Arts. 20 y Antes de realizar la entrega de residuos peligrosos a un peligroso expedido por el gestor autorizado Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 41.A gestor por vez primera deber disponerse de un documento de aceptacin por parte del gestor para cada uno de los residuos peligrosos. Notificacin previa a Viceconsejera de Medio Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, modificado por el Art.41.C Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. Con diez das de antelacin (Art.41.C). relativo a traslados transfronterizos (Art.41.B) Entregarlos a un gestor autorizado de residuos para Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, su reciclado o valorizacin, en todos los casos posibles, o su eliminacin. Art.11 21.D y Para llevar a cabo la gestin de los residuos debe suministrarse a las empresas gestoras autorizadas toda la informacin necesaria para su adecuado tratamiento o eliminacin. Cumplimentar los documentos de control y Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, modificado por el Art.16.3 Art.41.E Art. 21 Control y seguimiento desde el lugar de produccin hasta los centros de recogida, tratamiento o eliminacin. As mismo debe comunicar inmediatamente los casos de desaparicin, prdida o escape de los Residuos Peligrosos. No entregar RPs a transportistas que no renan los Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, modificado por el Art. 21 requisitos exigidos por la legislacin vigente sobre el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. transporte de mercancas peligrosas Adicionalmente, el transportista de RPs que acte como mero intermediario ha de notificar (por escrito) al rgano competente en materia medioambiental de la CAPV el

Ambiente del traslado de residuos.

y Art.41.B En el caso de exportacin de RPs es de aplicacin lo

seguimiento de los residuos y conservarlos mnimo 5 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. aos

desarrollo de dicha actividad (segn establecen los Artculos 22 y 15 de la Ley 10/1998, de 21 de abril de residuos). Realizar la Declaracin anual de Residuos Peligrosos Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, Art.21.E Quedan eximidas de esta obligacin las empresas inscritas

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, modificado por el Arts. 18 y en el Registro de pequeos productores de RP`s (segn Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 19 establece el Artculo 22 del RD 8333/1988).

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

17 de 42

Requisitos

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones Los productores de Residuos Peligrosos debern elaborar y remitir a Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco un estudio de minimizacin de dichos residuos por unidad producida, comprometindose a reducir la

Realizar un Estudio de Minimizacin de Residuos Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se Disposici Peligrosos modifica el reglamento para la ejecucin de la ley n 20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Txicos y adicional Peligrosos, aprobado por Real Decreto 833/1988, de 20 segunda de julio (B.O.E. nm, 160, de 5 de julio de 1997)

produccin de residuos peligrosos, en la medida de sus posibilidades.

Clasificacin como Pequeo Productor o Gran

Decreto 259/1998, de 29 de septiembre por el que se Art.2.M regula la gestin de aceite usado en la CAPV (B.O.P.V. nm, 199, de 20 de octubre de 1998)

Pequeo Productor de Residuos Peligrosos, persona fsica o jurdica que genera una cantidad de aceite igual o inferior a 20 Tn/ao, o produzcan aceite usado junto con otros Residuos Peligrosos en una cantidad total igual o inferior a 10 Tn/ao. Debern formalizar su Pequeo Productor Inscripcin como

Aceites usados

Productor de residuos peligrosos

en la Viceconsejera de Medio

Ambiente del Gobierno Vasco. Gestin a travs de Recogedor Autorizado Decreto 259/1998, de 29 de septiembre por el que se Art.8.4 regula la gestin de aceite usado en la CAPV Posible slo si se es Pequeo Productor. Deber adems, cumplimentar el Justificante de Entrega de Aceite Usado y archivarlo durante al menos un perodo de cinco aos. Gestin a travs de Gestor Autorizado Decreto 259/1998, de 29 de septiembre por el que se Art.8.4 regula la gestin de aceite usado en la CAPV Requisito aplicable a Gran Productor. Deber adems, cumplir las obligaciones establecidas para los productores de Residuos Peligrosos (consultar: Residuos Peligrosos). Toma de muestras y analticas de aceite usado Decreto 259/1998, de 29 de septiembre por el que se Art. 8.2 regula la gestin de aceite usado en la CAPV Tanto los Pequeos Productores como los Grandes Productores de Aceite Usado previo envo a gestor debern someter el aceite usado a la comprobacin de la conformidad de sus caractersticas fisico-qumicas en OLEAZ (Centro Oficial de Aceites Usados del Gobierno Vasco).

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

18 de 42

Requisitos

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones

Comunicar a la Viceconsejera de Medio Ambiente Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se Arts. las caractersticas de los equipos y cantidades de establecen medidas para la eliminacin y gestin de los 3.4 y 5 PCBs y PCTs de que se dispone, y las previsiones PCBs, PCTs y aparatos que los contengan. (BOE n 206 de descontaminacin o eliminacin para los prximos de 28/08/99) tres aos

4, Obligatorio para todos aquellos que posean aparatos sometidos a inventario por el Real Decreto, con

anterioridad a septiembre de 2000.

Descontaminacin o eliminacin de transformadores Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se Arts. 3.1 Se efectuar con anterioridad al 1 de enero de 2011.

PCB`s y PCTs

de PCBs, con las caractersticas que se sealan en el establecen medidas para la eliminacin y gestin de los y 5.1 Real Decreto y comunicacin a Viceconsejera de PCBs, PCTs y aparatos que los contengan. (BOE n 206 Medio Ambiente Cumplimiento de normas de etiquetado de 28/08/99) y Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se Arts. 7 y Asimismo, se debern poner etiquetas en las puertas de los establecen medidas para la eliminacin y gestin de los 10 PCBs, PCTs y aparatos que los contengan. (BOE n 206 de 28/08/99) locales donde se encuentren los aparatos con pcbs. Marcar los aparatos con PCBs que hayan sido

almacenamiento de PCBs y PCTs

descontaminados. Comunicar a la Viceconsejera de Medio Ambiente. Las operaciones de mantenimiento y manipulacin, que afecten al fluido aislante, adjuntando anlisis justificativo de la concentracin en PCBs en el mes siguiente a su realizacin.

Residuos sanitarios

Identificar y clasificar el residuo en el grupo I, II III.

Decreto 313/1996, de 24 de Diciembre por el que se Art. 3 regula las condiciones de gestin de los residuos sanitarios en la CAPV (B.O.P.V. nm, 13, de 21 de enero de 1997)

Entrega de los RS de Grupo II y III a gestor autorizado para su recogida y posterior tratamiento

Decreto 313/96de 24 de diciembre por el que se regulan Art. 20. 3 las condiciones para la gestin de los residuo sanitarios en la CAPV

La interpretacin y aplicacin de dicho Decreto debe hacerse teniendo en cuenta las caractersticas y cantidades de los residuo sanitarios generados en la actividad industrial.

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

19 de 42

Requisitos

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones
Limitar la presencia de metales (excepto para paletas y cajas de plstico en cadena cerrada y controlada de acuerdo a la Orden 21 de octubre de 1999, por la que se establecen las condiciones de no aplicacin de los niveles de concentracin de metales pesados

Cumplir los requisitos de fabricacin de envases y Real Decreto 782/98 de 30 de abril para el desarrollo y Art.13 embalajes o materias primas para envases ejecucin de la Ley 11/97 de envases y residuos de envases (BOE n104, de 1 de mayo de 1998)

Envases y residuos de envases

establecidos en el artculo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases, a las cajas y paletas de plstico reutilizables que se utilicen en cadena cerrada y controlada (BOE, n 264, de 5 de noviembre de 1999) Anexo 2 Fabricar y disear envases optimizados en forma, volumen y peso para favorecer reutilizacin y

valorizacin Art. 14 Identificar en funcin del material del envase

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

20 de 42

Requisitos
Acogerse a uno de los tres Sistemas de Gestin

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones
Cuando la empresa sea responsable de la puesta en el mercado de productos envasados se deber acoger a uno de los siguientes sistemas: y 1 .- Sistema de depsito, devolucin y retorno que requiere - Notificar a la Comunidad Autonoma del sistema al que se acoge - Cobro de un depsito por envase y aceptacin del retorno del envase devolviendo el depsito - Incorporar del smbolo del Sistema ( El poseedor final es el propio envasador) 2.- Envases industriales y comerciales:

RD 782/98 de 30 de abril de desarrollo de la ley 11/97

Art.

18.2

6.2. a y b Ley 11/97 de 24 de abril de Envases y Residuos de Art. 6.1 envases. (BOE, n 99 de 25 de abril de 1997)

RD 782/98 de 30 de abril de desarrollo de la ley 11/97 Art. 18.2

- Notificar a todas las Comunidades Autnomas donde ponga al mercado los productos envasados el sistema al que se acoge

Art. 18.1

Explicitar en el documento de compra-venta del

producto envasado que el poseedor final del residuo del envase es el consumidor final. Ley 11/97 de 24 de abril de Envases y Residuos de Art. 10 envases . (BOE, n 99 de 25 de abril de 1997) 3.- Sistema Integrado de Gestin (S.I.G.). Aportar en funcin del tipo de envase y cantidad

puesta en el mercado la cantidad acordada con el S.I.G - Incorporar el smbolo del S.I.G. (El poseedor final del residuo de envase es el S.I.G.)

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

21 de 42

Requisitos

Referencia Legal o Fuente

Artculo
Art. 15.1

Observaciones
Suministro de Informacin con periodicidad anual. El poseedor final del envase y residuo de envase en cada caso (S.I.G., empresa consumidora final, y empresa acogida al sistema de depsito, devolucin y retorno), debe informar a la Viceconsejera de Medio Ambiente antes del 31 de marzo sobre: - la procedencia de envases y residuos de envases por materiales (plstico, madera, etc) - la gestin aplicada a cada uno de los materiales Las empresas acogidas al S.I.G. proporcionarn al mismo antes del 28 de febrero, informacin sobre la cantidad de envases puestos en el mercado durante el ao anterior

Suministro de informacin a Viceconsejera de Medio RD 782/98 de 30 de abril de desarrollo de la ley 11/97 Ambiente del Gobierno Vasco

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

22 de 42

Requisitos

Referencia Legal o Fuente

Artculo
Art. 3

Observaciones
Para envasadores que pongan en el mercado cantidades superiores a las recogidas en RD 3.1, ser obligatorio la elaboracin de Planes Empresariales de Prevencin de Residuos de Envases de periodicidad trienal y aprobados por el rgano Ambiental competente de las Comunidades Autnomas Contenidos del Plan Empresarial de Prevencin: -Objetivos de prevencin cuantificados -Medidas previstas para alcanzarlos -Mecanismos de control en base a relacionados en RD 3.2 -Declaracin de envases indicadores

Elaborar un Plan de Empresarial de Prevencin de RD 782/98 de 30 de abril de desarrollo de la ley 11/97 Residuos de envases y/o la Declaracin de Envases

Los envasadores que no pongan en el mercado las citadas cantidades debern entregar una Declaracin de envases. Contenido de la Declaracin de Envases: Peso y nmero de envases desglosados por materiales puestos en el mercado en Kilogramos en Comunidades Autonomas, Unin Europea, y resto del mundo

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

23 de 42

Requisitos Almacenamiento de Productos Quimicos (APQ) Reglamento General Inscripcin provisional de la instalacin, requiere:

Referencia Legal o Fuente Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, sobre

Artculo

Observaciones Antes de la iniciacin de las obras de la instalacin, se realizar una inscripcin provisional en el Registro del Departamento de Industria del Gobierno Vasco, que requiere adjuntar un Proyecto firmado por Tcnico competente y visado por el Colegio Oficial que

Almacenamiento de Productos Qumicos (BOE, n90, 14 -Proyecto firmado por tcnico competente y visado de abril de 1980) por el Colegio Oficial correspondiente Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre de 1983 por Art. 3 el que se modifica el RD 668/1980 (BOE n 43, 20 de febrero de 1984)

corresponda. Este se redactar de acuerdo a las ITC (Instrucciones Tcnicas Complementarias)

correspondientes y con l se acreditar el cumplimiento de las mismas. En caso de ampliacin, modificacin o traslado, el proyecto se referir a lo ampliado, modificado o trasladado y a todo lo que resulte afectado. El documento a presentar ser el proyecto enunciado anteriormente y podr ser simplificado en proporcin al objeto del proyecto.

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

24 de 42

Requisitos Autorizacin de puesta en servicio, que requiere. -Certificado de Direccin de Obra -Certificado de OCA

Referencia Legal o Fuente Real Decreto 668/1980,

Artculo

Observaciones Tras finalizar las obras de ejecucin de las instalaciones, se pedir dicha autorizacin al Departamento de Industria del Gobierno Vasco. Para ello, sern necesarios: -un Certificado de Direccin de Obra suscrita por el tcnico titulado director de obra, que haga constar que las instalaciones se han ejecutado, de acuerdo con el proyecto presentado, que cumplen las condiciones de seguridad pertinentes, -un Certificado suscrita por un Organismo de Control Autorizado (OCA) para inspecciones reglamentarias en la CAPV, que certificque que se cumplen los requisitos de la ITC correspondientes.

de 8 de febrero, sobre Art. 3. 2

almacenamiento de Productos Qumicos (BOE, n 90, 14 de abril de 1980) Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre de 1983 por el que se modifica el RD 668/1980 (BOE n 43, 20 de febrero de 1984)

Obtener nuevo Certificado de Conformidad cada 5 aos

Real Decreto 668/1980,

de 6 de febrero, sobre Art. 6

Independientemente de las distintas pruebas, inspecciones y ensayos peridicos que se establezcan en las ITC correspondientes, cada 5 aos a partir de la puesta en servicio, los titulares de las instalaciones debern obtener un nuevo Certificado de Conformidad de un OCA, expresivo de la conformidad de aquellas con los preceptos de la ITC, as como del mantenimineto de las condiciones en que fue autorizada la instalacin.

almacenamiento de Productos Qumicos (BOE, n 90, 14 de abril de 1980)

Inspeccin de las instalaciones

Real Decreto 668/1980, de abril de 1980)

de 6 de febrero, sobre Art. 7

Se realizarn tantas como se crean necesarias, y se llevarn a cabo por el Departamento de Industria del Gobierno Vasco.

almacenamiento de Productos Qumicos (BOE, n 90, 14

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

25 de 42

Requisitos Adoptar las medidas pertinentes en caso de accidente o incendio e informar al Dpto. de Industria del Gobierno Vasco

Referencia Legal o Fuente Real Decreto 668/1980,

Artculo

Observaciones

de 6 de febrero, sobre Arts. 9 y En caso de accidente se dar cuenta al Departamento de Industria del Gobierno Vasco. En caso de incendios, se informar de las medidas de precaucin adoptadas o que se prev adoptar para evitar su propagacin.

almacenamiento de Productos Qumicos (BOE, n 90, 14 10 de abril de 1980) Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre de 1983 por el que se modifica el RD 668/1980 (BOE n 43, 20 de febrero de 1984)

Designar un Consejero de Seguridad

Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre Art. 1.4 consejeros de seguridad para el Transporte de

Aquella empresa donde se realice la carga-descarga de mercancias peligrosas includas en el ADR y segn el Captulo II del R.D 1566/99, en sus artculos 4 al 8, debern contar con un Consejero de Seguridad. Esta funcin se puede subcontratar a la empresa encargada del transporte de la citada mercancia

Mercancias Peligrosas por carretera,ferrocarril o va navegable

Nota : Estprxima a aprobarse una Orden del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, mediante la cual se alterar la presentacin de la documentacin para la autorizacin de puesta en servicio de las instalaciones industriales en general. A partir de su aprobacin, no ser necesaria la presentacin de documentacin alguna antes de la iniciacin de las obras de instalacin del almacenamiento de productos qumicos, sino que tras finalizar las obras de ejecucin, se pedir la autorizacin de puesta en servicio al Departamento de Industria del Gobierno Vasco, presentando conjuntamente el PROYECTO, CERTIFICADO DE DIRECCION DE OBRA Y EL CERTIFICADO DE OCA.

