Vous êtes sur la page 1sur 16

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJW, CZCIE SI !

BRZASK
PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI
marzec 2008

8 Marca

ISSN 1429-8279

NR 3/189

Z okazji midzynarodowego Dnia Kobiet Przesyamy wszystkim kobietom serdeczne pozdrowienia i yczenia sukcesw w pracy zawodowej oraz osobistego szczcia i radoci ! Redakcja Wsplna Deklaracja Partii Komunistycznych i Robotniczych w sprawie samozwaczego ogoszenia niepodlegoci przez Kosowo
Podpisane poniej Partie w obliczu samozwaczej secesji Kosowa, promowanej przez Stany Zjednoczone, NATO i Uni Europejsk owiadczaj, e: Krok ten ktry amie prawo midzynarodowe i rezolucje Narodw Zjednoczonych w tej sprawie bdzie mia powane konsekwencje w regionie Bakanw oraz midzynarodowe. Powoduje on powane zagroenie dla narodw zachcajc do zmian granic, eskalujc konflikty regionalne oraz wojny i zewntrzne interwencje. Stanowi take niebezpieczny precedens midzynarodowy. Nasze Partie wypowiadaj si przeciwko secesji Kosowa od Republiki Serbskiej. Domagamy si aby wszystkie rzdy powstrzymay si od uznania niepodlegoci Kosowa jak rwnie od wysania wojska na jego teren.
4 marca 2008
PADS Algeria Komunistyczna Partia Argentyny Komunistyczna Partia Australii Robotnicza Partia Belgii Komunistyczna Partia Brytanii Nowa Komunistyczna Partia Brytanii Komunistyczna Partia Brazylii Komunistyczna Partia Czech i Moraw Komunistyczna Partia Kanady Komunistyczna Partia Chile AKEL, Cypr Socjalistyczna Robotnicza Partia Chorwacji Komunistyczna Partia Kuby Komunistyczna Partia w Danii Komunistyczna Partia Ekwadoru Komunistyczna Partia Finlandii Zjednoczona Komunistyczna Partia Gruzji Niemiecka Partia Komunistyczna Komunistyczna Partia Grecji Komunistyczna Partia Indii (Marksistowska) Komunistyczna Partia Indii Robotnicza Partia Irlandii Partia Woskich Komunistw Nowa Komunistyczna Partia Jugosawii Libaska Partia Komunistyczna Komunistyczna Partia Luksemburga Komunistyczna Partia Malty Partia Komunistw, Meksyk Nowa Komunistyczna Partia Holandii Komunistyczna Partia Norwegii Ludowa Partia Panamy Komunistyczna Partia Filipin (PKP 1930) Palestyska Partia Komunistyczna Komunistyczna Partia Peru Portugalska Partia Komunistyczna Komunistyczna Partia Polski Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza Poudniowoafrykaska Partia Komunistyczna Komunistyczna Partia Hiszpanii Komunistyczna Partia Narodw Hiszpanii Komunistyczna Partia Szwecji Syryjska Partia Komunistyczna Komunistyczna Partia Turcji Komunistyczna Partia Ukrainy Zwizek Komunistw Ukrainy

Robotnicza Komunistyczna Partia Boni i Hercegowiny Wgierska Komunistyczna Partia Robotnicza

BRZASK

NR 3/189

marzec 2 0 0 8 ktry znowu prbuje mami spoeczestwo wizj swojej lewicowej partii. Zlikwidowany bdzie przedemerytalny okres ochronny. Bdzie mona zwalnia pracownikw w wieku przedemerytalnym. Obecnie pracownik jest chroniony przez 4 lata brakujce do emerytury. Pracodawca nie bdzie musia prowadzi ewidencji czasu pracy. Pracownik faktycznie utraci moliwo dochodzenia roszcze o nadgodziny a wszelkie ustawowe normy czasu pracy stan si fikcj. Nie ma dowodu, nie ma sprawy. Nikt ju nie bdzie mg udowodni, e zatrudniony na cz etatu faktycznie pracowa duej za pac poniej ustawowo minimalnej. Wszelkie naduycia bd nagminne a w konsekwencji czas pracy wyduy si. W warunkach rosncej mechanizacji i automatyzacji i panujcego bezrobocia naley dy do skracania czasu pracy. Obecnie naruszenie bez naprawd wanych przyczyn spoecznych (stan wyszej koniecznoci, katastrofy itp.) wyduenie dnia pracy ponad 8 godzin powinno by uznane za zbrodni kapitalistyczn analogicznie jak uznanie za zbrodni komunistyczn zwolnienie z pracy w PRL. Europejskie partie komunistyczne postuluj wprowadzenie 35 godzinnego tygodnia pracy. Pracodawca moe zwolni niezgodnie z prawem. pracownika nawet

PLANOWANE ZMIANY W KODEKSIE PRACY


Ostatnio bardzo modna staa si liberalizacja Kodeksu Pracy. Do gosu Polskiej Konfederacji Pracodawcw Prywatnych Lewiatan tym razem docza Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej. Znaczna cze tych propozycji jest tak kuriozalna e podejrzewamy, i to jest dzieo psudospecjalistw, absolwentw zarzdzania i marketingu ktrzy celowo ogosili te propozycje, aby w potem wycofa si z tych skrajnych; niech si hoota cieszy, e co wygraa. Bardzo to przypomina praktyki z czasw Mussoliniego we Woszech, gdy przedsibiorstwa planoway redukcje zatrudnienia i obniki pac to na interwencj czsto samego Duce po negocjacjach z oficjalnymi zwizkami zawodowymi kapitalici zmniejszali swoje wymagania i wszyscy byli szczliwi. Obecnie uywa si sowa pracodawca, w znaczeniu, ktre zawaszczyli sobie, podajc si za dobroczycw rnej maci buruazyjni zodzieje i wyzyskiwacze, yjcy z owocw cudzej pracy. Prawdziwym pracodawc zatrudnionych w firmach s inni czonkowie spoecznoci kupujcy wyroby i korzystajcy z usug i uzyskujcy rodki na ich opacanie sprzedajc swoj prac. W obu przypadkach nadwyk zagarnia pasoytujcy tzw. przedsibiorca. Ten wanie element jest licznie reprezentowany w rzdzcej partii i jego interesie s postulowane ponisze zmiany. Oczywicie zmiany w kodeksie pracy s potrzebne, dlatego te my obok przewidywanych przez PO, proponujemy nasze. Gdyby te propozycje zostay przyjte 1 stycznia 2009 roku znacznie osabnie pozycja pracownikw, a pracodawca stanie si panem ich losu. Dlatego te popieramy wszystkie niezalenie od opcji politycznej Zwizki Zawodowe, Organizacje i Partie, ktre protestuj przeciw takim zmianom. W tym przypadku interes ludzi pracy jest wartoci nadrzdn. Z przykroci musimy przypomnie e jak dotychczas najwicej niekorzystnych dla zatrudnionych zmian w Kodeksie Pracy dokonano za rzdw SLD pod przywdztwem Leszka Millera,

Pracownik nie bdzie mg da przywrcenia do pracy ani uznania wypowiedzenia za bezskuteczne. Przed Sdem bdzie mg (jak i dzi) domaga si odszkodowania. Bdzie mona zwalnia pracownikw na zwolnieniu lekarskim, urlopie wypoczynkowym i pracownice w ciy nigdzie i nigdy nie bdziesz bezpieczny - wszdzie dosignie ci widzimisi janie pana. Czyli prawo nie obowizuje wszystkich zwolnieni od jego przestrzegania s przedsibiorcy. Jeeli to odszkodowanie zapewni warunki ycia dla zwolnionego i jego rodziny nie gorsze ni w czasie zatrudnienia popieramy. Pracodawca nie paci kosztw podry subowej. Pracownik, ma obowizek wykonywa polecenia przeoonego i nie moe odmwi wyjazdu subowego, ktrego koszty bdzie musia sam pokry. Jeli odmwi moe si liczy z tzw. zwolnieniem dyscyplinarnym. Pomysodawcy zapomnieli, e pracodawca musi wydawa pienidze na odzie robocz, narzdzia itp. A powinien je kupi sobie pracownik.

BRZASK

NR 3/189

marzec 2 0 0 8

Zatrudniony powinien otrzymywa wynagrodzenie za czas faktycznie powicony na wykonanie wyjazdu subowego, a nie jak dotychczas paci si tylko za 8 godzin, ewentualnie z diet. Pracodawca nie bdzie musia konsultowa ze zwizkami zawodowymi kwestii zwolnienia dziaacza zwizkowego, nie mwic ju o zwykym pracowniku. To prowadzi do niecelowoci istnienia i faktycznej likwidacji zwizkw zawodowych. Bdzie mona pozby si kadego, kto odway si podnie gow. Prawdziwy, harmonijny i sprawiedliwy rozwj jest moliwy w warunkach rwnowagi interesw firmy i pracownikw, waciwie ustawiony system wynagrodze i silne zwizki zawodowe mog doprowadzi do znacznie lepszych wynikw ekonomicznych. Kontrola Inspekcji Pracy w firmie moe by przeprowadzona tylko na wniosek pracownika, a ktry odway si donie na pracodawc. Inspekcja Pracy powinna mie znacznie wiksze uprawnienia, porwnywalne z obecnymi prokuratorami IPN. Prawo do kontroli nawet bez powiadamiania pracodawcw, zatrudniania w firmach swoich agentw aby obserwowa przestrzegane prawa od rodka. Podobno proponowana nowelizacja ma dotyczy firm zatrudniajcych do 10 pracownikw i osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz. Ale to pierwszy krok, przecie w takich maych firmach prawie nigdzie nie ma zwizkw zawodowych. Buruazja podzieli swoje firmy na mniejsze, analogicznie ja rozbito na spki due przedsibiorstwa pastwowe, dzielc klas robotnicz, a przy okazji mnoc prezesw, dyrektorw, rady nadzorcze i inne twory wysilajce cay swj potencja na obmylanie sposobw dalszego zwikszenia wyzysku pracownika. Prawa pracownikw zatrudnionych w mniejszych firmach nie mog by inne ni w wikszych. To naruszenie podstawowej zasady rwnoci wszystkich obywateli wobec prawa. Takie dziaanie uznajemy za zamach na podstawowe gwarancje pracownicze a tym samym prawa obywatelskie. To wyrany podzia spoeczestwa na tzw. Pracodawcw i reszt, ktra ma na nich pracowa. Apelujemy do wszystkich czytelnikw o aktywny udzia w kampanii przeciw takim zmianom w prawie pracy. K. Szwej

KOMUNISTA wybrany Prezydentem


24 lutego na Cyprze odbya si druga tura wyborw prezydenckich. Zwyciy w niej Dimitris Christofias popierany przez lewicow Postpow Parti Ludu Pracujcego (Anorthotikon Komma Ergazemenou Laou) i liberaw z ugrupowania Zjednoczeni Demokraci (Enomeni Dimokrates). Christofiasa poparo 53,36 proc. wyborcw, podczas gdy na jego kontrkandydata, Joannisa Kasulidesa wspieranego przez centroprawicowe ugrupowania Zgromadzenie Demokratyczne (Dimokratikos Sinagermos), Ruch Wolnych Obywateli (Kinima Eleftheron Politon) i Europejskich Demokratw (Evropaiki Dimokratia) oraz Ludowy Ruch Socjalistyczny (Laiko Sosialistiko Kinima) gos oddao 46,64 proc. Cypryjczykw. Za kandydatur Kasulidesa opowiedzia si rwnie zwierzchnik Cypryjskiego Kocioa Prawosawnego arcybiskup Chrysostomos Nasze media zupenie pominy fakt e tow. D. Christofias jest Sekretarzem Generalnym Cypryjskiej partii komunistycznej AKEL i absolwentem Uniwersytetu MarksizmuLeninizmu przy K.C. KPZR w Moskwie. Najodwaniejsi dziennikarze RP zdobyli si na nazwanie go postkomunist. yczymy tow. Christofasowi sukcesw w przezwycianiu kolonialnej przeszoci Cypru doprowadzenia do zjednoczenia kraju.

