Vous êtes sur la page 1sur 52

Kampania Wodna Polskiej Akcji Humanitarnej

Organizator Grupa Nieformalna Forum Rdzawka

Logo Kampanii Wodnej

Cele Kampanii Wodnej


1.Pozyskanie rodkw na zapewnienie dostpu dostpu do bezpiecznej wody 2. Dostp do wody podstawowe prawo czowieka 3.Wczanie w wyrwnanie globalnych nierwnoci ,szczeglnie dostpu do wody i codziennej higieny.

Woda- rdo ycia


W skali globalnej 1.Poniej 1 % wody na caej planecie nadaje si do spoycia przez ludzi 2.Ponad 1,2 miliarda nie ma dostpu do wody pitnej , a 2,6 mld pozbawionych jest urzdze sanitarnych

Woda- rdo ycia


W skali europejskiej: 1. 20 % wd powierzchniowych w UE jest zagroonych zanieczyszczeniem 2. 60% miast europejskich naduywa zasobw wd podziemnych 3. Od 1985 r. powierzchnia terenw nawadnianych na poudniu Europy zwikszya si o 20 %

Woda- rdo ycia


4. W latach 1976-2006 liczba obszarw dotknitych susz zwikszya si o 20 % 5. Susze ostatnich trzydziestu lat pochony 100 miliardw euro 6. Ponad 100 milionw osb ucierpiao na skutek suszy w 2003 r.

Ramowa Dyrektywa Wodna


Okrela gwny cel do osignicia do 2015 r. Celem dyrektywy jest osignicie ,,dobrego stanu wszystkich wd w UE przy zastosowaniu planw gospodarowania . Powstao 5 zaoe uzupeniajcych.

1 Zaoenie
Woda nie zna granic Dorzecza wielkich rzek , takich jak Dunaj czy Ren rozcigaj si na terenie wielu pastw. Pastwa czonkowskie ustal wsplny plan gospodarowania wod. Zostan w to wczone wszystkie wadze pastwowe, regionalne lokalne oraz NGOS

2 Zaoenie
Woda dotyczy nas wszystkich Wszyscy uywamy wody w codziennym yciu. Wiedza w jaki sposb moemy wpywa na jako i ilo wody moe przyczyni si do zmiany naszych zachowa oraz do uywania wody w sposb odpowiedzialny i zrwnowaony.

3 Zaoenie
Woda jest wraliwym zasobem. Dziaalno czowieka pociga za sob zanieczyszczenie wd. Poza ochron rzek , jezior, wd przybrzenych i wd podziemnych.

4 Zaoenie
Woda ma swoj cen Woda nie moe by uwaana za towar handlowy Wedle tego zaoenia ustalono zasad taryfikujc opart o to e ,,zanieczyszczajcy paci

5 Zaoenie
Dziaania zintegrowane i uzupeniajce Dyrektywa opiera si wsplnym uczestnictwie obywateli jaki i najwyszych organw Unii Europejskiej. Powinna by zgodna z innymi przepisami w tej dziedzinie.

Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje dla rodowiska i wody


Jeli chodzi o wod, skutki zmian s ju teraz odczuwalne : topnienie niegw i lodw morskich , zmiany w systemach biologicznych. Czynniki te maj skutki bezporednie np : zwikszaj ryzyko powodzi w jednych czciach wiata, a suszy w innych.

Kilka faktw
W latach 1970-2004 emisja gazw cieplarnianych wzrosa o 70 % 2. Przez okres okres ok.100 lat temperatura na powierzchni ziemi zwikszya si o 0,74 *C i wzronie o 0,7 *C z powodu emisji gazw cieplarnianych 3. Do 2100 r. rednia temperatura wzronie o 1,8 do 4 *C
1.

Rola Wody w Polityce Energetycznej i Transportowej ?


Oszczdzanie wody oznacza rwnoczenie oszczdzanie energii, biorc pod uwag ,e pozyskiwanie , transport i uzdatnianie wody zuywaj energi. W europejskie polityce energetycznej i transportowej woda odgrywa wan rol w produkcji energii wodnej oraz transporcie rzecznym i morskim.

Energia hydroelektryczna
Energia hydroelektryczna stanowi blisko 20 % produkcji energii w UE i nie powoduje emisji CO 2 ani innych szkodliwych gazw. Zaledwie 6 krajw produkuje a 84,5 % energii wodnej w UE. S to Wochy , Francja , Niemcy, Hiszpania , Szwecja oraz Austria.

