Vous êtes sur la page 1sur 15

Section A [20 marks] Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 60 minit

1. Rajah 1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan bendasing ke atas takat didih air suling

Keputusan ekperimen direkodkan dalam Jadual 1


Bahan Takat didih /0 C 100

Air suling Air suling + garam biasa

...............

(a) Berdasarkan eksperimen di atas, apakah bacaan termometer dalam Rajah I?

(1 markah)

(b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini? (i) Pembolehubah yang dimanipulasikan: . (ii) Pembolehubah yang bergerakbalas .. (c) Nyatakan satu hipotesis dalam eksperimen ini.
(1 markah) (1 markah) (1 markah)

(d) Air suling adalah air tulen. Nyatakan definisi secara operasi bagi air suling.
(1 markah)

..

2.
cahaya Matahari karbon dioksida

air

Rajah 2

gas X

Rajah 2 di atas menunjukkan proses yang terdapat dalam daun. (a) Namakan gas X.

(1 markah)

(b) Namakan proses dalam Rajah 2?

(1 markah)

(c) Namakan pigmen hijau dalam tumbuhan yang menyerap tenaga cahaya.

(1 markah)

(d) Apakah nama salur di dalam urat daun yang mengangkut air di dalam tumbuhan ?

(1 markah)

(e) Tuliskan satu persamaan perkataan untuk proses dalam Rajah 2.

(1 markah)

3. 40 orang pelajar 5 Anggerik telah ditimbang. Berat pelajar-pelajar direkodkan dalam kg seperti berikut.

(a) Gunakan data di atas untuk melengkapkan Jadual 1

Berat (kg) Bilanagn pelajar

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

JADUAL 1
(2 markah)

(b) Gunakan keputusan dalam Jadual 1 untul melukis graf palang yang menunjukkan bilangan pelajar melawan berat.

(2 markah)

(c) Berdasarkan graf di (b),nyatakan jenis variasi yang ditunjukkan oleh sifat berat pelajar.

(1 markah)

4. Rajah 3 menunjukkan peringkat peringkat pembahagian sel.

Rajah 3 (a) Susunkan peringkat peringkat pembahagian sel.

(b) (i) Apakah jenis pembahagian sel yang ditunjukkan dalam Rajah 2.

(1 markah)

(ii) Berikan satu alas an bagi jawapan anda di (b)(i)

(1 markah)

Bahagian B (30 markah)


Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

5. Dalam Rajah 4 menunjukkan beberapa organisma hidup di suatu padang rumput.

a) Organisma yang manakah bertindak sebagai (i) Pengeluar :..


(1 markah)

(ii) Pengguna pertama : . (iii)Pengguna kedua : ..

(1 markah)

(1 markah)

b) Berdasarkan Rajah 4,bina satu rantai makanan yang melengkapkan kotak-kotak berikut.

c) Nyatakan sumber utama tenaga di padang rumput.

(2 markah)

d) Ramalkan bilangan rusa dalam habitat itu jika harimau berhijrah ke tempat lain.

(1 markah)

6. Rajah 5 menunjukkan seorang pelajar duduk bersilang kaki di atas kerusi. Seorang rakan mengetuk secara perlahan di bawah tempurung lutut kakinya dengan sebatang penukul kecil.

Rajah 5 (a) Namakan jenis tindakan yang ditunjukkan.


(1 markah)

(b) Apakah yang dapat diperhatikan daripada aktiviti ini?

(1 markah)

(c) Label neuron P dan Q yang terlibat dalam tindakan ini.

(2 markah)

(d) Nyatakan satu contoh situasi yang akan menghasilkan jenis tindakan yang sama seperti Rajah 5.
.
(1 markah)

(e) Nyatakan satu kepentingan jenis tindakan ini.

(1 markah)

7.

Rajah 3 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji tahap pencemaran udara di Kawasan X, Kawasan Y,dan Kawasan Z. Piring petri diletakkan dari pukul 8.00 pagi sehingga 3.00 petang.

a) Kawasan manakah yang paling tercemar antara jam 8.00 pagi sehingga 3.00 petang?

(1 markah)

b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.


(i)

Pembolehubah dimanipulasi

(1 markah)

(ii)

Pembolehubah bergerakbalas

(1 markah)

(iii)

Pembolehubah dimalarkan
.
(1 markah)

c) Nyatakan definisi secara operasi bagi pencemaran udara.

(1 markah)

d) Lengkapkan jadual 2 dengan menulis X, Y, dan Z pada kawasan yang betul.

8.

Rajah 6 menunjukkan pembentukan anak kembar.

(a) Nyatakan jantina Q dan R dalam kotak yang disediakan dalam Rajah .

(2 markah)

(b) Apakah proses P ?


(1 markah)

(c) (i) Nyatakan jenis kembar yang ditunjukkan dalam Rajah .


(1 markah)

(ii) Berikan satu alasan bagi jawapan anda di (b)(i).

(1 markah)

(d) Apakah yang akan berlaku jika pembahagian zigot tidak lengkap?
(1 markah)

9. Rajah 7 menunjukkan suatu eksperimen untuk menguji kesan suhu ke atas pertumbuhan bakteria.

Selepas dua hari,keadaan campuran dalam setiap tabung uji diperhatikan. Jadual 4 menunjukkan keputusan eksperimen ini.

Jadual 4 Tabung Uji P Q R Suhu 5 0C 70 0C 37 0C Kekeruhan bubur nutrien Kurang keruh Kurang keruh Sangat keruh

(a) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.

