Vous êtes sur la page 1sur 16

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJW, CZCIE SI !

BRZASK
PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI
Luty 2010 ISSN 1429-8279 NR 2 /208

Jest tylko jedna prawda historyczna pisana przez ludy!

Czwarte Europejskie Spotkanie Komunistyczne o Edukacji odbyo si 5 lutego w Brukseli. W tym roku powicone kwestii faszowania historii Drugiej Wojny wiatowej w procesie nauczania. Spotkanie zorganizowaa Komunistyczna Partia Grecji a odbyo si ono w budynku Parlamentu Europejskiego. W spotkaniu uczestniczyli delegaci 25 europejskich partii komunistycznych i robotniczych. Uczestnicy prezentowali treci z podrcznikw szkolnych i akademickich dowodzce faszowania historii II Wojny wiatowej. Ujawnili cele tej kampanii oraz odwoywali si do swoich dowiadcze z dziaa przeciwko ideologicznemu manipulowaniu modzie.

Wsplne Owiadczenie
Niej podpisane partie potpiaj agresywn kampani antykomunistyczn, ktra ma miejsce w caej Europie. Imperialistyczne organizacje takie jak UE, NATO, jak rwnie OBWE, Rada Europy i prawie wszystkie europejskie rzdy buruazyjne rozpoczy i rozszerzaj antykomunistyczn kampani kamstw i pomwie, ktrych celem strategicznym jest skaenie robotniczej i ludowej wiadomoci krzykliwym antykomunizmem. Ich celem jest wymazanie bezprecedensowego wkadu socjalizmu w XX wieku i zapewnienie o rzekomej trwaoci systemu kapitalistycznego. W warunkach kryzysu kapitalizmu antykomunizm jest motorem najostrzejszej ofensywy przeciwko robotnikom. Ta ofensywa UE, buruazji i wspierajcych ich rzdw (liberalnych i socjaldemokratycznych) ma na celu zapewnienie maksymalnej zyskownoci kapitau. Promuj oni antykomunizm w odniesieniu do wszystkich wydarze historycznych, znieksztacajc istot rewolucji socjalistycznych a nawet narodowo-demokratycznych, walki klas i rozwoju historycznego. Skierowane jest to gwnie do modziey, ktra nie moe uczy si historycznej prawdy i ma przyj antysocjalistyczn propagand. Falsyfikacja historii, a szczeglnie historii ZSRR, ma jeden cel: blokowanie europejskim robotnikom i narodom informacji o moliwoci i koniecznoci obalenia opartego na wyzysku systemu kapitalistycznego i zastpienia go socjalizmem. Jednym z gwnych celw tego ideologicznego i politycznego ataku jest znieksztacenie historii II Wojny wiatowej. Podejmowane s prby jawnej identyfikacji socjalizmu-komunizmu z faszyzmem bez jakiejkolwiek postawy, podczas gdy jest jasnym, e nazizm i faszyzm oparte s na ideologii nienawici i ksenofobii, a komunizm i socjalizm opieraj si na ideologii solidarnoci i sprawiedliwoci spoecznej. S to rne i przeciwstawne ideologie. Podejmowane s prby zakamania przyczyn II Wojny wiatowej, poprzez ogoszenie 23 sierpnia dniem antykomunistycznej pamici. Kontynuowane s take dziaania naruszajce prawd historyczn poprzez wiadome umniejszanie gwnej roli ZSRR w osigniciu wielkiego zwycistwa nad faszyzmem oraz w powojennym rozwoju. W tym samym reakcyjnym kierunku znieksztacenia prawdy historycznej zmierza propaganda antysocjalistyczna i ostatnie wydarzenia zwizane z 20 rocznic zniszczenia Muru Berliskiego.

BRZASK

nr 2/ 208

luty 2010

Prawdy historycznej nie mona wymaza. Wkad socjalizmu w pokonanie faszyzmu, prawa ludu, zapewnienie mu przyszoci i osignicia krajw socjalistycznych jest bezdyskusyjny. Podkrelamy, take wpyw tych osigni na klas pracownicz w krajach kapitalistycznych zmuszajcy kapitalistw do ustpstw w obliczu walki ludw. Pomimo rnych saboci i problemw osignicia socjalizmu s dzisiaj marzeniem ludu, poniewa kapitalizm nie moe i nie chce rozwizywa problemw ludzi. Bdziemy z ca si popiera walk w obronie i na rzecz podkrelenia historycznej oraz naukowej prawdy w szkoach, instytucjach pastwowych i na uniwersytetach. Domagamy si usunicia treci antykomunistycznych z podrcznikw oraz nauczania akademickiego. Wane jest aby mode pokolenia byy nauczane historycznej prawdy o II Wojnie wiatowej, prawach natury oraz spoeczestwa. W szczeglnoci powinny poznawa darwinowsk teori ewolucji i marksistowsk teori struktury klasowej, walki klas oraz analiz kapitalizmu jako systemu ekonomicznego. Rola partii komunistycznych i robotniczych oraz modziey komunistycznej jest tu ogromna jeli chodzi o prac z masami, w szczeglnoci modych robotnikw oraz studentw. Powinno si to przyczynia nie tylko do owiecenia ale rwnie naukowej pracy naukowcw, nauczycieli, pracownikw uniwersytetw oraz osobistoci publicznych. Klasa pracujca i biedni mog walczy o spoeczestw bez wyzysku, o socjalizm. Zdecydowanie potpiamy represje i zakazy organizowania partii komunistycznych i grup modzieowych; wyraamy cakowit solidarno z ofiarami antykomunistycznych atakw oraz nagonki. Staje si jawnym co dla UE, kapitau i ponadnarodowych instytucji oznacza demokracja. Ma ona charakter klasowy, to demokracja dla nielicznych, a wyzysk i represje wobec wielu. Uczestnicy Spotkania:
Robotnicza Partia Belgii Partia Bugarskich Komunistw Komunistyczna Partia Brytanii Nowa Komunistyczna Partia Brytanii Socjalistyczna Partia Robotnicza Chorwacji AKEL Cypr Komunistyczna Partia Czech i Moraw Komunistyczna Partia w Danii Komunistyczna Partia Danii Komunistyczna Partia Estonii Komunistyczna Partia Grecji Nowa Komunistyczna Partia Holandii Robotnicza Partia Irlandii Socjalistyczna Partia Litwy Komunistyczna Partia Luksemburga Socjalistyczna Partia otwy Komunistyczna Partia Malty Niemiecka Partia Komunistyczna DKP Komunistyczna Partia Polski Portugalska Partia Komunistyczna Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej

Robotnicza Komunistyczna Partia Rosji Rewolucyjna Partia Komunistw Komunistyczna Partia Sowacji Zwizek Komunistw Ukrainy W charakterze gocia: Biegun Odrodzenia Komunistycznego Francji

Wsplne owiadczenie 46 partii komunistycznych i robotniczych w sprawie wydarze w Iranie

Solidarno z walk iraskiej klasy robotniczej


Z zaniepokojeniem obserwowalimy wane wydarzenia majce miejsce w ostatnich miesicach w Iranie. Wyraamy solidarno z komunistami, czonkami i sympatykami iraskiej Partii Tudeh, ludmi pracy walczcymi o prawa spoeczne i demokratyczne, demokracj oraz postp spoeczny. Potpiamy represyjn polityk i dziaania podjte przez iraski rzd i suby bezpieczestwa, ktre doprowadziy do mierci co najmniej 8 osb i aresztowania ponad tysica bojownikw ruchw ludowych. Pojawiy si doniesienia, e cz aresztowanych podczas niedawnych demonstracji zostaa stracona. Wrd zatrzymanych s znani dziaacze ruchw kobiecych, studenckich i robotniczych. damy wstrzymania egzekucji winiw politycznych, natychmiastowego uwolnienia aresztowanych i wszelkich winiw politycznych walczcych o interesy ludu. Jednoczenie zdecydowanie potpiamy wszelkie prby wykorzystania sytuacji do nasilenia imperialistycznej interwencji w regionie. Tylko lud Iranu ma prawo do okrelenia przyszego kierunku swojego kraju. Rozwj walki antyimperialistycznej w regionie, z ruchem zwizkowym na czele, stwarza warunki do odparcia planw imperialistycznych i wszelkich prb si buruazyjnych aby manipulowa ludmi oraz zmienia sytuacj na korzy ludu. Sygnatariusze:
PADS, Algieria Komunistyczna Partia Australii Demokratyczna Postpowa Trybuna Bahrajnu Komunistyczna Partia Bangladeszu Robotnicza Partia Bangladeszu Robotnicza Partia Belgii Komunistyczna Partia Boliwii Robotnicza Komunistyczna Partia Boni i Hercegowiny Komunistyczna Partia Brytanii Partia Bugarskich Komunistw Socjalistyczna Partia Robotnicza Chorwacji AKEL Cypr Komunistyczna Partia w Danii Komunistyczna Partia Estonii Filipiska Partia Komunistyczna (PKP-1930) Komunistyczna Partia Finlandii Komunistyczna Partia Grecji Zjednoczona Komunistyczna Partia Gruzji Komunistyczna Partia Narodw Hiszpanii

BRZASK
Nowa Komunistyczna Partia Holandii Komunistyczna Partia Indii Komunistyczna Partia Iraku Partia Tudeh Iran Komunistyczna Partia Irlandii Komunistyczna Partia Izraela Jordaska Partia Komunistyczna Komunistyczna Partia Kanady Libaska Partia Komunistyczna Komunistyczna Partia Luksemburga Komunistyczna Partia Malty Partia Komunistw Meksyku Ludowa Partia Socjalistyczna Meksyku Niemiecka Partia Komunistyczna Komunistyczna Partia Pakistanu Palestyska Partia Ludowa Komunistyczna Partia Polski Portugalska Partia Komunistyczna Poudniowoafrykaska Partia Komunistyczna Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej Komunistyczna Partia Sudanu Komunistyczna Partia Szwecji Komunistyczna Partia Turcji Zwizek Komunistw Ukrainy Komunistyczna Partia Urugwaju Komunistyczna Partia USA Wgierska Komunistyczna Partia Robotnicza

nr 2/ 208

luty 2010

Dziki inicjatywie parlamentarzystw KSCM o dziaaniach MSW dyskutowano w czeskiej Izbie Deputowanych. Dziaanie MSW spotkao si z duym oddwikiem za granic. Setki organizacji modzieowych, studenckich i zwizkowych wyrazio sprzeciw. Tysice ludzi, w tym parlamentarzyci parlamentw krajowych i Parlamentu Europejskiego, profesorowie uniwersyteccy i weterani walk z faszyzmem, wysay wyrazy sprzeciwu do MSW i ambasad Republiki Czeskiej. Pod czeskimi ambasadami w innych krajach odbyway si protesty. Wyrok Sdu Miejskiego w Pradze w sprawie KSM oznacza legalizacj organizacji. Jest to wane zwycistwo w walce przeciwko antykomunizmowi i antydemokratycznym dziaaniom w Czechach. Milan Krajca Przewodniczcy Komunistycznego Zwizku Modziey

Kapitalizm da po apach...
Gazeta Wyborcza, pirem Ewy Soklskiej, uronia krokodyl z nad losem kolejnego z tych niezliczonych miast, ktre zostay zabite przez kapitalizm, w cigu dwudziestu lat buruazyjnej dyktatury, zwanej dla niepoznaki woln Polsk. Najnowsz ofiar systemu nioscego ndz, wyzysk i zniewolenie s apy. Ich mieszkacy mog przekona si na wasnej skrze, jak Polsk wywalczya dla nich Solidarno. Przez lata drugim domem wielu mieszkacw byy Zakady Naprawcze Taboru Kolejowego. Wszystko zaamao si w poowie 2008 roku. Po wczeniejszej likwidacji cukrowni apy, gdzie prac stracio 250 osb, zaczy upada ZNTK. A wtedy do grona bezrobotnych doczyo 750 robotnikw. Jednak organ prasowy buruazji nie widzi w tym nic dziwnego: Zakady musiay upa, ich dugi przekroczyy wysoko majtku. Gwny kontrahent firmy PKP Cargo z powodu wasnych kopotw finansowych przesta naprawia w apach wagony. Roman Czepe, burmistrz ap, przyznaje bez ogrdek: Ndza jest straszna. W najgorszej sytuacji s byli pracownicy ZNTK, ktrzy zarabiali bardzo mao i waciwie przez lata wegetowali. Nie maj adnych oszczdnoci. Dopiero teraz, gdy opieka spoeczna przychodzi do nich, by przeprowadzi wywiad, okazuje si, e oni s znacznie ubosi nawet od tych, ktrzy wczeniej yli z zasikw. Dla nich problemem okazuje si nie tylko brak pienidzy na chleb. Nie maj w domach podstawowych rzeczy, jak lodwka czy ko dla dziecka. Obserwujc ogromne kolejki zdesperowanych ludzi, stojcych w Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej po godowe zasiki, moemy usysze do czego zdolny jest osaby z godu czowiek... Magdalena, 45 lat, wreszcie moe to z siebie wyrzuci. Mwi szybko, zachannie, z urywanym szlochem: - Kilka tygodni temu, gdy byy te straszne mrozy, creczce wysuszya si skra na buzi. Kremu ju od trzech miesicy nie

Wielkie sdowe zwycistwo KSM KSM znowu legalny!


