Vous êtes sur la page 1sur 7

Umowa licencyjna uytkownika Garmin Mobile

WANE: NALEY UWANIE ZAPOZNA SI Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UMOWY LICENCYJNEJ UYTKOWNIKA ( UM WA ) PRZED POBRANIEM, INSTALACJ, UYTKOWANIEM LUB ZASUBSKRYBOWANIEM W INNY SPOSB SPRZTU , OPROGRAMOWANIA, TECHNOLOGII I/LUB PLANW DANYCH ZA PO REDNICTWEM SAMODZIELNEGO PRO DUKTU SPRZTOWEGO GARMIN MOBILE ( PRODUKT BAZOWY ), TELEFONU KOMRKOWEGO LUB SIECIOWEJ W ERSJI APLIKACJI GARMIN MOBILE (OKRE LANYCH CZNIE JAKO TECHNOLOGIA GARMIN MOBILE ). SUBS KRYBUJC, POBIERAJC, INSTALUJC, WYKORZYSTUJC LUB UZYSKUJC W INNY SPOSB DOSTP DO TECHNOL GII GARMIN MOBILE UYTKOWNIK POTWIERDZA, E ZAPOZNA SI Z NINIEJSZ UMOW I ROZUMIE J, ZGAD A SI NA PRZESTRZEGANIE WARUNKW NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ MA CO NAJMNIEJ 18 LAT. W PRZY PADKU BRAKU ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ NALEY ZAMKN T STRON ORAZ NIE PRZYSTPOWA DO POBIERANIA I/LUB SUBSKRYPCJI GARMIN MOBILE LUB, JE LI TECHNOLOGIA GAR MIN MOBILE JEST DOSTARCZANA WRAZ Z SAMODZIELNYM PRODUKTEM BAZOWYM, NALEY ZWRCI KOMP LETNY PRODUKT BAZOWY W CIGU 10 DNI OD JEGO OTRZYMANIA, ABY UZYSKA PENY ZWROT KOSZTW DO: (1) DEALERA, OD KTREGO PRODUKT BAZOWY ZOSTA ZAKUPIONY; (2) FIRMY GARMIN INTERN ATIONAL, INC. CUSTOMER SERVICE, 1200 E. 151ST STREET, OLATHE, KS 66062, USA; (3) GARMIN (EUROPE) LTD. CUSTOMER SERVICE, Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, WIELKA BRYTANIA; LUB (4) GARMIN CORPORATION CU STOMER SERVICE, NO. 68, JANGSHU 2ND ROAD, SHIJR, TAIPEI COUNTY, TAJWAN.

Udzielenie licencji: Z zastrzeeniem warunkw okre lonych w niniejszej Umowie, firma G armin International, Inc. i/lub jej firmy stowarzyszone (okre lane cznie jako Garmin ) udziela Uytkownikowi niezbywalnej , niewycznej i niepodlegajcej dalszemu licencjonow aniu ograniczonej licencji oraz prawa do przegldania i uytkowania technologii Garm in Mobile, a take na dostp do niej w celu (i) pobierania map, wskazwek, szczegowych d anych nawigacyjnych, tekstu, obrazw, grafiki, d wikw i innych obrazw, oraz (ii) uzyski wania innych danych informacyjnych nalecych do strony trzeciej, tekstu, obrazw, gra fiki, zdj, d wikw, filmw oraz innych obrazw od dostawcw danych innych ni firma Garmin e z takimi danymi, jak ceny paliwa, dane pogodowe, informacje dotyczce hoteli i/l ub dane o ruchu drogowym (okre lane dalej jako dane informacyjne strony trzeciej ) w celu wy wietlania ich w telefonie komrkowym lub innym urzdzeniu obsugujcym funkcje Gar min Mobile, wycznie w celach informacyjnych oraz do bezpo redniego, prywatnego, indy widualnego i niekomercyjnego wykorzystania, pod warunkiem, e Uytkownik zachowa wsz elkie informacje o prawach autorskich i prawach wasno ci zawarte w danych nawigacyj nych i/lub danych informacyjnych strony trzeciej odnoszce si do firmy Garmin lub z ewntrznego dostawcy. Firma Garmin zastrzega sobie wszystkie prawa, ktre nie zostay wyra nie okre lone w niniejszej Umowie i wycza wszelkie licencje dorozumiane. Bez ogra niczania powyszych postanowie, Uytkownik zgadza si nie (i) odtwarza kodu rdowego, dek ilowa, tworzy kompilacji lub programw pochodnych, tumaczy, dostosowywa ani dezasemblow a technologii Garmin Mobile ani adnej z jej cz ci, wcznie z danymi informacyjnymi stron y trzeciej; (ii) kopiowa ani odtwarza technologii Garmin Mobile ani adnej z jej cz ci wcznie z danymi informacyjnymi strony trzeciej, w jakiejkolwiek formie; (iii) publ ikowa, wy wietla, ujawnia, sprzedawa, wynajmowa, dzierawi, przechowywa, wypoycza, d a, prezentowa lub wykonywa publicznie, opatrywa wspln mark, formuowa lub zezwala st rzecim na powizanie ich z technologi Garmin Mobile lub jakkolwiek jej cz ci, wcznie z ymi informacyjnymi strony trzeciej; (iv) cedowa, sublicencjonowa, przekazywa, zasta wia jako zabezpieczenie lub w inny sposb obcia prawa i licencje udzielone na podstawi e niniejszej Umowy; (v) korzysta z technologii Garmin Mobile w sposb, ktry moe narus zy jakiekolwiek patenty, prawa autorskie, znaki handlowe, tajemnice handlowe, lub inne prawa wasno ci intelektualnej lub prawa wasno ci firmy Garmin, jej zewntrznych do stawcw danych lub jakiejkolwiek strony trzeciej; (vi) bezpo rednio lub po rednio wyko rzystywa, transmitowa lub rozpowszechnia technologii Garmin Mobile w poczeniu z wykor zystaniem drogi telewizyjnej, radiowej, internetowej, telefonicznej lub teleinfo rmatycznej bez wyra nej pisemnej zgody firmy Garmin; (vii) dostarcza agencji rzdowej jakiejkolwiek cz ci technologii Garmin Mobile; lub (viii) zawiera umw z jakkolwiek st ron trzeci, ktre w jakikolwiek sposb ograniczaj, uniemoliwiaj lub utrudniaj firmie Ga n dostarczenie do takiej strony trzeciej technologii Garmin Mobile lub jakiegoko lwiek innego produktu bd usugi udostpnianej przez firm Garmin.