BRZASK

NR 3/189

marzec 2 0 0 8 - nard kontroluje prac jak wykonujcego przedstawiciele, gdy s oni zobowizani do systematycznego zdawania sprawy. - nard bierze udzia razem ze swoimi przedstawicielami w podejmowaniu najwaniejszych decyzji obejmujcych pojedyncz osob lub te cay nard. - rejestracja wyborcza jest automatyczna i bezpatna. Obywatel kubaski rodzi si z tym prawem, ktre mu przysuguje po ukoczeniu 16 lat. Jest cakowicie zagwarantowany dostp, gdy list wyborcw umieszcza si w miejscach publicznych, duo wczeniej przed wyborami aby moga by sprawdzona przez wszystkich. - liczenie gosw jakie otrzymuje poszczeglny kandydat dokonuje si w obecnoci obywateli a nawet obcokrajowcw, ktrzy przebywaj z wizyt w naszym kraju, jeli sobie tego ycz. - aby zosta wybranym na Delegata do Zgromadzenia Gminnego lub Wojewdzkiego Wadzy Ludowej i na Posa do Zgromadzenia Narodowego, kandydat musi uzyska ponad poow wanych gosw. Na bazie tych zasad 21 padziernika 2007 odby si pierwszy etap wyborw powszechnych 2007-2008, ktre przeprowadzane s co pi lat. W tym pierwszym etapie wybierani byli Delegaci do Zgromadze Gminnych Wadzy Ludowej (169), na ktrych gosowao 8 176085 osb, to jest 96.49% zarejestrowanych. Wybrano 12208 delegatw, z czego 23.30% stanowi kobiety. 2 grudnia ubiegego roku przeprowadzono drugi etap obejmujcy nominowanie kandydatw na delegatw do Zgromadze Wojewdzkich i Posw do Zgromadzenia Narodowego Wadzy Ludowej, ktrzy bd wybierani 20 stycznia 2008 roku. Zgromadzenia Gminne Wadzy Ludowej Kuby wytypoway 614 osb do Parlamentu i 1200 do Zgromadze Wojewdzkich. Wrd kandydatw do Parlamentu figuruje 118 osb rasy czarnej, 101 mulatw i 265 kobiet. 481 osb ukoczyo studia wysze na uniwersytetach. 63.22% (tj. 385 parlamentarzystw) to nowicjusze. Tylko 36.78% z nominowanych (224 posw) jest dzi w Parlamencie. 60.90% (374 osb) z kandydatw na deputowanych urodzio si po 1stycznia 1959 roku, kiedy to zwyciya Rewolucja, co oznacza zmian pokoleniow w kubaskiej Wadzy ustawodawczej. 106 kandydatw (17,25%) urodzio si przed 1959. Inn cech Zgromadzenia Narodowego Wadzy Ludowej - Parlamentu kubaskiego - stanowi jego charakter autochtoniczny, zgodnie z istot systemu politycznego i postanowieniami Konstytucji w tym wzgldzie, szczeglnie kiedy wyraa, e w Republice Kuby suwerenno tkwi w narodzie, od ktrego pochodzi caa Wadza Pastwa, wadza, ktra jest wykonywana

WYBORY, PARLAMENT I DEMOKRACJA NA KUBIE


Odkd w 1976 roku Kuba ustanowia swj system organw Wadzy Ludowej potna kampania medialna rzdu Stanw Zjednoczonych powtarzaa, e w pastwie kubaskim nigdy nie odbyway si wolne i demokratyczne wybory. Prbujc demonizowa Rewolucj Kubask i odizolowa nas od narodu amerykaskiego i od wiata nieprzyzwoicie kami, przekrcaj i ukrywaj realia kubaskiego systemu wyborczego. Z premedytacj nigdy nie wspomnieli, e to genera Leonard Wood, gubernator wojskowy Kuby, w imieniu Stanw Zjednoczonych zorganizowa w 1900 roku pierwsze wybory gminne i prezydenckie w kraju. Po pierwsze, rejestracja wyborcza ktr wprowadzi przyznawaa prawo do gosowania tylko dla 7% mieszkacw i tylko dla mczyzn, gdy kobiety nie byy uprawnione. Po drugie za pomoc szantau, przywilejw i podstpu powoali na stanowisko Prezydenta jedynego kandydata, ktry w tym momencie by obywatelem amerykaskim i mieszka w Stanach Zjednoczonych. Kubaski system wyborczy ktry jest prawdziwy, wasny, nie naladujcy adnego innego, rzeczywicie rni si od tych, ktre funkcjonuj w krajach kapitalistycznych bazujcych na demokracji reprezentatywnej. Fakt ten pokazuje, e na wiecie jednobiegunowym i neoliberalnym istniej wasne drogi na ktrych nard moe w peni, bez tyranii partyjnych oligarchw i milionowego finansowania, nie tylko wypeni swoje prawo do demokratycznego gosowania na wybranych przez siebie kandydatw ale rwnie uczestniczy w rzdzeniu pastwem. Kubaski system wyborczy kieruje si wieloma nastpujcymi zasadami, ktre go czyni niepowtarzalnym i przyznajcym najwaniejsz rol narodowi: - brak udziau Partii Komunistycznej w procesie wyborczym. Partia nie postuluje, nie promuje, nie popiera adnego z kandydatw. - sam nard ma wyczne upowanienie do bezporedniego nominowania swoich kandydatw na publicznych i otwartych zebraniach wyborczych. - kada osoba wybrana moe by odwoana przez swoich wyborcw w jakimkolwiek momencie wykonywania mandatu.

BRZASK

NR 3/189

marzec 2 0 0 8 midzynarodowych jest najwyszym przedstawicielem Pastwa Kubaskiego. Kubaski System Wyborczy z tymi zasadami gboko demokratycznymi, gdzie obywatel odgrywa gwn rol i jest najwikszym beneficjantem, jest tak zaplanowany, e moe by jedynie prawdziwy z pomoc bezporedniego udziau narodu, ktry sam proponuje swoich kandydatw i wybiera ich w wolnym, bezporednim, rwnym i tajnym gosowaniu przeprowadzanym okresowo.
Odpowied Ambasady Kuby na pytanie redakcji o ordynacj wyborcz

bezporednio lub za pomoc Zgromadze Wadzy Ludowej i innych organw Pastwa z nich si wywodzcych. Skutkiem tego owiadczenia, Zgromadzenie Narodowe Wadzy Ludowej jest najwyszym organem Wadzy Pastwa, reprezentuje i wyraa suwerenn wol caego narodu. Oczywicie Parlament Kubaski wykonuje te same funkcje co Parlament kadego innego kraju, ale jest czym wicej i posiada wasn charakterystyk, ktra odrnia go w sposb istotny od pozostaych. Te odrbnoci mona nastpujcych przykadw: wyjani za pomoc moc

- Jest jedynym organem konstytucyjn i ustawodawcz.

posiadajcym

Komunistyczny Zwizek Modziey KSM


19 marca w Pradze odbdzie sie proces, w ktrym zapadnie decyzja dotyczca statusu prawnego Komunistycznego Zwizku Modziey KSM. Organizacja ta zostaa zdelegalizowana przez czeskie Ministerstwo Spraw Wewntrznych w listopadzie 2006 r. Proces rozpocznie si 3 dni przed zaplanowanym na 22 marca VIII Zjazdem KSM. Zbieg okolicznoci co do daty procesu jest wtpliwy, zwaszcza uwzgldniajc fakt, i proces delegalizacji KSM rozpocz si na kilka dni przed poprzednim VII Zjazdem KSM. W listopadzie 2005 r., podczas pierwszego ataku na KSM, poprzedzajcego decyzj o delegalizacji, jako pretekst ministerstwo podao, e dziaalno organizacji ma charakter zarezerwowany wyacznie dla partii politycznych. Przywdcy KSM odrzucaj to stwierdzenie argumentujc, e ich organizacja nie uczestniczy w wyborach parlamentarnych, co wedug czeskiego ustawodawstwa - stanowi obszar zastrzeony dla partii politycznych. Drugi zarzut ministerstwa odnosi si do marksistowskiej ideologii KSM i mia na celu zmuszenie modziewki do wyrzeczenia si marksistowskiego charakteru. Ze wzgldu na sabo prawn obu zarzutw, jako uzasadnienie wydanej rok pniej - w listopadzie 2006 r. - decyzji o delegalizacji, ministerstwo potraktowao cel programowy KSM, jakim jest zastpienie prywatnej wasnoci rodkw produkcji, kolektywn. KSM kontynuuje dziaalno, organizuje kampani przeciwko planowanemu rozmieszczeniu na terytorium Republiki Czeskiej wojskowych baz USA, pod petycj KSM przeciwko bazom podpisao si ju

- Posowie nie otrzymuj wynagrodzenia za swoje stanowisko i utrzymuj zwizki z zakadami pracy i orodkami studenckimi z ktrych si wywodz. Posowie mog sprawowa funkcje Przewodniczcych Zgromadze Wojewdzkich, Gminnych i Rad Ludowych. - A do 50% posw moe by delegatami do Zgromadze Gminnych Wadzy Ludowej. - Organizacje masowe (organizacje pozarzdowe) maj prawo dokonywa inicjatyw ustawodawczych. - Ustawy przyjte przez Zgromadzenie Narodowe s dyskutowane wczeniej z pracownikami zainteresowanych sektorw. - Posowie s zobowizani do zdawania sprawy ze swojej pracy przed delegatami do Zgromadze Gminnych Wadzy Ludowej na terenie gdzie kandydowali i zostali wybrani. Musz uczestniczy rwnie w zebraniach z mieszkacami danego terenu i zdawa im relacje. - Wadza Wykonawcza nie posiada zdolnoci do rozwizania Zgromadzenia Narodowego. - Wadza Wykonawcza nie moe zawetowa ustaw przyjtych przez Zgromadzenie Narodowe. Poza przyjciem budetu Pastwa, zasad systemu planowania i kierowania gospodark narodow, planw rozwoju gospodarczego i spoecznego, gwnych zarysw polityki zagranicznej i wewntrznej jak rwnie majc penomocnictwo do wydawania owiadcze o stanie wojennym w przypadku agresji militarnej i przyjcia traktatw pokojowych, sprawuje te midzy innymi najwysz kontrol organw Pastwa i Rzdu. - Spord posw Zgromadzenia Narodowego wybierana jest Rada Pastwa, organ, ktry je reprezentuje midzy jednym i drugim okresem sesji. Ma charakter kolektywny i w sprawach narodowych i

