Vous êtes sur la page 1sur 88

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen 2012

Inhoud
Inleiding 1. Omtrent risicokapitaal 2. Overzichtstabel 3. Fiche per initiatief 3 4 5 9 10 26 77 81 81 82 85 86 86 86

3.1. Publieke risicokapitaalverschaffers 3.2. Private risicokapitaalverschaffers 3.3. Andere financieringsinitiatieven 4. Ondersteunende overheidsinitiatieven

4.1. Finmix: voor een gezonde en evenwichtige financieringsmix 4.2. De ARKIVS en de ARKimedesregeling 4.3. Het Europees Investeringsfonds (EIF) en risicokapitaal 5. Extra informatie 5.1. Nuttige links 5.2. Nuttige publicaties en tools

2012, Agentschap Ondernemen, Koning Albert II-laan, 35, bus 12, 1030 Brussel. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien of enig andere manier, zonder de schriftelijke toestemming van het Agentschap Ondernemen. Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen is een uitgave van: Agentschap Ondernemen, Koning Albert II-laan, 35, bus 12, 1030 Brussel. info@agentschapondernemen.be www.agentschapondernemen.be D/2012/3241/200 Disclaimer: Deze uitgave kadert binnen het verlenen van eerstelijnsadvies aan kmos, dat behoort tot de opdracht van het Agentschap Ondernemen. De verstrekte informatie is enkel bedoeld als een eerste algemene toelichting, die de behandelde materie enkel wil situeren in grote lijnen, zonder volledigheid noch juridische precisie na te streven. De voorbeelden en illustraties gebruikt in deze uitgave zijn fictief en enige gelijkenis met bestaande personen en bedrijven berust op louter toeval. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het Agentschap Ondernemen streeft de grootst mogelijke zorg na bij het inwinnen en verspreiden van informatie. Het Agentschap Ondernemen kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die rechtsreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de acties die op basis van de gegevens uit deze uitgave worden ondernomen.

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

Inleiding
Deze brochure geeft u een overzicht van het risicokapitaalaanbod in Vlaanderen en is gebaseerd op de vrijwillige medewerking van de maatschappijen. De risicokapitaalverschaffers die uitsluitend meerderheidsbelangen nemen met een tijdelijk karakter, alsook de maatschappijen die enkel meer dan 5 miljoen investeren, zijn niet opgenomen in deze brochure. U vindt in deze brochure een onderverdeling van de risicokapitaalmarkt in drie groepen: de publieke en de private risicokapitaalverschaffers en andere financieringsinitiatieven. Daarnaast vindt u een overzicht van de ondersteunende overheidsinitiatieven en andere nuttige informatie. Per risicokapitaalverschaffer kan u een fiche raadplegen met volgende basisgegevens: sectorale voorkeur, financieringsvormen, investeringsstadium en minimale en maximale deelname. Deze gegevens zijn voor elke risicokapitaalverschaffer opgenomen in een overzichtstabel (zie blz.K 5). Zo kan u vrij snel een eerste selectie maken van de maatschappijen die u eventueel kan contacteren. Deze brochure bespreekt enkel het risicokapitaalaanbod in Vlaanderen. Een overzicht van de overheidsmaatregelen rond financiering vindt u terug in de brochure Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken?. In deze brochure wordt u een overzicht gegeven van de financieringsmaatregelen die momenteel beschikbaar zijn. Tevens wordt in deze praktische brochure aandacht besteed aan tips bij het opmaken van een kredietdossier en bij de contacten met de kredietinstelling.

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 3

1. Omtrent risicokapitaal
Ondernemingen hebben vaak nood aan bijkomende financile middelen. Startende ondernemingen hebben dit nodig om effectief te kunnen starten, andere ondernemingen om bijvoorbeeld investeringen te realiseren die noodzakelijk zijn voor de groei. Financieren kan met eigen middelen, leasing, een banklening of risicokapitaal. Bij een bank kan men echter niet altijd terecht: het risico is te hoog of er zijn te weinig waarborgen voorhanden. Een risicokapitaalverschaffer kan dan een oplossing zijn. Risicokapitaalverschaffers financieren steeds tijdelijk en doen dit via aandelenparticipatie of een (converteerbare) obligatielening. Deze financiering verstevigt het eigen vermogen, waardoor de toegang tot een banklening makkelijker wordt. Risicokapitaalverschaffers zijn blootgesteld aan het risico van de onderneming. Daarom investeren zij in ondernemingen die zeer sterk kunnen groeien en een hogere dan gemiddelde rendabiliteit kunnen realiseren ter compensatie van het risico. Meestal berekenen de risicokapitaalverschaffers hun verwacht rendement op basis van de verwachte meerwaarde bij verkoop van hun aandelen. Naast kapitaal bieden de meeste risicokapitaalverschaffers ook managementondersteuning: strategisch, operationeel en financieel advies gebaseerd op ervaring in andere ondernemingen. Daarnaast beschikt een risicokapitaalverschaffer over een uitgebreid netwerk van contacten waarop de onderneming een beroep kan doen. Niet elke onderneming kan echter een beroep doen op een risicokapitaalmaatschappij. Volgende kenmerken moeten aanwezig zijn: Activiteit met potentieel: de onderneming moet over een aantrekkelijk product of dienst beschikken waarvoor er een markt met een groeipotentieel bestaat; Goed managementteam: de leiding van het bedrijf moet in handen zijn van bestuurders met kennis van zaken en met ervaring; Organisatiestructuur: de organisatiestructuur moet een vertegenwoordiger van een risicokapitaalverschaffer kunnen toelaten. Complexe structuren met weinig duidelijkheid over de aandeelhoudersstructuur schrikken risicokapitaalverschaffers af; Investeringsstructuur: de investeringsovereenkomst moet beide partijen tevreden stellen en moet voldoende rendement voor de risicokapitaalverschaffer kunnen opbrengen; Exit plan: een risicokapitaalverschaffer wil een duidelijk beeld over de exit mogelijkheden vr de beslissing tot investeren genomen wordt; Andere: andere belangrijke criteria zijn technische of commercile opportuniteiten, strategische partnerships en een aantrekkelijke operationele structuur. Bij de beoordeling van een aanvraagdossier is het business plan een belangrijk document. Het business plan moet de risicokapitaalverschaffer overtuigen dat de onderneming de vooropgestelde doelstellingen zal realiseren. De activiteit van de onderneming, de doelstellingen en de manier waarop deze zullen worden bereikt, moeten worden verduidelijkt in een business plan.

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

2. Overzichtstabel
Deelname in miljoen EUR Investeringsstadium MBO, MBI, buy-outs, OBO Overnamefinanciering Beursintroductie (IPO) x x Groeifinanciering Startkapitaal 0,125 - 0,25 Zaaikapitaal ARKIMEDES x 0,25 - 0,5 0,5 - 1,25 1,25 - 2,5

< 0,125

1. Publieke risicokapitaalverschaffers Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden nv (BIO) Belgische Maatschappij voor Internationale Investering nv (BMI) Biotech Fonds Vlaanderen nv Cultuurinvest Federale Participatie- en investeringsmaatschappij nv (FPIM) Flanders Care Invest Fonds Vlaanderen Internationaal Groeimezzanine Innovatiemezzanine Kidsinvest LRM nv Participatiefonds Stroominvest Comm VA TINA Comm VA Vlaams Innovatiefonds Comm VA (VINNOF) 2. Private risicokapitaalverschaffers 3D Participaties nv Agri Investment Fund (AIF) cvba 27 28 x x x x x x x x x x x x x x x 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 5

Pre-IPO

2,5 - 5

Pagina

> 5

Deelname in miljoen EUR

Investeringsstadium MBO, MBI, buy-outs, OBO Overnamefinanciering Beursintroductie (IPO) x x x x x x x Groeifinanciering

Startkapitaal

0,125 - 0,25

Zaaikapitaal

Allegro Investment Fund nv Ark Angels Activator Fund nv BAMS Angels Fund II Comm VA Belfius Private Equity Beluga nv BEM II nv Capital-E nv Capricorn Venture Partners nv Creafund II Comm VA Domo Investment Group nv E-Capital III Sicar E-Merge nv Falcon Fund III nv Fidimec nv Fin.Co nv Fortis Private Equity Belgium nv Gemma Frisius Fonds II nv GIMV nv GIMV Arkiv Tech Fund II nv Groenkracht cvba Hefboom cvba Hummingbird Ventures cva

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

x x

x x x

x x x x x x x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x x x

x x x x x

x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x

x x

x x

x x

x x x x x x x

x x

x x

x x

x x x

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

ARKIMEDES x x

0,25 - 0,5

0,5 - 1,25

1,25 - 2,5

< 0,125

Pre-IPO

2,5 - 5

Pagina

> 5

Deelname in miljoen EUR

Investeringsstadium MBO, MBI, buy-outs, OBO Overnamefinanciering Beursintroductie (IPO) x Groeifinanciering

Startkapitaal

0,125 - 0,25

Zaaikapitaal

Indufin nv ING Belgi nv - Corporate Investments Korys Direct Investments nv Ocas Ventures cvba PE Group nv Pentahold nv Profinpar nv QAT III Investments coop U.A. Qbic Fund nv Saffelberg Investments nv Sherpa Invest II nv Sniper Investments nv Sofindev III nv Sofinim nv Software Holding & Finance nv Stroke Fund cvba Think2Act nv Triodos Renewables Europe Fund Trividend cvba Trustcapital nv Vectis Arkiv nv Vectis Participaties II nv

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x

x x x

x x x x x

x x x x

x x x

x x x

x x

x x x x x x x

x x x x x x

x x x

x x x

x x x x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x

x x x x x x

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 7

ARKIMEDES x

0,25 - 0,5

0,5 - 1,25

1,25 - 2,5

< 0,125

Pre-IPO

2,5 - 5

Pagina

> 5

Deelname in miljoen EUR

Investeringsstadium MBO, MBI, buy-outs, OBO Overnamefinanciering Beursintroductie (IPO) x x x x x x x x Groeifinanciering

Startkapitaal

0,125 - 0,25

Zaaikapitaal

Ventures4Growth cvba Vesalius Biocapital II Arkiv nv Waterland Private Equity nv Yukon nv 3. Andere financieringsinitiatieven BAN Vlaanderen vzw Buysse&Partners bvba Crowdfunding

73 74 75 76

x x

x x x

x x x x x x

x x

x x x

78 79 80

x x

x x x

x x x x

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

ARKIMEDES

0,25 - 0,5

0,5 - 1,25

1,25 - 2,5

< 0,125

Pre-IPO

2,5 - 5

Pagina

> 5

3. FICHE PER INITIATIEF

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 9

3.1. Publieke risicokapitaalverschaffers

10

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV (BIO)


Tervurenlaan 188A b4 1150 BRUSSEL T +32 (0)2 778 99 99 F +32 (0)2 778 99 90 info@bio-invest.be www.bio-invest.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsjaar Geografisch werkgebied Contactpersonen Emmanuelle Liessens Communications & Promotion Officer emmanuelle.liessens@bio-invest.be

5 miljoen Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) Belgische Staat 2001 Amerika: Centraal Amerika Afrika Azi Groeifinanciering Projectfinanciering Minimale deelname: 500.000 Maximale deelname: > 5 miljoen Altijd minderheidsparticipatie Priv-ondernemingen: kmos, financile sector, infrastructuurprojecten Middellange termijn lening Lange termijn lening Converteerbare obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine (met warrants) Aandelenparticipatie Co-investering

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur

Financieringsvormen

Specifieke investeringscriteria

BIO mag enkel investeren in: minst ontwikkelde landen landen met een laag inkomen landen met een gemiddeld inkomen lagere schijf (OESO) Focus op Afrika en partnerlanden van Belgische ontwikkelingssamenwerking Neen

Erkend voor ARKimedes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 11

BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR INTERNATIONALE INVESTERING NV (BMI)


Tervurenlaan 168 B9 1150 BRUSSEL T +32 (0)2 776 01 00 F +32 (0)2 770 66 38 info@bmi-sbi.be www.bmi-sbi.be Maatschappelijk kapitaal Contactpersonen Philippe Hermans Co-CEO Erna Vandeplas Co-CEO

33 miljoen Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (58%) BNP Paribas Fortis (19%) ING Bank (7%) Nationale Bank van Belgi (6%) Electrabel (5%) overige (5%)

Naam aandeelhouders

Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Investeringsstadium

23 december 1971 Wereldwijd, buiten Belgi Financiering van buitenlandse investeringen van Belgische bedrijven (oprichting van dochterondernemingen of joint ventures, overname, herstructurering en uitbreiding van bestaande bedrijven in het buitenland) Minimale deelname: 500.000 Maximale deelname: 2,5 miljoen Altijd minderheidsparticipatie Vooral industrile sectoren (geen vastgoedsector of infrastructuur) Aandelenparticipatie Achtergestelde lening (evt. converteerbaar) Enkel investeringen met Belgisch economisch belang Samenwerking op regionaal niveau (PMV/FVI) + Europees niveau (EDFI) Neen

Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen Specifieke investeringscriteria Erkend voor ARKimedes?

