Vous êtes sur la page 1sur 2

Czy Polska jest pastwem prawa?

Paostwem prawa nazywamy kraj, w ktrym przestrzegane s prawa zapisane w konstytucji. W taki kraju obowizuj zasady zwizane z ustrojem demokratycznym. Kady obywatel jest rwny wobec prawa, ma prawo do ycia, zakadania rodziny, posiadania majtku, a take nauki. Wszystko odbywa si zgodnie z zapisanym prawem. Rzdy s sprawowane sprawiedliwie i z wol wszystkich obywateli. Na najwysze stanowiska wybierani s ludzie w powszechnych wyborach, w ktrych kady ma obowizek uczestniczyd, czym wyrnia si paostwo demokratyczne. Wedug mnie nasz ojczyzn - Polsk mona nazwad paostwem prawa, gdy posiada ustrj demokratyczny, a take konstytucj. Posiadamy wiele sdw i trybunaw, ktre dbaj o to, aby w Polsce wszystko odbywao si zgodnie z prawem, a take nikt winny nie wywin si karze i odpokutowa za uczynione krzywdy. Posiadamy trjpodzia wadzy, ktry dzieli si na wadze ustawodawcz, wykonawcz i sdownicz. Wszystkie te organy powinny umied ze sob wsppracowad dla dobra caego kraju. My, jako obywatele demokratycznego kraju wybieramy tych przedstawicieli, ktrzy reprezentuj nas na arenie midzynarodowej, a take w naszej ojczynie. Chod wczeniej podkreliam, e Polska jest paostwem prawa mamy w paostwie kilka problemw, ktre utrudniaj mj obiektywny wybr. Po pierwsze w paostwie demokratycznym powinna byd przestrzegana niezalenod sdownicza, z czym w naszym kraju jest problem. Zdarza si, e sdzia czy prokurator s przekupywani, przez co winny zostaje wypuszczony na wolnod, a niewinny czowiek musi za to pacid. Sdy czasami s zalene od rzdu, co nie powinno mied miejsca. Powinnimy si rwnie w paostwie czud bezpieczne jednak w dzisiejszych czasach z tym jest rnie, poniewa nawet policjant moe okazad si zym czowiekiem nieprzestrzegajcym prawa. Po drugie chciaabym nadmienid o naszej subie zdrowia, ktra jest coraz mniej dostpna dla przecitnego Polaka. Zgodnie z konstytucj kady ma zapewniony rwny dostp do wiadczeo opieki zdrowotnej finansowanej ze rodkw publicznych jednak rnie u nas bywa. Na wizyty czasami trzeba czekad latami, a na dalsze leczenie mog sobie pozwolid tylko bogatsi obywatele. Jeli samemu nie uzbierasz pienidzy paostwo kosztw nie pokryje. Duy problem jest te z polsk sub cywiln. W urzdach czeka si godzinami, aby zaatwid jak spraw, dostaje si bardzo duo niepotrzebnych dokumentw do wypenienia, a take za niektre usugi trzeba bardzo duo pacid. Uwaam, e jest to bardzo powany problem, ktrym rzd Polski powinien si zajd.

Tak jak to powyej napisaam Polska w wielu kwestiach nie przypomina paostwa opartego na prawie, ale te posiadamy wiele aspektw, ktre jednak potwierdzaj, e jestemy krajem demokratycznym. Myl, e nikt tak do kooca nie potrafi odpowiedzied na to pytanie. Jednak ja osobicie nazywam Polsk paostwem prawa, chod nie w peni tego sowa znaczeniu. Duo nam jeszcze brakuje do ideau jednak, jak kady mam nadzieje na popraw i bd si staraa w przyszoci, aby nasza kochana ojczyzna bya coraz lepsza i bezpieczniejsza.