Vous êtes sur la page 1sur 10

Zodzieje dusz

Przyczynek do projektu amania pieczci Autor - Alhean, 14 sierpnia 2005

WPROWADZENIE
Przez ostatnie dwa lata zajmowaem si kwesti skutkw, jakie wywouje przyjcie na siebie kocielnych sakramentw. W tym czasie, po opublikowaniu kilku tekstw na ten temat, otrzymaem blisko cztery tysice listw e-mail! Sam na sobie wyprbowywaem metody odwracania szkodliwych skutkw przyjcia sakramentw. Dokonaem rwnie analizy historycznej w dziedzinie teologii sakramentalnej oraz chrzecijaskiej tradycji gnostycznej. Owocem mojej pracy jest powstajca wanie ksika pod tytuem "Zodzieje dusz", ktra ukae si prawdopodobnie w grudniu, oraz program seminarium poczonego z warsztatami, ktre zorganizuj jeszcze wczesn jesieni tego roku. W niniejszym przyczynku pragn sformuowa jedynie oglne przesanki oraz wnioski, do ktrych doszedem podczas moich dziaa. Chciabym jednak na samym pocztku zastrzec, e moja praca w tej przestrzeni nie ma charakteru naukowego i do miana takiej nawet nie pretenduje. Do sprawy podchodz owszem w sposb systematyczny ale z naukowego aparatu rezygnuj celowo, gdy nie jest on adekwatnym narzdziem w tym przypadku. Wkraczajc w t dziedzin znajdujemy si bowiem w domenie magii i przestrzeni zwanej wiatem astralnym [1], std te stosowanie tej metody byoby tutaj jak gra na skrzypcach przy pomocy motka i poziomnicy. Prosz o tym pamita, szykujc si ze mn na ewentualn polemik.

DEFINICJA - czyli kto jest zodziejem?


Jako byy czonek katolickiej organizacji religijnej przez kilka lat zmagaem si ze skutkami tego kontaktu. To, czego dowiadczyem ja sam, jak te moi czytelnicy, ktrzy opisywali mi swoje przeycia, utwierdzio mnie w przekonaniu, e sprawa jest bardzo powana i zoona. Dodatkowy problem pojawia si na skutek spoecznego tabu nakadanego przez wieki a dotyczcego kocioa w ogle. Na temat religii lepiej jest nie rozmawia w ogle - zarwno w aspekcie pozytywnym (podejrzenie o nawiedzenie) jak i negatywnym (skala reakcji od obojtnoci a po czynn wrogo). Dlatego te teksty lepiej jest publikowa pod

pseudonimem a z ludmi rozmawia incognito, bo publiczne ujawnienie si rodzi moe niebezpieczestwo (w samych tylko listach groono mi kilkakrotnie a jad sczcy si z ust chrzecijan kae si powanie zastanowi nad rdem tej nienawici). Pierwsza bya intuicja, wnioski sformuowaem pniej. Prawdziwa natura dziaa kocielnych jest odmienna od oglnie panujcych pogldw i pozorw jawicych si w kontakcie z kocioami. Oceniam j jako skrajnie negatywn, obliczon na konkretne skutki. Pierwszy etap moich rozwaa to stwierdzenie, e KOCIELNI FUNKCJONARIUSZE KRADN LUDZIOM DUSZE. eby by dobrze zrozumianym wyjani jak rozumiem pojcie duszy. Dusze, to centra mocy czowieka. Maj ona natur namacaln w tym znaczeniu, e nie nale do jakiej niedostpnej, duchowej sfery, tylko e ich obecno jest potrzebna czowiekowi do normalnego funkcjonowania. Tak wierz ludy szamaskie. Jest to podstawowe centrum czowieka, ktre sprawia, e jest on zdrowy, wolny i moe normalnie funkcjonowa. Dusz mona utraci. Stan utraty duszy by przedmiotem szczeglnych stara szamanw - jej odzyskiwanie pozostawao i pozostaje nadal jednym z najwaniejszych dziaa na szamaskiej ciece. Utrata duszy moe zaistnie na skutek bolesnych dowiadcze yciowych, choroby, wypadku albo intencjonalnych dziaa osoby trzeciej czyli mwic wprost, na skutek praktyk magicznych. Takimi praktykami magicznymi posuguj si od stuleci kocioy aby pozyskiwa w magiczny sposb moc na rzecz funkcjonowania swojej organizacji, a precyzujc pojcie, tzw. egregora [2]. Proces ten nastpuje podczas sprawowania sakramentw, ale take poprzez systematyczne rzucanie kltw na czonkw kocioa. Te kltwy nieustannie rzuca si z ambon, publikuje w ksikach i puszcza w eter za porednictwem rozgoni radiowych. Kltwy te s jawne tj. odbiorcom wydaje si, e rozumiej sens syszanych sw ale jeli wsucha si w nie osoba wolna to wychwyci tam od razu negatywne treci. W powstajcej obecnie ksice, o ktrej ju wspominaem na wstpie, zaczam przykady takich kltw. Rzesze zakltych ludzi wiod swoj egzystencj nie zdajc sobie sprawy z tego, e s czstokro jedynie w poowie ludmi, bowiem swojej drugiej poowy, ktr im ukradziono, nigdy nawet nie poznali. Tak, jakby wrd rzeszy lepcw kto nagle zacz mwi o wzroku - taka jest te mniej wicej moja sytuacja, kiedy rozmawiam z ludmi na ten temat. Jest to trudne poniewa jestem czsto uwaany za wariata a innych jeszcze za wroga. Niektrzy zarzucaj mi paranoj. Prawd mwic nie dziwi si temu. Tak, jestem szalony, gdy tylko szalestwem mona pokona ten lodowaty powiew ziejcy z kocielnych otchani i tylko paranoiczn prowokacj mona wycign spoczywajcych tam ludzi. Niewiadomi tortur jakim s poddawani twierdz, e yj w szczliwoci, niczym winiowie reedukacyjnego obozu maoistowskiego reimu. Jeszcze inni spontanicznie i samoistnie obudzeni przedwczenie, poddawani s jeszcze wikszym torturom poprzez wtaczanie poczucia winy, modlitwy (kltwy) wsplnotowe, nazywane take modlitwami o uwolnienie od zego ducha. Mnie samemu podczas takiej modlitwy, trwajcej dziewi nocnych godzin i prowadzonej przez grup dziewiciu osb, w tym ksidza, przylepiono tak zajadego demona, e skutki jego dziaania odczuwam do dzisiaj. Dziaa i sposobw jest wiele. Opisz je szczegowiej w mojej ksice. Przede wszystkim s to sakramenty, od chrztu poczynajc.

