Vous êtes sur la page 1sur 12

BEGRIPPENCAHIER Gedragswetenschappen

Begrip Definitie Bron

Acculturatie Activiteitsgraad Anomie Antropologie

Wanneer je al een cultuur hebt en je neemt een nieuwe cultuur over. De mate waarin de bevolking actief is op de arbeidsmarkt. Toestand waarin normen niet langer hun invloed van gedragregulering hebben. Bestudeert de lichamelijke en cultureel bepaalde aspecten van het menselijk gedrag. Eigen voorstellen meer aanvaardbaar maken, ten nadele van de tegenpartij. Zelfpijniging Gedragsverandering Type bezigheid waarmee men een inkomen wil verwerven. Een rangorde van beroepen naargelang het prestige, de status die ze bezitten Een gedetailleerde beschrijving van de taken van een beroepsbeoefenaar en een beknopte beschrijving van de competenties die hij daarvoor De familie van de vader en de

Argumenteren Automutilatie Beïnvloeding Beroep Beroepsprestiges chaal Beroepsprofiel

X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen Man De Boeck X., De Gedragswetenschappen 4, De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, SUYS C, Kindermishandeling (, De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, Beslissen,de boeck, de X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3

Bilateraal afstammingspatr oon Catharsis

Civiliseren

X. De Boeck, L. De Man, familieleden van de moeder van Gedragswetenschappen het kind behoren tot de familie van 3 het kind. Kunnen kiezen de De Boeck, sikkel Man, Genezingsproces door het X. boeck.de L. De bewustmaken van achterliggende Gedragswetenschappen onbewuste conflicten via bepaalde 3 psychotherapeutische technieken. Kunnen kiezen Het verfijnen van de zeden, van de de De Boeck, sikkel Man, X. boeck.de L. De goede manieren. Gedragswetenschappen 3

niet-gepubliceerde Conditioneren Leerproces waarbij nieuw gedrag N. X. Conspicious Consumptie waarmee men tracht X. e ouders zo klein mogelijk te Gedragswetenschappen houden. De Boeck. vermindert de adolescent 3 de communicatie met zijn ouders. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck.Cognitieve consistentie Cognitieve dissonantie Overeenstemming tussen onze gedragingen en onze overtuigingen.de boeck. De Boeck. De consumption op te vallen.de L. boeck. privation veilige relatie tot de moeder heeft Kindermishandeling (. Constitutie Lichaamsbouw X. X. L. L. De Boeck.de sikkel Collectieve huishoudens Competentie De Boeck X. De Man. Sillamy. Gedragswetenschappen 3 X.de boeck.. de Consensueel De sociale relaties tussen X.. L. De Man. De Man Gedragswetenschappen 4. Conflictueel De sociale relaties tussen X. De reële en individuele capaciteit om kennis.(kloostergemeenschappen. uit te blinken. de Complete Situatie waarin een kind nooit een SUYS C.de L. gehad.de sikkel X. L. De Man. verzoeken. sikkel Man. sikkel Man. We ervaren een onprettig gevoel als we handelingen uitvoeren die in strijd zijn met onze attitude. boeck. vaardigheden en attitudes in het handelen aan te wenden. Gedragswetenschappen 3 .de L. rie persoonlijkheidsontwikkeling. De Man van anderen zonder dat de Gedragswetenschappen anderen daarom expliciet 4. Kunnen kiezen de boeck. Kunnen kiezen de De Boeck. De Boeck. Huishoudens bestaande uit personen die noch een intieme noch een verwantschapsband hebben. 3 Kunnen kiezen de De Boeck.de sikkel Conformeren Toegeven aan een bepaalde norm De Boeck X. sikkel Man. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. gevangenissen …). Beslissen. Prisma Kennis: Ontwikkeling Conflicthypothes Om de kans op conflicten met zijn X. De Gedragswetenschappen Convergentietheo Zowel aanleg als milieu bepalen de 3 De Boeck. verschillende individuen van Gedragswetenschappen sociale lagen gaan niet met 3 spanningen gepaard Kunnen kiezen de De Boeck. De Man. De Man. De Boeck. Lexicon van wordt aangeleerd via reflexen de psychologie. Het Gedragswetenschappen imponeren door product-aankoop. boeck. Als twee of meer cognities met elkaar in strijd zijn. De verschillende individuen van Gedragswetenschappen sociale lagen gaan met 3 spanningen gepaard. L. L. Beslissen. De Man.