Opaty/patno ci: W zamian za dostp Uytkownika do technologii Garmin Mobile oraz licencj udzielon na podstawie niniejszej Umowy, Uytkownik jest zobowizany do uiszczenia wsz ystkich stosownych opat subskrypcyjnych w odniesieniu do technologii Garmin Mobil e, ktre mog mie zastosowanie w przypadku konkretnej technologii Garmin Mobile, s ust alane przez firm Garmin i mog ulec zmianie. Firma Garmin moe rozwiza niniejsz Umow ora licencj udzielon Uytkownikowi w trybie natychmiastowym w przypadku niezapacenia prz ez Uytkownika wymaganej opaty subskrypcyjnej z tytuu korzystania z technologii Garm in Mobile. Ponadto Uytkownik jest odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich obowizujcy ch opat i patno ci zwizanych z jakimikolwiek patno ciami z tytuu planu danych lub jakich olwiek innych opat lub patno ci subskrypcyjnych, jakie mog by wymagane przez operatora sieci komrkowej w celu uzyskania dostpu do technologii Garmin Mobile. Prawo wasno ci do technologii: Uytkownik przyjmuje do wiadomo ci i akceptuje fakt, e fi rma Garmin jest wa cicielem wszelkich praw, tytuw i korzy ci w odniesieniu do wszelkich licencji dotyczcych technologii Garmin Mobile, jeeli maj one zastosowanie, w tym m .in. wszelkich znakw handlowych, danych oraz informacji, z wyjtkiem danych informa cyjnych strony trzeciej, ktre s wasno ci odpowiedniego zewntrznego dostawcy danych. Odn iesienie do jakichkolwiek produktw, usug, procesw, czy hipertekstowych do stron trzec ich lub innych Danych poprzez nazw handlow, znak handlowy, producenta, dostawc lub w inny sposb, niekoniecznie stanowi lub oznaczaj jego rekomendacj, sponsorowanie lub wsparcie ze strony firmy Garmin lub jej licencjodawcw. Za informacje o produkcie i usugach odpowiadaj wycznie poszczeglni sprzedawcy.

