Vous êtes sur la page 1sur 16

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJW, CZCIE SI !

BRZASK
PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI
Kwiecie 2009 ISSN 1429-8279 NR 04/200

PIERWSZY MAJA

dzie walki i protestu pracowniczego

Tegoroczny 1 maja przypada w bardzo wanym dla wiata pracy momencie. Kryzys kapitalizmu pogbia si i wkrtce moe osign dawno niespotykane rozmiary i przypomina ten z koca lat 20 zeszego wieku. Kapitalici i bdce na ich usugach wadze pokazuj, e ich pomysem na wyjcie z sytuacji jest przerzucenie kosztw kryzysu na spoeczestwo. Polski rzd chce sign do kieszeni podatnikw, aby ratowa komercyjne banki oraz przedsibiorcw. Wadze chc rwnie gwarantowa kredyty mieszkaniowe, co oznacza dopacanie do komercyjnego budownictwa zamiast wspierania budowy tanich mieszka. Kryzys jest take pretekstem do kolejnych atakw na wiat pracy. Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan chce aby prawo pracy byo znowelizowane tak, aby moliwe byo zawieszanie ukadw zbiorowych a nawet wypacanie ograniczonych wynagrodze. Wszystko oczywicie w imi walki z kryzysem i wsppracy pracownikw z kapitalistami. Od wiata pracy elity oczekuj dzi zrozumienia dla problemw ekonomicznych, co w rzeczywistoci oznacza biern zgod na rosncy wyzysk. Usuni biurokraci z najwikszych central zwizkowych utrzymujcy si ze skadek czonkowskich pracownikw wtruj im wykazujc si odpowiedzialnoci i umiarkowaniem. Paradoksalnie godz si przy tym na zniesienie tzw. ustawy kominowej ograniczajcej wynagrodzenia menaderw w spkach z udziaem Skarbu Pastwa. Wida wic, e elity, pomimo kryzysu nie zamierzaj oszczdza na swoich pensjach. Tym bardziej czas powiedzie: NIE BDZIEMY PACI ZA WASZ KRYZYS!!! Musimy wsplnie wystpi przeciwko staemu pogarszaniu si warunkw pracy, amaniu Kodeksu Pracy, przepisw BHP oraz pacy nie zapewniajcej nawet minimum socjalnego. Przeciwko zmuszaniu pracujcych do pracy w nadgodzinach, czsto bez umowy o prac oraz bez wypacania im nalenego wynagrodzenia oraz nieuzasadnionemu obnianiu pensji. Redakcja

BRZASK Historia nadal aktualna

04/200

Kwiecie 2009
troszczc si jedynie o to, aby przecign si nawzajem. Jest wic rzecz zupenie naturaln, e ilo wytworzona moe nie odpowiada potrzebom rynku. A ta moliwo jest szczeglnie wielka, gdy olbrzymi rynek raptownie rozszerza si na nowe, niezbadane i olbrzymie terytoria. Tak wanie byo wtedy, gdy rozpoczyna si niedawno przebyty przez nas "rozkwit" przemysu. Kapitalici caej Europy wycignli apy ku zaludnionej przez setki milionw czci wiata, ku Azji, w ktrej dotychczas tylko Indie oraz niewielka cz kresw byy cile sprzgnite z rynkiem wiatowym. Kolej Zakaspijska pocza "odkrywa" dla kapitau Azj rodkow. "Wielka Kolej Syberyjska" (wielka nie tylko przez sw dugo, lecz rwnie przez bezgraniczn grabie pienidzy skarbowych przez jej budowniczych oraz przez bezgraniczne wyzyskiwanie pracujcych przy jej budowie robotnikw) odkrywaa Sybir, Japonia pocza przeksztaca si w nard przemysowy i podja prb przebicia wyomu w murze chiskim, odsaniajc tak akomy ks, za ktry od razu uchwycili si zbami kapitalici Anglii, Niemiec, Francji, Rosji, a nawet Woch. Budowa olbrzymich kolei elaznych, rozszerzenie si rynku wiatowego oraz wzrost handlu wszystko to spowodowao nieoczekiwane oywienie przemysu, wzrost nowych przedsibiorstw, szalon pogo za rynkiem zbytu, pogo za zyskiem, zakadanie nowych towarzystw, wcignicie do produkcji mnstwa nowych kapitaw, na ktre zoyy si czciowo rwnie niewielkie oszczdnoci drobnych kapitalistw. Nic dziwnego, e ta szalona wiatowa pogo za nowymi nieznanymi rynkami doprowadzia do potnego krachu. Aby mie jasne wyobraenie o tej pogoni, trzeba wzi pod uwag, jakie olbrzymy bray w niej udzia. Gdy mwi si: "poszczeglne przedsibiorstwa", "pojedynczy kapitalici", to czsto zapomina si, e w istocie rzeczy te okrelenia s niecise. W istocie rzeczy zjawiskiem poszczeglnym i pojedynczym zostao tylko przywaszczanie zysku, lecz samo wytwarzanie stao si spoeczne. Olbrzymie krachy tylko dlatego stay si moliwe i nieuchronne, e pod wadz szajki bogaczy dcych jedynie do zysku znalazy si potne spoeczne siy wytwrcze. Wyjanimy to na przykadzie z przemysu rosyjskiego. W ostatnim czasie kryzys ogarn rwnie dziedzin ropy naftowej. A w tym przemyle rej wodz takie na przykad przedsibiorstwa, jak "Towarzystwo Produkcji Naftowej Er. Nobel". W 1899 r. towarzystwo sprzedao 163 mln pud. produktw naftowych na sum 53,5 min rb., a w r. 1900 ju 192 min pud. na sum 72 min rb. W cigu jednego roku nastpio zwikszenie produkcji tylko w jednym przedsibiorstwie o 18,5 mln rb. Tego rodzaju "jedno przedsibiorstwo" opiera si na poczonej pracy dziesitkw i setek tysicy robotnikw zatrudnionych przy wydobywaniu ropy naftowej, jej przerbce oraz jej transporcie rurocigami, kolejami,

Lenin o kryzysie
Oto ju niemal dwa lata jak trwa kryzys handlowoprzemysowy. I jak wida, wci si rozrasta ogarniajc nowe gazie przemysu, rozprzestrzenia si na nowe rejony, zaostrza si wskutek nowych krachw bankowych. Nasze pismo, poczynajc od grudnia ubiegego roku, w kadym numerze podkrelao w ten czy inny sposb rozwj kryzysu i jego zgubne oddziaywanie. Czas postawi oglne zagadnienie przyczyn i znaczenia tego zjawiska. Dla Rosji jest ono stosunkowo nowe, jak nowy jest i cay nasz kapitalizm. Natomiast w starych krajach kapitalistycznych, tzn. w takich krajach, w ktrych wikszo produktw wytwarza si na sprzeda, w ktrych wikszo robotnikw nie posiada ani ziemi, ani narzdzi pracy i sprzedaje sw si robocz wynajmujc si do cudzych gospodarstw, wynajmujc si posiadaczom wadajcym ziemi, fabrykami, maszynami itd. w krajach kapitalistycznych kryzys jest zjawiskiem starym, powtarzajcym si od czasu do czasu, jak atak chronicznej choroby. Tote kryzysy mona przepowiada i gdy w Rosji rozpocz si ze szczegln szybkoci rozwija kapitalizm w literaturze socjaldemokratycznej przepowiedziano rwnie obecny kryzys. W broszurze: "Zadania socjaldemokratw rosyjskich", napisanej w kocu 1897 r., byo powiedziane: "w chwili obecnej przeywamy widocznie ten okres cyklu kapitalistycznego (ruchu okrnego, w ktrym powtarzaj si te same wydarzenia, podobnie jak powtarza si zima i lato), gdy przemys kwitnie, handel wawo rozwija si, fabryki pracuj ca par i jak grzyby po deszczu wyrastaj niezliczone nowe zakady przemysowe, nowe przedsibiorstwa, towarzystwa akcyjne, urzdzenia kolejowe itd., itd. Nie trzeba by prorokiem, aby przepowiedzie nieuchronno krachu (bardziej lub mniej gwatownego), ktry musi nastpi po tym rozkwicie przemysu. Krach taki zrujnuje mas drobnych gospodarzy, pchnie masy robotnikw w szeregi bezrobotnych" ... I krach nastpi tak gwatowny, jakiego jeszcze Rosja nie widziaa. Od czego wic zaley ta straszliwa choroba chroniczna spoeczestwa kapitalistycznego, powracajca z tak regularnoci, e mona j przepowiada? Kapitalistyczna produkcja nie moe rozwija si inaczej anieli skokami, dwa kroki naprzd i krok (a nieraz i cae dwa) wstecz. Jak ju nadmienilimy, kapitalistyczna produkcja jest produkcj na sprzeda, wytwarzaniem towarw na rynek. A produkcj zarzdzaj poszczeglni kapitalici kady z osobna i nikt nie moe wiedzie dokadnie, ile i jakich mianowicie produktw potrzeba na rynku. Wytwarza si na chybi trafi,

morzami i rzekami, zatrudnionych take przy budowaniu koniecznych do tego maszyn, skadw, materiaw, barek, statkw itd. Wszystkie te dziesitki tysicy robotnikw pracuj dla caego spoeczestwa, lecz ich prac dysponuje garstka milionerw, ktra przywaszcza sobie cay zysk wytwarzany przez te zorganizowan prac mas. (T-wo Nobel otrzymao w 1899 r. czystego zysku 4 mln rb., a w 1900 r. 6 mln rb., z czego akcjonariusze otrzymali po l 300 rb. za jeden udzia wartoci 5 000 rb., a piciu czonkw zarzdu otrzymao premie 528000 rb.!) Czy mona si dziwi, e nastpuje kryzys, skoro kilka takich przedsibiorstw rzuca si w szalon pogo w celu zagarnicia miejsca na nieznanym rynku?
Nie do tego. Aby otrzyma zysk z przedsibiorstwa, trzeba sprzeda towary, znale nabywcw. A nabywc powinna by caa masa ludnoci, poniewa olbrzymie przedsibiorstwa wytwarzaj cae stosy i stosy produktw. We wszystkich za krajach kapitalistycznych dziewi dziesitych ludnoci skada si z ndzarzy: z robotnikw otrzymujcych najmizerniejsze pace, z chopw bytujcych w swej masie jeszcze gorzej ni robotnicy. I oto, gdy wielki przemys w czasie rozkwitu rozpdza si, aby wytworzy jak najwicej rzuca on na rynek takie mnstwo produktw, e uboga wikszo narodu nie jest w stanie zapaci za nie. Ilo maszyn, narzdzi, skadw, kolei itd. wci wzrasta, ale ten wzrost od czasu do czasu jest przerywany, poniewa masy ludowe, dla ktrych koniec kocem s przeznaczone wszystkie te udoskonalone sposoby produkcji, pozostaj w ubstwie graniczcym z ndz. Kryzys wykazuje, e spoeczestwo wspczesne mogoby wytwarza bez porwnania wicej produktw sucych do podniesienia stopy yciowej caego ludu pracujcego, gdyby ziemia, fabryki, maszyny itd. nie byy zagarnite przez garstk prywatnych wacicieli wycigajcych miliony z ndzy ludu. Kryzys wykazuje, e robotnicy nie mog ograniczy si do walki o poszczeglne ustpstwa ze strony kapitalistw: w czasie oywienia przemysowego mona wywalczy takie ustpstwa (i robotnicy rosyjscy dziki swej energicznej walce ju nieraz zdobywali sobie ustpstwa w latach 18941898) ale nastpuje krach, i wwczas kapitalici nie tylko odbieraj z powrotem ju poczynione ustpstwa, ale rwnie korzystaj z bezradnoci robotnikw, aby jeszcze bardziej obniy pace. I to nieuchronnie bdzie trwao dopty, dopki armie proletariatu socjalistycznego nie obal panowania kapitau i wasnoci prywatnej. Kryzys wykazuje, jak krtkowzroczni byli ci socjalici (nazywajcy siebie "krytykami" na tej chyba podstawie, e bezkrytycznie przejmuj teorie ekonomistw buruazyjnych), ktrzy dwa lata temu haaliwie owiadczali, e krachy staj si teraz mniej prawdopodobne. Nauki kryzysu, ktry demaskuje ca niedorzeczno podporzdkowania produkcji spoecznej wasnoci prywatnej s tak pouczajce, e teraz i prasa buruazyjna domaga si wzmoenia nadzoru np. nad bankami. Ale aden nadzr

