Vous êtes sur la page 1sur 323

DICCIONARIO ןוֹלּמִ

DICCIONARIO ןוֹלּמִ A; Hacia; Para לֶא A; Para לִ 'EL LI A, en, para, hacia לְ

A; Hacia; Para

לֶא

A; Para

לִ

'EL

LI

A, en, para, hacia

לְ

A cambio de

דַעְבּ

LE

BE"AD

A causa de

לַלְגִבּ

Para que; a causa de

ןַעַמְל

BIGLAL

LEMA"AN

A dónde?

ן לְ

A El

וֹל

LE'AN

LO

A Ella

הָּל

A Ellas

ןֶהָל

LAH

LAHEN

A Ellos

םֶהָל

A la derecha

הָניִמָי

LAHEM

YAMINAH

A la Izquierda

הָלאמשְ

A lado; Cerca; En;

לֶצֵא

SHEM'LAH

Con

'AETSEL

Cerca; A Lado De

דַיְל דַי לַע

Antes de medio dia;

םִיַרֲהָצַּה יֵנְפל

"AL YAD LEYAD

A.M.

LFNAE HATSAHORAYIM

A Mí

יִל

A Nosotros

וּנָל

LI

LANU

2

     

ְ רָצ ןוּוּיִכּ הֶזיֵאְל

ךיִ

A pie

לֶגֶרְבּ

BEREGEL

A que dirección necesita girar

תוֹנְפִל

LE'AEZEH KIUUN TSARIJ LIFNOT

 

הָעשָ וֹזיֵאְבּ

   

A que hora empieza la reunión?

מַ הָליִחְת

הָבישְִיַה

BE'AEZO SHA"AH MATJILAH HAYSHIVAH

A que hora termina la fiesta?

הָעשָ וֹזיֵאְבּ

הָבּיִסְמַה תֶרֶמְגִנ

BE'AEZO SHA"AH NIGMERET HAMSIBAH

A quién?; para

יִמְל

A Tí F

ךְָל

quién?

LEMI

LAJ

A Tí M

ךְָל

A Ustedes F

הָנֶכָל

LEJA

LAJENAH

A Ustedes M

םֶכָל

A veces

םיִמָעְפִל

LAJEM

LIF"AMIM

Abaco, Bastidor para

הָיִּנוֹבּשֶ

ְ ח

Abajo

הָטַמְל

Contar

JESHBONIAH

LEMATAH

     

ןָלַּהְל הָטַּמְל

Abajo

הָטַּמ

Bajo; Abajo; Debajo

תַחַתִּמ הָטַּמְלִּמ

MATAH

LEMATAH LEHALAN MILMATAH MITHAJAT

Abajo

תַחַתּ

Tierra; Abajo

עַקְרַק

THAJAT

KARKA"

Abajo, En vez De

תַחַתּ

Dejar; Abandonar

בזַעַל בַזָע

THAJAT

"AZAV LA"AZV

Abandonar; Dejar;

שַטָנ

Abandonar; Dejar;

בַזָע

Renunciar

NATASH

aydar

"AZAV

Abandonar;

ריִקְפִה

Abastecimiento de

ףֶסֶכַּה סיִסַבּ

Renunciar Propiedad

HIFKIR

dinero

BASIS HAKESEF

Abdomen; vientre;

   

תיֵבְּפֶל

utero; matri

ןֶטֶבּ

BETEN

Alfabeto; Abecedario

אָתיֵבְּפֶל

'ALEFBAET 'ALEFBAETO'

Abedul; Cetro

טֶבשֵ

Abedul

הֶנְבִל

SHAEVET

LIVNEH

3

Abeja

הָרוֹבְד

Abejorro

 

רוּבָדּ

DEVORAH

DHAVUR

Abierta

הָמוּתשְ

Abierta F

 

הָחוּתְפּ

SHETUMAH

PETUJAH

Abierto

םוּתשָ

Abierto M

 

חוּתָ

ַ

SHATUM

PATVAJ

Abimelek

ךְֶלֶמיִבֳא

Abogada

ןיִד תֶכֶרוֹע

'AVIMELEJ

 

"OREJET DIN

Abogado

ןיִד ךֵרוֹע

Abogado

ןיִדּ ךֵרוֹע

"ORAEJ DIN

"ORAEJ DHIN

Abominación

וּגּיִפּ לוּגִּפּל

Abominacion

 

הָבֵעוֹתּ

PIGHUL PIGHUL

THO"AEVAH

Abotonar; Amarrar

סַכָר

Hermoso; Abradable;

 

הֶפָי

RAJAS

Lindo

YAFEH

Abraham

םָהָרְב

Abrelatas

תוֹסֵבוּק ןַחְתוֹפ

'AVRAHAM

FOTJAN KUVAESOT

Abrevadero

תֶקוֹש תֶקֹש

Abridor de Botellas

חְַתָופםיִקוּבְקַב ן

SHOKET SHOKET

FVOTJAN VAKVUKIM

Abrigo

םיִליִעְמ

Abrigo

 

ליִעְמ

ME"ILIM

ME"IL

Abrigo, Chaqueta

ליִעְמ

Abril

 

ליִרְפּ

ME"IL

'APRIL

Abrir; Empezar

חַתָפּ

Abrir, Ojos y Oidos

 

חַקָפ

PATAJ

FAKAJ

Domine; Abrume

ַ נְכִה

עיִ

Absolución; Descargo

 

יוּכּיִז

HIJNIA"

