Vous êtes sur la page 1sur 16

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJW, CZCIE SI !

BRZASK
PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI
Listopad ISSN 1429-8279 NR 11/195

91. Rocznica Rewolucji Padziernikowej

DEKRETY O POKOJU I ZIEMI


Wieczorem 26 padziernika (8 listopada) 1917 r. odbyo si drugie i ostatnie posiedzenie II Oglnorosyjskiego Zjazdu Rad. Zjazd uchwali zniesienie kary mierci na froncie, niezwoczne zwolnienie z wizie wszystkich onierzy i oficerw aresztowanych za dziaalno rewolucyjn. W ordziu skierowanym do wszystkich gubernialnych i powiatowych Rad Delegatw Robotniczych, onierskich i Chopskich, do frontu, a take do kozakw zjazd wezwa masy pracujce na tyach i na froncie do aktywnej walki o wadz Rad, do tworzenia nowego ustroju spoecznego i pastwowego. W centrum uwagi zjazdu znajdoway si referaty Lenina o pokoju i ziemi. Zagadnienie pokoju rozpocz swe wystpienie Lenin to zagadnienie palce, to bolczka naszych dni. Wiele o nim mwiono, pisano i wy wszyscy zapewne niemao dyskutowalicie na ten temat. Pozwlcie mi wic przej do odczytania deklaracji, ktr bdzie musia wyda wybrany przez was rzd". Lenin odczyta zredagowany przez siebie projekt dekretu o pokoju. Jeden z uczestnikw zjazdu, S. Araow, delegat III Armii, relacjonuje: Byo tak cicho, jakby ludzie przestali nawet oddycha. Potem za jakby caa sala odetchna z ulg, i wreszcie zerwaa si burza oklaskw, okrzykw radoci... Zjazd nasz wykona wol ludu podj historyczn decyzj. Rewolucyjna Rosja staa si chorym pokoju na caym wiecie, wezwaa narody, by zakoczyy krwawy koszmar wojny". W dekrecie o pokoju rzd radziecki proponowa wszystkim walczcym narodom i ich rzdom bezzwoczne rozpoczcie rokowa w sprawie sprawiedliwego, demokratycznego pokoju bez aneksji i kontrybucji. Wyjaniono przy tym, e przez aneksj rzd radziecki zgodnie ze wiadomoci prawn waciw demokracji w ogle, a klasom pracujcym w szczeglnoci, rozumie wszelkie przyczenie do wielkiego lub silnego pastwa maej lub sabej narodowoci bez cile, wyranie i dobrowolnie wyraonej zgody i chci tej narodowoci, niezalenie od tego, kiedy to przyczenie przemoc zostao dokonane, jak rwnie niezalenie od tego, jak dalece rozwinity lub zacofany jest nard przemoc przyczony lub przemoc utrzymywany w granicach danego pastwa. Niezalenie wreszcie od tego, czy nard ten yje w Europie, czy te w odlegych krajach zaoceanicznych". Ta definicja

aneksji zrywaa mask z kolonialnego systemu imperializmu i miaa ogromne znaczenie midzynarodowe, zwaszcza dla narodw kolonialnych i zalenych. Dekret o pokoju zdemaskowa imperialistyczny charakter wojny, napitnowa jej winowajcw wskaza sposb wyjcia z niej. Dalsze prowadzenie tej wojny o to, jak podzieli midzy bogate narody podbite przez nie sabe narodowoci stwierdzano w dekrecie, rzd uznaje za najwiksz zbrodni wobec ludzkoci i uroczycie daje wyraz swej woli wzywajc do niezwocznego podpisania warunkw pokoju, ktry by pooy kres tej wojnie, na wymienionych warunkach. sprawiedliwych dla wszystkich bez wyjtku narodowoci". Rzdom wszystkich walczcych krajw zaproponowano bezzwoczne zawieszenie broni na okres co najmniej trzech miesicy, w cigu ktrego mona by doprowadzi do koca rokowania pokojowe z udziaem przedstawicieli wszystkich bez wyjtku narodowoci i narodw wcignitych do wojny lub zmuszonych do udziau w niej, jak i zwoa penomocne zgromadzenie przedstawicieli ludu w celu ostatecznego zatwierdzenia warunkw pokoju.

B RZASK

nr 11 / 195

listopad 2008 przeciwko i 1 wstrzymujcym si. Blokada naoona przez USA na Kub utrzymuje si od 50 lat i stanowi gwn przeszkod w dziaaniach podejmowanych przez Kubaczykw na rzecz odbudowy powanych zniszcze, wyrzdzonych przez huragany Gustaw i Ike, ktre ostatnio przeszy przez wysp. Poza tym blokada stanowi pogwacenie prawa midzynarodowego. Wedug szacunkowych oblicze blokada USA przeciwko Kubie spowodowaa w 2007 roku szkody o wartoci 3775 milionw USD. W ostatnim roku blokada przeciwko Kubie zostaa zaostrzona przez wadze Stanw Zjednoczonych, nasilio si przeladowanie przedsibiorstw, bankw i obywateli Stanw, Zjednoczonych jak rwnie krajw trzecich, w tym pastw Unii Europejskiej. Beata Karo

Dekret przewidywa, e rzd radziecki przystpi do ogoszenia tajnych traktatw uznanych lub zawartych przez rzd obszarnikw i kapitalistw w okresie od lutego do 25 padziernika 1917 roku", i ca tre tych traktatw ogasza za bezwarunkowo i niezwocznie anulowan". Wadza radziecka zerwaa tym samym cakowicie z imperialistyczn polityk zagraniczn obalonego reimu. Rwnoczenie rzd radziecki podkrela, e nie uwaa swych warunkw pokoju za ultymatywne i gotw jest rozpatrzy warunki zaproponowane przez inne pastwa. Dokument ten skierowano nie tylko do rzdw pastw walczcych, ale i do ludw. Zwracajc si zwaszcza do wiadomych robotnikw Anglii, Francji i Niemiec, rzd radziecki wyraa swe przekonanie, e zrozumiej stojce teraz przed nimi zadania wybawienia ludzko od okropnoci wojny i jej nastpstw" i pomog rzdowi radzieckiemu pomylnie doprowadzi do koca spraw pokoju". II Oglnorosyjski Zjazd Rad jednomylnie zaaprobowa dekret o pokoju, pierwszy dekret wadzy radzieckiej. Tak rozpocza si dugotrwaa i uporczywa walka rzdu radzieckiego o pokj i bezpieczestwo Kraju Rad i narodw wszystkich krajw, o leninowskie zasady pokojowego wspistnienia rnych systemw spoecznych, o rozwj stosunkw midzynarodowych na zasadzie rwnoci praw narodw wielkich i maych. Podkrelajc denie wadzy radzieckiej do pokoju, Lenin mwi na zjedzie: Odrzucamy wszystkie punkty dotyczce grabiey i przemocy, lecz chtnie przyjmiemy wszystkie punkty, w ktrych zawarte s warunki stosunkw dobrossiedzkich i porozumienia gospodarcze, tych punktw odrzuca nie moemy". Bez rewolucji i powyszego dekretu nie byoby wolnej Polski. Po pierwszej wojnie wiatowej kosztem pokonanych powikszyby si obszar zaboru rosyjskiego, a fakt istnienia legionw Pisudskiego mg tylko naszym interesom narodowym zaszkodzi. Czy tylko obecne wadze RP bd o tym pamita podczas obchodw wita Niepodlegoci?

Raport Kuby w sprawie koniecznoci zakoczenia blokady ekonomicznej, gospodarczej i handlowej Kuby narzuconej przez USA
(fragmenty) Raport zosta odczytany 28 padziernika ramach Zgromadzenia Oglnego ONZ. Projekt rezolucji w sprawie zakoczenia blokady zostanie przedstawiony przez delegacj Kuby i poddany pod gosowanie kursywa nasza. Amerykaska blokada Kuby, zgodnie z oficjalnie goszonymi celami oraz zasadami w zakresie dziaa podjtych w celu ich osignicia, prowadzi do masowego ludobjstwa, w rozumieniu Konwencji Genewskiej (9 grudnia 1948) oraz uchway w sprawie wojny na tle ekonomicznym - zgodnie z definicj ustalon w 1909 r. Londyn Naval Conference. Szesnacie kolejno nastpujcych po sobie rezolucji w sprawie blokady, powoduje konflikt tej polityki zarwno z celami Narodw Zjednoczonych jak i z zasadami midzynarodowego prawa w zakresie rzdzenia suwerennymi narodami oraz m.in. z podstawowymi zasadami wolnoci w midzynarodowym handlu. Brutalny, eksterytorialny charakter prowadzonej polityki, w szczeglnoci pod rzdami Prezydenta USA G. Busha stanowi, w coraz to wikszym stopniu, ogromn szkod take dla suwerennoci innych krajw. 30 padziernika 2007 zasadnicze elementy blokady pastwa kubaskiego zostay niejako nasilone, co zreszt miao swoje odbicie w naoeniu ciszych sankcji ekonomicznych oraz bardziej surowych przeladowa w dziedzinie prowadzenia biznesu oraz midzynarodowych operacji finansowych. Co wicej, nastpio przywaszczenie w duej iloci kubaskich znakw, nazw handlowych oraz nasilenie wywieranej presji oraz akcji odwetowych przeciwko tym, ktrzy prowadzili handel lub nawizywali kontakty z mieszkacami Kuby w celach chociaby wymiany kulturowej. Stany Zjednoczone przystpiy od dnia 10 lipca 2006 do bardziej niebezpiecznego stadium

Zgromadzenie Oglne ONZ przeciw blokadzie Kuby


29 padziernika Zgromadzenie Oglne Narodw Zjednoczonych przeprowadzio po raz siedemnasty z rzdu gosowanie nad projektem rezolucji przedstawionym przez Kub zatytuowanym "Konieczno zakoczenia blokady ekonomicznej, handlowej i finansowej naoonej przez Stany Zjednoczone przeciwko Kubie". Za przedstawion przez Kub rezolucj przeciwko blokadzie zagosowao 185 pastw. Przeciwko wystpiy tylko trzy USA, Izrael i Palau, a wstrzymay dwa Federacja Mikronezji i Wyspy Marshalla. W ubiegorocznym gosowaniu w Zgromadzeniu Oglnym ONZ rezolucja ta zostaa przyjta 184 gosami za, przy 4

B RZASK

nr 11 / 195

listopad 2008 sytuacj, zmuszeni bylimy pomin ze wzgldu na obawy Kubaczykw przez groc im represj. 2. Wniosek Prezydenta Busha o rekolonizacj Kuby. Dnia 24 padziernika 2008 Prezydent Stanw Zjednoczonych udowodni po raz kolejny sw obsesyjnie wrog postaw wobec Kuby ogaszajc wzrost podjtych anty kubaskich rodkw ostronoci. W swej przemowie ogosi plan nowej inicjatywy kierujcy si przede wszystkich chci obalenia kubaskiego rzdu. Okrelone przez Busha strategie byy cakowicie zgodne z zaoeniami zarysw planu rekolonizacji (Planu Busha) przedstawionego 6 maja 2004 r. Ostatecznie Plan Busha zosta zaktualizowany i zmodernizowany 10 lipca 2006. W listopadzie 2007 ukaza si raport opracowany przez GAO (Rzdowe Biuro Rozrachunkw) na prob jednego z reprezentantw Nowojorskich Demokratw Charles Rangel, ktry to jawnie potwierdzi, i zablokowanie Kuby stanowi jedn z najbardziej rozlegych sankcji wprowadzonych przez Rzd Amerykaski. Do grudnia 2007 r. warto szacunkowa prowadzonej przez Stany Zjednoczone polityki ekonomicznej wobec Kuby wyniosa okoo 93 miliardy dolarw. Pewne przykady akcji podjtych midzy lipcem 2007 r., a pierwszym kwartaem 2008 ilustrujce blokad narzucon pastwu kubaskiemu: 30 czerwiec 2007 r. medyczne darowizny miay zosta przetransportowane do Hawany przez osiemnastu duszpasterzy pokoju. Wedug nadanego komunikatu Amerykanie kierujcy si instrukcjami wstrzymali transport na okres 30 dni w celu sprawdzenia zawartoci wysyki, ktra mogaby stanowi zagroenie dla Ameryki. 11 lipiec 2007 r. organizacja OFAC (Biuro Kontroli Aktyww Zagranicznych) ogosia, i jedna z amerykaskich firm Logica CMG Inc. Zostaa ukarana grzywn w wysokoci 220 tysicy dolarw, poniewa jej poprzednik CMG Telecommunications Inc. eksportowa komputery do Kuby i prowadzi ich serwis techniczny. 5 sierpie 2007 r. na jaw wyszed fakt, i the Departament Skarbu omwio amerykaskiej firmie (The American NGO Population Services International) odnowienia pozwolenia na prowadzenia wsplnej dziaalnoci z Kub, tumaczc, i produkcja prezerwatyw wie si z ryzykiem zakaenia wirusem HIV. 18 grudzie 2007 r. senator Bill Nelson przedstawia dokument, w ktrym to okrela prawo zabraniania wstpu do USA tym, ktrzy w jakikolwiek sposb przyczynili si do rozwoju kubaskich rde ropy naftowej i innych surowcw. 24 stycze 2008 r. the Oil & Gas Journal donioso, i ten sam senator przyczyni si do zastosowania przepisu o nie odnawianiu morskiej granicy z Kub. 22 luty 2008 r. wedug OFAC kolejne grzywny zostay naoone na dwa amerykaskie koncerny, ktre to nie doprowadziy do zaprzestania przeprowadzania finansowych operacji z Kub. W tym samym czasie piciu zwykych obywateli zostao ukaranych grzywn w wysokoci 9 tysicy 239 dolarw za kupowanie przez