SAKRAMENTY
Jest siedem sakramentw. Chrzest, bierzmowanie, spowied, komunia, maestwo, kapastwo, namaszczenie chorych (zwane ostatnim namaszczeniem). Pod pozorem czynnoci sakralnych zakada si ofiarom tzw. pieczcie. Sami kocielni funkcjonariusze nazywaj sakrament bierzmowania Pieczci Ducha witego.

Jak natur maj pieczcie jako takie? Su midzy innymi do: 1) sygnowania dokumentw jako znaki ich autentycznoci, 2) oznaczania wasnoci, 3) piecztowania komisyjnie zamknitych pomieszcze, 4) zamykania tajnej korespondencji 5) znakowania byda itd. Po co zatem piecztowa ludzi? Jeli czowiek jest wolnym podmiotem, to nie potrzebny mu znak autentycznoci; nie jest te bydem chocia symbolika owczarni swojego pasterza sugeruje, e jednak moe nim by; nie ma w nim nic tajnego ani nie trzeba nic w nim zamyka. A jednak ludzi si piecztuje. Ma to oczywicie wymiar symboliczny a dokadniej mwic magiczny. Magiczne pieczcie stosowane byy i s przez niektrych magw midzy innymi do ptania demonw w celu zacignicia ich na sub. Bogata w symbolik pieczci jest te Apokalipsa Jana, ktry to wtek szerzej poruszam w swojej ksice. Tutaj chciabym wyjani, e religia chrzecijaska wpisuje si w jeden, wsplny rys religii monoteistycznych, ktre to posiadaj natur demoniczn i stanowi pole dziaania si wrogich czowiekowi. Zarwno judaizm, chrzecijastwo oraz islam s z natury wrogie czowiekowi. Do tego tematu jeszcze wrc. Rytuay jako takie mona z grubsza podzieli na dwie kategorie: otwierajce i zamykajce. Do otwierajcych nale np. buddyjskie poa [3], obrzd szaasu potw, hiperwentylacja zwana oddychaniem holotropowym, rytualne stosowanie grzybw halucynogennych wrd adeptw tradycyjnych kultur szamaskich [4], rytua pentagramu. Natura tych rytuaw jest otwierajca i uwalniajca. Rytuay zamykajce stosuje si jedynie intencjonalnie, w konkretnych przypadkach i jawnie. Do rytuaw zamykajcych nale: wypdzanie ducha np. choroby, ptanie demona oraz sakramenty kocielne - czynione jednak podstpnie i z ukryciem ich prawdziwej natury. PRZYKAD CHRZTU. Kocielny sakrament chrztu jest rytuaem magicznym ptajcym dusz dziecka (koci chrzci rwnie sporadycznie dorose osoby). Na gowie ofiary kapan kreli palcem umaczanym w powiconym oleju znak krzya, po czym egzorcyzmuje diaba i na kocu polewa gow trzykrotnie wod wypowiadajc odpowiedni formu: ja ciebie chrzcz... itd. Symbolika krzya jest wieloznaczna. Na przykad w tradycjach szamaskich oznacza kierunki wiata. W tradycji chrzecijaskiej jest jednak zwizana z rzymskim narzdziem tortur i egzekucji wykonywanych na ludziach podrzdnej kategorii (Rzymian, posiadajcych prawa obywatelskie, cinano). Krzy suy do miertelnego unieruchomienia ofiary, tak aby skonaa duszc si pod ciarem wasnego ciaa. Skazacom zwykle amano piszczele. Mwi si, e z litoci gdy osoba z poamanymi komi ng nie moga si podnosi w celu zaczerpnicia oddechu i umieraa przez to szybciej. Jest to take, a moe przede wszystkim, lad starej wiary w to, e istota z poamanym szkieletem nie moga si odrodzi ponownie (zmartwychwsta) gdy szkielet w bardzo starej warstwie wierze jest rdem ycia i mocy. (W tym miejscu warto wspomnie, e wedug przekazu ewangelistw, Jezusowi piszczeli nie poamano, co miao by wypenieniem si starotestamentowego proroctwa) Centrum odniesienia wspczesnego chrzecijastwa jest zatem czowieczestwo unieruchomione i przybite do narzdzia kani. Od wiekw ludzie spogldaj na ten symbol nie zdajc sobie sprawy co on oznacza i jakie konsekwencje ma nieustanne kontemplowanie tej treci. Czynienie tego znaku na czole dziecka jest ukrzyowaniem rwnie jego czowieczestwa, jest symbolicznym unieruchomieniem jego istoty, zalenej odtd od woli swych oprawcw i dysponentw mocy, ktr odbiera si ofierze w czasie sprawowania tego rytuau.

