BEGRIPPENCAHIER Gedragswetenschappen

Begrip Definitie Bron

Acculturatie Activiteitsgraad Anomie Antropologie

Wanneer je al een cultuur hebt en je neemt een nieuwe cultuur over. De mate waarin de bevolking actief is op de arbeidsmarkt. Toestand waarin normen niet langer hun invloed van gedragregulering hebben. Bestudeert de lichamelijke en cultureel bepaalde aspecten van het menselijk gedrag. Eigen voorstellen meer aanvaardbaar maken, ten nadele van de tegenpartij. Zelfpijniging Gedragsverandering Type bezigheid waarmee men een inkomen wil verwerven. Een rangorde van beroepen naargelang het prestige, de status die ze bezitten Een gedetailleerde beschrijving van de taken van een beroepsbeoefenaar en een beknopte beschrijving van de competenties die hij daarvoor De familie van de vader en de

Argumenteren Automutilatie Beïnvloeding Beroep Beroepsprestiges chaal Beroepsprofiel

X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen Man De Boeck X., De Gedragswetenschappen 4, De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, SUYS C, Kindermishandeling (, De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen De Boeck X., De Man Gedragswetenschappen 4, Beslissen,de boeck, de X. De Boeck, L. De Man, Gedragswetenschappen 3

Bilateraal afstammingspatr oon Catharsis

Civiliseren

X. De Boeck, L. De Man, familieleden van de moeder van Gedragswetenschappen het kind behoren tot de familie van 3 het kind. Kunnen kiezen de De Boeck, sikkel Man, Genezingsproces door het X. boeck.de L. De bewustmaken van achterliggende Gedragswetenschappen onbewuste conflicten via bepaalde 3 psychotherapeutische technieken. Kunnen kiezen Het verfijnen van de zeden, van de de De Boeck, sikkel Man, X. boeck.de L. De goede manieren. Gedragswetenschappen 3

Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. L.de sikkel Conformeren Toegeven aan een bepaalde norm De Boeck X. Beslissen.. Conspicious Consumptie waarmee men tracht X. Conflictueel De sociale relaties tussen X. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. Sillamy. De Man. L. e ouders zo klein mogelijk te Gedragswetenschappen houden. Kunnen kiezen de boeck. Kunnen kiezen de De Boeck. De Man. De Man. De Man. L. boeck. L. X. Gedragswetenschappen 3 X. L. verzoeken.de sikkel X. Het Gedragswetenschappen imponeren door product-aankoop.de L. 3 Kunnen kiezen de De Boeck. niet-gepubliceerde Conditioneren Leerproces waarbij nieuw gedrag N.de boeck. Lexicon van wordt aangeleerd via reflexen de psychologie. de Consensueel De sociale relaties tussen X. sikkel Man. We ervaren een onprettig gevoel als we handelingen uitvoeren die in strijd zijn met onze attitude. boeck.de sikkel Collectieve huishoudens Competentie De Boeck X. gehad. De Man van anderen zonder dat de Gedragswetenschappen anderen daarom expliciet 4. De Man. De Man Gedragswetenschappen 4. De Boeck. sikkel Man. De verschillende individuen van Gedragswetenschappen sociale lagen gaan met 3 spanningen gepaard. verschillende individuen van Gedragswetenschappen sociale lagen gaan niet met 3 spanningen gepaard Kunnen kiezen de De Boeck. De Gedragswetenschappen Convergentietheo Zowel aanleg als milieu bepalen de 3 De Boeck. Beslissen.. De Boeck. De Man. uit te blinken. De Boeck. X. boeck. De Boeck. privation veilige relatie tot de moeder heeft Kindermishandeling (. De reële en individuele capaciteit om kennis. sikkel Man. Gedragswetenschappen 3 . gevangenissen …).de L. Constitutie Lichaamsbouw X. L.(kloostergemeenschappen. Huishoudens bestaande uit personen die noch een intieme noch een verwantschapsband hebben. Prisma Kennis: Ontwikkeling Conflicthypothes Om de kans op conflicten met zijn X. vermindert de adolescent 3 de communicatie met zijn ouders.Cognitieve consistentie Cognitieve dissonantie Overeenstemming tussen onze gedragingen en onze overtuigingen.de L. De Boeck. rie persoonlijkheidsontwikkeling. De consumption op te vallen. Als twee of meer cognities met elkaar in strijd zijn. vaardigheden en attitudes in het handelen aan te wenden.de boeck. de Complete Situatie waarin een kind nooit een SUYS C.