organizacji i wykonania wywrotnych operacji, urzeczywistniajc tym samym plan Busha dla ponownej kolonizacji Kuby. 24 padziernika 2007 G. Bush wygosi oficjalne przemwienie, w ktrym to jasno okreli stosunek amerykaskiej polityki wzgldem Kuby, wskazujce na kierowanie si pogard wzgldem midzynarodowej spoecznoci. Prezydent przedstawi absurdalnie niecisy obraz warunkw panujcych na Kubie, kierujc si zamiarem ublienia naszemu krajowi oraz stworzenia pretekstu do zachowania swojej niesusznie prowadzonej polityki. W przemwieniu swym podkreli: W naszej wsplnej przyszoci dobrze funkcjonujcy wiat utrzymujcy kontakty handlowe z Kub nie zapewnia stabilnoci. Dobrze funkcjonujcy wiat to wolno. Tym samym zdemaskowa podjte decyzje w sprawie osabienia i zamania oporu ludnoci kubaskiej oraz w zakresie kolonizacji kraju i zmiany reimu. Prowadzone kampanie polityczne oraz kampanie medialne pod wodz urzdnikw Rzdu Amerykaskiego rwnie zostay potwierdzone przez Busha podczas wygaszania anty kubaskiej przemowy 21 maja 2008 r. Tego typu dziaania rozprzestrzeniaj si na wiele innych krajw, m.in. na kraje europejskie. Co wicej caa ta strategia skupia si na uniemoliwieniu zniesienia istniejcych europejskich sankcji, oglnemu zniechcaniu ludnoci do zwiedzania pastwa kubaskiego oraz przekonaniu opinii publicznej o koniecznoci popierania anty kubaskiej polityki USA. (...) Jednym z kluczowych celw zablokowania gospodarki kubaskiej, w celu zburzenia porzdku popieranego przez ludno i okrelonego przez konstytucj, byo wprowadzenia ogranicze dla tych, ktrzy urodzili si na Kubie. wiadcz o tym niezbite dowody, ktrych Rzd Amerykaski nie jest w stanie obali. Amerykaska Agencja Rozwoju Midzynarodowego (USAID) dnia 14 maja 2008 zwoaa spotkanie majce na celu przekazanie 45 mln $ przyznanych przez Busha na nieoficjalnie prowadzone dziaania wojenne wzgldem ludnoci kubaskiej. Spotkanie prowadzone byo pod przewodnictwem dawnego przewodniczcego CANF Jose Cardenas stojcego na czele organizacji dziaajcej na rzecz wspierania aktw terrorystycznych przeciwko Kubie. Ostatecznie przeznaczona kwota w wysokoci 13 milionw dolarw w 2007 wzrosa do sumy 45 milionw dolarw przeznaczonej na zatrzymanie kubaskich ruchw na tle rewolucyjnym. Obecnie Waszyngton w cyniczny sposb posuguje si dyplomatami na terenie Hawany, w celu przekazania funduszy od organizacji terrorystycznych dziaajcych na terenie USA, dla ich delegatur na Kubie, co zostao ju wykryte przez rzd Republiki Kubaskiej. W kolejnych rozdziaach tego raportu chcielibymy przedstawi nowe, uaktualnione informacje na temat amerykaskiej, anty kubaskiej polityki w zakresie ekonomii, dziedzinie finansw oraz kreowania opinii publicznej w okresie RESOLUTION 62/3 31 maj 2008 r. Mimo to, znaczc ilo przykadw ilustrujcych obecn

B RZASK

nr 11 / 195

listopad 2008 Banki krajw trzeciego wiata nie mog dokonywa zakadania kont w amerykaskich dolarach dla obywateli kubaskich (zarwno dla firm jak i osb indywidualnych). Inwestorzy z krajw trzeciego wiata nie mog prowadzi interesw, inwestycji z Kub (odmawiane s im amerykaskie wizy). 4. Nastpstwa naoonych sankcji na najbardziej czue brane spoeczne. Od samego pocztku, celem amerykaskich dziaa przeciwko Kubie byo osabienie gospodarki w sektorze konsumenckim, zdrowia publicznego i innych. Dziaania z rozmysem planowane byy w taki sposb, aby doprowadzi do kryzysu godowego, panujcej paniki i przeraenia lokalnej ludnoci oraz spowodowa miay upadek panujcego rzdu przez ustanowienie ludobjczej polityki. ywno W tym sektorze, blokada anty kubaska staa si przyczyn wielomilionowych strat, przekraczajcych kwot w tym sektorze na ok. 174 milionw dolarw rocznie. Produkcja ograniczona zostaa do jedynie zaspokajania potrzeb krajowej konsumpcji. Co wicej, aby upora si ze wzrostem cen ywnoci, Kuba zobowizana bya ponie kolejne, nadzwyczajne koszty, oczywicie jako rezultat ogranicze narzuconych jej przez blokad. W przypadku importu ywnoci z U.S.A. pojawiy si kolejne przeszkody, m.in. w transporcie wodnym (pojawienie si kolejnych inspekcji, kontroli, nagy wzrost kosztw transportu), a wszystko po to, aby utrudni sprzeda ywnoci Kubie jeszcze bardziej ni to miao miejsce dotychczas. Gdyby pastwo kubaskie miao dostp do nowoczesnej technologii, jak dysponuje rzd amerykaski, produkcja ywnoci wzrosa by znacznie, przy jednoczesnym ograniczeniu wydatkw na kwot ok. 6,8 milionw dolarw. Produkcja innych produktw ywieniowych, np. kurczakw jest niemoliwa przez brak specjalistycznych maszyn, gdyby jednak byy one dostpne, wzrost produkcji warty byby ok. 35 milionw dolarw, co rwnie gwarantowaoby stworzenie miejsc pracy w licznie ok. 4.000 w wybranych sektorach. W przypadku sektora rolniczego uniemoliwione zostao nabycie wysokiej jakoci ziarna od firm amerykaskich lub utrudnione przetransportowanie importowanego ziarna do Kuby przez znaczne wyduanie czasu jego dostarczenia. Los Portales, Kubasko Francuskie wsplne przedsibiorstwo produkujce wod mineraln i napoje bezalkoholowe, zostao dotknite decyzj meksykaskiego dostawcy puszek aluminiowych FAMEX S.A de CV o zmianie dotychczasowego dostawcy. Jak si okazao, produkty tego typu produkowane dla Kuby nie mogy zawiera wicej ni 12% amerykaskich skadnikw. Doprowadzio to do poniesienia kolejnych strat w wysokoci ok. 900 tysicy amerykaskich dolarw. Podobne nastpstwa miay miejsce w przypadku Kubasko Belgijskich Brazylijskich spek posiadajcych tego samego dostawc puszek, dodatkowo poniesione straty

Internet kubaskich wyrobw tytoniowych. 4 kwiecie 2008 r. Departament Bezpieczestwa okreli nowe regulacje dotyczce kontroli i restrykcji dla statkw lub okrtw wpywajcych na tereny morskie U.S.A., obejmujce pewn ilo krajw, w tym Kub. 11 kwiecie 2008 r. kolejny przykad naoenia przez rzd kar pieninych na wybrane instytucje, z powodu nie zaprzestania z ich strony prowadzenia operacji finansowych z Kub i przekazywanie kapitaw bez wanej licencji. Raport sporzdzony przez OFAC. 14 kwiecie 2008 r. amerykaska firma Citigroup ukarana kar pienin w wysokoci 16 tysicy 250 dolarw za akceptacj spat dokonywanych przez Kub. Trzy osoby indywidualne zobowizane zostay zapaci kar za otrzymywanie lub dokonywanie patnoci za usugi, wiadczone przez firmy, w ktrych pastwo kubaskie miao swoje udziay. Dodatkowo kolejne przykady nakadania kar z powodu zakupienia przez Internet cygar kubaskich. 3. Eksterytorialny wymiar naoonej blokady. W przecigu ostatnich lat, rzdy Prezydenta Busha doprowadziy do wprowadzenia nowych zasad oraz regulacji, ktre z kolei doprowadziy do jeszcze wikszego zaostrzenia, wyolbrzymienia istniejcych przeladowa. Nieposzanowanie praw obywatelskich oraz suwerennoci odrbnych krajw, wywieranie wpywu na osobach indywidualnych, instytucjach, prywatnych przedsibiorstwach - wszystko to wywaro ogromny wpyw na stosunki z Kub. Zachodzcy proces czenia si i tworzenia fuzji midzynarodowych oraz zawieranie strategicznych sojuszy na wiecie, w ktrych Stany Zjednoczone odgryway zasadnicz role, prowadziy i prowadz w dalszym cigu do wywierania wpywu na Kub oraz tworzenia narzuconej blokady, ograniczajc moliwoci pastwa do minimum. Sytuacja ta idzie w parze z wprowadzonym zakazem posugiwania si amerykaskim dolarem w celach handlowych oraz z grobami amerykaskiego rzdu majcymi na celu powstrzymanie jakichkolwiek oznak prowadzenia interesw z Kub. Jak ju wczeniej zostao wspomniane eksterytorialny wymiar prowadzonej polityki, majcy negatywny wpyw na interes wielu krajw, w tym Kuby, zawiera ponisze warunki: Zagraniczne firmy nie mog eksportowa towarw na tereny U.S.A. jeeli produkty te s kubaskiego pochodzenia lub proces ich produkcji wymaga uycia jakichkolwiek skadnikw tego pochodzenia. Firmy pochodzce z krajw trzeciego wiata nie mog sprzedawa pastwu kubaskiemu artykuw, ktrych skad zawiera wicej ni 10% skadnikw pochodzcych ze Stanw Zjednoczonych, nie zalenie od tego, czy waciciele tych firm s obywatelami kraju eksportujcego, czy nie. Statki przewoce materiay do lub z Kuby nie maj wstpu na obszary portw amerykaskich.

B RZASK

nr 11 / 195

listopad 2008 Prestiowe PEDRO KOURI INSTITUTE OF TROPICAL MEDICINE napotkao si na seri zasadniczych problemw zwizanych z diagnostyk infekcji pocztkowo przenoszonych przez ptactwo wdrowne. Firmy THE US FISHER i SIGMA odmwiy zaopatrzenia Instytutu w inkubator oraz pewne surowce potrzebne do przeprowadzenia bada. Podobnie, pewna amerykaska firma BIOGRAD odmwia sprzeday Kubie sprztu monitorujcego epidemie. Kubaski program przeciwdziaaniu HIV/AIDS zosta utrudniony przez amerykaskie kampanie odmawiajce dostarczenia sprztu diagnozujcego ludzi z wynikiem pozytywnym. Kolejnym aspektem jest wstrzymanie wspdziaania amerykaskich producentw z Kub, co oznaczao, i rodki ochrony rolin i inne suplementy musiay zosta dostarczone z innych rynkw, podnoszc tym samym koszta. Ten sam zakup, ktry odbyby si na terenie Stanw Zjednoczonych pozwoliby zaoszczdzi ok. 750 tysicy dolarw, biorc pod uwag koszty transportu, zlece oraz czas dostarczenia. Przypadki ilustrujce przykady eksterytorialnego charakteru naoonych sankcji: - ze wzgldu na strach przed ukaraniem grzywn, JAPANS HITACH odmwio udzielenia wsparcia w dziedzinie diagnozowania wirusa HIV. - GH (growth hormone hormon wzrostu) przesta by dostpny od szwedzkich koncernw farmaceutycznych w momencie, kiedy to firma staa si wasnoci amerykaskich przedsibiorstw. - Kuba zostaa pozbawiona dostawy strzykawek jednorazowych (ok. 3 milionw, warto ok. 256 tysicy dolarw) dostarczanych poprzez organizacj GAVI (GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINES AND IMMUNIZATION), a potrzebnych do zaszczepiania dzieci. Dostawcy ogosili, e sprzeda strzykawek nie jest moliwa, jeli ich ostatecznym odbiorc jest Kuba. - WHATMAN, brytyjska firma przejta przez amerykask spk, ogosia zakaz sprzeday materiaw Kubie. W dalszej czci raportu wyliczane s konsekwencje blokady Kuby w dziedzinach: edukacji, kultury i transportu. Raport zawiera te informacj o opozycji w samych Stanach Zjednoczonych przeciwko blokadzie, ktra to wspierana jest przez coraz liczniejsz rzesz senatorw i kongresmenw USA. Opozycja ta wynika w decydujcej mierze z fiaska dotychczasowej polityki wobec Kuby i strat jakie USA ponosz w zwizku z jej realizacj. Raport koczy si wezwaniem: Nard kubaski nigdy nie porzuci obrony Rewolucji i bdzie dy do pogbiania swojej niezalenoci i wolnoci. Bdzie to realizowanie niezalenie od wszelkich przeszkd i restrykcji grocych temu procesowi. Raz jeszcze Kuba spoglda z zaufaniem na spoeczno midzynarodow i liczy na jej poparcie w walce o zakoczenie ekonomicznej i finansowej blokady narzuconej przez rzd USA. Tumaczenie Marcin Popiuk