Wypdzanie demona nad nowonarodzonym dzieckiem jest zgubne w skutkach. Stara magiczna zasada gosi, e nie ma znaczenia forma gramatyczna zaklcia. Jeli kto zaklina bogactwo mwic niech nie bd biedny, to skutkiem wypowiedzenia tej formuy moe by tylko bieda. Jeli zatem kapan woa szatana, wypdzajc go z miejsca, gdzie go nie ma, to demon najprawdopodobniej przylezie z ciekawoci, e kto wzywa jego imienia. Skutek egzorcyzmu - wok ofiary gromadz si demony, a prac maj uatwion, gdy ochrzczony zosta wanie pozbawiony duszy, rda swej mocy. Wiele dzieci w czasie chrztu przeywa koszmar. Dawi si one, wpadaj w spazmy, drgawki, siniej, dusz si itd. Jako e kiedy asystowaem do mszy jako lektor, widziaem wielokrotnie takie przypadki. Wielu moich czytelnikw opisuje dowiadczenia z chrztu swoich dzieci jako wanie takie. Jedna z relacji opowiedzianych przez moj czytelniczk bya taka, ze miaa ona wizj swego chrztu, kiedy to podczas polewania gowy wod miaa wraenie, e zalewa ja od rodka czarna, mierdzca ma. Ja sam podczas obserwowania kocielnych rytuaw widz rzeczy paskudne i zowieszcze. Kontakt z tym jest naprawd przykry. PRZYKAD BIERZMOWANIA. Rytua ten odbywa si poprzez znak krzya na czole, czyniony palem umaczanym w powiconym oleju, wykonywany przez biskupa lub innego kapana w jego imieniu. Podczas tego rytuau biskup wypowiada formu: przyjmij znami daru ducha witego. W kocioach wschodnich (prawosawnych) piecztuje si cae ciao (czoo, usta, gardo, klatk piersiow - serce, donie i stopy) z formu: piecz daru ducha witego. Prawosawie w tym przypadku stosuje metod hurtow. Mona je nazwa po prostu zamykaniem trzeciego oka. Trzecie oko, zwane w tradycji jogi czakramem anahata jest zwizane ze zdolnoci dowiadczania wizji. Wizja jest istotn czci percepcji czowieka, bez niej jest si tylko tworem przekazujcym treci z drugiej rki. Wizja uzdrawia, daje wolno i decyduje o kreatywnoci. Skutkiem powszechnego wyczenia tej zdolnoci u ludzi jest skrajna technologizacja ycia i regres cywilizacyjny, ktrego najjaskrawszym symptomem jest zastpienie wizji przez telewizj. Inni decyduj o tym jakie treci i obrazy kieruj yciem naszym i naszej spoecznoci. Koci przywizuje bardzo du wag do mediw, ktre nazywa w charakterystyczny sposb "rodkami masowego przekazu". Std te pewnie owa walka o media toczona przez znanego wszystkim zakonnika, waciciela jednej z kocielnych rozgoni radiowych. Kto ma wadz nad obrazem pokazywanym ludziom pozbawionym wizji, ten ma faktyczn wadz nad nimi. PRZYKAD SPOWIEDZI. Centralnym punktem tego rytuau jest osobiste wyznanie swoich przewinie kocielnemu funkcjonariuszowi. W tradycji katolickiej ofiar nazywa si penitentem a spowiednik peni rol sdu. Jeli mamy sd, to gdzie obroca? Ofiara jest sama swoim oskarycielem (prosz zauway podobiestwo do publicznej samokrytyki w pastwach komunistycznych), nie ma obrocy i jest poddawana sdowi. Tradycyjnym gestem pokuty jest bicie si w pier. Wedug moich obserwacji ten rytua ma przede wszystkim wpyw na sfer uczu, dotyczy orodka zwanego w tradycji indyjskiej czakramem serca. Przy czym zaznaczam dosy luno nawizuj do tej tradycji bowiem w innych tradycjach mona zauway podobne korespondencje wadz psychicznych i duchowych do orodkw ciaa (gowa - wiadomo, serce - uczucia, splot soneczny - emocje). Czyni tak, poniewa system czakramw z systemu jogi dobrze zakorzeni si w wiadomoci adeptw Zachodu i dla wielu moich czytelnikw jest on czytelny. Spowied moe powodowa uzalenienie. Ofiara zaczyna skupia si przede

