Vous êtes sur la page 1sur 4

1

73. rocznica agresji ZSRR na Polsk ZANIM NASTA


SIERPIE 1920
Gdy hordy bolszewickie zbieray krwa we niwo, a wojsko polskie ustpowao miejsca przewaajcym siom wroga, a caa Europa postawia krzyyk na Polsce, drzemice siy w narodzie obudziy si i gdy oczy caego wiata s dzi zwrcone na Polsk, szczeglnie na Warszaw. Pod Warsz aw rozstrzyga si obecnie jeden z najwaniejszych momentw w dziejach historii wiatowej. Nawaa bolszewicka stana u wrt naszej stolicy, by pastwu polskiemu zada cios miertelny w samo serce 1. Te sowa napisa anonimowy autor jeszcze przed rozstrzygajc bitw w czasie wojny polskobolszewickiej. Ale mnie osobicie zaciekawi pewien artyku , na ktry natrafiem (oczywicie przypadkowo), ale niech Pastwo sami przeczytaj: Wiede, 29 lipca (1920-przyp. M.K.). Wykryto tutaj nowe nici rozlegej roboty bolszewickiej. Oto mianowicie natrafiono na lady i schwytano dokumenty ze

Po raz kolejny Liga Obrony Suwerennoci wzia czynny udzia w obchodach 73. rocznicy agresji Rosji Sowieckiej na Polsk. W kilku miastach nasi dziaacze i czonkowie sa modzielnie organizowali obchody, bd czynnie uczestniczyli w zorganiz owanych przez lokalne wadze uroczystociach. W Gdasku, Elblgu, Bydgoszczy, Opolu, Katowicach i Krakowie brzmia wsplny gos, przypominajcy i potpiajcy agresj sowieck na nasz Ojczyzn. Naszym c elem byo przypomnienie rodakom o tych strasznych dla naszego narodu chwilach, ktre s niestety nieodczn czci naszej historii. Byo to wspomnienie o tych, ktrzy zoyli swe ycie w obronie wolnoci Ojczyzny, tej wolnoci z ktrej do dzi dnia korzysta my, cho wiele wskazuje, e ju niestety niedugo... Wyszlimy na ulice n aszych miast by przypomnie, gdy jest to jednym z zada jakie stoj przed naszym Ruchem i to na nas polskich patriotach, spoczywa obowizek, pamitania i przekazywania nastpnym pokoleniom wiedzy o tej straszliwej tragedii, jak by kolejny rozbir Polski w 1939 roku. Przypomina i nie pozwoli na zapomnienie, pon iewa ten, kto zapomina swj bd, z atwoci moe go popeni drugi raz. Jednym z wielu takich bdw jest zbytnia atwowierno w sojusze midzynar odowe, ktra doprowadzia do osabienia si obronnych Polski w obliczu rosncej p otgi naszych obu ssiadw. Zalepia nas wizja wsparcia ze strony aliantw. Nie sp ostrzeglimy zblienia si do siebie i wsppracy dwch wrogich sobie systemw totalitarnych, ktrych celem byo unicestwienie suwerennej Polski. A czy nie to sa mo ma my dzisiaj? Pewni midzynarodowych umw, rzdzcy Polsk wkadaj nam knebel w usta i zgadzaj si na przemilczanie tamtej ohydnej zbrodni, zapomnienie ta mtych dni oraz wykazuj enujc ignorancj wobec tych, ktrzy oddali swoje ycie i zdrowie w obronie Ojczyzny. W za mian jestemy faszywie ma mieni kamstwa mi i sowami takimi jak: demokracja, budowa dobrych relacji midzynarodowych, tolerancja czy wyrozumiaoci dla innych. My jednak nie zapominamy o tej zbrodni popenionej na naszym narodzie i nigdy nie pozwolimy na kneblowanie naszych ust. I dlatego wsplnym gosem wszystkich naszych dziaaczy i sympatykw oraz w imieniu caego Narodu Polskiego, mwimy e komunistyczna agresja z dnia 17 wrzenia 1939 roku bya ciosem w plec y dla naszego pastwa toczcego ju bezpardonow walk z Niemcami. Dzi brak jest rozliczenia tej tragicznej dla nas przeszoci, natomiast wadze Rosji mwi o przyjani oraz budowie dobrych stosunkw midzy naszymi narodami, jednak dla nas zbudowanymi na kamstwie! Jest to zwyka poza i sztuczka teatralna, gdy do tej pory wodarze

