Vous êtes sur la page 1sur 217

1

Moment Boskoci

Spis treci:

1.WSTP............................................................................................................ 6
Podzikowania i geneza..................................................................................................... 6 Po co ta ksika?................................................................................................................ 7

2.NIE MA NIC................................................................................................. 10
Prawda jest Twoja............................................................................................................ 10 Prawda, a utosamianie si z ni...................................................................................... 12 Iluzja rzeczywistoci........................................................................................................ 14 Wewntrzne iluzje............................................................................................................ 16 Czysto............................................................................................................................18

3.BOSKO..................................................................................................... 20
Historia Boskoci..............................................................................................................20 Duchowe wyobraenia..................................................................................................... 22 Wiara................................................................................................................................ 23 Przejaw Boga....................................................................................................................25 Interpretacja przysania bosko.......................................................................................26 Gra wiata........................................................................................................................30 Ruch energii......................................................................................................................31 Dziecicy punkt widzenia.................................................................................................32 Naturalno boskoci........................................................................................................34 Zaufanie naturalnoci....................................................................................................... 36 Dowiadczenie boskoci ..................................................................................................37 Odkryj sw ja - medytacja............................................................................................ 40

4.EGO............................................................................................................... 43
Narodziny ego.................................................................................................................. 43 Samo ego.......................................................................................................................... 47 Klocki ego........................................................................................................................ 48 Prawdziwo ciaa............................................................................................................ 55 Tosamo z uczuciem..................................................................................................... 56 mier ego - upadajce cele............................................................................................. 58 wiadome tworzenie iluzji............................................................................................... 60

Zakotwiczenie wiadomoci.............................................................................................62 Codzienna wiadomo.................................................................................................... 64 Przerwanie cigu problemw........................................................................................... 65 Zatrzymanie umysu......................................................................................................... 67 Cakowite oddanie............................................................................................................ 68 Bez rl.............................................................................................................................. 69 ycie na wolnoci.............................................................................................................71

5.SZTUCZNA TOSAMO......................................................................... 72
Kim Jestem? - Pocztek ycia.......................................................................................... 72 Sen oddzielenia.................................................................................................................75 Jedno............................................................................................................................. 78 Proces reinkarnacji........................................................................................................... 79 Utrata Siebie..................................................................................................................83 Moralno mierci............................................................................................................ 85 Wieczno i przemijanie...................................................................................................88 Iluzja umysu, a motywacja.............................................................................................. 89 Medytacja - Bez kontroli.................................................................................................. 92

6.OWIECENIE.............................................................................................. 95
Pojcie owiecenia............................................................................................................95 Intencjonalne denie do owiecenia............................................................................... 98 Moliwoci umysu........................................................................................................ 100 Warunki umysu............................................................................................................. 102 Zmiana punktu widzenia................................................................................................ 104 Czysto umysu............................................................................................................. 105 Zogniskowanie teraniejszoci....................................................................................... 109 Powrt do domu............................................................................................................. 113 Sposoby zogniskowania wiadomoci........................................................................... 115 Korzy zogniskowania wiadomoci............................................................................ 119 Czas szczcia................................................................................................................ 120 Przestrze szczcia........................................................................................................124 Wszystko pynie............................................................................................................. 127 Wybr dowiadcze....................................................................................................... 129 Serdeczne dziaanie........................................................................................................ 131

7.CZYSTO NATURY............................................................................... 133


Naturalno.....................................................................................................................133 Wola ycia. Cud istnienia...............................................................................................134 Karma............................................................................................................................. 138 Medytacje na onie natury.............................................................................................. 140

8.ROZWJ DUCHOWY.............................................................................. 143


Nienaturalno cierpienia............................................................................................... 145 Gorsi w rozwoju?........................................................................................................... 147 Czu mio.................................................................................................................... 149 Techniki rozwoju............................................................................................................151 Afirmacje........................................................................................................................ 152 Relaks............................................................................................................................. 159 Medytacja....................................................................................................................... 161 Medytacja prowadzona i wizualizacja............................................................................163 Cisza - medytacja........................................................................................................... 164 Modlitwa.........................................................................................................................167 Ucze mistrza, bez mistrza.............................................................................................168

9.CYWILIZACJA.......................................................................................... 173
Jeden organizm............................................................................................................... 177 Punkty zjednoczenia....................................................................................................... 178 Problemy dopasowania...................................................................................................180 Dopasowanie do czystej rzeczywistoci.........................................................................182 Stosunki z ludmi........................................................................................................... 184 Mio ego...................................................................................................................... 187 Zwizki bez ego..............................................................................................................189 Szczcie w spoeczestwie........................................................................................... 190 Ziemia - Planeta Mioci................................................................................................ 194

10.CIAO....................................................................................................... 197
Natura ciaa. ...................................................................................................................198 Czucie ciaa ................................................................................................................... 200 Zauwaanie napi ........................................................................................................ 201 Puszczanie napi. ......................................................................................................... 202 Wolno ciaa. ............................................................................................................... 204 Ruch emocji....................................................................................................................205 Nag.............................................................................................................................. 207 Kocha swoje ciao.........................................................................................................209 Pami cielesna.............................................................................................................. 212 Medytacja - zdrowie i czysto ciaa..............................................................................216 Koniec drogi?................................................................................................................. 217

1. Wstp

Podzikowania i geneza
Na wstpie chciaby podzikowa wiatu, przestrzeni i mioci. Dziki tym czynnikom ta ksika moga w ogle zaistnie. Chciabym podzikowa rzeczywistoci, a przede wszystkim naturze, ktra sprawia pojawienie si tych inspiracji. Dzikuj take wszelkim mistrzom duchowym, ktrych nauki wpyny na to ciao. Dzikuj wszystkim osobom, ktre w jakikolwiek sposb wzbudziy inspiracje. Specjalne podzikowania chciabym zoy Annie Zgierskiej, za wszelk inspiracj i yczliw wspprac. Ta ksika powstaa w oparciu o bloga, ktrego zaczem pisa jaki czas temu. Na samym pocztku pisania duchowego bloga teksty speniay funkcj pomocy w rozwoju osobistym. Wszelkie inspiracje i przemylenia zostaway spisywane, a to z kolei umoliwiao lepsze zrozumienie i wniknicie w gbiej w ich natur. Po pewnym czasie okazao si, e teksty su te innym. Wiele osb zostao zainspirowanych, wielu

osobom te teksty pomogy. Stao si jasne, e ta twrczo jest korzystna nie tylko dla mnie, ale i dla innych. Gdy co jest korzystne, naturalny jest dalszy rozwj. Tak oto powstaa ta ksika. Zawiera ona wiele tekstw ju wczeniej zamieszczonych na blogu (zredagowanych i ulepszonych tak, aby janiej przedstawi inspiracje), jak rwnie wiele nowych i czystych treci. Wiele osb chciaoby si dowiedzie, kim jestem. Zazwyczaj ksiki duchowe wychodz od mistrzw duchowych. Nie uwaam siebie za mistrza. Jestem zwykym czowiekiem, ktrego historia ycia niemale zmusia do odkrycia czego wicej. Stao si to waciwie bardzo naturalnie, mona nawet rzec -bosko naturalnie. Cho z pocztku wydawao mi si, e to Ja jestem sprawc mego rozwoju, to na t chwil widz, e nic takiego nie zrobiem. Po prostu miao to miejsce. Osoby szukajce duchowych inspiracji czy porad, zazwyczaj sigaj po pozycje specjalistw. Wszelkiego rodzaju mistrzw duchowych, joginw, psychologw, wyksztaconych profesorw filozofii, czy chociaby duchownych. Nie jestem nikim takim. Moje ciao nie ma adnego kwitu, ktry twierdzi, e jestem KIM. Oglnie mona powiedzie, e dla tej cywilizacji jestem nikim. To tylko opinie, ktre waciwie nie sprawiaj wikszej rnicy. Mimo to, jeli kto szuka mistrzw, prawdopodobnie znajdzie ich w ksigarniach ezoterycznych. (niekoniecznie s to sprzedawcy) lub w rnych punktach rozwoju duchowego.

Po co ta ksika?

By moe niejednemu czytelnikowi nasunie si na myl pytanie: Po co jest ta ksika? Dobre pytanie. Rwnie dobrze mona spyta po co s kwiaty, po co s chmury? Wszystko to po prostu istnieje, tylko od Ciebie zaley, co z tym zrobisz. Odpowied na to pytanie jest prosta: Ta ksika jest po to, by da Ci to, co ju masz. Wic waciwie moesz odstawi ten tekst. Mona powiedzie, e nie jest Ci potrzebny, poniewa wszystko to, co tu jest napisane, jest oczywiste i prawdopodobnie ju to wiedziae. Jedyna kwestia w tym, e by moe nie zwrcie na to jeszcze uwagi. Jeli czytae wiele ksiek ezoterycznych, zajmujesz si wiadomie rozwojem duchowym i wiesz wszystko, nie musisz tego czyta. Jeli jeste na takim poziomie, e nic Ci nie przeszkadza, wszystko wiesz i sam moesz pisa ksiki, nie musisz tego czyta. Jednak moesz. Nie jest to adne nowe i rewolucyjne dzieo, ktre swoj oryginalnoci i nowatorstwem zaskakuje wszystkich wokoo. Nie jest to ksika odkrywajca jakie nieznane prawdy czy praktyki. Dlatego jeli szukasz czego nowego i niespotykanego, nie musisz jej czyta.

Te teksty s po to, by Ci zainspirowa. Nic wicej, nic mniej. Waciwie tylko tyle mona zrobi - zainspirowa. Nikt nie jest w stanie nikogo do niczego zmusi, czy poprowadzi si. Kada istota ma woln wol i tylko ona decyduje jak si przejawia. Dlatego tylko od Ciebie zaley, co zrobisz z t ksik. Ten tekst jest tylko tekstem. Tylko od Ciebie zaley, czy dziki niemu si owiecisz, czy uyjesz tego papieru do rozpalenia w kominku. Co waciwie dla papieru i dla mnie nie ma znaczenia. Tym, co si liczy, jest inspiracja. Czytajc te literki wytwarzasz w sobie rne wyobraenia i myli. Prbujesz dostroi si do tego, co mia na myli autor. Przej jego punkt widzenia, nauczy si czego. Zrozumie to, co jest tu przekazane. To samo w sobie jest piknym procesem i ruchem w przestrzeni. Za pomoc tak ograniczonego medium jak nadrukowane literki, zostaje nawizana pewna czno. Zostaje pokazany pewien sposb mylenia, pewna wibracja. Za pomoc tych literek moe si w Tobie zdarzy co niesamowitego. Ta ksika nie jest niczym szczeglnym. Tylko od Ciebie zaley czy j przyjmiesz, czy Ci ona pomoe, czy ci zainspiruje. Tylko w Twoim ciele, podczas czytania tego tekstu, moe powsta jakiekolwiek odczucie lub wgld. Jeli jeste otwarty i gotowy, inspiracja przyjdzie naturalnie. Cakowicie spontanicznie i lekko. Po prostu poczujesz to w sobie. Odkryjesz w sobie t prawd, na ktr wskazuj te sowa. Nie jest to jaka obiektywna prawda o wszechwiecie. Nie jest to jedyna suszna i prawdziwa prawda. Moja prawda nie jest prawdziwsza ni Twoja. Dlaczego miaaby by? Jeli dziki tej ksice cho jedna osoba znajdzie w swoim wntrzu wasn prawd, bdzie to wielki sukces. Jeli cho jedna osoba zostanie zainspirowana do dalszych krokw, bdzie to rwnie wielki sukces. Jeli kto stanie si owiecony, bdzie to sukces. Cokolwiek si stanie, bdzie sukcesem. Bdzie ruchem energii w przestrzeni wszechwiata. To samo w sobie jest sukcesem. Dziki tym tekstom, wiadomo poznaje sam siebie. Jest to naturalny proces ycia. Przychodzi pewnego rodzaju przebudzenie. Moesz z tego skorzysta, jeli chcesz. Jeli ju zdecydujesz si j przeczyta, postaraj si nie przywizywa do samych sw. S one tylko zbiorami literek. Istniej tylko po to, by poprowadzi Ci dalej. By wskaza jakkolwiek drog bd inspiracj. Czytajc te sowa moe si w Tobie pojawi uczucie zrozumienia, akceptacji, znudzenia czy irytacji. Warto pamita, e te uczucia s w ciele czytajcego, nigdzie indziej. Ruch energii wytworzy si w Twoim ciele, nie w ksice, nie w literkach, nie w wiecie zewntrznym. Jakkolwiek czytajc ten tekst doznasz jakiego wgldu, zrozumienia, akceptacji, rwnie bdzie to Twoja zasuga. Ten ruch rwnie pojawi si w ciele czytajcego. Wszystko zaley od Ciebie.

W ksice zawarte s rne rozdziay dotyczce oglnie pojtego rozwoju duchowego. Jest tu tylko opisany pewien punkt widzenia, ktry wydaje si korzystny. Przynajmniej okaza si korzystny dla autora. Czy okae si korzystny dla Ciebie, to zaley tylko od Ciebie. Ksika zawiera przykadowe medytacje, ktre pomagaj poczu to, co przedstawia tre. Medytacja jest bardzo efektywn technik rozwoju, warto si z nimi zapozna. Wszystkiego dobrego i wiele inspiracji.

Wszystkiego dobrego i wiele inspiracji.

2. Nie ma nic

Prawda jest Twoja.


Kady postrzega swoj rzeczywisto subiektywnie. To, co jest prawd i dowiadczeniem jednego, nie musi by wcale prawd i dowiadczeniem drugiego. Wszystko zaley od punktu widzenia. Nie jest to nic nowego. Zapewne doskonale to wiesz. Na Twj wiat skada si wiele czynnikw i uwarunkowa, ktre tworz obraz wiata Wikszo z nich zostao wpojonych w procesie wychowawczym i to one okrelaj wygld tej rzeczywistoci. Umys tworzy z nich kompleksow iluzj postrzegania wiata i siebie. Wszystko zaley od tego, jak odebrae rzeczy pierwszy raz. Podczas pierwszego dowiadczenia rzeczy, w umyle zapisa si wzr jej postrzegania. Waciwie wikszo istniejcych rzeczy w tej rzeczywistoci zostaa dowiadczona w dziecistwie, w okresie do 7 lat. Tam zosta zbudowany fundament osobowoci i sposb postrzegania wiata. Wszystkie reakcje, uwarunkowania powstay wanie w tym okresie. W umyle zosta zbudowany zwarty obraz rzeczywistoci -Twoja Prawda. Teraz na tej bazie poznajesz wszystko, co nowe. W wikszoci dzieje si to niewiadomie, jednak wszystko, co wydaje si nowe, jest od razu porwnywane do znanego. Umys stale porwnuje nowe zdarzenie do tego, co trzyma w pamici. Cigle ma w wyobrani stare rzeczy, nigdy nie jest wiey. Dziki temu Twj stosunek do wiata zaley prawie w caoci od przeszoci. A dokadniej od Twoich myli, ktre powstay w przeszoci i nadal tkwi w Twoim polu. To s prawdziwe uwarunkowania umysu, ktre ograniczaj postrzeganie. Umys tworzy swoj wasn, osobist rzeczywisto.

10

Na t chwil nikt nie moe powiedzie, e zna obiektywn prawd. Co takiego nie istnieje. Moe zna swoj prawd, z ktr si utosamia lub nie. Jednak nie pozna prawdy drugiej osoby. Moe pozna schematy dowiadcze innych osb, jednak nigdy nie pozna bezporednio (w teraniejszoci) ich dowiadcze. Zreszt nie ma takiej potrzeby. Twoja rzeczywisto jest jedyna i totalna dla Ciebie. To, co obserwujesz istnieje. Nie ma nic innego. Jeli czego dowiadczasz, jest to Twoj rzeczywistoci. Warto na to zwrci uwag. Jeli nie obserwujesz -dana rzecz w nie znajduje si w Twoim polu. Nie istnieje dla Twojej istoty. Nie jest prawd. Gdy obserwator czego nie obserwuje, nie istnieje to dla niego. Wszystko, czego nie obserwujesz w danej chwili, czy nie dowiadczasz -nie istnieje w Twojej rzeczywistoci. Moe istnie tylko w Twym umyle, jako pami i wyobraenie. Kada informacja docierajca od zmysw do umysu moe zosta oceniona i poddana znieksztaceniu przez stare wzorce postrzegania. Warto by tego wiadomym. Mog stworzy sobie rne myli o rzeczywistoci i uwarunkowa si od nich. Mog powiedzie, e moje dowiadczenia s niepene i czego w nich brakuje. Mog te dostrzec doskonao w moich dotychczasowych dowiadczeniach i odetchn z ulg. Powiedzie, e jestem speniony. Kwestia wyboru punktu widzenia. wiat przybiera taki ksztat, jaki jest narzucony przez umys. Jeli umys twierdzi, e co nie istnieje - nie istnieje to dla Ciebie. Choby nawet materialna rzecz bya przed Twymi oczyma, a umys nie dopuszcza moliwoci jej zaistnienia nie widziaby jej. Brzmi niewiarygodnie, a jednak. Wiele testw hipnotycznych potwierdza te twierdzenie. Wprowadzajc osob w stan hipnozy i narzucajc jej sugesti, e czego nie ma - ta osoba tego nie dostrzega. Nawet, jeli rzecz jest dosownie przed ni. W jej umyle nie ma takiej moliwoci, dlatego nie istnieje to w jej obiektywnej rzeczywistoci. Nie widzi tego. *** Swego czasu, z pewn grup osb stworzylimy pewn zabaw w chowanego. Dwie osoby ukryway przedmiot, jedna szukaa. Postanowilimy ustawi przedmiot na widoku, (poniewa nie byo ju skrytek) i to w tak oczywistym miejscu, e odkrycie go nie sprawio problemu. Tym przedmiotem bya dua, piciocentymetrowa ruba. Ca skrytk by oparty na cianie prt, ktry sta na rubie. ruba stojc pod prtem bya doskonale widoczna. Wydawao si to absurdalne, ale zanim zaczo si poszukiwanie, zasugerowalimy osobie, e ruba jest schowana bardzo dobrze. Umys szukajcego nie dopuszcza moliwoci, by ruba bya w tym miejscu gdzie prt, poniewa tam nie byo adnego miejsca do ukrycia. Osoba przechodzia wiele razy obok ruby patrzc na ni i jej nie zauwaya. Doszo do tego, e patrzya na rub z odlegoci 50 cm i jej nie widziaa. Nie byo tam nic wicej, prcz prtu stojcego na piciocentymetrowej rubie. Nawet jak wskazalimy miejsce, szukajcy nas nie rozumia. Nie widzia jej. Bylimy w szoku. Dopiero po chwyceniu ruby szukajcy j zinterpretowa. Byo to dla niego niesamowitym dowiadczeniem. Dla nas rwnie.

11

Umys szukajcego zinterpretowa bodce w tym momencie j zauway.

docierajce do oczu jako rub,

Wrzeczywistoci pojawia si tylko to, co jestemy w stanie zobaczy i zinterpretowa. Warto czasem dopuci do siebie moliwo, e w rzeczywistoci moe istnie co wicej, tylko po prostu tego nie dostrzegamy.

Prawda, a utosamianie si z ni.


Wszystko, co widzi umys jest poddawane ocenie. Na podstawie wczeniejszych wyuczonych wzorcw umys ocenia to, co pojawia si w teraniejszoci. Kiedy ju oceni, utosamia si ze swoj ocen, tym samym tworzy wasn prawd o rzeczywistoci. Jeli pojawi si myl o teraniejszym szczciu i bdziesz si z t myl utosamia, zaistnieje ono w Twojej rzeczywistoci. Bdzie dla Ciebie prawd, ycie bdzie szczciem. Jeli pojawi si myl o braku teraniejszego szczcia, to rwnie stanie si prawd. ycie bdzie cierpieniem i niespenieniem. Kiedy si czowiek utosamia z mylami, wszystko, co osdzi umys, staje si prawd i jedyn rzeczywistoci. Kady czowiek tworzy wasn prawd zalen od wizji rzeczywistoci. Tylko od Ciebie zaley, co w tej chwili czujesz i jaki jeste. Tylko od Ciebie zaley jak postrzegasz i interpretujesz wiat. Pki umys nie rozsdzi inaczej, jego stworzona iluzja staje si dla Ciebie prawdziw rzeczywistoci. Wynika to z utosamiania si umysu z wszelkimi mylami i ocenami. Waciwie cakiem niepotrzebnie. Niektrzy ludzie utosamiaj si cakowicie ze swoj wizj wiata. Uwaaj, e nie ma innego wiata jak tylko ich. wiat wyglda tak i koniec. Taki po prostu jest. Nie s w stanie postrzega inaczej. Nie dostrzegaj, ze to tylko ich wasne myli i wyobraenia sprawiy, e wiat tak wyglda. Trwaj w tym stanie subiektywnej rzeczywistoci i trudno czasem jest im wyj ponad to -bo gdzie mona wyj, jak wszystko ju si zna i nie ma nic innego? Ludzie ci s zamknici na wszelkie nowe dowiadczenia, dlatego czasem trudno im si rozwija duchowo. Na szczcie takich nie cignie do rozwoju, wic nie ma problemu. Niektrzy te prbuj znale co obiektywnego w tej rzeczywistoci. Na postawie opowiada innych prbuj odkry ca obiektywno i totalno wszechwiata. Z tego chaosu powstaje pewne wyobraenie wiata, ktry jest poza nimi. Powstaje wraenie istnienia obiektywnej rzeczywistoci. Wydaje si, e istnieje zupenie obiektywny wiat, z ktrego kady czowiek dowiadcza tylko wycinek. Mimo to myl o niezalenym i obiektywnym wiecie jest nadal myl -uzalenion od punktu widzenia. Nie istnieje nic takiego jak niezaleny od obserwatora wszechwiat. Kade dowiadczenie rzeczywistoci jest subiektywne i zalene od punktu widzenia. Co wicej, tylko Ty dowiadczasz swego punktu widzenia, swojej iluzji o wszechwiecie. Wszystko wic zaley od Ciebie.

12

Tu powstaje pewna moliwo, ktra jest kuszca dla umysu. Jeli znam rzekome dowiadczenia innych, mog te sprbowa tego dowiadczy. Mog urzeczywistni dotychczasowe myli i pragnienia tak by stay si dowiadczeniem. Jeli syszaem o owieceniu, szczciu, spenieniu, radoci, mioci, mocach parapsychicznych -mog to wszystko urzeczywistni. Jeli syszaem o wszelkim bogactwie, wspaniaych zwizkach mioci, wielkiej sawie rwnie mog to urzeczywistni. Kiedy to zrobi zapewne bd szczliwy. Kiedy bd dowiadcza innych rzeczy ni dowiadczam teraz, osign szczcie. Taki jest schemat dziaania umysu. Pewien mechanizm pragnienia. Najpierw umys porwnuje dwie sytuacje, poczym pragnie zmieni swoj aktualn. Nie ma w tym nic zego. Jest to naturalne. Tylko warto by byo wiadome. Umys chce by na miejscu innego czowieka. Dowiadcza jego rzeczywistoci, poniewa uzna, e ta Aktualna Rzeczywisto jest w jaki sposb gorsza. Dlatego za wszelk cen dy do powielania dowiadcze innych. Zapomina tym samym, e ten wszechwiat, ktry teraz postrzega ju jest doskonay. Szczcie jest ju teraz potencjalnie obecne. Nigdzie nie trzeba i czy goni za wiatrem. Wystarczy zmieni punkt widzenia, przejrze przez swoje dotychczasowe pryzmaty i filtry wyobrae, oczyci szyb postrzegania. Do tego wystarczy dosownie jeden akt woli i moment. Teraniejszy moment. To, co wiesz o wszechwiecie, jest Twoj rzeczywistoci. Jeli wiesz, e istnieje szczcie, owiecenie i spenienie, to oznacza, e czego takiego musiae kiedy dowiadczy. Inaczej nigdy by to nie zaistniao w Twoim polu postrzegania. Sowa takie jak szczcie, bogo, spenienie mog po prostu przypomina pewne wibracje z dziecistwa, kiedy to dziecko jest otoczone bogoci i radoci istnienia. Tak wic jeli syszae o nieskoczonym szczciu, jeli kojarzysz co to takiego (a kojarzysz, skoro wiesz co to jest), to ono ju jest potencjalnie w Twoim polu. Wystarczy tylko to dostrzec... i zacz dowiadcza. Twoje ciao ju zna t wibracj, caa kwestia w tym, e umys nie kae jeszcze tego szczcia czu. Wszystko, o czym kiedykolwiek syszae, czy sobie wyobraae, jest ju dostpne w Twoim polu. Jest tu dostpne wszystko, co skada si na Twoj rzeczywisto. Na podstawie tego co wiem, mog w sobie wytworzy uczucia spenienia lub niespenienia. Jeli stwierdz, e wszystko jest w porzdku z moj rzeczywistoci, bd speniony. Jeli natomiast stwierdz, e istnieje jaka lepsza rzeczywisto, a ja jej jeszcze nie mam, stawiam niespeniony warunek szczcia. Po takim dziaaniu mog si czu nieszczliwy i smutny. Wszystko zaley od mojej wasnej iluzji narzuconej na rzeczywisto. Kady sam tworzy swoje dowiadczenia. Niektrzy dowiadczaj bogactwa, niektrzy biedy. Inni dowiadczaj szczcia w rodzinie, inni samotnoci. Jeszcze inni dowiadczaj stanw poza ciaem, inni s cakowicie w ciele. adne z tych dowiadcze nie jest lepsze czy gorsze. Kade jest indywidualne i staje si prawdziwe dla umysu, ktry si z tym utosamia. Wikszo ludzi chce dowiadcza tego, co inni. Prag by inni, pragn mie to, co inni, pragn posiada niektre cechy. Sdz, e rzeczywisto innych ludzi jest w

13

pewien sposb lepsza. Niestety nie dostrzegaj tego, e tamta rzeczywisto istnieje tylko dla innych. Wszelka ocena rzeczywistoci drugiego czowieka jest ocen umysu. Kady ma inny punkt widzenia, kady dowiadcza ycia inaczej. Nie trzeba si stawa kim innym. Dla Ciebie istnieje tylko Twoja rzeczywisto. Sama w sobie stanowi pewien zbir dowiadcze, ktry ju jest peni. Jest doskonay -dlaczego miaby nie by? Wszystko, co nie jest w Twojej rzeczywistoci, a potencjalnie mogoby by, jest tylko wymysem umysu. Wymys ten przynosi wanie stan niespenienia. Tak naprawd niczego Twoim dowiadczeniom nie brakuje. Caa kwestia w tym, czy to akceptujesz, czy nie. Ju znasz ca prawd o Twoim wszechwiecie. Moesz nie zna prawdy innych, jednak swoj znasz doskonale. Czego wicej trzeba? Wszystko, czego dowiadczye wchodzi w Twoje pole dowiadczenia. Tworzy Twj wasny wszechwiat, w ktrym wszystko znasz. Nie ma czego obiektywnego poza Tob i Twoim dowiadczeniem.

Iluzja rzeczywistoci
Wszystko, co zaistnieje w Twoim ciele, w Twoich uczuciach, w Twoich mylach jest ruchem energii i stanowi tylko i wycznie Twoj rzeczywisto. Jeli czego nie widzisz lub nie mylisz o tym, to dla Ciebie nie istnieje. Obiektywna rzeczywisto, bdca poza Tob nie istnieje. W gowie moe pojawi si tylko myl i wyobraenie o rzeczywistoci. To wyobraenie o wiecie staje si filtrem, przez ktry wiadomo dowiadcza istnienia. Kiedy obserwuj drzewo, mog dostrzega tylko drzewo, mog dostrzega zbir atomw, mog dostrzega kolor, przejaw ycia, ksztat, sam bosko lub tylko wiato. To, co postrzegam, zaley od filtru mojego umysu. Filtry te zmieniaj obraz rzeczywistoci w zalenoci od uwarunkowa z dziecistwa. Rwnie dziaania s uzalenione od tego, co postrzegam. Jeli zauwa we wspomnianym drzewie wroga, mog z nim walczy. Jeli zauwa materia na sprzeda, zetn go. Jeli zauwa przejaw boskoci otocz go mioci. Wszystko jest tworzone. wiadomo kreuje wiat na podstawie swego punktu odniesienia. Cay aktualny wiatopogld jest uwarunkowany. Cay obraz wiata jest w umyle i jest przez niego zmieniany. Nie ma tego obrazu realnie i obiektywnie w wiecie poza Tob. To wyobraenie o wygldzie wiata jest pewnym zbiorem energii o rnych wibracjach, ktre s w ciele. Kiedy umys utosami si z nim, stanie si to prawd. Wszelki bodce docierajce z zewntrznej przestrzeni s odbierane przez umys jako formy energetyczne. Umys zapamituje je i klasyfikuje, poczym uywa jako filtrw, przez ktre oglda Aktualn Rzeczywisto.

14

Wszelkie teorie, myli, zdarzenia, obiekty -wszystko to nie istnieje, kiedy nie jest obserwowane. Do takiego wniosku dochodz najnowsze badania fizykw kwantowych. Kiedy atom nie jest zasilany wiadomoci obserwatora -nie istnieje. Natomiast, kiedy wiadomo zacznie go oglda, pojawia si. Zagbiajc si w nauki fizykw mona stwierdzi, e materia ma natur falow. Nic nie jest stae. Wszystko we wszechwiecie jest pewn wibracj energii uzalenion od obserwatora. Waciwie obserwator i to, co obserwowane stanowi nierozczn cao. Jest to cao dowiadczenia. Przyszo nie istnieje. Jest tylko zbiorem pewnych obrazw w umyle. Podobnie przeszo nie jest realna, poniewa nie istnieje. Istniej tylko obrazy i myli utrzymywane w pamici. Mylc o przyszoci czy przeszoci, wiadomo organizuje energi przestrzeni i tworzy obrazy. Nie oznacza to, e umys stworzy przeszo i przyszo, stworzy tylko ich mentalne obrazy. Mimo to mg si z nimi utosami i stay si dla niego prawd. Tak powstaje silna iluzja wasnej rzeczywistoci. Podobnie dzieje si ze wszystkimi innymi wymysami. Staj si iluzj rzeczywistoci, ktrej umys wierzy i myli, e jest prawdziwa. Wedug nauk Buddy, prawdziwe jest tylko to, co jest stae. Wszystko, co przemija nie moe by prawdziwe, jest pewnym rodzajem zudy. Mimo to umys tworzy z tej iluzji bardzo prawdziw rzeczywisto. Tworzy z niej prawd o sobie i swojej rzeczywistoci. Warto uwiadomi sobie, e wszystkie rzeczy, ktre si pojawiaj i odchodz s pewnego rodzaju iluzj rzeczywistoci stworzon przez umys. Dziki ocenom, pamici i analizie umys tworzy swj iluzoryczny wiat, z ktrym si utosamia i cigle trwa. Tworzy cig zdarze, indywidualn rzeczywisto, ktr nie tak atwo przekroczy. Wydaje si tak realna i prawdziwa. Jednak wystarczy zauway tylko jej subiektywno i uzna za rzecz nietrwa, a atwo bdzie mona to porzuci. Jeli sam czego nie dowiadczysz, to nie istnieje. Jeli nie dowiadczye reinkarnacji, wgldu w natur wszechrzeczy, energii wewntrznych, czy innych ezoterycznych kolorw, to znaczy, e to nie istnieje. Nie ma tego. Jest to tylko pewn form wyobrae. Wymysem umysu opowiedzianym przez innych. Czy trzeba si zajmowa wyobraeniami? Mona, jednak korzystniej jest zajmowa si tym, co jest. Zwr uwag na siebie i na to, e dowiadczasz. Nie jest wane waciwie czego dowiadczasz. Kady jest inny, dlatego dowiadczenia s inne. Nie trzeba dy, by by takim samym jak inni. Twoja rzeczywisto jest rwnie pena teraniejszego dowiadczenia jak innych. Kwestia w tym, e umys oceni dowiadczenia innych jako lepsze lub gorsze. W Twojej rzeczywistoci jest wystarczajco wiele rzeczy do dowiadczania. Miliony informacji, tysice zdarze. Jeli dowiadczye kiedy tego wszystkiego, a w tej chwili nie dowiadczasz, to oznacza rwnie iluzoryczno tych rzeczy. S one tylko w umyle jako formy energii z przeszoci. Wida wyranie, ze wszelkie dowiadczenia

15

s niestae. Czasem przychodz, czasem odchodz. S nietrwae, niestabilne, mona powiedzie, e s iluzj. Tylko Ty odpowiadasz za swj wiat i swoje wyobraenia o nim.

Wewntrzne iluzje.
Warto odrzuci wszelkie wymysy niepozwalajce Ci dostrzec istnienia. Warto zauway te wszystkie wyobraenia o rzeczywistoci obiektywnej powodujce jakie niespenienie. Poczym uwiadomi sobie, e to tylko myli, ktre waciwie nic nie mwi o wiecie, s tylko wyobraeniem. Na t chwil adne wyobraenia nie s Ci potrzebne do ycia. Ciao yje samo. Oczywicie oczyszczenie nie nastpi tak od razu. Potrwa to pewien czas, zanim umys zobaczy wszystkie swoje przywizania do tworzonych iluzji i uwolni si od nich. Na pocztku warto mie pewien dystans do tego, co si dzieje. Niech w tle trwa wiadomo. Niech obejmie ona rzeczywisto, bodce odbierane przez zmysy, wszelkie uczucia i myli pojawiajce si w ciele. Ta wiadomo jest staa. To jest punkt, w ktrym mona znale stabilno. wiadomo jest poza wewntrznymi iluzjami. Jest to nieprzemijajcy i trway przejaw wszechwiata. Wszystko poza wiadomoci jest iluzj, ktrej trwao wynika z interpretacji umysu. Dziki takim wewntrznym iluzjom, umys postrzega ca zmienno wszechwiata jako zbir rzeczy trwaych. Ciao wydaje si trwae, majtek wydaje si trway, mio partnera wydaje si trwaa. To przynosi w rezultacie cierpienie, poniewa rzeczy te s naturalnie zmienne. Wszystko, co postrzegasz na zewntrz, jest barwione tym, co jest wewntrz. Jeli kto prbuje znale prawd poza sob w obiektywnym wszechwiecie, wpada tylko w puapk wasnego umysu, poniewa wszystko, co widzi jest warunkowane wasnym punktem widzenia. W zewntrznej rzeczywistoci nie ma nic, czego by nie byo wewntrz. Mona powiedzie, ze wiadomo sama tworzy rzeczy zewntrzne, organizuje postrzeganie w taki sposb, aby dowiadczy tego, co wybraa. Ta wiadomo, ktra otacza Twoje ciao jest przyczyn dowiadcze. Ona to wanie utrzymuje cay proces dowiadczania. Jest staa i niezmienna w swoim istnieniu, mimo to rzeczy, ktrych dowiadcza przychodz i odchodz. Ta pierwotna wiadomo jest czym staym, na tle jej odbywaj si wszelkie ruchy energii w tej rzeczywistoci. Gdy umys tworzy filtr mentalny, obserwujca wiadomo przybiera pewien stan, pewien punkt odniesienia. To z tego punktu postrzega wszelkie rzeczy. Mona powiedzie, e tym punktem odniesienia jest ego -czyli system wyobrae nabyty w dziecistwie. Ego ogranicza wiadomo i warunkuje jej postrzeganie. wiadomo

16

patrzy na wszystko przez filtr ego, dlatego wiat wyglda tak, a nie inaczej. Mona wyj ponad ego i wszelkie iluzje. To jest realnie dostpne dla Ciebie. Porzuci wszelkie iluzje, to sta si jak nowonarodzone dziecko. Zupenie na czysto spojrze na wiat. Bez pryzmatu swych dotychczasowych wierze i ocen rzeczywistoci. Niech to, co do tej pory widziae nie wpywa na postrzeganie i dowiadczanie. Czasem warto po prostu zobaczy, e wszystko co wiem o rzeczywistoci jest tylko wymysem i uwarunkowaniem. Punkt widzenia ego jest jedn wielk iluzj, ktra ogranicza wiadomo. Prawd jest to, co w teraniejszoci. Jedyne co jest, to dowiadczenie. Mona powiedzie, e jest to pewna nieustanna wiadomo. wiadomo wszechwiata, ktra trwa. Wszelkie formy, ktre s zmienne, nie maj na ni wpywu. wiadomo wszechwiata cigle dowiadcza. Jest staa w swoim dowiadczeniu teraniejszoci. Wszechwiat cigle istnieje w czystym momencie dowiadczania. adne zdarzenie tego nie zakoczy. Moesz robi wszystko, nadal bdziesz pyn z fal dowiadczania. Mona to robi wiadomie lub nie. Wybr naley do Ciebie. Wszystko, co postrzega umys jest jego odbiciem. Jeli postrzega bogactwo, dowiadcza bogactwa. Jeli postrzega w wiecie lk, dowiadcza lku. Jeli widzi cuda, ycie staje si pene cudw. Jest to bardzo proste i waciwie nie ma w tym nic niewiadomego czy tajemniczego. Umys tworzy iluzje i obraca si w nich. Dla jednych zdarzenia s zbiegami okolicznoci, dla innych przyczynowoskutkowym dziaaniem rzeczywistoci. Oba punkty widzenia s waciwe. Umys dowiadcza tego, czego chce dowiadcza. Wszelkie ponad materialne istoty, ezoteryczne kolory, cuda energetyczne istniej, odbijaj si na tle przestrzeni, jeli tylko maj w umyle swj pocztek. Umys projektuje na przestrze najrniejsze zdarzenia, poczym ich dowiadcza. Spotykaj je tylko ci, co dopuszczaj do siebie tak moliwo - czyli maj w umyle zalek wszelkich zdarze. Tak dziaa mechanizm kreacji rzeczywistoci. Umys stwarza rzeczy, ktrych dowiadczamy, stwarza nasz wiat. Wszystko jest w nas. Gdyby tego w nas nie byo, nie byo by dowiadczenia. Gdyby w umyle nie byo informacji o czym, nie istniaoby to. Gdyby w ciele nie byo przykrych wyobrae o wiecie, teraniejszo rwnie nie byaby przykra. Gdyby w umyle nie byo pomieszania, ta rzeczywisto rwnie nie byaby pomieszana. Wszystko jest tym, czym wyobraasz sobie, e jest. Do owiecenie niczego nie potrzeba, jeli mylisz, e czego potrzeba - warto zauway, e to tylko myl. Ju jeste doskonay. *** Spacerowaem brzegiem morza. Fale rytmicznie wybiegay na ld. Wszystko byo spokojem. Moje myli poszy w pole dawnej, nieznanej mioci. Wzbudzio si w ciele pewne uczucie smutku - kogo straciem, kto odszed. Poszedem w to uczucie gbiej. Poczuem nagle obecno jasnych istot, nawet je zobaczyem, potrafiem zidentyfikowa. Jedna z nich zbliya si do mnie, chciaa mnie obj. Uczucie smutku i

17

alu stao si bardzo wyrane. Bya to moja mio, ktr straciem, a ktra prawdopodobnie ju si owiecia. Czuem smutek, czuem si oszukany, poczuem zo. W tym momencie wietliste istoty rozpyny si w przestrzeni. Morze nadal szumiao. Postanowiem przebaczy, zrozumie i uwolni si od tego. Obserwowaem to uczucie. Zauwayem, z czego to wynikao. Bya w tym zazdro, ch ukarania tamtej istoty, e mnie zostawia. Smutek samotnoci i beznadzieja na przyszo. Bardzo ciekawy wzorzec emocjonalny, widziaem go w sobie. Postanowiem wszystko zobaczy na czysto. Ujrzaem to ciao jako pewn cz rzeczywistoci, ktra trzyma w sobie te uczucia. Sama zapenia swoje pole takimi uczuciami. To tylko energia smutku, ktr wytworzyo ciao na polecenie umysu. Wydao si to zupenie niepotrzebne. Uwolnienie przyszo niebawem. Wszystko dziao si we mnie. Morski wiatr lekko porusza limi drzew. Czy ta istota pojawiaby si w tej rzeczywistoci, gdyby umys nie zainicjowa uczucia smutku? Nie jest waciwie wane, czy byo to zudzenie, czy przejaw kontaktu z prawdziwymi wietlistymi istotami. Wane, e zaistniao to w polu, stao si czci dowiadczenia. Byo ono zainicjowane przez umys i istniao tylko dziki umysowi. Mona powiedzie, e umys zainicjowa spotkanie z tymi istotami na planie subtelniejszym, ni materialny. Podobnie mogo si sta, gdyby spotkanie miao miejsce zupenie materialnie, czyli z osob fizyczn. Mogyby by te same procesy energetyczne w ciele, te same uczucia. Wszelkie zdarzenia s odbiciem umysu. S inicjowane przez wewntrzn iluzj.