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

26 de 42

Requisitos Cumplir con los tres primeros pasos descritos para el almacenamiento de PRODUCTOS QUIMICOS Almacenamiento de lquidos inflamables y combustibles (ITC-MIE-APQ-001) 123Proyecto

Referencia Legal o Fuente Real Decreto 668/1980,

Artculo

Observaciones

de 6 de febrero, sobre Arts.

3, Se requerir la presentacin de Proyecto, certificado de Direccin de obra y Certificado de OCA, en el

almacenamiento de Productos Qumicos (BOE, n 90, 14 3.2 y 6 de abril de 1980) Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre de 1983 por

Departamento de Industria del Gobierno Vasco, en todos los almacenamientos de la APQ 001, excepto : a) Cuando el almacenamiento sea inferior a: 85 litros para la clase A, 100 litros para la B, 200 litros para la C y 400 litros para la D. b) Para almacenamientos iguales o superiores a los indicados anteriormente, pero inferiores a:
Recipientes mviles
Interiores Clase A Clase B Clase C Clase D 300 litros 750 litros 1.500 litros 3.000 litros Exteriores 600 litros 1.500 litros 3.000 litros 6.000 litros

Certificado de Direccin de Obra y Certificado el que se modifica el RD 668/1980 (BOE n 43, 20 de de OCA febrero de 1984) Certificado de Conformidad

Se exceptuan algunos pequeos almacenamientos, Orden de 18 de julio de 1991, (BOE, n 181, 30 de julio Anexo I que se indican en el apartado de observaciones de de 1991) y correccin de errores (BOE n 246, 14 de Seccin esta fila 1 octubre de 1991) Art. 7

Depsitos fijos:
Interiores y Exteriores 300 litros 750 litros 1.500 litros 3.000 litros

Se presentarn los tres documentos, pudiendo sustituirse el proyecto y el Certificado de Direccin de Obra por un

escrito (Certificado de Instalacin) firmado por el titular del almacen (pero cumpliendo en todo caso las normas de seguridad establecidas) en el que haga constar los productos a almacenar caractersticas de los mismos, descripcin del almacn y los medios de proteccin disponibles.

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

27 de 42

Requisitos Cumplir condiciones constructivas y operativas

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones Las instalaciones debern cumplir las condiciones exigidas en la correspondiente ITC en cuanto a:

Orden de 18 de julio de 1991, (BOE, n 181, 30 de julio Anexo I de 1991) y correccin de errores (BOE n 246, 14 de octubre de 1991)

Seccin 2 a) Captulos II, III , V y VI

Recipientes fijos: Diseo y construccin de los tanques y depsitos, venteos, sistemas de tuberas, pruebas, distancias (entre instalaciones en general y entre recipientes), obra civil (cimentaciones, cubetos de retencin, etc.), instalaciones de carga y descarga (edificios, cargaderos), instalacin elctrica

(instalaciones, materiales, equipos elctricos y puesta a tierra) y tratamiento de efluentes. As mismo las caractersticas especficas para el almacenamiento de los productos de la clase A. Seccin 3 (4) Orden de 18 de julio de 1991, (BOE, n 181, 30 de julio Anexo I b) Recipientes mviles: campo de aplicacin, exclusiones, generalidades y clasificacin de los almacenamientos. Cumplir con las especificaciones de las normas vigentes para instalaciones de proteccin contra incendios Las especificaciones que la norma contempla para

de 1991) y correccin de errores (BOE n 246, 14 de Seccin 2 recipientes fijos son: proteccin con agua, proteccin con octubre de 1991) Cap. VI espuma para productos de la subclase B1, proteccin mediante sistemas de deteccin y extincin por

hidrocarburos

halogenados,

atmsferas alarmas,

inertes, equipos

protecciones especiales, extintores, auxiliares e ignifugado. Seccin 3 En (5) el caso de de recipientes extincin de

mviles

se

consideran Bocas de

instalaciones

incendios:

incendios, hidrantes, columna seca, extintores mviles y sistemas fijos de extincin.

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

28 de 42

Requisitos Inspecciones Periodicas

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones Cada ao se realizarn inspecciones de acuerdo al

Orden de 18 de julio de 1991, (BOE, n 181, 30 de julio Anexo I

de 1991) y correccin de errores (BOE n 246, 14 de Seccin 4 R.D.668/1980 octubre de 1991) Cumplir con los tres primeros pasos descritos para el almacenamiento de PRODUCTOS QUIMICOS. 1-Proyecto Real Decreto 668/1980, de abril de 1980) Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre de 1983 por 2-Certificado de Direccin de Obra y Certificado de el que se modifica el RD 668/1980 (BOE n 43, 20 de OCA febrero de 1984) 3-Certificado de Conformidad, cada 5 aos de 6 de febrero, sobre Arts. 3, Todos los almacenamientos de la APQ-002 requieren la presentacin de Proyecto, Certificado de Direccin de obra y Certificado de OCA, en el Departamento de industria del Gobierno Vasco.

almacenamiento de Productos Qumicos (BOE, n 90, 14 3.2. y 6

Almacenamiento de xido de etileno (ITC-MIE-APQ-002)

Cumplir con las disposiciones constructivas y operativas

Orden de 12 de marzo de 1982, por la que se aprueba la Anexos 2 Las especificaciones que la norma contempla son: ITC-MIE-APQ 002 de almacenamiento de xido de y 4 situacin de almacenamiento, construccin de depsitos y etileno (BOE, n 76, de 30 de marzo de 1982) tuberas, distancia entre instalaciones, materiales, cubetos de retencin, redes de drenaje, dispositivos de seguridad y pruebas, y condiciones especficas para los depsitos enterrados. As mismo, regula la operacin de las instalaciones ( sistemas de bombeo de xido de etileno lquido, transvase a depsitos desde equipos mviles de transporte y viceversa, reparaciones y toma de muestra)

Cumplir con las especificaciones de proteccin contra los riesgos

Orden de 12 de marzo de 1982, por la que se aprueba la Anexo ITC-MIE-APQ 002 de almacenamiento de xido de 3.4 etileno (BOE, n 76, de 30 de marzo de 1982)

Se contemplan las especificaciones de proteccin para el riesgo de: incendio, polimerizacin, y descomposicin, y la elaboracin de un plan de autoproteccin (redactado por el responsable de las instalaciones. Describir las acciones a tomar para mejor control de las situaciones de alarma y para minimizar las consecuencias de un accidente sobre las personas y las cosas)

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

29 de 42

Requisitos

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones

3, Todos los almacenamientos de la APQ-003 requieren la Real Decreto 668/1980, de 6 de febrero, sobre Arts. Cumplir con los tres primeros pasos descritos para el presentacin de Proyecto, Certificado de Direccin de obra almacenamiento de Productos Qumicos (BOE, n 90, 14 3.2 y 6 almacenamiento de PRODUCTOS QUIMICOS. 1-Proyecto Almacenamiento de cloro (ITC-MIE-APQ-003) de abril de 1980) y Certificado de OCA, en el Departamento de industria del Gobierno Vasco. Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre de 1983 por 2-Certificado de Direccin de Obra y Certificado de OCA el que se modifica el RD 668/1980 (BOE n 43, 20 de 3-Certificado de Conformidad, cada 5 aos febrero de 1984) Orden de 1 de marzo de 1984, por la que se aprueba la Anexo Las especificaciones que la norma contempla son:

Cumplir

con

las

disposiciones

constructivas

operativas

ITC-MIE-APQ 003, de almacenamiento de cloro (BOE n (Cap. 1.4 concepcin e implantacin del rea de almacenamiento 39, 9 de marzo de 1984) y correccin de errores (BOE n y Cap II- (distancias, nmero de depsitos, lugar de implantacin y 142, de 14 de junio de 1984) VI) cubetos), exigencias en los almacenamientos en depsitos fijos (diseo y construccin de los depsitos, tuberas y accesorios, aislamiento trmico, instrumentos y elementos de seguridad), exigencias en los almacenamientos de depsitos mviles, instalaciones de absorcin de cloro (en almacenamientos o al aire libre), instalaciones de trasiego y evaporacin de cloro (con normas especficas en funcin de que la capacidad del recipiente sea superior o inferior a 150 Kg.).

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

30 de 42

Requisitos Control de calidad e inspecciones peridicas (a aadir a los Certificados de Conformidad)

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones Las inspecciones y controles llevados a cabo por el Departamento de Industria del Gobierno Vasco o por una OCA, sern con respecto a: control de materiales, controles durante la construccin (radiografiado de las soldaduras, ensayos de rotura a la traccin, resiliencia y doblado, control de espesores,) y controles antes de la puesta en servicio (de secado y de estanqueidad). En los depsitos fijos se realizarn pruebas peridicas cada cinco aos, y en el resto de equipos, tuberas y accesorios cada dos aos.

Orden de 1 de marzo de 1984, por la que se aprueba la Anexo ITC-MIE-APQ 003, de almacenamiento de cloro (BOE n CapVII.5) 39, 9 de marzo de 1984) y correccin de errores (BOE n 142, de 14 de junio de 1984)

Elaborar plan de autoproteccin

Orden de 1 de marzo de 1984, por la que se aprueba la Anexo ITC-MIE-APQ 003, de almacenamiento de cloro (BOE n (Cap.VIII) 39, 9 de marzo de 1984) y correccin de errores (BOE n 142, de 14 de junio de 1984)

Se elaborar un plan de autoproteccin contra riesgos, con consignas concretas y precisas para caso de siniestro. El plan lo deber conocer todo el personal afecto a la instalacin del almacenamiento de cloro.

Almacenamiento de amoniaco anhidro (ITCMIE-APQ-004)

Cumplir con los tres primeros pasos descritos para el almacenamiento de PRODUCTOS QUIMICOS: 1- Proyecto 2- Certificado de direccion de obra y certificado de oca 3- Certificado de conformidad, cada cinco aos

Real Decreto 668/1980,

de 8 de febrero, sobre Arts.

3, Todos los almacenamientos de la APQ-004 requieren la presentacin de Proyecto, Certificado de Direccin de obra y Certificado de OCA, en el Departamento de Industria del Gobierno Vasco.

Almacenamiento de Productos Qumicos (BOE, n 90, 14 3.2 y 6 de abril de 1980) Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre de 1983 por el que se modifica el RD 668/1980 (BOE, n 43, 20 de febrero de 1984)

Cumplir

con

las

disposiciones

constructivas

Orden de 29 de junio de 1987, por la que se aprueba la Anexo ITC-MIE-APQ 004, de almacenamiento de amonaco (Cap.4.3) anhidro (BOE n 164, 10 julio 1987) y correccin de errores (BOE, n 247, 15 de octubre 1987 y BOE, n 92, 16 de abril de 1998)

Las especificaciones que la norma contempla son: emplazamiento y distancias, obra civil (cimentaciones, cubetos), diseo (grado de llenado mximo, daos de diseo, cdigos de diseo, materiales, elementos de seguridad), construccin (soldadura, tratamiento trmico, fijaciones provisionales)

operativas

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

31 de 42

Requisitos Inspecciones peridicas

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones Las inspecciones y pruebas tanto iniciales como peridicas se llevarn a cabo por el Departamento de Industria del Gobierno Vasco o por una OCA. Los tanques y depsitos sern inspeccionados y probados antes de su puesta en servicio inicial. Posteriormente, se inspeccionarn y

Orden de 29 de junio de 1987, por la que se aprueba la Anexo ITC-MIE-APQ 004, de almacenamiento de amonaco (Cap.4.4 anhidro (BOE n 164, 10 julio 1987) y correccin de y 4.5) errores (BOE, n 247, 15 de octubre 1987 y BOE, n 92, 16 de abril de 1998)

probarn de forma peridica as como cuando se efecten reparaciones o modificaciones. La periodicidad ser la siguiente: inspeccin exterior cada cinco aos, inspeccin interior y prueba cada diez aos, y excepcionalmente para los depsitos, una inspeccin interior a los cinco aos de la puesta en servicio. Todo esto, independientemente del certificado de conformidad de las instalaciones que, emitido por una OCA, se debe obtener cada cinco aos, tal como se ha indicado en el tercer paso del cuadro de APQ en general. Cumplir con las medidas de seguridad Orden de 29 de junio de 1987, por la que se aprueba la Captulo ITC-MIE-APQ 004, de almacenamiento de amonaco V anhidro (BOE n 164, 10 julio 1987) y correccin de errores (BOE, n 247, 15 de octubre 1987 y BOE, n 92, 16 de abril de 1998) Las especificaciones que la norma contempla son: instalaciones de seguridad (vallas, sealizacin, proteccin contra derrames, proteccin contra incendios, etc.), equipo de proteccin personal ( en operacin y emergencia), y formacin del personal. Adems cada almacenamiento tendr un plan de revisiones peridicas propias (para la revisin peridica de las instalaciones de seguridad y de los equipos de proteccin personal) y un plan de emergencia propio

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

32 de 42

Requisitos Cumplir con los tres primeros pasos descritos para el Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presin ( ITC-MIE-APQ-005) almacenamiento de PRODUCTOS QUIMICOS: 1- Proyecto 2- Certificado de Direccion de obra y Certificado de oca 3- Certificado de conformidad, cada cinco aos Se exceptuan los de las categoras 1 y 2

Referencia Legal o Fuente Real Decreto 668/1980,

Artculo

Observaciones

de 8 de febrero, sobre Arts.

3, Se requiere la presentacin de Proyecto, Certificado de Direccin obra y Certificado de OCA, en el Departamento de Industria del Gobierno Vasco, para todos los

Almacenamiento de Productos Qumicos (BOE, n 90, 14 3.2. y 6 de abril de 1980) Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre de 1983 por el que se modifica el RD 668/1980 (BOE, n 43, 20 de febrero de 1984)

almacenamientos de la APQ-005, excepto en los de las categoras 1 y 2, en los cuales el proyecto y el certificado de direccin de obra, pueden sustituirse por un escrito (Certificado de instalacin) firmado por el titular del almacenamiento, en el que consten los productos que se van a almacenar, sus caractersticas y la descripcin del almacn, as como los medios de proteccin de los que se dispone.

Cumplir

con

las

disposiciones

constructivas

Orden del 21 de julio de 1992, que aprueba la ITC-MIE- Anexo I APQ 005 del Reglamento de almacenamiento de (seccin productos qumicos referentes al almacenamiento de 2 y 5) botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presin. (BOE n 195, 14 de agosto de 1992)

Las especificaciones que la norma contempla son: caractersticas de los almacenes (emplazamiento y

operativas

construccin, ventilacin, instalacin elctrica, proteccin personal, medidas complementarias) y medidas especficas segn las categoras de los almacenamientos. Los almacenamientos estarn provistos como mnimo de los equipos de lucha contra incendios necesarios, para cada categora de los almacenamientos.

Cumplir con las medidas de seguridad contra incendios.

Orden del 21 de julio de 1992, que aprueba la ITC-MIE- Anexo APQ 005 del Reglamento de almacenamiento de (5 y 8) productos qumicos referentes al almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presin. (BOE n 195, 14 de agosto de 1992)

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

33 de 42

Requisitos Cumplir con los tres primeros pasos descritos para el almacenamiento de PRODUCTOS QUIMICOS: Almacenamiento de lquidos corrosivos (ITC-MIE-APQ- 006) 1- Proyecto

Referencia Legal o Fuente Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, sobre

Artculo

Observaciones Se requiere la presentacin de Proyecto, Certificado de Direccin de obra y Certificado de OCA, en el

Almacenamiento de Productos Qumicos (BOE, n 90, 14 de abril de 1980) Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre de 1983 por

Departamento de Industria del Gobierno Vasco. Adems, se deber presentar un certificado del fabricante de los recipientes, acreditando la adecuacin de los

2- Certificado de direccion de obra y Certificado de el que se modifica el RD 668/1980 (BOE, n 43, 20 de OCA febrero de 1984) 3- Certificado de conformidad, cada cinco aos. Se exceptan algunos pequeos almacenamientos, que se indican. Real Decreto 1830/1995, de 10 de noviembre de 1995, Seccin 1 que aprueba la ITC-MIE-APQ 006 de almacenamiento de (5) lquidos corrosivos (BOE n 291 y 292, 6-7 de diciembre de 1995) y correccin de errores, (BOE n 100, 25 de abril de 1996 y BOE n 132, 3 de junio de 1998)

sobreespesores, a la velocidad de corrosin en las condiciones de almacenamiento declaradas en el proyecto.