De Man. gedragingen afzweren. Humane Wetenschappen. De Boeck. L. Gaat ervan uit dat we gedragingen in een cultuur maar goed kunnen beoordelen als we ze bekijken vanuit de context waarin ze voorkomen. Gedragswetenschappen 3 X. De Boeck. Buyse. De Boeck. de sikkel V. De Boeck. L. De Man Gedragswetenschappen X. L.. gevoelig voor prikkeling Levensdrift Desocialisatie Deviant gedrag Discriminatie Economisch veld Emotiviteit Empirisme Endogamie Erogeen Eros De Boeck X. De Man. L. De Man. Een ongelijk gedrag tegenover een bepaalde groep en tegenover elk lid van die groep. Kindermishandeling (.2009. plaats. Gedragswetenschappen 3 . L. Gevoel van vervreemd te zijn van zijn eigen lichaam en / of geest.. gewoonten specifiek voor een bepaalde cultuur. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. De Man Gedragswetenschappen 4. opvattingen.A. De Man. De Boeck. L. De Boeck. normen.de boeck. De Gedragswetenschappen 3 De Boeck X. Gedrag dat de normatieve regels van een groep of maatschappij overtreedt. Het vervaardigen van goederen . De Man. waarden. normen. niet-gepubliceerde cursus. het aanbieden van diensten tegen een vergoeding. De Boeck. Beslissen. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. L. K. X. Gedragswetenschappen 4 Beslissen X. L. herinneringen. Gedragswetenschappen 3 X. Bepaalt dat de partner uit de eigen groep moet komen. X.Ninove. De Man.. De Boeck. Het niet tastbare en kunsthistorische dat de mens produceert en doorgeeft aan de huidige en volgende generatie. De Boeck. H. Gedragswetenschappen X. Beweert dat ons gedrag wordt gevormd door onze ervaringen binnen een cultuur. De Boeck. Gevoelens. De mate waarin een individu vatbaar is voor aandoeningen. Gedragswetenschappen 3 X. De Man. De Man. Gevoelige zone. Gedragswetenschappen 3 SUYS C. Situatie waarbij het kind na het verbreken van een reeds bestaande relatie met een moederfiguur. De Man.Van Wichelen. culturele uitingen Studie van de van mens en maatschappij. Eerder gesocialiseerde vindt. De Man. De Man Gedragswetenschappen 4. L. X. Man. L.Criminaliteit Cultureel veld Culturele identiteit Cultuurrelativism e Cultuurwetensch appen Depersonalisatie Deprivatie Afwijkend gedrag dat de wet overtreedt. L. De Boeck. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen De Boeck X. geen hernieuwde bindingsmogelijkheden waarden.