wszystkim na sobie, bojc si popeni kolejne wykroczenie popada w rodzaj autyzmu pomieszanego z narcyzmem. Sd spowiedzi przypomina jej nieustannie, kto jest jej panem i od kogo zaley. Penitent nie jest z definicji osob woln - osoba wolna nie podlega sdowi. Pojcie wolnoci jest tutaj kluczowe.

EGREGORY I DEMONY
Zarwno egregory jak i demony stanowi realne byty rezydujce w sferze, nazwanej ongi w rodowisku okultystycznym, astraln. Psychologizacja czy te wrcz jungizacja [5] zagadnie zwizanych z magi i szamanizmem spowodowaa, e demony zaczto postrzega jako jedynie aspekty ludzkiego umysu. Jestem stanowczym przeciwnikiem takiego podejcia do sprawy. Psychologia jest autonomiczn dziedzin i ma si do tumaczenia poj magicznych oraz wyjaniania natury astralu, jak wspomniane ju skrzypce do poziomnicy. Szamaskie uzdrawianie to nie psychoterapia i odwrotnie. Podkrelam to aby zawczasu wyeliminowa prby psychologizacji poruszanych przeze mnie kwestii. Takowe byy ju podejmowane w ramach oswajania moich skdind niewygodnych pogldw. Temu si sprzeciwiam. Twierdz stanowczo, e w przestrzeni kocioa mamy do czynienia z niebezpiecznymi istotami i jest to zagroenie realne oraz namacalne. Pisz to jako szaman [6], bdcy nim z powoania i wybrania, o ktre nie zabiegaem. rdem mojego poznania w tej kwestii s wizje oraz szczeglna percepcja bdca wynikiem szamaskich dziaa, jak te przede wszystkim kontakt z ludmi - ofiarami chrzecijaskiego piecztowania. Jeli kto chce, moe oczywicie uzna moje wywody za przejaw konfabulacji, lub wrcz choroby psychicznej, ale jestem na to przygotowany. Moje argumenty przeciw religijnym - poruszamy si w tej samej przestrzeni, psychiatra nie ma tu nic do gadania. Demony korzystaj z przestrzeni ludzkiego umysu, jak z ekranu lub fali nonej. Czasami nie zachowuj tej reguy i manifestuj si fizycznie, chocia s to przypadki sporadyczne wymagaj zaangaowania ogromnych pokadw mocy i mona je porwna na przykad do spi w instalacji elektrycznej. Demony potrzebuj ludzi, tak jak przestrze Internetu potrzebuje komputerw, aby zamanifestowa swoj tre na ekranach monitorw. Internet jest realny i policzalny (choby w systemie binarnym) ale bez urzdze peryferyjnych istniaby sam dla siebie. Podobnie egregor kocielny ma natur sieci, do ktrej podpite s jego ofiary. Egregor ten ma nader paskudn natur, bywaj bowiem rwnie egregory o naturze bardziej neutralnej. Ten wic jest po pierwsze bardzo stary, a po drugie uzaleniony od ofiar, ktrych cigle mu brakuje. W jego otchani funkcjonuje wiele demonw a najpopularniejszym z nich jest Szatan zwany te, nie do koca susznie, Lucyferem. Peni on natur stranika, jak kto kiedy susznie spostrzeg. Jego zadaniem jest bycie tym wilkiem czyhajcym na owczarni pana - owce boja si wychyli poza stado i bardzo pilnuj swego pasterza. Maj pozr bezpieczestwa ale musz dawa si strzyc a niekiedy i da zere, chocia odbywa si to po cichu, tak aby inne owce si nie wystraszyy. Jeli chodzi o Lucyfera, to uwaam jednak inaczej. Nie jest on tym samym co szatan-stranik, jest on drug po demonie Jahwe (na ten temat w dalszej czci tekstu) postaci religii monoteistycznych. Jest panem demonicznego adu. Odrywa swe ofiary od samych siebie i zwodzi ich iluzorycznym wiatem doskonaoci. Jawi si jako posta agodna i doskonaa. Jest niezaleny od egregora kocielnego, stanowi autonomiczne pole mocy obecne we wszystkich prawie tradycjach. Ostatnio zamanifestowa si wiosn w Rzymie tak, jak to opisaem w kwietniu po jednej z dowiadczonych przeze mnie wizji : "Popatrzcie na Jego oblicze - pene anielskiej godnoci, pene wdziku i starczej doskonaoci. Przypatrzcie si temu faustowskiemu duchowi Teutona