2
Kremla nie przeprosili za t agresj, choby w najmniejszym stopniu, tak jak zrobiy to Niemcy. W obecnych czasach moemy dopatrywa si wielu analogii do tamtych czasw z jedn tylko rnic - mielimy wtedy okoo 1 mln onierzy, a dzi ma my ich niecae 100 tysicy. Wtedy walczylimy 36 dni, a dzi najpewniej, podchodzc matematycznie do tematu, byoby to 3,6 dnia. Dziki naszej sprawnej dyplomacji w 1939 r. Anglicy i Francuzi wypowiedzieli wojn Niemcom po 3 dniach ich agresji. Dzi po takim krtkim czasie, z pewnoci nie byoby nas ju na mapie Europy i co czuj, e nasi obecni sojusznicy, ale chyba te i rzdzcy Polsk, zaakceptowaliby taki stan. enujcym jest to, e dzisiaj u tosa mia si nas z tymi, ktrzy nas podstpnie zaatakowali, a co zdumiewa, wielu Polakw nie czuje du my z naszej wspaniaej i b ogatej historii oraz zatraca czno z Ojczyzn i zapomina o zdarzeniach, ktre byy najstraszniejszymi w dziejach naszego kraju. A ta mte dni wrzeniowe dobitnie wskazuj na to, e ogromna wikszo Polakw czua wielkie przywizanie do Polski, i jak tylko mogli zaciekle sta wali do jej obrony. Nikt z nich nie pyta w obliczu grocej mierci lub kalectwa: co bdzie z tego mia. A dzi, gdy nie musimy skada takich ofiar w intencji wolnej Polski, gdy potrzeba powici niewiele: troch swojego wolnego czasu, ochoty i niewielkich pienidzy by podj prb zmian w naszym kraju, wielu naszych rodakw kwituje to pytaniem A co ja z tego bd mia?. A co mieli dawniej Polacy, chwytajc za jeszcze ciep bro swoich ojcw i braci, ktrzy walczyli o odzyskanie niepodlegoci po 123 latach niewoli? T sa m bro od polegych lub zniewolonych braci z kampanii wrzeniowej przejli konspiratorzy i partyzanci, pniej powojenni onierze Wyklci oraz ci, ktrzy strajkowali, ginli i cierpieli tortury w ubeckich katowniach do 1990 roku. A potem wikszo z nas uwierzya ju, e nic zego si nie moe sta i przestalimy dba o nasz Ojczyzn. Wykorzystali to niestety rodzimi ajdacy, popierani przez wrogw Polski i skutki tego wanie zbiera my Dawniej Polacy materialnie mieli ua mek tego, co my ma my dzisiaj, ale byli o wiele bogatsi duchem. Znali histori i wiar swoich ojcw, mieli nadziej i pewno, e dziki ich walce oraz pamici o wielkich czynach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, Polska powstanie i ju nigdy nie zginie. Mieli pewno, e potomni wycign wnioski z historii oraz nie bd popenia wicej tych samych bdw i dziki temu znowu zaistnieje moliwo budowy silnej Polski. Jak pokazuje rzeczywisto, Liga Obrony Suwerennoci pamita o tych wydarzeniach, dziki konsekwentnej dziaalnoci powiksza liczebno oddanych dziaaczy, rozbudowuje swoje struktury i tworzy ide, przekazujc rodakom i naszym wrogom jasne przesanie, e jestemy gotowi do walki o suwerenn Ojczyzn i e Jeszcze Polska nie zgina, pki my yjemy Krzysztof R udowadniajce, e pomidzy komunistami niemieckimi, a rosyjskim rzdem sowietw zosta zawarty ukad na wypadek wkroczenia armii czerwonej do Niemiec. Gdyby to nastpio, w takim razie wedug ukadu bd ogoszone rzdy sowietw w Krlewcu, Tyly, Gdasku, Wrocawiu, Szczecinie, Frankfurcie nad Odr, Gliwicach i Stralsundzie. Miasta te suyby jako podstawa operacyjna czerwonej armii niemieckiej, ktra zreszt weszaby pod komend naczeln komunistycznego dowdztwa rosyjskiego2. Ten ukad by wiadectwem wspudziau niemieckich komunistw, ktrzy chcieli wznieci rewolucj w Niemczech (oczywicie gdyby wygraa Rosja). Zmobilizowali oni niemieckich robotnikw i chopw, ktrzy wstrzymywali dostawy broni i a municji dla walczcej Polski. Dziki temu sojuszowi Niemcy pozwoliy Rosji na grabie (przy zaoeniu, e Polska zostanie pokonana), i tak: () Rosja uprawniona zostaa do przywaszczenia sobie wszystkich zapasw broni, amunicji, aprowizacji i taboru kolejowego w Polsce. Komisarze sowieccy maj roztoczy kontrol na wywozem tych artykuw do Rosji. Po tym nastpiaby ewakuacja armii czerwonej, a Polsk zajliby Niemcy, jako gwarancj zwrotu kredytw, ktre miay by udzielone Rosji przez rzd niemiecki 3. A wszystko rozegrao si 17 lipca 1920 roku w Kajpedzie. Ta m wanie zosta zawarty ukad miedzy Niemca mi a Sowieta mi. Z ra mienia Rosji podpisa go pose Joffe, a w imieniu Niemiec, przewodniczcy Niezawisych Socjalistw Niemieckich (U.S.P.D.) - Wlffredingem i dr. Lewin. I gdyby nie przypadek, w tajny ukad nigdy by nie ujrza wiata dziennego. Ale jak to zwyke bywa, przypadek sprawi, e policja austriacka skonfiskowa owe dokumenty (w Wiedniu kurier komunistw wpad w rce policji). Dokument ten potwierdza, e przygotowywano komunistw do wprowadzenia wadz sowieckich w Krlewcu, Gdasku, Szczecinie, Stralsundzie i innych centrach nadba tyckich,

