Vous êtes sur la page 1sur 12

BEGRIPPENCAHIER Gedragswetenschappen

Begrip Definitie Bron

Acculturatie Activiteitsgraad Anomie Antropologie

Wanneer je al een cultuur hebt en je neemt een nieuwe cultuur over. De mate waarin de bevolking actief is op de arbeidsmarkt. Toestand waarin normen niet langer hun invloed van gedragregulering hebben. Bestudeert de lichamelijke en cultureel bepaalde aspecten van het menselijk gedrag. Eigen voorstellen meer aanvaardbaar maken, ten nadele van de tegenpartij. Zelfpijniging Gedragsverandering Type bezigheid waarmee men een inkomen wil verwerven. Een rangorde van beroepen naargelang het prestige, de status die ze bezitten Een gedetailleerde beschrijving van de taken van een beroepsbeoefenaar en een beknopte beschrijving van de competenties die hij daarvoor De familie van de vader en de

Argumenteren Automutilatie Beïnvloeding Beroep Beroepsprestiges chaal Beroepsprofiel

X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen Man De Boeck X., De Gedragswetenschappen 4, De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, SUYS C, Kindermishandeling (, De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, Beslissen,de boeck, de X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3

Bilateraal afstammingspatr oon Catharsis

Civiliseren

X. De Boeck, L. De Man, familieleden van de moeder van Gedragswetenschappen het kind behoren tot de familie van 3 het kind. Kunnen kiezen de De Boeck, sikkel Man, Genezingsproces door het X. boeck.de L. De bewustmaken van achterliggende Gedragswetenschappen onbewuste conflicten via bepaalde 3 psychotherapeutische technieken. Kunnen kiezen Het verfijnen van de zeden, van de de De Boeck, sikkel Man, X. boeck.de L. De goede manieren. Gedragswetenschappen 3

De Boeck.Cognitieve consistentie Cognitieve dissonantie Overeenstemming tussen onze gedragingen en onze overtuigingen. De Boeck. De consumption op te vallen. Het Gedragswetenschappen imponeren door product-aankoop. gevangenissen …). X. Conspicious Consumptie waarmee men tracht X. Lexicon van wordt aangeleerd via reflexen de psychologie. De verschillende individuen van Gedragswetenschappen sociale lagen gaan met 3 spanningen gepaard. De Boeck. niet-gepubliceerde Conditioneren Leerproces waarbij nieuw gedrag N.de sikkel X. L. boeck. Als twee of meer cognities met elkaar in strijd zijn.de sikkel Collectieve huishoudens Competentie De Boeck X. Gedragswetenschappen 3 . De Man. L.. sikkel Man. Huishoudens bestaande uit personen die noch een intieme noch een verwantschapsband hebben. Constitutie Lichaamsbouw X. gehad. sikkel Man. Kunnen kiezen de De Boeck.. 3 Kunnen kiezen de De Boeck. De Man.de sikkel Conformeren Toegeven aan een bepaalde norm De Boeck X.de boeck. Conflictueel De sociale relaties tussen X.de L. verzoeken. De Man.de L. Gedragswetenschappen 3 X. De Boeck. de Complete Situatie waarin een kind nooit een SUYS C.de boeck. De Man van anderen zonder dat de Gedragswetenschappen anderen daarom expliciet 4. We ervaren een onprettig gevoel als we handelingen uitvoeren die in strijd zijn met onze attitude. rie persoonlijkheidsontwikkeling. verschillende individuen van Gedragswetenschappen sociale lagen gaan niet met 3 spanningen gepaard Kunnen kiezen de De Boeck. L. De Man.(kloostergemeenschappen. L. De Boeck. De reële en individuele capaciteit om kennis. Prisma Kennis: Ontwikkeling Conflicthypothes Om de kans op conflicten met zijn X. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. De Man. De Man Gedragswetenschappen 4. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. L. De Man. privation veilige relatie tot de moeder heeft Kindermishandeling (.de L. Kunnen kiezen de boeck. sikkel Man. de Consensueel De sociale relaties tussen X. boeck. De Gedragswetenschappen Convergentietheo Zowel aanleg als milieu bepalen de 3 De Boeck. X. Beslissen. uit te blinken. L. Beslissen. Sillamy. boeck. vaardigheden en attitudes in het handelen aan te wenden. vermindert de adolescent 3 de communicatie met zijn ouders. e ouders zo klein mogelijk te Gedragswetenschappen houden.