Excepciones: Cuando la capacidad de almacenamiento sea inferior a las siguientes cantidades de lquidos corrosivos: clase a), 200 litros; clase b), 400 litros; clase c), 1.000 litros, no ser necesaria la presentacin de documentacin alguna. Para almacenamientos iguales o superiores a los indicados pero inferiores a las siguientes cantidades: clase a), 800 litros; clase b), 1.600 litros; Clase c), 4.000 litros; el proyecto y el certificado de direccin de obra, podrn

sustituirse por un escrito (Certificado de Instalacin) firmado por el titular del almacenamiento, en el que se haga constar los productos que se van a almacenar, sus caractersticas, descripcin del almacn y de los medios de proteccin de que va a disponer.

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

34 de 42

Requisitos Cumplir con las disposiciones constructivas y

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones I Las especificaciones que la norma contempla son: condiciones generales (tipos de almacenamiento, diseo y fabricacin de recipientes y tuberas, sistemas de venteo, recipientes dentro de edificios, etc.), distancia entre instalaciones y entre recipientes, obra civil (cimentaciones, cubetos de retencin, etc.), condiciones especficas para almacenamiento en recipientes mviles, instalaciones para carga y descarga y tratamiento de efluentes.

Real Decreto 1830/1995, de 10 de noviembre de 1995, Anexo que aprueba la ITC-MIE-APQ 006 de almacenamiento de (Seccin lquidos corrosivos (BOE n 291 y 292, 6-7 de diciembre 2 a 5) de 1995) y correccin de errores, (BOE n 100, 25 de abril de 1996 y BOE n 132, 3 de junio de 1998) Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, sobre Anexo

operativas

Almacenamiento de Productos Qumicos (BOE, n 90, 14 de abril de 1980)

Inspecciones peridicas (a aadir a los Certificados de Conformidad)

Real Decreto 1830/1995, de 10 de noviembre de 1995, Seccin 7 Cada almacenamiento tendr un plan de inspecciones que aprueba la ITC-MIE-APQ 006 de almacenamiento de (1) propias. Se dispondr de un registro de las inspecciones lquidos corrosivos (BOE n 291 y 292, 6-7 de diciembre realizadas y un historial de los equipos, que estar a de 1995) y correccin de errores, (BOE n 100, 25 de abril de 1996 y BOE n 132, 3 de junio de 1998) disposicin de la Administracin y de los organismos de control que intervengan en las inspecciones. Los periodos de revisin son: - Tanques y depsitos de almacenamiento de lquidos corrosivos de clases a) y b): inspecciones exteriores cada 5 aos realizadas por inspector propio, e inspecciones interiores cada 10 aos realizadas por una OCA. - Tanques y depsitos de almacenamiento de lquidos corrosivos de clase c), inspecciones exteriores cada 5 aos e inspecciones interiores cada 10 aos, ambas realizadas por inspector propio. Junto con las inspecciones exteriores de los tanques y de depsitos, se realizar la de sus cubetos y la de sus sistemas de drenaje.

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

35 de 42

Requisitos Cumplir con las medidas de seguridad

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones

Real Decreto 1830/1995, de 10 de noviembre de 1995, Seccin 6 Las especificaciones que la norma contempla son: que aprueba la ITC-MIE-APQ 006 de almacenamiento de (3) lquidos corrosivos (BOE n 291 y 292, 6-7 de diciembre de 1995) y correccin de errores, (BOE n 100, 25 de abril de 1996 y BOE n 132, 3 de junio de 1998) Instalaciones de seguridad (sealizacin, prevencin de derrames, iluminacin, duchas y lavaojos, seguridad contra incendios), equipo de proteccin personal, formacin del personal, plan de revisiones de estas instalaciones ( de duchas y lavaojos, equipos de proteccin personal, equipos de proteccin contra incendios, as como un registro de las revisiones realizadas) y plan de emergencia. Cada almacenamiento o conjunto de almacenamiento tendr su plan de emergencia. El plan considerar las emergencias que pueden producirse, la forma de controlarlas por el personal de almacenamiento y la posible actuacin de los servicios externos.

Formar al personal

Real Decreto 1830/1995, de 10 de noviembre de 1995, Seccin 6 Los procedimientos de operaciones se establecern por que aprueba la ITC-MIE-APQ 006 de almacenamiento de (3) lquidos corrosivos (BOE n 291 y 292, 6-7 de diciembre de 1995) y correccin de errores, (BOE n 100, 25 de abril de 1996 y BOE n 132, 3 de junio de 1998) escrito. El personal de almacenamiento recibir dentro del plan de formacin, instruccin por oral y por escrito sobre: - propiedades de lquidos corrosivos - funcin y uso de las instalaciones de seguridad y equipos de proteccin personal - consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de los elementos e instalaciones de seguridad y de los equipos de proteccin personal - peligro que puede derivarse de un derrame o fuga de los lquidos almacenados y acciones a adoptar

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

36 de 42

Requisitos Presentar Proyecto tcnico y Certificado

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones Dicho proyecto se presentar en el Departamento de Industria y Energa del Gobierno Vasco. Dicho proyecto deber estar firmado por un tcnico titulado competente, y visado por el Colegio Oficial correspondiente. Tendrn que realizar proyecto: - Combustibles y carburantes de clase B, para una cantidad de almacenamiento interior mayor a 300 litros y almacenamiento exterior mayor a 500 litros. - Combustibles y carburantes de clases C y D, para un cantidad de almacenamiento interior mayor a 3.000 litros y almacenamiento exterior mayor a 5.000 litros.

de Decreto 597/1991, de 29 de octubre, por el que se regula Art. 1

Instalacin petrolfera existente para uso proipio, el almacenamiento de combustibles y carburantes firmado por tcnico competente y visado por el lquidos (BOPV, n 230 de 14 de noviembre de 1991) correspondiente Colegio Oficial,as como, Certificado Almacenamiento de Combustibles o Carburantes Lquidos de Inspeccin de una OCA

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se Anexo modifica el Reglamento de Instalaciones Petrolferas, Cap VIII aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones complementarias MI-IP-03 aprobada por Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP-04, aprobado por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre (BOE n 253, de 22 de octubre de 1999)

No ser necesario proyecto en los siguientes casos: - Combustibles y carburantes de clase B, con una capacidad de almacenamiento (Q) interior comprendida entre 300Q50 (litros), y 500G100 para almacenamiento exterior. - Combustibles y carburantes con una capacidad del almacenamiento interior comprendida entre 3.000Q250, y una capacidad de almacenamiento exterior tal que 5.000G250. En estos casos, ser suficiente la presentacin de documento (memoria resumida y croquis) en el que se describa y detalle la misma y certificado final acreditativo de la adaptacin de las instalaciones a la ITC (Instruccin Tcnica Complementaria), responsabilizndose de la instalacin, firmados ambos por el responsable tcnico de la empresa instaladora de obra. El resto de instalaciones con capacidades inferiores a las anteriormente establecidas, quedan excluidas del trmite administrativo de inscripcin, pero cumpliendo, en todo caso, con las normas de seguridad que se establecen en la correspondiente ITC.

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

37 de 42

Requisitos

Referencia Legal o Fuente

Artculo Cap. VIII

Observaciones Para el caso de instalaciones que de acuerdo a la MI-IP-03 necesiten proyecto y segn el Anexo 2 de la Resolucin del 30 de julio de 1998, se proceder a la emisin del documento de Puesta en Servicio

Solicitar la Inscripcin en el Registro de las Oficinas Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre Territoriales de industria

Cumplir

con

las

disposiciones

constructivas

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre

Anexo I Caps.

Las especificaciones que la norma contempla son: I, depsitos de almacenamiento y y equipo auxiliares( conexiones,

operativas

II, IV, V y depsitos, VI

tuberas

accesorios,

protecciones,), instalacin de depsitos (almacenamiento en recipientes fijos, almacenamiento en recipientes

mviles), instalaciones de suministro por tubera (equipo de trasiego, red de distribucin, tuberas de accesorios, equipos de medida, situacin y montaje de la red y sus equipos, acometida a usuario, instalacin en el interior de la vivienda, pruebas de la instalaciones), instalaciones de suministro a motores (equipos de suministro y control, emplazamiento de los equipos, unidades autnomas provisionales) . Cumplir especificaciones para proteccin contra Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre incendios Cap. VII La proteccin contra incendios vendr determinada por el tipo de lquido, la forma de almacenamiento, su situacin y la distancia a otros almacenamientos y por las operaciones de manipulacin, por lo que cada caso deber

seleccionarse el agente extintor que ms convenga, siempre que cumpla los requisitos mnimos que de forma general se establecen en este captulo del Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre,

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

38 de 42

Requisitos Realizar revisiones periodicas cada 10 aos

Referencia Legal o Fuente Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre

Artculo Arts. 38.1.1 38.1.2.

Observaciones En el caso de que se trate de un almacenamiento de

y combustible lquido anejo a una instalacin de combustin y de acuerdo al cuadro resumen de los artculos 36 y37 del Real Decreto 1427/97, de 15 de septiembre,por el que se aprueba la Instruccin Tcnica Complementaria MI-IP-03 instalaciones petrolfreras de uso propio

Cumplir los plazos determinados para la realizacin Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre de las correspondientes inspecciones y/o revisiones peridicas

Art. 38.38.1.2 y 39

Las instalaciones que si requieren proyecto de instalacin: 1realizarn revisiones cada 5 aos segn el art.4 de la Resolucin del 30/07/98 y presentarn los Certificados en las Oficinas Territoriales de Industria para su registro.y, 2solicitarn inspecciones cada 10 aos a una OCA segn el art.3 de la Resolucin del 30/07/98 y enviarn copia de los Certificados a las Oficinas Territoriales de Industria Las instalaciones que instalacin: 1realizarn revisiones cada 10 aos (excepto para los no requieren proyecto de

Art. 38.38.1.1

depsitos que contengan productos de la clase B, anexo II) segn el art.4 de la Resolucin del 30/07/98 y presentarn los Certificados en las Oficinas Territoriales de Industria para su registro

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

39 de 42

Requisitos Instrucciones escritas (fichas de seguridad) para el conductor

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones El expedidor, es decir la persona fsica o jurdica por cuya orden y cuenta se realiza el envo de mercancas peligrosas, debe entregar por escrito al conductor

Real Decreto 2115/98, de 2 de octubre, sobre transporte Art. 21 de mercancas peligrosas por carretera (BOE, n 248, de 16 de octubre de 1998)

instrucciones escritas. En previsin de cualquier accidente Transporte de Sustancias Peligrosas por Carretera (TPC) o incidente que pudiera surgir en el curso del transporte se hace entrega al conductor de instrucciones escritas (fichas de seguridad) precisando: -la naturaleza del peligro de las materias transportadas y las medidas de seguridad necesarias; -medidas a tomar y cuidados que se deban proporcionar a las personas que entren en contacto con las materias transportadas; -medidas a tomar en caso de incendio y medios de extincin que no deben emplearse; -medidas en caso de rotura o deterioro de embalajes o materias transportadas, -en el caso de vehculos-cisterna con capacidad total superior a 3.000 litros y/o peso mximo que sobrepase las 3,5 toneladas, se debe incluir el nombre las materias transportadas y sus nmeros de identificacin de peligro; -medidas a tomar para evitar o minimizar los daos en caso de derrame de materias consideradas como contaminantes para el medio acutico. Estas instrucciones deben entregarse al conductor antes de iniciarse el transporte.

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

40 de 42

Requisitos Exigir Certificado ADR, la tarjeta ITV de la unidad de transporte conductor y el Certificado de formacin del

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones El expedidor debe solicitar al transportista el certificado de disponer de la formacin adecuada. Cuando requieran una formacin especfica debern de disponer del Certificado de Formacin previsto en el ADR (Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancas Peligrosas por Carretera). Asimismo, deber solicitar la Tarjeta ITV del transporte y el Certificado de aprobacin de dicho vehculo

Real Decreto 2115/98, de 2 de octubre, sobre transporte Art. 22.1 de mercancas peligrosas por carretera

Exigir la utilizacin de marcas y de paneles

Real Decreto 2115/98, de 2 de octubre, sobre transporte Art. 22.2 de mercancas peligrosas por carretera

Se fijarn las etiquetas que sean exigibles de forma visible

Permisos Especiales

Real Decreto 2115/98, de 2 de octubre, sobre transporte Art. 5 de mercancas peligrosas por carretera

En caso de transporte de materias que requieran de autorizacin para transportarlas (mercancas no incluidas en el ADR cuyo transporte puede implicar especiales riesgos por razn de la innovacin tecnolgica de la carga o de su orientacin), se deber solicitar a la Direccin de Transportes del Gobierno Vasco la autorizacin pertinente.

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

41 de 42

Requisitos Carta de Porte

Referencia Legal o Fuente

Artculo

Observaciones El expedidor har entrega al conductor de la Carta de Porte que recoger datos como la designacin de la mercanca, incluido el nmero de identificacin de la materia (si es que existe), cantidad de mercancas peligrosas, nombre y direccin del expedidor, nombre y direccin de los destinatarios, etc. En el caso de no poderse realizar un envo en una sola unidad de transporte, se extendern tanta Cartas de Porte distintas, o bien tantas copias de una misma carta como unidades de transporte lleven la carga. El expedidor acompaar la Carta de Porte con una Declaracin de Mercancas Peligrosas que certifique que las mercancas en cuestin se admiten en el transporte segn el ADR y que se respetan las normas de envasado, embalaje y etiquetado.

Real Decreto 2115/98, de 2 de octubre, sobre transporte Art. 21 de mercancas peligrosas por carretera

Normas de carga y descarga

Real Decreto 2115/98, de 2 de octubre, sobre transporte Art. 26 y El expedidor pondr a disposicin del cargador las normas de mercancas peligrosas por carretera 29 que se deben de tener en cuenta a la hora de realizar operaciones de carga y descarga. Adems, cuando se trate de cisternas y contenedores cisternas, el expedidor indicar al cargador o lo har constar en la Carta de Porte, el grado de llenado que corresponda a cada materia y recipiente.

Designar al menos un Consejero de Seguridad

Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre Art. 1.4 consejeros de seguridad para el Transporte de

En el caso de que se transporten cantidades superiores a los lmites establecidos en los marginales 10010 y 10011 del Anexo B del ADR.