wyniosy ok. 1.2 milionw dolarw. Kubaska fabryka Maquimport zmuszona bya dziaa przez porednikw, aby dokona zakupu sprztu niezbdnego w produkcji ryu, poniesione dodatkowe koszty wyniosy ok. 75.600 dolarw. Zdrowie publiczne Oglny wpyw w sektorze zdrowia publicznego w przecigu ostatnich 12 miesicy (do kwietnia 2008) jest szacowany na kwot ponad 25 milionw dolarw. W okresie tym wyrzdzone zostay szkody zarwno na tle ekonomicznym jak i spoecznym, spowodowane m.in. wprowadzonymi ograniczeniami oraz wycznoci amerykaskich firm farmaceutycznych. Poniej znajduj si przykady obrazujce ww. sytuacj: W przypadku leczenia chirurgicznego dzieci, wymagajcych zastosowania specjalistycznych metod, pojawi si problem z brakiem pewnych niezbdnych do leczenia surowcw. Konieczno ich nabycia, na czsto bardzo odlegych rynkach stanowia dodatkowy koszt rzdu 245 tysicy dolarw, W takiej sytuacji niemoliwoci stao si dostarczanie wszystkich potrzebnych materiaw. Kuba zostaa pozbawiona moliwoci uzyskania specjalistycznych urzdze potrzebnych do przeprowadzania operacji u dzieci na otwartym sercu otrzymujc odmow od BOSTON SCIENTIFIC i AMPLATZER, w konsekwencji znacznie wyduya si lista dzieci oczekujcych na takie operacje. THE NATIONAL CENTRA FOR MEDICAL GENETICS pozbawiona zostaa moliwoci uzyskania sprztu potrzebnego w leczeniu chorb genetycznych, tylko i wycznie dlatego, e firmy produkujce dane materiay byy firmami amerykaskimi. Uniemoliwio to prowadzenie bada naukowych, diagnozowanie chorb dziedzicznych i wiele innych. THE NATIONAL INSTITUTE FOR ENODCRINOLOGY AND METABOLIT DISEASES zmuszony zosta do zakupienia sprztu medycznego, jakim s strzykawki dla diabetykw, na terenach Azji, z powodu uniemoliwienia nabycia surowca na terenach U.S.A, co oczywicie wizao si z dodatkowymi kosztami. Nastpnym przykadem skutkw naoonych ogranicze jest dziedzina ycia spoecznego na terenach Kuby. Dotknita ona zostaa, kiedy to Niemiecka firma SIEMIENS odmwia dalszego naprawiania GAMMA KAMERA wysoko specjalistycznego sprztu uywanego w onkologii oraz sprawdzeniu bada. Firma przyznaa, i wymienne czci byy pochodzenia amerykaskiego. Naukowa wymiana pomidzy Kub, a Stanami Zjednoczonymi zostaa wstrzymana poprzez liczne odmowy udzielania wiz kubaskim specjalistom w dziedzinie medycyny. W okresie tym odmwiono rozpatrzenia ponad 30 wiz uniemoliwiajc naukowcom brania udziau w rnego rodzaju konferencjach, spotkaniach naukowych itp. Podjte zostay rwnie dziaania majce na celu ograniczenie dostpu do materiaw naukowych dokumentacji. Odmwiono Kubie czonkostwa w AMERICAN SOCJETY OF MICROBIOLOGY.

B RZASK

nr 11 / 195

listopad 2008

Komunistyczna Partia Grecji O kryzysie w gospodarce wiatowej


Zjawiska kryzysowe w gospodarce USA i pastw czonkw UE, ktre przejawiy si w formie bankructwa w sektorze finansowym demonstruj anarchiczne zjawiska kapitalistycznego rozwoju. S pochodnymi rozkadu i pasoytnictwa w gospodarce kapitalistycznej spowodowan prywatn i akcyjn wasnoci w skoncentrowanych rodkach produkcji, opart na codziennym kupnie-sprzeday akcji (papierw bez wartoci, obiecujcych przysze zyski) dokonywan za porednictwem bankw, spek ubezpieczeniowych, giedy itp. Zjawiska kryzysowe byy, s i bd nieuniknionym przeznaczeniem wszystkich gospodarek kapitalistycznych. Wskazujc, e kapitalizm nie jest wszechmogcy. adna polityka zarzdzania nie moe uwolni tego systemu od jego wewntrznej zgnilizny, niezalenie od tego czy pastwo wykupuje zobowizania super zaduonych bankw i innych spek czy pozostawia samemu rynkowi ich wsparcie finansowe lub utrat wartoci. Niezalenie od ostatecznej gbokoci i zasigu obecnego kryzysu gospodarczego, zarzdzajcy systemem susznie dr przed niebezpieczestwem, e nie uda si im kontrolowa skutkw, ktre zagraaj ich stabilnoci politycznej. Rosncy wyzysk zatrudnionych oraz presja na samozatrudnionych w celu zwikszenia i akumulacji zyskw, otacza i dawi ca gospodark. Niebezpieczestwo uduszenia si obejmuje take dobrze zarabiajcych pracownikw systemu finansowego oraz klasy redniej, ktrzy w ostatnim okresie powikszali swj dochd za porednictwem obligacji, wymiany kapitau, akcji itp. Oczywicie dotyczy to te zwykych pracownikw najemnych, ktrzy mog masowo traci prac lub swoje mae wkady. Niebezpieczestwo gospodarczej i politycznej destabilizacji dla buruazji jest nadziej dla si robotniczych i ludowych. Najwaniejsze, aby nie straci z oczu jedynej drogi wyjcia. Zjednoczeni powinni zaatakowa rann besti, nie dajc jej czasu na wyleczenie ran i odzyskanie si. Absolutnie niezbdna jest spoeczna wasno skoncentrowanych rodkw produkcji, centralne planowanie produkcji, kontrola robotnicza i spoeczna, stanowica warunek obalenia systemu na poziomie wadzy. Nie mwimy o katastrofie ani nie przesadzamy. Nie stwierdzamy, ze nastpi nowy kryzys podobny do kryzysu z 1929 roku. Jednak zwikszona zdolno buruazji do przejcia od jednej regulacji pastwowej do drugiej w celu ratowania systemu oszukujc siy ludowe, zastawiajc na nich puapk, stracia ju dynamik

prezentowan podczas pierwszych 20 lat po zakoczeniu II wojny wiatowej. Wzywamy do odwrcenia si od celowo wprowadzajcych w bd pogldw o regulacji, racjonalizacji i uczowieczeniu kapitalizmu, ktre demonizuj liberalizm aby go uratowa. Moliwe, e dzi nie s jeszcze uksztatowane wszystkie warunki do obalenia wadzy kapitalistycznej, jednak dzisiejsze warunki zapowiadaj moliwo przyspieszenia rozwoju z korzyci dla narodw. .......... KPG jeszcze raz wzywa do kontrofensywy o: dotacj czynszu dla bezrobotnych i modziey. O nieoprocentowane poyczki dla modych maestw na zakup mieszkania. powstrzymanie licytacji wasnoci pracownikw zwizanych z dugami wynikymi z kredytw mieszkaniowych. Prawo bankw do przejmowania wasnoci i sprzeday na poczet dugw musi by prawnie zniesione. zakaz naliczania rosncego oprocentowania od wszelkich poyczek. zamroenie poyczek podjtych przez pracownikw, ktrzy s obecnie bezrobotni. objcie pastwow opiek programw budownictwa mieszkaniowego opartego na budowie bezpiecznych i tanich mieszka. zasadnicze podniesienie pac z uwzgldnieniem wspczesnych potrzeb ludnoci tak aby paca minimalna wynosia 1400, emerytura 1,150, a zasiek dla wszystkich bezrobotnych 80% pacy minimalnej. Odprawy pienine dla wszystkich zwalnianych. zwikszenie indywidualnej ulgi podatkowej (bez ulgi na dzieci) do 15.000 euro. zniesienie podatku VAT na dobra konsumpcyjne i benzyn oraz opa czyli oglnie od dbr dla gospodarstw domowych. bezpieczne zabezpieczenia socjalne dla wszystkich ograniczajce rabunek ze strony funduszy emerytalnych nie tylko poprzez ramy prawne. KPG wzywa pracownikw najemnych, rolnikw, samozatrudnionych, postpowe ruchy modziey i kobiet: do wsplnej kontrofensywy o podstawowe potrzeby ludowe, do niepopierania partii wspierajcych wspln polityk UE takich jak ND czy PASOK oraz ich sojusznikw, do wspierania KKE, partii gwarantujcej jedyn realn alternatyw ekonomiczn dla ludu. Ateny, 02.10.08 Tumaczenie: L. Cirmirakis

B RZASK

nr 11 / 195

listopad 2008 brak opieki lekarskiej, masowa staa si bezdomno. Zaamaa si pozycja midzynarodowa Rosji. ZSRR kiedy wielkie i cieszce si autorytetem mocarstwo upado, a na jego miejscu powstao 15 niepodlegych pastw, ktre w wikszoci nie byy w stanie funkcjonowa samodzielnie i stay si celem ekspansji imperialistycznej USA, Unii Europejskiej i NATO. Kraje batyckie od 1999 r. weszy w skad NATO a od 2004 r. w skad EU. Toczy si dalsza walka o status republik rodkowo-azjatyckich, o jedno i integralno Rosji, o zagarnicie ich bogactw naturalnych przede wszystkim ropy naftowej i gazu. Obecnie NATO zmierza nie tylko do uzalenienia pastw batyckich, take Gruzji i Ukrainy, o czym dobitnie wiadczy konflikt wojenny w Gruzji, poczynajc od sierpnia 2008 r. W krajach Azji rodkowej znajduj si bazy wojskowe USA, a Rosja cho prbuje odbudowa sw pozycj niezalenego pastwa, nadal znajduje si pod silnym naciskiem USA i NATO, a rzd PutinaMiedwiediewa reprezentuje interesy kompradorskiej buruazji, wielkich oligarchw i mafiosw. Rzd ten i parlamentarne partie nie licz si z interesami rosyjskiego wiata pracy, pogbia si jego wyzysk i uzalenienie od kapitau zagranicznego. Zdecydowana wikszo obywateli cierpi bied, liczne grupy goduj, ekonomici alarmuj, dowodzc, e rocznie liczba ludnoci Rosji zmniejsza si od 0,5 do 1mln ludzi. Oligarchia niepewna sytuacji w Rosji i bdc na usugach wielkiego zagranicznego kapitau masowo wywozi kapita za granic. Oblicza si, e dotyczy to kapitau rzdu do 1 bln dol. USA. Sytuacj t egzemplifikuje oligarcha W.Abramowicz, ktry ostatnio zakupi paac w poudniowej Francji za 500 mln dol., a take zamwi jacht kosztujcy 300 mln dol. Inni s wacicielami luksusowych nieruchomoci na francuskiej riwierze, na Cyprze, olbrzymie kapitay zainwestowane zostay na londyskiej giedzie. Wszystko to dokumentuje pasoytniczej i antynarodowy model konsumpcji i grabiey wasnego narodu rosyjskich oligarchw i kompradorw. Oto niektre tylko przykady rozwierania si noyc midzy bogactwem a bied w Rosji. Narastaj sprzecznoci, wzrasta niezadowolenie i rzd jedynie mistyfikuje demokracj, jej wartoci i procedury, w rzeczywistoci w Rosji narastaj tendencje autorytarno-dyktatorskie, realn wadz sprawuje kompleks administracyjno-policyjnowojskowy, a Putin i Miedwiediew to showmeni polityczni na wzr amerykaski. Jeszcze gorsza sytuacja wystpuje w republikach rodkowo-azjatyckich, gdzie odrodziy si struktury klanowo-plemienne a reimy dla podtrzymania swych dyktatur podpieraj si instytucjami i autorytetem religijnym. W tej sytuacji ludzie pracy w coraz wikszym stopniu z szacunkiem wspominaj dawny ustrj radziecki, powstay partie i organizacje spoeczne, ktre programowo nawizuj do wielkiego dziedzictwa i dorobku socjalistycznego i d do odbudowy ustroju radzieckiego. Wielk si przycigajc jest Chiska Republika Ludowa, ktra niezwykle dynamicznie rozwija si gospodarczo i skutecznie rozwizuje problemy socjalne i gospodarcze ludu chiskiego. Wielu Chiczykw pracuje na terenie Dalekiego Wschodu a take rozwijaj si wsplne interesy, co umoliwia zrozumienie chiskiego fenomenu. Cho wielka