X. L. Gedragswetenschappen 3 X. niet-gepubliceerde cursus.de boeck. L. Gevoelens. L.. De Man. De Man. de sikkel V. De Boeck. De Boeck. De Boeck. De Boeck.2009. X. De Boeck. L. Buyse. De Man. K. De mate waarin een individu vatbaar is voor aandoeningen. De Man. Humane Wetenschappen. L. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X.Ninove. Gedragswetenschappen 3 X. Beweert dat ons gedrag wordt gevormd door onze ervaringen binnen een cultuur. De Boeck. Beslissen. De Man Gedragswetenschappen 4. De Man. Bepaalt dat de partner uit de eigen groep moet komen. Het niet tastbare en kunsthistorische dat de mens produceert en doorgeeft aan de huidige en volgende generatie. gewoonten specifiek voor een bepaalde cultuur. Gedragswetenschappen 3 . X. Gevoel van vervreemd te zijn van zijn eigen lichaam en / of geest. De Man. het aanbieden van diensten tegen een vergoeding. Gedragswetenschappen X. De Boeck. De Boeck. geen hernieuwde bindingsmogelijkheden waarden.A. De Man. L. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen De Boeck X. herinneringen. Het vervaardigen van goederen . L.. gedragingen afzweren. opvattingen. plaats. Gedrag dat de normatieve regels van een groep of maatschappij overtreedt. De Boeck.Criminaliteit Cultureel veld Culturele identiteit Cultuurrelativism e Cultuurwetensch appen Depersonalisatie Deprivatie Afwijkend gedrag dat de wet overtreedt. L. H. De Man. normen. Situatie waarbij het kind na het verbreken van een reeds bestaande relatie met een moederfiguur. De Man Gedragswetenschappen X. Gaat ervan uit dat we gedragingen in een cultuur maar goed kunnen beoordelen als we ze bekijken vanuit de context waarin ze voorkomen. gevoelig voor prikkeling Levensdrift Desocialisatie Deviant gedrag Discriminatie Economisch veld Emotiviteit Empirisme Endogamie Erogeen Eros De Boeck X. De Boeck.. Man. Gedragswetenschappen 4 Beslissen X. Een ongelijk gedrag tegenover een bepaalde groep en tegenover elk lid van die groep. L. waarden. De Boeck. Gedragswetenschappen 3 X. De Man. Kindermishandeling (. culturele uitingen Studie van de van mens en maatschappij. L. L. Gevoelige zone. Gedragswetenschappen 3 SUYS C. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. normen. De Man Gedragswetenschappen 4. Eerder gesocialiseerde vindt. De Gedragswetenschappen 3 De Boeck X.Van Wichelen. De Man.