12

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

BIOTECH FONDS VLAANDEREN NV


Karel Oomsstraat 37 2018 ANTWERPEN T +32 (0)3 290 21 00 F +32 (0)3 290 21 05 info@gimv.com www.gimv.com Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Contactpersoon Patrick Van Beneden Executive Vice President Life Sciences Gimv patrick.vanbeneden@gimv.com

24,6 miljoen Vlaams Gewest December 1994 Vlaanderen Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering Pre-IPO Beursintroductie (IPO)

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen Erkend voor ARKimedes?

Minimale deelname: < 125.000 Maximale deelname: > 5 miljoen Altijd minderheidsparticipatie Biotechnologie Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 13

CULTUURINVEST
Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 cultuurinvest@pmv.eu www.cultuurinvest.be Contactpersonen Raf Vermeiren Senior Investeringsmanager rve@pmv.eu Kathleen De Cock Senior Investeringsmanager kdc@pmv.eu 10 miljoen Beheerd door PMV 1 november 2006 Vlaanderen Brussel Groeifinanciering Minimale deelname: < 125.000 Maximale deelname: 500.000 Altijd minderheidsparticipatie Investeringsfonds voor de creatieve industrie: Nieuwe media en computergames De audiovisuele sector en digitale vormgeving De muziekindustrie en het concertwezen Design en designermode Gedrukte media en grafische vormgeving Uitgeverijen en boekhandels Musical en podiumkunsten Distributie binnen de beeldende kunsten Communicatie en reclame Architectuur Erfgoed Achtergestelde lening (met warrants) Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) CultuurInvest biedt structurele financiering aan bedrijven op lange termijn en doet bijgevolg niet aan projectfinanciering. Het fonds werkt aan de groei en economische zelfstandigheid van bedrijven die kwaliteitsvolle cultuurgebonden producten en/of diensten aanbieden met een duidelijk economisch marktpotentieel (voldoende rendement- en terugbetalingscapaciteit). Neen Piet Callens Investeringsmanager pca@pmv.eu Bertoud Coose Investeringsmanager bco@pmv.eu

Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Investeringsstadium Bepaling deelname

Sectorale voorkeur

Financieringsvormen

Opmerking financieringsvormen

Specifieke investeringscriteria Erkend voor ARKimedes?

14

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ NV (FPIM)


Louizalaan 32 1050 BRUSSEL T +32 (0)2 548 52 04 F +32 (0)2 548 52 30 www.sfpi-fpim.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Investeringsstadium Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen Contactpersoon Johan De Ketelbutter Adviseur-generaal j.deketelbutter@fpim.be

ca. 1,81 miljard Belgische Staat 2 april 1962 Belgi Groeifinanciering Minimale deelname: 2,5 miljoen Maximale deelname: > 5 miljoen Altijd minderheidsparticipatie Duurzame ontwikkeling, innovatie Achtergestelde lening (met warrants) Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Algemene investeringscriteria: evenwicht tussen financile en maatschappelijke aspecten, deugdelijk bestuur en in het belang van de Belgische economie Neen

Specifieke investeringscriteria Erkend voor ARKimedes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 15

FLANDERS CARE INVEST


Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 info@pmv.eu www.pmv.eu Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsjaar Geografisch werkgebied Investeringsstadium Contactpersonen Kenneth Wils Business manager seed & early stage kenneth.wils@pmv.eu Kester Goh Sr. Investeringsmanager seed & early stage (care) kester.goh@pmv.eu

20 miljoen Beheerd door PMV 2011 Vlaanderen Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering Minimale deelname: 125.000 Maximale deelname: 2 miljoen, doch gefaseerd (max. 80% van de totale investering) De zorgsector: preventie, diagnose en monitoring oplossingen die kwaliteit, duurzaamheid en efficintie in thuis-, trans- en extramurale zorg verhogen oplossingen die de zelfredzaamheid en de levenskwaliteit van zorgvragers en mensen met een beperking verhogen en zo hun inclusie in de maatschappij verbeteren Aandelenparticipatie en/of Achtergestelde leningen met warranten Neen

Bepaling deelname

Sectorale voorkeur

Financieringsvormen Erkend voor ARKimdes?

16

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

FONDS VLAANDEREN INTERNATIONAAL


Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 fvi@pmvlaanderen.be www.pmv.eu Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsjaar Geografisch werkgebied Investeringsstadium Bepaling deelname Contactpersoon Filip Lacquet Groepsmanager bedrijfsinvesteringen

25 miljoen Beheerd door PMV 2007 Wereldwijd, met een bijzondere focus op groeiregios en opkomende markten in Azi, Centraal- en Oost-Europa en Latijns-Amerika Groeifinanciering Minimale deelname: 150.000 Maximale deelname: 1 miljoen Altijd minderheidsparticipatie Geen sectorvoorkeur Uitgesloten: landbouw, visserij, aquacultuur en militaire toepassingen Achtergestelde lening Aandelenparticipatie (converteerbare) Obligatielening Het Fonds wil bijdragen tot het internationaliseren en de groei van Vlaamse kmos door hen financiering aan te reiken voor hun buitenlandse investeringsprojecten. Financiering is mogelijk voor: nieuwe buitenlandse investeringsprojecten een uitbreiding van bestaande projecten in het buitenland de overname van een bestaande entiteit in het buitenland joint ventures met lokale buitenlandse partners Neen

Sectorale voorkeur

Financieringsvormen

Specifieke investeringscriteria

Erkend voor ARKimedes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 17

GROEIMEZZANINE
Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 groei@pmv.eu www.pmv.eu Contactpersonen Thomas Fiers Algemeen Directeur tfi@pmv.eu Emmanuel Damman Senior Investeringsmanager eda@pmv.eu 100 miljoen Beheerd door PMV 2009 Vlaanderen Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Minimale deelname: 500.000 Maximale deelname : 5 miljoen Geen sectorvoorkeur Uitgesloten: landbouw, visserij, aquacultuur en militaire toepassingen Achtergestelde lening (met warrants) Converteerbare obligatielening (met warrants) Mezzanine Focus op mezzaninefinanciering. In specifieke gevallen kan een aandelenparticipatie overwogen worden. Neen Tim Lievens Senior Investeringsmanager tli@pmv.eu Nathalie Sierens Senior investeringsmanager nsi@pmv.eu

Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsjaar Geografisch werkgebied Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur

Financieringsvormen

Opmerking financieringsvormen Erkend voor ARKimedes?

18

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

INNOVATIEMEZZANINE
Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 info@pmv.eu www.pmv.eu Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsjaar Geografisch werkgebied Investeringsstadium Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen Contactpersonen Ellen De Greve Investeringsmanager ellen.degreve@pmv.eu Karolien Vanstraelen Investeringsmanager karolien.vanstraelen@pmv.eu

15 miljoen Beheerd door PMV 2009 Vlaanderen Startkapitaal Maximale deelname: 500.000 Maximum 80 % van de aanvaardbare projectkosten (IWT-subsidie+achtergestelde lening) Innovatie Achtergestelde lening Aanvullend op een subsidie van IWT (kmo-innovatieproject of O&O-bedrijfsproject) Enkel voor kleine ondernemingen: < 6 jaar < 50 werknemers < 10 miljoen omzet of balanstotaal Voldoende terugbetalingscapaciteit bezitten Neen

Specifieke investeringscriteria

Erkend voor ARKimdes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 19

KIDSINVEST
Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 kidsinvest@pmv.eu www.kidsinvest.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Investeringsstadium Contactpersoon Stphanie Dangreau Investeringsmanager stephanie.dangreau@pmv.eu

10 miljoen Beheerd door PMV Juni 2009 Vlaanderen Startkapitaal Groeifinanciering Minimale deelname: < 125.000 Maximale deelname: 250.000 Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie Enkel gericht op financiering van zelfstandige kinderopvang, zowel voor starters, doorstarters als uitbreidingsfinanciering. De financiering kan zowel aangewend worden voor de werking alsook voor de financiering van behuizing. Achtergestelde lening Doelgroep zijn de zelfstandige onthaalouders en de zelfstandige kinderdagverblijven Neen

Bepaling deelname

Sectorale voorkeur Financieringsvormen Specifieke investeringscriteria Erkend voor ARKimedes?

20

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

LRM NV
Kempische Steenweg 555 3500 HASSELT T +32 (0)11 24 68 01 F +32 (0)11 24 68 50 info@lrm.be www.lrm.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Contactpersonen Stijn Bijnens Algemeen directeur Jeffrey Alenus Commercieel Directeur 250 miljoen Vlaams Gewest Februari 1994 Limburg Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Familiale opvolgingen Projectfinanciering

Investeringsstadium

Bepaling deelname

Minimale deelname: < 50.000 Maximale deelname: > 5 miljoen Altijd minderheidsparticipatie Alle sectoren Investeringsdomeinen: ICT&media, life sciences, cleantech&energy, grote ondernemingen, kmo Alle risicodragende financieringsvormen (kapitaal, achtergestelde leningen), projectfinanciering, onroerend goed projecten (leasing, e.a.) Actief zijn in de provincie Limburg of er activiteiten ontwikkelen die in verhouding staan tot de investering. Ja , LRM beheert eveneens KMOFIN en KMOFIN2, erkende investeringsfondsen (ARKIV). Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz.82.

Sectorale voorkeur

Financieringsvormen Specifieke investeringscriteria

Erkend voor ARKimedes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 21

PARTICIPATIEFONDS
de Lignestraat 1 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 210 87 87 F +32 (0)2 210 87 79 info@fonds.org www.fonds.org Contactpersonen Jean-Pierre Remacle Directeur-generaal remacle@fonds.org Marc Van den Bergh Directeur Algemene Zaken vandenbergh@fonds.org 160 miljoen Belgische staat 28 juli 1992 Belgi Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Frank Kindt Manager Communicatie kindt@fonds.org

Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur

Minimale deelname: < 125.000 Maximale deelname: 500.000 Geen tussenkomst in landbouw, transport (rollend materieel), export (vertegenwoordigingskantoor in het buitenland) en trading. Achtergestelde lening (met warrants) Korte termijn lening Co-investering Starteo*: 250.000 Optimeo*: 250.000 Initio: 100.000 Startlening: 30.000 Business Angels+: 125.000 Casheo: 250.000 Achtergestelde leningen met interessante rentevoeten (* voor overname tot 350.000 mogelijk) De doelgroep zijn kleine ondernemingen, zelfstandigen, vrije beroepen en werkzoekenden, minimum 10% eigen inbreng in het totale investeringsplan, solvabiliteit van minimum 10%. Neen

Financieringsvormen

Opmerking financieringsvormen

Specifieke investeringscriteria Erkend voor ARKimedes?

22

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

STROOMINVEST COMM VA
Kempische Steenweg 293/25 3500 HASSELT T +32 (0)11 21 49 64 F +32 (0)11 21 52 59 info@stroominvest.be www.stroominvest.be Contactpersonen Joeri Stoop Investeringsmanager joeri.stoop@stroominvest.be Inne Hesemans Secretaris inne.hesemans@stroominvest.be 62.000 ( 3,5 miljoen fondsgrootte) Provincie Limburg (via vzw Limburgse Economische Raad) Investeringsmaatschappij LRM 2010 Limburg Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering Minimale deelname: 12.500 Maximale deelname: ca. 500.000 Altijd minderheidsparticipatie Enkel gericht op financile ondersteuning van vennootschappen met een substantile Limburg-link die actief zijn in de creatieve industrie, zijnde: Muziekindustrie of live-entertainment (concertwezen) Audiovisuele sector of digitale vormgeving Designermode of (product)design Gedrukte media of grafische vormgeving Distributie binnen de beeldende kunsten (galeriewezen) Podiumkunsten of musical Uitgeverijen of boekhandels Nieuwe media of (computer)games Communicatie en reclame Achtergestelde lening (met warrants) Aandelenparticipatie Co-investering Financile ondersteuning op maat, a priori via achtergestelde leningen De onderneming is een vennootschap (micro-onderneming of kmo) die actief is in de provincie Limburg of er activiteiten ontwikkelt die in verhouding staan tot de investering. Vzws en nmanszaken komen voorwaardelijk in aanmerking De onderneming is actief in n van de sectoren van de creatieve industrien De producten of diensten vertonen markt- en winstpotentieel Neen Gilbert Van Baelen Voorzitter van het Directiecomit Gedeputeerde Provincie Limburg

Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsjaar Geografisch werkgebied Investeringsstadium

Bepaling deelname

Sectorale voorkeur

Financieringsvormen Opmerking financieringsvormen

Specifieke investeringscriteria

Erkend voor ARKimedes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 23

TINA Comm.VA
Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 tina@pmv.eu www.pmv.eu Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsjaar Geografisch werkgebied Investeringsstadium Contactpersoon Roald Borr Business Manager TINA roald.borre@pmv.eu

200 miljoen Beheerd door PMV 2012 Vlaanderen Startkapitaal Groeifinanciering Minimale deelname: < 250.000 Maximale deelname: > 5 miljoen Altijd minderheidsparticipatie Geen bepaalde voorkeur, focus op speerpuntsectoren Achtergestelde lening (met warrants) Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Consortia van bedrijven Focus op transformatie en/of innovatie Go-to-Market Zowel kleine als grote bedrijven

Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen

Specifieke investeringscriteria

Erkend voor ARKimdes?