Kryzys gospodarczy wiata kapitalistycznego widziany z Ameryki


Midzynarodowa Konferencja w Toronto
W poowie padziernika (10-14 X 2008 r. ) odbya si Midzynarodowa Konferencja Naukowa w Toronto w Kanadzie, zorganizowana przez zwizki zawodowe tego kraju w porozumieniu z liderami ruchu zwizkowego wielu pastw wiata, gwnie z USA, Kanady, Ameryki aciskiej (Chile), Indii, Afryki, Turcji, Europy, take krajw dawnego Zwizku Radzieckiego, w tym Rosji i krajw Europy rodkowo-Wschodniej. W Konferencji wzio udzia ponad 100 uczestnikw licznych postpowych organizacji zawodowych i spoecznych, w tym przedstawiciele wiata naukowego (eksperci) oraz dziaacze (liderzy) ruchu zwizkowego. Niestety wrd przybyych zabrako wielu bojownikw o prawa czowieka i pracownika z licznych pastw wiata ze wzgldu na odmow wizy kanadyjskiej. Gwnym organizatorem Konferencji by Przewodniczcy i redaktor naczelny miesicznika Northstar Compass Michael Lucas - Chairman of the Executive Committee of the International Council for Friendship and Solidarity with Soviet People. Niektrzy mog zgosi wtpliwoci, czy istnieje jeszcze lud radziecki w sytuacji, kiedy Zwizek Radziecki rozwizany zosta przez prezydenta Rosji Jelcyna i prezydentw Ukrainy i Biaorusi na spotkaniu w Puszczy Biaowieskiej w grudniu 1991. Akr ten nigdy nie potwierdzony zosta przez referenda w tych pastwach, a inne pastwa d. ZSRR take nie potwierdziy go. Jednoczenie wskazuje si, e mimo rozbicia ustrojowopolitycznego dawnego ZSRR nadal istnieje nard (lud) radziecki, jako wsplnota ideowo-socjologiczna, spajana wartociami i zasadami czerpicymi z zasad ustrojowych wadzy radzieckiej. Nie przekreliy go granice nowych pastwa take sprzecznoci zrodzone przez powstae na gruzach ZSRR pastwa kapitalistyczne. Konferencja bya planowana od dawna a jej gwnym tematem bya sytuacja wiata pracy w krajach d. ZSRR i Europy rodkowo-Wschodniej po upadku "realnego socjalizmu, skutki transformacji ustrojowej dla zwizkw zawodowych i moliwoci obrony interesw pracowniczych i szerzej ekonomicznych i socjalnych robotnikw i innych ludzi pracy nie tylko w tych krajach, take w innych rejonach wiata. Kryzys w Rosji Referenci z Rosji Dr W. Czeczencew i M. Donczewa przedstawili obszerne materiay dokumentujce i analizujce radykalne pogorszenie si warunkw ycia i pracy robotnikw i innych ludzi pracy w Rosji i krajach dawnego ZSRR. Upady liczne gazie przemysu, tysice zakadw pracy, rozwizane zostay kochozy, przerwane zostay wizi gospodarcze, handlowe i kooperacyjne midzy krajami b. ZSRR. Doprowadzio to do zaamania si gospodarek oraz do znacznego spadku poziomu ycia. Powstao masowe bezrobocie, obliczane na wiele dziesitkw milionw, ktre jest przez reimy skrywane za pomoc manipulacji statystycznych, nastpi chroniczny

B RZASK

nr 11 / 195

listopad 2008 ekonomicznej wasnych krajw. Manik Mukherjee Sekretarz Generalny Socjalistycznego Centrum Jednoci Indii (SUIC) i Przewodniczcy Midzynarodowego Antyimperialistycznego Komitetu Koordynacyjnego Solidarnoci Ludowej przedstawi niektre niezwykle zoone kwestie sprzecznoci klasowych, socjalnych i etnicznych w Indiach. Jest to kraj o ludnoci dobrze powyej 1 mld, postkolonialny, kiedy przez ponad 200 lat bezwzgldnie wyzyskiwany przez kolonizatorw z Imperium Brytyjskiego i ktry cho od 1947 r. niepodlegy, to znajdujcy si w zalenoci neokolonialnej od wielkich mocarstw kapitalistycznych. Ostatnio Indie odnotowuj duy rozwj gospodarczy, lecz zyski dzielone s midzy wielkie midzynarodowe korporacje i usugow indyjsk buruazj kompradorsk. Indie cigle nie mog si upora z tradycyjn i chroniczn bied, masow ndz, ktra nadal obejmuje ponad 300 mln biedakw. W Indiach umacnia si klasowy ruch zwizkowy, socjalistyczny i komunistyczny, a w licznych stanach Indii partie komunistyczne s w parlamentach i rzdz lub wsprzdz stanami, np. w Bengalu zachodnim (ponad 80 mln mieszkacw), w Kerala i innych. Na pograniczu indyjsko-chiskim w himalajskim Nepalu od lat prowadzona bya walka partyzancka przeciwko znienawidzonemu feudalnemu reimowi, w ostatnich miesicach w wyborach parlamentarnych zwyciya tam partia komunistyczna-maoistowska, ktra wykorzystaa chisk drog rewolucji ludowodemokratycznej, antyimperialistycznej i prosocjalistycznej. W tym grskim kraju liczcym ponad 26 mln obywateli obalona zostaa monarchia, a paace krlewskie zamieniono na muzea i uniwersytety. Przez kraj przechodzi wielkie rewolucyjne wrzenie, burzone s stare zacofane porzdki a lud pracujcy (gwnie chopstwo) podnis gow i ustanawia ustrj sprawiedliwoci spoecznej, ktry gwarantuje mu wolno, zniesienie wyzysku i perspektyw lepszego jutra. Jest to nowy etap rewolucji socjalistycznej w tym rejonie wiata. W Indiach pogbia si sprzeczno klasowa i nasila si walka klasowa midzy kapitaem a prac. Strajki i demonstracje uliczne obejmuj dziesitki i setki tysice ludzi. Robotnicy i uciskani chopi coraz odwaniej domagaj si nalenych im praw spoeczno-ekonomicznych, ktre nabrzmiewaj treciami politycznymi. Wraz z upadkiem ZSRR i wsplnoty pastw socjalistycznych przed 20 laty pogorszyy si warunki midzynarodowe walki proletariatu indyjskiego z kapitaem i jego midzynarodowymi i indyjskimi orodkami, ale obecnie sytuacja poprawia si, ronie solidarno midzynarodowa, ponownie wzmacniaj si siy socjalizmu, antykapitalizmu i antyimperializmu. Do tych wtkw nawizali przedstawiciele wiata pracy z Ameryki aciskiej, take z Afryki. Eduardo Artes z Chile przedstawi sytuacj w swoim kraju, a take w Wenezueli, Boliwii i Brazylii, wskaza na niezwyk zoono sytuacji gospodarczej, socjalnej i midzynarodowej tego kontynentu. Mimo potnego nacisku wojskowego, gospodarczego (embargo) i presji midzynarodowej imperializmu USA, nie udao mu si zadawi i zniszczy bohaterskiej i

rosyjska buruazja nienawidzi chiskiego socjalizmu i rozpala antychiskie stereotypy i uprzedzenia, to nard rosyjski coraz bardziej dostrzega, e prawdziwe rozwizanie problemw narodowych Rosji moe nastpi ze strategicznym sojuszem midzy Rosj a ludowymi Chinami. Idea ta toruje sobie drog w zwikszeniu znaczenia Szanghajskiej Organizacji Wsppracy, obejmujcej Rosj, Chiny, republiki rodkowoazjatyckie, a take Mongoli, a w roli obserwatorw uczestnicz Iran, Afganistan, przymierzaj si Indie. Jest to nowa sytuacja midzynarodowa, ktra zwiksza kooperacj midzy tymi pastwami nie tylko w dziedzinie gospodarczej, take politycznej i wojskowej. Obecny kryzys finansowogospodarczy przyspieszy zapewne nowe formy wsppracy midzy tymi krajami i mona sdzi, e stanie si przesank bardziej skutecznej obrony interesw tych pastw przed zagroeniami ze strony USA i NATO. Sytuacja w Europie rodkowo-wschodniej Podobne procesy cho w innej skali i w innych warunkach kulturowo-geograficznych wystpiy w krajach Europy rodkowo-wschodniej, ktre po upadku "realnego socjalizmu" wczone zostay do Unii Europejskiej i NATO. Na te kwestie zwrcili uwag referenci z Polski (prof. Z. Wiktor) z Czeskiej Republiki (prof. M.Svoboda i Dr J.Minar) i Jugosawii (F.Trampus). Nastpia totalna prywatyzacja sektora uspoecznionego, jednoczenie upady liczne gazie przemysowe i zakady pracy, co pocigno olbrzymie bezrobocie i radykalny spadek poziomu ycia ludzi pracy. Tylko 10-15% obywateli czuj si beneficjentami transformacji ustrojowej. Wikszo yje poniej poziomu biologicznego, socjalnego i subiektywnie czuje si gorzej w sytuacji szalejcego rynku, reklamy i pasoytniczych wzorw kapitalistycznej konsumpcji. Zaamay si dotychczasowe systemy wartoci, nastpi proces gbokiej alienacji pastwa narodowego, liczne pastwa weszy do Unii Europejskiej, ktra przyspiesza procesy integracyjne, I burzc dane struktury ustrojowe i narodowo-pastwowe, a w to miejsce wchodz instytucje i struktury europejskie, np. likwidacja granic, zalki superpastwa europejskiego w postaci obywatelstwa unijnego, wsplnej waluty euro, Centralnego Banku Europejskiego, systemu Schengen, zalkw eurokorpusw jako wsplnej siy wojskowej. Wszystko to przyspiesza integracj w Unii, ale jej regiony nie rozwijaj si rwnomiernie, szczeglnie trudna jest sytuacja biednych krajw Europy rodkowo-Wschodniej, np. Polski, Rumunii, Bugarii, ktre maj "szanse sta si pkoloni rosncych w si Niemiec jako orodka kierowniczego Unii Europejskiej. Aktualnie na te negatywne zjawiska nakada si kryzys finansowy ju nie tylko w USA, ale take w najwikszych orodkach finansjery europejskiej w Londynie, Frankfurcie, Berlinie, Paryu i ktry jest zapowiedzi gbokiego kryzysu gospodarczego, a wic spadku produkcji i rosncego bezrobocia. Kryzys a kraje tzw. trzeciego wiata W ten nurt dyskusji wczyli si przedstawiciele zwizkw zawodowych i organizacji krajw rozwijajcych si, np. Indii, Senegalu, Turcji, Ameryki aciskiej (Chile), Filipin, ktrzy przedstawiali wyniki pogbionej analizy spoeczno-

B RZASK

nr 11 / 195

listopad 2008 sia, ktra zmienia dotychczasowy ukad si midzynarodowych i hegemoni mocarstw neokolonialnych. Jest to mianowicie aktywno gospodarcza i pomoc finansowa dla krajw Afryki ze strony Chiskiej Republiki Ludowej, ktrej pomoc i przykad staj si bardzo atrakcyjnym wzorem do naladowania w programie ich rozwoju. Mona sdzi, e obecno i aktywno ChRL na tym kontynencie ulegnie zwikszeniu w nastpstwie pogbiajcego si kryzysu gospodarczego USA i czoowych pastw kapitalistycznych. Kryzys w pastwach imperialistycznych Kryzys najbardziej obj metropolie wiata kapitalistycznego, wrd nich takie pastwa imperialistyczne jak USA, Kanad, Wielk Brytani, Niemcy, Francj, Wochy, szerzej pastwa Unii Europejskiej. W wyniku upadku "realnego socjalizmu imperializm i wielki kapita poczuy si jak wielki wiatowy hegemon a USA ogosiy si policjantem "nowego wiatowego porzdku. ZSRR i dawne kraje socjalistyczne w Europie stay si upem koncernw i celem militarnej ekspansji NATO, co uatwio kapitaowi czciowo rozadowa wasne sprzecznoci i osiga wielkie zyski pochodzce z eksploatacji nowych obszarw i zasobw taniej siy roboczej. Jednoczenie imperializm poczu si na tyle niezagroony i bezkarny, ze zacz prowadzi wojny w Iraku w 1991 i w 2003 r., przeciwko Jugosawii w 1999 r. i w Afganistanie poczynajc od 2001 r., ktra nadal trwa i si rozwija. Obecnie na celowniku Pentagonu znajduje si Gruzja (w szczeglnoci Abchazja i Osetia Poudniowa), Iran, a take przygotowywane s inne cele. Wszystko to niezwykle zaostrzyo stosunki midzynarodowe i przyczynio si do zwikszenia wyzysku take wasnego proletariatu. Likwidowane s lub obcina si w tych krajach liczne programy socjalne, np. w USA i Kanadzie tzw. social security, w Niemczech uchwalone zostay ograniczenia socjalno-ekonomiczne w ramach tzw. reform HARTZ, ktre s radykalnym zaciskaniem pasa dla niemieckiego wiata pracy, likwidacji instytucji pastwa opiekuczego (welfare state). Wzmaga si niebezpieczny wycig zbroje i rosn zagroenia wojny, bdce instrumentem militaryzacji gospodarki i wojskowego nacisku w kierunku ograniczania nie tylko praw socjalnych i pracowniczych, take wolnoci obywatelskich i politycznych. Kryzys w USA i Kanadzie - mwi dr Adelard Paquin z Quebecu w Kanadzie - znajduje wyraz nie tylko w gbokiej recesji finansowo-gospodarczej, jest to kryzys moralnoci, tradycyjnych wartoci liberalnych Ameryki i narastania niezwykle gbokich sprzecznoci socjalno-klasowych, etnicznych a nawet narodowych, ktre powoduj, e w tych krajach (jednak bardziej w USA ni w Kanadzie) mona mwi nie o gettach ale o wyspach a nawet kontynentach biedy i ndzy, ktra rozbija jedno spoeczestwa amerykaskiego i czyni te grupy bardzo podatne na terroryzm, wewntrzn destrukcj, anarchi, a take powstaj warunki do odnowienia antagonizmu klasowego i rozgorzenia walki klasowej. Nadchodzcy kryzys ustrukturyzuje nowe sprzecznoci i mona sdzi, e zmieni si ukad si klasowych, zwikszy si polaryzacja socjalna, wyksztac si nowe organizacje spoeczne i polityczne,