Energia Oceaniczna
Perspektywa wykorzystanie energii oceanw jest szans na szczeblu europejskim i oglnowiatowym. Energia ta pochodzi z wielu rde , takich jak: - Fale - Pywy - Prdy oceaniczne - Cinienie osmotyczne

Transport Morski
Jest to jeden z podstawowych rodkw transportu w handlu UE i z partnerami na caym wiecie. Unia Europejska wprowadzia przepisy, w myl ktrych statki pywajce po wodach europejskich musz spenia surowe normy bezpieczestwa.

egluga rdldowa
Ponad 37 000 km drg komunikacji rzecznej czy setki miast i regionw przemysowych. Ten rodek transportu jest godny zaufania, bezpieczny , oszczdny i przyczynia si do niewielkich iloci szkodliwych dla rodowiska.

Woda a rolnictwo
Rolnictwo wykorzystuje a 75 % wody. Rolnictwo zaley od gleby , wody i klimatu. Europejskie rolnictwo rozwija si na rnorodnych obszarach geograficznych i klimatycznych ze zrnicowanym dostpem do wody.

Woda a rolnictwo
- ki a obszary podmiejskie . Gleby maj tutaj dobr

jako i s bogate w wod, ale s naraone na ryzyko skaenia i presj ze strony miasta. - Gry, regiony arktyczne , wyspy utrudniaj produkcj roln - Poudniowo rdziemnomorskie obszary suche oparte s na winoroli , oliwkach itp.

Woda a rolnictwo
- W niektrych pastwach UE w poudniowej czci Europy nawadniane tereny stanowi 1/5 powierzchni rolnej i dostarczaj od 50 % do 60 % oglnej produkcji rolnej. - Od 1985 r. ilo nawadnianych obszarw wzrosa o 20 % - Nawadnianie moe zwiksza 6 razy warto produkcji rolnej i 4 razy zyski z gospodarstwa.

Woda a rolnictwo
Dobrze zorganizowane nawadnianie moe przynie znaczne korzyci w zakresie ochrony rodowiska naturalnego. Np: utworzenie i gospodarowanie polem ryowym prowadzi do powstania zbiornika z ywnoci dla niektrych ptakw.

Woda a wsppraca na rzecz rozwoju


,,Woda jest niezbdna dla ycia czowieka : zapewnienie odpowiednich warunkw zaopatrzenia w ni oraz warunkw sanitarnych nale do podstawowych usug dla spoeczestwa. Stanowi ona rwnie istotne bogactwo dla gospodarki i rodowiska oraz determinujcy czynnik walki z ubstwem, a take zrwnowaonego rozwoju Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 17 maja 2002 r.

Kraje rozwijajce si
W krajach rozwijajcych si brak dostpu do wody pitnej oraz urzdze sanitarnych jest jedn z gwnych przyczyn chorb i zgonw. Jest to rwnie jeden z gwnych czynnikw hamujcych ksztacenie oraz rozwj gospodarczy. Ponadto woda pitna jest wraliwym bogactwem, co moe prowadzi do konfliktw spoecznych i geopolitycznych . Na Bliskim Wschodzie, gdzie zasoby wodne s niewystarczajce i nierwno rozmieszczone, dostp do nich jest niezmiernie wany i stanowi istotny atut polityczny.

Ponad miliard ludzi na kontynentach w Azji i Afryce nie ma dostpu do wody speniajcej podstawowe normy czystoci.

W Sudanie woda to najwikszy Skarb.


Hrabstwo Uror, pooone w pnocnej czci Jonglei w Sudanie
to jeden z regionw, ktre wedug raportu ECHO mog by zagroone klsk godu w 2010r. Tu take PAH realizuje program wodny. Uror podobnie jak ssiednie hrabstwa Nyirol, Ayod, Akobo jest zamieszkane gwnie przez Nuerw- jedn z gownych grup etniczych zamieszkujcych Poudniowy Sudan. Ze wzgldu na brak mostw i drg do wielu z tych miejsc nie mona dotrze w czasie pory deszczowej. Nawet kiedy jest sucho dojazd jest ograniczony. W czasie deszczu ludzie pij brudn wod, to rdo wielu chorb. Biegunka, ktra w Urorze koczy si mierci. W poudniowym Sudanie przy kadej studni PAH tworzy lokalne komitety wodne zoone z kobiet i mczyzn. Chodzi o to, eby jak najlepiej wykorzysta stworzona infrastruktur.

