Vous êtes sur la page 1sur 152

Kabit by Bhai Gurdaas

<> siqgur pRswid ]

bwxI BweI gurdws Bly kI ]

sorTw:

Awid purK Awdys Enm sRI siqgur crn ] (1-1)

dohrw:

Gt Gt kw prvys eyk Anyk ibbyk sis ] (1-2) Enm sRI siqgur crn Awid purK Awdysu ] (1-3)

CMd:

eyk Anyk ibbyk sis Gt Gt kw prvys ] (1-4) Gt Gt kw prvys sys pih khq n AwvY ] (1-5)

sorTw:

nyq nyq kih nyq bydu bMdIjnu gwvY ] (1-6) Awid miD Aru Aqu huqy huq hY puin honm ] (1-7) Awid purK Awdys crn sRI siqgur Enm ]1] (1-8)

dohrw:

Aibgiq AlK AByv Agm Apwr AnMq gur ] (2-1) siqgur nwnk dyv pwrbRhm pUrn bRhm ] (2-2) Agm Apwr AnMq gur Aibgq AlK AByv ] (2-3)

CMd:

pwrbRhm pUrn bRhm siqgur nwnkdyv ] (2-4) siqgur nwnkdyv dyv dyvI sB iDAwvih ] (2-5)

sorTw:

nwd bwd ibsmwd rwg rwgin gun gwvih ] (2-6) suMn smwiD AgwiD swD sMgiq sprMpr ] (2-7) Aibgiq AlK AByv Agm Agimiq AprMpr ]2] (2-8)

dohrw:

jgmg joiq srUp prm joiq iml joiq mih ] (3-1) AdBuq Aqih anUp prm qqu qqih imilE ] (3-2) prm joiq imil joiq mih jgmg joiq srUp ] (3-3)

CMd:

prm qq qqih imilE AdBuq Aq hI AnUp ] (3-4) AdBuq Aiq hI AnUp rUp pwrs kY pwrs ] (3-5)

sorTw:

gur AMgd imil AMg sMg imil sMg auDwrs ] (3-6) Akl klw BrpUir sUqR giq Eiqpoiq mih ] (3-7) jgmg joiq srUp joiq imil joiq joiq mih ]3] (3-8)

dohrw:

AMimRq idRsit invws AMimRq bcn Anhd sbd ] (4-1) siqgur Amr pRgws imil AMimRq AMimRq Bey ] (4-2) AMimRq bcn Anhd sbd AMimRq idRsit invws ] (4-3)

CMd:

imil AMimRq AMimRq Bey siqgur Amr pRgws ] (4-4) siqgur Amr pRgws qws crnwmRq pwvY ] (4-5) kwm nwm inihkwm prmpd shj smwvY ] (4-6)

gurmuiK sMiD sugMD swD sMgiq inj Awsn ] (4-7) AMimRq idRsit invws AMimRq muK bcn pRgwsn ]4] (4-8)

sorTw:

bRhmwsn ibsRwm gur Bey gurmuiK sMiD imil ] (5-1)

dyhrw:

gurmuiK rmqw rwm rwm nwm gurmuiK Bey ] (5-2) gur Bey gurisK sMD imil bRhmwsn ibsRwm ] (5-3)

CMd:

rwm nwm gurmuiK Bey gurmuiK rmqw rwm ] (5-4) gurmuiK rmqw rwm nwm gurmuiK pRgtwieE ] (5-5)

sorTw:

sbd suriq guru igAwn iDAwn gur gurU khwieE ] (5-6) dIp joiq imil dIp joiq jgmg AMqir aur ] (5-7) gurmuiK rmqw rwm sMD gurmuiK imil Bey gur ]5] (5-8)

dohrw:

Awid AMiq ibsmwd Pl dRüm gur isK sMD giq ] (6-1) Awid prm prmwid AMq AnMq n jwinAY ] (6-2) Pl dRüm gurisK sMD giq Awid AMq ibsmwid ] (6-3)

CMd:

AMq AnMq n jwnIAY Awd prm prmwid ] (6-4) Awid prm prmwid nwd imil nwd sbd Duin ] (6-5)

sorTw:

sillih sill smwie nwd srqw swgr suin ] (6-6) nrpiq suq inRp hoq joiq gurmuiK gun gurjn ] (6-7) rwm nwm pRswid Bey guru qy gur Arjn ]6] (6-8)

dohrw:

pUrn bRhm ibbyk Awpw Awp pRgws huie ] (7-1) nwm doie pRB eyk gur goibMd bKwnIAY ] (7-2) Awpw Awp pRgws hoie pUrn bRhm ibbyk ] (7-3)

CMd:

gur goibMd bKwnIAY nwm doie pRB eyk ] (7-4) nwm doie pRB eyk tyk gurmuiK ThrweI ] (7-5)

sorTw:

Awid Bey gur nwm duqIAw goibMd bfweI ] (7-6) hir gur hirgoibMd rcn ric Qwip EQwpn ] (7-7) pUrn bRhm ibbyk pRgt huie Awpw Awpn ]7] (7-8)

dohrw:

ibsmwdih ibsmwd Ascrjih Ascrj giq ] (8-1) Awid purK prmwid AdBuq prmdBuq Bey ] (8-2) Ascrjih Ascrj giq ibsmwdih ibsmwd ] (8-3)

CMd:

AdBuq prmdBuq Bey Awid purK prmwid ] (8-4) Awid purK prmwid sÍwdrs gMD Agocr ] (8-5) idRsit drs Asprs suriq miq sbd mnocr ] (8-6) log byd giq igAwn lKy nhIN AlK AByvw ] (8-7) nyq nyq kir nmo nmo nm sis gurdyvw ]8] (8-8)

drsn dyKq hI suiD kI n suiD rhI (9-1)

buiD kI n buiD rhI miq mY n miq hY [ (9-2) suriq mY n suriq Aau iDAwn mY n iDAwnu rihE (9-3) igAwn mY n igAwn rihE giq mY n giq hY [ (9-4) DIrju ko DIrju grb ko grbu gieE (9-5) riq mY n riq rhI piq riq piq mY ] (9-6) AdBuq prmdBuq ibsmY ibsm (9-7) As@crjY Ascrj Aiq Aiq mY ]9] (9-8)

dsm sQwn ky smwin kaun Baun khE (10-1) gurmuiK pwvY su qau Anq n pwveI [ (10-2) aunmnI joiq ptMqr dIjY kaun joiq (10-3) dieAw kY idKwvY jwhI qwhI bin AwveI [ (10-4) Anhd nwd smsir nwd bwd kEn (10-5) sRIgur sunwvy jwih soeI ilv lwveI [ (10-6) inJr Apwr Dwr quil n AMimRq rs (10-7) AipE pIAwvY jwih qwhI mY smwveI ]10] (10-8)

gur isK sMiD imly bIs iekeIs eis (11-1) ieq qy aulMiG auq jwie ThrwveI [ (11-2) crm idRsit mUd pyKY idb idRsit kY (11-3) jgmg joiq EunmnI suD pwveI [ (11-4) suriq sMkocq hI bjr kpwt Koil (11-5) nwd bwd prY Anhq ilv lwveI [ (11-6) bcn ibsrjq Anrs rihq huie (11-7) inJr Apwr Dwr Aipe pIAwveI ]11] (11-8)

jau lau Anrs bs qau lau nhI pRym rsu (12-1) jau lau Anrs Awpw Awpu nhI dyKIAY [ (12-2) jau lau Awn igAwn qau lau nhI AiDAwqm igAwn (12-3) jau lau nwd bwd n Anwhd ibsyKIAY [ (12-4) jau lau AhMbuiD suiD hoie n AMqir giq (12-5) jau lau n lKwvY qau lau AlK n lyKIAY [ (12-6) siqrUp siqnwm siqgur igAwn iDAwn (12-7) eyk hI Anykmyk eyk eyk ByKIAY ]12] (12-8)

nwnw imstwn pwn bhu ibMjnwid sÍwd (13-1) sIcq srb rs rsnw khweI hY [ (13-2) idRsit drs Aru sbd suriq ilv (13-3) igAwn iDAwn ismrn Aimq bfweI hY [ (13-4) skl suriq Asprs Aau rwg nwd (13-5)

buiD bl bcn ibbyk tyk pweI hY [ (13-6) gurmiq siqnwm ismrq sPl huie (13-7) bolq mDur Duin suMn suKdweI hY ]13] (13-8)

pRymrs bis huie pqMg sMgm n jwnY (14-1) ibrh ibCoh mIn huie n mir jwny hY [ (14-2) drs iDAwn joiq mY n huie joqI srUp (14-3) crn ibmuK hoie pRwn Thrwny hY [ (14-4) imil ibCrq giq pRym n ibrh jwnI (14-5) mIn Aau pqMg moih dyKq ljwny hY [ (14-6) mwns jnm iDRgu DMin hY iqRgd join u (14-7) kpt snyh dyh nrk n mwny hY ]14] (14-8)

gurmuiK suKPl sÍwd ibsmwd Aiq (15-1) AkQ kQw ibnod khq n AwveI [ (15-2) gurmiK suKPl gMD prmdBuq (15-3) sIql koml prsq bin AwveI [ (15-4) gurmuiK suKPl mihmw AgwiD boD (15-5) gur isK sMD imil AlK lKwveI [ (15-6) gurmuiK suKPl AMig AMig kot soBw (15-7) mwieAw kY idKwvY so qo Anq n DwveI ]15] (15-8)

aulit pvn mn mIn kI cpl giq (16-1) siqgur prcy prmpd pwey hY [ (16-2) sUrsr soiK poiK somsr pUrn kY (16-3) bMDn dy imRqsr ApIAW ipAwey hY [ (16-4) Ajrih jwir mwir Amrih BRwiq Cwif (16-5) AsiQr kMD hMs Anq n Dwey hY [ (16-6) AwdY Awd nwdY nwd sllY sill imil (16-7) bRhmY bRhm imil shj smwey hY ]16] (16-8)

icrMkwl mwns jnm inrmol pwey (17-1) sPl jnm gur crn srn kY [ (17-2) locn Amol gur drs Amol dyKy (17-3) sRvn Amol gur bcn Drn kY [ (17-4) nwskw Amol crnwribMd bwsnw kY (17-5) rsnw Amol gurmMqR ismrn kY ] (17-6) hsn Amol gurdyv syv kY sPl (17-7) crn Amol prdCnw krn kY ]17] (17-8)

drs iDAwn idib idRsit pRgws BeI (18-1) krunw ktwC idib dyh prvwn hY [ (18-2) sbd suriq ilv bjr kpwt Kuly (18-3) pRym rs rsnw kY AMimRq inDwn hY [ (18-4) crn kml mkrMd bwsnw subws hsq (18-5) pUjw pRnwm sPl su igAwn hY [ (18-6) AMg AMg ibsm sRbMg mY smwie Bey (18-7) mn mnsw Qkq bRhm iDAwn hY ]18] (18-8)

gurmuiK suKPl Aiq Ascrj mY (19-1) hyrq ihrwny Awn iDAwn ibsrwny hY [ (19-2) gurmuiK suKPl gMD rs ibsm huie (19-3) Anrs bwsnw iblws n ihqwny hY [ (19-4) gurmuiK suKPl AdBuq AsQwn (19-5) imRq mMfl AsQl n luBwny hY [ (19-6) gurmuiK suKPl sMgiq imlwp dyK (19-7) Awn igAwn iDAwn sB inrs kir jwny hY ]19] (19-8)

gurmuiK suKPl dieAw kY idKwvY jwih (20-1) qwih Awn rUp rMg dyKy nwhI BwveI [ (20-2) gurmuiK suKPl mieAw kY cKwvY jwih (20-3) qwih Anrs nhIN rsnw ihqwvhI [ (20-4) gurmuiK suKPl Aghu ghwvY jwih (20-5) srb inDwn prsn kau n DwveI [ (20-6) gurmuiK suKPl AlK lKwvY jwih (20-7) AkQ kQw ibnod vwhI bin AwveI ]20] (20-8)

isD nwQ jogI jog iDAwn mY n Awn sky (21-1) byd pwT kir bRhmwidk n jwny hY [ (21-2) AiD@wqm igAwn kY n isv snkwid pwey (21-3) jg Bog mY n ieMdRwidk pihcwny hY [ (21-4) nam ismrn kY syKwidk n sMK jwnI (21-5) bRhmcrj nwrdwdk ihrwny hY [ (21-6) nwnw Avqwr kY Apwr ko n pwr pwieE (21-7) pUrn bRhm gurisK mn mwny hY ]21] (21-8)

gur aupdys irdY invws jwsu (22-1) iDAwn gur muriq kY pUrn bRhm hY [ (22-2) gurmuiK sbd suriq aunmwn igAwn (22-3) shj suBwie srbwqm kY sm hY ] (22-4)

haumY iqAwig iqAwgI ibsmwd ko bYrwgI Bey (22-5) mn Eunmnilv gMimqw AgMm hY [ (22-6) sUKm AsQUl mUl eyk hI Anyk myk (22-7) jIvn mukiq nmo nmo nmo nm hY ]22 ] (22-8)

drsn joiq n joqI srUp huie pqMg (23-1) sbd suriq imRg jugiq n jwnI hY [ (23-2) crn kml mkrMd n mDup giq (23-3) ibrh ibEg huie n mIn mirjwnYY hY [ (23-4) eyk eyk tyk n trq hY iqRgd join (23-5) cwqur cqr gun hoie n ihrwnY hY [ (23-6) pwhn kTor siqgur suK swgr mY (23-7) suin mm nwm jm nrk ljwnY hY ]23] (23-8)

gurmiq siq kir cMcl Acl Bey (24-1) mhw ml mUqR DwrI inrml kIny hY [ (24-2) gurmiq siq kir join kYo Ajoin Bey (24-3) kwl sY Akwl kY Amr pd dIny hY [ (24-4) gurmiq siq kir haumY Koie hoie ryn (24-5) iqRkutI iqRbynI pwir Awpw Awp cIny hY [ (24-6) gurmiq siq kir brn Abrn Bey (24-7) BY BRm invwir fwir inrBY ko lIny hY ]24] (24-8)

gurmiq siq kir ADm AswD swD (25-1) gurmiq siq kir jMq sMq nwm hY [ (25-2) gurmiq siq kir AibbykI huie ibbykI (25-3) gurmiq siq kir kwm inhkwm hY [ (25-4) gurmiq siq kir AigAwnI bRhmigAwnI (25-5) gurmiq siq kir shj ibsRwm hY [ (25-6) gurmiq siq kir jIvn mukiq Bey (25-7) gurmiq siq kir inhcl Dwm hY ]25] (25-8)

gurmiq siq kir bYr inrbYr Bey (26-1) pUrn bRhm gur srb mY jwny hY [ (26-2) gurmiq siq kir Byd inrByd Bey (26-3) duibDw ibiD inKyD Kyd ibnwsny hY[ (26-4) gurmiq siq kir bwies prmhMs (26-5) igAwn AMs bMs inrgMD gMD Twny hY [ (26-6) gurmiq siq kir krm Brm Koey (26-7) Awsw mYinrws huie ibsÍws aur Awny hY]26] (26-8)

gurmiq siq kir isMbl sPl Bey (27-1) gurmiq siq kir bWs mY sugMD hY [ (27-2) gurmiq siq kir kMcn Bey mnUr (27-3) gurmiq siq kir prKq AMD hY [ (27-4) gurmiq siq kir kwlkUt AMimRq huie (27-5) kwl mY Akwl Bey AsiQr kMD hY [ (27-6) gurmiq siq kir jIvnmukq Bey (27-7) mwieAw mY audws bws bMD inrbMD hY ]27] (27-8)

sbd suriq ilv gur isK sMD imly (28-1) sis Gir sUir pUr inj Gir Awey hY [ (28-2) Eulit pvn mn mIn iqRbYnI pRsMg (28-3) iqRkutI aulMiG suK swgr smwey hY [ (28-4) iqRgun AqIq cqurQ pd gMimqw kY (28-5) inJr Apwr Dwr AmIA cuAweY hY [ (28-6) ckeI ckor mor cwiqRk AnMdmeI (28-7) kdlI kml ibml jl Cwey hY ]28] (28-8)

sbd suriq ilv gurisK sMD imly (29-1) pMc prpMc imty pMc prDwny hY [ (29-2) BwgY BY Brm Byd kwl Aau krm Kyd (29-3) log byd aulMiG audoq gur igAwny hY [ (29-4) mwieAw Aau bRhm sm dsm duAwr pwir (29-5) Anhd runJun bwjq nIswny hY [ (29-6) aunmn mgn ggn jgmg joiq (29-7) inJr Apwr Dwr prm inDwny hY ]29] (29-8)

igRh mih igRhsqI huie pwieE n shj Gir (30-1) bin bnvws n audws fl pwieE hY [ (30-2) piV piV pMifq n AkQ kQw ibcwrI (30-3) isDwsn kY n inj Awsn idVwieE hY [ (30-4) jog iDAwn Dwrn kY nwQn dyKy n nwQ (30-5) jig Bog pUjw kY n Aghu ghwieE hY [ (30-6) dyvI dyv syvkY n AhMmyv tyv twrI (30-7) AlK AByv gurdyv smJwieE hY ]30] (30-8)

iqRgun AqIq cqurQ gun gMimqw kY (31-1) pMc qq aulMiG prm qqvwsI hY [ (31-2) Kt rs iqAwig pRym rs kau pRwpiq Bey (31-3)