Neen

24

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

VLAAMS INNOVATIEFONDS Comm.VA (VINNOF)


Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 seed@pmv.eu www.pmv.eu Contactpersonen Kenneth Wils Businessmanager seed & early stage kenneth.wils@pmv.eu Johan Keppens Sr. Investeringsmanager seed & early stage (cleantech) johan.keppens@pmv.eu Muriel Uytterhaegen Sr. Investeringsmanager seed & early stage (ICT) muriel.uytterhaegen@pmv.eu Bram Vanparys Investeringsmanager seed & early stage (life sciences) bram.vanparys@pmv.eu

Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsjaar Geografisch werkgebied Investeringsstadium Bepaling deelname

50 miljoen Beheerd door PMV 2005 Vlaanderen Startkapitaal Eerste groei (incl. vervolgrondes) Minimale deelname : 200.000 Maximale deelname: 1,5 miljoen (maximum 80 % van de totale investering) Geen bepaalde voorkeur, maar expertise opgebouwd in de volgende toekomstgerichte domeinen : cleantech, ICT en levenswetenschappen Uitgesloten zijn : vervoer, landbouw, visserij en aquacultuur Aandelenkapitaal, eventueel in combinatie met converteerbare obligatielening of achtergestelde lening met warranten Kleine ondernemingen: < 6 jaar < 50 werknemer 10 miljoen omzet of balanstotaal innovatief Neen

Sectorale voorkeur

Financieringsvormen

Specifieke investeringscriteria

Erkend voor ARKimedes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 25

3.2. Private risicokapitaalverschaffers

26

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

3D PARTICIPATIES NV
Rijvisschestraat 118 9052 ZWIJNAARDE T +32 (0)9 329 72 01 F +32 (0)9 329 72 03 info@3D-participaties.be www.3D-participaties.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsjaar Geografisch werkgebied Investeringsstadium Contactpersonen Peter Van de Weyer Directeur pvdw@3D-participaties.be Hans Swinnen Directeur hans.swinnen@3D-participaties.be

89 miljoen Familie Donck (80%) Familie Desimpel (20%) 1992 Belgi Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Minimale deelname: 2,5 miljoen Maximale deelname: > 5 miljoen Meestal meerderheidsparticipatie, ook minderheidsparticipatie Begrijpbare sectoren (productie, distributie, retail, diensten, ...) Aandelenparticipatie 3D is een familiale investeerder die waarde wenst te creren door op lange termijn te investeren in bedrijven met een goed track record en groeipotentieel. In zijn bedrijven zal 3D, met respect voor klant, medewerker en bedrijfscultuur, actief en met gezond verstand het ondernemerschap stimuleren. 3D beoogt rendabele omzetgroei door het nemen van de juiste initiatieven op vlak van geografische expansie, markt- en productontwikkeling. Waarden: gezond verstand, eerlijke en open communicatie, ondernemingszin en gedrevenheid. Neen

Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen

Specifieke investeringscriteria

Erkend voor ARKimedes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 27

AGRI INVESTMENT FUND (AIF) CVBA


Diestsevest 40 3000 LEUVEN T +32 (0)0477 61 86 80 www.agri-investment-fund.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Contactpersoon Luc Basstanie Senior investment manager luc.basstanie@agri-investment-fund.be 50 miljoen MRBB, holding November 2006 Belgi Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, buy-outs Beursintroductie (IPO)

Investeringsstadium

Bepaling deelname

Minimale deelname: 125.000 Maximale deelname: 10 miljoen Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie Agrisector Foodsector Bio-industrie Biotech Milieu

Sectorale voorkeur

Financieringsvormen Specifieke investeringscriteria Erkend voor ARKimedes?

Aandelenparticipatie Het project moet bijdragen aan de verbetering van de competitiviteit van de Belgische land- en tuinbouwsector Neen

28

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

ALLEGRO INVESTMENT FUND NV


Esperantolaan 4 3001 HEVERLEE T +32 (0)485 66 46 54 info@allegroinvestmentfund.com www.allegroinvestmentfund.com Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Investeringsstadium Contactpersonen Alex Van den Bossche Gedelegeerd bestuurder alex.vandenbossche@axilius.be Geert Everaert Gedelegeerd bestuurder geerteveraert.axilius@gmail.com

15,2 miljoen Verschillende industrilen Augustus 2005 Belgi Buurlanden van Belgi Zaaikapitaal Startkapitaal Minimale deelname: < 125.000 Maximale deelname: 1,25 miljoen Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie Machinebouw Chipsector Algemene hightech sectoren Achtergestelde lening (met warrants) Aandelenparticipatie (Converteerbare) obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine (met warrants)

Bepaling deelname

Sectorale voorkeur

Financieringsvormen

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 29

ARK ANGELS ACTIVATOR FUND NV


p/a Officenter, Hendrik Van Veldekesingel 150/7 3500 HASSELT T +32 (0) 11 87 09 10 F +32 (0) 11 87 09 21 info@aaafund.be www.ban.be Contactpersonen Reginald Vossen Gedelegeerd bestuurder reginald@aaafund.be Marc Mommaerts Fondsmanager marc@aaafund.be 12 miljoen ARKimedes II-fonds, diverse Business Angels ING Belgi nv 7 februari 2012 Vlaanderen Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Ivan Trangez Fondsmanager ivan@aaafund.be

Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur

Minimale deelname: 125.000 Maximale deelname: 1,25 miljoen Altijd minderheidsparticipatie Geen bepaalde voorkeur Achtergestelde lening met warrants Converteerbare obligatielening Co-investering Aandelenparticipatie

Financieringsvormen

Specifieke investeringscriteria

Dit fonds investeert bij voorkeur samen met Business Angels die lid zijn van BAN Vlaanderen (co-financiering). Ja, ARK Angels Activator Fund (AAAF) is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 82.

Erkend voor ARKimedes?

30

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

BAMS ANGELS FUND II COMM. VA


Hanswijkstraat 37 A 2800 MECHELEN T +32 (0)15 28 78 84 F +32 (0)15 27 78 89 bluyten@angelsfund.be www.angelsfund.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Contactpersonen Michel Helbig Bestuurder Maurice Olivier Bestuurder 20 miljoen 40 actieve business angels Institutionele investeerders Family offices 14 juli 2009 Belgi Buurlanden van Belgi Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO Bart Luyten bestuurder

Investeringsstadium

Bepaling deelname

Minimale deelname: 250.000 Maximale deelname: 2 miljoen Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie Alle sectoren behalve horeca en immobilin, met een voorkeur voor nieuwe technologien Aandelenparticipatie (converteerbare) Obligatielening Co-investering Neen

Sectorale voorkeur

Financieringsvormen Erkend voor ARKimedes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 31

BELFIUS PRIVATE EQUITY


Boulevard Pachco 44, PA 04/05 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 222 21 37 F +32 (0)2 285 23 11 www.belfius.be Contactpersonen Alexis Bogaert Head of Private Equity alexis.bogaert@belfius.be Catherine Dumonceaux Senoir Investment Manager catherine.dumonceaux@belfius.be Vlaanderen Brussel Belgi Groeifinanciering Minimale deelname: 1,25 miljoen Maximale deelname: > 5 miljoen Altijd minderheidsparticipatie Achtergestelde lening met warrants Obligatielening met warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine met warrants Co-investering Carla Versteels Assistant carla.versteels@belfius.be

Geografisch werkgebied Investeringsstadium Bepaling deelname

Financieringsvormen

Erkend voor ARKimedes?

Neen

32

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

BELUGA NV
Assesteenweg 65 1740 TERNAT T +32 (0)2 462 61 15 F +32 (0)2 462 61 41 info@belugainvest.com www.belugainvest.com Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Contactpersoon Bruno Lippens Algemeen directeur bruno.lippens@belugainvest.com

4.589.000 Beurs 1 januari 1998 Belgi Buurlanden van Belgi Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur

Minimale deelname: 125.000 Maximale deelname: 2,5 miljoen Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie Geen bepaalde voorkeur Achtergestelde lening (met warrants) Korte, middellange en lange termijn lening Aandelenparticipatie (Converteerbare) obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine (met warrants) Co-investering

Financieringsvormen

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 33

BEM II NV
Lombardstraat 34-42 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 545 57 49 F +32 (0)2 545 59 07 info@bem2.be www.bem2.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsjaar Geografisch werkgebied Investeringsstadium Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen Contactpersonen Joeri Van Meenen joeri.vanmeenen@vcb.be Marc Dillen marc.dillen@vcb.be

3.325.000 Verscheidene rechtspersonen uit de vastgoed-, bouw- en financile sector 2010 Centraal Europa Oost-Europa Turkije Financieren van vastgoedprojecten via achtergestelde lening of aandelenparticipatie Minimale deelname: 500.000 Maximale deelname: 2,5 miljoen Altijd meerderheidsparticipatie Bouwsector Achtergestelde lening Aandelenparticipatie BEM II verstrekt risicokapitaal voor vastgoedprojecten in Centraal- en Oost-Europa en Turkije, waarvoor de initiatiefnemer te weinig eigen middelen kan en wenst in te brengen Neen

Specifieke investeringscriteria Erkend voor ARKimedes?

34

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

CAPITAL-E NV
Karel Oomsstraat 4 2018 ANTWERPEN T +32 (0)3 303 37 30 T +32 (0)486 71 61 60 www.capital-e.be Contactpersonen Marc Wachsmuth Partner marc.wachsmuth@capital-e.com Rudi Severijns Partner 48,2 miljoen Verscheidene institutionele investeerders Imec ARKimedes Fonds 11 januari 2006 Europa Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering Minimale deelname: 250.000 Maximale deelname: tot 5 miljoen (over de duurtijd van de onderneming) Meestal beperkt tot minderheidsparticipatie Enkel micro-elektronica-& anotechnologiegerelateerde sectoren en advanced n materials Aandelenparticipatie Capital-E II ARKIV heeft een erkenningsbelofte in het kader van ARKimedes-fonds II. De oprichting wordt verwacht in het najaar. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. Sofie Baeten Partner sofie.baeten@capital-e.com Pascal Vanluchene Partner

Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Investeringsstadium

Bepaling deelname

Sectorale voorkeur Financieringsvormen Erkend voor ARKimedes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 35

CAPRICORN VENTURE PARTNERS NV


Lei 19/1 3000 LEUVEN T +32 (0)16 28 41 00 F +32 (0)16 28 41 08 capricorn@capricorn.be www.capricorn.be Contactpersonen Jos B. Peeters Managing Partner Tom Vanhoutte CFO Paul Decraemer Head Cleantech Investment Practice Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsjaar Geografisch werkgebied Kapitaal onder beheer: 187 miljoen Aandeelhouders fondsen onder beheer: institutionele en private beleggers 1993 West-Europa Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering Beursintroductie (IPO) Yves Vaneerdewegh Executive Director / Quoted Equity Frank Bulens Head Health-tech Investment Practice

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen Erkend voor ARKimedes?