Suchy Afganistan
Zasoby wody pitnej w Afganistanie s niewielkie. Studnie to rzadko. Naturalne rda, strumienie czy niewielkie akweny mona zobaczy w centrum, na wschodzie i rodkowo-zachodniej czci kraju. W rejonach pustynnych Afganistanu jedynymi ujciami wody s nieliczne studnie, gdzie zasoby wody gruntowej nie s zbyt gbokie. Tak jest gwnie na pnocy. Rolnictwo opiera si na systemie nawadniania kanaami irygacyjnymi. Studnie budowane s na terenach prywatnych. W miastach w wielu domach s studnie, Ci ktrzy nie maj ich korzystaj z publicznych zbudowanych na gruntach nalecych do pastwa. Dla mieszkacw Kapisa brak dostpu do rde czystej wody to problem aktualny od dziesicioleci. Dlatego Polska Akcja Humanitarna doczya do organizacji starajcych przeciwstawia si kryzysowi wodnemu w tym rejonie. Brak wody pitnej to problem wikszoci szk w Kabulu. Statystyki zwalaj z ng. Ponad 32,3 % wszystkich dzieci w miecie cierpi z powodu chorb bdcymi skutkiem spoywania zanieczyszczonej wody.

Palestyskie osiedla bez wody

Palestyczykom brakuje nawet moliwoi dostarczenia wody w cysternach z oddalonych o kilka kilometrw rde. Brak wody w tej sytuacji jest katastrofalny. PAH zdecydowao si pomc 2800 mieszkacom miejscowoci Yasid. PAH planuje wybudowanie gwnej linii wodocigowej, ktr woda bdzie dostarczana do miejscowoci. PAH w ramach akcji pomocowej dla Palestyny postanowia pomc dzieciom w szkoach w Betlejem. Zaczto budowy w kadej ze szk zbiornikw sucych do zbierania wody deszczowej.

Pustynny Darfur
Ponad 1,7 mln ludzi z zachodniego Darfuru zostao zmuszonych do emigracji na poudnie kraju. Nie bylo innego wyjcia tylko 10% caej ludnoci to mieszkacy miast reszta utrzymuje si z rolnictwa i handlu. Dzieki PAH-u wiele miejscowoci zostanie wyposaonych w systemy wodno- kanalizacyjne , ktre przyczyni si do zmniejszenia negatywnego wpywu na rodowisko wodne. Cigle powstaj nowe projekty dotyczce budowy studni w Darfurze. Tam kada kropla dla czowieka jest na miar zota.

Milenijne Cele Rozwoju


W 2000 roku przywdcy 189 pastw , ktrzy zebrali si w Nowym Jorku na Zgromadzeniu Oglnym ONZ , przyjli deklaracj na nowe tysiclecie z ktrej wyonio si 8 Milenijnych Celw Rozwoju. Cel nadrzdny : zmniejszenie do 2015 r. skrajnego ubstwa o poow. 7 Cel Milenijny Cel Rozwoju zakada zmniejszenie do 2015 r. o poow liczby ludzi bez dostpu do wody pitnej i urzdze sanitarnych.

Dostp do wody sodkiej w 2000r

10 SPOSOBW OSZCZDZANIA WODY


1.Zakrcaj kran po kadorazowym uyciu wody oraz nie korzystaj z biecej wody, gdy nie jest to konieczne, np. przy myciu zbw, goleniu, a zwaszcza podczas mycia naczy. 2.Uywaj biodegradowalnych rodkw czystoci, zanieczyszczaj one w mniejszym stopniu rodowisko, w tym wod. 3.Napraw cieknce krany, kurki, spuczki. Kapicy przez cay dzie kran marnuje okoo 25 litrw wody. 4.Staraj si uruchamia pralk i zmywark do naczy tylko wtedy, gdy s zapenione. Gdy do wyprania lub umycia masz mniej rzeczy, korzystaj z opcji poowicznego obcienia tych urzdze. Umoliwi to zaoszczdzenie nie tylko wody, ale rwnie energii elektrycznej.