pUr suir spq Anhd AiBAwsI hY [ (31-4) Ast isDWq Byd nwQn kY nwQ Bey (31-5) dsm sQl suK swgr iblwsI hY [ (31-6) aunmn mgn ggn huie inJr JrY (31-7) shj smwiD guru prcy audwsI hY ]31] (31-8)

duibDw invwir Abrn huie brn ibKY (32-1) pNwc prpMc n drs Adrs hY [ (32-2) prm pwrs gur pris pwrs Bey (32-3) kink Aink Dwqu Awpw Aprs hY [ (32-4) nvduAwr duAwr pwirbRmwsn isMGwsn mY (32-5) inJr Jrin rucq n Anrs hY [ (32-6) gur isK sMiD imly bIs iekeIs eIs (32-7) Anhd gd gd ABr Brs hY ]32] (32-8)

crn kml Bij kml pRgws Bey (33-1) drs drs smdrs idKwey hY [ (33-2) sbd suriq Anhd ilvlIn Bey (33-3) Enmn mgn ggn pur Cwey hY [ (33-4) pRymrs bis huie ibsm ibdyh Bey (33-5) Aiq Ascrj mo hyrq ihrwey hY [ (33-6) gurmuiK suKPl mihmw AgwiD boiD (33-7) AkQ kQw ibnod khq n Awey hY ]33] (33-8)

durmiq myit gurmiq ihrdY pRgwsI (34-1) Koey hY AigAwn jwny bRhm igAwn hY[ (34-2) drs iDAwn Awn iDAwn ibsmrn kY (34-3) sbd suriq moin bRq prvwny hY [ (34-4) pyRmrs risk huoie Anrs rhq huie (34-5) joqI mY joiq srUp sohM surqwny hY [ (34-6) gur isK sMD imly bIs iekeIs eIs (34-7) pUrn ibbyk tyk eyk hIXy Awny hY [34] (34-8)

rom rom koit bRihmWf ko invws jwsu (35-1) mwns Aaqwr Dwr drs idKAwey hY [ (35-2) jwky EAMkwr kY Akwr hY nwnw pRkwr (35-3) sRImuK sbd gur isKnu sunwey hY [ (35-4) jg Bog neIbyd jgq Bgq jwih (35-5) Asn bsn gurisKn lfwey hY [ (35-6) ingm syKwid kbq nyq nyq kir (35-7)

pUrm bRhm gurisKnu lKwey hY ]35] (35-8)

inrgun srgun kY AlK Aibgq giq (36-1) pUrn bRhm gur rUp pRgtwey hY [ (36-2) srgun sRI gur drs kY iDAwn rUp (36-3) Akul Akwl gurisKnu idKwey hY [ (36-4) inrgun sRI gur sbd Anhd Duin (36-5) sbdbyDI gur isKnu sunwey hY [ (36-6) crn kml mkrMd inhkwm Dwm (36-7) guruisK mDukr giq lptwey hY ]36] (36-8)

pUrn bRhm gur byl huie cMbylI giq (37-1) mUl swKw pqR kir ibibD ibQwr hY[ (37-2) gurisK puhp subws inj rUp qwmY (37-3) pRgt huie krq sMswr ko auDwr hY [ (37-4) iql imil bwsnw subws ko invws kir (37-5) Awpw Koie hoie hY Pulyl mhkwr hY [ (37-6) gurmuiK mwrg mY piqq punIq rIiq (37-7) sMswrI huie inrMkwrI praupkwr hY ]37] (37-8)

pUrn bRhm gur ibrK ibQwr Dwr (38-1) mulKMd swKw pqR Aink pRkwr hY [ (38-2) mYqw inj rUp gurisK Pl ko pRgws (38-3) bwsnw subws Aau sÍwd aupkwr hY [ (38-4) crn kml mkrMd rs risk huie (38-5) cwKy crnwNmRq sMswr ko auDwr hY [ (38-6) gurmuiK mwrg mhwqm AkQ kQw (38-7) nyq nyq nyq nmo nmo nmskwr hY ]38] (38-8)

brn brn bhu brn gobMs jYsy (39-1) eyko hI bdn duhy dUD jg jwnIAY [ (39-2) Aink pRkwr Pl PUl kY bnwspiq (39-3) eykY rUp Agin srb mY smwnIAY [ (39-4) cqur brn pwn cUnw Aau supwrI kwQw (39-5) Awpw Koie imlq AnUp rUp TwnIAY [ (39-6) logn mY logwcwr gurmuiK eykMkwr (39-7) sbd suriq aunmn aunmwnIAY ]39] (39-8)

sINcq sill bhu brn bnwspqI (40-1) cMdn subws eykY cMdn bKwnIeY [ (40-2)

prbq ibKY aqpq huie Ast Dwqu (40-3) pwrs pris eykY kMcn kY jwnIAY [ (40-4) ins AMDkwr qwrw mMfl cmqkwr (40-5) idn idnkr joiq eykY prvwnIAY [ (40-6) logn mY logwcwr gurmuiK eykMkwr (40-7) sbd suriq aunmn aunmwnIAY ]40] (40-8)

jYsy kulwbDU gurjn mY GUGit pt (41-1) ishjw sMjog smY AMqru n pRIA sY [ (41-2) jYsy min ACq kutMb hI sihq Aih (41-3) bMkq n sUDo ibl pYsq huie jIA sY [ (41-4) mwqw ipqw ACq n bolY suq binqw sY, (41-5) pwCy kY dY srbsu moh suq qRIA sY [ (41-6) logn mY logwcwr gurmuiK eykMkwr (41-7) sbd suriq aunmn mn hIA sY ]41] (41-8)

jog ibKY Bog Aru Bog ibKY jog jiq (42-1) gurmuiK pMQ jog Bog sY AqIq hY [ (42-2) igAwn ibKY iDAwn Aru iDAwn ibKY byDy igAwn (42-3) gurmiq giq igAwn iDAwn kY AjIq hY [ (42-4) pRym kY Bgiq Aru Bgiq kY pRym nym (42-5) AlK Bgiq pRym gurmuiK rIiq hY [ (42-6) inrgun srgun ibKY ibsm ibsÍws irdY (42-7) ibsm ibsÍws pwir pUrn pRqIiq hY ]42] (42-8)

ikMcq ktwC idib dyh idib idRsit huie (43-1) idib joiq ko iDAwnu idib idRstwq kY [ (43-2) sbd ibbyk tyk pRgt huie gurmiq (43-3) Anhd gMim aunmnI ko mqwq kY [ (43-4) igAwn iDAwn krnI kY aupjq pRym dsu (43-5) gurmuiK suK pRym nym inj kRwiq kY [ (43-6) crn kml dl sMpt mDup giq, (43-7) shj smwiD mD pwn pRwn SwNiq kY ]43] (43-8)

sUAw gih nilnI kau aulit ghwvY Awpu (44-1) hwQ sY Cfwey pr bIs AwveI [ (44-2) qYsy bwrMbwr tyir tyir khy pty pty (44-3) Awpny hI nwE sIiK Awp hI pVweI (44-4) rGubMsI rwm nwmu gwl jwmnI su BwK (44-5) sMgiq suBwv giq buiD pRgtwveI [ (44-6)

qYsy gurcrn srin swD sMg imly (44-7) Awpw Awpu cIin gurmuiK suK pwveI ]44] (44-8)

idRsit mY drs drs mY idRSit idRg (45-1) idRsit drs Adrs gur iDAwn hY [ (45-2) sbd mY suriq suriq mY sbd Duin (45-3) sbd suriq Agimiq gur igAwn hY [ (45-4) igAwn iDAwn krnI kY pRgtq pRym rsu (45-5) gurmiq giq pRym nym inrbwn hY [ (45-6) ipMf pRwn pRwnpiq bIs ko brqmwn (45-7) gurmuK suK iekeIs mo inDwn hY ]45] (45-8)

mn bc kRm huie iekqR CqRpiq Bey (46-1) shj isMGwsn kY Aib inhcl rwj hY [ (46-2) sq Aau sMqoK dieAw Drm ArQ myil, (46-3) pMc prvwn kIey gurmiq swj hY [ (46-4) skl pdwrQ Aau srb inDwn sBw (46-5) isv ngrI subws koit Cib Cwj hY [ (46-6) rwjnIiq rIiq pRIiq prjw kY suKY suK (46-7) pUrn mnorQ sPl sb kwj hY ]46] (46-8)

crn srin mn bc kRm huie iekqR (47-1) gMimqw iqRkwl iqRBvn suiD pweI hY [ (47-2) shj smwiD swiD Agm AgwiD kQw (47-3) AMqir idsMqr inrMqrI jqweI hY [ (47-4) KMf bRhmMf ipMf pRwn pRwnpiq giq (47-5) gur isK sMiD imly sohM ilvlweI hY [ (47-6) drpn drs Aau jMqR Din jMqRI ibiD (47-7) Eqpoiq sUqu eykY duibDw imtweI hY ]47] (47-8)

crn srin mn bc kRm huie iekqR qn (48-1) iqRBvn giq AlK lKweI hY[ (48-2) mn bc krm krm mn bcn kY (48-3) bcn krm mn aunmnI CweI hY [ (48-4) igAwnI iDAwnI krnI ijau gur mhUAw kmwid (48-5) inJr Apwr Dwr BwTI kY cuAweI hY [ (48-6) pyRmrs AMimRq inDwn pwn pUrn huie (48-7) gurmuiK sMiD imly shj smweI hY ]48] (48-8)

ibibiD ibrK blI Pl PUl swKw (49-1)

rcn cirqR icqR Aink pRkwr hY[ (49-2) brn brn Pl bhu ibiD sÍwdrs (49-3) brn brn PUl bwsnw ibQwr hY[ (49-4) brn brn mUl brn brn swKw (49-5) brn brn pq@ sugn Acwr hY[ (49-6) ibibiD bnwspiq AMqir Agin jYsy (49-7) skl sMswr ibKY eykY eykMkwr hY ]49] (49-8)

gur isK sMiD imly idRsit drs ilv (50-1) gurmuiK bRhm igAwn iDAwn ilv lweI hY[ (50-2) gur isK sMiD imly sbd suriq ilv (50-3) gurmuiK bRhm igAwn iDAwn suiD pweI hY[ (50-4) gur isK sMiD imly sÍwmI syvk huie (50-5) gurmuiK inhkwm krnI kmweI hY [ (50-6) gur isK sMiD imly krnI su igAwn iDAwn (50-7) gurmuiK pyRm nym shj smweI hY ]50] (50-8)

gurmuiK sMiD imly bRhm iDAwn ilv, (51-1) eykMkwr kY Awkwr Aink pRkwr hY [ (51-2) gurmuiK sMiD imly bRhm igAwn ilv (51-3) inrMkwr EAMkwr ibibiD ibQwr hY [ (51-4) gur isK sMiD imly sÍwmI syv syvk huie (51-5) bRhm ibbyk pRym Bgiq Acwr hY [ (51-6) gurmuiK sMD imly prmdBuq giq (51-7) nyq nyq nyq nmo nmo nmskwr hY ]51] (51-8)

gurmuiK mn bc krm iekqR Bey (52-1) AMg AMg ibsm sRbMg mY smwey hY [ (52-2) pyRmrs AMimRq inDwn pwn ky mdon (52-3) rsnw Qkq BeI kihq n Awey hY[ (52-4) jgmg pyRm joiq Aiq As@crj mY (52-5) locn ckq Bey hyrq ihrwey hY[ (52-6) rwg nwd bwd ibsmwd pyRm Duin suin (52-7) sRvn suriq iblY iblY iblwey hY]52] (52-8)

gurmuiK mn bc krm iekqR Bey (53-1) pUrn prmpd pyRm pRgtwey hY [ (53-2) locn mY idRsit drs rs gMD sMiD (53-3) sRvn sbd sRüiq gMD rs pwey hY [ (53-4) rsnw mY rs gMD sbd suriq myl (53-5)

nws bwsu rs sR uiq sbd lKwey hY [ (53-6) rom rom rsnw sRvn idRg nwsw koit (53-7) KMf bRhmMf ipMf pwRn mY jqwey hY [53] (53-8)

pUrn bRhm Awp Awpn hI Awip swij (54-1) Awpn ricE hY niau Awip hY ibcwir kY [ (54-2) Awid gur duqIAw goibMd khwieau (54-3) gurmuK rcnw Akwr EAuMkwr kY [ (54-4) gurmuiK nwd byd gurmuiK pwvY Byd , (54-5) gurmuiK lIlwDwrI Aink Aauqwr kY [ (54-6) gur goibMd AE goibMd gur eykmyk (54-7) Eiqpoiq sUqR giq AMbr aucwr kY ]54] (54-8)

jYsy bIj boie hoq ibrK ibQwr gur (55-1) pUrn bRhm inrMkwr eykMkwr hY [ (55-2) jYsy eyk ibrK sY hoq hY Anyk Pl (55-3) qYsy gur isK swD sMgiq Akwr hY [ (55-4) drs iDAwn gur sbd igAwn gur (55-5) inrgun srgun bRhm bIcwr hY [ (55-6) igAwn iDAwn bRhm sQwn swvDwn swD (55-7) sMgiq pRsMg pRym Bgiq auDwr hY ]55] (55-8)

Pl PUl mUl Pl mUl Pl Pl mUl (56-1) Awid prmwid Aru AMq kY AnMq hY [ (56-2) ipq suq suq ipq suq ipq ipq suq (56-3) auqpiq giq Aiq gUV mUl mMq hY [ (56-4) piQk bsyrw ko inbyrw ijau inkis bYT (56-5) ieq auq vwr pwr sirqw isDq hY [ (56-6) pUrn bRhm gur goibMd goibMd gur (56-7) Aibgq giq ismrq isK sMq hY ]56] (56-8)

gurmuiK pMQ ghy jmpuir pMQ myty (57-1) gurisK sMg pMc dUq sMg iqAwgy hY [ (57-2) crn srin gur krm Brm Koey (57-3) drs Akwl kwl kMtk BY Bwgy hY [ (57-4) gur aupdys vys bjR kpwt Kuly (57-5) sbd suriq mUrCq mn jwgy hY [ (57-6) ikMcq ktwC ikRpw srb inDwn pwey (57-7) jIvn mukiq gur igAwn ilv lwgy hY ]57] (57-8)

gurmuiK pMQ suK cwhq skl pMQ (58-1) skl drs gur drs ADIn hY [ (58-2) sur sursir gur crn srn cwhY (58-3) byd bRhmwidk sbd ilvlIn hY [ (58-4) srb igAin guru igAwn Avgwhn mY (58-5) srb inDwn gur ikRpw jl mIn hY [ (58-6) jogI jog jugiq mY BogI Bog Bugiq mY (58-7) gurmuiK injpd kul AkulIn hY ]58] (58-8)

aulit pvn mn mIn kI cpl giq (59-1) suKmnw sMgm kY bRhm sQwn hY [ (59-2) swgr sill gih ggn Gtw GmMf (59-3) aunmn mgn lgn gur igAwn hY [ (59-4) joiq mY joqI srUp dwmnI cmqkwr (59-5) grjq Anhd sbd nIswn hY [ (59-6) inJr Apwr Dwr brKw AMimRq jl (59-7) syvk skl Pl srb InDwn hY [59] (59-8)

logn mY logwcwr bydn mY byd ibcwr (60-1) log byd bIs iekeIs gur igAwn hY [ (60-2) jog mY n jog Bog mY n Kwn pwn (60-3) jog BogwqIq aunmn aunmwn hY [ (60-4) idRst drs iDAwn sbd suriq igAwn (60-5) igAwn iDAwn lK pRym prm inDwn hY [ (60-6) mn bc kRm sRm swDnwD@wqm kRm (60-7) gurmuK suK srboiqm inDwn hY ]60] (60-8)

sbd suriq ilv Dwvq brij rwKy (61-1) inhcl miq mn aunmn BIn hY [ (61-2) swgr lhir giq Awqm qrMg rMg (61-3) prmudBuq prmwrQ pRbIn hY [ (61-4) guraupdys inrmolk rqn Dn (61-5) prm inDwn gur igAwn ilvlIn hY [ (61-6) sbd suriq ilv gur isK sMiD imly (61-7) sohM hMso eykwmyk Awpw Awpu cIn hY ]61] (61-8)

sbd suriq Avgwhn ibml miq (62-1) sbd suriq gur igAwn ko pRgws hY [ (62-2) sbd suriq sm idRsit kY idib joiq (62-3) sbd suriq ilv AnBY AiBAws hY [ (62-4)

sbd suriq prmwrQ prmpd (62-5) sbd suriq suK shj invws hY [ (62-6) sbd suriq ilv pRymrs risk huie (62-7) sbd suriq ilv ibsm ibsÍws hY ]62] (62-8)

idRsit drs ilv gur isK sMiD imly (63-1) Gt Git kws jl AMqir iDAwn hY [ (63-2) sbd suriq ilv gur isK sMiD imly (63-3) jMqR Duin jMqRI aunmn aunmwn hY [ (63-4) gurmuiK mn bc krm iekqR Bey (63-5) qn iqRBvn giq gMimqw igAwn hY [ (63-6) eyk Aau Anyk myk bRhm ibbyk tyk (63-7) sRoq srqw smuMdR Awqm smwn hY ]63] (63-8)