27 stycznia 2010 r. sprawa Komunistycznego Zwizku Modziey Republiki Czeskiej (KSM) bya ponownie rozpatrywana przez sd miejski w Pradze, ktry w oparciu o apelacj nadzwyczajn KSM od decyzji Najwyszego Sdu Administracyjnego Republiki Czeskiej uchyli wyrok z roku 2008, oddalajcy protest KSM wobec decyzji Ministerstwa Spraw Wewntrznych Republiki Czeskiej rozwizujcej KSM. Jest to dla KSM bardzo wana decyzja, poniewa ponownie legalizuje organizacj. KSM moe teraz otwarcie dziaa jako legalna organizacja. Oficjalnym powodem delegalizacji KSM przez czeskie MSW w roku 2007 byo podanie wrd celw programowych organizacji zastpienie prywatnej wasnoci rodkw produkcji kolektywn. Kolejnym powodem rozwizania KSM byo przekonywanie przez ni modych ludzi o koniecznoci walki o inne spoeczestwo nie oparte na zasadach kapitalistycznych. Dziaanie MSW spowodowao zdecydowany sprzeciw wikszoci czeskiego spoeczestwa. Petycja wspierajca KSM zostaa podpisana przez tysice obywateli. Przeciwko decyzji MSW protestoway midzy innymi organizacje weteranw walk z faszyzmem i ruchu partyzanckiego. Petycje organizacji spoecznych rozpoczy si od inicjatywy dziaaczy studenckich potpiajcych dziaania MSW przeciwko KSM. Wsparcie dla KSM wyraziy rwnie czeskie partie polityczne.

BRZASK

nr 2/ 208

luty 2010

kupowaam, nie miaam czym posmarowa jej tych ranek. Wiedziaam, e w portfelu tylko wiatr wiszcze. Poszam do sklepu i ukradam krem Bambino. Wsadziam do kieszeni kurtki i udaam, e czego szukam. Ca drog do domu wyam. Wstyd mi. Przysigam, e gdy tylko odbijemy si od dna, oddam pienidze za ten cholerny krem. S te inni, ktrym kapitalizm pokaza sw prawdziw twarz: Na przykad pani Magdalena i jej m, ktrzy teraz z dwjk synw w wieku szkolnym i czteroletni crk zostali bez rodkw do ycia. Rodzice cho sami ledwo wi koniec z kocem pomagaj im, jak mog. Chodzi o to, by nie zaduyli mieszkania. Pomoc od pastwa to 300 z zapomogi i obiady dla dzieci w szkole. Dobre i to. Pracy szukaj wszdzie, gdzie si da. Jeszcze jesieni m Magdaleny dorabia w fabryce okien, ale skoczyo si w brany zastj. Najbardziej im szkoda dzieci. Maluchy doskonale rozumiej sytuacj. Mimo e doroli staraj si y normalnie, umiecha si do siebie, rozmawia nie tylko o kopotach, to dzieciaki i tak widz bied. Nigdy o nic nie prosz. Matka ratuje sytuacj. Lizaki robi im, rozpuszczajc na patelni cukier. Najstarszy syn codziennie na dugiej przerwie przybiega do domu i pyta z nadziej: - Moe znalelicie prac? Wraca do szkoy rozczarowany, przed kolegami kryje zy. Dyrektorka lokalnej placwki MOPS, Magorzata Wasilewska, tumaczy: Bezrobocie w 25-tysicznych apach to ogromny problem. W styczniu w ramach programu rzdowego w zakresie doywiania wypacilimy potrzebujcym poow budetu przeznaczonego na cay rok. () Cz moe bardziej rezolutnych albo majcych wiksze szczcie mieszkacw zatrudnia si w Warszawie i codziennie dojedaj tam do pracy. Jad pierwszym pocigiem, a wracaj ostatnim. W stolicy za sze-siedem godzin pracy gwnie sprztania w mieszkaniach czy pilnowania dzieci otrzymuj jakie 2,5 tys. z. Nawet po odjciu kosztw zwizanych z kupieniem biletw miesicznych na pocig i tak zostaje im cakiem adna kwota. Wida, e pani dyrektorka bardzo specyficznie rozumie pojcie adna kwota... Punkt widzenia, jak gosi stare przysowie, zaley od punktu siedzenia: Dla 54-letniej Anny szczcie jest wtedy, gdy kupi dzieciom chleb, bo buki s u nich tylko od wita. Aha, i do peni szczcia potrzeba, eby wiedziaa, e w portfelu ma pienidze na jeszcze jeden chleb. A o kopotach stara si nie myle, bo to grzech. S tacy, co maj jeszcze gorzej. Do opieki spoecznej przysza pierwszy raz przyznali jej do czerwca 326 z miesicznego zasiku. I dodatek mieszkaniowy 335 z. Ustawia si na kocu ogromnego ogonka do kasy. Pracownicom MOPS-u ciko patrze ludziom w oczy. Ciko patrze na ogrom biedy. A nie da si jej nie zauwaa. rednio codziennie wypacaj jakie 50 tys. z rnych zapomg. W 2009 r. apski MOPS wspiera 1618 rodzin (ok. 4 tys. osb). Rok wczeniej po wiadczenia zgaszao si 1096 rodzin (ok. 2 tys. osb o poow mniej). Lokalni decydenci udz mieszkacw wizjami wspa-

niaomylnych inwestorw, ktrzy zdjci litoci i dogodnymi warunkami do umiejscowienia biznesu (gdy ludzie zmikn, warunki dla kapitalistw bd jeszcze lepsze...) ul cikiej doli bezrobotnych. O tym, skd si bierze bezrobocie, adne opiniotwrcze media si nie zajkn. Za to my komunici mamy na ten temat co nieco do powiedzenia... Ludwik Selen w swym podrczniku Ekonomia polityczna wyjania: W miar rozwoju postpu technicznego produkcji, wzrasta coraz bardziej zastosowanie maszyn, a coraz wolniej zatrudnienie robotnikw. Przejawem tego jest coraz szybszy wzrost kapitau staego (rodkw wytwarzania) w stosunku do wzrostu kapitau zmiennego (czci kapitau wydatkowanego na zakup siy roboczej), czyli wzrost organicznego skadu kapitau. Na skutek wzrostu organicznego skadu kapitau oglna ilo zatrudnionych robotnikw jakkolwiek wzrasta, to nie tak szybko jak oglna masa kapitau. W wiadomoci ludzi wyraa si to prawo w niewaciwym wietle. Wydaje si, e przyrost ludnoci robotniczej wzrasta szybciej, ni moliwo jej zatrudnienia. W rzeczywistoci za nadmiar ludnoci robotniczej powstaje dlatego, e wytworzone przez klas robotnicz maszyny i rodki produkcji, dziaaj jako kapita, ograniczaj zatrudnienie robotnikw i powoduj przeludnienie. To przeludnienie, w formie masowego bezrobocia, jest wic tylko wynikiem warunkw nagromadzenia kapitau, a bynajmniej nie jakich praw przyrodzonych i dlatego mwimy o przeludnieniu wzgldnym. Rozwj przemysu kapitalistycznego nie mgby si tak swobodnie odbywa, gdyby zawsze nie posiada w rezerwie armii ludzi, ktrzy powodowani godem gotowi s sprzeda sw si robocz za niewielk pac. Dlatego przeludnienie to, wytworzone przez kapitalistyczne nagromadzenie nazywa si rezerwow armi pracy przemysu kapitalistycznego. Rezerwowa armia pracy z jednej strony pozwala kapitalistom w kadej chwili rozszerzy produkcj przez zakup odpowiedniej iloci siy roboczej, z drugiej za utrzymywa pace na niskim poziomie, pod grob redukcji i zatrudnienia bezrobotnych. Istnienie rezerwowej armii pracy stwarza tak sytuacj, e poda siy roboczej jest zawsze wiksza od popytu, co powoduje, e cena siy roboczej, czyli paca robocza spada poniej wartoci siy roboczej. W obecnym stanie rozwoju kapitalizmu jest to panujca tendencja. Pace utrzymuj si na poziomie znacznie niszym od wartoci siy roboczej. Tak wic sam kapitalizm powoduje, e istniej dziesitki milionw bezrobotnych, ktrzy nie tylko sami cierpi ndz, ale rwnoczenie wzmagaj ndz zatrudnionych robotnikw. Czas najwyszy z tym skoczy! Czas najwyszy wysa kapitalizm na mietnik historii i zastpi go ustrojem sprawiedliwoci spoecznej, gwarantujcym prac, chleb i wolno. Czas najwyszy zastpi go socjalizmem! Peter

BRZASK

nr 2/ 208

luty 2010

Ronie ndza
Instytut Eurostat opublikowa najnowsze dane dotyczce biedy w krajach Unii Europejskiej, a uczyni to z okazji zaczynajcej si hucpy zwizanej z inauguracj Europejskiego Roku Walki z Bied i Wykluczeniem Spoecznym pod auspicjami m.in. Komisji Europejskiej. Eurostat wyrnia dwa pojcia: Materialny niedostatek i bied. T ostatni uznaje za pojcie wzgldne. Bieda zagraa osobom osigajcym przychody poniej 60% przecitnego wynagrodzenia w danym kraju. Komisja Europejska tumaczy, e rodki poniej takiego progu ubstwa uniemoliwiaj pene uczestnictwo w yciu spoecznym, gospodarczym i kulturalnym std mowa o tzw. wykluczeniu, ktre jest pojciem szerszym ni bieda. W Unii wskanik ten utrzymuje si na stabilnym poziomie 17%, takim samym jak w Polsce. Dane potwierdzaj, e najbardziej zagroone i objte bied s dzieci (22% w Polsce i 20% w UE). Najwicej tak rozumianej biedy jest na otwie (26%), w Rumunii (23%) i w Bugarii (21%). Bardzo ponury obraz dobrodziejstw kapitalizmu wyania si z raportu odnonie sytuacji w Polsce: 63% Polakw nie sta, by raz w roku pojecha przynajmniej na tydzie urlopu poza miejsce zamieszkania, 20% obywateli nie moe sobie pozwoli na wystarczajce ogrzanie mieszkania, 21% - by przynajmniej raz na dwa dni je miso, drb, ryb albo ich wegetariaski penowartociowy zamiennik, a 17% nie sta na samochd. Po analizie tych wskanikw Eurostat policzy, e odsetek osb dotknitych materialnym niedostatkiem wynosi w Polsce 32%, czyli naley do najwyszych w Europie. Oznacza to, e niemal co trzeci Polak pozbawiony jest, wbrew wasnej woli, co najmniej trzech z dziewiciu dbr materialnych rnych kategorii, ktre s wyznacznikiem poziomu ycia. Osb, ktrych nie sta na rnego rodzaju dobra jest w caej Unii 17%, natomiast w Bugarii ten wskanik wynosi 51%, w Rumunii 50%, na Wgrzech 37%, a na otwie 35%. Aktualnoci, kompol.org