10 SPOSOBW OSZCZDZANIA WODY


5.Nie uywaj toalety jako kosza na mieci. Za kadym razem, kiedy spukujesz chusteczk higieniczn, czy inne mae odpadki, marnujesz okoo 10 l wody 6.Postaw na wodooszczdne urzdzenia. Warto pomyle o zmywarce do naczy oraz toalecie, ktra pozwala na dozowanie zmiennej iloci wody do spukiwania. Czy wiesz, e wodooszczdne pralki pozwalaj zmniejszy zuycie wody nawet o 21 000 litrw rocznie.

10 SPOSOBW OSZCZDZANIA WODY


7.Nie wypuszczaj do kanalizacji substancji chemicznych adnych farb, lakierw, rodkw owadobjczych czy lekarstw. Unikaj wylewania do zlewu oleju zarwno oleju do smaenia, jak i oleju silnikowego. Produkty te mog mie niekorzystny wpyw na proces oczyszczania ciekw, przez niszczenie fauny lub blokowanie rur. 8.Bierz prysznic zamiast kpa si w wannie. W ten sposb zuyjesz okoo 4 razy mniej wody.

10 SPOSOBW OSZCZDZANIA WODY


9.Zbieraj deszczwk. Woda deszczowa jest doskona alternatyw dla wody pitnej. Deszczwk mona gromadzi w wiadrach lub innych zbiornikach wystawianych na zewntrz i uywa do podlewania ogrodu lub mycia samochodu. 10.Korzystaj z papieru z odzysku. Jedna ryza papieru z makulatury zaoszczdza w stosunku do papieru z celulozy (biay papier z drzew) ponad 70 litrw wody.

Quiz Wodny
1. Jaki procent wiatowych zasobw wodnych stanowi woda sodka ? A. 50% wiatowych zasobw B. 10% wiatowych zasobw C. 2,5% wiatowych zasobw

Quiz Wodny
2. W jakich stanach skupienia wystpuje woda na Ziemi? A. w stanie ciekym B. w stanie gazowym C. w stanie staym

Quiz Wodny
3.Najwiksze zasoby wody na Ziemi stanowi: A. morza i oceany B. lodowce C. rzeki

Quiz Wodny
4.Skd bierze si woda w rzekach? A. z chmur B. z wodocigw C. z jezior

Quiz Wodny
5. Ile osb na wiecie nie ma dostpu do wody pitnej? A. okoo 900 milionw osb B. okoo 10 milionw osb C. okoo 1,1 miliarda osb

Quiz Wodny
6. Ile dzieci umiera kadego dnia z powodu chorb zwizanych z niedostatkiem czystej wody? A. okoo 100 dzieci B. okoo 5000 dzieci C. okoo 1100 dzieci

Quiz Wodny
7. Ile osb na wiecie nie ma dostpu do podstawowych systemw sanitarnych? A. okoo 2,6 miliarda osb B. okoo 2,5 miliarda osb C. okoo 250 milionw osb

Quiz Wodny
8. Ile potrzeba wody, eby wyprodukowa 1 ryz papieru? A. 13 litry B. 130 litrw C. 1300 litrw

Quiz Wodny
9. Ile potrzeba wody, eby wyprodukowa jednego hamburgera (150 g)? A. 100 litrw wody B. 360 litrw wody C. 2400 litrw wody

Quiz Wodny
10. Przecitny mieszkaniec Afryki Subsaharyjskiej zuywa w cigu jednego dnia tyle wody, ile osoba yjca w kraju rozwinitym zuywa, gdy: A. myje zby 2 minuty przy odkrconym kranie B. ma wczony zraszacz trawnika przez 1 minut C. spukuje toalet

Quiz Wodny
11. Biorc prysznic w cigu 10 minut zuywamy: A. okoo 10 litrw wody B. okoo 100 litrw wody C. okoo 180 litrw wody

Quiz Wodny
12. Jak odlego przebywaj rednio w cigu dnia kobiety i dziewczynki z krajw globalnego Poudnia niosc okoo 20 litrw wody? A. 1 km B. 3 km C. 6 km

Quiz Wodny
13. Jaki procent ciekw w krajach rozwijajcych si trafia do wd powierzchniowych bez oczyszczania? A. 30% B. 60% C. 80%

Prezentacj przygotowali: Katarzyna Pawlik Mateusz Wjtowicz www.fordza.cba.pl