socjalistycznej Kuby. Jej heroiczna walka i przykad s drogowskazem dla uciskanych narodw Ameryki aciskiej, ktre wspieraj jak mog Kub. Aktualnie Kuba wysza z duych trudnoci spowodowanych upadkiem ZSRR i wsplnoty socjalistycznej, uruchomia niektre mechanizmy socjalistycznej gospodarki rynkowej i obronia socjalizm. Kuba jednak w dalszym cigu stoi w obliczu wielkich problemw, zwizanych z odchodzeniem generacji wielkich rewolucjonistw na czele z Fidelem Castro. Obecnie trwa tam proces wymiany kadr i ich odmodzenia, ktre maj zapewni utrzymanie i dalszy rozwj socjalizmu. W Chile po krwawej dyktaturze Pinocheta ustabilizowaa si liberalna demokracja a w ostatnich wyborach prezydentem wybrano crk dawnego ministra w rzdzie S.Allende, obalonego VI 1973 r. przez gen. Pinocheta. Rosn w si partie i osobistoci ycia politycznego, ktre promuj program odnowy narodowej na bazie niezalenoci od USA, demokratycznej rewolucji, a take socjalizmu i komunizmu. Umacniaj si zwizki zawodowe, wprowadzane s postpowe reformy w ustawodawstwie pracy. Jest to wiateko w tunelu po mrokach dyktatury i rzdw junty wojskowej. W innych krajach, jak np. w Wenezueli, zwyciy rzd Hugona Chaveza, ktry ogranicza wpywy korporacji amerykaskich i kapitau zagranicznego, przeprowadza nacjonalizacj bogactw narodowych, z ropy naftowej i przemysu naftowego, take innych gazi. Prezydent H.Chavez deklaruje si jako zwolennik i ucze F.Castro i czsto siga do rewolucyjnych wzorw i rozwiza kubaskich. Uwaa, e przyszo Wenezueli powinna by kontynuacj rewolucji antyimperialistycznej, ludowodemokratycznej i w kierunku prosocjalistycznym. Ameryka aciska, a szczeglnie Wenezuela stanowi twardy orzech do zgryzienia dla USA. Obecnie take nasila si walka o przyszo Boliwii, Peru, swojej drogi poszukuje wielka Brazylia, a w Paragwaju zwyciy w walce o prezydentur biskup o orientacji teologii wyzwolenia i wyznajcy rewolucj boliwariask. W Nikaragui w Ameryce rodkowej do wadzy ponownie doszli w demokratycznych wyborach postpowi i rewolucyjni sandinici. Wszystko to jest symptomem pogbiajcego si kryzysu amerykaskiej dominacji w Ameryce aciskiej, ktry ma ju nie tylko charakter gospodarczy, ale take polityczny, co znajduje wyraz w uwalnianiu si tych krajw od rnych form zalenoci od USA. Najtrudniejsza pod tym wzgldem jest sytuacja w Afryce, gdzie neokolonializm szczeglnie mocno usadowi si w tzw. czarne j Afryce. Mamy tam do czynienia nie tylko z zalenoci gospodarcz i finansow, do niektrych z tych pastw, gdzie zagroone s rzdy zalenych od kapitau reimw wysyane s interwencyjne oddziay wojskowe, np. francuskie do Czadu, Republiki rodkowo-afrykaskiej, ma miejsce interwencja w Sudanie, Kongu i w innych rejonach Afryki. Unia Europejska przygotowuje tzw. eurokorpusy, ktre maj by gotowe w cigu 48 godzin do natychmiastowej interwencji m. in. w krajach czarnej Afryki. Kwestie te poruszane byy m.in. przez Fallou Gueye z Senegalu (aktualnie przebywajcego w USA), ktry jednoczenie przypomnia, e pojawia si w Afryce nowa

B RZASK

nr 11 / 195

listopad 2008 nowe programy pomocy spoecznej. Jest to trudne zadanie, bo kasa pastwowa jest pusta, o radykalnym ograniczeniu zbroje nie ma co mwi, a gwne kierunki polityki zagranicznej pozostan te same, by moe USA wycofaj sw armi z Iraku, co zreszt ju zapowiedzieli republikanie. Demokraci s dobrym gwarantem realizacji dotychczasowej polityki w przysowiowych "biaych rkawiczkach" i przy wykorzystaniu socjalnego frazesu. Obama jako przedstawiciel czarnej mniejszoci amerykaskiej reprezentuje jej najbogatsz cz, murzysk buruazj ktra nie dy do likwidacji obecnego ustroju, lecz do jego zreformowania w taki sposb, by wyeliminowa istniejce jeszcze przesdy i stereotypy rasowe i etniczne. Dotychczas przedstawiciele tej mniejszoci penili funkcje generaa-szefa sztabu jak Collin Powel, ktry by take krtko sekretarzem stanu w pierwszej administracji prezydenta Georga W.Busha oraz p. Condoleezza Rice - obecna sekretarz stanu drugiej administracji G.W.Busha, wczeniej pojawiali si take kandydaci na wiceprezydentw - Murzyni, ale obecnie realne szanse na wybr na prezydenta ma Murzyn (a waciwie mulat) Barak Obama. Jego kandydatura, a jeszcze wicej wybr na prezydenta bd swoistym trzsieniem ziemi w USA i oznacza bdzie now er w historii tej instytucji i osb j sprawujcych od ponad 200 lat. Bez wtpienia czarnemu prezydentowi bdzie atwiej dogada si i pacyfikowa niezadowolenie najbardziej upoledzonych i dotknitych kryzysem grup ludnoci murzyskiej, latyno-amerykaskiej i innych upoledzonych mniejszoci, do ktrych ma wiksz szans trafi argumentacja i posta wasnego czarnego prezydenta. Wydaje si, e ta kalkulacja wielkiego kapitau jest bardzo uzasadniona. Przyczyny kryzysu Obecny kryzys finansowy jest spowodowany gbokimi sprzecznociami - gospodarki kapitalistycznej. Mimo podejmowanych rnych rodkw zaradczych jest potwierdzeniem cyklicznoci rozwojowych kapitalizmu. Zatacza coraz szersze krgi. Obejmuje nie tylko USA, take Europ i inne czci wiata, co jest konsekwencj globalizacji gospodarki kapitalistycznej. Bezporednie rda amerykaskiego kryzysu tkwi w katastrofalnych wojnach prowadzonych przez imperializm USA - w Iraku od 2003 r. (wydatki ponad 1 bln dol.), w Afganistanie (1 bln dol.) rozdty budet Pentagonu, ktry tylko w 2008 r. pochon ok. 600 mld dol. I ma tendencj wzrostow, pasoytniczy system gospodarczy (rozdte kredyty) i ycie nad stan nie tylko wielkiej buruazji, take warstw niszych, co zapewniao przez duszy czas pokj klasowy w USA. Na to nakada si gigantyczna emisja pustego pienidza i obligacji, na ktre nie ma pokrycia nie tylko w zocie (od dawna), ale take w towarach, produkcji i usugach. Ameryka staa si krajem bez wasnego przemysu (poza zbrojeniowym i strategicznym) i yje z grabiey innych narodw dziki hegemonicznej pozycji dolara w rozliczeniach midzynarodowych i uzalenienia gospodarczego i militarno-politycznego tych krajw. Polityka ta doprowadzia do gigantycznego zaduenia zagranicznego i wewntrznego Stanw liczonego w wielu

ktre bardziej skutecznie broni bd interesw amerykaskiego wiata pracy. W USA mamy po 2001 r. do czynienia ze znaczcym ograniczeniem praw obywatelskich, ronie ingerencja policji (w tym politycznej) w yciu spoecznym, wrd obywateli narasta poczucie zagroenia tradycyjnych wolnoci obywatelskich, narasta kontrola administracji nad obywatelami, kontrola korespondencji, masowe s podsuchy telefoniczne i inne, coraz bardziej ograniczana jest wolno prasy, a rodki masowej informacji s pod cakowit kontrol wielkiego kapitau. Rutyn s kontrole i inwigilacje postpowych organizacji spoecznych i liderw zwizkowych. Wszystko to odbywa si pod hasem walki z terroryzmem i obrony zagroonej rzekomo demokracji, a w rzeczywistoci oznacza wzrost ruchw, partii i tendencji faszystowskich, rasistowskich, antykomunistycznych. Mona sdzi, e reakcyjne orodki amerykaskie bd dyy do wykorzystania kryzysu dla obarczenia odpowiedzialnoci ruchu zwizkowego, rnych nurtw postpowych, trzeba si take liczy z nawrotem maccartyzmu. Kryzys a wybory prezydenckie w USA Przedstawiciele amerykaskiego wiata pracy, a gwnie Ray i Rose O'Light, George Gruenthal, Dr Angelo D'Angelo) wskazywali na konieczno budowania w USA szerokiego ludowego frontu oporu przez wiat pracy, ktry powinien obj zwizki zawodowe, postpowe organizacje i osobistoci ycia spoecznego. Front ten powinien przezwyciy dotychczasowe ograniczenia i podziay organizacyjne ludzi pracy. Jego gwnym zadaniem byoby opracowanie nowej strategii i taktyki walki z wielkim kapitaem i jego gwnymi ekspozyturami partyjnopolitycznymi, jakimi s partia republikanw i partia demokratw. S to partie stojce na usugach tego kapitau i obojtnie ktra z nich zwyciy w listopadowych wyborach, demokraci z Barakiem Obam na czele czy republikanina na czele z Mc Cainem, sytuacja zasadniczo nie ulegnie zmianie. Wybory prezydenckie w USA zawsze byy wielkim politycznym show, chodzio gwnie o zdobycie przez partie i kandydatw poparcia wielkiego kapitau. Obecnie kandydaci konkuruj w pozyskaniu kolejnych setek milionw dolarw na kampani wyborcz, co jest kolejnym gwodziem do trumny amerykaskiego mitu o pucybucie, ktry moe zosta nie tylko milionerem, take prezydentem kraju, ale obecnie sytuacja doprowadzona zostaa wrcz do absurdu. Zwycistwo republikanw i Mc Caina oznacza kontynuacj rzdw neokonserwatywnych k wielkiej amerykaskiej buruazji, ktra posuguje si terrorem i wojnami dla utrzymania swej pozycji. W stosunkach wewntrznych to kontynuacja polityki wyzysku i mnoenia krociowych zyskw, co doprowadzio do gigantycznego kryzysu finansowego. Dzi ta polityka jest znienawidzona przez przecitnego Amerykanina, ktry czuje si zagroony i da jej zmiany. Zwycistwo demokratw i B.Obamy, ktrzy s bardziej zorientowani socjalnie w swej propagandzie, ale take s rzecznikami wielkiego kapitau, pocignie za sob pewne ograniczenia w kursie likwidacji zdobyczy social security, by moe zwiksz si wydatki socjalne na rne stare i