150 000 obywateli czeskich. Prowadzi te dziaalno 5

BRZASK

NR 3/189

marzec 2 0 0 8 Policja przeszukaa mieszkanie oskaronego, ale nie znalaza bonw, a Auchan nie przekazao tam z monitoringu. Wczoraj odbya si druga rozprawa, podczas ktrej chopak zosta informacyjnie przesuchany. - Domagam si przywrcenia do pracy i odszkodowania. Jeli zostanie mi ono wypacone, nie bd upiera si przy powrocie do pracy w markecie. Nie oddam adnych pienidzy, bo nie jestem winny. System rozlicze by skonstruowany tak, e nie mogem wiedzie co si dzieje z bonami od momentu ich zdania, do ich przeliczenia. Nie mog wic za nie odpowiada. Uwaam, e zarzut ten zosta ukartowany specjalnie, by si mnie pozby mwi Krzyaniak. - Zaproponowalimy ugod i zmian trybu zwolnienia z dyscyplinarnego na porozumienie stron, jeli pan Piotr Krzyaniak zwrci 4.000 z. Nie stwierdzamy jednoznacznie, e to on ukrad te pienidze. By moe nie zabezpieczy ich w odpowiedni sposb, ale ponosi odpowiedzialno za powierzone mienie. Kamery nie zarejestroway niczego, bo s gwnie skierowane na hal sklepow i towar - mwi Dominik Matliski, penomocnik firmy Schiever, ktra nadzoruje i zarzdza Auchan. (mag), 8 marca 2008

informacyjn odnoszc si do niedemokratycznych dziaa czeskich wadz pastwowych. Wystpuje przeciwko antykomunizmowi, spoecznej i gospodarczej polityce obecnego prawicowego rzdu oraz na rzecz bezpatnej edukacji.

Wgierska Komunistyczna Partia Robotnicza


11 marca sd miejski w Fejer (Wgry), jako sd drugiej instancji rozpatrujcy spraw przeciwko kierownictwu Wgierskiej Komunistycznej Partii Robotniczej, uniewinni wszystkich czonkw Prezydium Partii od zarzutu pomwienia w miejscu publicznym. Sd uzna, i wwczas korzystali oni z wolnoci sowa. Prezydium Partii spodzewa si jednak apelacji do Sdu Najwyszego, ktra moe zosta zoona w cigu omiu dni od wyroku, co oznaczaoby kontynuacj procesu. Wyrok sdu traktowany jest jako wany, cho jedynie czciowy, sukces polityczny. Wgierscy komunici przekazuj podzikowania wszystkim partiom, organizacjom modzieowym i osobom, ktre wspieray ich parti.

Wiadomo ze strony www.gazetalubuska.pl

Warto zwrci uwag, e proces toczy si 2 dni po odbywajcym si 9 marca referendum dotyczcym odpatnoci za opiek zdrowotn i edukacj na poziomie wyszym. Ponad 80 % uczestnikw referendum opowiedziao si przeciwko postulowanemu przez partie rzdzce Parti Socjalistyczn i Parti Wolnych Demokratw wprowadzeniu systemu odpatnoci za wiadczenia zdrowotne i edukacyjne.

Zachowa pokj w Europie! Ukraina: obszar pokoju czy ognisko europejskich napi?
23 lutego br. w Kijowie odbyo si wsplne posiedzenie Prezydium Europejskiego Forum Pokoju i Antyfaszystowskiego Komitetu Ukrainy, powicone dwm tematom: Zachowa pokj w Europie! i Ukraina: obszar pokoju czy ognisko europejskich napi?. Obrady toczyy si w 90. rocznic powstania Armii Czerwonej.
W posiedzeniu uczestniczyo okoo 300 osb. W imieniu organizatorw wystpili przewodniczcy Antyfaszystowskiego Komitetu Ukrainy Georgij Bujko oraz prezydent ukraiskiej sekcji Europejskiego Forum Pokoju Borys Olijnik. Przemawiali delegaci - z Rosji, Niemiec, Biaorusi, Polski, Grecji, Bugarii i Czarnogry. Wrd mwcw znalaz si sekretarz generalny wiatowej Rady Pokoju, eurodeputowany Komunistycznej Partii Grecji Thanasis Pafilis oraz prezydenci krajowych sekcji Europejskiego Forum Pokoju - rosyjskiej profesor Iwana Jacenko oraz niemieckiej prof. Wolfgang Richter. W imieniu polskiej delegacji wystpia Beata Karo przedstawiajc kwesti

Zwolniony pozwa market do sdu


Piotr Krzyaniak zosta oskarony przez Auchan o kradzie. Twierdzi, e to sposb, by si go pozby z marketu, bo broni praw pracownikw. Przypomnijmy, pod koniec grudnia Auchan oskaryo Krzyaniaka o kradzie bonw o wartoci 4 tys. z. Chopak wczeniej by inicjatorem pikiety, ktra odbya si przed marketem. Demonstrujcy chcieli nagoni w ten sposb fakt, e w hipermarkecie amane s prawa pracownicze. Krzyaniak prbowa te zaoy w markecie zwizki zawodowe.

BRZASK

NR 3/189

marzec 2 0 0 8 Kongres Pokoju w Caracas (8-13 kwietnia), szczyt AntyNATO (2-4 kwietnia), akcje przeciwko zagranicznym bazom wojskowym Bruksela 22 marca 2008 oraz demonstracji przeciwko rozmieszczenia baz rakietowych w Polsce. Beata Karo

planowanego rozmieszczenia na terytorium Polski baz rakietowych USA, w ramach tak zwanej tarczy antyrakietowej. W przyjtej wsplnej Rezolucji Europejskiego Forum Pokoju i Antyfaszystowskiego Komitetu Ukrainy zwrcono uwag na problem szowinizmu i neofaszyzmu narastajcych na Ukrainie, a przejawiajcych si midzy innymi w wezwaniach wadz do konsolidacji obywateli pod hasem Jeden nard, jeden jzyk, jedna cerkiew, nieodwracalno wstpienia do NATO, rehabilitacji spadkobiercw faszyzmu w postaci kolaborantw z OUN-UPA, nadaniu, dekretem prezydenta Ukrainy, tytuu Bohatera Ukrainy hauptschturmfhrerowi SS R. Szuchewiczowi oraz nazwaniu w Tarnopolu biecego roku rokiem Stepana Bandery przywdcy ukraiskich nacjonalistw. Ponadto w Rezolucji mwi si o faszowaniu historii, zwaszcza dotyczcej osigni radzieckich w walce z faszyzmem oraz ksztatowaniu wypaczonego wiatopogldu uczniw, burzeniu pomnikw, zmianach nazw ulic, placw, miejscowoci oraz likwidacji symboli zwizanych z histori pastwa radzieckiego. Spoeczestwu narzucany jest stereotyp, w ktrym onierze Armii Radzieckiej, ratujcy Europ przed faszyzmem traktowani s jako okupanci, a kolaboranci faszystw z OUN-UPA przedstawiani s jako bojownicy o niepodlego Ukrainy i jej wyzwoliciele. Krytycznie oceniono tajny list prezydenta, premiera i przewodniczcego Rady Najwyszej (parlamentu) do wadz NATO z prob o przyjcie planu dziaa na rzecz czonkostwa Ukrainy w NATO, co stanowio naruszenie Konstytucji. Uznano te i ogoszenie niepodlegoci przez Kosowo moe przyczyni si do wzrostu napi w Europie. Uczestnicy posiedzenia jednoznacznie opowiedzieli si przeciwko przystpieniu Ukrainy do NATO oraz rozmieszczeniu baz wojskowych USA w Europie. Po poudniu 23 lutego pod kierownictwem wiceprzewodniczcego ukraiskiej sekcji Forum W. Romaszczenki oraz nastpnego dnia przed poudniem pod kierownictwem przewodniczcego sekcji rosyjskiej prof. I. Jacenki, trway obrady Prezydium Europejskiego Forum Pokoju z udziaem przedstawicieli Antyfaszystowskiego Komitetu Ukrainy i delegatw zagranicznych, podczas ktrych omawiano biec dziaalno Europejskiego Forum Pokoju i biecymi problemami ruchu antywojennego w krajach rodkowoeuropejskich. Sytuacj panujc w Polsce scharakteryzowa Krzysztof Wiktor. Na zakoczenie obrad przyjto plan dziaania Forum na 2008 rok, przewidujcy aktywny udzia w inicjatywach ruchu antywojennego takich jak: wiatowy

ZBRODNIE BURUAZYJNEJ II RZECZYPOSPOLITEJ


W Toruniu padli 6 czerwca 1936 r. od kul policyjnych 3 bezrobotni uczestniczcy w marszu godnych ze wiecia, Chemna, Chemy i samego Torunia. Bezrobotni zmierzali w liczbie ok. tysica pod Urzd Wojewdztwa z daniem pracy i chleba. Policja otworzya do nich ogie. Pad znany dziaacz komunistyczny Julian Nowicki oraz 2 inni bezrobotni: Zalewski i Lewandowski.
Krzysztof Szwej

GLOBALIZACJA A GRUNTOWNE PRZEMIANY - REWOLUCJA


Ju w trakcie oczekiwa na spotkanie wielkiej sidemki" tj. spotkania przywdcw najbogatszych, najsilniejszych pastw kapitalistycznych: USA, Japonii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Woch i Kanady, ktrych tematem bya globalizacja i wszelkie inne podobne przedsiwzicia towarzyszce, doszo do zacitych walk toczcych si midzy policj i antyglobalistami. Spotkania te byy moliwe tylko dziki ochronie ich uczestnikw przez siy porzdku prawnego" przed przeciwnikami globalizacji. Tego typu sytuacje nie zdarzay si w cywilizowanym wiecie", Ostoje demokracji", gospodarze wiata", na powierzonym ich wadzy terytorium, obraduj w stanie oblenia! Czym jest globalizacja wywoujca tak zacity protest? Nie jest to nowe zjawisko, oznacza ono ustanowienie na Ziemi panowania midzynarodowych monopoli, albo, jak to dzisiaj nazywaj, transnarodowych Korporacji (TNK). Monopole, w tej liczbie midzynarodowe, pojawiy si na wiecie na pocztku XIX wieku. Przyczyny ich powstawania, ich cechy, ich historyczne miejsce pokaza Lenin. W szczeglnoci powicona bya temu zagadnieniu jego wybitna praca Imperializm - najwysze stadium kapitalizmu". Nie stracia ona swojego znaczenia i dzisiaj. Bez jej