De Man Gedragswetenschappen 4. De Boeck. De Man. Man. De mate waarin een individu vatbaar is voor aandoeningen. De Gedragswetenschappen 3 De Boeck X. Gaat ervan uit dat we gedragingen in een cultuur maar goed kunnen beoordelen als we ze bekijken vanuit de context waarin ze voorkomen. Buyse. De Boeck. De Boeck. waarden. Gedrag dat de normatieve regels van een groep of maatschappij overtreedt. L.. H. opvattingen. Bepaalt dat de partner uit de eigen groep moet komen. normen.. Gevoelens. X. L. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. plaats. De Boeck. L. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen De Boeck X. L. Gedragswetenschappen 3 X. Eerder gesocialiseerde vindt. X.de boeck. De Man. gevoelig voor prikkeling Levensdrift Desocialisatie Deviant gedrag Discriminatie Economisch veld Emotiviteit Empirisme Endogamie Erogeen Eros De Boeck X. De Boeck. De Man Gedragswetenschappen 4. De Man. geen hernieuwde bindingsmogelijkheden waarden. K. Een ongelijk gedrag tegenover een bepaalde groep en tegenover elk lid van die groep. De Boeck. normen. De Man. het aanbieden van diensten tegen een vergoeding. L. Het vervaardigen van goederen . Beslissen.. De Boeck. Gedragswetenschappen 3 X. L. gewoonten specifiek voor een bepaalde cultuur. L. De Man. Gedragswetenschappen 3 . Beweert dat ons gedrag wordt gevormd door onze ervaringen binnen een cultuur. Gevoel van vervreemd te zijn van zijn eigen lichaam en / of geest. niet-gepubliceerde cursus. De Man Gedragswetenschappen X. De Man. Gevoelige zone.Criminaliteit Cultureel veld Culturele identiteit Cultuurrelativism e Cultuurwetensch appen Depersonalisatie Deprivatie Afwijkend gedrag dat de wet overtreedt. De Boeck.A. De Boeck. culturele uitingen Studie van de van mens en maatschappij. Kindermishandeling (. De Man. Gedragswetenschappen X. De Boeck. De Man.Ninove. L. L. Gedragswetenschappen 3 SUYS C. gedragingen afzweren.2009. De Boeck. Gedragswetenschappen 3 X.Van Wichelen. L. Situatie waarbij het kind na het verbreken van een reeds bestaande relatie met een moederfiguur. L. Gedragswetenschappen 4 Beslissen X. Humane Wetenschappen. herinneringen. X. de sikkel V. De Man. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. De Man. Het niet tastbare en kunsthistorische dat de mens produceert en doorgeeft aan de huidige en volgende generatie.