Czysto
wiadomo jest tworzeniem. To ona tworzy wszelkie formy wiata zjawiskowego, ktry odbija si wewntrz istoty ludzkiej. Istnieje tylko to, czego jeste wiadomy. Bardzo czsto wiadomo jest ograniczona przez punkt widzenia egotycznego umysu. Warto to zauway, a w dalszej kolejnoci wyzwoli si od tego. To jest moliwe, a nawet naturalne dla istoty ludzkiej na tym etapie rozwoju. Wychodzc na wolno rzeczywisto staje si zupenie inna. Rzeczywisto, ktra nas otacza, zmienia swoj form wraz ze zmian postrzegania. Skoro punkt odniesienia si zmienia, zmienia si cay obserwowany wszechwiat. Nie ma tu ogranicze. Jednym ograniczeniem jest postrzeganie i wasna iluzoryczna interpretacja rzeczywistoci. Tak bardzo subiektywne jest postrzeganie wiata, e kady punkt widzenia tworzy wasn rzeczywisto. Dlatego nie ma obiektywnej rzeczywistoci. Twoja rzeczywisto jest uzaleniona tylko od Ciebie. To dar i bogosawiestwo lub przeklestwo i kara. Wszystko zaley od Ciebie, jak to wykorzystasz. Jeste wolny. Twoje pole jest nieskoczenie napenione moliwociami. Wszystko zaley od Ciebie.

18

Wolno wymaga sporo odwagi. Porzuci wszelkie myli o rzeczywistoci, uwolni si od wszelkich zalenoci. Jeli gboko wierzysz, moesz wierzy dalej w swoj wiar. Jeli masz swoje przekonania, co do wygldu tego wiata nie musisz ich zmienia. Nikt niczego nie nakazuje. Jeli masz swego mistrza i ufasz mu bezgranicznie, jeli wierzysz w owiecenie, ycie po mierci, reinkarnacj, potg umysu, anioy wszystko jest dla ludzi, nie jest to nic zego. Wszystko to jest pewn koncepcj, ktra nie istnieje, jeli jej nie dowiadczasz. Moesz dowiadcza, moesz nie dowiadcza, nie ma tu warunkw. Kwestia tego, jak dobrze czujesz si z tym, co postrzegasz. Wszystko jest wspania i bosk gr atomw, tylko do Ciebie zaley, jak to ocenisz. Obiektywnie wszechwiat jest czysty - nie ma nic. Jeste wolny. Porzucenie swojego caego uwarunkowanego punktu widzenia nie jest takie proste. Wymaga to wewntrznej odwagi -skok w nieznane. Nagle jest si totalnie wolnym. Wszystko pynie, zmienia si, wszystko zaley od umysu. Punkt widzenia nie jest stabilny, nie ma oparcia w obiektywnej rzeczywistoci, poniewa ona nie istnieje. Moe Ci to przerazi lub rozradowa. Wszystko zaley od Ciebie i Twojej subiektywnej iluzji wiata. Widzc, e wszystkie dotychczasowe myli o wszechwiecie zostay dosownie zmylone i s nieprawdziwe, mona puci wszelkie wyobraenia i dotychczasow wizj wiata. Wychodzc ponad to przychodzi cisza. Nie ma nic, a zarazem pojawia si wszystko. Wyjcie na wolno.

19

3. Bosko

Historia Boskoci
Bg ma w naszej cywilizacji ogromne znaczenie. Od pradawnych czasw posta Boga bya wykorzystywana przez czowieka w rnych celach. Na pocztku, kiedy wyksztacia si wiadomo, istota ludzka zauwaya, e bierze udzia w niesamowitym procesie ycia. Zauwaya, e jest to proces samodziaajcy i rozwijajcy si z pewn prawidowoci. Co wicej ta prawidowo jest doskonale zorganizowana i zaplanowana. To wzbudzio poczucie, e jest co wicej w tej rzeczywistoci ni wida na pierwszy rzut oka. Pierwszy czowiek potrafi dostrzega pikno tego wiata, moc przyrody, rnorodno form. Wtedy to poczu, e natura i ten proces jest sam w sobie absolutem. Bg jest wielki, twrczy i doskonay. Co wicej czowiek sam by jego czci. Byo to wspaniae odkrycie ludzkoci - Ja jestem Tym. Tat Twam Asi. Dalsza historia boskoci wie si z aspektem twrczym Boga i kobiecoci. Bg jako kochajca matka wszechwiata. Kreator, ktry daje ycie. Jest to wizja pena pokoju i mioci. Inne wizje Boskoci powizane s z Bogiem gronym, karzcym, Bogiem zazdrosnym i mciwym. Ta wizja suy przede wszystkim do manipulowania ludem. Skoro Bg jest wielki i mciwy, lepiej sucha Jego przykaza, inaczej mona le skoczy. Kwestia w tym, e przykazania zostay stworzone przez ludzi i to niekoniecznie tych, ktrzy mieli mistyczny kontakt z rzeczywistoci. Powstao z tego wiele zamieszania w naszej cywilizacji. Doszed do tego moment Jezusa, ktry umar na krzyu. Interpretacji tego zdarzenia jest wiele. Oczywicie kady interpretuje to po swojemu, dostosowujc do swoich potrzeb. Nie jest to ze ani dobre, po prostu stanowi t rzeczywisto. Caa historia religii jest histori wyobrae o Bogu. Wszelkie teksty wite stay si same w sobie absolutem. Ludzie zapomnieli, e sowa tylko wskazuj na bosko. Same w sobie nie s nic warte (nie wicej, ni inne kreacje w tym wszechwiecie). Warto uwiadomi sobie, czym jest bosko. W historii ludzkoci zostao stworzonych wiele wizji Boga. Wszystkie one, jeli si je dobrze wykorzysta, mog by drogowskazami. Jednak wyobraenie Boga, to nie Bg.

20

Test wyobrani Jeli Twoja wiara jest taka, jak koci przykaza i dobrze Ci z tym, nie musisz czyta dalej. Jeli Twoja relacja z Bogiem jest w porzdku i dobrze Ci z tym, nie czytaj dalej. Jeli wiesz, czym jest bosko, czujesz i dowiadczasz, omi ten rozdzia. Jeli jeste obroc wiary i wiesz lepiej, nie musisz czyta dalej. Kwestia, ktra zostaa tu przedstawiona dotyczy wszystkich religii, w ktrych wystpuje jakikolwiek Bg lub wielobstwo. Nie odnosi si do adnej konkretnej religii. Bardziej do schematu, ktry jest na tym polu popularny. Nie ma tu krytyki jakiejkolwiek religii czy sekty. Wskazane s tylko pewne rzeczy, ktre mog sta si powanym ograniczeniem na ciece rozwoju duchowego. Wyobraenia. Na pocztek prosta zabawa. Wyobra sobie rzecz, ktra bdzie stopniowo opisywana. Postaraj si wyobraa szczegowo. Zatem zacznijmy: - To co ma due uszy. - To co ma czasem wielkie ky. - To co czsto chodzi po lesie, w Indiach. - To co ma ogonek. - To co ma dug trb. Widzisz to przed sob? Wiesz ju, co to jest? Widzisz, jaki jest szary, duy z trb? To teraz musz Ci rozczarowa To nie jest so. Wic co to jest? To jest Twoje wyobraenie sonia. Jest to obraz Twojej wyobrani. Twj umys stworzy (lub prbowa stworzy) mentalny obraz tego, o czym czyta. Czytajc poszczeglne informacje obraz stawa si coraz bardziej wyrany. W kocu nastpio olnienie -to przecie so! i przed oczyma stan so. Dokadniej byo to wyobraenie, wizja stworzona przez umys. Wizja w wyobrani ma mao wsplnego z realnym stojcym przed Tob soniem. Wniosek jest prosty. To, czego nie ma TU I TERAZ nie istnieje w polu dowiadczenia. Po c wic si tym przejmowa? Oczywicie mona myle, wyobraa, bawi si umysem. Jednak nie ma najmniejszej potrzeby tworzy z tych myli osobistego dramatu.

21

Duchowe wyobraenia
Przenoszc to dowiadczenie wyobraenia na pole duchowoci mona doj do wielu trafnych wnioskw. Wszyscy prekursorzy wielkich religii byli mistykami. Mieli osobisty i bardzo gboki kontakt z sob i caym procesem ycia. Potrafili odkry w swoim wntrzu istnienie, a swoje odkrycie postanowili przekaza innym. Jednak nie byo to takie proste -opisa sowami co, co jest ponad wszelkimi sowami. Posugiwali si wic drogowskazami, metaforami, okreleniami. To wszystko miao na celu pokazanie jak ten mistyczny kontakt z wszechwiatem wyglda. Poprzez gr sw prbowali przekaza swoje ponadczasowe dowiadczenie. Caa zabawa polegaa na tym, by sowami odda pewne odczucia. Tak, by odbiorca umia poczu totalno wszechwiata. Mistrzowie pragnli nauczy innych swojej drogi. Pospolity lud tamtego okresu by prosty. Trudno byo tym ludziom wytumaczy, co dokadnie czu taki mistyk. Dlatego powstao pewne okrelenie absolutu czego, czego nie mona wypowiedzie -powsta Bg. Od tej pory to, co nienazwane, zostao nazwane. Umys by w swoim ywiole. Teraz dopiero mona byo pozna Boga, teraz dopiero mona wymyli, jaki to on jest, jaki nie jest. Potem ju lawinowo powstaway nowe okrelenia, nowe teorie, coraz to rne wyobraenia na temat Boga. Umys czowieka okazuje si cudownie kreatywny i jak tworzy to tworzy -Bg taki, Bg inny, Bg wojny, Bg mioci, Bogini ycia, Bg mierci, Syn Boy, Matka Boa, Bg soca - do wyboru, do koloru. Oczywicie ludzie ju nie dowiadczali osobistego kontaktu z nieprzejawionym. Gdyby tak byo, wiedzieliby, e jakiekolwiek nazywanie Boga jest absurdem. Nie mwic ju o wojnach i szerzeniu mierci w imi mioci Boga, co jest autentyczn niewiadomoci. Nie byo by w tym nic poruszajcego gdyby nie to, e ta niewiadomo zostaa nam do dzisiaj. Wielu duchowych nauczycieli naucza o Bogu. Nie tyle wskazuj drog do Boga, co opowiadaj o Bogu najrniejsze rzeczy. Wielu teologw pisze ksiki o wierze, o Bogu. Wychwalaj Boga - jaki to On nie jest wspaniay, jaki hojny, miosierny, jaki sprawiedliwy. Niektrzy nawet twierdz, e Bg jest bardzo srogi i tylko czeka jakby tu czowieka dopa. W tym natoku informacji i wyobrae, wzniosych tekstw i artystycznych wizji, zatracio si gdzie rdo. Realne rdo boskoci, dowiadczenia mistycznego i jasnego pogldu na rzeczywisto. Tylko nieliczne gosy wspczesnych mistykw rozwiewaj niewiadomo. Oni to mwi o realnej boskoci, ktra trwa tu i teraz. Jednak suchaj ich tylko ci, ktrzy s na to gotowi. Wiksza cz naszej cywilizacji zupenie si tym nie interesuje. Wystarczy im codzienne odbycie swojej praktyki duchowej i spokojne sumienie. Zaatwia to spraw z Bogiem. Wszyscy s szczliwi. No, moe nie do koca.

22

Wiara
Na ten czas o wiele wicej jest niewiadomych nauczycieli duchowych. Przekazuj oni uczniom to, czego si nauczyli za nic majc osobiste dowiadczenie czy wgld. Po prostu opowiadaj o Bogu wszystko, co powiedzieli im inni. Prawdopodobnie opowiadaj z tak arliwoci dlatego, aby samemu si przekona do swojej wiary. Nie znaj innego Boga, jak tylko Boga z wyobrani. Boga, w ktrego trzeba wierzy na sowo. Pki co, wydaje si, e innej drogi nie ma. Trzeba wierzy na sowo, poniewa o to w tym chyba chodzi. Oczywicie, na tym polega wiara. Warto tylko zauway, e wiara nie jest tak pena jak dowiadczenie osobiste. Wasny wgld. Co zostanie dowiadczone, to wejdzie w natur czowieka. Nie ma ju pustej wiary, ktra jest sowami i wyobraeniami. Tu zaczyna si prawdziwa duchowo. Wiara zawsze bdzie niestabilna, poniewa jest to co, czego nie czu fizycznie. Nie ma si do tego przekonania. Dlatego te midzy innymi wielu ludzi po prostu nie wierzy. Cakiem prawidowo, przynajmniej si nie oszukuj. Wielu poszukiwaczy duchowych przechodzi take na buddyzm, czy taoizm. Nie ma tam osobowego Boga, nie ma wiary, wydaje si nie ma problemu. Faktycznie tak jest w wielu wypadkach. Jednak przy gbokiej medytacji nad natur istnienia, wida, e cay proces ycia jest przez co zainicjowany. Wszystko ma swoj logik, grawitacj, magnetyzm, mio. To proces zainicjowany przez pewien akt stwrczy. Dzieje si sam i cigle istnieje. Jeli kto chce, moe nazwa to Bogiem. Przy duszej praktyce duchowej wida wyranie, e co istnieje. Kwestia tylko, co to jest. Pamitasz sonia? Nie by realny, by tylko wyobraeniem. U wikszoci ludzi tak samo jest z Bogiem. Nie potrafi Go dowiadczy, dlatego wierz innym na sowo. Wierz w wyobraenia innych. Za pomoc opowieci, uczu, nauk, okrele, sw, myli - tworz swoje wasne wyobraenie Boga, w ktrego trzeba wierzy. Tym samym oddzielaj si od dowiadczenia boskoci. Poniewa sami tworz rzeczywisto, w ktrej Bg jest oddzielony. Tworz umysem Boga poza sob. Tak nakazuje religia. Jest wymylone swoje wasne mentalne bstwo, ktre z prawdziwym Bogiem nie ma wiele wsplnego. Ludzie nie s przewanie wiadomi, e drogowskazy i wyobraenia to nie cay Bg. Drogowskazy maj tylko nakierowa na Boga, jednak nie stanowi samej jego istoty. Mona powiedzie, e te wszystkie drogowskazy i wyobraenia znajduj si w polu boskoci, jednak nie s caym Bogiem. S iluzj Boga, Jego odbiciem w sferze mentalnej. Takie stwarzanie wyobrae odbywa si na planie astralnym (wyobrae i uczu). Jest to po prostu subtelniejszy plan energetyczny, na ktrym wystpuje ruch energii uczu. Warto sobie uwiadomi jak ogromne s wyobraenia bogw wielkich religii.. ten twr astralny jest duy i zawiera w sobie chyba wszystkie moliwe wibracje - od lku do uczu bogoci. Jednak nie jest to Bg. Jest to tylko forma nieprzekraczajca wiata wyobrae i emocji, dlatego nawet przeycia ekstazy zwizane z tym wirtualnym Bogiem s mde i matowe, cho mog wydawa si czym wielkim.

23

Wiara zawsze ma swj podmiot. Wierzy si zawsze w co. Jeli jest wiara, to jest i wyobraenie tego, w co si wierzy. To wyobraenie moe by bardzo subtelne, jednak kojarzy uczucia i myli zwizane z Bogiem. Jasnym jest, e wikszo ludzi nie wyobraa sobie Boga jako starego dziadka z siw brod, ktry siedzi w niebie i ma nieskoczon moc. Takie wyobraenia budz w wikszoci miech. Jednak dla dziecka to wydaje si cakiem sensowne. A przecie pierwsze zetknicie si z pojciem Boga byo wanie w dziecistwie. W czasie ksztatowania si wiatopogldu nabrao si najwicej bdnych przekona i wyobrae. Take tych dotyczcych Boga. Jak wytumaczy dziecku natur Boga? Najatwiej poprzez wyobraenia. Szczeglnie trudne zadanie jest wtedy, samemu si boskoci nie dowiadczyo. Najatwiej opowiedzie dziecku o bogu za pomoc skojarzenia do osoby, najlepiej osoby proroka z brod, ewentualnie Jezusa. Dziecko to zapamituje, prbuje zwerbalizowa. Taki obraz Boga moe zosta na cae ycie, cho pniej bdzie on zmieniany, to jednak w podwiadomoci moe zachowa si niekorzystne wyobraenie. Zawsze jest jakie wyobraenie. Wielu sdzi, e Bg musi wyglda jak czowiek; przecie stworzy czowieka na swoje podobiestwo. Wielu moe myle, e Bg jest podobny do Ducha witego (a Duch wity do gobka?) lub do Jezusa. Jedno jest pewne, trudno Boga wyobrazi, jednak zawsze jakie wyobraenia s. Chociaby skojarzenia do mioci czy bogoci. W wielu religiach, gdzie powstaj wyobraenia Boga, gdzie Bg jest oddzielony moe powsta pomieszanie. Wyznawca przyjmuje, e jest oddzielony od Boga. Poniewa wyobraenie jest poza nim. To podstawowy mankament wiary, ktry zamyka drog dalszego rozwoju. Warto wic zauway, czy system Twoich wierze nie oddziela Ci od Boskoci. Czsto ludzie rozwijajcy si duchowo popadaj w puapk wyobrani. Wyobraaj sobie Wysze Ja, lub nadwiadomo. To jest ju bardzo subtelne wyobraenie, cho moe budzi jakie skojarzenia i nadal by sztucznym tworem wyobrani. W kocu buddyci, ktrzy przyjmuj pustk. Nie ma tam Boga, jest pustka. Tylko czy ta pustka nie staje si czasem wyobraeniem pustki? Warto mie wiadomo gdzie si aktualnie jest i co si aktualnie dzieje. Moe si okaza, e ta pustka jest tylko sowem budzcym odpowiednie skojarzenia. Pustka wypeniona wyobraeniem, nie jest pustk. Na drodze duchowej jest wiele wyobrae. Warto to zaobserwowa. Staj si one podstawowym ograniczeniem duchowoci. Stanowi cz iluzji postrzegania rzeczywistoci. Ta iluzja jest silna, poniewa wszyscy w ni wierz. Bg wymylony i wyobraany przez umysy jest tworem ludzkim. Warto przekroczy wyobraenia.

24

Przejaw Boga
Wszystko, co istnieje w tej rzeczywistoci jest przejawem boskoci. Nie moe istnie nic, co nie jest Jego czci. Bosko otacza wszystko i jest we wszystkim. Podobnie jak grawitacja, ktra utrzymuje wszystkie elementy rzeczywistoci. Cay wszechwiat nieustannie tworzy si w rytm boskiego procesu, procesu mioci. Nic innego nie istnieje, a jeli zaistnieje, te bdzie stworzone przez bosko, ktra jest zarwno przyczyn jak i skutkiem. Nic nie istnieje poza boskoci. Wszystko, co jest w tym wszechwiecie, jest utrzymywane przez pierwotn inteligencj -mio. Kady atom, kada komrka jest przepeniona wibracj ycia. Ty rwnie bierzesz w tym udzia -wszechwiat Ci kocha. Utrzymuje przy yciu, daje energi, delikatnie otula przestrzeni. Istniejesz. Materia nie jest czym staym. Atomy nie s stae, drgaj w pewnej czstotliwoci. Waciwie s to wibracje energii. Te wibracje tworz cay wszechwiat. Poczwszy od wiata materialnego po plany wysze. Wszystko jest swego rodzaju zbiorem wibracji energii. Cay wszechwiat taczy w nieustannym stwarzaniu. Kada chwila jest niepowtarzalnym ukadem energetycznym. Jest to radosna gra energii, zabawa wiata. To wszystko jest przejawem boskoci. Ten proces jest totalny. Wszystko, co Ci otacza, jest pewnym rodzajem wibracji. Mona powiedzie, e otaczaj Ci wibracje. Pyniesz w morzu energii i sam jeste energi. Poczwszy od wiata fizycznego, przez astralny, mentalnycoraz wysze czstotliwoci. Cay przejaw rzeczywistoci jest energi. Cae otoczenie faluje wokoo Ciebie w nieustannym procesie tworzenia. To jest wanie proces boskoci. Jakby tego nie nazwa, jest to ogromy ruch teraniejszoci. Ruch energii. Wszystko jest tu doskonale zorganizowane, z ogromn dokadnoci. To jest Bg. Ty, jako czowiek masz szans by tego wiadkiem. Masz szans by wiadomym tego niesamowitego procesu. To czyni z czowieka na prawd wielk istot. Moe wiadomie dowiadcza Boga i caego stworzenia. Wystarczy spojrze wokoo. Kada forma zaistniaa w tej przestrzeni jest przejawem Boga. Wszystko jest doskonae. Caa rozpito wibracyjna wszechwiata ley w granicach procesu mioci. Wszystko, co si mieci w tym uniwersum jest doskonae. Innej moliwoci nie ma. Jeli byoby niedoskonae lub chaotyczne zapadoby si i zdezintegrowao. Jednak wszystko nadal istnieje i to w doskonaym przejawie ycia. Wszechwiat trzyma si w doskonaym balansie. Co prawda we wszechwiecie przejawiaj si rne wibracje. Niskie, utosamiane z blem i wysokie, ktre s rdem mioci i radoci. Jednak kada czstotliwo jest swego rodzaju doskonaa. Jest dokadnie na swoim miejscu we wszechwiecie. Wszystko jest tak, jak powinno by. Tylko zaley od czowieka, czy to dostrzee, czy pogry si w niewiadomych interpretacjach. Kiedy si pogry w interpretacjach, moe si dostroi do niekorzystnych wibracji. To przyniesie cierpienie. Moe to zrobi, bo ma woln wol. Pytanie - tylko po co? Kiedy mona te dostraja si

25

do wysokich wibracji spokoju, bogoci i mioci. Warto by tam gdzie jest najkorzystniej. Warto wybra taki poziom wibracji, ktry nam odpowiada. Przejaw Boga jest tu i teraz. Nie trzeba szuka daleko. Jeste otoczony radosn gr wibracji, jeste w niej do koca zanurzony. Uczestniczysz w tym totalnym procesie. Wystarczy sobie tylko to uwiadomi i obserwowa. Rado i podziw przychodz same. Jest to tak wielkie i wspaniae, e nie mona tego inaczej nazwa, jak przejaw Boga. Rzeczywisto jest przejawem Boga. Ty jeste przejawem Boga. Jeste wiatem i mioci. Wystarczy, e porzucisz wszystkie niewiadome wyobraenia i spojrzysz na czyst rzeczywisto, w ktrej rozwija si ycie. Bosko jest w Tobie. Ty jeste boskoci. Zauwa jak blisko, jak delikatnie i intymnie. Spjrz na oddech, na wewntrzne uczucie istnienia. To jest bosko. Spjrz na wiato, na ruch energii na zewntrz. To jest bosko. Spjrz na innych ludzi. Jake skomplikowany proces dziaania ciaa. Wszystkie funkcje utrzymywane przez wibracje energii, synchronizacj atomw. To jest bosko. Gdzie bye, e tego nie dostrzegae? Nie jeste oddzielony od wszechwiata. Ty i wszechwiat to jedno. Uwiadamiajc sobie to wchodzi si w inny wymiar postrzegania. Z dualizmu wykreowanego przez umys, do jednoci caego istnienia. Kiedy czowiek jest wiadomy caego procesu, jest stabilny wewntrznie. Nie jest ju przemijajcymi sowami, jest cisz pomidzy nimi. Nie jest przemijajcym i chwiejnym ciaem. Jest wieczn wiadomoci, boskim istnieniem. Jest cakowicie wiadomy swego istnienia i swego potencjau. Jest dostrojony do przestrzeni Boga. Nic nie wyprowadzi go z rwnowagi, poniewa z niczym si nie utosamia. Nie jest dwikami, nie jest haasem, jest bezkresn cisz wiadomoci. Oceanem. Bkitnym niebem. Teraniejszoci. Interpretacja przysania bosko Kada interpretacja umysu oddala czowieka od dowiadczenia totalnego. Zamiast przejawu Boga, czowiek widzi swoje wyobraenia i niewiadomie zania wibracje. Pogra si w takich energiach, jakie sobie wyobraa. Najczciej wyobraenia maj daleko do boskiej mioci. Cywilizacja jest przepeniona wyobraeniami o trudnoci, powszechnych problemach i innych niemiych rzeczach. Te wymysy s ograniczeniami istoty ludzkiej. To zupenie niepotrzebne, dlatego warto to sobie uwiadomi. Kiedy przychodzi cakowita akceptacja, czowiek przestaje tworzy napicia i wyobraenia. Zaczyna dostrzega, e jest dokadnie na swoim miejscu. Wtedy zaczyna widzie bosk rzeczywisto i automatycznie si do niej dostraja. Ma wiadomo, e istniej wibracje o rnych jakociach i ma te wiadomo, e moe wybra dostrajanie si do najwyszych poziomw. Korzysta wtedy wiadomie ze swojej mocy kreacji, ze swojej boskoci. Czowiek nie wie jak patrze na otaczajcy wiat. Patrzy starymi wzorcami wyuczonymi w dziecistwie. Umys przypisa wszdzie swoje etykietki, oceni wszystko, wszystkim si znudzi. Zazwyczaj widzc jak scen rzeczywistoci wokoo

26

siebie, od razu j interpretuje. Wywouje z pamici podobne zdarzenia, nazywa je, okrela i odstawia. Nie trafia w sedno obserwowanych rzeczy. Nie widzi ich naprawd. Widzi tylko powierzchownie, a reszt dopowiada umys. Dorosy czowiek prawie w ogle nie obserwuje rzeczywistoci. Wszystko co widzi, wywouje w umyle tylko odpowiednie skojarzenia. Umys ukada najrniejsze historie bazujc na poprzednich dowiadczeniach. Wszystko jest w polu iluzji, stworzonej na podstawie starych dowiadcze. Zamiast dowiadcza rzeczywistoci totalnie i w teraniejszoci, widzi si iluzje, nazwy i etykietki. Mija si to z prawdziw rzeczywistoci. Mija si z boskoci. Jest w wiecie iluzji oddzielony od boskoci. Umys zawsze tworzy. Oczy widz rzeczywisto, a umys ukada histori. Pozytywn, albo negatywn. Zaley jak jest wyuczony. Zawsze tworzy wokoo sytuacji pewn histori. S to tylko wyobraenia o podobnych wibracjach. Dla przykadu widzc morze, rybak widzi miejsce owienia ryb, surfer widzi fale, fotograf widzi przyszy obraz, a naukowiec H2O. Umys ukada rne historie. Wszystkie one s wyobraeniami nakadanymi na prawdziwy obraz rzeczywistoci. Czowiek nie trafia w sedno istnienia. Nie dowiadcza rzeczywistoci totalnie, tylko poprzez swoje obrazy o okrelonych wibracjach.

*** W parku, na awce ley ksika. Widzi j student prawa. Zaczyna czyta: - Eee tam. adnych opisw morderstw, popenianych przestpstw... To nie dla mnie. Widzi j student matematyki: - Eee tam. adnych wzorw, zada algebraicznych... To nie dla mnie. Podnosi j student medycyny: O! "Pan Tadeusz"! Nie wiem co to jest, ale mog nauczy si na pami.

*** Kiedy umys widzi rzeczy, od razu uczy si je klasyfikowa. Tak, aby wykorzysta je do ewentualnych wasnych celw. Wszystko po to, by w pniejszym czasie ulepszy rzeczywisto. Umys jest specjalist od ulepszania rzeczywistoci. Cay czas j ulepsza, by bya doskonaa. Oczywicie ulepsza j poprzez tworzenie problemw. A przecie rzeczywisto sama w sobie jest pena prostoty, jest wrcz bosko prosta i naturalna. Nie ma w sobie wewntrznych rozbienoci i pomieszania. Waciwie wszystkie problemy zaczy si, gdy czowiek uwiadomi sobie, e moe zmienia rzeczywisto. (zwierztka nie potrafi tego robi wiadomie). Jak umys to zauway, zacz od razu zmienia i poprawia natur. Caa ludzko zmienia natur, prbujc j ulepszy, nie dostrzegajc, e sama w sobie jest czystym przejawem Boga. Proces, w ktrym uczestniczy natura sam w sobie jest doskonay. W naturze nie ma kryteriw oceny. Tam dzieje si czysty proces ycia, proces mioci.

27

Mona powiedzie, e umys ludzki i jego ocena jest naturalna. To jest prawda. Wszelka ocena istoty ludzkiej jest korzystaniem z naturalnej moliwoci umysu. Wszystko jest wic w porzdku. Pytanie tylko, dlaczego ludzko ma cigle problemy? Przez swoje interpretacje umys zamyka si w wiecie iluzji, nie dostrzegajc na czysto tego, co jest. Przykadowo widzc zdarzenie, gdy kto kradnie samochd, ego widzi co bardzo zego. Dziki swoim ocenom i wyuczonym interpretacjom widzi strasznie z rzecz. W ogle nie ma tu boskoci. Jest zodziej, jest samochd. Ciao widzi zoon form materii, ktr umys nazywa samochodem. Ciao widzi cudowne skupisko wibracji ycia, ktr nazywa zodziejem. Widzi pewn akcj, gr energii, ktr nazywa kradzie. Taka interpretacja umysu wzbudza w ciele wyuczone zachowania. Wtenczas ciao zaczyna generowa najrniejsze rzeczy, zalene od tego, kto jak si nauczyo reagowa. Od strachu, do zoci. Jak automat. Wcza si program dziaania. Podobnie dzieje si, gdy nazywamy inn istot ludzk wrogiem. Wtedy pojawia si w ciele napicie, peno niskich wibracji. Zo nienawi, wyuczone reakcje ciaa. Wroga trzeba zniszczy. Tak powstaj niewiadome wojny. Dziki wyuczonym reakcjom i niewiadomoci gbszej natury istnienia. Istota ludzka staje si czym zym, wrogiem, a przecie to tylko zinterpretowana gra wiata. Nic mniej, nic wicej. Kolejnym przykadem zatracenia si w ocenach umysu mog by pienidze. Jest to czysta iluzja wartoci. Gdy czowiek zobaczy, e brak mu kolorowych papierkw w kieszeni (pienidzy), od razu wywouje w sobie niekorzystne uczucia. Poniewa umys interpretuje to jako bardzo z sytuacj. T bosk gr wiata widzi jako co strasznego, jako brak pienidzy. Nauczy si denerwowa, kiedy nie ma pienidzy. Wystarczy tylko spojrze na to ze wiadomoci i z szerszej perspektywy, a zdenerwowanie znika. Poniewa kto chciaby z powodu papierkw wytwarza w sobie tak niemie odczucia? A jednak tak si dzieje. Ludzie interpretuj sytuacj fizycznego oddalenia od papierkw, jako sytuacj niebezpieczn, ponoszc za sob ze konsekwencje. Tworz w umyle peno wyobrae i niekorzystnych uczu: Co to bdzie? Za co kupi jedzenie? Nie osign szczcia. Kolejne wyobraenia nakadajce si na bosko istnienia. Rzeczywisto jest inna. Zawsze jest inna. Jest niezmiernie czysta i cudowna. Rzeczywisto po prostu jest, istnieje w nieustannym procesie ycia. Formy przychodz i odchodz. Cay wszechwiat cigle taczy. Czowiek nic z tym nie zrobi. Nie ma naprawd potrzeby czego z tym robi. Umys nie musi nic robi w tej rzeczywistoci. (chyba, e chce skomplikowa). Wszystko dzieje si doskonale samo i bez popychania. Wszystkie formy cigle si zmieniaj. Umys nie musi tworzy przeciwko temu oporw.. Nie musi stara si zatrzymywa form, nie musi stara si uzyska nowych form. Wystarczy, e czowiek akceptuje t gr wibracji. Przyglda si jej i pynie razem z ni. Tu mona znale wieczne szczcie. Zauway ten przejaw Boga z czystego punktu widzenia. Wtedy powstaje rado z samego istnienia. Rado, e jest si w rodku manifestacji Boga. Jest si Jego przejawem. Pojawienie si wiadomoci dao moliwo wiadomego dowiadczania caego procesu ycia. Nie byo ju zwierzcia i wiadomoci grupowej. Pojawi si

28

czowiek i wiadomo indywidualna. Czowiek jest istot bardzo zaawansowan. Mona tak powiedzie, poniewa dowiadcza bardzo szerokiego pasma wibracji boskoci. Od materii, poprzez energi ycia, uczucia i myli. Moe by wiadomy caej rnorodnoci form istniejcych na tych planach. Moe wiadomie czu materi, moe wiadomie czu myli i uczucia. Czowiek to bardzo pikny przejaw Boga. Mogcy dowiadcza i by wiadomym wszystkiego wokoo i samego siebie. To daje ogromne moliwoci. Wrcz nieograniczone, mona dowiadcza wszystkiego. Na t chwil umysy cywilizacji gubi si w pojciach mentalnych i uczuciach. Istoty boskie zwane ludmi korzystaj ze swej wolnej woli, by ogranicza siebie i kreowa sobie uczucie niespenienia i blu. Wszechwiat to umoliwia, poniewa jest boskim polem moliwoci. Tylko czy jest sens wybiera cierpienie, skoro mona rado? Wida jaki sens jest, skoro tysice istnie ludzkich to wybray. Moe nadszed czas, by z tego wyj. Warto zauway, jak umys interpretuje czowieka. Okrela go czsto zwierz ze wiadomoci. Wynik ewolucji. Dusz w ciele, czy cokolwiek innego. Warto mie na uwadze, e to tylko interpretacje i wyobraenia. Warto dostrzec istot ludzk z innej strony -jako przejaw Boga. To na pocztku rwnie moe by wyobraeniem. Jednak, jeli uzmysowi sobie, e nie moe by nic innego, to istota ludzka staje si czci totalnoci wszechwiata. Staje si czci boskoci -nie ma nic innego. Takie postrzeganie rzeczywistoci zmienia punkt widzenia. Czowiek widzc bosko w kadym stworzeniu i w sobie zaczyna inaczej dziaa w wiecie. Staje si otoczony serdecznoci i mioci - sam jest tego rdem. Czowiek jest skupiskiem wibracji, pewnym zogniskowaniem wiadomoci. Jest piknym przejawem ycia. Jake inna to interpretacja ni okrelenia typu: prezydent, ksidz, hydraulik, biznesmen te okrelenia ograniczaj czyst istot ludzk. Zamykaj nieokrelon istot w ramy umysu przypisujc jej etykietki. Nie wida ju totalnoci procesu boskoci, tylko zwykego szarego czowieka. Tak daleko rozwina si ta iluzja. Tak bardzo staa si realna, e przynosi cierpienie. Czowiek nie jest ju boski, nie jest przejawem Boga, cudown kreacj rzeczywistoci. Waciwie dziki umysowi sta si nikim. Wyobrazi sobie, ze jest z natury mao warty i eby to zrekompensowa, ego prbuje sta si kim wielkim, wedug swoich kryteriw oceny. Dlatego ludzie prbuj sta si wielkimi politykami, wielkimi biznesmenami zapominajc, e ju s cudownym przejawem natury, s czci Boga. Z poziomu wiata nie ma podziau na iluzje i wymysy. Wszyscy s cudownym przejawem istnienia. Tego nie trzeba sobie wyobraa. Tego si dowiadcza w kadej chwili -przecie istniejesz. Wystarczy by to gbiej dostrzeg. Pojcie tego pomaga wybaczy i oczyszcza swoje stosunki z innymi ludmi. Wtedy staje si jasne, e wszyscy s czci jednego, doskonaego procesu.