BRZASK

NR 3/189

marzec 2 0 0 8 tj. w krajach sabo rozwinitych i rozwijajcych si. Przykad jak TNK bogac si kosztem grabiey innych ludw: amerykaska TNK produkujca obuwie sprzedaje je po 120 dolarw, natomiast koszt produkcji pary butw w krajach rozwijajcych si wynosi 70 - 80 centw. Dla rozwizania swoich zada czysto ekonomicznymi rodkami, kapita finansowy dysponuje takimi narzdziami jak Midzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Bank wiatowy (B), wiatowa Organizacja Handlu (WTO). MFW w szczeglnoci, zabezpiecza TNK moliwo wycigania zyskw ze sabo rozwinitych i rozwijajcych si krajw. Kredytw maj udziela: po pierwsze na wysokie oprocentowanie tak, eby te kraje nie byy w stanie ich spaca i w ten sposb popaday w kredytow niewol; po drugie - kredytw udziela pod warunkiem, e otrzymujce je kraje bd wykonyway polecenia MFW, ktre sprowadzaj si do tego, aby otrzymane przez nie kredyty lokowane byy w te gazie przemysu, ktrych rozwj wykluczaby z jednej strony grob konkurencji dla TNK, z drugiej za dawa korporacjom moliwo uzyskiwania tanich surowcw, materiaw, pfabrykatw itp. Gd, ndza, wysoka umieralno ludw Azji, Afryki i Ameryki aciskiej - oto na jakich podstawach budowano potg i rozkwit TNK. Kraje rozwinite to 20% ludnoci wiata, a konsumuj one ponad 70% wytworzonej na Ziemi energii, 75% obrobionych metali, 95% produkcji drzewnej itd. Dzisiaj na Ziemi 1,5 miliarda ludzi nie ma swobodnego dostpu do wody pitnej, a kraje cywilizowane" marnuj j. Na przykad w stanie Teksas na zraszanie pl golfowych i przygotowanie warunkw do gry, pobiera si z rzeki Rio-Grande 3 razy wicej wody ni pobiera Meksyk. Amerykanin uytkuje rednio na swoje potrzeby 600 litrw wody dziennie, podczas gdy Afrykanin - 30 litrw. wiatowa produkcja podw rolnych stanowi 110% zapotrzebowania ludzkoci, a co roku z godu umiera 30 milionw ludzi; ponad 80 milionw ludzi jest niedokarmionych. Z 6 miliardw ludzi yjcych na Ziemi, tylko 500 milionw yje we wzgldnym dostatku a pozostae 5,5 miliarda klepie bied. Powstawanie monopoli - wskazywa Lenin - oznaczao zwrot od demokracji do reakcji politycznej". Wolnej konkurencji odpowiada demokracja, monopolom odpowiada reakcja polityczna. I bez tego kuse buruazyjno demokratyczne swobody byy likwidowane. Jednak kiedy w samych pastwach imperialistycznych, jak na razie, zachowuje si pozory swobd demokratycznych tj. dziaaj parlamenty, przeprowadza si demokratyczne" wybory itp., to TNK w stosunkach midzynarodowych nie uwaaj za konieczne zachowanie demokratycznej" przyzwoitoci. Sprawujc panowanie ekonomiczne, ustaliy one i wadz polityczn, ktra urzeczywistnia si w formie otwarcie terrorystycznej, w formie bezwzgldnej dyktatury, narzdziem tej dyktatury jest pakt NATO, organizacja bdca wojskowo-politycznym zwizkiem

studiowania niemoliwym byoby zrozumienie istoty monopoli i globalizacji. Monopole jako takie dotychczas w zasadzie nie zmieniy si, natomiast gwatownie wzrosa ich rola w wiatowej ekonomice. Wedug danych Organizacji Narodw Zjednoczonych (ONZ), w poowie lat 90-tych ub. stulecia na wiecie dziaao 40 tysicy TNK, ktre kontroloway poza granicami swoich krajw 250 tysicy siostrzanych stowarzysze. TNK kontroluj okoo 40% produkcji przemysowej wiata, poow midzynarodowego handlu. Warto produkcji przemysowej - w przedsibiorstwach TNK, codziennie przewysza 6 trylionw dolarw; pracuje w nich 75 milionw ludzi, tj. co dziesity pracujcy na wiecie wyczajc gospodarstwa wiejskie. 500 najpotniejszych TNK kontroluje 25% Produktu Krajowego Brutto (PKB) caego wiata. TNK realizuje 80% produkcji elektroniki i chemii, 95% przemysu farmaceutycznego, 75% produkcji budowy maszyn. Warto sprzeday takich TNK jak: General Motors", Ecsson", Ford", przewysza PKB Danii, Austrii, Finlandii i Norwegii razem wzite. Obroty 200 wikszych TNK przewyszaj PKB USA. W latach 80-tych ub. stulecia nastpi skok w globalizacji ekonomiki, dziaalno najsilniejszych TNK zacza zdobywa globalny rozmach na skal wiatow. Wedug prognoz buruazyjnych ekonomistw, w pierwszej poowie obecnego stulecia ustali si panowanie 300 - 600 TNK; przy tym 300 z nich bdzie rozporzdza 75% caego PKB. Pierwsze skrzynce w dziaalnoci monopoli gra kapita finansowy. Polityk TNK okrelaj oligarchie finansowe dzierce kierownictwo nad nimi za porednictwem tzw. grup finansowo monopolistycznych (FMG). W ten sposb globalizacja faktycznie jest dyktatur pienidza, dyktatur kapitau nad wiatem. Typowym wadc wiata - pisa Lenin w 1915 roku - sta si kapita finansowy ... tak, e dokadnie kilka setek miliarderw i milionerw dziery w rkach losy caego wiata". Obecnie, oczywicie, ilo tych oligarchw bdzie si zmniejszaa. I tak: w USA wyodrbnia si 25 duych FMG, w Wielkiej Brytanii i Francji po 10 - 15, w Niemczech - 7. Celem TNK jest wycignicie maksymalnych zyskw. W imi tego witego celu wtargny one w sfery, ktre tradycyjnie zaliczano do zakresu interesw pastwowych, przeciwdziaajc polityce ekonomicznej krajw w ktrych wcielaj w ycie swoj dziaalno z pominiciem prawo-dawstwa tych krajw (obcie podatkowych). W wyniku tej dziaalnoci o tyle mniej przybywa rodkw do budetw pastwowych; przy pomocy cen transferowych ich siostrzane stowarzyszenia ukrywaj dochody przed opodatkowaniem, drog przepompowywania ich z jednego kraju do drugiego, ustalajc wysokie ceny monopolowe itp. W pogoni za maksymalnymi zyskami TNK lokuj kapita tam, gdzie najtasza jest sia robocza i surowce,

BRZASK

NR 3/189

marzec 2 0 0 8 rozwj amerykaskich midzynarodowych monopoli, wytworzyo sprzyjajce warunki kapitaowi USA w zdobywaniu kapitalistycznego rynku, Amerykaska oligarchia finansowa, jak wiadomo, ulokowaa kapitay w mniej poszkodowanych przez wojn krajach, w porwnaniu z ZSRR i Polsk, w ekonomik Niemiec Zachodnich, Woch i Japonii, pomagajc tym samym kapitaowi monopolistycznemu stan na nogi. Te monopole, okrzepnwszy dostatecznie, zaczy poszukiwania wolnych miejsc na rynku wiatowym, tworzc poza granicami siostrzane stowarzyszenia. Rozwj monopoli, przede wszystkim monopoli midzynarodowych, oznacza powojenn, czasow, stabilizacj imperializmu, poniewa dao to kapitaowi moliwo czasowego osabienia dziaalnoci destrukcyjnych dla imperializmu (chodzi o sprzecznoci). W pierwszym rzdzie buruazja odkarmia szczyty klasy robotniczej, nieco polepszya sytuacj caej klasy robotniczej, w takiej sytuacji w rodowiskach robotniczych zrodzia si iluzja, e mona dostatnie ycie osign drog pokojow - bez walki. Te zudzenia przenikny take w szeregi partii komunistycznych, w wyniku czego przeistoczyy si one w partie sprzedajne, w partie typu socjaldemokratycznego, poniewa zaczy one uwaa, e zwycistwo socjalizmu mona osign drog pokojow, drog reform, drog walki parlamentarnej, drog wyboru komunistycznego" przywdcy kraju. W ten sposb czasowa powojenna stabilizacja imperializmu ustanowia rzdy socjaldemokratycznego oportunizmu w midzynarodowym ruchu robotniczym. Jednym z przejaww takich rzdw okazay si klasowe sprzeniewierzenia w szeregach Komunistycznej Partii Zwizku Radzieckiego i w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ktre pocigny za sob rozbicie socjalizmu w Zwizku Radzieckim, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i w innych krajach bloku socjalistycznego. Dzisiaj istniej wszelkie dane pozwalajce uwaa, e na czasow powojenn stabilizacj imperializmu nadchodzi kres. Dzisiaj bardziej wyranie zarysowuj si oznaki nadcigajcego kryzysu ekonomicznego, i tak, w ekonomice w ostatnim dziesicioleciu, nie osignito prawie, adnego wzrostu; bezrobocie osigno najwyszy poziom - biorc pod uwag lata powojenne, W USA doszo do nie doznanego w poprzednich latach deficytu w bilansie handlowym, wynoszcym w kocu 2000 roku 400 miliardw dolarw. Taka sytuacja nie moe nie zaostrza sprzecznoci midzy trzema gwnymi ugrupowaniami kapitau finansowego, tj. amerykaskim, japoskim i europejskim. Prawem silniejszego, po drugiej wojnie wiatowej, w wiatowej gospodarce kapitalistycznej rej wodzi kapita finansowy USA, ale sia jest wielkoci nietrwa, zmienn. Dzisiaj europejscy i japoscy magnaci finansowi na tyle okrzepli, e nie ycz sobie dalej odgrywa rol

