Vous êtes sur la page 1sur 16

Luty 201 3

BRZASK
Proletariusze wszystkich krajw, czcie si!

P ISMO KOMUNISTYCZNEJ P ARTII P OLSKI


ISSN 1 429-8279

NR 02/240

W n u m e rze rwn i e :
Ogupianie charytatyw AcelorMittal likwidatorem polskiego hutnictwa 3 4

S E T N A RO C Z N I C A U RO D Z I N E D WARD A G I E RKA
Konferencja w Sosnowcu 26-01 -201 3

Nasze ycie jest wicej warte 5 Owiadczenie partii komunistycznych i robotniczych Bakanw Gospodarka Kuby Wenezuela mobilizacja mas 80- urodziny Albina Siwaka Pamici Proletariatczykw Kampanie KPP 1 0-lecie

5 6 7 8 9 10

Odezwa KPP -Powstanie Shutzbundu 1 934 r. 1 3 1 65 rocznica Manifestu Komunistycznego 1 5 Apel do czytelnikw 1 6 Obchody wyzwolenia 1 6

P OLSKA

BRZASK

Luty 201 3

Konferencja, ktra odbya si 21 stycznia br. w Sosnowcu pod hasem "Zagbiak, Polak, Europejczyk" rozpocza planowane na cay rok obchody rocznicy urodzin Edwarda Gierka przypominajce wydarzenia dekady lat 70. Czas na rzeteln i obiektywn ocen postaci i wydarze tamtych czasw, kiedy wybudowano kilkaset zupenie nowych zakadw pracy, modernizowano stare, rozwijano komunikacj, wybudowano 500 km nowych inni kolejowych a zelektryfikowano 2 tys. km. Powstao 1 ,9 mln nowych miejsc pracy. Budowano drogi, szkoy, szpitale i orodki wypoczynkowe. Do uytku oddano ponad 2 mln mieszka. Dla kadego, kto chcia pracowa, znalazo si zatrudnienie. Polskie firmy prowadziy budowy za granic. Mieszkacw wsi objto ubezpieczeniem. Rozwijaa si kultura i nauka, nakady na badania byy na prawie takim samym poziomie jak w innych rozwinitych krajach - 3-4 % PKB, a obecnie tylko 0,44 %. Na to wszystko wydano okoo 20 mld dolarw. Pienidze poyczone przez Gierka nie zostay przejedzone jak to nam wmawia prawicowa propaganda, ale za nie stworzono materialnie namacalny majtek narodowy, jeszcze obecnie wyprzedawany za bezcen przez III RP. Widoczny dla wszystkich. A na co wydano kilkaset mld dolarw poyczonych w ostatnim dwudziestoleciu? I kiedy uda si je spaci? Na konferencj przybyli zaproszeni gocie min. Leszek Miller, Longin Pastusiak, Zbigniew Szaajda i Maciej Szczepanski, przedstawiciele SL, Unii Pracy i lokalne wadze, oraz 1 2 czonkw KPP. cznie przybyo kilkaset osb z caej Polski a chciao przyjecha prawie 1 ,5 tysica, jednak nie wszyscy mogli otrzyma zaproszenia. Prof. Adam Gierek mwi o kulisach odsunicia od wadzy Edwarda Gierka, jego losie osobistym, gdy musia y z belgijskiej emerytury grniczej, gdzie pracowa podczas wojny. Odczytano wystpienie chorego prof. Pawa Boyka o dokonaniach dekady. Prof. Longin Pastusiak omwi stosunki polskoamerykaskie w tym czasie. W przerwach mona byo obejrze wystaw fotografii, zarwno rodzinnych jak i z oficjalnych wydarze politycznych i gospodarczych. Planowane s nastpne konferencje, ktre odbd si m.in. w Ustroniu i Warszawie. Wsporganizatorem konferencji odbywajcej si 23 marca w Rzeszowie, pod hasem "Edward Gierek Budowniczy Drugiej Polski", s rzeszowscy dziaacze KPP.
Krzysztof Szwej

Luty 201 3

BRZASK

P OLSKA

O g u p i a n i e ch a ryta tyw
Gdy rozpoczyna si kolejny fina Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy media zapeniaj si pochwaami dziaalnoci charytatywnej. Jest to grona tendencja przedstawiania efektownych lecz mao skutecznych akcji jako alternatywy dla dziaalnoci pastwa i jego polityki spoecznej. Charytatywa nie tylko nie rozwizuje problemw, ale wrcz je pogbia. Pierwszym mitem jest jej rzekomy zbawienny wpyw oraz ogromny zasig spoeczny. Przy caej kampanii reklamowej i mobilizacji spoecznej najwiksze zbirki Jerzego Owsiaka przynosiy mniej ni jeden procent pienidzy wydawanych na sub zdrowia przez pastwo. Z pienidzy WOP zakupowano sprzt medyczny i w liczbach bezwzgldnych mogo to robi wraenie. Entuzjaci zapominali jednak wspomnie o tym, e zakupiony sprzt to rwnie kropla w morzu potrzeb i nawet organizowanie zbirek raz na miesic nie zapewni szpitalom odpowiedniego wyposaenia. Podobnie jest z innymi akcjami charytatywnymi. Reklamowana przez celebrytw podczas wit Boego Narodzenia Szlachetna paczka miaa doprowadzi do przygotowania paczek dla 1 3 tysicy biednych rodzin. Ponownie owe tysice mog robi wraenie, ale tylko do czasu, gdy zestawimy je ze statystykami mwicymi, e w Polsce w skrajnej ndzy yje niemal 2 miliony osb. Nawet jeden procent z nich nie otrzyma wic paczek w ramach tej reklamowanej w mediach akcji. Charytatywa staje si rwnie wanym elementem propagandy kapitalistw. Zaczyna si ona od z pozoru niewinnych zbirek ywnoci w supermarketach. S one niczym innym jak czci kampanii reklamowych. To nie supermarket daje biednym ywno, ale jego kli enci. Jan Kowalski idc do sklepu widzi informacj o zbirce, po czym kupuje dodatkowe produkty, aby je przekaza biednym. Oznacza to wiksze zakupy, czyli zwikszanie zysku sklepu. Podobn strategi stosuj niemal wszystkie wiksze korporacje. Udzia w akcjach takich jak WOP wpisuje si w ich strategi Public Relations. Jest to jeden z na jbardziej skutecznych sposobw ksztatowania wizerunku marki, a przy tym do tani. Przekazywane kwoty s niczym w porwnaniu z rocznymi zyskami bankw, czy sieci telefonii komrkowej. Jeden z bankw zarabia nawet wspierajc WOP, bowiem wyda specjaln kart kredytow z logo Orkiestry, zdobywajc tym samym nowych klientw. W blasku wielkich akcji charytatywnych grzej si rwnie politycy. Zwykle ci sami, ktrzy odpowiadaj za cicia socjalne i coraz gorsze traktowanie zwykych obywateli. W ramach WOP mona wylicytowa na przykad moliwo wypicia kawy z prezydent Warsza wy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Zabysna rwnie parlamentarna lewica. Na licytacj wystawiono midzy innymi zwiedzanie warszawskiego Centrum Nauki Kopernik w towarzystwie lidera SLD Grzegorza Napieral skiego oraz jego aniokw, czyli pa, ktre pieway jego piosenk wyborcz w czasie kampanii prezydenckiej. Jak wida Sojusz Lewicy Demokratycznej za jmuje si wszystkim tylko nie myleniem nad zmian antyspoecznego systemu, a ostatnio specjalizuje si w absurdalnych akcjach. Wylicytowa mona rwnie kolacj z innym postpowym politykiem Januszem Palikotem. Rwnie w czasie poprzednich zbirek politycy byli bardzo aktywni, wczajc w to ministrw kolejnych rzdw, w tym ministrw zdrowia. Zdarzyy si przypadki publicznego przekazywania przez nich pien idzy na funkcjonowanie resortu, ktrym kierowali. Mao kto dostrzeg i dostrzega absurdalno takiej sytuacji. Akcje charytatywne maj jeszcze jedn, kto wie czy nie najwiksz wad. Przy caej ich teatralnoci i medial noci nie pyta nigdy pytanie o przyczyn biedy czy problemw ze sub zdrowia. Prezenty do szlachetnych paczek zbierano tak jakby ludzie biedni byli ofi arami jakiego naturalnego kataklizmu. S i ju, wic trzeba im pomc. Nie byo adnego zastanowienia nad tym, e biedakw, w tym biedne dzieci produkuje bezrobocie, brak perspektyw, dysproporcje midzy re gionami i inne zjawiska coraz bardziej powszechne w kapitalizmie. Czy jednorazowa akcja skierowana do garstki ludzi co rozwie? Poza uspokojeniem sumie darczycw nie poprawi absolutnie nic. Biedacy nie znajd dziki nim pracy, czy godnego dachu nad gow. Nawet jeli bd wrd szczliwcw otrzymujcych prezent, bdzie to pomoc jednorazowa, zwykle wtpliwej jakoci. Podobnie z WOP. Jerzy Owsiak robi wok siebie wiele szumu, jest gwiazd mediw, ale nie zadaje pytania dlaczego w Polsce niszczy si publiczn sub zdrowia? Wrcz przeciwnie, pojawia si na salonach u politykw, ktrzy za to niszczenie odpowiadaj. Wpisuje si wrcz w ich machin propagandow. Zaprasza na organizowany przez siebie Przystanek Woodstock Bronisawa Komorowskiego, Lecha Was i Leszka Balcerowicza. Przedstawia ich jako wzory dla modziey. Warto zauway, e caa debata toczca si w me diach wok sensownoci WOP jest jedynie zwykym odwracaniem uwagi od tych kluczowych kwestii. Katoliccy ekstremici oskaraj Owsiaka gwnie o szerzenie hasa rbta co chceta, bezbono, a nawet satanizm. Nie krytykuj jednak samej idei doranej charytatywy. W kocu prowadzony przez koci Caritas dziaa na dokadnie takich samych zasa dach, a jego praca to rwnie przeciwdziaanie w maej skali jedynie skutkom spoecznych problemw. Charytatywa niemal zawsze bdzie odwracaniem uwagi od kwestii klasowych, narzdziem tych wszystkich, ktrzy na co dzie okradaj ludzi pracy, aby raz w roku pochyli si nad losem biednych. Obowizkiem lewicy jest demaskowanie tego szkodliwego cyrku i promowanie w zamian rozwiza systemowych, likwidujcych przyczyny wykluczenia spoecznego i biedy.
Krzysztof Szwej