de boeck.de sikkel Functionele differentiatie Gender Genderidentiteit Genderrol Het observeerbare gedrag dat volgens maatschappelijke normen mannelijk of vrouwelijk wordt genoemd.. De Man. X. de X. De Boeck X. De Man.. Het subjectieve gevoel tot één van de genders te behoren. L. Gestalt Zinvol geheel Gevoelige periode Gezag Periode waarin het kenmerk gevoelig is om zich te ontwikkelen. L. niet-gepubliceerde cursus. de .nl/ki nderen/45481-failureto-thrive-wanneer-deDe Boeck X. Bepaalt dat de partner buiten de eigen groep moet komen Leerproces waarbij men tijdelijk aan bepaalde activiteiten deelneemt of zich volgens bepaalde regels gedraagt overeenkomstig de verwachtingen Tot een akkoord komen waarmee alle partijen kunnen instemmen het kind heeft een significant lager gewicht dan verwacht mag worden en/of dat het kind significant minder in gewicht toeneemt.. plaats. Geslachtsidentiteit. Generalized other Het bewustzijn dat wij hebben van de houdingen ten aanzien van de gehele gemeenschap tegenover ons mogelijk gedrag. sociale en psychologische aspecten van het geslacht. plaats. De Man.de boeck. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. De Man. Gedragswetenschappen 3 Macht waarin ondergeschikten zich De Boeck X. 4. Beslissen. Beslissen. De Boeck. Gedragswetenschappen 3 SUYS C. De leden van de groep nemen elk een gespecialiseerde functie op zich Engelse term voor geslacht. niet-gepubliceerde cursus. L. De Boeck. De Man Gedragswetenschappen 4. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. De Man Gedragswetenschappen 4. X.de sikkel De Boeck X.de boeck. De Man. De Boeck. L.. De Gedragswetenschappen 3 X. Exogamie Experimenteren Exploreren Failure to thrive syndroom Functie Samenhangend geheel van arbeidstaken dat los van de functiebekleder kan voortbestaan. X. De Man. De Man onderwerpen omdat ze het als Gedragswetenschappen legitiem aanvaarden. Gedragswetenschappen 3 SUYS C. Biologische. Beslissen. de sikkel Boeck. De Man Gedragswetenschappen 4. De Boeck. X. Geslachtsidentiteit.infonu.Etnocentrisme Opvatting dat gewoonten en waarden van de eigen groep beter zijn dan die van andere groepen. http://mens-engezondheid. De Boeck. L. L.

boeck. De Man. L. L. De Man. L. L.de L. die niet alleen Gedragswetenschappen verschilt van de vroegere. Hechting. Zullen Wichelen. die zich kunnen voordoen tussen Gedragswetenschappen twee of meer generaties. De Man Gedragswetenschappen 4.de sikkel De Boeck X. Boeck X. sikkel Man.Van van menselijke activiteiten. 3 Kunnen kiezen . L.. De Man tegenpartij Gedragswetenschappen 4.algemene General ability = de aanleg van een persoon De mate waarin leden van een groep zich tot elkaar aangetrokken voelen en er actief naar verlangen om in de groep te blijven. nieteen kind en één of meer opvoeders gepubliceerde cursus. 4. De eenzelfde sociale laag. De Man voordeel te halen uit de Gedragswetenschappen onzekerheid van de tegenpartij. de Frustratie uiten tegenover de De Boeck X. boeck. X. De Boeck. 3 Onderzoeken alles wat het resultaat is V. maar er 3 zelfs grotendeels mee Kunnen kiezen onverzoenbaar is. De Boeck. De Gedragswetenschappen de duurzame affectieve relatie tussen SUYS C. levenswijze aan. L. De Boeck. De Boeck. De Man. De Boeck. De Man. plaats. Gedragswetenschappen 3 Vroege vorm van landbouw X. Bewegingen van posities binnen X. de De Boeck.Gezin g-factor Groepscohesie Groepsconformis me Hechting Hersocialisatie Een netwerk van al dan niet verwante personen.. Men neemt een bepaalde X. Buyse. de De Boeck. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. sikkel Man. De Man.de L. Humane vooral trachten te begrijpen. Het resultaat van keuzes die we X.de L. Aanpassen aan een groep Horizontale mobiliteit Horticulturele samenleving Humane wetenschappen Huwelijk Identiteit Intimideren Irriteren Intelligentie Intergenerationel e mobiliteit X.. boeck. 3 gewoonlijk gekenmerkt door een Kunnen kiezen sociaal ritueel. Door een sociale groep aanvaarde Gedragswetenschappe X. X.de boeck. regeling voor voortplanting en voor Gedragswetenschappen opvoeding van kinderen. De Boeck. Wie ben ik? Kunnen kiezen Gedrag dat erop gericht is De Boeck X. De Man De bekwaamheid zich aan te De passen aan nieuwe situaties en Gedragswetenschappen problemen. Beslissen.. H. 4. Wetenschappen. die duurzame en affectieve banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging verlenen. gebaseerd op het telen van Gedragswetenschappen planten. sikkel Man. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck. Veranderingen in beroepspositie X. De maken op basis van onze ideeën Gedragswetenschappen over en onze betrokkenheid bij 3 groepen. De Man.