nie przeszkodzi kapitalistom zakada w czasie oywienia takich przedsibiorstw, ktre potem nieuchronnie zbankrutuj. Aczewski, ktry by zaoycielem zbankrutowanych bankw rolnego i handlowego w Charkowie, uzyskiwa, nie przebierajc w rodkach, miliony rubli dla zakadania i popierania przedsibiorstw grniczych rokujcych zote gry. A zahamowanie w przemyle doprowadzio do zguby te banki oraz przedsibiorstwa grnicze (Towarzystwo Doniecko-Jurjewskie). Ale c oznacza owa "zguba" przedsibiorstw w spoeczestwie kapitalistycznym? Oznacza, e sabi kapitalici, kapitalici "drugiego rzdu" s wypierani przez bardziej solidnych milionerw. Milionera charkowskiego, Aczewskiego, wypiera milioner moskiewski, Riabuszyski, ktry, jako zasobniejszy w kapita, bdzie jeszcze bardziej naciska na robotnikw. Zastpienie bogaczy drugorzdnych przez pierwszorzdnych, zwikszenie siy kapitau, zrujnowanie masy drobnych wacicieli (na przykad wacicieli drobnych wkadw, ktrzy w razie krachu banku trac cae mienie), straszliwe zuboenie robotnikw oto, co niesie ze sob kryzys. Przypomnijmy jeszcze opisane w "Iskrze" wypadki przeduania dnia pracy przez kapitalistw oraz ich usiowania, aby przy zwalnianiu z pracy zastpi wiadomych robotnikw przez bardziej pokornych kmiotkw. W Rosji dziaanie kryzysu jest w ogle bez porwnania silniejsze ni w jakimkolwiek innym kraju. Do zastoju w przemyle docza si u nas godowanie chopw. Robotnikw bezrobotnych wysiedlaj z miasta na wie, ale dokd bd wysiedla bezrobotnych chopw? Za pomoc wysiedlania robotnikw pragn oczyci miasta od niespokojnego ludu, ale, by moe, uda si tym wysiedlecom zbudzi cho cz chopw z odwiecznej ich pokory i pobudzi ich do zgaszania nie samych tylko prb, lecz i da? Robotnikw i chopw zblia obecnie nie tylko bezrobocie i gd, lecz take w ucisk policyjny, ktry odbiera robotnikom moliwo jednoczenia si i obrony, a chopom odbiera nawet pomoc ze strony yczliwych im ofiarodawcw. Cika apa policyjna staje si stokro cisza dla milionowych mas ludu, ktry straci wszelkie rodki egzystencji. andarmi i policja w miastach, naczelnicy ziemscy i policjanci po wsiach wyranie widz, e wzrasta nienawi do nich, i zaczynaj obawia si nie tylko jadodajni wiejskich, lecz rwnie ogosze w gazetach o zbirce datkw. Lk przed datkami! Zaiste prawd jest, e na zodzieju czapka gore. Gdy zodziej widzi, e przechodzie wrcza datek czowiekowi, ktrego on okrad zodziejowi si wydaje, e podaj sobie oni rce, aby wsplnymi siami rozprawi si z nim. Wodzimierz Lenin Tekst ukaza si w pimie "Iskra" w sierpniu 1901 roku. Polskie tumaczenie pochodzi z ksiki "Lenin, Dziea" t. 5, strony 91-96, Ksika i Wiedza, 1950 rok.

BRZASK

04/200

Kwiecie 2009
Komunistyczna Partia Irlandii Partia Woskich Komunistw Socjalistyczna Partia otwy Komunistyczna Partia Luksemburga Nowa Komunistyczna Partia Holandii Komunistyczna Partia Norwegii Komunistyczna Partia Polski Portugalska Partia Komunistyczna Komunistyczna Partia Zwizku Radzieckiego Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza Partia Rosyjskich Komunistw Nowa Komunistyczna Partia Serbii Komunistyczna Partia Narodw Hiszpanii Komunistyczna Partia Szwecji Komunistyczna Partia Turcji Komunistyczna Partia Ukrainy Zwizek Komunistw Ukrainy

Wsplne Owiadczenie Partii Komunistycznych i Robotniczych w Europie w sprawie

dziaa czeskiej prezydencji UE


Czeska prezydencja UE, w rodku kapitalistycznego kryzysu, podja inicjatyw zorganizowania licznych antykomunistycznych przedsiwzi propagujcych prby zrwnania komunizmu z nazizmem, przerabiania historii i manipulacji wiadomoci gwnie modego pokolenia, zorientowanych raczej na przyszo ni przeszo. Intencj, wyraon wewntrz Unii Europejskiej (w krajach, w ktrych partie komunistyczne zostay wyjte spod prawa), jest okrelanie komunizmu i walki klasowej jako zbrodni, nie jest wymierzona tylko przeciw komunistom ani nie dotyczy jedynie krajw UE Antykomunistyczna histeria, ktra wybucha kilka lat temu wraz z tak zwanym "Memorandum" o "potrzebie midzynarodowego potpienia zbrodni totalitarnych komunistycznych reimw" na Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy i ktra trwa do dzisiaj, jest wymierzona w klas pracujc jak rwnie w inne sfery spoeczne. Chc uderzy w awangard ruchu ludowego i jego walk przeciwko antyludzkim planom i prbom naoenia na barki robotnikw brzemienia wiatowego kryzysu. Chc wyeliminowa zagroenie dla eksploatacyjnego systemu i perspektyw sprawiedliwego spoeczestwa wyraon w ideologii i walce komunistw. Maj zamiar uderzy w siy oporu i powszechnego kontrataku stosujc antykomunistyczn histeri, oszczerstwa i przeladowania. Ogosili now ofensyw przeciwko socjalistycznej Kubie i narodom przeciwstawiajcym si imperializmowi. Potpiamy te dziaania podjte przez prezydencj UE i wzywamy narody Europy do czynnej reakcji i powszechnego ich potpienia. Sygnatariusze:

Wsplne Stanowisko Partii Komunistycznych i Robotniczych w zwizku z 60-leciem NATO


4 kwietnia 2009 roku mija 60. rocznica utworzenia NATO, imperialistycznej organizacji kierowanej przez USA. NATO zostao stworzone rzekomo w celu konfrontacji z ZSRR, pierwszym pastwem robotniczym na wiecie, ktre przeciwstawio si i skutecznie odparo atak plagi nazistowskiej, dajc nowy impuls do walki o narodowe i spoeczne wyzwolenie caego wiata. W tym samym czasie kapitalistyczne rzdy USA, Kanady i Europy Zachodniej potrzeboway polityczno-militarnego mechanizmu sucego do tumienia i zastraszania narodw. Ta potrzeba zostaa zaspokojona przez stworzenie NATO. Jego celem staa si konfrontacja i powstrzymanie przy uyciu broni wszelkich postpowych zmian. Z tego powodu, ale rwnie w celu zabezpieczenia interesw imperializmu, NATO wspierao reakcyjne reimy i dyktatury w Grecji, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, miao to rwnie kluczowe znaczenie przy podziale Cypru. Jego dziaalno bya i nadal jest oparta na antykomunizmie i wszelkich typach mistyfikacji i prowokacji przeciwko rewolucyjnemu ruchowi komunistycznemu i ludowym walkom o pokj, sprawiedliwo spoeczn i socjalizm. Historia NATO, jego rola wiatowego andarma imperializmu jest zwizana z amaniem prawa midzynarodowego. Znaczy j krew ofiar bezporednich i porednich interwencji na wiecie.

Komunistyczna Partia Biaorusi Robotnicza Partia Belgii Nowa Komunistyczna Partia Brytanii Partia Bugarskich Komunistw AKEL, Cypr Komunistyczna Partia Czech i Moraw Komunistyczna Partia w Danii Komunistyczna Partia Estonii Komunistyczna Partia Finlandii Komunistyczna Partia Grecji Wgierska Komunistyczna Partia Robotnicza

Szczeglnie obecnie charakter NATO jako mechanizmu militarnego i podstawowego narzdzia imperialistycznych dziaa w krajach czonkowskich i poza ich terytorium majcych na celu wprowadzenie nowego porzdku jest w peni ujawniony. Argument, e NATO byo rzekomo sojuszem obronnym jest kamstwem i pust propagand majc na celu ukrycie jego prawdziwych celw i roli tej agresywnej organizacji. Poczwszy od szczytu w Rzymie w 1992 r. i w Waszyngtonie w 1999 r., NATO przyjo now doktryn, ktra odpuszcza moliwo interwencji na caym wiecie, pod pozorem nowych zagroe, walki z terroryzmem, ochron zasobw naturalnych itp. W tym czasie NATO rozszerzyo swoj now struktur, ktra jest oparta gwnie na agresywnych siach szybkiego reagowania. USA wsplnie z UE spowodoway rozpad Jugosawii i w ten sposb przyczyniy si do wojny w Boni oraz prowadziy brudn wojn przeciwko Serbii, podczas 78 dni bombardowa w 1999 r., ktre zrwnay kraj z ziemi i doprowadziy do okupacji Kosowa przez NATO i UE oraz jego niezalenoci od Serbii. Wojny NATO na Bakanach i w Afganistanie, udzia w interwencji w Iraku, udowodniy okruciestwo NATO i narzucanie nowego porzdku oraz traktowanie jako wroga pastw i narodw, przeciwstawiajcych si imperialistycznym agresjom. W zwizku z tym trwa wycig zbroje oraz rozwijane s niebezpieczne systemy uzbrojenia, takie jak tzw. tarcza antyrakietowa w Polsce i Republice Czeskiej. Natowski program Partnerstwo dla Pokoju promuje jego ekspansj w kierunku nowych pastw czonkowskich. Zosta on wdroony we wszystkich byych krajach socjalistycznych w Europie rodkowej i Wschodniej, ktre pniej stay si czonkami NATO. Obecnie wywierana jest presja na rzd Republiki Cypru aby przystpi do tego programu oraz integrowa si z planami Euro-Atlantyckimi. Rzd oraz ludno Cypru zdecydowanie opiera si temu, poniewa aprobata oznaczaaby pobaliwo wobec inwazji tureckiej armii na Cyprze dokonanej za zgod USA i NATO, jak rwnie akceptacj faktycznej okupacji czci wyspy przez wojsko tureckie, ktra trwa do dnia dzisiejszego. Imperializm-USA-NATO-UE to cile zwizane pojcia. Pomimo ich sprzecznoci i antagonizmw, zarwno UE jak i USA skierowane s przeciwko narodom, od kiedy UE w traktacie konstytucyjnym uwaa NATO za jej gwny filar i w peni akceptuje jego rol. Armia UE jest zwizana z NATO, a Francja powraca do militarnych struktur NATO. W 60. rocznic swego powstania, NATO prbuje przedstawia si jako niewinny gob w bezprecedensowej kampanii propagandowej znieksztacajcej histori, w mediach manipulowanych przez system, uniwersytetach sponsorowanych przez programy badawcze NATO itp. NATO prezentuje si jako wszechmocne, ale takie nie jest. wiatowy kryzys gospodarczy kapitalizmu nasili imperialistyczn agresywno, ale w tym samym czasie

pokaza take jego ograniczenia. Imperializm nie moe funkcjonowa bez kontrolowania nowych rynkw, bez rozszerzania swoich wpyww, bez przechwytywania i uciskania innych ludzi, razem z miejscow ludnoci swych pastw w celu rozszerzania dziaalnoci monopoli. Istnieje przeciwwaga dla NATO: to siy antyimperialistyczne na caym wiecie, wiatowy antywojenny, antyimperialistyczny ruch pokojowy, w porozumieniu z ruchem robotniczym i innymi ruchami spoecznymi kobiet, modziey oraz solidaryzujcymi si ruchami walcz z imperializmem i daj od kolaborantw drapienego sojuszu natychmiastowego rozwizania NATO. Istnieje jednokierunkowa droga dla narodw. Musimy powstrzyma imperialistyczn agresywno, przyczyni si do pokonania imperializmu, co stanowi warunek wstpny dla pokoju na wiecie. Obecnie werbalne potpienie natowskich zbrodni i zagroe jest niewystarczajce. Istnieje potrzeba szerokiego antywojennego, antyimperialistycznego ruchu pokojowego, ktry skonsoliduje robotnikw, modzie oraz szerokie siy spoeczne i ludowe. Narody poprzez ich walk mog obecnie stworzy barier wobec zbrodniczych planw NATO i innych si imperialistycznych oraz zwyciy. Partie Komunistyczne intensyfikacji walki: i Robotnicze wzywaj do