Pokolenie kryzysu
Ju nawet buruazyjna prasa wiatowa przyznaje, e najwikszym skutkiem ubocznym kryzysu kredytowego bdzie wyhodowanie straconego pokolenia modych ludzi, ktrym nigdy nie bdzie dane rozpocz pracy zaraz po szkole. Okoo 1,7 miliona Amerykanw stracio prac pomidzy lipcem a grudniem, co oznacza spadek liczby pracujcych o 1,1% jest to najwiksze proczne tpnicie od 1961 roku. Wskanik aktywnoci ekonomicznej ludnoci obniy si w zeszym miesicu do poziomu najniszego od 24 lat. Tymczasem wyrzucenie wyeksploatowanych robotnikw z rynku pozwolio utrzyma amerykask stop bezrobocia na poziomie nie

wikszym ni 10% w grudniu. Gdyby jednak poda siy roboczej nie zmniejszya si miesic temu o 661 tysicy, bezrobocie wyniosoby 10,4% pisz buruazyjni publicyci amerykascy. Kryzys kapitalizmu uderza szczeglnie bolenie w modych... Agencja Bloomberg News informuje: Pomidzy grudniem 2008 a grudniem 2009, zatrudnienie w grupie wiekowej 16-24 lat spado w USA o 1,78 miliona, co stanowi jedn trzeci wszystkich zwolnie odnotowanych w liczbie 5,4 milionw. W Wielkiej Brytanii, zatrudnienie ogem skurczyo si w cigu minionego roku o 432 000, podczas gdy na sam kategori wiekow 16-24 przypado z tego a 365 000, czyli 85% wszystkich zwolnie. Stopa bezrobocia wrd modszych ni 25 lat wynosi obecnie 21% w strefie euro oraz 19% w USA. Europejskie statystyki zawyaj zwaszcza Hiszpania (44%), Irlandia (29%) i Szwecja (27%), a take wikszo nowych czonkw UE, na czele z otw (36%), Litw (34%), Wgrami (29%), Czechami (20%), Polsk (24%) i Sowacj (32%). Bezrobocie modych dotyka zwaszcza nastolatkw, mniejszoci, mode matki i najsabiej wyksztaconych. W USA, w grupie liczcych sobie od 16 do 19 lat bez pracy pozostaje 27%, w porwnaniu z 21% rok wczeniej, a w przypadku modych Afroamerykanw jest to a 48%. W Anglii, bezrobocie w grupie poniej 25 lat wynosi 21%, a wrd przerywajcych nauk w szkoach rednich 42%, za wrd czarnych 47%, w porwnaniu z 20% pord biaych. Buruazyjni socjolodzy udaj zaskoczonych, gdy wywaaj otwarte drzwi goszc, e bezrobocie ma zy wpyw na ludzi, a szczeglnie na modzie: Organizacja charytatywna Prince's Trust, zaoona przez ksicia Walii, przeprowadzia w grudniu ankiet wrd 2 tysicy modych osb. W zestawieniu z innymi rwienikami, ci pozostajcy bez pracy okazali si w o wiele wikszym stopniu drczeni przez poczucie wstydu, odrzucenia, zagubienia, lku, niepewnoci, przygnbienia oraz depresj, wyizolowanie i brak mioci. O wiele bardziej byli te niezadowoleni ze swego zdrowia, przyjani i ycia rodzinnego anieli ci pracujcy lub studiujcy, znacznie mniej pewni przyszoci i czciej przyznajcy si do ucieczki w narkotyki, do braku nadziei i braku celu w yciu. Wielu z nich miewao myli samobjcze. C za nowo! Moe poszliby o krok dalej i uznali, e kapitalizm ktry dla wyzyskiwaczy jawi si jako skarb trzeba potraktowa tak jak skarb? A wic gboko zakopa.
Aktualnoci, kompol.org

Na co sta kapitalizm...
Czeski minister finansw Eduard Janota z rozbrajajc szczeroci przyzna, e jego buruazyjne pastwo nie ma ju rodkw na wypacanie swym obywatelom wiadcze emerytalnych. Tymczasem inny kraj kapitalistyczny Stany Zjednoczone lekk rk zamierza wyda nastpne 33 miliardy dolarw na wojn przeciwko Afgaczykom...

BRZASK

nr 2/ 208

luty 2010

Kolejny kryzys kapitalizmu, dramatyczny wzrost bezrobocia i zwizana z nimi degrengolada czeskiego systemu emerytalnego sprawiy, e przeznaczone w tegorocznym budecie rodki na wypat emerytur wyczerpi si ju jesieni. Problem w systemie emerytalnym utrzymuje si. Wydatki na te wiadczenia rwnie w roku 2010 przewysz wpywy z ubezpieczenia spoecznego i w systemie powstanie deficyt od 20 od 30 miliardw koron powiedzia Janota. Tymczasem prezydent USA, czujc si wielce zobowizany otrzyman pokojow nagrod Nobla, ma zamiar wysa do Afganistanu 30 tysicy dodatkowych onierzy. Agencja Reutersa podaje, e Obama wystpi rwnie o zwikszenie budetu Pentagonu do niebagatelnej sumy 708 miliardw dolarw. Czy powysze informacje wymagaj komentarza? Chyba nie. Pozostaje mie nadziej, e z okazji kolejnej rocznicy urodzin Wolnej Polski, rzdzca ni buruazja nie zechce zrobi obywatelom prezentu w postaci zaprzestania wypacania im emerytur. Pozostaje te mie nadziej, e szybko nadejdzie dzie, gdy ustrj kapitalistyczny bdzie wydawa si caemu wiatu ju tylko zym snem, ktry na szczcie przemin raz na zawsze... Jak prdko nastanie ten dzie? To ju zaley od determinacji tych, ktrym historia powierzya rol grabarzy totalitarnego ustroju, opartego na wyzysku. Aktualnoci, kompol.org

na wskutek np. duego zuboenia. Apelowali te, aby MPiPS przygotowao na jesienne posiedzenie komisji szczegow analiz przyczyn bezdomnoci. Przedstawiciele organizacji pozarzdowych apelowali z kolei o to, aby budowano wicej lokali socjalnych i komunalnych, jeli chce si zapobiega zjawisku bezdomnoci. Komsomol.pl

Zastpczy obiekt nienawici


Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu ju po raz drugi urzdzili akcj zwan szumnie Wrocawsk Burz Pomysw, polegajc na przedstawieniu w tym samym momencie, przez modzie studenck i licealn, koncepcji dotyczcych rozwizania palcych dla miasta problemw spoecznych. Tym razem donosi Gazeta Wyborcza mode elity pochyliy si z trosk i czuoci nad losem bezdomnych. Ich recepty na ostateczne rozwizanie tej kwestii s moe nieco ludobjcze, ale (ale? A moe wanie dlatego?) zgodne z lini buruazyjnej propagandy. Jakie to remedium proponuj ci modzi, ktrym rodki masowego przekazu w III RP wypray mzgi? (...) Akcje spoeczne, imprezy charytatywne, msze w intencji bezdomnych. () Na 400 uczestnikw Burzy mniej wicej co pity licealista uzna, e najlepszym rozwizaniem byaby cakowita eliminacja ebrakw. Przedstawiali rne pomysy na to, jak tego dokona. Po pierwsze, wprowadzi <<zakaz wjazdu do miasta dla wszelkich osb podejrzanych o brak rodkw do ycia>>. Po drugie, <<deportowa>> tych, ktrzy zdyli ju do nas wjecha, <<zatrudni ekip, ktra ich sprztnie>> i <<eksmitowa ich do miejsc urodzenia>>. Niektrzy jednak spostrzegli, e moe to sprawy do koca nie rozwiza, bo mamy te ebrakw u nas urodzonych. Co gorsza taka postawa w niektrych dzielnicach miasta szerzy si jak tyfus i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Proponowano rozwizania dugofalowe: <<ograniczenie przyrostu naturalnego>>, <<darmow antykoncepcj>>, <<odbieranie ebrakom praw rodzicielskich>> i <<obowizkowe szczepienia>>. Byy te rozwizania ekspresowe: <<powsadza za kraty>>, <<wywie na Madagaskar>>, <<wystrzela>>, stworzy w miecie specjalne <<dzielnice dla ubogich>> albo <<kolonie karne>>. Pojawiy si take gosy, e naley kara tych, co daj ebrakom pienidze, a w szkoach wprowadzi specjalny przedmiot <<nauka znieczulicy>>. - relacjonuje gazeta, ktrej nie jest wszystko jedno. Co najbardziej drani mod (sztuczn mona by doda zoliwie) inteligencj? Ot ebracy niczego nie wytwarzaj, nie pac podatkw, nie przyczyniaj si do wzrostu PKB, a jedynie bior, bior, bior. Modzi ludzie, wychowani w kulturze sukcesu, kulcie pracy i pienidza uznali, e to wystarczajcy powd, by uzna ich za gorsz kategori czowieka.

Kraina bezdomnych
"Szacuje si, e w Polsce jest ok. 40 tysicy osb bezdomnych - poinformowaa na posiedzeniu sejmowej Komisji Politykli Spoecznej i Rodziny dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Spoecznej w ministerstwie pracy Krystyna Wyrwicka. Podczas posiedzenia komisji, powiconego dziaaniom pomocowym dla osb bezdomnych zima 2009/2010, Wyrwicka poinformowaa o wynikach bada przeprowadzonych w kilku wojewdztwach, w wybranych dniach ub. i tego roku. Wynika z nich, e liczba osb, ktre skorzystay w nocy z 15 na 16 grudnia 2009 roku z przygotowanych miejsc noclegowych i zostay zarejestrowane przez placwki, to 18 227 osb, a liczba osb bezdomnym, ktrym udzielono noclegu z 26 na 27 stycznia tego roku, wyniosa 20 501. Do 10 stycznia tego roku - jak poinformowaa zamarzo w Polsce 157 osb, w tym 40 bezdomnych. Czonkowie komisji zwrcili si do resortu pracy, by ten wystpi do MSWiA, aby w okresie zimy policja i stra miejska zabieray osoby bezdomne, znajdujce si pod wpywem alkoholu, do izb wytrzewie, bo nie s one przyjmowane do noclegowni. Wanym problem - jak podkrelali czonkowie komisji - jest objcie diagnoz ludzi zagroonych bezdomnoci

BRZASK

nr 2/ 208

luty 2010

Charakterystyczne dla ustrojw opartych na wyzysku (takich jak kapitalizm) jest istnienie klasy nazwanej przez Marksa lumpenproletariatem, w skad ktrej wchodz ludzie bez zawodu, yjcy w najwikszej ndzy, bezdomni, ebracy itp. Jest to dla buruazji potrjnie uyteczne! Dziki takiemu stanowi rzeczy, klasy wyzyskiwaczy nie tylko mog uy wobec niepokornych straszaka (Buntujesz si? W takim razie wylecisz z pracy, nie sta ci bdzie na opacenie czynszu i doczysz do grona ndzarzy!), ale dysponuj te zastpczym obiektem nienawici (szczuj zdeklasowane drobnomieszczastwo na najuboszych wiedzc, e niewiele potrzeba, aby pierwsi podzielili los drugich) i baz werbunkow do reakcyjnych knowa (warto zauway, e spora cz hitlerowskich dostojnikw wywodzia si wanie z szeregw lumpenproletariatu). Jedynym wyjciem z tej tra-gicznej sytuacji jest obalenie kapitalizmu i wprowadzenie ustroju socjalistycznego. Przyniesie to polepszenie bytu olbrzymich mas ludnoci i pozwoli im si wyrwa z ndzy i ponienia. Lumpenproletariat przestanie wic istnie jako klasa wraz ze zwycistwem dyktatury proletariatu. A wtedy czasy, gdy ktokolwiek by bez jedzenia i dachu nad gow, stan si tylko odlegym wspomnieniem... Aktualnoci, kompol.org