midzynarodowych monopoli dla obrony i zabezpieczenia kapitau, jest zwizkiem przeznaczonym do walki z ruchami narodowo-wyzwoleczymi i rewolucyjnymi. Kiedy narody zaczynaj stawia cywilizowanym" grabiecom opr, tj., kiedy staj si ekonomicznie trudni dla wyciskajcych z nich zyski, natychmiast zjawia si uzbrojony stranik praw czowieka" - NATO, z wielk wrzaw i okrzykami o obronie praw czowieka, ta miujca pokj", humanitarna", obronna" organizacja, natychmiast i bezlitonie tumi walk rewolucyjn i wszelkie ruchy narodowo-wyzwolecze narodw. Po likwidacji Zwizku Radzieckiego, narzdziem politycznego wadania wiatowego kapitau finansowego staa si Organizacja Narodw Zjednoczonych. Polityczny dyktat TNK urzeczywistnia si nie tylko przy pomocy zwizkw wojskowo - politycznych ale take drog ustanowienia ukrytej kontroli ycia politycznego pastw demokratycznych". Osiga si to, na przykad, drog naciskw podczas wyborw przywdcw pastw, a wynik - liderami tych pastw staj si ulege TNK osobistoci. Wszechwadza midzynarodowych monopoli to wynik drugiej wojny wiatowej. Cay ciar tej wojny faktycznie spoczywa na barkach Zwizku Radzieckiego. Zwycistwo ZSRR w Wielkiej Wojnie Ojczynianej i wyzwoleczej nie przy szo mu atwo; na polach bitewnych, w hitlerowskich obozach koncentracyjnych w innych obozach mierci zgino ponad 20 milionw ludzi radzieckich. Hitlerowcy cakowicie lub czciowo zniszczyli ponad 30 tys. przedsibiorstw przemysowych, zniszczyli i zupili 1710 miast i miasteczek, spalili ponad 70 tysicy wsi. Oglna warto zniszcze i grabiey wynosia 679 miliardw rubli (wedug cen dowojennych), dwukrotnie przewyszajc wkad kapitaowy w gospodark narodow ZSRR w okresie dowojennym. Rwnie Polska w wyniku bezporednich dziaa wojennych i eksterminacyjnej polityki okupanta poniosa ogromne straty. Wojna i okupacja pocigny za sob mier 6028 tys. osb tj. 22,2% obywateli polskich. W czasie wojny 200 tys. dzieci polskich uprowadzono do Niemiec w celu germanizacji. Straty materialne sigay 40% caego majtku narodowego. Bezporednie straty rzeczowe wynosiy 16,3 miliardw dolarw - byy najwysze ze strat poniesionych przez kraje znajdujce si pod okupacj niemieck, W kraju ulego zniszczeniu 64% przedsibiorstw przemysowych, 70% taboru i urzdze kolejowych, 25 % nieruchomoci w rolnictwie. Straty w inwentarzu ywym wynosiy: konie - 56%, bydo 64%, trzoda chlewna - 83%, owce - 63%. Tymczasem ekonomika czoowego wiatowego pastwa imperialistycznego - USA, nie ucierpiaa w wyniku wojny; straty ludzkie armii USA byy minimalne zgino 400 tys. ludzi. Ponadto amerykaskie monopole w latach wojny jeszcze bardziej wzbogaciy si, uzyskay dziesitki miliardw dolarw. To wszystko pobudzao

BRZASK

NR 3/189

marzec 2 0 0 8 Afganistanu, podjtej rzekomo dla zabezpieczenia adu, czy rzekomo dla schwytania gwnego terrorysty" wiata, w rzeczywistoci miao na celu ustanowienia tu stref swoich wpyww. Pozwala to amerykaskim TNK - jeeli chodzi o Afganistan - przej kontrol nad wydobyciem ropy naftowej w przykaspijskim basenie. Ale ustanowi taki ad" i wspiera go tylko rodkami ekonomicznymi nie jest moliwe. Dlatego imperializm USA kontynuuje intensywne zbrojenie si. To oczywicie, nie moe nie wywoa reakcji odwetowej ze strony konkurentw amerykaskich TTK, bowiem nie chc oni zrzec si prawa do odkrojenia duego kska z obfitych zasobw wiatowej ekonomiki. Logika wojny ekonomicznej, prowadzonej przez TNK w taki sposb, nieubaganie prowadzi do kolejnej wojny wiatowej. Jednak ze strony oligarchw finansowych mona spodziewa si nie tylko groby katastrofy wojennej. Jeeli na pocztku swojej dziaalnoci monopole zrodziy nieuchronno wojen wiatowych, to OK doday jeszcze nieuchronno katastrof ekologicznych. Ich dziaalno jako regua - charakteryzuje rabunkowa eksploatacja zasobw naturalnych i zasobw wypracowanych. Bo rozwojowi przemysu, opanowaniu przodujcych technologii, towarzyszy zwikszenie niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i dla otaczajcego rodowisko odpadkw. Korporacje, dc do nie obniania zyskw, nie utylizuj szkodliwych odpadw, naley tu zaznaczy, e najwikszy wkad w tworzeniu przesanek katastrofy ekologicznej wnosz monopole USA. Poza nadmiernym emitowaniem przez przedsibiorstwa przemysowe, gazw szkodliwych, wytworzy si tzw. efekt cieplarniany. W najbliszych 20-tu latach emisja tych gazw wzronie o okoo 90%. Na USA, gdzie yje 4% mieszkacw Ziemi, przypada ponad 1/4 szkodliwych odpadkw. Ale ostoja demokracji" i humanitaryzmu" demonstracyjnie wystpia z kiotowskiego protokou, przewidujcego zmniejszanie emisji odpadw. Rozwina si wszechwadza kapitau finansowego; TNK s nosicielami bezporedniego zagroenia egzystencji caej ludzkoci. Wydaje si niemoliwym nie widzie tego i nie rozumie. Wszak dzisiaj na wiecie nie yj ludzie niezdolni zauway sonia. Wemy chociaby uczestnikw ruchu antyglobalistycznego. Globalizacja nie zacza rozwija si dopiero wczoraj, a ruch antyglobalistyczny powsta niedawno - po rozpadzie systemu socjalistycznego. TNK bogac si kosztem grabiey sabo rozwinitych i rozwijajcych si krajw, za uczestnicy ruchu antyglobalistycznego to w zasadzie przedstawiciele krajw cywilizowanych". Jak to wszystko wyjani? Kiedy istnia Zwizek Radziecki i inne kraje socjalistyczne, imperialici zmuszeni byli i na niektre ustpstwa wzgldem klasy robotniczej; zmuszeni byli udzieli jej pomocy po to, eby wmwi robotnikom, e dostatnie ycie bezwzgldnie zwizane jest z kapitalizmem. Poraka systemu socjalistycznego,

podporzdkowanych gospodarzowi zza oceanu. Monopole japoskie coraz natarczywiej d do ograniczenia amerykaskich TNK na rynku wiatowym. Wyzywajco postpuj i europejskie oligarchie finansowe, otwarcie dce do uniezalenienia si od USA, wiadczy o tym na przykad wprowadzenie europejskiej waluty - euro. Dlatego doszo do spotkania wielkiej sidemki", dlatego prowadzone s najrozmaitsze rozmowy majce na celu wypracowanie zbawiennych" przedsiwzi celem zaegnania ekonomicznego tsunami. Kapita amerykaski stara si zachowa wiodc rol w wiatowym imperium finansowym. Ta rola nie jest spraw prestiu, jest ona deniem do wyrwania tustego kska, Ale nie udaje si amerykaskim oligarchom utrzymanie przewodniej roli. W pierwszych latach biecego stulecia tempo wzrostu PKB byo wysze ni wzrost PKB w USA. Udzia w wiatowym eksporcie Europy wynosi 16%, za udzia USA - 12%. Ale imperializm USA nie zamierza poddawa si. Dla utrzymania swojego dyktatu w wiatowej ekonomice, amerykaskie TNK przystpiy do tworzenia stref wpyww. Na odbytym w Quebeku w kwietniu 2001 roku spotkaniu przywdcw pastw Pnocnej i Poudniowej Ameryki (bez uczestnictwa Kuby), omawiano plan utworzenia strefy amerykaskiej wolnego handlu (ASWH) Jak wyrazi si znany ekonomista kanadyjski profesor uniwersytetu w Ottawie M. Chossudowsky Amerykaska strefa wolnego handlu to prywatyzacja pkuli pod kontrol amerykask". Utworzenie strefy wolnego handlu oznacza, e wszystko co subsydiuje si w tych pastwach, wszystko co podlega lokalnym organom wadzy, bdzie otwarte dla midzynarodowych przetargw tj. e amerykaskie TNK uzyskaj moliwo uchwycenia w swoje rce w krajach tego kontynentu - ochron zdrowia, sport, owiat, gospodark komunaln itd. Prawodawstwa tych krajw albo w ogle zostan zmienione, albo ograniczy si ich dziaalno, ekonomiczne recepty MFW osign moc prawn. Korporacje nie tylko bd stay ponad prawodawstwem tych krajw, ale uzyskay take prawo pozywania do sdu wadz i mog zada zmiany istniejcych praw ograniczajcych ich interesy. Z ustanowieniem ASWH wadze krajw Ameryki aciskiej straciy wszelkie moliwoci polityczne. Wszystkimi bankami narodowymi zawadna WallStreet. W takiej sytuacji kraje latynoamerykaskie zmuszone zostay uzna dolar USA za walut narodow. To wszystko nie jest niczym innym jak ekonomiczn kolonizacj Zachodniej pkuli, przeksztaceniem jej w swojego rodzaju rezerwuar ekonomiczny, albo ekonomiczne getto. Ale dla zachowania wadzy ekonomicznej i politycznej na wiecie tylko jedna taka strefa to za mao. Dlatego Stany Zjednoczone AP, daj przeksztacenia w tak stref cay wiat. Imperializm amerykaski nie odkadajc sprawy do lamusa, przystpi do wcielania w ycie tych zamierze. Wtargnicie amerykaskiej soldateski do b. Jugosawii, Iraku,

10

BRZASK

NR 3/189

marzec 2 0 0 8 stanie zrozumie, e globalizacja, to zgodnie z prawem, jest koniecznym wynikiem rozwoju koncentracji przemysu podlegego TNK. Dlatego wielka sidemka" nie jest w stanie zadouczyni daniom antyglobalistw, nawet gdyby przychylia si do ich dania, do ich yczenia. Liderzy mocarstw imperialistycznych nie s w stanie nawet poprze takiego yczenia, poniewa po to ich wybrano na przywdcw pastw, eby jak psy acuchowe strzegli interesw kapitau. Antyglobalici nie rozumiej nawet dania zakoczenia reakcyjnej globalizacji. Globalizacja sama w sobie jest postpem ekonomicznym dlatego, e prowadzi do spotgowania midzynarodowej specjalizacji i do kooperacji, do pogbienia midzynarodowego podziau pracy. Ruch antyglobalistyczny nie jest ruchem proletariackim, jest ruchem drobnoburuazyjnym dlatego, e jego przedstawiciele daj tylko zagodzenia warunkw eksploatacji wspczesnego najemnego niewolnika, przy zachowaniu tego niewolnictwa. Globalizacja stwarza grob dla ludzkoci nie sama z siebie, a na skutek kapitalistycznego charakteru. Prawdziwym celem produkcji nie jest osiganie zyskw, a maksymalne zaspokojenie materialnych i kulturowych potrzeb ludzkich i suy ludzkoci. A co to oznacza? Oznacza to likwidacj panowania prywatnej wasnoci rodkw produkcji, ustanowienie panowania wasnoci spoecznej. Czy oligarchowie s zdolni przesikn wiadomoci o koniecznoci likwidacji prywatnej wasnoci rodkw produkcji? Nigdy! Zlikwidowa j i zrodzone przez ni najemne niewolnictwo moe tylko proletariat. Dokona tego mona tylko drog gruntownych zmian drog rewolucji. Stanisaw Ognik