- niczym sobowtr Adriana Lewrkhna, co zaprzeda dusz diabu w zamian za blask chway i doskonaoci. Habemus daemonium - oto mamy zo najczystsze, najwietlistsze, pikn posta lucyferycznego autoramentu, co usadowia si w samym centrum wiata. Diabelstwo zwyciyo." Innym, obecnie bardzo atrakcyjnym polem aktywnoci lucyferycznej jest tzw. new age. Tematu tego jednak z oczywistych wzgldw tutaj rozwija nie bd. Z lucyferyczn aktywnoci moemy mie do czynienia nawet w tak zacnych tradycjach jak zen - niektrzy jego adepci omamieni iluzorycznym wiatem zaczynaj uwaa, e istnieje stan, w ktrym nie ma wtpliwoci i przez to zdolni s do niezwykego okruciestwa o jakie np. posdzano Philipa Kapleau, o japoskich, samurajskich zbrodniach II Wojny wiatowej ju nawet nie wspominajc. Drugi demon, stajcy jednak w centrum uwagi, to Jahwe - stary, okrutny, i paskudy w swej naturze pustynny demon wojny i pogody. Stary Testament, kronika jego dziaa, jest histori pisan krwi. W swej ksice dokonuj szczegowej analizy tekstu ST i przytaczam najciekawsze przykady. Jahwe pocztkowo zasila si energi yciow ofiar skadanych z ludzi. Potem zadowala si zwierztami a w kocu, samemu ewoluujc, zapragn ludzkich dusz. Myl, e egregory i demony maj natur podobn do, dajmy na to, ameby. Mog si dzieli, klonowa a dodatkowo jeszcze ewoluowa i mutowa. Tak te byo z Jahwe. W jednym polu mocy, takim superegregorze, dziaaj obecnie inne, spokrewnione ze sob pola mocy. Inn natur mia pierwotny Jahwe, inn ma wspczesny katolicki Ojciec a jeszcze inn ma Allach. Zdaje si, e inny te jest duch protestantyzmu, ze swym sojuszem zawartym z kapitalizmem jako gwnym polem swej aktywnoci [7]. Obecnie dwa z tych egregorw zdaj si walczy ze sob o rzd dusz - islam i prostestanto- kapitalizm cieraj si na limesie cywilizacji arabskiej i anglosaskiej a podoem tego konfliktu jest ropa naftowa, nazywana przez Niecw, o czym wiemy od Leonida Lara, krwi diaba [8] . Temat ten jest wart osobnego potraktowania i z pewnoci za jaki czas do niego wrc. Ojciec - demon katolicyzmu, zdawa si sabn przez ostatnie dziesiciolecia. Przypomina schorowanego starca, niedonego okrutnika wykonujcego sw wadz rkoma najemnikw. Nowy szef religijnej organizacji katolickiej, wcielony duch lucyferycznego idealizmu wieczystego, pokazuje jednak, e nastpio pewne przewartociowanie, czyli prawdopodobnie znaleli jakie nowe rda energii. Zauwaam jednak, e sfera ta jest nader pogmatwana, nie do koca jasna. Owe demoniczne pola mocy nie maj jednoznacznie okrelonych granic, jedne zdaj si subtelnie przechodzi w drugie, std trudno nieraz okreli tosamo danej siy. S tutaj ksztaty powstae na wzr sojuszu, komensalizmu [9], a nawet pasoytnictwa - posugujc si modelowo terminologi przyrodnicz. To jest mroczny i drapieny wiat a my jestemy jego baz pokarmow. Oprcz tego egzystuje wiele pomniejszych demonw. Ich natura jest podobna, przyczepiaj si do swych ofiar i zasilaj si resztami ich mocy. Kady poddany rytuaom kocielnym ma przypisanego sobie przynajmniej jednego, indywidualnego demona, ktry jak cie, wlecze si za nim cae ycie. Rezyduje w jego umyle, zatruwajc go mylami o poczuciu winy upoledzajc go np. w dziedzinie seksualnoci [10] itd. Ostatnio miejscem wzmoonej aktywnoci demonicznej stay si spotkania na Lednicy [11], gdzie dominikanie gromadz rzesze modych ludzi poddajc im zupenie nowym rytuaom. Kade doroczne, lednickie spotkanie koczy si pochodem ofiar pod symbolicznym szkieletem ryby - s tutaj