B RZASK

nr 11 / 195

listopad 2008 zainteresowaniem przyja referat prof. Z. Wiktora pt. Chiny na drodze socjalistycznej modernizacji. W referacie zwrcono uwag na gigantyczne wyniki wzrostu gospodarczego w Chinach w ostatnich 30 latach. W ChRL skumuloway si wielkie sprzecznoci klasowe, regionalne, midzy miastem a wsi a wiatowy imperializm nigdy nie zrezygnowa z planw uzalenienia Pastwa rodka, jednak KPCh, rzd chiski przeciwstawia si polityce hegemonii i sprawuje kontrol nad kapitalizmem pastwowym w Chinach. Cho rozwj Chin jest olbrzymi, co sytuuje ju obecnie ich gospodark na poziomie USA i Unii Europejskiej, to jednak ze wzgldu na du liczb ludnoci dochd per capita jest znacznie niszy ni w tych krajach. Z tego powodu Chiny potrzebuj jeszcze wielu dziesicioleci, eby pod tym wzgldem przybliy si do krajw wysoko rozwinitych. Do 2020 r. planici chiscy przewiduj. zakoczenie industrializacji a do 2050 - zakoczenie budowy okresu przejciowego, jednak decydujce znaczenie bd miay lata 2010-2020, co bdzie si wizao ze zmian ukadu si w skali globalnej. Co si tyczy kryzysu gospodarczego, to Chiny s obok Japonii gwnym partnerem i wierzycielem gospodarki amerykaskiej. Maj 1,8 bln dol. USA, utrzymuj wielk wymian handlow ze Stanami, przy bardzo korzystnym bilansie handlowym, w duszym cigu d do zwikszenia obrotw handlowych i inwestycji najbardziej przodujcych technologicznie firm amerykaskich. Z tych powodw Chinom zaley na szybkim spacyfikowaniu kryzysu finansowego w USA, na co ju wyday od 200 do 300 mld dol. Jednoczenie wprowadziy ograniczenia majce na celu zneutralizowanie negatywnych skutkw kryzysu na wasny system finansowo-gospodarczy. Kryzys kapitalizmu jako przesanka nowych socjalistycznych rewolucji W tej sytuacji mona si spodziewa, e rozwj, gbia i konsekwencje kryzysu, ktrego skutki s jeszcze trudne do przewidzenia i objcia w caoci, nie wiadomo np. ile lat bdzie trwa, doprowadz do zasadniczej zmiany ukadu si gospodarczych na wiecie. Od lat sabnie pozycja ekonomiczno-finansowa USA, obecnie daj one ok. 21% produktu wiatowego i charakteryzuje je tendencja spadkowa, ronie udzia UE, Japonii, Indii, Brazylii,Chin. Ostatnio miaa miejsce rewolucja socjalistyczna w Nepalu, gdzie zwyciya partia marksistowsko-maoistowska. wiat kapitalistyczny ponownie trzeszczy w posadach. Mona si spodziewa, e wpynie to take na now dynamik ruchu komunistycznego. Oto gwne treci przedstawionych referatw, dyskusji i refleksji teoretyczno-politycznych na Midzynarodowej Konferencji w Kanadzie. Kryzys gospodarczy i finansowym, przedstawiany jako horror i katastrofa, dla naukowego socjalizmu jest potwierdzeniem normalnego cyklicznego zaamania gospodarki kapitalistycznej, z ktrego ma szanse wyoni si nowa socjalistyczna rewolucja. Toronto, Wrocaw, padziernik 2008 r. Zbigniew Wiktor

bilionach dolarw, wielokrotnie przewyszajcego produkt krajowy. Obecnie ta polityka si zaamaa. Raty nie s spacane, wierzyciele uciekaj od dolara, trzeba emitowa nowe obligacje, bo budet jest pusty, banki ogaszaj upado, gieda nie tylko w Nowym Jorku przeywa nowe trzsienie ziemi. Rzd USA (sekretarz finansw Paulson i prezydent G.W.Bush) przygotowa plan ratowania finansw, ktry wstpnie kosztuje podatnikw 700 mld dol., a ekonomici obliczaj, e kryzys jest tak gboki, e wymaga 5-6 razy wicej, a wic 3,5-4 bln dol, przy czym nie ma pewnoci czy te zastrzyki ustabilizuj gied. Kryzys finansowy przekada si na stan produkcji, nie ma kredytw, spada wytwrczo, ronie bezrobocie itd. Odpowiednie dziaania na sum ponad 100 mld dol. i euro podjy take rzdy pastw europejskich, co dowodzi tezy o wiatowym charakterze obecnego kryzysu. Skutki kryzysu dla wiata kapitalistycznego W tej sytuacji na pocztku XXI wieku wiat stoi w obliczu potnego kryzysu ju nie tylko finansowego, take gospodarczego, ktry nie pozostanie bez wpywu na sytuacj ekonomiczn i socjaln wiata pracy nie tylko w metropoliach kapitalizmu, ale take na innych kontynentach. Wielki kapita przerzuca koszty kryzysu i wychodzenia z niego na barki ludzi pracy i na narody uzalenione. wiadcz o tym gigantyczne transfery pienidzy publicznych na konta prywatne bankierw i wielkich udziaowcw korporacji. Wszystko to odbywa si przy redukcji programw socjalnych i kolejnym przykrcaniu ruby, ktre skutkuj drastycznym wzrostem cen i spadkiem poziomu ycia pracownikw. Mona spodziewa si duszego spadku koniunktury gospodarczej, dalszych licznych plajt najsabszych podmiotw gospodarczych, znacznie wzronie bezrobocie. Na tym tle bd pogbia si nierwnoci spoeczne a w licznych rejonach wiata wystpi zjawiska destabilizacji nie tylko ekonomicznej, take spoeczno-politycznej. W zwizku z tym rzdy pastw kapitalistycznych i orodki midzynarodowego kapitau wobec wzrastajcego oporu mas pracujcych bd ucieka si do zwikszenia wyzysku i represji, co bdzie pociga wzrost tendencji faszystowskich i metod znanych z dyktatur faszystowskich. W tej sytuacji uczestnicy Konferencji zwrcili si z apelem do wiata pracy na wszystkich kontynentach do zwarcia szeregw, budowania jednoci organizacyjnej. oraz koniecznoci przezwycienia dotychczasowego rozbicia ruchu zwizkowego, robotniczego, socjalistycznego i komunistycznego. Proletariat i inni ludzie pracy powinni przezwyciy saboci organizacyjne i ideowo-polityczne, ktre wystpiy w ostatnich latach i ktre przyczyniy si do upadku byych pastw socjalistycznych w ZSRR i Europie, co przyczynio si do zasadniczego osabienia si pracy w walce z kapitaem. Kryzys a Chiny Zwrcono uwag na to, e imperializm nie jest wszechmocny i nie by w stanie zniszczy maej, bohaterskiej i socjalistycznej Kuby, KRLD, Wietnamu, Chiskiej Republiki Ludowej. Konferencja z

B RZASK

nr 11 / 195

listopad 2008 zepchnita w obszar biedy, bezrobocia, emigracji zarobkowej oraz braku szans na lepsze ycie. Zdecydowanie przeciwstawiamy si angaowania naszego kraju w wojny neokolonialne, w Iraku i Afganistanie w imi amerykaskich interesw, oraz w instalowaniu na polskiej ziemi, elementw amerykaskich pociskw przechwytujcych, ktre maj chroni bezpieczestwa Stanw Zjednoczonych, a Polsk naraa na bezporednie uderzenie. Od czasw transformacji ustrojowej w Polsce, kolejne rzdy w zderzeniu z problematyk spoeczn, stosuj ucieczk do przodu rzucajc protestujcym co, co choby chwilowo wstrzymao pocig. Serwuje si wwczas proces czonkw Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, z gen. Wojciechem Jaruzelskim, na czele, a ostatnio projekt uchway sejmowej, autorstwa posa PO Chlebowskiego o odebraniu czci emerytury funkcjonariuszom sub specjalnych z czasw PRL. Na marginesie tej propozycji warto przypomnie, i w latach, 1918/1919 kiedy powstawao pastwo polskie, to do armii, jak i sub specjalnych zostali powoani Polacy, ktrzy suyli w armiach zaborczych. Nie przeszkadzao to wczesnym wadzom sub w armiach pastw zaborczych, zaliczy do okresu wysugi emerytalnej, w tym Jzefowi Pisudskiemu, ktry zosta powoany na Naczelnika Pastwa oraz Naczelnego Wodza, a wedug zapiskw szefa austriackiego wywiadu gen. Ronga, mia by tajnym wsppracownikiem tego wywiadu. My milczca wikszo powinnimy wreszcie przemwi, przedstawiajc nasze sprawy w obronie wyzyskiwanych oraz wykluczonym przez kapitalizm ludzi. Karta Narodw Zjednoczonych uznaje przyrodzon godno, a take rwne nie zbywalne prawa wszystkich czonkw wsplnoty ludzkiej za podstaw wolnoci, sprawiedliwoci i pokoju na wiecie, a Midzynarodowy Pakt praw Gospodarczych, Spoecznych oraz Kulturalnych stwierdza, i idea wolnej istoty ludzkiej moe by osignity tylko wwczas, kiedy zostan stworzone warunki zapewniajce kademu korzystanie z praw gospodarczych, spoecznych i kulturalnych, kulturalnych take spraw obywatelskich i politycznych. Owiadczmy, i te prawa fundamentalne, uniwersalne wartoci oraz prawa czowieka zostay w Polsce pogwacone. Obowizkiem lewicy jest stan w ich obronie. W programie KPL powinno si znale: Praca dla kadego. 35-godzinny tydzie pracy z zachowaniem dotychczas osiganej pracy, likwidacja bezrobocia; Godziwa paca za uczciw prac. Minimalna paca na poziomie 68% redniej krajowej; Zwolnienie emerytw i rencistw z podatku dochodowego od osb fizycznych; Weryfikacja prywatyzacji. Denacjonalizacja majtku sprywatyzowanego z naruszeniem prawa oraz ukaranie winnych; wieckie pastwo; Potanienie pastwa, likwidacja powiatw. Dwustopniowy podzia administracyjny.

Wystpienie tow. Jzefa achuta na II Kongresie Porozumienia Lewicy


4.10.2008. Szanowni Zebrani! W imieniu Komunistycznej Partii Polski, mam zaszczyt ustosunkowa si do przedstawionych w referacie, problemw zwizanych z aktualn sytuacj w naszym kraju. Jestemy ludmi wspczesnej lewicy. Wywodzimy si z rnych jej nurtw oraz rodowisk, jednak cz nas uniwersalne wartoci i troska o losy kraju i jego obywateli. Lewicowo dla nas to uznanie prawa kadego czowieka do godnego ycia, a take zapewnienia kademu rwnych szans, prymat pracy nad kapitaem. Procesy spoeczne, ekonomiczne oraz technologiczne, jakie niesie przyszo musz by humanizowane oraz suy zaspokajaniu potrzeb czowieka. Chcemy pastwa wieckiego, mdrze opiekuczego i sprawiedliwego, likwidujcego bied, bezrobocie, a take wykluczenie spoeczne, aktywnego sferze gospodarki. Partia nasza zdecydowanie sprzeciwia si postpujcemu rozwarstwieniu spoeczestwa polskiego w tym degradacji ludzi pracy najemnej Oddajc hod tym wszystkim, ktrzy w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dokonali odbudowy i rozbudowy zniszczonego kraju przez wojn, a take tym, ktrzy tego kraju bronili, a teraz proponuje si im odebrania czci emerytury. Obserwujemy dzisiaj naszym kraju dziwne zjawiska, w ocenie bohaterw narodowych: jeden, ktry zaegna moliwo powstania interwencji pastw Ukadu Warszawskiego, kiedy przywdcy Solidarnoci nawoywali to targania po zbach, siedzi na awie oskaronych, natomiast drugi, skaczc przez pot do Stoczni Gdaskiej, tworzc Solidarno, jak sam si chepi obali komunizm, ktrego w Polsce nie byo, obchodzi uroczycie na Zamku Krlewskim 25-lecie przyznania mu Nobla oraz 65 lecie urodzin, a stocznie znalazy si na skraju bankructwa, w tym perspektywy przez wielu stoczniowcw utraty pracy, co nie przeszkadza im, aby podczas manifestacji wznosi okrzyki precz z komun. Sprzeciwiamy si lansowaniu ideologii atwego zdobywania pienidzy, czsto nie etycznymi, oraz kryminalnymi metodami. Rozwj gospodarczy musi tworzy nowe miejsca pracy oraz podnosi poziom ycia spoeczestwa, likwidowa zjawiska niedoywionych dzieci. Zdecydowanie opowiadamy si za ide pastwa socjalnego zapewniajcego realizacj solidaryzmu spoecznego oraz zrwnowaonego rozwoju spoecznogospodarczego. Chcemy naprawy Polski, o przywrcenia poczucia penej godnoci, ludzi pracy. Wieloletni brak waciwej reprezentacji interesw ludzi pracy tak w parlamencie, jak rwnie w innych organach wadzy, w wyniku, czego doprowadzono do nieskrpowanej realizacji skrajnie liberalnych reform, zawaszczenia pastwa oraz upartyjnienia jego struktur. Zdecydowana wikszo spoeczestwa zostaa