Miliony Francuzw w tragicznej sytuacji mieszkaniowej


Pozarzdowa Fundacja Abbe Pierre, zajmujca si walk o popraw warunkw mieszkaniowych, ostrzega w swym corocznym raporcie, e niemal co szsty Francuz (czyli 10,1 miliona osb) zmaga si obecnie z powanymi problemami mieszkaniowymi. Do tej grupy naley rwnie 600 tysicy dzieci. Ogem 3 miliony 500 tysicy osb mieszka w bardzo zych warunkach lub te wcale nie ma dachu nad gow. Fundacja podkrela, e liczba ta wzrosa w cigu ostatniego roku o 15 tysicy. Zatoczenie mieszka, ich zy stan, konieczno cigych przeprowadzek, czy przymusowe zakwaterowanie u krewnych to najczstsze wymieniane problemy. Raport podaje, e dostp przecitnego Francuza do przyzwoitego lokum pogorszy si przede wszystkim z powodu oglnowiatowego kryzysu gospodarczego. W nastpstwie zastoju inwestycji budowlanych zmniejszya si oferta mieszkaniowa, a wzrosy znacznie koszty wynajcia bd zakupu lokali. Aktualnoci, kompol.org

Caa prawda o Haiti


Tygodnik Przegld opublikowa artyku Manuela Ferrerasa-Tascona ukazujcy prawdziwe oblicze dotknitego trzsieniem ziemi i kapitalizmem kraju. Rzeczywisto, ktr buruazyjne media w Polsce i na wiecie staraj si za wszelk cen przemilcze. Podobnie jak

fakt, e to rzdy Kuby i Wenezueli pastw budujcych socjalizm udzieliy realnej pomocy mieszkacom zgruzowanej wyspy. Nie za jankesi, ktrzy przyjechali, by ustabilizowa, czyli podbi Haiti... - Jako pierwszy dotar samolot wenezuelski. Godzin pniej wyldowali Kubaczycy powiedzia sekretarz ambasady Haiti w Wenezueli, Lesly Davies. Z Kuby przyleciao kolejnych 32 lekarzy (doczyli do 344 lekarzy i pielgniarek przysanych przez to pastwo 12 lat temu, po ataku huraganu George przypis redakcja Aktualnoci KPP) oraz 12 ton ywnoci i sprztu. Pierwszym dziaaniem byo uruchomienie dwch szpitali polowych, budynek szpitalny bowiem zawali si. Wedug kubaskiego MSZ, przez pierwsze dwie doby w szeciu punktach medycznych udzielono pomocy 2 tysicom ofiar i przeprowadzono 111 operacji chirurgicznych. Do tej pory uruchomiono ju cztery szpitale, ktre przyjy ju 35 tys. pacjentw, przeprowadzajc 2728 operacji, z czego blisko poow wysoce skomplikowanych. Punkty medyczne objy wszystkie 10 departamentw Haiti. Liczba lekarzy i personelu pomocniczego wzrosa do 744 osb. Na wiat przyszo 280 dzieci, poowa przez cesarskie cicie. Szczepieniami objto 20 tys. osb. Obecnie rozwija si rehabilitacj i pomoc psychologiczn. Korespondent CNN, Steve Kastenbaum, przyzna, e prowadzony przez Kubaczykw szpital uniwersytecki La Paz niesie nieocenion pomoc przy wsparciu ekip z Hiszpanii i Ameryki aciskiej. - wiadcz wysokiej klasy pomoc medyczn osobom ciko rannym; obsuguj rednio 6-7 tys. pacjentw dziennie; pracuj non stop 24 godziny na dob przez siedem dni w tygodniu. Jest to jedno z niewielu miejsc w miecie, gdzie Haitaczycy mog zgosi si po pomoc i mie uzasadnion perspektyw przeycia zauwaa korespondent CNN. Rzd norweski przekaza kubaskim szpitalom 885 tys. dolarw na zakup lekarstw, rodkw opatrunkowych i wyposaenia. 22 stycznia dwa statki z Kuby dowiozy wod pitna, benzyn, zaopatrzenie i dary. () Tylko Amerykanie zdaj si nie zauwaa obecnoci Kubaczykw. Castro publicznie proponowa poczenie si w niesieniu pomocy, ale Biay Dom odpowiedzia milczeniem, nawet gdy Kuba otworzya swoj przestrze powietrzn dla samolotw amerykaskich, skracajc czas oczekiwania na pomoc o pi godzin. Pierwszego dnia Wenezuela posaa na Haiti 14 ton ywnoci, wody i lekarstw samolotem. W kocu stycznia dotary 4 statki wysane przez prezydenta Hugona Chaveza wiozce 5517 ton ywnoci i sprztu. Wenezuela wcza si w odbudow portu w stolicy, do ktrego trafi ma tankowiec z 3 tys. baryek paliwa. Ogem Chavez wysa 236 straakw, lekarzy i ratownikw i 10 tys. ton pomocy. Uruchomi te most powietrzny z lotniska Maiquita. Tworz go trzy maszyny Herkules, 130 wenezuelskich si zbrojnych oraz dwa iy 76 o adownoci 40 ton kady, skierowane przez Rosj. 3 lutego szsty transport dostarczy 15 ton wody pitnej, mleka, sokw, tuczyka

BRZASK

nr 2/ 208

luty 2010

i sardynek w puszce, ry, mk kukurydzian oraz pieluchy. Kolejnych 15 ton dodali Rosjanie. W Caracas goci minister ds. obrony cywilnej, sytuacji nadzwyczajnych i likwidacji skutkw klsk ywioowych Federacji Rosyjskiej, gen. Siergiej Szojgu. Ten bliski wsppracownik Putina, mogcy koordynowa dziaania policji, stray poarnej, sub medycznych, transportu i cznoci w skali imperium, podpisa w styczniu umow z Wenezuel dotyczc wsppracy w dziedzinie obrony cywilnej. Chavez raz wybroniwszy si przed puczem popieranym przez CIA, zabezpiecza si, obserwujc desant Amerykanw na Haiti. Rwnie przez Caracas dotr irascy lekarze specjalici od ratownictwa, wysani z Teheranu przez tamtejszy rzd oraz Midzynarodowy Czerwony Pksiyc. Chiny przysay 60 ratownikw. 31 stycznia wyruszya wenezuelska brygada Petion-Bolivar zoona z inynierw, budowlacw i przedstawicieli innych zawodw potrzebnych w odbudowie zniszcze. Midzynarodowy Czerwony Krzy i Czerwony Pksiyc wysay 43 samoloty z pomoc humanitarn i 21 maszyn ze specjalistami. Dziennie zaopatruj w wod pitn 100 tys. ofiar, a 26 tys. rozdano ywno i artykuy pierwszej potrzeby. To najwikszy wysiek, jaki podja organizacja przez 150 lat swojego istnienia. Miujce pokj narody wiata wysay Haitaczykom lekarzy, leki, ywno i wszelkie moliwe wsparcie. A co wysali udrczonej wyspie Amerykanie? Band uzbrojonych zbirw, w zamyle nowych okupantw. Ju kilka godzin po katastrofie w ogrodach paacu prezydenckiego Port-au-Prince wyldoway 4 amerykaskie helikoptery i blisko setka onierzy opanowaa centrum wadzy na wyspie. Druga grupa kontroluje lotnisko. Zawalia si wiea kontrolna, wic o tym, ktry samolot lduje, decydowali Amerykanie. Dawano priorytet siom powietrznym USA. Benoit Leduc z organizacji Lekarze bez Granic ujawni, e Amerykanie odmwili zgody na ldowanie trzem samolotom jego organizacji wiozcym pomoc materialn i dwm kolejnym z personelem ratowniczym i medycznym. Skieroway si one do Dominikany, przez co pomoc dotara dwie doby pniej. Zgody na ldowanie odmwiono rwnie dwm maszynom rosyjskim oraz wysanej przez Wsplnot Karaibsk. Prezydent USA Barack Obama dwa dni po kataklizmie zapowiedzia pomoc finansow ofiarom i wysanie 399 lekarzy by dorwna Kubie. Dalej Obama mwi ju tylko o wojsku, wymieniajc: 2,2 tys. marines, lotniskowiec, statek szpital, trzy amfibie i 3,5 tys. onierzy z 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej. To wanie jej maszyny opanoway paac prezydencki. Jak ostronie zauwaa Christian Science Monitor, misja 82. dywizji nie jest jasna. Philip Crowley, rzecznik prasowy Departamentu Stanu, uspokaja: Nie jestemy w trakcie zawadnicia Haiti. Pomagamy w stabilizacji kraju. Dostarczamy ywno i pomoc do ratowania ycia i pozostaniemy tam obecni przez dugi czas, by pomc odbudowa Haiti.

Sekretarz stanu Hillary Clinton dodaa, e wojska amerykaskie pozostan na Haiti: dzi, jutro i w dajcej si przewidzie przyszoci. Rwnolegle ruszya kampania medialna podkrelajca rozruchy, grabiee i strzelaniny. Time krzykliwym tytuem pyta retorycznie: Czy bandy kryminalne opanuj haitaski chaos? Artyku jest poetyckim kryminaem: Na Haiti strzay potrafi by tak powszechne nocami jak szczekanie psw, a uzbrojone bandy opanowuj ulice. Niewane, e przecz temu relacje obecnego na wyspie reportera BBC Andy'ego Gallachera czy Rogera Annisa z Canadian Haiti Action Network. - Chodziem po ulicach Jacmel z dwoma cennymi aparatami na szyi. Nie prbowano mi ich zwdzi () mwi fotoreporter Alejandro Ramirez Anderson Nissanem wyadowanym walizkami i paczkami przebylimy 187 km do Anse-a-Pitres. Nikt nie prbowa na nas napa. Media naganiaj odosobnione akty wandalizmu lub pldrowania rozbitych sklepw. To nie jest zjawisko powszechne. A poza tym, czy godny moe spokojnie patrze na ywno zasypan gruzami? Do chwili obecnej wyldowao w Haiti przeszo 13 tys. amerykaskich onierzy. 21 stycznia Pentagon zapowiedzia zwikszenie kontyngentu do 20 tys. ludzi. Kim Ives na amach Haiti Liberte donosi, e wadze amerykaskie wykupi i zburz setki domw na przedmieciu stolicy Cite Soleil, powikszajc teren dla bazy wojskowej. Przeznaczono na ten cel 5 mln dol. Pienidze trafiy do korporacji DynCorp drog zamwie rzdowych. () Tygodnik informuje, powoujc si na stron internetow Departamentu Stanu USA, e dla haitaskich uciekinierw, ktrzy przedr si przez amerykaski kordon sanitarny przeznaczono niemal 400 miejsc w wizieniu federalnym dla nielegalnych imigrantw w Krome Center w Miami, no i oczywicie w obozie koncentracyjnym Guantanamo. Wielu ciko rannym Haitaczykom (wedle relacji dr Williama O'Neilla z nowojorskiej Akademii Medycznej) odmwiono wiz wjazdowych, co przekrelio ich szanse na leczenie... Tak si wanie sprawy maj, a im bardziej czowiek zagbia si w lektur, tym wiksze ciarki go przechodz. Szczeglnie, jeli przyjrzy si wojnie na wyniszczenie, jak mocarstwa imperialistyczne prowadziy i wci prowadz przeciwko Haiti: Pierwszy haitaski dug pojawi si tu po wywalczeniu po cikich walkach z Francj niepodlegoci w 1804 r. Uraony klska Pary kaza wypaci sobie 150 mln frankw. Na dzisiejsze pienidze to ponad 20 mld dolarw. Najbogatszy kraj regionu popad w tarapaty. W 1915 wyldowali Amerykanie i przez blisko 20 lat okupowali wysp, usprawiedliwiajc si koniecznoci windykacji dugu Citibanku oraz chaosem. Zaduenie kraju wzroso 17-krotnie za czasw dyktatury najpierw Francois Duvaliera, a potem jego syna Jeana Claude'a (1957-1986). Baby Doc uciekajc, pozostawi rodakw z dugiem wielkoci 750 mln dolarw.