http://mens-engezondheid. De Man Gedragswetenschappen 4. De Man. Gedragswetenschappen 3 SUYS C. L. Biologische.de sikkel De Boeck X. Generalized other Het bewustzijn dat wij hebben van de houdingen ten aanzien van de gehele gemeenschap tegenover ons mogelijk gedrag. Het subjectieve gevoel tot één van de genders te behoren. sociale en psychologische aspecten van het geslacht. De Man onderwerpen omdat ze het als Gedragswetenschappen legitiem aanvaarden.. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. X.. L. niet-gepubliceerde cursus. plaats.infonu. X.de boeck. De Boeck. L. De Boeck.. Geslachtsidentiteit. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. Exogamie Experimenteren Exploreren Failure to thrive syndroom Functie Samenhangend geheel van arbeidstaken dat los van de functiebekleder kan voortbestaan. De Man. de X. Beslissen.de sikkel Functionele differentiatie Gender Genderidentiteit Genderrol Het observeerbare gedrag dat volgens maatschappelijke normen mannelijk of vrouwelijk wordt genoemd. L. De Man.Etnocentrisme Opvatting dat gewoonten en waarden van de eigen groep beter zijn dan die van andere groepen. De Man. Gedragswetenschappen 3 SUYS C. X. De Man Gedragswetenschappen 4. X. L. De Boeck..nl/ki nderen/45481-failureto-thrive-wanneer-deDe Boeck X. Gedragswetenschappen 3 Macht waarin ondergeschikten zich De Boeck X. De Man.de boeck. Geslachtsidentiteit. De Boeck X. De Man Gedragswetenschappen 4. de . De leden van de groep nemen elk een gespecialiseerde functie op zich Engelse term voor geslacht. Gestalt Zinvol geheel Gevoelige periode Gezag Periode waarin het kenmerk gevoelig is om zich te ontwikkelen. plaats. De Gedragswetenschappen 3 X. Beslissen. L. De Man. De Boeck. De Boeck. Beslissen. de sikkel Boeck. niet-gepubliceerde cursus.de boeck. Bepaalt dat de partner buiten de eigen groep moet komen Leerproces waarbij men tijdelijk aan bepaalde activiteiten deelneemt of zich volgens bepaalde regels gedraagt overeenkomstig de verwachtingen Tot een akkoord komen waarmee alle partijen kunnen instemmen het kind heeft een significant lager gewicht dan verwacht mag worden en/of dat het kind significant minder in gewicht toeneemt. 4.

Veranderingen in beroepspositie X. 4. De Man. Het resultaat van keuzes die we X.. H. Zullen Wichelen. De Man. de De Boeck. regeling voor voortplanting en voor Gedragswetenschappen opvoeding van kinderen.Van van menselijke activiteiten. maar er 3 zelfs grotendeels mee Kunnen kiezen onverzoenbaar is.Gezin g-factor Groepscohesie Groepsconformis me Hechting Hersocialisatie Een netwerk van al dan niet verwante personen. Boeck X. sikkel Man. Humane vooral trachten te begrijpen. 3 gewoonlijk gekenmerkt door een Kunnen kiezen sociaal ritueel. De Boeck. De Boeck. De Man. De Man De bekwaamheid zich aan te De passen aan nieuwe situaties en Gedragswetenschappen problemen. De Man Gedragswetenschappen 4. L.de L. L. Beslissen. Buyse. X. De Man. levenswijze aan. De Man. boeck. De Boeck.de L. X.algemene General ability = de aanleg van een persoon De mate waarin leden van een groep zich tot elkaar aangetrokken voelen en er actief naar verlangen om in de groep te blijven. De eenzelfde sociale laag. de Frustratie uiten tegenover de De Boeck X. L. die duurzame en affectieve banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging verlenen. De Man. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. Wetenschappen. 4. L. De Gedragswetenschappen de duurzame affectieve relatie tussen SUYS C.de sikkel De Boeck X.. Men neemt een bepaalde X. die niet alleen Gedragswetenschappen verschilt van de vroegere. Bewegingen van posities binnen X. boeck. Gedragswetenschappen 3 Vroege vorm van landbouw X. die zich kunnen voordoen tussen Gedragswetenschappen twee of meer generaties.de boeck. De Man tegenpartij Gedragswetenschappen 4. De maken op basis van onze ideeën Gedragswetenschappen over en onze betrokkenheid bij 3 groepen. sikkel Man. De Boeck.de L. boeck.. De Boeck. Wie ben ik? Kunnen kiezen Gedrag dat erop gericht is De Boeck X. Aanpassen aan een groep Horizontale mobiliteit Horticulturele samenleving Humane wetenschappen Huwelijk Identiteit Intimideren Irriteren Intelligentie Intergenerationel e mobiliteit X. 3 Onderzoeken alles wat het resultaat is V. L. sikkel Man. De Man voordeel te halen uit de Gedragswetenschappen onzekerheid van de tegenpartij. De Boeck. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck. Door een sociale groep aanvaarde Gedragswetenschappe X. Hechting. nieteen kind en één of meer opvoeders gepubliceerde cursus. gebaseerd op het telen van Gedragswetenschappen planten. 3 Kunnen kiezen .. plaats. L. de De Boeck.