ZIKUY

Absolver; Relevar

הָכִּז

Absorber; Secar

 

גַפָס

ZIKAH

SAFAG

Absorción

הָטיִלְק

Retirar agua; Bombear; Absorve

באשִ

ְ ל ב שָ

KELITAH

SHA'AV LISH'V

Absorver; Retener

טַלָק

Abstenerse;

Refrenarse

 

עַנְמִנ

KALAT

NIMNA"

4

Abuela

הָבָס אָתְּבַס

Abuela

אָתְבַס

SAVTHA' SAVAH

SAVTA'

Abuelo

בָס אָבַּס

Abuelo

אָבַּס בָס

SABA' SAV

SAV SABA'

Abuelo

ןֵקָז ב

Plenitud; Abuncancia

עַבש עָבשָ

'AV ZAKAEN

SAVA" SVA"

Abundancia

אוּלִּמ

Aburrir

םֵמֳעשְ

ַ מ

MILU'

MEShA"AMAEM

Aburrir

םֵמְעשִ

Abuso; Desgracia

רְֶחהָפּ

SHI"MAEM

JERPAH

Abuso; Maltrato

לֵלַּעְתִה

Acá

הָנֵה

HIT"ALAEL

HAENAH

Yeshiva; Academia

הָבישְִי

Yeshivas; Academias

תוֹבישְִי

YESHIVAH

YESHIVOT

Acaso no?

אֹלַה

Acceso

השיִ

ָ

ג

HALO'

GISHAH

Accidente

הָנוּאְת

Esperar; Acechar

בַר

TE'UNAH

'ARAV

Acediar; Sitiar;

רָצ

Aceitar; Engrasar

ןֵמּשִ

Perseguir

TSAR

SHIMAEN

Aceite de oliva

תִיַז ןֶמשֶ

Aceituna

תִיַז

ShEMEN ZAYIT

ZAYIT

Aceitunas

םיתיֵז

Acelere

רַהָמ

ZAETYM

MAHAR

Sabor; Razón;

Acento

םיִמַעְט

Introduzca; Acepte

סינכהל סיִנְכִה

TE"AMIM

HIJNIS LHJNYS

Acera

הָכָרְדִמ

Acera

הָכָרדִמ

MIDRAJAH

MIDRAJAH

Aceras

תוֹכָרְדִמ

Acerca

תוֹדוֹא

MIDRAJOT

'ODOT

En; Sobre; Acerca

לַע

En lo que; Acerca ee

הַמ לַע

de

"AL

qué

"AL MAH

5

Aproximarce;

Acercarse

בַרָק

Acero

תֶכֶתַּמ

KARAV

MATHEJET

Vinagre; Acido

ץֶמוֹח

Lavar; Enjuagar;

Aclarar

 

ףַטשָ

JOMETS

SHATAF

Acompañar; Escoltar

הָוּיִל הָוִּל

Acondicionador

רָעשֶ בֵציצֶמ

LIVAH LIVAH

METSYTSAEV ShE"AR

Acondicionador de

ןָגְזַמ

Acordadamente

םֵאְתֶהְבּ

Aire

MAZGAN

BEHET'AEM

Cortar; Acordar

תַרָכ

Acordar

םיִכְּסִּה לְ

JARAT

HISKIM LE

Acordeón

ןוֹחוּפַּמ

Hechada; Acostada

הָבָכּשַ

ְ ה

MAPUJON

HASHKAVAH

Acostarce; Anidar;

ץַבָר

Emparejar; Acostarce;

 

הַבָר

Empollar

RAVATS

Copular

RAVAH

Acostarse; Dormir

בַכשָ

Acostarse; Dormir

בַכּשִ

ְ ל בַכשָ

SHAJAV

SHAJAV LISHKAV

Acostumbrarse

לֵגַּרְתִה

Acostumbrarse

לגרתהל לֵגַּרְתִה

HITRAGHAEL

HITRAGHAEL LHTRGL

Acre

רְק

Acrecentar; Resaltar

הוָוִצִמ רוּדִה

'AKR

el ritual

HIDUR MITSIVAVH

Acto

הָלֻּעְפּ

Actor; Jugador

ןָקְחשַ

PE"ULAH

 

SAJKAN

Actora; Jugadora

תיִנָקְחשַ

Actos de juicio

םיִטָפשְ

SAJKANIT

SHEFATIM

Hacer; Actuar

לַעָפּ

Colores de Agua;

םיִיַמ יֵעְבִצ

PA"AL

Acuarelas

TSIV"AE MAYIM

Acuerdo;

     

Concordancia;

הָמָכּסַה

Acuerdo a; De acuerdo a

 

יִפְל

Conform

HASKAMAH

LEFI

 

ןוּמָמ םֵכּסֶה

   

Acuerdo prenupcial

גוּזיֵנְבּ

Acumular

 

רַבָצ

TSAVAR

HESKAEM MAMUN

BENAEZUG

6

Acumular

רַצ

Acusación; Demanda

הָנוּלְתּ

'ATSAR

legal

THELUNAH

Adversario;