Mercancas Peligrosas por carretera,ferrocarril o va navegable

Estado de

RLO
Elemento

Pgina

Requisitos legales y otros requisitos

revisin

11.1

42 de 42

Requisitos Consultar los lmites de ruidos externos establecidos

Referencia Legal o Fuente Ordenanzas Municipales y/o Licencia de Actividad

Artculo --

Observaciones Consultar los niveles establecidos en las Ordenanzas Municipales y/o en la Licencia de Actividad actualizada, para lo cual deber conocer previamente la catalogacin del suelo sobre el que se asienta la actividad, consultando

Ruido Externo

Normas Subsidiarias Municipales en las que se regula la clasificacin del suelo como urbano, industrial, urbano,etc Comprobar el cumplimiento en el nivel de ruido Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Proteccin del Art. 37 externo Medio Ambiente del Pas Vasco (BOPV nm 59, de 27 de marzo de 1998) Una vez conocidos los lmites de ruido establecidos para la actividad, se debe comprobar el cumplimiento de los mismos. En caso de desconocer el dato se deben contratar un Organismo de Control Autorizado (OCA) que realice las Ordenanzas Municipales y/o Licencia de Actividad mediciones pertinentes. En caso de que la actividad supere los niveles de ruido externo a cumplir, se debern establecer y adoptar las pertinentes medidas correctoras. Conocer y controlar la calidad del suelo Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Proteccin del Art. 29 Medio Ambiente del Pas Vasco (BOPV nm 59, de 27 de marzo de 1998) La proteccin de un suelo constituye un deber bsico de sus poseedores y propietarios, que conllevar las obligaciones de conocer y controlar la calidad del suelo, as como de adoptar medidas preventivas, de defensa y de recuperacin La declaracin de un suelo como

Suelos

contaminado ser objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad segn el artculo 80.2 de la Ley 3/98 Se puede solicitar a IHOBE la comprobacin de si la empresa est emplazada sobre suelo potencialmente contaminado. (ver carta modelo en el Elemento 9) . Proceder a su limpieza y recuperacin Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos (BOE nm 96, Art. 27.2 de 22 de abril de 1998) La declaracin de un suelo como contaminado obligar a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperacin

Lista de Autorizaciones y Licencias

Estado de revisin

Elemento

Pgina

2 Listado de Autorizaciones y Licencias Administrativas de acuerdo con la Legislacin Medioambiental vigente aplicable
Organismo que la Concede Fecha de Concesin Vlida hasta

11.2

1 de 1

Autorizaciones/Permisos Licencias Licencia de actividad Licencia de Apertura Inscripcin en el Registro de Establecimientos Industriales del Dpto. de Industria Autorizacin de puesta en marcha como instalacin potencialmente contaminadora de la atmsfera (Grupos A y B) Documento que acredita el cumplimiento de los requisitos de la instalacin (Grupo C) Autorizacin de captacin de agua Autorizacin usos privativos Permiso de vertido o conexin a colector Permiso de vertido a cauce Autorizacin como productor de RPs

Referencia Legal

Observaciones

Residuos peligrosos
Residuos Inertes

Uso del Agua Otros

Emisiones

Inscripcin en el registro de pequeos productores de RPs Inscripcin en el Registro de Productores de Residuos Industriales Inertes

Autorizacin para la instalacin de rayos X Adecuar y ampliar Listado a las particularidades de la organizacin

Nota al lector: Proponemos anotar en esta lista todas las autorizaciones existentes ya que ello le permitir tener una visin global de su situacin y de las necesidades de renovacin de autorizaciones. Lo ms recomendable es anotar las autorizaciones clasificadas por Vertidos, Uso del agua, Residuos, Emisiones y Otras. Archive a continuacin todas las autorizaciones en uno o varios archivadores para poder consultarlas en caso necesario.

COMENTARIOS AL ELEMENTO 12: PLAN DE EMERGENCIA MEDIOAMBIENTAL

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 1

En conformidad con el punto 4.4.7 de la ISO-14001 la organizacin debe establecer planes de emergencia y/o procedimientos de respuesta al objeto de prevenir y reducir los impactos medioambientales asociados a accidentes potenciales y situaciones de emergencia que pudieran derivar de sus operaciones, instalaciones y servicios. Asimismo, tendr que comprobar que dichos planes y/o procedimientos son adecuados realizando simulacros para cada una de las situaciones siempre que requieran diferentes actuaciones y llevando a cabo revisiones peridicas de los mismos de modo que se garantice que se han tenido en cuenta todos los accidentes potenciales y situaciones de emergencia y las respuestas pertinentes a los mismos. La elaboracin de un Plan de emergencia que contemple la variable medioambiental, parte del desarrollo de una evaluacin de riesgos medioambientales identificados. Existe una gran variedad de metodologas a tal efecto, y tendr que ser la propia organizacin quien determine el nivel de detalle del mismo, y quien se tendr que asegurar de dar respuesta en su plan de emergencia a la legislacin tanto sobre prevencin de accidentes mayores (si le es de aplicacin) como a los requisitos recogidos en determinadas autorizaciones y licencias en general. Recordar que la prevencin absoluta es difcil de alcanzar y que por ello hay que planificar la actuacin de la organizacin para reducir las posibles consecuencias sobre la salud, la seguridad y el Medio Ambiente de una situacin de emergencia. Lgicamente, ste es un proceso dinmico y abierto a mejora continua, por esta razn la investigacin adecuada de las causas y consecuencias de incidentes y accidentes acontecidos se convierte en una fuente de informacin muy valiosa a la hora de establecer medidas preventivas dirigidas a evitar su repeticin y limitar o reducir sus consecuencias. En el Elemento 5 de esta publicacin se incluye un formulario o plantilla para llevar a cabo el registro de incidentes o accidentes ocurridos que la organizacin debe llevar a cabo. A continuacin mostramos un ejemplo, que puede aportar al lector una primera visin del contenido de un Plan de emergencia de forma sencilla y en el que no se ha tomado en cuenta la legislacin aplicable sobre prevencin de accidentes mayores.

Plan de Emergencia Medioambiental

Estado de revisin

PEM

Pgina

Elemento 12

1 de 18

PLAN DE EMERGENCIA MEDIOAMBIENTAL

Revisado y aprobado

Da/Mes/Ao

Plan de Emergencia Medioambiental

Estado de revisin

PEM

Pgina

Elemento 12

2 de 18

PROPUESTA DEL CONTENIDO


Un Plan de Emergencia Medioambiental podra desarrollar los siguientes puntos: Punto 0 Punto 1 Punto 2 Definiciones Descripcin de la empresa Identificacin de accidentes potenciales y situaciones de emergencia asociados a las operaciones, instalaciones y servicios de la organizacin Identificacin de los aspectos medioambientales (estimacin del impacto de stos) asociados a los accidentes potenciales y a las situaciones de emergencia previsibles del riesgo medioambiental potencial. Anlisis de la capacidad de respuesta necesaria en caso de producirse un accidente o situacin de emergencia; tanto en funcin de los medios actuales como en funcin de aquellos que fuera necesario disponer. Definicin de instrucciones de actuacin frente a las situaciones identificadas, claras y concretas, asignando funciones determinadas (aislamiento, corte de energa o suministro, utilizacin de medios de actuacin, etc.) Estructuracin de los recursos humanos disponibles para actuar frente a las situaciones de emergencia (sistema de aviso, equipos de intervencin, vas de evacuacin, puntos de concentracin, formacin, entrenamiento y simulacros, etc.) Ubicacin y sealizacin adecuadas de todos los medios de actuacin (seales, planos, diagramas, etc.) Programa de mantenimiento y revisin peridica de todos los medios de actuacin, y programa de formacin peridica de reciclaje para los equipos humanos de intervencin. Documentacin relacionada

Punto 3

Punto 4

Punto 5 Punto 6

! !

Punto 7

A continuacin, se desarrollan de forma breve algunos de los puntos anteriores. La empresa podra confeccionar su Plan de Emergencia Medioambiental siguiendo por ejemplo las pautas relacionados en el ejemplo que aqu se adjunta, despus de haber realizado una correcta identificacin de sus posibles situaciones de emergencia y adaptndolas a sus medios y capacidad de respuesta.

Plan de Emergencia Medioambiental

Estado de revisin

PEM

Pgina

Elemento 12

3 de 18

Una vez confeccionado, se recomienda la revisin del Plan por expertos en la materia y a continuacin, la realizacin de algn simulacro (despus del correspondiente ciclo de formacin) para constatacin en la prctica del funcionamiento del Plan. PUNTO 0: DEFINICIONES Incidente Suceso incontrolado, previsto o resultado de situaciones inesperadas, que puede dar lugar a algn tipo de perjuicio que no se considera como dao. Suceso incontrolado, previsto o resultado de situaciones Accidente inesperadas, que puede generar daos. Lesiones o afecciones graves a personas, prdida de vidas Dao humanas, deterioro grave de equipos o instalaciones o del Medio Ambiente. Emergencia Situacin incontrolada cuya posibilidad de generar daos a personas, a instalaciones y el medio requiere de una intervencin inmediata y organizada. Evaluacin del aspecto/impacto medioambiental de incidentes y accidentes potenciales. Determinacin del nivel de significancia o importancia de los efectos medioambientales derivados de los procesos, equipos e instalaciones y actuaciones humanas ligadas a una organizacin. como resultado de dicha evaluacin se debe obtener el registro documentado de los aspectos/impactos medioambientales significativos asociados a los incidentes o accidentes potenciales. Posibilidad de que tenga lugar el incidente o el accidente y Riesgo sus consecuencias. R = Probabilidad de ocurrencia x Gravedad de sus consecuencias El riesgo se puede estimar cuantitativa, atribuyendo valores numricos o cualitativamente, a travs de estimaciones del tipo alto, medio o bajo La tabla que se muestra a continuacin recoge diferentes tipos de riesgos industriales. Instrumento de gestin que define las situaciones de Plan de emergencia emergencia previsibles, detalla los medios tcnicos para actuar frente a cada situacin, la forma en que deben utilizarse tales medios, y organiza los recursos humanos disponibles para tal utilizacin bajo el punto de vista de la repercusin medioambiental de dichas situaciones. Puede estar incluido en un Plan de Emergencia General.

Plan de Emergencia Medioambiental


PUNTO 1: DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

Estado de revisin

PEM

Pgina

Elemento 12

4 de 18

Teniendo presente que el Plan de Emergencia deber ser distribuido como mnimo a los Bomberos, se deber incluir una breve descricin de la empresa que abarque los siguientes conceptos: Ubicacin Conjunto de edificaciones Instalaciones auxiliares Actividad de la industria (Direccin, accesos, edificios colindantes). (Superficie, altura, uso y elementos estructurales ms importantes como puertas, verjas, etc). (Electricidad, vapor, aire, aparatos elevadores, etc). Destacando utilizacin de productos e instalaciones de mayor riesgo.

Plan de Emergencia Medioambiental


PUNTO 2: ANALISIS DE RIESGOS

Estado de revisin

PEM

Pgina

Elemento 12

5 de 18

2.a. Identificacin de accidentes potenciales y situaciones de emergencia. Debe tenerse en cuenta que estos riesgos son generados por los procesos industriales, los productos y energas utilizados en ellos; y los residuos y subproductos generados como consecuencia y las energas liberadas. Adems, debe considerarse el histrico de incidentes anteriores producidos (emergencias, accidentes, averas, etc.) ya que son sucesos reales que podran volver a repetirse y cuyas causas indican situaciones de riesgo existentes. Por tanto se debe hacer un estudio de identificacin siguiendo fase por fase y operacin por operacin, todos los procesos industriales de la empresa, siguiendo por ejemplo las etapas del siguiente diagrama:
A Materias Primas
B

C Energas

Materias auxiliares

Fases del Proceso

Producto final E

Residuos Subproductos F

Energas liberadas G

A A-1

Desde el punto de vista medioambiental, deben considerarse: Materias primas agresivas para el medio ambiente en caso de fugas, derrames, incendios, transformaciones qumicas, etc. (consultar fichas de datos de seguridad facilitados por proveedores) Condiciones de almacenamiento. (presin, temperatura, proximidad a otras materias con las que pueda reaccionar violentamente, suelos impermeables, cubetos, ) Medios de carga, transporte, descarga, manejo, etc. de las mismas. Cantidades almacenadas.

A-2

A-3 A-4

Plan de Emergencia Medioambiental


B

Estado de revisin

PEM

Pgina

Elemento 12

6 de 18

Igual consideracin se debe realizar con las materias auxiliares utilizadas (acelerantes, catalizadores, pinturas, barnices, grasas, disolventes, decapantes, etc.)

Deben considerarse los tipos de energa que se utilizan en el proceso, y la incidencia medioambiental que puede tener el suministro y/o la falta de suministro de: C-1 C-2 C-3 C-4 Energa elctrica (campos magnticos) Energa trmica (humos, gases de calderas, etc) Energa neumtica (ruido) Energa hidrulica (fugas, vertidos)

En las distintas operaciones y fases de los procesos deben considerarse los equipos e instalaciones implicados: D-1 D-2 D-3 Caractersticas de funcionamiento de maquinaria y equipos (fugas, derrames, explosin, ruido, etc.) Sistemas de trasvase y manejo de productos y energas (bombas, soplantes, tuberas, depsitos, drenajes, etc.) Sistemas de control de los procesos en cuanto a deteccin de mal funcionamiento.

En cuanto al o los productos finales, deben caracterizarse conforme a su agresividad medioambiental, en previsin de incidencias en:

E-1 E-2

Fugas, derrames, inflamabilidad, ecotoxicidad, etc. Sistemas de almacenamiento, carga y expedicin

Se considerarn todo tipo de residuos generados durante la operacin, el funcionamiento de instalaciones o el uso de los servicios. Debern caracterizarse en cuanto a su incidencia medioambiental y tener en cuenta: F-1 F-2 F-3 Residuos lquidos (baos de tratamiento, aguas residuales, etc.) Residuos slidos (envases, escorias, maderas, lodos, etc.) Residuos gaseosos (emisiones de vapores, gases, chimeneas, etc.)

Plan de Emergencia Medioambiental

Estado de revisin

PEM

Pgina

Elemento 12

7 de 18

Energas liberadas durante los procesos, teniendo en cuenta las cantidades o dosis admisibles establecidas por la legislacin. G-1 G-2 G-3 Energa trmica (calentamiento del medio ambiente areo o de cursos de agua) Energa radiante (infrarrojo, ultravioleta, campo magntico, radiacin ionizante, etc.) Energa sonora (en cuanto a niveles de emisin y de inmisin en zonas cercanas).

2.b. Evaluacin de riesgos. Una vez identificadas los accidentes potenciales y las situaciones de emergencia medioambiental, se debe proceder a una evaluacin del riesgo de las mismas a fin de poder establecer un orden de prioridades de preparacin de actuaciones, e incluso eliminar como emergencias aquellas que pudieran considerarse como tolerables o mnimas. No obstante, no se debe olvidar nunca que aunque la repercusin se estime como mnima, la situacin de riesgo subsiste y puede tener otras consecuencias (p.ej. accidentes laborales) aunque no se consideren como emergencias. Para la evaluacin, se sugiere desarrollar un mtodo sencillo. (Se puede desarrollar en base al procedimiento establecido por la organizacin o por el procedimiento que se muestra como ejemplo en esta publicacin, en el Elemento 2).
Consecuencias

Probabilidad

Emisin de humos o Rotura de filtros polvos en horno Fallo en sistema extraccin

Se ha elaborado una IT especfica para la carga/descarga del Acido Clorhdrico, consultar.

Alto

Emisin de contaminantes a la de atmsfera

Alto

Derrame de 1 Clorhdrico

Acido Inestabilidad del bidn en el Contaminacin del suelo, vertido a paletizado aguas superficiales cercanas

Alto

Incendio del almacn Cortocircuito en conducciones Emisin de gases de combustin, de productos qumicos elctricas contaminacin del suelo

Riesgo

Accidente potencial y situaciones de emergencia previsibles

Posibles causas

Impacto medioambiental (consecuencias)

Plan de Emergencia Medioambiental

Estado de revisin

PEM

Pgina

Elemento 12

8 de 18

PUNTO 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA Para cada accidente potencial o situacin de emergencia identificado, se realizar un estudio de los medios tcnicos necesarios para el control de la emergencia en caso de que se presentara, siguiendo las siguientes pautas: 3-1 Medios de deteccin y aviso (sistemas automticos, control operacional, inspeccin visual, etc.) Por ejemplo: Alarmas contra incendios. Automticas (Distribucin por reas). Anexar plano. - Barreras de infrarrojos de humos - Detectores trmicos-termovelocimtricos - Detectores fotoelctricos Manuales (Distribucin por reas). Anexar plano. - Pulsadores de alarma por rotura de cristal " Sirenas y timbres de alarma: - Sirena bitonal - Timbres de alarma - Sirena ptico-acstica Medios de contencin y aislamiento (compartimentacin, cubetos y reservorios, impermeabilizacin de suelos, vlvulas automticas de cierre, de purga, de seguridad, extintores, hidrantes, silenciadores y atenuadores, etc.). Por ejemplo: " Cubetos de contencin separados para almacenado de posibles derrames de Poliol e Isocianato en el almacn de Materia Prima. " Suelo con base gruesa de cemento e impermeabilizado en el almacn de residuos peligrosos. " Los cubetos diferenciados para la recogida de posibles derrames de baos cidos y alcalinos en al lnea de tratamientos superficiales. Suelo inclinado y canalizacin diferenciada hasta depsitos finales de recogida. " Cubeto de contencin de derrames para recepcin de Acido Clorhdrico durante la descarga del camin al depsito en la zona de descarga. Medios de control (neutralizadores, hidrantes, etc.) Por ejemplo: (Anexar tambin plano) " Red de agua contra incendios/suministros de agua " Toma de fachada IPF-41: Ubicado en el exterior con Inscripcin USO EXCLUSIVO BOMBEROS

3-2

3-3

Plan de Emergencia Medioambiental


" " " "

Estado de revisin

PEM

Pgina

Elemento 12

9 de 18

3-4

Bocas de incendios exteriores Bocas de incendios interiores Extintores Proteccin local instalacin fija: Por ejemplo: sistema fijo de CO2 de proteccin a salas, transformadores y equipos informticos, compuesto por bombonas de CO2 de 45 kg cada uno. El sistema activado por Detectores Trmicos de accionamiento tipo cruzado. " Aspersores en oficinas y servicios generales " Materiales absorbentes (serrn, sepiolita, etc.) en reas de manipulacin y almacenamiento de RP y SP. " Neutralizadores " Hidrantes Medios de retirada de materiales contaminados (recogida y transporte en envases adecuados, control sobre el lugar a donde se retiran o depositan, inertizacin o destruccin, etc.)