P OLSKA

Wkrtce w Warszawie moe zosta zlikwidowany jeden z ostatnich duych zakadw przemysowych. Po spektakularnym upadku FSO, wczeniejszym zniszczeniu fabryki cignikw Ursus oraz zakadw Bumar-Waryski, podobny los czeka prawdopodobnie take Hut Warszawa. Obecny waciciel zakadu, midzynarodowy koncern ArcelorMittal wstrzyma produkcj, zmuszajc 200 pracownikw do przejcia na przymusowy urlop. Budow Huty Warszawa zaczto w 1 952 roku na granicy miasta, w oddaleniu od dzielnic mieszkaniowych. Produkcja stali rozpocza si w 1 957 roku po uruchomieniu pierwszego wydziau odlewni staliwa, w nastpnych latach powstaway kolejne obiekty hutnicze. U szczytu swego rozwoju, w latach 70. Huta zatrudniaa okoo 1 0 tysicy pracownikw i bya jednym z najwaniejszych zakadw na Mazowszu. Po 1 989 roku postpowaa redukcja zatrudnienia oraz rozpoczto wyprzeda majtku zakadu. Pocztkowo wydawao si, e przedsibiorstwo utrzyma produkcj. W 1 998 roku zostao przejte przez woski koncern Lucchini, a w 2005 roku przez koncern Arcelor, ktry rok pniej, po fuzji z Mittalem sta si najwikszym na wiecie przedsibiorstwem brany stalowej, znanym pod nazw ArcelorMittal. Przejmujc zakad nowi waciciele zapowiedzieli rozwj produkcji oraz rozszerzenie oferty. Obiecywali rwnie, e zamierzaj utrzyma dotychczasowe zatrudnienie w kluczowych wydziaach produkcyjnych.

Arce l orM i tta l l i kwi d a tore m p ol ski e g o h u tn i ctwa

BRZASK

Luty 201 3

ponad 700 milionw dolarw strat, oficjalnie obwiniajc za to kryzys finansowy. Komentatorzy twierdz, e w zwizku z tym bdzie chcia przerzuca coraz wiksz cz produkcji do krajw trzeciego wiata, aby jeszcze bardziej redukowa koszty. Likwidacja warszawskiej huty, jednego z mniej istotnych dla midzynarodowej korporacji zakadw, bya w tej sytuacji jedynie kwesti czasu. 28 stycznia 201 3 roku przedstawiciele koncernu potwierdzili, e produkcja zostaje zawieszona zarwno na wydziale stalowi jak i walcowni. Jako oficjaln przyczyn podali spadek zamwie na prty stalowe, wynikajcy z nieuczciwych praktyk w handlu stal. Oficjalnie przerwa w produkcji jest tylko czasowa, jednak wiele wskazuje na to, e bdzie oznacza likwidacj zakadu, poniewa wznowienie jego funkcjonowania wymaga pracochonnych i kosztownych procedur. Zamknicie huty byo moliwe midzy innymi dziki temu, e ju wczeniej zniszczono w niej sprawnie dziaajcy swego czasu ruch pracowniczy. Redukcje zatrudnienia dotkny przede wszystkim najbardziej uzwizkowionych wydziaw. W 2011 roku koncern rozpocz polityk zmieniania form zatrudnienia coraz czciej korzystajc z porednictwa agencji pracy tymczasowej. Warszawski zakad by dogodny do likwidacji rwnie ze wzgldu na tereny, ktre zajmuje. Od kilku lat zainteresowanie ich kupnem wyraali deweloperzy, ktrzy chcieliby zbudowa w tym miejscu luksusowe apartamentowce. Nie byo to jednak moliwe dopki w hucie trwaa produkcja. ArcelorMittal, do ktrego naley okoo 70 procent potencjau produkcyjnego polskiego hutnictwa, jest take wacicielem hut w Krakowie, Sosnowcu, Dbrowie Grniczej, Chorzowie i witochowicach. W krakowskim zakadzie powanie zmniejszono zatrudnienie. Redukcje stay si przyczyn protestw pracowniczych w ostatnich dwch latach.

Take w innych krajach postpowanie ArcelorMittal spotyka si ze zdecydowanym oporem. W Belgii oraz Francji miay miejsce due protesty w zakadach nalecych do ArcelorMittal. W belgijskim Liege zapowied redukcji zatrudnienia o okoo 1 300 osb spowodowaa protesty pracownicze. PrzedWarszawska Huta staa si ofiar polityki prowadzo- stawiciele Robotniczej Partii Belgii domagaj si nej przez ArcelorMittal. W latach 201 0-201 2, aby nacjonalizacji zakadu bez rekompensaty dla dozredukowa koszty, koncern rozpocz zamykanie tychczasowego waciciela. nalecych do niego zakadw. W pierwszej kolej- Jeli w Polsce zamknicie warszawskiej huty nie noci upady huty w USA, a nastpnie w Europie. spotka si z ostr reakcj zwizkw zawodowych, Bdy w zarzdzaniu oraz kara ponad 200 mln euro zlikwidowane mog zosta kolejne zakady. Wkrtce naoona przez Komisj Europejsk za udzia w haso ArcelorMittall Zmienilimy oblicze polskiego zmowie cenowej producentw stali, przyczyniy si hutnictwa moe si sta ponur drwin. do pogorszenia kondycji finansowej ArcelorMittal. W trzecim kwartale 201 2 roku koncern ogosi, e ma Beata Karo

Luty 201 3

N a sze yci e j e st wa rte wi ce j n i d och od y M i tta l a :


P TB d om a g a si n a cj on a l i za cj i se ktora sta l i w Li e g e (B e l g i a )
korzyciom spekulacyjnym (unikalny belgijski system pozwalajcy firmom uzyska zmniejszenie podatku za wirtualne inwestycje z wirtualnych kredytw). Dziki temu wielce problematycznemu systemowi w latach 201 0-201 2 ArcelorMittal Finance zapaci w Belgii 0 euro podatkw! Tak wic, zdaniem PTB, nie ma podstaw do wypaty odszkodowania za przejcie. PTB ostrzega przed przypadkiem jaki zaistnia we Francji, gdzie cz rzdu socjalistw take opowiadao si za wykupieniem ArcelorMittal we Florage za symboliczne euro przez kilka miesicy z rzdu, aby ostatecznie unikn podjcia jakichkolwiek konkretnych krokw pod pretekstem braku rodkw prawnych.Rzecznik prasowy PTB Raoul Hedebouw skrytykowa take belgijskiego premiera Elio De Rupo: Jest to nie do zaakceptowania, gdy syszy si pana Di Rupo przemawiajcego na wiatowym Forum Ekonomicznym w Davos jak wychwala belgijski system spekulatywnych interesw, ktry jakoby promuje inwestycje i tworzenie miejsc pracy, a potem kilka minut pniej czyta si na Twitterze jego wiadomo o solidarnoci z robotnikami z ArcelorMittal. PTB apeluje do robotnikw i ich zwizkw zawodowych aby zachowali szczegln czujno wobec dwulicowych obietnic nie wychodzcych poza deklaracje i nie prowadzcych ku adnym decyzjom wykonawczym ratujcym miejsca pracy i region: publicznemu przejciu ArcelorMittal bez kompensacji.

BRZASK

WIAT

Zapowied likwidacji 1 300 miejsc pracy w ArcelorMittal w Liege jest tragedi dla caego regionu. Zamknitych zostanie siedem z dwunastu linii produkcyjnych. Po ogoszeniu zamknicia linii gorcej produkcji stali rok temu, teraz Mittal wybiera redukcj take zimnej linii produkcyjnej, aby niemal zamkn zakad. Grozi to utrat 1 0 000 miejsc pracy, spord bezporednich i porednich stanowisk w caym regionie Liege. Zdaniem Robotniczej Partii Belgii (PTB) wci moliwym jest uratowanie przemysu stalowego i miejsc pracy w nim. To nie tylko moliwo a konieczno, tumaczy Damien Robert, radny miejski PTB z miasta Seraining. Politycy, ktrzy udaj, e wspieraj robotnikw stalowni powinni podj odwan decyzj. Mittal nie chce sprzedawa? aden problem. Rzd Regionu Waloskiego moe wyda dekret nadajcy firmie status wasnoci publicznej z powodu nagej koniecznoci spoecznej, a take dla interesu regionalnego i narodowego. PTB posiada mocne przedstawicielstwo w radzie Seraing (Liege), gdzie ArcelorMittal ma swoj siedzib. W ostatnich padziernikowych wyborach lokalnych partia uzyskaa pi miejsc w radzie miasta, przede wszystkim dziki gosom robotnikw stalowni. Przez lata PTB rozwijaa intensywn prac w fabryce i aktywnie pokazaa swoj solidarno ze strajkujcymi. PTB broni idei przejcia przez pastwo caej firmy za symboliczne jedno euro. To jedyna gwarancja utrzymania miejsc pracy w przemyle stalowym, bdcym kluczow bran w regionie. Mittal uzyska wicej ni obecnie prezentuje dziki

26 stycznia w Salonikach, z inicjatywy KKE, odbyo si spotkanie dziesiciu partii komunistycznych i robotniczych z siedmiu krajw: Albanii, Bugarii, Chorwacji, Macedonii, Grecji, Serbii i Turcji. Spotkanie suyo wymianie pogldw na temat sytuacji, w jakiej si znajduj Bakany i obszar wschodniego wybrzea Morza rdziemnego, w warunkach midzyn arodowego kryzysu kapitalistycznej ekonomii, intensyfikacji imperialistycznej agresji przeciwko Syrii i zaostrzenia sprzecznoci pomidzy imperialistami. Kryzys kapitalistyczny zaostrzy problemy ludzkie w caoci, rozszerzy obszar biedy, podnis poziom bezrobocia, wzgldn i absolutn ndz obejmujc szeroki procent populacji krajw bakaskich. Partie komunistyczne i robotnicze Bakanw szacuj, i realn przyczyn kryzysu jest zaostrzenie podstawowych sprzecznoci kapitalizmu, sprzecznoci pomidzy spoecznym charakterem produkcji i zawaszczaniem jej wynikw przez kapitalizm.