Acusador; Satan

ןָטשָ

SATAN

Acusar; Culpar

םישֳ

ִ אֶה

HE'ASHIM

Hombre; Adan

םָד

Adaptación

לוּגִּס

'ADAM

SIGHUL

Adaptar; Adquirir; Conformar

סלֵ

ִ

Adar, Mes

רָדֳא

SIGHAEL

'ADAR

Corbata; Adatura

הָביִנֳע

Adelantar

הָפיִקֳא

"ANIVAH

'AKIFAH

Adelante; Hacia el

הָמיִדַק

Adelante Interj

הָמיִדָק שיִח

Este

KADIMAH

JISh KADIMAH

Ademas; Incluso

ף

Ademas; También

םַגּ

'AF

GHAM

Más; Además

פְּ דוֹעְוסוּל

Colgar; Adherir;

הָלָתּ

VE"OD PELUS

Suspender

THALAH

Pegar; Adherir; Unir

קַבָדּ

Adherir; Adjuntar; Unir

חַפִּס

DHAVAK

SIPAJ

Adhesiva F

הָגֻמָצ

Adhesivo M

גֹמָצ

TSAMUGAH

TSAMOG

Introduzca; Adición; Inserción

סיִנְכִה

Adivinanza;

הָכוּבְמ הָדיִח

HIJNIS

Rompecabezas

JIDAH MEVUJAH

Adivinanza

הָדיִח

Adivinar

שֵחִנ

JIDAH

NIJAESH

Adivino

יִנעְדִּי

Adjetivo

ר ֹתּ םשֵ

YIDH"NI

SHAEM THO'AR

Adherir; Adjuntar; Unir

חַפִּס

Dé gracias; Admita

הָדוּה

SIPAJ

HUDAH

Raspar; Adobar;

Curtir

דַרַק

KARAD

Chica; Adolescente

עַנ

הרֳ

ָ

NA"ARHA

Chicas;

Adolescentes

תוֹרָעְנ

Adoptada, Niña F

תֶצֶמּוּאְמ תֶצֶמֻּאְמ

NE"AROT

ME'UMETSET ME'UMETSET

7

Adoptado, Niño M

ץָמּוּאְמ ץָמֻּאְמ

Adoptar idea, Niño; Fortalecer

ץֵמִּא

ME'UMATS ME'UMATS

'IMAETS

Servicio, En Templo; Adoración

ןָחְלוּפּ ןָחְלֻפּ

PULJAN PULJAN

Postrar; Adorar;

Inclinar

הָוֳחַתּשִ

ְ ה

HISHTHAJAVAH

Adornada

הָרוּדֳה

Adornado

רוּדָה

HADURAH

HADUR

Adornar; Decorar

טשָ

ַ ק

KASHAT

Adornar; Desear; Rimar

קשָ

ַ ח

JASHAK

Adorno

רֶדֶה

Heredar; Adquirir;

לַחָנ

HEDER

Poseer

NAJAL

Adaptar; Adquirir; Conformar

לֵגִּס

Adquirir

שַכָר

SIGHAEL

RAJASH

Compra;

הָייִנְק הָיִנְק

Adquisicion

הֶנְקִמ

Adquisición

KENIAH KENIYAH

MIKNEH

Adulación

תוֹקָלֳח

Adultera

תֶפֶאָנְמ

JALAKOT

MENA'EFET

Adultero

ףֵאָנְמ

Adversario;

Acusador; Satan

ןָטשָ

MENA'AEF

SATAN

     

הָרָהְזַה ה רְָתַה

Adversario;

Oponente

ביִרַי

YARIV

Advertencia

הָרָהְז

HATRA'AH HAZHARAH 'AZHARAH

Aeroparque

הָפוּעְתּ הֵדשְ

Aeroplano

סוֹטָמ

SEDAEH THE"UFAH

MATOS

Aeropuerto

הָפוּעְתּ לַמְנ

Afear

רֵעִכּ

NEMAL THE"UFAH

KI"AER

Afganistan

ןָתְסיִנָגְפ

Afilada

הָזוּחשְ

'AFGANISTAN

SHEJUZAH

Afilado

זוּחשָ

Afilar

ןַנשָ

SHAJUZ

SHANAN

Afilar, Enseñar

ןָנשִ

Penar; Afligir; Duelo

לַב

Diligentemente

ShINAN

'AVAL

8

Herir; Afligir

בַצָע

Africa del Sur

הָקיִרְפ םוּרְדּ

"ATSAV

DHERUM 'AFRIKAH

Afuera

ץוּחַבּ

Afuera; Fuera

הָצוּמַה ץוּחֵבּ

BAJUTS

BAEJUTS HAMUTSAH

Afuera, Calle

ץוּח

Afuera del pais; Extranjero

 

ץר לָ ץוּח

JUTS

JUTS LA'ARTS

Agadá; Leyenda;

הָדָגּ

Agarrar

קיִזְחִה זַח

Cuento

'AGHADAH

 

'AJAZ HIJZIK

Agarrar; Alcanzar

הטישוֹ

Agarrar; Coger

 

שַפָת

ִ

 

HOSHIT

 

TAFAS

Agarrar; Coger

סַפָתּ

Agarre, el alcance

 

קיִזֳחֶה

THAFAS

HEJAZIK

Agencia de

Matrimonio

תוּנָכְדשַ

SHADJANUT

Agente de seguro F

חוּטִּ

ַ

בּ תֶנֶכוֹס

SOJENET BITVAJ

Agente de seguro M

חוּטִּבּ ןֵכוֹס

Ageo, mi Fiesta

 

יַגַח

SOJAEN BITVJ

JAGAY

Agitarse; Temblar; Estremecers

זַגָר

Agosto

 

טסוּגוֹא

RAGAZ

'OGUST

Agotada

הָזָמ

Agotado

 