symbolicznie poerani przez egregora, ktry w tym przypadku manifestuje si w swojej akwatycznej emanacji. Skutki tego procesu s powane. Obserwujc na ywo jedno z takich spotka widziaem, jak na ludzi spadaj z gry niby czarne pachty (jakby paszczki, latawce) i okrywaj ich sob. Kady z uczestnikw skada dodatkowo lubowanie i w efekcie pod pozorem dobrowolnoci poddaje si we wadanie demonw. Podejrzewam, e takie spotkania organizowane s dlatego, e w ostatnich latach wizi wiernych z kocioem znacznie si rozluniy, za przyczyn chwilowej niedyspozycji demona Ojca. Teraz straty trzeba nadrobi i std coraz wicej takich zgromadze.

ANTIDOTUM
Co zrobi z caym tym problemem? Wikszo listw, ktre otrzymaem byo woaniem o pomoc. Prawie wszyscy prosili mnie o podanie metod, za pomoc ktrych mogliby si wyzwoli z pt i odzyska swoj utracon dusz. Sprawa nie jest taka prosta. Jeden z moich czytelnikw, zainspirowany moim tekstem prbowa to zrobi poprzez odprawienie pogaskich rytuaw na jednej z polskich witych gr (chyba bya to la). Nie wiem jednak jakie byy tego skutki. W czasie mojej pracy nad tym zagadnieniem opracowaem propozycje systematycznego i wiadomego procesu odwracania skutkw przyjcia na siebie sakramentw i pozostawania w polu mocy kocielnej organizacji. Proces ten bdzie przedmiotem prowadzonych przez mnie warsztatw oraz szczegowo opisz go we wspominanej ju ksice. Tutaj podam go tylko w formie konspektu. 1. Etap formalny - wypisanie si z organizacji kocielnej. Co ciekawe samo katolickie prawo kanoniczne przychodzi nam tutaj z pomoc. Chciabym aby byo wiadome, e mona skutecznie zaprzesta by czonkiem organizacji kocielnej i mona zrobi to wrcz natychmiastowo. 2. Etap rytualny - midzy innymi: rytuay amania pieczci (rytuay o naturze otwierajcej), ceremonia odnajdywania i sprowadzania duszy (najtrudniejszy proces), rytuay i czynnoci wspomagajce. Wicej w ksice oraz na warsztatach. 3. Odwyk - likwidacja wszelkich ladw symboliki chrzecijaskiej z otoczenia. Tutaj trzeba by bezwzgldnym i bez sentymentw pozby si nawet pamitek. Mona je zakopa, spali albo najlepiej zanie tam, gdzie jest ich miejsce - do jakiego kocioa. Im mniej w tym bdzie emocji i zoci tym lepiej. W ogle naley si bezwzgldnie wystrzega nienawici wobec porzucanego rodowiska chrzecijaskiego. Przedmiotw tych powinnimy si pozby bez niechci a najbardziej zalecana jest tutaj chodna obojtno. Nie naley te przesadza z mioci i formuami wybaczania, tak modnymi w tradycji new age, ktra sama te jest niezym diabelstwem, ale nie czas i miejsce rozwija ten wtek. Najlepiej jest zaj si czym zupenie innym i pozwoli wygasn pamici. Przychodzi taki czas, e mona ju ze spokojem wej nawet do kocioa albo z ciekawoci wysucha papieskiego przemwienia. Kiedy osignem ten stan, byem bardzo szczliwy. To jest najpewniejsza oznaka wyzwolenia i penego sukcesu przeprowadzonych dziaa.