Wsplne owiad czenie partii komu nistycznych i robotniczych Bakanw

Dodatkowo globalny kryzys kapitalizmu zaostrzy rywal izacj pomidzy potgami imperialistycznymi, midzy monopolami o kontrol nad zasobami naturalnymi, szlakami przewozowymi, udziaami w rynkach. Jest to rwnie widoczne w naszym regionie, w ktrym NATO przygotowuje interwencj zbrojn przeciwko Syrii. Imperialici wykorzystuj kad okazj i pretekst aby uzyska wsparcie ludnoci, albo co najmniej przyzwole nie, na prowadzenie wojen imperialistycznych. W tych warunkach zauwaamy aktywny udzia w tych planach buruazji i jej politycznych reprezentantw, dcych do zwikszenia swojej roli w strukturze systemu imperi alistycznego, celem uzyskania udziau w imperi alistycznym upie, poprzez wykorzystanie wzrastajcego nacjonalizmu i irredentyzmu. W tych warunkach widzimy, i partie komunistyczne i robotnicze na Bakanach z zadowoleniem przyjmuj pra cownicz i antyimperialistyczn walk majc miejsce w Grecji, Turcji i wszdzie indziej, celem obrony pracy,

WIAT

BRZASK

Luty 201 3

praw i korzyci ludzi, przeciwko nacjonalizmowi i rasizmowi, w imi praw imigrantw, przeciwko wojnie imperi alistycznej. We wszystkich powyszych walkach, partie komunistyczne i robotnicze s wzywane na pierwsz lin i frontu celem obrony praw ludzi pracy oraz ich zorganizowania, wzmocnienia walki przeciwko imperializmowi i jego organizacjom, podkrelenia, i obecny kryzys demonstruje historyczny kres moliwoci tego systemu, a take konieczno i aktualno wysunicia socjalizmu na pierwszy plan, jeszcze bardziej ni dotychczas. Na spotkaniu zostao wyraone wsplne pragnienie wzmocnienia i powielenia wsplnych akcji, a take koordynacji dziaania naszych partii, rwnie promocji szeroko rozumianych akcji antyimperialistycznych w nastpujcych kierunkach: solidaryzowanie si z klasowo zorientowanymi walkami pracowniczymi, rozwj walki o prawa pracown icze, modziey, kobiet, ktre wybuchaj na Bakanach; wzmacnianie i rozszerzanie ruchw pokojowych, antynatowskich, antyimperialistycznych na Bakanach. Przeciwko tak zwanej tarczy antyrakietowej, obcym bazom i oddziaom wojskowym, przeciwko udziaowi si zbrojnych z krajw bakaskich w misjach NATO i Unii

Europejskiej na terenie innych pastw. Dla nieangaowania naszych krajw w imperialistyczne plany i imperi alistyczne organizacje; wzmocnienie spoecznego potpienia antykomunizmu i antyhistorycznego zrwnania komun izmu z faszyzmem, promowanego przez Uni Europejsk i buruazj; walka na rzecz zdecydowanego oporu naszych narodw przeciwko nowej imperialistycznej wojnie z Syri i Iranem, a take szerzej na Bliskim Wschodzie, Afryce, Kaukazie itp. jest dzisiaj szczeglnym zadaniem.
Uczestnicy:
KOMUNISTYCZNA PARTIAALBANII KOMUNISTYCZNA PARTIA BUGARII PARTIA BUGARSKICH KOMUNISTW SOCJALISTYCZNA ROBOTNICZA PARTIA CHORWACJI KOMUNISTYCZNA PARTIA GRECJI KOMUNISTYCZNA PARTIA MACEDONII (FYROM) SERBSCY KOMUNICI KOMUNISTYCZNA PARTIA TURCJI PARTIA PRACY (EMEP) TURCJI NOWA KOMUNISTYCZNA PARTIA JUGOSAWII

Raport ministra gospodarki i planowania Adela Yzquierdo na temat rozwoju ekonomicznego w 201 2 roku

Inne niedobory byy zgaszane w produkcji mleka, jaj, fasoli i kukurydzy, w turystyce, wydobyciu i obrbce niklu oraz transporcie publicznym. Pomimo to, Yzquierdo stwierdzi, i w porwnaniu Kubaska gospodarka powinna zamkn rok z rokiem 2011 , w roku ubiegym wikszo sektorw z 3,1 % wzrostem produktu krajowego brutto (PKB), wykazaa wzrost, a wydatki socjalne utrzymane na co naley uzna za pozytywne z uwagi na nieko- poziomie zblionym do tego z roku 2011 . rzystn midzynarodow sytuacj ekonomiczn Inne dane wskazuj wzrost produktywnoci o 2,1 %. i restrykcje narzucone przez blokad USA. Zdaniem Niepastwowa dziaalno gospodarcza wzrosa AdelaYzquierdo, ministra ekonomii i planowania o 23%, podczas gdy sektor pastwowy zmniejszy i wiceprezydenta Rady Ministrw, zawartym w ra- si o 5,7%. Zuycie energii elektrycznej w sektorze porcie dla Zgromadzenia Narodowego Wadzy Lu- mieszkaniowym byo wysze ni planowano, i wydu, w roku 201 2 uzyskano rwnowag krajowej sze ni w 2011 roku, czciowo w rezultacie zwikgospodarki. szenia samozatrudnienia w miejscach Na wzrost PKB, przewidywany na nieco poniej zamieszkania. 3,4%, wpyw miay przede wszystkim problemy Yzquierdo raportowa, i Plan Ekonomiczny na rok zwizane z brakiem kompleksowego podejcia do 201 3 zakada 3,7% wzrost PKB, ktry jest uznany procesu inwestycyjnego, brak nadzoru, problem ni- za akceptowalny w wietle obecnej sytuacji ekonoskiej produktywnoci, sabego zarzdzania impor- micznej. tem, braki personelu i opnienia w przyznawaniu Ponadto, w 201 3 roku spodziewany jest znaczcy kredytw, co prowadzio do paraliu zaopatrzenia wzrost w waniejszych obszarach, w porwnaniu w zasoby, ktre mogy by uyte dla okrelonych z rokiem 201 2. Produkcja przemysowa i rolnictwo celw. Przeszkody kontraktowe, niewaciwe tech- powinny wzrosn o 4%, podczas gdy planowany niczne przygotowanie projektw oraz niedoszaco- jest wzrost o 20% w przemyle cukrowniczym. wanie prac, jako rezultat niekompletnego Inne sektory, wymagajce osignicia wyszych planowania, take odegray rol w niemonoci poziomw produkcji w kolejnym roku to: budownicukoczenia planowanych inwestycji. two (z projektowanym wzrostem w wysokoci Projektowane cele w szeregu sektorw nie zostay 20,8%) i transportem towarowym (1 3%) jak i osoboosignite, jednak w wikszoci obszarw dziaal- wym (1 0%). Powinien take wzrosn poziom pronoci ekonomicznej widoczny by korzystny rozwj dukcji, a take liczba pracownikw pozapastwowej w porwnaniu z latami poprzednimi. Przykady tej dziaalnoci gospodarczej. Poziom usug socjalnych tendencji s w przemys cukrowniczy i handel deta- bdzie utrzymywany na poziomie szacowanym na liczny materiaami budowlanymi, zaopatrzenie rol- rok 201 2. nictwa oraz przemys kosmetyczny. Yzquierdo podkreli potrzeb zwikszenia produkcji

G O S P O D ARKA KU B Y KO N TYN U U J E WZRO S T

Luty 201 3

BRZASK

WIAT

ywnoci w gospodarstwach domowych i rozwoju alternatywnych metod karmienia zwierzt hodowlanych. Wyjania, i koszt niezbdny do wytworzenia ywnoci zosta zaplanowany na kwot prawie dwch miliardw dolarw, co sugeruje wydatek rzdu 300 milionw dolarw wicej w tym roku. Nawet w przypadku zawarcia dobrych kontraktw z wyprzedzeniem, zakup produktw takich jak ziarna soi, pszenicy, kukurydzy i mka sojowa wymaga 225 milionw dolarw wicej w tym roku, ze wzgldu na wzrost cen. Kolejny wzrost spowodowany zwikszeniem importu ciecierzycy i kukurydzy bdzie wymaga dodatkowego wydatku 29 milionw dolarw. Yzquierdo raportowa, i przewiduje si ponad 7,7 miliardw dolarw na inwestycje, z ktrych lwia cz bdzie wydana

na urzdzenia produkcyjne. Gwna uwaga bdzie take skupiona na najbardziej potrzebnej obsudze budownictwa, powiedzia. Wydatki na komunikacj odzwierciedlaj eliminacj usug zapewnianych dotychczas bezpatnie, aby pozyskane pienidze mogy by wydatkowane na te jednostki budetu, ktre wymagaj wsparcia. Zdaniem ministra, rok 201 3 zosta przewidziany jako punkt wyjcia do bardziej integralnego podejcia w zakresie rwnowagi monetarnej i finansowej; zakupy zagraniczne zostay jeszcze bardziej skonsolidowane, jednak zaprojektowano jednoczenie wzmocnienie krajowego handlu hurtowego.
Granma Internacional, 20/12/2012