La realizacin de dicho estudio implica la consideracin previa de dos aspectos ms: a) La determinacin del nmero de equipos y de las cantidades necesarias; los plazos para su acopio, as como la localizacin y sealizacin de los mismos. b) La confeccin de instrucciones de uso de dichos equipos, y de actuacin frente a la emergencia y la dotacin de equipos, de proteccin individual para la proteccin de las personas que acten frente a la emergencia (cascos, botas, guantes, mscaras de respiracin autnoma o con filtro, trajes de proteccin, filtros, gafas o pantallas, etc.) Estas instrucciones constituirn un Anexo del Plan de Emergencia, sern claras y concretas, se darn a conocer a todo el personal, y se expondrn permanentemente en los sitios adecuados. Es recomendable que a poder ser tengan un formato tamao folio escrito por una cara. Debe prestarse especial atencin a las situaciones siguientes, para la elaboracin de instrucciones y diagramas: Fugas en tuberas, bombas, depsitos, bidones, etc. Derrames en operaciones de trasvase, manejo, carga y descarga, etc. Explosin por concentraciones de productos inflamables en interior de depsitos, fosos, tneles de servicio, alcantarillado, etc. Incendio en cualquier lugar de la empresa en donde coexistan focos de calor y materiales combustibles.

Plan de Emergencia Medioambiental


PUNTO 4: ESTRUCTURACIN DE RECURSOS HUMANOS

Estado de revisin

PEM

Pgina

Elemento 12

10 de 18

Frente a las emergencias hay que actuar por reflejo condicionado, se tiene poco tiempo para tomar decisiones y es mejor en el primer instante (recibido el aviso o alarma) actuar siguiendo una rutina operacional pensada y planificada de antemano y dirigida a controlar rpidamente el suceso, intentando al menos minimizar las consecuencias. Para actuar de forma organizada y rpida es fundamental contar con una buena organizacin de los recursos humanos; facilitndoles luego formacin la formacin oportuna para conocer el uso de los equipos y medios y las instrucciones de actuacin, y entrenamiento necesario para crear el hbito de uso. Para ello deben constituirse una estructura de personas que bajo la direccin de jefes designados al efecto, acten lo ms rpidamente posible frente a la situacin de emergencia, sea medioambiental o no. El organigrama funcional prototipo de un servicio de seguiridad puede ser el siguiente.
Direccin

Jefe de Emergencia

Comit de Seguridad

Brigada de 2 Intervencin

Equipo de Mantenimiento

Responsable de Seccin y Turno

Brigadas 1 Intervencin

Es posible que, debido a la organizacin de la empresa, al tamao fsico de instalaciones, a la ubicacin sobre el terreno, al lay-out de planta, etc., las figuras organizativas citadas pueden simplificarse, apareciendo como mnimo: 1 Jefe de Emergencia 1 Equipo de Intervencin (que agrupa EPI y ESI): Deben conocer el uso de todos los elementos y sistemas de seguridad que posea la industria, estar entrenados y recibir peridicamente formacin de reciclaje. Siempre se deber contar con retenes de suplentes para los equipos, a fin de que faciliten por un lado descansos en las labores de control si stas se prolongaran, y por otro, logstica de materiales que pudieran ser necesarios.

Plan de Emergencia Medioambiental

Estado de revisin

PEM

Pgina

Elemento 12

11 de 18

Asimismo el Jefe de Emergencia dispondr de una persona que, a su orden, ponga en marcha un sistema de avisos a quien se considere pertinente, bien en solicitud de ayuda (bomberos, hospitales, etc.), bien como avisos a autoridades (ayuntamientos, comisara de aguas, proteccin civil, etc.) o a personal de la empresa (gerencia, direccin de personal, financiera, etc.). Para ello, se habilitar y mantendr actualizada una lista de telfonos ad hoc. A continuacin mostramos un ejemplo para las: - funciones del personal ante una emergencia (4.1) - secuencia general de actuacin (4.2) 4.1. Funciones en la emergencia (ejemplo ilustrativo)

Jefe de emergencia La Direccin de Produccin (o el responsable de turno en su ausencia) asumir esta funcin siendo sus tareas las que siguen: - Canalizar las actuaciones de los equipos de intervencin, tanto en la fase de lucha contra el accidente como en la organizacin de la evacuacin, se sta fuera necesaria. - Coordinar y prestar su apoyo a las intervenciones de los Servicios Exteriores de intervencin(Bomberos, Cruz Roja, DYA, Ertzantza ) - Ordenar la evacuacin de personal en caso necesario, comunicando dnde se encuentra el foco. - Ordenar la movilizacin del Director Administrativo, del responsable de turno y del personal de Mantenimiento. Equipo de Primera Intervencin - Al ser alertado, acude al lugar del siniestro - Se pone a disposicin del jefe de emergencia - Hace uso de los medios de extincin y si es preciso, asesora de su buen uso a otro personal de apoyo - Colaboran con los bomberos si as lo solicitasen Director administrativo/personal - Al ser alertado, acude a Recepcin y contacta con los recursos externos de intervencin ante emergencias, para ello deber tener en cuenta la hoja de telfonos de emergencia (Anexo I) - Coordina cualquier instruccin o informacin o notificar por megafona - Localiza al mdico si ste no se halla en la empresa - Localiza al Responsable de Medioambiente si cree oportuno para colaborar en l - Pone en marcha las acciones legales, seguros, informes al Ministerio de Trabajo, Inspeccin e Trabajo, Ayuntamiento, etc. que sean necesarios.

Plan de Emergencia Medioambiental


Hace de portavoz a todos los efectos con exterior Se encarga de la informacin a familiares

Estado de revisin

PEM

Pgina

Elemento 12

12 de 18

Responsable de seccin y turno - Al ser alertado, acude a su seccin - Tras una primera valoracin, solicita presencia de equipos de intervencin, y localiza al Jefe de emergencia - Se asegura de que sean requeridos, si es preciso, los bomberos y el transporte sanitario de urgencia - Coordina la evacuacin, si el Jefe de emergencia la ordena. Reagrupa al personal por secciones. Comprueba la presencia de todo el personal . inicio la bsqueda, si falta alguien (nunca solo, preferentemente acompaado de un miembro del equipo de extincin de incendios) - Si falta el Dtor. Produccin, asume las funciones de Jefe de emergencia Personal de mantenimiento - Al ser alertado, acude al lugar del siniestro - Efecta los aislamientos elctricos necesarios y cortes de suministros de combustible. - Efecta los trabajos mecnicos necesarios. - Recoge equipo de respiracin autnoma. - Asegura el funcionamiento de elementos de extincin. - Asesora a los equipos de intervencin, tanto internos como del exterior. - Asegura la apertura de las puertas del recinto. - En cualquier caso se pone a las rdenes del Jefe de emergencia e cuanto ste estime oportuno. Personal del equipo de Primeros Auxilios En ausencia del Jefe de emergencia, localiza a ste y contacta con SOS DEIAK. A. Medico - Al ser alertado, acude al lugar del siniestro. Si no es encuentra en planta se personar urgentemente. - Contacta con el Jefe de emergencia para coordinar acciones - Atiendo a heridos y dirige labor del personal Primeros Auxilios - Dirige el traslado de heridos y asesora sobre centros asistenciales y de urgencia - Se interesa por los heridos hospitalizados, los visita y recopila informacin B. Brigada de Primeros Auxilios: - Al ser alertado, acude al lugar del siniestro - Realiza una primera valoracin de posibles heridos - Presta la asistencia urgente estableciendo prioridades de intervencin, y procurndose el material necesario del botiqun

Plan de Emergencia Medioambiental


-

Estado de revisin

PEM

Pgina

Elemento 12

13 de 18

Acompaa a los heridos en todo momento hasta su traslado Permanece alerta ante la posibilidad de nuevas vctimas en el transcurso del siniestro

Resto de personal - En ausencia de responsables, localizar de inmediato al Jefe de emergencia y contactar con SOS DEIAK. - Si es testigo del hecho: - D la voz de alarma - Notifique inmediatamente a su mando directo - Acta nicamente cuando sea posible exponerse a riesgo alguno - Al ser alertado, aljese del peligro y si se ordena la evacuacin acuda al lugar de reunin asignado por secciones. No pase por la zona conflictiva. - Si no hay peligro, atienda las instrucciones de su director. - Ante la alarma. Cuelgue inmediatamente el telfono, si est utilizndolo. - Al proceder a la evacuacin, recuerde: - Apagar aire acondicionado, extractores, ventiladores - Abrir puertas exteriores - Cerrar puertas interiores

4.2.

Secuencia general de actuacin (ejemplo)

La secuencia de actuacin comienza cuando se descubre una situacin de emergencia o una anomala capaz de producirla. La alarma de esta situacin deber ser comunicada al Jefe de emergencia, quin pondr en marcha, si fuera preciso, a los diferentes grupos de actuacin. Ante la ms mnima duda, el Jefe de emergencia mandar llamar a los servios exteriores de apoyo. Durante el tiempo que precede a la llegada de los servicios exteriores, el Jefe de emergencia intentar controlar el siniestro por medio de los grupos de intervencin y, en funcin del desarrollo de los acontecimientos, ordenar el cese de actividades, la evacuacin del edificio, y cuantas medidas crea oportunas. Desde la llegada de los servicios exteriores, el Jefe de Bomberos ellos asumir le mando de la situacin, asesorado por el Jefe de seguridad, y todo el personal del edificio deber cumplir sus rdenes.

Plan de Emergencia Medioambiental


PUNTO 5: UBICACIN Y SEALIZACIN

Estado de revisin

PEM

Pgina

Elemento 12

14 de 18

La organizacin indicar las ubicaciones y establecer sealizaciones adecuadas a todos los medios de actuacin. Las seales, los planos y diagramas son herramientas visuales rpidas y sencillas de manejar.

PUNTO 6: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REVISIN PERIDICA 6.1. Simulacros Consisten en la activacin simulada del Plan de emergencia, y tienen por objeto: a) Entrenamiento de equipos de intervencin y personal a evacuar. b) Revisin del propio plan. c) Comprobacin del correcto funcionamiento de equipos, medios de deteccin, alarmas d) Medicin de tiempos, tanto de evacuacin como de intervencin de los equipos y Servicios Pblicos. Su preparacin correr a cargo del Responsable de Medio Ambiente que determinar: - Fecha y hora del siniestro - Tipo de siniestro - Mtodo y equipo responsable de la evaluacin del simulacro - Servicios Pblicos implicados (SOS Deiak, Bomberos, etc) - Nivel de informacin al personal Una vez realizado, ser el Comit, el encargado de su anlisis, y elaborar un informe del que se podrn, en su caso, derivar acciones correctoras. Se realizar como mnimo un simulacro anual y se registrarn los resultados del mismo. 6.2. Investigacin Incidentes/accidentes El Jefe de emergencias, en colaboracin con el Coordinador de Seguridad y Salud Laboral y el Responsable de Medio Ambiente, ser el responsable de: - Abrir una investigacin de causas y consecuencias - Realizar un anlisis de comportamiento de personas y equipos de intervencin, tanto internos como externos - Valorar los resultados. Con todo ello, elaborar un informe que deber ser analizado minuciosamente en el Comit del que podrn derivarse objetivos, metas y acciones correctoras varias. 6.3. Formacin El Plan de Formacin General tendr en cuenta la formacin necesaria para la buena ejecucin de este Plan de emergencia.

Plan de Emergencia Medioambiental

Estado de revisin

PEM

Pgina

Elemento 12

15 de 18

6.4. Requisitos legales Requisitos legales adicionales por caractersticas propias de la actividad.

PUNTO 7: ANEXOS Por ejemplo: Anexo 1: Telfonos de emergencia Anexo 2: Plano de emplazamiento y localizacin de la empresa Anexo 3: Fichas de datos de seguridad (de Sustancias Peligrosas implicadas en los riesgos) Anexo 4: Plano de deteccin y extincin de incendios Anexo 5: Plano de generacin y almacenamiento de residuos Anexo 6: Plano de Proteccin civil Anexo 7: Plano de almacn de Sustancias peligrosas y RPs Anexo 8: Instrucciones de uso de equipo de emergencia Anexo 9: Instrucciones de actuacin frente a emergencias

PUNTO 8: DOCUMENTACIN RELACIONADA Manual de Gestin Medioambiental Manual de Prevencin de Riesgos Laborales PRO Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales PRO Identificacin y evaluacin de riesgos Registros de incidentes/accidentes medioambientales Informes de simulacros Plan de formacin Requisitos legales Licencias y autorizaciones administrativas Programas, objetivos y metas medioambientales. Planes de mantenimiento e inspeccin de equipos implicados. Registro de distribucin del Plan de Emergencia.

Nota al lector: A continuacin y a modo de ejemplo, se adjunta el Anexo I, referente a Telfonos de Emergencia. En cualquier caso, usted deber decidir y sealar en el punto 7, los Anexos que se adjunten a su Plan de Emergencia Medioambiental.

