Vous êtes sur la page 1sur 8

Egzaminy: 1) Od lat 90.

XIX wieku formoway si ruchy polityczne, ktre potem okrelay polsk polityk przez kilka dziesicioleci. Lewic reprezentowaa (...) z takimi przywdcami, jak (...) Nowoczesna prawica bya formowana przez (...), na czele ktrej stali (...) Stopniowo przyja ona ideologi (...) Do ostrego konfliktu midzy tymi ugrupowaniami doszo w okresie rewolucji (...) Przed I wojn wiatow .(...) i jej przywdca (...) opowiada si za orientacj antyniemieck i prorosyjsk. Tymczasem w Galicji (...) organizowa oddziay wojskowe do przyszej walki z (...) (30) 2)Na czele jakich formacji wojskowych sta Jzef Pisudski w czasie I Wojny wiatowej /20/ 2) Jzef Pisudski by komendantem: a) I Korpusu Polskiego w Rosji w 1917 r. b) I Brygady Legionw 1914-16 c) Polnische Wehrmacht 1918 (skrel niewaciwe) (10)

3) Wyjanij czym by i jakie mia znaczenie Akt 5 listopada ..... r. (20) 3/. Wymie najwaniejsze polskie ugrupowania polityczne lat 1919-26 i uszereguj je na skali od prawicy do lewicy. /20/ 4/ Wybr Gabriela Narutowicza spowodowa manifestacje sprzeciwu zorganizowane przez () Prawice (...) W imi jakich hase organizowano te manifestacje i do czego one doprowadziy? /10/

4) W jakich miastach znajdoway si w listopadzie 1918 r. siedziby nastpujcych orodkw wadzy (25): a) Rady Regencyjnej b) Komitetu Narodowego Polskiego c) Tymczasowego Rzdu Ludowego Republiki Polskiej d) Polskiej Komisji Likwidacyjnej e) Naczelnej Rady Ludowej

Uwaga! Za wymienienie przywdcy kadego z nich naley si premia 5 pkt. 5. /20/ ydowska mniejszo narodowa liczya (...) mln. obywateli. Skupiaa si gwnie w (...) Wyznawaa religi (...), przewanie posugiwaa si jzykiem (...) Ukraiska mniejszo narodowa liczya (...) mln. Ukraicy zamieszkujcy (...) wyznawali w przewaajcej wikszoci religi () 5) Uszereguj wedug kolejnoci, a jeli potrafisz, podaj daty (20): a) bitwa warszawska b) traktat wersalski c) trzecie powstanie lskie d) zdobycie Kijowa przez Wojsko Polskie e) traktat ryski 6/ podkrel waciw odpowied, wypenij luki /20/: Spoiwem obozu sanacyjnego byo uznanie (...) za ma opatrznociowego Polski oraz wsplny a) pozytywny b) negatywny stosunek do partii politycznych. Akcentowano potrzeb wzmocnienia wadzy a) ustawodawczej, b) wykonawczej, co znalazo swj ostateczny wyraz w (...) konstytucji kwietniowej (...) z roku (...) Od tej pory najbardziej rozlege kompetencje mia .(...) ktry m.in. mg () 6) Wska rnice midzy koncepcj inkorporacyjn i federacyjn w polskiej polityce wschodniej/zachodniej (skrel bdne) w latach 1919-1920. Okrel, jakie obozy polityczne koncepcje te reprezentoway (30) 7/ Wymie najwaniejsze regiony przemysowe Drugiej Rzeczypospolitej, w tym zaznacz najwiksze inwestycje przemysowe okresu midzywojennego. /5/

7) /30/ Najwaniejszym stronnictwem lewicy demokratycznej w II Rzeczypospolitej bya (...) jej elektorat w najwikszym stopniu tworzyli: (...) Gwnym stronnictwem prawicy bya (...), ktr w stopniu popieray m.in. nastpujce grupy spoeczne: (...) Interesy warstwy chopskiej, ktra liczya (...) % spoeczestwa reprezentoway nastpujce stronnictwa: (...)