m a sy m ob i l i zu j si w ob ron i e re wol u cj i
Caracas jeszcze raz stao si scen ogromnych demonstracji masowych w obronie rewolucji. 23 stycznia to w Wenezueli narodowy dzie walki. By to dzie, w ktrym w 1 958 r. upada niesawna dyktatura Marcosa Pereza Jimeneza, ktr obali oddolny ruch masowy.Opozycja staraa si cynicznie wykorzysta chorob Chaveza i wezwaa do demonstracji 23 stycznia, aby protestowa przeciwko niekonstytucyjnej sytuacji, tzn. przeciwko opnieniu zaprzysienia Chaveza. Przywdcy PSUV odpowiedzieli wzywajc masy do wyjcia na ulice tego samego dnia. Stojc w obliczu perspektywy niszej frekwencji i siy, przywdcy opozycji odwoali swj marsz i zastpili go wezwaniem do maego wiecu, ktry mia miejsce w Parque Miranda, bogatej dzielnicy Caracas, na ktry przybyo mniej ni 6 000 osb. Tymczasem setki tysicy chavistas wypenio kilka placw, maszerujc ku dzielnicy 23 de Enero. Na demonstracji byo duo reprezentantw zwizkw, zarwno UNETE jak i CBST. Maszerowao rwnie tysice milicjantw i milicjantek, wysyajc wyrane ostrzeenie dla opozycji. Szeregowi chavistas nieli transparenty z hasami przeciwko jakiemukolwiek paktowaniu lub ugodom z prawic. Jest jasne, e przywdcy opozycyjnego MUD (Mesa de Unidad Democrtica) miertelnie bali si sprowokowania wybuchu gniewu ze strony rewolucyjnych mas. Dlatego wycofali si z pocztkowego wezwania do marszu i ograniczyli si do kiepsko zorganizowanego wiecu pod dachem. Nawiasem mwic grupa dziennikarzy z pastwowego kanau telewizyjnego VTV zostaa gwatownie zaatakowana, kiedy prbowaa filmowa, w wyniku czego kamerzysta trafi do szpitala. To pokazuje prawdziw twarz tzw. demokratycznej opozycji. Mimo, e dalej zasiewaj wtpliwoci co do prawomocnoci nieobecnoci Chaveza, wiedz, e choroba jest bardzo delikatnym tematem. Wszystkie manipulacje, spekulacje i przeinaczenia rozpowszechniane przez buruazyjne media i przywdcw opozycji zdyskredytoway ich. Zamiast podway rewolucj, opozycyjna kampania rozwcieczya miliony chavistas, ktrzy uwaaj, e MUD cynicznie wykorzystuje chorob nowotworow Chaveza. Wrd mas dominuje poczucie, e nie powinno by adnych kompromisw z wrogami rewolucji. Jest to absolutnie suszne. Inteligentna cz buruazji ma nadziej, e bez Chaveza na stanowisku prezydenta moliwy bdzie powolny powrt do normalnoci. Moliwe jest to do osignicia przez stopniowe odrzucanie wszystkich zdobyczy rewolucji, misji spoecznych, nacjonalizacji, elementw kontroli robotniczej, reformy rolnej itd. Ale masy zaciekle si sprzeciwi takiemu rozwojowi wypadkw. Dzisiejszy marsz jasno tego dowid. Niezalenie od sytuacji Chaveza, ktry cigle jest w Hawanie, cho widocznie jego stan uleg poprawie, gwnym zadaniem stojcym przed rewolucj jest zniszczenie spoecznej siy kontrrewolucji. Ka m p a n i a p rze ci wko sp e ku l a cj i p od sta wowym i p rod u kta m i ywn oci owym i w ci g u osta tn i ch ki l ku tyg od n i , p od cza s ktre j rzd skon fi skowa tysi ce ton ywn oci trzym a n e j w m a g a zyn a ch p oza a cu ch e m d ystryb u cj i , p oka za a n i e m ol i wo wp rowa d ze n i a e l e m e n tw kon trol i p a stwowe j n a d ka p i ta l i styczn ym ryn ki e m . P owod u j e to j e d yn i e a ta k ze stron y ka p i ta u . Al b o p j ci e w stron d e m okra tyczn e g o p l a n owa n i a g osp od a rcze g o w i n te re si e wi kszoci l u d n oci (a m on a to osi g n j e d yn i e wywa szcza j c rod ki p rod u kcj i ), a l b o wsze l ki p rb y kon trol i i re g u l owa n i a ka p i t a l i z m u s p o w o d u j j e d y n i e w i ks z y c h a o s , d e zorg a n i za cj , i n fl a cj i u ci e czk ka p i ta u .
P a tr i c k L a r s e n

We n e zu e l a , 2 3 styczn i a

P OLSKA

BRZASK

Luty 201 3

N a osi e m d zi e si te u rod zi n y Al b i n a S i wa ka
awa-Wschd (1 971 -1 981 ), czonkiem Komitetu Warszawskiego (od 1 976 r.) i jego Egzekutywy (od 1 978 r.), z kolei w latach 1 980-1 981 zastpc czonka a w latach 1 981 -1 990 czonkiem Komitetu Centralnego. Na trwae zapisa si w pamici Polakw jako jeden z najwybitniejszych czonkw Biura Politycznego KC PZPR, zasiadajcy w tym gremium od IX do X Zjazdu partii (1 981 -1 986). Zasiadajcy to ze sowo. Siwak nie zasiada, on dziaa, odbywa setki podry i przyj mowa rzesze interesantw, stan bowiem na czele Komisji Wnioskw, Skarg i Sygnaw od Ludnoci KC. W cigu wspomnianej piciolatki komisja zaatwia 6,5 mln spraw (!), za przewodniczcy przyj osobicie 7600 osb (!). Po nieuzasadnionym odsuniciu Siwaka ze skadu Biura Politycznego, przy jednoczesnym pozostawieniu w skadzie KC, skierowano go do pracy w dyplomacji, na stanowisko radcy ministra Am basady PRL w Libii, ktre peni w latach 1 986-1 990. Powiada ten i w, e pogldy A. Siwaka s kontrowersyjne. Jeli za kontrowersyjn uzna naley jego bezkompromisow postaw w obronie praw klasy robotniczej i dobrego imienia Polski Ludowej, tudzie we wskazywaniu zagroe dla bytu zmczonego rzdami buruazji spoeczestwa, niech i tak bdzie. Dla mnie jednak nie s to adne kontrowersje: Towarzysz Siwak przey mnstwo upokorze, poczwszy od ciosw za dawanych przez hitlerowskich zbirw i ich naladowcw wychowanych na gestapowskich wzorcach rodzimych zbrodniarzy z reakcyjnego podziemia, godnych potpi enia a wynoszonych dzi na piedesta jako onierze wyklci, poprzez torpedowanie jego pracy w KC PZPR i Biurze Politycznym przez skupionych w tej samej partii rewizjonistw, reformistw i socjalliberaw, a po wstrtne kalumnie, jakie spotykaj go i dzisiaj ze strony sfrustrowanych solidarnociowcw i ipeenowskich pseudohistorykw. Czowiek, ktry tak mocno ukocha Polsk i polskiego robotnika, ktry nie raz i nie dwa unikn mierci, ktry wasnymi rkami wznosi now, pikn Warszaw stolic kraju ludzi pracy ma pene prawo do wyraania swoich pogldw, do krytyki zagraajcych pokojowi imperializmu i kapitalizmu, do wspominania Polski socjalistycznej, o ktrej powrocie marzy coraz wicej Polakw. Tego czowieka, ktry straci oko i trzy palce prawej rki w wyniku eksplozji granatu, ktry przez ponad rok w ogle nie widzia a od cakowitej lepoty uratowali go radzieccy lekarze, nazwa Stefan Bratkowski Falconettim (zapewne wikszo Czytelnikw nie pamita, e to czarny charakter z serialu Pogoda dla bogaczy). Co jest gorsze pyta retorycznie A. Siwak kalectwo, ktre ja nosz na sobie, czy kalectwo uczuciowe umysowe Bratkowskiego?. Tego Bratkowskiego, ktry wszystko zawdzicza Polsce Ludowej, a przez to, e zdradzi j w uwaczajcy dla sposb, wypina dzi pier do odzn aczenia go komandori Orderu Odrodzenia Polski

Rok 201 3 przynosi wane okrge rocznice urodzin wybitnych przywdcw polskiego ruchu robotniczego: to sto dwudziesta rocznica urodzin Marcelego Nowotki (8 lipca), to na pewno setna rocznica urodzin Edwarda Gierka (6 stycznia), to bez wtpienia jubileusz dziewidziesitych urodzin Wojciecha Jaruzelskiego (6 lipca), to rwnie osiemdziesite urodziny Albina Si waka. Urodzony 27 stycznia 1 933 r. w Woominie, przenis si w 1 935 r. z rodzicami do Warszawy i zwiza na trwae ze stolic, mieszka w niej bowiem do dzisiaj. Na jpierw bya to Praga, a od 1 945 r. jest to Rembertw. W latach 1 945-1 950 A. Siwak mieszka na Warmii, jego ojciec Jzef peni bowiem stanowisko wjta gminy Lutry. Po powrocie do Warszawy w 1 950 r. Albin Siwak rozpocz prac w budownictwie. Zacz od udziau we wznoszeniu Marszakowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej (MDM), by ju jako brygadzista odbudowywa Starwk i odznaczy si trwaymi osigniciami na obu brzegach Wisy, w rdmieciu, na Pradze, Grochowie, Brdnie, Szmulkach. Wraz z podjciem pracy A. Siwak rozpocz dziaalno w zwizkach za wodowych, od funkcji ma zaufania poczwszy a na godnoci wiceprzewodniczcego Zarzdu Gwnego Zwizku Zawodowego Budowlanych i dziaalnoci w wiatowej Federacji Zwizkw Zawodowych skoczywszy. W Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej by I sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej Zakadu Robt Montaowych Kombinatu Budowlanego Warsz-

Luty 201 3

BRZASK

P OLSKA

i uchodzi za wzr wszelkich cnt dla buruazyjnych, sualczych wzgldem kapitau i kleru pismakw. Bior do rki ksiki Albina Siwaka i nie zawaham si powiedzie, e zaliczam je do arcydzie polskiej literatury biograficznej, do pere memuarystyki, do bezcennych rde wiedzy o historii Polski i polskiego ruchu robotniczego. Dwa tomy Od opaty do dyplomaty, trzy czci Bez strachu, Trwae lady, Rozdarte ycie (Historie niewiarygodnie prawdziwe z zaktka Warmii) czyta si z podziwem dla kunsztu autora. To jedne z najznakomitszych ksiek jakie znam. Nikogo nie pozostawi obojtnym. Przeczytaem tysice ksiek i z rk na sercu przyznam, e te pisane rk Albina Siwaka wywary na mnie kolosalne wraenie. Co je cechuje? Przede wszystkim szczero, autentyzm, hu manizm. Mocno utkwio w mojej pamici wystpienie wygoszone 2 padziernika 1 985 r. przez czonka Biura Politycznego KC PZPR Albina Siwaka podczas inaug uracji XXV roku akademickiego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza. Powiedzia wtedy, e tylko dziki socjalistycznej Polsce znaczna cz obecnych w sali Filharmonii Rzeszowskiej nauczycieli akademickich nie pasie krw lecz rozwija naukowe kariery. Pamitam z jak odraz przyjli sowa prostego robotnika wielcy pastwo profesorowie, ktrzy w istocie wszystko co osignli, zawdziczaj tylko i wycznie socjalistycznemu ustrojowi ojczyzny. Wielcy pastwo, ktrzy udaj uczonych a prowadz nic wicej ponad edukacyjny biznes, nie chc dzi pam ita, e A. Siwak nie tylko sprowadzi ich na ziemi

i wskaza miejsce w szeregu lecz i bezinteresownie pomg ich uczelni. Oto bielski Metalplast opnia nawczas wykonanie elewacji aluminiowych w nowo wznoszonych obiektach politechnicznego Wydziau Mechanicznego. Wystarczyo, e rektor poprosi czonka Biura Politycznego o pomoc, ju po kilku dniach prace montaowe nabray niespotykanego przedtem tempa a dyrektor Metalplastu prosi Politech nik o zaniechanie dalszych interwencji u wadz, wykonawca dooy bowiem wszelkich stara, by za koczy realizacj inwestycji jak najszybciej. Fakt ten dowodzi i yczliwoci Albina Siwaka dla rzeszowskiego orodka akademickiego i hipokryzji jego przedstawicieli, ktrzy odziani w groteskowo pstrokate togi wiercili si na filharmonicznych krzesach gdy prosty betoniarz wypomnia im skd pochodz i komu winni s wdziczno za swoje kariery. O hipokryzji wczesnego rektora, prof. Kazimierza Oczosia, przez lata nie tylko czonka PZPR lecz i Egzekutywy Komitetu Wojewdzkiego w Rzeszowie, mona powiedzie tyle, e rzu ci legitymacj partyjn, kiedy tylko zorientowa si, e partia, ktrej zawdzicza karier, awanse i zaszczyty, oddaje wadz dnym rzdowych gabinetw ignorantom. Dostojnemu Jubilatowi, Drogiemu Towarzyszowi Al binowi Siwakowi ycz z serca zdrowia i wszelkiej pomylnoci na jak najdusze lata. Za to, co uczyni dla Polski, dla Polakw, dla polskiego ruchu robotniczego, najszczerzej dzikuj.
Maciej Kijowski