Anexo I: Telfonos de emergencia


ARABA
CENTRO Bomberos: Vitoria: Ayala: SOS-Deiak/Urgencias: Urgencias mdicas: Hospitales: Txagorritxu: Santiago: Cruz Roja: DYA: ADA: Ertzaintza: Miones: Polica Municipal: Polica Nacional: Guardia Civil: Informacin Toxicolgica: Proteccin Civil: Iberdrola: Gasnalsa: Agua (averas): Amvisa: Electricidad: Instituciones: Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz: Diputacin Foral de Alava: Viceconsejera de Medio Ambiente: Gobierno Vasco: Delegacin del Gobierno: Telefnica / Asistencia Tcnica: Carreteras D.G.Trfico:

Estado de revisin

Telfonos

Pgina

Elemento

12 16 de 18

TELFONO 092 / 945-161163 946-726565 112 945-244444 945-007000 945-007600 945-222222 945-281020 945-285080 112 / 945-194219 945-181818 092 / 945-161111 091 / 945-276000 062 / 945-221100 91-5620420 945-282000 945-223350 945-163000 945-161000 945-161024 / 945-260086 945-223350 945-161100 945-181818 900-411111 945-188000 945-160500 1002 900-123505

Anexo I: Telfonos de emergencia


BIZKAIA
CENTRO Bomberos: SOS-Deiak/Urgencias: Urgencias mdicas: Hospitales: Basurto: Cruces: Galdakao: Cruz roja: Cruz roja : DYA: Ertzaintza: Polica Municipal: Polica Nacional: Guardia Civil: Informacin Toxicolgica: Iberdrola (averas): Bilbogas: Aguas (averas): Consorcio de Aguas: Electricidad (averas): Instituciones: Ayuntamiento Bilbao: Diputacin Foral de Bizkaia: Viceconsejera de Medio Ambiente: Gobierno Vasco: Telefnica / Asistencia Tcnica: Carreteras D.G.Trfico:

Estado de revisin

Telfonos

Pgina

Elemento

12 17 de 18

TELFONO 080 / 94-4233000 112 94-4100000 94-4006000 94-6006000 94-4007000 94-4434792 94-4222222 94-4101010 112 / 94-4441444 092 / 94-4205000 091 / 94-4709000 062 / 94-42553400 91-5620420 94-4165300 94-4236050 94-4249909 94-4873100 94-4165300 94-4204200 94-4208000 900-411111 94-4881000 1002 900-123505

Anexo I: Telfonos de emergencia


GIPUZKOA
CENTRO SOS-Deiak/Urgencias: Urgencias mdicas: Hospitales: Amara: Arnzazu: Gipuzkoa: Cruz roja: Ertzaintza: Polica municipal: Polica Nacional: Guardia civil: Bomberos: San Sebastin: Resto Gipuzkoa: Informacin Toxicolgica: DYA: Iberdrola: Donostigas: Agua (averas): Consorcio de aguas: Electricidad (averas): Instituciones: Ayuntamiento Donostia: Diputacin Foral de Gipuzkoa: Viceconsejera de Medio Ambiente: Gobierno Vasco: Telefnica / Asistencia Tcnica: Carreteras D.G.Trfico:

Estado de revisin

Telfonos

Pgina

Elemento

12 18 de 18

TELFONO 112 943-461111 943-007400 943-007000 943-006000 943-222222 112 / 943-288888 092 / 943-450000 091 / 943-463800 062 / 943-276611 080 112 91-5620420 943-464622 943-429400 943-429400 943-471656 943-311771 901-202020 943-481000 943-482111 900-411111 945-188000 1002 900-123505

COMENTARIOS AL ELEMENTO 13: TABLAS INPUT / OUTPUT

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 6

1. INTRODUCCIN Este elemento se desarrolla especficamente para la Gestin de los flujos de materias importantes, ya que gracias a l, se sistematiza el manejo de datos directamente relacionados con la mayora de los aspectos medioambientales de la organizacin, como son los consumos de materiales, agua y energa y la generacin de residuos vertidos y emisiones. Teniendo en cuenta que, el anlisis de estos datos permitir establecer objetivos y programas medioambientales de mejora dentro de la organizacin, y que con el histrico de entradas y salidas de los ltimos aos se demuestra la evolucin del comportamiento medioambiental, la gestin de los flujos de materiales o Balance de Materia soportado en las Tablas Input/Output constituye una importante herramienta para demostrar la mejora continua. 2. CONSEJOS EN GENERAL Consultar punto 4.3.1 de la norma y Anexo correspondiente Consultar el Procedimiento de Gestin de flujos de materias Invertir ms tiempo inicialmente en la fase de definicin de la estructura de la tabla, nos ahorrar tiempo en el manejo de la misma en los balances posteriores
La implantacin de la gestin de los flujos materia, agua y energa o Balance de materia, agua y energa depara a menudo considerables problemas debido a la dificultad que entraa definir la divisin de las Tablas de entradas y salidas. En este contexto, uno ha de detenerse a reflexionar sobre las dos siguientes cuestiones: 1. Cuanto ms precisa sea la divisin de la Tabla de entradas y salidas, tanto ms difcil resultar posteriormente el registro y mantenimiento de los datos. 2. Cuanto ms sencilla sea la divisin de las Tablas de Balance, ms difcil ser conseguir los datos necesarios. A cambio, la precisin de los datos en este caso merma bastante.

Ajustar el grado de detalle de la estructura de la Tabla de entradas y salidas a las propias necesidades de la organizacin. Considerar el nivel de detalle y la operatividad.
En la revisin medioambiental inicial Ud. ha evaluado las reas de su empresa en funcin de su relevancia medioambiental. Aproveche esa evaluacin y sea ms preciso en las reas significativas, mientras que para las reas menos significativas desde un punto de vista medioambiental puede ser algo ms impreciso. Por ejemplo: en una empresa de tratamientos superficiales han de registrase con gran precisin los productos qumicos empleados, mientras que el consumo de papel y material de oficina no es demasiado significativo. En una asesora financiera sucede justamente lo contrario.

Para la comparacin de los datos es absolutamente necesario que aquellos datos referidos a una misma cuestin, se expresen en las mismas unidades. Por ejemplo: masas en kg, superficies en m2, volmenes en m3, energa en KWh, etc Un par de ejemplos al respecto: Todas las materias primas suministradas debern registrarse en kg. Si alguna sustancia se calcula en litros en un envo, deber realizarse en una conversin a kg (1 litro de sosa custica al 50% = 1,41 kg)

COMENTARIOS AL ELEMENTO 13: TABLAS INPUT / OUTPUT

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 2 de 6

Al fuel oil no es aplicable naturalmente esta conversin. El fuel oil se suministra en litros. Pero en el balance de materia al fuel oil se asienta como energa. El fuel oil suministrado debe ser por lo tanto convertido a kWh en base a su utilizacin. Al generar calor por la combustin del fuel oil, 1 litro de fuel oil equivale aprox. a 10 kWh de energa.

Indique siempre que le sea posible la procedencia o fuente de los datos, as como su calidad. Por calidad de los datos se entiende una clasificacin que refleja el grado de fiabilidad de los datos. Existen tres niveles de calidad (ver comentarios para cumplimentar las Tablas) Incluir una columna para recoger informacin de tipo econmico puede resultar ventajosa como criterio para la toma de decisiones.
Si conoce las cantidades y los precios de sus materiales, debera empezar a crear indicadores medioambientales e incluso a compararse con otras empresas del sector haciendo benchmarking medioambiental. Este tema excede el marco de la presente publicacin, pero sin embargo, puede dirigirse a IHOBE en todo momento para obtener ms informacin al respecto, ya que est desarrollando un Banco de Indicadores Medioambientales, que pondr al servicio de las empresas vascas, precisamente como herramienta de benchmarking para la mejora medioambiental continua.

3. CONSEJOS PARA LA CERTIFICACIN Demostrar que los datos son verificables por terceras partes gracias a su trazabilidad y que son comprobables. Demostrar que el clculo de los datos es reproducible por diferentes personas. Elaborar instrucciones de trabajo para los casos en que la reproduccin del clculo sea ms dudosa. Mostrar las Tablas de Entradas y Salidas como fuente de informacin relativa a la mayora de aspectos medioambientales de la organizacin a considerar para el establecimiento de determinados objetivos y metas. (Lgicamente en estas tablas no se recogen ni la contaminacin del suelo, ni el ruido externo).

COMENTARIOS AL ELEMENTO 13: TABLAS INPUT / OUTPUT

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 3 de 6

4.

RESPECTO AL ELEMENTO QUE PRESENTAMOS

EXPLICACIN DE LAS TABLAS DE BALANCE DE ENTRADAS Y SALIDAS (TABLAS DE INPUT/OUTPUT)


Grupo Principal (1) Subgrupo (2) Denominacin (3) Unidad (4) 1999 Cantidad (5) 2000 1ersemes 2semes Precio Unidad (6) Total Fuente (7) Mtodo de toma y clculo de datos (8) Calidad del dato (9) Factor de conversin (10) Sustancia Peligrosa Si/No (11) Indicador Asociado Si/No (12)

Grupo principal: En esta columna se hace una primera clasificacin a grosso modo de las entradas y salidas. En el caso de la Tabla de Entradas (INPUT), se refiere a si son materias primas, materias auxiliares, agua, energa o embalajes. En el caso de la Tabla de Salidas (OUTPUT), se refiere a si son productos, residuos peligrosos, aguas residuales, etc. Subgrupo: En esta columna se hace una segunda subdivisin de las entradas y salidas que pretende dar una visin ms clara del tipo de producto que se est manejando. En el caso de la Tabla de Entradas, se refiere a los grandes grupos de materias primas que diferencia la empresa, p.ej. en una empresa que produce faros para automocin estos grandes grupos podran ser aceros y plsticos dentro de las materias primas principales. Para una empresa de recubrimientos electrolticos, la clasificacin podra atender a los tipos de substancias, p.ej.: cidos, bases, sales, productos qumicos para el laboratorio, otros productos qumicos, aditivos para el bao, abrasivos, aceites, electricidad, combustibles lquidos, etc. En el caso de la Tabla de Salidas se podra referir a su estado fsico (slido, lquido, pastoso), tipo de residuo (peligroso, inerte, etc) o su composicin para emisiones gaseosas (CO2, NO2, VOCs p.ej) (3) Denominacin: Corresponde a la descripcin detallada del material o producto. En el caso de la Tabla de Entradas se refiere al Nombre Comercial del producto, nombre qumico del producto u otros nombre especficos (aceites lubricantes, agua desmineralizada, cajas de cartn, etc.) Para la Tabla de Salidas en esta columna se indicar el nombre del residuo en concreto. (4) Unidad en la que se expresan las cantidades (kg, l, Tn ). Es conveniente emplear las mismas unidades para un mismo grupo de entradas o salidas para de este modo facilitar el establecimiento de comparaciones, clculos de proporciones, etc. As por ejemplo, sera conveniente expresar todas las materias primas principales y auxiliares en toneladas, todos los consumos de agua en metros cbicos y todos los consumos de energa (tanto elctrica como de combustibles) en kWh. (5) Cantidad anual por semestres Consumida, para la Tabla de Entradas, en la unidad mencionada en columna (4) Generada, para la Tabla de Salidas, en la unidad mencionada en columna (4) (6) Precio Unidad En la Tabla de Entradas corresponde al precio por unidad de compra o consumo (1) (2)

COMENTARIOS AL ELEMENTO 13: TABLAS INPUT / OUTPUT

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 4 de 6

Las celdas marcadas con asterisco (+) recogern el total de los costes anuales que supone la compra o consumo de los integrantes de ese subgrupo o grupo. (7) Fuente. En esta columna se debe indicar la fuente de procedencia de los datos en cuestin. p.ej. Departamento de Compras, Responsable Almacn de Productos, etc en el caso de la Tabla de Entradas facturas de entrega de residuos en el caso de la Tabla de Salidas, etc (8) El Mtodo de toma y clculo de datos se refiere a todas aquellas recomendaciones que han de incluirse en la tabla una vez obtenido y calculado cada dato con objeto de que, en prximos aos, pueda obtenerse este dato exactamente de la misma forma (ej.: facturas de agua correspondientes a la red municipal y cauce para todo el ao. Suma de los valores totales de todas esas facturas). Si es necesario se incluirn frmulas o referencias a Instrucciones especficas. (9) La calidad del dato se refiere al grado de precisin del dato. Esto ser til a la hora de hacer comparaciones: no es lo mismo compararse con datos muy precisos que con estimaciones. As, en esta columna, se ha de incluir la calidad de cada dato segn los siguientes criterios.
Niveles de calidad A % error estimado <5% Ejemplos Observacin Los datos tienen la mxima fiabilidad. Medir o contar slo si la evaluacin justifica este esfuerzo! Mediciones Clculos a partir de datos El nivel A se da cuando los datos se han obtenido, p.ej., a travs de la indicacin de las cantidades en los albaranes o al leer el consumo de agua en un contador de agua detallados y fiables Nos hallaremos en presencia de datos calculados cuando en base a mediciones indirectas se lleve a cabo una Extrapolaciones extrapolacin de la cantidad anual (o bien cantidad por unidad de tiempo) Estimaciones certeras Por ejemplo, se trata de un Valor calculado si en base a 2 o 3 anlisis se deduce la carga general en contaminantes del agua residuo o si a partir del pesaje de cada dcimo contenedor se deduce la cantidad global de residuos Las estimaciones se producen slo cuando no existe la posibilidad de efectuar un clculo Estimaciones aproximadas Si no hay otra posibilidad: Estime. Mejor una buena estimacin que no aporta ningn dato anote en cualquier caso sobre qu base ha efectuado la estimacin

<20%

>20% <40%

(10)Factor de conversin. Ver tambin nota (4) En el caso de que las cantidades se expresen en unidades que no resultan habituales se indicar el factor de conversin para el cambio de unidades (cuando sea til y/o necesario) p.ej en el caso de disolventes suele interesar ms el peso total consumido (Directiva VOCs) mientras que su venta se realiza por volumen (litros) y en el caso de consumo de combustibles se indicar el factor de conversin utilizado para pasar por ejemplo de termias a kWh. A continuacin se adjuntan factores de conversin de combustibles a KWh. Utilizar uno de estos factores en caso de que sea necesario, e indicar en la columna (9) cul se ha utilizado. (11)Sustancia peligrosa. En el caso de que la materia prima est considerada como sustancia peligrosa, en esta columna se pondr S y ello indicar que esta substancia habr que incluirla en la tabla de Inventario de Sustancias Peligrosas. (Elemento 10). (12)Indicador asociado. Un S en esta columna significa que la empresa ha establecido entre los indicadores relevantes de seguimiento de su comportamiento medioambiental: un indicador asociado al consumo de esa materia prima, si se indica en la tabla de entradas (P.ej. Indicador = consumo pintura/ud. fabricada) o, un indicador asociado al volumen de residuo generado, si se indica en la tabla de salidas (P. ej. Indicador = lodos de la cortina de pintura/ud. fabricada)

COMENTARIOS AL ELEMENTO 13: TABLAS INPUT / OUTPUT

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 5 de 6

5.

FACTORES DE CONVERSIN

5.1 TABLA DE FACTORES DE EMISIN 5.1.1 Emisiones de contaminantes en kg por Tep de combustible consumido (Tep: Tonelada equivalente de petrleo)
COMBUSTIBLE Carbn UTILIZACIN Calderas y hornos Siderurgia Horno de clinker Gasleo C Caldera Fuelleo Caldera, horno y cogeneracin G.L.P Caldera Gas Natural Caldera, horno y cogeneracin Siderurgia Horno de vidrio Energas derivadas Caldera Siderurgia Horno de clinker Horno e industria ligera Cogeneracin Energas renovables (Lejias, cortezas y madera) Calderas y hornos de papelera 7,00 35,00 5,30 15,00 3,40 3.000 3,55 3,25 13,15 4,71 2,50 0,50 0,50 8,77 0,68 0,50 31,00 0,40 9,64 1,24 1,40 0, 17 0,12 30,30 3,40 0,07 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 5.000 5.000 5.000 5.000 7.850 5,00 6,20 33,00 0,50 0,60 0,60 0,01 0,01 9,50 0,05 0,05 5,50 0,21 0,21 0,80 2.170 2.170 2.170 4,08 0,50 0,03 0,05 0,20 2.500 9,00 0,70 53,70 2,50 0,42 3.100 4,10 0,65 5,50 0,30 0,20 2.900 SECTOR INDUSTRIA NOX CO 11,30 11,30 23,30 26,60 26,60 60,00 SO2 18,60 6,70 26,60 P.S. 6,70 7,10 26,60 V.O.C 9,30 9,30 9,30 CO2 3.600 3.600 3.600

COMBUSTIBLE / CALDERAS Carbn Gasleo Fuelleo G.L.P Gas Natural Madera

PRIMARIO Y TERCIARIO NOX CO SO2 2,14 64,30 20,00 2,03 0,64 4,40 7,55 0,69 53,70 1,78 0,49 0,02 2,10 0,50 0,01 3,40 65,00 0,35 PRIMARIO Y TERCIARIO CO SO2 17,00 4,60 115,00 0,90

P.S. 7,10 0,33 2,48 0,08 0,07 13,00

V.O.C 12,90 0,61 0,65 0,40 0,42 33,00

CO2 3.600 2.900 3.100 2.480 2.175 3.000

COMBUSTIBLE / MOTORES Gasleo Gasolina

NOX 35,00 25,00

P.S. 3,50 0,00

V.O.C 7,40 20,00

CO2 2.900 2.600

5.1.2 Emisiones de contaminantes (en kg) asociadas a la produccin de Energa Elctrica Consumida
UNIDADES Kg Mwh -1 Kg Tep
-1