B RZASK

nr 11 / 195

listopad 2008 byli zasuonymi patriotami i umiejtnymi dowdcami wojska polskiego. Wiedzieli, e wojna z Rosj nie da zwycistwa a powstanie jest przedsiwziciem szkodliwym i usiowali si temu przeciwstawi. O tych faktach historycznych powinnimy wiedzie i wyciga wnioski. Niestety nie byo to jedyne powstanie w XIX wieku zakoczone klsk i pogorszeniem si bytu spoecznopolitycznego. W Krlestwie Kongresowym po Powstaniu Listopadowym jego konstytucja zostaa zniesiona sejm, niezaleny rzd i samodzielne wojsko przestay istnie. Zapanowa ucisk policyjny. Literatura i prasa podlegay ostrej cenzurze. Jednak Krlestwo istniao nadal jako odrbny twr polityczny. Administracja zachowaa polski charakter i posugiwaa si jzykiem polskim jako urzdowym. Szkoy byy nadal polskie, podobnie jak sdownictwo i prawo. Tylko spoeczne organizacje i towarzystwa byy skrpowane lub zlikwidowane. Chopw obowizywaa nadal paszczyzna. W Warszawie w 1834 r. car Mikoaj zbudowa Cytadel potn twierdz i wizienie dla Polakw. Centrum polityczne po Powstaniu Listopadowym znajdowao si w Paryu. Tam przeniosy si siy dowdcze wojska polskiego. Doczyy do tej emigracji m.in. osoby, ktre w Powstaniu udziau nie bray ale wnet stay si symbolami polskoci: Mickiewicz, Chopin, Sowacki, Krasiski, Norwid. Bya to tzw. wielka emigracja. Wpyw tego centrum politycznego by ogromny i sprawi, e cigle podejmowane byy powstacze prby. 23 stycznia 1863 r. wybucho nastpne powstanie znowu przeciwko Rosji. W literaturze, malarstwie, poezji, historiografii pokazuje si je jako pikn wojn z czci ale i ze smutkiem. Polacy wezwani do walki z zaborc powstali do niej nie tylko w zaborze rosyjskim ale przybyli te z zaboru austriackiego i pruskiego. Powstanie ogarno ludno polsk i litewsk. Mimo bohaterskie postawy Polakw zryw ten skazany by od samego pocztku na klsk. Ostatni potyczk stoczy oddzia Jzefa Hauke-Bossaka 30 kwietnia 1864 r. Rzd Narodowy zmienia si kilkakrotnie. Ostatnim szefem powstania by Romuald Traugutt od 17.10.1863 do 11.04.1864 r. Po upadku powstania zosta on wraz z czterema najbliszymi wsppracownikami stracony na warszawskiej cytadeli. Traugutt sta si jedn z wielkich postaci naszej historii. Politycznie Powstanie Styczniowe byo po prostu dziaaniem na yczenie najwikszego wroga Polski Prus, ktre za wszelk cen nie chciay dopuci do dalszego zblienia Rosji z Francj i do odbudowy autonomii Krlestwa Polskiego. W 1859 roku Francja zawara bowiem tajny ukad z Rosj, dziki czemu moga przeprowadzi akcj zmierzajc do zjednoczenia Krlestwa Woch (ktre nastpio w 1961 roku) i - przy okazji do wczenia do swych ziem Nicei i Sabaudii. Przy poparciu Rosji dla tych dziaa sprzeciw wobec nich Austrii i Prus nie odnis adnego skutku. Dalsze zblienie do Francji wymagao od Rosji zelenia ucisku narodowego wobec Polakw na terenie zaboru rosyjskiego gdy sprawa Polski we Francji bya stale ywa jeszcze od czasu wojen napoleoskich. Car Aleksander II, w tajnej naradzie z Napoleonem III, w 1862 r. wyrazi nawet

Skutki powsta niepodlegociowych


W tym roku przypada 90-ta rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, ktre jako jedyne zakoczyo si zwycistwem odzyskano znaczn cz ziem polskich z pierwszego i drugiego zaboru pruskiego. By to autentyczny zryw patriotyczny nie spowodowany obcymi wpywami ani w ich interesie. Zarwno w II jak i w III Rzeczypospolitej rocznice Powstania Wielkopolskiego mijay prawie niezauwaalnie. Wadze Pastwowe, szkoy, wikszo mediw traktoway je rutynowo, bez wnikania w jego donioso dla Polski. Znaczco, z estym wymienienia si natomiast Powstanie Listopadowe i Powstanie Styczniowe, chocia zakoczyy si one klskami i oddaleniem perspektywy niepodlegoci na dalsze dziesiciolecia. O Powstaniu Listopadowym zwyko si pisa pozytywnie. Historycy polscy przewanie pomijali i pomijaj podstawowe jego przyczyny i skutki. Krlestwo Polskie cho nie byo niepodlege to posiadao spor autonomi. Byo konstytucyjnie poczone z Cesarstwem Rosyjskim, ale posiadao wasn armi, zasobny skarb, rzd i parlament oraz administracj. Istotn przyczyn Powstania Listopadowego bya rewolucja wybucha we Francji w lipcu 1830 r oraz antyholenderskie powstanie w Belgii zakoczone utworzeniem probrytyjskiego Krlestwa Belgii. Rewolucja we Francji obalia konserwatywnego krla Karola X i wprowadzia na tron Ludwika Filipa. Mikoaj car Rosji powzi zamiar przywrcenia obalonego monarchy za pomc wojsk rosyjskich i polskich. W interesie francuskiej rewolucji, ktrej napdem bya tamtejsza masoneria, byo spowodowanie dywersji w Krlestwie Polskim w celu powstrzymania rosyjsko-polskiej interwencji. W Belgii za organizatorami nowej armii stali si przedstawiciele polskiej emigracji dawni oficerowie wojska Krlestwa Polskiego (z gen. Skrzyneckim na czele). Zwizki polskiej szlachty i inteligencji z francuskimi i belgijskimi grupami spiskowymi doprowadziy do decyzji o wybuchu powstania, ktre wybucho w synn noc listopadow w Szkole Podchorych w Warszawie. Za spiskiem modziey sta spisek starszego pokolenia czcy si w tajne koa Towarzystwa Patriotycznego z J. Lelewelem na czele. Wybuch Powstania Listopadowego zwizany by z sytuacj midzynarodow i nie dyktoway go adne radykalne denia niepodlegociowe. Wynikao ono z poparcia ruchw rewolucyjnych w Europie Zachodniej przez cz wczesnych polskich elit politycznych. Doprowadzio do wielkiego przelewu krwi, nieszcz, deportacji i utraty pastwowoci, utrzymujcej si pod nazw Krlestwa Polskiego. Na og organizatorom spisku i Powstania nie mona odmwi dobrych chci i ideowoci. Ale spiskowcy nocy listopadowej nie zdobyli si na to, by w jakimkolwiek sensownym kierunku poprowadzi wszczli rozruch, a potem umyli od tego rce. Prosili tylko innych, by wypili nawaone przez nich piwo, a gdy ci odmwili, niektrych z nich na miejscu zabijano. Spotkao to gen.: Haukego, Trbickiego, Siemitkowskiego, Nowickiego i Stanisawa Potockiego. Wszyscy pozabijani

B RZASK

nr 11 / 195

listopad 2008 Na pozytywn ocen zasuguj te Powstania lskie. Nie zakoczyy si one militarnym zwycistwem ale pozwoliy na osignicie wielu celw politycznych na obszarze Grnego lska. Dziki III Powstaniu lskiemu zrewidowano niekorzystny dla Polski wynik plebiscytu grnolskiego z 1920, ktry przyznawa jej zaledwie powiat pszczyski, rybnicki i cz katowickiego i tarnogrskiego. Przyczyniy si do decyzji Ligi Narodw z 12 padziernika 1921, na mocy ktrej Polsce przypado 29% obszaru plebiscytowego z 46% jego zaludnienia. Na tym obszarze znalaza si te wikszo przemysu grnolskiego co miao strategiczne znaczenie dla kraju. Podczas powsta na zachodnich terenach Polski, po raz kolejny cz polskich elit politycznych i wojskowych wykazaa si indolencj a nawet dziaaniem antypolskim. Gwn win za popenienie tych bdw ponosi komendant J. Pisudski. Na apele powstacw wielkopolskich o wsparcie wojskowe Pisudski nie zareagowa. Pozosta on wierny umowie z Niemcami i nie angaowa si w walki przeciwko nim. W swej negatywnej postawie wobec powsta posun si nawet do tego, i nakaza cofnicie oddziaw polskich i ochotnikw idcych z okolic Wocawka na odsiecz powstacom wielkopolskim. Historia polskich zryww niepodlegociowych jest duga i zoona. Pokazuje jednak, e w wikszoci przypadkw brak zmysu politycznego, umiejtnoci chodnej politycznej kalkulacji i zdrowego rozsdku powodoway, i nard wdawa si w spektakularne, krwawe przedsiwzicia powstacze prowadzce zwykle do pogorszenia bytu polityczno-spoecznego narodu. Dzi jednak martwi fakt, i Polacy gwnie za spraw mediw lubuj si w czczeniu narodowych klsk nie pokazujc rwnoczenie prawdziwych ich przyczyn i ignorujc oraz bagatelizujc prawdziwe nasze triumfy i chway. Powstania Listopadowe i Styczniowe pokazuj jak pozwalalimy na wypychanie naszej ojczyzny na niekorzystne drogi. Dziao si tak i dzieje wynika to z bdw powtarzanych przez kolejne pokolenia, ktre stay si czci tradycji narodowej, zyskay ideologi uzasadnienie, przyobleky si w aureol specyfiki narodowej. Kady nard, a zwaszcza nasz, w swojej historii ma jakie uporczywie powtarzane bdy, na ktre zgoda osabia racjonalistyczn odporno organizmu narodowego, zwiksza podatno na kad bzdur. Z naszej historii mona si take dowiedzie, e w najgroniejszych momentach nie brak byo ludzi - dziaaczy pakujcych si do elit reprezentujcych nard o dononym gosie i maej wyobrani, a przede wszystkim pozbawionych poczucia odpowiedzialnoci za wasny nard. Przy omawianiu tego tematu warto przypomnie czytelnikom czym jest patriotyzm i internacjonalizm. Ot patriotyzm i internacjonalizm (poczucie wizi i wiadomo wspzalenoci narodw) s nierozdzielne. Przypomnia o tym w swoich publikacjach Zbigniew Zauski nasz pisarz i onierz I Armii Wojska Polskiego walczcy na Wale Pomorskim, zapomniany nawet przez tzw. Lewic polsk, nieznany wspczesnemu pokoleniu Polakw. Pokolenia ksztacone na wasnym dowiadczeniu przekonuj si zapewne, i waciwe rozmieszczenie interesu wasnego

ch nadania Krlestwu Polskiemu niepodlegoci, ale tylko z bratem Cara Wielkim Ksiciem Konstantym Mikoajewiczem, jako krlem Polski. O planach tych dowiedzia si Otto von Bismarck premier Prus, ktrego zwolennicy (czsto pochodzenia niemieckiego) piastowali wysokie funkcje na carskim dworze, w administracji, wojsku i policji. Kierunek nowej polityki cara wobec Francji musia zaniepokoi Prusy, zwaszcza w obawie przed perspektyw utraty ziem polskich zajtych w czasie rozbiorw wesp z Austri. Plany cara Aleksandra wobec Polski nie mogy si niestety zici - w 1863 r. wybucho Powstanie Styczniowe. Du win za ten wybuch ponosi hrabia Aleksander Wielopolski, ktry cho sam sprzeciwia si jakimkolwiek zrywom niepodlegociowym to jednak do takowego przyczyni si poprzez przymusow brank Polakw do armii carskiej. Spotgowao to niezadowolenie polskiego spoeczestwa i w konsekwencji doprowadzio do wybuchu powstania. Jednak dominujc rol w wywoaniu Powstania Styczniowego odegray koa emigracyjne pochonite jeszcze od lat trzydziestych antyrosyjska ideologi powstacz. Emigracja ta permanentnie wysyaa swoich emisariuszy do zaboru rosyjskiego, ktrzy nastpnie nawoywali do powstania. W owej sytuacji Prusy byy niewtpliwie zainteresowane jego przyspieszeniem liczc przez to na zmian kursu polityki zagranicznej caratu z profrancuskiej na pro-prusk. Rachuby te powiody si Prusom nadzwyczajnie. Niezwocznie po wybuchu Powstania Styczniowego, 8 lutego 1963, Prusy zawary z Rosj Konwencj Alvenslebena, na mocy ktrej zobowizyway si usunie do pomocy wojskowej w tumieniu tego powstania. Bismarck w swoim pamitniku napisa o tym: Konwencja Alvenslebena bya udanym posuniciem na szachownicy, ktre rozstrzygno parti toczc si wewntrz rosyjskiego gabinetu pomidzy wpywem kierunku antypolskiego monarchicznego a wpywem kierunku polonizujcego panslawistycznego. Nadzieje na ryche odbudowanie pastwa polskiego oddalone zostay na dalsze 50 lat. Przez ten czas postpowaa rusyfikacja naszych rubiey wschodnich i germanizacja ziem zachodnich. Dziki takiej taktyce do 1871 roku, Bismarck przeprowadzi trzy due zwyciskie wojny zaczepne (z Dani, Austro-Wgrami i Francj), co doprowadzio do zjednoczenia Niemiec pod kierownictwem Prus. Powstanie Styczniowe, podobnie jak Listopadowe, przynioso same negatywne skutki. Jedynym w peni udanym zrywem powstaczym Polakw by Powstanie Wielkopolskie. Wybucho ono 27.12.1918 roku w Poznaniu i trwao a do lutego 1919 roku. Z jednej strony, tam gdzie Polacy dysponowali przewag usunicie wadz niemieckich odbyo si bez wikszych star, z drugiej za w okolicach takich miast jak Chodzie, Nako czy Inowrocaw miay miejsce cikie walki. Dziki zwyciskiemu powstaniu doszo do wyzwolenia Wielkopolski i przekazanie jej pod kontrol Naczelnej Rady Ludowej. Pomogo to przesdzi los regionu podczas negocjacji pokojowych w Wersalu w 1919.