הֶזָמ

MAZAH

MAZEH

Agradable

םיִעָנ

Hermosa; Agradable;

 

הָפָי

NA"IM

Linda

YAFAH

Hermoso; Agradable

הֶפָי

Gustar; Agradar;

Encontrar Fav

 

ןֵח אָצָמ

YAFEH

MATSA' JAEN

Agradecer; Dar

Gracias

הָדוֹה

Agrado

 

גוּנִּע

HODAH

"INUG

Agrado

תוּבַרֳע

Agrandar;

 

לַדָגּ

"ARAVUT

Engrandecer

GHADAL

Agrícola

יִאָלקַח

Agricultura

 

תוּאָלְקַח

JAKLA'I

JAKLA'UT

Agua

םִיַמ

Agua; Aguas

 

םיימ םִיַּמ

MAYIM

MAYIM MYYM

9

Agua de

יֵמ

Agua Mineral

םייִּלָרֵניִמ םִיַמ

MAE

MAYIM MINAERALIYM

Agua; Aguas

םיימ םִיַּמ

Aguila

 

רשֶֶנ

MAYIM MYYM

NESHER

Aguja; Alambre

טַחַמ

Saliva; Aguja

 

הָרוֹנְּצ

delgado

MAJAT

TSENORAH

Agujas; Alambres delgados

םיִטַחְמ

Ah

 

וֹא הָּהֳא

MEJATIM

'AHAH 'O

Ahogado

עבְּ

ַ

טִל עַבָט

Hundir; Ahogar; Hechar Monedas

 

עַבָט

TAVA" LITBA"

TAVA"

Ahora

הָתַּע

Ahora

ָ כַע הָתַּע תֵעָכּ

ושְ

"ATHAH

KA"AET "ATHAH "AJSHAV

Ahora

וישְ

ָ כַע ושְ

ָ כַע

"AJSHAV "AJSHAYV

Ahora

 

וישְ

ָ כַע

"AJShAYV

Dejar; Ahorrar;

Quedar

ריִאשִ

ְ ה

HISH'IR

Ahorros

 

ןוֹכָסּיִח

JISAJON

Aislar

דדוֹב

Ajedrez

 

טָמְחשַ

VODD

SHAJMAT

Ají; Chile

לֶפלִפ

Ajo

 

םוּש

FILFEL

SHUM

 

םֹשְמשֻ

   

Sesamo; Ajonjolí

םוֹשְמשֻ

Ajustar; Podar

בֵנִּק בַנָק

KANAV KINAEV

SHUMSHOM SHUMSHOM

Ajuste

חוּסִּ

ַ

Al contrario; De todos modos

 

הָבַּרְד

KISUAJ

'ADRABAH

Al contrario

תַמֻּעְל תַמוּעְל

Al día siguiente

 

תָרֲחָמַּל

LE"UMAT LE"UMAT

LAMAJORAT

Antes; Al Este

םֶדֶק

Al lado, de lado

הָדּיִצַה הָדִּצַה

KEDEM

HATSIDHAH HATSIDHAH

Ala; Extremidad

ףָנָכּ

Alabada

תֶלֶלּוּהְמ תֶלֶלֻּהְמ

KANAF

MEHULELET MEHULELET

10

Alabado

לָלּוּהְמ לָלֻּהְמ

Alabanza; Elogio

הָּיוּלְלַה

MEHULAL MEHULAL

HALELUYAH

Bendecir; Alabar; Maldecir

 

ךְַרֵבּ

Roperos; Gabinetes; Alacenas

תוֹנוֹרֳא

BAERAJ

'ARONOT

Alambre; Cordón

 

טוּח

Aguja; Alambre

טַחַמ

JUT

delgado

MAJAT

Agujas; Alambres

 

םיִטַחְמ

Alas; Extremidades

תוֹפָנְכּ םִיַפָנְכ

delgados

MEJATIM

JENAFAYIM KENAFOT

Alavar; Glorificar

 

חַבּשִ

Albania

הָיְנַבְּל

SHIBAJ

'ALBANYAH

Albaricoque;

Durazno

 

שַמשִמ

Albumina; Clara, Blanco de Hue

ןוֹבְּלֶח

MIShMASh

JELBON

Llegar ; Alcanzar

גישִ

ִ ה עיִ

ַ גִּה

Infectar; Alcanzar

קיִבְּדִה

HIGHIA" HISIG

HIDBIK

Agarrar; Alcanzar

 

טישוֹה

Alef

ףֶל א

ִ

 

HOSHIT

 

' 'ALEF

Alegrarce; Ser Felíz

 

חַמּשָ

Alegrarse

זַלָע

SAMAJ

"ALAZ

Deleitarse; Alegrarse

 

גֵנַעְתִה

Feliz F; Alegre F

וֹצתֶלֶהֹצ תֶלֶה

HIT"ANAEG

TSOHELET TSOHELET

Feliz M; Alegre M

לֵהֹצ לֵהוֹצ

Felicidad; Alegria

הָחָלְצַה רשאֶ

TSOHAEL TSOHAEL

'SHER HATSLAJAH

Alegría; Regocijo

 

הָחְמשִ

Alegrías

תוֹחָמשְ

SIMJAH

SEMAJOT

Reclame; Alegue;

 

ןַעָט

Distanciarse; Alejarse

קַחָר

Cargar

TA"AN

RAJAK

Alemania

הָיְנַמְרֶג

Alentar

דֵדוֹע

GERMANYAH

"ODAED

Alfabeto;