29

Gra wiata
Wszystko jest czyst gr wiata i energii. Cay wszechwiat zjawiskowy jest zbudowany z ruchomych energii. W tym wszystkim znajduje si wiadomo, ktra dowiadcza. Wyonia si z niebytu, teraz dowiadcza wspaniaoci form wiata. To jest bosko. Ju teraz tego dowiadczasz. Wszystko w Twoim polu dowiadczania jest utrzymywane w ruchu przez pierwotne rdo istnienia. Patrzc na pewn konfiguracj energii i wiata o pewnej wibracji -czowiek widzi kamie. W ruch wprawiony zostaje proces mylenia ->To tylko kamie. Zwyky, szary, jakich peno w okoo. Waciwie czowiek go w ogle nie widzi -postrzega to przez pryzmat swojej oceny zwykego, szarego kamienia. Co w kamieniu jest niezwykego? Umys widzia takich setki, jest ju znudzony. Nie potrafi dostrzec doskonaoci tej formy przez swoje iluzje. Gdyby nigdy nie widzia kamienia, samo jego dowiadczenie byoby czym niesamowitym. Czym niespotykanym i nowym. Powsta, by swego rodzaju cud istnienia kamienia. To moe si wydawa absurdalne dla egotycznego. Jednak jest realne dla czystej wiadomoci. Widzc kwiaty, czowiek widzi kwiaty. W umyle przewijaj si wszystkie wspomnienia dotyczce kwiatw, nazwa kwiatw, nazwy kolorw -caa wiadomo poda za fikcyjnymi tworami umysu, wyobraeniami. Zostaje gdzie zagubione bezporednie uczestniczenie w tym cudzie kwiatu. Gdyby odrzuci na chwil myli, wyobraenia, oceny, a po prostu zobaczy ten splot wibracji z czyst wiadomoci. Wtedy kwiat nie jest kwiatem, staje si czym nieokrelonym, penym wibracji ycia, przejawem mioci wszechwiata. Caa rzeczywisto otaczajca kwiat jest czci tego procesu. Ty rwnie jeste czci tego taca energii. Patrzc na to w ten sposb, wiadomo jest zogniskowana na istnieniu. Jest totalnie w teraniejszoci i w obecnej chwili. Twoje ciao uczestniczy w tym zdarzeniu, to mistyczna chwila istnienia. Bosko przejawia siebie, poznaje siebie w cudzie chwili. Cae to zdarzenie wibruje na swj niepowtarzalny sposb. I Ty moesz by tego wiadomy. Poczu osobicie cay ten proces mioci. Jest to totalny proces istnieniaA umys mwi: Przecie to tylko kwiat, co w tym ciekawego. Od razu zamyka drog do tego bezporedniego kontaktu z rzeczywistoci. Mona w takim ukadzie powiedzie, e wszystko jest gr wiata i wibracji. Mwic gra wiata nie mam na myli kolejnej interpretacji rzeczywistoci. Umys jest bardzo przebiegy. Przeczytawszy ten tekst, moe si sta tak, e wszystko bdzie interpretowa jako gr wiata. Widzc na kolejnym spacerze drzewo powie: O gra wiata to tylko ruch energii, idziemy dalej. To jest ta sama puapka interpretacji. Znw zostaje zatracone dowiadczenie bezporednie. Znw jest naoona etykietka. Cho taka interpretacja wydaje si korzystniejsza, poniewa moe wywoywa w ciele wysze wibracje, to jednak pozostaje wci interpretacj. Warto wyj totalnie ponad sowa i wyobraenia. Warto zwyczajnie obserwowa i by w istnieniu. Trwa w

30

wiecznej chwili teraniejszej, bez interpretacji i wyobrae. Wtedy wiadomo cudownoci form wibracyjnych pojawi si sama. Jeli nie potrafisz dostrzec caego pikna istnienia, moesz sprbowa medytowa nad jakim obiektem fizycznym. Na przykad nad drzewem czy kwiatem. Obserwuj go uwanie. Dotknij, powchaj, posuchaj, poczuj wewntrznie. Zbadaj go kadym moliwym sposobem dowiadczania (jednak tak, by nie uszkodzi). Zadaj pytanie, czym jest ta forma? Skd si wzia? Jak yje? Dlaczego yje? Co to w ogle jest? Na pocztku umys bdzie dawa wszelkie znane okrelenia. Rne nazwy, usyszane teorie z zakresu biologii, przypomni sobie wszelkie okrelenia innych ludzi. Jednak zbadaj t form sam. Co to dokadnie jest? W pewnym momencie poczujesz, e to istnieje. Odrzucajc wszelkie nazwy, zobaczysz w tej materialnej formie co cudownego -istnienie. Poczujesz, e istniejecie razem w pewnym procesie. Dowiadczacie siebie. Jeste wiadomy tego dowiadczania. By moe poczujesz pewn jako tej formy. Poczujesz wibracje istnienia tego, co wczeniej nazywae kwiatem. Stanie si to realnym cudem. Budda powiedzia pikn rzecz: Jeli potrafilibymy dostrzec na czysto cud pojedynczego kwiatka, nasze cae ycie ulegoby zmianie. Bardzo trafne sowa. Gdyby cho zobaczy jedn rzecz poza interpretacjami umysu, cay pogld na ycie mgby si zachwia. Struktury ego i wszelkiej interpretacji mogyby przesta istnie. Moe nie od razu, jednak nastpiby wielki krok w przd.

Ruch energii
Ruch energii w tej boskoci jest naturalny. Wszelka rolinno trwa w ruchu, wszelkie procesy chemiczne i fizyczne s nieustannym ruchem. Cay wszechwiat jest przemian energii, kreniem wibracji. Nie warto przed nim stawia oporu. Za to warto zaakceptowa ten ruch. Uczestniczy w nim i w peni dowiadcza. Energia przychodzi o odchodzi. Zdarzenia przychodz i odchodz. Radoci i smutki, depresje i nadzieje, wiadomo i niewiadomo. To wszystko jest boskim ruchem przestrzeni. Bdc w tym ruchu cakowicie mona dostrzec jego pikno. Nic nie jest wtedy ze. Kada forma w tej rzeczywistoci odchodzi. Nic nie trwa wiecznie. Przywizanie umysu do pewnych przejaww wszechwiata rodzi tylko cierpienie. Umys jest uzaleniony i przywizany do rzeczy materialnych, do rozkoszy zmysowych Wszelkie uzalenienie ego rodzi cierpienie, poniewa rzeczy, do ktrych si ego przywizuje s nietrwae. Kiedy stracimy dom, kiedy stracimy partnera, kiedy stracimy pienidze. To wszystko budzi pewnego rodzaju bl cielesny. Tylko dlatego, e ego chce wszystko zatrzyma dla siebie. Chce utrzyma stan stabilnoci przez jak najduszy moment. Tym samym zaprzecza boskiemu ruchowi, w ktrym wszystko, co przychodzi, musi odej. To jest proste i naturalne.

31

Formy rwnie przychodz. Niekiedy s oceniane dobrze, wtedy ich przyjcie wzbudza rado. Niekiedy przychodz rzeczy oceniane jako ze. Kiedy ego ich nie akceptuje, rodzi si cierpienie. Poniewa ego oczekuje czego innego, nie zgadza si z aktualn rzeczywistoci. Tworzy napicia i cierpienie. Nie chce tego, co przychodzi. Ciao broni si przed tym. Nie chodzi o to, by si podda i pogodzi si ze swoim cikim losem. Kwestia w tym, by w ogle nie interpretowa losu jako ciki. Przyj go takim, jakim jest, ze wiadomoci boskoci rzeczywistoci. Wtedy przychodzi zupenie inne podejcie, zupenie inna energia. Wtedy wszystko jest doskonae. Kiedy przychodzi w gocin nie lubiany wujek, nie warto tworzy oporu. Zaakceptowa bosko tej sytuacji. Ugoci go jak bosk form, jako czstk tej samej rzeczywistoci. Wtedy zamiast energii zoci popynie energia mioci. Czowiek otacza si zupenie innymi wibracjami, co powoduje prawie natychmiastow zmian formy rzeczywistoci. Kiedy czowiek wypeni siebie akceptacj i zrozumieniem -nagle przychodzi inna sytuacja, wszystko si zmienia i staje si w porzdku. Wujek ju nie jest zy, a okazuje si bardzo miym i ciepym czowiekiem. Zasadnicz kwesti jest tu podejcie do tej rzeczywistoci. Najkorzystniejsze podejcie jest poprzez wiadomo i akceptacj. Akceptujc wszelk zmian. Przychodzce formy staj si czystym cudem istnienia, nie trzeba przed nimi si broni. Jeli jednak sprawiaj one bl, czy s niekorzystne, zawsze mona spowodowa inny ruch i je zmieni. Wtedy odbywa si to bez walki i cierpienia. Warto akceptowa te wszelkie odchodzce formy i przemiany energii. Wszystko przemija. Jeli umys oceni to jako smutne stwierdzenie, to bdzie cierpia z powodu utraty. Jeli jednak dostrzee doskonao ruchu energii, wtenczas kade przemijanie stanie si radoci. Nie bdzie ju cierpienia, tylko rado samego dowiadczania. Wtenczas kade zdarzenie jest dowiadczaniem boskoci i wiadomym poruszaniem si w wibracjach wszechwiata.

Dziecicy punkt widzenia


Malutkie dziecko, ktre jeszcze nie potrafi interpretowa, widzi wszystko na bardzo mistyczny sposb. Wszystko jest dla niego cudem samym w sobie. Jest czym nieokrelonym, co istnieje, faluje, yje. Rzeczywisto jest dla niego cudownoci. Wszystko istnieje i jest wiecznie nowe, ywe. Miliony informacji dochodz do dziecka w kadej sekundzie. Cay wszechwiat pulsuje. Dzieci s najwikszymi mistykami. Totalnie yjcymi w chwili teraniejszej. Zatopieni w istnieniu. Ciekawostk jest rwnie rnica w fizycznym dziaaniu mzgu. U dzieci poniej 1,5 roku ycia, pojawiaj si w mzgu fale theta. S to niskie czstotliwoci odpowiadajce stanom gbokiego snu. To one odpowiadaj za postrzeganie wiecznej wieoci wszechwiata.

32

Oczywicie dziecko nie rozumie natury rzeczy. Nie potrafi rozrnia. Dostrzega, ale nie rozumie tego. Nie ma porwnania. Nie pojmuje intelektem. Zrozumienie przychodzi dopiero po pewnych dowiadczeniach. Kiedy umys bdzie na tyle rozwinity, by mc poj zdarzenia w tej rzeczywistoci. Dowiadczenie yciowe przychodzi w miar dorastania. Niestety wraz z wiekiem przychodzi te zagubienie i nadczynno umysu, ktry oddziela czowieka od istnienia. Cywilizacja uczy interpretowa rzeczywisto, uczy nazywa, okrela i ocenia. To skutecznie tworzy iluzje. Jeli proces wychowawczy czowieka bdzie oparty na pozytywnych wibracjach, to wikszo wyobrae o wiecie bdzie dobra. Wtedy tacy ludzie yj szczliwie w kolorowym wiecie. To jest w porzdku. Jeli pjdzie gorzej, wtedy wyobraenia o wiecie bd nieciekawe. Bd pene blu, szaroci i smutku. Cay wiat przyjmie form wielkiego kamienia u nogi. To tylko wyobraenia. W obu wypadkach rzeczywisto jest postrzegana przez filtry mentalne. Jest subiektywnym odbiciem wszelkich przeszych zdarze i wzorcw. Rozwj duchowy w wikszoci polega na tym, by sta si na powrt jak dziecko. Nie stawa si dzieckiem, czy dziecinnie. Sta si jak dziecko, ze swoj wieoci, czystoci i niewinnoci. Jest to stan umysu charakteryzujcy si otwartoci na rzeczywisto. Zmienia si zupenie punkt widzenia. Wszelkie funkcje umysu i pami s nadal bardzo funkcjonalne, jednak nie przytaczaj ycia. Czowiek staje si wolny od umysu (naogowego mylenia). Dziki temu rzeczywisto nabiera barw, jasnoci i prawdziwoci. Wszystko jest nowe i stanowi cud sam w sobie. Warto obserwowa dzieci. S bardzo inspirujce. Cae dowiadczanie wiata przez dziecko jest warte wszelkiej uwagi. Spontaniczno, czysto, okazywanie uczu i emocji, brak wymuszonej kontroli, cakowita swoboda ciaa. Doroli mogli by si wiele nauczy od tych maych mistrzw ycia.

*** May chopiec po raz pierwszy sam zakada buciki. Niestety zaoy buty odwrotnie, prawy na lew nog, lewy na praw. Kiedy skoczy pobieg dumny do mamusi. - Patrz mamo, zaoyem sam buty - powiedzia dumnie. Mama pojrzaa i rzeka - Bardzo dobrze, tylko obawiam si, e zaoye buciki nie na te nki co trzeba. Chopak spojrza w d, pomyla, poczym pewnym gosem powiedzia - Jak nie te nki!? Te nki s na pewno moje!

***

33

Naturalno boskoci.
W przyrodzie nie ma rozrnienia na boskie i nieboskie. Natura nie ma potrzeby takiego podziau, czemu miaby on suy? Ptak szybujcy po bkitnym niebie nie szuka boskoci. Nie dy do adnego zjednoczenia z Bogiem, nie prbuje kombinowa z owieceniem. On ju jest na swoim miejscu. Caa natura jest dokadnie tu, gdzie powinna by. Nic wicej nie trzeba. Jest to ogromna inteligencja, szeroko przekraczajce umiejtno logicznego mylenia umysu. Umys nie potrafiby rozwin tak wspaniaego systemu ycia, jaki wytworzy si na tej planecie. Jest to pikny proces rozwoju mioci, gdzie wszystko jest naturalne i spontaniczne.

Spogldaem na szumice drzewa, nie mwiy o doskonaoci. Spogldaem na niebo, nie mwio o nieziemskich mocach. Spogldaem na morze, nie powiedziao o boskoci... jest boskoci. Wtenczas zdaem sobie spraw z tego, e te wszystkie rzeczy, ktre opowiedzieli mi inni o boskoci mog woy midzy bajki.
Bosko jest naturalnoci. To bardzo wane stwierdzenie. Jeli nie wiesz gdzie szuka boskoci pord zgieku umysu i chaosu cywilizacji -znajdziesz j na onie natury w swojej najczystszej postaci. Mona powiedzie, e jeli zrozumiesz natur, zrozumiesz bosko. Jeli jeste naturalny, jeste boski. Idc dalej jasno wida, e ju przecie yjesz i istniejesz, wic jeste czci natury, czci boskoci. To wspaniae, a zarazem tak oczywiste. Bosko jest do koca naturalna dla wszystkich istot. Bosko jest tym, co istnieje. Wszystko jest jednym procesem, gdzie nie ma adnych podziaw. Jeste totalnie zanurzony w boskoci, w materii, w mioci, energii, Bogu, czy jakkolwiek to nazwa. Czego chcie wicej? To ju si odbywa. Moment przestrzeni jest teraz. Jeste w nim. Czy trzeba gdzie i? Mona powiedzie, e czowiek zaprzeczy boskoci poprzez odejcie od naturalnoci. Jest to po czci prawd, poniewa stajc si nienaturalnym stworzy bl ciaa, blokady energii. Przesta si przejawia w peni. Ma to swoj przyczyn w mentalnym (umysowym) oddzieleniu od caoci. Umys wydzielajc siebie z przestrzeni istnienia stworzy nienaturalno i cierpienie. Umys korzystajc z mocy twrczej oddzieli si od boskoci. Dokadniej wykreowa iluzj oddzielenia. Nie moe si oddzieli od boskoci, poniewa sam jest stworzony przez to pierwotne rdo. Mimo to wymyli sobie bosko i nie bosko, poczym stwierdzi, e wcale boski nie jest. Dotykajc bezporednio mioci stwierdzi, e mioci nie dowiadcza. Dziki swojej mocy kreacji, stworzy wiat dualizmu, gdzie s same podziay: boski -nieboski, adny -brzydki, pikna -bestia. wiat iluzji. To

34

oddzielenie przynioso wszelkie cierpienie. Jest to charakterystyczne postrzeganie umysu egotycznego - oddzielenie. Natura wytworzya tak zaawansowany fenomen jak umys. Jest to ogromny krok w stron cakowicie wiadomego odczuwania boskoci. Stworzenie umysu przynioso jednak iluzj. Ludzka populacja gdzie zbdzia, a raczej naturalnie zacza bada pewne rejony mentalne. W porzdku, wiemy ju jak to jest by oddzielonym. Teraz mona zobaczy jak to jest by jednoci z boskoci. Przynajmniej warto sprbowa. Jako ludzko jestemy na to gotowi. Nie opierajmy si naturalnemu rozwojowi, ktry dy do jednoci. A skd wiadomo, e rozwj dy do jednoci? Ta ksika jest stworzona przez czstk natury. Ten, ktry to czyta rwnie jest czci tego procesu. Komunikacja za porednictwem tej ksiki tworzy ruch dcy do wyjcia ponad ego. Bosko pragnie odczu znw jedno. Ta iluzja indywidualnoci pojawia si wraz z umysem, a skrystalizowaa si wraz z wyksztaceniem intelektu. Jest to proces indywidualizacji, ktry jest naturalny i jest czci caociowego procesu ewolucji wszechwiata. A wic wszystko jest w porzdku. Teraz idziemy dalej. Warto zauway, e ten proces ewolucji dziaa sam. Jest to fala ycia, ocean energii, w ktrym ruch zdarza si samoistnie. Rozwj po prostu si dzieje. Mona powiedzie, e nie masz na niego wpywu, cho nie do koca. Moesz za nim pody lub stawi mu opr. Tu jest faktycznie realna wolna wola. W tym momencie Ty wybierasz, co chcesz robi. Innymi sowy, wszechwiat sprawdza dziki Twemu ciau, czy korzystnie jest si opiera, czy moe lepiej pody za fal ycia. Podajc za naturalnoci, czowiek osiga upragnione szczcie. Stawiajc opr naturalnoci, odchodzc od rda, istota ludzka tworzy cierpienie. Wanie, co dla Ciebie jest korzystne? Moesz dziaa, moesz nic nie robi. Moesz walczy, moesz zaakceptowa. Tylko Ty wybierasz jak chcesz si przejawia. Masz swoje cele, swoje marzenia, wyobraenia, warunki. Ja te je mam. Nasze wiaty si rni w mniejszym lub wikszym stopniu. Jednak to wszystko nie ma rnicy, poniewa jestemy do koca zanurzeniu w boskim procesie rozwoju. Niewane czy jestemy tego wiadomi, czy nie, proces nadal trwa. Niewane czy yjemy, czy nie, czy do czego dymy, czy stoimy w miejscu. Czy pyniemy z fal ycia, czy stawiamy jej opr, wszystko jedno. Te wszystkie rzeczy i tak znajduj si w polu boskoci i dziki nim wszechwiat poznaje siebie. Innymi sowy -wszystko jest w porzdku. Warto tylko to dostrzec i tym samym zaakceptowa.

35

Zaufanie naturalnoci
Gdy uwiadomi sobie wszechobecno boskoci, mona odda si cakowicie tej rzeczywistoci. Wyglda to jak rzucenie si na ocean boskiej energii. Cakowite zatopienie si w teraniejszej rzeczywistoci. Tu przychodzi ufno do tego caego i wspaniaego procesu. Ufno jest powizana z otwartoci, akceptacj i gbokim poczuciem bezpieczestwa. Nic co istnieje, nie moe mi zaszkodzi, poniewa nie ma ju pojcia Ja, jest caa totalna rzeczywisto. Wszystko jest jednoci. Takie oddanie si i zaufanie boskoci przynosi wiele korzyci. Nic nie moe Ci skrzywdzi, nic nie moe pj le. Wszystko ju w tej chwili jest doskonae, a Ty pyniesz z yciem. Ufajc swemu ciau i swej naturalnoci poda si za fal mioci. Ca istot przejawia naturalno, a tym samym bosko. Nie stawia oporu rzeczywistoci. Warto zagbi si w swoje ciao i zaufa mu. Mwic o ufnoci do swojego ciaa nie mam na myli podania za jego wyuczonymi instynktami. Poniewa kade uwarunkowanie jest ograniczajce. Ciao mona przyzwyczai do szkodliwych rzeczy. Wtedy ono je wykonuje niewiadomie. Mona to pomyli z instynktem i naturaln mdroci ciaa. Caa kwestia w tym, e to co jest dla ciaa korzystne przynosi mu ulg, bogo, odpoczynek. Z kolei to co jest nienaturalne, przynosi smutek, bl, zdenerwowanie. Chodzi o subtelne odczucia prawdziwoci. Jeli w gbi czu delikatn wibracj tak, mona zaufa uczuciu. Wtedy ciao wskazuje, e co jest korzystne i zgodne z ruchem natury. Odczuj wic cielenie co jest dla Ciebie dobre, a co nie. To podstawowe kryterium, ktremu mona zaufa. Jak reaguje Twoje ciao? Jeli reaguje radoci, mioci i szczliwoci -jest to naturalne i zharmonizowane z ruchem wszechwiata. Jeli zamiast tego pojawia si w ciele niewygoda (w postaci blu czy podobnego zjawiska), oznacza to nienaturalno. Ciao doskonale wie, co dla niego jest dobre. Jest stworzone i utrzymywane przez bosko. Warto za tym poda. Jest to pewnego rodzaju wysza inteligencja, ktra wskazuje drog. Warto wczu si w swoje ciao. Wszelkie odczucia czy subtelne ruchy energii nie dziej si przypadkowo. Mona powiedzie, e jest to komunikacja z momentem istnienia wszechwiata. Wszelkie odczucia mioci, czy delikatne wskazania, uczucia sympatii pochodz z wyszych planw wibracyjnych. Dlatego kade odczucie ma swoj warto. Warto mie bliski kontakt z ciaem. Wczu si w kady najmniejszy ruch energii. Dziki temu uzyskujemy gboki kontakt z przejawem ycia -boskoci. Jest to delikatna szczliwo, bogo, przyjemno, rado. Warto temu zaufa, poniewa s to wysoko wibracyjne energie. Podajc za boskoci cae pole Twego ciaa wchodzi w coraz wiksz szczliwo. To uczucie jest naturalne dla wszelkich istot. Porzucajc niekorzystne dziaania, ktre s szkodliwe dla ciaa, wchodzi si w naturalno. Zaczyna si y w zgodzie z pierwotn wibracj ycia. W tym momencie odzyskuje si harmoni z

36

wszechwiatem. Jest si jego czci i poda za jego ruchem. Twoje ciao jest czci tego ruchu. Warto wic dziaa naturalnie. Dowiadczenie boskoci Tat Twam Asi - Ty jeste Tym. Te staroytne powiedzenie wywodzce si z duchowego serca wiata -Indii, daje do zrozumienia, e nie ma oddzielenia. Ty i Bg to jedno. Nie ma tu dualnoci stworzonej przez umys. Jasno wida, e ciao, umys, uczucia -wszystko to jest czci jednego procesu. Jest boskoci. Wielu poszukiwaczy Boga prbuje dosta si w moment dowiadczania Boga. Zapominaj oni, e ju w tym momencie s. Przejawiaj si w tym doskonaym procesie. Ju teraz dowiadczasz boskoci, czy moe by co wicej? By moe chcesz dowiadczy innego aspektu boskoci. Innych energii. By moe masz do cierpienia i chcesz dowiadczy szczliwoci. Oczywicie masz prawo, co wicej masz tak moliwo. Moesz dowiadcza czego tylko zapragniesz. Gdy jednak przyjdzie wiadomo, e wszystko jest i tak stworzone w polu boskoci, nie bdzie trzeba nigdzie i. Nagle powstanie przestrze wolnoci, ktra jest teraniejszoci. Bdzie to w peni wiadome dowiadczenie boskoci. Aby wiadomie dowiadcza boskoci warto zda sobie spraw, e sowa to tylko drogowskazy. Nie s po to by tworzy nowe wyobraenia, cho najczciej s tak wykorzystywane. Maj na celu doprowadzenie czowieka do pewnego stanu, do pewnego dowiadczenia, jednak same w sobie nie s wane. Suchajc wic tych sw, nie twrz wyobrae. Bardziej podaj myl za sowami, by w pewnym momencie obj wiadomoci ca totalno teraniejszoci. W pewnym momencie trzeba porzuci sowa, aby mc pj dalej. Boga mona dowiadczy, wielu ludzi tego dowiadcza. Rnie to nazywaj, niekoniecznie Bg. Moe to by jedno z wszechwiatem, proces ycia, pustka, mio, cisza, rdo wszechrzeczy, totalna teraniejszo warto pamita, e to tylko sowa. Maj na celu wskaza drog, a nie wzbudza kolejne faszywe wyobraenia. Aby dowiadczy boskiej jednoci, trzeba porzuci wszystko, co ogranicza postrzeganie boskoci. Uwiadomi sobie iluzoryczno wszelkich dotychczasowych wyobrae. Poniewa w akcie twrczym wyobrani, wiadomo jest kierowana do pewnego punktu przestrzeni. Po stworzeniu w wyobrani Boga nie ma kontaktu z teraniejszoci. Nie ma kontaktu z realn i caociow boskoci. Zamiast dowiadcza caoci, umys tworzy pewien wycinek rzeczywistoci i nazywa go Bogiem. Bg jest totalnoci tego wszechwiata, moc chwili teraniejszej. Nie jest wyobraeniem, ktre jest zamknite w gowie. Cho to wyobraenie te jest czci boskoci, to jednak nie jest ca boskoci. Warto wic odrzuci wszystkie dotychczasowe wyobraenia. Po takim akcie pozostaje tylko prawdziwa natura czowieka, pozostaje istnienie teraniejszo. Wtedy mona dowiadczy Boga, czyli dowiadczy tej rzeczywistoci

37

w sposb mistyczny, bezporedni. Dotkn samego rda mioci. W celu penego dowiadczenia boskoci chwili teraniejszej, warto zadba o czysto cia: fizycznego, uczuciowego (astralnego) i mentalnego. Kiedy te ciaa s w harmonii, tworz odpowiedni przestrze dla dowiadczenia boskoci. Tak, aby nic nie przeszkadzao, cho nie jest to warunek. Zawsze mona wznie si wiadomoci ponad te ograniczenia. Wtedy obj wiadomie ten cud teraniejszoci. Wchodzi si wtedy w pole czystej rzeczywistoci. Mona dostrzec bosko bezporednio, dotkn jej. By boskoci. Jednak na pocztku wszelkie przyzwyczajenia cielesne przytrzymuj wiadomo w iluzji tego nieboskiego wiata. Puszczajc cielesne napicia wiadomo atwiej dostrzega to, co poza interpretacjami umysu. Ciao fizyczne jest materialnym przejawem Boga, tak jak cay fizyczny wszechwiat. Poprzez ciao mona otworzy drzwi do dowiadczenia. Dlatego ciao jest tak wane. Powinno by ono dobrze odywione i zadbane. Wszystko po to, by stworzy odpowiedni przestrze i miejsce do dowiadczenia na czysto rzeczywistoci. Dalsze ciao to ciao astralne. Nie powinny nas trapi adne emocje i niekorzystne uczucia. One blokuj swobodny przepyw energii w ciele. Ciao powinno by rozlunione, w stanie gbokiego relaksu. Dlatego porzu wszelkie troski, smutek, cierpienie, wyobraenia niespenienia. To wszystko skutecznie uniemoliwia dowiadczenie Boga. wiadomo zamyka si w dowiadczaniu emocji i uczu. Utosamia si z nimi, dziki temu trudno poj rzeczywisto cakowicie. W dalszej czci s opisane rne techniki, ktre umoliwiaj uspokojenie emocjonalne ciaa. Kolejnym ciaem jest ciao mentalne. Tu trzeba porzuci wszelkie wyobraenia i wszelkie myli. Jest to najtrudniejsze, bo myli wydaj si nasz natur. Umys zawsze co myli, zawsze ma jakie wyobraenia. Jednak przez te wyobraenia nie mona dostrzec Boga. Dostrzega si tylko wyobraenia i interpretacje aktualnych zdarze. To tu trzeba porzuci sowa, przekroczy je. Pozby si caego mentalnego szumu, caego ego. Kiedy ju si uda, czowiek staje si czysty. Naprawd czysty. Kiedy peen akceptacji i bogoci usidziesz, rozgocisz si w teraniejszoci. Uwiadomisz sobie pikno tej chwili, ogarnie Ci gboki szacunek do wszelkiego stworzenia. Kiedy spojrzysz czysto na rzeczywisto, dostrzeesz w tym caym procesie pikno i naturalno. Bdziesz caym sob zanurzony w dowiadczeniu materii, w dowiadczaniu boskoci. Caa kwestia to zmieni swj aktualny punkt widzenia. Przej do innego postrzegania. Nie dostrzega rzeczywistoci przez stare filtry i etykietki. Spojrze zupenie czysto i jasno na ruch energii rozgrywajcy si w Twoim polu. W TEJ CHWILI nie ma blu, nie ma niedostatku, nie ma chaosu myli, nie ma nawet wyobrae. Jedyne co jest, to wiato. Pikna i niezgbiona cisza wszechwiata. Nie jest to cisza fizyczna, jest to cisza istnienia. Poczujesz, e jeste czci tej cudownej przestrzeni. Jeste wiadomoci, trwajc w tej rzeczywistoci. Uwiadomisz sobie, e cay wszechwiat przejawia si na tle tej czystej przestrzeni, a Ty moesz go dowiadcza. Jeste czci wszechwiata, ktra dowiadcza siebie samej. Spogldasz wtedy z poziomu boskiego, gdzie nie ma ocen i interpretacji umysu. Jest to poziom

38

duszy, ktra jest zjednoczona z wszechwiatem w cyklu ycia. W tej chwili jeste jedno z Bogiem. Czujesz to caym ciaem, kad komrk. Kiedy uwiadomisz sobie istnienie, mio popynie sama. Nie bdziesz musia niczym manipulowa, niczym kierowa uczucie radoci i mioci ogarnie Twoje ciao. Jest to bardziej rado z wspistnienia, dzikczynienie za istnienie. Ten stan pojawia si samoistnie, wystarczy si na to otworzy i to dostrzec. Jest ogromna rnica jakociowa midzy wyobraeniem Boga, a stanem ciszy i wiadomego istnienia. Wyobraenie jest pene myli, obrazw, caego tego szumu. Cisza mioci jest nieporwnywalnie czystsza. W ciszy wszechwiata jest czyste istnienie i wiadomo. Dowiadczenie tej rzeczywistoci w peni. Bez ocen i filtrw umysu. Gdzie nie ma ju nic, nie ma rozdziau na boskie i nie boskie. Wszystko istnieje i jest cudem. Pewnie teraz sobie pomylisz, e miao by dowiadczenie Boga, a nie jaka cisza, czy teraniejszo. -C za rnica, czy zostanie uyte sowo-drogowskaz cisza, czy sowo-drogowskaz Bg. Rwnie dobrze mona powiedzie dowiadczenie istnienia, czy dowiadczenie procesu mioci wszechwiata. Waciwie korzystniejsze jest sowo cisza, sowo Bg jest ju zbyt naadowane wyobraeniami. Wierzysz w Boga? To moe czas by przesta wierzy, a zacz dowiadcza?

Boga da si dowiadcza przez gbok medytacj, wejcie w stan wiadomego istnienia. Stan wiadomoci. To jest wanie celem tego tekstu. W medytacji czsto dowiadczane s stany bogoci i mioci. S to pikne stany. Jest to bosko, a dokadniej pewien wysoko wibracyjny aspekt boskoci. Boskie myli i wyobraenia. One to napeniaj mioci i nadziej. S to tak pozytywne energie, e umys uznaje je za bosko. Te pikne energie s faktycznie boskie, a waciwie s czci boskoci, ktra ma cechy wysoko wibracyjne. Te wspaniae uczucia i wizje mog zainspirowa do dziaa, czy przynie jasne pomysy. Warto za nimi i, poniewa wysoko wibracyjne energie przynosz wiele dobrego. Takie odczucia pojawiaj si najczciej w sercu i s pene wiata. Takie inspiracje mog si pojawi jako wynik wielkiej otwartoci i ufnoci. Sama otwarto stwarza czyst przestrze, a ufno pozwala przyj inspiracje. Wspaniale, kiedy istoty tego dowiadczaj. Nie dzieje si nic zego, kiedy nie dowiadczaj. Wida wtedy dowiadczaj innego aspektu boskoci -co jest jak najbardziej na miejscu. Wszystko jest boskoci i z poziomu wiata nie ma rnicy czego dowiadczasz. Cigle istniejesz, cigle pyniesz z fal mioci wszechwiata. Moesz dowiadcza wysokich wibracji, moesz te niskich. Kiedy czowiek sobie to uwiadomi, wyjdzie ponad dualno tych ocen. Od tej pory wszystko bdzie cudem. wiatem mioci.

Kiedy czowiek uwiadomi sobie natur boskoci, przestanie stawia opr przed rzeczywistoci. Nie bdzie ju napicia, bez wzgldu na to, co przyjdzie. Bdzie

39

totalna akceptacja tego, co jest, poniewa wszystko jest boskoci. Wszystko odbywa si w polu mioci. Nie ma ju ocen umysu, ktre wprowadzaj oddzielenie od boskoci. Ruch, ktry wtedy nastpi, bdzie ruchem natury. Nie ma ju indywidualnego starania si, walki czy pragnienia. Proces ewolucji nastpuje naturalnie - jak Pan Bg przykaza. Przychodzca akceptacja zmieni ciao. Jest to wielkie cielesne i mentalne tak dla rzeczywistoci. Nie ma zego i dobrego. Nic nie trzeba ocenia. Jest si na miejscu, uczestniczy si w naturalnym rozwoju wszechwiata. Koniec walki o cokolwiek. Koniec stara i stwarzania napi. Umys nie ma co do roboty, nie musi ju bdzi w pojciach, cierpieniu i szczciu. Jest czysta naturalno. Czowiek dochodzi do punktu boskoci, w ktrym przecie zawsze by.

Odkryj sw ja - medytacja
Oddech jest esencj ycia. Stanowi swego rodzaju pomost midzy ciaem fizycznym, a ciaami duchowymi. Dziki niemu czowiek jest cay czas w kontakcie z caym wiatem. Ja ma kontakt z ciaem. Przy wdechu ciao wypenia si wie energi, przy wydechu ciao opuszcza przemieniona forma tej energii. Dziki oddechom czowiek cay czas uczestniczy w wymianie energii yciowej. Dlatego skupianie si na oddechu tworzy potn technik medytacyjn, ktra bya znana od zamierzchych czasw. Celem tej medytacji jest dowiadczenie swojej wewntrznej jani. Dowiadczenie swego istnienia. Niby nic wielkiego, kady z nas przecie istnieje. Jest czowiekiem. Kady yje, je, oddycha, rozmawia, myli. Kady istnieje. Ale nie kady czuje, e istnieje. Nie kady wie, e jest czci totalnego procesu istnienia wszechwiata i moe tego dowiadcza wiadomie. Wikszo interpretacji swego istnienia pochodzi z umysu -to wszystko s wyobraenia na temat istnienia. Wyjd ponad wyobraenia, a dowiadczysz czystego istnienia. Na pocztek zarezerwuj sobie godzin wolnego czasu i woln przestrze. Na godzin porzu cay mentalny chaos tego wiata. Znajd bezpieczne miejsce, w ktrym Ci nikt nie przeszkodzi, wycz telefon, poczuj si cakowicie bezpiecznie. Zostaw wszystkie problemy i troski za sob. Nie bd Ci potrzebne. Zostaw za sob cay szum mentalny. Niech Twj umys bdzie czysty i lekki. Niech Twoje ciao fizyczne bdzie czyste i wiee. Usid wygodnie tak, aby krgosup by wyprostowany. Moesz te lee, jednak wtedy moesz zasn. To nic zego. Nawet warto czasem robi t medytacj przed snem. Wtedy zaniesz w bogim poczuciu istnienia. We kilka gbokich oddechw. Oddychajc nabieraj czystej i jasnej energii ycia. Moesz zamkn oczy. Poczym rozlunij ciao. Poczwszy od stp, poprzez

40

ydki, kolana, uda, biodra, brzuch, klatk piersiow, ramiona, szyj, uchw, usta, oczy, czoo. Zwr uwag szczeglnie na twarz. To ona nosi w sobie najwicej napi. Niech z kadym wydechem nastpuje cakowite rozlunienie.

Teraz waciwa cz medytacji: Zogniskuj wiadomo na swoim oddechu. Poczuj jak powietrze wpywa do puc i odpywa. Poczuj jego falowanie. Niech nie bdzie nic, prcz dowiadczenia oddechu. Skup si na tym procesie. Nie popychaj, nie wymuszaj, niech oddech pynie sam. Obserwuj. Ciao oddycha samo. Z oddechu mona przenie atwo uwag na swoje pole wewntrznej energii. Sprbuj zaobserwowa cay proces oddechu. Nie tylko poczu powietrze w pucach, ale rwnie cae oddychajce ciao. Jeli Ci si uda poczujesz prawdziwe, yjce pole energii. Poczujesz energi wewntrzn ciaa, ktre oddycha. Poczuj cay ten proces oddechu. Nie oceniaj, nie interpretuj, tylko czuj. To cae pole ycia jest bardzo spjne. Nie dziel w umyle ciaa na poszczeglne czci. Dowiadczaj caoci wewntrznego istnienia. Teraz czas na dowiadczenie jani, istnienia. Zadaj sobie pytanie: Kto oddycha? To pytanie moe mie wyzwalajc moc. Kieruje ono uwag na wewntrzn ja. Moesz to poczu od razu. A moe min troch czasu (praktyki). Kiedy czujesz wewntrzne pole energii, czujesz oddech ycia, stajesz si oddychajcym ciaem i nagle zadajesz umysowi pytanie: Kto oddycha? - Moe si sta zadziwiajca rzecz. Moesz nagle zobaczy cae istnienie w innym wymiarze. Nie bdzie ju utosamiania si z ciaem, uczuciami czy mylami. Zostanie samo istnienie. Samo pole ycia. Twoja wiadomo zogniskuje si na samym istnieniu, staniesz si jani. Moliwe jednak, e umys sprbuje Ci odpowiedzie na rne sposoby. Bdzie tworzy wyobraenia: Poda Ci twoje imi, poda Ci wyobraenie Twego ciaa, pokae Ci wyobraenie czowieka jednak to cigle bd interpretacje umysu. Nie warto si nad nimi zastanawia i w nie wchodzi. Te wszystkie wymysy nie s Twoj prawdziw istot. Nie s istnieniem. A kto naprawd oddycha? Co oddycha? Te pytania nakieruj Ci na rdowe pytanie: Kim Jestem? Tym samym skieruj Ci do rda istnienia.