- Przeciwko wydatkom wojskowym. - Zakazania natowskich programw na uniwersytetach - Natychmiastowego wycofania wszystkich oddziaw i innych misji, uczestniczcych w imperialistycznych zagranicznych operacjach. - Wyzwolenia naszych krajw od imperialistycznych wojen, okupacji i imperialistycznych interwencji. - Usunicia wszystkich zagranicznych baz wojskowych z naszych krajw. - Niezaangaowania naszych krajw w NATO. - Rozwizania NATO.

NIECH YJE PRZYJA MIDZY NARODAMI PRECZ Z NOWYM IMPERIALISTYCZNYM PORZDKIEM Sygnatariusze: - Algierska Partia na rzecz Demokracji i Socjalizmu - Komunistyczna Partia Bangladeszu - Komunistyczna Partia Biaorusi - Robotnicza Partia Belgii - Robotnicza Komunistyczna Partia Boni i Hercegowiny - Brazylijska Partia Komunistyczna

BRZASK

04/200

Kwiecie 2009

- Komunistyczna Partia Brazylii - Komunistyczna Partia Brytanii - Nowa Komunistyczna Partia Brytanii - Partia Bugarskich Komunistw - Komunistyczna Partia Kanady - Socjalistyczna Robotnicza Partia Chorwacji - Komunistyczna Partia Kuby - Komunistyczna Partia Czech i Moraw - Komunistyczna Partia w Danii - Komunistyczna Partia Estonii - Komunistyczna Partia Finlandii - Niemiecka Partia Komunistyczna - Komunistyczna Partia Grecji - Wgierska Komunistyczna Partia Robotnicza - Komunistyczna Partia Indii - Komunistyczna Partia Indii (Marksistowska) - Partia Tudeh - Iran - Komunistyczna Partia Irlandii - Partia Woskich Komunistw - Jordaska Partia Komunistyczna - Socjalistyczna Partia otwy - Libaska Partia Komunistyczna - Socjalistyczna Partia Litwy - Komunistyczna Partia Luksemburga - Komunistyczna Partia Malty - Partia Komunistw, Meksyk - Nowa Komunistyczna Partia Holandii - Komunistyczna Partia Norwegii - Komunistyczna Partia Pakistanu - Komunistyczna Partia Polski - Portugalska Partia Komunistyczna - Rumuska Partia Komunistyczna - Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej - Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza Partia Rosyjskich Komunistw - Zwizek Partii Komunistycznych CPSU - Nowa Komunistyczna Partia Jugosawii - Partia Serbskich Komunistw - Komunistyczna Partia Sowacji - Poudniowo-Afrykaska Partia Komunistyczna - Komunistyczna Partia Hiszpanii - Komunistyczna Partia Narodw Hiszpanii - Komunistyczna Partia Sri Lanki - Syryjska Partia Komunistyczna - Komunistyczna Partia Syrii - Komunistyczna Partia Szwecji - Komunistyczna Partia Turcji - Komunistyczna Partia Ukrainy - Zwizek Komunistw Ukrainy - Komunistyczna Partia Urugwaju

Przeciwko szczytowi NATO w Strasburgu


W zwizku odbywajcymi si we francuskim Strasburgu i niemieckim Baden Baden obchodami 60-lecia NATO, wiatowa Rada Pokoju zaangaowaa si w antynatowsk kampani, organizujc 3 kwietnia w Strasburgu seminarium zatytuowane Agresja na Jugosawi jako precedens dla globalnej imperialistycznej roli NATO. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele ruchw pokojowych zrzeszonych w Radzie. Podczas konferencji z referatami wystpili m.in. Soccoro Gomez prezydent wiatowej Rady Pokoju (z Brazylii), Thanassis Pafilis Sekretarz Generalny wiatowej Rady Pokoju i eurodeputowany z Grecji, Zivadin Jovanovic byy minister spraw zagranicznych Jugosawii z Forum Belgradzkiego, Milan Krajca z Czeskiego Ruchu Pokojowego, Tadaaki Kawata z Japoskiego Komitetu Pokojowego, Rui Namorado Rossa z Portugalskiej Rady Pokoju, Ivan Dimitrov z Bugarskiej Rady Pokoju, Tiago Vijera przewodniczcy wiatowej Federacji Modziey Demokratycznej i Vera Nikolaidou Sekretarz Generalna Greckiego Komitetu na rzecz Midzynarodowego Odprenia i Pokoju. Ze strony polskiej wystpia Beata Karo.

4 kwietnia delegacja wiatowej Rady Pokoju wzia udzia w masowej antynatowskiej demonstracji. Domagano si rozwizania NATO, przypominajc jego agresje w Jugosawii i Afganistanie. Po obu stronach Renu francuskiej i niemieckiej, odbyy si demonstracje przeciwko szczytowi. Policja zamkna graniczny most, na ktrym mia si odby gwny wic. W kilku miejscach doszo do star policji z demonstrantami, podczas ktrych policja uya gazw zawicych. Beata Karo

Midzynarodowa
Konferencja Pokojowa w Berlinie
14 - 15 marca 2009 r. odbya si w Berlinie Midzynarodowa Konferencja Pokojowa, ktra miaa gbokie treci polityczne, historyczne, teoretyczne i w zakresie stosunkw midzynarodowych, przede wszystkim w zakresie obrony pokoju i przeciwstawienia si zagroeniom wojny. Konferencja odbya si w porozumieniu z Prezydium wiatowej Rady Pokoju, ktrej sekretarz wykonawczy Iraklis Tsavdarisis z Aten by aktywnym uczestnikiem Konferencji i wygosi referat na temat wspczesnych zagroe wojny. W Konferencji wzio udzia ponad 250 uczestnikw, w wikszoci prominentni przedstawiciele niemieckiego wiata nauki i kultury, liczni profesorowie uniwersytetw i szk wyszych, dziaacze postpowych organizacji spoecznych, przedstawiciele niektrych kociow. Gwna rola organizatorska Konferencji przypada Niemieckiemu Forum Pokojowemu, w szczeglnoci Towarzystwu Obrony Praw Czowieka w Berlinie (GBM), jego przewodniczcemu prof. dr hab. Wolfgangowi Richterowi, a take caej ofiarnej grupie dziaaczy tego Towarzystwa na czele z Helmutem Semmelmannem i Helg Herning, ktrzy dooyli stara, by tak wielkie przedsiwzicie organizacyjne mogo si odby bez zakce. Na Konferencj przybyo take 35 uczestnikw i delegatw krajowych komitetw pokoju z 10 pastw, w tym 4 z Biaorusi, 1 z Bugarii, 2 z Grecji, 4 z Polski, 3 z Czeskiej Republiki, 1 z Serbii i 16 z Ukrainy. Aktywny udzia w Konferencji wzili dwaj eurodeputowani Tobias Pflger i Hans Modrow z Niemiec. Na Konferencj przybya te liczna grupa posw do parlamentw Rosji, Niemiec i Czeskiej Republiki, t ostatni reprezentowa Wicemarszaek Sejmu, jednoczenie Przewodniczcy Komunistycznej Partii Czech i Moraw dr Wojciech Filip, ktry take wygosi interesujcy referat o wspczesnych zagroeniach pokoju i o dziaalnoci czeskiego ruchu przeciwko amerykaskiej bazie i radarowi. Konferencja bya dobrze przygotowana od strony merytorycznej, wygoszono 25 referatw, wiele innych zoono do Prezydium, bd one opublikowane w ksice. Konferencja w Berlinie bya kolejnym etapem mobilizacji si pokojowych i antywojennych, ktra bya poprzedzona wczeniejszymi konferencjami w Bejrucie, Sao Paulo, Caracas, Toronto a jeszcze wczeniej w Kalkucie. Chodzi o uczulenie opinii wiatowej, opinii europejskiej o rosncych zagroeniach dla pokoju i niebezpieczestwie wojny. Obecnie wiat kapitalistyczny wszed w gboki kryzys nie tylko finansowy, take gospodarczy, z ktrego orodki midzynarodowego kapitau zamierzaj wyj, przerzucajc jego koszty na barki wiata pracy. Zaostrzaj si sprzecznoci midzy wiatem pracy a interesami wielkiego kapitau, wrd mas pracujcych ronie wielkie niezadowolenie z powodu postpujcej biedy, bezrobocia i innych patologii spoecznych, ktre jednak nie s nowymi plagami egipskimi, lecz s wynikiem kapitalistycznej niesprawiedliwoci spoecznej. Imperialistyczne orodki

gotuj wiatu nowe wojny, ich zapowiedziami s rozptane wojny lokalne przeciwko Jugosawii, w Iraku i Afganistanie. Postpowa ludzko musi si temu przeciwstawi, jeli chce unikn katastrofy. Nie dla NATO, Nie dla wojny! W latach 1989-1991 kapitalizm wiatowy ujawni swe nowe oblicze imperialistyczne. Upad dawny Zwizek Radziecki i pastwa realnego socjalizmu w Europie, a na ich gruzach powstay reakcyjne reimy buruazyjne, ktre pogbiaj wyzysk uciskanych narodw. Obecnie siy te wic triumfy w 20-lecie zwycistwa kontrrewolucji, ale jest to nowe pyrrusowe zwycistwo, o czym wiadczy obecny kryzys ju nie tylko finansowy kapitalizmu, ale jego kryzys gospodarczy i spoeczny. Jednoczenie imperializm nie by wszechmocny, o czym wiadczy istnienie pastw socjalistycznych w bohaterskiej Kubie, w KRLD, Wietnamie. Konferencja przyja liczne referaty, owiadczenia i rezolucje, ktre krytycznie oceniy polityk i dziaalno pastw NATO, w szczeglnoci USA. Przypomniano, e 10 lat temu lotnictwo USA bezkarnie przez ponad 2 miesice bombardowao Jugosawi, zadajc mier tysicom ludnoci cywilnej, niszczc szkoy, szpitale i obiekty kulturalne, co przynioso olbrzymie straty caemu narodowi. W 2001 r. prezydent USA G.W.Bush wykorzystujc atak na World Trade Center w Nowym Jorku rozpocz wojn przeciwko Afganistanowi, ktra trwa do dzisiaj i pochania tysice nowych ofiar i wielkie zniszczenia materialne. W 2003 r. USA zaatakoway Irak pod pozorem, e jego rzd rzekomo udziela pomocy terrorystom Al Kaidy i e posiada bro atomow, zagraajc ludzkoci, co okazao si nieprawd. Obecnie Pentagon przygotowuje agresj na Iran a take przeciwko innym tzw. niepokornym pastwom, co wie si z amaniem podstawowych zasad Karty ONZ i norm prawa midzynarodowego. Analiza deklaracji i zachowa administracji nowego prezydenta USA Baracka Obamy wskazuje, e s mae nadzieje, e polityka ta zmieni si radykalnie. Nowy prezydent USA jest szczelnie otoczony przez amerykaskich jastrzbi. Obecnie orodki imperialistyczne na wiecie wituj 60-lecie Paktu Pnocno-Atlantyckiego i podkrelaj jego rzekomo pokojowy i stabilizujcy charakter. Jest to aroganckie kamstwo. NATO byo i jest paktem ofensywnym i agresywnym. Miao ono powsta rzekomo w celu przeciwstawienia si ZSRR i socjalizmowi, ale w latach 1989-1991 ZSRR i Ukad Warszawski zostay rozwizane, logiczne wic byo, e powinno si take rozwiza NATO, a take ulegy radykalnej redukcji wiatowe arsenay wojny. Nic takiego nie nastpio, w kilka lat pniej NATO zajo b. kraje socjalistyczne Europy rodkowo-wschodniej, w tym take kraje batyckiej d. ZSRR, a obecnie dy do opanowania Ukrainy, Gruzji i innych pastw d. ZSRR. Na terenie d. ZSRR USA i NATO maj swoje bazy wojskowe, a nowa