תיֵבְּפֶל

 

רֵצוֹי

YOTSAER

Abecedario

אָתיֵבְּפֶל

Creador; Alfarero

'ALEFBAET 'ALEFBAETO'

 

11

Alfombra

ַ טשָ

חיִ

Algarrobo; Langosta

הֶבְּרֳא

SHATIAJ

'ARBEH

Algeria

הָיְריִגְל

Algodón

תֶנֹתְכּ תֶנְתֻכּ

'ALGIRYAH

KUTNET KETONET

Alguien

וּהשיִ

ֶ מ

Algun tiempo; un brevemente mi

הָמ ןַמְז

MIShEHV

ZEMAN MAH

Algunas; Pocas

תוֹדָחֳא

Algunos; Pocos

םיִדָחֳא

'AJADOT

'AJADIM

Convenio; Alianza

תיִרְבּ

Apodo; Alias

יוּנְּכּ

BERIT

KENUY

Alias

םשֵ יִפוּלֳח

Alicates; Tenazas

ריֶילְפ תַחַקלַמ

SHAEM JALUFI

MALKAJAT FELYEYR

Viento; Espíritu;

חוּר

Aligerar

קָרָבּ

Aliento

ַ

RUAJ

 

BARAK

Alimentación de los niños

םיִניִטְק תוֹנוֹזִמ

Alimentar

ןיִזֵה

MIZONOT KETINIM

HAEZIN

Alimentar

ליִכֱאֶה

Alimento

לָכֳאַמ

HE'EJIL

MA'AJAL

Comida; Alimento

לֶכֹא

Prepare; Aliste

ןיִכֵה

'OJEL

HAEJIN

Allí

הָמּשָ םשָ

Persona; Ser; Alma

שֶפֶנ

SHAM SHAMAH

NEFESH

Tienda de Abarrotes;

תֶלֹכַּמ תֶלוֹכַּמ

Almacenar

ןֵסְח

Almacén

MAKOLET MAKOLET

'AJSAEN

Escondites;

Almacenes

חְַמםיִאוֹבּ

Almendra

דֵקשַ

MAJBO'IM

SHAKAED

Almendra

ןוֹמְרַע

Almendro

הָיִּדֵקשְ היְּיִדֵקשְ

"ARMON

SHEKAEDIYH SHEKAEDIAH

Almohada; Cojín

תֶסֶכּ

Almohada; Pastizal

רַכּ

KESET

KAR

Almuerzo, Comida del mediodia

םיִיַרֲהָצ תַחוּרֳא

Cacto; Aloe, Nativo Israelí

רָבָצ

'ARUJAT TSAHORAYIM

TSAVAR

12

Cactus; Aloes,

Nativos Israeli

םיִרָבְצ

Alojar, Hospedar

לין

TSEVARIM

LYN

Cavar; Alquilar;

הָרָכּ

Alrededor;

Circundante

ביִבָס

Comprar

KAROH

SAVIV

Alta

הוֹבָ

ַ

Altar

חֵַבְּזִמ

GHAVOAH

MIZBAEAJ

Altillo; Atico

ַיִּלֳעגַגּ תי

Altisimo; El mas alto

ןוֹיְלֶע

"ALIAYT GHAG

"ELYON

Superior; Altisimo

ןוֹיְלֶע

Alto

הֵּבָגּ

"ELYON

GHAVAEH

Altura; Piso

הָמוֹק

Colina; Altura

הָמָר

KOMAH

RAMAH

Altura; Fuerza

תֶפֶעוֹתּ הָפָעוֹתּ

Altura; Cielo

םוֹרָמ

THO"AFAH THO"EFET

MAROM

Altura, Altitud

הַּבוֹגּ

Levantar; Alzar

םָר

GHOVAH

RAM

Levaltarse; Alzarse; Surgir

םוק םָק

Ama; Quiere; Gusta

בֵהוֹא

KAM KVM

'OHAEV

Ama de casa

תִיַבּ תַוְנ

Bondad; Amabilidad

הָבוֹט

NEVAT BAYIT

TOVAH

Amable

יִבָבְל

Amable F

הָביִבֳח

LEVAVI

JAVIVAH

Amable M

ביִבָח

Amado

אהב

JAVIV

'HV

Tío; Amado;

דוֹדּ

Amamanta

קיִניֵה

Querido

DHOD

HAENIK

Amamantar; Criar

ןַמ

Luz; Amanecer

רוֹא

'AMAN

'OR

Amar; Querer

בַבָח

Gustar; Amar

בוהאל בהֳאֶל בַה

JAVAV

'AHAV LE'AHV L'HVV

Querer; Amar;

Gustar

בַה

Amaranto, Arbol de Frutilla

זוּבְּרַי

'AHAV

YARBUZ

13

Amarilla F

הָבֻּהְצ

Amarillo M

בוֹהַצ

TSEHUBAH

TSAHOV

Amarrar; Asir

זַח

Abotonar; Amarrar

סַכָר

'AJAZ

RAJAS

Amarrar; Unir

רַס

Amarrar; Restringir;