zdaniem potentatw finansowo-przemysowych, powinna ostatecznie przekona klas robotnicz o trwaoci wasnoci prywatnej i na zawsze odebra jej ch wchodzenia w konflikt z kapitaem, i dlatego te buruazja na caym froncie rozpocza atak przeciwko swojemu gwnemu przeciwnikowi - klasie robotniczej, odbierajc jej to wszystko, co wczeniej jej ofiarowaa w imi zachowania spoecznego pokoju". Dzisiaj robotnicy odpowiadaj na te posunicia buruazji strajkami, ale nie przynosz one zasadniczych sukcesw; TNK likwiduj produkcj przemysow w swoich krajach i uruchamiaj j w sabo rozwinitych i rozwijajcych si w ktrych sia robocza jest tasza. Uruchamiaj j w tych krajach take dlatego, e po klsce socjalizmu w ZSRR i krajach Europy Wschodniej ich rynki znacznie si powikszyy. Dlatego te w poowie lat 80-tych ub. stulecia, na sabo rozwinite i rozwijajce si kraje przypadao 2/3 nowych miejsc pracy, za w krajach rozwinitych trway masowe zwolnienia robotnikw i pracownikw administracji. Oto jest przyczyna dlaczego walka przeciwko globalizacji zacza si w wiecie cywilizowanym". Klasa robotnicza krajw sabo rozwinitych i rozwijajcych si na razie jest saba, niezorganizowana, i dlatego albo milczy w ogle, albo protestuje bardzo niemiao. Ale nie tylko robotnikw dotkno uderzenie monopoli. Rozwj przemysu w krajach sabo rozwinitych i rozwijajcych si prowadzi do likwidacji drobnej buruazji w krajach cywilizowanych"; TNK wykorzystyway j jako porednika w swoim biznesie", jako pomocnicz si robocz a ktra obecnie staje si niepotrzebn. Ucierpiaa take i inteligencja pracujca w wyniku z zmniejszenia budetw na ochron zdrowia, kultur itd. To wszystko stao si przyczyn, e w ruchu antyglobalistycznym, wsplnie z robotnikami, uczestnicz take przedstawiciele drobnej buruazji i inteligencji pracujcej. Ruch antyglobalistyczny jak dym rozwia demokratyczne" bajki o cywilizowanym" raju; tylko ludzie ktrym gowy su wycznie do noszenia nakrycia, nie s w stanie poj, e rozkwitajcy" kapitalizm, pokazywany przez reformatorw" jako idea, jako szczyt socjalno - ekonomicznego postpu, jest zwykym piekem, koszmarem, dla ludzi pracy najemnej. Ale ten ruch nie jest w stanie wyzwoli ludzko z okropnoci globalizacji. Antyglobalici walcz z uzbrojon po zby policj, oblegaj wielk sidemk" po to tylko, eby zmusi przywdcw najsilniejszych pastw kapitalistycznych do wstrzymania globalizacji. Dlaczego obrali tak taktyk? Tylko dlatego, e s przekonani, e przywdcy mocarstw kapitalistycznych jeli zechc, mog wstrzyma globalizacj, speniajc tym samym ich dania, ich yczenia i istniejcych nieludzkich procesw, e tok historii okrela ekonomiczny rozwj spoeczestwa ktry urzeczywistnia si wedug wasnych praw, nie podporzdkowanych ani prezydentom, ani parlamentom. Dlatego nie s oni w

Z "KOMPASEM" DO GOSPODARKI RYNKOWEJ


Z okazji XVII Zjazdu Komunistycznej Partii Chin, na amach ateskiego dziennika "RIZOSPASTIS" ("RADYKA") organu KC Komunistycznej Partii Grecji, w dniu 21.10.2007r. zosta opublikowany odnony artyku po powyszym tytuem. Niej podajemy niektre fragmenty tego bardzo interesujcego i krytycznego artykuu. Zjazd zosta charakteryzowany przez samych Chiczykw jako historyczny. Piecz postawi referat Sekretarza Generalnego KC Komunistycznej Partii Chin Hou Zidao, ktry opar si na pojciu rozwoju naukowego jako czci socjalizmu z chiskimi cechami".

11

BRZASK

NR 3/189

marzec 2 0 0 8 gwnie dla rodzin o niskich dochodach, yjcych w miastach. Proponuje si utrzymanie publicznego charakteru systemu ochrony zdrowia, bez wykluczenia prywatnej przedsibiorczoci w tym sektorze". Lefteris Cirmirakis

Nawet stwierdzi, e "tylko kiedy marksizm dostosuje si do odrbnych warunkw w kadym kraju, bdzie mona wskaza jego aktualno, si twrcz i stosowa w praktyce". Jednak "harmonijne spoeczestwo", do ktrego odwouje si KP Chin, kierujc procesem reform ekonomicznych, doprowadzio Chiny do kapitalistycznej gospodarki rynkowej i stworzyo ju olbrzymie ekonomiczne i spoeczne nierwnoci. Kontynuowanie polityki otwarcia wobec midzynarodowego rynku kapitalistycznego (wstpienie do wiatowej Organizacji Handlu, do Midzynarodowego Funduszu Walutowego i do Banku wiatowego) zostao poparte Zjazd ze stwierdzeniem, i jest to postp, ktry przyniesie dobrobyt narodowi chiskiemu. Jednak faktem jest - kontynuuje "Rizospastis" - e ta polityka stwarza spoeczn, klasow rnorodno, bezrobocie ronie tak jak i wyzysk ludzi pracy, ktry wielokrotnie przybiera nienasycon posta. Taka sytuacja wpywa rwnie na zmiany polityczne. Ju od poprzedniego Zjazdu KP Chin przyja do swych szeregw kapitalistw i przedsibiorcw stworzonych w Chinach. W tym sensie pojawienie si eksploatacyjnych si spoecznych w wymiarze politycznym wewntrz partii komunistycznej stwarza niebezpieczestwa dla interesw narodu chiskiego. I to odbija si we wszystkich sektorach ycia. Rwnoczenie mimo "socjalistycznej terminologii" uywanej przez KP Chin, potwierdza si fakt panowania kapitalistycznego przedsibiorstwa. Wzmacniaj si - prywatna wasno rodkw produkcji, ustpstwa wobec kapitau, spotgowanie wyzysku ludzi pracy najemnej i osabienie centralnego planowania, ktre stanowi niezbdny element budowy socjalizmu. Problem spoecznych nierwnoci nazwanych "nierwnomiernociami w poborach", poruszono take w centralnym sprawozdaniu Zidao, jednak proponowane rozwizania nie kwestionuj orientacji gospodarki rynkowej i uwaa si, e powinien istnie "wolny antagonizm /konkurencja/" ale naley przeciwdziaa monopolowym zmowom i zwalcza nielegalne zyski dla poprawy sytuacji. Szczegln uwag zwrcono take na zjawisko korupcji w aparacie partyjnym i pastwowym, ktre zaczyna przybiera coraz wiksze rozmiary. W zwizku ze "spoeczn polityk, ktra zmierza do zmniejszenia stopniowo wielkich nierwnoci", przyjmuje si szereg krokw odnonie "systemu ubezpieczenia spoecznego", opartego na "spoecznym ubezpieczeniu i w pomocy z jedn podstawow emerytur /staro/, z jednym podstawowym systemem opieki, stanowicym centralny pion ale uzupeniany przez filantropijne oferty wraz z tak zwanym handlowym, czyli prywatnym ubezpieczeniem. Rwnie zostanie kontynuowana i rozwijana polityka niskiego czynszu

Najserdeczniejsi Przyjaciele Polski


Kraj nasz od chwili transformacji ustrojowej, oraz z wielkiej mioci Lecha Wasy i jego nastpcw Kwaniewskiego i Kaczyskiego, sta si jednym z najwierniejszych sojusznikw USA. Rzdy polskie niezalenie czy to lewicowe, czy prawicowe wspieraj bez zastrzee wojenn, awanturnicz polityk Stanw Zjednoczonych. Warto przypomnie synne powiedzenie Leszka Millera, kiedy rzd polski ogosi deklaracje poparcia interwencji USA, stwierdzajc nie chcemy usysze sowa, nikt nie bdzie umiera za Gdask. Nasz udzia w inwazji i okupacji Iraku, ma Polsk ochroni przed inwazj terrorystw na nasz kraj, co miao wiadczy, e w 1939 r. nikt nie chcia umiera za Gdask, a wic Polska przegraa wojn z hitlerowskimi Niemcami. Nasz udzia w agresji na Irak, ma takiej sytuacji zapobiec. Natomiast prezydent Kwaniewski, kiedy okazao si, e agresja amerykaska na Irak dokonana zostaa pod hasami oszukaczymi, aby pozbawi ten kraj broni masowej zagady, to stwierdzi, i bezgranicznie zawierzy Buszowi i zosta oszukany. W tej bezgraniczne wierze w stosunku do USA i ich awanturach wojennych gin polscy onierze, a w zamian Polska otrzymuje same obietnice, gdy tym czasem komplikuj si nasze stosunki z partnerami europejskimi. W rzeczywistoci ulego rzdu Polskiego wobec Busha przynosz nam same straty, a adnych korzyci, wzgldnie dostajemy sprzt z demobilu. Polska, najwierniejsza z wiernych, jest traktowana przez USA najgorzej w porwnaniu z takimi pastwami jak np: Turcja, czy Izrael, ktre otrzymuj olbrzymi pomoc finansow i wojskow. Nie przyznano naszemu krajowi za wiern sub dla USA prawa wjazdu do tego kraju bez wiz. Do naszego kraju bardzo rzadko przylatuj samoloty z wanymi amerykaskim osobistociami. Natomiast kraj nasz zajmuje szczeglne miejsce w amerykaskiej polityce zagranicznej, przede wszystkim w dziaalnoci majcych zabezpieczy globalne interesy i dominacje USA. Wystarczy, aby w Waszyngtonie wymkno si swko, aby rzd polski nie zgosi jego spenienia. W zamian nic nie otrzymujc. Obecnie znw Polska idzie posusznie na rk Amerykanom w sprawie rozmieszczenia na swoim terytorium elementw wyrzutni antyrakietowych, ktre bdc umieszczone w Polsce maja chroni interesy

12

BRZASK

NR 3/189

marzec 2 0 0 8 pojazdy humvee, czy cztery samoloty transportowe C-130E. Sprzt ten przeznaczony jest do prowadzenia akcji wojennych w Iraku i Afganistanie. Bilans wsppracy strategicznych przyjaci jest wicej ni aosny. Na tych naszych przyjaniach z USA zyskuj Amerykanie, a my mamy fig. J..