de sikkel SUYS C. http://www. de geestelijken door leken vervangen aanduiding voor een langwerpig lichaamstype: smal. scherpe neus. L. smal van lichaamsbouw http://nl.woorden. L. Geslachtsidentiteit. De Man. Beslissen. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen SUYS C. L. De Boeck.. De Boeck. L. De Man. Ongelijke startpositie die mensen hebben tgv een cumulatie van risicofactoren (zoals werkloosheid. De Boeck. L. Komt voor als iemand tijdens zijn beroepsloopbaan een hogere of lagere positie inneemt.Internalisering Interseksualisme Interesse Proces waarbij mensen zich regels eigen maken. zodat ze na verloop van tijd niet langer worden beschouwd als voorschriften die van buitenaf komen. niet-gepubliceerde X. Datgene wat wij van een persoon ervaren en hoe wij het benoemen.wikipedia. Een gesloten systeem van sociale stratificatie dat geen enkele sociale mobiliteit toelaat. De Man. De Boeck. Belangrijk is het winstprincipe. X. Regelt het opstellen van wetten en het afdwingen van rechtsregels opdat samenleven voor alle partijen mogelijk is zonder al te veel bedreiging. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck.org Intragenerationel e mobiliteit Juridisch veld Kansarmoede Kapitalisme Karakter Karakterologie Kastenstelsel Kindermishandeli ng Laïcisering Leptosoom onttrekken aan het beheer van de geestelijken. laag opleidingsniveau …) Het principe waarbij goederen en diensten op de markt moeten geruild worden tegen geld. De Man. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. X. niet-gepubliceerde cursus. lang gelaat. Gedragswetenschappen 4 Beslissen X. De Boeck. plaats. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. De Boeck. de X. De Boeck. De Man Gedragswetenschappen 4. Kindermishandeling (. De Man.org . L.de boeck. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen De Man. Elke vorm van lichamelijke of emotionele geweldpleging die kinderen overkomt door toedoen of nalatigheid van de ouders. maar als zelfgekozen richtlijnen voor het Het lichaam vertoont zowel vrouwelijke als mannelijke kenmerken. De Man. L. De Boeck. L. Hierbij wordt steeds één individuele persoon omschreven.de sikkel De Boeck X. iedere persoon heeft immers zijn eigen unieke karakter. De Man. Blijvende tendens om aandacht te schenken aan en plezier te hebben in een activiteit of inhoud.

Kindermishandeling (. L. De Man. X. Een maatschappij waar vrouwen een overheersende rol hebben Enkel de familie van de moeder wordt familie van het kind. De Man Gedragswetenschappen 4. L. Beslissen. De broer van de moeder is vaak het gezinshoofd. de sikkel De Boeck X. Macht Matriarchaat Matrilineair afstammingspatr oon Matrilokale residentie Mattheüseffect SUYS C. De Boeck. X. De Gedragswetenschappen 3 Meme Meritocratie Mesomorf X. De Man. boeck. L. L. de sikkel Boeck. De Boeck. De Gedragswetenschappen 4.wikipedia. De Boeck.. De gehuwden wonen bij de familie van de vrouw Het feit dat de voordelen van het sociale beleid verhoudingsgewijs meer naar de hogere inkomensgroepen gaat dan naar de lagere sociale lagen Cultuurelementen die door imitatie van generatie tot generatie worden overgedragen. L.. boeck. De Man. zoals de burgerrechten die het individu beschermen en de macht van de staat en de kerk beperken. De Boeck. Liberalen streven naar een samenleving waarin burgers grote vrijheden genieten. Als mensen een positie in de samenleving opnemen op basis van hun capaciteiten en prestaties en niet op basis van geboorte en traditie. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck. De Gedragswetenschappen 3 . Beslissen. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck. sikkel Man. De Man. X. Ook streeft het liberalisme naar een vrije markt waarin de overheid zich http://nl. niet-gepubliceerde Man. sikkel Man.de boeck.de L.de boeck.Liberalisme Lichamelijke mishandeling Lichamelijkheid Maatschappelijke kwetsing Het liberalisme heeft als uitgangspunt de vrijheid van het individu. X. Lichaamsbouw gekenmerkt door een sterke ontwikkeling van de spieren. zelfs tegen de wil van de andere in. De Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen Man De Boeck X.de L. De Gedragswetenschappen 3 X.org Het toebrengen van letsels aan het kind Datgene wat betrekking heeft op het lichaam en de uiting ervan Gebeurt in interacties tussen mensen en maatschappelijke instellingen waarbij bepaalde mensen alleen met de negatieve kant van de instellingen te zijn Vermogen van iemand om maken doelstellingen te verwezenlijken. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X.

Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. realiseren van bepaalde Gedragswetenschappe doelstellingen wordt opgericht. boeck. n 4. De Boeck. Elke vrouw of man mag slechts één partner hebben. De Man. ondanks individuele ontwikkeling doorheen de tijd en in verschillende situaties en contexten. De Boeck.de boeck.ht m . De Boeck.be/Fam ilierecht/pleeggezin. De Man. Een fase in de geschiedenis waarin de eerste stappen gezet werden naar een vaster patroon van nederzettingen. als een situatie Het pleeggezin is dezelfde waarbij een gezin. sikkel Man. X. Kindermishandeling. een vaste Gehuwden kiezen woonplaats Negatieve referentiegroep Neolitische revolutie Neolokale residentie Normatieve referentiegroep Onderhandelen Organisatie Die groepen waaraan we onze normen ontlenen. Gaat uit van het feit dat menselijk gedrag bepaald wordt door genetische eigenschappen. Gedragswetenschappen 3 SUYS C. Het bestaan van verschillende persoonlijkheden naast elkaar. vrijwillig akkoord dat door alle partijen Beslissen. X. Kindermishandeling.Modeling Monogamie Multiple Personality Disorder Nationale identiteit Nativisme Een gedrag overnemen door het gedrag en de consequenties van het gedrag te observeren bij het model. De Boeck. Wolters-Plantyn Overbescherming Het kind neemt de ouderrol over Bestaat erin dat men zichzelf. L. een voorloper van het dorpsleven. Groepen waarvan we de attitudes en eigenschappen willen vermijden. De Man. L. L. SUYS C. L. L. De Man. Gedragswetenschappen 3 X. Kindermishandeling (. De Man.de sikkel http://www. De Boeck. X. L.elfri. De Boeck. L. aangeboren. Overprotectie Parentificatie Persoonlijke identiteit Pleeggezin SUYS C. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck. zonder enig juridisch gezag. Gedragswetenschappen 3 X. De Man. De Man elkaar door overleg trachten te Gedragswetenschappen beïnvloeden en zo te komen tot een 4. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. de wordt aanvaard. Daniëls. het kind bij zich opvoedt. De Man. De Man. vreemd aan de minderjarige. waarmee we ons Gedragswetenschappen identificeren en waarvan we lid 3 willen worden. niet-gepubliceerde X. L. Wordt bepaald door de staat of de natie waartoe je behoort.. X. De Boeck. Kunnen kiezen Proces waarbij twee of meer partijen De Boeck X.de L. De Gedragswetenschappen 3 De Boeck. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. sikkel Een groep die speciaal voor het T.