P a m i ci P rol e ta ri a tczykw

26 stycznia 1 886 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej wyrokiem carskich wadz okupacyjnych zostao straconych czterech dziaaczy Midzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat (I Proletariatu). Piotr Bardowski, Stanisaw Kunicki, Jan Pietrusiski i Micha Ossowski zginli za dziaalno rewolucyjn oraz kontakty z rosyjskimi socjalistami. Bardowski i Kunicki byli liderami I Proletariatu, pozostali dwaj zostali uznani za szczeglnie gronych ze wzgldu na udzia w dziaalnoci zbrojnej i atakach na policyjnych prowokatorw. O zamordowanych ruch robotniczy pamita zarwno w czasach II RP jak i Polski Ludowej. 28 stycznia 201 3 r. rocznic egzekucji Proletariatczykw upamitniono zoeniem kwiatw i zapaleniem zniczy pod powicon im tablic na murze Cytadeli Warszawskiej. Z inicjatyw przypomnienia pocztkw ruchu socjalistycznego w Polsce, w tym dziaalnoci I Proletariatu wystpili organizatorzy kampanii Historia Czerwona i Czarno-Czerwona. Inicjatywa ta stawia sobie za cel odkamywanie historii lewicy oraz walk z prawicow polityk historyczn. Zajmuje si gromadzeniem materiaw rdowych, przygotowuje wydarzenia majce przypomina o tradycjach polskiego ruchu rewolucyjnego. Jeden z pierwszych tematw, ktry ma by podjty w ramach kampanii stanowi dziaalno I Proletariatu. W ramach tego cyklu maj odbywa si projekcje filmw, spotkania dyskusyjne, a take spacery ladami warszawskich rewolucjonistw. Dotychczas zainteresowanie kampani wyrazio ponad 350 osb.
http://www.facebook.com/HistoriaCzerwona

Z YCIA P ARTII

BRZASK

Luty 201 3

G WN E KAM PAN I E KP P W LATACH 2 0 0 2 - 2 0 1 2


Dziaalno antywojenna

Prawie od pocztku swego istnienia KPP uczestniczya w demonstracjach antywojennych w zwizku z grobami inwazji na Irak, ktra rozpocza si w marcu 2003 roku. Pierwsze antywojenne wystpienia miay miejsce jeszcze przed wybuchem wojny, m.in. 1 5 lutego 2003 r. w ramach proklamowanego na ten dzie globalnego protestu. Dziaacze i sympatycy naszej Partii uczestniczyli w kilkutysicznej demonstracji, ktra odbya si w Warszawie. W trakcie wojny, od dnia ataku, nasi towarzysze brali udzia w akcjach organizowanych w wielu miastach kraju m.in. w: Warszawie, Wrocawiu, Krakowie i Katowicach oraz angaowali si w dziaalno lokalnych komitetw antywojennych np. we Wrocawskiej Koalicji Antywojennej. Z pozytywnym przyjciem spotkalimy si w rodowisku akademickim, rwnie przede wszystkim we Wrocawiu, gdzie nawizalimy wspprac z grup Spoeczestwo Aktywne. W dzie agresji militarnej na Irak - 20 marca 2003 r. dziaacze KPP wsporganizowali odbywajc si na Uniwersytecie Wrocawskim, w Instytucie Politologii, konferencj wyjaniajc studentom i pracownikom akademickim rzeczywiste przyczyny ataku. Wydawalimy okolicznociowe materiay propagandowe tumaczce bezprawno tego ataku oraz powody naszego sprzeciwu wobec imperialistycznych wojen oraz udziau polskich onierzy w dziaaniach wojennych, a nastpnie okupacji Iraku. Podwaalimy rwnie pretekst podawany jako casus belli, przebieg dalszych wydarze wykaza, e mielimy wwczas racj w Iraku nie znaleziono adnej broni masowego raenia, a przeduajcy si konflikt zbrojny nie tylko nie rozwiza ale wrcz pogbi problemy tego kraju, tysicom cywilnych mieszkacw Iraku przynis cierpienia, kalectwo i mier, a gwnym wygranym okazay si koncerny naftowe, ktre uzyskay dostp do z oraz dodatkowe zyski w zwizku z podwyk cen ropy na rynkach wiatowych. Podobnie angaowalimy si w lokalne protesty przeciwko wojnie i okupacji Afganistanu. W tej sprawie wielokrotnie zabieralimy gos przypominajc, e wojna ta nie ma nic wsplnego z deklarowan z terroryzmem i powoduje ogromne straty cywilne. Zamordowanie przez polskich onierzy mieszkacw wioski Nangar Khel dowiodo, e mielimy racj. W marcu 2011 roku sprzeciwilimy si atakowi NATO na Libi. Poza tym przypominalimy o skutkach pierwszej z szeregu zbrojnych agresji tego paktu na Jugosawi, rozpocztej w marcu 1 999 r., w medialnej propagandzie nazywanych interwencjami humanitarnymi,

w rzeczywistoci majcych wyjtkowo niehumanitarny charakter, w ktrych - jak zwykle w przypadku imperialistycznych agresji - chodzio o ekonomiczne i geopolityczne interesy gwnych mocarstw i midz ynarodowego kapitau. Przypominalimy, e motywy te staj si szczeglnie widoczne w duszej perspektywie czasowej. Dlatego o takich wydarzeniach naley przypomina i wyciga z nich wnioski. W 1 0 rocznic ataku NATO na Jugosawi, w marcu 2009 r. delegacja KPP uczestniczya w midzynarodowej konferencji zorganizowanej w Berlinie przez organizacje antywojenne.
Przeciwko tarczy antyrakietowej

Zamiar utworzenia przez Stany Zjednoczone systemu tzw. tarczy antyrakietowej i ulokowania jego elementw w Polsce oraz Czechach, spotka si w tych krajach z licznymi protestami. Czonkowie KPP uczestniczyli w demonstracjach i pikietach przeciwko zainstalowaniu w Polsce wyrzutni rakiet odbywajcych si w rnych miastach od roku 2006, przede wszystkim w Warszawie przed ambasad Stanw Zjednoczonych. Wzilimy take udzia w najwikszej demonstracji, ktra odbya si w marcu 2008 roku w Supsku, w pobliu Redzikowa - miejsca przewidywanej przyszej bazy, dokd udaa si cz uczestnikw tej akcji. KPP zostaa sygnatariuszem deklaracji wydanej wsplnie z Polsk Parti Socjalistyczn, Now Lewic, Pracownicz Demokracj i Oglnopolskim Komitetem Antywojennym. Gosia ona, e budowa systemu tak zwanej "tarczy antyrakietowej" ma na celu umocnienie militarnej pozycji Stanw Zjednoczonych, poprzez uzyskanie przez to pastwo nad potencjalnym przeciwnikiem przewagi, umoliwiajcej podjcie ataku przy minimalizacji skutkw uderzenia odwetowego. Nazywanie takiego systemu obronnym jest wic jedynie chwytem propagandowym. W istocie chodzi o ugruntowanie pozycji USA jako jedynego globalnego mocarstwa speniajcego w imi swoich imperialnych interesw jednoczenie funkcj prokuratora, sdziego i egzekutora w stosunkach midzynarodowych. Kampania przeciwko tarczy wygasa w momencie, gdy Amerykanie wycofali si z jej projektu. Stanowia jednak okazj do zdobywania dowiadcze jak prowadzi wspprac midzynarodow. Dziaalimy wwczas we wsppracy z czeskim Komunistycznym Zwizkiem Modziey (KSM), nie godzcym si na zbudowanie w tym kraju amerykaskiego systemu radarowego. Czci kampanii bya wymiana informacji i spotkania z reprezentantami KSM.