רַרָצ

'ASAR

Hostilisa

TSARAR

Asi sea; Amen

ןֵמ

América

הָקיִרֵמֳא

'AMAEN

'AMAERIKAH

Americana

תיִנָקיִרֵמֳא

Americano

יִנָקיִרֵמֳא

'AMAERIKANIT

'AMAERIKANI

Amiga

הָדיִדְי

Amiga

הָעַר

YEDIDAH

RA"AH

Amiga, Miembro F

הָרֵבֳח

Amiga F

הָרֵבֳח

JAVAERAH

JAVAERAH

Amigarse

דֵדִּיְתִה

Amigas F P

תוֹרֵבֳח

HITYIDHAED

JAVAEROT

Amigo; Propósito

עיֵ

ַ ר

Amigo

דיִדָי

RAEA"

YADID

Amigo

הֶעַר

Amigo; Novio;

Miembro M

רֵבָח

RA"EH

JAVAER

Amigo M

רֵבָח

Amigos M

םיִדיִדְי

JAVAER

YEDIDIM

Amigos M P

םיִרֵבֳח

Amistad

תוּדיִדְי

JAVAERIM

YEDIDUT

Amistad

תוּעַר

Excomunion;

Amonestacion

םֶרֵח

RA"VT

JAEREM

Amontona; Asciende; Cuesta

הֶלוֹע

Amor

הָבֳה

"OLEH

'AHAVAH

Amor, Estima

הָבִּח

Compasión; Ternura;

םַחָר

JIBAH

Amor Tener

RAJAM

Amorita

יִרמֳא

Amos, ser declarado

סוֹמָע רֶפֶס

'AMRI

SEFER "AMOS

14

Hana; Ana

הָנַּח

Anacardo

וּישַ

ְ ק

JANAH

KASHYU

Anaquel; Estante

תיִנָנֹכּ ףַדַּמ

Anaranjada; Naranja

הָמּוּתְכּ הָמֻּתְכּ

MADHAF KONANIT

F, color

KETUMAH KETUMAH

Anaranjado

םוֹתַכ

Anaranjado; Naranja M, color

םוֹתָכּ םֹתָכּ

JATOM

KATOM KATOM

Anatomía

הָיִמוֹטָּנֳא

Ancha; Espaciosa

הָבָחְר

'ANATOMIAH

REJAVAH

Ancho; Espacioso

בָחָר

Anchura

בַחר

RAJAV

RJAV

Ancla

ןֶגֹע

Andar; Ir; Caminar

תֶכֶלָל ךְַלָה

"OGEN

HALAJ LALEJET

Ir; andar

תֶכֶלָל ךְֶלֵה ךְֶלֵי

Andrajosa;

תַחֵחוֹפּ

YAELEJ HAELEJ LALEJET

Harapienta

POJAEJAT

Andrajoso;

וֹפַּחֵח

Hermafrodita;

םוּטְמוּט םֻטְמֻט

Harapiento

POJAEAJ

Androgino

TUMTUM TUMTUM

Anémona

תיִנֶלַּכּ

Mensajero; Angel

ךְ לְַמ

KALENIT

MAL'AJ

Angola

הָלוֹגְנ

Acostarce; Anidar;

ץַבָר

'ANGOLAH

Empollar

RAVATS

Animal

יַח

Animales

תוֹמֵהְבּ

JAY

BEHAEMOT

Animales colectivos silvestr

הָיַּח

Aniquilar; Destruir

דיִמשִ

ְ ה

JAYAH

HISHMID

Aniquilar

דיִבֳאֶה

Aniño de Nariz, Boca; Brida

גֶתֶמ

HE'AVID

METEG

     

תשֶ

ֶ בַּי

Temble; Ansioso;

דַרָח

Antartica

הָקיִטְקְר טְְנ

Preocupado

JARAD

YABESHET

'ANTE'ARKETIKAH

Contrario; Frente a; Ante

לוּמ

Anteayer

םוֹשְלשִ

MUL

SHILSHOM

15

Antebrazo

הָמּ

Antena

השוֹשְ

ָ

מ

'AMAH

MESHOSHAH

Antes

הָנוֹשאִר הָלִחְתּ

Antes

םֶדֶק

THEJILAH RI'SHONAH

KEDEM

Antes

םֶרֶט

Antes; Al Este

םֶדֶק

TEREM

KEDEM

Antes, Antes de Mí

יַנָפְל

Antes, Hace; Delante

יֵנְפִל

LEFANAY

LIFNAE

Antes de medio dia;

םִיַרֲהָצַּה יֵנְפל

Antigua

הָקיִתַּע

A.M.

LFNAE HATSAHORAYIM

"ATHIKAH

Antiguo

קיִתַּע

Antilope

וֹאְתּ

"ATHIK

THE'O

Antilope

ןוֹשיִדּ ןֹשיִדּ

Antilope F

הָלֳעַי

DHISHON DHISHON

YA"ALAH

Antilope M

לֵעְי

Interrumpir; Violar; Anular

רֵפֵה

YE"AEL

HAEFAER

Prívese; Anule

קיפח

Anunciar; Informar

ַ דוֹה

עיִ

KYFJ

HODIA"

Anuncio

םֵסְרִפּ

Aparecer

גלה

PIRSAEM

GLH

Aparecer; Brillar

ַ פוֹה

עיִ

Aparecer

ה רְִנ

HOFIA"

NIR'AH

Apariencia

הֶאְרַמ

Departamento;

הָריִדּ

MAR'EH

Apartamento

DHIRAH

Departamento;

תוֹריִדּ

Solo; Solamente; Aparte

דַבְל

Apartamento

DHIROT

LEVAD

Apedrear; Lapidar

לַקָס

Apelación; Recurso

רוּערִע

SAKAL

"IR"UR

Apelar en contra;