Czujc pole ycia, bdc istnieniem, sprawd kim lub czym jeste. To pytanie poprowadzi Ci w gb wasnej istoty. W gb istnienia. Wzniesie Ci ponad mentalne interpretacje, staniesz si jani. By moe odkryjesz t przepikn wol ycia, jak s wypenione wszystkie stworzenia. Tak jak i wszechwiat yje, tak i Ty yjesz. Moesz to sobie uwiadomi stajc si jani. Kiedy to sobie uwiadomisz, poczujesz ycie na zupenie inny sposb. Bdziesz przejawem czystego procesu mioci, uczestniczysz w

41

wietle istnienia. To pikna i boga chwila. Wydaje si przepeniona wiatem i cudownoci. Samo istnienie jest fascynujce.

Aby wyj z medytacji moesz stosowa klucze wyjcia:

Kiedy dolicz od 1 do 5, otworz oczy, bd wypoczty i przebudzony 123 Otworz oczy, bd wypoczty i przebudzony 4.5
Otwierasz powoli oczy i cieszysz si yciem.

Ta medytacja moe by dla Ciebie wyzwalajcym dowiadczeniem. Moe si okaza, e ju nic nigdy nie bdzie takie samo. Zaczniesz dostrzega we wszystkim cudowny przejaw boskiego istnienia. Uwiadomisz sobie, e przez t istot, ktr jeste, wszechwiat dowiadcza siebie. Uczestniczysz w caym procesie, ktry jest utrzymywany przez mio. Moesz mie wiadomo istnienia. To wyzwalajce dowiadczenie.

42

4. EGO

Narodziny ego
Dziecko przychodzi na wiat z czystym umysem. Nie ma w nim nic, co mogoby zaszkodzi komukolwiek. Jego ciao i umys jest jak delikatna bona kliszy, na ktrej wszystko si odbija. Z chwil poczcia ta bona jest czysta. Cho mona powiedzie, e jej ksztat jest zdeterminowany genetycznie i zaleny od czasu i miejsca urodzenia. Umys i ciao reaguj na bodce rzeczywistoci jako jedna cao. Jest to totalne zatopienie i otwarcie na rzeczywisto. Nie ma oporw i blokad, wszystko jest przyjmowane bez pytania. Istota ludzka zmienia si i dopasowuje cakowicie do otoczenia. Po narodzeniu dziecko jest cakowicie niewinne i niegrone. Jest otwarte na wszystko i przyjmuje kade zdarzenie w caoci. Swoim ciaem i umysem dostraja si do wszystkiego, co postrzega. Tak ksztatuje si caa istota ludzka. Na pocztku dziecko ma nike wiadomoci o tym wiecie. Z chwil, kiedy przychodzi na wiat, zaczyna zbiera o nim informacje. Nasuchuje, obserwuje, stara si odebra jak najwicej wiadomoci. Zaczyna si uczy. W umyle powstaj odpowiednie sploty wibracji -pami. Ciao zaczyna gromadzi w sobie odpowiednie energie dostrajajc si do otoczenia. Kade zdarzenie, wszelki ruch w przestrzeni wpywa na pole tej malutkiej istoty. Nie jest tajemnic, e dziecko uczy si najwicej od tych, ktrzy s najbliej niego. Najwikszymi nauczycielami s w takim wypadku rodzice. Od nich dziecko przyjmuje wikszo informacji o istnieniu. Dostraja si do swoich rodzicw, uczy si ich reakcji i energetycznych zachowa. Nawet najdrobniejsze szczegy s zapamitywane i wpywaj na dalszy proces rozwoju. Kade zachowanie rodzica, napicie, wybuchy zoci czy przejawy mioci oddziauj na ciao dziecka. Wszystko jest zapamitywane. Cae pole dziecka zmienia si odpowiednio do otoczenia. Po pewnym okresie, mniej lub bardziej wiadomej obserwacji, powstaj wyobraenia. dziecko powoli okrela swj stosunek do wiata. Zapamitane rzeczy

43

tworz wyobraenia. Dziecko ma dostp do tych form energetycznych zapamitanych przez ciao. Moe je odtwarza. Moe przypomina sobie uczucia i obrazy. Robi to coraz czciej. Od tej pory maluszek zaczyna y w pewnym wiecie iluzji. Wszystko, co widzi, zaczyna odnosi do tego, co ju zobaczy. Pami zaczyna wpywa na to, co postrzega w teraniejszoci. Chwila Tu i Teraz nie jest ju tak czysta. W dalszej kolejnoci pojawia si mgliste wyobraenie swego ciaa. Dziecko dostrzega pewne obiekty jako co staego. Zaczyna zauwaa swoje ciao. Jest to element, ktry powtarza si za kadym razem w tej rzeczywistoci. Swoje rczki, nki te rzeczy dziwnym trafem cigle pojawiaj si jak otwieram oczy. Co w tym musi by. To chyba jest co staego w tym ciekawym wiecie To jest chyba moje. S to zalki powstawania pojcia Ja. Wraz z utworzeniem pojcia moje (jako rzecz wzgldnie staa i cigle pojawiajca si w rzeczywistoci), przychodzi pojcie Ja. Waciciel tego, co moje. Umys przywizuje si do tego, co moje, tu zaczyna si ego i jego dziaanie. W dalszym etapie dziecko zaczyna porwnywa rne rzeczy. Po pewnym czasie zaczyna identyfikowa mam, tat, bab (babci). Dalej przychodzi dziwne odkrycie, zaczyna identyfikowa siebie. Krystalizuje si wyobraenie siebie jako odrbnego bytu. Powstaje wyobraenie wasnego Ja -powstaje ego. Maluszek zaczyna reagowa na swoje imi. Wie, e mama mwi do niego, a nie do pluszowego misia. W miar zdobywania informacji, obraz wiata przybiera coraz bardziej rozbudowan form wyobrae. Dziecko pamita coraz wicej. Pole dowiadcze zwiksza si. Wyobrae o sobie przybywa. Coraz wicej rzeczy jest moich. Dziecko widzi mas rzeczy, ktre morze przej, wzi i zbada. Ego staje si coraz wiksze. W dalszych etapach proces tworzenia ego odbywa si lawinowo. Ju ma swoj baz w postaci moje i ja. Wszystko, co dzieje si w tej rzeczywistoci ustosunkowuje do tych poj. Ego staje si podstaw ycia. Coraz bardziej pochania maego czowieka, ktry uczy si y za jego pomoc. Uczy si od rodzicw jak dziaa w tym wiecie, jak wiadomie wybiera. Jak posugiwa si umysem i wyobraeniami. Te wzorce analiz, wyborw, przyzwyczaje i reakcji wchodz gboko w pami i staj si skadow czci ego. Wszystkie te wzorce i wyobraenia razem daj sztuczny twr, ktry warunkuje cae przysze ycie. Dziecko uczy si przetrwania w wiecie, wanie za pomoc swoich wyobrae, swojego ego. Kiedy spotyka inne dzieci, zauwaa, e nie chc one spenia jego zachcianek tak jak rodzice. Co jest nie tak, prbuje im narzuci swoj wol. Jednak to mao skutkuje, bo inne dziecko robi dokadnie to samo. Powstaje wiele ciekawych procesw i wyborw, ktre dziecko musi przeby. Wszystko to skada si na coraz wiksze dowiadczenie w wiecie. Tym samym wicej wyobrae, wicej zapamitanych wzorcw dziaania. To rwnie warunkuje przyszo. Na tym etapie dziecko pogbia poczucie oddzielenia. Widzi dokadn rnic midzy sob, a innymi dziemi. Ja to nie On. Tu dzieci ucz si wsppracy i walki ze sob. Wszelkie dowiadczenia wpywaj na ksztat istoty ludzkiej.

44

Ju w przedszkolach zaczynaj wyania si funkcje spoeczne, czyli kolejne programy. Jedne dziecko staje si przywdc, bo spotkao wokoo same dzieci o sabszej woli. To zdarzenie daje projekcj na przysze ycie. Jeli nic nie stumi cech przywdczych, kreuje si doskonay materia na polityka czy dyktatora. Z kolei dziecko, ktre spotka silniejszych od siebie, mdrzejszych, buduje sobie nisk samoocen, jakoby ono byo gorsze. To rwnie rzutuje na przyszo. Jeli na dodatek usyszy od kogo sowa: Jeste do niczego, nie uda ci si i uwierzy w nie, to niepowodzenia w yciu gwarantowane. Zupenie niepotrzebnie. Najciekawsze jest to, e dziecko zaczyna analizowa i myle. Myli o rnych rzeczach, coraz bardziej i czciej. W jego gowie odgrywaj si myli mamy, taty i innych ludzi. Jest to wewntrzny dialog, ktry staje si przyzwyczajeniem. Wszystkie wyuczone wzorce i reakcje postrzegania wiata daj teraz popisy w postaci myli. Jego ciao mentalne (intelekt) rozwija si do szybko i jest zapychane wzorcami zachowa. W wikszoci nie swoich zachowa. Dziecko uczy si y za pomoc mylenia. Wiele razy ufao mamie, ktra mwia, co jest najlepsze. Dlatego te gos mamy w gowie stara si zrobi to samo - doradzi najlepsze rzeczy. Tak powstaje analiza i myl. Na tym etapie myli nie przytumiaj jeszcze gwnego procesu ycia, jednak staj si coraz czstsze. Gdy pewnego dnia, dziecko zostanie samo, a w okolicy nie bdzie rodzicw, zaczn si dzia istotne procesy. Maluszek moe zacz myle, e napotka pewne problemy, ktre musi sam rozwiza. Wtedy bdzie prbowa sobie poradzi za pomoc umysu. Przypomni sobie co robia mama, co mwi tata. -> eby woy kwadratowy klocek do rodka hm, w kko nie pasuje mama to jako wkadaa. Pomylmy o tu jest co podobnego. O! Pasuje! Kwadratowy klocek pasuje w kwadratow dziur! Ale wymyliem! Ta decyzja okazuje si trafna. Podanie wedug zachowania mamy, czy taty okazuje si skuteczne. Dziecko udaje mam i tat, jest to jedyna moliwo dziaania. Umys nauczy si jak dziaa w tej rzeczywistoci na podstawie pamici zachowa rodzicw (czy innych wanych osb). Maluszek nauczy si posugiwa umysem jako narzdziem. To jest w porzdku. Kiedy nie trzeba myle, na przykad przy skakaniu i krzyczeniu, umys jest wyczony. Wtedy jest sama boska spontaniczno. May czowiek jest w cakowicie obecny w teraniejszoci. Kiedy jednak pojawia si problem (umys go stwarza), dziecko zaczyna uywa umysu. Cay szkopu tkwi w tym, e w miar rozwoju umysu, problemw jakby wicej. Dziecko odnosi wraenie, im jest starsze tym trudniej jest y. Przecie doroli maj peno problemw. Dorose ycie jest takie "powane". Takie odpowiedzialne i sztywne. Im wicej problemw (przedszkole, szkoa), tym wicej myli. Coraz czciej pojawia si wewntrzny dialog. Potok myli przybiera na mocy. Z czasem staje si on nawykiem. Tak wic jestem ja, jest wiat i moja wiedza o wiecie. Tu ju jest uczucie oddzielenia, poczucie wasnego uwarunkowanego ja. Ja mog to, nie mog tamtego. Ja jestem taki, a nie inny. To wszystko wyobraenia o sobie, o swoim miejscu w wiecie. One to warunkuj, ograniczaj, utrzymuj w jednym punkcie postrzegania.

45

Wyranie wida ksztatujcy si wiatopogld, ktry zostaje wzgldnie stay na cae ycie. Mona go oczywicie zmieni wchodzc w pole wiadomego ycia i rozwoju. W umyle peno jest wyobrae o samym wiecie. -To jest dobre, to jest ze. To jest przydatne, to niepotrzebne. Powstaje pewien schemat dziaania umysu, ktry ocenia wszystko i wszdzie. Najczciej ocena dotyczy zagroenia i przydatno danej rzeczy. Powstaje w ten sposb zbir schematw dziaania na rne okazje. Dziecko uczy si kontrolowa i podporzdkowywa sobie wiat wedug cile okrelonych zachowa. Robi to za pomoc umysu. Zupenie jak doroli. I tak oto, mody czowiek posiada mas wyobrae o sobie, o wiecie. Mylenie staje si podstawowym warunkiem przetrwania w tej rzeczywistoci. Pewnego dnia wewntrzny dialog wypenia cay umys. Ego przejmuje kontrol. Zamiast narzdzia umys staje si wizieniem, a zarazem dyktatorem. Nie mona go ju odoy na bok i odda si spontanicznoci. Tak doroli przecie nie robi. Doroli zawsze myl s tacy inteligentni. Myl tak wiele, e cakowicie trac wiadomo swoich myli. Po prostu taki schemat dziaania, taki punkt widzenia rzeczywistoci sta si naturalnym i jedynym moliwym. Dlatego tak trudno jest z tego wyj. Mody czowiek nie jest ju wiadomy swoich myli. Po prostu myli. Robi to automatycznie. Jest cakowicie pochonity przez ten proces. Jak gboka nastpia przemiana. Z pikna i spontanicznoci dziecka powstaa uwarunkowana i zamknita w wyobraeniach istota. Boskie stworzenie wmwio sobie, e boskie nie jest. Na tej podstawie zaczo blokowa przepywy energii w ciele. Powstao oddzielenie, odejcie od naturalnoci. Powsta stan nie owiecenia. Dorosy tak wyspecjalizowa si w myleniu i analizach, e nawet nie potrafi przesta myle. Cigle jest ruch w polu mentalnym. Umys cigle pracuje w stanie beta (stan aktywnoci). W yciu spoecznym od mylenia nie ma odpoczynku. Ego przejo nad caym ciaem kontrol. Nieustannie prowadzi wewntrzny dialog, analizuje, przelicza, przygotowuje, przewiduje. Czowiek nie jest wiadomy tego procesu, dlatego nad nim nie panuje. Wchodzi to w funkcj podwiadomoci. Przyzwyczajenie do cigego mylenia jest pewnego rodzaju naogiem. I jak kady nag nie jest korzystny, prowadzi do naduycia i zachwiania rwnowagi. W swoim yciu czowiek jest pochonity przez mylenie. Jest pochonity przez swoje wyobraenia, przyzwyczajenia i urojenia. Nigdy nie yje "Tu i teraz". Cay czas kieruje uwag do przyszoci, przeszoci i wszystkich wyobrae o wiecie. Obraca si wiadomoci w formach mentalnych, wyobraeniach, analizach. Wszystko dzieje si wrcz automatycznie. Ego wie jak dziaa w wiecie, przecie si nauczyo. Tylko czy jest to dziaanie optymalne? W wikszoci nie. Jest to tylko dziaanie wyuczone, ktre wydaje si by najlepsze, jednak najczciej takie nie jest. Umys nigdy nie jest wiey i czysty, za kadym razem naladuje zachowania innych bazujc na pamici.

46

Samo ego.
Ego jest systemem wyobrae, przyzwyczaje, myli o sobie i o wiecie. Jest sztucznym tworem, ktry nakada si na rzeczywisto. Ego jest po prostu sztucznie stworzon osobowoci, ktra ogranicza przejawianie si istoty ludzkiej. Wszechwiat nikomu nie okrela osobowoci i ogranicze. Robimy to tylko My sami. Wszelkie iluzje i systemy zachowa zostaj wyuczone i wpojone w podwiadomo. Wystpuje tu pojcie moje i ja. Te dwie rzeczy staj si najwaniejsze i to wanie je ego prbuje wzmacnia. Nie byo by w tym nic niekorzystnego, gdyby nie fakt, e wiadomo ogranicza si i utosamia ze swoimi wyobraeniami. Ronie w si pojcie Ja i utosamianie si z tym, co moje. Z czasem wydaje si, e moje jest czci czowieka. Wszelkie rzeczy wydaj si przedueniem ego. Mj samochd wiadczy o Mnie. Mj dom wiadczy o Mnie. Ego utosamia si z rzeczami, ktrymi si otacza. Ten proces jest do tego stopnie niebezpieczny, e odchodzi od naturalnoci. Dziaa destruktywnie na siebie i rzeczywisto. To dziki temu utosamianiu si z Ja i moje powstao najwicej mierci i wojen. Kiedy wiadomo zamknita jest w okowach ego i dzieje si to na masow skal, nieunikniona jest rwnie destrukcja na masow skal. Ego to wytwr umysu. Istnieje na planie mentalnym jako kompleksowy system myli i wyobrae. Jest to iluzj, nie istnieje naprawd, jednak czowiek cay czas j utrzymuje. Ego istnieje tylko w odniesieniu do wyobrae. Jego fundamenty s zbudowane na wyobraeniach o przeszoci, caej historii ycia. Rozwija si dziki mylom o przyszoci, a trwa dziki teraniejszym iluzjom wiata. Ego nie pozwala si unicestwi. Nie chce zgin. Dlatego cigle tworzy problemy i cigle prbuje je rozwiza. Jest to przyzwyczajenie wywodzce si z dziecistwa. Doroli mieli wiele problemw i cigle prbowali je rozwiza. Tak nauczony umys, we wszystkim widzi problem. Ocenia i tworzy sobie zadania, problemy do rozwizania. Dziki temu funkcjonuje w wiecie. Cae ycie staje si zbiorem problemw przeszkd, z ktrymi trzeba sobie radzi. Panuje przecie powszechna opinia, e ycie jest cikie. Tworzenie myli i problemw daje pewn gwarancj nieprzerywalnoci cigu myli ycia ego.

47

Klocki ego.
Jak wyglda ego typowego czowieka ucywilizowanego? Zostan opisane tu pewne wzorce dziaania tego systemu. Czasem atwiej jest zidentyfikowa u siebie swoje wasne wzorce, tym samym dostrzec dziaanie ego. Jego schematyczno i przyzwyczajenia. Warto obserwowa siebie. By moe Twoje ciao nie ma wikszoci tych wzorcw. Moliwe tez, e ma je wszystkie. Warto przeczyta i uwiadomi sobie cechy ego. Dziki temu atwiej dostrzeesz te mechanizmy, co pozwoli si od nich uwolni. -Ego tworzy iluzj. Ocenia i analizuje rzeczywisto, na tej podstawie tworzy wasny, cakowicie subiektywny punkt widzenia. Ocenia siebie, innych, kad rzecz i zdarzenie. Stopniuje i uwarunkowuje si od tego. Ja jestem lepszy od innych -jest to typowa egotyczna ocena, ktra jest tylko wymysem. Zaley od punktu widzenia. W naturze nikt nikogo nie ocenia. Kady jest jaki jest i jest doskonay. Niczego wicej nie trzeba. Mimo to ego chce by najlepsze. Nawet, jeli wiadomie zadeklarowa, e si lepszym wcale nie jest, w podwiadomoci i tak bd myli oceniajce. Nawet nie musz by to myli, ale delikatne energetyczne odczucia pojawiajce si przy obserwacji innych istot. Samo spojrzenie na bogatego i umiechnitego czowieka moe wzbudzi wewntrzne odczucia. To wszystko jest podwiadoma ocena. Warto to dostrzec i sobie uwiadomi. Ego samo w sobie jest sztucznym i iluzorycznym tworem. Opartym na wyuczonym wiatopogldzie i zachowaniach. Kiedy ego cay czas produkuje wizje, oceny i iluzje, czowiek si w nich zatraca. Caa rzeczywisto przyjmuje form ocen. Staje si taka, jak j oceni umys. Czowiek nie jest wiadomy swoich myli, tylko traktuje je jako ostateczn prawd o rzeczywistoci. Dzieje si to automatycznie. Utosamia si cakowicie ze swymi wizjami. A przecie umys jest narzdziem, ktre powinno czowiekowi suy. Powstao co zupenie odwrotnego, to niewiadomy czowiek suy umysowi (swoim starym programom i przekonaniom). Zatraca si do tego stopnia, e narzdzie przejmuje nad nim kontrol. Cige myli tworz iluzoryczn zason dla rzeczywistoci. I czowiek nawet o tym nie wie. yjemy wyobraeniami Wyobraenia mog by bardzo subtelne. Jak w wyej wspomnianym przykadzie mog to by same ruchy energii, bez konkretnych myli. S one zapamitan reakcj ciaa na pierwotn myl. Gdzie wczeniej umys musia oceni, a ciao zapamitao. Dlatego reaguje teraz podwiadomie. Warto zwraca uwag nie tyle na myli bdce w gowie, co na odczucia, ktre si pojawiaj w polu ciaa. One rwnie nale do kompleksowego systemu egotycznego umysu. -Ego przypisuje etykietki. Wszystko musi by nazwane, skatalogowane. Wszystko musi mie swoje miejsce i hierarchi. To dlatego, by mc tym atwiej si posugiwa na przyszo. Przypisanie etykietki zabija magi prawdziwoci. Kiedy mistyk i dziecko patrz na kwiat, widz cudowny przejaw boskoci. Co nieopisanie

48

piknego i niepowtarzalnego. Dowiadczaj istnienia w peni. To daje niewysowion rado. Kiedy temu zjawisku zostanie nadana nazwa, umys przestaje widzie magi rzeczywistoci i zaczyna widzie tylko nazw. Odcina si od momentu wiadomoci. Porzuca dowiadczenie, poniewa stwierdza, ze to nic nadzwyczajnego. Umys stwierdza, e widzia ju kwiat. Do niczego ju mu si nie przyda. Oceni, skatalogowa, odrzuci. Etykietki s iluzj. -Ego prbuje nad wszystkim przej kontrol. Nad sob, nad wiatem, nad ciaem, nad innymi ludmi. Prbuje wytworzy dla siebie bezpieczne otoczenie. Jednak sposb, w jaki to robi zakada zniszczenie wszystkich innych. Oczywicie nie bezporednio, jednak takie jest podstawowe zaoenie. Wynika to z poczucia oddzielenia od wszystkiego. To poczucie obcoci kae ze wszystkim rywalizowa, wszystko kontrolowa i ustawia wedle swoich kryteriw. Kiedy jest kontrola jest te moliwo dziaania w celu osignicia szczcia. Kady chce by szczliwy. Zaoenie ego jest proste i waciwie wydaje si suszne. Warto jednak pamita, e ego nie umie inaczej osign szczcia, jak tylko przez walk i zmian rzeczywistoci. -Ego potrafi manipulowa innymi ludmi i robi to nieustannie. Lubi gra w pewn gr, rodzaj handlu z innymi. Nauczyo si, e pewne zachowania wywouj okrelone reakcje innych ludzi. Dziki temu mona odpowiednio ich kontrolowa. Wyglda to tak, jak wiat maszyn i robotw, ktre maj wasne programy i reakcje. Ludzkie niewiadome zachowania s automatyczne. Kiedy kto Ci pochwali, poczujesz si dobrze. Kiedy Ci zgani, zdenerwujesz si. Ludzie znaj swoje reakcje. Dlatego te czsto sob manipuluj. Podatno na manipulacje jest tylko uwarunkowaniem na pewne zestawy sw czy zachowa. -Kolejnym przykadem zabawy ego jest zauroczenie (zwane czasem mioci). Jest to typowy wybieg ego w manipulacje i oczekiwania.. Ego prbuje co wyudzi od drugiej osoby (szczcie). Dziaa to na zasadzie handlu -Ja Ci daj co, Ty mi si odwdziczasz (przynajmniej powiniene si odwdziczy). Czasem si udaje i powstaje chwilowe spenienie, czasem niekoniecznie i powstaje bl. W zauroczeniu wan rol odgrywa take cielesny i naturalny popd pciowy. Ciao po prostu chce wykona swoj naturaln prac. Gdy tego nie zrobi, powstaje niespenienie. Dalej tylko wystarczy cierpienie. Niepowodzenia w zwizku s rwnie spowodowane przez ego.. To przez myli i negatywne wzorce powstaj lki i blokady, ktre uniemoliwiaj stworzenie zwizku. Warto si od nich uwolni zmieniajc uwarunkowania swojego ego lub uwalniajc si od ego. -Ego jest nieufne. Nie ufa nikomu i niczemu. Ufno jest brakiem kontroli. Totalnym oddaniem si boskoci, naturalnoci, wyszej inteligencji istnienia. Ego nie moe sobie na to pozwoli. Ono yje wasnymi programami kontroli. Nikomu nie ufa, poniewa samo wie najlepiej. Ufno wydaje si niebezpieczna. Ego boi si zaufa, poniewa to oznacza brak kontroli, niestabilno. Nie ufa i jest wypenione lkiem. -Czasem ego zostaje wyuczone w taki sposb, by ufa. Moe to si sta w procesie wychowawczym -wtenczas czowiek jest wychowywany tak, by ufa wszystkim innym.

49

Najczciej staje si zaleny od innych, wrcz naiwny. S to niekorzystne wzorce postrzegania wiata, poniewa czsto niewiadomie prowadz do cierpienia. Ufno moe by te wywiczona. Przykadowo przez afirmacje i medytacje. Wtenczas czowiek ufa Bogu i innym. Ufa, e wszystko, co mu si przytrafia, jest dobre. Jednak, jeli w umyle nadal tkwi oceny rzeczywistoci czowiek nadal trwa w dualizmie. Gdy przytrafi si co, co zostanie ocenione jako ze, czowiek moe zawie si na Bogu lub innych ludziach. Prawdziwa ufno przychodzi wraz z niezalenoci. Kiedy ju nie trzeba ufa, nie trzeba by zdanym na pastw losu lub na innych. Przychodzi wtedy stabilno. Mona ufa wszystkim, jednak nie oczekiwa niczego. -Ego zawsze sprawdza i szuka informacji. Im wicej wie o wiecie, tym wiksze ma pole dziaania. Im wicej informacji, tym wiksza moliwo kontroli. Chce wszystko o wszystkim wiedzie. Informacje o ludziach, o zdarzeniach, o rzeczach. Wszystkich tych informacji uywa do kontroli. Manipuluje nimi, bawi si, przekada, analizuje, wszystko po to, by uy ich do przetrwania lub osignicia szczcia. -Ego jest czasem pene lku. Boi si o swj byt, o siebie. Boi si bardzo mierci, unicestwienia. Boi si, e jeli zniknie, co bardzo zego si stanie. Straci kontrol. Boi si, e bdzie cierpiao. Chce unikn cierpienia, dlatego prbuje kontrolowa. Strach przed mierci nie jest niczym zym. Jest naturalny dla wszelkich istot. Bez tego pierwotnego lku gatunki by nie przetrway. Warto chroni ycie, jednak nie warto ba si mierci. Sam lk nie jest zy, jest naturalny. Jednak ego tworzy z lku cierpienie. Narzuca na wiat swoje iluzje, tym samym moe widzie zagroenie we wszystkim. Cay wiat moe si sta jednym wielkim zagroeniem. To jest iluzj. Ponad ego wida wyranie, e jest si czci wszechwiata. Narodziny czy mier s naturalnym procesem przemiany. Nie trzeba tworzy z nich cierpienia. -Ego prbuje zapobiega cierpieniu. Nie ma w tym nic zego. Wany jest tylko sposb, w jaki jest to czynione. Ego prbuje unikn cierpienia, ktre ewentualnie moe si zdarzy w przyszoci. Tym samym martwi si, powoduje, e teraniejsza chwila jest pena troski. Wyobraenia o przyszoci zasaniaj chwil teraniejsz. Tu i teraz nie ma cierpienia, jednak za pomoc myli ego stworzyo moment troski. -Ego uwaa, e ono jest cakowitym twrc wiata. Ono dziaa w wiecie, ono tworzy. Pojcie Ja tworz jest bardzo zudne. Ego, jako wyobraenie o Tobie nic nie moe tworzy. Ciao samo yje, porusza si na fali ycia. Wszystko dzieje si naturalnie kierowane pewn wysz inteligencj. To ona stworzya cay ruch wszechwiata. Rwnie Twoje ciao. Mwic Ja tworz przypisuje sobie prawa do wszystkiego, moliwo kontroli wszystkiego. Zamiast uwiadomi sobie jedno z wszelkim ruchem we wszechwiecie, ego oddziela si od niego mwic To ja Tworz. Takie myli maj pozytywny i negatywny aspekt. Mog tworzy zniechcenie, zmczenie i trudnoci w wiecie, mog te da dum, chwilow rado i satysfakcj z tworzenia. Oczywicie nie jest to ze. Po prostu w dalszej perspektywie przysania to jedno i bosko caego stworzenia.

50

-Ego czasem jest zbudowane z wyobrae negatywnych i opartych na niskiej samoocenie. Takie ego czuje si zawsze gorsze, niegodne. Czowiek z takimi wyobraeniami nie radzi sobie w yciu, walczy i cierpi. Tu przydaj si afirmacje podwyszajce samoocen, tak aby umoliwi osignicie spokoju wewntrznego. Wtenczas mona i dalej. - Ego lubi rywalizowa. Uwielbia by lepsze od innych. Jest stworzone do tego, by by najlepsze. Tu wida wyranie mechanizm walki. Najsilniejszy wygrywa, wic trzeba wszystkich unicestwi (wygra z nimi, pokona). Tu zaczyna si moment caego wycigu szczurw, ktry owadn ca cywilizacj sukcesu. Kiedy ego jest lepsze od innych czuje si dobrze (bo nikt mu nie zagraa). Czasem ego robi wszystko by czu si dowartociowane. Wspina si po szczeblach kariery, tylko po to, by poczu si cenne. Ego zrobi wszystko, by zyska uznanie i szacunek, tym samym kontrol i moliwo manipulacji innymi. Tu najczciej panuje wewntrzne pomieszanie. Z jednej strony wyobraenia o byciu gorszym, z drugiej wiara o byciu najlepszym. Tak dochodzi do wewntrznej walki, a tym samym do stworzenia walki w wiecie zewntrznym. Umys projektuje swoj zawarto na zewntrz, tworzc wasn rzeczywisto. - Ego lubi stawia sobie zadania i wyzwania. Im trudniejsze zadanie, tym lepiej. Tym bardziej da si wykaza. Im bardziej skomplikowany problem, tym wiksza duma z jego rozwizania. Trzeba pokona wszystkie problemy. To kolejna rywalizacja rywalizacja z problemem. Czasem ego dy do bogactwa. Jeli ego nie jest nauczone bogactwa i radzenia sobie w wiecie, wtedy czowiek trwa w biedzie. Jeli natomiast ego wie jak radzi sobie w tym materialnym wiecie, wtedy osiga wszystko i bez problemu. Zdobywa dobra materialne, otacza si dostatkiem. To jest pikne o ile czowiek si w tym nie zatraca i robi to wiadomie. Dobrze, kiedy jest przytomny tu i teraz. Jeli zatraci si w tym zaspokajaniu materialnym, to nigdy nie osignie prawdziwego bezwarunkowego szczcia. Zawsze bdzie goni za czym innym i cigle bdzie niespeniony. To dlatego, e ego wynajduje cigle nowe problemy, a czowiek nad tym nie panuje. Tworzenie bogactwa jest rodkiem do osignicia szczcia, ktre jest w przyszoci. Kiedy warunek szczcia zostanie speniony: bdzie ju dom, samochd, i 200ty z, wtedy czowiek poczuje si chwilowo szczliwy. Jednak jest to szczcie niepene i niestabilne. Jest to szczcie warunkowe, ktre po chwili zostanie przytumione kolejnymi problemami. Wyjciem z tego jest wiadomo, e wszystkie postawione zadania s wymysem cywilizacji, a szczcie nie ma warunkw. Ju jeste doskonay i masz wszystko, czego potrzebujesz. Wystarczy zmieni swj punkt widzenia. Przekroczy stare iluzje i dowiadcza totalnie istnienia, ktre jest doskonae. -Czasem ego ma do wszelkich zada i caego ycia w tym wiecie. Nie chce ju nic. Taki stan jest stanem rezygnacji i depresji. Wynika z interpretacji i oceny rzeczywistoci -nic mi nie wychodzi. Jest to te ocena ego, poniewa wystpuje tu pojcia Ja. Nic mi nie wychodzi, nie pasuj tu, nie lubi mnie, nie radz sobie. Jest to tylko porwnanie wyobraenia o sobie z wyobraeniem o wiecie. Wynika to z myli.