10

Luty 201 3
Kampania przeciwko Romanowi Giertychowi

BRZASK

Z YCIA P ARTII

W roku 2006 KPP wzia udzia w kampanii przeciwko wczesnemu ministrowi edukacji Romanowi Giertychowi. Domagalimy si dymisji Giertycha, zwracajc uwag na jego nacjonalistyczne i pro-faszystowskie pogldy. Partia krytykowaa rwnie proponowane przez MEN zmiany programw nauczania oraz organizacji systemu szkolnictwa. Najwiksza demonstracja przeciwnikw Giertycha, organizowana przez Komitet Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracownikw miaa miejsce w czerwcu 2006 roku w Warszawie. Odbya si ona pod hasem O wieck szko, bezpatne studia i pastwo socjalne i czya hasa ekonomiczne ze sprzeciwem wobec nacjonalizmu. W demonstracji uczestniczya midzy innymi nasza partia, przemawiali rwnie jej przedstawiciele. Na zakoczenie wielotysicznej demonstracji przed paacem prezydenckim odpiewalimy Midzynarodwk. Kampanii przeciwko Giertychowi towarzyszyy inne wydarzenia takie jak akcje solidarnoci z protestujcymi wanie w tym czasie francuskimi studentami i uczniami, domagajcymi si zniesienia niekorzystnego dla modych pracownikw programu CPE, zwizanego z pierwszym zatrudnieniem. Odbyo si kilka pikiet solidarnociowych w Warszawie i innych miastach, w ktrych uczestniczyli przedstawiciele KPP.

frakcj SLD, chcce tworzy alternatyw wobec wczesnego centrolewicowego porozumienia Lewica i Demokraci. Kongres nie doprowadzi do stworzenia koalicji. Odbyo si jedynie kilka spotka i konferencji. Zosta wykorzystany przez cz powizanych z SLD rodowisk jako karta przetargowa w rozgrywkach politycznych.
KPiORP

Na pocztku 2006 roku powoany zosta Komitet Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracownikw. Wrd jego inicjatorw by Wolny Zwizek Zawodowy Sierpie 80 oraz Polska Partia Pracy. Komitet mia broni praw pracowniczych i wystpowa w obronie pracownikw represjonowanych za dziaalno zwizkow. W prace Komitetu wkrtce po jego powstaniu zaangaowaa si rwnie nasza partia. W wydanym pod koniec czerwca 2006 r. owiadczeniu KKW KPP stwierdzio: Krajowy Komitet Wykonawczy Komunistycznej Partii Polski solidaryzujc si z powoaniem, przez wyrzuconych z pracy zwizkowcw, Komitetu Pomocy i 0brony Represjonowanych Pracownikw, jednoczenie popierajc jego dziaania, apeluje do swoich czonkw o solidarno z pracownikami zwalnianymi z pracy i o udzielanie w ramach swoich moliwoci pomocy powoanemu komitetowi. Partia braa udzia w we wszystkich gwnych dziaaniach Komitetu, w tym kampanii skierowanej do PoPorozumienia i koalicje ugrupowa lewicowych lakw wyjedajcych do pracy za granic, Od czasu powstania KPP pojawio si kilka istotnych informujcej ich o prawach pracowniczych oraz projektw powoania koalicji ugrupowa lewicowych. zwizkach zawodowych dziaajcych w krajach bPierwsz tego typu inicjatyw byo Porozumienie Le- dcych najczciej celem emigracji zarobkowej. wicy Antykapitalistycznej, powoane w grudniu 2003 KPP uczestniczya w demonstracjach pracowniczych roku. W jego skad oprcz KPP weszy:Nurt Lewicy organizowanych przez KPiORP, midzy innymi jednej Rewolucyjnej, Nowa Lewica, Oglnopolski Zwizek z najwikszych, manifestacji przeciwko amaniu praw Bezrobotnych, Organizacja rodowiskowa OPZZ pracowniczych przez firm ochroniarsk IMPEL. 1 9 Konfederacja Pracy, Lewicowa Alternatywa, Polska kwietnia 2007 roku przesza ona ulicami Wrocawia, Partia Socjalistyczna (Koo Ursynowskie), Klub Nowej rozpoczynajc si przed gwn siedzib firmy Lewicy oraz Grupa Pracownicza "Kret" (z Fabryki Sa- a koczc wiecem na rynku miejskim. mochodw Osobowych w Warszawie). W ramach Dziaalno KPiORP trwaa do roku 2008, a KPP PLA mia by opracowany wsplny program. Wkrtce braa w niej udzia do koca. Komitet zaprzesta dziaokazao si, e porozumienie ma charakter gwnie alnoci ze wzgldu na wycofanie si czci organiwyborczy. Rnice zda midzy jego uczestnikami co zacji, a take zmian strategii politycznej przez jego do udziau w wyborach parlamentarnych i strategii gwnych organizatorw PPP oraz WZZ Sierpie sprawiy, e Porozumienie bardzo szybko si rozpa- 80. Nie chciay one duej utrzymywa koalicji ugrupowa i zdecydoway si na wystpowanie jedynie do. W roku 2007 pojawia si kolejna inicjatywa zjedno- pod wasnymi szyldami. Pomimo, e istnia tylko czenia lewicy. Powsta Kongres Porozumienia Lewi- przez dwa lata Komitet by wan inicjatyw polskiej cy. W pierwszych spotkaniach wzili udzia lewicy. Zosta zorganizowany nie w celach wyborprzedstawiciele niemal wszystkich polskich ugrupo- czych lecz wok kampanii walki o prawa pracowniwa lewicowych, w tym KPP. Z KPL zaczli wsppra- cze. cowa przedstawiciele Samoobrony Polskiej Partii Pracy oraz niektrych rodowisk zwizanych z OPZZ. Poparcie dla protestw pracowniczych Od pocztku KPL nie mia jednak charakteru antykapitalistycznego. Dominowa nurt socjaldemokratyczny Poza dziaalnoci w ramach KPiORP KPP wielooraz rodowiska zwizane z tak zwan lewicow krotnie wspieraa protesty pracownicze i strajki, gw-

11

Z YCIA P ARTII

BRZASK

Luty 201 3

nie wydajc w tej sprawie owiadczenia oraz publikujc artykuy w Brzasku. Wyrazilimy solidarno midzy innymi ze strajkiem grnikw z kopalni Budryk, ktry odbywa si w listopadzie 2005 roku. W roku 2007 KPP wspara protest pielgniarek walczcych przeciwko pogarszaniu si warunkw zatrudnienia w subie zdrowia, organizujcych w Warszawie tak zwane biae miasteczko przed Kancelari Prezesa Rady Ministrw. Pielgniarki poparlimy rwnie wiosn 2011 roku, gdy walczyy midzy innymi przeciwko zmuszaniu ich do zmiany penoetatowego zatrudnienia tzw. kontraktami.
Udzia KPP w wyborach

symboli komunistycznych. W czerwcu 201 0 roku nasza partia zorganizowaa w tej sprawie konferencj prasow. Do polski przyjechali eurodeputowani Joao Ferreira z Portugalskiej Partii Komunistycznej oraz Giorgos Toussas z Komunistycznej Partii Grecji. W konferencji wzi udzia rwnie wiceszef wiatowej Federacji Modziey Demokratycznej Yogendra Shahi. W Warszawie odbya si wwczas pikieta przeciwko zakazowi, w ktrej uczestniczyli przedstawiciele rnych organizacji lewicowych oraz gocie z zagranicy.

W wielu krajach wiata odbyy si protesty przed polskimi placwkami dyplomatycznymi. Organizowaa je midzy innymi grecka KKE, Portugalska Partia KoNasza partia od czasu powstania dwukrotnie wysta- munistyczna czy rosyjska RKSM(b). Komunistyczni wiaa kandydatw w wyborach parlamentarnych. eurodeputowani zoyli zapytania do wczesnego W roku 2005 i 2007 czonkowie KPP znaleli si na li- przewodniczcego PE Jerzego Buzka w sprawie stach Polskiej Partii Pracy w kilku okrgach. PPP zmian w prawie kryminalizujcych stosowanie symudostpniaa wwczas swoje listy przedstawicielom boli komunistycznych. W lipcu 2011 roku zapis kornych rodowisk lewicowych. W obu przypadkach deksu karnego o zakazie symboli komunistycznych wyniki wyborcze list okazay si sabe. PPP w roku okaza si, w myl orzeczenia Trybunau Konstytucyj2005 osigna 0,77% poparcia, natomiast w 2007 nego, niezgodny z konstytucj. 0,99% i nie przekroczya picioprocentowego progu 1 wrzenia 2011 roku Komunistyczna Partia Polski wyborczego. Podobne byy rwnie wyniki samych zaprotestowaa przeciwko wchodzcemu tego dnia w ycie antykomunistycznemu prawu na Sowacji, pokandydatw KPP. Samodzielny komitet wyborczy pod nazw Czerwony zwalajcemu skaza kadego, kto odmawia uznania Wrocaw KPP wystawia w wyborach samorzdo- i usprawiedliwia przestpstwa reimu opartego na wych w 201 0 roku. Wystawi on kandydatw do Rady komunistycznej ideologii. W 2011 r. protestowalimy Miasta w dwch okrgach. Komitet zdoby 1 35 go- take przeciwko pacyfikacji strajkw i innych wystpie pracownikw sektora naftowego w Kazachstasw, co stanowio 0,07% poparcia w skali miasta. W ostatnich wyborach parlamentarnych z jesieni 2011 nie. roku KPP nie popara adnej z list i nie wystawia wa- W czerwcu roku 201 2 KPP organizowaa pikiet snych kandydatw. Bya to suszna decyzja, ponie- z poparciem dla A. Paleckisa, litewskiego polityka wa rwnie w tym przypadku PPP zdobya znikome i dziennikarza, ktry zosta postawiony przed sdem poparcie. Nasza partia nie braa udziau ani w wybo- za wypowied radiow z grudnia 201 0 roku, w ktrej rach parlamentarnych ani do Parlamentu Europej- stwierdzi, e 1 3 stycznia 1 991 roku, podczas star skiego. Nie zajmowaa rwnie stanowiska wok wiey telewizyjnej w Wilnie, to nie radzieccy onierze, ale swoi strzelali do swoich, odnoszc si w przypadku wyborw prezydenckich. do Litwinw. Udzia naszej partii w kampanii solidarSolidarno midzynarodowa noci z Paleckisem spowodowa nawizanie wsppracy z Socjalistycznym Frontem Ludowym, ktrego KPP braa udzia w akcjach solidarnoci z organiza- jest on liderem. cjami i ruchami rewolucyjnymi na wiecie, ze szczeglnym uwzgldnieniem przeladowa za dziaalno Przeciwko antykomunizmowi wystpujemy take na komunistyczn i na rzecz praw pracowniczych. lokalnym. partia rozpoczyna W 2005 roku nasza partia protestowaa przeciwko forum krajowym i kampani. Naszarazem bdzie ona obecnie kolejn Tym prbom delegalizacji Komunistycznego Zwizku Mo- polegaa na walce z pomysami tak zwanej dekomudziey w Czechach. KPP wystosowaa w tej sprawie nizacji ulic. Chodzi midzy innymi o pomysy warprotest. W roku 2006 zostaa w Warszawie przed am- szawskiego PiS, aby usun komunistycznych basad Republiki Czeskiej zorganizowana w tej spra- patronw 1 6 ulic. KPP planuje rozpocz kampani wie pikiet. W grudniu 2008 roku czonkowie KPP informacyjn majc zainteresowa mieszkacw brali udzia w pikiecie przed ambasad Grecji w War- warszawy yciorysami tych rewolucjonistw, a take szawie, bdcej wyrazem solidarnoci ze strajkami skoni mieszkacw ulic do sprzeciwu wobec pomyoraz protestami spoecznymi w Grecji. KPP otrzymaa midzynarodowe wsparcie w kampa- sw prawicy. nii walki przeciwko antykomunizmowi oraz zakazowi Beata Karo