De Man. niet-gepubliceerde cursus. Beslissen. plaats.de sikkel Functionele differentiatie Gender Genderidentiteit Genderrol Het observeerbare gedrag dat volgens maatschappelijke normen mannelijk of vrouwelijk wordt genoemd.. de . De Boeck. niet-gepubliceerde cursus. http://mens-engezondheid. de sikkel Boeck. sociale en psychologische aspecten van het geslacht. De Boeck.. Gedragswetenschappen 3 SUYS C. L. Geslachtsidentiteit. Gedragswetenschappen 3 Macht waarin ondergeschikten zich De Boeck X. De Boeck. L. De Man Gedragswetenschappen 4. Bepaalt dat de partner buiten de eigen groep moet komen Leerproces waarbij men tijdelijk aan bepaalde activiteiten deelneemt of zich volgens bepaalde regels gedraagt overeenkomstig de verwachtingen Tot een akkoord komen waarmee alle partijen kunnen instemmen het kind heeft een significant lager gewicht dan verwacht mag worden en/of dat het kind significant minder in gewicht toeneemt. De Man Gedragswetenschappen 4. De Boeck. Exogamie Experimenteren Exploreren Failure to thrive syndroom Functie Samenhangend geheel van arbeidstaken dat los van de functiebekleder kan voortbestaan. De Boeck X. Het subjectieve gevoel tot één van de genders te behoren. Beslissen.nl/ki nderen/45481-failureto-thrive-wanneer-deDe Boeck X. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. De Man. L. De Boeck.de boeck. plaats. De Man. L. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. De Gedragswetenschappen 3 X. Gestalt Zinvol geheel Gevoelige periode Gezag Periode waarin het kenmerk gevoelig is om zich te ontwikkelen. 4. De leden van de groep nemen elk een gespecialiseerde functie op zich Engelse term voor geslacht. L. Gedragswetenschappen 3 SUYS C.de boeck. De Man onderwerpen omdat ze het als Gedragswetenschappen legitiem aanvaarden. X. Biologische.de sikkel De Boeck X. Geslachtsidentiteit.. Beslissen.infonu. De Man. De Man.de boeck. L. de X. X. De Man.. X. De Man Gedragswetenschappen 4.Etnocentrisme Opvatting dat gewoonten en waarden van de eigen groep beter zijn dan die van andere groepen. X. Generalized other Het bewustzijn dat wij hebben van de houdingen ten aanzien van de gehele gemeenschap tegenover ons mogelijk gedrag.

boeck. De Man tegenpartij Gedragswetenschappen 4. De Man. Boeck X. boeck. H.de sikkel De Boeck X. Bewegingen van posities binnen X. die duurzame en affectieve banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging verlenen. Buyse. X. sikkel Man.Van van menselijke activiteiten. De Boeck.Gezin g-factor Groepscohesie Groepsconformis me Hechting Hersocialisatie Een netwerk van al dan niet verwante personen. De maken op basis van onze ideeën Gedragswetenschappen over en onze betrokkenheid bij 3 groepen. 3 Kunnen kiezen . maar er 3 zelfs grotendeels mee Kunnen kiezen onverzoenbaar is. De Boeck. plaats.. L. Beslissen. gebaseerd op het telen van Gedragswetenschappen planten. De Man. L. Wetenschappen. L. Hechting. De Man. boeck.de boeck. levenswijze aan. nieteen kind en één of meer opvoeders gepubliceerde cursus.. Het resultaat van keuzes die we X. Aanpassen aan een groep Horizontale mobiliteit Horticulturele samenleving Humane wetenschappen Huwelijk Identiteit Intimideren Irriteren Intelligentie Intergenerationel e mobiliteit X. de Frustratie uiten tegenover de De Boeck X.. 4.. L. L. Gedragswetenschappen 3 Vroege vorm van landbouw X. De Boeck. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck. De Man. de De Boeck.de L. De Gedragswetenschappen de duurzame affectieve relatie tussen SUYS C. De Boeck.algemene General ability = de aanleg van een persoon De mate waarin leden van een groep zich tot elkaar aangetrokken voelen en er actief naar verlangen om in de groep te blijven. De Boeck. De Man De bekwaamheid zich aan te De passen aan nieuwe situaties en Gedragswetenschappen problemen. De Man. De Man.de L. Door een sociale groep aanvaarde Gedragswetenschappe X. X. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. L. 4. Humane vooral trachten te begrijpen. sikkel Man. die zich kunnen voordoen tussen Gedragswetenschappen twee of meer generaties. De Man voordeel te halen uit de Gedragswetenschappen onzekerheid van de tegenpartij. Wie ben ik? Kunnen kiezen Gedrag dat erop gericht is De Boeck X. die niet alleen Gedragswetenschappen verschilt van de vroegere. 3 Onderzoeken alles wat het resultaat is V. De Boeck. Men neemt een bepaalde X. De eenzelfde sociale laag. sikkel Man.de L. Veranderingen in beroepspositie X. regeling voor voortplanting en voor Gedragswetenschappen opvoeding van kinderen. 3 gewoonlijk gekenmerkt door een Kunnen kiezen sociaal ritueel. De Man Gedragswetenschappen 4. Zullen Wichelen. de De Boeck.