de L. Er wordt ervan uitgegaan dat sommige rassen superieur zijn aan andere. De Boeck. De Boeck. Een vrouw heeft meerdere mannen Een vrouw of een man heeft meerdere partners Een man heeft meerdere vrouwen.de boeck. boeck. biologische eigenschappen. Gedragswetenschappen X. Groepen waarvan men de attitudes en eigenschappen willen verwerven. plaats. Het kind groeit op in een vijandig klimaat. emotionele behoeften Wanneer de van het kind niet erkend worden. L.Polemologie Politiek veld De wetenschap van oorlog Regelt de manier waarop belangen kunnen samengaan. De gevoelens hebben niets met de persoon te maken. De Boeck. De Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. De verstandelijke en emotionele ontwikkeling De samenhang tussen de motorische (beweging) en de psychische (verstand + emotie) Kort en dik lichaamsbouw Mensen indelen op grond van overeenkomende. De Boeck.. sikkel Man. het invoeren van een wetenschappelijke of redelijke methode in een proces. De Boeck. Beslissen. L. De Man Gedragswetenschappen 4. aangeboren. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck.de sikkel SUYS C. X.nl/ Rationalisatie . De Man. niet-gepubliceerde cursus. L. iemand Bepaalde gevoelens die zelf heeft worden geprojecteerd op iemand anders. Het aanleren van de algemene gedragingen die eigen zijn aan een bepaalde cultuur. Gedragswetenschappen 3 X. Persoonlijkheidsbeschri De Boeck X.mijnwoorden boek. het aanvoeren van redelijk bewijsmateriaal voor theorieën of handelingen. De Man. De Man. De Man. economische problemen kunnen aangepakt worden. dat voordien geheel berustte op overgeleverde Polyandrie Polygamie Polygynie Positieve referentiegroep Primaire socialisatie Projectie De Boeck X. Gedragswetenschappen 3 X. boeck. De Gedragswetenschappen X. De Man. Kindermishandeling (. L. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck. X. gedragingen die niet gebonden zijn aan een bepaalde rol of positie. L. maatschappelijke. Psychische mishandeling Psychische ontwikkeling Psychomotorisch e ontwikkeling Pyknisch Racisme SUYS C. want het betreffen eigen gevoelens.. De Man Gedragswetenschappen X. de sikkel http://www. sikkel Man.de L.

De Man. X. De duurzame. L. De Boeck. Het dient als een vergelijkingspunt. De Man zelfvertrouwen om specifieke Gedragswetenschappe prestaties te kunnen leveren. Kunnen kiezen de boeck. veld van sociale interacties Gedragswetenschappen 3 De waardering die men aan een X.. heeft voor de wijze waarop iemand Gedragswetenschappen een gegeven positie als persoon 3 bekleedt. boeck. de boeck de sikkel Bevooroordeling en discriminatie De Boeck X. Beslissen. de De mate van waardering die men X. De Boeck. sikkel Man. boeck. De Boeck. De Man. De Boeck. sikkel Man. De Man doelstellingen te verwezenlijken. kennis en gedrag. het De Boeck X. De Man. L.de L. De Man. positie geeft Gedragswetenschappen 3 Een bijzondere vorm van sociale X. L. Het X.Rationalsering Referentiegroep Het verschijnsel treedt op als iemand onverwerkte gevoelens heeft en door verstandelijk en bewust redeneren tot een rechtvaardiging van zijn acties probeert te komen. Beslissen.de sikkel . geordende relaties Gedragswetenschappen tussen onderdelen van een 3 samenlevingsverband. L. boeck. sikkel Man. leden van een groep Gedragswetenschappen 3 Het vermogen van iemand om zijn De Boeck X.de L. Men tracht dus te bewijzen dat het gedrag `rationeel` en gerechtvaardigd is.org/ Regressie Self-efficacy Een groep die een sterke invloed uitoefent op onze gevoelens. De Man.wikipedia. Gedragswetenschappe zelfs tegen de wil van anderen in. De Man op basis van het geslacht van de Gedragswetenschappen persoon 4. L. http://nl. Kunnen kiezen de De Boeck. n 4. Beslissen.de boeck. L. De bestaat hechtheid Gedragswetenschappen 3 Er heersen verschillen tussen de X. n 4.de L. ongelijkheid waarbij er duidelijk Gedragswetenschappen van elkaar te onderscheiden 3 groepen van individuen bestaan Kunnen kiezen met geheel van betrekkelijk ongeveer dezelfde status. De Man. De Boeck. De Boeck. Tussen de leden van de groep X. Terug gaan naar een vroeger ontwikkelingsstadium Sexisme Sociaal aanzien Sociale cohesie Sociale differentiatie Sociale macht Sociale positie Sociale status Sociale stratificatie Sociale structuur X. de boeck de sikkel Plaats die iemand inneemt in een X. De Gedragswetenschappen 3 Het geloof in het eigen kunnen. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck. de De Boeck.