gurmuiK mn bc krm iekqR Bey (64-1) prmdBuq giq AlK lKwey hY [ (64-2) AMqr iDAwn idb joq ko audoqu BieE (64-3) iqRBvn rUp Gt AMqir idKwey hY [ (64-4) prm inDwn gur igAwn ko pRgwsu BieE (64-5) gMimqw iqRkwl giq jqn jqwey hY [ (64-6) Awqm qrMg pRymrs mD pwn mq (64-7) AkQ kQw ibnod hyrq ihrwey hY ]64] (64-8)

ibnu rs rsnw bkq jI bhuq bwqY (65-1) pRymrs bis Bey moinbRq lIn hY [ (65-2) pRymrs AMimRq inDwn pwn kY mdon (65-3) AMqr iDAwn idRg duqIAw n cIn hY [ (65-4) pRym nym shj smwiD Anhd ilv (65-5) duqIAw sbd sRvnMqir n kIn hY [ (65-6) ibsm ibdyh jg jIvn mukiq Bey (65-7) iqRBvn Aau iqRkwl gMimqw pRbIn hY ]65] (65-8)

skl sugMDqw imlq Argjw hoq (66-1) koyit Argjw imil ibsm subws kY[ (66-2) skl AnUp rUp kml ibKY smwq (66-3) hyrq ihrwq koit kmlw pRgws kY [ (66-4) srb inDwn imil prm inDwn Bey (66-5) koitk inDwn huie cikq iblws kY [ (66-6) crn kml gur mihmw AgwiD boiD (66-7) gurisK mDukr AnBY AiBAws kY ]66] (66-8)

rqn pwrK imil rqn prIKw hoq (67-1) gurmuiK hwt swt rqn ibauhwr hY [ (67-2) mwnk hIrw Amol min mkqwhl kY (67-3) gwhk cwhk lwB lBiq Apwr hY [ (67-4) sbd suriq Avgwhn ibswhn kY (67-5) prm inDwn pRym nym gurduAwr hY [ (67-6) gurisK sMiD imil sMgm smwgm kY (67-7) mwieAw mY audws Bv qrq sMswr hY ]67] (67-8)

crn kml mkrMd rs luiBq huie (68-1) inj Gr shj smwiD ilv lwgI hY [ (68-2) crn kml mkrMd rs luiBq huie (68-3) gurmiq irdY jgmg joiq jwgI hY [ (68-4) crn kml mkrMd rs luiBq huie (68-5) AMimRq inDwn pwn durmiq BwgI hY [ (68-6) crn kml mkrMd rs luiBq huie (68-7) mwieAw mY audws bws ibrlo bYrwgI hY ]68] (68-8)

jYsy nwau bUfq sY joeI inksY soeI Blo (69-1) bUif gey pwCy pCqwieE rih jwq hY [ (69-2) jYsy Gr lwgy Awig joeI BcY soeI Blo (69-3) jir buJy pwCy kCu bsu n bswq hY [ (69-4) jYsy cor lwgy jwgy joeI rhY soeI Blo (69-5) soie gey rIqo Gr dyKY auiT pwRq hY [ (69-6) qYsy AMq kwl gur crn srin AwvY (69-7) pwvY moK pdvI nwqr ibllwq hY ]69] (69-8)

AMq kwl eyk GrI ingRh kY sqI hoie (70-1) DMin DMin khq hY skl sMswr jI [ (70-2) AMq kwl eyk GrI ingRh kY joDw jUJY (70-3) ieq auq jq kq hoq jY jY kwr jI [ (70-4) AMq kwl eyk GrI ingRh kY coru mrY (70-5) PwsI kY sUrI cFwey jg mY iDkwr jI [ (70-6) qYsy durmiq gurmiq kY AswD swD (70-7) sMgiq suBwv giq mwns Aauqwr jI ]70] (70-8)

Awid kY Anwid Ar AMiq kY AnMq Aiq (71-1) pwr kY Apwr n AQwh Qwh pweI hY [ (71-2) imiq kY Aimiq Ar sMK@ kY AsMK puin (71-3)

lyK kY AlyK nhI qOl kY qOlweI hY [ (71-4) ArD aurD prjMq kY Apwr jMq (71-5) Agm Agocr n mol kY mulweI hY [ (71-6) prmdBuq As@crj ibsm Aiq (71-7) Aibgiq giq siqgur kI bfweI hY ]71] (71-8)

crn srin gur qIrQ purb koit (72-1) dyvI dyv syv gur crin srn hY [ (72-2) crn srin gur kwmnw sklPl (72-3) iriD isiD iniD Avqwr Amrn hY [ (72-4) crn srin gur nwm inhkwm Dwm (72-5) Bgiq jugiq kir qwrn qrn hY [ (72-6) crn srin gur mihmw AgwiD boD (72-7) hrn Brn giq kwrn krn hY ]72] (72-8)

gurisK eykmyk rom mihmw AnMq (73-1) Agm Apwr gur mihmw inDwn hY [ (73-2) gurisK eykmyk bol ko n qol mol (73-3) sRIgur sbd Agimiq igAwn iDAwn hY [ (73-4) gurisK eykmyk idRsit idRsit qwrY (73-5) sRIgur ktwC ikRpw ko n prmwn hY [ (73-6) gurisK eykmyk pl sMg rMg rs (73-7) Aibgiq giq siqgurinrbwn hY ]73] (73-8)

brn brn bhu brn Gtw GmMf (74-1) bsuDw ibrwjmwn brKw AnMd kY [ (74-2) brn brn huie pRPuilq bnwspqI (74-3) brn brn Pl PUl mUlkMd kY [ (74-4) brn brn Kg ibibD BwKw pRgws (74-5) kusm sugMD paun gaun sIq mMd kY [ (74-6) rvn gvn jl Qn iqRn soBw iniD (74-7) sPl huie crn kml mkrMd kY ]74] (74-8)

cItI kY audr ibKY hsqI smwie kYsy (75-1) Aqul phwr Bwr iBRMgIn auTwveI [ (75-2) mwCr kY fMg n mrq hY bisq nwgu (75-3) mkrI n cIqY jIqY sir n pUjwveI [ (75-4) qmcr aufq n phUcY Awkws bws (75-5) mUsw qau n pYrq smuMdR pwr pwveI [ (75-6) qYsy ipRA pRym nym Agm AgwiD boiD (75-7)

gurmuiK swgr ijau bUMd huie smwveI ]75] (75-8)

sbd suriq Avgwhn kY swD sMig (76-1) Awqm qrMg gMg swgr lhirhY [ (76-2) Agm AQwih Awih Apr Apwr Aiq (76-3) rqn pRgws iniD pUrn ghir hY [ (76-4) hMs mrjIvw gun gwhk cwhk sMq (76-5) ins idn Gitkw mhUrq phrhY [ (76-6) sÍWq bUMd brKw ijau gvn Gtw GmMf (76-7) hoq mukqwhl Aau nr nrhr hY ]76] (76-8)

sbd suriq ilv joq ko audoq BieE (77-1) iqRBvn Aau iqRkwl AMqir idKwey hY [ (77-2) sbd suriq ilv gurmiq ko pRgws (77-3) AkQ kQw ibnod AlK lKwey hY [ (77-4) sbd suriq ilv inJr Apwr Dwr (77-5) pRymrs risk huie ApIAw pIAwey hY [ (77-6) sbd suriq ilv sohM soh Ajpw jwp (77-7) shj smwiD suK smey hY ]77] (77-8)

AwiD kY ibAwiD kY aupwiD kY iqRdoK huqy (78-1) gurisK swD gur bYd pY lY Awey hY [ (78-2) AMimq ktwC pyK jnm mrn myty (78-3) jon jm BY invwry ABY pd pwey hY [ (78-4) crn kml mkrMd rj lypn kY (78-5) dIiKAw sIiKAw sMjm kY AauKd Kvwey hY [ (78-6) krm Brm Koey Dwvq brij rwKy (78-7) inhcl miq suK shj smwey hY [78] (78-8)

boihiQ pRvys Bey inrBY huie pwrgwmI (79-1) boihQ smIp bUif mrq ABwgy hY [ (79-2) cMdn smIp dR ugMD so sugMD hoih (79-3) durMqr qr mwruq n lwgy hY [ (79-4) ishjw sMjog Bog nwir grhwir hoq (79-5) purK ibdyis kuldIpk n jwgy hY [ (79-6) sRI gurU ikRpw inDwn ismrn igAwn iDAwn (79-7) gurmuK suKPl pl Anurwgy hY [79] (79-8)

crn kml ky mhwqm AgwiD boiD (80-1) Aiq Ascrj mY nmo nmo nm hY [ (80-2)

koml komlqw Aau sIql sIqlqw kY (80-3) bwsnw subwsu qwsu duqIAw n sm hY [ (80-4) shj smwiD injAwsn isMGwsn (80-5) sÍwd ibsmwd rs gMimq Agm hY [ (80-6) rUp kY AnUp rUp mn mnsw bkq (80-7) AkQ kQw ibnod ibsmY ibsm hY ]80] (80-8)

siqgur drsn sbd AgwiD boD (81-1) Aibgiq giq nyq nyq nmo nmohY [ (81-2) drs iDAwn Aru sbd igAwn ilv (81-3) gupq pRgt Tt pUrn bRhm hY [ (81-4) inrgun srgun kusmwvlI sugMiD (81-5) eyk Aau Anyk rUp gimqw Agm hY [ (81-6) prmdBuq AcrjY As@crjmY (81-7) AkQ kQw AlK ibsmy ibsm hY ]81] (81-8)

siqgur drs iDAwn igAwn AMjm kY (82-1) imqR sqRqw invwrI pUrn bRhm hY [ (82-2) gur aupdys prvys Awid kau Awdys (82-3) ausqiq inMdw myit gMimqw Agm hY [ (82-4) crn srin ghy Dwvq brij rwKy (82-5) Awsw mnsw Qkq sPl jnm hY [ (82-6) swDu sMig pRym nym jIvnmukiq giq (82-7) kwm inhkwm inhkrm krm hY ]82] (82-8)

siqgur dyv syv AlK AByv giq (83-1) swvDwn swD sMg ismrn mwqR kY [ (83-2) piqq punIq rIiq pwrs krY mnUr (83-3) bWsu mY subws dY kupwqRih supwqR kY [ (83-4) piqq punIq kir pwvn pivqR kIny (83-5) pwrs mnUr bWs bwsY dR um jwqR kY [ (83-6) sirqw smuMdR swD sMig iqRKwvq jIA (83-7) ikRpwjl dIjY moih kMT Cyd cwqRky ]83] (83-8)

bIsky brqmwn Bey n subwsu bWsu (84-1) hym n Bey mnUr log byd igAwn hY [ (84-2) gurmuiK pMQ iekeIs ko brqmwn (84-3) cMdn subwsu bWs bwsY dR um Awn hY [ (84-4) kMcn mnUr hoie pwrs prs Byit (84-5) pwrs mnUr krY Aaur Taur mwn hY [ (84-6)

gurisK swD sMg piqq punIiq rIiq, (84-7) gurisK sMD imly gurisK jwin hY ]84] (84-8)

crn srin gur BeI inhcl miq (85-1) mn aunmn ilv shj smwey hY [ (85-2) idRsit drs Aru sbd suriq imil (85-3) prmdBuq pRym nym aupjwey hY [ (85-4) gurisK swDsMg rMg huie qMbol rs (85-5) pwrs pris Dwqu kMcn idKwey hY [ (85-6) cMdn sugMD sMD bwsnw subws qws (85-7) AkQ kQw ibnod khq n Awey hY [85] (85-8)

pRymrs AMimRq inDwn pwn pUrn huie (86-1) AkQ kQw ibnod n Awey hY [ (86-2) igAwn iDAwn isAwn ismrn ibsmrn kY (86-3) ibsm ibdyh ibsmwd ibsmwey hY [ (86-4) Awid prmwid Aru AMq kY AnMq Bey (86-5) Qwh kY AQwh n Apwr pwr pwey hY [ (86-6) gur isK sMiD imly bIs iekeIs eIs (86-7) sohM soeI dIpk sY dIpk jgwie hY ]86] (86-8)

siqgur crn srin cil jwey isK (87-1) qw crn srin jgqu cil AwveI [ (87-2) siqgur AwigAw siq siq kir mwnY isK (87-3) AwigAw qwih skl sMswrih ihqwveI [ (87-4) siqgur syvw Bwie pRwn pUjw krY isK (87-5) srb inDwn AgRBwig ilv lwveI [ (87-6) siqgur sIiKAw dIiKAw ihrdy pRvys jwih (87-7) qwkI sIK sunq prmpd pwveI [87] (87-8)

gurisK swDsMg rMg mY rMgIly Bey (88-1) bwrnI ibgMD gMg sMg imil gMg hY [ (88-2) sursurI sMgm huie pRbl pRvwh ilv (88-3) swgr AQwh siqgur sMg sMig hY [ (88-4) crn kml mkrMd inhcl icq (88-5) drsn soBw iniD lhir qrMg hY [ (88-6) Anhdsbd kY srib inDwn dwn (88-7) igAwn AMs hMs giq sumiq sRbMg hY ]88] (88-8)

gurmuiK mwrg huie duibDw Brm Koey (89-1)

crn srin ghy inj Gir Awey hY [ (89-2) drs dris idib idRsit pRgws BeI (89-3) AMimRq ktwC kY Amrpd pwey hY [ (89-4) sbd suriq Anhd inJr Jrn (89-5) ismrn mMqR ilv aunmn Cwey hY [ (89-6) mn bc kRm huie iekqR gurmuK suK (89-7) pRym nym ibsm ibsÍws aupjwey hY ]89] (89-8)

gurmuiK Awpw Koie jIvnmukiq giq (90-1) ibsm ibdyh gyh smq suBwau hY [ (90-2) jnm mrn sm nrk surg Aru (90-3) pMun pwp sMpiq ibpiq icMqw cwau hY [ (90-4) bn gRh jog Bog log byd igAwn iDAwn (90-5) suK duK sogwnMd imqR sqR qwau hY [ (90-6) lost kink ibKu AMimRq Agn jl (90-7) shj smwiD aunmn Anurwau hY ]90] (90-8)

sPl jnm gurmuiK huie jnm jIiqE (91-1) crn sPl gur mwrg rvn kY [ (91-2) locn sPl gur drsw vlokn kY (91-3) msqk sPl rj pd gvn kY [ (91-4) hsq sPl nm sqgur bwxI ilKy (91-5) suriq sPl gur sbd sRvn kY [ (91-6) sMgiq sPl gurisK swD sMgm kY (91-7) pRym nym gMimqw iqRkwl iqRBvn kY ]91] (91-8)

crn kml mkrMd rs luiBq huie (92-1) shj smwiD suK sMpt smwny hY [ (92-2) BYjl BieAwnk lhir n ibAwip skY (92-3) duibDw invwir eyk tyk Thrwny hY [ (92-4) idRsit sbd suriq brij ibsrjq (92-5) pRym nym ibsm ibsÍws aur Awny hY [ (92-6) jIvnmukiq jgjIvn jIvn mUl (92-7) Awpw Koie hoie AprMpr prwnY hY ]92] (92-8)

sirqw srovr sill iml eyk Bey (93-1) eyk mY Anyk hoq kYsy inrvwro jI [ (93-2) pwn cUnw kwQw supwrI Kwey surMg Bey (93-3) bhuir n cqur brn ibsQwro jI [ (93-4) pwrs priq hoq kink Aink Dwq (93-5)

kink mY Aink n hoq goqwcwro jI [ (93-6) cMdn subwsu kY subwsnw bnwspqI (93-7) Bgq jgq piq ibsm bIcwro jI ]93] (93-8)

cqur brn imil surMg qMbyl rs (94-1) gurisK swDsMg rMg mY rMgIly hY [ (94-2) KWf iGRq cUn jl imly ibMjnwid sÍwd (94-3) pRymrs AMimRq mY risk rsIly hY [ (94-4) skl sugMD snbMD Argjw hoie (94-5) sbd suriq ilv bwsnw bsIly hY [ (94-6) pwrs pris jYsy kink Aink Dwqu (94-7) idib dyh mn aunmn aunmIly hY ]94] (94-8)

pvn gvn jYsy gufIAw aufq rhY (95-1) pvn rhq gufI auif n skq hY [ (95-2) forI kI mroir jYsy ltUAw iPrq rhY (95-3) qwau hwau imtY igir prY huie Qkq hY [ (95-4) kMcn AsuD ijau kuTwrI Thrwq nhI (95-5) suD Bey inhcl Cib kY Ckq hY [ (95-6) durmiq duibDw BRmq cqur kuMt (95-7) gurmiq eyk tyk moin n bkq hY ]95] (95-8)

pRymrs AMimRq inDwn pwn pUrn hoie (96-1) prmdBuq giq Awqm qrMg hY [ (96-2) ieq qy idRsit suriq sbd ibsrjq (96-3) auq qy ibsm As@crj pRsMg hY [ (96-4) dyKY su idKwvY kYsy sunY su sunwvY kYsy (96-5) cwKy so bqwvy kYsy rwg rs rMg hY [ (96-6) AkQ kQw ibnod AMg AMg Qkq huie (96-7) hyrq ihrwnI bUMd swgr sRbMg hY ]96] (96-8)