B RZASK

nr 11 / 195

listopad 2008

zbiorowiska czy organizmu narodowego wrd innych narodw nie jest spraw atw. Caa historia ludzkoci pena jest braku tej wspzalenoci. Dobitnym tego przykadem jest historia najnowsza nasycona wojn wiatow, a po niej wieloma wojnami lokalnymi wywoanymi przez pastwa mocarstwa walczce nawet o hegemoni nad wiatem kosztem maych pastw i narodw w poszukiwaniu u nich bogactw naturalnych i taniej siy roboczej. Brak poczucia wizi i wspzalenoci narodowych prowadzi zawsze do dziaa niemoralnych takiego pastwa czy zbiorowoci, stacza je do agresji, szowinizmu rasowego i religijnego, nietolerancji i w kocu do dziaa imperialnych w skali wiatowej, czego jestemy wiatkami nawet jako Polska w nich uczestniczymy wbrew wikszoci naszego zbiorowiska narodu. Elity powojennej wadzy nie potrafiy na dusz met skorzysta z tych nauk. Wyrosy bowiem z chaosu ideowego i wiatopogldowego i nawisu historycznego. W wikszoci nard sam sobie jest temu winien poniewa dopuci znw do wadzy dziaaczy o dononym gosie, pieniaczy o maej wyobrani i poczuciu odpowiedzialnoci. Jak si okazuje, bliszych tym, ktrzy ju nami ludmi pracy - rzdzili, za sanacji w okresie midzywojennym oraz w minionym okresie bdw i wypacze Polski Ludowej i (zwaszcza!) obecnej, tzw. wolnej Najjaniejszej Rzeczypospolitej. Elity te dorway si do wadzy po 1989 roku oszukujc ludzi pracy najemnej sl naszego Narodu. Mdry Polak po szkodzie mwi przysowie. Wielu z nas, jak mae kocita, przeciera oczka w poczuciu bezsilnoci widzc, e prawie wszystko, co Polacy zbudowali znalazo si w rkach kapitau midzynarodowego i co za tym idzie praktycznie utracili oni niepodlego staa si ona iluzoryczna. Znowu w zbyt duej wierze w nabyt ideologi zawierzono obcym tym razem amerykaskiemu imperializmowi i jego satelitom. Po obaleniu PRL-u za jego pienidze i na jego danie; po 19 latach tej wadzy pozostalimy na ich asce. Zostay pozory niepodlegoci. My ludzie pracy najemnej yjemy pod dyktatur midzynarodowego kapitau. Demokracja suy tylko kapitalistom. U wielu narodw i ich pastw w drugim tysicleciu pozostaa jednak i rozkwita idea socjalizmu, ktr wskaza ludzkoci Karol Marx i Fryderyk Engels, a rozpocz wciela w ycie Wodzimierz Lenin na obszarach carskiej Rosji. Wszystkie postpowe siy narodw powinny uczy si na wasnych bdach i pokazywa ludziom pracy najemnej najszybsz drog do budowy zrbw socjalizmu walczy o socjalizm mdry, arliwy i otwarty na wszystko nowe, co przynosi ycie, o socjalizm nieustannego, dynamicznego postpu, przemian czowieka jego ekonomicznych i spoecznych warunkw ycia, mnocego szczcie jednostki i spoeczestwa. Socjalizm powinien przynie czowiekowi wiadomo, e ycie jego nie mija nadaremnie pisa Zbigniew Zauski. Pragnienie takie mamy w naszej podwiadomoci! Trzeba tylko wybra waciw drog Drog do wolnoci jak zacytowa swoj ksik Zbigniew Zauski. Ppk Stefan Wachowiak

DZIE WETERANA LWP w 65. rocznic bitwy pod Lenino


Ju tradycyjnie w dniu 12 padziernika br. wojewdzkie zwizkowe obchody Dnia Weterana LWP w 65. rocznic bitwy pod Lenino, odbyy si w Uniejowicach k/Zotoryi. Przybyo z terenu Dolnego lska ponad stu czonkw Zwizku, wrocawskiego Klubu Weteranw i Sympatykw Lewicy oraz przedstawiciele Zwizku Inwalidw Wojennych RP, Zwizku Byych onierzy Zawodowych i Oficerw Rezerwy WP. Gospodarz Muzeum LWP i Pamitek po Armii Radzieckiej im. pk Ludwika POLASKIEGO oraz prezes ZP Z LWP w Zotoryi sier. Micha SABADACH serdecznie przywita licznie przybyych kombatantw, a zwaszcza kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari pk Jana KARWACISKIEGO prezesa Klubu Kawalerw OWVM we Wrocawiu oraz goci w osobach: ppk rez. mgr Krzysztofa MAJERA wiceprezesa Zarzdu Gwnego, prezesa Zarzdu Dolnolskiego Z LWP,

Kombatanci z Wabrzycha
ppk in. Woodimira JABOCZNIKOWA - dyrektora departamentu w Min. Obrony Ukrainy, pk mgr Wojciecha OLENDERKA - prezesa Zarzdu Okrgowego ZIW RP we Wrocawiu, mgr Jzefa PAWLAKA i mgr Wadysawa RAKA - byych posw, kpt. Stanisawa KOWALCZYKA - prezesa ZM LOK w Legnicy, mgr in. Stanisawa GRZYBA - wjta gminy Zagrodno, mjr mgr Tadeusza SMOLISKIEGO prezesa Zarzdu Rejonowego ZBZ i ORWP w Jeleniej Grze, ppk mgr in. Mariana MASIUKIEWICZA prezesa Koa ZBZ i ORWP przy 3 Bazie Lotniczej we Wrocawiu, ppk dypl. Mariana GORZDA sekretarza Klubu Weteranw Lewicy we Wrocawiu. Po okolicznociowych wystpieniach prezesa ppk Krzysztofa MAJERA i dyrektora ppk Wadimira, pk Jan KARWACISKI wrczy medale Za Zasugi dla Obronnoci Kraju: zoty por. Wadysawowi STAWISKIEMU, srebrne - por. Jerzemu HERMANOWI i kpr. Jzefowi MAJOSOWI, brzowy - szer. Franciszkowi PUNDYKOWI, a kpt. Zdzisawowi GRACZYKOWI zoty honorowy Krzy Stowarzyszenia Kawalerw Krzya Grunwaldu. Kol. Tadeusza BLUMKA odznaczy pk Wojciech OLENDEREK krzyem pamitkowym 60. lecia PO Suba Polsce, a ppk Krzysztof MAJER wrczy kilkunastu aktywistom medal pamitkowy XV-lecia ZLWP, w tym twrcy muzeum sier. Michaowi SABADACHOWI i sier. Ryszardowi KEMPIAKOWI, ktry wasnym sumptem wykona pikn tablic kamienn na postument pomnika

B RZASK

nr 11 / 195

listopad 2008 t prawd yw. Tym acuchem ziemskie kolisko przepasa jak narzeczon. Kto tak y, temu sdzono zakrzepn w ogromnym bysku. Temu by jak Gwiazda Polarna dla idcych w oddali gdzie. Temu by jak czasza ofiarna. Temu sia pododajne ziarna i o takim piewaj pie. Dla komunistw celem w yciu jest stworzenie nowego, sprawiedliwego wiata, w ktrym nie bdzie ju biedy, godu, wojen ani wyzysku. Gdzie postp w nauce bdzie zachodzi rwnoczenie z postpem w etyce. Ta nadzieja, stara jak ludzko, zawsze dodawaa nam si. Nadzieja, e Gdy min lata i nas nie bdzie, co z nas zostanie w owym rozpdzie. Co z nas zostanie, co nie przeminie. W murach, w piosence, w myli i w czynie jak gosiy sowa piosenki Warszawski dzie. Jestemy maym przebyskiem wiadomoci w niezmierzonym Wszechwiecie. W kocu zganiemy, ale do tego czasu moemy czyni nasze ycie piknym i wartociowym, jednoczenie uszczliwiajc innych. Faust z dramatu Goethego pod koniec ycia mwi: I wtedy mgbym rzec: trwaj chwilo! O chwilo, jeste pikn. Czyny dni moich czas przesil, u wrt wiecznoci klkn. W przeczuciu szczcia, w radosnym zachwycie stanem oto dzi na ycia szczycie. I to si liczy: wiadomo ladw, ktre pozostawilimy po sobie i ktre nas przetrwaj. W chwilach najwikszego blu, gdy wspominamy tych, ktrzy odeszli, warto wspomnie sowa Jerzego Litwiniuka wypowiedziane w wierszu Cios: Nie zdoa ode odci mierci elazna bariera. Kto by walczc ludzkoci, Ten w ludziach nie umiera. PIOTR BIEO

generaa Karola WIERCZEWSKIEGO. Prezes kpt. Stanisaw KOWALCZYK odznaczy dziesiciu naszych aktywistw brzow odznak Zasuony Dziaacz LOK. Cz oficjaln spotkania zakoczyo ju tradycyjnie zoenie wiecw i wizanek kwiatw przez kombatantw pod pomnikami dowdcw LWP - marszaka Konstantego ROKOSSOWSKIEGO i generaa broni Karola WIERCZEWSKIEGO. Przedstawiciele Komunistycznej Partii Polski Marcin ADAM i Krzysztof KAUCZ sprzedawali ostatni numer Brzasku. Kolejne godziny, korzystajc ze sonecznej pogody, spdzono na wspomnieniach i rozmowach w sadzie Sabadachowa. Weterani licznie ruszyli w tany na polowej estradzie, zachcani wietnymi wystpami zespou muzycznego por. Zbigniewa MYSIORA /weterana WOP/. Wsplnie te piewano piosenki wojenne i wojskowe. Rozmawiajc z naszym gociem z Ukrainy dowiedziaem si, e suy podobnie jak ja w Wojskach Radiotechnicznych Si Powietrznych, a na stanowisko dyrektorskie trafi z rezerwy. Warto te podkreli, e uczestnikiem uroczystoci by nasz najstarszy kombatant 95-letni por. Jan HUL z Jawora. Zadowoleni z przebiegu imprezy weterani LWP umwili si ju na kolejne spotkanie w Uniejowicach z okazji Dnia Zwycistwa 10 maja 2009 r. ppk rez. mgr Krzysztof MAJER Wiceprezes Z LWP d/s koordynacji dziaalnoci w terenie Prezes Zarzdu Dolnolskiego im. 2 Armii WP

LISTOPADOWA ZADUMA
Co napisa w dniu, gdy nasze myli kieruj si w stron tych, ktrzy odeszli? Czy mona w inny ni religijny sposb spojrze na tak zwane sprawy ostateczne? Naleymy do gatunku Homo sapiens i jak kady organizm rodzimy si skazani na mier. Tymczasem egzystujemy, wchodzimy w relacje ze wiatem i spoeczestwem. Przeywamy ca gam emocji i poznajemy wszystkie barwy ycia. A gdy przychodzi nasz czas, przestajemy istnie. Niemono wyobraenia sobie nieistnienia popychaa ludzi od niepamitnych czasw ku religiom, bo daj one nadziej na pewn cigo midzy tym a tamtym wiatem. Pozornie zaspokajaj potrzeb bezpieczestwa. Ale nawet to nie uwalnia wyznawcw od lku. Co zatem ma pomyle ateista? Jak y i cieszy si yciem majc wiadomo, e pewnego dnia wszystko to przeminie, wraz z ustaniem naszych czynnoci yciowych? Nie jest to atwe. Ale nie jest to niemoliwe. Mamy nadziej, e swoimi dziaaniami zapiszemy si pozytywnie w pamici innych ludzi, e podejmiemy pikne i wielkie dzieo, za co bd nam wdziczni. Najlepiej wyrazi to Wadysaw Broniewski w wierszu Pie o yciu i mierci gen. Karola wierczewskiego-Waltera: Nie o kadym piewaj pie, nie kademu stawiaj pomnik. Pieni nieraz historia przekreli, pomniki zburz potomni. Trzeba wyku swj acuch lat, kady rok hartowane ogniwo. Trzeba nie go w trudzie przez wiat, ycie pikne,

Teksty publikowane wyraaj opinie autorw i nie zawsze s zgodne z pogldami redakcji. Redakcja nie zwraca materiaw nie zamwionych, zastrzega sobie prawo do redagowania nadesanych tekstw i nadawania im tytuw. Artykuy i inne materiay w formie elektronicznej mona przesya na adres e-mail: brzask@o2.pl Korespondencj prosimy przesya tylko na adres: Komunistyczna Partia Polski Skr. Poczt. 154 41-300 Dbrowa Grnicza Redaguje kolegium: Beata Karo, Krzysztof Szwej redaktor naczelny. Opat za Brzask naley wpaca poprzez konto bankowe partii z dopiskiem Za Brzask NUMER KONTA KPP PKO BP S.A. Oddz. I Dbrowa Grnicza 28 1020 2498 0000 8202 0183 3995