(i) Pembolehubah dimanipulasi (ii) Pembolehubah bergerakbalas


(1 markah) (1 markah)

(iii) Pembolehubah dimalarkan


.
(1 markah)

(b) Berdasarkan jadual 4 (i) Apakah suhu yang paling sesuai untuk pertumbuhan bakteria? (ii) Nyatakan inferens yang dapat anda buat.

(1 markah) (1 markah)

(iii) Nyatakan hipotesis yang boleh dibuat daripada eksperimen ini.

(1 markah)

Bahagian C (20 markah)


Jawab Soalan 10 dan pilih antara Soalan 11 atau Soalan 12

10. Kaji pernyataan berikut: Faktor nutrien mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma

Anda dibekalkan: Agar-agar nutrient steril Agar-agar tanpa nutrient steril Kultur bakteria Bacillus subtilis Piring petri Radas-radas lain (nyatakan)

(1 markah)

(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. Huraikan satu eksperimen untuk mengkaji hipotesis anda di 10(a) berdasarkan kriteria berikut.
(i) Tujuan eksperimen
(1 markah) (2 markah) (1 markah) (4 markah)

(ii) Pengenalpastian pembolehubah (iii) Senarai radas dan bahan (iv) Prosedur dan bahan (v) Penjadualan data

(1 markah)

11. (a) (i) Apakah maksud mutasi? (ii) Terangkan bagaimana penyakit buta warna diwariskan daripada

(2 markah) (3 markah)

ibubapa kepada anaknya


(3 markah)

(b) Nyatakan TIGA faktor yang menyebabkan mutasi. (c) Terangkan satu kebaikan dan keburukan mutasi kepada organisma.
(2 markah)

12. (a) Nyatakan TIGA kelas makanan utama.


(b) Nyatakan DUA faktor yang mempengaruhi keperluan kalori individu dan jelaskan factor tersebut. (c) (i) Apakah maksud malnutrisi? (ii) Nyatakan PUNCA dan SYMPTOM / GEJALA bagi penyakit berikut

(1 markah)

(4 markah)

(1 markah)

Anoreksia
(4 markah)

Kegendutan

2 (a) (b) (c) (d)

Oksigen Menguraikan molekul air (H2O) kepada hidrogen dan oksigen Klorofil Xilem
cahaya

(e) Karbon dioksida + air


klorofil

glukosa + oksigen

Bahagian B (30 markah)

Rajah 1

Rajah 1 di atas menunjukkan satu simbol amaran bagi suatu bahan. (a) Apakah bahan yang diberi simbol amaran itu ? _________________________________________________________________________________ (b) Berikan penerangan ringkas bagi bahan yang anda nyatakan di (a). _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (c) Berikan dua contoh bahan yang diberi simbol amaran itu. _________________________________________________________________________________ (d) Bahan yang diberi simbol amaran itu boleh mengeluarkan sinaran yang merbahaya. Nyatakan sinaran-sinaran itu. _________________________________________________________________________________ 2 Radioisotop digunakan dalam pelbagai bidang dalam kehidupan harian kita. (a) Nyatakan satu kegunaan bahan radioaktif dalam bidang yang berikut. (i) Arkeologi : ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (ii) Pertanian : ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (iii) Perubatan : ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (iv) Perindustrian : ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ (b) Nyatakan dua cara pengendalian bahan radioaktif. (i) ______________________________________________________________________________ (ii) ______________________________________________________________________________

) Bahan radioaktif (b) Unsur tidak stabil yang mengalami pereputan nukleus untuk menjadi unsur stabil dengan mengeluarkan sinaran radioaktif (c) Uranium dan radium/polonium/torium/karbon-14/iodin-13/kobalt-60 (d) Sinar alfa, beta, dan gama 2 (a) (i) Untuk menentukan tarikh dan umur bahan-bahan purba yang ditemui (ii) Untuk memandulkan serangga perosak/Untuk mengesan kadar penyerapan baja oleh tumbuhan

(iii) (iv) (b) (i) (ii)

Untuk membunuh sel-sel kanser Untuk menyahcas cas-cas pada kain sintetik supaya kain tidak kedut Memakai pakaian perlindungan dengan perisai plumbum Mengalihkan atau memegang sumber bahan radioaktif dengan penyepit atau dengan alat kawalan jauh

Soalan Esei
2 (a) Terangkan apa yang berlaku semasa proses elektrolisis. (b) Siri kereaktifan logam dengan sebahagian daripada unsurnya diberi seperti di bawah. Kalium Natrium Kalsium Magnesium Aluminium Karbon Zink Ferum [5 markah]

Semakin kurang kereaktifan Antara logam-logam dalam siri ini, yang manakah diekstrak daripada bijihnya melalui kaedah (i) elektrolisis ? (ii) pemanasan dengan karbon ? Terangkan jawapan anda di (b)(i) dan (b)(ii). [5 markah]

2 (a) - Larutan elektrolit terurai kepada ion positif dan ion negatif - Anion/ion negatif bergerak ke arah anod - Kation/ion positif bergerak ke arah katod - Di anod, ion negatif melepaskan elektronnya kepada anod dan menjadi atom neutral - Di katod, ion positif menerima elektron daripada katod dan menjadi atom neutral (b) (i) Kalium, natrium, kalsium, magnesium, dan aluminium (ii) Zink dan ferum - Logam-logam di (b)(i) adalah lebih reaktif daripada karbon dan perlu diekstrakkan melalui proses elektrolisis - Logam-logam di (b)(ii) adalah kurang reaktif daripada karbon dan boleh diekstrakkan melalui pemanasan bijih logam dengan arang kok (murah)