swDsMg gMg imil sRIgur swgr imly (97-1) igAwn iDAwn prm inDwn ilv lIn hY [ (97-2) crn kml mkrMd mDukr giq (97-3) cMdRmw ckor gur iDAwn rs BIn hY [ (97-4) sbd suriq mukqwhl Ahwr hMs (97-5) pRym prmwrQ ibml jl mIn hY [ (97-6) AMimq ktwC Amrwpd ikRpw ikRpwl R (97-7) kmlw klpqr kwmDynwDIn hY ]97] (97-8)

eyk bRhmWf ky ibQwr kI Apwr kQw (98-1) koit bRhmWf ko nwieku kYsy jwnIAY [ (98-2) Git Git AMqir Aau srb inrMqir hY (98-3) sUKm sQUl mUl kYsy pihcwnIAY [ (98-4) inrgun AidRst isRsit mY nwnw pRkwr (98-5) AlK liKE n jwie kYsy auir AwnIAY [ (98-6) siqrUp siqnwm siqgur igAwn iDAwn (98-7) pUrn bRhm srbwqm kY mwnIAY ]98] (98-8)

pUrn bRhm gur pUrn srbmeI (99-1) pUrn ikRpw kY prpUrn kY jwnIAY [ (99-2) drs iDAwn ilv eyk Aau Anyk myk (99-3) sbd ibbyk tyk eykY aur AwnIAY [ (99-4) idRsit drs Aru sbd suriq imil (99-5) pyKqw bkqw soRqw eykY pihcwnIAY [ (99-6) sUKm sQUl mUl gupq pRgt Tt (99-7) ntvt ismrn mMqR mnu mwnIAY ]99] (99-8)

nhIN ddswr ipq ipqwmw pripqwmw (100-1) sujn kutMb suq bwDv n BRwqw hY [ (100-2) nhI nnswr mwqw prmwqw ibriD prmwqw (100-3) mwmU mwmI mwsI AO mOsw ibibD ibK@wqw hY [ (100-4) nhI ssurwr swsu susrw swro Aau swrI (100-5) nhI ibrqIsur mY jwick n dwqw hY [ (100-6) Asn bsn Dn Dwm kwhU mY n dyiKE (100-7) jYsw gurisK swDsMgq ko nwqw hY ]100] (100-8)

jYsy mwqw ipqw pwlk Anyk suq (101-1) Ank suqn pY n qYsy hoie n AwveI [ (101-2) jYsy mwqw ipqw icq cwhq hY suqn kauo (101-3) qYsy n suqn icq cwh aupjwveI [ (101-4) jYsy mwqw ipqw suq suK duK sogwnMd (101-5) duK suK mY n qYsy suq ThrwveI [ (101-6) jYsy mn bc kRm isKnu lufwvY gur (101-7) qYsy gur syvw gurisK n ihqwveI ]101] (101-8)

jYsy kCp Dir iDAwn swvDwn krY (102-1) qYsy mwqw ipqw pRIiq suqu n lgwveI [ (102-2) jYsy ismrn kir kUMj prpk krY (102-3) qYso ismrin suq pY n bin AwveI [ (102-4)

jYsy gaU bCrw kau dugD pIAWie poKY (102-5) qYsy bCrw n gaU pRIiq ihqu lwveI [ (102-6) qYsy igAwn iDAwn ismrn gurisK pRiq (102-7) qYsy kYsy isK gur syvw ThrwveI ]102] (102-8)

jYsy mwq ipqw kyrI syvw srvn kInI (103-1) isK ibrloeI gur syvw ThrwveI [ (103-2) jYsy lCmn rGupiq Bwie Bgq mY (103-3) koit mDy kwhU gurBweI bin AwveI [ (103-4) jYsy jl brn brn srbMg rMg (103-5) ibrlo ibbykI swD sMgiq smwveI [ (103-6) gur isK sMiD imly bIs ,iekeIs eIs (103-7) pUrn ikRpw kY kwhU AlK lKwveI ]103] (103-8)

locn iDAwn sm lost kink qwkY (104-1) sRvn ausqiq inMdw smsir jwnIAY [ (104-2) nwskw sugMD ibrgMD smquil qwkY (104-3) irdY imqR sqR smsir aunmwnIAY [ (104-4) rsn suAwd ibK AMiMmRqu smwin qwkY (104-5) kr sprs jl Agin smwnIAY [ (104-6) duK suK smsir ibAwpY n hrK sogu (104-7) jIvnmukiq giq siqgur igAwnIAY ]104] (104-8)

crn srin ghy injGir mY invws (105-1) Awsw mnsw Qkq Anq n DwveI [ (105-2) drsn mwqR Awn iDAwn mY rhq hoie (105-3) ismrn Awn ismrn ibsrwveI [ (105-4) sbd suriq moinbRq kau pRwpiq hoie (105-5) pRymrs AkQ kQw n kih AwveI [ (105-6) ikMcq ktwC ikRpw prm inDwn dwn (105-7) prmdBuq giq Aiq ibsmwveI ]105] (105-8)

sbd suriq Awpw Koie gurdwsu hoie (106-1) brqY brqmwin gur aupdys kY [ (106-2) honhwr hoeI joeI joeI soeI soeI Blo (106-3) pUrn bRhm igAwn iDAwn prvys kY [ (106-4) nwm inhkwm Dwm shj suBwie cwie (106-5) pRymrs risk huie AMmRq Avys kY [ (106-6) siqrUp siqnwm siqgur igAwn iDAwn (106-7) pUrn srbmeI Awid kau Adys kY ]106] (106-8)

sbd suriq Awpw Koie gurdwsu hoie (107-1) bwl buiD suiD n krq moh dRoh kI [ (107-2) sRvn ausqiq inMdw smqul suriq ilv (107-3) locn iDAwn ilv kMcn Aau loh kI [ (107-4) nwskw sugMD ibrgMD smsir qwkY (107-5) ijhbw smwin ibK AMimRq n boh kI [ (107-6) kr cr krm Akrm ApQ pQ (107-7) ikriq ibriq sm aukiq n dRohkI ]107] (107-8)

sbd suriq Awpw Koie gurdwsu hoie (108-1) srb mY pUrn bRhmu kir mwnIAY [ (108-2) kwst Agin mwlw sUqR gors gobMs (108-3) eyk Aau Anyk ko ibbyk phcwnIAY [ (108-4) locn sRvn muK nwskw Anyk soqR (108-5) dyKY sunY bolY mn mYk aur AwnIAY [y (108-6) gur isK sMD imly sohM sohI Eoiqpoiq (108-7) joqI joiq imlq joqI srUp jwnIAY ]108] (108-8)

gWfw mY imTwsu qws iClkw n lIE jwie (109-1) dwrm Aau dwK ibKY bIju gih fwrIAY [ (109-2) AWb iKrnI Chwrw mwJ guTlI kTor (109-3) KrbUjw Aau klIdw sjl ibkwrIAY [ (109-4) mDumwKI mY mlIn smY pwie sPl huie (109-5) rs bs Bey nhI iqRsnw invwrIAY [ (109-6) sRIgur sbd rs AMimRq inDwn pwn (109-7) gurisK swD sMig jnmu svwrIAY ]109] (109-8)

sill mY Drin Drin mY sill jYsy (110-1) kUp AnrUp kY ibml jl Cwey hY [ (110-2) qwhI jl mwtI kY bnweI Gitkw Anyk (110-3) eykY jlu Gt Gt Gitkw smwey hY [ (110-4) jwhI jwhI Gitkw mY idRstI kY dyKIAq (110-5) pyKIAq Awpw Awpu Awn n idKwey hY [ (110-6) pUrn bRhm gur eykMkwr ky Akwr (110-7) bRhm ibbyk eyk tyk Thrwey hY ]110] (110-8)

crn srin gur eyk pYfw jwie cl (111-1) siq gur koit pYfw Awgy hoie lyq hY [ (111-2) eyk bwr siqgur mMqR ismrn mwqR (111-3)

ismrn qwih bwrMbwr gur hyq hY [ (111-4) BwvnI Bgiq Bwie kaufI AgRBwig rwKY (111-5) qwih gur srb inDwn dwn dyq hY [ (111-6) siqgur dieAw iniD mihmw AgwiD boiD (111-7) nmo nmo nmo nyq nyq nyq hY ]111] (111-8)

pRymrs AMimRq inDwn pwn pUrn huie (112-1) aunmn aunmq ibsm ibsÍws hY [ (112-2) Awqm qrMg bhu rMg AMg AMg Cib (112-3) Aink AnUp rUp aup ko pRgws hY [ (112-4) sÍwd ibsmwd bhu ibibiD surs srb (112-5) rwg nwd bwd bhu bwsnw subws hY [ (112-6) prmdBuq bRhmwsn isMGwsn mY (112-7) soBw sBw mMfl AKMfl iblws hY ]112] (112-8)

ib@QwvMqY jMqY jYsy bYd aupcwru krY (113-1) ib@Qw ibRqWqu suin hrY duK rog kau [ (113-2) jYsy mwqw ipqw ihq icq kY imlq suqY (113-3) Kwn pwn poiK qoiK hrq hY sog kau [ (113-4) ibrhnI binqw kau jYsy Brqwru imlY (113-5) pRymrs kY hrq ibrh ibEg kau [ (113-6) qYsy hI ibbykI jn praupkwr hyq (113-7) imlq sill giq shj sMjog kau]113] (113-8)

ib@QwvMqy bYd rUp jwick dwqwr giq (114-1) gwhkY ibAwpwrI hoie mwq ipqw pUq kau [ (114-2) nwr iBrqwr ibiD imqR imqRqweI rUp (114-3) sujn kutMb sKw Bwie cwie sUq kau [ (114-4) logn mY logwcwr byd kY byd bIcwr (114-5) igAwn gur eykMkwr AvDUq AvDUq kau [ (114-6) ibrlo ibbykI jn praupkwr hyiq (114-7) imlq sill giq rMg sRbMg BUq kau ]114] (114-8)

drsn iDAwn idib dyh kY ibdyh Bey (115-1) idRg idRb idRsit ibKY Bwau Bgiq cIn hY [ (115-2) AiDAwqm krm kir Awqm pRvys (115-3) prmwqm pRvys srbwqm ilaulIn hY [ (115-4) sbd igAwn prvwn huie inDwn pwey (115-5) prmwrQ sbdwrQ pRbIn hY [ (115-6) qqY imly qq joqI joiq kY prm joiq (115-7)

pRymrs bis Bey jYsy jl mIn hY ]115] (115-8)

AiDAwqm krm prmwqm prm pd (116-1) qqu imil qqih prmqq vwsI hY [ (116-2) sbd ibbyk tyk eyk hI Anykmyk (116-3) jMqR Duin rwg nwd AnBY AiBAwsI hY [ (116-4) drs iDAwn aunmwn pRwnpiq (116-5) Aibgiq giq Aiq AlK iblwsI hY [ (116-6) AMimRq ktwC idib dyh kY ibdyh Bey (116-7) jIvnmukiq koaU ibrlo audwsI hY ]116] (116-8)

supn cirqR icqR jwgq n dyKIAq (117-1) qwrkw mMfl prBwiq n idKweIAY[ (117-2) qrvr CwieAw lGu dIrG cpl bl (117-3) qIrQ purb jwqRw iQr n rhweIAY[ (117-4) ndI nwv ko sMjog log bhirE n imlY (117-5) gMDRb ngr imRg iqRsnw iblweIAY [ (117-6) qYsy mwieAY moh DRoh kutMb snyh dyh (117-7) gurmuiK sbd suriq ilv lweIAY ]117] (117-8)

nYhr kuAwir kMinAw lwiflI kY mwnIAiq (118-1) ibAwhy ssurwr jwie gunnu kY mwnIAY [ (118-2) bnj ibauhwr lig jwq hY ibdyis pRwnI (118-3) khIey spUq lwB lBq kY AwnIAY [ (118-4) jYsy qau sMgRwm smY prdl mY Akylo jwie (118-5) jIiq AwvY soeI sUro suBtu bKwnIAY [ (118-6) mwns jnmu pwie crin srin gur (118-7) swDsMgiq imlY gurduAwir pihcwnIAY ]118] (118-8)

nYhr kutMb qij ibAwhy ssurir jwie (119-1) gunnu kY kulwbDU ibrd khwveI [ (119-2) purn piqbRiq Aau gurjn syvw Bwie (119-3) igRh mY igRhsuir sujsu pRgtwveI [ (119-4) AMqkwil jwie ipRA sMig sihgwmnI huie (119-5) lok prlok ibKY aUc pd pwveI [ (119-6) gurmuK mwrg BY Bwie inrbwhu krY (119-7) DMn gurisK Awid AMq ThrwveI ]119] (119-8)

jYsy inRp Dwm Bwm eyk sY AiDk eyk (120-1) nwiek Anyk rwjw sbnu lfwveI [ (120-2)

jnmq jwkY suqu vwhI kY suhwgu Bwgu (120-3) skl rwnI mY ptrwnI so khwveI [ (120-4) Asn bsn ishjwsn sMjogI sbY (120-5) rwj AiDkwru qau spUqI igRh AwveI [ (120-6) gurisK sbY guru crin srin ilv (120-7) gurisK sMiD imly injpdu pwveI ]120] (120-8)

qus mY qMdul boie inpjY shMsR guno (121-1) dyh Dwir krq hY praupkwr jI [ (121-2) qus mY qMdul inribGn lwgY n Gunu (121-3) rwKy rhY icrMkwl hoq n ibkwr jI [ (121-4) quK sY inkis hoie Bgn mlIn rUp (121-5) sÍwd krvwie rwDy rhY n sMswr jI [ (121-6) gur aupdys gurisK igRh mY bYrwgI (121-7) igRh qij bn KMf hoq n auDwr jI ]121] (121-8)

hrdI Aau cUnw imil Arun brn jYsy (122-1) cqur brn kY qMbol rs rUp hY [ (122-2) dUD mY jwvnu imlY diD kY bKwnIAq (122-3) KWf iGRq cUn imil ibMjn AnUp hY [ (122-4) kusm sugMD imil iql sY Pulyl hoq (122-5) skl sugMD imil Argjw DUp hY [ (122-6) doie isK swDsMgu pMc prmysr hY (122-7) ds bIs qIs imly Aibgiq aUp hY ]122] (122-8)

eyk hI gors mY Anyk rs ko pRgws (123-1) dihE mihE mwKnu Aau iGRq aunmwnIAY [ (123-2) eyk hI auKwrI mY imTws ko invws guVu (123-3) KWf imsrI Aau klIkMd pihcwnIAY [ (123-4) eyk hI gyhU sY hoq nwnw ibMjnwd sÍwd (123-5) BUny BIjy pIsy Aau ausyeI ibibDwnIAY [ (123-6) pwvk sill eyk eykih gun Anyk (123-7) pMc kY pMcwmRq swDsMgu jwnIAY ]123] (123-8)

KWf iGRq cUn jl pwvk iekqR Bey (124-1) pMc imil pRgt pMcwmRq pRgws hY [ (124-2) imRgmd gaurw coAw cMdn kusm dl (124-3) skl sugMD kY Argjw sobws hY [ (124-4) cqur brn pwn cUnw Aau supwrI kwQw (124-5) Awpw Koie imlq AnUp rUp qws hY [ (124-6)

qYsy swDsMgiq imlwp ko pRqwpu AYso (124-7) swvDwn pUrn bRhm ko invws hY ]124] (124-8)

shj smwiD swDsMgiq mY swcuKMf (125-1) siqgur pUrn bRhm ko invws hY [ (125-2) drs iDAwn srgun Akwl mUriq (125-3) pUjw Pul Pl crnwmRq ibsÍws hY [ (125-4) inrMkwr cwr prmwrQ prmpd (125-5) sbd suriq Avgwhn AiBAws hY [ (125-6) srb inDwn dwn diek Bgiq Bwie (125-7) kwm inhkwm Dwm pUrn pRgws hY ]125] (125-8)

shj smwiD swDsMgiq suikRq BUmI (126-1) icq icqvq Pl pRwpiq auDwr hY [ (126-2) bjr kpwt Kuly hwt swDsMgiq mY (126-3) sbd suriq lwB rwq ibauhwr hY [ (126-4) swDusMig bRhm sQwn gurdyv syv (126-5) AlK AByv prmwrQ Awcwr hY [ (126-6) sPl suKyq hyq bnq Aimiq lwB (126-7)

syvk shweI brdweI aupkwr hY ]126] (127-1) gurmuiK swD crnwmRq inDwn pwn (127-2) kwl mY Akwl kwl ibAwl ibKu mwrIAY [ (127-3) gurmuiK swD crnwmRq inDwn pwn (127-4) kul AkulIn Bey duibDw invwrIAY [ (127-5) gurmuiK swD crnwmRq inDwn pwn (127-6) shj smwiD inj Awsn kI qwrIAY [ (127-7) gurmuiK swD crnwmRq prmpd (127-8) gurmuiK pMQ Aibgq giq inAwrI hY ]127] (127-9)

shj smwiD swDsMgiq sKw imlwp (128-1) ggn Gtw GmMf jugiq kY jwnIAY [ (128-2) shj smwiD kIrqn gur sbd kY (128-3) Anhd nwd grjq aunmwnIAY [ (128-4) shj smwiD swDsMgiq joqI srUp (128-5) dwmnI cmqkwr aunmn mwnIAY [ (128-6) shj smwiD ilv inJr Apwr Dwr (128-7) brKw AMimRq jl srb inDwnIAY ]128] (128-8)

jYsy qau gobMs iqn Kwie duhy gors dY (129-1)

gors Aautwey diD mwKn pRgws hY [ (129-2) aUK mY ipaUK qn KMf KMf ky prwey (129-3) rs ky Aautwey KWf imsrI imTws hY [ (129-4) cMdn sugMD snbMD kY bnwspqI (129-5) Fwk Aau plws jYsy cMdn subws hY [ (129-6) swDusMig imlq sMswrI inrMkwrI hoq (129-7) gurmiq praupkwr ky invws hY ]129] (129-8)

kotin kotwin imstwin pwn suDwrs (130-1) pujis n swD muK mDur bcn kau [ (130-2) sIql sugMD cMd cMdn kotwin koit (130-3) pujis n swD miq inmRqw scn kau [ (130-4) kotin kotwin kwmDyn Aau klpqr (130-5) pujis n ikMcq ktwC ky rcn kau [ (130-6) srb inDwn Pl skl kotwin koit (130-7) pujis n praupkwr ky Kcn Kau ]130] (130-8)

kotin kotwin rUp rMg AMg AMg Cib (131-1) kotin kotwin sMwd rs ibMjnwd kY [ (131-2) kotin kotwin koit bwsnw subws ris (131-3) kotin kotwin koit rwg nwd bwd kY [ (131-4) kotin kotwin koit iriD isiD iniD suDw (131-5) koitin kotwin igAwn iDAwn krmwid kY [ (131-6) sgl pdwrQ huie kotin kotwin gun (131-7) pujis n Dwm aupkwr ibsmwid kY ]131] (131-8)