8). Do przejaww Wielkiego Kryzysu, ktry mia miejsce w latach 1929-35, naleay /podkrel waciwe//10/ a/ inflacja, b/ spadek produkcji przemysowej, c/ ogromne bezrobocie 8) Wymie kolejno prezydentw Rzeczypospolitej i okrel daty sprawowania urzdu (30): 9). /20/ Po mierci J.Pisudskiego /rok 1935/ w obozie rzdzcym doszo do podziaw. Na czele tzw. grupy zamkowej sta (...) odmienne koncepcje reprezentowaa grupa skupiona wok(...) mianowanego w 1936 r. (...) Wpywy utracia dominujca w latach poprzednich grupa kierowana przez (...) zwana grup (...) Prb konsolidacji byo utworzenie w (...) r. Obozu (...) W tym okresie gwne stronnictwa opozycyjne, takie jak (...), zasiaday/nie zasiaday w Sejmie /podkrel waciw odpowied/ 9) Uporzdkuj kolejno zdarze: (20) a) Szczytowe natenie inflacji w Polsce (najwyszy kurs MP) b) Wybr pierwszego prezydenta RP c) Przyjcie konstytucji marcowej d) Powstanie Banku Polskiego i wprowadzenie zotwki przez ........................ e) Przewrt majowy

10) Przewrt majowy w roku (...) polega na wystpieniu zbrojnym(...) przeciwko rzdowi (...) Zakoczy si przejciem wadzy przez (...) , a premierem zosta (...) W wyniku walk zbrojnych zgino (skrel niewaciwe): ok. 50 osb, ok. 380 osb, ok. 5000 tys. osb. (20) 10) Jakie partie polityczne w II RP byy wyrazicielami nastpujcych ideologii (30): nacjonalizmu socjalizmu agraryzmu 4,5, 6, 8 mln. (skrel niewaciwe),

10) Ukraiska mniejszo narodowa liczya 2,

zamieszkiwaa Mazowsze, Pomorze, Galicj wschodni, Woy, Wileszczyzn (skrel niewaciwe), bya wyznania: ewangelickiego, rzymsko-katolickiego, grecko-katolickiego, prawosawnego (skrel niewaciwe) (30)

10. /20/ Po klsce wrzeniowej (...) r. ziemie polskie zostay podzielone. Niemcy wczyli bezporednio do Rzeszy nastpujce ziemie (...) , na pozostaej czci okupowanego terytorium utworzyli (...) na czele ktrego stan (...) Jego stolic ustanowiono w (...) Terytoria zajte przez ZSRR z takimi miastami, jak (...) wczono do sowieckich republik (...) 11) Rozwi skrty, wska okres dziaania, krtko scharakteryzuj: (40) a) POW b) BBWR c) OWP d) OZN 11) Uporzdkuj kolejno zdarze: (20) f) Szczytowe natenie inflacji w Polsce (najwyszy kurs MP) g) Wybr pierwszego prezydenta RP h) Przyjcie konstytucji marcowej i) Powstanie Banku Polskiego i wprowadzenie zotwki przez Wadysawa Grabskiego j) Przewrt majowy 11. Podaj liczb ofiar II wojny wiatowej wrd obywateli polskich /10/ Ogem Polacy ydzi 12) Proces brzeski by: a) procesem nacjonalistw ukraiskich, ktrzy zorganizowali zamach na min. Pierackiego w 1934 r. b) procesem uczestnikw manifestacji w Krakowie w listopadzie 1923 r. c) procesem przywdcw Centrolewu w 1931/32 r.

13) Wyjanij pojcia (po 10 punktw): a) I Brygada Legionw b) Akt 5 listopada c) Proces brzeski d) BBWR e) OWP

f) OZN g) I Brygada Legionw h) Akt 5 listopada i) Chjeno-Piast f) Proces Brzeski

13) Mniejszo ydowska liczya 1,

3,5,

6 mln. obywateli (skrel niewaciwe).