PRIMARIO Y TERCIARIO NOX CO SO2 1,05 0,17 14,23 12,18 1,92 165,40

P.S. 0,15 1,77

V.O.C 0,07 0,79

CO2 529 6.149

COMENTARIOS AL ELEMENTO 13: TABLAS INPUT / OUTPUT

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 6 de 6

5.2 TABLA DE PODERES CALORFICOS DE ALGUNOS PRODUCTOS


PRODUCTO Gas natural (TABLA COMBUSTIBLES) Gas propano (TABLA COMBUSTIBLES) Gasolina (TABLA COMBUSTIBLES) Coque (TABLA COMBUSTIBLES) Butano (TABLA COMBUSTIBLES) Butano Fuel (TABLA COMBUSTIBLES) Gasoil Acetileno (TABLA COMBUSTIBLES) Hidrgeno (TABLA COMBUSTIBLES) Metanol (TABLA COMBUSTIBLES) Etanol puro (TABLA COMBUSTIBLES) Aceites combustibles (TABLA COMBUSTIBLES) Madera blanda oreada (PCI media) UNIDADES 1.000 Nm 1 Tm 1m
3 3

PODER CALORFICO (*) KJ 3,77*10 3,45*10 2,86*10 5,09*10


7 7 7 4 7

DENSIDAD (Kgr/m ) 0,75 1.85 733 --2,41 920/970 (**) 0,836 1,1708 0,0898 ---------

KWh 10.467 12.900 9.548 7.955 14.128 36.170 11.877 10.534 16.352 3.547 6.303 8.257 12.211 3.890

4,64*10

1 Tm 1 Tm 1.000 Nm 1 Tm 1.000 m
3 3 3 3

1,3*10

8 7 7 7 7 7 7 7 7

42,7*10

3,79*10 5,88*10 1,28*10 2,27*10 2,97*10

1.000 Nm 1.000 Nm 1 Tm 1 Tm 1 Tm 1 Tm

4,39*10

1,40*10

(*) Los coeficientes de equivalencia utilizados han sido: 1 KJ = 2,778*10-4 KWh 1KWh = 3,60*103 KJ (**) Densidades relativas

5.3

TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE NM

Y KGR DE ALGUNOS GASES

PRODUCTO Oxgeno Nitrgeno Argn Acetileno Aire Hidrgeno Anhdrido carbnico Protxido de nitrgeno Amoniaco Anhdrido sulfuroso Etileno Helio Metano Monxido de Carbono R-12 R-22 xido de etileno
Bases medida: a 0C y 760 mm Hg

UNIDAD 1 Nm 1 Nm 1 Nm 1 Nm 1 Nm 1 Nm 1 Nm 1 Nm 1 Nm 1 Nm 1 Nm 1 Nm 1 Nm 1 Nm 1 Nm 1 Nm 1 Nm
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

VALOR EQUIVALENTE (Kgr) 1,42 1,25 1,78 1,17 1,29 0,09 1,97 1,98 0,77 2,92 1,26 0,18 0,76 1,25 5,51 3,95 1,83

Tabla de Entradas para Balance de Materias (Elemento 13)


Grupo principal Materiales Materias primas Materias primas Materias primas Materias primas Materias primas Materias primas Materias primas Materias primas Materias primas Materias primas Materias primas Materias primas Materias primas Subgrupo Denominacin Total Materias Primas Principales + Total Materias Auxiliares Total Materias Primas principales Subtotal Acidos Acido clorhdrico Acido brico Subtotal Bases Sosa custica Unidad 1999 TOTAL 2000 1 sem. 2000 2 sem. Precio/ 2000 Unidad TOTAL Euros Fuente Mtodo de toma y clculo de datos Calidad del Dato Factor de conversin

pgina 1 de 4

Sustancia Peligrosa (Si/No)

Indicador Asociado (Si/No)

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

0 0 0

0 0 0

0 (*) (*) 1 Litro = 1,15 kg S Si

Materias primas Acidos Acidos Acidos Bases Bases Bases

0 Si Si

Potasa custica Subtotal productos Productos qumicos qumicos Productos qumicos Productos qumicos Productos qumicos Anodos Anodos Sacarina Sal de nquel KBN Cloruro de nquel Subtotal nodos Anodos de nquel

(*) Si Si

(*)

Tabla de Entradas para Balance de Materias (Elemento 13)


Grupo principal Materiales auxiliares Materiales auxiliares Materiales auxiliares Materiales auxiliares Materiales auxiliares Materias auxiliares Materias auxiliares Materiales auxiliares Materiales auxiliares Materiales auxiliares Materiales auxiliares Materiales auxiliares Materiales auxiliares Otros Materiales Otros Materiales Otros Materiales Subgrupo Denominacin Unidad 1999 TOTAL 0 0 2000 1 sem. 0 0 2000 2 sem. Precio/ 2000 Unidad TOTAL Euros (*) (*) Fuente Mtodo de toma y clculo de datos Calidad del Dato Factor de conversin

pgina 2 de 4

Sustancia Peligrosa (Si/No)

Indicador Asociado (Si/No)

Total Materias Materiales auxiliares auxiliares Subtotal aditivos para Aditivos para el bao el bao Desengrasante Aditivos para el bao decapante Blasit BO Aditivos para el bao Abrasivos Abrasivos Abrasivos Antiespumante Subtotal Abrasivos Abrasivo 1

Kg kg Litros Litros Kg

(*)

Abrasivo 2 Subtotal Productos Productos qumicos qumicos para el para el laboratorio laboratorio Productos qumicos para el laboratorio Reactivos Productos qumicos para el laboratorio Agua desmineralizada Aceites Aceites lubricantes Aceites lubricantes Material de oficina Material de oficina Material de oficina Subtotal aceites Aceite 1 Aceite 2 Materiales de oficina Material 1 (Papel) Material 2

(*) kg 0 0 no se mide

kg Kg 0 0 0 0 (*)

Kg Kg

(*)

no se mide

Tabla de Entradas para Balance de Materias (Elemento 13)


Grupo principal Embalajes Embalajes Embalajes Embalajes Materiales de piezas subcontrat adas Materiales de piezas subcontrat adas Materiales de piezas subcontrat adas Energa Energa Energa Energa Energa Energa Energa Energa Subgrupo Denominacin Unidad 1999 TOTAL 2000 1 sem. 2000 2 sem. Precio/ 2000 Unidad TOTAL Euros (*) Fuente Mtodo de toma y clculo de datos no se mide Calidad del Dato Factor de conversin

pgina 3 de 4

Sustancia Peligrosa (Si/No)

Indicador Asociado (Si/No)

Embalajes Embalaje producto 1 Embalaje producto 1 Embalaje producto 2 Piezas compradas directamente al suministrador

Embalajes Embalaje 1 Plstico Embalaje 2 Palets Embalaje 1 Cartn

Kg

Total de materiales de piezas subcontratadas

(*) Kg 0 0 0 0

Pieza 1

Pieza 1

Pieza 2 Energa Elctrica Elctrica Elctrica Combustibles Combustibles Combustibles Combustibles

Pieza 2 Total Energa Total Elctrica Tarifa mxima Tarifa reducida Total Combustobles Fuel oil Gas Natural Gasleo kWh kWh kWh kWh kWh kg Nm o tep kg 1 Litro = 0,75 kg = 11,39 kWh (*) 1 Litro = 0,83 kg = 11,87 kWh 0 0 0 0 (*) (*)

Tabla de Entradas para Balance de Materias (Elemento 13)


Grupo principal Agua Agua Agua Agua Agua Agua Agua Agua Agua Agua Agua de lluvia recogida m Agua de pozo Agua de captacin superficial m m no procede precipitacin anual*m Subgrupo Denominacin Unidad 1999 TOTAL 0 2000 1 sem. 0 2000 2 sem. Precio/ 2000 Unidad TOTAL Euros (*) contador de agua Fuente Mtodo de toma y clculo de datos Calidad del Dato Factor de conversin

pgina 4 de 4

Sustancia Peligrosa (Si/No)

Indicador Asociado (Si/No)

Total Agua Agua red

m m

Tabla de Salidas para Balance de Materias (Elemento 13)


Grupo principal Productos Productos Productos Productos Productos Productos Productos Productos Productos Productos Productos Productos Productos Productos Productos Productos Productos Productos Residuos Residuos Residuos Residuos Residuos Subgrupo Productos Producto 1 Producto 2 Productos Tambor Tambor Tambor Tambor Tambor Bastidor Bastidor Bastidor Bastidor Bastidor Otros Otros Otros Otros Residuos peligrosos Residuos peligrosos Residuos peligrosos Residuos peligrosos Denominacin Produccin Produccin Produccin Cifra de ventas de productos en Euros Galvanizado en tambor Pasivado amarillo Pasivado azul Pasivado negro Pasivado verde oliva Galvanizado en bastidor Pasivado amarillo Pasivado azul Pasivado negro Pasivado verde oliva Niquelado Cromado Cobreado Embalajes Residuos (kg) Total Residuos Peligrosos Lodos galvnicos Taladrinas agotadas Aceites usados Unidad Tn Ud Ud kg kg kg kg kg 0 0 0 0 1999 TOTAL 2000 1 sem. 2000 2 2000 TOTAL sem. Fuente Mtodo de toma Calidad y clculo de del dato datos Factor de conversin

pgina 1 de 3

Sustancia Indicador Peligrosa Asociado (Si/No) (Si/No)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 facturas de 0 facturas de entrega de residuos

Residuos

Residuos peligrosos

Tabla de Salidas para Balance de Materias (Elemento 13)


Grupo principal Subgrupo Denominacin Residuos inertes + Residuos asimilables a urbanos Residuos inertes Chatarra Unidad 1999 TOTAL 2000 1 sem. 2000 2 2000 TOTAL sem. Fuente Mtodo de toma Calidad y clculo de del dato datos Factor de conversin

pgina 2 de 3

Sustancia Indicador Peligrosa Asociado (Si/No) (Si/No)

Residuos Residuos Residuos

Residuos no peligrosos Residuos inertes Residuos inertes

kg kg kg

0 0

0 0

0 Facturas de entrega de residuos facturas de entrega de residuos

Residuos

Residuos inertes

Papel usado, cartn

kg

Residuos

Residuos

Residuos asimilables a urbanos Residuos asimilables a urbanos Agua residual

Residuos asimilables a urbanos Residuo industrial 1 asimilable a la basura domstica Agua residual Agua potable

kg

kg m m 0 0

Agua residual Agua residual Agua residual Agua residual Agua residual

Agua de pozo Evaporacin (calculada) Agua de lluvia

m m no se mide

Tabla de Salidas para Balance de Materias (Elemento 13)


Grupo principal Subgrupo Denominacin Emisiones (medicin opcional) Compuestos Orgnicos Voltiles Compuesto 1 Compuesto 2 Dixido de carbono CO2 debido a la corriente consumida CO2 del fuel oil CO2 del gasleo Dixido de azufre SO2 debido a la corriente consumida SO2 del fuel oil SO2 del gasleo Oxidos de nitrgeno NOx debido a la corriente consumida NOx del fuel oil NOx del gasleo Emisin de energa Calor Ruido en el exterior Vibraciones Unidad 1999 TOTAL 2000 1 sem. 2000 2 2000 TOTAL sem. Fuente Mtodo de toma Calidad y clculo de del dato datos Factor de conversin

pgina 3 de 3

Sustancia Indicador Peligrosa Asociado (Si/No) (Si/No)

Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Energa Energa Energa Energa

Emisiones VOC's VOC's VOC's CO2 CO2 CO2 CO2 SO2 SO2 SO2 SO2 NOx NOx NOx NOx Energa Emisiones de energa Emisiones de energa Emisiones de energa

kg Kg

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no se puede medir no se puede medir 1 kWh = 0,44 kg CO2 1 kg fuel oil = 3,55 kg CO2 1 kg gasleo = 2,2 kg CO2 1 kWh = 0,0025 kg SO2 1 kg fuel oil = 0,0038 kg SO2 1 kg gasleo = 0,004 kg SO2 1 kWh = 0,0012 kg NOx

no se mide no se mide no se mide

COMENTARIOS AL ELEMENTO 14: PLANOS

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 2

Este elemento se destinar al archivo de toda una serie de planos que de uno u otro modo estn relacionados con el sistema de gestin medioambiental que la organizacin desarrolle. Algunos de ellos tendrn que ser elaborados en exclusiva durante el proceso de desarrollo e implantacin del Sistema de Gestin Medioambiental; otros por el contrario pueden aprovecharse de otros sistemas de gestin existentes en la organizacin como el de calidad o el de seguridad y salud laboral. De cualquier modo, la organizacin deber valorar en cada caso la posibilidad, la validez o la necesidad de disponer de ellos, teniendo presente que estas herramientas de apoyo pueden proporcionar informacin valiosa de forma rpida y visual. PLA 01: Emplazamiento y localizacin de la organizacin Identificar el emplazamiento geogrfico de la empresa, indicando si forma parte de un polgono industrial o est en zona residencial, (sealando las viviendas, colegios, parques, etc. ms prximos), hospital ms cercano, los accesos por carretera, la proximidad de ros, arroyos, etc. PLA 02: Distribucin en planta del proceso productivo e instalaciones auxiliares Representar todas las instalaciones, reas y equipos implicadas tanto en el proceso productivo inicial como en los procesos auxiliares, as como aquellas instalaciones que no participan directamente en el proceso, pero que son igualmente necesarios dentro de la organizacin como: oficinas, comedor, botiqun, almacenes, centro de transformacin, depsitos subterrneos, sala de compresores, calderas, instalacin de tratamiento de aguas, etc. Suele resultar muy til si refleja el recorrido de materia prima y auxiliares, desde el rea de recepcin, a travs del proceso, hasta su punto de expedicin. PLA 03: Generacin y almacenamiento de residuos Identificar todas aquellas instalaciones, operaciones o reas en las cuales se generan residuos o se almacenan los mismos. Resulta de gran utilidad distinguir los diferentes tipos de residuos (inertes, peligrosos y urbanos) bien con colores o bien con smbolos, y despus asignar un cdigo especfico (nmeros o letras) a todos los residuos de cada uno de los tipos. A fin de poder interpretar el plano, recoger toda esta informacin en una leyenda e incluirla en el plano. Por ejemplo: Un circulo con fondo rojo y con el nmero ocho sobre el rea del taller de mantenimiento indicara que esa rea genera aceites usados residuo peligroso identificado durante la revisin medioambiental inicial.

Una variacin posible sera aadir adems las letras RP en dicho crculo

RP8

COMENTARIOS AL ELEMENTO 14: PLANOS

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 2 de 2

Un cuadrado con fondo anaranjado y con el nmero dos sobre el rea de embalaje indicara que en la misma se generan plsticos residuos inerte identificado en la revisin medioambiental inicial. Variacin posible: aadir las letras RI en dicho cuadrado

RI2
1

Un tringulo con fondo amarillo y con el nmero uno sobre el rea del comedor indicara que en la misma se generan residuos asimilables a urbanos identificado en la revisin medioambiental inicial.
RSU1

Variacin posible: aadir las letras RSU

PLA 04: Manipulacin y almacenamiento de productos qumicos y sustancias peligrosas Identificar todas aquellas operaciones o instalaciones, incluidos los depsitos areos y subterrneos, en las que se haga uso o se almacenen este tipo de productos. Se asignan nmeros o cdigos para diferencias los distintos productos que se adjuntan en una leyenda. De este plano se podr extraer informacin de posibles focos o puntos en los que se pueden dar fugas y/o derrames o algn vertido accidental, con el consecuente riesgo de contaminacin del suelo o de aguas prximas. PLA 05: Sistemas de aspiracin y focos de emisiones atmosfricas Identificar todas aquellas operaciones e instalaciones en las que se producen emisiones a la atmsfera y que por uno u otro motivo pueden estar sometidas a presentar sistemas de aspiracin o captacin, o que presentan equipos de medicin; incluir en ella todos los focos de emisiones a la atmsfera (chimeneas, etc.). PLA 06: Canalizaciones Identificar las diferentes redes de canalizacin existentes en la organizacin para gas, luz, telfono y sobre todo para aguas (pluviales, industriales y fecales). PLA 07: Sistema de extincin de incendios y evacuacin Identificar los elementos que constituyen el sistema de extincin de incendios, alarmas, extintores, mangueras, bocas de riegos, etc., as como las salidas y puntos de encuentro establecidos para los casos de evacuacin del personal en caso de emergencia.