Regelt het opstellen van wetten en het afdwingen van rechtsregels opdat samenleven voor alle partijen mogelijk is zonder al te veel bedreiging. Kindermishandeling (. L. Geslachtsidentiteit. De Boeck. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. L. De Boeck. lang gelaat. X. De Man Gedragswetenschappen 4. De Boeck. X.de sikkel De Boeck X. L. De Man. smal van lichaamsbouw http://nl. De Boeck. scherpe neus.de sikkel SUYS C. L. Elke vorm van lichamelijke of emotionele geweldpleging die kinderen overkomt door toedoen of nalatigheid van de ouders. De Boeck. De Boeck. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck.org . Een gesloten systeem van sociale stratificatie dat geen enkele sociale mobiliteit toelaat.wikipedia. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen SUYS C. plaats.de boeck. L. niet-gepubliceerde cursus. De Man. Datgene wat wij van een persoon ervaren en hoe wij het benoemen. De Man.. De Boeck. Gedragswetenschappen 4 Beslissen X. de geestelijken door leken vervangen aanduiding voor een langwerpig lichaamstype: smal. laag opleidingsniveau …) Het principe waarbij goederen en diensten op de markt moeten geruild worden tegen geld. Hierbij wordt steeds één individuele persoon omschreven. L.Internalisering Interseksualisme Interesse Proces waarbij mensen zich regels eigen maken. L. De Man. iedere persoon heeft immers zijn eigen unieke karakter. Komt voor als iemand tijdens zijn beroepsloopbaan een hogere of lagere positie inneemt. maar als zelfgekozen richtlijnen voor het Het lichaam vertoont zowel vrouwelijke als mannelijke kenmerken. de X.org Intragenerationel e mobiliteit Juridisch veld Kansarmoede Kapitalisme Karakter Karakterologie Kastenstelsel Kindermishandeli ng Laïcisering Leptosoom onttrekken aan het beheer van de geestelijken.woorden. L. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. De Man. De Man. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen De Man. niet-gepubliceerde X. De Man. De Boeck. http://www. zodat ze na verloop van tijd niet langer worden beschouwd als voorschriften die van buitenaf komen. Blijvende tendens om aandacht te schenken aan en plezier te hebben in een activiteit of inhoud. Belangrijk is het winstprincipe. Beslissen. Ongelijke startpositie die mensen hebben tgv een cumulatie van risicofactoren (zoals werkloosheid.

Als mensen een positie in de samenleving opnemen op basis van hun capaciteiten en prestaties en niet op basis van geboorte en traditie. L. De Boeck. X. De Man. Lichaamsbouw gekenmerkt door een sterke ontwikkeling van de spieren. X. zoals de burgerrechten die het individu beschermen en de macht van de staat en de kerk beperken.org Het toebrengen van letsels aan het kind Datgene wat betrekking heeft op het lichaam en de uiting ervan Gebeurt in interacties tussen mensen en maatschappelijke instellingen waarbij bepaalde mensen alleen met de negatieve kant van de instellingen te zijn Vermogen van iemand om maken doelstellingen te verwezenlijken. De gehuwden wonen bij de familie van de vrouw Het feit dat de voordelen van het sociale beleid verhoudingsgewijs meer naar de hogere inkomensgroepen gaat dan naar de lagere sociale lagen Cultuurelementen die door imitatie van generatie tot generatie worden overgedragen. De Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen Man De Boeck X. boeck. sikkel Man.. X. Beslissen. De Boeck. de sikkel De Boeck X. De Gedragswetenschappen 3 Meme Meritocratie Mesomorf X. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck.wikipedia. De Gedragswetenschappen 4.de L. Liberalen streven naar een samenleving waarin burgers grote vrijheden genieten. boeck. De Boeck. zelfs tegen de wil van de andere in. De Man. De Gedragswetenschappen 3 .de boeck. Beslissen. L.Liberalisme Lichamelijke mishandeling Lichamelijkheid Maatschappelijke kwetsing Het liberalisme heeft als uitgangspunt de vrijheid van het individu. sikkel Man. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck.de boeck. niet-gepubliceerde Man. Macht Matriarchaat Matrilineair afstammingspatr oon Matrilokale residentie Mattheüseffect SUYS C. De Man. De Gedragswetenschappen 3 X. De Boeck. Ook streeft het liberalisme naar een vrije markt waarin de overheid zich http://nl. De Man. L. Een maatschappij waar vrouwen een overheersende rol hebben Enkel de familie van de moeder wordt familie van het kind. de sikkel Boeck. Kindermishandeling (. L. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. X.de L. L.. De Man Gedragswetenschappen 4. De broer van de moeder is vaak het gezinshoofd.