לַע רֵעְרִע

Apellido

הָחָפּשִ

ְ מ םשֵ

Minar

"IR"AER "AL

SHAEM MISHPAJAH

Apendice del higado

תרֶתי

Aperitivo

ןֶבֳאַתְמ

YTERT

META'AVEN

16

Aperitivo

תֶרֶפְּרַפּ ףיִטֳח

Apertura;

Introducción

 

הָכיִתְפּ

JATIF PARPERET

PETIJAH

Apestar, ser malo

שֵאָבּ

Apetito

ןובאית ןוֹב תֵּ

BA'AESH

THAE'AVON TY'VVN

Apio

סַפְרַכּ

Aplaudir

מָ אָחָמדַי אָח

KARFAS

MAJA' MAJA' YAD

Aplicación

םוּשיִי

Apodo; Alias

 

יוּנְּכּ

YISUM

KENUY

Persecución

דָמשְ

Comer; Apoyar

 

דַעָס

Religiosa; Apostac

SHEMAD

SA"AD

Apoyar

ךְַמָס

Apreciar; Evaluar

 

ְ רֳעֶה

ךיִ

SAMAJ

HE"ARIJ

Aprende; Estudia

דֵמוֹל

Aprender

 

דַמָל

LOMAED

LAMAD

Estudiar; Aprender

דֶמְלִל דַמָל

Aprendís

 

בֶרֹצ

LAMAD LILMED

TSOREV

Talmud; Enseñanza; Aprendizaje

דוּמְלַתּ

Apresuradamente,

 

רֵהַמ

THALMUD

Rápidamente

MAHAER

Problema; Aprieto;

ןֶו

Apropiado

 

םיִאְתַמ

Conflicto

'AVEN

MAT'IM

Colectar;

רַג

'AGAR

Estimado;

דֶמוֹא דֶמֹא

'OMED 'OMED

Aprovisionar

Aproximado

Estimar; Aproximar

דַמ

Aproximar

 

לֶא שַגִּנ

'AMAD

NIGHASH 'EL

Aproximar

שַגָנ

Aproximarce;

Acercarse

 

בַרָק

NAGASH

KARAV

Aproximarse A

לְ בֵרָקְתִה

Kosher; Apta, Ritualmente Apta

 

כּהָ

ְ

רשֵ

HITKARAEV LE

KESHAERAH

Sabiduría; Aptitud

הָמְכָח

Kosher; Apto,

רשוֹכּ

רשֹכּ

ֶ

ֶ

 

JAJMAH

Ritualmente Apto

KOSHER KOSHER

Apuntar; Asignar

הָנִּמ

Apuntar, Empeñar,

 

רַתָח

MINAH

Esforzar

JATAR

17

     

הָלוּהָבּ הָרָהְמִנ

Apuntar, Empeñar,

ןֵוִּכּ

Apurada

חְֶנהָזָפּ

Esforzar

KIVAEN

 

NIMHARAH BAHULAH

NEJPAZAH

 

לוּהָבּ רָהְמִנ

   

Apurado

זָפְּחֶנ

Apurar

שָע

"ASH

NIMHAR BAHUL NEJPAZ

Apuro

מהר

Apuro

מיהר

MHR

MYHR

Aquí

ןאָכּ

Mira; Aquí

הֵנִּה

KA'N

HINAEH

Aquí

הֹפּ

Mirar; Contemplar; Aqui esta

הֵנִּה

POH

HINAEH

Mirar; Contemplar; Aqui esta

ןֵה

Arabia Saudita

תיִדוּעָסַּה בָרֳע

HAEN

"ARAV HASA"UDIT

Araña

שיִבָכַּע

Arañas

םישיִ

ִ בְכַע

"AKAVISH

"AJVISHIM

Arbitraje

תוּררוֹב

Arbitro; Juez

טֵפוֹש

VORRUT

SHOFAET

Arbol

ץֵע

Arbol; Madera

ץֵע

"AETS

"AETS

Balsamo; Arbol de balsamo

אָכָבּ

Arbol frutal

לָכֳאַמ ןַליִא

BAJA'

'ILAN MA'AJOL

Arbol Joven

ץֵע ריִעָצ

Arbol sin fruto, esteril

קָרְס ןַליִא

"AETS TSA"IR

'ILAN SERAK

Arboles; Maderas;

םיִצֵע

Arboles

םיִצֵע

Maderamen

"AETSIM

"AETSIM

Ropero; Arca

ןוֹר

Arca del convenio

ןוֹרֳא

'ARON

'ARON

Arca sagrada

שֱדוֹק ןוֹרֳא

Roperos; Arcas

תוֹנוֹרֳא

'ARON KODESH

'ARONOT

Archivo

הָיִּקיִת

Archivo

ץָבוֹק

TIKIAH

KOVATS

18

 

תַפָמ ץֶבוֹק

 

תוֹיִקיִת

TIKIOT

Archivo mapa bit

תוֹיִביִס

Archivos

KOVETS MAFAT SIVIOT

 

Arco

תשֶ

ֶ ק

KESHET

Arcoiris

תשֶ

ֶ ק

KESHET

Ardilla

יִאָנְס

Ardilla Listada

סָפְּסוּפְמ יִאָנְס

SENA'I

SENA'I MEFUSPAS

Ardor; Fuego;