AjXw ADIn qwkY prm pivqR BeI (132-1) grb kY isMG dyh mhw ApivqR hY [ (132-2) moin bRq ghy jYsy aUK mY pXUK rs (132-3) bws bkbwnI kY sugMDqw n imqR hY [ (132-4) mul hoie mjIT rMg sMg sMgwqI Bey (132-5) Pul hoie kusMB rMg cMcl cirqR hY [ (132-6) qYsy hI AswD swD dwdr Aau mIn giq (132-7) gupq pRgt moh dRoh kY bicqR hY ]132] (132-8)

pUrn bRhm iDAwn pUrn bRhm igAwn (133-1) pUrn Bgiq siqgur aupdys hY [ (133-2) jYsy jl Awpw Koie brn brn imlY (133-3) qYsy hI ibbykI prmwqm pRvys hY [ (133-4) pwrs pris jYsy kink Aink Dwqu (133-5)

cMdn bnwspqI bwsnw Avys hY [ (133-6) Git Git pUrm bRhm joiq Eiqpoiq (133-7) BwvnI Bgiq Bwie Awid kau Adys hY ]133] (133-8)

jYsy krpUr mY aufq ko suBwau qwqy (134-1) Aaur bwsnw n qwkY AwgY ThwrveI [ (134-2) cMdn subws kY subwsnw bnwspqI (134-3) qwhI qy sugMDqw skl sY smwveI [ (134-4) jYsy jl imlq sRbMg sMg rMgu rwKY (134-5) Agn jrwie sb rMgnu imtwveI [ (134-6) jYsy riv sis isv skq suBwv giq (134-7) sMjogI ibEgI idRstwqu kY idKwveI ]134] (134-8)

sRIgur drs iDAwn sRIgur sbd (135-1) igAwn ssqR snwh pMc dUq bis Awey hY [ (135-2) sRIgur crn ryn sRIgur srin Dyn (135-3) krm Brm kit ABY pd pwey hY [ (135-4) sRIgur bcn lyK sRIgur syvk ByK (135-5) ACl AlyK pRBu AlK lKwey hY [ (135-6) gurisK swDsMg gosit pRym pRsMg (135-7) inMmRqw inrMqrI kY shj smwey hY ]135] (135-8)

jYsy qau mjIT bsuDw sY Koid kwFIAq (136-1) AMbr surMg Bey sMg n qjq hY [ (136-2) jYsy qau ksuMB qij mUl PUl AwnIAq (136-3) jwnIAq sMgu Cwif qwhI Bjq hY [ (136-4) ArD aurD muK sill sUcI suBwau (136-5) qWqy sIq qpiq ml Aml sjq hY [ (136-6) gurmiq durmiq aUc nIc nIc aUc (136-7) jIq hwr hwr jIq ljw n ljq hY ]136] (136-8)

gurmuiK swDsMgu sbd suriq ilv (137-1) pUrn bRhm srbwqm kY jwnIAY [ (137-2) shj suBwie irdY BwvnI Bgiq Bwie (137-3) ibhis imln smdrs iDAwnIAY [ (137-4) inmRqw invws dws dwsn dwswn miq (137-5) mDur bcn muK bynqI bKwnIAY [ (137-6) pUjw pRwn igAwn gur AwigAwkwrI AgRBwg (137-7) Awqm Avys prmwqm inDwnIAY ]137] (137-8)

siqrUp siqnwm siqgur igAwn iDAwn (138-1) siqgur miq suin siq kir mwnI hY [ (138-2) drs iDAwn smdrsI bRhm iDAwnI (138-3) sbd igAwn gur bRhmigAwnI hY [ (138-4) gurmiq inhcl pUrn pRgws irdY (138-5) mwnY mn mwny aunmn aunmwnI hY [ (138-6) ibsmY ibsm As@crjY As@crjmY (138-7) AdBuq prmdBuq giq TwnI hY ]138] (138-8)

pUrn prmjoiq siqgur siqrUp (139-1) pUrn igAwn siqgur siqnwm hY [ (139-2) pUrn jugiq siq siq gurmiq irdY (139-3) pUrn syv swDsMgiq ibsRwm hY [ (139-4) pUrn pUjw pdwribMd mDkr mn (139-5) pRymrs pUrn huie kwm inhkwm hY [ (139-6) pUrn bRhm gur pUrn prm iniD (139-7) pUrn pRgws ibsm sQl Dwm hY ]139] (139-8)

drsn joiq ko audoq AscrjmY (140-1)

qwmY iql Cib prmdBuq Cik hY [ (140-2) dyKby kau idRsit n sunby kau suriq hY (140-3) kihby kau ijhbw n igAwn mY aukiq hY [ (140-4) soBw koit soB loB luiBq huie lotpot (140-5) jgmg joiq koit Eit lY iCpiq hY [ (140-6) AMg AMg pyK mn mnsw Qkq BeI (140-7)

nyq nyq nmo nmo Aiq hU qy Aiq hY ]140] (140-8)

Cib kY Anyk Cb soBw kY Anyk soBw (141-1) joiq kY Anyk joiq nmo nmo nm hY [ (141-2) Asquiq aupmw mhqm mihmw Anyk (141-3)

eyk iql kQw Aiq Agm Agm hY [ (141-4)

buiD bl bcn ibbyk jau Anyk imly (141-5)

eyk

iql Awid ibsmwid kY ibsm hY [ (141-6)

eyk

iql kY Anyk BWiq inhkWiq BeI (141-7)

Aibgiq giq gur pUrn bRhm hY ]141] (141-8)

drsn joiq ko audoq AscrjmY (142-1) ikMcq ktwC kY ibsm koit iDAwn hY [ (142-2)

mMd muskwin bwin prmdBuiq giq (142-3)

mDur bcn kY Qkq koit igAwn hY [ (142-4)

eyk aupkwr ky ibQwr ko n pwrwvwru (142-5) koit aupkwr ismrn aunmwn hY [ (142-6) dieAwiniD ikRpwiniD suKiniD soBwiniD (142-7) imhmw inDwn gMimqw n kwhU Awn hY ]142] (142-8)

kotin kotwin Awid bwid prmwid ibKY (143-1) kotin kotwin AMq ibsm AnMq mY [ (143-2) koit pwrwvwr pwrwvwru n Apwr pwvY (143-3) Qwh koit Qkq AQwh AprMjq mY [ (143-4) Aibgiq giq Aiq Agm AgwiD boiD (143-5) gMimqw n igAwn iDAwn ismrn mMq mY [ (143-6) AlK AByv AprMpr dyvwiD dyv (143-7) AYsy gurdyv syv gurisK sMq mY ]143] (143-8)

Awid prmwid ibsmwid gurey nymh (144-1) pRgt pUrn bRhm joiq rwKI [ (144-2) imil cqur brn iek brn huie swDsMg (144-3) shj Duin kIrqn sbd swKI [ (144-4) nwm inhkwm injDwm gurisK sRvn (144-5) Duin gurisK sumiq AlK lwKI [ (144-6) ikMcq ktwC kir ikRpw dY jwih lY (144-7) qwih Avgwih ipRAY pRIiq cwKI ]144] (144-8)

sbd kI suriq AisPuriq huie qurq hI (145-1) juriq hY swDsMg murq nwhI [ (145-2) pRym prqIiq kI rIiq ihq cIq kir (145-3) jIiq mn jgq mn durq nwhI [ (145-4) kwm inhkwm inhkrm huie krm kir (145-5) Awsw inrws huie Jrq nwhI [ (145-6) igAwn gur iDAwn aur mwin pUrn bRhm (145-7) jgq mih Bgiq miq Crq nwhI ]145] (145-8)

kotin kotwin igAwn igAwn Avgwhn kY (146-1) kotin kotwin iDAwn iDAwn aur DwrhI [ (146-2) kotin kotwin ismrn ismrn kir (146-3) kotin kotwin aunmwn bwrMbwr hI [ (146-4) kotin kotwin suriq sbd Aau idRsit kY (146-5) kotin kotwin rwg nwd Junkwr hI [ (146-6) kotin kotwin pRym nym gur sbd kau (146-7) nyq nyq nmo nmo kY nmskwr hI ]146] (146-8)

sbd suriq ilvlIn AkulIn Bey (147-1) cqr brn imil swDsMg jwnIAY [ (147-2) sbd suriq ilvlIn jl mIn giq (147-3) guhj gvn jl pwn aunmwnIAY [ (147-4) sbd suriq ilvlIn prbIn Bey (147-5) pUrn bRhm eykY eyk pihcwnIAY [ (147-6) sbd suriq ilvlIn pg rIn Bey (147-7) gurmuiK sbd suriq aur AwnIAY ]147] (147-8)

gurmuiK iDAwn kY piqstw suKMbr lY (148-1) Anik ptMbr kI soBw n suhwveI [ (148-2) gurmuiK suK Pl igAwn imstwn pwn (148-3) nwnw ibMjnwid sMwd lwlsw imtwveI [ (148-4) prm inDwn ipRA pRym prmwrQ kY (148-5) srb inDwn kI ieCw n aupjwveI [ (148-6) pUrn bRhm gur ikMcq ikRpw ktwC (148-7) mn mnsw Qkq Anq n DwveI ]148] (148-8)

DMin DMin gurisK suin gurisK Bey (149-1) gurisK min gurisK mn mwny hY [ (149-2) gurisK Bwie gurisK Bwau cwau irdY (149-3) gurisK jwin gurisK jg jwny hY [ (149-4) gurisK sMiD imlY gurisK pUrn huie (149-5) gurisK pUrn bRhm phcwny hY [ (149-6) gurisK pRym nym gurisK isK gur (149-7) sohM soeI bIs iekeIs auir Awny hY ]149] (149-8)

siqgur siq siqgur siq siq irdY (150-1) iBdY n duqIAw Bwau iqRgun AqIq hY [ (150-2) pUrn bRhm gur purn srbmeI (150-3) eyk hI Anyk myk skl ky mIq hY [ (150-4) inrbYr inrlyp inrwDwr inrlMB (150-5) inrMkwr inribkwr inhck cIq hY [ (150-6) inrml inrmol inrMjn inrwhwr (150-7) inrmoh inrByd ACl AjIq hY ]150] (150-8)

shj smwiD swDsMgiq suikRq BUmI (151-1) icq icqvq Pl pRwpiq auDwr hY [ (151-2) siq swDsMgiq hY gurmuiK jwnIAY [ (151-3)

drsn iDAwn siq sbd suriq siq (151-4) gurisK sMg siq siq kr mwnIAY [ (151-5) drs bRhm iDAwn sbd bRhm igAwn (151-6) sMgiq bRhmQwn pRym pihcwnIAY [ (151-7) siqrUp siqnwm siqgur igAwn iDAwn (151-8) kwm inhkwm aunmn aunmwnIAY ]151] (151-9)

gurmuiK pUrn bRhm dyKy idRsit kY (152-1) gurmuiK sbd kY pUrn bRhm hY [ (152-2) gurmuiK pUrn bRhm sR uiq sRvn kY (152-3) mDur bcn kih bynqI ibsm hY [ (152-4) gurmuiK pUrn bRhm rsgMD sMiD (152-5) pRysrs cMdn sugMD gmwgm hY [ (152-6) gurmuiK pUrn bRhm gur srb mY (152-7) gurmuiK pUrn bRhm nmo nm hY ]152] (152-8)

drs Adrs drs AscrjmY (153-1) hyrq ihrwny idRg idRsit Agm hY [ (153-2) sbd Agocr sbd prmdBuq (153-3) AkQ kQw kY sR uiq sRvn ibsm hY [Y (153-4) sMwd rs rihq ApIA ipAw pRymrs (153-5) rsnw Qkq nyq nyq nmo nm hY [ (153-6) inrgun srgun Aibgiq n ghn giq (153-7) sUKm sQUl mUl pUrn bRhm hY ]153] (153-8)

Kuly sy bMDn ibKY Blo hI sIcwno jwqy (154-1) jIv Gwq krY n ibkwru hoie AwveI [ (154-2) Kuly sy bMDn ibKY ckeI BlI jwqy (154-3) rwm ryK myit inis ipRA sMgu pwveI [ (154-4) Kuly sy bMDn ibKY Blo hY sUAw pRisD (154-5) suin aupdysu rwm nwm ilv lwveI [ (154-6) moK pdvI sY qYsy mwns jnm Blo (154-7) gurmuiK hoie swDsMig pRB iDAwveI ]154] (154-8)

jYsy sUAw aufq iPrq bn bn pRiq (155-1) jYsy eI ibrK bYTy qYso Plu cwKeI [ (155-2) prbis hoie jYsI jYsI AY sMgiq imlY (155-3) suin aupdys qYsI BwKw lY sBwKeI [ (155-4) qYsy icq cMcl cpl jl ko suBwau (155-5) jYsy rMg sMg imlY qYsy rMg rwKeI [ (155-6)

ADm AswD jYsy bwrunI ibnws kwl (155-7) swDsMg gMg imil sujn iBlwKeI ]155] (155-8)

jYsy

jYsy rMg sMig imlq syqWbr huie (156-1)

qYsy

qYsy rMg AMg AMg lptwie hY [ (156-2)