Minimale deelname: 250.000 Maximale deelname: > 5 miljoen Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie Technologie gebaseerde ondernemingen (in de cleantech, health-tech en ICT-sector) Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening Neen

36

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

CREAFUND II COMM. VA
Kapitein Maenhoutstraat 77B 9830 SINT-MARTENS-LATEM T +32 (0)9 272 62 00 F +32 (0)9 272 62 09 assistant@creafund.be www.creafund.be Contactpersonen Herman Wielfaert Gedelegeerd Bestuurder herman.wielfaert@creafund.be Gino Schepens Gedelegeerd Bestuurder gino.schepens@creafund.be 26 miljoen Vlaamse Industrilen 16 november 2001 Belgi Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO Johan Heirbrandt Gedelegeerd Bestuurder johan.heirbrandt@creafund.be

Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen Specifieke investeringscriteria Erkend voor ARKimedes?

Minimale deelname: 1 miljoen Maximale deelname: > 5 miljoen Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie Geen bepaalde voorkeur Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening Warrants Mature bedrijven Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 37

DOMO INVESTMENT GROUP NV


Nederzwijnaarde 2 9052 ZWIJNAARDE T +32 (0)9 241 45 06 F +32 (0)9 241 46 01 info@domoinvestmentgroup.com www.domoinvestmentgroup.com Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouder Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Investeringsstadium Contactpersonen Gregory De Clerck Managing Director gregory.declerck@domoig.com Kathleen Rubens Management Assistant kathleen.rubens@domoig.com

146 miljoen Jan De Clerck 1 januari 1991 Belgi Buurlanden van Belgi Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Minimale deelname: 1,25 miljoen Maximale deelname: > 5 miljoen Meestal meerderheidsparticipatie, ook minderheidsparticipatie Food & Beverage, Health & Care, Leisure & Lifestyle, Sustainability, Outsourcing Achtergestelde lening Aandelenparticipatie Bewezen business model in bedrijven met groeipotentieel Neen

Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen Specifieke investeringscriteria Erkend voor ARKimedes?

38

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

E-CAPITAL III SICAR


Tervurenlaan 273 1150 BRUSSEL T +32 (0)2 642 20 00 F +32 (0)2 642 20 09 info@e-capital.be www.e-capital.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Investeringsstadium Contactpersonen Jrme Lamfalussy Partner Yves Trouveroy Partner 100 miljoen Collectief fonds met voornamelijk Belgische ondernemers en industrile families (30-tal) Juni 2011 300 km rond Brussel MBO, MBI, OBO Groeifinanciering Vervangingskapitaal Minimale deelname: 2,5 miljoen Maximale deelname: > 5 miljoen Zowel minderheidsparticipatie met controle als meerderheidsparticipatie Geen bepaalde voorkeur Aandelenparticipatie Ondernemingen met bewezen businessmodel en groeipotentieel in hun businessplan Neen Eric van Zuijlen Partner Yvan Jansen Partner

Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen Specifieke investeringscriteria Erkend voor ARKimedes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 39

E-MERGE NV
IT Tower 15th Floor Louisalaan 480 1050 BRUSSEL T +32 (0)2 464 94 60 F +32 (0)2 466 87 76 Id@emerge.be www.emerge.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Investeringsstadium Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen Erkend voor ARKimedes Contactpersoon Laurent Drion Chief Executive Officer

4 miljoen Laurent Drion Grgory Hdo 4 november 1998 Belgi Zaaikapitaal Minimale deelname: 25.000 Maximale deelname: 500.000 Altijd minderheidsparticipatie Technologie Aandelenparticipatie Neen

40

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

FALCON FUND III NV


Steenveldstraat 23 8820 TORHOUT T +32 (0)50 22 19 98 F +32 (0)50 22 27 38 Contactpersonen Luc Loose Gedelegeerd bestuurder luc.loose@falconfund.be Volstort 10 miljoen Toegestaan 25 miljoen Twee industrile families Het management 4 oktober 2000 Belgi Groeifinanciering MBO, MBI, buy-outs Minimale deelname: 500.000 Maximale deelname: 2,5 miljoen Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie Geen hightech dossiers Mature bedrijven Aandelenparticipatie (converteerbare) Obligatielening Neen Koen Perdu Bestuurder-vennoot koen.perdu@falconfund.be

Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Investeringsstadium

Bepaling deelname

Sectorale voorkeur Financieringsvormen Erkend voor ARKimedes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 41

FIDIMEC NV
Kapeldreef 75 3001 LEUVEN T +32 (0)16 28 11 83 Contactpersonen Bart Van Bael Portfolio manager bart.vanbael@imec.be 1,73 miljoen Imec vzw 2000 Vlaanderen Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering Minimale deelname: < 500.000 Maximale deelname: 1,25 miljoen Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie Micro- en nano-elektronica gerelateerd Achtergestelde lening (met warrants) Korte, middellange en lange termijn lening Aandelenparticipatie Warrants Co-investering Ludo Deferm Bestuurder ludo.deferm@imec.be

Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouder Oprichtingsjaar Geografisch werkgebied Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur

Financieringsvormen

Specifieke investeringscriteria Erkend voor ARKimedes?

FIDIMEC richt zich uitsluitend tot incubatiedossiers van Imec. Neen

42

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

FIN.CO NV
Duboisstraat 48 2060 ANTWERPEN T +32 (0)3 202 04 00 F +32 (0)3 226 41 94 info@finco.be www.finco.be Contactpersonen Hubert Plouvier Afgevaardigd Bestuurder plouvier@finco.be Martijn Willaert Investeringsmanager willaert@finco.be 120 miljoen Priv-investeerders 1998 Belgi Buurlanden van Belgi Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO Beursintroductie (IPO) Kristof Verluyten Investeringsmanager verluyten@finco.be

Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsjaar Geografisch werkgebied

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur

Minimale deelname: 1,25 miljoen Maximale deelname: > 5 miljoen Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie Business-to-Business Achtergestelde lening met warrants Aandelenparticipatie (Converteerbare) Obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine met warrants Co-investering

Financieringsvormen

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 43

FORTIS PRIVATE EQUITY BELGIUM NV


Warandebert 3 1KA1A 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 565 95 46 F +32 (0)2 565 99 75 info@bnpparibasfortis.com www.cpb.bnpparibasfortis.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouder Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Contactpersonen Luc Weverbergh Gedelegeerd bestuurder luc.weverberg@bnpparibasfortis.com Cdric Dorcimont Business Development Manager cedric.dorcimont@bnpparibasfortis.com

133 miljoen Fortis Bank 16 september 1981 Belgi Nederland Luxemburg Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur

Minimale deelname: 2,5 miljoen Maximale deelname: > 5 miljoen Altijd minderheidsparticipatie Geen bepaalde voorkeur Achtergestelde lening (met warrants) Aandelenparticipatie (converteerbare) Obligatielening (met warrants) Mezzanine (met warrants) Co-investering

Financieringsvormen

Erkend voor ARKimedes?

Neen

44

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

GEMMA FRISIUS-FONDS NV
Waaistraat 6 3000 LEUVEN T +32 (0)16 32 65 00 F +32 (0)16 32 65 15 lrd@kuleuven.be lrd.kuleuven.be/spinoff/gff-informatie Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsjaar Geografisch werkgebied Investeringsstadium Contactpersonen Professor Koenraad Debackere Voorzitter Paul Van Dun Afgevaardigd bestuurder 25 miljoen KU Leuven KBC Private Equity/Fortis Private Equity Belgium 1997 Belgi Zaaikapitaal Startkapitaal Minimale deelname: < 125.000 Maximale deelname: 1,25 miljoen Altijd minderheidsparticipatie Elke opportuniteit waarbij technologie of expertise betrokken is, ontwikkeld binnen de Associatie KU Leuven Aandelenparticipatie Neen

Bepaling deelname

Sectorale voorkeur Financieringsvormen Erkend voor ARKimedes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 45

GIMV NV
Karel Oomsstraat 37 2018 ANTWERPEN T +32 (0)3 290 21 00 F +32 (0)3 290 21 05 info@gimv.be www.gimv.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Contactpersoon Frank De Leenheer Investor Relations & Corporate Communications Manager frank.deleenheer@gimv.com

220 miljoen Vlaamse overheid (27%) Publiek (beurs) (73%) 1 juni 1980 Belgi Nederland Frankrijk Duitsland Oost-Europa Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Pre-IPO

Geografisch werkgebied

Investeringsstadium

Bepaling deelname

Minimale deelname: 500.000 Maximale deelname: > 5 miljoen Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie Achtergestelde lening (met warrants) Aandelenparticipatie Obligatielening met warrants Converteerbare obligatielening Mezzanine (met warrants) Co-investering

Financieringsvormen

Specifieke investeringscriteria

Kleine tot middelgrote bedrijven in uiteenlopende sectoren met een ondernemingswaarde tot 125 miljoen ( 750 miljoen voor Gimv-XL) Investeringen van 5 miljoen tot 25 miljoen ( 100 miljoen voor Gimv-XL) Investering van 500.000 tot 25 miljoen Equity- en mezzanine-instrumenten Bedrijven die vers kapitaal nodig hebben om hun groei te versnellen Bedrijven die activa of divisies willen afstoten Financile aandeelhouders op zoek naar liquiditeit Familiebedrijven met een opvolgingsproblematiek Venture Capital: jonge bedrijven met een uitgesproken groeiambitie en gevestigde bedrijven op zoek naar vers kapitaal Bedrijven actief in software & internet, cleantech, biopharma/agri en medtech Focus op Europa Bij voorkeur leiding in investeringsronde Ja , zie Gimv Arkiv Tech Fund II op blz. 47

Erkend door ARKimedes?

46

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

GIMV ARKIV TECH FUND II NV


Karel Oomsstraat 37 2018 ANTWERPEN T +32 (0)3 290 21 00 F +32 (0)3 290 21 05 info@gimv.com www.gimv.com Contactpersonen Alex Brabers Executive Vice-President Venture Capital alex.brabers@gimv.com Bart Diels Partner Cleantech bart.diels@gimv.com 25 miljoen Gimv NV ARKimedes Fonds II NV September 2011 Vlaanderen Startkapitaal Groeifinanciering Minimale deelname: 1,25 miljoen Maximale deelname: 5 miljoen Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie ICT en Cleantech Achtergestelde lening (met warrants) Mezzanine (met warrants) Aandelenparticipatie Early tot mid-stage ondernemingen met een jaarlijkse omzet van max. 4 miljoen die actief zijn op het gebied van ICT en Cleantech Ja , Gimv Arkiv Tech Fund II is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 82. Bruno Laforce Fund Manager bruno.laforce@gimv.com

Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen

Specifieke investeringscriteria

Erkend door ARKimedes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 47

GROENKRACHT CVBA
John Cordierlaan 9 8400 OOSTENDE T +32 (0)59 56 97 00 F +32 (0)59 56 97 01 info@groenkracht.be www.groenkracht.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Investeringsstadium Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen Erkend voor ARKimedes? Contactpersoon Jurgen Ackaert Statutair bestuurder

Variabel Priv-personen Rechtspersonen 4 maart 2004 Belgi Startkapitaal Minimale deelname: < 125.000 Maximale deelname: 1,25 miljoen Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie Alle bedrijven die een project rond hernieuwbare/duurzame energie opstarten Achtergestelde lening Aandelenparticipatie Neen

48

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

HEFBOOM CVBA
Vooruitganstraat 333 b 5 1030 BRUSSEL T +32 (0)2 205 17 20 F +32 (0)2 205 17 39 www.hefboom.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Investeringsstadium Contactpersonen Marc Vercauteren Kredietconsulent marc.vercauteren@hefboom.be Frans Heyman Kredietconsulent frans.heyman@hefboom.be

11 miljoen Ongeveer 1.500 (deels middenveldorganisaties, deels particulieren) November 1985 Vlaanderen Brussel Startkapitaal Groeifinanciering Minimale deelname: < 125.000 Maximale deelname: 500.000 Altijd minderheidsparticipatie Organisaties en ondernemingen uit de sociale economie: dit zijn kmos of vzws die in hun bedrijfsuitvoering een bijzondere aandacht hebben voor maatschappelijke meerwaarde; dit vooral via de creatie van duurzame tewerkstelling van kansengroepen, maar ook via milieuvriendelijkheid van product en productieproces en coperatief ondernemen; verder ook nichewerking met de zorgsector. Achtergestelde lening Korte, middellange en lange termijn lening Neen

Bepaling deelname

Sectorale voorkeur

Financieringsvormen Erkend voor ARKimedes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 49

HUMMINGBIRD VENTURES CVA


Hangar 36 Rijnkaai 98 2000 ANTWERPEN T +32 (0)3 292 37 10 info@hummingbird-ventures.com www.hummingbird-ventures.com Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Investeringsstadium Contactpersoon Barend Van den Brande Managing partner

30 miljoen Institutionele investeerders Industrilen Priv-investeerders 30 maart 2010 Europa en Turkije Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering Minimale deelname: 250.000 Maximale deelname: 2,5 miljoen Minderheidsparticipatie Technologiesector Aandelenparticipatie Internationale aspiraties, unieke technologie en competitieve edge, groot marktpotentieel, kwaliteit van het management en solide businessmodel Ja, Hummingbird Ventures beheert Hummingbird ARKIV, een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 82.

Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvorm Specifieke investeringscriteria

Erkend voor ARKimedes?

50

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

INDUFIN NV
Interleuvenlaan 1515/D1 3001 HAASRODE T +32 (0)16 39 30 40 F +32 (0)16 39 30 49 evelyne.ackermans@indufin.be www.indufin.be Contactpersonen Guy Wygaerts Gedelegeerd Bestuurder guy.wygaerts@indufin.be Jo Santino Gedelegeerd Bestuurder jo.santino@indufin.be 50 miljoen De Eik NV Luxempart SA 1 januari 1998 Belgi Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Minimale deelname: 2,5 miljoen Maximale deelname: > 5 miljoen Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie Geen bepaalde voorkeur Achtergestelde lening (met warrants) Aandelenparticipatie Obligatielening Converteerbare obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine (met warrants) Co-investering Jean-Franois Vryens Senior Investment Manager jean-francois.vryens@indufin.be Joris Rom Senior Investment Manager joris.rome@indufin.be

Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur

Financieringsvormen

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 51

ING BELGI NV CORPORATE INVESTMENTS


Marnixlaan 24 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 547 22 32 F +32 (0)2 547 36 87 www.ing-peq.be Contactpersonen Luc Van de Steen Head of Corporate Investments luc.vandesteen@ing.be Johan Pede Investment Manager johan.pede@ing.be 200 miljoen ING Belgi 1997 Belgi Nederland Frankrijk Luxemburg Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO Tom Bousmans Investment Director tom.bousmans@ing.be Evelyne Heyvaert Investment Manager evelyne.heyvaert@ing.be

Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouder Oprichtingsjaar

Geografisch werkgebied

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur

Minimale deelname: 2,5 miljoen Maximale deelname: > 5 miljoen Altijd minderheidsparticipatie Geen bepaalde voorkeur Achtergestelde lening met warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Co-investering

Financieringsvormen

Opmerking financieringsvormen Erkend voor ARKimedes?

Kwaliteit van het management/geen turnarounds Neen

52

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

KORYS DIRECT INVESTMENTS NV


Vaucampslaan 42 1654 HUIZINGEN T +32 (0)2 801 68 34 enquiries@korys.be www.korys.be Contactpersonen Koen Schrever Investment Director koen.schrever@korys.be Thomas Vanhoutte Investment Director thomas.vanhoutte@korys.be 100 miljoen Colruyt Family 1 juni 2011 Belgi Buurlanden van Belgi Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO Ruth Devenyns Investment Director ruth.devenyns@korys.be Cedric Liekens Investment Director cedric.liekens@korys.be

Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen

Minimale deelname: 500.000 Maximale deelname: > 5 miljoen Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie Cleantech, life sciences, consumer goods, retail Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Co-investering Wij zoeken actief naar groeibedrijven in Belgi en omringende landen in het domein van cleantech, life sciences, consumer goods en retail. In onze investeringscriteria is het belangrijk dat het bedrijf al een omzet heeft (liefst > 1 miljoen) en zicht op winstgevendheid binnen 2 jaar. De bedrijven die wij zoeken moeten naast een goed management ook een Tripel-P (People-Planet-Profit) bijdrage hebben. Neen

Specifieke investeringscriteria

Erkend voor ARKimedes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 53

OCAS VENTURES CVBA


President J.F. Kennedylaan 3 9060 ZELZATE T +32 (0)9 345 12 11 F +32 (0)9 345 12 04 contact@ocasventures.com www.ocasventures.com Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Investeringsstadium Contactpersonen Philippe Vercruyssen Managing Partner Dirk De Boever Managing Partner 100 miljoen Vlaams Gewest Arcelor Mittal 1 januari 2004 Europa Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering Minimale deelname: 500.000 Maximale deelname: > 5 miljoen Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie Innovatieve technologien, processen, producten en toepassingen in verband met energie, leefmilieu en duurzaamheid Converteerbare obligatielening Aandelenparticipatie Neen Wim Dubois Investment Manager

Bepaling deelname

Sectorale voorkeur Financieringsvormen Erkend voor ARKimedes?

54

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

PE GROUP NV
Molenstraat 10 3320 HOEGAARDEN T +32 (0)16 76 54 08 F +32 (0)16 76 54 08 info@pegroup.be www.pegroup.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Contactpersoon Stefan Yee CEO Stefan.pegroup.be

8 miljoen (onder beheer: 12,5 miljoen) Ondernemers Management 15 november 2005 Belgi Nederland Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur

Minimale deelname: 500.000 Maximale deelname: 5 miljoen Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie Geen bepaalde voorkeur Achtergestelde lening (met warrants) Obligatielening met warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine (met warrants) Co-investering

Financieringsvormen

Specifieke investeringscriteria Erkend voor ARKimedes?

Voornamelijk ook de betrokkenheid van het management en de mogelijkheid voor PE Group om een actieve rol te vervullen als bestuurder, aandeelhouder en/of adviseur Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 55

PENTAHOLD NV
Belgicastraat 11 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 724 89 90 F +32 (0)2 724 89 99 info@pentahold.eu www.pentahold.eu Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Contactpersonen Geert Vanderstappen Partner geert.vanderstappen@pentahold.eu Karel Gielen Partner karel.gielen@pentahold.eu

125 miljoen Philippe Vlerick, Paul Thiers, Marc Saverys, Filip Balcaen en Edmond Muller 6 juli 2006 Belgi Buurlanden van Belgi Centraal-Europa Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen Specifieke investeringscriteria Erkend voor ARKimedes?

Minimale deelname: 1,25 miljoen Maximale deelname: > 5 miljoen Meestal meerderheidsparticipatie, ook minderheidsparticipatie Alle sectoren, behalve immobilin Aandelenparticipatie Zowel langetermijn- als kortetermijninvesteringen Neen

56

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

PROFINPAR NV
Louis Bertrandlaan 102, bus D32 1030 BRUSSEL T +32 (0)2 242 74 15 F +32 (0)2 242 68 63 info@profinpar.com www.profinpar.com Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsjaar Geografisch werkgebied Contactpersoon Pierre Robin Managing director pierre.robin@profinpar.com

15 miljoen 10 private investeerders 1997 Belgi Frankrijk Luxemburg Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur

Minimale deelname: 250.000 Maximale deelname: 5 miljoen Meestal meerderheidsparticipatie, ook minderheidsparticipatie Geen voorkeur Achtergestelde lening Aandelenparticipatie (converteerbare) Obligatielening Co-investering

Financieringsvormen

Opmerking financieringsvormen Erkend voor ARKimedes?

Full-risk, full reward hands on Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 57

QAT III INVESTMENTS COPERATIEF U.A.


Keizerinlaan 66 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 567 17 88 F +32 (0)2 567 17 89 info@qatinvestments.com www.qatinvestments.com Contactpersonen Yves Van Sante Chief Executive Officer yves.vansante@qatinvestments.com Steven Van der Velden Voorzitter steven.vandervelden@qatinvestments.com Target 100 miljoen Partners, privpersonen, institutionele investeerders 2011 Belgi Nederland Luxemburg MBO, MBI, OBO, buy-outs Minimale deelname: 2,5 miljoen Maximale deelname: > 5 miljoen Meestal meerderheidsparticipatie, doch altijd ter vrijwaring van familiebedrijven met opvolgingsvraagstuk Alle sectoren, behalve vastgoed en horeca Achtergestelde lening (met warrants) Korte, middellange en lange termijn lening Aandelenparticipatie (converteerbare) Obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine (met warrants) Co-investering Johan Dejager Managing Principal johan.dejager@qatinvestments.com

Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsjaar Geografisch werkgebied Investeringsstadium

Bepaling deelname

Sectorale voorkeur

Financieringsvormen

Specifieke investeringscriteria

QAT III participeert in ondernemingen waar de oprichter-ondernemer geconfronteerd wordt met een opvolgingsvraagstuk. De onderneming is succesvol, realiseert positieve cashflows, en wordt geleid door een ondernemer die nog geen geschikte opvolger gevonden heeft. QAT zal de ondernemer begeleiden in zijn uitstap en opvolging. Een nieuwe zaakvoerder wordt gezocht die samen met de oprichter-ondernemer het bedrijf de komende jaren verder zal leiden. De oprichter-ondernemer dient bereid te zijn aan boord te blijven, waarbij hij zich zal richten op de zaken waar hij het sterkst in is. De overige aspecten van de bedrijfsvoering zullen door de nieuwe zaakvoerder uitgevoerd worden. Samen met dit team neemt QAT de onderneming over en leidt deze over een periode van 5-7 jaar naar een volgende fase, waarna gezamenlijk verkocht wordt. Neen

Erkend voor ARKimedes?

58

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

QBIC FUND NV
Bollebergen 2B 9052 GENT info@qbic.be www.qbic.be Maatschappelijk kapitaal Contactpersonen Marc Zabeau Managing partner marc.zabeau@qbic.be 30,5 miljoen De universiteiten van Antwerpen, Brussel en Gent BNP Paribas Fortis, KBC en ING Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij GIMB Martin De Prycker Managing partner martin.deprycker@qbic.be

Aandeelhouders

Oprichtingsjaar Geografisch werkgebied Investeringsstadium

2012 Vlaanderen Brussel Zaaikapitaal Startkapitaal Minimale deelname: < 125.000 Maximale deelname: 5 miljoen Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie Life sciences, ICT, nieuwe materialen Achtergestelde lening (met warrants) Aandelenparticipatie Warrants Portfoliobedrijven dienen een link te hebben met de Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen of Vrije Universiteit Brussel of hun geallieerde academische ziekenhuizen of Hogescholen. Ja , QBIC Fund beheert het QBIC ARKIV Fund, een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 82.

Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen

Specifieke investeringscriteria

Erkend voor ARKimedes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 59

SAFFELBERG INVESTMENTS NV
Oplombeekstraat 6 1755 GOOIK T +32 (0)2 793 25 51 F +32 (0)2 793 25 59 info@saffelberg.com www.saffelberg.com Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Contactpersonen Jos Sluys CEO Marleen Vercammen CEO 229 miljoen Familie Sluys 21 september 2007 Belgi Europa Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Minimale deelname: 250.000 Maximale deelname: > 5 miljoen Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie Geen bepaalde voorkeur Achtergestelde lening Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening Neen Christophe De Wit Director

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen Erkend voor ARKimedes?

60

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

SHERPA INVEST II NV
Joseph Wybranlaan 40 1070 BRUSSEL T +32 (0)2 529 58 50 F +32 (0)2 529 59 22 dvt@sherpainvest.be www.sherpainvest.be Contactpersonen David Van Tieghem Bestuurder dvt@sherpainvest.be Eric Vandoorne Bestuurder eric@sherpainvest.be 4,8 miljoen ING, Sambrinvest, EEBIC Priv-personen 31 maart 2011 Belgi Groeifinanciering Overnamefinanciering Pre-IPO Minimale deelname: 250.000 Maximale deelname: 1,25 miljoen Altijd minderheidsparticipatie Geen bepaalde voorkeur Achtergestelde lening met warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Co-investering Olivier Belenger Bestuurder ob@sherpainvest.be

Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur

Financieringsvormen

Specifieke investeringscriteria Erkend voor ARKimedes?

Bedrijven met aanzienlijk groeipotentieel en die over n of meerdere competitieve voordelen beschikken Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 61

SNIPER INVESTMENTS NV
Hanswijkstraat 37A 2800 MECHELEN T +32 (0)15 28 78 84 F +32 (0)15 28 78 89 bluyten@sniperinvestments.com www.sniperinvestments.com Contactpersonen Bart Luyten Partner bluyten@sniperinvestments.com Luc Synaeghel Partner lsynaeghel@sniperinvestments.com 15 miljoen Family Offices Priv-investeerders 29 april 2011 Belgi Buurlanden van Belgi Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO Willem Prinselaar Partner wprinselaar@sniperinvestments.com

Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur

Minimale deelname: 250.000 Maximale deelname: 2,5 miljoen Altijd minderheidsparticipatie Geen sectorvoorkeur. Wij investeren echter niet in biotech-, vastgoed- of horecaprojecten. Achtergestelde lening (met warrants) Korte, middellange en lange termijn lening Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine (met warrants) Co-investering

Financieringsvormen

Specifieke investeringscriteria

De strategie van het fonds betreft het realiseren van significante meerwaarden door te investeren in bedrijven in interessante en groeiende markten waarbij een sterk managementteam, asset value, goede producten en sterke strategien de basis vormen van een lange termijn relatie tussen de ondernemers/portefeuillebedrijven en het fonds. Het fonds hanteert een open-ended investeringsfilosofie waarbij groei en waardecreatie op lange termijn steeds voorop staan. Neen

Erkend voor ARKimedes?