BRZASK

nr 2/ 208

luty 2010

Na kontach rodziny Duvalierw w szwajcarskich bankach spoczywao tymczasem 900 mln dolarw. Zaduenie pozwolio midzynarodowym instytucjom finansowym wymusi na rzdzie Haiti plany restrukturyzacyjne. Nawet umorzenie dwch trzecich zobowiza z astronomicznej jak na tamtejsze warunki sumy 1.884 mld dolarw dugu (by w ogle by cigalny) nie poprawio sytuacji wyspiarzy. PKB na gow ludnoci oscyluje wok 700 dolarw rocznie, 72% populacji musi przey za mniej ni 2 dolary dziennie, a ponad poowa za dolara. 3 lutego agencja DPA podaa, e Sd Najwyszy Szwajcarii odrzuci definitywnie dania wadz haitaskich, domagajcych si przekazania narodowi 4,6 mln dolarw znajdujcych si na kontach zbiegego dyktatora Jeana-Claude'a Duvaliera. Trybuna sw decyzj uzasadni przedawnieniem przestpstwa (15 lat). Dokument szwajcarskiego sdu datowany jest dokadnie na 12 stycznia, eby nie byo zudze. Tymczasem 25 stycznia Hugo Chavez ogosi anulowanie dugu Haiti za rop naftow i paliwa. Nie poda kwoty zaduenia. Doda, e kraje czonkowskie ALBY (Boliwariaskiego Zwizku na rzecz Ludw Naszej Ameryki) przeka bezzwocznie 20 mln dolarw na haitask sub zdrowia i uruchomi fundusz szacowany na 100 mln dolarw z przeznaczeniem na odbudow wyspy. ALBA zrzesza osiem pastw: Antigu i Barbud, Boliwi, Dominikan, Ekwador, Nikaragu, Kub, San Vincent i Grenadyn, Wenezuel. Ta ostatnia jest motorem finansowym ALBY... Podsumowujc, warto przypomnie sobie, jak potoczy si bieg wydarze po zniszczeniu Nowego Orleanu przez huragan Katrina. Wtedy bdziemy mieli peny obraz tego, co moe sta si z Haiti: Nareszcie udao si oczyci Nowy Orlean z mieszka socjalnych. Sami tego nie dokonalimy, Bg to zrobi triumfowa republikaski kongresman z Luizjany Richard Baker. Budynkw socjalnych nie odbudowano. Na zwolnionych parcelach stany prywatne apartamentowce. Za rad Miltona Friedmana sprywatyzowano rwnie szkolnictwo. Ze 123 publicznych placwek owiatowych odbudowano cztery, za to szkolnictwo prywatne rozwino si z siedmiu placwek do 31. Nauczycielskie zwizki zawodowe przestay dziaa. Kiedy za tsunami zdewastowao wybrzea Sri Lanki, zagraniczni inwestorzy poczyli siy z midzynarodowymi instytucjami finansowymi i przejli tamtejsze atrakcyjne plae. Z miejsca rozbudowali sie kurortw turystycznych. Nikogo nie obchodzi los setek tysicy miejscowych rybakw. Ich domostwa nie zostay odbudowane, buldoery zrwnay z ziemi zniszczone wsie, autochtonw wypdzono Czy ten sam los spotka Haiti? Czas pokae... Aktualnoci, kompol.org

Spekulanci ponosz konsekwencje


Dziaajce w Wenezueli supermarkety Exito, nalece do francuskiej firmy (nomen omen) Casino, windoway ceny i stosoway inne szkodliwe spoecznie praktyki. W efekcie 19 stycznia rzd wenezuelski przystpi do ich uspoecznienia. Natomiast w przyszym miesicu parlament ma uregulowa ustawowo moliwo nacjonalizacji firm stosujcych nieuzasadnione podwyki cen. W poniedziaek urzd nadzoru bankowego Wenezueli nakaza przejcie przez pastwo trzech prywatnych bankw, zarzucajc im nieprawidowoci. Banki InverUnion Banco Comercial, Banco del Sol i Mi Casa to kolejne instytucje finansowe, ktre znalazy si pod kontrol pastwa. Kilka tygodni temu rzd Hugo Chaveza nakaza przejcie omiu innych prywatnych bankw i firm brokerskich, ktre zamay prawo bankowe. W ludowej Wenezueli nie ma bowiem miejsca dla zodziei. Aktualnoci, kompol.org

Boliwijskie koleje wracaj w rce spoeczestwa


W ubiegym roku, z inicjatywy lewicowego prezydenta Evo Moralesa, wadze Boliwii dokonay nacjonalizacji przemysu ropy naftowej i gazu. Natomiast w tym roku 14 lat po wyprzedaniu pocigw i szlakw kolejowych prywaciarzom Ministerstwo Transportu planuje przej cay krajowy system kolejowy. Niegdy prezydent Boliwii Gonzalo Sanchez de Lozada sprzeda dwie boliwijskie linie kolejowe za 14 milionw dolarw chilijskiemu konsorcjum zwanemu Cruz Blanca (Biay Krzy). Chilijska firma sprzedaa zachodni lini amerykaskiemu inwestorowi, a wschodni lini firmie Antofagasta Railway przypomina pastwowa agencja informacyjna ABI. Linia wschodnia dziaa w penym wymiarze w zasadzie do dzisiaj, ale linia zachodnia jest ju praktycznie caa opuszczona wyjania agencja. Plan boliwijskiego rzdu obejmuje przywrcenie do suby zachodniej linii oraz poczenie obu systemw. To byaby bardzo silna inwestycja, poniewa mwimy o przywrceniu do ycia starego szlaku kolejowego oraz stworzenie nowej wschodnio-zachodniej linii sucej do transportu elaza owiadczy Minister ds. Prac Publicznych Walter Delgadillo. Aktualnoci, kompol.org

Holenderska niezalena komisja: Inwazja na Irak nielegalna!


Inwazja USA na Irak w marcu 2003 roku bya nielegalna w wietle prawa midzynarodowego - powiedzia przewodniczcy niezalenej holenderskiej komisji, ktra przedstawia dzi wyniki dochodzenia w sprawie powodw poparcia przez Holandi tej interwencji

BRZASK

nr 2/ 208

luty 2010

- Legitymacja nie bya wystarczajca - owiadczy przewodniczcy komisji ledczej Willibrord Davids na konferencji prasowej w Hadze. "Rezolucje Rady Bezpieczestwa ONZ w sprawie Iraku w latach 90. nie daway mandatu do amerykaskobrytyjskiej interwencji" - ocenia komisja w swoim raporcie. Komisja zostaa powoana przez premiera Holandii Jana Petera Balkenendego, ktry w 2003 roku by rwnie szefem rzdu. - Kwestia legitymacji w wietle prawa midzynarodowego bya podporzdkowana przez wczesny rzd dyrektywom okrelonym przez resort spraw zagranicznych napisaa komisja w raporcie. W dokumencie zaznaczono jednak, e "nie ma adnego dowodu", i Holandia dostarczya "wkadu wojskowego" podczas interwencji. Holandia wysaa w lipcu 2003 roku okoo 1 100 onierzy na poudnie Iraku w ramach wielonarodowych si dowodzonych przez USA, lecz pod mandatem ONZ. Ich misja zakoczya si na wiosn 2005 roku. Omioosobowa komisja, powstaa w lutym 2009 roku, miaa za zadanie przeanalizowanie procesu decyzyjnego midzy latem 2002 a latem 2003 roku, ktry doprowadzi do tego, e holenderski rzd popar inwazj, pomimo braku rezolucji ONZ. Haga argumentowaa wsparcie polityczne dla inwazji tym, e Bagdad pogwaci rezolucje RB ONZ dotyczce rozbrojenia, podczas gdy Waszyngton i Londyn - rzekomym dysponowaniem przez Irak broni masowego raenia. Komsomol.pl

Aby atwiej mordowa...


Rzd przyj we wtorek projekt nowelizacji, dziki ktremu zasady uycia broni przez polskie siy zbrojne na terenach przez nie okupowanych bd wpisane do ustaw. "To jest uzupenienie istotnej luki prawnej" - oceni Klich. - Jedn z istotnych zmian jest uprawnienie do wyprzedzajcego uycia broni w sytuacji, kiedy grozi zamach na onierza lub jak osob oraz dla zabezpieczenia jednostki i mienia - podkrela w rod na konferencji prasowej w Warszawie szef MON. Do tej pory podstaw prawn regulujc zasady i warunki uycia siy przez polskich onierzy poza granicami pastwa byy ratyfikowane umowy midzynarodowe oraz akty prawne wydane przez komrki organizacji midzynarodowych, ktrym polskie jednostki byy podporzdkowane w czasie operacji wojskowych (np. NATO). W ocenie ministra, regulacja - jeli zostanie zaaprobowana przez parlament - zwikszy poczucie bezpieczestwa onierzy na misjach. "onierze bd mieli wiadomo, e stoi za nimi prawo, a nie prokurator czy andarm" - uwaa szef MON. W myl nowelizacji onierze na "zagranicznych misjach" mieliby ustawow podstaw do stosowania

rodkw przymusu bezporedniego, uycia broni i innego uzbrojenia m.in. w celu odparcia bezporedniego i bezprawnego zamachu na ycie, zdrowie lub wolno osoby oraz w celu przeciwdziaania czynnociom zmierzajcym bezporednio do takiego zamachu, przeciwko osobie ciganej przez wojsko, niepodporzdkowujcej si wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzdzia, ktrego uycie moe zagrozi yciu, zdrowiu lub wolnoci osoby, przeciw usiujcemu odebra onierzowi bro, wobec zamachowcw, czy aby udaremni ucieczk. Projekt przewiduje, e broni palnej nie uywa si wobec kobiet o widocznej ciy, osb, ktrych wygld wskazuje na wiek do 13 lat (ale powyej 13 r. . ju jak najbardziej), starcw oraz osb o widocznym kalectwie, chyba e okolicznoci wskazuj na konieczno uycia broni (np. podejrzenie zamachu). onierze uzyskaliby ustawow podstaw do wyprzedzajcego uycia broni, innego uzbrojenia oraz wszelkich dozwolonych rodkw dla zapewnienia samoobrony, ochrony sprztu i miejsca stacjonowania. Przepisy podkrelaj, e uycie broni moe nastpi "tylko na rozkaz dowdcy jako szczeglny i ostateczny rodek". "Uycie broni i innego uzbrojenia powinno nastpowa w sposb wyrzdzajcy moliwie najmniejsz szkod i nie naraa innych osb na niebezpieczestwo utraty ycia lub zdrowia. O ile sytuacja na to pozwala oraz nie wynika to wprost z celu realizacji zadania, uycie broni i innego uzbrojenia przeciwko osobie nie powinno zmierza do pozbawienia jej ycia" - gosi projekt. Zapisano w nim, e minister obrony narodowej ustala dla kadej operacji zagranicznej z udziaem Si Zbrojnych RP tzw. ograniczenia narodowe w Polskich Kontyngentach Wojskowych dotyczce m.in. uycia jednostek wojskowych, warunki i sposb stosowania rodkw przymusu bezporedniego oraz uycia broni i innego uzbrojenia. Szef MON podkrela w rod, e proponowane rozwizania nie oznaczaj, e onierze "dziaali dotychczas w prni". "Kady z nich ma ksieczk zawierajc zasady uycia broni. Zawsze tak byo i tak w dalszym cigu bdzie" - doda. Nie miao to jednak umocowania ustawowego. Projekt trafi teraz do Sejmu. Po ewentualnym uchwaleniu i podpisaniu przez prezydenta nowe przepisy powinny obowizywa po 14 dniach od daty ogoszenia w Dzienniku Ustaw. Komsomol.pl