Polska odmiana demokracji


Wczytujc si w definicje demokracji zamieszczane w sownikach, leksy konach, tudzie w innych rdach, bez najmniejszego trudu moemy stwierdzi, i w Polsce albo demokracji w ogle nie ma, albo istnieje jaka jej specyficzna, lokalna odmiana. Mona by ow quasi demokracj przyrwna do niektrych ras psw, co to owszem, maj cztery nogi i nawet u miej szczeka, ale w istocie tyle maj wsplnego z psem, ile ja z zakonnic. W Polsce demokratyczne s tylko wybory parlamentarne, wicej ju adnych cech demokracji dojrze nie sposb. Jest zatem u nas tak, jak pisa w swojej ksice Czowiek - istota spoeczna Elliot Aronson: () atwiej jest skoni jakie pastwo do przeprowadzenia demokratycznych wyborw, ni nakoni wadcw tego pastwa, by myleli i rzdzili w sposb demokratyczny . Po wyborach rzdzcy natychmiast zapominaj o tym, e powinni reprezentowa interes wyborcw, a nie swj wasny. Poniewa nie istnieje w Polsce ani tradycja, ani obowizek rozliczania si poszczeglnych rzdw po zakoczeniu kadencji - rzdy sprawuje si w cakowitym oderwaniu od potrzeb reprezentowanego narodu i w bogim przewiadczeniu, i rzdzenie nie jest sub, lecz dobr zabaw. Osobicie nie ma m nic przeciwko zabawie, ale zabawa dobr jest wtedy, gdy bawimy si wszyscy, nie za wtedy, gdy jedni wspaniale si bawi, a inni tylko podp ieraj ciany. Cech polskiej od miany demokracji jest raca, bolesna wrcz niesprawiedliwo i nierwno spoeczna. Nie do przyjcia jest sytuacja taka, e kto otrzymuje miesicznie 100 lub wicej tysicy zotych, podczas gdy niektrym musi wystarczy na cay miesic niecae 500 zotych! Nie do przyjcia jest te dzielenie korzystajcych z usug suby zdrowia na lepszych (paccych) i gorszych (tych, ktrych nie sta na leczenie). Wiele mona by wymienia zjawisk nie do przyjcia w dziaajcej na sposb polski demokracji. Tym, co najbardziej jednak wyrnia Polsk spord innych krajw demokratycznych jest lansowanie jednego wiatopogldu, lewicowo-liberalnego, przy ignorowaniu, a czsto wrcz jawnym zwalczaniu czci spoeczestwa, reprezentujcej wiatopogld prawicowy, a zwaszcza jej nurt katolicki i narodowy. Na ironi, acz wielce gorzk zakrawa moe fakt, i katolicy stanowi w Polsce wikszo, nie mniejszo, ja kby mogli wnioskowa z mojego tekstu przybysze z innej planety. Ot owa wikszo jest dyskryminowana i poniana: aby uzyska dostp do nowoczesnych form przekazu (tzw. multipleks), by mc oglda programy Telewizji Trwa m - organizowane s marsze protestacyjne, zarwno w kraju, jak i w orodkach polonijnych za granic. Ostatnio taki marsz odby si w Warszawie, 29-go wrzenia i zgromadzi niezliczone rzesze uczestnikw, wspieranych przez Polakw mieszkajcych w Paryu, Londynie, Sydney, Toronto, Ha mburgu czy Chicago, kilkakrotnie te w sprawie Telewizji Trwa m gos zabiera Episkopat Polski, a wszystko to - jak dotd - nie odnioso najmniejszego skutku. Przewodniczcy KRRiT wyranie ignoruje katolikw, reprezentowanych przez blisko 2,5 miliona osb, ktre podpisay si na listach protestacyjnych w sprawie TV Trwam. Tak wyglda demokracja w Polsce. Jeli i Ty, Szanowny Czytelniku, u waasz demokracj w Polsce za jej parodi, za kpin z niej - docz do nas! Nadchodzi bowiem czas patriotw, a nigdzie nie znajdziesz ich tak wielu, jak w Lidze Obrony Suwerenn oci! Liliana M. Szczepkowska