ondanks individuele ontwikkeling doorheen de tijd en in verschillende situaties en contexten. Kunnen kiezen Proces waarbij twee of meer partijen De Boeck X. De Man. een voorloper van het dorpsleven. De Man. vrijwillig akkoord dat door alle partijen Beslissen. waarmee we ons Gedragswetenschappen identificeren en waarvan we lid 3 willen worden. L. De Boeck. Kindermishandeling. De Man. een vaste Gehuwden kiezen woonplaats Negatieve referentiegroep Neolitische revolutie Neolokale residentie Normatieve referentiegroep Onderhandelen Organisatie Die groepen waaraan we onze normen ontlenen. Het bestaan van verschillende persoonlijkheden naast elkaar. Overprotectie Parentificatie Persoonlijke identiteit Pleeggezin SUYS C. De Boeck. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck. sikkel Man..de sikkel http://www. Daniëls. De Boeck. De Boeck. realiseren van bepaalde Gedragswetenschappe doelstellingen wordt opgericht. X. vreemd aan de minderjarige. de wordt aanvaard. niet-gepubliceerde X. De Man. De Man. X. sikkel Een groep die speciaal voor het T. Een fase in de geschiedenis waarin de eerste stappen gezet werden naar een vaster patroon van nederzettingen. L. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. Gedragswetenschappen 3 X. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. L. Wordt bepaald door de staat of de natie waartoe je behoort.be/Fam ilierecht/pleeggezin. X. Gedragswetenschappen 3 SUYS C. X. De Man. L. De Man. Groepen waarvan we de attitudes en eigenschappen willen vermijden. De Boeck.de boeck. L. boeck.elfri. L. als een situatie Het pleeggezin is dezelfde waarbij een gezin. De Boeck. Gedragswetenschappen 3 X. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. Elke vrouw of man mag slechts één partner hebben. De Man. het kind bij zich opvoedt. Wolters-Plantyn Overbescherming Het kind neemt de ouderrol over Bestaat erin dat men zichzelf. De Man elkaar door overleg trachten te Gedragswetenschappen beïnvloeden en zo te komen tot een 4. De Gedragswetenschappen 3 De Boeck.de L. SUYS C. zonder enig juridisch gezag. n 4. Kindermishandeling. Gaat uit van het feit dat menselijk gedrag bepaald wordt door genetische eigenschappen. De Boeck. aangeboren. L.ht m . L.Modeling Monogamie Multiple Personality Disorder Nationale identiteit Nativisme Een gedrag overnemen door het gedrag en de consequenties van het gedrag te observeren bij het model. Kindermishandeling (.