Internalisering Interseksualisme Interesse Proces waarbij mensen zich regels eigen maken. smal van lichaamsbouw http://nl. De Man. de X.de sikkel De Boeck X.org . maar als zelfgekozen richtlijnen voor het Het lichaam vertoont zowel vrouwelijke als mannelijke kenmerken. Datgene wat wij van een persoon ervaren en hoe wij het benoemen. De Boeck. De Man. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. L. plaats. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. De Man.de boeck.. L. De Boeck. De Man. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen De Man.woorden. http://www. L. De Boeck. L. Komt voor als iemand tijdens zijn beroepsloopbaan een hogere of lagere positie inneemt. Kindermishandeling (. X. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. Ongelijke startpositie die mensen hebben tgv een cumulatie van risicofactoren (zoals werkloosheid. Beslissen.wikipedia. De Boeck. Blijvende tendens om aandacht te schenken aan en plezier te hebben in een activiteit of inhoud. De Boeck. L. De Man. Belangrijk is het winstprincipe. Regelt het opstellen van wetten en het afdwingen van rechtsregels opdat samenleven voor alle partijen mogelijk is zonder al te veel bedreiging. Elke vorm van lichamelijke of emotionele geweldpleging die kinderen overkomt door toedoen of nalatigheid van de ouders. Een gesloten systeem van sociale stratificatie dat geen enkele sociale mobiliteit toelaat. L. De Man. lang gelaat. De Boeck. L. niet-gepubliceerde cursus. X. iedere persoon heeft immers zijn eigen unieke karakter. niet-gepubliceerde X. De Boeck. De Man.org Intragenerationel e mobiliteit Juridisch veld Kansarmoede Kapitalisme Karakter Karakterologie Kastenstelsel Kindermishandeli ng Laïcisering Leptosoom onttrekken aan het beheer van de geestelijken. De Man Gedragswetenschappen 4. scherpe neus.de sikkel SUYS C. De Boeck. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. Gedragswetenschappen 4 Beslissen X. zodat ze na verloop van tijd niet langer worden beschouwd als voorschriften die van buitenaf komen. de geestelijken door leken vervangen aanduiding voor een langwerpig lichaamstype: smal. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen SUYS C. Geslachtsidentiteit. Hierbij wordt steeds één individuele persoon omschreven. L. laag opleidingsniveau …) Het principe waarbij goederen en diensten op de markt moeten geruild worden tegen geld.

X. L. X. L. De broer van de moeder is vaak het gezinshoofd. De gehuwden wonen bij de familie van de vrouw Het feit dat de voordelen van het sociale beleid verhoudingsgewijs meer naar de hogere inkomensgroepen gaat dan naar de lagere sociale lagen Cultuurelementen die door imitatie van generatie tot generatie worden overgedragen.org Het toebrengen van letsels aan het kind Datgene wat betrekking heeft op het lichaam en de uiting ervan Gebeurt in interacties tussen mensen en maatschappelijke instellingen waarbij bepaalde mensen alleen met de negatieve kant van de instellingen te zijn Vermogen van iemand om maken doelstellingen te verwezenlijken. De Gedragswetenschappen 3 Meme Meritocratie Mesomorf X.Liberalisme Lichamelijke mishandeling Lichamelijkheid Maatschappelijke kwetsing Het liberalisme heeft als uitgangspunt de vrijheid van het individu. zelfs tegen de wil van de andere in. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck. zoals de burgerrechten die het individu beschermen en de macht van de staat en de kerk beperken. sikkel Man. De Boeck. L. De Gedragswetenschappen 4. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck. Macht Matriarchaat Matrilineair afstammingspatr oon Matrilokale residentie Mattheüseffect SUYS C. Als mensen een positie in de samenleving opnemen op basis van hun capaciteiten en prestaties en niet op basis van geboorte en traditie. De Gedragswetenschappen 3 X. De Man. Een maatschappij waar vrouwen een overheersende rol hebben Enkel de familie van de moeder wordt familie van het kind. L. X. De Man Gedragswetenschappen 4. de sikkel Boeck. De Man. Ook streeft het liberalisme naar een vrije markt waarin de overheid zich http://nl.de L. sikkel Man. Lichaamsbouw gekenmerkt door een sterke ontwikkeling van de spieren. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. Liberalen streven naar een samenleving waarin burgers grote vrijheden genieten. De Boeck.de L. boeck. De Man. X. niet-gepubliceerde Man. De Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen Man De Boeck X.de boeck..wikipedia. De Boeck. Beslissen.. De Gedragswetenschappen 3 .de boeck. De Boeck. L. boeck. de sikkel De Boeck X. Kindermishandeling (. De Man. Beslissen.