Bgvq kQw Arpn kau DwrnIk (156-3) ilKq ikRqws pqR bMD moKdwie hY [R (156-4) sIq gRIKmwid brKw brK mY (156-5)

inis idn hoie lGu dIrG idKwie hY [ (156-6)

qYsy icq cMcl cpl paun gaun giq (156-7)

sMgm sugMD ibrgMD pRgtwie hY ]156] (156-8)

cqur phr idn jgiq cqur jug (157-1) inis mhw prlY smwin idn pRiq hY [ (157-2) auqm miDm nIc iqRgux sMswr giq (157-3)

log byd igAwn aunmwn Awskiq hY [ (157-4)

rij qim siq gun Aaugn ismRq icq (157-5) iqRgun AqIq ibrloeI gurmiq hY [ (157-6) cqur brn swr caupr ko Kyl jg (157-7) swDsMig jugl hoie jIvnmukiq hY ]157] (157-8)

jYsy rMg sMg imlq sill iml (158-1)

hoie qYso qYso rMg jgq mY jwnIAY [ (158-2) cMdn sugMD imil pvn sugMD sMig (158-3)

ml

mUqR sUqR ibRgMD aunmwnIAY [ (158-4)

jYsy

jYsy pwk swk ibMjn imlq iGRq (158-5)

qYso

qYso sMwd rsu rsnw kY mwnIAY [ (158-6)

qYsy

hI AswD swD sMgiq suBwv giq (158-7)

mUrI Aau qMbol rs Kwey qy pihcwnIAY ]158] (158-8)

bwlk iksor jobnwid Aau jrw ibvsQw (159-1)

eyk

hI jnm hoq Aink pRkwr hY [ (159-2)

jYsy

inis idin iqiQ vwr pC mwsu ruiq (159-3)

cqur mwsw iqRibiD brK ibQwr hY [ (159-4) jwgq supn Aau sKopiq AvsQw kY (159-5) qurIAw pRgws gur igAwn aupkwr hY [ (159-6) mwns jnm swDsMg imil swD sMq (159-7) Bgq ibbykI jn bRhm bIcwr hY ]159] (159-8)

jYsy ckeI muidq pyiK pRiqibMb inis (160-1)

isMG pRiqibMb dyiK kUp mY prq hY [ (160-2) jYsy kwc mMdr mY mwns AnMdmeI (160-3) sMwnpyiK Awpw Awpu BUij kY mrq hY [ (160-4) jYsy rivsuiq jm rUp Aau Drmrwie (160-5) Drm ADrm kY Bwau BY krq hY [ (160-6) qYsy durmiq gurmiq kY AswD swD (160-7) Awpw Awpu cInq n cInq crq hY ]160] (160-8)

jYsy qau sill imil brn brn ibKY (161-1) jwhI jwhI rMg imlY soeI huie idKwveI [ (161-2) jYsy iGRq jwhI jwhI pwk swk sMg imlY (161-3) qYsy qYsy sMwd rs rsnw cKwveI [ (161-4) jYsy sMwgI eyku huie Anyk Bwiq ByK DwrY (161-5) joeI joeI sMWg kwCY soeI qau khwveI [ (161-6) qYsy icq cMcl cpl sMg doKu lyp (161-7) gurmuiK hoie eyk tyk ThrwveI ]161] (161-8)

swgr mQq jYsy inksy AMimRq ibKu (162-1) praupkwr n ibkwr smsir hY [ (162-2) ibKu Acvq hoq rqn ibnws kwl (162-3) Acey AMimRq mUey jIvq Amr hY [ (162-4) jYsy qwro qwrI eyk lost sY pRgt huie (162-5) bMD moK pdvI sMswr ibsQr hY [ (162-6) qYsy hI AswD swD sn Aau mjIT giq (162-7) gurmiq durmiq tyvsY n tr hY ]162] (162-8)

brKw sMjog mukqwhl Erw pRgws (163-1) praupkwr Aau ibkwrI qau khwveI [ (163-2) Erw brKq jYsy Dwn pws ko ibnwsu (163-3) mukqw AnUp rUp sBw soBw pwveI [ (163-4) Erw qau ibkwr Dwir dyKq iblwie jwie (163-5) praupkwr mukqw ijau TihrwveI [ (163-6) qYsy hI AswD swD sMgiq suBwv giq (163-7) gurmiq durmiq durY n durwveI ]163] (163-8)

ljw kul AMksu Aau gurjn sIl fIl (164-1) kulwbDU bRq kY piqbRq khwveI [ (164-2) dust sBw sMjog ADm AswD sMgu (164-3) bhu ibibcwr Dwir gnkw bulwveI [ (164-4) kulwbDU suq ko bKwnIAq goqRwcwr (164-5)

ginkw suAwn ipqw nwmu ko bqwveI [ (164-6) durmiq lwig jYsy kwgu bn bn iPrY (164-7) gurmiq hMs eyk tyk jsu BwveI ]164] (164-8)

mwns jnmu Dwir sMgiq suBwv giq (165-1) gur qy gurmiq durmiq ibibiD ibDwnI hY [ (165-2) swDusMig pdvI Bgiq Aau ibbykI jn (165-3) jIvnmukiq swDU bRhmigAwnI hY [ (165-4) ADm AswD sMg cor jwr Aau jUAwrI (165-5) Tg btvwrw mqvwrw AiBmwnI hY [ (165-6) Apuny Apuny rMg sMg suKu mwnY ibsu (165-7) gurmiq giq gurmuiK pihcwnI hY ]165] (165-8)

jYsy qau AstDwqU fwrIAq nwau ibKY (166-1) pwir prY qwih qaU vwr pwr soeI hY [ (166-2) soeI Dwqu Agin mY hq hY Aink rUp (166-3) qaU joeI soeI pY su Gwt Twt hoeI hY [ (166-4) soeI Dwqu pwris prs puin kMcn huie (166-5) molkY AmolwnUp rUp AvloeI hY [ (166-6) prm pwrs gur pris pwrs hoq (166-7) sMgiq huie swDsMg sqsMg pyeI hY ]166] (166-8)

jYsy Gr lwgY Awig Bwig inksq Kwn (167-1) pRIqm prosI Dwie jrq buJwveI [ (167-2) goDn hrq jYsy krq pUkwr gop (167-3) gwau mY guhwr lwig qurq CfwveI [ (167-4) bUfq AQwh jYsy pRbl pRvwh ibKY (167-5) pyKq pYraUAw vwr pwr lY lgwveI [ (167-6) qYsy AMq kwl jm jwl kwl ibAwl gRsy (167-7) gurisK swD sMq sMkt imtwvhI ]167] (167-8)

inhkwm inhkRoD inrloB inrmoh (168-1) inhmyv inhtyv, inrdoK vwsI hY [ (168-2) inrlyp, inrbwn, ininrml inrbYr (168-3) inribGnwie inrwlMb AibnwsI hY [ (168-4) inrwhwr inrwDwr inrMkwr inribkwr (168-5) inhcl inhBRwiq inrBY inrwsI hY [ (168-6) inhkrm, inhBrm inhsrm inhsMwd (168-7) inribvwd inrMjn suMin mY sMinAwsI hY ]168] (168-8)

gurmuiK sbd suriq ilv swDsMig (169-1) prmdBuq pRym pUrn pRgwsy hY [ (169-2) pRym rMg my Anyk rMg ijau qrMg gMg (169-3) pRymrs my Anyk rs huie iblwsy hY [ (169-4) pRym gMD sMiD mY sugMD sMbMD koit (169-5) pRym sR uiq Aink Anwhd aulwsy hY [ (169-6) pRym Asprs komlqw sIqlqw kY (169-7) AkQ kQw ibnod ibsm ibsMwsy hY ]169] (169-8)

pRym rMg smsir puijis n koaU rMg (170-1) pRym rMg puijis n Anrs smwin kY [ (170-2) pRym gMD puijis n Awn koaUAY sugMD (170-3) pRym pRBuqw pujis pRBuqw n Awn kY [ (170-4) pRym qolu quil n pujis nhI bol kqulwDwr (170-5) mol pRym pujis n srb inDwn kY [ (170-6) eyk bol pRym kY pujis nhI bol koaUAY (170-7) igAwn aunmwn As Qkq kotwin kY 170] (170-8)

pUrn bRhm gur crn kml js (171-1) Awnd shj suK ibsm kotwin hY [ (171-2) kotin kotwin soB loB kY liBq hoie (171-3) kotin kotwin Cib Cib kY luBwin hY [ (171-4) komlqw koit lotpot huie komlqw kY (171-5) sIqlqw koit Et cwhq ihrwin hY [ (171-6) AMimRq kotwin Anhd gd gd hoq (171-7) mn mDukr iqh sMpt smwin hY ]171] (171-8)

sovq pY supn cirq icqR dyKIE cwhy (172-1) shj smwiD ibKY aunmnI joiq hY [ (172-2) surwpwn sMwd mqvwrw pRiq pRsMn ijau (172-3) inJr Apwr Dwr AnBY audoq hY [ (172-4) bwlk pY nwd bwd sbd ibDwn cwhY (172-5) Anhd Duin runJun sR uiq sRoq hY [ (172-6) AkQ kQw ibnod soeI jwnY jwmY bIqY (172-7) cMdn sugMD ijau qrovr n goq hY ]172] (172-8)

pRymrs ko pRqwpu soeI jwnY jwmY bIqy (173-1) mdn mdon miqvwro jg jwnIAY [ (173-2) GUrm hoie Gwiel so GUmq Arun idRg (173-3) imqR sqRqw inlj ljw hU ljwnIAY [ (173-4)

rsnw rsIlI kQw AkQ kY monbRq (173-5) Anrs rihq auqr bKwnIAY [ (173-6) suriq sMkoc smsir Asquiq inMdw (173-7) pg fgmg jq kq ibsmwnIAY ]173] (173-8)

qnk hI jwvn kY dUD dD hoq jYsy (174-1) qnk hI kWjI prY dUD Pt jwq hY [ (174-2) qnk hI bIj boie ibrK ibQwr hoie (174-3) qnk hI icng pry Bsm huie smwq hY [ (174-4) qnk hI Kwie ibKu hoq hY ibnws kwl (174-5) qnk hI AMimRq kY Amru hoie gwq hY [ (174-6) sMgiq AswD swD ginkw ibvwihqw ijau (174-7) qnk mY aupkwr Aauibkwr Gwq hY ]174] (174-8)

swDu sMig idRsit drs kY bRhm iDAwn (175-1) soeI qa AswiD sMig idRsit ibkwr hY [ (175-2) swDu sMig sbd suriq kY bRhm igAwn (175-3) soeI qau AswD sMig bwdu AhMkwr hY [ (175-4) swDu sMig Asn bsn kY mhw pRswd (175-5) soeI qau AswD sMig ibkm Ahwr hY [ (175-6) durmiq jnm mrn huie AswD sMig (175-7) gurmiq swDsMig mukiq duAwr hY ]175] (175-8)

gurmiq crm idRsit idib idRsit huie (176-1) durmiq locn ACq AMD kMD hY [ (176-2) gurmiq suriq kY bjr kpwt Kuly (176-3) dyrmiq kiTn kpwt snbMD hY [ (176-4) gurmiq pRymrs AMimRq inDwn pwn (176-5) durmiq muiK durbcn duRgMD hY [ (176-6) gurmiq shj suBwie n hrK sog (176-7) durmiq ibgRh ibroD kRoD sMiD hY ]176] (176-8)

durmiq gurmiq sMgiq AswD swD (177-1) kwm cystw sMjog jq sqvMq hY [ (177-2) kRoD ky ibroD ibKY shj sMqoK moK (177-3) loB lhrMqr Drm DIr jMq hY [ (177-4) mwieAw moh dRoh kY ArQ prmwrQ sY (177-5) AhMmyv tyv dieAw dRvIBUq sMq hY [ (177-6) duikRq suikRq icq imqR sqRqw suBwv (177-7) praupkwr Aau ibkwr mUl mMq hY ]177] (177-8)

siqgur isK irdY pRQm ikRpw kY bsY (178-1) qw pwCY krq Awigaw mieAw kY mnwveI [ (178-2) AwigAw mwin igAwn gur prm inDwn dwn (178-3) gurmuiK suiK Pl injpd pwveI [ (178-4) nwm inhkwm Dwm shj smwiD ilv (178-5) Agm AgwiD kQw khq n AwveI [ (178-6) jYso jYso Bwau kir pUjq pdwribMd (178-7) skl sMswr kY mnorQ pujwveI ]178] (178-8)

jYsy ipRA Bytq ADwn inrmwn hoq (179-1) bWCq ibDwn Kwn pwn AgRBwig hY [ (179-2) jnmq suq Kwn pwn ko sMjmu krY (179-3) suq ihq rs ks skliqAwig hY [ (179-4) qYsy gur crn srin kwmnw pujwie (179-5) nwm inhkwm Dwm Anq n lwig hY [ (179-6) inis AMDkwr Bvswgr sMswr ibKY (179-7) pMc qskr jIiq isK hI sujwig hY ]179] (179-8)

siqgur AwigAw pRiqpwlk bwlk isK (180-1) crn kml rj mihmw Apwr hY [ (180-2) isv snkwidk bRhmwidk n gMimqw hY (180-3) ingm syKwid nyq nyq kY aucwr hY [ (180-4) cqur pdwrQ iqRkwl iqRBvn cwhY (180-5) jog Bog sursr srDw sMswr hY [ (180-6) pUjn ky pUj Aru pwvn pivqR krY (180-7) AkQ kQw bIcwr ibml ibQwr hY ]180] (180-8)

gurmuiK suiK Pl cwKq BeI aultI (181-1) qn snwqn mn aunmn mwny hY [ (181-2) durmiq aulit BeI hY gurmiq irdY (181-3) durjn surjn kir pihcwny hY [ (181-4) sMswrI sY aulit plit inrMkwrI Bey (181-5) bg bMs hMs Bey siqgur igAwny hY [ (181-6) kwrn ADIn dIn kwrn krn Bey (181-7) hrn Brn Byd AlK lKwny hY ]181] (181-8)

gurmuiK suKPl cwKq aultI BeI (182-1) join kY Ajoin Bey kul AkulIn hY [ (182-2) jMqn qy sMq Aau ibnwsI AibnwsI Bey (182-3)

ADm AswD Bey swD prbIn hY [ (182-4) lwlcI llUjn qy pwvn kY pUj kIny (182-5) AMjn jgq mY inrMjneI dIn hY [ (182-6) kwit mwieAw PwsI gur igRh mY audwsI kIny (182-7) AnBY AiBAwsI ipRAw pRymrs BIn hY ]182] (182-8)

siqgur drs iDAwn AscrjmY (183-1) drssnI hoq Kt drs AqIq hY [ (183-2) siqgur crn srin inhkwm Dwm (183-3) syvku n Awn dyv syv kI n pRIiq hY [ (183-4) siqgur sbd suriq ilv mUlmMqR (183-5) Awn qMqR mMqR kI n isKn pRqIiq hY [ (183-6) siqgur ikRpw swDsMgiq pMgiq suK (183-7) hMs bMs mwnsir Anq n cIq hY ]183] (183-8)

Goslw mY AMfw qij aufq AkwscwrI (184-1) sMiDAw smY AMfw hoiq cyiq iPir AwveI [ (184-2) iqrIAw iqAwg suq jwq bn KMf ibKY (184-3) suq kI suriq igRh Awie suk pwveI [ (184-4) jYsy jl kuMf kir CwfIAq jlcrI (184-5) jb cwhy qb gih lyq min BwveI [ (184-6) qYsy icq cMcl BRmq hY cqurkMut (184-7) siqgur boihQ ibhMg ThrwveI ]184] (184-8)

cqur brn mY n pweiAY brn qyso (185-1) Kt drsn mY n drsn joiq hY [ (185-2) isMimRiq purwn byd swsqR smwin Kwn (185-3) rwg nwd bwd mY n sbd audoq hY [ (185-4) nwnw ibmjnwid sMwd AMqir n pRymrs (185-5) skl sugMD mY n gMiD sMiD hoq hY [ (185-6) ausn sIqlqw sprs Aprs n (185-7) grmuK suK PL quil Eqpoq hY ]185] (185-8)

ilKnu pVn qau lau jwnY idsMqr jau lau (186-1) khq sunq hY ibdys ky sMdys kY [ (186-2) dyKq Aau dyKIAq ieq auq doie hoie (186-3) Bytq prspr ibrh Avys kY [ (186-4) Koie Koie KojI hoie Kojq cqur kMut (186-5) imRg md jugiq n jwnq pRvys kY [ (186-6) gurisK sMiD imly AMqir AMqrjwmI (186-7)

sMwmI syv syvk inrMqir Awdys kY ]186] (186-8)

dIpk pqMg sMg pRIiq iekAMgI hoie (187-1) cMdRmw ckor Gn cwiqRk nu hoq hY [ (187-2) ckeI Aau sUr jil mIn ijau kml Ail (187-3) kwst Agn imRg nwd ko audoq hY [ (187-4) ipq suq ihq Aru BwmnI Bqwr giq (187-5) mwieAw Aau sMswr duAwr imtq n Coiq hY [ (187-6) gurisK sMgiq imlwp ko pRqwp swco (187-7) lok prlok suKdweI Eiqpoiq hY ]187] (187-8)

logn mY logwcwr Aink pRkwr ipAwr (188-1) imQn ibauhwr duKdweI phcwnIAY [ (188-2) byd imrjwdw mY khq hY kQw Anyk (188-3) sunIAY n qYsI pRIiq mn mY n mwnIAY [ (188-4) igAwn aunmwn mY n jgq Bgq ibKY (188-5) rwgnwd bwid Awid AMiq hU n jwnIAY [ (188-6) gurisK sMgiq imlwp ko pRqwpu jYso (188-7) qYso n iqRlok ibKy Aaur aur AwnIAY]188] (188-8)

pUrn bRhm gur pUrn ikRpw jau krY (189-1) hrY haumY rogu irdY inMmRqw invws hY [ (189-2) sbd suriq ilvlIn swDsMig imil (189-3) BwvnI Bgiq Bwie duibDw ibnws hY [ (189-4) pRymrs AMimRq inDwn pwn pUrn hoie (189-5) ibsm ibsvws ibKY AnBY AiBAws hY [ (189-6) shj suBwie cwie icMqw mY AqIq cIq (189-7) siqgur siq gurmiq gurdws hY ]189] (189-8)

gurmuiK sbd suriq ilv swDsMig (190-1) iqRgun AqIq cIq Awsw mY inrws hY [ (190-2) nwm inhkwm Dwm shj suBwie irdY (190-3) brqY brqmwn igAwn ko pRgws hY [ (190-4) sUKm sQl eyk Aau Anykmyk (190-5) bRhm ibbyk tyk bRhm ibsvws hY [ (190-6) crn srin ilv Awpw Koie huie ryn (190-7) siqgur sq gurmiq gurdws hY ]190] (190-8)

haumY AiBmwn kY AigAwnqw AvigAw gur (191-1) in<>dw gurdwsn kY nwm gurdws hY [ (191-2)

mhurw khwvY mITw geI so khwvY AweI (191-3) rUTI kau khq quTI hoq auphws hY [ (191-4) bWJ khwvY spUqI duhwgin suhwgin kurIiq (191-5) surIiq kwitE nktw ko nws hY [ (191-6) bwvro khwvY Boro AWDrY khY sujwKo (191-7) cMdn smIp jYsy bwsu n subws hY ]191] (191-8)

gurisK eyk myk rom n pujis koit (192-1) hom jig Bog neIbyd pUjwcwr hY [ (192-2) jog iDAwn igAwn AiDAwqm iriD isiD inD (192-3) jl ql sMjmwid Aink pRkwr hY [ (192-4) isMimRiq purwn byd swsqR Aau swAMgIq (192-5) sursr dyv sbl mwieAw ibsQwr hY [ (192-6) kotin kotwin isK sMgiq AsMK jwkY (192-7) sRIgur crn nyq nyq nmskwr hY ]192] (192-8)