Okres obowizywania: Niniejsza Umowa obowizuje do momentu, gdy (i) o ile dotyczy to konkretnej technologii Garmin Mobile, obowizujcy okres subskrypcji zostanie zakocz ony (przez Uytkownika lub firm Garmin) lub wyga nie, lub (ii) Umowa zostanie w inny sposb rozwizania zgodnie z jej warunkami ( Okres obowizywania ). Je li Produkt bazowy wyk onany w technologii Garmin Mobile zosta zakupiony z subskrypcj bezterminow, sowo bezt erminowa oznacza okres eksploatacji danego Produktu bazowego. Firma Garmin moe roz wiza niniejsz Umow z dowolnego powodu, w tym m.in. w przypadku, gdy firma Garmin dow ie si, e Uytkownik naruszy ktrykolwiek z warunkw Umowy. Ponadto niniejsza Umowa zostan ie rozwizana ze skutkiem natychmiastowym po rozwizaniu umowy midzy firm Garmin a str on trzeci udzielajc firmie Garmin licencji na dane informacyjne wykorzystane jako cz l b w ramach technologii Garmin Mobile. W przypadkach, gdy umowa firmy Garmin z ze wntrznym dostawc danych zostanie rozwizana i Uytkownik nie ma ju dostpu do cao ci lub technologii Garmin Mobile, jedynym rodkiem zado uczynienia dla Uytkownika jest zwrot niewykorzystanej cz ci opaty za dany okres subskrypcji. Tego typu zwrot kosztw nie ma zastosowania w przypadku subskrypcji bezterminowej dla stosownych Produktw bazow ych wykonanych w technologii Garmin Mobile. Wszelkie postanowienia dotyczce zacho wania poufno ci, odszkodowa, praw wasno ci oraz tajemnicy informacji zachowuj wano po r izaniu niniejszej Umowy. Wszelkie pozostae prawa i obowizki stron wygasaj po rozwizan iu Umowy, w tym m.in. wszelkie licencje nadane na jej podstawie.

Zachowanie poufno ci: Przez cay okres obowizywania Umowy oraz po jego zakoczeniu Uytko wnik zachowa w tajemnicy i nie bdzie ujawnia, bezpo rednio ani po rednio, informacji p oufnych firmy Garmin lub jej zewntrznych dostawcw danych oraz nie bdzie wykorzystyw a ich na korzy wasn bd jakiejkolwiek innej osoby lub jednostki. Informacje poufne oz j wszelkie tajemnice handlowe lub informacje poufne lub zastrzeone, w formie pisem nej, cyfrowej, ustnej lub innej, ktre s informacjami szczeglnymi, poufnymi lub zast rzeonymi firmy Garmin lub jej zewntrznych dostawcw danych, w tym m.in. technologia Garmin Mobile i wszelkie inne materiay lub informacje zwizane z dziaalno ci gospodarcz lub dziaaniami firmy Garmin, ktre nie s powszechnie znane innym osobom zaangaowanym w podobn dziaalno gospodarcz lub dziaania. Uytkownik zwrci wszelkie Informacje poufne lece do firmy Garmin na jej danie i/lub po rozwizaniu niniejszej Umowy. Prawa zastrzeone: Jeeli technologia Garmin Mobile jest nabywana przez lub na potrz eby rzdu Stanw Zjednoczonych, jego agencji lub organw, dostarczana jest ona wraz z Prawami zastrzeonymi. Wykorzystywanie, kopiowanie i przekazywanie Oprogramowania przez rzd Stanw Zjednoczonych jest objte ograniczeniami wymienionymi w podpunkcie ( c)(1)(ii) klauzuli Prawa dotyczce danych technicznych i oprogramowania komputerowe

go suplementu DFARS 252.227-7018 lub w podpunktach (c)(1) oraz (2) klauzuli Komput erowe oprogramowanie komercyjne prawa zastrzeone 48 biuletynu CFR 52.227-19 lub kl auzuli 18-52.227-86(d) suplementu NASA w regulacjach FAR (je li dotyczy). Wykonawc/ producentem Oprogramowania jest firma Garmin International, Inc., 1200 East 151s t Street, Olathe, KS 66062, USA. Uytkownik zgadza si nie eksportowa ani reeksportow a technologii Garmin Mobile lub jej Produktu bazowego do adnego kraju niezgodnie z ustaw o kontroli eksportu obowizujc w Stanach Zjednoczonych.

Odszkodowania: Uytkownik zgadza si chroni i zabezpiecza firm Garmin oraz jej licencjo dawcw i dostawcw (w tym m.in ich odpowiednich penomocnikw, oddziay, firmy stowarzyszo ne oraz ich odpowiednich urzdnikw, dyrektorw, pracownikw, udziaowcw, agentw oraz przed tawicieli) przed roszczeniami z tytuu odpowiedzialno ci, strat i obrae, da, dziaa pra , kosztw, wydatkw lub roszcze o jakimkolwiek charakterze, w tym m.in. w odniesieniu do honorariw adwokackich wynikajcych z uytkowania lub subskrypcji technologii Garm in Mobile lub w zwizku z tym. GWARANCJA OGRANICZONA: TECHNOLOGIA GARMIN MOBILE JEST DOSTARCZANA W POSTACI TAKA, JAKA JEST ORAZ TAKA, JAKA JEST OBECNIE DOSTPNA . FIRMA GARMIN ORAZ JEJ DOSTAWCY, WCZNI E Z ZEWNTRZNYMI DOSTAWCAMI DANYCH, W SZCZEGLNO CI NIE UDZIELAJ W NINIEJSZEJ UMOWIE ADN YCH GWARANCJI, WYRA NYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH BD WYNIKAJCYCH Z NORM HANDLOWYCH LUB TRYBU WZAJEMNEGO POSTPOWANIA STRON, W TYM M.IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYD ATNO CI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNO CI DO KONKRETNEGO CELU ORAZ INNYCH GWARANCJI WYRA NYCH LUB DOROZUMIANYCH DOTYCZCYCH DOKADNO CI, KOMPLETNO CI, INFORMACJI PODAWANYCH W CZASIE RZECZYWISTYM, TYTUU, NIENARUSZANIA PRAW, ANI JAKIEGOKOLWIEK INNEGO TYPU GWARANCJ I ODNOSZCYCH SI DO TECHNOLOGII GARMIN MOBILE LUB JEJ DZIAANIA.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO CI: UYTKOWNIK PONOSI CAKOWIT ODPOWIEDZIALNO ORAZ RYZYKO UYT OWANIA TECHNOLOGII GARMIN MOBILE. FIRMA GARMIN ZRZEKA SI WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNO C I Z TYTUU STRAT, OBRAE LUB USZKODZE WYNIKAJCYCH Z UYTKOWANIA TECHNOLOGII GARMIN MOBILE . UYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ROZWANE KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII GARMIN MOBILE ORAZ ZA WIZUALN WERYFIKACJ ULIC, DRG, ZNAKW DROGOWYCH, WSKAZWEK, WARUNKW POGODOWYCH O RAZ WARUNKW DROGOWYCH. FIRMA GARMIN ANI JEJ DOSTAWCY, WCZNIE Z ZEWNTRZNYMI DOSTAWCAM I DANYCH, NIE PONOSI ADNEJ ODPOWIEDZIALNO CI WOBEC UYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRO NY TRZECIEJ ZA SZKODY O CHARAKTERZE KOMPENSACYJNYM, SZKODY PO REDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE, (W TYM M.IN. SZKODY PO REDNIE, BEZPO REDNIE, SPECJALNE, MOR ALNE LUB PRZYKADOWE Z TYTUU UTRATY MOLIWO CI HANDLOWYCH PRZYCHODW LUB ZYSKW, PRZERWY W DZIAALNO CI GOSPODARCZEJ LUB UTRATY DANYCH HANDLOWYCH) WYNIKAJCE Z UYTKOWANIA LUB BRA KU MOLIWO CI UYTKOWANIA TECHNOLOGII GARMIN MOBILE, NAWET JE LI WCZE NIEJ POINFORMOWANO F IRM GARMIN O MOLIWO CI ZAISTNIENIA TAKICH SZKD. Z ZASTRZEENIEM POWYSZYCH POSTANOWIE, CA WITA CZNA ODPOWIEDZIALNO FINANSOWA FIRMY GARMIN ORAZ JEJ DOSTAWCW W ODNIESIENIU DO IC H ZOBOWIZA NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY BD INNYCH W ODNIESIENIU DO TECHNOLOGII GARMIN MO BILE NIE PRZEKROCZY KWOTY 1,00 USD. NIEKTRE STANY I KRAJE NIE UZNAJ WYKLUCZENIA ST RAT PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, DLATEGO TE W TAKIM PRZYPADKU POWYSZE OGRANICZENI A MOG NIE MIE ZASTOSOWANIA.

Postanowienia rne: Niniejsza Umowa stanowi cao porozumienia midzy stronami (z wyjtkiem odrbnych umw licencyjnych uytkownika wymaganych przez zewntrznych dostawcw danych fir my Garmin, ktre naley odczytywa w poczeniu z niniejsz Umow) oraz zastpuje wszelkie up dnie i obecne porozumienia i umowy, pisemne lub ustne, w odniesieniu do jej prze dmiotu. aden przypadek op nienia, niewykonania lub braku wyegzekwowania przez firm Ga rmin przysugujcych jej praw lub postanowie niniejszej Umowy nie bdzie uwaany za odstpi enie od takich praw lub postanowie. aden pojedynczy przypadek odstpienia od wykonan ia praw nie bdzie oznacza dalszego lub kolejnego zrzeczenia si tych praw. Jakiekolw iek zmiany lub zrzeczenia si praw przysugujcych z tytuu ktregokolwiek z postanowie nin iejszej Umowy wymagaj dla swej skuteczno ci wobec firmy Garmin formy pisemnej, podp isanej przez firm Garmin. Uytkownik nie moe przekazywa swoich praw i obowizkw wynikajc ch z niniejszej Umowy (rwnie w przypadku zmiany kontroli) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Garmin. Z zastrzeeniem powyszego, niniejsza Umowa bdzie obowizywa z korzy c i dla nastpcw lub dozwolonych cesjonariuszy stron. Niniejsza Umowa podlega prawu st anu Kansas i jest interpretowana pod kadym wzgldem zgodnie z nim, z wyczeniem mocy p

ostanowie prawa kolizyjnego i stosowania ustawy o transakcjach dotyczcych oprogram owania komputerowego. Strony uzgadniaj, e miejscem wykonania i wycznym sdem wa ciwym dl wszelkich sporw midzy stronami bdzie sd stanowy lub federalny stanu Kansas, a kada z e stron niniejszym odstpuje od prawa do procesu przed aw przysigych. Jeeli jakiekolwie k postanowienie niniejszej Umowy lub jego zastosowanie w odniesieniu do dowolnej strony lub okoliczno ci zostanie uznane za nieprawomocne, niezgodne z prawem lub martwe w jakimkolwiek zakresie, to postanowienie w zakresie dozwolonym prawem (i nie inaczej) zostanie wyczone z Umowy i nie bdzie miao wpywu na pozosta jej cz , a zgadzaj si zastpi takie postanowienie postanowieniem prawomocnym, ktre w najwikszym mo iwym stopniu jest zgodne z intencj i skutkiem ekonomicznym takiego wyczonego postan owienia. Strony niniejszej Umowy s niezalenymi wykonawcami. Firma Garmin nie bdzie ponosi odpowiedzialno ci wobec Uytkownika za niewykonanie zobowiza wynikajcych z niniej szej Umowy w okresie, w ktrym takie wykonanie zobowiza zostanie op nione z przyczyn lec ch poza uzasadnion kontrol firmy Garmin. Wszelkie powiadomienia na mocy niniejszej Umowy wymagaj formy pisemnej i musz zosta dostarczone przesyk polecon, przesyk za zw nym potwierdzeniem odbioru, przesyk kuriersk lub faksem z telefonicznym potwierdzen iem odbioru, na adresy kadej ze stron. ====================== Umowa licencyjna uytkownika dotyczca danych firmy NAVTEQ

Wa cicielem oprogramowania wbudowanego w produkt Garmin ( Oprogramowanie ) jest firma G armin Ltd. lub jej oddziay ( Garmin ). Dane map nalece do strony trzeciej, wbudowane w produkt Garmin lub towarzyszce mu ( Dane ) stanowi wasno firmy NAVTEQ North America LLC, a firma Garmin uzyskaa na nie licencje. Zarwno Oprogramowanie, jak i Dane s chronio ne prawami autorskimi oraz midzynarodowymi traktatami ochrony praw autorskich. Uyt kownik nabywa licencje na Oprogramowanie i Dane, a nie prawo wasno ci. Oprogramowan ie i Dane s objte ponisz licencj i podlegaj nastpujcym warunkom, na ktre z jednej st wyraa zgod Uytkownik, a z drugiej strony firma Garmin i jej licencjodawcy (wcznie z i ch licencjodawcami i dostawcami) oraz firmy stowarzyszone. WANE: PRZED ROZPOCZCIEM UYTKOWANIA PRODUKTU NALEY DOKADNIE ZAPOZNA SI Z TRE CI LICENC NSTALOWANIE, KOPIOWANIE LUB JAKIEKOLWIEK INNE WYKORZYSTANIE TEGO PRODUKTU BDZIE O ZNACZA, E PRZECZYTANO TRE LICENCJI I WYRAONO ZGOD NA JEJ WARUNKI. W PRZECIWNYM WYPADKU ABY OTRZYMA ZWROT ZAPACONEJ KWOTY W PENEJ WYSOKO CI, NALEY ZWRCI CAY PRODUKT W CIGU I OD DATY JEGO NABYCIA (JEELI PRODUKT ZOSTA ZAKUPIONY JAKO NOWY) DO: (1) DEALERA, OD KTREGO PRODUKT ZOSTA ZAKUPIONY; (2) DZIAU OBSUGI KLIENTA FIRMY Garmin INTERNATION AL, INC., 1200 EAST 151st STREET, OLATHE, KS 66062, USA; (3) Garmin (EUROPE) LTD ., LIBERTY HOUSE, HOUNSDOWN BUSINESS PARK, SOUTHAMPTON, SO40 9RB, WIELKA BRYTANI A; LUB (4) DZIA OBSUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO FIRMY Garmin, No. 68, JANGSHU 2nd RO AD, SHIJR, TAIPEI COUNTY, TAJWAN. Warunki licencji

Firma Garmin dostarcza no nik pamici zawierajcy Oprogramowanie komputerowe ( Oprogramo wanie ) oraz wbudowane lub towarzyszce Dane map cyfrowych, wcznie z dokumentacj online ub elektroniczn i materiaami drukowanymi (okre lanymi cznie jako Produkt na potrzeby ni iejszej Umowy licencyjnej) i udziela Uytkownikowi ograniczonej licencji bez prawa wyczno ci na uytkowanie Produktu w zgodzie z warunkami niniejszej Umowy. Uytkownik zo bowizuje si korzysta z tych Danych wraz z produktem Garmin wycznie do celw osobistych lub, jeeli dotyczy, w ramach wewntrznej dziaalno ci firmy, a nie na potrzeby wykonywa nia dziaalno ci na rzecz osb trzecich, w ramach systemu wielodostpowego, w celu odspr zeday lub podobnym.

W zwizku z tym, jednake z zastrzeeniem ogranicze wymienionych w poniszych paragrafach , Uytkownik moe kopiowa te Dane na wasny uytek tylko wtedy, gdy jest to konieczne w c elu (i) przegldania oraz (ii) zapisywania tych Danych, o ile nie zostan usunite z n ich adne istniejce informacje o prawach autorskich, a Oprogramowanie i Dane nie zo stan w aden sposb zmodyfikowane. Uytkownik zobowizuje si poza tym nie powiela, kopiowa

modyfikowa, dekompilowa, dezasemblowa, odtwarza kodu rdowego ani tworzy programw poc ch opartych na jakiejkolwiek cz ci Produktu i nie moe przekazywa ani dystrybuowa go w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek celu, z wyjtkiem sytuacji, gdy jest to dozwo lone obowizujcym prawem.

Ograniczenia. Z wyjtkiem sytuacji, gdy Uytkownik uzyska na takie postpowanie wyra n lic encj od firmy Garmin i bez ograniczania postanowie poprzedniego paragrafu, Uytkowni k nie moe korzysta z tych Danych w poczeniu z jakimikolwiek produktami, systemami lu b aplikacjami zainstalowanymi lub w inny sposb podczonymi lub komunikujcymi si z poja zdami, a ktre mog suy do zarzdzania flot lub by uywane w podobnych zastosowaniach, w h Dane s wykorzystywane przez centralny o rodek kontroli zarzdzajcy flot pojazdw. Ponad to Uytkownik nie moe wynajmowa ani dzierawi Danych ani produktw Garmin zawierajcych Da e adnej innej osobie ani stronie trzeciej. Tylko te firmy zajmujce si wypoyczaniem s amochodw, ktre posiadaj wyra ne pisemne zezwolenie udzielone przez firm Garmin na wyna jem produktw Garmin zawierajcych Dane na potrzeby swoich klientw, mog wynajmowa takie produkty.

Brak gwarancji. Niniejszy Produkt (wcznie z Danymi) jest dostarczany Uytkownikowi w stanie w takim jaki jest , a Uytkownik zgadza si korzysta z niego na wasne ryzyko. Fir ma Garmin i jej licencjodawcy (oraz ich licencjodawcy i dostawcy) nie udzielaj adn ych gwarancji ani zapewnie jakiegokolwiek rodzaju, wyra nych ani dorozumianych, wyn ikajcych z przepisw prawa lub innych, w tym m.in. w odniesieniu do zawarto ci, jako ci , dokadno ci, kompletno ci, skuteczno ci, niezawodno ci, przydatno ci handlowej, przydatno c do konkretnego celu, uyteczno ci, wykorzystania lub rezultatw, jakie zostan uzyskane w wyniku korzystania z Produktu, ani w odniesieniu do tego, e Dane lub serwer bd d ziaa w sposb nieprzerwany lub pozbawiony bdw. Wyczenie odpowiedzialno ci z tytuu gwarancji. FIRMA Garmin ORAZ JEJ LICENCJODAWCY (WCZN IE Z ICH LICENCJODAWCAMI I DOSTAWCAMI) NIE UDZIELAJ ADNYCH GWARANCJI WYRA NYCH LUB D OROZUMIANYCH, DOTYCZCYCH JAKO CI, DZIAANIA, PRZYDATNO CI HANDLOWEJ, PRZYDATNO CI DO KONK RETNEGO CELU ANI NIENARUSZANIA PRAW. ADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE ANI PORADY UDZIELONE PRZEZ FIRM Garmin LUB JEJ DOSTAWCW I LICENCJODAWCW NIE STANOWI UDZIELENIA GWARANCJI, A UYTKOWNIK NIE JEST ZOBOWIZANY POLEGA NA TAKICH INFORMACJACH LUB PORAD ACH. NINIEJSZE WYCZENIE ODPOWIEDZIALNO CI Z TYTUU GWARANCJI STANOWI PODSTAWOWY WARUNE K NINIEJSZEJ UMOWY. Niektre stany, regiony i kraje nie uznaj pewnych wyklucze dotyc zcych gwarancji, dlatego w takim zakresie powysze wykluczenia mog nie mie zastosowan ia.

Wyczenie odpowiedzialno ci. FIRMA Garmin ORAZ JEJ LICENCJODAWCY (WCZNIE Z ICH LICENCJO DAWCAMI I DOSTAWCAMI) NIE PONOSZ ODPOWIEDZIALNO CI WOBEC UYTKOWNIKA Z TYTUU JAKICHKOL WIEK ROSZCZE, DA LUB DZIAA PRAWNYCH, BEZ WZGLDU NA CHARAKTER PODSTAWY ROSZCZENIA, DA UB DZIAANIA PRAWNEGO ODNOSZCEGO SI DO DOMNIEMANEJ STRATY, OBRAE LUB SZKD, BEZPO REDNICH LUB PO REDNICH, KTRE MOG WYNIKN Z KORZYSTANIA LUB POSIADANIA INFORMACJI; ANI Z TYTUU JA KIEJKOLWIEK UTRATY PRZYCHODW LUB ZYSKW, KONTRAKTW LUB OSZCZDNO CI, ANI JAKICHKOLWIEK I NNYCH SZKD BEZPO REDNICH, PO REDNICH, PRZYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH LUB SPECJALNYCH, WYNI KAJCYCH Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOLIWO CI KORZYSTANIA Z TYCH INFORMACJI, Z WADLIWYCH DANYCH LUB INFORMACJI BD NARUSZENIA NINIEJSZYCH WARUNKW, NIEZALENIE OD TEGO, CZY W WYNIKU Z NIEDOTRZYMANIA KONTRAKTU CZY POPENIENIA CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB W OPARC IU O GWARANCJ, NAWET JEELI FIRMA Garmin LUB JEJ LICENCJODAWCY BYLI WCZE NIEJ POINFOR MOWANI O MOLIWO CI ZAISTNIENIA TAKICH SZKD. CAKOWITA CZNA ODPOWIEDZIALNO FINANSOWA FIR Garmin ORAZ JEJ LICENCJODAWCW W ODNIESIENIU DO ICH ZOBOWIZA NA MOCY NINIEJSZEJ UMOW Y BD INNYCH ZOBOWIZA W ODNIESIENIU DO PRODUKTU Garmin LUB DANYCH NIE PRZEKROCZY KWOT Y 1,00 USD. Niektre stany, regiony i kraje nie uznaj pewnych wyklucze dotyczcych odp owiedzialno ci dlatego w takim zakresie powysze wykluczenia mog nie mie zastosowania. Wyczenie odpowiedzialno ci z tytuu rekomendacji. Odniesienie do jakichkolwiek produktw , usug, procesw, czy hipertekstowych do stron trzecich lub innych Danych poprzez naz w handlow, znak handlowy, producenta, dostawc lub w inny sposb, niekoniecznie stanow i lub oznaczaj jego rekomendacj, sponsorowanie lub wsparcie ze strony firmy Garmin lub jej licencjodawcw. Za informacje o produkcie i usugach odpowiadaj wycznie poszcze glni sprzedawcy. Nazwa oraz logo firmy NAVTEQ, znaki handlowe i logo NAVTEQ i NAV

TEQ ON BOARD, ani te znaki i nazwy handlowe stanowice wasno NAVTEQ North America LLC nie mog by wykorzystywane w aden komercyjny sposb bez uprzedniej pisemnej zgody firm y NAVTEQ. Kontrola eksportu. Uytkownik zobowizuje si nie eksportowa z adnej lokalizacji jakiejk olwiek cz ci dostarczonych do niego Danych ani jakiegokolwiek ich bezpo redniego prod uktu, z wyjtkiem sytuacji, gdy jest to zgodne z obowizujcym prawem w zakresie ekspo rtu, przepisami i uregulowaniami prawnymi oraz licencjami i zezwoleniami wymagan ymi na mocy takiego prawa.

Odszkodowania. Uytkownik zgadza si chroni i zabezpiecza firm Garmin oraz jej licencjo dawcw (wcznie z ich odpowiednimi licencjodawcami, dostawcami, penomocnikami, oddziaam i, firmami stowarzyszonymi i ich odpowiednimi urzdnikami, dyrektorami, pracownika mi, udziaowcami, agentami oraz przedstawicielami kadego z nich) przed roszczeniami z tytuu odpowiedzialno ci, strat i obrae (wcznie z obraeniami prowadzcymi do mierci) mi, dziaaniami prawnymi, kosztami, wydatkami lub roszczeniami o jakimkolwiek char akterze, w tym m.in. w odniesieniu do honorariw adwokackich wynikajcych z wykorzys tania lub posiadania przez Uytkownika Produktu (wcznie z Danymi) lub w zwizku z tym.

Cao umowy. Niniejsze warunki stanowi cao porozumienia midzy firm Garmin (oraz jej li odawcami, wcznie z ich licencjodawcami i dostawcami) a Uytkownikiem w odniesieniu d o przedmiotu niniejszej Umowy i zastpuj jako cao wszelkie pisemne lub ustne porozumie nia istniejce uprzednio midzy firm Garmin a Uytkownikiem w odniesieniu do tego przed miotu. Obowizujce prawo.

(a) W przypadku Danych NAVTEQ z Unii Europejskiej. Powysze warunki podlegaj prawu holenderskiemu, z wyczeniem mocy (i) obowizujcych przep isw kolizyjnych i (ii) Konwencji Narodw Zjednoczonych o umowach midzynarodowej sprz eday towarw, ktra zostaje wyra nie wykluczona. Uytkownik zgadza si podporzdkowa jurysd ji holenderskiej w przypadku wszelkich sporw, roszcze i dziaa prawnych wynikajcych z Danych dostarczonych Uytkownikowi na podstawie niniejszej Umowy lub w zwizku z nim i.

(b) W przypadku Danych NAVTEQ z Ameryki Pnocnej oraz Innych Danych NAVTEQ spoza Un ii Europejskiej Powysze warunki podlegaj prawu stanu Illinois, z wyczeniem mocy (i) obowizujcych przep isw kolizyjnych i (ii) Konwencji Narodw Zjednoczonych o umowach midzynarodowej sprz eday towarw, ktra zostaje wyra nie wykluczona. Uytkownik zgadza si podporzdkowa jurysd ji stanu Illinois w przypadku wszelkich sporw, roszcze i dziaa prawnych wynikajcych z Danych dostarczonych Uytkownikowi na podstawie niniejszej Umowy lub w zwizku z ni mi.

Uytkownicy rzdowi. Jeeli Uytkownik jest agencj, departamentem lub inn jednostk Rzdu S Zjednoczonych lub jest finansowany w cao ci lub cz ciowo przez Rzd Stanw Zjednoczonych, wwczas wykorzystanie, powielanie, reprodukcja, wydawanie, modyfikowanie, ujawnia nie lub przekazywanie Produktu oraz towarzyszcej mu dokumentacji podlega ogranicz eniom wymienionym w przepisach DFARS 252.227-7014(a)(1) (czerwiec 1995) (definic ja komputerowego oprogramowania komercyjnego Departamentu Obrony), DFARS 27.7202 -1 (zasady Departamentu Obrony dotyczce komercyjnego oprogramowania komputerowego ), FAR 52.227-19 (czerwiec 1987) (klauzula dotyczca komercyjnego oprogramowania k omputerowego dla agencji cywilnych), DFARS 252.227-7015 (listopad 1995) (dane te chniczne Departamentu Obrony, klauzula dotyczca przedmiotw komercyjnych); FAR 52.2 27-14 Alternatywy I, II i III (czerwiec 1987) (klauzula dotyczca danych techniczn ych i niekomercyjnego oprogramowania komputerowego dla agencji cywilnych); i/lub FAR 12.211 i FAR 12.212 (nabywanie przedmiotw komercyjnych), je li dotyczy. W przy padku wystpienia sprzeczno ci midzy jakimikolwiek postanowieniami przepisw FAR i DFAR S wymienionych w niniejszym dokumencie a niniejsz Licencj, obowizuje ta interpretac ja, ktra nakada wiksze ograniczenia na prawa posiadane przez Rzd. Wykonawc/producente

m jest firma Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 6606 2, USA oraz firma NAVTEQ North America LLC, 25 West Randolph Street, Chicago, Il linois 60606, USA.