51

Tak naprawd nie mona nie pasowa. Skoro si istnieje, oznacza to, e ju si tu pasuje. Nie mona sobie nie radzi. Skoro ciao istnieje, wszechwiat radzi sobie doskonale. Tylko umys wyodrbni z caego wszechwiata pojcie Ja tym samym okreli siebie w stosunku do innych. Wtenczas stworzy problemy. -Ego uwielbia tworzy problemy. Waciwie po to jest -by rozwizywa problemy. Potrafi je dostrzec wszdzie. Cay wiat i wszelkie zdarzenia s potencjalnymi problemami do rozwizania. Oczywicie to tylko wymys i uwarunkowanie umysu, jednak jeli si z tym wymysem utosamia, problemy staj si realne. Gdy rozwie jeden problem, przychodzi nastpny. Jest to nieustanny proces, do ktrego ciao jest przyzwyczajone. Cay czas ego trwa w wibracji tworzenia problemw, jest to pewien nag, bez ktrego wydaje si,e nie mona y. To dla umysu stao si naturalne. Tworzy problemy by mc je potem rozwizywa. Ten proces jest cakowicie niepotrzebny. Wszechwiat sam w sobie nie ma problemw. Pojawiaj si one wtedy, kiedy istota ludzka stworzy je w umyle i si z nimi utosami. Wtedy staj si one prawdziw rzeczywistoci. Czy warto jest to tworzy? -Ego stawia warunki. Jest logiczne, tak jak logiczne jest mylenie. Dziaaj tu proste mechanizmy. Przykadowym warunkiem jest posiadanie. Albo co mam i jestem szczliwy, albo nie mam i nie jestem. To kolejny wytwr umysu, ktry staje si rzeczywistoci prawdziw. Ludzie warunkuj swe szczcie od rzeczy zewntrznych. Pozwalaj sobie na czucie szczcia tylko wtedy, kiedy warunek jest speniony. Wzbudzaj w sobie nieszczcie, kiedy warunek nie jest speniony. Zwyczajne i cakiem niepotrzebne uwarunkowanie. Ludzie, ktrzy w tej iluzji yj czsto twierdz, e nie ma uczu bezwarunkowych i czynw bezinteresownych. Wszystko dla nich jest oparte na warunkach. - Ego czuje si oddzielone od wszystkiego. Czuje, e jest samo i samo musi da sobie rad. To wielka iluzja indywidualnoci, ktra przysparza tyle cierpienia i lku. Jest to podstawowy problem ludzkoci. S indywidualni i oddzieleni. Kady dziaa sam i dla siebie. Nie ma poczucia jednoci. W takim wypadku umys staje si niebezpieczny. Potrafi zabija i niszczy. Staje si doskonale destruktywny, poniewa jest oddzielony od wszystkiego. To rwnie kwestia punktu widzenia. Jeli patrzy si przez pryzmat ego, wszystko jest obce i poza mn. Jest to tylko pewien egotyczny punkt widzenia. Patrzc ponad ego, wszyscy stanowi jedno w procesie ycia. Nie ma nawet podziau na jednostki, wszystko jest doskonale i wypenione yciem. Wszystko dziaa i rozwija si samo, prowadzone przez wysz inteligencj. Nic nie jest od siebie oddzielone. Taki punkt widzenia staje si punktem mioci. Nie jest destruktywny, ale kreatywny. Mio (jedno) buduje, nienawi (oddzielenie) rujnuje. -Ego zawsze zajmuje si wyobraeniami, przeszoci i przyszoci. Przeszo jest dla ego cenna, poniewa zawiera informacje. Informacje o swoich dowiadczeniach, zgromadzonej wiedzy. Przeszo zawiera ca lini ycia, jest to bardzo wane, poniewa na jej podstawie jest zbudowana caa tosamo. Przyszo jest jeszcze cenniejsza, bo wydaje si, e jest miejscem szczcia. Ego myli, e chwila teraniejsza jest po to, by budowa szczcie, ktre bdzie dostpne w przyszoci. Warto jednak

52

zwrci uwag, e przyszo nie istnieje. Jest cigle w sferze marze, wyobrae. Myli o przyszoci odbywaj si w teraniejszoci. Tylko Tu i teraz mona osign spenienie i szczcie. Jeli ego myli, e szczcia tu nie ma (jest w przyszoci), tworzy iluzj rzeczywistoci bez szczcia. Co tylko potwierdza jego wymysy. Wyjciem z tej sytuacji, jest zmiana punktu widzenia i dostrzeenie szczliwoci w chwili obecnej. Zmiana wyobrae o trudnym wiecie na wyobraenia o doskonaym wiecie lub cakowite wyjcie ponad te wyobraenia i dowiadczanie ca totalnoci wibracji istnienia. To wspaniae i zarazem tak proste. -Dziaanie ego jest intencjonalne. Kade dziaanie jest uzalenione od celu w przyszoci. Kiedy jest przywizanie do celu, jest te nieczysto dziaania. Nie ma wieoci i radoci z samego dziaania, tylko jest upatrywanie jego owocw. Ego uzalenia si od skutkw swoich czynw. Ocenia, czy to co zrobi bdzie dobre, czy ze. Planuje i kombinuje. Nie ma w tym nic zego, pki cel nie przysoni dziaania w teraniejszoci. Warto zauway, e dziaania przynosz skutek odpowiedni do przyczyny. Kada przyczyna jest w teraniejszoci. Jeli ciao tworzy co w aktualnej chwili i jest pene radoci -skutek bdzie wypeniony radoci. Jeli tworzy pene smutku, skutek bdzie smutkiem. Liczy si jako dziaania w teraniejszoci. Nie trzeba oczekiwa owocw. Dziaanie samo wyda owoce. Nie trzeba si martwi o przyszo. Jutrzejszy dzie sam si o siebie zatroszczy. Wana jest jako teraniejszego dziaania. Kiedy myli o celu zapeniaj teraniejsz przestrze, dziaanie nie jest czyste, dlatego skutek te czsto nie jest taki, jaki by powinien. -Ego zawsze prbuje zabezpieczy i kontrolowa przyszo. Jednak nie jest to moliwe. Przyszo i przeszo jest tylko wyobraeniem. Moment dziaania jest teraz. Nie da si niczego zrobi w przyszoci czy przeszoci, poniewa jest to tylko wyobraeniem. Mona za to zmieni swoje wyobraenia w chwili obecnej. Wszystko zaley od Ciebie. -Ego prbuje dosta to, czego chce. Jest cakiem naturalne. Mechanizm pragnienia wynika z oceny rzeczywistoci i stwierdzeniu, e nie ma si tego, co powinno si mie. Zmieniajc punkt widzenia, mona osign spenienie. Ju teraz masz wszystko, czego potrzebujesz. Istniejesz. -Ego broni si przed tym, czego dosta nie chce. To jest obrona przed cierpieniem przychodzcym rzekomo z zewntrz. Jednak jest to nadal uwarunkowanie zalene od punktu widzenia. Jeli umys oceni, e przychodzce rzeczy s ze, wzbrania si przed nimi, powodujc napicia i opory. Jeli oceni, e s dobre, wzmaga si pragnienie i warunkowe szczcie w momencie dostania danej rzeczy. Wszystko jest uzalenione od punktu widzenia. -Umys egotyczny jest w cigym ruchu. W polu umysu trwa nieustanny ruch. Jeli zajmuje si czym duej ni jest przyzwyczajony si zajmowa, robi si nieznony. Dlatego umys szybko si nudzi, a czas po ktrym przychodzi znudzenie jest rwnie uwarunkowany wychowaniem i wasnymi przyzwyczajeniami. Warto zauway czy jeste cierpliwy czy zupenie niecierpliwy? Czy denerwuje Ci spokj i cisza, a podnieca

53

cigy chaos? S ludzie, ktrzy po prostu musz co zawsze robi. Mona powiedzie, e jest to pewien wytwr aktualnej cywilizacji. Po prostu w umyle jest wiele chaosu, a w ciele wiele energii. Wszystko chciaoby si zrobi na raz. Tacy ludzie popadaj w szalestwo tego wiata. Nie jest co co negatywnego, o ile nie utosamiamy si z tym totalnie. Naturalnym stanem czowieka jest pewien balans midzy yciem, a mierci. Kiedy czowiek przesadzi w stron szalestwa, stanie si chaotyczny i niestabilny. Kiedy przesadzi w stron spokoju, stanie si smutny i nieruchomy. Nie jest to nic zego, w kocu Ty wybierasz jak chcesz si przejawia. Warto i za naturalnoci ciaa. -Ego cigle gada. Cigle co myli. W umyle przepywaj strumieniami miliony myli. Cay dzie pynie nieustanny potok gadania. Jeli czowiek nie rozmawia z kim, to rozmawia z sob. Jest to nieprzerwana cigo swojego Ja. Nieustanne udowadnianie sobie - Ja istniej. Caa gadanina w umyle jest cakiem mieszn rzecz. Czowiek si do niej przyzwyczai i sdzi, e to normalne. Przecie kady co sobie mwi w umyle. Kiedy zacznie mwi na gos do siebie, co jest nie w porzdku. Przychodz psycholodzy i daj odpowiednie leki, by ju na gos nie mwi. Jednak jeli mwi po cichu, jest to normalne. Wydaje si nawet naturalne dla ludzi tej cywilizacji. To nie jest normalne. Jest to niekorzystne i w wikszoci wypadkw niepotrzebne. Kiedy uwiadomisz sobie ile ciao marnuje energii na to by myle, by moe stwierdzisz, ze nie trzeba tego cigle robi. Po co z sob rozmawia? Czy jest w Twojej gowie kto, kto moe Ci powiedzie co wanego? Prawdopodobnie jest to gos Twoich opiekunw z dziecistwa, autorytetw lub mistrzw duchowych. S tu powtarzane stare wzorce zachowa. Oczywicie czasem jest to korzystne. Czerpanie wiedzy ze swoich dowiadcze i pamici jest bardzo praktyczne. Jednak warto si tym posugiwa jako narzdziem, nie utosamia si z caym tym potokiem myli. Jeli si utosamisz, cay cig myli popynie niewiadomie. Zacznie si wewntrzna gadanina, w ktrej moe wzi udzia nawet kilka gosw. Wzorce tocz ze sob dyskusje. Ciao traci na to wiele energii i czasu. Czy potrzebujesz sobie mwi, co robi? Czy nie lepiej bezporednio robi? Ciao jest o wiele szybsze i skuteczniejsze ni myl. Przychodzi tu stare powiedzenie: Zanim mdry pomyli, gupi ju zrobi. Wida gupi nie taki gupi, skoro okaza si w 100% skuteczniejszy ni wielki myliciel. Czasem warto omin cay proces analizy i rozmyla, by po prostu bez utraty energii dziaa. Kiedy czowiek chce si porozumie z innymi -rozmawia. To jest naturalne. Kiedy jednak siedzi sam, nie potrzebuje nic mwi. Wie wszystko doskonale. Jest na swoim punkcie widzenia. Wszystko jest tam klarowne i jasne. Odbywa si czysty proces istnienia. Po c wic zagusza t wspaniao wewntrzn rozmow?

54

Kiedy jest jaki problem natury logicznej -uywa si umysu. To bardzo praktyczne. Gdy si go rozwie, albo zaniecha -nie trzeba ju dalej myle. Mimo to w yciu wyglda to tak, e wewntrzny dialog nieustannie trwa. Umys tworzy nowe problemy, kombinuje nadal. To staje si niekorzystne, poniewa pochania wiadomo.

Prawdziwo ciaa.
Umys czowieka jest bardzo zoony. Ma wiele waciwoci i cech, ktre nam powinny suy. I w wikszoci su, chyba, e wykorzystujemy je do ograniczenia wiadomoci. Mona wmwi sobie zarwno zo, jak i szczcie. Waciwie robimy to cigle. To wszystko opiera si na ego. Kade wyobraenie, uczucie i myl jest domen ego. To kompleksowa iluzja wiata, ktra ogranicza postrzeganie czystoci istnienia. Ego nie jest ze. Po prostu jest. Jednak jedyn rzecz, ktra jest dla nas niekorzystna w zwizku z ego - to utosamianie si z nim. Czowiek myli i jest mylami. Utosamia si ze swoimi mylami. Nie jest wiadomy, e te myli s tylko w nim. Przepywaj przez niego, nic wicej. Kiedy skocz przepywa, powinny usta. Jednak nie ustaj. Pyn w niewiadomym nurcie, a czowiek nawet nie wie, e myli. On jest tymi mylami, nie jest wiadomy co robi, po prostu odgrywa niewiadomie rne wyuczone role. Potok myli pynie niekontrolowany. Cigle istnieje wewntrzny dialog. To jest przyczyn najwikszej iluzji ludzi. Myli (wiat mentalny) powoduj ruchy w wiecie uczu (astralnym). Wszystko, co zostanie wygenerowane w umyle, ma swoje odwzorowanie w uczuciach. Jest to cile ze sob powizane. Myli wywouj znane wibracje energii w ciele, tym samym zaczynaj si odgrywa stare i wyuczone reakcje. Dlatego myli wpywaj bezporednio na uczucia. Kiedy myli bdz w pomieszaniu, mog wykreowa w ciele cierpienie. Uczucia zawsze s prawdziwe. Umys moe skama, ego moe oszuka. Ego potrafi by nieszczere. Moe mwi wszystko, poniewa s to gosy wyuczone, z okrelonych punktw widzenia. Niekoniecznie zgodne z tym, co czuje ciao. Kiedy spytamy umysu, czy lubi dan osob, myli mog by rne. Umys moe analizowa, moe sugerowa si oglnym wzorcem spoeczestwa (gdzie rzekomo wszyscy wszystkich lubi). Ego moe deklarowa, e bardzo lubi i zawsze lubio. Tak przecie by powinno. Jednak moe to by nieprawda. W takim wypadku naley zwrci uwag na uczucia. Uczucia nie kami, podwiadomo nie umie oszukiwa. Jeli przy danej osobie pojawi si uczucie zoci, to oznacza, e tak naprawd nie lubimy tej osoby. Prawdziw reakcj jest reakcja ciaa. Oczywicie ona

55

rwnie jest uwarunkowana i niewiadoma, jednak jest w tym momencie prawdziwa. Uczucia zawsze s szczere. Podobnie jak wiat fizyczny. On jest zawsze prawdziwy, nie potrafi kama. Jeli ciao fizyczne jest chore -nie udaje. Jest naprawd chore. Tylko ego moe udawa. Ludzie czsto si zatracaj w kamstwach ego. Czasem sami ju nie wiedz, co jest prawd, a co nie. Takie zatracenie prowadzi do sprzecznoci w umyle, a sprzecznoci powoduj zagubienie i bl. Warto wtedy wrci do ciaa. Ono staje si waciwym punktem odniesienia. Jest prawdziwe. Mona powiedzie, e chcc pozna siebie, zrb to przez swoje ciao. Uczucia i myli wpywaj na ciao fizyczne czowieka. Z niewaciwych myli, a potem odczu pojawia si bl fizyczny. Kiedy czowiek jest z tym wszystkim mocno zwizany i utosamia si ze swoj sytuacj yciow, pojawia si realne cierpienie. Mog pojawi si choroby fizyczne. Pojawiaj si takie sytuacje w yciu, ktre sprawiaj czowiekowi bl. To cierpienie z kolei powoduje natok myli i uczu. Powstaje bdne koo. To wszystko ma przyczyn w ego. rdo kryje si w niewaciwej wizji wiata, ktra jest utrzymywana niewiadomie przez nasz umys. Aby zaprzesta obraca si w bdnym kole, naley zmieni swoje myli i swj punkt widzenia. Dlatego warto by wiadomym swoich myli.. Kiedy uwiadomimy sobie bdne przekonania i myli, znikn one same. Po prostu cielenie uznamy, e to jest niekorzystne. Wtedy ciao zaprzestanie dalszego szkodzenia sobie. To tak jak z mdrym i gupim. Mdry moe myle caymi latami i nadal tkwi w problemie (chorobie, naogu). Gupi zadziaa od razu, cakiem cielenie i bezporednio odnoszc tym samym natychmiastowy skutek. Wane jest by to zrozumie.

Tosamo z uczuciem.
Uczucia i emocje s pewnymi energiami, generowanymi przez ciao. Same w sobie maj swj potencja i nie trwaj dugo. Wzbudzaj si, przepywaj przez ciao i znikaj w przestrzeni. Jest to proces chwilowy. Niestety ego utrzymuje czsto stany emocjonalne. Rozmyla o nich, analizuje, martwi si. Tym samym cigle wiadomo podtrzymuje te formy energetyczne. Ciao cigle generuje takie energie, cigle s tworzone myli powodujce dan emocje czy uczucie. Trwa to do czasu, kiedy umysowi si znudzi. Czowiek czuje, e jest uczuciami. Kiedy wpada w gniew, zatraca si w nim. Nie dostrzega go, po prostu czuje. Nie ma od tego ucieczki. Czasem stara si tumi swj gniew, ale nadal jest gniewem. Jest bardzo gboko utosamiony ze swoimi wewntrznymi procesami energetycznymi. Wewntrz czuje to uczucie, jednak nie jest jego wiadom. Po prostu czuje. Caa wiadomo poda cakowicie za energi uczucia. Zatraca si w tym ruchu cakowicie. Ego wywouje w tym momencie rne skojarzenia i wzorce zachowa. Cigle stwarza gniew. Prowadzi wewntrzny gniewny dialog. Utosamia si z tym uczuciem. Tak si dzieje, pki ego nie zmieni swoich myli i nie

56

przerzuci si na inny dialog. Punkt widzenia zostaje przeniesiony w inne miejsce. wiadomo nie zamyka si ju w tym uczuciu, przechodzi na inne pole. Nie ma ju gniewnego Ja, jest spokojne Ja. Kolejna maska ego, kolejny wzorzec dziaania. Gniew mija. Mg zosta stumiony, albo wyzwolony. Tak czy inaczej, ego przestanie si zajmowa gniewem, przejdzie na inny temat. Gniew nigdy by nie znikn, gdyby umys si nim w kocu nie znudzi. Kiedy czowiek jest przygnbiony, rwnie utosamia si z tym uczuciem. Zajmuje si tym, rozmyla, rozprawia o przygnbieniu. Wie dokadnie -Ja jestem przygnbiony, co za straszny stan. Spotyka on mnie. Czowiek jest w tej chwili wypeniony smutkiem. Nie widzi z tego wyjcia, poniewa jest wewntrz tego uczucia. Przygnbienie si koczy, gdy umys znudzi si wywoywaniem smutnych myli i zajmie si czym innym. Jednak wzorce przygnbienia bd nadal obecne w ciele i bd czekay, a nastpi ponowne ich wzbudzenie.. Analogicznie jak do gniewu przygnbienie znw si pojawi, kiedy bdzie nadarzajca si okazja. Wyobraenia i przyzwyczajenia nie zostan zmienione. Nadal podobne sytuacje bd wywoyway podobne reakcje. Ego bdzie podatne na gniew, przygnbienie, lk, bl. Dzieje si to rwnie w drug stron. Ego utosamia si z pozytywnymi uczuciami, takimi jak szczcie, rado, spokj, mio. wiadomo nadal tworzy wyobraenie o osobie (JA), ktra dowiadcza tych uczu. Czowiek staje si tymi uczuciami. Nie jest to ze, ani dobre. Jednak, gdy istnieje utosamianie si z tym ruchem energii, powstaje ograniczenie wiadomoci i przybranie okrelonego punktu widzenia. wiadomo staje si tym uczuciem i zamiast je obejmowa jako zdarzenie w przestrzeni, jest w nim zamknita. Wyjciem z tej sytuacji okazuje si wiadomo, e uczucia to nie ja. Uczucia i emocje s w tym ciele, ale to nie jestem Ja. Uczucia s jak krople wody spywajce po skrze. Krople s, zwracaj uwag, ale nie jeste kroplami. Krople nie s w stanie Ci zaszkodzi, czy zagrozi. One tylko spywaj, a Ty si im przygldasz. Tak samo powinno by z uczuciami. One s, ale nie jeste nimi.. Przepywaj przez ciao, wic pozwl im przepywa. Obserwuj, nic Ci si nie stanie. Nie stawiaj oporu, nie walcz z nimi. Nie zatrzymuj ich, jak robi to niewiadomie umys. Ogldaj je z uwag, bez oceniania. Po prostu, jako formy energii istniejce w polu ciaa. Gdy zaczniesz ocenia, znw pochonie Ci ego i jego gadanina. Nie trzeba ocenia, walczy czy zatrzymywa. Niech krople spyn po ciele i znikn. To jest droga uwagi, droga wiadomoci. Bdzie ona opisana w dalszej czci.

57

mier ego - upadajce cele. Ego nie chce umrze. Jedyn i ostatni rzecz, jak chce ego to znikn. Myli, e mier jest czym bardzo zym. Bierze si to z pierwotnego instynktu chronienia ycia i jest cakiem naturalne. Gdyby nie ten instynkt adne ycie by nie przetrwao. To jest normalny program dziaania, w ktrym ycie jest chronione. Ciao chroni swoje istnienie, aby nie ulegao za szybkim zmianom wibracji. Tak samo ego chroni swoj sztuczn tosamo przed mierci. Caa kwestia w tym, e ego narzuca na cay proces mierci swoje iluzje, dlatego tak si boi i traktuje mier jako co najbardziej strasznego. Kiedy umieraj wyobraenia, czowiek czuje, e dzieje si co strasznego. Jakby wali si cay wiat. I faktycznie wiatopogld si zmienia. Nic ju nie jest takie jak przedtem. Taka sytuacja dzieje si w momencie, kiedy kto podwaa nasz aktualny wiatopogld i mwi, e jest nieprawdziwy. Ego najpierw si broni, nie chce przyzna, e wszystko byo iluzj -przecie ma tak wspania histori ycia. Takie wielkie JA, by nie moe, e to jest iluzj. Poczucie wasnej wartoci jest w tej chwili naruszane. Kiedy przykadowo kto powie, e cae Twoje wczeniejsze ycie byo cakiem niepotrzebne i bez obiektywnej wartoci, to powsta moe oburzenie, a nawet smutek (jeli ten kto przyzna racj). Dotyczy to szczeglnie osb o silnym ego, popartym wieloma rzeczami. Przykadowo osoby o duym statusie spoecznym, czy majce wysokie mniemanie o sobie i swoich zdolnociach. Najbardziej boli to jednak te osoby, ktre podwiadomie czuj si gorsze, ktre nadal walcz z tym, by by wystarczajco dobrym -znale swoje miejsce. Informacja o tym, e caa przeszo obiektywnie nic nie znaczy moe wprowadzi w depresj. Ego sdzi, e cae ycie jest zmarnowane. Powstaje bl i smutek. Oczywicie s to uczucia uwarunkowane. Faktem jest, e wszystkie cele, ktre sobie postawie -s wymylone. Wszystko, co dokonae w yciu, wszystko, czego dokonasz - jest tylko subiektywnym celem, ktry w odniesieniu do czystoci istnienia jest niewany. Wszystkie cele s wymylone. Jeli nie przez Ciebie to przez innych. W rzeczywistoci nie ma obiektywnych celw ycia, czy misji. Dlatego cokolwiek robie, robie waciwie dla wasnego ego - dla wasnych wyobrae. Nie jest to nic negatywnego. Po prostu dziaasz jako wiadomo w nieograniczonym wszechwiecie i moesz dziaa jak tyko chcesz. Nikt Ci nic nie narzuca. Jeste totalnie wolnym. Moesz to zaakceptowa lub nie. Wiele osb powica swoje ycie innym ludziom, rnym ideom, bogom, czy rnym innym wyobraeniom. S to wymylone egotyczne cele. Jeli akceptuj oni cakowicie swj wybr, s dokadnie na swoim miejscu. Wszystko jest w porzdku speniaj si. Jeli natomiast czuj rne podwiadome opory, zwtpienia, smutek w tle, to oznacza, ze nie akceptuj w peni tego, co robi. Warto wic si zastanowi, czy tego nie zmieni. Jeste wolny, wszechwiat Ci niczym nie ogranicza (z wyjtkiem prawa przyczyny i skutku, ktre nie jest ograniczeniem, a moliwoci).

58

Kady cel jest iluzj. Kade samookrelenie si wzgldem innych jest wymysem. Nie istnieje w obiektywnej rzeczywistoci. Nie jeste lepszy ani gorszy. Po prostu jeste. Cakowicie wolny i niezaleny. Twoja rzeczywisto jest cakowicie subiektywna i moesz z ni robi, co tylko chcesz. Moesz zmienia swj punkt widzenia dowolnie. Jeli Ci to pomoe, pomyl sobie, e jeste ju doskonay, pikny, cudowny, najlepszy to chwilowo pomoe. Ego poczuje si dowartociowane. Jednak bd to tylko oceny umysu, od ktrych nadal bdziesz uzaleniony. Chodzi o to, by wyj ponad oceny innych. Wyj ponad ego. Ponad sztucznymi ocenami nie ma gorszych i lepszych. Wszystko jest jedyne w swoim rodzaju i mona powiedzie, ze jest doskonae. Wszystko jest przejawem boskoci natury. Niewane si ju staje, co robie, czego nie zrobie. Nie musisz ju siebie ocenia, poniewa historia Twojego ycia jest wymysem i informacj dla ego. Kiedy nie ma ego, nie ma historii ycia. Jest tylko moment teraniejszoci i wspaniao dowiadczania. Uwiadamiajc sobie natur ego, przychodzi moment, w ktrym czowiek ju ego nie potrzebuje. Widzi, e nie jest to realne i przeszkadza w yciu, oddziela od reszty, stawia warunki i tworzy iluzje. Wtedy warto uwolni si od tej mentalnej iluzji. Warto wiedzie, jak to mona zrobi. Przede wszystkim nie walczy i nie prbowa usun go na si. Sia jest domen ego. Sia jest potrzebna do kontroli. Wszdzie gdzie pojawia si kontrola, musi by i sia. Prbujc robi co na si, prbujesz kontrolowa rzeczywisto (siebie, wiat). Jedyne, co z tego wyjdzie, to jeszcze gbsze uwikanie si w egotyczn iluzj. Dlatego nie warto walczy czy si wysila. Pojawia si jednak lepsza moliwo - wiadomo. wiadomo jest czym naturalnym, co jest w stanie wyzwoli spod wizw egotycznego umysu. wiadomo obserwuje i dowiadcza. Ona to jest ponad ego i ponad mylami. Wszystko co jest, jest w jej polu. Dlatego te, aby wyj ponad ego, warto uwiadomi sobie jego struktury. Zaobserwowa i dowiadczy wasnego ego z gry, jako czego, co istnieje w polu ciaa. Kiedy si obserwuje myli, jest si ich wiadomym, nie zatraca si w nich. wiadomo nie poda za mylami, nie utosamia si z nimi, tylko obserwuje je w przestrzeni ciaa.. Jest ponad nimi, dlatego moe je dostrzec. To caa tajemnica. Nie utosamia si z mylami i wyobraeniami, ale by wiadomym procesu ycia. By wiadomym tego, co dzieje si w ciele. Nie jeste swoimi mylami. wiadomo siebie i wiata jest moliwa tylko w chwili obecnej. Nie jest moliwe by wiadomym w przyszoci, czy przeszoci. To mija si z celem. Istnieje tylko chwila obecna -teraniejszo. Nie da si zrobi adnej rzeczy w przeszoci, nie da si dziaa w przyszoci. Jedynie w teraniejszoci dziaanie jest moliwe. Jedynie w teraniejszoci wiadomo moe zaistnie. Wana jest take przestrze. Jeli wiadomo jest gdzie daleko, w wyobraeniach, rwnie zatraca si w mylach. Dlatego wane jest bycie w ciele. Obserwacja caego pola ciaa.

59

Pierwsz rzecz, jak warto zrobi, jest nauczy si przebywa w chwili obecnej i wasnym ciele. Na pocztku postara si przebywa tu i teraz jak najczciej. Bd wiadom tej wanie chwili. Teraz, kiedy to czytasz. Ten moment jest momentem ycia. To ciao jest miejscem ycia. Zwr uwag na swj oddech. Poczuj ciao, bd w ciele. Wejd w ten moment, wejd gboko w rzeczywisto. Nie istnieje adna inna chwila. Jeli uchwycisz ten moment, moe si zdarzy, e odkryjesz co niesamowitego. To moe by przeycie mistyczne. Nawiesz prawdziwy kontakt z rzeczywistoci. Moliwe, e nigdy wczeniej nie dowiadczye. Tym bardziej urzeknie Ci pikno tej rzeczywistoci. Gdy tylko zauwaysz, e umys wybiega w przyszo lub bdzi w przeszoci -zacznij by tego wiadom, obserwuj. Uwiadom sobie swoje ciao i umys, ktry tworzy myli. Dowiadcz tworzenia tych myli. Wszelkie wane do tej pory cele narzucone przez innych stan si tylko form energetyczn -iluzj umysu. Wszelkie misje, nakazy, zakazy, powinnoci -wszystko to stanie si przezroczyste i nietrwae jak mga. Twoje imi, nazwisko, pozycja spoeczna, historia ycia ciaa, wszystko to jest wyobraeniem unoszcym si w polu mentalnym. Wyobraenie to jest narzucone na ca Twoj istot, dziki czemu Twoja rzeczywisto wyglda tak, a nie inaczej. Wszystkie okrelenia Twojego istnienia s wymysem. Jeste czci wszechwiata. Nagle nie ma ju nic do spenienia. Cokolwiek pomylisz, bdzie to ruchem myli. Moesz myle cokolwiek, moesz tworzy jakiekolwiek cele, jakiekolwiek misje. Nie ma to obiektywnego znaczenia. Istniejesz i dowiadczasz cudownoci stworzenia. Gdy to zauwaysz, zaczniesz wychodzi na wolno. Po takim wyjciu czowiek moe sta si cakowicie niezaleny. Nie jest ju wane czy spenia swoje cele, czy nie. Nie jest wane, czy si udaje, czy nie. Wszystko staje si boskoci. Wychodzi si ponad ego. W stanie wolnoci dopiero zaczyna si ycie. Moe si okaza, e zaczniesz robi to, co zawsze chciae robi. Podysz za naturalnoci Tego ciaa. Znajdziesz si dokadnie na miejscu. Nie bdzie ju postawionych celw i oczekiwa. Bdzie czysta rado z teraniejszego dziaania. Do tego cay system ego nie jest potrzebny.

wiadome tworzenie iluzji.


Wszystko, co tworzysz, twrz wiadomie.

Nawet swoje myli o przeszoci, czy przeszoci twrz z pen wiadomoci. Twrz je bardzo uwanie i pewnie, z pen energi. Niech tworzenie myli odbywa si w gowie. Bd tego wiadom. Niech umys tworzy myli bdc cay czas w teraniejszoci i w ciele. wiadomo procesu mylenia (nie zagubienie si w nim) przeniesie Ci natychmiast w stan Tu i Teraz. Bdzie wiadomo swego ciaa i przechodzcych przez nie myli.

60

Nie mona by wiadomym w innym czasie. Po prostu bd wiadom teraniejszego procesu mylowego. Wiedz, e wanie uywasz umysu. Bd wiadom przelatujcych przez umys myli. Nie ma w tym nic trudnego, cho na pocztku moe si wyda troch nieswojo. Jednak po pewnym czasie ciao przyzwyczai si, by utrzymywa wiadomo w teraniejszoci. W wikszoci momentw umys poda za mylami. Zaczyna wyobraa sobie, e jest w przeszoci lub przeszoci. Umys stwarza iluzj dla ciaa, a ciao reaguje tak, jakby bya ona prawdziwa. Wyobraenia sprawiaj, ze ciao dziaa jakby tam naprawd byo. Przykadowo mona pomyle o jutrzejszym egzaminie, ciao od razu moe wej w stan napicia. Poniewa dla ciaa nie ma przyszoci, a myl o egzaminie jest ju teraz. Dlatego reakcja jest w teraniejszoci. Tak dziaa wikszo stresu, ktry jest wynikiem lku przed rzeczami w przyszoci. Warto sobie uwiadomi, e tych rzeczy nie ma. Po prostu nie istniej. Teraniejszo jest czysta. Kiedy umys pomyli o trudnoci i utosami si z tym, wytworzy w teraniejszoci wyobraenie. Da tym samym polecenie ciau -> Uwaga!. Ciao zareaguje samo, wedug wczeniej wyuczonego wzorca. W tym wypadku bdzie to napicie. Warto zaobserwowa ten proces.

Jeli bdziesz przez dusz chwil wiadomy, zauwaysz, e myli cz si w grupy. Podobne przycigaj podobne. Wszystko jest powizane pewnymi skojarzeniami. Jest to pewnego rodzaju samonapdzajce si koo. Myl powoduje odczucie w ciele, odczucie w ciele powoduje myl. Waciwie nie da si tego zatrzyma, jeli si z tym potokiem myli utosamiamy. Dopiero, kiedy przychodzi wiadomo, przerywa ona cigy chaos. Kiedy wida, e wszystko jest wymysem, ciao staje si bezpieczne. Otrzymuje komunikat ju w porzdku, wtenczas nie tworzy w sobie uczu, te z kolei nie powoduj skojarze myli. Powstaje wewntrzna przestrze ciszy. Jeli tworzysz myli o przyszoci, bd wiadomy. Twrz je wiadomie w teraniejszoci. Jeli tworzysz myli o przeszoci, twrz je wiadomie, trwajc w tym momencie i w tej przestrzeni. Bd teraniejszym ciaem, ktre myli. Nie zatracaj si w mylach samych w sobie. Rwnie tworzc iluzje, oceny i wyobraenia, bd wiadomy, e je tworzysz. Czsto ego tworzy najrniejsze wyobraenia i przyjmuje je jako prawd ostateczn. Wymyli sobie obraz wiata i widzi, e jest on jedyny moliwy. Dlatego utosamia si z nim i trwa w wiecie iluzji. Warto uwiadomi sobie, e to tylko wytwr umysu. Twrz te wyobraenia wiadomie. Jeli stworzysz je bdc w peni uwany, wydadz si ona mae i nic nieznaczce -to tylko myli, struktury energetyczne. Kiedy tworzysz wiadomie, nie utosamiasz si ze swoim tworem. wiadomo cigle jest w ciele i w teraniejszoci. W gowie mona tworzy rne rzeczy, jednak jeli si robi to wiadomie, nie zatraca si w nich. Przykadowo patrzc na osob umys ocenia -ale ona jest lepsza, jak jej si powodzi, jak ja jej zazdroszcz. Umys leci w stron tej osoby, wyobraa sobie j jako

61

szczliw, bogat, a siebie jako nieszcznika. Te myli s tworzone w gowie, niech bd wic tworzone wiadomie Po prostu je obserwuj i intencjonalnie je twrz. Suchaj wyranie, posmakuj swych myli. Twrz odpowiednie formy energetyczne w swojej gowie, ktre nazywasz mylami. Twrz je dokadnie i w peni wiadomie. Ta osoba jest lepsza, jak ja jej zazdroszcz-Zauwaysz, e jeli si nie utosamiasz z mylami, tylko tworzysz je wiadomie, nie maj one w ogle mocy. Ciao si ju si tak nimi nie przejmuje. S one tylko wymysem. Zaczynasz wychodzi na wolno. Wszystko, co tworzysz w swoim polu ciaa, twrz wiadomie. Jeli ju zdarzyo si tak, e niewiadoma myl przedostaa si niezauwaona i wytworzya reakcje w ciele -twrz wiadomie t reakcj. Jeli myl powodujca zo pojawia si w umyle, a wiadomo si z ni utosamia, powstanie w ciele energia zoci. Kiedy j zauwaysz obserwuj. Dziaaj tak, jakby tworzy j intencjonalnie. Twrz t energi wiadomie. Niech bdzie ona w ciele z Twojej woli. Nic wicej nie musisz robi. Nie musisz skaka, krzycze, wali, paka -wystarczy wiadomie obserwowa t energi w ciele, widzc, e jest ona tylko Twoim wytworem. Jeli oczywicie wybierzesz, e chcesz paka, szale i krzycze - rb to wiadomie. Takie dziaanie przyniesie wyzwolenie spod uzalenie, uwarunkowa i utosamiania si z mylami.

Zakotwiczenie wiadomoci. Myli cay czas pyn, a umys jest w nich zatracony. To jedna z przyczyn cierpienia.. Tam gdzie jest wiadomo, jest i energia. Gdy wiadomo zatraci si w tworzeniu uczu, bd one miay wiele energii. Jeli wiadomo zatraci si w mylach, nieustanny potok myli bdzie silny energetycznie. Zazwyczaj umys skacze od rzeczy do rzeczy. Myli o rnych tematach plcz si w gowie. Kada myl przynosi skojarzenie do nowej, poczym wiadomo tam poda. Cay ruch wiadomoci odbywa si wraz z ruchem myli. wiadomo utosamia si cakowicie z mylami. Czowiek nie jest stabilny, tylko poda wiadomoci za wszelkimi wymysami. Kiedy wiadomo zakotwiczy si w ciele, zacznie obserwowa -stanie nieruchomo. Wtenczas nie poda za pyncymi mylami. Zamiast tego obserwuje je ze stabilnego punktu ciaa. wiadomo obserwuje, jak myli przepywaj przez pole ciaa. Jednak jest nad nimi. Spjrz, te strumienie myli -to cae twe ego. To pewien nietrway i uwarunkowany proces. Jest on powtarzany w kko i w kko, poniewa wiadomo nie potrafi go dostrzec z zewntrz. Nie potrafi widzie procesu mylowego z boku. Poda cay czas za nim. Ten proces stwarza najwiksz iluzj czowieka. Kiedy sobie to uwiadomisz i poczujesz, ego zacznie si chwia. Zacznie by niestabilne, zacznie si rozpada. Nie jest to grone, jest to wyzwalajce. Moe poczujesz nagle dziwn wolno. Uwiadomisz sobie, e to wszystko jest dziecinnie proste, atwe i wrcz

62

niepowane. Wszystko jest wymysem, a Ty jeste wolny i stabilny. Twoja wiadomo jest w ciele i moe obserwowa cay wszechwiat, niezalenie od niczego i nikogo. Moe uchwycisz ten moment niezalenoci i staniesz si wolny od myli. wiadomo ma wyzwalajc moc. Warto wznie si ni ponad iluzje ego. Wtenczas przychodzi jasno i wolno. Jednak to tylko wstp do rozpoczcia caego procesu wyzwolenia. Nadal w ciele s zalege emocje, przyzwyczajenia, lki. Podwiadomo ich na razie nie ujawnia, jednak one nadal tam s. Jednak kiedy pojawi si w yciu sytuacje wyzwalajce stare emocje, nie musisz si ju ba. Jeli tak si stanie, zacznij by ich wiadomy i obserwuj. Ta stabilno obserwacji pozwoli Ci zachowa niezaleno od wymysw umysu.. Znw bdziesz tu i teraz, wiadomy i spokojny. Pozwl uczuciom wyj na wiato wiadomoci. Pozwl im si pojawi i obserwuj. Zobacz je. Uwiadom sobie, e one s w Tobie i podobnie jak myli przechodz tylko przez ciao z powodu starych uwarunkowa. Te uczucia s tylko wyuczon reakcj na bodce zewntrzne. Mog pojawi si wspomnienia, kiedy to pierwszy raz pojawi si dany wzorzec. Nie zatapiaj si we wspomnieniach, bd wiadom, e to s wspomnienia. Nie stawaj si nimi, tylko je zauwa, e s tworzone w ciele. Niech wiadomo bdzie stabilna w obserwacji. Niech trwa w teraniejszoci ciaa. Kady ruch jest zewntrzny i nie trzeba za nim poda. Wystarczy go obserwowa. Wtedy ujrzysz cao programu lkowego. Obserwuj te reakcje, bd ich wiadom, a moe si sta co cudownego -nagle wydadz si absurdalne, dziecinne, niepowane, nieprawdziwe i znikn. Po tym pojawi si uwolnienie, lekko i rado. To jest prosta transformacja i bardzo efektywna. Ta przemiana moe by byskawiczna i zaskoczy samego Ciebie. Bd tylko wiadomy tych uczu. Jest to moment, w ktrym stare niepotrzebne rzeczy zostaj spalone w ogniu wiadomoci. Moesz sprbowa take intencjonalnie wywoa wspomnienia. Nie utosamiajc si z nimi, bdziesz wiedzia, e s one pewnym wyuczonym sposobem reakcji, na czynniki zewntrzne. Dlatego kiedy wywoasz obraz przykrego wydarzenia, w Twym ciele pojawi si przykre uczucie. Teraz moesz je obserwowa i uwiadomi sobie, dlaczego one si pojawio. Uwiadomi sobie i uwolni si od niego. To nie jest a takie proste, jeli mamy do czynienia z silnymi emocjami i uwarunkowaniami. Wtedy podwiadomo prbuje przej kontrol i utosamia si z uczuciem. Jednak utrzymanie wietlistej wiadomoci to kwestia praktyki. Po pewnym czasie bdziesz mg zachowa wiadomo nawet przy konfrontacji z najciszymi wspomnieniami.

63

Codzienna wiadomo.
Sprbuj by wiadomy codziennie. Sprbuj obserwowa siebie. Bez oceniania i spokj i cisza. Bd wiadkiem jednego dnia z Twojej codziennoci. Zacznij od teraz. Dziaaj normalnie, rb to co masz do zrobienia, ale bd wiadkiem tych zdarze. Rb to cakiem intencjonalnie. Niech kady ruch bdzie zawiera pikno wiadomoci. Spjrz oczyma duszy, z wewntrznego rodka. Staraj si by wiadomy tego, co robi to ciao. Jak si zachowuje jak reaguje. Wszystko niech bdzie jasne. Nie wchod w myli, nie podaj za uczuciami. Sprbuj by cay czas w ciele i w teraniejszoci. Bd wiadomy tego, co si dzieje w Tobie. Jakie energie si pojawiaj, jakie uczucia i jakie myli. Poznaj siebie. Dowiadczaj rzeczywistoci. Sprbuj, cho jeden dzie. Moe si okaza, e przeyjesz najbardziej wartociowy dzie w Twym yciu. Najbardziej dziwny i zaskakujcy. By moe stwierdzisz, e tak mao o sobie wiedziae. By moe zaskoczysz sam siebie. Sprbuj by wiadkiem wszystkich zdarze w rzeczywistoci, nawet tych najmniejszych. By moe odkryjesz cudowno tego istnienia. Na pocztku bdzie do trudno. Umys ma tendencj do wpadania w niewiadomo. Odlatuje w przyszo, gania za przeszoci, wchodzi w iluzje i oceny. Strumienie myli pyn i pyn. Umys zachowuje si jak mapa, skaczca z drzewa na drzewo. Jednak nie zraaj si. Pki co jest to naturalne. Kiedy sobie przypomnisz, e ju nie obserwujesz, e ju nie jeste wiadkiem -wr z powrotem do ciaa, do chwili obecnej. Zapewne zobaczysz, ile razy ego odlatuje. Moe si nawet zdziwisz, jak mona tak y, bdc prawie cay czas nieobecnym. Wtedy by moe zdasz sobie spraw, e wikszo cywilizacji tak wanie yje. Cay czas nieobecna, niewiadoma. Jeli jest wiadomo, wszystko jest pene ycia i wieoci. Kady ruch ma w sobie gracj i pikno. Czowiek wiadomy jest otoczony cisz. Wszystko jest pene przestrzeni. Nie ma chaosu. Kady gest, kade dziaanie jest samo w sobie peni. Przyrzdzajc jedzenie, bd wiadomy kadego ruchu doni. Obserwuj to, co si wydarza. Kiedy mwisz, obserwuj przestrze. Zauwa zachowanie dwiku i ciaa. wiadoma mowa jest wywaona, swobodna i doskonale trafiajca do suchacza. Wszystko jest pene i stabilne. Kiedy pracujesz, niech bdzie to przepenione wiadomym istnieniem. Zauwa cud, w ktrym uczestniczysz. Kady atom ciaa jest zorganizowany, obserwuj to. Obserwuj ruch i dziaanie ciaa. Bd wiadomy tej przestrzeni i wszystkiego co si w niej znajduje. Jeste obserwatorem zdarze. Otwiera si przestrze dowiadczenia. Wokoo jest peno ciszy i spokoju. Wszelkie zdarzenia, ktre si pojawiaj s ruchem materii i innych energii. Nie wpywaj na obserwatora. Wszystko staje si bezpieczne i pikne. Kiedy czowiek jest pogrony w swoich programach, dziaa szybko, chaotycznie. Jest p wiadomy tego co si dzieje. Wszystko jest napite, szybkie, urywane. Mwi zazwyczaj gono i emocjonalnie. Utosamia si z tym i zamyka cakowicie w tym co mwi. Macha rkoma tworzc przestrze chaosu. Tak te mona.