Nowy Wehrmacht szczerzy ky


Szef Urzdu Kanclerskiego Ronald Pofalla potwierdzi doniesienia prasowe, jakoby rzd RFN chcia przekona opozycj do wsparcia intensyfikacji dziaa okupacyjnych w Afganistanie. Perspektywie tej przyklaskuje szef Zwizku Bundes-

10

BRZASK

nr 2/ 208

luty 2010

wehry pukownik Ulrich Kirsch: Dla onierzy w Afganistanie jest wane, by mieli za sob nie tylko wikszo rzdow, ale wikszo caego parlamentu. Due partie polityczne powinny wypracowa konsensus w tej sprawie. Zdaniem Pofalli, przed planowan na 28 stycznia londysk midzynarodow konferencj w sprawie przyszoci Afganistanu, rzd federalny pracuje nad szczegow koncepcj, dotyczc dalszej stabilizacji kraju nad Hindukuszem, czyli bdmy szczerzy okupacji Afganistanu wraz z pozosta NATO-wsk band. Pofalla zaznaczy, e dobrym zwyczajem parlamentarnym jest oparcie misji Bundeswehry za granic na moliwie najszerszym politycznym porozumieniu. Kirsch oceni we wtorek, e znaczenie ma nie tyle liczebno si (ale dotychczasowe 4,5 tysica to jego zdaniem za mao), co ich rodzaj. W Afganistanie potrzebna jest przede wszystkim piechota - powiedzia. Zdaniem odaka, warto, aby niemieckie wadze zmieniy kwalifikacj prawn afgaskiej awantury z dotychczasowej misji stabilizacyjnej na jak bardziej uyteczn... Ze sowem wojna wci mamy w Niemczech problemy - i dobrze, bo w zwizku z histori musimy krytycznie obchodzi si z tym pojciem - przyzna Kirsch, jak przystao na hipokryt. Moliwe jest jednak zdefiniowanie zaangaowania w Afganistanie jako niemidzynarodowy konflikt zbrojny, co zdaniem wojskowego wpynie na zmian sytuacji prawnej walczcych tam onierzy. Pojcie to bdzie lepiej opisywa sytuacj pod Hindukuszem, gdzie onierze regularnych niemieckich si zbrojnych walcz przeciwko afgaskiemu ruchowi oporu. Pozwoli te na niszczenie celw militarnych i si przeciwnika ju cakowicie wedle uznania okupantw. Obecnie niemieccy onierze, formalnie biorcy udzia w misji stabilizacyjnej, nie mog atakowa Afgaczykw, jeeli sami nie zostali przez nich zaatakowani. Konsekwencj aktualnej sytuacji prawnej jest m.in. postpowanie prokuratorskie przeciwko niemieckiemu pukownikowi Georgowi Kleinowi, ktry naruszy mandat niemieckich si, rozkazujc 4 wrzenia samolotom NATO zbombardowanie dwch uprowadzonych cystern z benzyn w okolicach Kunduzu. Radosna twrczo pogrobowcw Wehrmachtu zakoczya si rzezi, w ktrej zgino ponad 140 Afgaczykw, w wikszoci cywilw. Aktualnoci, kompol.org

Rzecznik Czyich Praw?


Nieoczekiwanie PiS-owski Rzecznik Praw Obywatelskich star si z PiS-owskimi politykami. Poszo o odsonit niedawno w gdyskim kociele redemptorystw tablic upamitniajc m.in. hitlerowskich okupantw, ktrzy uciekali przed kar za swe zbrodnie statkami Wilhelm Gustloff, Goya i Steuben. Na szczcie wojska

radzieckie pokrzyoway im szyki, zatapiajc brunatne okrty. Uhonorowanie pamici wtpliwych moralnie topielcw wywoao zrozumiay niesmak u dwch lokalnych politykw, ktrzy jak wida nie podzielaj antykomunistycznej paranoi swego macierzystego ugrupowania, kacej we wrogach ZSRR widzie przyjaci. Tote skierowali do Prowincjaa Zgromadzenia Redemptorystw w Warszawie danie zdjcia tablicy. Honorowanie w ten sposb niemieckich ofiar wojny wiadczy o braku wraliwoci oraz zacieraniu rnic midzy ofiar i katem. - stwierdzi jeden z pomorskich posw. Na samym tylko Gustloffie - co podkrelili autorzy listu - znajdowao si m.in. ponad 900 oficerw i marynarzy, ktrzy mieli sta si zaog niemieckich okrtw podwodnych U-Boot oraz wielu innych onierzy i funkcjonariuszy III Rzeszy. Nie bez znaczenia jest rwnie, e wikszo cywilnych ofiar stanowiy osoby, ktre zajy wczeniej mieszkania wypdzonych Gdynian i przejy ich dobytek oraz tak zwani volksdojcze (Polacy, ktrzy zdradzili swj nard). Wydawa by si mogo, e w obliczu takich argumentw nikt rozsdny nie bdzie upiera si przy nazistowskiej wersji o niewinnych ofiarach. Rzeczywisto potrafi jednak zaskakiwa. Oto Rzecznik Praw Obywatelskich Pan Janusz Kochanowski wyda owiadczenie: Chciabym stanowczo nie zgodzi si z zaprezentowanym przez Panw Posw podejciem. Pami o ofirach naley do kanonw naszej cywilizacji. Tym bardziej, e mielimy do czynienia ze mierci tysicy cywilw, w tym kobiet, starcw i dzieci. Rozumiem, e troska o prawd historyczn oraz bl poniesionych przez Polakw strat nakazuje ostrono. Ale nie powinna ona w adnym wypadku hamowa procesu pojednania, ktry pomylnie, cho nie bez przeszkd, rozwija si pomidzy Polakami i Niemcami. Jego kierunek wyznaczyli m.in. polscy biskupi zwracajc si przed laty do Niemcw ze synnym apelem <<przebaczamy i prosimy o przebaczenie>>. Niech mi wolno bdzie podzikowa Ojcom Redemptorystom za pikn inicjatyw, tak godnie wpisujc si w dzieo zblienia, wsppracy i wzajemnego poszanowania narodw europejskich. Co naley sdzi o stronie wojujcej, ktra do ostatnich chwil wywoanej przez siebie wojny dawaa pierwszestwo transportom zmierzajcym do obozw zagady, uwaajc je za waniejsze nawet od transportw onierzy, uzbrojenia i zaopatrzenia?! Co naley sdzi o stronie wojujcej, ktra uznawszy si za nadludzi i ras panw, za cel postawia sobie podbj wiata, wymordowanie setek milionw ludzi i uczynienie z pozostaych niewolnikw?! Naley o niej sdzi to, e z wasnej woli wyrzeka si czowieczestwa, ze wszystkimi tego konsekwencjami... C wic naley sdzi o kim, kto roni z nad skrzywdzonymi przedstawicielami tej wanie strony?!
Aktualnoci, kompol.org

11

BRZASK

nr 2/ 208

luty 2010

Zapomniana lekcja...
Niemiecki magazyn Sueddeutsche Zeitung z niepokojem przyglda si sytuacji politycznej we Woszech, gdzie faszyzm spotyka si z nobilitacj ze strony czoowych politykw, podkrelajcych wiele <<pozytywnych>> aspektw dyktatury Mussoliniego. W Drugiej Republice Woskiej poczwszy od 1994 r. stao si rzecz nagminn nadawanie ulicom nazwisk <<bohaterw>> faszystowskich, stylizowanie na <<dobrych faszystw>> bohaterw filmw telewizyjnych, czy te zgaszanie inicjatyw ustawodawczych, domagajcych si postawienia znaku rwnoci midzy kolaborantami marionetkowej brunatnej Republiki Salo, a czonkami antyfaszystowskiego ruchu oporu. To, e faszyci na Pwyspie Apeniskim yj jak pczki w male i maj coraz wikszy wpyw na ustawodawstwo (przykad: rasistowskie ustawy wymierzone przeciwko imigrantom), mona rwnie <<zawdzicza>> obecnemu premierowi Silvio Berlusconiemu houbionemu przez kapitalistw magnatowi medialnemu, przeciwko ktremu toczy si wiele spraw karnych. Berlusconi jest zdania, e stoi ponad prawem. Kieruje nawet pogrki i zniewagi pod adresem sdziw i prokuratorw przygldajcych si jego machinacjom. Gwny atak kieruje jednak przeciwko komunistom. Tak to si zwykle zaczyna: najpierw zrwnywanie ze sob komunizmu i faszyzmu, a nastpnie twierdzenie, e komunizm by o wiele bardziej zbrodniczy... Gwne miejsce w rewizjonistycznym obrazie historii Berlusconiego zajmuje przekonanie, e to nie narodowy socjalizm, lecz komunizm by <<najbardziej nieludzkim systemem w historii>>. Niezbyt biegy w historii polityk od dziesicioleci prezentuje mocno uproszczon wersj totalitaryzmu i uwaa za swj moralny obowizek podtrzymywanie pamici o brutalnych zbrodniach popenionych przez reim komunistyczny. Wprawdzie podczas obchodw Dnia Pamici o Ofiarach Holokaustu, 27 stycznia 2006 roku Berlusconi okreli masowy mord europejskich ydw jako <<szalestwo>>, ale na marginesie doda, e obok faszyzmu istnia take totalitaryzm komunistyczny, ktry ma na sumieniu znacznie wiksz liczb ofiar. W ten sposb polityk tworzy wraenie, e <<ludobjstwo na tle rasowym>> reimu nazistowskiego nie miao tak dramatycznego wydwiku, co <<zbrodnie na tle klasowym>> w wykonaniu komunistw. - zauwaa gazeta. W wielu krajach europejskich (jak Wochy, Litwa, Polska, Czechy, Ukraina, Wgry...) siy reakcji staraj si przy uyciu gigantycznej machiny propagandowej i rnych wersji instytutw paranoi nacjonalistycznej szerzy antykomunistyczn propagand i niejako przy okazji wybiela tych, ktrzy byli zaciekymi wrogami komunizmu. Jeszcze troszeczk, a doczekamy czasw, gdy media zaczn powtarza, e hitlerowskie Niemcy broniy wiata przed zalewem bolszewizmu. A bd to z pewnoci bardzo mroczne czasy... Aktualnoci, kompol.org

Gaskania ludobjcw cig dalszy


Wiktor Juszczenko wielka nadzieja reakcyjnych mediw poleg haniebnie w wyborach prezydenckich na Ukrainie, uzyskujc niecae 5,5 % poparcia. Niedawno wyda za dekret nadajcy pomiertnie tytu bohatera Ukrainy hitlerowskiemu kolaborantowi i architektowi ludobjstwa m.in. ludnoci polskiej na Woyniu (od wiosny 1943) Stepanowi Banderze. Ale na tym pomaraczowy wataka nie poprzesta... 29 stycznia, podczas obchodw rocznicy klski reakcyjnych oddziaw ukraiskich w starciu z Armi Czerwon w roku 1918, koczcy swe urzdowanie politykier wyda dekret uznajcy ludobjcze bandy OUN i UPA za... uczestnikw walk narodowo-wyzwoleczych. Juszczenko poleci rzdowi i parlamentowi ukraiskiemu opracowanie projektu ustawy, ktra potwierdzi, i czonkowie owych formacji prowadzili walk o niepodlego pastwa. Nic dziwnego, e polskie media upatrujce w Juszczence ma opatrznociowego spuciy z tonu i nabray wody w usta. W zakopotanie wprawi je widocznie fakt, e ich pupil brunatnieje w oczach. Tak to jest, gdy niefortunnie wybierze si obiekt adoracji... Aktualnoci, kompol.org