vreemd aan de minderjarige.. Daniëls. een vaste Gehuwden kiezen woonplaats Negatieve referentiegroep Neolitische revolutie Neolokale residentie Normatieve referentiegroep Onderhandelen Organisatie Die groepen waaraan we onze normen ontlenen. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. X. sikkel Een groep die speciaal voor het T. Wordt bepaald door de staat of de natie waartoe je behoort. Kindermishandeling (. De Man elkaar door overleg trachten te Gedragswetenschappen beïnvloeden en zo te komen tot een 4.de L. De Man. L. Gedragswetenschappen 3 X.ht m . Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. L.Modeling Monogamie Multiple Personality Disorder Nationale identiteit Nativisme Een gedrag overnemen door het gedrag en de consequenties van het gedrag te observeren bij het model. Groepen waarvan we de attitudes en eigenschappen willen vermijden. het kind bij zich opvoedt. een voorloper van het dorpsleven. De Boeck. De Man. Kindermishandeling. niet-gepubliceerde X. Het bestaan van verschillende persoonlijkheden naast elkaar. L. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. zonder enig juridisch gezag. als een situatie Het pleeggezin is dezelfde waarbij een gezin. De Man.elfri. Wolters-Plantyn Overbescherming Het kind neemt de ouderrol over Bestaat erin dat men zichzelf. De Boeck. De Gedragswetenschappen 3 De Boeck. Gedragswetenschappen 3 SUYS C. SUYS C. Gaat uit van het feit dat menselijk gedrag bepaald wordt door genetische eigenschappen. ondanks individuele ontwikkeling doorheen de tijd en in verschillende situaties en contexten. De Man. De Boeck. Een fase in de geschiedenis waarin de eerste stappen gezet werden naar een vaster patroon van nederzettingen. realiseren van bepaalde Gedragswetenschappe doelstellingen wordt opgericht. boeck. De Boeck. L. L. De Man. De Boeck. de wordt aanvaard. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck. De Boeck. X. waarmee we ons Gedragswetenschappen identificeren en waarvan we lid 3 willen worden. De Man. L. De Man. L. Kunnen kiezen Proces waarbij twee of meer partijen De Boeck X. De Boeck. n 4.de sikkel http://www. X.be/Fam ilierecht/pleeggezin. Kindermishandeling. vrijwillig akkoord dat door alle partijen Beslissen. Overprotectie Parentificatie Persoonlijke identiteit Pleeggezin SUYS C. Elke vrouw of man mag slechts één partner hebben. L. Gedragswetenschappen 3 X. aangeboren. sikkel Man. X. De Man.de boeck.