amerykaskie. USA pragnc umieci w Polsce tarcz antyrakietow, ale nie bardzo chc rozmawia, co Polska w zamian moe uzyska. Jak powiedzia minister obrony narodowej Bogdan Klich, Polska otrzymaa dokument w sprawie tarczy z wymaganiami strony USA, ale ani sowa, co bdziemy z tego mieli? Mimo to polscy politycy nadal zagldaj Amerykanom w oczy i czekaj na majce przynie nam korzyci. Oczywicie rzd powinien zdawa sobie spraw z zagroenia, jakie niesie instalacja antyrakiet. Kraj nasz moe zosta uznany za jeden z gwnych elementw wojny ze wiatem terroryzmu. Jestemy ju w Iraku i Afganistanie, a teraz bdziemy mieli u siebie antyrakiety. Ktre maj by skierowane przeciwko Rosji? Jak wynika z sonday wikszo spoeczestwa polskiego jest negatywnie ustosunkowana do instalowania antyrakiet w naszym kraju. Nasze zaangaowanie w Iraku, jak to podkrelaj amerykascy dygnitarze, naleaa do czterech gwnych sojusznikw koalicji antyirackiej. Pomimo sprzeciwu Rady Bezpieczestwa ONZ popara t wojn, przejmujc odpowiedzialno za cztery prowincje jako okupant. Do Iraku zosta wysany kontyngent wojskowy do midzynarodowej dywizji Centrum-Poudnie, pod dowdztwem polskiego generaa. Jestemy tam dalej, kiedy okazao si, i oficjalne powody wojny zostay sfaszowane. Wiele uczestnikw koalicji, antyirackiej wycofao z tego kraju swoje wojska, w tym Hiszpania i Wochy, kraje nalece do NATO. Kraj nasz ponis olbrzymie straty przede wszystkim krwi, ale rwnie w opinii krajw UE, ktre okrelaj Polsk jako Konia Trojaskiego USA w Europie. Nie uzyskalimy adnej koncesji w udziale eksploatacji Irackiej Nafty, czy w odbudowie zniszczonego wojn tego kraju. W imi interesw USA Polska zaangaowaa si w awantur wojenn w Afganistanie, majc tam 1200 onierzy, ktrzy maj by dodatkowo wzmocnienie przez 400. Wojsko Polskie faktycznie bierze udzia w operacjach bojowych przeciwko Talibom i miejscowej ludnoci. Ju ponielimy straty w postaci 3 polegych. Korzyci z naszego udziau w tej awanturze wojennej Polska nie uzyska adnej, poniewa Afganistan to worek bez dna, ktry tylko czeka na pomoc. Natomiast otwarte drzwi ma tylko dla bogatych, a rzd tego kraju utrzymuje si wycznie na bagnetach armii interwencyjnych. Ulegajc naciskom USA rzd polski kupi szmelc amerykaski w postaci samolotw samolotw F-16, w zamian za to mielimy otrzyma offset, skoczyo si tylko na obietnicy, jak owiadczy Tadeusz Pyrcakdyrektor programw offsetowych na temat realizacji umowy ze strony USA wiele jest do yczenia, poniewa umowa ta nie jest realizowana. Polska w 2006 r. w ramach pomocy finansowej na zakup sprztu wojskowego ze strony USA miaa otrzyma 220 mln dolarw. Kwota ta przeznaczona jest na zakup sprztu przewanie odremontowanego z demobilu, jak dwie fregaty z czterema migowcami,

IPN antykomunistyczny amok?


Czytajc w Gazecie Wrocawskiej artyku Dolnolskie ulice i pomniki do lustracji zastanawiaem si czy mia si, czy te paka? Ot Instytut Pamici Narodowej chcc znw uzasadni potrzeb przeznaczania na corocznie wielu milionw zotych, podj kolejn akcj inkwizycyjn. Z inspiracji modego naukowca dr Macieja Korkucia z Krakowa, prezes IPN dr hab. Janusz Kurtyka wysa ju 50 pism wzywajcych rady miast i gmin do zmiany nazw ulic majcych komunistyczny rodowd. Na Dolnym lsku takie pisma otrzymay wadze samorzdowe Bystrzycy Kodzkiej, Ldka Zdrj i Dusznik Zdrj. Znajduj si w nich epitety, czsto zamiast faktw i pogbionej analizy historycznej. Przywoane w pismach przepisy: art. 13 Konstytucji RP z 02.04.1997 r. oraz art. 53 ust. 3 i 6 o IPN Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z 18.12.1998 r. nie definiuj cile pojcia komunistyczny. A przecie b. trudno okreli kilkadziesit lat realnego istnienia PRL jako ustrj komunistyczny. Co najwyej mwiono o nim jako o realnym socjalizmie. Warto te pozna i zastanowi si nad naukowym uzasadnieniem dr Macieja Korkucia stygmatu komunistycznoci, m.in. Hanki Sawickiej, Armii Ludowej, Dbrowszczakw, Zygmunta Modzelewskiego, Juliusza Rydygiera, Zwizku Walki Modych, Janka Krasickiego czy Franciszka Zubrzyckiego. Wraz z licznymi czonkami Zwizku onierzy Ludowego Wojska Polskiego chciabym wyrazi uznanie radom miast i gmin oraz ich wodarzom za krytycyzm dla hucpy inspirowanej przez IPN. Zgadzamy si, e w obecnym stanie prawnym apele IPN o zmiany nazw ulic nie maj penej podstawy prawnej, a na pewno do czasu ewentualnego uchwalenia stosownej ustawy. Nie bez znaczenia s rwnie due koszta ponoszone w wyniku zmian nazw ulic oraz demontau niesusznych pomnikw i tablic. Osoby, ktre maj sentyment do PRL, a chc zapozna si z ekspozycj pomnikw dowdcw LWP i wielu innych pamitek z tego okresu serdecznie zapraszam do Uniejowic k/Zotoryi. Znajduje si tam bdce prywatn

13

BRZASK

NR 3/189

marzec 2 0 0 8 Historia przedstawiana modziey przez IPN jest bowiem jednostronna i ma nie tyle przekaza wiedz o okresie Polski Ludowej, ale obrzydzi tamto pastwo kolejnym pokoleniom. Podczas trwajcych 90 minut zaj uczniowie poznaj np. temat PRL pastwem totalitarnym?, przy czym znak zapytania jest tu chyba tylko bdem drukarskim, poniewa w opisie lekcji czytamy, e jest ona m.in. znakomitym przypomnieniem cech ustrojw totalitarnych. Z innej lekcji Przeladowani i aparat terroru 1944 1989 ucze dowie si, jak funkcjonowa aparat bezpieczestwa Polski Ludowej, za co mona byo trafi do wizienia, jak zwalczano opozycj i kto podlega represjom. Aby modzie mniej chtnie ogldaa Stawk wiksz ni ycie i Czterech pancernych, opracowano blok Sztuka w subie propagandy. Jest to lekcja pokazujca zoone relacje midzy wiatem artystw a wiatem wadzy, przede wszystkim akcentujca ich flirt z socrealizmem. W ramach Dziejw pewnego eksperymentu gospodarki PRL modzie zostanie przekonana, e wspominajcy z takim rozrzewnieniem dekad gierkowsk dziadkowie chyba urwali si z choinki. Potem bd ju zapewne wiedzie, e jedynym susznym rozwizaniem jest neoliberalna wersja kapitalizmu. Opowie o konspirze Instytut proponuje ponadto szkoom udzia w specjalnych konkursach, ktrych laureaci otrzymuj dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szk ponadgimnazjalnych. Wszystkie maj charakter propagandowo-donosicielski. Szczeciski IPN organizuje konkurs Kobiety w mojej rodzinie. Opowie z najnowsz histori w tle. Jego celem jest udokumentowanie wspomnie zwizanych z yciem codziennym toczcym si na terenie Pomorza Zachodniego w latach 1945 1989. Naley ukaza rol i pozycj kobiet w rodzinie z uwzgldnieniem ich udziau w wanych wydarzeniach politycznych, zaangaowaniem w dziaalno konspiracyjn, opozycyjn, uczestnictwem w organizacjach spoecznych, kulturalnych. dzki IPN ogasza konkurs pt. Od konspiracji do akceptacji. Postawy modziey wobec rzeczywistoci Polski Ludowej 1944 1989, czyli dokumentowanie postaw modziey wobec rzeczywistoci Polski Ludowej. IPN w Maopolsce zachca za do udziau w konkursie Patroni naszych ulic, placw i osiedli. Przywrci nalene miejsce tym, o ktrych kazano zapomnie. Jednym z najbardziej szokujcych programw edukacyjnych IPN jest program ladami zbrodni, ktrego celem jest zachcenie dzieci i modziey do poszukiwania miejsc, gdzie w przeszoci zabijano uczestnikw podziemia niepodlegociowego, torturowano ludzi, aresztw Urzdu Bezpieczestwa, grobw. Uczniowie jed w teren, tropi, ogldaj,

wasnoci Michaa Sabadacha Muzeum Ludowego Wojska Polskiego i Pamitek po AR im. pk Ludwika Polaskiego. Corocznie w Uniejowicach spotykaj si czonkowie Zwizku onierzy LWP na uroczystociach rocznicowych. W br. spotykamy si w dniach 11maja, 20 lipca i 12 padziernika. ppk rez. mgr Krzysztof MAJER Wiceprezes zarzdu Gwnego Prezes Zarzdu Dolnolskiego Zwizku onierzy LWP

Dziadku, jeste zbrodniarzem - IPN wkracza do szk


Instytut Pamici Narodowej ruszy do kolejnej wojny ideologicznej. Tym razem nie chodzi o teczki, czy postawienie przed sdem dawnych przywdcw Polski Ludowej. Celem policji historycznej s tym razem umysy modych ludzi, ktrych chce si, podczas organizowanych przez IPN lekcji historii, przekona do jedynie susznej wersji najnowszych dziejw Polski. aden byy milicjant nie powinien si zdziwi, gdy pewnego dnia jego wnuczek wrci ze szkoy i powie: Dziadku, jeste zbrodniarzem. Jak Polska duga i szeroka szkoy nawiedzaj pracownicy Biura Edukacji Publicznej IPN oferujc dyrektorom placwek atrakcyjne pakiety edukacyjne. S tak usuni, i mog osobicie poprowadzi lekcje. Nauczyciel nie musi si wysila. Nic dziwnego, e dyrektorzy szk przyjmuj ich z otwartymi rkoma, bo nie do, e przychodz z teczkami penymi materiaw (tym razem szkoleniowych), nie daj pienidzy, to potem jeszcze jest si czym pochwali w szkolnej sprawozdawczoci. Zamwi IPN W Lublinie miejscowe kuratorium podpisao z tamtejszym oddziaem IPN-u umow, na podstawie ktrej pracownicy instytutu organizuj dla nauczycieli z caego wojewdztwa szkolenia oraz wykady dla uczniw. Szkoy otrzymuj pakiety edukacyjne ze scenariuszami lekcji, archiwalnymi zdjciami, pytami z nagraniami i fragmentami filmw. Jeden z nich dotyczy np. wydarze w grudniu 1970 r. na Wybrzeu. Historycy z IPN przyjedaj te osobicie do szk, by poprowadzi lekcje z modzie. Aby zamwi IPN nie trzeba wiele wystarczy zadzwoni pod podany na stronie internetowej numer telefonu i zostawi zgoszenie. Przedstawiciele lubelskiego instytutu nie ukrywaj, e praca z modzie jest dla nich tak samo wana jak naukowa, archiwalna, czy prokuratorska. Nic dziwnego propaganda sczona do umysw uczniw te jest w duej mierze prokuratorska.