64

*** Bdc w grupach ludzi moje ciao na og milczy. Nie ma nic do powiedzenia. Najczciej ludzie opowiadaj o swoich niesamowitych przeyciach. Przeskakuj z tematu na temat, dyskutuj, emocjonuj si, zwracaj na siebie uwag. Cay czas s mylami gdzie indziej. Najbardziej aktywny w grupie mwi, opowiada, wszyscy suchaj. Lider jest w iluzji i prowadzi tam reszt. Przykadowo moe to by historia swojego jake fascynujcego ycia. Ego lubi by podziwiane. Kady suchacz poda za wyobraeniami lidera i jego histori ycia. Wszyscy suchaj z otwartymi ustami. Totalne utosamienie si z wyobraeniami. Przez cae spotkanie moje ciao nie powiedziao prawie ani sowa. Obserwowao przestrze, w ktrej to wszystko si dzieje. I jak na ironi, zostaem oceniony przez grup jako osoba, ktra ma swj wasny, iluzoryczny wiat. A rozmowa o rzeczach prawdziwych nadal trwaa. *** Gdy ciao przyzwyczai si do stanu wiadomoci, stanie si on normalnym stanem istnienia. Nie bdzie ju chaotycznego dziaania i roztrzsionej rzeczywistoci. Wszystko stanie si jasne i proste. wiadomo bdzie trwaa w stanie teraniejszoci. Bdziesz wiadomym istnieniem Kady skutek i poprzedzajca go przyczyna bdzie uwiadomiona i zrozumiaa. By moe zauwaysz, dlaczego Twoje ycie jest takie, a nie inne. Wtenczas bdziesz w stanie je zmieni. Ludzie s wikszo czasu nieobecni. Robi co, rozmawiaj, miej si ale s nieobecni. Tak naprawd s gdzie indziej. Cay czas pi, nie s wiadomi. Mylami kr wszdzie, tylko nie ma wiadomoci w ciele. Ich wyuczone programy i reakcje przejy kontrol. Egotyczny i chaotyczny umys przej kontrol. Bardzo. rozwinite spoeczestwo.

Przerwanie cigu problemw.


Tylko ego moe stworzy problemy. Robi to odnoszc si do przyszoci, przeszoci i wyobrae. Tylko dziki nim moe tworzy problemy i je potem rozwizywa. Problem nie moe zaistnie w czystym stanie Tu i Teraz. Jeli umys nie ma wyobrae, nie tworzy w rzeczywistoci problemw. Przestrze wszechwiata jest cudownym zbiorem ruchu energii. Sama w sobie jest czysta. Kiedy natomiast umys stworzy iluzje, zacznie ocenia innych ludzi, ocenia sytuacje -stworzy sobie doskona baz do powstawania problemw. Poczym zacznie je wymyla i rozwizywa. Takie

65

wzorce dziaania zostay nabyte w dziecistwie obserwujc dorosy problematyczny wiat. Wyzwoleniem okazuje si jak zawsze wiadomo. Ta stabilna obserwacja, niezalena od niczego. Zwr uwag na chwil obecn. Na to co istnieje. Bd caym sob tu i teraz. Niech wiadomo bdzie zakotwiczona w ciele. Obserwuj, bd delikatnie czujny i wiadomy. Obserwuj bez interpretacji to co widzisz, to co syszysz, to co czujesz. Trwaj w po prostu w tym bogim stanie istnienia. Wewntrzna obserwacja jest bezwysikowa, to dzieje si samo, wystarczy troch praktyki. Kiedy umys przestanie tworzy wyobraenia, wszystkie problemy znikaj. Choby nie wiadomo jak realne i prawdziwe byy wczeniej, w stanie wiadomoci ich po prostu nie ma. Nie ma myli tworzcych problem. Rzeczywisto jest morzem istnienia, zbiorem atomw, energii wszystko jest samo w sobie doskonale czyste. Nie trzeba interpretowa tej rzeczywistoci. Nie trzeba z niej stwarza problemw. Obserwuj, wic wiadomie swoje pole, zarwno wewntrzne jak zewntrzne. Niech ycie nie bdzie przysonite wyobraeniami. Zamiast tego dostrze wiato, ktre wszystko otacza. Ono nie tworzy problemw. Jeste wiatem. Kiedy przyjdzie Ci zrobi co natury logicznej, zacznij wiadomie uywa umysu. Tak jak narzdzia. Podczas mylenia nadal obserwuj, bd w rodku. Bd w sobie, nie odlatuj w wyobraenia. Gdy przestaniesz wykonywa czynno, od umys. Powr do stanu ciszy i wiadomego istnienia. Dziki takiemu dziaaniu nie tworzy si problemu. Po prostu jest pewne dziaanie, ktre czyni ciao. Rozwizuje zadanie logiczne. Jest to po prostu dziaanie. Ego moe z dziaania stworzy problem, jeli postawi sobie cel i uwarunkuje si od niego. Jeli nie rozwi tego zadania, bdzie le. Powstaje cel i problem do rozwizania. Ocena rzeczywistoci spowodowaa problem. Tak naprawd nie ma problemu. Jest czyste dziaanie ciaa przynoszce pewien skutek. Dla rzeczywistoci nie jest wane jaki skutek przyniesie dziaanie. Wane jest dziaanie, chwila teraniejsza, jako dziaania. Kiedy przyjdzie ochota analizy przyszoci, tak aby mc y w zgodzie ze spoeczestwem, zacznij analizowa przyszo. Bd tylko tego wiadom. Niech przyszo nie pochonie Ci bez reszty, poniewa oddalisz si zbytnio od ciaa i znw wpadniesz w niewiadomo. Myl o przyszoci, bdc w teraniejszoci. Wtedy umys nie bdzie tworzy problemw w przyszoci, nie bdzie si jej obawia. Wszystko stanie si swobodne, nie bdzie lku, bo i nie bdzie przyszoci. Bdzie tylko spekulacja o niej. Bdziesz wiadomy jej nierealnoci. Bdc tu i teraz nie dopuszczasz do siebie lku. Kiedy skoczysz analizowa przyszo, proces mylenia sam ustanie, a Ty nadal bdziesz wiadomy tu i teraz. Odoysz narzdzie, ktrym jest umys. Tylko tyle. Kiedy zauwaysz, e umys znw wyprowadzi Ci poza ciao do wyobrae, sta si wiadomy ciaa. Zauwa, e to co przepywa w ciele, to tylko pewne procesy mylowe. Same w sobie nie s odrbn rzeczywistoci. Dopiero kiedy si z nimi

66

utosami, przybieraj form realnej dla ciaa rzeczywistoci. Wr wic do ciaa i do czystej teraniejszoci. Sprbuj odczu t wolno przestrzeni. Czystej przestrzeni bez interpretacji. W takich warunkach ego nie przetrwa. Tam gdzie nie ma problemw, ego nie moe istnie. Tam gdzie nie ma przyszoci i przeszoci, ego nie ma miejsca na zaistnienie. Dlatego im wicej wiadomoci, tym ego staje si coraz mniej stabilne. Zaczyna si chwia. Zaczyna si proces jego rozpadu. Zaczyna si proces uwolnienia.

Zatrzymanie umysu.
Ego potrafi te znikn, kiedy umys stanie jak wryty. Pewne sytuacje potrafi spowodowa pewien szok dla umysu. Nie jest to bolesny szok, jest to szok uwiadomienia -pewnego rodzaju olnienie. Moe si to zdarzy spontanicznie. Tak osobliwe zdarzenie, e umys po prostu si wycza. Nie jest w stanie sobie z tym poradzi. Wtedy czowiek osiga samadhi - wgld. Mistrzowie zen czsto s absurdalni w swoim dziaaniu. Na caym wiecie synne s koany zen, ktrych nijak nie mona rozwiza logicznie. Dlatego ludzie zachodu, ludzie racjonalni, ktrzy posuguj si tylko logik uznaj tych mistrzw za niezrwnowaonych psychicznie. Z kolei mistrzowie zen widz pomieszanie w caym zachodnim umyle. Koan jest paradoksem, umys nie potrafi go rozwiza. Pytanie mistrza: Jak zapa pustk? nie ma racjonalnej odpowiedzi. Ego nie potrafi sobie z tym poradzi. Takie absurdalne pytania maj na celu wyzwolenie umysu ponad ego, ponad wyobraenia. Odpowied ucznia na koan nie jest wana, jest to ostatnia rzecz, ktr ucze mgby zrobi. Kada odpowied jest bdna. Poniewa zaoenie koanu jest inne. Ma on za zadanie wyprowadzi umys ponad sowa, ponad logik, ponad ego doprowadzi go do czystego dowiadczenia, do czystego wgldu. Przy gbokiej medytacji nad koanem, umys wycisza si prawie cakowicie. wiadomo przechodzi w sfery intuicyjnego wgldu. Przekracza logiczne mylenie. Myli przestaj pyn, pozostaje czysta wiadomo. Moe to by pewien skok. Umys si zatrzymuje, zostaje tylko wiadomo. Raptowna mier ego jest moliwa. Jednak tylko wtedy, gdy czowiek jest gotowy na wszystko i gboko zdeterminowany. Podobnie jak Budda, ktry usiad pod drzewem i nie da sobie innej moliwoci jak tylko uzyskanie wgldu w natur cierpienia. Po wielu latach bdzenia i poszukiwa, nadal nie rozumia natury cierpienia tego wiata. W pewnym momencie by tak zdeterminowany, e usiad pod drzewem bodhi i wiedzia, e nie wstanie, pki nie osignie wgldu. Mg nawet zgin, ale chcia zna odpowied. By gotowy na wszystko. By totalnie otwarty na wszystko. To bardzo pikny stan. Nastpia cakowita otwarto caej rzeczywistoci, caego wiatopogldu. Odpowied bya dla niego cenniejsza ni ycie -ego. Nie jest wane, jakie zdarzenie

67

spowodowao jego owiecenie, wane, e by na nie gotowy. Mogo by to ujrzenie muzyka grajcego na instrumencie, mgby to by te koan. To nie jest wane, wana bya jego otwarto i wraliwo. To pozwolio mu przekroczy siebie, przekroczy wszystko. Tym sposobem wszed do punktu cakowitej wolnoci. Sta si owiecony. Ta droga jest dobra dla ludzi, ktrzy rozwijaj si poprzez umys. Tacy ludzie kad gwny nacisk na logik. Kiedy nastpi wyjcie ponad logik, wiatopogld si zmienia. W miar rozwoju wiadomoci otwiera si rwnie serce. Czowiek uwiadamia sobie, e ju jest peni.

Cakowite oddanie.
Ego topnieje na drodze cakowitego oddania, cakowitego zaufania boskoci. Jest to droga serca. Jednak nie moe to by adne wyobraenie boga, poniewa wyobraenia s bdne. Bosko jest ponad wyobraeniami. To oddanie jest innym sposobem ni cieka Buddy. Droga Buddy to poznanie i intelekt, dlatego nie ma w niej Boga. Nie ma zaufania, bo nie ma komu zaufa. Jest za to czysta wiadomo prawdziwej natury wszechrzeczy. Droga serca wymaga zaufania. Powinno by ono tak gbokie, eby nie pozostawia cienia wtpliwoci. Jest to zaufanie totalne, ktre pozwala porzuci cae ego. Jest to wielki akt porzucenia kontroli nad wiatem. Przestajc kontrolowa, ego nie moe istnie. Poniewa ego musi co kontrolowa. Stara si wszystko robi po swojemu. A tu nagle tak wielkie porzucenie kontroli i zaufanie. Ego takiego momentu nie przetrwa. Nastanie wolno. Nie kontrolujc wiata wszystko dzieje si samo, zgodnie z natur. Nie ma powodu do obaw, wszechwiat nikogo nie skrzywdzi, pki sami tego nie zechcemy. Poddajc si naturalnemu biegowi wszechwiata czowiek nie chce si skrzywdzi. Taki czowiek cakowicie ufa boskoci. Jest przekonany i pewny, e bosko jest doskonaa. Rzuca si wic cakowicie w ocean ycia. Otwiera si totalnie na wiat i na wszelkie zdarzenia. Nie kontroluje. Tu przychodzi odpoczynek i wolno -nic nie trzeba robi, bosko mnie prowadzi. To droga wielbicieli Boga. Bhakti joginw, ktrzy poprzez oddanie i wielbienie uzyskuj zjednoczenie z natur wszechrzeczy, zjednoczenie z Bogiem. Nie ma nic pikniejszego od cakowitego oddania si wszechobecnej mioci. Wymaga to nieskoczonego zaufania i wielkiej akceptacji tego, co jest. Ego nie potrafi ufa, dlatego nie przetrwa. Gdy ego zniknie, powstanie luka, ktra natychmiast wypeni si mioci i radoci. Ta droga wymaga jednak umiejtnoci ycia tu i teraz. Niemoliwe jest cakowite oddanie, jeli w umyle tkwi stare wzorce i wyobraenia. Jakikolwiek opr

68

czy zwtpienie trzymaj czowieka w okowach ego. Cigle istniej wyobraenia i warunki. Oddanie boskoci powinno by cakowite. Bez wyobrae, bez tego, co nie istnieje. Nie ma wyobrae o przyszoci, przeszoci, nie ma ocen rzeczywistoci. Wszystko jest boskoci, jeste zatopiony w mioci. Dlatego wiadome ycie tu i teraz jest kluczem do zjednoczenia i cakowitej ufnoci. Warto by przekonanym, e wszechwiat daje nam wszystko, czego potrzebujemy -tu i teraz. W drodze serca take wymagana jest wiadomo. Jednak nie wymagane jest zrozumienie. Tu energia nie pynie przez umys tylko przez serce. Tu wana jest ufno, zrozumienie sercem. Jest to podobne do cielesnego wypowiedzenia tak dla rzeczywistoci. Przychodzi akceptacja i zrozumienie przez serce. W miar oddania si Bogu, wiadomo umysu przyjdzie sama. Czowiek stanie si peni. Droga oddania jest dobra dla ludzi, ktrym atwiej jest rozwija si poprzez serce. Jest ona dobra dla tych, ktrych energia pynie poprzez serce. Tu wiksz cz zajmuje uczucie. Jest doskonaa dla wikszoci kobiet, ktre s z reguy delikatniejsze i bardziej uczuciowe. Serce duchowe to mio i ufno. Jest to wspaniaa droga, pena radoci i boskiego pikna.

Bez rl
W tej cywilizacji jest peno wzorcw do naladowania. W procesie wychowawczym ciao zostao nauczone jak reagowa w rnych sytuacjach. Dziki temu ciao reaguje odpowiednio na rne wibracje wystpujce w tej rzeczywistoci. Do kadej sytuacji ma wyuczony program. Czowiek yje w niewiadomoci, przechodzc od sytuacji do sytuacji i odgrywajc swoje wyuczone role. Przy rodzicach jest taki, przy nauczycielach inny, a przy partnerach i dzieciach jeszcze inny. Czowiek ma tyle tosamoci ile jest sytuacji. Jeli sytuacja jest zupenie nowa umys kojarzy j z najbardziej znan wibracj. Przywouje w pamici najbardziej podobne zdarzenie, poczym prbuje udawa znane wzorce. Cae ycie jest zbiorem rl, z ktrymi si czowiek utosamia. Nawet osoby rzekomo luzackie i prawdziwe mog popada w role. Warto zauway czy czasem to luzactwo nie jest kolejnym podwiadomym programem, ktry jest wyuczony. Kada rola przynosi napicie. Powstaje rozbieno, poniewa czowiek chce sta si tym kim nie jest. Prbuje gra kogo innego. We wszechwiecie nie ma rl do grania. Jest tylko samo istnienie, ktre jest czyste. Nikt nie werbalizuje wszechwiata prcz czowieka. Dlatego tylko czowiek moe przyjmowa role, moe si nazywa i okrela. Jednak kade okrelenie, kade wyobraenie oddala czowieka od jego prawdziwej istoty. Oddala go od prawdziwego istnienia, dlatego powstaje cierpienie.

69

Wystarczy wznie si ponad ego i znikaj napicia, znikaj podziay. Nie ma ju rl, ktre mona by odgrywa. Wszystko jest tak jak powinno by. Czowiek nagle sobie uwiadamia, e jest w domu. Nie musi udawa, nie musi si stara. Jest dokadnie w miejscu, w ktrym chcia zawsze by. Nie ma nic wicej. W takim momencie ycie staje si czym fascynujcym. Czym przepenionym magi i cudownoci istnienia. Staje si inne jakociowo. Wtedy nie jest wane, co robisz, ale jak to odbierasz, jak to robisz. Zmienia si jako ycia. Nie musisz zmienia swego dotychczasowego zajcia nic nie musisz. Jednak zmieni si gboko Twj wewntrzny odbir tej rzeczywistoci. Stanie si ona po prostu cudowna. Cae ycie stanie si medytacj. yjc bez rl opada wszelkie napicie psychiczne. Ju nie trzeba by kim wielkim, nie trzeba walczy o uznanie, czy powaanie. Jest si cakowicie woln istot yciem wszechwiata. Kiedy nie ma ego, nie ma te tego, kto by czyni. Dlatego mistrzowie zen twierdz, e przez wolnego czowieka wszystko dzieje si samo. Nie ma kto dziaa, poniewa nie ma ego. Rzeczy dziej si same. Czasem jest to dziaanie w niedziaaniu. Czowiek jest zanurzony w nurcie biegu wszechwiata. Wypeniony bogoci istnienia. Bez pchania, bez spierania, wszystko dzieje si naturalnie. Wszystko zgodnie z natur, zgodnie z Tao.

Jest pewna przypowie z okresu pocztkw Buddyzmu. Bodhidharma wyruszy z naukami Buddy do Chin. Kiedy jego nauki o pustce zaczy zyskiwa popularno, sam cesarz Chin - Wu z dynastii Liang, zaprosi go na rozmow. Bodhidharma przyj zaproszenie i gdy stan przed nim w paacu, cesarz spyta: - Jaka jest podstawowa zasada w nauce, ktrej nauczasz? - Bezmierna pustka - odpowiedzia Bodhidharma. Cesarz nie ukrywa zdziwienia. Chcc wskaza absurdalno tej nauki, spyta: - Skoro twierdzisz, e wszystko jest bezmiern pustk. Powiedz prosz, kto w takimrazie stoi przede mn? Bodhidharma bez zawahania odpowiedzia: - Nie wiem.

70

ycie na wolnoci
W miar jak umys staje si czysty, jako ycia si poprawia. wiat staje si coraz wspanialszy. Ludzie staj si yczliwsi, wszystko zaczyna si ukada. Zmieniajc swj stosunek do wiata, zmienia si ca rzeczywisto wok siebie. Przekraczajc swoje ego, zmienia si cae ycie. Wystarczy tylko zmieni swj punkt postrzegania, przenie si na inn paszczyzn egzystencji. Caa przestrze wokoo staje si cicha. W tle egzystencji panuje cisza. Wszystko co si pojawia jest obserwowane jako przejaw istnienia. Przychodzi zupenie inna jako ycia. Nie ma tu ju szalestwa, czy zagubienia. Wszystko iluminuje. Kiedy czowiek staje si coraz bardziej wiadomy, ego si rozpada. Z zewntrz moe si wydawa, e staje si coraz bardziej obojtny wobec innych. Jednak to nieprawda. Po prostu staje si bardziej szczery, yczliwszy i wspczujcy. Staje si niezaleny, nie utosamia si ze swoim ego. Nic nie moe go wyprowadzi z rwnowagi, poniewa jest bezpieczny w swoim wasnym istnieniu. Jest gboko osadzony w teraniejszoci, w tej rzeczywistoci. Jest wiadomy. W miar zaniku ego, czowiek nie potrafi czyni za sobie i innym. Nie ma zudnych wyobrae, nie ma osobistych i egoistycznych intencji. Jego dziaania nie s niczym uwarunkowane, s cudownie spontaniczne i czyste. Kady ruch jest do koca naturalny. Przykadowo jeli kto chce si skrzywdzi, czowiek wolny mu nie pomoe, chocia nigdy nie wiadomo. Moe wanie ta pomoc w skrzywdzeniu okae si zbawienna. Istota ludzka bez ego dziaa bez poczucia winy, dlatego cokolwiek zrobi, zrobi dobrze i w zgodzie z natur. Kiedy nie ma ego czowiek staje si wolny. Zupenie nieuwarunkowany. Nie musi ju kontrolowa, czuje si cakowicie bezpieczny. Wie, ze wszystko i tak jest doskonae w swoim procesie. Nic nie trzeba ju robi, poniewa cokolwiek si nie zrobi i tak bdzie czci procesu ycia. Gdziekolwiek pj, cokolwiek powiedzie -nie ma to zbytniej rnicy, poniewa i tak wszystko jest w polu boskoci. Wszystko jest doskonae, wraz z tym ciaem i tym umysem. Czowiek taki nie potrzebuje rywalizowa. Nie potrzebuje walczy, dosownie nie widzi w tym potrzeby. Poniewa w gbi w ogle nie czuje adnej potrzeby. Dotar ju do celu. Wrci do upragnionego domu istnienia. Jest jednoci z caym istnieniem. Tym samym przekroczy najwiksz iluzj mayi -iluzj oddzielenia. Wtedy wyranie wida, e zawsze by czci wszystkiego. Nigdy nie byo inaczej. Zawsze by owiecony, jedyn rnic jest to, e wczeniej tego nie dostrzega.

71

5. Sztuczna tosamo
Kim Jestem? - Pocztek ycia. Skoro nie ma ego, a caa tosamo jest sztucznym wytworem umysu, naturalnym pytaniem stawianym przez umys jest pytanie -> Kim wtedy jestem? Jest to pytanie stawiane z poziomu ego. Aby poczu kim si jest, warto wyj ponad ego. Jest pewna pikna medytacja z zapytaniem kim jestem. Jest ona opisana w rozdziale o boskoci. Medytacja na temat "kim jestem" jest doskona drog do prawdziwego zrozumienia siebie. Jednak aby ustali, kim na prawd jestem potrzeba wgldu ponad umys i ego. Warto zauway, e wszystkie okrelenia "kim jestem" s okreleniami z poziomu umysu, s wyobraeniami. Nawet, jeli te wyobraenia bd naprowadzay na "Prawd", to sam prawd nie bd. Mog by tylko namiastk rzeczywistoci, drogowskazem do zrozumienia siebie. Wszystkie okrelenia "kim jestem" s podawane przez umys i s nieprawdziwe. S tylko mylami i wyobraeniami. Cokolwiek mog powiedzie, bdzie tylko wskazwk i moe pomc poczu, kim faktycznie jeste. Jeli to poczujesz, stanie si Prawd dla Ciebie. Na tym etapie, (kiedy to czytasz), wiadomo w Twoim ciele posuguje si umysem. Trwa i dziaa cay czas na poziomie umysu, myli, ocen, sw, wyobrae. Dlatego mona powiedzie, e jest zagubiona w okreleniach i wyobraeniach. Zamyka siebie w pojciach i interpretacjach. Wszystkie sowa i wyobraenia s tworami na poziomie mentalnym i kiedy wiadomo jest na nich zogniskowana, przysaniaj one czyste istnienie. wiadomo jest na poziomie ego i jest przez ego ograniczana. wiadomo znia si na poziom wyobrae i przez ich pryzmat prbuje poj wiat. Tak na prawd nie jest wiadoma rzeczywistoci, tylko myli o rzeczywistoci. Z tej perspektywy trudno jest czysto dowiadczy istnienia. Dlatego czytajc ten tekst nie przyjmuj nowych wyobrae, tylko sprawd, czy to, co mwi jest w polu twego odczuwania. Jeli czujesz, to tylko wtedy jest to dla Ciebie prawd. Wyobraenia, ktre s zawarte w tekcie mog pomc w wyjciu ponad ego. S one drogowskazami, ktre

72

kieruj wiadomo ponad ego. Warto si nimi inspirowa, jednak nie przyjmowa jako prawd ostateczn, pki sam tego nie poczujesz. Ten tekst moe pomc Ci ulokowa si w tej rzeczywistoci. Poczu, czym jeste z punktu widzenia rzeczywistoci. Bez zbdnych interpretacji cywilizacyjnych wymysw ego. Wyobra sobie czyst wiadomo (lub czyste wiato). Istnieje, trwa, wieci samo z siebie. Nie ma poza nim nic. Jest samo wiato, wiadomo. W pewnym momencie postanowia dowiadczy wszystkiego, co jest w stanie stworzy. Dowiadczy caego, wydaje si nieskoczonego, wachlarza wibracji. wiadomo wyrazia wol zbadania swoich moliwoci. Tym samym zacza zwalnia swoje wibracje, zaczo si pojawia opnienie, ktre stworzyo przestrze do dowiadczania. Stworzenie wiata. Rozprzestrzenia si wic na wszystkie strony tworzc w czasoprzestrzeni opnienie, tym samym tworzc wachlarz wibracji. Od najwyszych, do najniszych (najszybciej si oddalajcych). Opnienie jest zanieniem wibracji i ma zwizek z zainicjowanym pocztkowo ruchem. Tym sposobem zostay stworzone wszelkie wibracje wszechwiata. Od bardzo subtelnych i wysoko wibracyjnych planw po materi. wiat fizyczny (materia) ma najnisz wibracj, dlatego jest to jakby zaniona wibracja pierwotnej wiadomoci. Wszystko wyonio si z pierwotnej przyczyny, ktra jest inicjatorem procesu dowiadczania. Wszystko, co dzieje si w tym wszechwiecie jest stworzone za wyrazem woli pierwotnej wiadomoci -niektrzy zw to Bg. Jest to wiadomo, ktra zacza dowiadcza siebie na wszystkie moliwe sposoby. Kiedy wiadomo dowiadczya materii, zacza si dalej rozwija. Nieustanny ruch zainicjowany przez pierwotn wol dziaa w kierunku rozwoju.. Materia zmieniaa swoje wibracje, tworzc coraz bardziej zoone rzeczy. Nieustanny taniec ycia i najprzerniejszych wibracji energii. Kiedy wibracje materii i subtelniejszej energii zaczy si nawzajem przenika, zaczo si tworzy ycie. Ruch w materii zacz by organizowany przez wysz energi. Wyglda to tak, jakby wibracje subtelniejszej energii wspgray i wpyway na wibracje nisze. Energia ycia zacza wpywa na materi. Wszelkie ruchy energii ycia wpyway bezporednio na zachowanie atomw fizycznych. Organizoway je w formy i ksztaty. Tym samym materia zacza y. Powstay pierwsze organizmy, ktre byy nieustannie wprawiane w ruch ycia, dziki cyklicznoci wibracji. Wszystko zaczo si rozwija i ttni yciem. Powstao zrnicowanie samego ycia -za spraw rnych kombinacji materii i organizujcej energii. Rnorodne kombinacje splotw energetycznych stworzyy rnorodne formy ycia. Energia cigle jest w ruchu, dlatego nastpuje nieustanna zmiana wibracji, zmienia si forma ycia. Cay wszechwiat ewoluuje. Wszystko jest nadal splotem wibracji. W dalszej czci procesu, wiadomo zacza dowiadcza jeszcze szerszego swojego pola przechodzc na wiat astralny (uczu). Tu energie jeszcze subtelniejsze (o

73

mniejszym opnieniu) zaczy si splata z powstaymi ju formami ycia. Powstay bardzo zaawansowane istoty, ktre nie tylko trway w materii i yy, ale zaczy rwnie odczuwa. Pojawi si w ich polu ruch energii o wysokich wibracjach -pojawiy si uczucia. Jest to widoczne u zwierzt, ktre nie tylko s materialne, yj ale i odczuwaj. W ich polu jest wiele wibracji. Cay proces mona nazwa ewolucj, jednak widz to jako proces "poznawania siebie" przez pierwotn wiadomo. Mona to nazwa procesem mioci. Wszystko co istnieje, jest zanurzone w tej pierwotnej wietlistoci, poniewa istnieje -jest utrzymywane przy yciu, w nieustannym inteligentnym ruchu. Jest to proces wprawiajcy w podziw. Proces peen pikna i doskonaoci. W pewnym momencie wiadomo dosza do poznawania tzw. pola mentalnego. W istotach pojawiy si jeszcze wysze wibracje, ktre zczyy si w polu ciaa. Czowiek jest wanie istot, ktra jest na etapie dowiadczania wiata mentalnego (oraz wszystkich pozostaych). Jest doskonaym splotem caego wachlarza wibracji wszechwiata. Od materii, poprzez energi organizujc ycie, uczucia i pole mentalne, czyli cae mylenie. Warto zauway, e wysze wibracje zawsze organizuj nisze przejawy energii. Tak wysoko wibracyjne myli wpywaj na uczucia, te z kolei na energi ycia. Energia ycia bezporednio organizuje ciao materialne. Dziki temu, wyraajc wol moemy porusza ciaem. Jest to organizacja atomw materii poprzez myl. Dowiadczenie pole mentalnego jest samo w sobie bardzo ciekawe. Jakby pierwotna wiadomo badaa wszystkie moliwoci planu mentalnego, od totalnego zamroczenia, do samowiadomoci - to j zblia do poznania samej siebie. Kady czowiek jest indywidualn czstk wiadomoci, ktra poznaje na rne sposoby wszechwiat. Tu wida jak doskonale trwa proces samopoznania, ktry zosta zainicjowany miliardy lat temu. wiat mentalny umoliwia tworzenie poj i podziaw, a take wiadome organizowanie niszych wiatw. Dlatego wolnym wyborem staje si wytworzenie w sobie blu lub przyjemnoci. Tworzc na planie mentalnym myl, moemy wiadomie zmieni nisze plany, takie jak uczucia, przepyw energii czy materi. Tu wyranie wida, e kady ma wpyw cakowity na swoje przejawianie si. Kady dowiadcza tego, czego chce. Kady jest czci wiadomoci globalnej, ktra dowiadcza ycia w najrniejszych aspektach. Tak wic szeroko pojte cierpienie jest czci tego procesu. Wytworzone po to, by "zbada" ca totalno stworzenia i by jej wiadomym. wiadomo bada, co da si w polu mentalnym zdziaa, by by wiadom swojego stworzenia i moliwoci. Jest to proces naturalny i rozwijajcy si ku totalnej wiadomoci. Wszechwiat nie nazywa cierpienia czym zym. Jest to po prostu pewien ruch energii. Sam w sobie czysty, jednak umys interpretuje go jako cierpienie. Mona powiedzie, e bl jest mechanizmem, ktry nie pozwala dowiadcza tego samego i trzyma ca ewolucj w fazie trwania. Bez blu wszelkie ycie szybko by wygino, na skutek samych ruchw

74

materii. Dziki uczuciom, ycie moe przetrwa tworzc pewien ruch zwany blem. On to nie pozwala zwierztom wbiega w ogie, skaka ze ska itp.. W dalszej czci mechanizm ochrony ycia staje si instynktem. Wszechwiat cay czas "bada i szuka" najlepszej drogi. Poznaje siebie przez istnienie. Rozwija si, trwajc cay czas w teraniejszoci tak, aby osign wiadomo samego siebie. Wydaje si, e jest to ju bliskie, poniewa ludzie budz si ze snu o materii. Zaczynaj dostrzega wszechwiat jako jedno. Wychodz wiadomoci ponad ograniczenia ego. Widz, e s przejawem wszechwiata i pierwotnej wiadomoci, ktra dowiadcza samej siebie. To rwnie jest naturalny proces. Ego jest pewnym fenomenem powstaym na planie wysoko wibracyjnej energii. wiadomo bdc na planie mentalnym (a wic jeszcze w drodze rozwoju) jest ograniczana przez ten plan w pewien specyficzny sposb. Po prostu zaczyna utosamia si z mylami bdcymi na tym planie. Oczywicie na wczeniejszych stopniach ewolucji robia to samo i utosamiaa si z danym planem wibracyjnym. Tak jak zwierzta ograniczaj si do uczu, a roliny do energii ycia. Jednak nie byo to tak "bolesne", poniewa nie byo rozumiane. Przykadowo wiadomo ograniczona do planu astralnego (u zwierzt), bya ograniczona do uczu i emocji, jednak nie tworzya z tego mentalnego cierpienia i poczucia, e jest to w jaki sposb ze. Zwierzta czujc bl (czyli ruch energii ycia) dziaay odpowiednio, by ten ruch zmieni. Nie tworzyy z tego problemu. Czowiek natomiast moe trwa w cierpieniu przez cay czas. Ma wolny wybr, ktry raz jest bogosawiestwem, a raz przeklestwem. Ty wybierasz jak organizujesz swoje istnienie.

Sen oddzielenia.
"Problem" pojawi si na planie mentalnym, kiedy powstaa moliwo oceny. Wtedy to natychmiast powstaa ocena oddzielenia "mojego" ciaa od materii wszechwiata. Tak, jakby spojrze na wod w wiaderku i wydzieli z niej kilka atomw nadajc im sztuczn tosamo. Tak samo zrobi umys wydzielajc atomy ciaa z rzeczywistoci wszechwiata. Ta iluzja oddzielenia jest przyczyn wszystkich problemw. Zaczo si tworzy cierpienie astralne, ktre do tej pory oplata ludzkie pole. Zaczy te powstawa pytania typu kim jestem. Poniewa mentalnie umys prbuje zrozumie, uj to w sowa, okreli. Najpierw wymyli, e jest oddzielony, teraz ma problem, bo nie wie kim jest. Narzuci sobie tyle tosamoci, e sam nie wie, co jest prawdziwe. Czy jestem prawnikiem, czowiekiem, ciaem, a moe dusz? Wszelkie te okrelenia s prb identyfikacji czowieka na polu mentalnym. Jednak jest to niemoliwe. Istnienie jest nie do okrelenia. Mona prbowa wskazywa drog sowami, jednak cel mona osign tylko przez dowiadczenie. Kiedy wyobraenia i sowa

75

sprawi, ze poczujesz kim jeste, wtenczas stanie si to dla Ciebie prawd. Jeli przejrzysz ponad wszelkie mentalne ograniczenia, zauwaysz, e po prostu jeste. Istniejesz, jeste czci czystego procesu dowiadczania. Jeli to sobie uwiadomisz, nie bdzie Ci przeszkadzao kim zostaniesz nazwany. Mona by dosownie nikim. Z punktu widzenia boskoci nie ma to znaczenia. W tej chwili ludzko budzi si ze snu o oddzieleniu. Czowiek zaczyna pojmowa, e jest czci wszechwiata. Zaczyna czu, e jest czci procesu mioci. W takim pojciu, tosamo jako "Ja" nie istnieje. Jest to tylko sztuczna forma wytworzona na podstawie myli i wyobrae. Ma to mao wsplnego z tym, co jest. Jeli patrzy si z perspektywy ciaa, istnieje dualizm: Ja i wszystko inne. Wszdzie peno oddzielonych istnie. Wokoo obcy wiat. Czasem znajduje si swoje miejsce we wszechwiecie, czasem nie. Zaley to od oceny, jak poda umys, czyli od niewiadomych programw. Wykreowane "Ja" cigle walczy prbujc znale swoje miejsce w tym wiecie. Wikszo ludzi yje, bo y musi lub yje dla naogowych i niewiadomych przyjemnoci. Wszystko obraca si w wiecie dualizmu ego - jestem Ja i wszystko inne. Czasem to inne przeszkadza, czasem daje przyjemno. Ego cigle tworzy cierpienie, cho samo jest jego przyczyn. Jest to pierwotna przyczyna tworzenia cierpienia - ego, ktre myli, e jest oddzielone od istnienia. wiadomo jest przysonita przez ego. Dziaa na poziomie ego, utosamia si z ego. Gdyby wiadomo bya wiadoma iluzorycznego tworu, jakim jest ego, uwolniaby si od niego. wiadomo bowiem nie potrzebuje bra punktu widzenia ego i przysania si filtrami mentalnymi. Niestety dopki si z nim utosamia, ogranicza si przez ego. Nieograniczona wiadomo przyjmuje ograniczony punkt widzenia. Samo ego nie ma wiadomoci, poniewa jest to zbir wyobrae, programw i wyuczonych dziaa. Moe natomiast ogranicza wiadomo, ktra si z tym wszystkim utosamia. Prawdziwe Ja nie jest wyobraeniami o sobie. Nie jest tosamoci, ktra jest wymylona przez umys. Prawdziwe Ja jest ponad umysem. Ty jeste wiadomoci (jani). Umys przeszkadza to dostrzec, poniewa ma wiele wyuczonych pogldw i jest zagubiony w iluzji ycia. Kady indywidualnie ni swj wasny sen oddzielenia. Kiedy spoglda si z perspektywy wiadomoci ponad iluzjami ego, nie ma indywidualnego Ja. S ciaa (roliny, zwierzta, ludzie), ktre s wytworem czystej wiadomoci i przez ni wprawione w ruch. Jest ruch energii, atomw, materii. Wszystko zatopione w jednym procesie wiadomoci. Nie ma faszywej tosamoci ego. Tak jak drzewa nie maj tosamoci, s cakowit czci procesu mioci, tak i czowiek sam w sobie tosamoci nie ma. Nadaje j umys, co jest wymysem i iluzj. Istoty ludzkie s czci procesu. Wszyscy maj doskonae miejsce we wszechwiecie, wszyscy istniej i s w polu pierwotnej wiadomoci , cho niekoniecznie to czuj, poniewa iluzja ego jest silna.