12

Luty 201 3

BRZASK

H ISTORIA

P ol scy kom u n i ci wob e c a n tyfa szystowski e g o p owsta n i a S ch u tzb u n d u w Au stri i Z okol i czn oci owe j od e zwy Kom i te tu Ce n tra l n e g o Kom u n i styczn e j P a rti i P ol ski (KC KP P ), Wa rsza wa 1 6 l u te g o 1 9 3 4 r.
Na wstpie niniejszego szkicu tytuem koniecznego moim zdaniem wprowadzenia do tematu warto odda tu gos historykowi Janowi Tomickiemu wspautorowi (obok Ireny Koberdowej, Wiesawy Toporowicz oraz Fryderyka Zbiniewicza) wydanej w 1 976 roku pracy zatytuowanej: Midzynarodowy Ruch Robotniczy. Wiek XIX 1 945 (tom 1 ), w ktrej to zamieci on niezwykle istotne w interesujcym nas tu kontekcie austriackim informacje. Ot jak zaznacza Jan Tomicki: Na pocztku lat trzydziestych w Austrii zaczli dochodzi do gosu zwolennicy wprowadzenia dyktatury faszystowskiej (...). Przeciwko tym deniom wystpili austriaccy komunici i socjalici. Ci ostatni po proklamowaniu republiki w roku 1 91 8 cieszyli si duymi wpywami wrd klasy robotniczej i w niektrych rodowiskach inteligencji. Ponad pmilionowa Socjaldemokratyczna Partia Austrii, wspomagana przez klasowy ruch zawodowy, zajmowaa postaw bardziej bojow anieli niemiecka SPD. Kierowana m. in. przez Ottona Bauera, Karla Seitza, Karla Rennera i Juliusa Deutscha, odnosia ona wicej sukcesw anieli socjalici w innych krajach w walce o polepszenie warunkw bytowych klasy robotniczej, ubezpieczenia socjalne, rozwj spdzielczoci robotniczej i taniego budownictwa mieszkaniowego itp. Jej przywdcy gosili moliwo pokojowego przejcia od kapitalizmu do socjalizmu. Dysponujc znaczn liczb mandatw w parlamencie (okoo 40%) i kierujc organami samorzdowymi w Wiedniu, Linzu i innych miastach, socjalici austriaccy stanowili w latach dwudziestych si polityczn skutecznie odpierajc ataki zwolennikw faszyzmu. Partia miaa przy tym do dyspozycji szeroko rozbudowan wasn organizacje paramilitarn - Schutzbund, powoany do ochrony lokali, wiecw i pochodw socjaldemokratycznych przed atakami bojwek partii prawicowych, szczeglnie za Heimwehry, ktrej szeregi tworzyli gwnie nacjonalici i faszyci. Silna pozycja socjaldemokracji austriackiej zostaa jednak zachwiana w latach wielkiego kryzysu gospodarczego. Podobnie jak w Niemczech, w Austrii narastao rozczarowanie do systemu demokracji parlamentarnej, ktrego rzecznikami byli socjaldemokraci. Wobec osabienia pozycji partii socjaldemokratycznej i coraz wikszego niezadowolenia mas, ktre mogo przerodzi si w wystpienia antykapitalistyczne, ugrupowania prawicowe przeszy do kontrofensywy, dc do przechwycenia wadzy i wyeliminowania z ycia politycznego komunistw i socjalistw. W maju 1 932 roku na czele rzdu austriackiego stan Engelbert Dollfuss dziaacz Partii Chrzecijasko Spoecznej i zwolennik dyktatury faszystowskiej, a we wrzeniu 1 933 roku w wyniku reorganizacji gabinetu wicekanclerzem zosta Emil Fey przywdca Heimwehry. Rzd Dollfussa szybko wkroczy na drog faszyzacji kraju, czerpic wzory z dowiadcze Mussoliniego (...). Ju w marcu 1 933 roku ograniczy do minimum kompetencje parlamentu, dokonujc faktycznego zamachu stanu i rozpoczynajc rzdy za pomoc dekretw nadzwyczajnych. Dekretem z dnia 26 maja 1 933 roku zdelegalizowano Komunistyczn Parti Austrii, zniesiono take wolno prasy i zgromadze i systematycznie likwidowano zdobycze socjalne klasy robotniczej. W dniu 31 marca 1 933 roku Dollfuss zarzdzi rozwizanie Schutzbundu. Wobec tych posuni kierownictwo partii socjaldemokratycznej i Wolnych Zwizkw Zawodowych zagrozio proklamowaniem strajku generalnego. Zarazem jednak Karl Renner, Karl Seitz i inni przywdcy partyjni, stosujc taktyk ustpstw, podjli prb pertraktacji z Dollfussem. Natomiast dziaajca w podziemiu Komunistyczna Partia Austrii wezwaa masy do zdecydowanego oporu, przestrzegajc przed bdami popenionymi przed paru miesicami przez niemieck socjaldemokracj. Dollfuss nie podj rozmw z socjaldemokratami, natomiast w styczniu 1 934 roku bojwki faszystowskiej Heimwehry przepuciy atak na lokale partyjne. Rozbijano drukarnie, dokonywano rewizji w dzielnicach robotniczych w poszukiwaniu broni, usuwano socjalistw z samorzdw i kas chorych. Szczeglnie napita sytuacja wytworzya si w Wiedniu i Linzu, gdzie partia socjaldemokratyczna miaa bardzo silne wpywy. Wobec wtargnicia policji i bojwek Heimwehry w dniu 1 2 lutego 1 934 roku do Domu Robotniczego SPA w Linzu schutzbundowcy ywioowo stawili zbrojny opr. Zacita walka na ulicach miasta trwaa dwa dni i dopiero po uyciu artylerii faszyci zdoali pokona schutzbundowcw. Wie o powstaniu Schutzbundu w Linzu szybko rozesza si po kraju. W nocy z 1 2 na 1 3 lutego rozpoczy si krwawe walki w dzielnicach robotniczych w Wiedniu. Ponad

13

H ISTORIA

BRZASK

Luty 201 3

25 000 schutzbundowcw, z ktrymi wspdziaali komunici, odpierao ataki wojska, policji i oddziaw Heimwehry. Walczono niemale o kady dom. Socjalistyczna kolonia mieszkaniowa im. Karola Marksa, liczca okoo 5000 mieszkacw, staa si obiektem ataku artylerii i lotnictwa. Obron Schutzbundu dowodzi jeden z czoowych dziaaczy partii socjaldemokratycznej Julius Deutsch. Powstacy nie zostali przygotowani przez kierownictwo partyjne do zbrojnej konfrontacji z faszyzmem. Sabo uzbrojeni, stanli do nierwnej walki, usiujc stawi czoa dobrze wyszkolonej i uzbrojonej regularnej armii, policji i oddziaom Heimwehry. Ponadto dawa si odczu brak koordynacji dziaa powstacw Linzu, Wiednia i Grazu, gdzie rwnie wybucho powstanie. Faszyci szybko zlikwidowali opr schutzbundowcw. Podczas walk zgino ponad 1 000 osb, a okoo 5000 zostao rannych. Wyrokiem sdu wojennego wielu uczestnikw powstania skazano na mier, za okoo 1 0 000 wtrcono do obozw koncentracyjnych. Otto Bauer, Julius Deutsch i inni dziaacze partii socjaldemokratycznej oraz niektrzy schutzbundowcy zdoali schroni si w Czechosowacji; cz z nich wyemigrowaa nastpnie do Zwizku Radzieckiego. Po upadku powstania Socjaldemokratyczna Partia Austrii zostaa zdelegalizowana, a Wolne Zwizki Zawodowe rozwizane. W kraju umocnia si dyktatura faszystowska - konstatowa Jan Tomicki. Zbrojne, antyfaszystowskie powstanie socjaldemokratycznego Schutzbundu bezwarunkowo poparte przez zepchnitych do podziemia austriackich komunistw zostao krwawo w bezwzgldny sposb stumione po piciu dniach walk 1 6 lutego 1 934 roku. W tym wanie dniu dziaajcy wwczas w gbokiej konspiracji Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski bdc pod ogromnym wraeniem austriackich wydarze i w peni solidaryzujc si z bohaterskimi robotniczymi powstacami swoimi klasowymi brami z Linzu, z Wiednia oraz z Grazu wystosowa wwczas bardzo krtk acz nad wyraz wymown w swojej treci okolicznociow odezw do: Robotnikw! Chopw! onierzy!. W jej pierwszym akapicie z wyczuwalnym co wane po dzi dzie szczerym podziwem i jednoczenie gbokim szacunkiem dla austriackich proletariuszy, ktrzy podjli nierwn walk z faszystowskimi siepaczami E. Dollfussa stwierdzano: Masy pracujce Austrii powstay. Robotnicy, socjaldemokracji i komunici we wsplnym froncie walcz na barykadach Wiednia, Linzu i innych miast Austrii przeciw zbrodniczym rzdom faszyzmu. W drugim z kolei akapicie odezwy wczeni polscy komunici w peni wiadomi faktu, i faszyzm w wydaniu austriackim oprcz tego, e by wulgarnie wrcz prymitywnie klerykalny by take przy tym zdecydowanie tworem skrajnie patologicznym, wybitnie reakcyjnym, z gruntu antyrobotniczym i cakowicie bandyckim jeeli chodzi o metody dziaania

nie omieszkali podkreli tu w zwizku z tym, e: Rzd Dollfussa pawi si w krwi robotniczej. Skierowa przeciw rewolucji armaty najciszego kalibru, miotacze min, samochody i pocigi pancerne. Przez t krew robotnicz chce stworzy najcilejszy, bandycki sojusz z faszyzmem hitlerowskim. Lecz nie zdawi bohaterskich robotnikw. Walka trwa stwierdzali wwczas polscy komunici peni wiary w siy tkwice w austriackim proletariacie. Dla wczesnych polskich komunistw kierujcych si konsekwentnie cay czas w swojej dziaalnoci pomimo wybitnie niesprzyjajcych im wtedy okolicznoci politycznych zasadami szczerego proletariackiego internacjonalizmu byo rzecz a nazbyt oczywist, e: Walka robotnikw austriackich jest spraw proletariatu caego wiata. Przeciwko midzynarodowym siom rozzuchwalonego faszyzmu wystpi proletariat Austrii z broni w rku, budzc zapa i entuzjazm w masach pracujcych caego wiata - podkrelali nie ukrywajcy tu swojego podziwu dla mstwa oraz bohaterstwa robotniczych powstacw polscy komunici, ktrzy wyranie dawali tu take do zrozumienia czytajcym, e z faszyzmem si nie dyskutuje ani te si nie pertraktuje tylko z broni w rku skutecznie, stanowczo i zdecydowanie likwiduje si go niczym trucicielskie chwasty. Jakiekolwiek ustpstwo wzgldem faszyzmu zdaniem polskich komunistw obserwujcych wtedy wydarzenia rozgrywajce si w Austrii w ogle nie wchodzio w rachub. W gr wchodzia tylko i wycznie bezpardonowa walka z nieobliczalnym faszystowskim wrogiem!!! W okolicznociowej, kompletnie niestety zapomnianej dzi odezwie Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski z 1 6 lutego 1 934 roku znalazy si rwnie zdecydowanie niepochlebne w swojej treci swoicie oskarycielskie uwagi wyraone pod adresem wczesnego kierownictwa austriackiej socjaldemokracji. wczeni polscy komunici zarzucali mu przede wszystkim przyjcie w okresie bezporednio poprzedzajcym powstanie lutowe i nastpnie w dniach jego trwania z gruntu niewaciwej ich zdaniem bo wybitnie kunktatorskiej, wyczekujcej i mao zdecydowanej postawy wobec krwawej i bezwzgldnej ofensywy podjtej przez austriackich faszystw pod wodz skrajnego klerykaa wiernego syna Kocioa - E. Dollfussa. W tej kwestii stwierdzano z odczuwaln gorycz, e: Wodzowie socjaldemokracji nie dopucili do strajku kolejowego, do przerwania komunikacji, by uniemoliwi faszyzmowi przerzucanie transportw wojsk i Heimwehry, starali si nie dopuci do masowych demonstracji ulicznych, chcc bohaterskich robotnikw walczcych na barykadach izolowa od wielotysicznych tumw, utrudniajc jednoczenie bratanie si wojska z rewolucj oraz, e: wodzowie socjaldemokracji austriackiej pozostali wierni sobie nawet w tych chwilach, gdy robotnicze kadry socjaldemokracji zdobyway si na najwiksze bohaterstwo. Zdaniem wczesnych polskich komuni-

14

Luty 201 3

BRZASK

H ISTORIA

stw ewidentny brak stanowczoci wobec faszystowskiej ofensywy otwarcie okazany ze strony kierownictwa austriackiej socjaldemokracji zrobi niestety swoje. Strach wzi gr. Cho mona byo zdaniem polskich komunistw zachowa si zgoa inaczej. Polscy komunici stawiali tu spraw jasno na caej linii zawiodo kierownictwo SPA, ale nie masy robotnicze!!! W zwizku z powyszym w kocowej czci bardzo krtkiej jak ju zaznaczono odezwy z 1 6 lutego 1 934 roku Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski owiadcza z pen powag wszystkim czytelnikom: My, komunici, wzywamy proletariat caej Polski, by w dniu 1 9 lutego na powstanie w Austrii odpowiedzia powszechnym strajkiem pod hasami solidarnoci z robotnikami austriackimi, by potnymi demonstracjami ulicznymi wyrazi gotowo do walki, by dzie 1 9 lutego sta si krokiem naprzd na drodze do strajku powszechnego w caym kraju przeciwko faszystowskim ustawom antyrobotniczym, przeciw faszystowskiej konstytucji, przeciw caej zbrodniczej polityce faszyzmu - stwierdzali bez ogrdek w swojej odezwie wczeni polscy komunici konsekwentnie potpiajcy i pitnujcy od samego pocztku w bezkompromisowy sposb w caej rozcigoci wyranie faszystowski i tym samym uzurpatorski, antyrobotniczy i skrajnie antydemokratyczny styl i metody sprawowania wadzy w II RP przez sanacyjn ekip intelektualnie ograniczonych misjonarzy w mundurach z J. Pisudskim na czele. Bardzo krtka okolicznociowa austriacka odezwa KC KPP z 1 6 lutego 1 934 roku koczya si nastpujc i tu rzecz warta podkrelenia wyjtkowo radykaln w swojej politycznej wymowie i swoicie

bojow konstatacj. Mianowicie wczeni polscy komunici zainspirowani austriackimi wydarzeniami stwierdzali, e: Powstanie w Austrii jest dla proletariatu Polski wielk nauk i wskazuje ono, e tylko zbrojne powstanie robotnikw, chopw, onierzy, pod wodz KPP, zorganizowane na wzr Rewolucji Listopadowej 1 91 7 roku, zdoa obali rzdy zbrodniarzy faszystowskich. Dzi gdy mija 79 lat od tamtych tragicznych wydarze, my ludzie ideowej, antykapitalistycznej lewicy zachowujc te wydarzenia w pamici i tym samym bdc w peni wiadomi ewidentnie szkodliwego, wstecznego, antyintelektualnego, antyludzkiego, antyspoecznego, kryminalnego i wyjtkowo zbrodniczego charakteru unurzanej we krwi wielu milionw niewinnych ofiar ludzkich ideologii faszystowskiej wystpujcej jak pokazaa historia XX wieku w rnych czsto przeraajco pokracznych, obrzydliwych i kuriozalnych formach i odmianach winnimy w zwizku z powyszym nadal zachowywa bezwzgldnie cay czas, nieustannie naleyt trzewo i jasno umysu, zdrow antyfaszystowsk czujno oraz absolutnie unika jakiejkolwiek politycznej naiwnoci czy te kunktatorstwa tak jak czynili to konsekwentnie i uparcie przedwojenni polscy komunici. Jest to w obecnie panujcej niebezpiecznie kryzysowej dobie bezdyskusyjnie i bezwarunkowo nasz moralnie i politycznie w peni uzasadniony socjalistyczny obowizek. Obowizek, od ktrego nikt nie moe nas zwolni. Pamitajmy o tym!!! adnych ustpstw wobec faszystowskiej zarazy!!!
Ryszard Rauba

1 6 5 RO C Z N I C A O G O S Z E N I A M AN I F E S TU KO M U N I S TYCZN E G O

Od ponad ptora wieku Manifest komunistyczny inspiruje kolejne pokolenia ludzi pracy do walki o wyzwolenie od kapitalistycznego wyzysku. Dzieo to, ogoszone 21 lutego 1 848 roku w Londynie, stao si przeomowym, aktualnym take dzi. W zwizy sposb tumaczy podstawy naukowego socjalizmu, krytykujc wczeniejsze doktryny na przykad socjalizmu utopijnego, a jednoczenie wyjaniajc podstawowe zagadnienia spoecznoekonomiczne takie jak walka klas. Jego autorzy Karol Marks i Fryderyk Engels - postulowali zniesienie prywatnej wasnoci rodkw produkcji, przewidywali rwnie nieuchronno walki ludzi pracy z wadz kapitau, stanowic podstaw systemu kapitalistycznego. Koczce Manifest

wezwanie Proletariusze wszystkich krajw, czcie si! rwnie dzi jednoczy komunistw oraz ruch robotniczy na caym wiecie do podjcia rewolucyjnej walki o zmian oblicza wspczesnego wiata.

15

Z YCIA P ARTII

BRZASK

Luty 201 3

D o czyte l n i kw B rza sku !


Wszystkim czytelnikom, ktrzy w ubiegym roku wspierali wydawanie Brzasku, regularnie wpacajc na konto naleno za prenumerat serdecznie dzikujemy. To dziki Wam moemy w miar regularnie wydawa nasz gazet. Redakcja i autorzy artykw pracuj spoecznie, tak samo pracuje dystrybucja. Pacimy tylko za druk i ponosimy koszty wysyki. Jednoczenie apelujemy, do wszystkich, ktrzy z rnych powodw nie mogli zapaci w terminie o uzupenienie lub informacje o rezygnacji z prenumeraty.

Odbyy si z udziaem czonkw i sympatykw KPP, oraz innych organizacji lewicowych w wielu miejscowociach caego kraju w tym roku drukujemy bardziej szczegow relacj z Brzeszcza 28.I.1 945 r., czyli dzie po wyzwoleniu niemieckiego, nazistowskiego obozu zagady AuschwitzBirkenau i miasta Owicimia przez wojska Armii Czerwonej, wojska te wyzwoliy Brzeszcze i pobliskie wsie. Po prawie szeciu latach hitlerowskiego ucisku Wyzwoliciele przynieli na wolno. Aby uczci pami polegych onierzy 28.I.201 3r. o godz.1 2.00 na cmentarzu w Brzeszczach pod Pomnikiem onierzy Polegych w walkach o poblisk wie Rajsko spotkali si:kombatanci, czonkowie i sympatycy KMP i KPP, czonkowie SLD i Stowarzyszenia ,,POKOLENIA" oraz przedstawiciele Rady Gminy. Zoono wizanki kwiatw i zapalono znicze. Po okolicznociowych przemwieniach zebrani udali si do Parku Miejskiego pod Pomnik polegych winiw podobozu Jawiszowitz gdzie rwnie zoono kwiaty. Nastpnie wszyscy pojechali pod Pomnik Polegych mieszkacw Jawiszowic w latach 1 939-1 945 r. gdzie zapalili znicze i zoyli kwiaty. Na koniec Serdecznie dzikowano przybyym za pami i udano si do domw. Lecz czonek i sympatycy KMP udali si jeszcze pod pomnik Polegych synw Brzeszcz w latach 1 939-45r. koo Kopalni KWK w Brzeszczach gdzie zoyli symboliczne czerwone godziki. Obywatele Brzeszcz sw pamici udowadniaj e nigdy nie zapomn o Wyzwolicielskiej Armii Czerwonej i krwawych losach II Wojny wiatowej. CZE PAMICI WSZYSTKIM, KTRZY ODDALI YCIE ZA WOLNO OJCZYZNY W WALCE Z HITLEROWSKIM NAJEDC !
Dawid Hajder
Publikowane artykuy wyraaj opinie autorw i nie zawsze s zgodne z pogldami Redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesanych tekstw i nadawania im tytuw. Skad Redakcji: Krzysztof Szwej (redaktor naczelny), Beata Karo .

O b ch od y roczn i cy wyzwol e n i a

Redakcja

Email: brzask@o2.pl. Komunistyczna Partia Polski skr. poczt. 1 54, 41 -300 Dbrowa Grnicza. Opat za Brzask naley wpaca na konto bankowe Partii z dopiskiem za Brzask. PKO BP S.A. Oddzia I Dbrowa Grnicza 28 1 020 2498 0000 8202 01 83 3995

16