Wikszo ydw posugiwaa si jzykiem (...), wyznawaa wiar (...) ydzi najczciej zajmowali si: upraw roli, pasterstwem, handlem, rzemiosem, budownictwem (skrel niewaciwe). Najpopularniejszym kierunkiem politycznym wrd polskich ydw byy: syjonizm, agraryzm, socjalizm, komunizm, postawa lojalnoci wobec pastwa, postawa rewolucji i zbrojnego oporu (skrel niewaciwe). Wrd polskich stronnictw najbardziej negatywne stanowisko wobec ydw zajmowaa (...), a przejawiao si to (...) (30) 14) Proces brzeski by: d) procesem nacjonalistw ukraiskich, ktrzy zorganizowali zamach na min. Pierackiego w 1934 r. e) procesem uczestnikw manifestacji w Krakowie w listopadzie 1923 r. f) procesem przywdcw Centrolewu w 1931/32 r. 14) Na podstawie konstytucji marcowej z r. (...) najwiksz wadz mia: prezydent, rzd, Sejm, Senat (zostaw tylko jeden podmiot), a Sejm by wybierany na podstawie wyborw powszechnych, rwnych, tajnych, bezporednich i proporcjonalnych (jeli ktra z cech jest niewaciwa, skrel j). Na podstawie konstytucji kwietniowej z r.(...) najwiksz wadz mia: prezydent, rzd, Sejm, Senat (zostaw tylko jeden podmiot), a w wyniku przyjtej ordynacji wyborczej Sejm i Senat byy wybierane w wyborach bezporednich/porednich (skrel niewaciwe). (30) 15) Wadze II Rzeczpospolitej zawary nastpujce gwne traktaty (podaj daty): (30) sojusznicze ................................................. ................................................ o nieagresji ..................................................... ....................................................

X) Wymie traktaty sojusznicze i ukady o nieagresji, obowizujce Polsk 1 IX 1939 r. Podaj daty ich zawarcia (20) 16). Z mczestwem jakiej narodowoci podczas II wojny wiatowej zwizane s: (20) Palmiry Katy Treblinka Sobibr Stuthoff Dachau Podaj narodowo oprawcw. 17) Wyjanij kim byli: Ra Luksemburg (10) Wincenty Witos (20) Jzef Beck (10) Edward Rydz- migy (20) Wadysaw Sikorski (20) X) Wymie znane Ci hitlerowskie obozy zagady ydw (20): X) Jakie wojewdztwa lub ziemie zostay bezporednio wczone do III Rzeszy po wrzeniu 1939? (20) X) Na czym polegaa i kiedy miaa miejsce reforma ekonomiczna Wadysawa Grabskiego? (20) X) Wymie najwaniejsze orodki polskiej wadzy pastwowej w listopadzie 1918 r. i okrel zasig ich wadzy (20): X) Wyjanij pojcie interwencjonizm pastwowy podaj przykady takich dziaa z II RP (20).

X) Jakie konstytucje obowizyway w II Rzeczypospolitej podaj daty ich przyjcia i scharakteryzuj w kilku zdaniach sformuowany w nich typ ustroju politycznego (30). X) Wyjanij jak orientacj w polityce midzynarodowej podczas I wojny wiatowej zajmowali oraz na czele jakich organizacji stali (20): Jzef Pisudski Roman Dmowski X) W jakim zaborze przed 1914 r. znajdoway si (40): A/ Pozna B/ Lww C/ d D/ Kielce X) Okrel struktur narodowociowo-religijn II RP w milionach obywateli (jeli podajesz procentowo musisz poda liczb obywateli pastwa) (30) X) Jakie stanowiska pastwowe zajmowali i w jakim okresie (po 10 pkt.): 1/ Ignacy Jan Paderewski 2/ Wincenty Witos 3/ Walery Sawek 4/ Stanisaw Wojciechowski 5/ Ignacy Daszyski 6/ Edward Rydz-migy 7/ Gabriel Narutowicz 8/ Wojciech Trmpczyski 9/ Jzef Beck X) Wyjanij kim byli i z jakimi ugrupowaniami byli zwizani: a/ Roman Dmowski b/ Wincenty Witos c/ Maciej Rataj d/ Wojciech Korfanty e/ Jzef Beck 7

f/ Stefan Starzyski g/ Eugeniusz Kwiatkowski \ X) Wymie bezporednie nastpstwa przewrotu majowego w r.............. : (20) X) Okrel struktur narodowociowo-religijn II RP w milionach obywateli (jeli podajesz procentowo musisz poda liczb obywateli pastwa) (30) Tekst egzaminacyjny jest punktowany nastpujco: Maksymalna liczba punktw: 370 Ponad 330 Ponad 300 286.300 251.285 231.250 181.230 5,5 5 4,5 4 3,5 3

poniej 180 2