76

Wszystko, co istnieje, jest polem wiadomoci (Boga, Jani). Nic nie istnieje odrbnie od Tego. Jeste wiadomoci. Wszystko, co postrzegasz, caa totalno wszechwiata jest t pierwotn boskoci. Wszystko, czego dowiadczasz jest w polu rzeczywistoci (w polu wiata) i samo w sobie nie jest ze ani dobre. Wszystko istnieje i nieustannie wibruje radoci (ananda) i yciem. Gdy ludzko zrozumie pikno i totalno procesu istnienia, jako ycia zmieni si diametralnie. Nie bdzie ju oddzielonej jednostki dziaajcej w wiecie z przymusu i zaspokajajcej swoje potrzeby. Z chwil wyjcia na wolno cay wszechwiat bdzie y. Twoje ciao jako cz totalnoci, ktra jest totalnoci. Jake mona szuka Boga, skoro caa totalno, ktra nas otacza jest Nim? Ty jeste Tym. Jedyn kwesti pozostaje -jak to poczu? Jak poczu ycie i cay proces tak, aby sta si dla Ciebie Prawd? Przede wszystkim porzuci wszelkie iluzje i dostrzec jedno. Przenie swj punkt postrzegania ponad jednostk ego. Poczym zauway swoje ciao. Poczu energi wszechwiata w sobie. Jest to wewntrzne pole energii ycia, ktre nieustannie wibruje radoci istnienia. Waciwie ju to czujesz, tylko nie wiesz, na co zwrci uwag. Na pewno czue jak bye dzieckiem, jednak pniej umys stumi to uczucie. Przyzwyczai si do niego i skierowa uwag na rzeczy zewntrzne. Jeli skupisz uwag na ciele, poczujesz wewntrzne ycie, ktre samo trwa. Kady atom jest utrzymywany, kady proces w ciele dziaa sam. Wszystko jest wprawiane w ruch przez pewn wiadomo, Wysz inteligencj. Wejd gboko w ciao, okryj to odczucie. To droga do Istnienia. Prawdziwego Ja. Pozostaje tam sama wiadomo, ktra jest jedna. Nie ma twojej i mojej wiadomoci. wiadomo jest jedna. Jestemy czci tego samego procesu. Prawdziwe Ja, nie ma tosamoci i jest poza mylami. Mona powiedzie, e jest w sferze czystego dowiadczenia. Jest czystym wiatem dowiadczenia. Niezmiennym i trwaym. Jest wiadomoci.

77

Jedno. Wszystko, co istnieje, jest przejawem wszechwiata. Poczucie indywidualnoci jest iluzj i wynika z bdnej oceny rzeczywistoci przez umys. Jakakolwiek myl o Ja jest zudzeniem. Jakakolwiek myl o ciele, o umyle, o rzeczywistoci jest zudzeniem i nie jest rzeczywistoci, ktr okrela. Kiedy wiadomo przyjmuje wymylon tosamo, powstaje indywidualno i rozdzielenie. Bg okrelony przez myli te jest zudzeniem. Dlatego kada relacja midzy Tob, a Bogiem bdzie nieprawdziwa. Taka relacja nie istnieje. Ty z ca swoj totalnoci, jeste istnieniem. Nie istnieje nic oddzielonego od Ciebie. Caa bosko wszechwiata przejawia si przez Ciebie. Bg jest tak blisko. Wszystko, co si dzieje, jest istnieniem. Spjrz na swoje donie, spjrz na swoje aktualne otoczenie. Rozejrzyj si po tej przestrzeni. To jest boski przejaw istnienia. Zosta stworzony i istnieje. To jest przejaw mioci. Materia jest utrzymywana w stanie istnienia, to ciao jest utrzymywane w stanie ycia. Wszelka forma istnieje. Jeste czci tego wszechwiata. Jeste tego wiadomy. Fenomenem jest to, e wiadomo poznaje (odczuwa) sam siebie. Ten proces odbywa si wanie przez Ciebie. Ty dowiadczasz wszechwiata, bdc wszechwiatem. To caa tajemnica. Jeste boskoci i poznajesz samego siebie. Z poziomu czystej wiadomoci nie ma rnicy, kto odczuwa. Zawsze jest co odczuwane, dziki temu wiadomo dowiadcza samej siebie. Nawet, jeli umys nie widzi w dowiadczeniach nic wartociowego, to jednak wszystkie one wpywaj na caoksztat istnienia. Kady ruch we wszechwiecie ma swoje miejsce. Kady jest tak samo wany. Kady ruch jest przez wszechwiat obserwowany. Nie jest wane, w jakiej formie. Tylko umys wydziela siebie od boskoci tworzc sztuczn tosamo. Widzi rnice materii i ocenia. Tak powstaje podzia na Ty i Ja. Umys widzi rnic na niszych poziomach istnienia (rozdzielenie fizyczne, astralne, mentalne). Jednak wiadomo jest ta sama. Obserwuje rzeczywisto z rnych miejsc. Jestemy czci tego samego procesu, ktry nie ma wzgldu na osoby (na iluzoryczne tosamoci). Nie jestemy w tym samym ciele, jednak moja wiadomo ma tak sam natur, jak Twoja, tylko dowiadcza czego innego. Widzi wiat z innego punktu. Ta "pojedyncza" wiadomo jest tak naprawd wiadomoci wszechwiata. Wydaje si pojedyncza, poniewa dziaa na poziomie ego, ktre oddziela ciao od caego istnienia. Wprowadza iluzj oddzielenia. wiadomo ogranicza siebie, przez to zatraca si w wiecie. Nie ma ju wiadomoci totalnej, jest wiadomo przykryta wasnymi ocenami i utosamiona z ciaem.

78

Proces reinkarnacji.
wiadomo nie umiera. Umiera tylko ciao materialne, a wraz z nim tosamo. Wszystkie wyobraenia o ciele umieraj wraz z nim. wiadomo wraca do swego rda. Nie jest ju ograniczona ciaem, jest wolna. Dlatego midzy innymi ludzie, ktrzy przeyli mier kliniczn staj si odmienieni. Widz, e wszystko jest mniejszym lub wikszym zudzeniem. Rzeczy materialne s nietrwae i nie warto si z nimi utosamia czy stawia wzgldem nich warunkw szczcia. Tak samo ciao, jest nietrwae i umiera. Waciwie ciao te nie umiera, zmienia tylko posta energetyczn, zamienia si w inn energi. Ta wiadomo, ktra jest teraz wiadoma tego tekstu - jest wieczna. Niektrzy twierdz, e pamitaj poprzednie wcielenia. Jeli takie jest dowiadczenie, to jest to dla tych ludzi prawd. Jednak wszelkie rzeczy, ktre si stay w poprzednich wcieleniach s rwnie przejawiane w teraniejszoci. Wszystko, co byo kiedy ma wpyw na to, co jest teraz. Dlatego nie wane jest skd dana rzecz si wzia wane, e istnieje teraz i wpywa na ycie. Dowiadczenia poprzednich wciele i tak s tylko projekcj umysu, podobnie jak pami. Na zasadzie snu, w ktrym wystpuj dane wizje i wibracje. Wszystkie obrazy maj swoj genez w tym yciu. Energetycznie mog nawizywa do przeszoci, poniewa czowiek zna przeszo swoj, jak i cywilizacji. Wszelkie wibracje wystpujce w polu ciaa da si odnie do przeszoci. Wspomnienia z przeszoci mog dotyczy poprzednich wciele lub by po prostu skojarzeniem zdarzenia z dan wibracj. Nie jest wana ich geneza. Wana jest ich obecno. Dlatego nie istotne jest, czy kto sobie przypomina przesze ycia, czy nie pamita nawet tego, co byo wczoraj. Cae pole jest dostpne w teraniejszoci. Zawiera ono wszystko, co caa ludzko nagromadzia przez cay okres istnienia. Wszystko jest w tej chwili. Traktujc ludzko jako jeden organizm, nie wyrniajc jednostek mona powiedzie, e poprzednie ycia ludzi caociowo wpywaj na to, co jest teraz. Poprzednie poczynania ludzkoci doprowadziy j do aktualnego stanu (poprzednie ycia ludzi stworzyy t rzeczywisto). Ludzko jako pewien przejaw wiadomoci rozwija si caociowo. Jakby globalna wiadomo, przejawiajca si za pomoc cia tworzya rzeczywisto. Przybieraa okrelone punkty widzenia (ciaa ludzkie) tworzya rzeczywisto. Kady Twj czyn ma wpyw na innych, tym samym na cao. Nie jest wane, ktre z cia nabroio w przeszoci. Wane, e w ogle to miao miejsce. Liczy si to, jaki jest teraz tego skutek, ktry Ty odczuwasz za porednictwem aktualnej sytuacji. Czy byy to Twoje ycia, czy moje... to waciwie nie ma znaczenia, poniewa po mierci wychodzi si ponad urojon tosamo aktualnego ycia. Zostaje czysta wiadomo, ktra jest ponad materialne ciao i umys, ktry tworzy "JA". Wszystkie wspomnienia s w polu umysu. S tak sam iluzj, jak wszelkie wyobraenia. S tylko wibracyjnym nawizaniem do przeszych zdarze. Same w sobie

79

nie maj adnej wartoci. Jednak, jeli nakadaj si na teraniejszo, mog zaszkodzi. Oczywicie wspomnienia maj dla ego ogromn warto. Dziki nim ego utrzymuje swoje iluzje dotyczce rzeczywistoci. Wspomnienia zawieraj wszelkie informacje dotyczce historii wasnej tosamoci. Im bogatsze wspomnienia, tym lepszy czowiek. Ego na podstawie przeszoci okrela siebie. Im wicej w przeszoci zrobio, tym czuje si wiksze. Dlatego caa przeszoci i wspomnienia maj dla sztucznej tosamoci wielk warto. Jeli czowiek przypomni sobie wielkie zdarzenia z przeszych wciele, moe poczu si peny, wielki, niepowtarzalny. Moe poczu si dopiero boski. Jednak to wszystko jest tylko zabaw umysu. Liczy si tylko teraniejszo. To, co jest w teraniejszoci zawiera w sobie cz przeszoci i potencja do rozwinicia w przyszo. Caa historia y staje si niewana. Uwiadamiajc sobie totalnie teraniejszo poznaje si zarazem przeszo i przyszo. atwiej jest powiedzie, e kady mia swoje przesze ycia, w ktrych co nabroi i teraz spaca tego skutki (tzw. karma). Jednak taki pogld zawiera ego, poczucie Ja. Podstaw karmy jest Ja robi. Taka postawa nadal wizi wiadomo w formie i tosamoci z materi. Moje ycie, moje wcielenie....Umys nadal trwa w stanie oddzielenia. Wyobraa siebie jako dusz z cigiem wciele. Te wszystkie informacje s wane dla ego. Ponad umysem nie ma rozdziau na Ja i Moje, dlatego pojcie "moje wcielenie" nie istnieje. Nikt nie posiada na wasno wcielenia, ciaa, umysu, czy czegokolwiek w rzeczywistoci. Istnieje tylko teraniejsze dowiadczanie, ktre jest ruchem energii. Nie ma w tym pojcia Ja. Na pewnym poziomie wiadomoci nie ma wyobrae o indywidualnej jednostce. Bardziej jest to caoksztat ludzkoci, zmierzajcy w jedn stron, tworzcy przyczyny i skutki. Kiedy to wiadomo totalna wydziela si i dowiadcza z rnych punktw widzenia (z rnych cia). Jednak nadal jest to jedna wiadomo, ktra rozwija si w przestrzeni. Przecie nauka w spoeczestwie przechodzi z ojca na syna, co jest najlepszym przykadem, e wszystko jest ze sob powizane. Twoje czyny wpyn na ludzko w przyszoci. Stworz przyczyn, gdzie pniej bdzie skutek -czyli prawo karmy. Caa ludzko rozwija si jak jeden organizm. Mimo to wiadomo patrzy tylko z punktu widzenia ego. Jest w stanie oddzielenia. Tworzy przyszo dla sztucznie stworzonego Ja. Nie uwzgldnia w tym ruchu caej ludzkoci. Nie dziaa dla dobra wszystkich, tylko dla dobra swojego. Tak dziaa wikszo ludzi, ktrzy tworz wsplnie chaotyczn rzeczywisto. Warto wic wiadomie tworzy przyszo, poniewa Ty jeste wiadomoci wszechwiata i Ty dowiadczysz rwnie tej przyszoci. Warto zauway, e dzisiejsza cywilizacja ma w sobie tyle najrniejszych wibracji, tyle rzeczy, tyle zdarze... Jest to wynikiem wszystkich poprzednich wciele wiadomoci i zgromadzio si tu jedno na drugim. Dlatego dziecko rodzc si przejmuje ju ten chaos i mona powiedzie, ze dowiadczyo "wszystkiego" co nagromadzia przeszo. Dowiadczyo tego chaosu, ktry trwa w teraniejszoci.

80

Dowiadczyo wic wibracji poprzednich wciele, jako teraniejszego chaosu, ktry jest wynikiem przeszoci. Powyszy punkt widzenia nie zawiera w sobie pojcia ego. Nie ma tu tosamoci Ja, czyli caej historii Mnie. Nie ma przeszoci, jest tylko teraniejszo, ktra jest skutkiem przeszej teraniejszoci. Pojmowanie reinkarnacji jako wdrwki JA jest tylko wybiegiem ego na pole duszy. Sztuczna tosamo rozszerza si na wiele wciele. Pojcie Ja staje si mocniejsze, poniewa prbuje budowa swoj tosamo na poprzednich wcieleniach. Jednak nadal bdzie to wyobraenie na planie mentalnym. Sytuacja zmienia si, kiedy przychodzi wgld w natur reinkarnacji. Wtedy jest si wiadomoci, ktra faktycznie przyjmuje rne formy cielesne, jednak nie ma indywidualnego charakteru. Jest jednoci z caym istnieniem. Ty jako wiadomo jeste wieczny. Dotykasz wszystkich istot i caego wszechwiata. Nic Ci nie ogranicza. Nie jeste tylko maym ciaem z ma tosamoci. Jeste ca totalnoci wszechwiata, cho moe jeszcze tego nie czujesz. Na razie wiadomo obserwuje swoje dowiadczenia poprzez filtry ego. Widzi siebie jako mae ciao istniejce w wielkim i obcym wiecie. To ciao dowiadcza rnych przypadkw i rnych energii. wiadomo wszechwiata zamyka si w tym ciele, by poznawa siebie w rnych aspektach. Dziki Twojemu yciu, wszechwiat dowiadcza tych specyficznych wibracji. Moesz by tego wiadomy. Te wszystkie dowiadczenia sprawiaj, e wiadomo poznaje siebie, cho w rnych stopniach. Dowiadczasz, dlatego ju jeste na miejscu. Nie musisz popycha procesu ycia. On sam pynie. Nie musisz te stawia oporu. Cokolwiek si stanie, bdzie dowiadczeniem boskoci przez wiadomo. Bosko manifestuje si w kadej chwili ycia. Wszystko, co si dzieje w polu ycia ma wielk wag, chocia nie tak, o jakiej myli umys egotyczny. Ego myli, e wane s tylko te rzeczy, ktre pomog mu osign swj cel. Tu nadal jest "Ja" i Moje szczcie. Dla wszechwiata wszystkie zdarzenia s wane, poniewa istniej tu i teraz. Nie maj w myli adnego celu. Po prostu dzieje si bardzo inteligentny ruch. Wszelkie zdarzenia daj ze swego istnienia transcendentaln rado tylko dlatego, e istniej. Cay proces dowiadczania wypenia dusz wielk szczliwoci. Jest to podstawowy i pierwotny stan szczcia (ananda), w ktrym s zanurzone wszystkie istoty. Ty rwnie. Cho przez ego i iluzj "Ja" trudno to dostrzec. Utrata ego to nic strasznego. Zamiast maego Ja odizolowanego od wszystkiego, wiadomo przypomina sobie, e jest caoci bkitnym niebem. Rado, jaka wtedy przychodzi, przymiewa wszystkie warunkowe i tymczasowe zadowolenia wymylone przez ego. Wszechwiat wibruje radoci. Po mierci dusza traci tymczasow tosamo przybran na dane ycie. wiadomo zostaje uwolniona z ogranicze ciaa i formy. Mimo to cigle rodzi si w nowych formach, powstaj nowe ciaa. Globalna boska wiadomo "dzieli" si na

81

miliony czci, "wchodzi" w ciaa i przyjmuje ich iluzje. Rodzi si ego, tosamo na dane wcielenie. To prawda, e nie ma pamici ego, czyli pamici szczegowych zdarze z przeszych y. Jednak oglna tendencja i oglny charakter przejawiania si wiadomoci s takie same, jakie byy w przeszych wcieleniach. Tu jest cigo. Warto zauway, e oglna tendencja cywilizacji nie zmienia si z wcielenia na wcielenie. wiadomo oglna cywilizacji zmienia si powoli. wiadomo rozwija si krok po kroku. Ewoluuje w swoim tempie. Nowi ludzie rodz si i powtarzaj denia swoich przodkw, a wkadajc w to swoj wol, zmieniaj przysze losy ludzkoci (wiadomoci). Na poziomie ciaa, uczu i myli nie ma powizania midzy wcieleniami. Jednak ponad tymi rzeczami jest bardzo subtelna energia wica wszystkie wcielenia. Przejawia si ona jako oglna tendencja do denia w dan stron -w stron rozwoju. Czowiek moe j odbiera jako intuicyjne odczucie, czy dana rzecz jest korzystna, czy nie. Jako odczucie, co chce w gbi robi, czego chce w gbi dowiadcza. Jest to subtelna wiadomo tego, co ju wczeniej byo i wiadomo skutkw, jakie przynioso. Nawet na poziomie nierozwinitego duchowo czowieka dziaa co takiego jak instynkt. Jest to swego rodzaju informacja z poprzednich wciele ludzkich, mwica o tym, co jest szkodliwe, a co nie. Co jest korzystne, a czego nie trzeba ju dowiadcza. T pami mona porwna do uwarunkowa genetycznych. Ciao ma w sobie wiele wzorcw z przeszoci przeniesionych wanie genetycznie. Poprzez geny warunkuje si aktualne ciao. Mona powiedzie, e jest ono uwarunkowane przeszoci. Ona to wanie uksztatowaa teraniejszo. W nastpnym wcieleniu to ju nie bdziesz "TY", jak to sobie teraz wyobraasz. Jednak wiadomo bdzie miaa w swoim polu informacje zebrane w tym wcieleniu, w ktrym jeste. Twoje dziaania uwarunkuj przyszo. Dziki Twoim dowiadczeniom, przysze wcielenia wiadomoci bd inne. wiadomo nie bdzie ju potrzebowaa dowiadcza tego, czego Ty teraz dowiadczasz. Bdzie to ju znaa. W polu informacyjnym wyszych energii bdzie zapisana informacja dotyczca aktualnego dowiadczenia. Dziki Twemu aktualnemu ciau, wszechwiat si rozwija. Warto by tego wiadomym. W nastpnych wcieleniach wiadomo nie bdzie musiaa uczy si wszystkiego od nowa, poniewa w polu wiadomoci bd wszelkie dowiadczenia z poprzednich y. Nie chodzi o szczegowe zdarzenia z ycia, ktre s wane dla ego. Tego pamita nie trzeba. Chodzi o ogln znajomo wibracji energii, ktre s podstaw wszelkich zdarze. To jest zapamitywane, nawet genetycznie. Jest to subtelna wiadomo i umiejtno rozrniania rzeczy korzystnych i niekorzystnych. Jest to oglna wiedza o jakoci zdarze. Tak jak nie trzeba dowiadcza ognia z pieca hutniczego, eby wiedzie, e jest gorcy. Istnieje po prostu wiedza, e kady ogie jest gorcy, ten z pieca hutniczego i ten z kominka. Szczegy nie s wane, wana jest oglna wiadomo wibracji. Dlatego pami szczegw nie jest wana dla rozwoju wszechwiata. Wana jest wiadomo wibracji energii, ktre byy wczeniej

82

dowiadczane. Dziki temu dowiadczenia si nie powtarzaj, a ruch boskoci trwa nadal. Dla ego oczywicie najwaniejsze s szczegy poprzednich wciele, poniewa ego chce by jak najwiksze, jak najlepsze. Podnieca si na myl, e w przeszoci byo kim wielkim. Warto zauway, e aktualne Twoje ciao jest tak wyksztacone, ze pojmujesz wiele rzeczy, ktrych jeszcze sto lat temu nie mogy poj najtsze umysy. Nie da si zaprzeczy, e rozwj istnieje, mimo, e nie pamitamy mao istotnych szczegw z poszczeglnych wciele. Jest to oglny rozwj wiadomoci globalnej.

Utrata Siebie
Ciao zostanie, pami zostanie, wszystko czego si nauczye zostanie, umys zostanie. Nie rozpyniesz si w wietle, ani nie znikniesz stajc si czyst wiadomoci. Dla zewntrznego obserwatora waciwie si nie zmienisz. Nadal bdziesz mg si posugiwa mow, mylami, swoim ciaem. Jednak wewntrz nastpi wielka przemiana. Po uwiadomieniu sobie iluzorycznej natury ego wszystko stanie si inne. Wszystkie aktualne wyobraenia o sobie, wiecie, innych ludziach, o swoich ograniczeniach i moliwociach -wszystkie wyobraenia stan si niewane. Zbudzi si nowy rodzaj wiadomoci, ktra jest wolna od mentalnych filtrw. Nie bdziesz ju patrze na wiat z poziomu ego. Umys przestanie ocenia rzeczywisto -nie bdzie dobra ani za. Nie bdzie ju smutku i warunkowych radoci. Tam gdzie si znajdziesz, bdzie totalna akceptacja tego, co jest. Bdziesz wiadom przeszoci Tego ciaa, jak i swojej historii yciowej, jednak bdziesz zupenie od tego niezaleny. Nie bdziesz ju potrzebowa budowa swojej samooceny na przeszych zdarzeniach, osigniciach czy dowiadczeniach. Bdc zatopiony w wiadomoci stanie si niewane, jak Ci nazywaj, jak Ci okrelaj -uwiadomisz sobie, ze to wszystko s tylko iluzje umysu. Twoje istnienie samo w sobie jest boskie i przez nic nie okrelone. *** Wyobra sobie, ze na chwil "twoja" dusza opucia ciao i patrzy z kosmosu na nasz planet. Widzi jej procesy, kwitnce ycie, nieustanny ruch. Widzi jak wiato opromienia nasz planet dajc jej energi -czysta mio. Patrzysz na miliony stworze, ktre istniej. Pojmujesz wszystko, kad przyczyn i skutek wszelkich dziaa wszechwiata. Widzisz nieustann bosk zmian, ewolucj. Nagle zauwaasz gdzie na planecie swoje ciao. Jest ono czci tego caego procesu mioci. Jednak to ciao wytworzyo osobn tosamo. Nazwane zostao imieniem, ma w sobie peno wyobrae, co do caego wiata. Ciao yje pojciami i ocenami rzeczywistoci. Okrelio si i uznao, e jest odrbne. Stworzyo swoj wasn tosamo. Potraktowao

83

wycinek caej rzeczywistoci (swoje ciao) jako rzecz odrbn od caoci. Nie dostrzega caego procesu, myli, e jest samo, oddzielone od caoci. Widzisz, e tak na prawd temu ciau nic nie grozi. Kiedy nawet umrze, bdzie to cz procesu. wiadomo nadal bdzie wzrastaa. Jest czci caego istnienia, jest istnieniem. Jest otoczone mioci wszechwiata. Ciao samo yje, oddycha. Jednak widzisz te, jak to ciao tworzy sobie w umyle poczucie oddzielenia, odrbn tosamo. Boi si mierci, myli, ze jak umrze, to wszystko zniknie. Cigle si boi. Poniewa traktuje siebie jako co odrbnego w stosunku do caego istnienia. To ciao wytworzyo mnstwo poj i interpretacji. Ocenia, e niektre rzeczy w rzeczywistoci s ze, a niektre dobre. Prbuje uciec od tych zych i osign te dobre. Tym samym zagubio si w pojciach i formie. Jest to pewien rodzaj snu o formie, w ktrym bdzi wiadomo, nie widzc caego procesu. Patrzysz nadal na planet i widzisz miliony istot, jak mrweczki, ktre siebie nazway (stworzyy sobie tosamo) i tym samym oddzieliy si od wiadomoci caoci. Widzisz jak walcz ze sob za swoje urojenia (za iluzoryczne pogldy), widzisz jak podaj, raduj si, smuc, uciekaj, nienawidz rnych rzeczy. Wszystkie te dziaania wynikaj z oceny umysu. Wszystko to tworz w umyle, interpretujc widziane rzeczy. Jednak z poziomu duszy to wszystko jest niewane. To s wymysy, ktre s w polu istnienia, jednak nie przysaniaj istnienia. Ty bdc ponad tym widzisz totalno procesu. Wszystko jest doskonae i ma swoje miejsce. Cokolwiek si dzieje jest doskonae. Tylko te ograniczone informacjami umysy oceniaj i bdz chodzc po wspaniaej planecie ycia. *** Wyobraajc sobie czyst wiadomo ogldajc planet z gry zgino poczucie Ja. Caa historia ycia, osobiste osignicia w materii, upodobania antypatie Patrzc na to wszystko z poziomu wiadomoci globalnej (patrzc na ludzi jak na mae mrweczki, ktre nazway nienazwane -czyli okreliy siebie), wszystkie wymysy pojedynczych form ycia wydaj si iluzoryczne. Te wszystkie osobiste okrelenia i oceny stay si niewane i do bahe w porwnaniu z totalnoci istnienia. Cho nadal bya wiadomo tych iluzji, to nie byo utosamiania z nimi. Wydaway si one niewane w porwnaniu do caego procesu ewolucji i mioci. Stan ponad ego. Utrata siebie dotyczy tylko wyobrae o sobie. Czowiek staje si niezaleny od materii i innych ludzi. Wolny od wszystkich osdw i ocen. Nie utosamia si z nimi i traktuje je jako iluzje. Przychodzi wolno. To porusza caym wiatopogldem i wznosi czowieka na inny poziom egzystencji. Kiedy przyjdzie mier mnie, czyli sztucznej tosamoci nastanie cud narodzin wiadomoci totalnej. Z maej skorupki wykluje si ptak. W tym momencie wiadomo wyjdzie na wolno. Stanie si cakowicie nienalena od wszelkich myli i sztucznych ocen dotyczcych ciaa. Wokoo bdzie cisza istnienia, cokolwiek si stanie.

84

Jeli na dan chwil jeste przywizany do wymysw ego, stanowi one dla Ciebie prawdziw rzeczywisto, to yjesz w iluzji. Jeli widzisz, e wymysy i okrelenia umysu nie koniecznie s prawdziwe, masz szans uwolni si od tego przywizania. Nie chodzi o to, eby porzuci ten wiat stajc si samotnikiem. Odrzucajc iluzje nie odrzuca si wiata. Nie traci si tego, co si do tej pory zyskao, nie traci si przyjani, swoich osigni... nic si nie traci. Jest tylko jedna diametralna rnica -w stanie ponad ego jest si wolnym od wszystkiego. Nie ma utosamiania si z wymysami i iluzjami. Mona nadal y takim samym yciem, jednak nie ma napi. Wymysy nie stanowi rzeczywistoci ostatecznej, dlatego mona si nimi bawi. Nie trzeba wiec wybiera midzy ego, a duchowoci. Duchowo nie musi oznacza porzucenia tego wiata. Jest to uwiadomienie sobie, e iluzje i wymysy (cho same w sobie mog by ekscytujce lub budzce lk) nie stanowi rzeczywistoci ostatecznej. Mona z nich korzysta jak z narzdzi do poruszania si w tej cywilizacji, jednak bez utosamiania si z tymi narzdziami. Kiedy kowal zamie motek wie, e to tylko motek i nie tworzy sobie z tego blu. Nie utosamia si z narzdziem. Kiedy czowiek zauway, e co nie spenio jego oczekiwa (np: mio zakoczya si bolesnym rozstaniem), tworzy sobie z tego ogromny bl, poniewa utosamia si z narzdziem, jakim jest umys. A umys jest w chwili poraki "zamany". Wymysy ego mog nadal by uyteczne, jako narzdzie. Chodzi o t wewntrzn wolno od narzdzia, ktre nie stanowi ostatecznej rzeczywistoci.

Moralno mierci
*** - Tato, tato chciabym y wiecznie! - krzyczy synek polityka. - Ale to niemoliwe, nikt nie yje wiecznie. - odpowiada tatu. - Tato, ale pani na religii powiedziaa, e Jezus zmartwychwsta i yje wiecznie! Widzisz synku, Jezus mia odpowiednie znajomoci, poparcie i jako si wkrci. *** Wszechwiat niczego nie ocenia. Wszystko, co istnieje, istnieje w pewnym celu i jest doskonae samo w sobie. Jest to peny proces, ktry nie jest zy czy niedoskonay. Tylko umys ocenia, e niektre rzeczy s ze. To umys wytworzy dualizm dobra i za. Dla ewolucji wszechwiata nic nie jest ze, wszystko ma swoje miejsce i jest

85

"potrzebne". Nikt we wszechwiecie nic nie ocenia. Caa natura akceptuje siebie i wszystko, co jest w jej polu ma swoje miejsce. Przykadowo umys okrela zabijanie jako ze i niemoralne. Nie jest ze. Okreli tak na podstawie twierdzenia, e mier jest za. Sama mier jest zmian ruchu energii (wiata). mier jest czysta sama w sobie. Umys nazwa zabiciem pewne zdarzenie w rzeczywistoci. Zabijanie nie jest niemoralne. Po prostu istnieje. Kiedy zwierz zabija inne zwierz -jest to naturalne. To czysty proces rozwoju natury. Kiedy dzikie zwierze zabija, robi to dla wasnego przetrwania. Moe powsta pytanie, dlaczego wiadomo wyksztacia takie formy, by zabijay inne formy? Odpowied jest prosta. Dlatego, e chciaa dowiadczy pewnych specyficznych wibracji, w tym wypadku wibracji lku i walki. Kiedy czowiek zabija inne zwierz, kwestia jest ju sporna. Umys dopatruje si czego zego, czy niemoralnego. Kiedy czowiek zabija innego czowieka, umys ocenia to co jako bardzo zego. Wiele religii naoyo kary za zabijanie ludzi. Jeli kto chce zabija i tak go nikt nie powstrzyma. Wolna wola. Jeli potrzebuje dowiadcza zabijania, niech dowiadcza. Warto spojrze na t spraw zupenie czysto i bez ocen umysu. Energia cigle kry. Nieustannie si zmienia. Niektre stworzenia pobieraj energie z rolin, inne ze zwierzt. Tak czy inaczej, wszystko ulega przemianie. Kiedy i tak ciao umrze i odda energi wszechwiatu, niewane czy to ciao roliny, czy zwierzcia. Niewane te czy zostanie zjedzone, spalone czy uschnie w ziemi. Wszystko i tak kry w nieustannym procesie wymiany energii. Tylko czowiek oceni, e jakoby miso jest gorsze do jedzenia ni rolina... Cho to ma swoje uzasadnienie w tym, e miso rolin jest czystsze energetycznie, poniewa nie zawiera w swoim polu uczu i emocji, tak jak maj to zwierzta. Tu znw przychodzi wybr moliwoci dowiadczania. Jeli kto chce dowiadczy blu, lku, pomieszania, niech zrodzi przyczyn. Skutek sam nastpi. Jeli kto zabija, tworzy sobie tak, a nie inn przestrze. Bdzie to przestrze pena niskich energii. Nie jest to ze. Jednak jest niemie, szczeglnie jeli czowiek nie jest wiadomy. Na aktualnym etapie ewolucji czowiek jest w stanie porzuci zabijanie na korzy uczucia mioci. Jest to wspaniaa moliwo z reguy nie dostpna dla niszych stworze w ewolucji. Jest woln wol, czy zabija, czy nie. Natura dostarcza nam jedzenia w odpowiednich ilociach. Tu tylko kwestia wyboru. Istota, ktra pozna smak mioci wszechwiata, nie potrzebuje zabija. Wchodzi ona na poziom wspczucia i gbokiego zrozumienia istnienia. Z takiego poziomu nie zanurza si w emocje nienawici. Zamiast walczy -akceptuje, zamiast zabija -kocha. Jest to Twj indywidualny wybr, w jakich wibracjach si obracasz. Czy s one pene lku i nienawici, czy mioci i spokoju. Nic tu nie jest lepsze, nic gorsze. Kwestia w tym, czego chcesz teraz dowiadcza. Istota ludzka intuicyjnie wie, e zabijanie jest niekorzystne. Nawet, jeli nie rozpatrywa tego logicznie, w gbi czu niech do zabijania. wiadomo zna po prostu wibracj nienawici i nie potrzebuje jej dowiadcza. Dowiadczya jej wiele

86

razy, dlatego nie potrzebuje na ten moment zabija. Idc za intuicj, czowiek by nie zabija. Mimo to aktualna cywilizacja yje w niewiadomoci. Otacza si snem o oddzieleniu. Dlatego sztuczna tosamo kae zabija. Warto si z tego przebudzi. Powstao wiele wojen. Organizm, w ktrym kada komrka dziaa bez poczucia jednoci jest organizmem samo destrukcyjnym. Jeli komrki nie dziaaj dla wsplnego dobra, organizm ulega zniszczeniu. Tak wanie dzieje si z wczesn cywilizacj. Kady czowiek ni o oddzieleniu i wasnej, sztucznej tosamoci. Dziki tej iluzji niszczymy siebie nawzajem. Niszczymy nasza planet i inne gatunki. Nie jest to ze, czy niemoralne. Jeli taki jest wybr, wszechwiat to akceptuje. Warto zada sobie pytanie, czy tego naprawd chcemy? Wiele smutku i rozpaczy przynosi naszemu spoeczestwu mier. Odejcie bliskiej osoby, krewnego, przyjaciela -wszystkie te zdarzenia s czsto trudnym i penym cierpienia dowiadczeniem. Ludzie, ktrzy dowiadczyli mierci bliskiej osoby najczciej bardzo cierpi. Uwaaj mier za co bardzo zego, szczeglnie jeli mier nastpia w okresie modoci bliskiej osoby. Warto si przyjrze mierci. Dostrzeenie tego procesu z innej perspektywy moe uwolni od cierpienia. mier nie jest niczym zym. Jest to przemiana energii wszechwiata. Ca kwesti cierpienia z powodu mierci stworzy umys. To on, na podstawie oceny przywiza si do danej osoby. Postawi warunki szczcia. Jeli jest przyjaciel, daje mi szczcie. Jego cechy i waciwoci przynosz mi szczcie. Jeli ta osoba umrze, nie bdzie ju tego, co ona mi daje. Dlatego powstaje smutek, poczucie utraty. Jednak co naprawd straci umys? Straci obietnic moliwoci dowiadczania szczcia przez t osob. Ju tej osoby nie ma, odesza, dlatego nie bdzie mi dawaa szczcia. Ego pacze nad sob. Dusza, ktra odesza pozostawia na ziemi swoje ciao. Zatopia si w przemianie energetycznej wszechwiata. Podya z fal ycia. Jest to dla niej naturalne i korzystne. Dlaczego wic paka i si smuci? Cierpienie przychodzi wtedy, kiedy ego uzalenia si od danej osoby. Im wiksze uzalenienie, tym wiksze cierpienie. wiadomo cigle patrzy z punktu widzenia sztucznej tosamoci. mier postrzega jako wszelki koniec, a w tym pozbawienie moliwoci dowiadczania szczcia. Umys boi si mierci, boi si tego nieznanego, co wszystko koczy. Boi si, e ju nigdy nie bdzie mogo dowiadcza szczcia. Ponad ego mier nie istnieje. Jeste wszechwiatem, ktry nieustannie si zmienia. Jeste wiadomoci wszechwiata, ktre przejawia si w pewnym stworzonym ciele. Nie jest wane czy to ciao yje fizycznie, czy ley martwe. Wszechwiat nadal jest wiadomy siebie. Ta wiadomo nie ginie. Po prostu nie przejawia si ju w tym martwym ciele. Ty jako przejaw wszechwiata jeste niemiertelny. Umiera tylko ciao, a wraz z nim sztuczna tosamo, do ktrej tak przywizao si ego. Kiedy poczujesz, ze jeste czci totalnego procesu mioci, mier stanie si niestraszna. Bdzie ona czci cigego i nieustannego ruchu energii. Oczywicie ciao moe nadal reagowa lkiem na mier, czy na bl. Jest ono wyuczone i uwarunkowane. Minie wiele czasu, zanim ciao nauczy si przejawia w cakowitym luzie i otwartoci

87

na wszelkie zdarzenia. Jednak zanim to nastpi, mentalnie ju mona si uwolni od cierpienia spowodowanego mierci. Wystarczy uwiadomi sobie cay proces, wychodzc ponad ograniczon, sztuczn tosamo.