thesaurusz orgenwelzijn. De Man. Gedragswetenschappen 3 X. de sikkel X. De Man. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. De Boeck.Sociale uitsluiting het afzonderen of afgezonderd zijn van iemand of een groep mensen ten opzichte van anderen. De Man Gedragswetenschappen 4. Beslissen. Socialisatie die door de massamedia gebeurt. de X.. kan veroorzaakt worden door factoren als middelengebruik. L. De Man. De Boeck. De Man Gedragswetenschappen 4.m. De Man. L. De Boeck. Gedragswetenschappen De Boeck X. Ruimte of stuk leven dat als eigen bezit wordt ervaren. De Man. De Man Gedragswetenschappen 4. Persoonlijkheidstrekken Iemand die zichzelf beleeft als een wezen van het andere geslacht. Studiegebied Studierichting Temperament Territoriaal gedrag Territorialiteit Territorium X. door een billijke verdeling van de goederen en diensten. verminderde mobiliteit en/of werkloosheid http://www.de sikkel De Boeck X. De Man Gedragswetenschappe n 4..htm Sociale veld Somatotype Standaardiseren Regelt het inpassen van de leden van de samenleving o. De Man Gedragswetenschappe n 4. de X. L. De Man. De Boeck.de sikkel Tertiaire socialisatie Thanatos Traditioneel gezag Traits Transseksueel . L. Gedragswetenschappen De Boeck X. De Boeck. De Boeck. Men is ervan overtuigt dat de geest niet met het lichaam overeenkomt. De Boeck. waardoor zij buiten de maatschappij staan. De Boeck X.nl/sociale uitsluiting. dat je controleert. Gedragswetenschappen X. Beslissen. L. waarvoor je de verantwoordelijkheid aanvaardt en waarvan je wilt dat anderen het respecteren.de boeck. Beslissen. gewoonten juist zijn. De Man Gedragswetenschappe n 4. Doodsdrift Berust op het geloof dat de gevestigde waarden. L. L.. De Boeck X. Afbakenen van een gebied om het bezit ervan aan te duiden Neiging om iets wat men als zijn bezit beschouwt te verdedigen tegen indringers. de boeck de sikkel De Boeck X. De Man Gedragswetenschappe De Boeck X. De Man. lichaamstype Elke kandidaat krijgt dezelfde test op dezelfde manier aangeboden in gelijke omstandigheden Een groepering van opleidingen Samenhangend geheel van vakken binnen het secundair onderwijs Die gedragskenmerken die door een aangeboren reactiepatroon worden bepaald en voor de persoon vrijwel onveranderd blijven. ziekte. Beslissen. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck.

De Man.Typologie X. schenken aan een kind door de Kindermishandeling (. mentale handicaps tot gevolg niet-gepubliceerde cursus. De Boeck. Je wapent jezelf vooraf tegen een mogelijke gezichtsverlies. Verticale Een beweging van positie ofwel X. De Man. ouders of andere niet-gepubliceerde verantwoordelijken. zowel wat cursus.A. De Boeck. Gedragswetenschappen 3 Validiteit De Boeck X. infant syndroom met hersenbeschadiging en Kindermishandeling (. De Man. referentiegroep vergelijken maar waartoe we niet Gedragswetenschappen noodzakelijk behoren. G. Gedragswetenschappen 3 Verwaarlozing Het onvoldoende aandacht SUYS C.Ninove. 3 Kunnen kiezen de De Boeck. Een test is valide als hij meet wat hij beweert te meten. als van Whiplasch shaken Heel hard schudden van het kind SUYS C. sikkel Man. De mobiliteit naar boven ofwel naar beneden. de mogelijke klappen door sikkel mislukkingen toe te schrijven aan externe factoren. plaats. Een manier om personen te classificeren in functie van een beperkt aantal dimensies. Janssens zelfwaardegevoel beschermt tegen Psychologie deel 2. betreft de verzorging van K. de Vergelijkende Groepen waarmee we onze situatie X. Zelfhandicapping Strategie waarmee men het L.de L. De Man Gedragswetenschappe n 4.2009. L. . boeck. lichamelijke behoeften. L. plaats. Beslissen.