dzenia wadz sowieckich w Krlewcu, Gdasku, Szczecinie, Stralsundzie i innych centrach nadba tyckich, zaraz po wkr oczeniu wojsk bolszewickich na terytorium niemieckie. Wedug tego uk adu armia niemiecka przechodzi pod komend sowieckiego generaa Janczewa. Komunistyczne oddziay porzdku maj pomaga policji, maj by utworzone przymusowe oddziay pracy, a wszyscy, ktrzy nie pocz si z proletariatem, maj by wytpieni. Dwie trzecie z upw ywnoci, zagrabionej w Polsce, ofiarowuje wspaniaomylnie BronsteinTrocki Niemcom. Wspomniany pas batycki uwaaj bolszewicy za podstaw swych najbliszych dziaa wojennych, a szczegy s tak drobiazgowo opracowane, e zawieraj wszelkie wskazania odnoszce si do wojskowoci, utworzenia sdw, usunicia urzdnikw, nienalecych do partii itd. ()4 . I jak zwykle Polska pokrzyowaa takie pikne plany jaczejek komunistycznych. Dziki wyparciu hord bolszewickich, Polacy zniweczyli genialny plan Lenina wzniecenia wiatowej rewolucji, nie tylko w Niemczech ale te w caej Europie. Zaraza komunistyczna zostaa prawie na 20 lat pozbawiona zudze co do rzdw proletariatu w Europie. Marek Kopaczyk Przeomowa chwila, Gwiazdka Cieszyska 20 sierpnia 1920. 2 Tajny ukad midzy Niemcami a bolszewikami, Goniec Czstochowski z 31 lipca 1920. 3 Ukad niemiecko-sowiecki, Goniec Czstochowski z 8 sierpnia 1920. 4 Jak mogo by?, Gazeta Polowa z 14 wrzenia 1920.
1

Ruch Autonomii ciekawe czego?