62

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

SOFINDEV III NV
Lambroekstraat 5, bus D 1831 DIEGEM T +32 (0)2 720 70 07 F +32 (0)2 721 43 52 info@sofindev.be www.sofindev.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsjaar Geografisch werkgebied Contactpersonen Thijs Ghislain Afgevaardigd bestuurder g.thijs@sofindev.be Eric Van Droogenbroeck Afgevaardigd bestuurder e.vandroogenbroeck@sofindev.be

62 miljoen Sofina, August Private Equity, Colruyt, Immocobel 2006 Belgi Nederland Frankrijk Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur

Minimale deelname: 2,5 miljoen Maximale deelname: > 5 miljoen Meestal meerderheidsparticipatie, ook minderheidsparticipatie Geen bepaalde voorkeur Achtergestelde lening (met warrants) Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Co-investering

Financieringsvormen

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 63

SOFINIM NV
Woluwe Gate Woluwelaan 2 1150 BRUSSEL T +32 (0)3 897 92 30 F +32 (0)3 225 25 33 info@sofinim.be nl.avh.be/participaties/sofinim Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsjaar Contactpersoon Andr-Xavier Cooreman Chief Operating Officer

352 miljoen Ackermans & van Haaren NPM Capital 1988 Belgi Nederland Frankrijk Duitsland Luxemburg Azi Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO Beursintroductie (IPO)

Geografisch werkgebied

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen Specifieke investeringscriteria Erkend voor ARKimedes?

Minimale deelname: > 5 miljoen Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie Geen bepaalde voorkeur Aandelenparticipatie Co-investering Minimale winstgevende omzet van 25 miljoen en internationaal groeiperspectief Neen

64

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

SOFTWARE HOLDING & FINANCE NV


Nieuwlandlaan 9, bus 150 3200 AARSCHOT T +32 (0)16 56 00 00 F +32 (0)16 56 66 60 shf@shf.be www.shf.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsjaar Geografisch werkgebied Investeringsstadium Contactpersonen Dirk Smolders Financial Manager dirk@shf.be H. Billion Bestuurder

8 miljoen Familie Billion 1991 Belgi Zaaikapitaal Startkapitaal Minimale deelname: < 125.000 Maximale deelname: 1,25 miljoen Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie IT, software, telecom, life sciences Aandelenparticipatie Neen

Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen Erkend voor ARKimedes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 65

STROKE FUND CVBA


Witte Molenstraat 47 8200 BRUGGE T +32 (0)495 52 32 32 F +32 (0)50 39 34 02 info@strokefund.be www.strokefund.be Maatschappelijk kapitaal Contactpersonen Hans Depr Voorzitter Ludo Lievens Adviseur 2,5 miljoen Eddy Depr Hans Depr Luc Depr Etienne Desmyter Paul Gheeraert Jean-Pierre Saelen Eric Gheeraert Karel Moortgat e.a. Filip De Clercq Investment Manager

Naam aandeelhouders

Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Investeringsstadium

5 november 1999 Belgi Groeifinanciering MBO, MBI, buy-outs Minimale deelname: 500.000 Maximale deelname: 2,5 miljoen Minderheidsparticipaties met uitzondering voor MBOs & MBIs Geen bepaalde voorkeur Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening Voorkeur gaat uit naar participaties bij MBOs Financile ondersteuning bij groeiprocessen in mature ondernemingen Neen

Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen Specifieke investeringscriteria Erkend voor ARKimedes?

66

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

THINK2ACT NV
Baarbeek 1 2070 ZWIJNDRECHT T +32 (0)3 641 16 35 F +32 (0)3 641 18 95 jo.breesch@think2act.be filip.lesaffer@think2act.be www.think2act.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Contactpersonen Jo Breesch Managing Partner jo.breesch@think2act.be Filip Lesaffer Managing Partner filip.lesaffer@think2act.be

13 miljoen Diverse aandeelhouders Februari 2012 Belgi Nederland Frankrijk Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Minimale deelname: 500.000 Maximale deelname: 5 miljoen Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie Geen bepaalde voorkeur Achtergestelde lening Aandelenparticipatie Mezzanine met warrants Think2Act heeft een voorkeur voor bedrijven met een sterke positie in de waardeketen van hun sector en bij voorkeur ook met impact op de waardeketen Ja, Think2Act beheert Think2Act ARKIV, een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 82.

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen

Specifieke investeringscriteria

Erkend voor ARKimedes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 67

TRIODOS RENEWABLES EUROPE FUND


Hoogstraat 139, bus 3 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 548 28 28 F +32 (0)2 548 28 29 info@triodos.be www.triodos.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Investeringsstadium Contactpersonen Martine Gregoire Institutional Relationship Manager martine.gregoire@triodos.be Kim de Boer Fund Manager kim.deboer@triodos.nl

62 miljoen Private en institutionele beleggers 1 juni 2006 Europa met nadruk op Benelux, Frankrijk, Duitsland, UK, Spanje Bouw en uitbating van nieuwe en bestaande productie-installaties, vanaf het einde van de ontwikkeling van het project. Minimale deelname: 1,25 miljoen Maximale deelname: > 5 miljoen Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie Productie van duurzame energie (productie van groene elektriciteit en/of groene warmte): windparken, solar PV, solar thermal installaties, kleinschalige waterkracht, biomassa & biofuels, energie-efficintie projecten Achtergestelde lening Aandelenparticipatie Neen

Bepaling deelname

Sectorale voorkeur

Financieringsvormen Erkend voor ARKimedes?

68

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

TRIVIDEND CVBA VLAAMS PARTICIPATIEFONDS VOOR DE SOCIALE ECONOMIE


Vooruitgangstraat 333, bus 12 1030 BRUSSEL T +32 (0)2 274 14 51 F +32 (0)2 205 17 39 info@trividend.be www.trividend.be Contactpersonen Bernard Fornoville Directeur bernard@trividend.be Sybile Vancoillie Investeringsanaliste sybile@trividend.be ca. 2,5 miljoen Uit de sociale economie: Hefboom, Fairfin, Triodos, Kanaal 127, De Wolkammerij, DienstenThuis, Stichting voor Toekomstige Generaties Publieke overheden: het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap (beheerd door ParticipatieMaatschappij Vlaanderen), Kringloopfonds Priv-partners: Belfius, P&V Verzekeringen, KBC Bank, KBC-Private Equity, VKWSynergia, Ethias, ACV-Metea Toegetreden klanten: zie website Trividend cvba 18 december 2001 Vlaanderen Brussel (We hebben oog voor solidariteit en noord-zuid betrekkingen, doch investeren er niet rechtstreeks) Zaaikapitaal (Zaaikapitaal is zeer project-afhankelijk) Startkapitaal Groeifinanciering Minimale deelname: < 125.000 Maximale deelname: 250.000 Altijd minderheidsparticipatie Bedrijven en ook vzws uit de duurzame en de sociale economie. Vooral in de volgende markten zijn we actief: duurzame mobiliteit duurzaam bouwen, woon- & werkplek duurzame zorg & welzijn duurzame voeding & natuurbeheer duurzame energie, industrie & materialen, ophalen/sorteren/recycleren, hergebruiken Achtergestelde lening Aandelenparticipatie Co-investering Andere: converteerbare achtergestelde lening Wouter Bogaert Zelfstandig consulent strategie wouter@trividend.be

Maatschappelijk kapitaal

Naam aandeelhouders

Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied

Investeringsstadium

Bepaling deelname

Sectorale voorkeur

Financieringsvormen

Specifieke investeringscriteria

We richten ons uitdrukkelijk op waardengericht ondernemen: maatschappelijk verantwoord, duurzaam, innovatief, coperatief, waardig werk, met ondernemingszin. We investeren, inspireren en innoveren in vertrouwen en met respect. Onze klanten stellen de realisatie van maatschappelijke meerwaarden voorop. Zij hebben oog voor tewerkstelling (van kansengroepen), maatschappelijke inbedding, respect voor het leefmillieu, transparantie, kwaliteit en duurzaamheid. Winst beschouwen we als een middel om die maatschappelijke doelen te realiseren. Neen
Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 69

Erkend voor ARKimedes?

TRUSTCAPITAL NV
Kapel ter Bede 84 8500 KORTRIJK T +32 (0)56 24 96 00 F +32 (0)56 22 86 99 info@trustcapital.be www.koramic.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouder Oprichtingsjaar Geografisch werkgebied Investeringsstadium Contactpersoon Christian Dumolin Voorzitter & CEO christian.dumolin@koramic.be

103 miljoen Koramic Holding 1998 Belgi Buurlanden van Belgi (Nederland, Frankrijk, Luxemburg) Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Minimale deelname: 500.000 Maximale deelname: > 5 miljoen Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie Brede sectorale interesse (o.a. klassieke sectoren, later stage technology, ) Aandelenparticipatie (converteerbare) Obligatielening Neen

Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen Erkend voor ARKimedes?

70

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

VECTIS ARKIV NV
Stratum 11 bus 2 9880 AALTER T +32 (0)9 375 69 00 F +32 (0)9 374 69 00 vectis@vectisparticipaties.be www.vestisparticipaties.be Contactpersonen Walter Beyen Managing Partner walter@vestisparticipaties.be Stefaan Vanquaethem Managing Partner stefaan@vectisparticipaties.be 15 miljoen Vectis Participaties II, ARKimedes Fonds II 16 december 2011 Vlaanderen Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Lieven Coen Investment Manager lieven@vectisparticipaties.be

Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur

Minimale deelname: 125.000 Maximale deelname: 5 miljoen Altijd minderheidsparticipatie Alle sectoren uitgezonderd biotech, hightech, vastgoed en horeca Achtergestelde lening met warrants Obligatielening met warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Warrants Co-investering

Financieringsvormen

Erkend voor ARKimedes?

Ja, Vectis ARKIV is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIVinvesteringscriteria kan u terugvinden op blz. 82.

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 71

VECTIS PARTICIPATIES II NV
Stratum 11 bus 2 9880 AALTER T +32 (0)9 375 69 00 F +32 (0)9 374 69 00 vectis@vectisparticipaties.be www.vestisparticipaties.be Contactpersonen Walter Beyen Managing Partner walter@vestisparticipaties.be Stefaan Vanquaethem Managing Partner stefaan@vectisparticipaties.be 17 miljoen GIMV Priv-investeerders VDK Bank 8 december 2011 Vlaanderen Brussel Belgi Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Lieven Coen Investment Manager lieven@vectisparticipaties.be

Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur

Minimale deelname: 125.000 Maximale deelname: 5 miljoen Altijd minderheidsparticipatie Alle sectoren uitgezonderd biotech, hightech, vastgoed en horeca Achtergestelde lening met warrants Obligatielening met warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Warrants Co-investering

Financieringsvormen

Erkend voor ARKimedes?

