Vous êtes sur la page 1sur 2

Tumacz przysigy jzyka rosyjskiego nie mniej popularny zawd ni nauczanie tego jzyka

Na przestrzeni ostatnich lat moemy obserwowa interesujce zjawisko- coraz wicej jzykw uznawanych do tej pory za niszowe i mao popularne, wraca do ask. Niewtpliwie jednym z nich jest jzyk rosyjski, ktry ze wzgldu na rol jak odegra w historii Polski przez dugi czas by dla wielu tylko przykrym wspomnieniem. Obecnie sytuacja diametralnie si zmienia, a rosyjski zaraz po angielskim i niemieckim jest jednym z najczciej nauczanych jzykw zarwno w szkoach, jak i na prywatnych kursach. Stale ronie te znaczenie ludzi takich jak tumacz przysigy jzyka rosyjskiego specjalizujcych si w zakresie przekadw z jzyka rosyjskiego na polski i z polskiego na rosyjski. Znajomo cyrylicy i biege posugiwanie si rosyjskim w mowie i pimie na pewno nie naley do najatwiejszych, co moe wyjania tak due zapotrzebowanie na usugi tumaczeniowe. Jeeli nie znamy jzyka rosyjskiego, albo te posugujemy si nim w stopniu nie wystarczajcym do wykonania prawidowego przekadu, warto skorzysta z pomocy jak oferuje nam coraz wicej firm i osb prywatnych. Wane jest to, aby umie odrni pasjonatw jzyka rosyjskiego bez wyksztacenia filologicznego, profesjonalnych tumaczy oraz specjalizujcych si w przekadach przysigych ekspertw takich jak tumacz przysigy jzyka rosyjskiego. Kada z wymienionych osb posiada inn wiedz i umiejtnoci, a tym samym gwarantuje inn jako tumacze. Osoby hobbystycznie zajmujce si przekadami z jzyka i na jzyk rosyjski raczej nie poradz sobie z tumaczeniem skomplikowanej dokumentacji technicznej czy prawnej, ale by moe sprawdz si w translacji prostych tekstw publikowanych w rosyjskich gazetach czy te utworw muzycznych. Powierzajc przekad takiej osobie trzeba bra pod uwag moliwo bdw i raczej nie warto nastawia si na profesjonalne rezultaty. Inaczej sprawa wyglda w przypadku tumaczy, ktrzy ukoczyli filologi rosyjsk i zajmuj si tumaczeniami zawodowo. Mimo e nie zagwarantuj nam przekadw takich jak tumacz przysigy jzyka rosyjskiego, to z pewnoci przy fachowym podejciu do pracy s w stanie tworzy tumaczenia speniajce wysokie standardy jakoci. Tutaj kluczem jest tematyka przekadu, bowiem zwyky tumacz zajmuje si innego rodzaju zleceniami ni tumacz przysigy. W kompetencji profesjonalnego tumacza jzyka rosyjskiego ley przekad praktycznie wszystkich dokumentw, ktre nie wymagaj uwierzytelnienia w postaci pieczci tumacza przysigego, a take realizacja rnego rodzaju tumacze ustnych. Dowiadczony tumacz poradzi sobie w nawet najbardziej zoonych przedsiwziciach o ile miesz si one w zasigu jego uprawnie i umiejtnoci. Jeeli potrzebujemy tumaczenia ksiki, prostej instrukcji obsugi czy te fachowca, ktry bdzie tumaczy na midzynarodowej konferencji, lepiej zgosi si do zwykego tumacza, zwaszcza jeeli nie mamy przeznaczonego na ten cel duego budetu. Za usugi takiego tumacza zapacimy zdecydowanie mniej w porwnaniu do tumacza przysigego, a jeeli jego kwalifikacje s adekwatne do powierzanego zlecenia, to po co przepaca? Inaczej bdzie w przypadku dokumentacji, ktra ze wzgldu na zawarte w niej informacje wymaga powiadczenia osoby zaufania publicznego, jak jest tumacz przysigy jzyka rosyjskiego. Takim przekadom bd podlega wszelkie dokumenty osobiste, kontrakty, umowy, akty prawne itp. Tumaczenie przysige jest konieczne take przy zaatwianiu wielu spraw urzdowych, zawieraniu maestw z cudzoziemcami, przy rozprawach sdowych i w

kadym innych sytuacjach regulowanych prawnie. Tumacz przysigy jzyka rosyjskiego posiada kwalifikacje, uprawniajce go do dziaa niedostpnych dla zwykego tumacza, czyli tworzenia tumacze przysigych, powiadczania przekadw wykonanych przez inne osoby, jak rwnie powiadczania odpisw dokumentw. Cena jak liczy sobie za swoj prac tumacz przysigy uzaleniona jest od jego pozycji zawodowej, wielkoci miasta w jakim wiadczy usugi, a take od tego czy realizuje zalecenie dla osb prywatnych czy te dla organw pastwowych. Niezalenie od tego jakiego rodzaju przekadu potrzebujemy, i z usug ktrego tumacza zdecydujemy si skorzysta, warto zada sobie trud sprawdzenia jego rzeczywistych kwalifikacji, tak aby unikn rozczarowania i przykrych konsekwencji. Nie warto te traktowa cennika usug tumacza jako wyznacznika jakoci jego pracy, bowiem jak pokazuje praktyka, cena nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w wiedzy, umiejtnociach i zaangaowaniu w prac. W artykule wykorzystano materiay strony: http://www.nsgroup.info/tlumaczenia-przysiegle/48-tlumacz-przysiegly-rosyjskiego