sikkel Man. De Man. De Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. Gedragswetenschappen X. sikkel Man. De gevoelens hebben niets met de persoon te maken. De Boeck. L.de L. het invoeren van een wetenschappelijke of redelijke methode in een proces. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck. De Man. De Man. het aanvoeren van redelijk bewijsmateriaal voor theorieën of handelingen. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck. De verstandelijke en emotionele ontwikkeling De samenhang tussen de motorische (beweging) en de psychische (verstand + emotie) Kort en dik lichaamsbouw Mensen indelen op grond van overeenkomende. boeck. Groepen waarvan men de attitudes en eigenschappen willen verwerven. De Gedragswetenschappen X. L. L. Psychische mishandeling Psychische ontwikkeling Psychomotorisch e ontwikkeling Pyknisch Racisme SUYS C. Gedragswetenschappen 3 X. Beslissen. plaats.de boeck. Het kind groeit op in een vijandig klimaat. Gedragswetenschappen 3 X. iemand Bepaalde gevoelens die zelf heeft worden geprojecteerd op iemand anders. De Boeck. biologische eigenschappen. maatschappelijke.de L. L. De Man. boeck.. De Boeck. Kindermishandeling (. economische problemen kunnen aangepakt worden. De Boeck. Persoonlijkheidsbeschri De Boeck X.de sikkel SUYS C. Een vrouw heeft meerdere mannen Een vrouw of een man heeft meerdere partners Een man heeft meerdere vrouwen.mijnwoorden boek. De Boeck. de sikkel http://www. De Man Gedragswetenschappen X.. De Man Gedragswetenschappen 4. gedragingen die niet gebonden zijn aan een bepaalde rol of positie. aangeboren. X. De Man. want het betreffen eigen gevoelens. X. dat voordien geheel berustte op overgeleverde Polyandrie Polygamie Polygynie Positieve referentiegroep Primaire socialisatie Projectie De Boeck X.Polemologie Politiek veld De wetenschap van oorlog Regelt de manier waarop belangen kunnen samengaan. Er wordt ervan uitgegaan dat sommige rassen superieur zijn aan andere. niet-gepubliceerde cursus.nl/ Rationalisatie . L. emotionele behoeften Wanneer de van het kind niet erkend worden. Het aanleren van de algemene gedragingen die eigen zijn aan een bepaalde cultuur.

Beslissen. de De Boeck.de L. de boeck de sikkel Bevooroordeling en discriminatie De Boeck X.wikipedia.Rationalsering Referentiegroep Het verschijnsel treedt op als iemand onverwerkte gevoelens heeft en door verstandelijk en bewust redeneren tot een rechtvaardiging van zijn acties probeert te komen. Beslissen. sikkel Man. De Man. De Gedragswetenschappen 3 Het geloof in het eigen kunnen. De Man. boeck. De bestaat hechtheid Gedragswetenschappen 3 Er heersen verschillen tussen de X. Het dient als een vergelijkingspunt. Tussen de leden van de groep X. L. L. L. sikkel Man. http://nl. n 4. de boeck de sikkel Plaats die iemand inneemt in een X.de boeck.. boeck. Kunnen kiezen de boeck. kennis en gedrag.org/ Regressie Self-efficacy Een groep die een sterke invloed uitoefent op onze gevoelens.de L. sikkel Man. De Boeck. X. het De Boeck X. De Man. De Boeck. De Boeck. boeck. veld van sociale interacties Gedragswetenschappen 3 De waardering die men aan een X.de L.de sikkel . L. De Boeck. Beslissen. Gedragswetenschappe zelfs tegen de wil van anderen in. De Man. geordende relaties Gedragswetenschappen tussen onderdelen van een 3 samenlevingsverband. De Man zelfvertrouwen om specifieke Gedragswetenschappe prestaties te kunnen leveren. Terug gaan naar een vroeger ontwikkelingsstadium Sexisme Sociaal aanzien Sociale cohesie Sociale differentiatie Sociale macht Sociale positie Sociale status Sociale stratificatie Sociale structuur X. leden van een groep Gedragswetenschappen 3 Het vermogen van iemand om zijn De Boeck X. L. De Man. De Man. De Man op basis van het geslacht van de Gedragswetenschappen persoon 4. Men tracht dus te bewijzen dat het gedrag `rationeel` en gerechtvaardigd is. de De mate van waardering die men X. Het X. L. ongelijkheid waarbij er duidelijk Gedragswetenschappen van elkaar te onderscheiden 3 groepen van individuen bestaan Kunnen kiezen met geheel van betrekkelijk ongeveer dezelfde status. Kunnen kiezen de De Boeck. n 4. De duurzame. De Boeck. De Boeck. heeft voor de wijze waarop iemand Gedragswetenschappen een gegeven positie als persoon 3 bekleedt. De Man doelstellingen te verwezenlijken. positie geeft Gedragswetenschappen 3 Een bijzondere vorm van sociale X. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck.