Neen

72

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

VENTURES4GROWTH CVBA
Ajuinlei 1 9000 GENT T +32 (0)9 269 52 44 F +32 (0)9 269 52 99 chris.raman@ventures4growth.com www.ventures4growth.com Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Contactpersonen Chris Raman CEO
chris.raman@ventures4growth.com

NicoVande Kerckhove COO

nico.vandekerckhove@ventures4growth.com

Variabel Meerdere ondernemers zijn actief in uiteenlopende sectoren 5 mei 2001 Europa Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO Beursintroductie (IPO)

Investeringsstadium

Bepaling deelname

Minimale deelname: 125.000 Maximale deelname: 2,5 miljoen Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie Technology Convergence sectors (Information technology, biotechnology, nanotechnology) Cleantechnology (Sustainable developments, alternative energy and innovative solutions) Catalyst, European Market expansion ready Achtergestelde lening Aandelenparticipatie Innovatieve B2B projecten met Europees of wereldwijd marktpotentieel Neen

Sectorale voorkeur

Financieringsvormen Specifieke investeringscriteria Erkend voor ARKimedes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 73

VESALIUS BIOCAPITAL II ARKIV NV


Tervurenlaan 273, bus 14 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE T +32 (0)2 775 30 50 F +32 (0)2 775 30 59 info@vesaliusbiocapital.com www.vesaliusbiocapital.com Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Investeringsstadium Contactpersoon Stphane Verdood Managing partner s.verdood@vesaliusbiocapital.com

15 miljoen Vesalius Biocapital II ARKimedes Fonds II Vesalius Biocapital II Partners 1 juni 2010 Vlaanderen Startkapitaal Groeifinanciering Minimale deelname: 250.000 Maximale deelname: 2,5 miljoen Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie Jonge Vlaamse innovatieve life science-bedrijven Aandelenparticipatie Uniciteit van de R&D-pijplijn op het gebied van het aanpakken van belangrijke medische noodzaak of innovatieve technologien en verbetering van de kostenefficintie van drug discovery en ontwikkeling van geneesmiddelen Patentbescherming of te verwachten patentbescherming van de key-elementen van de R&D-pijplijn en technologien Omvangrijke en groeiende markt of nichemarkt in premium prijs segment Strategisch denken management team heeft bij voorkeur een achtergrond in de farmaceutische industrie en een sterke operationele track record in het product- en business development Gemeenschappelijk begrip op waardecreatie De onderneming moet in Vlaanderen gelokalisseerd zijn. Ja, Vesalius Biocapital II ARKIV is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 82

Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen

Specifieke investeringscriteria

Erkend voor ARKimedes?

74

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

WATERLAND PRIVATE EQUITY NV


Uitbreidingsstraat 10-16 2600 BERCHEM T +32 (0)3 292 96 60 F +32 (0)3 292 96 61 info@waterland.be www.waterland.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsjaar Geografisch werkgebied Contactpersoon Frank Vlayen Principal vlayen@waterland.be

2,5 miljard 30-tal institutionele investeerders uit Benelux, Europa, USA, Azi, Australi 1999 Belgi Europa Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO Beursintroductie (IPO)

Investeringsstadium

Bepaling deelname

Minimale deelname: 500.000 Maximale deelname: > 5 miljoen Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie Bedrijven die inspelen op hedendaagse groeitrends in onze maatschappij zoals de vergrijzing, leisure, outsourcing, efficiency en duurzaamheid Aandelenparticipatie Groei/consolidatiepotentieel van de markt, kwaliteit van management, marktpositie en rendabiliteit van de onderneming. Doelgroep bestaat uit middelgrote ondernemingen met een minimale omzet van 10 miljoen Neen

Sectorale voorkeur Financieringsvormen Specifieke investeringscriteria Erkend voor ARKimedes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 75

YUKON NV
Maria Theresiastraat 38 3000 LEUVEN T +32 (0)16 23 55 35 F +32 (0)16 23 57 35 info@yukon.be www.yukon.be Maatschappelijk kapitaal Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Contactpersonen Filip Legein Managing partner filip@yukon.be Steven Vander Meeren Managing partner steven@yukon.be

5 miljoen Managing partners Priv-personen September 1999 Belgi Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering

Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur

Minimale deelname: 125.000 Maximale deelname: 2,5 miljoen Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie Geen bepaalde voorkeur Obligatielening met warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Mezzanine (met warrants) Co-investering

Financieringsvormen

Opmerking financieringsvormen Specifieke investeringscriteria Erkend voor ARKimedes?

Aandelenparticipatie of mogelijkheid tot aandelenparticipatie moet kern van transactie zijn Management moet aandeelhouder zijn Neen

76

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

3.3. Andere financieringsinitiatieven

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 77

BAN VLAANDEREN VZW


p/a Officenter Hendrik Van Veldekesingel 150/7 3500 HASSELT T +32 (0)11 87 09 10 F +32 (0)11 87 09 21 info@ban.be www.ban.be Contactpersonen Reginald Vossen Algemeen directeur Regionale antennes Antwerpen: Rik Goossens T +32(0)3 288 10 84 O-Vlaanderen: Rik Van den Hende T +32(0)9 210 98 83 W-Vlaanderen: Ignace Lootvoet T +32(0)56 28 28 33 Limburg: Jo Keunen T +32(0)11 87 09 12 Vl-Brabant: Jo Keunen T +32(0)11 87 09 12

Historiek

Het Business Angels Netwerk Vlaanderen, BAN Vlaanderen, werd in januari 2004 opgericht en is het resultaat van de fusie van de vier toenmalige Vlaamse BANs. Het nieuwe netwerk krijgt de financile steun van de Vlaamse regering. Het Business Angels Netwerk Vlaanderen fungeert als bemiddelaar/cordinator tussen een netwerk van anonieme informele investeerders en beloftevolle ondernemingen. De vzw participeert zelf niet in deze ondernemingen. Het is aan de investeerder(s) zelf om te beoordelen al dan niet in zee te gaan met de onderneming (naargelang sector, bedrag, ). Door haar enorme contactenbestand kan de vzw de zoekende ondernemer zeer degelijk begeleiden en gidsen. Geheel Vlaanderen, via regionale antennes in Kortrijk, Gent, Antwerpen, Leuven en Hasselt Durfkapitaal voor jonge, startende en groeiende ondernemingen Geen projecten uit de sectoren kleinhandel, horeca, projectontwikkeling en bouw

Doel initiatief

Geografisch werkgebied Investeringsstadium Sectorale voorkeur

78

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

BUYSSE & PARTNERS BVBA


Esmoreitlaan 3, bus 46 2050 ANTWERPEN T +32 (0)3 568 93 91 info@buysse-partners.com www.buysse-partners.com Contactpersonen Frank Buysse Managing Partner fb@buysse-partners.com Guy Mertens Partner gm@buysse-partners.com Familiale kapitaalverschaffers 4 augustus 2008 Belgi Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Minimale deelname: 1,25 miljoen Maximale deelname: > 5 miljoen Meestal meerderheidsparticipatie, ook minderheidsparticipatie In principe alle sectoren, met uitzondering van IT, biotech, horeca & turnaround Aandelenparticipatie Ondernemingen met minimum EBITDA 2 miljoen De bedoelding is om Smart Equity te verschaffen aan mature gezonde en ambitieuze Belgische groeibedrijven met een bewezen track record van stabiele rendabiliteit, welke op zoek zijn naar vervangingskapitaal (uitstappende aandeelhouder, opvolgingsprobleem) en/of groeikapitaal (bedrijven die aan de vooravond staan van een consolidatiestrategie, het zetten van de eerste internationale stappen, een nieuw product lanceren, ) Neen Kenneth Depuydt Investment manager kd@buysse-partners.com

Naam aandeelhouders Oprichtingsdatum Geografisch werkgebied Investeringsstadium

Bepaling deelname Sectorale voorkeur Financieringsvormen

Specifieke investeringscriteria

Erkend voor ARKimedes?

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 79

CROWDFUNDING
Wat houdt deze maatregel in
Crowdfunding, vrij vertaald financiering door de menigte (the crowd) is een alternatieve vorm van financiering, waarbij o.m. (startende) ondernemers, die moeilijk toegang krijgen tot de traditionele financieringskanalen, een eerste deel van de benodigde financiering online bij het grote publiek kunnen inzamelen om vervolgens aan te kloppen bij de professionele investeerders. Het principe van Crowdfunding verloopt als volgt: Een Internetplatform biedt online een overzicht van bedrijfsprojecten die op zoek zijn naar financiering. Vindt het project voldoende weerklank, dan krijgt het een aantal believers achter zich die geld investeren in dit project. In ruil voor zijn investering, krijgt de believer een certificaat dat recht geeft op een meerwaarde bij verkoop. Gaat de onderneming in faling, dan verliest de investeerder zijn inleg. De financieringsvoorwaarden van het project worden toegelicht in een prospectus die de initiatiefnemer publiceert op het internetplatform. Meestal gaat het over de financiering van kleinere projecten. Crowdfunding biedt een winwinsituatie voor zowel de onderneming als voor de investeerder (believer): de onderneming vindt niet alleen toegang tot het nodige kapitaal maar wordt ook professioneel begeleid door het Internetplatform dat optreedt als fondsenwerver. De investeerder op zijn beurt profiteert van de professionele projectanalyse door de aanbieder van het Internetplatform.

Welke projecten worden via crowdfunding gefinancierd


Crowdfundingprojecten kunnen zowel van commercile als van sociale aard zijn: een ondernemer die een project wil opstarten, maar onvoldoende startkapitaal heeft en daarom aandelen uitgeeft; een fanclub van een zanger die geld wil ophalen voor de financiering van een cd, en de fans terugbetaalt voor zover de cd-verkoop winst oplevert; een sociale organisatie die geld zoekt voor de financiering van een school in een derdewereldland en daartoe een laagrentende lening uitgeeft.

Wat zijn de investeringsvoorwaarden


Meer informatie over het reglementaire kader voor crowdfundingsprojecten en de risicos voor de investeerders kan u terugvinden op de website van de FSMA http://www.fsma.be/nl/Article/press/div/2012/2012-07-12_crowdfunding.aspx.

Belgische Crowdfunding Initiatieven


In Belgi is crowdfunding reeds geruime tijd actief in de muziekindustrie: http://www.sonicangel.com Een aantal nieuwe initiatieven richten zich ook naar andere sectoren: http://www.MyFirstCompany.com http://www.MyMircoInvest.com http://angel.me

Contact
FMSA Autoriteit voor Financile Diensten en Markten Congresstraat 12-14 1000 BRUSSEL Tel. 02 220 59 10 Fax (algemeen) 02 220 52 75 e-mail: peri@fsma.be website: www.fsma.be

80

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

4. Ondersteunende overheidsinitiatieven
4.1. Finmix: voor een gezonde en evenwichtige financieringsmix

FINMIX

Voor een gezonde en evenwichtige financieringsmix


Een initiatief van het Agentschap Ondernemen

FINMIX is een project van Agentschap Ondernemen dat de ondernemer de mogelijkheid biedt om zijn project voor te stellen aan een panel van financieringsexperten die adviseren over de meest aangewezen financieringsmix. Enkel die projecten waarbij risicokapitaal essentieel is voor een evenwichtige financieringsmix, komen in aanmerking voor FINMIX. Dit project wordt gedragen door Agentschap Ondernemen in samenwerking met BAN Vlaanderen, BVA, Febelfin, Kefik, het Participatiefonds, PMV en de ondernemersorganisaties Unizo en Voka.

De verschillende stappen in het project FINMIX


Om tot de optimale financiering te komen, doorloopt de ondernemer verschillende stappen. Eerst screent Agentschap Ondernemen het ondernemingsplan en gaat na of er nood is aan een combinatie van verschillende financieringskanalen. Vervolgens krijgt de ondernemer de kans zijn financieringsbehoefte voor te leggen aan een panel van experten. In dit panel zetelen vertegenwoordigers van de banken, overheids- en private risicokapitaalverschaffers, de Innovatiecentra en de ondernemersorganisaties Unizo en Voka. De volledige lijst van experten vindt u op www.finmix.be. Het is echter niet de bedoeling en evenmin haalbaar om een concrete financieringsovereenkomst te sluiten. Na afloop van de panelsessie krijgt de ondernemer een evaluatieverslag waarin het advies van het expertenpanel wordt samengevat. Aan de hand van een terugkoppelingsgesprek(ken) met een accountmanager van Agentschap Ondernemen wordt het advies en de verdere uitrol besproken. Elk ondernemingsplan wordt confidentieel behandeld gedurende het hele traject. Bovendien is deze dienstverlening gratis.

Wie komt in aanmerking


FINMIX staat open voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen gevestigd in Vlaanderen, zowel (potentile) starters als groeiers, die geconfronteerd worden met een complexe financieringsbehoefte voor hun risicovolle project.

Aanmeldingsprocedure
Genteresseerden vullen het aanmeldingsformulier in op www.finmix.be en voegen hun ondernemingsplan toe. Een accountmanager van Agentschap Ondernemen neemt vervolgens contact op.

Contact
Agentschap Ondernemen Tel. 0800 20 555 e-mail: finmix@agentschapondernemen.be website: www.finmix.be

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 81

4.2. De ARKIVS en de ARKimedesregeling


Wat houdt deze maatregel in
De ARKimedesregeling ter Activering van RisicoKapitaal in Vlaanderen voorziet in het ter beschikking stellen van 450 miljoen aan durfkapitaal ten behoeve van veelbelovende starters en kmos in Vlaanderen. Het ARKimedes-Fonds co-investeert samen met andere investeerders in daartoe erkende private risicokapitaalfondsen (de zogenaamde ARKIVs). Het zijn deze ARKIVs die op hun beurt investeren in Vlaamse starters en kmos. Het ARKimedes-Fonds kan tot 50 % min n aandeel bijdragen tot het kapitaal van een ARKIV. Op deze manier kunnen de investeringsmiddelen voor starters en kmos in Vlaanderen aanzienlijk toenemen teneinde de equity gap te dichten.