BRZASK

04/200

Kwiecie 2009

strategia militarna USA (grand strategy) zmierza d rozczonkowania Rosji i jej podporzdkowania interesom wielkich korporacji kapitalistycznych. Na te kwestie zwrcili w szczeglnoci uwag referenci z Rosji, Ukrainy i Biaorusi, wskazujc na przestpczy charakter NATO w wietle prawa midzynarodowego i dajc powoania Midzynarodowego Trybunau do osdzenia zbrodni NATO. Na adres Konferencji napyny liczne pozdrowienia i yczenia owocnych obrad od postpowych organizacji, partii politycznych, w tym komunistycznych i socjalistycznych, take instytucji parlamentarnych pastw europejskich. Ze strony polskiej przekazano serdeczne pozdrowienia od Komunistycznej Partii Polski i jej przewodniczcego Jzefa achuta, co Konferencja przyja gromkimi oklaskami. Wszystkie te listy i faksy podkrelay podstawowe hasa i treci Konferencji: Nie dla NATO! Nie dla wojny! 60 lat w NATO i wystarczy! NATO pod Trybuna Midzynarodowy! wiat chce y w pokoju! Ze strony polskiej udzia w Konferencji wzi prof. Zbigniew wiktor z Uniwersytetu Wrocawskiego, dr Beata Karo reprezentujca KPP i ruch antywojenny z Warszawy, Edmund Szopka z Komitetu Antywojennego, jednoczenie reprezentujcy Polsk Parti Socjalistyczn oraz Bogdan Radomski take z Komitetu Antywojennego i jednoczenie przewodniczcy Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej. Prof. Z. Wiktor przypomnia wielkie historyczne tradycje polskiego ruchu pokojowego i antywojennego, w szczeglnoci rol KPP. Dr Beata Karo mwia o licznych inicjatywach polskich organizacji pokojowych oraz wsppracy zagranicznej w tej dziedzinie. Dr E. Szopka przedstawi aktywno Polskiego Komitetu Antywojennego, m.in. krytycznie oceni udzia polskich kontyngentw wojskowych w awanturach wojennych w Iraku i Afganistanie. Wystpienia polskich referentw spotkay si z duym zainteresowaniem audytorium. Na marginesie udziau polskiej delegacji warto podkreli du aktywno jej uczestnikw w obradach Konferencji i tzw. kuluarach. Organizatorzy powierzyli prof. Z. Wiktorowi jako jedynemu gociowi zagranicznemu przewodniczenie Konferencji w popoudniowej czci pierwszego dnia. Odbyy si liczne rozmowy, wymiany dokumentw i materiaw z innymi uczestnikami Konferencji, m.in. Z. Wiktor rozkolportowa ok. 20 egzemplarzy Brzasku, ktre zainteresoway delegatw z Francji, Rosji, Niemiec, Ukrainy, Grecji i Bugarii. Reasumujc mona powiedzie, e Konferencja w Berlinie na temat pokoju bya wielkim wydarzeniem w skali Europy w dziele mobilizacji si pokoju przeciwko zagroeniom wojny i wzrostu natowskiego i amerykaskiego imperializmu. Zbigniew Wiktor

Blokowanie umysw
Mina kolejna rocznica mierci polskiego klechy, ktry zdrowo namiesza ludziom w gowach. Wszyscy pamitaj optacz paranoj jaka cztery lata temu sczya si z mediw i doprowadzia do niespotykanej dotd totalizacji ycia publicznego. Owa trwajca tydzie z okadem totalizacja przepeniona bya obud i zakamaniem. Media wstrzymay skupiy si wycznie na przedstawianiu cudw jakie w ich mniemaniu dokonyway si w tych dniach. Chory i skrajnie niewytumaczalny logicznie kult jednostki, jaki towarzyszy postaci Wojtyy, rozwin si do niesamowitych rozmiarw. Midzy innymi kibice stadionowi rnych druyn, normalnie prowadzcy ze sob mierteln walk, na krtki okres pogodzili si. Pojednanie zwanionych stron byo rzecz zgoa sensacyjn i wielu ludzi wierzyo w jego trway charakter. Nic bardziej mylnego. Niebawem burdy stadionowe wrciy do normy. Prawicowe media zaklinay nas o rzekomej moralnej odnowie jak wg. nich miao przej spoeczestwo Polski, a w mniejszym stopniu take caego wiata. Kolejne pastwa ogaszay aob po mierci wielkiego Polaka... Jaka bya przyczyna tych wydarze? Czemu mier czowieka pragncego z caego serca obrci wstecz koo historii wywoaa tak zdecydowan i paranoiczn reakcj? Ale reakcj czyj? C to za wsteczne instynkty siedz w czowieku, e nakazuj mu paka z powodu e jaki tam Wojtya wycign kopyta? Na pewno nie s to adne instynkty, tylko efekt tego, co siedzi niestety w gowach obecnego spoeczestwa. Nie mona analizowa tego w oderwaniu od czynnikw politycznych i historycznych, w oderwaniu od stosunkw wasnoci. Stosunki spoeczne zmieniaj si, kolejni wadcy rodz si i umieraj, kolejne grupy spoeczne wybijaj si na supremacj w toku walki klasowej. Kolejne wojny, rewolucje i inne doniose wydarzenia zmieniaj wiadomo spoeczestw, wartoci jakie s dla nich wane. Jednak istniej pewne zinstytucjonalizowane grupy niechtne przemianom, za wszelk cen bronice status quo, pragnce zatrzyma proces postpu poprzez masow blokad umysw podporzdkowanych sobie ludzi. Tak wanie zinstytucjonalizowan grup jest Koci Katolicki. Na czym tak naprawd polega wadza Kocioa i rzd dusz jaki sprawuje on nad spoeczestwem zniewolonych przez siebie umysw? Wadza, jak koci sprawuje nad umysami ludzi trwa niemal 1700 lat, od kiedy to chrzecijastwo stao si religi panujc w Cesarstwie Rzymskim. Wobec dotychczasowych wierze politeistycznych byo ono ideologi rewolucyjn i by ni dopty, dopki nie stao si tylko lepym narzdziem, jakim na przestrzeni wiekw liczni wadcy posugiwali si w celu podporzdkowywania sobie ludu. Koci od zarania

swoich dziejw oparty by na hierarchicznej i skrajnie antydemokratycznej strukturze, do absurdu promujcej zmurszay konserwatyzm w myleniu, uparcie zwalczajcej kad postpow myl naukow. Sprzeciw wobec teorii heliocentrycznej, indeks ksig zakazanych, zdjta dopiero pod koniec XX wieku ekskomunika naoona na Galileusza to typowe przykady dziaalnoci Kocioa. Religia katolicka, jak kada zreszt oparta jest na dogmatach i to wanie one s najsilniejsz jej broni. Sczony od dziecka czowiekowi religijny dogmatyzm systematycznie oducza uywania rozumu i podchodzenia do zachodzcych w wiecie naukowy sposb. Umys zablokowany przez religijn indoktrynacj niechtnie odnosi si do wszelkich nawet pozytywnych zmian, nie myli dlaczego jest, tak jak jest i czy w ogle mogoby by lepiej. Religia niczym narkotyk pogra czowieka staczajc go na samo dno ndznej egzystencji. Owo blokowanie umysw miao gbokie uzasadnienie w feudalnym spoeczestwie redniowiecza konserwowao ono korzystne dla biskupw, ksiy i monowadcw stosunki wasnoci, zmniejszao prawdopodobiestwo wystpienia buntw klasy uciskanej chopw paszczynianych. Feudaowie i hierarchowie kocielni coraz bardziej si bogacili, podczas gdy ludno chopska cierpiaa ndz i gd. Jak wida, w czasach redniowiecza religia wykorzystywana bya przede wszystkim jako narzdzie walki klasowej. Zastosowanie to zostao przeszczepione na grunt wspczesnego polskiego kapitalizmu. Watykanowi szczeglnie zaleao na obaleniu systemu socjalistycznego w Polsce. W porozumieniu z Waszyngtonem prowadzi on jawn agitacj wrd opozycji i zwykych obywateli. Cele dziaania Kocioa i imperialistw byy wsplne Koci mia uzyska usankcjonowany prawnie rzd dusz i odzyska dawne majtki, amerykaskie korporacje nowe rynki zbytu dla swoich towarw. Wskutek tych dziaa yjemy obecnie w pkolonii amerykaskiej i pastwie wyznaniowym. Majc przyzwolenie permanentnie rzdzcej prawicy, Koci posiad monopol na prawd. I nie wane jest w tym momencie czy konstytucja gwarantuje wiecko pastwa i wolno sowa czy nie. Kocielni hierarchowie i tak rzdz si swoimi prawami posiadajc niczym nieusankcjonowany wpyw na ycie publiczne. Za przykad moe posuy tu zgwacona 14-latki, ktrej w zeszym roku odmwiono wykonania legalnej w wietle prawa aborcji, wanie z powodu licznych naciskw Kocioa kierowanych przez niego organizacji pro-life. Dugo mona byoby wylicza podobne przykady. Legalna aborcja jest tylko jednym z licznych demokratycznych standardw, jakim sprzeciwia si Koci. Chyba najgorszym aspektem dziaalnoci Kocioa jest obecno religii w publicznym systemie owiaty. Fakt ten