14

BRZASK

NR 3/189

marzec 2 0 0 8
Jeli kto oczekiwa, jakiej krytycznej oceny 100 dni dziaalnoci rzdu Tuska to si rozczarowa. Rada Po bya, wic pustym rytuaem. Wdz partii i rzdu przeforsowa wszystko, co chcia, unikajc tematu bdw zaniechaj swojej ekipy, uciekajc przed jakimikolwiek wpadkami. Jednoczenie zasypywa uczestnikw rady zapowiedziami, takimi jak: likwidacji abonamentu TV dla emerytw i rencistw (nota bene emeryci i rencici, oraz osoby, ktre ukoczyy 75 rok ycia s zwolnione z jego pacenia), wprowadzenie jednomandatowych okrgw wyborczych, (ukon do bogatych kandydatw), kandydatw take uchylenie tzw. podatku Belki. Starzy i wytrawni dziaacze te zapowiedzi syszeli ju nie jeden raz i mona si byo ju z nimi oswoi. Dobry premier Tusk obiecuje zniesienie abonamentu TV najpierw dla emerytw i rencistw, w dalszej kolejnoci dla wszystkich. Obiecywa to ju przed wyborami, a nastpnie w swoim expose, to nic innego jak wywoywanie tej kwestii po raz kolejny, ktra ma sprawi wraenie, i Po realizuje swj program wyborcy. Prawda, e likwidacja abonamentu TV dla emerytw i rencistw nie, co uly im finansowo, a zwaszcza, e rzd Tuska pozbawi t grup spoeczn godziwej podwyki emerytur, oferujc jedynie na aosnym poziomie rewaloryzacj 6,5 proc., a pomys z abonamentem uderzy w media publiczne. Kolejnym odkurzonym przez premiera pomysem PO to sprawa uchylenia tzw. podatku Belki, paconego przez inwestorw giedowych i wacicieli lokat bankowych. Na pocztek umiechnity i dobry premier i jego PO ma zamiar uly zwykym ciuaczom i zlikwidowa opodatkowanie oszczdnoci lokowanych w bankach, a nastpnej kolejnoci zrobi super dobrze rekinom giedowym, rezygnujc z opodatkowania ich transakcji. Decyzja ta jak najbardziej korzystna dla rekinw finansowych, czyli dla ludzi, ktrzy posiadajcych milionowe lokaty, lub obracajcych milionami na giedzie. Ale przecie PO jest reprezentantem bogatych kapitalistw, to nie moe skrzywdzi swoich mocodawcw. Ten likwidowany podatek przynosi do budetu pastwa spore dochody ostatnio rekordowe, bo a 4 mld z. To po prostu ya zota, a dochody te s atwe do opodatkowania, a take trudne do ukrycia w szarej strefie. Z dochodw tych mona by finansowa wiele projektw socjalnych, chociaby na sub zdrowia, owiat, emerytury, zwalczanie biedy itp. Tusk powtarza te swoj Mantu, i naley doregulowa, liberalizowa i decentralizowa, aby uwolni energi Polakw. Przypomnia sobie rwnie o obietnicy PO wprowadzenie abolicji podatkowej dla Polakw pracujcych poza granicami kraju. Rada Krajowa PO nie otwara adnego nowego pomysu. Na zakoczenie posiedzenia Tusk powiedzia, i bardzo lubi mie wok siebie ludzi zdecydowanych, ambitnych i do przodu Oto dorobek PO. W tym samym czasie odby si kongres inteligencji polskiej zwizanych z PiS-em. To jest pocztek dobry. To jest nasze zaplecze, ktre bdzie rozbudowywane, bd organizowane nowe spotkania i jak Bg da za ptora roku

fotografuj, filmuj, rozmawiaj ze wiadkami, a take zbieraj materiay dotyczce zarwno osb z krgu bezpieczestwa zwizane z konkretnymi prezentowanymi miejscami, jak i ich ofiar. Czyli w praktyce sporzdzaj teczk winy demaskujc przy okazji sprawcw. Najlepsze prace zostan pokazane na specjalnej wystawie w Warszawie. Autorzy pomysu kompletnie nie przejmuj si tym, jaki wpyw na psychik dzieci moe mie kontakt z takimi miejscami. Na deser IPN proponuje modziey udzia w sondzie internetowej i odpowied na pytanie: czy zbrodnie komunistyczne powinny mie tak sam rang jak nazistowskie? Jednoczenie podczas lekcji uczniowie dowiaduj si, e byym funkcjonariuszom nie wolno przebacza, odgrywaj scenki, w ktrych byy pracownik SB jest bogatym przedsibiorc stawiajcym osiedle, przeciwko ktremu protestuje mody czowiek z transparentem: Zabilicie mojego dziadka, a teraz zabijacie pami o nim. Chcecie zabi rwnie mnie!. Chodzi o pogldy IPN przyznaje, e ostatnio zmieni sposb dziaania kiedy utrzymywa kontakty tylko z modzie interesujc si ju wczeniej histori. Teraz stara si dotrze do jak najwikszej grupy modych osb, by odpowiednio je uksztatowa. Naczelnik Wydziau Wystaw i Edukacji Historycznej IPN ukasz Michalski przyzna si nawet niedawno w Gosie Nauczycielskim, e instytut przeprowadzi ankiet wrd 11 tys. uczniw. Byy to pytania wiadomociowe. Najbardziej interesowao nas, co modzi sdz o okresie od 1939 do 1989 r. tumaczy. Celem ankiety byo zbadanie wiadomoci historycznej wspczesnej modziey gimnazjalnej, jej wiedzy, zainteresowa i co najwaniejsze pogldw politycznych. Wedug Michalskiego, na jej podstawie odpowiednio ukierunkowuje si dziaalno edukacyjn. IPN pyta wic np. o ocen kilkunastu postaci historycznych, w tym Wadysawa Bartoszewskiego, ks. Henryka Jankowskiego, Lecha Wasy, Adama Michnika, Wadysawa Gomuki i gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Co si dzieje, jeeli modzie jakiej szkoy wyraa zbyt pochlebne opinie np. na temat tego ostatniego? Niemal na pewno moe si spodziewa odpowiednio przygotowanej porcji wiedzy, by wytpi nieodpowiedzialne pogldy polityczne. Ile kosztuje obywateli ta ofensywa ideologiczna? W tym roku na IPN pjdzie ju 235 mln z. Kada wojna, nawet o umysy dzieci, kosztuje. Piotr Skura 15.02.08

Obiecanki Tuska
Na odbytej Radzie Krajowej PO w dniu 2.03.2008 Tusk dokona zmiany swoje gwardii przybocznej, dokooptujc do niej Radosaw Sikorskiego i Jarosawa Gowina, ktre odczytane zostao jako wzmocnienie konserwatywne skrzyda PO.

15

BRZASK

NR 3/189

marzec 2 0 0 8

odbdzie si wielki kongres inteligencji polskiej ogosi dziennikarzom prezes PiS-u Jarosaw Kaczyski. Musimy prbowa zama, zburzy pewne mury, podj wielki wysiek. Nie mamy wielkich rodkw, ale mamy gowydoda cytujc Jzefa Pisudskiego, ktry mawia, e jeli nie ma czym bi w mur, to bijmy gow. Gwiazda kongresu Jarosaw Kaczyski, stwierdza, i formua III RP jest wanie wynikiem kryzysu polskiej inteligencji, a ten jest wynikiem kryzysu polonizmu, czyli poczucia przynalenoci narodowej. Z obydwch kongresw PO i PiS partia nasza powinna wycign wnioski do pracy politycznej z inteligencj lewicow, umoliwi jej si organizowa, przyciga do tradycji lewicowych. Jest to na pewno trudna droga, ale nie beznadziejna. J..

Wszystkim Szanownym Prenumeratorom


serdecznie dzikujemy za uregulowane nalenoci za 2007 rok. Szczeglne sowa podzikowania przekazujemy Tym, ktrzy dodatkowymi wpatami wzbogacili nasz fundusz wydawniczy. Ponownie zwracamy si z gorc prob do Szanownych Prenumeratorw, ktrzy dotychczas nie zapacili za otrzymane w 2007 roku Brzaski o dokonanie nalenych wpat. Podkrelamy, e kada wpata znaczco pomaga nam w pokrywaniu niezbdnych kosztw wydawania.

Z ycia Partii
Podkarpacka organizacja KPP na zebraniu odbytym
w dniu 12 lutego 2008 roku zapoznaa si i przedyskutowaa Manifest Programowy Kongresu Porozumienia Lewicy O demokratyczne i wraliwe spoecznie socjalne pastwo. Oto Stanowisko, przyjte jednomylnie przez czonkw organizacji: Z zadowoleniem i satysfakcj przyjlimy informacj o udziale naszych przedstawicieli w Kongresie Porozumienia Lewicy. Uwaamy, i jest to jedna z form dziaalnoci, ktra pozwoli partii wyj z cienia i zaistnie na scenie politycznej naszego kraju. Z aprobat przyjmujemy Manifest Programowy Kongresu Porozumienia Lewicy O demokratyczne i wraliwe spoecznie socjalne pastwo. Oceniamy t inicjatyw jako pierwsz prb tworzenia jednolitego frontu lewicowych organizacji, partii politycznych, ruchw spoecznych i zwizkw zawodowych, wznoszc si ponad rnice ideowe i polityczne. Uwaamy, e oprcz istniejcych rnic, jest wiele wartoci wsplnych, ktre moemy zrealizowa tylko zjednoczeni w szerokim froncie lewicy. Wszelkie przejawy sekciarstwa i prymitywnego dogmatyzmu /znane przecie w historii partii komunistycznych/ mog nam tylko szkodzi w realizacji celw. Jestemy zdania, e nie posiadamy monopolu na lewicowo i wizj przyszoci stosunkw spoeczno gospodarczych i politycznych w Polsce. Sdzimy, e powinnimy by przyjacielsko nastawieni do wszystkich partii lewicowych, lewicowych organizacji pozarzdowych i ruchw alternatywnych, dziaajcych w naszym kraju. Tylko dziaania, wynikajce z takiego stanowiska, pozwol nam na pozyskiwanie czonkw i sympatykw naszej partii, umacnianie struktur organizacyjnych i prestiu na mapie politycznej.

Redakcja

Teksty publikowane wyraaj opinie autorw i nie zawsze s zgodne z pogldami redakcji. Redakcja nie zwraca materiaw nie zamwionych, zastrzega sobie prawo do redagowania nadesanych tekstw i nadawania im tytuw. Artykuy i inne materiay w formie elektronicznej mona przesya poprzez e-mail na adres: brzask@o2.pl Korespondencj prosimy przesya tylko na adres: Komunistyczna Partia Polski Skr. Poczt. 154 41-300 Dbrowa Grnicza Redaguje kolegium: Beata Karo, Krzysztof Szwej redaktor naczelny, Marian Indelak Opat za Brzask naley wpaca poprzez konto bankowe partii z dopiskiem Za Brzask NUMER KONTA KPP PKO BP S.A. Oddz. I Dbrowa Grnicza 28 1020 2498 0000 8202 0183 3995

Za Podkarpack organizacj KPP Przewodniczcy Gabriel Ziewiec

16