Ze wszystkich etapw najtrudniejszy jest ten, ktry przechodzimy konfrontujc nasz decyzj z otoczeniem, rodzin. Trzeba pamita, e Polacy s szczeglnie przywizani do tradycji chrzecijaskiej. Chrzty, luby i prymicje stanowi wany element funkcjonowania lokalnej kultury. Adept, ktry dokona formalnej rezygnacji z czonkostwa w kociele nie moe by chrzestnym, wiadkiem lubu, bierzmowania, nie bdzie pochowany przez ksidza itd. To s powane skutki i trzeba by na nie przygotowanym. To jest sia i zajado kocielnego egregora, ktry tak wpi si w tkank spoeczn, e uzaleni od siebie nawet sfer kultury i obyczajw. Trzeba wiedzie, e babcie, ciocie i mamy bd cierpiay z tego powodu. To wszystko trzeba wzi po uwag. Ale mamy may wybr - albo wolno i powane traktowanie siebie, albo niewola i w nagrod pozorny spokj. Kiedy ju si wyzwolimy, to moemy jednak pocign innych za sob. Ja sam wyzwoliem ju kilkadziesit osb i naprawd byo warto.

CO DALEJ?
Jak ju kilkakrotnie wspominaem, powstaje obecnie ksika mojego pira, ktra zostanie wydana prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Bdzie ona, zdaje si, pierwsz tego tupu publikacj dlatego jest to nader trudne zadanie. Po pierwsze musze upora si z ogromn iloci materiau, ktry stanowi dane historyczne, tysice listw e-mail od czytelnikw oraz zapisy i dzienniki z przeprowadzonych dziaa. Nie posuguj si aparatem naukowym ale musze zachowa systematyczno poruszanych kwestii gdy inaczej wyszedby z tego bekot. Cay czas bowiem poruszam si na granicy konfabulacji i potrzeba duej uwanoci aby umie odrzuci to co wartociowe od strzpw wyaniajcych si z umysowego chaosu. Do tego zdaje sobie spraw z faktu, i moje pogldy stanowi mocn prowokacj i musze by przygotowany na kolejne ataki ze strony obrocw wiary. Cay czas zastanawia mnie ich zacieko i bezkompromisowo w stosowaniu quasiinkwizycyjnych metod. Jest to jednak dla mnie kolejny dowd tego, e podam w dobrym kierunku. Jak to powiadaj nie kopie si zdechego psa. Nie mniej proces si ju rozpocz i bdzie kontynuowany. Dlatego ju jesieni tego roku zamierzam zorganizowa pierwsze seminarium i warsztaty dla osb pragncych rozwiza problem swojego statusu w tej kwestii. Na razie mam gotowy program i wstpny termin (koniec wrzenia lub pocztek padziernika) natomiast miejsce pozostaje kwesti otwart - zaley ile osb si zgosi i skd one bd. Pki co wszystkim chtnym su rad co do prawej kwestii wypisania si z kocielnej organizacji, co jest wstpnym warunkiem kontynuacji procesu amania pieczci. Osoby zainteresowane otrzymaniem takiej instrukcji prosz o kontakt poprzez poczt e-mail. Cay czas podkrelam jako rzecz najwaniejsz - nie wolno generowa adnej nienawici, zoci, niechci w stosunku do czonkw kocielnych organizacji, osb duchownych - s to rwnie ofiary. Negatywne emocje s tym, czym demony karmi si najchtniej. Potrzeba rezerwy, dystansu i wiele, naprawd wiele WSPCZUCIA. adne z proponowanych przeze mnie dziaa i rytuaw otwierajcych nie jest wymierzona przeciw czemu lub komu. Nie wymieniam w nich w ogle kocioa, nazw sakramentw itd. S one cakowicie neutralne i uwalniajce. Przestrzegam te przed stosowaniem jakoby pogaskich rytuaw, jakich przykady miaem okazje otrzyma od moich czytelnikw z proba o ich ocen, a bdcych w rzeczywistoci jaka karykatur, odczynianiem sakramentw poprzez swoist odwrotno znakw i symboliki. Jest to po prostu niebezpieczne a nie daje adnych efektw. Nienawi i manifestowana niech to kanay, przez ktre nastpuje cige wracanie do punktu wyjcia czyli zniewolenia. Ja sam zachowuj wobec duchownych i chrzecijan daleko idc yczliwo oraz poprawno obyczajw a dyskusje staram si zawsze toczy w dobrej

atmosferze. Do tego samego namawiam wszystkich pragncych si wyzwoli z pt kocielnej niewoli. Nie daje si te prowokowa i przestaem odpisywa oraz czyta listy z kalumniami i grobami pod moim adresem - od razu je kasuj. Krytyk oraz dyskusj rozumiem i lubi, walk na sowa prowadzi nie bd. Zapraszam do korespondencji ze mn, w miar moliwoci odpisuj na otrzymane listy ale ze wzgldu na ich liczb mog odpisa z opnieniem. Wszystkie jednak dokadnie czytam i najciekawsze wczam do swojej pracy. Zachcam rwnie do lektury mojej ksiki, wstpne zainteresowanie jej nabyciem mona te zgasza listownie. Pierwszy nakad bdzie niewielki, 1000 egz. a zainteresowanie jest bardzo due.