ARKimedes-Fonds
In september 2005 haalde ARKimedes-Fonds nv met succes 110 miljoen op bij het brede publiek. Dit gebeurde door middel van een gecombineerde uitgifte van aandelen en obligaties waaraan een gewestgarantie en een fiscaal voordeel verbonden waren. Het ARKimedes-Fonds investeerde haar middelen in twaalf zogenaamde ARKIVs. Dit zijn private risicokapitaalfondsen die een erkenning kregen van ARKimedes Management. De ARKIVs zijn close end funds en blijven gedurende een periode van maximum twaalf jaar actief. Tijdens de eerste vier tot vijf jaar leggen zij zich toe op nieuwe, initile investeringen in starters en kmos om in de daaropvolgende jaren vervolginvesteringen uit te voeren met het oog op een succesvolle exit. Momenteel kunnen binnen dit fonds enkel vervolginvesteringen worden uitgevoerd.

VLAAMS GEWEST

Belastingkrediet Gewestgarantie

PUBLIEK

100% aandeelhouderschap

PMV NV
100% aandeelhouderschap

Financiering

ARIKMEDES MANEGEMENT NV

Beheer

ARKIMEDES-FONDS
Investering

ARKIV 1

ARKIV 1

ARKIV 1

ARKIV 1

ARKIV 1

ARKIV 1

ARKinvesteringen

STARTERS EN KMOS IN VLAANDEREN

82

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

ARKimedes-Fonds II
Voor dit fonds, dat op 4 juni 2010 startte, stelt de Vlaamse regering 100 miljoen ter beschikking. Daarmee kan door erkende kapitaalverschaffers minstens 200 miljoen worden toegekend aan toekomstgerichte bedrijven. Dit levert een enorme meerwaarde op voor innovatief Vlaanderen. In tegenstelling tot het eerste ARKimedesfonds zal ARKimedes-Fonds II geen middelen ophalen bij het publiek. De gelden worden rechtstreeks uit de begroting van de Vlaamse regering ter beschikking gesteld van PMV, die op haar beurt een kapitaalparticipatie neemt in ARKimedes-Fonds II. Doordat ARKIVs focussen op opstartende bedrijven of snelgroeiende kmos, met een tijdshorizon van enkele jaren, zullen zij zich voornamelijk richten op hoogtechnologische en innovatieve bedrijven, zonder daarbij de gezonde en groeiende kmos uit het oog te verliezen. ARKimedes-Fonds II moet dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ondernemerschap en innovatie in duurzame economische activiteiten.

Wie komt in aanmerking


Firmas die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest of de intentie hebben om zich hier te vestigen n voldoen aan de volgende kmo-definitie: minder dan 250 werknemers; ofwel een jaaromzet realiseren van maximaal 50 miljoen, ofwel een balanstotaal realiseren van maximaal 43 miljoen; beantwoorden aan het zelfstandigheidscriterium : niet meer dan 25 % van de onderneming mag in handen zijn van een niet-kmo. Ingevolge Europese subsidiereglementeringen mogen ARKIVs geen participaties nemen in door overcapaciteit getroffen segmenten van de vervoer-, land-, visserij- en aquacultuursectoren, alsook van de scheepsbouw - en EGKS-sectoren.

Hoe gebeurt een ARK-investering in de praktijk


Starters en kmos, die beroep willen doen op de ARKimedesregeling, dienen zich met hun businessplan te richten tot n of meerdere ARKIVs naar hun keuze. Indien een ARKIV financieel wil meestappen in uw project dan zal zij een ARKinvestering realiseren die steeds gepaard gaat met een kapitaalverhoging : naast de bestaande aandeelhouders wordt de ARKIV dus een tijdelijke minderheidsaandeelhouder in het bedrijf. De nieuwe middelen ingebracht als ARKinvestering moeten aangewend worden om ofwel in het Vlaamse Gewest investeringen uit te voeren, ofwel er werkgelegenheid of toegevoegde waarde te creren. Het maximumbedrag voor de ARKinvestering in een onderneming is beperkt tot 1,5 miljoen per twaalf maanden.

Evaluatieprocedure
De ARKIV zal, zoals alle risicokapitaalverschaffers, uw businessplan onderzoeken en evalueren, en beslist autonoom om al dan niet in uw onderneming te investeren. Daarbij hanteert elke ARKIV zijn eigen investeringscriteria, afhankelijk van de investeringsfocus, de samenstelling van de investeringsportefeuille en andere factoren.

Lijst erkende ARKIVs onder Arkimedes-Fonds II


ARK Angels Activator Fund (AAAF) (www.aaafund.be): zie blz. 30 een gezamenlijk initiatief van BAN Vlaanderen en ING Belgi Sectorfocus: uiteenlopende sectoren Levensfase: start en groei Gimv Arkiv Tech Fund II (www.gimv.be): zie blz. 46 Sectorfocus: ICT en Cleantech Levensfase: start en groei

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 83

Hummingbird ARKIV (www.hummingbird-ventures.com): zie blz. 50 Sectorfocus: ICT Levensfase: zaai, start en groei KMOFIN 2, beheerd door LRM (www.lrm.be): zie blz. 21 Sectorfocus: uiteenlopende sectoren met bijzondere aandacht voor ICT en media, life sciences en cleantech Levensfase: zaai, start en groei QBIC ARKIV Fund (www.qbic.be): zie blz. 59 een gezamenlijk interuniversitair spin-off fonds van UGent, VUB en UA. Sectorfocus: life sciences en natuur- en ingenieurswetenschappen Levensfase: zaai en start Think2Act ARKIV (www.think2act.be): zie blz. 67 Sectorfocus: uiteenlopende sectoren Levensfase: groei Vectis ARKIV (www.vectisparticipaties.be): zie blz. 71 Sectorfocus: uiteenlopende sectoren Levensfase: start en groei Vesalius Biocapital II ARKIV (www.vesaliusbiocapital.com): zie blz. 74 Sectorfocus: life sciences Levensfase: start en groei Capital-E II ARKIV (www.capital-e.be): zie blz. 35 Sectorfocus: nano- en micro-elektronica , en nieuwe materialen Levensfase: zaai en start Opmerking: het laatst vermelde fonds heeft een tijdelijke erkenningsbelofte, wat wil zeggen dat hun financiering nog niet helemaal rond is of dat het team nog niet helemaal compleet is.

Contact
PMV nv ARKimedes Management Oude Graanmarkt 63 1000 Brussel tel. 02 229 52 50 fax 02 229 52 51 e-mail: arkimedes@pmv.eu website: www.arkimedes.be

84

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

4.3. Het Europees Investeringsfonds (EIF) en risicokapitaal


Het Europees Investeringsfonds (EIF) werd in 1994 opgericht ter ondersteuning van kleine ondernemingen. Het EIF is een publiek privaat samenwerkingsverband waarvan de Europese Investeringsbank (EIB) en de EU de grootste aandeelhouders zijn. Daar waar het EIF de meer risicovolle investeringen voor kmos voor zijn rekening neemt richt de EIB zich meer op stabiele lange termijnkredieten en risicovolle investeringen in armere landen. Het EIF is dus een investeringsfonds dat complementair moet optreden waar de taken van een non-profit bank zoals de EIB (leningen e.d.) ophouden. En van de belangrijkste activiteiten van het EIF is het investeren in risicokapitaal. Dit gebeurt door extra geld ter beschikking te stellen van bestaande investeringsfondsen volgens het zogenaamd fund-of-fund principe. Dit houdt in dat het EIF geld geeft aan een ander privaat of publiek investeringsfonds uit de lidstaat zelf. Dit investeringsfonds beslist autonoom aan welke bedrijven ze kredieten verstrekken maar ze moeten natuurlijk altijd zelf een deel investeren (risk sharing). Er zijn wel periodieke rapporteringen aan het EIF die het durfkapitaalfonds moet doen en waarbij ze moeten uitleggen in welke bedrijven ze genvesteerd hebben.

Wie komt in aanmerking


Het algemeen principe is dat het durfkapitaal gericht moet zijn op innovatieve en/of hoogtechnologische kmos zodat er een grote toegevoegde waarde kan gecreerd worden. Daarbij komt dat de durfkapitaalfondsen beslissen op basis van hun eigen investeringsstrategie gezien zij bij ieder project een deel van hun eigen middelen investeren. Zij moeten achteraf rapporteren aan het EIF. Het programma is uitsluitend bestemd voor kmos, en bij voorrang voor ondernemingen met minder dan 100 werknemers. De kmos moeten hun hoofdzetel hebben binnen de EU (+kandidaat-lidstaten) en de EFTA-landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland).

Aanvraagprocedure
De genteresseerde bedrijven moeten zich wenden tot n van de durfkapitaalfondsen die ondersteund worden door het EIF. U vindt een overzicht van deze fondsen via http://www.access2finance.eu/be/Attachments/List_of_Deals_20_09_2011.pdf.

Contact
Europees Investeringsfonds 96, Boulevard Konrad Adenauer L-2968 Luxemburg Tel.+352 24 85 1 Fax +352 24 85 81 200 e-mail: dealflow.inv@eif.org website: http://www.eif.org/what_we_do/equity/venture/index.htm

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 85

5. Extra informatie
5.1. Nuttige links
www.subsidiedatabank.be: Via deze subsidiedatabank biedt Agentschap Ondernemen u basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. www.finmix.be: Geeft de ondernemer die op zoek is naar risicokapitaal de mogelijkheid om zijn project voor te stellen aan een panel van financieringsexperten. Leidraad voor het opstellen van een ondernemingsplan: beknopt overzicht van de essentile elementen dat een ondernemingsplan moet bevatten (www.agentschapondernemen.be/publicaties). www.kefik.be, het kenniscentrum voor financiering van de kmo: bundelt de expertise en optimaliseert de toegang tot de informatie over de kmo-financiering. www.bva.be, Belgian Venture Capital & Private Equity Association: ledenorganisatie die het merendeel van de private risicokapitaalverschaffers in Belgi vertegenwoordigt. www.evca.eu, European Private Equity and Venture Capital Association: ledenorganisatie die de Europese private equity en venture capital sector vertegenwoordigt en promoot. Ook interessant voor het overzicht van de ledenlijst ( zowel consultants als VCs)

5.2. Nuttige publicaties en tools


Het Agentschap Ondernemen beschikt over een ruim aanbod van publicaties. Deze verstrekken per thema informatie omtrent een aantal facetten van het ondernemerschap: Starten Milieu & energie Ruimtelijke ordening Financiering & subsidies Intellectuele eigendom Design Europa Ondernemingsvraagstukken Kinderopvang .

Publicaties financiering & subsidies


Subsidieleidraden: deze thematische brochures (investeringen, opleiding en tewerkstellingsmaatregelen, innovatie, export,) bieden u een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen. Deze brochurereeks, gepubliceerd op de website, wordt voortaan automatisch bijgewerkt, wanneer de informatie in de subsidiedatabank wordt aangepast. Hierdoor beschikt u bij het downloaden steeds over de meest actuele brochures. Maandelijkse nieuwsbrief Subsidieleidraad Online. Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken?: een overzicht van de overheidsmaatregelen op gebied van financiering. Uw bedrijf heeft kansen en wil groeien: overzicht van alle steunmaatregelen voor groeiers. Al deze brochures kan u gratis downloaden via www.agentschapondernemen.be/publicaties

86

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2012 87

Contact
www.agentschapondernemen.be info@agentschapondernemen.be

Bel gratis 0800 20 555

Agentschap Ondernemen Koning Albert II-laan 35 bus 12 1030 Brussel


Agentschap Ondernemen Antwerpen Lange Lozanastraat 223 bus 4 2018 Antwerpen Agentschap Ondernemen Limburg Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasselt Agentschap Ondernemen Oost-Vlaanderen Seminariestraat 2 9000 Gent Agentschap Ondernemen Vlaams-Brabant VAC Dirk Bouts - Diestsepoort 6 bus 31 3000 Leuven Agentschap Ondernemen West-Vlaanderen Jacob Van Maerlantgebouw Koning Albert I-laan 1.2 bus 31 8200 Sint-Andries/Brugge
88 O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 2