Sistema de extincin de incendios y evacuacin

Estado de revisin

PLA

Pgina

07
Elemento

14

1 de 1

Salida de emergencia Extintor Ducha de emergencia Telfono Dispositivos de cierre Botiqun de primeros auxilios

COMENTARIOS AL ELEMENTO 15: ARCHIVO DE REGISTROS (EJEMPLO)

Rev.: 2 Fecha:01/03/00 Pgina 1 de 1

An cuando la Lista de Elemento Vlidos del SGMA del Manual (Elemento 0) no contempla el elemento 15, ste ha sido incluido adicionalmente en esta publicacin de forma intencionada con la finalidad de poder presentar en el mismo algunos de los ejemplos de los registros que proponemos a lo largo del Manual. Si la norma exige determinar una sistemtica especfica para el archivo de los diferentes documentos del SGMA de modo que stos estn siempre localizables y accesibles, el Manual IHOBE ISO-14001 desarrolla una pieza clave para dicho control documental: la Lista de Registros del SGMA. En esta lista, que a su vez es un registro, se deben recoger o inventariar absolutamente todos los registros que se generen durante el desarrollo e implantacin del sistema de gestin medioambiental. El esfuerzo inicial de referenciarlos a los formularios o archivos empleados, nombrar los responsables de su conservacin, as como el lugar de archivo donde puede ser localizado el original y su periodo de conservacin, queda compensado al crear de este modo una herramienta para la localizacin inmediata de cualquier documento que el SGMA requiera. Es necesario aclarar, que la informacin que la Lista de Registros proporciona est siempre referida a la ltima versin o revisin de los documentos/registros que incluya, y que estn operativos dentro del SGMA. Recordar por ltimo, que el Responsable del Sistema de Gestin Medioambiental es la persona asignada en el Captulo 7 como responsable de archivar los documentos obsoletos a no ser que la organizacin indique lo contrario, en cuyo caso tendr que documentarlo.

Lista de Registros del SGMA


Ref. del FOR y/o Carpetaarchivador

Estado de revisin

FOR 14
Elemento 5

Pgina

1 de 4

Tipo de registro

Responsable

Lugar de archivo (Dpto/Area)

Conservacin mnima [aos]

Lista de Registros del SGMA Lista de Elementos vlidos del SGMA Lista de Documentos Vigente del SGMA Lista de Distribucin del Manual Listas de Distribucin de los Procedimientos Listas de Distribucin de las Instrucciones de Trabajo Listas de Distribucin de las Instrucciones de Control Poltica medioambiental de la empresa Informe de revisin medioambiental Inicial Inventario deAspectos Ambientales identificados Aspectos ambientales significativos Normativa aplicable (Indice) Requisitos legales y otros requisitos Priorizacin de Objetivos Programas ambientales Nombramiento del Responsable Medioambiente Descripciones de Puestos de trabajo Plan de formacin

FOR 14 Elemento 15 Elemento 0 FOR 12 Elemento 1 FOR 13 Elemento 1 FOR 13 Elemento 2 FOR 13 Elemento 3 FOR 13 Elemento 4 Elemento 1 Elemento 7 FOR 03 Elemento 15 FOR 04 Elemento 15 Elemento 11 Elemento 11 FOR 05 Elemento 15 FOR 06 Elemento 8 Elemento 6

RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA Dtor. RRHH RSGMA

Dpto. MA Dpto. MA Dpto. MA Dpto. MA Dpto. MA Dpto. MA Dpto. MA Dpto. MA Dpto. MA Dpto. MA Dpto. MA Dpto. MA Dpto. MA Dpto. MA Dpto. MA Dpto. MA Dpto. RRHH Dpto. MA

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

A-Z 12 FOR 07 Elemento 15

Revisado y aprobado: _____________________________ Responsable del SGMA

Fecha: 21/03/00

Lista de Registros del SGMA


Ref. del FOR y/o Carpetaarchivador

Estado de revisin

FOR 14
Elemento 5

Pgina

2 de 4

Tipo de registro

Responsable

Lugar de archivo (Dpto/Area) Dpto. Produccin

Conservacin mnima [aos]

Iniciacin de nuevos empleados Cursos de formacin Certificados de formacin Comunicados internos Comunicaciones externas Cuestionarios e informacin para los proveedores Informes ambientales de carcter pblico Reclamaciones de partes interesadas (clientes, otros) Comunicacin externa Manual Procedimientos IT IC Formularios Hojas de datos de seguridad Tablas de Balance Input/Output Informes de evaluacin de las Tablas de balance (Input/Output) Inventario de PQ y SP Plan de emergencia Planes de mantenimiento preventivo Planes de analticas Documentacin relativa a las reparaciones y al mantenimiento preventivo y correctivo Listado de equipos/instrumentos de control Fichas de equipos/instrumentos de control Certificados y protocolos de calibracin

A-Z-13 FOR 08 Elemento 15 Elemento 15 FOR 10 Elemento 09 Elemento 09 Elemento 09

Dtor. Produccin

3 3 3 3 3 3

RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA

Dpto. MA Dpto. MA Dpto. MA Dpto. MA Dpto. MA

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Revisado y aprobado: _____________________________ Responsable del SGMA

Fecha: 21/03/00

Lista de Registros del SGMA


Ref. del FOR y/o Carpetaarchivador

Estado de revisin

FOR 14
Elemento 5

Pgina

3 de 4

Tipo de registro

Responsable

Lugar de archivo (Dpto/Area)

Conservacin mnima [aos]

Informes externos de calibracin AACC y AAPP Plan de Auditoras Internas Informes de auditoras internas y externas Revisin por la Direccin del sistema de gestin Registros obsoletos Planos de la empresa Actas de las reuniones con asesores Actas de las reuniones semanales del equipo de medioambiente. Registro de Residuos Peligrosos Declaracin anual de productor de residuos peligrosos Documentos de aceptacin de cada residuo peligroso Documentos de comunicacin previa a VIMA de traslado de residuos Documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos Comunicaciones de desaparicin, prdida o escape de residuos peligrosos Documentos de aceptacin de residuos inertes por vertedero autorizado Documentos de seguimiento y control de residuos inertes Resultados de analticas de residuos Listado anual de gestores autorizados expedido por la Viceconsejera de Medio Ambiente Listado anual de vertederos autorizados expedido por la Viceconsejera de Medio Ambiente

3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 aos mnimo 5 aos mnimo 5 aos mnimo 5 aos mnimo 5 aos mnimo 5 aos mnimo 5 aos mnimo 5 aos mnimo 5 aos mnimo 5 aos mnimo 5 aos mnimo

Revisado y aprobado: _____________________________ Responsable del SGMA

Fecha: 21/03/00

Lista de Registros del SGMA


Ref. del FOR y/o Carpetaarchivador

Estado de revisin

FOR 14
Elemento 5

Pgina

4 de 4

Tipo de registro

Responsable

Lugar de archivo (Dpto/Area)

Conservacin mnima [aos]

Documentos que acreditan a un transportista el cumplimiento del reglamento de transporte peligroso Informes de analticas externas e internas de emisiones a la atmsfera Informes de analticas externas e internas de aguas residuales Libro-registro de emisiones Informes de mediciones de ruido interno

3 aos mnimo

Nota al lector:

Esta Lista debiera recoger la totalidad de los registros generados por el sistema de gestin medioambiental o vinculados al mismo ya que se trata de confeccionar una herramienta para la localizacin inmediata de cualquier documento que el SGMA requiera

Revisado y aprobado: _____________________________ Responsable del SGMA

Fecha: 21/03/00

Envases y contenedores de RPs

Estado de revisin

FOR 17
Elemento 5

Pgina

1 de 1

Cdigo Interno1 RP1

Denominacin de RP Pilas botn

Envase / contenedor asignado Contenedor facilitado por empresa gestora

Distribucin por reas/Departamentos Oficinas Mantenimiento Almacn de RPs

Descripcin Modelo estandarizado por la empresa gestora Altura del contenedor supera la longitud del fluorescente ms largo

Tipo de etiquetado A

A etiquetar por ERP X Op.

RP2

Fluorescentes

Contenedor de plstico

RP3

Aceite hidrulico usado

Bidn metlico 200 l.

Mantenimiento

Se emplea el bidn originario del aceite tras su consumo

RP4

Latas vacas de disolventes

No se envasan

Taller de pintado Almacn de RPs

Se depositan en rea especfica del almacn de RPs Se depositan en rea especfica del almacn de RPs Se emplea el bidn originario del disolvente tras su consumo

RP5

Bidones vacos de Cloruro de metileno

No se envasan

Area desmoldeo Almacn de RPs

RP6

Disolventes agotados

Bidn metlico

Taller de pintado

RP7

Sepiolita impregnada con derrames de pintura

Bidn 200 l. metlico

Taller de pintura

Se emplea el bidn originario de la pintura tras su consumo

RP8

Trapos impregnados con productos de mantenimiento

Cajn de plstico

Mantenimiento

Modelo 143 de la empresa COBLAN

RP9

Fluidos de corte agotados

Depsito

Area de mecanizado

Se emplea el bidn originario

(1) Este registro est vinculado al Inventario General de Residuos y al plano PLA 03 Generacin y Almacenamiento de Residuos. (2) ERP: Encargado de los Residuos Peligrosos; Op: Trabajador/Operario

Revisado y aprobado: ______________________________ Responsable del SGMA

Fecha: 28/08/00

COMENTARIOS AL ELEMENTO 16: DOCUMENTACIN OBSOLETA

Rev.: 1 Fecha: 01/03/00 Pgina 1 de 1

Del mismo modo que el Elemento 15 se ha incorporado intencionadamente a esta publicacin para cubrir una necesidad de la misma, presentar algunos ejemplos de registros, y no ha sido registrado en la Lista de Elementos Vlidos del SGMA (Elemento 0), tambin se incluye el Elemento 16 al objeto de presentar algunos documentos obsoletos, para explicar parte del control de la documentacin del SGMA. Adelantbamos en el capitulo 7 del Elemento 1, que un documento es susceptible de sufrir una modificacin si en el transcurso de su utilizacin, o de su revisin en auditoras, etc., se detecta que no es tcnicamente correcto o que no es adecuado para nuestro sistema. En consecuencia, se elaborar el documento en un nuevo estado de revisin que sustituir al anterior, y que incorporar las nuevas modificaciones. Resulta beneficioso que la organizacin sea capaz de determinar y demostrar, cuando as lo requieran las circunstancias, la evolucin que sufre un documento desde el momento de su creacin hasta el ltimo estado de revisin del que se dispone, ya que de este modo podr justificar ante terceros, cambios en su gestin medioambiental y su tendencia a la mejora continua. Proponemos que cada vez que usted genere documentacin obsoleta incluya sobre la versin que vaya a archivar: - Los motivos que inducen a los cambios, sealando las partes afectadas - La fecha de sustitucin - La firma de aprobacin del Responsable de la Gestin Medioambiental Recordar que en el captulo 7 se asigna al Responsable de la Gestin Ambiental como responsable de archivar los documentos obsoletos.

Lista de los Captulos Vlidos del Manual SGMA


Captulo

Estado de revisin

Introduccin

Pgina

1
Elaborado por

Elemento 1

1 de 1
Fecha Elaborado

Manual del Sistema de Gestin Medioambiental Presentacin y Poltica Medioambiental Responsabilidad de la Direccin Sistema de Gestin Control de la Documentacin Control Operacional Control Medioambiental Interno Seguimiento de Equipos e Instrumentos de Control Acciones Correctoras y Acciones Preventivas Manipulacin de Productos Qumicos y Sustancias Peligrosas Registros Auditoras Medioambientales Internas Formacin Comunicacin Interna y Externa Control de Requisitos Legales y otros requisitos Gestin de los Flujos de Materias Control de productos y servicios Aspectos Medioambientales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DGE RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA

Estado de revisin

01 22/11/99 01 22/11/99 01 22/11/99 01 22/11/99 01 22/11/99 01 22/11/99 01 22/11/99 01 22/11/99 01


22/11/99

01 22/11/99 01 22/11/99 01 22/11/99 01 22/11/99 01 22/11/99 01 22/11/99 01 22/11/99 01 22/11/99

El Manual en su totalidad se somete a revisin para elaborar la 2 Edicin del mismo y se reorganizan los captulos. Se realizan modificaciones substanciales en todos los captulos y se les cambia el estado de revisin a cada uno de ellos. La Revisin 2, sustituye a la 1 y este registro queda obsoleto en contenido y en formato, ya que se modifica tambien el formulario correspondiente

El RSGMA

18/08/00

Revisado y aprobado: ______________________________ Direccin de la Empresa

Fecha: 29/03/00

Lista de los Formularios vlidos

Estado de revisin

Formulario

Pgina

03
Elemento 5

1
Estado de revisin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 de 1

Nmero FOR01001 FOR01002 FOR03001 FOR03002 FOR04001 FOR04002 FOR04003 FOR04004 FOR06001 FOR06002 FOR09001 FOR10001 FOR10002 FOR10003 FOR11001 FOR11002 FOR11003 FOR12001 FOR16001 FOR16002

Ttulo de los formularios Revisin por la Direccin del Sistema de gestin Programa medioambiental Lista de los documentos vlidos Lista de distribucin para documentos Plan de mantenimiento y limpieza, cuadro sinptico anual 1999 Plan semanal de mantenimiento y limpieza Diario de aguas residuales Inventario de Residuos Ficha de Equipo Mvil de control Listado de equipos de control Lista de Registros Plan de auditora 2000/2001 Lista de comprobacin de la auditora Informe de Auditora Formulario Plan de formacin Formulario Cursos de formacin Iniciacin de nuevos empleados Consultas externas Aspectos ambientales identificados y evaluados Aspectos ambientales significativos priorizados

Elaborado por RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA


Jefe Mantnimiento Jefe Mantnimiento Encargado aguas

Fecha de elaboracin 19/09/99 19/09/99 19/09/99 19/09/99 20/07/99 20/07/99 29/07/99 19/09/99 14/05/99 14/05/99 22/07/99 22/07/99 22/07/99 22/07/99 09/10/99 09/10/99 09/10/99 09/10/99 09/10/99 09/10/99

RSGMA Dto:Calidad Dto:Calidad RSGMA RSGMA RSGMA RSGMA RRHH RRHH RRHH RSGMA RSGMA RSGMA

Con motivo de la 2 Edicin del Manual IHOBE, se asigna una nueva numeracin a los formularios ya que se modifican algunos de ellos y se incorporan otros nuevos.

18/03/00

Revisado y aprobado: Fecha:29/03/00

____________ Responsable del SGMA

_______________

Lista de documentos vlidos


Cdigo de identificacin

Estado de revisin

FOR 03
Elemento 5

Pgina

1 Estado de revisin

1 de 1

Ttulo de los formularios Indicar aqu el ttulo de los procedimientos, las instrucciones de trabajo o las instrucciones de control o de los formularios

Elaborado Fecha de por elaboracin

Este formulario serva para elaborar los Indices o Listas de Documentos vlidos de los diferentes Elementos del Sistema. Entendindose Documento como Procedimientos, Formularios ... Con la revisin del Manual se sustituye este formulario por el formulario FOR-12 'Documentacin Vigente del SGMA'

Fecha18/08/00

Revisado y aprobado: _______________________________ Responsable del SGMA

Fecha:

Lista de distribucin para documentos


Nmero: Nombre del documento:

Estado de revisin

Formulario

Pgina

03002
Elemento 5

1 de 1

Estado de revisin: Devolucin


Firma Responsable de MA Fecha y firma Receptor Firma Responsable de MA

Entrega

Nombre del receptor:

Fecha y firma Receptor

Este formulario serva para controlar la distribucin de los diferentes documentos del sistema. En la revisin de la documentacin se ha elaborado un nuevo formato para este formulario y se le ha asignado como nueva referencia el de FOR 13.

Fecha 18/08/00

Revisado y aprobado:

___________________________ Responsable del SGMA

Fecha: