Vous êtes sur la page 1sur 5

Cel Wielkiej Finansjery: Jeden Rzd wiatowy z jedn wiatow walut

Podstawow wad obecnego systemu finansowego jest tworzenie pienidzy przez bank w formie zaduenia i obcienia procentem tworzonych pienidzy. Kraje zaduone s zobligowane do spacenia bankom pienidzy, ktrych te banki nie wytworzyy, pienidzy, ktre nie egzystuj. Zaduenie takie jest nie do spacenia. Finansici wiedz doskonale, e spacenie dugw przez zaduone kraje jest niemoliwe, e obecny system finansowy jest bdny od podstaw i e moe to tylko przynie kryzysy i rewolucje. Ale to jest waciwie to, czego im potrzeba! Jak powiedzia Clifford Hugh Douglas zaoyciel szkoy Kredytu Spoecznego: Wadza pienidza nie chce i nigdy nie chciaa ulepszenia systemu pieninego. Tarcia spoeczne, wojny i sabota to jest dokadnie to, czego ona chce. Dlaczego? Dlatego, e finansici uwaaj, e tylko oni s zdolni do waciwego kierowania ludzkoci. W celu narzucenia swojej woli kademu czowiekowi i w celu kontrolowania caego wiata, wynaleli obecny system zaduania pieninego. Chc doprowadzi kady nard na wiecie do stanu takiego kryzysu, e kraje te bd mylay, e nie maj innej alternatywy, jak zaakceptowa cudowne rozwizanie Wielkiej Finansjery w celu uchronienia ich od katastrofy: cakowita centralizacja, jedna wiatowa waluta i jeden rzd wiatowy, gdzie umorzy si dugi narodw lub bd one musiay odda swoj suwerenno. Komisja Trjstronna Trzy gwne regiony ekonomiczne w wiecie to: Europa, Ameryka Pnocna i Daleki Wschd (Japonia, Korea Poudniowa, Tajwan itd.). Jeeli pod pretekstem zjednoczenia si w celu sprostania konkurencji dwch pozostaych regionw, kraje czonkowskie kadego z tych trzech regionw, zdecyduj poczy si w jeden kraj, formuujc trzy Super-Mocarstwa, wtedy jeden rzd wiatowy bdzie prawie utworzony. To jest dokadnie to, co ma obecnie miejsce i jest promowane przez Komisj Trjstronn, zaoon w lipcu 1973 roku przez Davida Rockefellera prezydenta Chase Manhattan Bank z Nowego Jorku. Oficjalnym celem Komisji Trjstronnej jest harmonia polityczna, ekonomiczna, spoeczna, kulturalna midzy trzema najwikszymi ekonomicznymi regionami na wiecie (std nazwa Trjstronna). Cel ten jest prawie osignity w Europie, wydaniem w 1993 roku Aktu Jednoci Europejskiej, ktry wymaga od krajw czonko-wskich Unii Europejskiej zniesienia barier handlowych i oddania ich polityki pieninej i fiskalnej w rce Komisji Europejskiej w Brukseli. Do 1999 roku wszystkie te kraje powinny dzieli jedn walut euro. Jeeli chodzi o kraje Ameryki Pnocnej wiksze kraje czonkowskie s na drodze do NAFT-y (North American Free Trade Agreement). Wpierw Kanada i USA pniej Meksyk (w cigu nastpnych 10 lat ma to dotyczy obu Ameryk). Jest duy nacisk na zharmonizowanie polityki fiskalnej tych krajw i jak to dzieje si ju w Europie unia ekonomiczna doprowadzi do unii politycznej. Majc przed sob takie dwa ekonomiczne giganty kraje Dalekiego Wschodu nie bd miay innego wyjcia, jak poczy siy w celu sprostania rywalizacji z Ameryk Pnocn i Europ w handlu midzynarodowym. Jedna waluta wiatowa znak Bestii Wielka Finansjera chce wyeliminowa pienidze poszczeglnych narodw i wprowadzi jedn walut wiatow. W latach 70-tych doktor Hanrick Eldeman gwny analityk Europejskiej Wsplnoty Gospodarczej w Brukseli ujawni plan wyjcia wiata z chaosu: trzypitrowy komputer w budynku administracji, siedziby EWG w Brukseli (Belgia). Ludzie, ktrzy tam pracuj nazywaj go Besti (BEAST Brussels Electronical Accounitng Surveying Terminal). Plan zawiera system oznakowania liczbowego kadego czowieka na ziemi. Kady mieszkaniec wiata otrzyma numer w celu kupna i sprzeday. Numer bdzie wytatuowany laserem, lub wszczepiony w postaci mikroczipu na czole lub zewntrznej czci prawej doni. Bdzie to system chodzcych kart kredytowych. Bdzie moliwy tylko do odczytania przez skaner stosujcy podczerwie, w specjalnych miejscach weryfikacji, lub miejscach handlowych. Dr Eldeman stwierdzi, e przez uycie trzech liczb szeciocyfrowych kady mieszkaniec wiata otrzyma swj numer, bdcy jednoczenie numerem jego karty kredytowej. Dziwnie przypomina to to, co wity Jan Apo-sto napisa w Apokalipsie (13:16-18): ... i sprawi, e wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymaj znami na praw rk

lub na czoo i e nikt nie moe kupi ani sprzeda, kto nie ma znamienia imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest (potrzebna) mdro. Kto ma rozum niech liczb Bestii policzy: liczba to bowiem czowieka. A liczba jego: szeset szedziesit sze. Elektroniczne karty bankowe Przed wynalezieniem komputerw i mikroczipw, kilkadziesit lat temu, system ten uznany byby za produkt fantazji science fiction. Obecnie wszyscy wiedz o istnieniu kart debitowych, przy pomocy ktrych mona wszystko w sklepie kupi, bez noszenia ze sob pienidzy i potrzebna suma jest automatycznie potrcona z konta bankowego. Celem bankw jest wyeliminowanie caej gotwki i zmuszenie ludzi do uywania elektronicznych kart, jako jedynego sposobu pacenia. Zawsze istnieje jednak ryzyko, e kto moe zgubi kart elektroniczn lub, e kto inny nielegalnie bdzie jej uywa. I tu przychodzi rozwizanie: zczy czowieka z jego kart w taki sposb, eby nie zgubi jej lub, eby mu jej nie skradziono! I tu mamy: mikro-komputerowy czip moe on by wszczepiony pod skr, lub 3 szeciocyfrowe numery mog by wytatuowane na skrze... tak wanie, jak opisuje to wity Jan w Apokalipsie. Wszystko bdzie przygotowane dla rzdu, ktry chce kontrolowa nasz kady ruch, gdy bdzie wszystko o nas wiedzia: wszystko, co kupujemy, gdzie i kiedy bdzie wiadomo. I jeeli z jakiegokolwiek powodu kto bdzie uznany na przykad jako persona non grata, lub jako wrg Stanu przez rzd to wystarczy tylko wymazanie naszego numeru z centralnego komputera i nie bdzie mona ju nic kupi, ani sprzeda (bdzie si skazanym na zniknicie w niedugim czasie). Illuminaci Poszukiwanie drg do stworzenia jednego rzdu wiatowego trwa od dugiego czasu. Na przykad 17 lutego 1953 roku czonek Wielkiej Finansjery Paul Warburg powiedzia w wystpieniu przed Senatem USA: Bdziemy mieli rzd wiatowy obojtnie czy nam si podoba czy nie, albo za zgod albo na drodze zwycistwa. Dno do stworzenia jednego rzdu wiatowego wida ju, gdy cofniemy si do roku 1776 kiedy stworzono tajn organizacj Iluminatw. Jej lider Adam Weishaupt stworzy mistrzowski plan doprowadzenia do panowania Oligarchii Finansowej nad ca populacj wiata. Sowo Iluminaci jest zaczerpnite od Lucyfera i znaczy posiadajcy wiato owieceni. Zadziwiajce moe si wydawa, e insygnia Zakonu Owieconych pojawiaj si na odwrotnej stronie papierowej 1-dolarwki amerykaskiej. Po raz pierwszy pojawiy si w 1933 roku z zarzdzenia Prezydenta USA Franklina Roosevelta na pocztku okresu reform zaprowadzonych przez prezydenta pod nazw New Deal. U podstawy 13-pitrowej piramidy mona przeczyta rok 1776 (MDCCLXVI w cyfrach rzymskich). Wikszo ludzi uwaa, e jest to data podpisania Amerykaskiej Deklaracji Niepodlego-ci, podczas gdy jest to data upamitniajca zao-enie Zakonu Owieconych, czyli 1 maj 1776 rok. Piramida reprezentuje zawizanie si tajnego ruchu w celu zniszczenia Kocioa Katolickiego (i wszystkich istniejcych religii) i dyktatur nad narodami. Oko patrzce we wszystkich kierunkach oznacza oko szpiegowskie symbolizujce terrorystyczn, podobn do Gestapo, agencj zaoon przez Weishaupta, w celu utrzymania sekretw Porzdku i zmuszenia populacji ludzkiej do zaakceptowania jego prawa. Sowa aciskie ANNUIT COEPTIS znacz nasz spisek zosta zakoczony sukcesem. Poniej NOVUS ORDO SECLORUM wyjania natur spisku Nowy Porzdek Spoeczny lub Nowy Porzdek wiatowy.

Insygnia te zostay zaadoptowane przez Kongres jako rewers pieczci Stanw Zjednoczonych 15 wrzenia 1789 roku. (Na awersie znajduje si wizerunek ora, ktry jest uywany jako oficjalna piecz i jest na mundurach wojskowych USA i take jest na rewersie papierowej 1-dolarwki amerykaskiej). Pojawienie si tych insygniw Iluminatw na 1-dolarwce USA w 1933 roku oznacza, e nastpcy Weishaupta uznali swoje dziaania, jako pocz-tek misji ukoronowanej sukcesem, i e cakowicie kontroluj Rzd Stanw Zjednoczonych. Spisek Lucyfera Stwierdzenie, e Iluminaci s spiskiem Lucyfera nie jest tylko wyraeniem stylistycznym, ale jest prawd, poniewa liderzy Iluminatw s wyznawcami Szatana. Ich ostatecznym celem jest zmuszenie caego wiata do zoenia hodu Szatanowi. Poprzez swoje diaby, Szatan kontynuuje swj bunt przeciwko Bogu, swoimi zabiegami chcc zniweczy boskie plany na ziemi i przechwyci od Boga tyle dusz, ile tylko to jest moliwe. Tak jak Szatan, finansici myl, e s mdrzejsi od Boga i e tylko oni s w stanie waciwie rzdzi rodzajem ludzkim. Czonkowie Iluminatw s to ludzie moliwie wszystkich ras i wyzna, ale wszyscy kieruj si dz wadzy i pienidzy. Rozpoznanie si W zakoczeniu swojej ksiki Pionki w grze, ktra demaskuje spisek Iluminatw w celu zdominowania wiata, William Guy Carr wyjania, co trzeba zrobi, eby ten spisek powstrzyma. Po pierwsze, musimy jako jednostki rozpozna duchowe siy wczone w walk i zda sobie spraw, e to s siy nie tylko doczesne (ziemskie), ale i duchowe; e jest to walka midzy Bogiem i Szatanem. Musimy wybra komu bdziemy suy, o kogo walczy: Boga czy Szatana. Po drugie, musimy podj praktyczne kroki przeciwdziaania planowi Wielkiej Finansjery, co moe by tylko wykonane za pomoc reformy monetarnej wedug sw Willima Carry: wyborcy musz nalega, eby emisja pienidzy i kontrola nad nimi bya w rkach rzdu, gdzie prawnie by powinna. Potrzeba Kredytu Spoecznego Dla uzyskania pomocy Nieba konieczne s modlitwy i ofiary, aby udaremni plan wiatowej Finansjery. Ale take potrzebne s techniki, sposoby udaremnienia planu Finansistw. Sposobem tym jest reforma, autorstwa szkockiego inyniera Clif-forda Hugh Douglasa Kredyt Spoeczny, jedyna reforma, ktrej Finansici si boj i ktra poo-yaby koniec ich wadzy kontrolowania wszystkich narodw. (Kredyt Spoeczny znaczy spoeczne pienidze pienidze wytworzone przez spoeczestwo bez zaduenia, tworzone wraz z tworzeniem nowej produkcji i wycofywane z obiegu wraz z konsumpcj tej produkcji zamiast istnienia kredytu bankowego, jak to ma miejsce obecnie: pienidze kreowane jako dug przez prywatne banki.) Douglas pocztkowo myla, e gdy jego odkrycie i skutki bd znane rzdowi i ludziom odpowiedzialnym za ekonomi, to pospiesz si oni, eby wcieli to w ycie. Wkrtce zrobi inne odkrycie: Finansjera, ktra kierowaa ekonomi nie bya zupenie zainteresowana w zmianie systemu finansowego z jego wadami i konsekwencjami (wojny, straty, bieda, tarcia spoeczne itd.). Oni tego wrcz pragnli i wspomagali celowo dc do wprowadzenia rozwizania Jednego Rzdu wiatowego. Finansjera robia wszystko, co moga dla zatrzymania i uciszenia idei Kredytu Spoecznego: konspiracja milczenia w mediach, albo celowe faszowanie doktryny Douglasa, w celu jej osabienia, kalumnie i omieszanie apostow Michaela. Douglas napisa w ksice Ostrzee-nie Demokracji (Warning Democracy): Tak szybki by postp rozprzestrzeniania si idei Kredytu Spoecznego w latach 1919 1923 w kraju (Wielka Brytania) i zagranic i tak czsto pojawiay si idee czerpane z Kredytu Spoecz-nego na stronach prasy, e ci, ktrych interes by przez to zagroony podjli efektywne kroki, eby uszczupli publikacje. W tym kraju Instytut Bankierw przeznaczy 5 milionw funtw (wtedy ekwiwalent 24 milionw dolarw) do zwalczania wywrotowych idei naszych i innych wprowadzonych w bd ludzi, ktrzy maj yczenie par-taczy system finansowy. Duy Zwizek Prasowy zosta poinformowany, e mojego imienia nie ma si wspomina w prasie, w tym kraju i w USA. Prasa miaa zakaz zamieszczania publikacji, korespondencji lub innego sposobu reagowania na ten temat. Pomimo to na przesuchaniu w Parlamencie Kanadyjskim, gdzie byem wiadkiem w 1923 roku, Parlament zdoa wyjawi ignorancj nawet niektrych bankierw, w sprawie fundamentalnego problemu, z ktrym maj

do czynienia z jednej strony, a z drugiej determinacj finansistw, z jak s przygotowani walczy o utrzymanie swojej kontroli nad sytuacj. Trzeba tu take wspomnie, e najlepszym sposobem, jaki Finansici znaleli na wstrzymanie rozprzestrzeniania si idei Kredytu Spoecznego, byo tworzenie partii politycznych o faszywej nazwie Kredyt Spoeczny, eby ludzie myleli, e nowa partia jest w stanie zmieni system, podczas gdy potrzebne jest edukowanie ludzi (nakaniajc ich do prenumeraty pisma Michael), eby wywiera nacisk na wybranych reprezentantw, eby suyli ludziom, a nie Wielkiej Finansjerze. Na szczcie wszystkie tak zwane partie kredytu spoecznego s martwe i pogrzebane, ale zrobiy one duo zego i spowodoway dezorientacj w umysach ludzkich, kiedy jeszcze istniay. Moment psychologiczny Douglas przepowiedzia, e obecny bankierski system pienidza zaduajcego ulegnie samozniszczeniu, upadnie przez swoj istot tworzenia dugw niemoliwych do spacenia. Wszystkie kraje na wiecie walcz ze swoimi niebotycznymi dugami i zmierzaj ku destrukcji, mimo, e wszyscy wiedz, e dugi s niemoliwe do spacenia. Inne czynniki, jak automatyzacja, te wykazuj niesprawdzenie si obecnego systemu monetarnego i nieuchroniony jego upadek. Mianowicie rozwj automatyzacji powoduje, e pene zatrudnienie staje si niemoliwe. Douglas powiedzia, e nadejdzie moment psychologiczny, moment krytyczny, kiedy ludzko widzc powag sytuacji, cierpic zbyt dugo i mimo caej siy Wielkiej Finansjery bdzie chtna do studiowania i do zaakceptowania Kredytu Spoecznego. W swojej ksice Kredyt Spoe-czny w 1924 roku Douglas napisa, co nastpuje: Sprawa bdzie ogromnej wagi. Stosunkowo krtki okres czasu bdzie prawdopodobnie potrzebny do podjcia decyzji, czy my mamy zawadn, opanowa wszechpotn ekonomi i machin spoeczn, ktr wykreowalimy, czy ona ma was pokona i wada wami. W tym okre-sie czasu may impet, si grupy ludzi, ktrzy wiedz, co i jak zrobi bdzie stanowi rnic midzy cofniciem si w wieki zacofania (Dark Ages) lub szybkim postpem w pene wiato dnia, tak wspaniaym, e obecnie z trudem moemy sobie to wyobrazi. Tu wana jest potrzeba rozpoznania tego psychologicznego momentu i dostosowanie do tego momentu odpowiedniej akcji, ktra powinna by obecna w umysach tej maej mniejszoci, ktra jest w posiadaniu wiedzy o powadze sprawy w obecnych czasach. Louis Even przy kocu artykuu napisanego w roku 1970 i zatytuowanego Kredyt Spoeczny tak, Partia nie, powtrzy t myl Douglasa: Kredytowcy Spoeczni pisma Michael, tak jak i Douglas twierdz, e jeeli chodzi o spraw Kredytu Spoecznego, najbardziej efektywnym dziaaniem do wykonania jest informowanie ludzi na temat obecnego monopolu kredytu finansowego przynoszcego ze owoce, ktre wida w yciu ludzi, rodzin, instytucji i przeciwstawia tym zym owocom sprawiedliw doktryn Kredytu Spoecz-nego, ktra jest tak wspaniaa i pena zdrowego rozsdku. Staraj si (Kredytowcy) sami rozwija i ulepsza wewntrznie i promieniowa take duchem Kredytu Spoecznego, ktry klarownie jest zwizany z duchem ewangelii: duch suby, a nie dominacji, nie nienasycona dno do pienidzy i dbr materialnych, co jest jednym i tym samym, jak duch baronw Wielkiej Finansjery. Albo przez upadek obecnego systemu finansowego, ktry ulegnie samozagadzie na skutek swoich wasnych okropnych posuni, albo na skutek wydarze, ktre s przepowiedziane przez uprzywilejowane dusze, wydarze, w ktre nie mona wtpi patrzc na obecne dekadenckie standardy moralnoci, odszczepiestwo, poganizacj zamonych krajw, ktre byy chrzecijaskie tak wic albo z jednej, albo z drugiej przyczyny katastrofa nastpi, yjcy, albo ci, ktrzy ocalej, przeyj te wydarzenia, bd w posiadaniu wiata dla wprowadzenia systemu ekonomicznego wartego swojego imienia, swojej nazwy. To, co trzeba zapamita z tego wszystkiego to to, e obecny system finansowy, ktry tworzy pienidze jako dug, jest gwnym sposobem Finansistw na wprowadzenie jednego rzdu wiatowego. System zaduenia jest mostem, ktry prowadzi nas od spoeczestwa wolnego do penej dyktatury. I jedyn rzecz, ktrej Finansici si boj, jedyn rzecz, ktra moe ich zatrzyma w ich planach podboju wiata, jest reforma obecnego systemu finansowego, wprowadzenie uczciwego, niezaduajcego systemu finansowego, zgodnie z filozofi Kredytu Spoecznego. Zaczniemy zdawa sobie spraw z wielkich moliwoci rozwiza proponowanych przez Kredyt Spoeczny i z koniecznoci rozpowszechniania jego idei wrd ludzi. Dlatego radziecki Minister Spraw Zagranicznych Mootow powiedzia do dra Hewletta Johnsona, arcybiskupa Canterbury w latach 30-

tych: Wiemy wszystko o Kredycie Spoecznym. To jest jedyna teoria w wiecie, ktrej si obawiamy. Alain Pilote Michael Nr 2, listopad-grudzie 1999