Przypisy: [1] wiat astralny - wg sownika: zawiatowy, mistyczny, niematerialny. Przypisuje si temu pojciu rwnie inne znaczenie, jako sfery poredniej pomidzy wiatem fizycznym a duchowym. Wedug pogldw niektrych autorw w astralu znajduj si rne byty, ksztaty mentalne i autonomiczne ogniska mocy, ktre uzyskay samodzieln egzystencj a rdo niektrych ley w dziaalnoci czowieka. Niektrzy z kolei twierdz, e astral jest przestrzeni projekcji umysu i ma natur jedynie konfabulacyjn. Autor nie podziela tego pogldu uwaajc, e byty astralne egzystuj autonomicznie, niezalenie od ludzkiego umysu, ktrego uywaj tylko jako fali nonej w celu manifestowania swojej obecnoci. [2] Egregor oznacza kolektywn, wsplnotow, magiczn wi astraln. Wi egregora powstaje na skutek walorw i jakoci energetycznych, ukierunkowanych wsplnym deniu emisji energii zarwno istot ywych, jak i ju zmarych, a nawet przedmiotw nieoywionych. Moemy wic mwi np. o egregorze chrzecijaskim, a w jego granicach funkcjonujcym egregorze np. kocioa katolickiego. (Definicja wg www.logonia.pl) [3] Phowa (tyb.), Joga Przeniesienia wiadomoci - jedna z praktyk buddyzmu Diamentowej Drogi. Przynaley do zbioru Szeciu Jog Naropy. Ma pozwoli praktykujcemu po mierci odrodzi si w Czystej Krainie Buddy Nieograniczonego wiata, gdzie zapewniane s wszystkie warunki do dalszego rozwoju. Znakiem powodzenia jest niewielki fizyczny otwr na czubku gowy, czsto te kropelka krwi, powstaa w wyniku praktyki. rdo: pl.wikipedia.org/wiki/Phowa [4] Autor podaje to jako jedynie przykad rytuau natomiast nie propaguje tej metody, stojcej w sprzecznoci z prawem obowizujcym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. [5] od C. G. Junga [6] Wok tego terminu i poprawnoci jego zastosowania wobec adeptw wiata wspczesnego kultury ponowoczesnej toczono juz na amach Taraki wiele dyskusji. Ja sam miaem wtpliwoci w tej materii. Ostatecznie jednak postanowiem stosowa to okrelenie poniewa jest wygodne i dobrze funkcjonuje oraz opisuje funkcje jak peni w ramach dziaa przeze mnie prowadzonych. W moim przekonaniu szaman, to kto, kto potrafi wchodzi w szczeglny stan percepcji pozwalajcy na kontaktowanie si ze wiatem

astralnych i duchowym i poprzez przeprowadzanie odpowiednich dziaa wywiera okrelone skutki, uyteczne dla siebie bd inne osoby, ktra o to prosi. Myl, e bycie szamanem po czci jest wrodzone a po czci nabyte, w rozumieniu systematycznej pracy i rozwijaniu posiadanych zdolnoci. [7] Charakterystyczne jest to, e Polska jako teren aktywnoci katolickiej nie radzi sobie z kapitalizmem, podobnie jak Ameryka Poudniowa. Polska stanowi obecnie pole walki pomidzy egregorem protestancko-kapitalistycznym a feudalno-katolickim. Dla pola dziaania protestantyzmu jest charakterystyczna martwota uczuciowa i emocjonalna ludzi. Ich dwuwymiarowa i pytka egzystencja w subie korporacjom i zdobywaniu pienidza. A obecny kryzys wadzy powsta przecie midzy innymi w oparciu o konflikt na tle krwi diaba - ropy naftowej (patrz nastpny przypis). [8] Tekst do ktrego powrc [9] Komensalizm - ac. (wspbiesiadnictwo), typ wspycia midzy dwoma gatunkami. Jeden moe korzysta z pokarmu zdobywanego przez drugi organizm, w ktrym jeden czerpie korzyci, nie przynoszc szkody ani korzyci drugiemu; np.: rekin i podnawka .np. odywianie si owadw yjcych w gniazdach ptasich resztkami pokarmu tych ptakw lub zgubionymi pirami. [10] Czynnoci seksualne maj natur otwierajc. Przeprowadzone nieodpowiednio upoledzaj czowieka. Kocielna wizja seksu jest wizja kalek i chor, czynic z niektrych ludzi zboczecw. Zawadnicie sfer ludzkiego seksu, obok zawadnicia jego finansami i yciem stanowi o penym podporzdkowaniu demonicznym siom, ktre staja za organizacjami kocielnymi.