De Boeck. boeck. niet-gepubliceerde cursus. L. Beslissen. het aanvoeren van redelijk bewijsmateriaal voor theorieën of handelingen. De Boeck.mijnwoorden boek. Een vrouw heeft meerdere mannen Een vrouw of een man heeft meerdere partners Een man heeft meerdere vrouwen. aangeboren. dat voordien geheel berustte op overgeleverde Polyandrie Polygamie Polygynie Positieve referentiegroep Primaire socialisatie Projectie De Boeck X. Psychische mishandeling Psychische ontwikkeling Psychomotorisch e ontwikkeling Pyknisch Racisme SUYS C. want het betreffen eigen gevoelens. De Gedragswetenschappen X. sikkel Man. X. maatschappelijke. De Man. Gedragswetenschappen X. De Man. De Man Gedragswetenschappen X. De Boeck. Gedragswetenschappen 3 X. economische problemen kunnen aangepakt worden.de L. De verstandelijke en emotionele ontwikkeling De samenhang tussen de motorische (beweging) en de psychische (verstand + emotie) Kort en dik lichaamsbouw Mensen indelen op grond van overeenkomende. emotionele behoeften Wanneer de van het kind niet erkend worden. De gevoelens hebben niets met de persoon te maken. Kindermishandeling (.de L. plaats. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck.nl/ Rationalisatie . gedragingen die niet gebonden zijn aan een bepaalde rol of positie.de boeck. L.de sikkel SUYS C. De Boeck. de sikkel http://www. De Boeck. De Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. Er wordt ervan uitgegaan dat sommige rassen superieur zijn aan andere. boeck. L.Polemologie Politiek veld De wetenschap van oorlog Regelt de manier waarop belangen kunnen samengaan. De Man Gedragswetenschappen 4. L. De Man. Gedragswetenschappen 3 X.. iemand Bepaalde gevoelens die zelf heeft worden geprojecteerd op iemand anders. Het aanleren van de algemene gedragingen die eigen zijn aan een bepaalde cultuur. sikkel Man. X. De Man. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck. biologische eigenschappen. Persoonlijkheidsbeschri De Boeck X. Groepen waarvan men de attitudes en eigenschappen willen verwerven.. het invoeren van een wetenschappelijke of redelijke methode in een proces. De Man. Het kind groeit op in een vijandig klimaat. L.

L.de L. L. de boeck de sikkel Bevooroordeling en discriminatie De Boeck X. Het X. Terug gaan naar een vroeger ontwikkelingsstadium Sexisme Sociaal aanzien Sociale cohesie Sociale differentiatie Sociale macht Sociale positie Sociale status Sociale stratificatie Sociale structuur X.org/ Regressie Self-efficacy Een groep die een sterke invloed uitoefent op onze gevoelens.de sikkel . De Man. veld van sociale interacties Gedragswetenschappen 3 De waardering die men aan een X. De Boeck. De Man. heeft voor de wijze waarop iemand Gedragswetenschappen een gegeven positie als persoon 3 bekleedt. boeck. leden van een groep Gedragswetenschappen 3 Het vermogen van iemand om zijn De Boeck X. geordende relaties Gedragswetenschappen tussen onderdelen van een 3 samenlevingsverband.wikipedia. De Boeck. http://nl. positie geeft Gedragswetenschappen 3 Een bijzondere vorm van sociale X. L. De Boeck. Beslissen. L. n 4. Beslissen. de De mate van waardering die men X. L. De Man zelfvertrouwen om specifieke Gedragswetenschappe prestaties te kunnen leveren. De Boeck. De Man. sikkel Man. Tussen de leden van de groep X. Kunnen kiezen de De Boeck. Beslissen. De Man. De Boeck. De Man op basis van het geslacht van de Gedragswetenschappen persoon 4.. ongelijkheid waarbij er duidelijk Gedragswetenschappen van elkaar te onderscheiden 3 groepen van individuen bestaan Kunnen kiezen met geheel van betrekkelijk ongeveer dezelfde status. n 4. Het dient als een vergelijkingspunt. Gedragswetenschappe zelfs tegen de wil van anderen in. L. De duurzame. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de De Boeck. De Gedragswetenschappen 3 Het geloof in het eigen kunnen. Men tracht dus te bewijzen dat het gedrag `rationeel` en gerechtvaardigd is. boeck. kennis en gedrag. De Man. De Boeck. sikkel Man. de boeck de sikkel Plaats die iemand inneemt in een X.de L. Kunnen kiezen de boeck. de De Boeck.de L. De Man doelstellingen te verwezenlijken. De bestaat hechtheid Gedragswetenschappen 3 Er heersen verschillen tussen de X. boeck. het De Boeck X. X. sikkel Man. De Man.Rationalsering Referentiegroep Het verschijnsel treedt op als iemand onverwerkte gevoelens heeft en door verstandelijk en bewust redeneren tot een rechtvaardiging van zijn acties probeert te komen.de boeck.