crn kml rj gurisK mwQY lwgI (193-1) bwCq skl gurisK pg ryn hY [ (193-2) kotin kotwin koit kmlw klpqr (193-3) pwrs AMimRq icMqwmin kwmDyn hY [ (193-4) suir nr nwQ muin iqRBvn Aau iqRkwl (193-5) log byd igAwn aunmwn jyn kyn hY [ (193-6) kotin kotwin isK sMgiq AsMK jwkY (193-7) nmo nmo gurmuK suK Pl dyn hY ]193] (193-8)

gurisK sMgiq imlwp ko pRqwpu Aiq (194-1) BwvnI Bgq Bwie cwie kY ceIly hY [ (194-2) idRsit drs ilv Aiq AscrjmY (194-3) bcn qMbol sMg rMg huie rMgIly hY [ (194-4) sbd suriq ilv lIn jl mIn giq (194-5) pRymrs AMimRq kY risk rsIly hY [ (194-6) soBw iniD soB koit Et loB kY luiBq (194-7) koit Cib Cwh iCpY Cib kY CbIly hY ]194] (194-8)

gurisK eykmyk rom kI AkQ kQw (195-1) gurisK swDsMig mihmw ko pwveI [ (195-2) eyk EAMkwr ky ibQwr ko n pwrwvwru (195-3) sbd suriq swDsMgiq smwveI [ (195-4) pUrn bRhm gur swD sMig mY invws (195-5) dwsn dwswn miq Awpw n jqwveI [ (195-6)

siqgur gur gurisK swDsMgiq hY (195-7) Eiqpoiq joiq vwkI vwhI bin AwveI ]195] (195-8)

pvnih pvn imlq nhI pyKIAq (196-1) silly sill imlq nw pihcwnIAY [ (196-2) joqI imly joiq hoq iBMn iBMn kYsy kir (196-3) Bsmih Bsm smwnI kYsy jwnIAY [ (196-4) kYsy pMcqq mylu Kylu hoq ipMf pRwn (196-5) ibCurq ipMf pRwn kYsy aunmwnIAY [ (196-6) Aibgq giq Aiq ibsm AscrjmY (196-7) igAwn iDAwn Agimiq kYsy aur AwnIAY ]196] (196-8)

cwrkMut swqdIp mY n nvKMf ibKY (197-1) dihids dyKIAY n bn igRh jwnIAY [ (197-2) log byd igAwn aunmwn kY n dyiKE suinE (197-3) sMrg pieAwl imRqmMfl n mwnIAY [ (197-4) BUq Aau BivK n brqmwn cwrojug (197-5) cqr brn Kt drs n iDAwnIAY [ (197-6) gurisK sMgiq imlwp ko pRqwp jYsy (197-7) qYso Aaur Taur sunIAY n pihcwnIAY ]197] (197-8)

auK mY ipaUK rs rsnw rihq hoie (198-1) cMdn subws qws nwskw n hoq hY [ (198-2) nwd bwd suriq ibhUn ibsmwd giq (198-3) ibibD brn ibnu idRsit so joiq hY [ (198-4) pwrs prs n sprs ausn sIq (198-5) kr crn hIn Dr AauKdI audoq hY [ (198-6) jwie pMc doK inrdoK moK pwvY kYsy (198-7) gurmuiK shj sMqoK huie ACoq hY ]198] (198-8)

inhPl ijhbw hY sbd suAwid hIn (199-1) inhPl suriq n Anhd nwd hY [ (199-2) inhPl idRsit n Awpw Awpu dyKIAiq (199-3) inhPl sMwsy nhI bwsu prmwdu hY [ (199-4) inhPl kr gur pwrs prs ibnu (199-5) gurmuiK mwrg ibhUn pg bwid hY [ (199-6) gurmuiK AMg AMg pMg srbMg ilv (199-7) sbd suriq swDsMgiq pRswid hY ]199] (199-8)

psUAw mwnuK dyh AMqir AMqru iehY (200-1)

sbd suriq ko ibbyk Aibbyk hY [ (200-2) psu hirhwau kihE suinE AnsuinE krY (200-3) mwns jnm aupdys irdY tyk hY [ (200-4) psUAw sbd hIn ijhbw n boil skY (200-5) mwns jnm bolY bcn Anyk hY [ (200-6) sbd suriq suin smiJ bolY ibbykI (200-7) nwqur Acyq psu pRyq hU mY eyk hY ]200] (200-8)

KV Kwey AMimRq pRvwh ko suAwau hY [ (201-1) gobr gomUqR sUqR prm pivqR Bey (201-2) mwns dyhI iniKD AMimRq AipAwau hY [ (201-3) bcn ibbyk tyk swDn kY swD Bey (201-4) ADm AswD Kl bcn durwayu hY [ (201-5) rsnw AMimRq rs risk rswien huie (201-6) mwns ibKY Dr ibKm ibKu qwau hY ]201] (201-7)

psU KiV Kwq Kl sbd suriq hIn (202-1) moin ko mhwqmu pY AMimRq pRvwh jI [ (202-2) nwnw imstwn Kwn pwn mwns muK (202-3) rsnw rsIlI hoie soeI BlI qwih jI [ (202-4) bcn ibbyk tyk mwns jnm Pl (202-5) bcn ibhUn psu primiq Awih jI [ (202-6) mwns jnm giq bcn ibbyk hIn (202-7) ibKDr ibKm ckq icqu cwih jI ]202] (202-8)

drs iDAwn ibrhw ibAwpY idRgn huie (203-1) sRvn ibrhu ibAwpY mDur bcn kY [ (203-2) sMgm smwgm ibrhu ibAwpY ijhbw kY (203-3) pwrs prs AMkmwl kI rcn kY [ (203-4) ishjw gvn ibrhw ibAwpY crn huie (203-5) pRymrs ibrh sRbMg huie scn kY [ (203-6) rom rom ibrh ibRQw kY ibhbl BeI (203-7) ssw ijau bhIr pIr pRbl qcn kY ]203] (203-8)

ikMcq ktwC ikRpw bdn AnUp rUp (204-1) Aiq As@crjmY nwiek khweI hY [ (204-2) locn kI puqrI mY qnk qwrkw isAwm (204-3) qwko pRiqibMb iql binqw bnweI hY [ (204-4) kotin kotwin Cib iql iCpq Cwh (204-5) kotin kotwin soB loB llcweI hY [ (204-6)

koit bRhmMf ky nwiek kI nwiekw BeI (204-7) iql ky iqlk srb nwiekw imtweI hY ]204] (204-8)

supn cirqR icqR bwnk bny bicqR (205-1) pwvn pivqR imqR Awj myrY Awey hY [ (205-2) prm dieAwl lwl locn ibswl muK (205-3) bcn rswl mDu mDur pIAwey hY [ (205-4) soiBq isjwsn iblwsn dY AMkmwl (205-5) pRymrs ibsm huie shj smwey hY [ (205-6) cwiqRk sbd suin AKIAw auGir geI (205-7) BeI jl mIn giq ibrh jgwey hY ]205] (205-8)

dyKby kau idRsit n drs idKwieby kau (206-1) kYsy ipRA drsnu dyKIAY idKweIAY [ (206-2) kihby kau suriq hY n sRvn sunby kau (206-3) kYsy guniniD gun sunIAY sunweIAY [ (206-4) mn mY n gurmiq gurmiq mY n mn (206-5) inhcl huie n aunmn ilv lweIAY [ (206-6) AMg AMg BMg rMg rUp kulhIn dIn (206-7) kYsy bhnwiek kI nwiekw khweIAY ]206] (206-8)

ibrh ibEg rogu duKiq huie ibrhnI (207-1) khq sMdys piQkn pY ausws qy [ (207-2) dyKh iqRgd join pRym kY pryvw (207-3) pr kr nwir dyiK ttq Akws qy [ (207-4) qum qo cqurds ibidAw ky inDwn ipRA (207-5) iqRA n Cfwvhu ibrh irp irp qRws qy [ (207-6) crn ibmuK duK qwirkw cmqkwr (207-7) hyrq ihrwih riv drs pRgws qy ]207] (207-8)

joeI ipRA Bwvy qwih dyiK Aau idKwvy Awp (208-1) idRsit drs imil soBw dY suhwveI (208-2) joeI ipRA BwvY muK bcn sunwvy qwih (208-3) sbid suriq gur igAwn aupjwveI (208-4) joeI ipRA BwvY dhidis pRgtwvY qwih (208-5) soeI bhunwiek kI nwiekw khwveI [ (208-6) joeI ipRA BwvY ishjwsin imlwv qwih (208-7) pRymrs bs kir ApIau pIAwveI ]208] (208-8)

joeI ipRA BwvY qwih suMdrqw kY suhwvY (209-1)

soeI suMdrI khwvY Cib kY CbIlI hY [ (209-2) joeI ipRA BwvY qwih bwnk bDU bnwvY (209-3) soeI bnqw khwvY rMg mY rMgIlI hY [ (209-4) joeI ipRA BwvY qwkI sbY kwmnw pujwvY (209-5) soeI kwmnI khwvY sIl kY susIlI hY [ (209-6) joeI ipRA BwvY qwih pRymrs lY pIAwvY (209-7) soeI pRymnI khwvY rsk rsIlI hY ]209] (209-8)

ibrh ibEg sog syq rUp huie ikRqws (210-1) sB tUk tUk Bey pwqI ilKIAY ibdys qy [ (210-2) ibrh Agin sy svwnI mwsu ikRsn huie (210-3) ibrhnI ByK lyK ibKm sMdys qy [ (210-4) ibrh ibEg rog lyKin kI CwqI PwtI (210-5) rudn krq ilKY Awqm Avys qy [ (210-6) ibrh auswsn pRgwsn duiKq giq (210-7) ibrhni kYsy jIAY ibrh pRvys qy ]210] (210-8)

purb sMjog imil sujn sgweI hoq (211-1) ismrq suin suin sRvn sMdys kY [ (211-2) ibiD sY ibvwhy imil idRsit drs ilv (211-3) ibidmwn iDAwn rs rUp rMg Bys kY [ (211-4) rYn sYn smY sRüq sbd ibbyk tyk (211-5) Awqm igAwn prmwqm pRvys kY [ (211-6) igAwn iDAwn ismrn aulMG iekqR hoie (211-7) pRymrs bis hoq ibsm Avys kY ]211] (211-8)

eyk sY AiDk eyk nwiekw Anyk jwkY (212-1) dIn kY dieAwl huie ikRpwl ikRpwDwrI hY [ (212-2) sjnI rjnI sis pRymrs Aausr mY (212-3) Ably ADIn giq bynqI aucwrI hY [ (212-4) joeI joeI AwigAw hoie soeI soeI mwin jwin (212-5) hwQ jory AgRBwig hoie AwigAwkwrI hY [ (212-6) BwvnI Bgiq bwie cwiekY ceIlo Bjau (212-7) sPl jnmu DMin Awj myrI bwrI hY ]212] (212-8)

pRIqm kI puqrI mY qnk qwrkw isAwm (213-1) qwko pRiqibMbu iqlu iqlku iqRlok ko [ (213-2) binqw bdn pir pRgt bnwie rwiKE (213-3) kwmdyv koit lotpot Aivlok ko [ (213-4) kotin kotwin rUp kI AnUp rUp Cib (213-5)

skl isMgwru ko isMgwru sRb Qok ko [ (213-6) ikMcq ktwC ikRpw iqlkI Aqul soBw (213-7) sursqI kot mwn BMg iDAwn kok ko ]213] (213-8)

sRIgur drs iDAwn Kt drsn dyKY (214-1) skl drs sm drs idKwey hY [ (214-2) sRIgur sbd pMc sbd igAwn gMim (214-3) srb sbd Anhd smJwey hY [ (214-4) mMqR aupdys prvys kY Avys irdY (214-5) Awid kau Awdys kY bRhm bRhmwey hY [ (214-6) igAwn iDAwn ismrn pRymrs risk huie (214-7) eyk Aau Anyk ky ibbyk pRgtwey hY ]214] (214-8)

siq ibnu sMjmu n piq ibnu pUjw hoie (215-1) sc ibnu soc n jnyaU jqhIn hY [ (215-2) ibnu gurdIiKAw igAwn ibnu drsn iDAwn (215-3) Bwau ibnu Bgiq n kQnI BY BIn hY [ (215-4) sWiq n sMqoK ibnu suKu n shj ibnu (215-5) sbd suriq ibnu pRym n pRbIn hY [ (215-6) bRhm ibbyk ibnu ihrdY n eyk tyk (215-7) ibnu swDsMgq n rMg ilv lIn hY ]215] (215-8)

crn kml mkrMd rs luiBq huie (216-1) crn kml qwih jg mDukr hY [ (216-2) sRIgur sbd Duin suin gd gd hoie (216-3) AMimRq bcn qwih jgq audir hY [ (216-4) ikMcq ktwC ikRpw gur dieAw inDwn (216-5) srb inDwn dwn doK duK hir hY [ (216-6) sRI gur dwsn dws dwsn dwswn dws (216-7) qws n ieMdRwid bRhmwid smsir hY ]216] (216-8)

jb qy prm gur crn srin Awey (217-1) crn srin ilv skl sMswr hY [ (217-2) crn kml mkrMd crnwimRq kY (217-3) cwhq crn ryn skl Akwr hY [ (217-4) crn kml suK sMpt shj Gir (217-5) inhcl miq prmwrQ bIcwr hY [ (217-6) crn kml gur mihmw AgwiD boiD (217-7) nyq nyq nyq nmo kY nmskwr hY ]217] (217-8)

crn kml gur jb qy irdY bswey (218-1) qb qy AsiQir iciq Anq n DwvhI [ (218-2) crn kml mkrMd crnwimRq kY (218-3) pRwpiq Amr pd shij smwvhI [ (218-4) crn kml suK mn mY invws kIE (218-5) Awn suK iqAwg hir nwm ilv lwvhI [ (218-6) crn kml mkrMd vwsnw invws (218-7) Awn vws PIkI BeI ihrdY n BwveI ]218] (218-8)

bwrI bhunwiek kI nwiekw ipAwrI kyrI (219-1) GyrI Awin pRbl huie inMRdw nYn CwiekY [ (219-2) pRymnI piqbRqw cielI ipRAw Agm kI (219-3) inMdRw ko inrwdr kY soeI n BY Bwie kY [ (219-4) sKI huqI soq QI BeI geI sukdwiek pY (219-5) jhw ky qhI lY rwKy sMgm sulwie kY [ (219-6) supn cirqR mY n imqRih imln dInI (219-7) jm rUp jwmnI n inbrY ibhwie kY ]219] (219-8)

rUp hIn kul hIn gun hIn igAwn hIn (220-1) soBw hIn Bwg hIn qp hIn bwvrI [ (220-2) idRsit drs hIn sbd suriq hIn (220-3) buiD bl hIn sUDy hsq n pwvrI [ (220-4) pRIq hIn rIiq hIn Bwie BY pRqIq hIn (220-5) icq hIn ibq hIn shj suBwvrI [ (220-6) AMg AMghIn dInwDIn prwcIn lig (220-7) crn srin kYsy pRwpq huie rwvrI ]220] (220-8)

jnnI suqih ibKu dyq hyqu kaun rwKY (221-1) Gru musY pwhrUAw kho kYsy rwKIAY [ (221-2) krIAw jau borY nwv kho kYsy pwvY pwru (221-3) AgUAw aUbwt pwrY kwpY dInu BwKIAY [ (221-4) KYqy jau Kwie bwir kaun Dwie rwKnhwru (221-5) ckRvY krY AinAwau pUCY kaunu swKIAY [ (221-6) rogIAY jau bYdu mwrY imqR jau kmwvY dRohu (221-7) gur n mukqu kw pY ABlwKIAY ]221] (221-8)

mn mDukir giq BRmq cqur kuMt (222-1) crn kml suK sMpt smweIAY [ (222-2) sIql sugMD Aiq koml AnUp rUp (222-3) mDu mkrMd qs Anq n DweIAY [ (222-4)

shj smwiD aunmn jgmg joiq (222-5) Anhd Duin runJun ilv lweIAY [ (222-6) gurmuiK bIs iekeIs sohM soeI jwnY (222-7) Awpw AprMpr prmpdu pweIAY ]222] (222-8)

mn imRg imRgmd ACq AMqrgiq (223-1) BUilE BRm Kojq iPrq bn mwhI jI [ (223-2) dwdr sroj giq eykY srvr ibKY (223-3) AMqir idsMqr huie smJY nwhI jI [ (223-4) jYsy ibiKAwDr qjY n ibiK ibKm kau (223-5) Aihinis bwvn ibrK lptwhI jI [ (223-6) jYsy nrpiq supnMqr ByKwrI hoie (223-7) gurmuiK jgq mY Brm imtwhI jI ]223] (223-8)

bwie huie bGUlw bwie mMfl iPrY qau khw (224-1) bwsnw kI Awig jwig jugiq n jwnIAY [ (224-2) kUp jlu gro bwDy inksY n huie smuMdR (224-3) cIl huie aufY n Kgpiq aunmwnIAY [ (224-4) mUsw ibl Kod n jogIsur guPw khwvY (224-5) srp huie icrMjIv ibKu n blwnIAY [ (224-6) gurmuiK iqRgun AqIq cIq huie AqIq (224-7) haumY Koie hoie ryn kwmDyn mwnIAY ]224] (224-8)

sbd suriq ilv gur isK sMiD imly (225-1) Awqm Avys pRmwqm pRbIn hY [ (225-2) qqY imil qq sMWqbUMd mukqwhl huie (225-3) pwrs kY pwrs prspr kIn hY [ (225-4) joq imil joiq jYsy dIpkY idpq dIp (225-5) hIrY hIrw byDIAq AwpY Awpw cIn hY [ (225-6) cMdn bnwspqI bwsnw subws giq (225-7) cqr brn jn kul AkulIn hY ]225] (225-8)

gurmiq siq irdY siqrUp dyKy idRg (226-1) siqnwm ijhbw kY pRymrs pwey hY [ (226-2) sbd ibbyk siq sRvn suriq nwd (226-3) nwskw sugMiD siq AwGRn AGwey hY [ (226-4) sMq crnwmRq hsq AvlMb siq (226-5) pwrs pris hoie pwrs idKwey hY [ (226-6) siqrUp siqnwm siqgur igAwn iDAwn (226-7) gur isK sMiD imly AlK lKwey hY ]226] (226-8)