Oczywicie nikt, kto ma rozum i nim si posuguje, nie powinien uywa zwrotu narodowo lska , bo takiego tworu na przestrzeni wiekw nie byo i nie ma. Wymylenie odrbnoci narodowej na lsku nie jest nowe, ju przed II wojn postulaty oderwania lska paday z ust naszych drogich zachodnich ssiadw. I dla przypomnienia, jak podawa jeden z poczytnych dziennikw dzkich: Katowicki koresp. Gosu Porannego telefonuje: W Bytomiu (lsk niemiecki) odbyo si niedawno zgromadzenie zwoane przez parti narodowo socjalistyczn, na ktrym wygosi przemwienie wybitny hitlerowiec lski Wloka. Mowa jego bya jedn wielka napaci na Polakw. Jest rzecz oburzajc, mwi Wloka, e w kopalniach i innych zakadach pracy robotnicy mwi po polsku. Znajdujemy si na praniemieckiej (urdeutsch) ziemi i dlatego musimy zrobi, aby w miejscu pracy nikt nie omieli si mwi po polsku. Jeli znajd si tacy co si odwa uywa mowy polskiej, to naley zrobi z nimi porzdek. Musimy si stara, aby w caej dzielnicy nikt nie mwi po polsku. Nie zwaajcie na to co mwi Fhrer o nie germanizowaniu obcych narodowoci. Nie dotyczy to naszej ziemi lskiej. Nie podoba si rwnie p. Wloke obecna granica polsko-niemiecka. Powiedzia on bez ogrdek, e trzeba j zmieni na korzy Niemiec. Przeklty traktat wersalski zabra nam niemieckie ziemie. Musimy je odebra. Granica nasza powinna by przesunita o 180 kilometrw na wschd (Gos Poranny z 8 X 1937). Oczywicie czy RA jest progermaski czy nie, pokae nam przyszo, ale jeeli przywdcy RA-u kontestuj Powstania lskie i wygaduj bzdury nad ich sensem, to daje nam duo do mylenia. No c, przykad idzie z gry. I jak dobrze pamitam dzisiaj panujcy nam premier Tusk, w latach 90-tych XX wieku postulowa oderwanie Kaszub i utworzenie autonomii. No c, ja jako Kujawiak proponuj rebeli wobec innych regionw, i wprowadzenie monarchii z krlem na czele. I dalej idc tym tokiem rozumowania, proponuj eby tak wszystkie regiony odczyy si od Macierzy i pozostay autonomiczne. I na koniec pozostaje pytanie, jak dugo tego typu zachcianka mniejszoci utrzymaaby swoj suwerenno i autonomi? Mog Pastwu przysic, e na pewno miesic, ale co by byo dalej to ju bym gowy nie da. Rozczonkowane pastwo nigdy nie obroni si przed wrogiem zewntrznym, krecia robota zaczyna si od wewntrz i z RA-em jest podobnie, tyle tylko, e albo czonkowie tej inicjatywy s naiwni, albo kto ich wkrca w niebezpieczn gr. A gupota politykw, ktrzy przymykaj oczy na prowokacje RA-u moe nas wszystkich duo kosztowa. Czyby parcie na wschd zaczo si od lska?
Marek Kopaczyk ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

Profanacja Cmentarza Obrocw Lwowa

We wrzeniu tego roku miaa miejsce niezwyka i wyjtkowo niesmaczna sesja zdjciowa na Cmentarzu yczakowskim. Ukraiscy modele (dwie kobiety i jeden mczyzna), czsto w nied wuznacznych pozycjach, wystawiali swoje pnagie ciaa do obiektywu. Nie mi osdza wspczesn sztuk, gdy zwyczajnie jej nie rozumiem i kompletnie nie trafia w moje gusta. Obrzydza mnie jednak sceneria wspomnianej sesji zdjciowej, gdy prezentowane w jednym z lwowskich muzew fotografie przedstawiaj moim zdaniem moment przed rozpoczciem orgii, i to na polskich grobach! Ukraiscy nacjonalici ju od dawna prbuj, na co mog sobie pozwoli w obraaniu Polakw, a poyteczni idioci jak wspomniani artyci bezwadnie aranuj wzgardliwy nacjonalizm na potrzeby sztuki tak, aby staa si bardziej do przyjcia i zaakceptowania dla zwykych Ukraicw. Rafa ak

Nastpny numer Gosu Sumienia ukae si na pocztku listopada!