הָפֵרשְ

Ardor; Enojo

ןוֹרָח

Conflagración

SERAEFAH

JARON

Area; Distrito

רוֹזֵא

Area

חַטשֶ

'AEZOR

ShETAJ

Areas de estudio

דוּמִּל תוֹעוֹצְקִמ

Arena

לוֹח

mayores

MIKTSO"OT LIMUD

JOL

Arenas

תוֹלוֹח

Arete; Pendiente

םֶזֶנ

JOLOT

NEZEM

Argentina

הָניִטְנֶגְר

Argumentar

םִע חֵַכַּוְתִה

'ARGENTINAH

HITVAKAEAJ "IM

Argumentar; Disputa

ביִר

Arides; Sequedad

בֶרוֹח

RIV

JOREV

Ariel

לאֵיִרֳא

Aritmética; Cuenta

וֹבּשֶ

ְ חן

'ARIAE'L

JESHBON

Aritmetico

יִנוֹבּשֶ

ְ ח

Armada

אָבָצ

JESHBONI

TSAVA'

Armas; Armamento; Equipo

קשֶֶנ

Armarse, Prepararse p Guerra

שֵמִּח

NESHEK

JIMAESH

Armas; Armamento;

קשֶֶנ

Armenia

הָיִנֶמְר

Equipo

NESHEK

'ARMENIAH

Armonía en el Hogar

תיֵבּ םוֹלשְ

Confortante; Aroma; Olor

חוֹחיִ

ַ

נ

SHELOM BAET

NIJOAJ

Arpa

לֶבֶנ

Arrancar

ףַטָק

NEVEL

KATAF

19

Remolcar; Arrastrar

רַרָגּ

Arrastrar; Remolcar

בַחָס

GHARAR

SAJAV

Arrastrarse; Reptar

שַמָר

Arrastre

לַחָז

RAMASH

ZAJAL

Mirto; Arrayan

סַדֳה

Mirtos; Arrayanes

דֶָהםיִס

HADAS

HEDASIM

Arrebatar; Hacer

ףַטָח

Corregida; Revisada;

תֶנֶקּוּתְמ

Horriblemente

JATAF

Arreglada

METUKENET

Corregido;

ןָקּוּתְמ

Arreglar; Comparar;

ךְַרָע

Revisado; Arreglado

METUKAN

Ordenar

"ARAJ

Vestirse; Arreglarse

רֵדְּנַגְּתִה

Orden; Arreglo; Fila

רֶדֵּס

HITGHANDHAER

SAEDHER

Arrepentido

הָבוּשְתְּבּ רֵזוֹת

Arrepentimiento

הָטָרֳח

TOZAER BETHESHUVAH

JARATAH

Arrepentimiento

הָבוּשְתּ

Arrepentimiento

הָבוּשְתּ

THESHUVAH

THESHUVAH

Arrepentimiento

הָבוּשְתִבּ הָרָזֳח

Arresto

הָריִצע

Religioso

JAZARAH BITSHUVAH

"TSIRAH

Carcel; Arresto;

Prohibicion

רָסִּא

Hacia Arriba; Arriba

לַעַמ

'ISAR

MA"AL

     

לַעַמִּמ הָלְעַמְל

Arriba

הָלעַמְל

LEMA"LAH

Encima de; Arriba de

לְ לַעֵמ

LEMA"LAH MIMA"AL

MAE"AL LE

Venir; Arrivar;

Entrar

אוֹבּ

Arrodillarse

כָּ ךְַרָבּעַר

BO'

BARAJ KARA"

Arrodillarse

הָעיִרְכּ

Presumir; Arrogante

ליִפְּעֶה

KERI"AH

ser, Retar

HE"PIL

Arroyo

הָלָעְתּ

Corriente; Tormenta;

םֶרֶז

THE"ALAH

Arroyo

ZEREM

Arroz

זֶרוֹא זֶרֹא

Rugido, Gruñido;

הָמָה

'OREZ 'OREZ

Arrulle

HAMAH

20

Canción de Cuna; Arrullo

שֶרֶע רישִ

Arte

תוּנָמּוֳא תוּנָמֳּא

SHIR "ERES

'AMANUT 'AVMANUT

 

תֶכאֶלְמ תוּנָמֻּא

 

הָכאָלְמ לַעַבּ

BA"AL MELA'JAH

Artesanía

 

דָי

Artesano

'UMANUT MELE'JET YAD

 

Gota; Artritis

חָפּיִט

Arveja

הַנוּפ

 

TIPAJ

'AFUNAH

Asaltar; Caer Sobre

לֵפַּנְתִה

Asamblea;

לָהָק

HITNAPAEL

Congregación M

KAHAL

Asamblea;

הָלִּהְק

Eclesiastés; Kohelet; Asamblea

תֶלֶהֹק תַלּיִגֶמ

Congregación F

KEHILAH

MEGILAT KOHELET

Asamblea Festiva

הָרָצֳע

Asar Carne

תוֹלַצִל הָלָצ

"ATSARAH

TSALAH LITSALOT

Amontona;

לוֹעה

Observar; Asechar

הָפָצ

Asciende; Cuesta

ֶ

 

"OLEH

 

TSAFAH

Asegurar

חַטִּבּ

BITAJ

Compararse;

Asemejarse

לשְ

ַ מִנ

NIMSHAL

Lugar; Asentamiento

םוֹקָמ

Asentamiento;

בשוֹמ

Morando

ָ

 

MAKOM

MOSHAV

Lugares;

Asentamientos

תוֹמוֹקְמ

Bucear; Sumergir; Asentar

לַלָצ

MEKOMOT

TSALAL