Awqmw iqRibDI jqR kqR sY iekqR Bey (227-1) gurmiq siq inhcl mn mwny hY [ (227-2) jgjIvn jg jg jgjIvn mY (227-3) pUrn bRhmigAwn iDAwn aur Awny hY [ (227-4) sUKm sQUl mUl eyk hI Anyk myk (227-5) gors gobMs giq pRym pihcwny hY [ (227-6) kwrn mYY kwrn iciqR mY icqyro (227-7) jMqR Duin jMqRI jn kY jnk jwny hY ]227] (227-8)

nwieku hY eyku Aru nwiekw Ast qwkY (228-1) eyk eyk nwiekw ky pWc pWc pUq hY [ (228-2) eyk eyk pUq igRh cwir cwir nwqI (228-3) eykY eykY nwqI doie pqnI pRsUq hY [ (228-4) qwhU qy Anyk puin eykY eykY pWc pWc (228-5) qwqy cwir cwir suiq sMqiq sMBUq hY [ (228-6) qwqy AwT AwT suqw suqw suqw AwT suq (228-7) AYso prvwru kYsy hoie eyk sUq hY ]228] (228-8)

eyk mnu AwT KMf KMf pWc tUk (229-1) tUk tUk cwir Pwr Pwr doie Pwr hY [ (229-2) qwhU qy peIsy Aau peIsw eyk pWc tWk (229-3) tWk tWk mwsy cwir Aink pRkwr hY [ (229-4) mwsw ewk AwT rqI rqI AwT cwvr kI (229-5) hwt hwt knu knu qol qulwDwr hY [ (229-6) pur pur pUir rhy skl sMswr ibKY (229-7) bis AwvY kYsy jwko eyqo ibsQwr hY ]229] (229-8)

Kgpiq pRbl prwkRmI prmhMs (230-1) cwqur cqur muK cMcl cpl hY [ (230-2) BujblI Ast Bujw qwky cwlIs kr (230-3) eyk sau Ar swiT pwau cwl clw cl hY [ (230-4) jwgRq supn Aihinis dihids DwvY (230-5) iqRBvn pRiq hoie AwvY eyk pl hY [ (230-6) ipMjrI mY ACq aufq phucY n koaU (230-7) pur pur pUr igr qr Ql jl hY ]230] (230-8)

jYsy pMCI aufq iPrq hY AkwscwrI (231-1) jwir fwir ipMjrI mY rwKIAiq Awin kY [ (231-2) jYsy gjrwj ghbr bn mY mdon (231-3)

bis huie mhwvq kY Awksih mwin kY [ (231-4) jYsy ibIKAwDr ibKm ibl mY pqwl (231-5) ghy swphyrw qwih mMqRn kI kwin kY [ (231-6) qYsy iqRBvn pRiq BRmq cMcl icq (231-7) inhcl hoq miq siqgur igAwn kY ]231] (231-8)

rcnw cirqR icqR ibsm bicqRpn (232-1) eyk mY Anyk BWiq Aink pRkwr hY [ (232-2) locn mY idRsit sRvn mY suriq rwKI (232-3) nwskw subws rs rsnw aucwr hY [ (232-4) AMqr hI AMqr inrMqrIn soqRn mY (232-5) kwhU kI n koaU jwnY ibKm bIcwr hY [ (232-6) Agm cirqR icqR jwnIAY icqyro kYso (232-7) nyq nyq nyq nmo nmo nmskwir hY ]232] (232-8)

mwieAw CwieAw pMcdUq Buq audmwd Tt (233-1) Gt Gt Gitkw mY swgr Anyk hY [ (233-2) AauD pl Gitkw jugwid prjMq Awsw (233-3) lhir qrMg mY n iqRsnw kI tyk hY [ (233-4) mn mnsw pRsMg Dwvq cqurkMut (233-5) iCnk mY KMf bRhmMf jwvdyk hY [ (233-6) AwiD kY ibAwiD kY aupwiD kY AswD mn (233-7) swiDby kau crn srin gur eyk hY ]233] (233-8)

jYsy mnu lwgq hY lyKk ko lyKY ibKY (234-1) hir jsu ilKq n qYso TihrwveI [ (234-2) jYsy mn bnju ibauhwr ky ibQwr ibKY (234-3) sbd suriq Avgwhnu n BwveI [ (234-4) jYsy mnu kink Aau kwmnI snyh ibKY (234-5) swDsMg qYsy nyhu pl n lgwveI [ (234-6) mwieAw bMD DMD ibKY AwvD ibhwie jwie (234-7) guraupdys hIn pwCY pCuqwveI ]234] (234-8)

jYsy mnu DwvY pr qn Dn dUKnw lau (235-1) sRIgur srin swDsMg lau n AwveI [ (235-2) jYsy mnu prwDIn hIn dInqw mY (235-3) swDsMg siqgur syvw n lgwveI [ (235-4) jYsy mnu ikriq ibriq mY mgnu hoie (235-5) swDsMg kIrqn mY n TihrwveI [ (235-6) kUkr ijau cauv kwiF cwkI cwitby kau jwie (235-7)

jwky mITI lwgI dyKY qwhI pwCY DwveI ]235] (235-8)

srvr mY n jwnI dwdr kml giq (236-1) imRg imRgmd giq AMqr n jwnI hY [ (236-2) min mihmw n jwnI Aih ibKR ibKm kY (236-3) swgr mY sMK iniD hIn bk bwnI hY [ (236-4) cMdn smIp jYsy bWs inrgMD kMD (236-5) aulUAY AlK idn idnkr iDAwnI hY [ (236-6) qYsy bWJ bDU mm sRIgur purK Byt (236-7) inhcl sybl ijau haumY AiBmwnI hY ]236] (236-8)

brKw cqurmws iBdo n pKwn islw (237-1) inpjY n Dwn pwn Aink aupwv kY [ (237-2) auidq bsMq prPuilq bnwspqI (237-3) maulY n krIru Awid bMs ky suBwv kY [ (237-4) ishjw sMjog Bog inhPl bwJ bDU (237-5) huie n AwDwn duKo duibDw durwv kY [ (237-6) qYsy mm kwg swDsMgiq mrwl sBw (237-7) rihE inrwhwr mukqwhl AipAwv kY ]237] (237-8)

kpt snyh jYsy FoklI invwvY sIsu (238-1) qwkY bis hoie jlu bMDn mY AwveI [ (238-2) fwir dyq Kyq huie pRPuilq sPl qwqy (238-3) Awip inhPl pwCy boJ aukqwveI [ (238-4) ArD aurD huie AnukRm kY (238-5) praupkwr Aau ibkwr n imtwveI [ (238-6) qYsy hI AswD swD sMgiq suBwv giq (238-7) gurmiq durmiq suK duK pwveI ]238] (238-8)

jYsy qau kucIl pivqRqw AqIq mwKI (239-1) rwKI n rihq jwie bYTy ieCwcwrI hY [ (239-2) puin jau Ahwr snbMD prvysu krY (239-3) jrY n Ajr auklydu Kydu BwrI hY [ (239-4) biDk ibDwn ijau auidAwn mY twtI idKwie (239-5) krY jIvGwq AprwD AiDkwrI hY [ (239-6) ihrdY iblwau Aru nYn bg iDAwnI pRwnI (239-7) kpt snyhI dyhI AMq huie duKwrI hY ]239] (239-8)

gaUmuK bwGu jYsy bsY imRgmwl ibKY (240-1) kMgn pihir ijau ibleIAw Kg moheI [ (240-2)

jYsy bg iDAwn Dwir krq Ahwr mIn (240-3) ginkw isMgwr swij ibibcwr joheI [ (240-4) pMc btvwro ByKDwrI ijau sGwqI hoie (240-5) AMiq PwsI fwir mwrY dRoh kr dRoheI [ (240-6) kpt snyh kY imlq swDsMgiq mY (240-7) cMdn sugMD bWs gTIlo n boheI ]240] (240-8)

Awid hI ADwn ibKY hoie inrmwn pRwnI (241-1) mws ds gnq hI gnq ibhwq hY [ (241-2) jnmq suq sRb kutMb AnMdmeI (241-3) bwlbuiD gnq ibqIq inis pRwq hY [ (241-4) pFq ibhwvIAq jobn mY Bog ibKY (241-5) bnj ibauhwr ky ibQwr lptwq hY [ (241-6) bFqw ibAwj kwj gnq AvD bIqI (241-7) guraupdys ibnu jmpur jwq hY ]241] (241-8)

jYsy ckeI ckvw bMiDk iekqR kIny (242-1) ipMjrI mY bsy inis duK suK mwny hY [ (242-2) khq prspr koit surjn vwrau (242-3) Et durjn pr jwih gih Awny hY [ (242-4) ismrn mwqR koit Awpdw sMpdw koit (242-5) sMpdw Awpdw koit pRB ibsrwny hY [ (242-6) siqrUp siqnwm siqgur igAwn iDAwn (242-7) siqgur miq siq siq kir jwny hY ]242] (242-8)

puin kq pMcqq mylu Kylu hoie kYsy (243-1) BRmq Anyk join kutMb sMjog hY [ (243-2) puin kq mwns jnMm inrmolk huie (243-3) idRsit sbd suriq rsks Bog hY [ (243-4) puin kq swDsMgu crn srin gur (243-5) igAwn iDAwn ismrn pRym mDu pRjog hY [ (243-6) sPlu jnmu gurmuK suKPl cwK (243-7) jIvnmukiq hoie log mY Alog hY ]243] (243-8)

rcn cirqR icqR ibsm bicqrpn (244-1) icqRih icqY icqY icqyrw aur AwnIAY [ (244-2) bcn ibbyk tyk eyk hI Anykmyk (244-3) suin Duin jMqR jMqRDwrI aunmwnIAY [ (244-4) Asn bsn Dn srb inDwn dwn (244-5) krunwinDwn suKdweI pihcwnIAY [ (244-6)

kQqw bkqw sRoqw dwqw BRgqw (244-7) sRbig pUrnbRhm gur swDsMig jwnIAY ]244] (244-8)

locn sRvn muK nwskw hsq pg (245-1) ichn Anyk mn myk jYsy jwnIAY [ (245-2) AMg AMg pust qustmwn hoq jYsy (245-3) eyk muK sÍwd rs Arpq mwnIAY [ (245-4) mUl Ayk swKw prmwKw jl ijau Anyk (245-5) bRhmibbyk jwvdyik aur AwnIAY [ (245-6) gurmuiK drpn dyKIAwq Awpw Awpu (245-7) Awqm Avys prmwqm igAwnIAY ]245] (245-8)

jq sq isMGwsn shj sMqoK mMqRI (246-1) Drm DIrj Dujw Aibcl rwj hY [ (246-2) isvngrI invws dieAw dulhnI imlI (246-3) Bwg qau BMfwrI Bwau Bojn skwj hY [ (246-4) ArQ bIcwr prmwrQ kY rwjnIiq (246-5) CqRpiq iCmw CqR CwieAw Cb Cwb hY [ (246-6) Awnd smUh suK sWiq prjw pRsMn (246-7) jgmg joiq Anhid Duin bwj hY ]246] (246-8)

pWcomuMdRw ckRKt Byid ckRvih khwey (247-1) aulMuiG iqRbynI iqRkutI iqRkwl jwny hY [ (247-2) nvGr jIiq injAwsn isMGwsn mY (247-3) ngr Agmpur jwie Thrwny hY [ (247-4) Awnsir iqAwig mwnsr inhcl hMsu (247-5) prminDwn ibsmwih ibsmwny hY [ (247-6) aunmn mgn ggn AnhdDuin (247-7) bwjq nIswn igAwn iDAwn ibsrwny hY ]247] (247-8)

AvGit auqir srovir mjnu krY (248-1) jpq Ajpwjwpu AnBY AiBAwsI hY [ (248-2) inJr Apwr Dwr brKw Akws bws (248-3) jgmg joiq Anhd AibnwsI hY [ (248-4) Awqm Avys prmwqm pRvys kY (248-5) ADXwqm igAwn iriD isiD iniD dwsI hY [ (248-6) jIvnmukiq jgjIvn jugiq jwnI (248-7) sill kmlgiq mwieAw mY audwsI hY ]248] (248-8)

crnkml srin gur kMcn Bey mnUr (249-1)

kMcn pwrs Bey pwrs prs kY [ (249-2) bwies Bey hY hMs hMs qy prmhMs (249-3) crnkml crnwmRq surs kY [ (249-4) sybl skl Pl skl sugMD bwsu (249-5) sUkrI sY kwmDyn krunw brs kY [ (249-6) sRIgur crn rju mihmw AgwD boD (249-7) log byd igAwn koit ibsm nms kY ]249] (249-8)

kotin kotwin Ascrj AscrjmY (250-1) kotin kotwin ibsmwid ibsmwd hY [ (250-2) AdBuq prmdBuq huie kotwin koit (250-3) gdgd hoq koit Anhdnwd hY [ (250-4) kotin kotwin aunmnI gnI jwq nhI (250-5) kotin kotwin koit suMn mMflwid hY [ (250-6) gurmuiK sbd suriq ilv swDsMig (250-7) AMq kY AnMq pRBu Awid prmwid hY ]250] (250-8)

gurmuiK sbd suriq ilv swDsMg (251-1) aulit pvn mn mIn kI cpl hY [ (251-2) sohM so Ajpw jwpu cInIAq Awpw Awp (251-3) aunmnI joiq ko audoq huie pRbl hY [ (251-4) Anhdnwd ibsmwd runJun suin (251-5) inJr Jrin brKw AMimRq jl hY [ (251-6) AnBY AiBAws ko pRgws AscrjmY (251-7) ibsm ibsÍws bws bRhm sQl hY ]251] (251-8)

idRsit drs smdrs iDAwn dwir (252-1) duibDw invwir eyk tyk gih lIjIAY [ (252-2) sbd suriq ilv Asquiq inMdw Cwif (252-3) AkQ kQw bIcwir moin bRq kIjIAY [ (252-4) jgjIvn mY jg jg jgjIvn ko (252-5) jwnIAY jIvn mUl jugu jugu jIjIAY[ (252-6) eyk hI Anyk Aau Anyk eyk srb mY (252-7) bRhm ibbyk tyk pRymrs pIjIAY ]252] (252-8)

Aibigiq giq kq Awvq AMqir giq (253-1) AkQ kQw sukih kYsy kY sunweIAY [ (253-2) AlK Apwr ikDO pweIAiq pwr kYsy (253-3) drsu Adrsu ko kYsy kY idKweIAY [ (253-4) Agm Agocru Aghu ghIAY DO kYsy (253-5)

inrlMbu kaun AvlMb TihrweIAY [ (253-6) gurmuiK sMiD imlY soeI jwnY jwmY bIqY (253-7) ibsm ibdyh jl bUMd huie smweIAY ]253] (253-8)

gurmuiK sbd suriq swDsMig imil (254-1) pUrn bRhm pRym Bgiq ibbyk hY [ (254-2) rUp kY AnUp rUp Aiq AscrjmY (254-3) idRsit drs ilv trq n eyk hY [ (254-4) rwg nwd bwd ibsmwd kIrqn smY (254-5) sbd suriq igAwn gosit Anyk hY [ (254-6) BwvnI BY Bwie cwie cwh crnwmRq kI (254-7) Aws ipRAw sdIv AMg sMg jwvdyk hY ]254] (254-8)

hom jg neIbyd kY pUjw Anyk (255-1) jp qp sMjm Anyk puMn dwn kY [ (255-2) jl Ql igr qr qIrQ Bvn BUA (255-3) ihmwcl Dwrw AgR Arpn pRwn kY [ (255-4) rwg nwd bwd swAMgIq byd pwT bhu (255-5) shj smwiD swiD koit jog iDAwn kY [ (255-6) crn srin gur isK swD sMig pir (255-7) vwir fwrau ingh hT jqn kotwin kY ]255] (255-8)

mDur bcn smsir n pujs mD (256-1) krk sbid sir ibK n ibKm hY [ (256-2) mDur bcn sIqlqw imstwn pwn (256-3) krk sbd sqpq kt km hY [ (256-4) mDur bcn kY iqRpiq Aau sMqoK sWiq (256-5)