De Boeck X.m. L. De Man. Men is ervan overtuigt dat de geest niet met het lichaam overeenkomt. De Man. waarvoor je de verantwoordelijkheid aanvaardt en waarvan je wilt dat anderen het respecteren. door een billijke verdeling van de goederen en diensten. de boeck de sikkel De Boeck X. de X. gewoonten juist zijn. De Man Gedragswetenschappe n 4. De Man Gedragswetenschappe n 4.. Persoonlijkheidstrekken Iemand die zichzelf beleeft als een wezen van het andere geslacht. L. De Man.de sikkel Tertiaire socialisatie Thanatos Traditioneel gezag Traits Transseksueel . de X. L. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. Studiegebied Studierichting Temperament Territoriaal gedrag Territorialiteit Territorium X. Beslissen. Afbakenen van een gebied om het bezit ervan aan te duiden Neiging om iets wat men als zijn bezit beschouwt te verdedigen tegen indringers.Sociale uitsluiting het afzonderen of afgezonderd zijn van iemand of een groep mensen ten opzichte van anderen. Beslissen. De Man.thesaurusz orgenwelzijn. L. dat je controleert. L. De Boeck.de sikkel De Boeck X. Gedragswetenschappen 3 X. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. De Man Gedragswetenschappen 4.. De Boeck X. Gedragswetenschappen De Boeck X. ziekte. waardoor zij buiten de maatschappij staan. De Man. Beslissen. De Boeck. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. De Man Gedragswetenschappen 4. Ruimte of stuk leven dat als eigen bezit wordt ervaren. De Man Gedragswetenschappen 4. De Boeck.nl/sociale uitsluiting.de boeck. de sikkel X. verminderde mobiliteit en/of werkloosheid http://www. De Man Gedragswetenschappe De Boeck X. De Boeck.htm Sociale veld Somatotype Standaardiseren Regelt het inpassen van de leden van de samenleving o. kan veroorzaakt worden door factoren als middelengebruik. lichaamstype Elke kandidaat krijgt dezelfde test op dezelfde manier aangeboden in gelijke omstandigheden Een groepering van opleidingen Samenhangend geheel van vakken binnen het secundair onderwijs Die gedragskenmerken die door een aangeboren reactiepatroon worden bepaald en voor de persoon vrijwel onveranderd blijven. De Man. De Boeck. Beslissen. Doodsdrift Berust op het geloof dat de gevestigde waarden. De Boeck.. De Man. De Boeck. Gedragswetenschappen De Boeck X. Gedragswetenschappen X. L. De Man Gedragswetenschappe n 4. L. Socialisatie die door de massamedia gebeurt.

De Man Gedragswetenschappe n 4. plaats. L. Zelfhandicapping Strategie waarmee men het L. betreft de verzorging van K. . de mogelijke klappen door sikkel mislukkingen toe te schrijven aan externe factoren. infant syndroom met hersenbeschadiging en Kindermishandeling (. L. als van Whiplasch shaken Heel hard schudden van het kind SUYS C. Gedragswetenschappen 3 Validiteit De Boeck X. 3 Kunnen kiezen de De Boeck. De Man. de Vergelijkende Groepen waarmee we onze situatie X. De Man. schenken aan een kind door de Kindermishandeling (. Beslissen. G. Verticale Een beweging van positie ofwel X. referentiegroep vergelijken maar waartoe we niet Gedragswetenschappen noodzakelijk behoren. ouders of andere niet-gepubliceerde verantwoordelijken. Een manier om personen te classificeren in functie van een beperkt aantal dimensies. De Man. De Boeck.Ninove. boeck. mentale handicaps tot gevolg niet-gepubliceerde cursus. plaats. De mobiliteit naar boven ofwel naar beneden. Een test is valide als hij meet wat hij beweert te meten. lichamelijke behoeften.A.2009. Gedragswetenschappen 3 Verwaarlozing Het onvoldoende aandacht SUYS C. sikkel Man. De Boeck. Janssens zelfwaardegevoel beschermt tegen Psychologie deel 2. zowel wat cursus. Je wapent jezelf vooraf tegen een mogelijke gezichtsverlies.Typologie X.de L.