od pewnego czasu budzi suszne oburzenie rodzicw, ktrzy nie ycz sobie, aby ich dzieci zostay poddane praniu mzgw. Religia zostaa wprowadzona do szk po naciskach kocioa w roku 1990. Z obawy o konflikt z nim, gdy sytuacja kraju pod kadym wzgldem pozostawiaa wiele do yczenia, rzd niechtnie przysta na te dania i na mocy instrukcji Ministra Edukacji Narodowej z 30 sierpnia 1990 w szkoach pojawi si ten przedmiot. Przez wielu zarwno sposb wprowadzenia jak i sama obecno katechezy w szkoach publicznych zostay uznany za niezgodne z prawem, jednak w 1991 r. Trybuna Konstytucyjny oddali skarg Rzecznika Praw Obywatelskich uznajc, e prawo nie zostao naruszone. Obrocom religii w szkole udao si take udowodni, i katecheza nie zostaa wprowadzona do szk jako instytucji, a jedynie do budynkw szkolnych! Nauka religii w szkoach zostaa ostatecznie dopuszczona przez uchwalon 2 kwietnia 1997 roku konstytucj RP, a dokadniej przez artyku brzmicy: "Religia kocioa lub innego zwizku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej moe by przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie moe by naruszona wolno sumienia i religii innych osb". Na pierwszy rzut oka, wydaje si, e uyte sowo "moe" otwiera drog do podjcia ostatecznej decyzji w tej sprawie w drodze ustawy. Niestety taka interpretacja jest bdna, wg konstytucjonalistw naley przez to rozumie to, e nie jest to przedmiot obowizkowy. Sprawia to, e ewentualne wycofanie religii ze szk wymaga zmiany konstytucji! Wida z powyszego fragmentu w jaki sposb chccy narzuci innym swoj wol hierarchowie sprytnie obeszli przepisy i skutecznie zablokowali moliwo szybkiej ich zmiany. A najbiedniejsi w tym systemie s sami uczniowie ktrzy s, przez swoje rodowisko niejako zmuszani do uczszczania na wspomniane lekcje. Rekolekcje, pierwsze komunie, msze na rozpoczcie i zakoczenie roku weszy ju w trway harmonogram niemal wszystkich publicznych placwek owiatowych. Nieodczny mogyby si wydawa mieszne, gdyby nie to e mamy z nimi do czynienia na co dzie Potrzebna jest rewolucja. I to przede wszystkim rewolucja w umysach. Salwy z krownikw i szturmy na budynki rzdowe nie zaatwi tutaj sprawy. Takie sowa jak demokracja czy wolno sowa s tylko pustymi propagandowymi komunaami jeli nie wraz z nimi nie idzie rzeczywiste wyzwolenie spoeczestwa. Zniesienie klechistanu stanowi chyba wsplny cel wszystkich niezalenych organizacji radykalnej lewicy. Jest to powd dla ktrego powinno si porzuci spory dotyczce szczegw programowy i pj razem naprzd przeciwko opresji umysu i ciemnogrodowi. elementem szk i wszystkich urzdw s masowo wystpujce symbole religijne. Nie liczy si w

BRZASK

04/200

Kwiecie 2009
Mazura, A. Mostowskiego, W. Orlicza, H. Steinhausa, T. Waewskiego i wielu, wielu innych. 2. Fizyka w fizyce teoretycznej stworzenie wasnej polskiej szkoy jest zasug gwnie Leopolda Infelda (teoria wzgldnoci) oraz W. Rubinowicza (mechanika kwantowa). Orodkami bada w zakresie fizyki jdrowej i fizyki czstek elementarnych byy w Polsce Ludowej m. in. Instytut Bada Jdrowych PAN w wierku, Instytut Fizyki Jdrowej w Krakowie oraz Katedra Fizyki Akademii Grniczo-Hutniczej. Osigniciem na skal wiatow jest odkrycie przez M Danysza i J. Pniewskiego hiperjder i zapocztkowanie w Polsce dziau fizyki zwanego fizyk hiperjder. Natomiast w fizyce ciaa staego powane wyniki osign L. Sosnowski (wraz ze swymi uczniami) w badaniach nad pprzewodnikami, za A. Piekara w badaniach nad ferroelektrykami. W optyce atomowej i molekularnej tradycje fizyki polskiej kontynuowa i rozwin A. Jaboski na uniwersytecie toruskim. 3. Astronomia badania z zakresu fotometrii gwiazd prowadzi w Krakowie E. Rybka oraz nowy orodek badawczy przy obserwatorium uniwersytetu toruskiego w Piwnicach, kierowany przez W. Iwanowska. 4. Nauki chemiczne powane rezultaty osignli W. witosawski i jego szkoa, W. Kemula (polarografia i chromatopolarografia), W.Trzebiatowski (rentgenografia i magnetochemia), T. Urbaski (chemia nitrozwizkw). 5. Nauki techniczne przeyway w PRL bujny rozwj. Szczeglnie mechanika teoretyczna i stosowana, zwaszcza takie jej dziay jak: zainicjowana w Polsce przez M. T. Hubera teoria sprystoci i termosprystoci (W. Nowacki), teoria plastycznoci i termoplastycznoci (W. Olszak), reologia i teoria konstrukcji. Stworzono wasn szko naukow w dziedzinie teorii sprystoci cia anizotropowych. Warto wspomnie, jaki rozwj przeyway badania z dziedziny elektroniki, zwaszcza technologia materiaw pprzewodnikowych (J. Groszkowski i jego szkoa) i akustyki gwnie techniki ultradwikw (I. Malecki i jego szkoa). Do osigni myli technicznej Polski Ludowej naleay: elektrolityczna metoda utwardzania gruntu (R. Cebertowicz) oraz wydajny sposb wytwarzania aluminium z gliny (S. Bretsznajder). Wielk wag przywizywano do bada w dziedzinie automatyki. Nastpi rozwj bada w dziedzinie metalurgii, zwaszcza w hutnictwie metali nieelaznych (A. Krupkowski). Postp w dziedzinie elektroniki pozwoli na rozwj bada w dziedzinie teorii i konstrukcji maszyn matematycznych analogowych i cyfrowych. 6. Nauki o Ziemi Zacznijmy od grnictwa: poza badaniami podstawowymi mechaniki grotworu (W. Budryk), znacznie rozszerzono badania dotyczce eksploatacji z pod obiektami oraz mechanizacji i elektryfikacji grnictwa, projektowania i budowy kopal oraz kompleksowego zagospodarowania okrgw grniczych (B. Krupiski). Z kolei systematyczne badania geologw, oparte na osigniciach geologii podstawowej

tym momencie gos ateistw, niewierzcych, czy wyznawcw innych religii Religia, jak wida, stara si by obecna we wszystkich aspektach naszego ycia. Koci dy do stamszenia wszelkiej wolnej myli w spoeczestwie. Takie ewenementy jak szerzcy si kreacjonizm czy godzcy w wolno seksualn czowieka sprzeciw wobec uywania prezerwatyw z dalszej perspektywy Jurij Rewold

NAUKA W POLSCE LUDOWEJ


DO 1965 ROKU
Zacznijmy od pocztku: w wyniku II wojny wiatowej straty osobowe przekraczay 40-50% samodzielnych pracownikw nauki. Z 603 pracowni naukowych szk wyszych tylko 3 pozostay nie uszkodzone, cakowitej zagadzie ulego 357 pracowni, biblioteki warszawskie straciy 76% a poznaskie 68% zbiorw. Trzeba byo odbudowa zniszczone w czasie wojny zakady, w moliwie krtkim czasie nadrobi opnienia w stosunku do nauki wiatowej. Objcie rzdw przez komunistw zaowocowao wyznaczeniem nauce waniejszego miejsca w yciu spoecznym, ni miaa ona w II RP. Dlatego dokonana w latach 1945-49 odbudowa nauki polskiej miaa od pocztku znacznie szersze zadanie ni wyrwnanie strat wojennych. Wizaa si cile z rozbudow istniejcych i tworzeniem nowych wyszych uczelni i orodkw naukowych w miastach, ktre ich jeszcze albo ju nie miay. Obok wyszych uczelni rozwijaa si sie instytutw naukowych specjalnych i resortowych. Szybko wyksztacono now kadr naukow. W roku 1952 powoano Polsk Akademi Nauk najwysz instytucj naukow w kraju, ktrej zadaniem bya nie tylko dziaalno we wasnych placwkach, ale opracowywanie perspektywicznych planw rozwoju nauki. Wbrew obkaczym twierdzeniom, e Polska Ludowa bya intelektualn pustyni (chyba e kade ziarenko piasku symbolizuje wybitnego naukowca!) osignicia nauki polskiej w okresie powojennym zapieraj dech w piersiach: 1. Matematyka mimo strat wojennych szybko zyskaa jedno z czoowych miejsc w wiecie. Jej pozycj ugruntoway badania prowadzone w teorii mnogoci, topologii, analizie funkcjonalnej, teorii funkcji rzeczywistych, logice matematycznej, podstawach matematyki, analizie matematycznej, algebrze wyszej i geometrii rniczkowej. Podjto badania stanowice teoretyczn podstaw budowy maszyn matematycznych. Rozwin si te po raz pierwszy w Polsce dzia zastosowa matematyki, uzyskujc liczne wane rezultaty. Matematyka czasw PRL ma licznych wybitnych przedstawicieli: W. Sierpiskiego, K. Borsuka, B. Knastera, K. Kuratowskiego, E. Marczewskiego, S.

10

(W. Goetel, A. Bolewski, M. Ksikiewicz) doprowadziy z jednej strony do kartograficznego opracowania geologicznego caego obszaru Polski, z drugiej za do odkrycia wielu cennych z (m. in. siarki rodzimej w 1953 i miedzi w 1958). W odkryciach tych znaczn rol odegray geofizyczne metody poszukiwawcze S. Pawowskiego. W geografii centralnym orodkiem bada by Instytut Geografii PAN kierowany przez S. Leszczyckiego. W zakresie geografii fizycznej podjto systematyczne prace nad geomorfologi i hydrografi poszczeglnych czci kraju i opracowano nowe mapy z tego zakresu. W zakresie geografii ekonomicznej rozwinito studia nad regionalizacj ekonomiczn, industrializacj i urbanizacj kraju, stanowice podstaw planowania przestrzennego. 7. Nauki biologiczne najbardziej znane w wiecie byy osignicia zwizane z ochron przyrody i jej zasobw, paleobotaniki (W. Szafer), paleozoologii (R. Kozowski), etologii i zoopsychologii (J. Dembowski), parazytologii (W. Stefaski), neurofizjologii (J. Konorski), antropologii (J. Czekanowski). Warto wspomnie jedn z najwybitniejszych polskich uczonych tego okresu prof. Zofi Kielan-Jaworowsk. Od 1961 kierowaa zakadem Paleozoologii PAN i bya organizatork wypraw paleontologicznych do Mongolii w latach 1963-70. wiatow saw przyniosy jej przeomowe prace naukowe z zakresu paleozoologii: W tym monografie trylobitw, aparatw szczkowych wieloszczetw oraz ssakw kredowych z pustyni Gobi, nadto prace popularnonaukowe dotyczce gwnie krgowcw kopalnych i redagowanie prestiowego wydawnictwa Results of the Polish- Mongolian Paleontological Expeditions (od 1968). Wielu polskich botanikw i zoologw uzyskao rang ekspertw w niektrych grupach rolin i zwierzt w skali wiatowej. Podjto planowe opracowanie podstawowych wydawnictw systematycznych dotyczcych flory i fauny krajowej (Flora Polska, Fauna Polska, klucze do oznaczania rolin i zwierzt itp.). W zakresie biochemii najwiksze postpy osignito w biochemii enzymw, biaek i kwasw nukleinowych, lipidw (W. Niemierko, T. Baranowski, J. Heller, D. Shugar) oraz biochemii krwi (E. Kowalski). W genetyce oglnej osignito interesujce rezultaty w badaniach nad struktur genu i mutagenez (W. Gajewski). W naukach medycznych ju u zarania wadzy ludowej rozwiny si badania immunologiczne i serologiczne w orodku stworzonym we Wrocawiu przez L. Hirszfelda (pniejszy Instytut Immunologii i Terapii Dowiadczalnej PAN im. L. Hirszfelda). W mikrobiologii lekarskiej E. Mikulaszek zapocztkowa badania immunochemiczne. Z dyscyplin klinicznych szczeglnie rozwina si w PRL hematologia (T. Tempka i Instytut Hematologii) oraz chirurgia. Gwnie ortopedia (W. Dega, A. Gruca) i chirurgia klatki piersiowej (W. Bross, L. Manteuffel, M. Witt-Rzepecki). Wysoki poziom osigny te kardiologia (Z. Religa), pediatria, neurologia