Przedbiegi do wyborw prezydenckich oraz hazard polityczny elit rzdzcych Polsk


Polska scena polityczna jest obecnie zabetonowana. Od kilku lat dominuj dwie zwanione partie prawicowe, wywodzce si z etosu Solidarnoci, to jest Prawo i Sprawiedliwo oraz Platforma Obywatelska. Nawet, kiedy u wadzy bya tzw. lewica w rodzaju SLD, standardy i normy polityczne wyznaczaa postSolidarno, ktra swoje roszczenia do rzdu dusz wywodzia z zasug przeszoci, mitologizowanych oraz naciganych, dzi ju zupenie zwietrzaych oraz bezpodnych intelektualnie. Przypisywaa sobie czyny wiekopomne w obaleniu komunizmu w skali globalnej, dystansujce daleko mocarzy w osobach Reagana i Gorbaczowa. Partie postsolidarnociowe, niezalenie od odcienia, ju 20 lat odcinaj polityczne kupony od tych w duej mierze urojonych zasug, nie tylko zreszt kupony polityczne np. Janowi Marii Rokicie ostatnio z tego tytuu sd w Krakowie przysdzi 25 tysicy zotych w gotwce! Aby ten proceder jako uzasadni, niepomiernie duo wysiku wkadaj w coraz bardziej anachroniczn polityk historyczn oraz gonitwy rozrachunkowe. Ostatnio katowicki oddzia IPN opracowa podrcznik historii dla szk, w ktrym za materia historyczny posuyy materiay suby bezpieczestwa, dotyczce

12

BRZASK

nr 2/ 208

luty 2010

rozpracowania oraz gnbienia zaoyciela wolnych zwizkw zawodowych, a take bojownika w obronie postawionych na czci ydowskiego obozu, przez siebie krzyy w obozie zagady Auschwitz Kazimierza witonia. Kto dzi syszy o jego jakiejkolwiek dziaalnoci.? Formacja postsolidarnociowa yje przewiadczeniem, i historia przyznaa jej bezwzgldn racj, niczego wic w swoim myleniu historycznym nie musi zmienia. Oszukiwanie si atwymi receptami na rzeczywisto, jak to czyni bracia Kaczyscy oraz Tusk ze swoj kamaryl rzdzc, jest jak najcilej zwizane z samooszukacz wizj niedawnej historii. Solidarnociowa mentalno nie przyjmuje do wiadomoci, i dzieje powojennej pastwowoci polskiej potoczyyby si katastrofalnie, gdyby od dnia zakoczenia wojny kierowaa nimi myl polityczna obozu londyskiego, neguje wszelkie pozytywny wkad w opcji przeciwstawnej w losy pastwa polskiego, chocia z jej historycznych uzyskw obficie korzysta i tak hoduje w sobie prostactwo polityczne, niezdolne do konstruowania gbiej przemylanych strate-gii na przyszo. Cudowne zrzdzenia dziejowe, ktre przeniosy j mikko przez histori, nakadaj optyk cudu historycznego, take na mylenie o dniu jutrzejszym. Dzisiejszej Polsce dolega prymitywizm tzw. klasy politycznej posugujcej si skrajnie uproszczon wiadomoci historyczn. W zachowaniach tak PiS-u, jak i PO zdumiewa - jako niespotykane nigdzie indziej waciwoci elity kierowniczej - skonno do fanfaronady politycznej, niepowana krzykliwo, niepoprawne hodowanie zudze jako to bdzie, nieuczenie si na dowiadczeniach, zalepione samozadowolenie to rda zaganej samowiedzy historycznej. W wyniku takowego widzenia wiata w Polsce przez elity rzdzce spoeczestwo jest czstowane rnego rodzaju aferami hazardowymi czy innymi, dekomunizacj, dezubekizacj itp. Ostatnio minister obrony narodowej Bohdan Klich, podczas wizyty w gdyskim Gimnazjum nr 24, powiedzia o misji polskiej w Afganistanie: Wiem, i nie jest nasza wojna, ale czasami trzeba podejmowa takie decyzje, ktre s inwestycj w bezpieczestwo na przyszo. Nie mam adnych negatywnych emocji z tamt czci wiata, ale chc, eby inne pastwa NATO pomogy Polsce, jeli bdziemy w trudnej sytuacji. Pomimo, i trudno ustali, jakie zagroenie dla Polski stanowi Afganistan, to wadze speniaj dania pokojowego noblisty, prezydenta USA Baracka Obamy, prowadzcego wojn w Afganistanie w imi hegemonistycznych amerykaskich interesw

panowania nad wiatem. Rzd polski posusznie spenia te polecenia, wydajc, mimo trudnej sytuacji ekonomicznej, olbrzymie kwoty. W tym samym czasie w Polsce ponad 21 procent dzieci yje poniej granicy ubstwa alarmuje raport OECD. Dokument w tej sprawie przedstawi posom z komisji rodziny dr Simon Chaple z OECD. Polska wypada najgorzej pod wzgldem sytuacji materialnej oraz mieszkaniowej. Przecitny dochd naszej rodziny naley do najniszych. W cigu caego dziecistwa na jedno dziecko wydaje si w Polsce rednio 120 ty. z. (43,7 ty dol.), podczas gdy pierwsza w tym rankingu Norwegia pi razy tyle (204,2 ty. dol.). Spoeczestwo polskie yje w ciasnocie. OECD stwierdza przeludnienie, gdy w mieszkaniu jest wicej osb ni jest pokojw. Kraj nasz zaj ostatnie miejsce, ponad dwukrotnie przekraczajc redni wskanik zagszczenia w domu. Wida z tego, i biednych rodzin przybywa. Dzieci przychodz do szkoy bez drugiego niadania, teniswek, ciepych kurtek itp. Trudno wytumaczy, dlaczego w tak cikiej sytuacji spoecznej liderzy PiS-u i PO ciesz si duym poparciem w spoeczestwie, co wynika z bada rankingowych. Fakt ten mona tumaczy rozbiciem rodowisk lewicowych i ich znikomym oddziaywaniem na rzeczywisto w Polsce. Lewica zostaa zepchnita do defensywy, lewica parlamentarna korzy si przed solidarnociowym mitem, usiujc si broni przed przeladowaniami i szykanami oraz urzdzi si. Ten ukad w caoci sta si anachroniczny, zwrcony ku przeszoci, w znacznej mierze zajmuje si sam sob, inne sprawy podejmuje z koniecznoci, opieszale, czsto ujawnia niekompetencj oraz chtnie ucieka si do gry pozorw. J..

Polemika z artykuem
Ocena aktualnej sytuacji spoeczno-politycznej w Polsce zamieszczonym w listopadowo-grudniowym 'Brzasku'

Internet to okno na wiat. Par lat temu sta si dla mnie rwnie oknem na ''Brzask'', czyli pismo KPP. Mogem i mog nadal czyta tam o sprawach, ktre w POPiSowskich mediach s przemilczane lub zgrabnie interpretowane w taki sposb, eby nic, a nic z nich nie zrozumie. Szczerze polecam je wszystkim, ktrzy chc si wreszcie czego dowiedzie, a nie tylko lewym uchem wpuci papk aby nastpnie wypuci j prawym i mie wszystko z gowy. To jest to, co wyrnia ''Brzask'' na tle wszystkich innych pism i pisemek - ''Brzask'' tumaczy i informuje, a nie e i ogupia. Chyba nie skami jeli powiem, e kiedy przeczytaem wyej wymieniony artyku to byo to takie uczucie jak gdybym nagle dostrzeg wos w jedzeniu. Tak, to porwnanie pasuje jak ula. Waciwie nie cay artyku powoduje u mnie odruch

13

BRZASK

nr 2/ 208

luty 2010

wymiotny a tylko jego cz. Ale jak to mwi - yka dziegciu moe zepsu beczk miodu. Tak jest i tutaj. Na pocztku artyku jest niegrony. Waciwie gdyby kto odci reszt tekstu w odpowiednim miejscu to nie miabym si do czego przychrzani. Ale niestety redaktorzy ''Brzasku'' s tolerancyjni. Z jednej strony im si to chwali, ale z drugiej wychodz z tego takie kwiatki jak ten. Waciwie jakie 90 % tekstu jest do strawienia. Szkoda, e pozostae 10% jest poniej krytyki. Szczerze mwic nawet w stanie upojenia alkoholowego nie doszedbym do takich wnioskw jak autor/autorzy. Ba! Jeli co przeszoby mi przez gow to na pewno nie to, eby nazywa SLD lewic, co popenia autor. Ale to niejedyny grzech popeniono w tym artykule. Na samym kocu czytamy: ''I dlatego atrakcyjna i inteligentna oferta z lewej strony jeszcze bardziej osabiaby notowania PO. Obiektywne warunki w Polsce sprzyjaj temu. S szanse, by na grudniowej konwencji SLD taka oferta powstaa.'' Skomentuje ten wystpek cisz w zaenowaniu. Ale to nie jest wszystko czym emanuje artyku. ''Porozrzucane obecnie po scenie politycznej lewicowe grupy nie mog szuka dzi innego rozwizania, ni wsppraca z SLDowsk lewic.'' To brzmi jak wywiad dla TVN albo SLD TV. I to wywiad kogo w rodzaju niegronego lewaka a la socjaldemokraty a nie czonka KPP. Niniejszym pozwol sobie zwrci si w polemice bezporednio do autora Towarzyszu! (chocia jak piszecie lewica powinna mwi ''nowym jzykiem'') Macie cholern racj, e mae lewicowe grupki nie mog szuka innego rozwizania ni wsppraca z eseldowsk macior! Lewicowe grupki MUSZ szuka innego rozwizania! Na zakoczenie pragn doda, e ''Brzask'' mimo takich wybrykw jak ten opisany powyej nadal pozostaje bliski mojemu komuszemu sercu. Apeluj do wszystkich towarzyszy i towarzyszek o to, aby byli odporni na prby takiego 'rozwizywania' problemw polskiej lewicy jak ten przedstawiony w artykule, z ktrym miaem zaszczyt polemizowa. Jakub Szymaniak

Pierwotne nagromadzenie kapitau


1. Warunki wytwrczoci kapitalistycznej Rkodzielnictwo powstao ju w XIV wieku, ale zasadnicz form produkcji kapitalistycznej stao si dopiero w poowie XVI wieku i przewaao do koca XVIII wieku. Kapitalistyczna forma wytwarzania staa si moliwa, gdy zaistniay niezbdne ku temu warunki, a mianowicie: 1. dostateczna ilo robotnikw, wolnych od zalenoci feudalnej i nie posiadajcych rodkw wytwarzania; 2. dostatecznie wielkie kapitay, niezbdne do organizacji wielkich przedsibiorstw; 3. szeroki rynek zbytu dla produkcji masowej. 2. Powstawanie wolnej najemnej siy roboczej Wolni robotnicy najemni pracujcy w rkodzielniach