dat je controleert.de boeck. L. De Man Gedragswetenschappen 4. lichaamstype Elke kandidaat krijgt dezelfde test op dezelfde manier aangeboden in gelijke omstandigheden Een groepering van opleidingen Samenhangend geheel van vakken binnen het secundair onderwijs Die gedragskenmerken die door een aangeboren reactiepatroon worden bepaald en voor de persoon vrijwel onveranderd blijven. waardoor zij buiten de maatschappij staan.nl/sociale uitsluiting. De Man. ziekte. de X. Ruimte of stuk leven dat als eigen bezit wordt ervaren. De Man. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. Men is ervan overtuigt dat de geest niet met het lichaam overeenkomt. Beslissen. De Man Gedragswetenschappen 4. Gedragswetenschappen De Boeck X.m. L. Studiegebied Studierichting Temperament Territoriaal gedrag Territorialiteit Territorium X. De Man. Beslissen. De Boeck.. Socialisatie die door de massamedia gebeurt. Beslissen. L. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen de boeck. De Man Gedragswetenschappe n 4. De Boeck X.de sikkel De Boeck X. verminderde mobiliteit en/of werkloosheid http://www. De Man.thesaurusz orgenwelzijn. De Boeck. De Boeck. De Man Gedragswetenschappe n 4. De Man Gedragswetenschappe De Boeck X. kan veroorzaakt worden door factoren als middelengebruik. door een billijke verdeling van de goederen en diensten. de boeck de sikkel De Boeck X. de sikkel X. de X.. De Man. Gedragswetenschappen 3 Kunnen kiezen X. Doodsdrift Berust op het geloof dat de gevestigde waarden. Beslissen. De Man. L. L. De Boeck. De Man Gedragswetenschappe n 4. L. L.. De Man Gedragswetenschappen 4. waarvoor je de verantwoordelijkheid aanvaardt en waarvan je wilt dat anderen het respecteren. gewoonten juist zijn. De Man.Sociale uitsluiting het afzonderen of afgezonderd zijn van iemand of een groep mensen ten opzichte van anderen. Persoonlijkheidstrekken Iemand die zichzelf beleeft als een wezen van het andere geslacht. De Boeck.htm Sociale veld Somatotype Standaardiseren Regelt het inpassen van de leden van de samenleving o. De Boeck.de sikkel Tertiaire socialisatie Thanatos Traditioneel gezag Traits Transseksueel . De Boeck. De Boeck X. Gedragswetenschappen 3 X. Afbakenen van een gebied om het bezit ervan aan te duiden Neiging om iets wat men als zijn bezit beschouwt te verdedigen tegen indringers. Gedragswetenschappen X. Gedragswetenschappen De Boeck X.

Een test is valide als hij meet wat hij beweert te meten. referentiegroep vergelijken maar waartoe we niet Gedragswetenschappen noodzakelijk behoren. Gedragswetenschappen 3 Verwaarlozing Het onvoldoende aandacht SUYS C. plaats.A. De mobiliteit naar boven ofwel naar beneden. mentale handicaps tot gevolg niet-gepubliceerde cursus.Ninove. Verticale Een beweging van positie ofwel X. sikkel Man. Beslissen. Janssens zelfwaardegevoel beschermt tegen Psychologie deel 2. Zelfhandicapping Strategie waarmee men het L. ouders of andere niet-gepubliceerde verantwoordelijken. de Vergelijkende Groepen waarmee we onze situatie X.de L. plaats. betreft de verzorging van K. De Man. Een manier om personen te classificeren in functie van een beperkt aantal dimensies. De Boeck. G.Typologie X. Gedragswetenschappen 3 Validiteit De Boeck X. lichamelijke behoeften. . De Boeck.2009. L. De Man. Je wapent jezelf vooraf tegen een mogelijke gezichtsverlies. infant syndroom met hersenbeschadiging en Kindermishandeling (. als van Whiplasch shaken Heel hard schudden van het kind SUYS C. 3 Kunnen kiezen de De Boeck. De Man Gedragswetenschappe n 4. schenken aan een kind door de Kindermishandeling (. L. zowel wat cursus. De Man. de mogelijke klappen door sikkel mislukkingen toe te schrijven aan externe factoren. boeck.