i neurochirurgia (Do jej pionierw naleeli J. Chorbski i A. Kunicki). W kriochirurgii i krioterapii oka wybitne rezultaty uzyska T. Krwawicz. W farmakologii opracowano syntez wielu nowych lekw (B. Bobraski, T. Supniewski). Rozwiny si nauki rolnicze i lene, wielki by dorobek gleboznawstwa (A. Musierowicz), uprawy roli (B. witochowski), mikrobiologii rolnej (I. Ziemicka), genetyki i hodowli zwierzt (T. Marchlewski, L. Kaufman, J. Kielanowski), ochrony rolin (W. Wgorek), entomologii lenej (M. Nunberg), genetyki i hodowli rolin (E. Malinowski, S. Barbacki, A. Listowski) oraz mechanizacji rolnictwa (Cz. Kanafojski). 8. Nauki spoeczne badania nad problematyk teoriopoznawcz (A. Schaff i inni), logik i metodologi nauk (szkoy Ajdukiewicza i T. Kotarbiskiego) oraz podjcie nauk w nowych dziedzinach zwaszcza w prakseologii (T. Kotarbiski). W naukach ekonomicznych wyrniy si prace Oskara Langego (szeroka synteza ekonomiczna, obejmoway zagadnienia ekonomii politycznej, ekonometrii i statystyki) i M. Kaleckiego (zagadnienia teorii wzrostu gospodarczego, warunkw rwnowagi dynamicznej i przesanek maksymalizacji dochodu narodowego). W naukach prawnych rozwina si gwnie szkoa prawa midzynarodowego (M. Lachs), prawa cywilnego (J. Wasilkowski), prawa pastwowego (S. Rozmaryn) oraz historia pastwa i prawa (bezkonkurencyjni K. Koranyi i J. Bardach). Rozwina si socjologia (S. Ossowski, J. Hochfeld, , M. Ossowska, J. Chaasiski, J. Szczepaski), pedagogika (B. Suchodolski, M. Grzegorzewska, M. Falski) oraz dialektologia (Z. Klemensiewicz, K. Nitsch, T. LehrSpawiski, W. Doroszewski, Z. Stieber). W jzykoznawstwie porwnawczym wiatow saw zyskay prace J. Kuryowicza. Uznanie zyskay rwnie prace w dziedzinie filologii klasycznej (K. Kumaniecki, A. Krokiewicz), neofilologii (M. Brahmer) i orientalistyki (A. Zajczkowski). 9. Nauki historyczne ich wielostronny rozwj w PRL znalaz wyraz zarwno w kompleksowych badaniach pewnych okresw (odrodzenie i owiecenie w Polsce) i problemw (np. dzieje miast) oraz w osigniciach poszczeglnych dyscyplin historycznych. Wielkim osigniciem naukowym bya publikacja podstawowego podrcznika uniwersyteckiego Historia Polski (t. 1-3, 1957-65). Rozwina si mediewistyka (A. Gieysztor, G. Labuda, H. owmiaski, T. Manteuffel, K. Tymieniecki) i studia nad histori nowoytn (S. Herbst, S. Kieniewicz, K. Lepszy, B. Lenodorski). Nie wspominajc o historii ustroju i prawa pastwowego (K. Grzybowski i inni) i historii gospodarczej (S. Arnold, W. Kula, M. Maowist) oraz archeologii ziem polskich (J. Kostrzewski, W. Hensel, W. Antoniewicz). wiatow pozycj zdobya polska archeologia rdziemnomorska dziki wykopaliskom w krajach arabskich kierowanym przez K. Michaowskiego oraz w Bugarii kierowanym przez K.

11

BRZASK

04/200

Kwiecie 2009
generaowi i jego towarzyszom, m.in. gen. Cz. Kiszczakowi, gen. F. Siwickiemu, b. I Sekretarzowi KC PZPR Stanisawowi Kani i innym oskaronym, zarzucajc im, e "wzili udzia w zorganizowanej grupie (...) majcej na celu popenienie przestpstwa" (art. 253 1 kodeksu karnego), oraz, e grupa ta miaa charakter zbrojny a nawet terrorystyczny ( 2), a w szczeglnoci w odniesieniu do W. Jaruzelskiego, e tak grup "zakada" i "kierowa" (art, 258, 3 i 4), co oczywicie podnosi znaczco przewidzian sankcj karn. Oskarenie wszczte przez prokuratorw IPN jeszcze w 2001 r, oparte zostao o dyspozycj w/w art. 258 kk, zakadajcym dziaanie "zorganizowanego zwizku przestpczego o charakterze zbrojnym" w zwizku z wprowadzeniem w Polsce 13 XII 1981 r. stanu wojennego uznania go jako "zbrodnia komunistyczna", co dotyczy gwnie Wojskowej Pady Ocalenia Narodowego WRON. Jak wiadomo sprawa ta od roku jest w dyspozycji sdu okrgowego w Warszawie, przed ktrym W. Jaruzelski we wrzeniu-padzierniku 2008 r. skada wyjanienia, a w nastpnej kolejnoci byo to udziaem pozostaych oskaronych. W. Jaruzelski nie przyznaje si do winy, a w swych wyjanieniach szeroko i wnikliwie odnis si do przedstawionych zarzutw, odpierajc je, wskazujc na tendencyjno oskarenia, jego liczne bdy prawne, bdne interpretacje i uchybienia w stosowaniu prawa, a take liczne naduycia i bdy w materiale dowodowym. Wyjanienia W. Jaruzelskiego przybray posta swoistej mowy obroczej i jednoczenie oskarycielskiej pod adresem prokuratorw i obecnych decydentw politycznych, a take oceny schykowego okresu Polski Ludowej i tzw. III. Rzeczypospolitej. Zostay one wydane w formie ksiki przez Wydawnictwo Comandor, Warszawa 2008, pt. "By moe to OSTATNIE SOWO (Wyjanienia zoone przed sdem)". Przypomnijmy, e genera stawa ju przed rnymi organami wymiaru sprawiedliwoci, przed ktre by wzywany za uczestnictwo w tumieniu wydarze na Wybrzeu w grudniu 1970 r., za wprowadzenie stanu wojennego, dotyczyo to take Komisji Odpowiedzialnoci Konstytucyjnej Sejmu RP w 1995 r. Organy te nie znalazy podstaw do uznania winy i ukarania Jaruzelskiego. Sprawy byy umarzane i wychodzi z nich obronn rk. Sytuacja zmienia si w 2004 r. i ulega przyspieszeniu m.in. w nastpstwie wygranych wyborw parlamentarnych i prezydenckich kiedy to orodek wadzy wyranie przesun si ku partiom i osobistociom reakcyjnym, konserwatywnonacjonalistycznym. Koa te zrozumiay, e powstaa niepowtarzalna szansa, by ponownie postawi generaa i jego kolegw na awie oskaronych. W tym celu posuono si prokuratorami z IPN, ktrzy zastosowali w art. 258 kk, stosowany do pospolitych przestpcw, bandytw i gangsterw. Upraszczajc spraw genera ze swoimi ludmi zaoy bandyck organizacj o zbrojnym charakterze, ktr wykorzysta w celu zniewolenia

Majewskiego. 10. Nauki o literaturze i sztuce Nowy obraz dziejw literatury przyniosy prace J. Krzyanowskiego, T. Mikulskiego, K. Wyki, S. kiewskiego i H. Markiewicza. w badaniach nad dziejami sztuki polskiej najwikszymi osigniciami byy: inwentaryzacja zabytkw z caego obszaru Polski, konserwacja i odbudowa zniszczonych przez wojn obiektw, rozkwit muzealnictwa (S. Lorentz), nowa interpretacja wielu zjawisk i okresw w historii sztuk plastycznych (T. Dobrowolski, J. Starzyski, M. Walicki). Odkrycie bogactwa dawnej muzyki polskiej spowodowao cakowity zwrot w pogldach na ni (H. Feicht, J. M. Chomiski). Prowadzono akcj zbierania folkloru muzycznego (J. i M. Sobiescy), prace z zakresu estetyki muzyki (Z. Lissa) i z historii muzyki polskiej. Zainicjowano pionierskie prace nad dawnym teatrem polskim. Nauka Polski Ludowej wsppracowaa z zagranicznymi orodkami naukowymi na caym wiecie przez wykonywanie umw midzypastwowych, kontakty midzy instytucjami naukowymi oraz przez organizacje midzynarodowe. Ju w roku 1967 PAN reprezentowa Polsk w 13 midzynarodowych uniach naukowych zrzeszonych w Midzynarodowej Radzie Unii Naukowych i by czonkiem 2 midzynarodowych komitetw specjalnych. W dziedzinie bada wysokich energii PRL wsppracowaa ze Zjednoczonym Instytutem Bada Jdrowych w Dubnej oraz Europejskim Orodkiem Bada Jdrowych w Genewie. Uczeni polscy brali udzia w wielkich midzynarodowych przedsiwziciach naukowych (Midzynarodowy Rok Geofizyczny, Midzynarodowy Program Biologiczny itp). W roku 1965 placwki i towarzystwa naukowe podlege PAN utrzymyway kontakt z ok. 10 tysicami kontrahentw ze 116 krajw, prowadzc m. in. rozleg wymian wydawnictw. Na podstawie m. in.: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, tom 9. Warszawa 1967. Piotr Bieo

JARUZELSKI WE WROCAWIU Ocena sylwetki ideowo-politycznej w XX-lecie "Okrgego Stou


25 marca 2009 r. przebywa we Wrocawiu na zaproszenie rodowisk kombatanckich i SLD Wojciech Jaruzelski. Odby kilka spotka, m.in. w godz. 11-13-t odbyo si w Hotelu "Wieniawa" spotkanie ze rodowiskiem naukowym Wrocawia. W spotkaniu wzio udzia ok. 50 profesorw i doktorw wrocawskich szk wyszych, a take emerytowanych dziaaczy politycznych i spoecznych. W. Jaruzelski szuka kontaktw z yczliwymi mu rodowiskami opiniotwrczymi i ma wrd nich licznych sympatykw. Od kilku lat pion ledczoprokuratorski IPN wszcz postpowanie karne przeciwko