rekrutowali si spord chopw oswobodzonych od poddastwa feudalnego, zrujnowanych majstrw oraz z czeladnikw, ktrzy nie mogli zosta majstrami. W XV i XVI wieku rozpocz si szybki rozwj przemysu wkienniczego, co spowodowao zwikszenie zapotrzebowania na wen. Panowie feudalni rozpoczli na wielk skal hodowl owiec, ktra przynosia im znacznie wikszy dochd ni otrzymana od chopw renta feudalna. Panowie feudalni usuwali wic chopw z uprawia-nych przez nich ziem, ktre zamieniali na pastwiska owiec. Rugowani chopi, pozbawieni mieszkania i caego mienia, stawali si ebrakami i wczgami. Byo to wwczas masowe zjawisko w Europie, a w najbardziej klasycznych formach uwidocznio si w Anglii. Podczas reformacji, gdy ogromne posiadoci kocielne staway si wasnoci zausznikw krlewskich, feudaowie i tworzca si buruazja angielska otrzymywali za bezcen ziemie i ogradzajc je przeznaczali na pastwiska. Chopw, zamieszkaych i uprawiajcych te ziemie z dziada pradziada, rugowano. Proces ten nazwano ogradzaniem, a Tomasz Morus, kanclerz Anglii i utopijny socjalista pisa o tym, e owce poeraj ludzi. W ten sposb w rkach byych feudaw i nowej buruazji gromadzia si ziemia na prawach wasnoci prywatnej, a nie jak dawniej feudalnej. A wic proces tworzenia si wolnej siy roboczej by w gwnej mierze procesem wywaszczenia (ekspropriacji) chopstwa, pozbawienia go ziemi i wszelkiego dobytku. Drobni wytwrcy towarowi byli pozbawieni rodkw produkcji, czyli stawali si proletariuszami i zmuszani byli do sprzedawania swej siy roboczej. Rugowanie chopw z ziemi i przeobraanie ich w ndzarzy i wczgw byo sprzyjajc okolicznoci, umoliwiajc wykorzystanie w manufakturach taniej siy roboczej. Ale warunki pracy w manufakturach byy tak cikie, e rugowani chopi bynajmniej do rkodzielni si nie garnli. Aby zmusi ich do tej pracy trzeba byo wydawa okrutne ustawy przeciw wczgom, ktre przewidyway karanie pitnowaniem, sprzeda do niewoli, odciciem ucha, a w wypadku trzykrotnej recydywy kar mierci. Takie ustawy uchwalono w Anglii, Francji, Holandii. W Anglii, od 1509 do 1547 r. karze mierci za wczgostwo i kradzie ulego 72 tys. osb. Oprcz ustaw przeciw wczgom, wydawano ustawy o przeduaniu dnia roboczego i obnianiu pac. Ju w 1349 r. wydano w Anglii ustaw, ktra ustalaa 15-godzinny dzie roboczy. W 1362 r. przeduono dzie roboczy przez skrcenie przerw w pracy. Ustawy z 1349 i 1360 r. ustalay maksimum pac, powyej ktrego przedsibiorcom nie wolno byo paci, a robotnikom pobiera. Za pobieranie wyszych pac byy wiksze kary ni za pacenie. Podobne ustawy byy wydawane i w innych krajach. We wszystkich krajach ukazay si ustawy przeciw zmowom robotnikw tzn. przeciw zwizkom robotniczym

14

BRZASK

nr 2/ 208

luty 2010

powstajcym dla obrony ich interesw. Uzasadniano te ustawy koniecznoci walki z feudalnymi przepisami cechowymi. Robotnicy tworzcy zwizki wznawiali jakoby ograniczenia cechowe, a przedsibiorcy byli za wolnoci pracy. Podczas rewolucji francuskiej 1791 r. wydano usta-w przeciwko zwizkom robotniczym, jako sprzecznym z wolnoci i Deklaracj Praw Czowieka i Obywatela. W ten sposb powstawali robotnicy najemni i tworzya si kapitalistyczna dyscyplina pracy. 3. Powstawanie wielkich kapitaw Wielkie kapitay, niezbdne do prowadzenia wielkich przedsibiorstw wytwrczych, powstaway rwnie drog stosowania przemocy. Czynnikami tworzenia si wielkich kapitaw byy 1) system kolonialny, 2) wojny handlowe, 3) poyczki pastwowe, 4) wspczesny system podatkowy, 5) system protekcjonizmu pastwowego. System kolonialny sprowadza si do grabiey i wyniszczenia ludw kolonialnych Ameryki, Indii, Afryki. W Ameryce zgino okoo 15 mln tuziemcw. Na Haiti byo w kocu XV wieku okoo milion mieszkacw, a w 1514 r. 13-14 tysicy. Handel z koloniami przynosi normalnie okoo 400% zysku, a niekiedy dochodzi do 2000%. Kolosalne zyski przynosi handel niewolnikami Murzynami. W okresie od 1680 r. do 1775 r. Anglicy wywieli do Ameryki okoo 3 milionw niewolnikw Murzynw schwytanych w Afryce. System kolonialny by jednym ze rde pierwotnego nagromadzenia kapitau. Drugim rdem nagromadzenia kapitaw byy wojny handlowe prowadzone o prawo handlu z koloniami. W wyniku tych wojen Anglia wysuna si na pierwsze miejsce. Wojny te przyczyniy si do wzbogacenia caych grup kapitalistw. Trzecim rdem nagromadzenia byy poyczki zacigane przez pastwo u bankierw. Poyczki te przynosiy wielkie dochody bankierom, przez wysokie ich oprocentowanie. Spacanie dugw przez pastwo odbywao si drog powikszania podatkw. Pobr podatkw by wydzierawiany osobom prywatnym, ktre na tym procederze bogaciy si. Podatki wic, ktre obciay w gwnej mierze drobnych wytwrcw i robotnikw, szy czciowo na powikszenie kapitaw. Podatki stanowiy czwarte rdo nagromadzenia kapitaw. Wreszcie poparcie ze strony pastwa, ktre wiadomie popierao wielkimi subsydiami tworzenie manufaktur, handel zagraniczny, handel niewolnikami itd. przyczyniao si w ogromnej mierze do powstania ogromnych kapitaw. By to tzw. system protekcjonizmu pastwowego, ktry stanowi pite rdo nagromadzenia kapitaw. Proces ten nazywa si pierwotnym nagromadzeniem kapitau albo pierwotn akumulacj kapitau, przy czym pastwo odegrao w tym olbrzymi rol.

Kiedy pierwsze wielkie kapitay zostay nagromadzone, dalsze ich powikszanie odbywao si ju drog przeznaczenia na ten cel czci wartoci wytwarzanych przez robotnikw w procesie produkcji, co bdzie pniej szczegowo omawiane. 4. Powstawanie szerokiego rynku zbytu Rugowanie chopw z ziemi niezalenie od tego, e stwarzao robotnikw najemnych i oddawao rodki produkcji w rce kapitalistw, przyczyniao si rwnoczenie do rozszerzenia rynku wewntrznego. Chop uprawiajcy ziemi wytwarza sam niezbdne dla artykuy spoywcze. Sam z rodzin wytwarza rwnie niezbdne mu wyroby rzemiosa. Bya to gospodarka naturalna. Z chwil usunicia chopa z ziemi, musia on kupowa na rynku potrzebne mu towary. W ten sposb rozszerza si rynek wewntrzny, konieczny dla rozwijajcej si produkcji rkodzielniczej. 5. Istota pierwotnego nagromadzenia kapitau Tak wic powstaway warunki rozwoju kapitalistycznego sposobu produkcji opartego na kierowniczej roli kapitalistw, ktrzy stali si wacicielami rodkw produkcji oraz na sile wytwrczej robotnikw najemnych, pozbawionych rodkw produkcji i zmuszonych dlatego podporzdkowa si kapitalistom. Pierwotne nagromadzenie kapitau byo procesem wywaszczenia (ekspropriacji) wytwrcw ze rodkw produkcji i przeksztacenia tych wytwrcw w robotnikw najemnych. Wywaszczone si rodki produkcji przechodziy w rce wielkich przedsibiorcw i staway si kapitaem. Proces ten odbywa si przewanie drog przymusu, w ktrym gwn rol odegrao pastwo. W rezultacie powstawaa nowa warstwa spoeczna, klasa kapitalistw, buruazja (bourgois po francusku mieszczanin), klasa postpowa, ktra staa si grabarzem przestarzaych, zacofanych stosunkw feudalnych, grabarzem ustroju feudalnego. Powsta rwnoczenie proletariat, czyli klasa robotnikw najemnych, nie posiadajcych rodkw produkcji i zmuszonych wobec tego sprzedawa sw si robocz. Na podstawie: Ludwik Selen, Ekonomia Polityczna. Szkic wykadu, d 1948.

Z ycia Partii

65

rocznica wyzwolenia

Dbrowy Grniczej
27 stycznia, w 65 rocznic wyzwolenia Dbrowy grniczej, zgodnie z programem obchodw, delegacje organizacji spoeczno-politycznych i mieszkacy dzielnic spotykali si przed pomnikami polegych onierzy Armii

15

BRZASK

nr 2/ 208

luty 2010

Czerwonej, aby odda naleny hod Tym, ktrzy bohatersk walk i ofiar swojego ycia dali nam pozna rado wolnoci. Przed kadym pomnikiem w krtkich wystpieniach przypominano o okrutnej okupacji hitlerowskiej, o dokonywanych mordach na narodzie polskim,podkrelano, e nie da si policzy przelanej krwi, morza ez i doznanych cierpie. Zapalone znicze i zoone kwiaty byy dowodem pamici o onierzach, ktrzy ofiara swojego ycia, uratowali tysice polakw od mczeskiej mierci, ocalili gincy majtek narodowy. Tow. Indelak na zakoczenie kadego spotkania przed pomnikami w imieniu komitetu organizacyjnego dzikowa za obecno, za kwiaty, znicze i w krtkich wystpieniach podkrela, e zawsze w takich chwilach bdziemy rozdrapywa rany przeszoci aby nigdy nie zabliniy si bon faszu i podoci do czego dzisiaj dy prawica. Musimy zdecydowanie przeciwstawi si faszowaniu historii, przeinaczaniu faktw i nieuznawania realiw tamtych czasw. W godzinach popoudniowych w Paacu Kultury Zagbia odbya si wieczornica w ktrej uczestniczy Prezydent Miasta Zbigniew Podraza, dyrektor PKZ Grzegorz Perz i przedstawiciele organizacji spoeczno-politycznych.

Zmar Kazimierz Mijal


28 stycznia, w wieku 100 lat, zmar dziaacz komunistyczny Kazimierz Mijal. Jego pogrzeb odby si 3 lutego na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym na warszawskiej Woli. Mijal urodzi si 15 wrzenia 1910 r. w Wilkowie k. Grjca. W 1941 rozpocz dziaalno w tajnej organizacji "Proletariusz", a w 1942 zosta czonkiem Polskiej Partii Robotniczej. W latach 40-tych i 50-tych piastowa wysokie stanowiska samorzdowe i partyjne (by m. in. prezydentem odzi, szefem kancelarii prezydenta Bolesawa Bieruta oraz czonkiem Komitetu Centralnego PZPR). Po dojciu do wadzy Wadysawa Gomuki zosta on odsunity od wszelkich istotnych funkcji. W 1965 roku zaoy nielegaln Komunistyczn Parti Polski, o pogldach maoistowskich. W 1966 wyjecha z Polski i prowadzi dziaalno na emigracji, najpierw w Albanii, a pniej w Chinach. W 1983 powrci potajemnie do kraju i reaktywowa parti, ktra prowadzia dziaalno do 1996 roku.

Publikowane artykuy wyraaj opinie autorw i nie zawsze s zgodne z pogldami redakcji.

Przed pomnikiem w DG Strzemieszyce Uczestnicy spotkania po okolicznociowym wystpieniu dzielili si wspomnieniami z okresu okupacji i PRL. Pan Prezydent zabierajc glos w dyskusji podkrela co zostao zrobione a co jeszcze jest do zrobienia dla miasta i mieszkacw, a w szczeglnoci dbaoc o edukacj, wybr kierunkw ksztacenia odpowiadajcych potrzebom lokalnego tynku pracy, dy do rozwoju naszej wasnej przedsibiorczoci aby w sposb znaczcy spadao bezrobocie. Uczestnicy spotkania w oparciu o dyskusj podjli decyzj o zoeniu wniosku do przewodniczcej Rady Miejskiej, w ktrym naley podkreli, e kierujc si gbok trosk o niedopuszczenie do zatarcia historycznego faktu zapisanego w yciu naszego miasta, wnioskujemy aby Rada Miejska podja stosowne decyzje w celu nadania jednej z ulic miasta imienia 27 Stycznia. M. I.

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesanych tekstw i nadawania im tytuw. Redakcja: Beata Karo, Krzysztof Szwej Redaktor naczelny - Krzysztof Szwej Adres dla korespondencji: e-mail: brzask@o2.pl Komunistyczna Partia Polski Skr. Poczt. 154 41-300 Dbrowa Grnicza Opat za Brzask naley wpaca poprzez konto bankowe partii z dopiskiem Za Brzask NUMER KONTA KPP PKO BP S.A. Oddz. I Dbrowa Grnicza 28 1020 2498 0000 8202 0183 3995

16