12

polskiego aparatu pastwowego, wprowadzajc stan wojenny. Z punktu widzenia prawnego jest to sprawa nacigana, dta i ma wyrany kontekst polityczny. Chodzi take o upokorzenie generaa i jego kolegw, jednoczenie daje si er prawicowej prasie i reakcyjnym rodowiskom, ktre nie pozostawiaj przysowiowej suchej nitki na oskaronych. Idzie take o zdyskredytowanie dawnej PZPR, ideologii socjalizmu i o wylanie kolejnego kuba pomyj na schykow Polsk Ludow. Na sali sdowej dochodzio do gorszcych faktw naruszenia godnoci oskaronych, szczeglnie Jaruzelskiego, ktrego solidarnociowa gawied obrzucaa wyzwiskami. Gdzie by wtedy Wysoki Sd, ktry ma obowizek czuwania i zabezpieczenia powagi organw wymiaru sprawiedliwoci? Caa ta sprawa jest hab dla polskiego wymiaru sprawiedliwoci i obecnie po kolejnej zmianie ukadu partyjno-politycznego sd nie bardzo wie, co dalej z ni zrobi. Jak zakoczy si, trudno powiedzie, jest to typowy proces polityczny, ktry ma znamiona teatralnej farsy. Nie jest jednak mieszny, wrcz przeciwnie, tragiczny i przejdzie do historii polskiego sdownictwa jako swoiste dno prawne, moralne i polityczne. Jego wynik bdzie zalea od szybko zmieniajcej si sytuacji partyjno-politycznej. Jeli w najbliszych wyborach znowu do wadzy dojdzie pisowska prawica mona si spodziewa wyrokw z surowymi karami, jeli nie, sprawa si rozmyje. W kadym razie prawicowe orodki nie marnuj czasu. Za pomoc swych mass-mediw m.in. "Rzeczypospolitej" mobilizuj do wystpie przeciwko W. Jaruzelskiemu, ktry take szuka poparcia poza sal sdow, M.in. 11 marca br. zaproszony zosta przez studentw Wyszej Szkoy Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Przeciwko zaproszeniu protestowali poznascy dziaacze PIS-u. Porzdku musiaa pilnowa policja, a genera wszed na uczelni w towarzystwie oficerw BOR-u. Wida, e atmosfera zagszcza si. Spotkanie we Wrocawiu organizatorzy przygotowali w zamknitych pomieszczeniach na zaproszenia SLD i kombatantw. Nie doszo do adnych incydentw. Przebiegao wedug zaoe akademickiej dyskusji. W. Jaruzelski powitany zosta przez prowadzcego zebranie gen. Zdzisawa Rozbickiego jako "pierwszy prezydent trzeciej Rzeczypospolitej. Sam genera w swym krtkim wprowadzeniu przypomnia wasn drog yciow, nawiza do okresu przedwojennego i jego sprzecznoci, drugiej wojny wiatowej, tuaczki na Syberii a pniej suby wojskowej w LWP. Niejako przy okazji odnis si do wczesnych wielkich wydarze, wskazujc na pozytywny program PRL, w szczeglnoci granic na Odrze, Nysie i Batyku, ale jednoczenie porwna Stalina do "najwikszych zbrodniarzy wiata". Wskaza na znaczenie 2009 r. jako roku rocznicy, 20-lecia Okrgego

Stou i 70-lecia wrzenia 1939 r. (Pozytywnie oceni obecne pastwo, sojusze midzynarodowe, w tym wstpienie do NATO). W jego ocenie Polska generalnie jest na dobrej drodze. Do tych uwag i ocen nawizywali dyskutanci, ktrzy pytali o szanse komunizmu we wspczesnej epoce, a take przyczyny rozejcia si drg Jaruzelskiego i prof. Tadeusza Porbskiego w 1989 r, (prof. Jzef Wooch). Inni pytali o przyczyny saboci SLD i polskiej lewicy, o stosunek do Stefana Olszowskiego a take jego ocen akcji "Wisa" w kontekcie obecnego zblienia polskoukraiskiego (Maria Berny). Na odrbn uwag zasuguje wypowied prof. Zbigniewa Wiktora, ktry odnis si do sytuacji Jaruzelskiego. Przypomnia historyczne zasugi gen. dla LWP i Polski Ludowej. Bez wtpienia jest wielk postaci wspczesnej polskiej historii, aktywnym budowniczym PRL, cznie z jej aktywn obron, w latach 1981-1933 za pomoc stanu wojennego, czego prawica nie moe mu zapomnie i dy do rewanu. Zajmowa najwysze stanowiska wojskowe i cywilne. W LWP awansowa od porucznika do generaa armii, poczynajc od 1959: by szefem GZP, Szefem Sztabu Generalnego i wiceministrem MON, a od 1968 r. ministrem obrony narodowej. Od 1947 r. by czonkiem Polskiej Partii Robotniczej, pniej PZPR a do 1989 r., czonek KC, od 1970 r. zastpca czonka Biura Politycznego, a od 1971 r. czonek Biura Politycznego, od padziernika 1981 r. I Sekretarz KC PZPR, od lutego 1981 r. premier rzdu polskiego, w latach 1981-1983 Przewodniczcy Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, od 1985 r. Przewodniczcy Rady Pastwa, a od lipca 1989 r. Prezydent PRL (od grudnia 1989 r. Prezydent RP), ktr to funkcj peni do grudnia 1990 r. Tych funkcji, tego zaangaowania po stronie Polski Ludowej i sprawy socjalizmu polska reakcja nie moe zapomnie i dlatego, poczynajc od 1991 r. nka go rnymi oskareniami, upokorzeniem i dyskryminacj", w tym take w ostatnim okresie, stawiajc go na awie oskaronych jak pospolitego bandyt i gangstera. Absolutnie nie mona si z tym zgodzi. Jest to haba polskiego wymiaru sprawiedliwoci. W tej sprawie podnosz si liczne gosy protestu, m.in. w padzierniku 2008 r. na Midzynarodowej Konferencji Postpu w Toronto uchwalona zostaa jednogonie rezolucja, biorca w obron przeladowanych, w tym W. Jaruzelskiego i jego towarzyszy. Protest ten nagoniony zosta przez miesicznik "North-star Compass", wydawany po angielsku w Kanadzie i majcy take mutacj francusk, hiszpask i rosyjsk. Postawienie generaa na awie oskaronych jest wyrazem odradzania si autorytaryzmu w formie krypto-faszyzmu, ktry jest niebezpieczny nie tylko dla socjalizmu, take dla wszystkich innych si postpu i demokracji. Ale jednoczenie krytycznie naley odnie si do

13

BRZASK

04/200

Kwiecie 2009
marksizmu i socjalizmu take nowy wymiar midzynarodowy - globalny. Wida to wyranie na przeomie 2008/2009 w kontekcie obecnego kryzysu, w jakim znalaz si wiat kapitalistyczny. Zbigniew Wiktor

postawy Jaruzelskiego z 1989 r., kiedy to m.in. dziki niemu doszo do ostatecznego obalenia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i restytucji w Polsce wadzy buruazji i kapitalizmu. Absolutnie nie mona zgodzie si z traktowaniem Stalina jako "jednego z najwikszych zbrodniarzy w historii". Tak definiuj Stalina najgorsi wrogowie socjalizmu. Trzeba widzie t posta w zoonej historii Rosji i ZSRR, sprzecznociach wczesnej epoki i wojny z faszyzmem niemieckim. Stalin (i ZSRR) obroni nie tylko narody radzieckie, ale take wiat przed faszyzmem, m.in. dziki Stalinowi Polska odrodzia si jako pastwo ludowe i socjalistyczne w nowych sprawiedliwych granicach. Warto to podkreli tu, we Wrocawiu, stolicy Ziem Odzyskanych. Pan Jaruzelski pozytywnie ocenia przemiany po 1989 r., ale te zmiany nie s korzystne dla milionw rodzin polskiego wiata pracy. Wielkie bezrobocie, bezdomno, masowa emigracja modego pokolenia nie s nowymi plagami egipskimi, ale konsekwencj ustroju kapitalistycznego. Wstpujc do NATO i Unii Europejskiej Polska utracia nie cz suwerennoci (jak gosiy partie buruazyjne), ale faktycznie prawie ca suwerenno. 80% polskich finansw jest pod kontrol obcych bankw, zaduenie zagraniczne kraju wynosi ponad 260 mld dol. (przypomnijmy, e w 1980 r. zarzucano E. Gierkowi, e zaduy Polsk do sumy 19 mld dol.), upady cae gazie przemysowe, tysice zakadw pracy, ponad 60% polskiego przemysu jest pod kontrol kapitau zagranicznego, ponad 50% obrotw handlowych kontrolowanych jest przez sie supermarketw, ponad 70% polskiego prawa ma obecnie swe rda w Brukseli. Wraz z wstpieniem do NATO zmienia si strategia obronna pastwa, jej wyrazem jest udzia Polski w agresywnych neokolonialnych wojnach przeciw Irakowi, Afganistanowi a take polityczne poparcie dla bezkarnego, barbarzyskiego bombardowania zaprzyjanionej z nami Jugosawii 1999 r. Wszystko to odbywa si wbrew woli zdecydowanej wikszoci narodu. Czy wiedza o tym dociera do Jaruzelskiego jako polskiego patrioty? Jednak bieg historii nie kieruje si fatalizmem, ale jest wyznaczony realnymi interesami klasowymi. Za spraw odrodzenia si w KPZR i ZSRR rewizjonizmu (szczeglnie po mierci J. Stalina w 1953 r.) i oportunizmu oraz umacniana si warstwy wykonawczo-zarzdzajcej, ktra krok po kroku zdradzaa socjalizm i przechodzia na pozycje kapitalizmu, a jej uosobieniem w schykowym okresie ZSRR by M. Gorbaczow. Take w kocowym okresie Polski Ludowej pogbiy si te "tendencje, ktre ostatecznie doprowadziy do sprzeniewierzenia si socjalizmowi, kapitulacji i do wspudziau podobnej polskiej warstwy w upadku socjalizmu i wadzy ludowej. Tak by jednak nie musiao. O tym wiadczy kontynuacja socjalizmu w Chinach, KRLD, Wietnamie, a take w bohaterskiej Kubie. [] Nadaje to kwestiom

Faszyzujcy dyskurs naszej sfery publicznej


Frasyniuk obrazi Chopa Polskiego! Chop zamiast walczy o Polsk, dobija powstacw i ciga im kamasze... Jakie oburzenie! Caa chmara zgorszonych populistw wyborczej demokracji spieszy prostowa t niedorzeczn agresj na godno Ludu i jedno Narodu. Moe zarobi si cho par gosw? Charakterystyczne jest to, e reakcja polegaa wanie albo na desperackim zaprzeczaniu albo na ilociowej licytacji w tej samej kategorii (chopi oddali wicej krwi - za Nard i Polsk - ni ktokolwiek inny)... Zabawne, z jak atwoci wszyscy ci obrocy ludu potwierdzili tym samym proste zarzuty narodowej zdrady i haby. Bo zamiast gorco wmawia, e chopi zawsze walczyli o po prostu Polsk (co jest oczywist nieprawd), trzeba byo lepiej zwrci uwag na to, dlaczego chop rzeczywicie ciga akurat kamasze? Dlaczego chop nie mia w tej wymarzonej Polsce nawet butw? Ot wanie, nie mona si wcale dziwi temu, e chopi (czasami, czsto) wykorzystywali sytuacj bo niby czemu mieliby walczy o jak metafizyczn Polsk, ktra w dodatku w swym prawnym i konkretnym wymiarze bya i miaa by Polsk szlacheckiej mniejszoci? Czemu niby mieli walczy o feudaln Polsk, skoro ta Polska przez cae wieki nic im nie daa prcz ndzy, niewolnictwa i ponienia? Zaiste - jeli mona tak ocenia histori - byy to usprawiedliwione akty odwetu na szlacheckiej hoocie. Nawet chyba zaborcy ju lepiej traktowali chopa w Polsce ni ci szlachetni rodacy... A poza tym, dobrze przecie wiadomo, e gdy istniej tak przepastne rnice spoeczno-kulturowe, jak niegdy midzy chopami a szlacht, to ta rzekoma jedno Polski, jedno jej interesw, sposobw ycia, wartoci i priorytetw, a nawet jedno jzyka jest li tylko konserwatywn, solidarystyczn bajeczk dla naiwnych... albo dla niegrzecznych. Moralizatorski eksces Frasyniuka stanowi wietny przyczynek do tego, aby pokaza jak to faszyci (konserwatyci) zawadnli w Polsce oficjalnym dyskursem. Zreszt nie tylko to, bo przecie w ostatnim czasie notujemy jeszcze inne niezamierzone sprzecznoci, pknicia na rzekomo nieskazitelnej powierzchni. Pozwalaj nam one dostrzec i zrozumie panowanie konserwatywno-liberalnego sownika w naszej

14

rzeczywistoci postfeudalnego kapitalizmu. S to: problem nepotyzmu przechodzcego w kumoterstwo (Pawlak) oraz problem konfliktu interesw publiczne prywatne (Misiak)... Pierwsze przywouje wit Rodzink (i Nard), drugie wit Jednostk. Nieopatrznie wylaza wic na wierzch caa brudna patologia tych sakralnych kategorii. W rodzince zaczynamy dostrzega najbardziej obskurn, zwierzc, naturalistyczn solidarno krwi i (miejsca) urodzenia, a w jednostce po prostu z wol i prywat. Ale czy to nie za mao zatrzymywa si na tym poziomie kleszego moralizatorstwa? Ociaym socjaldemokratom takie reproduktywne odwrcenie by moe by wystarczyo... my ju jednak mylimy o systemie. A tu znowu odbijamy si od kolejnej ciany faszystowskiej relikwii - od Pastwa! Nawet ludzie lewicy z Krytyki Politycznej nie mwi ju (w telewizji i radiu) o spoeczestwie, lecz przytakuj konserwatystom: Pastwo, docenienie i ochrona naszego (czyjego?) Pastwa, interes Pastwa (biurokracji? policji? armii?), interwencja Pastwa (oczywicie w celu obrony ludzi pracy, a nie w celu obrony status-quo), etc. eby cho jeszcze wszystko kojarzyo im si z seksem... Ale nie, im si kojarzy z Pastwem! Tymczasem Pastwo z miejsca odsya nas do zinstytucjonalizowanej i zalegalizowanej przemocy policji systemu klasowego oraz do czego jeszcze... mianowicie do podziau skutkw kapitalistycznego sposobu produkcji, co wanie osania sam ten sposb, sam ten system. Rwna si to temu, e socjaldemokraci rka w rk z faszystami - nie tylko w jzyku - broni strukturalnego wyzysku, staej i cyrkularnej ndzy, kapitalistycznej niewoli, tandety i serwilizmu... Oczywicie, kwestia pastwa moe by i jest bardziej skomplikowana, bo istnieje jeszcze choby marksistowsko-leninowskie pojcie pastwa przejciowego, czyli pastwa dziaajcego na zniesienie a nie na utrwalanie - swych wasnych warunkw. Nie o tym tu jednak teraz mowa. Zaskakujca wic adoracja Pastwa... Adoracja, ktra w kontrze do liberaw ma niby uwiarygodnia jak bliej nieokrelon lewicowo. Spnione i faszywe zabiegi moci panowie i panie! W prosty sposb mylc i mwic konserwatywnymi kategoriami to wszystko ju i tak idzie wanie na konto tych faszystw. Po tym m.in. wanie mona rozpozna rzekomo opozycyjnego socjaldemokrat gdy gada faszyzujcym narzeczem, gdy myli interes spoeczny z interesem pastwa, gdy mwi (a raczej powtarza) Pastwo, Rodzina Polska, Jednostka zamiast Spoeczestwo... Ale, szczerze powiedziawszy, nawet gdyby i to powiedzia, dalej nie powiedziaby prawie nic co odrniaoby go od zwyczajnego rezonera buruazyjnej potocznoci jarmarcznej czy uniwersyteckiej. Ot nie Nard, nie Pastwo, nawet nie po prostu Spoeczestwo (ktre jest prymitywnie liniow, mechaniczn agregacj jednostek), lecz stosunki spoeczne, sposb produkcji, walka klasowa

oraz formacja spoeczna! To powinny by podstawowe kategorie si prawdziwie emancypacyjnych. Na razie jednak konserwatyci zwyciyli, skoro dzi nawet polska lewica i ludzie lewicy (to chyba najzabawniejsze okrelenia ostatnich lat!) - abdykujc z ambicji zmiany i korzc si przed rol frakcji klasy panujcej przemawiaj knajackim jzykiem konserwatywnych witoci: Pastwo/Nard, Rodzina/Krew oraz Jednostka/Wola (wiadomo)... eby cho jeszcze staa za tym jaka mdra, materialistyczno-dialektyczna taktyka obracania lufy pistoletu w stron tego, ktry go trzyma... ale nie stoi. Dawid Okularczyk

SKANDAL
UE pod naciskiem firm farmaceutycznych chce wprowadzi zakaz hodowania marchewki? Wszystko wskazuje na to, e przygotowywane przez Komisj Kodeksu ywnociowego WHO oraz Uni Europejsk rozwizania prawne, majce na celu faktyczn delegalizacj od 1 stycznia 2010 r. naturalnych preparatw oraz zwizanych z nimi terapii, s elementem starannie zaplanowanych dziaa, za ktrymi kryj si interesy wiatowego przemysu farmaceutycznego. Projektom tym trzeba si przeciwstawi z ca moc i determinacj, w czym moe dopomc akcja midzynarodowych protestw, ktra wymusi przeprowadzenie w pastwach czonkowskich UE referendum dotyczcego naturalnych rodkw leczniczych. Aby doszo ono do skutku, konieczne jest zebranie w tej sprawie miliona podpisw. Chodzi o skandaliczny projekt, zgodnie z ktrym od 31 grudnia 2009 r. mieszkacy pastw wchodzcych w skad Unii Europejskiej mieliby zosta pozbawieni moliwoci korzystania z naturalnych terapii oraz dostpu do zi, suplementw i witamin. Podstawowe zaoenia planowanych regulacji s z grubsza takie, e po pierwsze, od 2010 r. caa ywno, jak spoywamy, miaaby by obowizkowo napromieniowana i dodatkowo naszpikowana tzw. dodatkami chemicznymi oraz pestycydami, nadal noszc nazw "ywnoci ekologicznej" (!). Po drugie, od tego momentu nielegalna staaby si sprzeda naturalnych witamin, suplementw mineralnych oraz zi wraz z bazujcymi na nich terapiami. Po trzecie, wszystkie zwierzta wcznie z hodowanymi ekologicznie - bd musiay obowizkowo zaywa antybiotyki i hormony wzrostu, wreszcie po czwarte, z upywem czasu przydomowa uprawa wasnych owocw i warzyw ma zosta objta cisymi uregulowaniami i nie bdzie moliwa bez zezwolenia. Oficjalne uzasadnienie tych kuriozalnych - bo one s kuriozalne - nakazw i zakazw sprowadza si do obudnego twierdzenia, e chodzi o

15

BRZASK

04/200

Kwiecie 2009
ywnoci ekologiczn (zob. Zielona Ksiga w UE) - wszystkie zwierzta przeznaczone na miso moliwe, e bd musiay zaywa antybiotyki i hormony wzrostu, cznie z hodowanymi ekologicznie - moliwe z czasem przydomowa uprawa wasnych owocw i warzyw nie bdzie moliwa bez zezwolenia (zobacz ustawa w USA nr HR 875). Jak powiedzia Michael Ellner: Tylko na nas spjrzcie. Wszystko jest na wspak, wszystko jest do gry nogami. Lekarze niszcz zdrowie, prawnicy niszcz sprawiedliwo. Uniwersytety niszcz wiedz, rzdy niszcz wolno. Gwne media niszcz informacje a religie niszcz duchowo. Jeli ludzie pozwol rzdowi zadecydowa, jak mog je ywno i jakie zaywa leki, to wkrtce ich ciaa bd wkrtce cierpie tak, jak ich dusze, ktre bd y w tyranii" Thomas Jefferson Opracowa Robert Oko

ochron ludzkiego zdrowia. W rzeczywistoci, jak nietrudno si domyle, kryj si za nimi bezwzgldne interesy wielkich koncernw farmaceutycznych, dla ktrych naturalne preparaty i terapie s od dawna sol w oku, gdy stanowi dla nich konkurencj i redukuj krociowe zyski wspomnianych firm, zarabiajcych bez umiaru i jakichkolwiek skrupuw na ludzkich chorobach. To take perfidny i - w tym przypadku nie ma co owija sw w bawen - wyjtkowo bezczelny zamach na podstawowe prawa czowieka, wrd ktrych jednym z najwaniejszych, o czym wielokrotnie pisalimy, jest prawo wolnoci wyboru takich metod i terapii, jakie kady z nas uznaje dla siebie za najbardziej waciwe. Wok tej sprawy od kilku miesicy narasta wrzenie, gwnie jednak w internecie. Natomiast tzw. oficjalne media staraj si j najwyraniej wyciszy i bagatelizowa. Jednoczenie towarzysz temu prasowe kampanie, majce na celu dyskredytowanie terapeutycznej wartoci witamin, zi oraz rozmaitych naturalnych suplementw ywnociowych. Caa ta gra jest przy tym szyta tak grubymi nimi, e mona jedynie zastanawia si, czy ludzie, ktrzy j rozpoczli i cynicznie prowadz, rzeczywicie uwaaj adresatw wspomnianych tez (czytaj: spoeczestwo, nas wszystkich) za skoczonych idiotw, czy po prostu nie przejmuj si reakcjami na swoje poczynania, z gry zakadajc, e i tak osign zaoone cele. Ich zamysy mog zosta zablokowane jedynie poprzez zorganizowany midzynarodowy ruch protestu, ktrego najbardziej skuteczn form jest inicjatywa na rzecz przeprowadzenia unijnego referendum dotyczcego naturalnych rodkw leczniczych. Prawdziwe przyczyny zmasowanego ataku na zioa i witaminy, wszcztego pod pretekstem ich rzekomej szkodliwoci lub bezwartociowego - z punktu widzenia terapeutycznego - dziaania, s rwnie oczywiste, co oburzajce. Chodzi przede wszystkim - jeli nie wycznie - o to, e witaminy, zioa i wiele innych naturalnych preparatw leczniczych nie s objte ochron patentow, w zwizku z czym przemys farmaceutyczny prbuje doprowadzi do ich cakowitego wyparcia z rynku po to, by ludzie zaywali wycznie oferowane przeze leki, ktrych sprzeda przynosi krociowe zyski, mimo e rodki te czsto charakteryzuj si niekorzystnymi dziaaniami ubocznymi. I adne pseudoargumenty mwice o ochronie zdrowia publicznego - jako przesance lecej u podstaw wspomnianych drakoskich ogranicze i zakazw nie s w stanie zamaza tej prawdy oraz towarzyszcych jej cynicznych dziaa. Co to jest Codex i dlaczego nam nie pasuje? Codex Alimentarius - w Polsce znany jako Kodeks ywnociowy - to zbir zasad ktre powinny nas chroni, a w rzeczywistoci bd nas ogranicza i to wszystko jest planowane od 2010: - caa ywno moe by napromieniowana bez powiadomienia konsumenta (zob. zezwolenie FDA w USA na napromieniowanie) i moe zawiera dodatki chemiczne oraz pestycydy, bdc nadal nazywana

PODZIKOWANIE
Oddajc Czytelnikom dwusetny numer Brzasku,wydawanego ju 18 lat pragniemy podzikowa WSZYSTKIM naszym wiernym Czytelnikom, Autorom artykuw i Wsppracownikom za ich bezinteresown, ofiarn spoeczn prac. Szczeglnie dzikujemy za wsparcie finansowe , bez ktrego wydawanie komunistycznego pisma nie byoby moliwe. Redakcja
Publikowane artykuy wyraaj opinie autorw i nie zawsze s zgodne z pogldami redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesanych tekstw i nadawania im tytuw. Redakcja: Beata Karo, Krzysztof Szwej Redaktor naczelny - Krzysztof Szwej Adres dla korespondencji: e-mail: brzask@o2.pl Komunistyczna Partia Polski Skr. Poczt. 154 41-300 Dbrowa Grnicza Opat za Brzask naley wpaca poprzez konto bankowe partii z dopiskiem Za Brzask NUMER KONTA KPP PKO BP S.A. Oddz. I Dbrowa Grnicza 28 1020 2498 0000 8202 0183 3995

16