Wieczno i przemijanie
Sama tosamo czowieka jest iluzoryczna. Nadana przez umys, wymylona. Pojcie Ja jest tylko zbiorem myli o tym ciele. Ciao jest zbiorem atomw, a umys nada mu nazw i wszelkie okrelenia. Tak powstae Ty. Czy przeraa Ci rozwianie iluzji? Tak, jeli iluzja jest dla Ciebie prawd ostateczn. Jeli si z ni utosamiasz przeraa Ci wszystko, co tyczy si naruszenia Twoich wyobrae. Warto spojrze na to stwierdzenie -> Twoja dusza jest wieczna, ciao przemijajce. Wszystko co si tyczy ciaa jest przemijajce. Nazwa ciaa (imi), okrelenie ciaa (adne, brzydkie, grube, chude, inteligentne, gupie, twarde, mikkie), rzeczy nalece do ciaa... wszystko to przeminie. Caa materia jest przemijajca. Trwa w cigym ruchu. Rwnie kade uczucie, ktre przychodzi i odchodzi, kada myl w polu mentalnym -przemijaj. Tego si trzyma ego, rzeczy przemijajcych. Dla ego wana jest pozycja spoeczna aktualnego ciaa, wygld aktualnego ciaa, rzeczy, ktre aktualne ciao rzekomo posiada. Sztuczna tosamo trzyma si tego, co przemija. Prbuje znale stabilno w rzeczach cakiem niestabilnych. Std si bierze nieustanna walka. Wszystkie rzeczy doczesne s dla umysu egotycznego bardzo wane. Staj si rzeczywistoci ostateczn. Ego utosamia si z nimi, prbujc tworzy z nich swoj cigo. Z ciaa, posiadanych rzeczy, posiadanych myli, historii ycia -ego tworzy swj wasny wiat. Ten wiat wydaje si taki realny, e staje si rzeczywistoci prawdziw. Jedyny problem w tym, e ta rzeczywisto jest zbudowana z nietrwaych rzeczy -sama w sobie te jest wic nie trwaa. Std wszelki lk przed mierci i utrat. Ego myli, e caa rzeczywisto zostanie umiercona. Dlatego te tak straszna wydaje si mier ciaa. Jest to wtedy mier rzeczywistoci ostatecznej. Mimo to jest ono dla wszelkich rzeczy naturalne. Jest to nieustajcy proces przemiany energii. Przemijanie ciaa jest naturalne, nikt w przyrodzie nie robi z tego problemu. Istnienie wszechwiata jest wzgldem ego trwae. wiadomo jest trwaa. Ona nie przeminie, chociaby wszelkie zewntrzne rzeczy zmieniy si w co innego. Ta wiadomo istnienia obserwuje cay proces przemiany energii. Pocztki i koce. Obserwuje i dowiadcza nieustannego ruchu. Jest wieczna. Tylko ego wydziela pewne czci rzeczywistoci i okrela pocztek i koniec. Tak jak w przypadku narodzin ciaa (czyli pewnej transformacji energii) ego okrelio pocztek swego ycia.

88

Wszystko co si tyczy duszy, jest wieczne. Jest to wiadomo wszechwiata. "Twoja" dusza czy si z innymi duszami w co co mona nazwa Bogiem. Jest to tak naprawd caoksztat istnienia rzeczywistoci, ktra przejawia si rwnie za pomoc Twego ciaa. Twoja wiadomo ma to samo rdo, co wiadomo innych istot. Na pewnym poziomie wszyscy s tym samym rdem. Dusza, wiadomo nie przemija. Cigle trwa i dowiadcza. Z poziomu duszy aktualne ciao stanowi czstk caoci. Dusza raduje si dowiadczeniami ciaa, jakiekolwiek by one nie byy. Dusza jest bezpieczna i nie moe znikn czy zgin. Stanowi cz wszechwiata. Jest niemiertelna i niezniszczalna. Nieustannie trwa i dowiadcza. Odpocznij wic. Nic nie moe si sta zego. Wszystko jest doskonale bezpieczne. Kiedy czstka wiadomoci, ktra przejawia si za pomoc Tego ciaa uwiadomi sobie swoje pochodzenie (e tak naprawd jest niemierteln dusz), wszystko stanie si inne. Staniesz si zupenie otwarty na wszechwiat i wszelkie zdarzenia. Poniewa jeste ju bezpieczny. Ciao oczywicie moe umrze, jednak nie bdzie to co strasznego i ostatecznego. Bdzie to naturalny proces przemiany formy. Nie bdzie Ci przeraao, e to ciao i caa tosamo rozpynie si. Poniewa nie bdziesz si ju z nim utosamia. Nie bdzie iluzji, e ciao to "JA". Ty jeste ca totalnoci wszechwiata. Waciwie mona powiedzie, e kady ma SWOJ dusz. Wtedy wyranie wida cigo we wcieleniach. Jeli Ci to pomoe w zrozumieniu przyjmij, e kady ma swoj niemierteln dusz. Tylko warto pamita, e dusza nie ma cech ego (nie ma cech tosamoci) i stanowi jedno ze wszystkimi innymi duszami. Iluzja umysu, a motywacja. Iluzje umysu warto dobrze poj. Jeli stwierdzisz nagle, e wszystko jest iluzj i nie ma znaczenia, moe Ci ogarn apatia i niech do ycia -bo po co y, skoro nic nie ma znaczenia? Takie pytania pojawiaj si czsto u ludzi, ktrzy prbuj poj iluzj ze swojego aktualnego poziomu percepcji. Wychodzi czasem z tego pomieszanie i niezrozumienie. Aby poj to waciwie, warto zmieni swj punkt widzenia. Spojrze na to z innej, nieuwarunkowanej strony. Wiele systemw rozwoju duchowego dy do pozbycia si ego. Pozby si ego? Pozby si wszelkich doskonaych systemw obrony, dziaania i analiz? Pozby si znanego i bezpiecznego systemu ycia? I tak bez tego wszystkiego rzuci si w nieznany wszechwiat? To wydaje si w sumie niepotrzebne. Tak jest i ju. Po co to zmienia? Przecie ego zakada te pozytywne strony: wysoka samoocena, przebojowo, kreatywno, potrafi doprowadzi nas do szczcia (przynajmniej tak si wydaje). To wszystko prawda, jednak te rzeczy s tylko wyobraeniami. Co wicej, czsto przeszkadzaj y. Prawdziwe ycie na wolnoci, zaczyna si zaraz poza uwarunkowaniami ego. Wchodzi si w pole nieograniczonych moliwoci. Nic ju nie jest takie samo.

89

Motywacja do dziaania czsto pochodzi z niewaciwych rde. Ego motywuje si posugujc si lkiem. Boi si, dlatego stara si dziaa, by zapobiec strasznym rzeczom w przyszoci. Boi si poraki, cierpienia, omieszenia, straty, a przede wszystkim mierci. Czowiek nie chce cierpie, dlatego stara si zmieni swoj przyszo. Uywa do tego swojego ego. Czasem umys motywuje wyobraeniem szczcia w przyszoci. Z wyniku analizy doszed do wniosku, e jeli popracuje w odpowiedni sposb, to prawdopodobnie osignie szczcie. Czowiek dziaa motywujc si marzeniami i pragnieniami. Nie jest to nic zego, jednak jeli szczcie jest w przyszoci, to nie ma go w teraniejszoci. Tu tkwi cay problem. Wiele osb rozwijajcych si duchowo, rozwija tylko swoje ego. D oni do szczcia (owiecenia) w przyszoci. Pozbywaj si negatywnych stron swojego ja zastpujc je czsto pozytywnymi wyobraeniami. To budowanie ego, tyle e z innych jakociowo myli. Nadal jest pojcie Ja i moje. Nadal jest dualizm wiata. Przy takim rozwoju motywacj staje si nadzieja na lepsz przyszo. Nie jest to ze, poniewa gdyby nie byo nadziei, nie byo by sensu nic robi. Co prawda nadzieja i oczekiwanie na szczcie w przyszoci -to nadal iluzja. Ego nadal przysania prawdziw bosk rzeczywisto tu i teraz. To dlatego, e czowiek utosamia si ze swoim umysem. Tu tkwi caa tajemnica. Jeli jednak jeszcze nie nastpio totalne porzucenie ego, wtedy zmiana iluzji na korzystniejsze okazuje si bardzo trafn drog. Mona powiedzie, e zmiana wyobrae jest skutecznym sposobem na rozwj ludzi zbyt mocno siedzcych w wiecie cierpienia. Kiedy nie ma wyjcia, nie ma moliwoci zobaczenia swego ego i wyjcia ponad nie, wtedy jedyn drog okazuje si zmiana swoich wasnych iluzji. Jest to bardzo skuteczna metoda. Przykadowo afirmacje bardzo si sprawdzaj by zmieni swj punkt widzenia. Dlatego nie warto tych metod negowa. S one skuteczne i pomagaj wielu ludziom, nawet tym, ktrzy myl, e wyszli ponad ego. Co wicej, afirmacje, czy medytacje s technikami umoliwiajcymi porzucenie caego systemu wyobrae o wiecie. Warto z nich umiejtnie korzysta, a osignie si na drodze wspaniae rezultaty. Bdc ponad ego mona osign nieuwarunkowane stany szczcia i mioci. Stan ponad ego sprawia, e yjemy w chwili obecnej i w peni jej dowiadczamy. Nie ma ogranicze. Czy moe by co peniejszego? Oczywicie zanim stanie si to dowiadczeniem, warto uwiadomi sobie czym to ego jest, zrozumie i odkry jak dziaa. Poczym mona je dostrzec i poluzowa jego wizy. Czy wreszcie puci si cakowicie i odda boskoci istnienia. Czy dowiadczasz rzeczywistoci w sposb cakowicie czysty i cakowity? Czy dostrzegasz pikno chwili? Czy czujesz t ogromn prawdziwo i esencj ycia patrzc na kwiat? Czy idc przez park ogarnia ci niewypowiedziana i boga rado z uczestnictwa w cudownym procesie ycia? Czy czujesz, e jeste gboko zjednoczony z yciem, natur i wszechwiatem? Czy Twoje serce wypenia bezwarunkowa i nieograniczona mio do innych osb (nawet wrogw), do caego wszechwiata? Czy

90

jeste cakowicie wolny od opinii innych tak, e nic i nikt nie moe Ci wyprowadzi ze stanu bogoci i spokoju? Czy jest moliwe, by by tak naturalny i prawdziwy jak dziecko? eby by wypeniony yw, bosk spontanicznoci i radoci tworzenia Jeste, tylko nie zdajesz sobie z tego sprawy. Wystarczy zmieni punkt widzenia. Przejrze ograniczenia ego i wyj ponad nie. To wszystko jest moliwe w tej chwili. Caa kwestia w tym, czy Twj wiatopogld na to pozwala. Uwierz wic i dowiadczaj. Wtedy przychodzi zupenie inna jako motywacji. Nie ma ju starania si o osignicie celu w przyszoci. Nie ma ju ucieczki od Aktualnej Rzeczywistoci. Ponad ego jest czyste istnienie. Robi si to, co si robi. Po prostu si jest. Bez adnego przywizania i wyobrae. Wszystko wtedy jest doskonae. Cokolwiek robisz jeste przepeniony yciem i energi. Ta motywacja pochodzi ze rda dowiadczania. Dowiadczasz tego, co przychodzi lub tego co wybierasz. Jeste wtedy wiadomoci, ktra dowiadcza boskoci. Wchodzisz w wieczny moment boskoci. Cae dziaanie jest oparte na radoci z istnienia i wiadomoci. Ju teraz tworzysz tak rzeczywisto, jak chcesz. Ju teraz moesz zmieni swj punkt widzenia i dostrzec w teraniejszoci przejaw totalnoci istnienia. Caa kwestia dotyczca iluzji jest prosta. Wystarczy zauway, e wszystkie okrelenia umysu s iluzj i nie przywizywa si do nich. Najwaniejsze jest w tym wanie nieprzywizywanie si i wolno od tych poj. Mona nadal posugiwa si wymylonymi pojciami, jednak by od nich wolnym. Mona nadal rozmawia z ludmi sowami, mona uywa myli, interpretowa, spotyka, bawi si... wszystko jest takie samo, mimo to wewntrznie panuje ju gboki luz. Uniezalenienie si od tych poj, brak przywizania. W takim ukadzie nic nie moe sprawi blu, za to wszystko moe dawa rado. Jest si naprawd stabilnym wewntrznie. W tej chwili wikszo ludzi jest uzaleniona od iluzji. Traktuj swoje wymysy umysu jako prawd ostateczn. Dlatego przykadowo, kiedy jedna istota powie sowa "Ju ci nie kocham", w umysach ludzi powstaje interpretacja, e ich wiat si skoczy, powstaje smutek, rozpacz, al -takie wanie energie wzbudzaj ludzie w swoich ciaach, tylko dlatego, e zinterpretowali po swojemu rzeczywisto. Ta interpretacja wydaje si im prawdziwa, jednak jest tylko interpretacj, iluzj. Inny czowiek mgby to zinterpretowa inaczej. Wewntrzna wolno od wymylonego wiata poj tworzy pewn przestrze, gdzie cae ycie staje si swobodne i lekkie. Wtedy dopiero przychodzi rado, ktra zmienia dotychczasowe ycie w zabaw. Poniewa nic ju nie jest w stanie zagrozi, nic nie jest w stanie zrani wewntrznie. Zwizki midzyludzkie wchodz wtedy w inny wymiar, gdzie cokolwiek si stanie jest dobre. Wtedy dopiero zaczyna si dziaanie. Wtedy ycie zakwita peni moliwoci i wszystkimi moliwymi kolorami. Poczuj jego zapach.

91

Medytacja - Bez kontroli.


Czym jest dla Ciebie kontrola? Czujesz, e jeste cakowicie Sob? To wane pytania, na ktre warto sobie odpowiedzie, aby polepszy jako swojego ycia. Kontrolujemy najczciej z lku przed byciem totalnie prawdziwymi i wolnymi. Ego nie porzuca kontroli nad sob i wiatem. Boi si zaufa procesowi mioci wszechwiata. Boi si odda cakowicie boskoci istnienia. Boi si by cakowicie wolne. Taka wolno oznacza stan bez ego. Zawsze pamitaj, kim jeste i niech to przekonanie nie opuszcza Ciebie ani przez chwil. Czy wiesz, kim jeste? By moe syszae, e kady z Nas to czstka Boga, istota o wolnej woli i w peni doskonaa. Jednak jak si z tym czujesz? Jeeli prbujesz by sob, to ju nie jeste. Dysz bowiem do innego stanu ni ten ktry jest teraz. Jeli prbujesz kontrolowa bycie sob, to naturalna spontaniczno ju nie istnieje. Tu i teraz oczekujesz bycia kim innym. Pragniesz osign co, co jest w przyszoci. Jednak to si nigdy nie skoczy, przyszo istnieje tylko w Twoim umyle. Nie ma drogi do adnego z nas. Ju jestemy sob. Wszelkie wysiki podjte w celu bycia sob nic nie dadz. Kady z nas to czysta boska ja. W ciszy, w teraniejszo poznasz siebie. Kiedy umys, ciao i bosko stan si jednoci wszystko nabierze innego sensu i wartoci. Nieskoczona sia i rado moesz wszystko. Owiecenie jest teraz. Kiedy pozwolisz boskoci w peni przejawia si i poddasz jej umys i ciao, nic ju nie bdzie takie samo. Owiecenie jest w Tobie. Nie ma niczego co musisz osiga. Uwiadom sobie jedynie kim jeste i niech ta wiadomo rozwietli wszystko wok. Wszystko jest boskoci, wic pozwl sobie pyn. Pozbd si wszelkich napi i oporw przed zaufaniem dla tej wspaniaej yciowej energii. Materia take jest tym jedynym. Moesz dziaa, moesz nie robi nic. To do Ciebie naley wybr. Nie zmieni to faktu, e nadal dowiadczasz, nadal pyniesz na fali ycia i mioci. Nawet jak nic nie robisz przejawiasz si w materii, wszystko jest Twoim dzieem i dla Ciebie. Wszystko wic jest boskie. Nie kontroluj, nie oceniaj swego zachowania, nie myl co powiedz inni. Zdaj si na mio. Cigle jeste t sam istot. Przeywaj kad chwil bez oddzielenia. Ciao, dusza i umys. wiat wewntrzny i zewntrzny. Brak kontroli to przyjemno i cakowite rozlunienie, zaufanie i wolno. Wiesz, co jest dla Ciebie najlepsze. Nie krzywdzisz. ycie peni, bez kontroli to boskie ycie. Pozwl pyn innym, tak jak oni tego chc. Ty take jeste fal w nieograniczonym oceanie mioci.

92

Widz swoje ciao jako wietlist powok. Ciao, ktre nie ma adnych ogranicze. Jest przejawem pikna, wszystkich boskich cech. Ksztatuje je z mioci, przejawiam si bez kontroli. Czuj, e jestem czci caoci wszechwiata. Jestem jednoci ruchu energii. wiatem, ktre nieustannie przejawia swoje istnienie. Wszystko jest w porzdku, nie musz kontrolowa ani ocenia. Cay wszechwiat pynie w jednym harmonijnym ruchu. Jestem totalnie otwarty na ten ruch i swobodnie za nim podam. Jestem cakowicie wolny i bezpieczny.
Pozwalam innym na t sam wolno i wybory. Akceptuj inno innych i pozwalam im na wszystko. Mog mie inn drog. Widz innych jako przejaw tego samego wiata, ktrym jestem. Wszystko jest stworzone przez jeden proces mioci. Wszystko ma swoje miejsce i swj czas. Wszystko jest w porzdku. Akceptuj to. Widz pikno tego wiata. Widz take, co mog robi tutaj w materii. Bosko istnienia przedstawia mi same najlepsze rozwizania. Na koniec moesz poprosi o oczyszczenie, skupiajc si na caoci istoty, ktr jeste. Wczajc w to ciao i umys. Na rozwj wietlistej wiadomoci istnienia ma wpyw wiele czynnikw. Moesz spacerowa bez adnego celu, wykonywa wszystkie inne czynnoci, ale zadajc sobie pytanie:, kim jestem? Zadawaj sobie to pytanie tak dugo, dopki sam nie poznasz prawdy. Kim jest ten, ktry zadaje to pytanie? Kim jest ten, ktry myli e jest kontrolowany lub ograniczony?

Przykad modlitwy o uwolnienie spod egotycznego kontrolowania umysu: "Prosz Ci boskie rdo istnienia o prowadzenie w tej modlitwie. Oddaj si teraz cakowicie Twojemu prowadzeniu. Ufam Twej czystej mioci. Roztapiam si w niej i kocham. Niech nastpi uzdrowienie mojego ciaa z wszelkich napi i blokad. Boskoci wszechwiata, odejmij z ciaa wszystkie lki i opory, ktre przeszkadzaj dowiadcza radoci. Odejmij wszelkie blokady i chci kontroli. Odejmij wszystko to, co negatywne i niepotrzebne. Niech to wszystko spynie ze mnie i rozpuci si w wietle. Ju teraz, z Twoj bosk pomoc, wybieram czyste istnienie. Przebaczam wszystkim istotom, ktre ograniczay mnie i blokoway. Przebaczam wszystkim, ktrzy nauczyli mnie ogranicze i kontroli. Przebaczam cakowicie i jestem ju wolna. Dzikuje Ci boskie rdo istnienia, e wspierasz mnie w kadym momencie. Nie musz ju niczego kontrolowa. Wszystko jest w doskonaym miejscu. Mog odpocz. Jestem Sob. Pozwalam, aby czyste wiato wypenio mnie i oczycio ciao i umys. Niech czyste wiato usunie z ciaa wszelkie blokady i napicia nie pozwalajce mi si swobodnie przejawia. Niech to czyste wiato usunie wszelkie blokady energii. Wszystko ju pynie swobodnie. Ju teraz poddaj si bez kontroli temu wiatu. Ju teraz wypenia mnie swoboda i spontaniczno. Dzikuj.

93

Boski ruch sprawia, e mj umys rezygnuje z kontroli. Rezygnuje z ogranicze i wszelkich niepotrzebnych wyobrae. W zamian za to, wszechwiat wypenia mnie czyst radoci istnienia, spontanicznoci i wiatem. Wybaczam sobie, e kontrolowaam siebie i innych. Wiem, e ju teraz zasuguj na mio i na dowiadczanie jej w materii. Zasuguj na wszystko, co najlepsze. Dziaam w jednoci z boskoci, wic wszystko jest w porzdku. Pozwalam na pene otwarcie mojej wiadomoci . Ju teraz uwiadamiam sobie kim jestem. Widz to jasno i czysto. Moja wiadomo, umys, ciao jednoczy si ju w peni z jedynym istnieniem. Dzikuj Ci boskie rdo istnienia. Dowiadczam ca sob. Bez kontroli. Jest mi z tym wspaniale."

94

6. Owiecenie
Pewnego razu bardzo ambitny mnich postanowi urzeczywistni owiecenie. Bardzo mu na tym zaleao, dlatego caymi dniami i nocami uporczywie medytowa siedzc w zazen. Widzc to mistrz podszed do niego i rzek:Jaki jest cel twej praktyki zazenu? Ucze odpowiedzia: "Moim celem jest stanie si Budd". Na to mistrz podnis dachwk i zacz polerowa j na kamieniu przed pustelni. Tworzyo to nieznony haas, wic ucze po chwili spyta: Co czynisz, mistrzu? Nie przerywajc swej pracy mistrz odpar: Poleruj dachwk, aby staa si lustrem. Ucze peen zdziwienia rzek: Jak mona sprawi, by przez polerowanie dachwka staa si lustrem? Mistrz odpowiedzia: Jak mona sta si Budd, praktykujc zazen?!

Pojcie owiecenia.
Czowiek wstpujc na drog rozwoju duchowego tworzy nowe wyobraenia. Ludzie rozwijajcy si duchowo tworz si nowe cele, nowe pragnienia. Od mistrzw przejmuje si wyobraenia o owieceniu, mistrzostwie, radoci, mioci, jednoci. Wtedy zaczyna si pewien proces gonitwy. Chci osignicia czego, co realnie nie istnieje i jest wyobraeniem. Owiecenie nie istnieje. Ten stan, ktry nazywa si owieceniem jest wyobraeniem w umyle. Na podstawie sw innych, umys stworzy mentalny obraz owiecenia, czyli stanu, ktry rzekomo si kiedy przytrafi i zakoczy wszelkie problemy. Owiecenie moe by te prb "bycia lepszym od innych". Czyli korzystaniem z boskich mocy, ktre rzekomo kiedy stan si moj wasnoci. Jest to bardzo interesujce dla umysu, ktry lubi wyzwania.

95

Oczywicie mona trwa w tych mylach o spenieniu w przyszoci. Oczywicie mona prbowa si rozwija, medytowa, afirmowa. To wszystko tworzy ruch w przestrzeni, ktry zmienia istot ludzk. Jest to ruch naturalny, tak jak naturalny jest rozwj caego wszechwiata. Nie ma nic zego w intencjonalnym staraniu si i deniu do swego celu. Caa kwestia w tym, e ju teraz rozwj trwa w Tobie naturalnie. Czy z tym walczysz czy nie, naturalny rozwj jest faktem. Ju teraz wszystko dzieje si w kierunku nadanym przez bosko natury. Ju w tym uczestniczysz, po co przypiesza i walczy o co, co i tak jest nieuniknione. Zaakceptuj wic, e jeste ju na swoim miejscu w rozwoju. Opadn wszelkie napicia. Owiecenia nie da si wymedytowa ani wyafirmowa. Ego pragnie kupi owiecenie uywajc jednego z dostpnych znanych mu rodkw - medytacje, afirmacje, modlitwy, oddanie si Bogu. Prbuje za wszelk cen, jednak nadal "co jest nie tak". Jest to tylko zudna gra umysu, ktra nijak do owiecenia nie doprowadzi. Oczywicie zmienia energetyczne pole czowieka w pewnym kierunku. Jest to pewien ruch i jest on naturalny.

Czym wic jest owiecenie? Dla kadego moe by czym innym. Waciwie jest tylko sowem, ktre wzbudza okrelone reakcje. Tylko od Ciebie zaley, czym jest Twoje owiecenie. Od Ciebie i od ludzi Ci oceniajcych. Takie owiecenie jest w sumie nic niewarte, jeli zaley od oceny umysw. Umys wyrnia rne stany wiadomoci. Wydziela z caego pola wibracji i swoich dowiadcze najrniejsze stany wiadomoci i ocenia je. Porwnuje ze sob czy z wyobraeniami o stanach wiadomoci innych ludzi. Z caego swego dowiadczenia wydziela stany niskiej wiadomoci i wysokiej wiadomoci. Stany wysokiej wiadomoci utosamia z owieceniem. Na zasadzie porwnania stwierdza te, e aktualnie nie znajduje si w upragnionym stanie. Dlatego twierdzi, e owiecony nie jest. To rwnie jest zalene od subiektywnej oceny. Owiecenie wedug wikszoci ludzi jest pewnym wysoko wibracyjnym stanem, ktry si po prostu przydarza. Jest to w peni wiadoma akceptacja tego, co jest. Ten stan powstaje naturalnie i spontanicznie. Mona powiedzie, e nie masz na to wpywu. Po prostu moe nagle si zdarzy, e obudzisz si owiecony. Czyli taki, jaki zawsze chciae by. Zamiast czeka na przysze zdarzenie, mona te sprbowa czego innego. Wystarczy wyj ponad wszelk wiedz o owieceniu. Ponad wszelkie oceny uwarunkowania wzgldem rzeczywistoci. Nawet, jeli tego nie dowiadczasz -nie musisz. Jeste jaki jeste. Dowiadczasz wasnego subiektywnego wszechwiata. Dowiadczaj wic wiadomie, sprawdzaj, dziaaj, istniej Bez przywizania i celu. Doznawaj pikna teraniejszoci w peni. Owiecony nic innego nie robi. Jeste

96

otoczony. Kwiaty kwitn, chmury przesuwaj si po bkitnym niebie. Wszechwiat jest dowiadczeniem pikna. Kady stan, ktry istnieje w tej chwili jest doskonay. Nie ma innego. Tylko ego, na podstawie przeytych zdarze (czyli na podstawie myli o przeszoci), okrela e teraniejszy stan wiadomoci doskonay nie jest. A przecie ju istniejesz i jeste wiadomy (czegokolwiek). Ju w tej chwili dowiadczasz istnienia, cokolwiek by nie zrobi. Dowiadczasz go na rne sposoby, aden sposb dowiadczenia nie jest gorszy czy lepszy. Wszystko znajduje si w polu dowiadczenia i jest dokadnie na swoim miejscu. Porzucajc wszelkie oceny wszystkie stany wiadomoci bd same w sobie doskonae. Nie trzeba ju szuka czy utrzymywa niespenienie z powodu danego stanu. Kiedy przyjdzie odpowiedni moment wibracyjny, stan wiadomoci si zmieni. To bdzie rwnie w porzdku. Bdzie zupenie naturalne. Nie ma takiej zasady w naturze, ktra twierdzi, e nie jeste owiecony. We wszechwiecie nie ma nic wiadczcego o tym, e nie jeste owiecony. Wic moe jeste? Wszystko zaley od tego, jak Ty to czujesz. Jeli czujesz, e jeste -Twj subiektywny wszechwiat przybiera form owiecenia. Jeli czujesz, e nie jeste -po prostu nie jeste. Nadal masz pewne pragnienia, nadal co jest nie tak. Nadal dysz do celu w przyszoci. Cay czas brak akceptacji Aktualnej Rzeczywistoci. Taka jest natura umysu. Warto to zauway. Twoje postrzeganie zaley tylko od Ciebie. Nikt Ci nie kae by owieconym, nikt te nie kae by nieowieconym. To tylko pojcia, ktre przyj umys. Uwika si w nie i uzaleni od nich. Dziki temu mamy na wiecie miliony nie owieconych, ktrzy bdz szukajc tego, czego nie ma. Uganiaj si za wyobraeniami, negujc podwiadomie chwil obecn. Mona tak w nieskoczono. Jedyn rzeczywistoci jest teraniejszo. Jeli tu i teraz nie ma owiecenia, to gdzie ono jest? Moe zaistnie tylko w umyle. Na jakiej podstawie twierdzisz, e owiecenie istnieje poza Tob? Na podstawie usyszanych informacji i ocen wasnego umysu. Jeli Ci to satysfakcjonuje, to jeste na miejscu. Warto jednak samemu sprawdzi, czy jest taki stan. Jeli nie ma go w teraniejszoci, to po c zajmowa si iluzj? Moment cakowitej akceptacji przyjdzie wraz z uwiadomieniem sobie, e innej rzeczywistoci nie ma. Jest tylko ta, ktr postrzegasz, ktra jest Tu i Teraz. Nie ma niczego innego. I tylko w tym aktualnym stanie jest dowiadczenie. Tylko teraz s te wszelkie wyobraenia i mentalne zasony, ktre oddzielaj od czystego postrzegania. Wszystko zaley od tego, jak umys oceni dowiadczenie. Moe powiedzie, e jeste lub nie jeste owiecony. Moe powiedzie wszystko. Warto sprbowa zaprzesta wszelkiej oceny. Spojrze na Aktualn Rzeczywisto tak jak mae dziecko, zupenie na czysto. Gdy bye dzieckiem nie byo problemw, nie byo owiecenia, nie byo celw w przyszoci. Wszystko byo takie ywe i teraniejsze. Otaczao Ci wiato. To dowiadczenie trwao z t specyficzn jasnoci i niewinnoci. Nie byo adnych myli i uwarunkowa. Moesz tu i teraz przej do tego stanu. Kiedy to si

97

stanie nagle jeste otoczony wiatem i mioci -istniejesz. Uczestniczysz w cudzie. Czy trzeba czego wicej? Ostatnie co moe w tej chwili zrobi umys, to pomyle o jakim owieceniu i stworzy w ciele negacj Aktualnej Rzeczywistoci. Niepotrzebn rzecz jest tworzenie myli, e ta rzeczywisto to w sumie nic nie warta w porwnaniu z Rzeczywistoci owieconego. S to tylko subiektywne wyobraenia. Nie trzeba mie ponadnaturalnych mocy, aby by szczliwym. Nie trzeba mie wiadomoci totalnej, by si zaakceptowa. Nie trzeba by kim innym, by znale wewntrzny spokj i spenienie. Istota ludzka ma prawo intencjonalnie si zmienia. Zmieni si na tyle, na ile jest w stanie.. Jednak nie osignie idealnie tego samego, co osignli inni. Poniewa kady jest inny. Budda Gautama urodzi si w swoich warunkach. Jego ciao byo takie, a nie inne. Jego pogld na wiat by taki, a nie inny. Jego owiecenie byo takie, a nie inne. Kade owiecenie jest indywidualne i jedyne w swoim rodzaju. Nie trzeba ju walczy, czy stara si osiga czegokolwiek w przyszoci. To, co ma by przyjdzie naturalnie. Wystarczy zaakceptowa teraniejszy moment ruchu boskoci. Ten ruch sam trwa. Mona znale w tym spokj. Puci i unosi si na fali procesu rozwoju. Zaprzesta szuka niestworzonych rzeczy i po prostu zaakceptowa to, co jest. Przyj to. U wielu osb rozwijajcych si duchowo istnieje nieustanna pogo za wyobraeniami o celu. Chc si sta inni, ni s. W porzdku, taka te jest moliwo. Mona zmienia rzeczywisto do woli. Mona zmienia swoje ciao, zmienia swj umys. Jednak nie osignie si stanu owiecenia, poniewa cigle jest on w sferze myli. Cigle jest czym poza ciaem. Gdzie w mylach. Mona si stara. Mona te odpocz. Co ma przyj, to przyjdzie. Wszechwiat ju jest doskonay, rzeczywisto istnieje - nie potrzeba jej niczego wicej. Wystarczy, e umys to zaakceptuje. Przychodzi przebudzenie. To, na co patrzysz jest boskie. To, co syszysz jest boskie. To, co czujesz, jest stworzone przez bosko. Jeste totalnie zanurzony w istnieniu. Nie ma nic innego. Akceptujc Aktualn Rzeczywisto Twoja istota zakwita. Powstaje w kocu spokj. To ju jest koniec. Nie musisz i nigdzie dalej. Co bdzie to bdzie, natura sama idzie. Powstaje otwarcie na t bosko, ktr jeste.

Intencjonalne denie do owiecenia. Caa gonitwa za wymylonymi celami wynika z nie akceptacji siebie w teraniejszoci. Jestem taki, a chciabym by inny. Inni s "lepsi", dlatego ja musz stara si by tacy jak oni. Lepszy, mdrzejszy, bardziej owiecony. Cay czas jest denie do bycia lepszym ni si jest. Na tym waciwie polega rozwj wikszoci ludzi. Na medytacjach, oczyszczaniu, wiczeniach ezoterycznych, cay czas jest ch bycia innym - lepszym, bardziej rozwinitym, bliszym owiecenia. Wiele w tym ego.

98

Na pocztku drogi to jest dobre. Na pocztku warto podnie swj poziom ycia, aby umoliwi relaks mentalny. Warto pozby si gwnych blokad, by w ogle umoliwi medytacj czy rozwin wiadomo. Jednak potem sprawa wyglda inaczej. Warto zauway, e potem rozwj wpada w automatyczne dziaanie. Spotykam czsto ludzi, ktrzy tylko czekaj na to co by tu jeszcze zmieni". Cay rozwj duchowy wchodzi w rutyn. Czowiek dziaa jak automat. Co si le poczuem trzeba to naprawi, bo owieceni si le nie czuj. Cigle jest co nie tak i cigle denie do tego upragnionego stanu wolnoci. Denie do doskonaoci. Moe by i tak, tylko czy to jest optymalny rozwj? Warto zada sobie pytanie, czy te pragnienia i okrelone automatycznie dziaania nie przysaniaj cudu teraniejszoci i dowiadczania istnienia? Wraz ze wzrostem wiadomoci pojawia si moliwo dostrzeenia wszystkich swoich mentalnych uwarunkowa i astralnych pragnie. W tym punkcie czowiek moe zauway, e pragnienie rozwoju, to te pragnienie. Wtedy pojawiaj si dwie moliwoci, albo bd si rozwija intencjonalnie dalej, gonic za czyimi wyobraeniami o owieceniu, albo zaakceptuj totalnie siebie w teraniejszoci i zaczn dowiadcza tego, co jest w peni. To kluczowy wybr. Gonic za owieceniem popadamy w puapk ego. To ego chce osign kolejn rzecz, tym razem bardzo duchow. Bardzo, wydaje si, wznios. Owiecenie, brzmi majestatycznie i wspaniale. To due wyzwanie, waciwie niemoliwe wyzwanie. Dlatego tak podniecajce. Ego lubi takie zabawy. To wszystko wydaje si warte cikiej pracy (a po prze afirmowaniu, lekkiej pracy). W pewnym momencie przychodzi zrozumienie, e czas nie istnieje. To pociga za sob wiele spostrzee. Nie ma narodzin, nie ma mierci, nie ma reinkarnacjii nie ma owiecenia. Wszystkie te rzeczy s w tej chwili projekcj mentaln. Zale od oceny i wyobrae umysu. Nie ma ich w rzeczywistoci poza mylami. Warto zada sobie pytanie, czy to co wymyliem jest mi potrzebne? Co zrobi, gdy si nie jest owieconym? Gdy tu i teraz nie ma owiecenia (czyli nie ma tego, co nazywamy owieceniem). A kto powiedzia, e trzeba by owieconym? Kto powiedzia, e nie jeste owiecony? Jestemy tacy, jacy siebie postrzegamy. Czowiek tworzy swj wiat. Nie ma od tego wyjtkw. Jeli jeste przekonany, e jeste doskonay -taki jeste. Jeli mylisz, e jeste nieowiecony -taki jeste. Kwestia pojcia, czym dla Ciebie jest owiecenie. Zmienisz punkt widzenia i nagle jeste na miejscu. Uwiadamiasz sobie, ze jeste dokadnie tu, gdzie powiniene by. Przychodzi spokj. Wstpujc na drog duchow wskazano Ci by moe cele. Owiecenie, osignicie szczcia, osignicie wolnoci, nadprzyrodzonych mocy, poczucia mioci i jednoci, miejsce w niebie po mierci, cokolwiek. Nie jest to ze, jednak to tylko cele dla ego. Ono byo bardzo chtne by osign postawiony cel, ktry wydawa si bardzo szczytny. By sta si nadczowiekiem, czy uwolni si od wszelkich cierpie. Twoje ego chce by owiecone. Chce mie te wszystkie cechy, ktre skadaj si na owiecenie. Oczywicie da si je osign, wystarczy troch praktyki, wicze, afirmacji i

99

wizualizacji. Po chwili czuj szczcie, czuj wolno, zaraz prze afirmuj mio i bd szczliwy. Ale czy bd "owiecony"? Czy kiedy wyucz si wszystkich cech owieconego, bd owiecony? Mona czu ju wszystko i by wszystkim. Czy to da owiecenie? Tylko wtedy, kiedy sam tak stwierdzisz. W tej chwili masz wszystko, czego potrzebujesz. Akceptujc to, pozwalajc wiatu pyn, otwieramy si na cakiem naturalny i spontaniczny ruch energii. Cakowita akceptacja przynosi swobod i otwarcie na zmiany. W tej chwili nie ma niepotrzebnych myli, ktre gubi czowieka na planach mentalnych. Jest czysto i jasno. Jest otwarcie na bosko. Jest to osigalne w tej chwili. Nie trzeba czeka na niewiadomo co w przyszoci. Wystarczy wyrazi wol akceptacji. Zauway, ze ju jeste doskonay. To da gbokie i cielesne TAK dla tej rzeczywistoci. Twoj wol jest to, co wybierzesz. Tak czy inaczej, ten stan, ktry zw owieceniem nadejdzie zupenie swobodnie. Stanie si to samo, tak jak rozkwita kwiat. W peni naturalnie i niewymuszenie. Tylko w chwili cakowitej akceptacji istnienia. Kiedy postanowisz co zmieni -po prostu to zmienisz. Nie bdzie w tym cierpienia, czy cikiej pracy nieowieconego. Nie bdzie walki i nieakceptacji. Zmiana nastpi naturalnie. Czujesz, e co trzeba zmieni -zmieniasz to. Nigdzie nie dysz (do przyszego owiecenia). Kady czyn wynika z teraniejszego wyboru. Nie jeste obarczony adnym celem, dlatego dziaasz bez przywizania. Poprzez gbok akceptacj i wewntrzn wolno od wszelkich wymysw osigasz spenienie -Tu i Teraz. Bardzo piknie obrazuje to fragment Bhagawadgity (rozmowa druga):

71. Kto wszelkie odrzuci pragnienia, kto yje i dziaa bezosobicie, wolny od tsknot i zachce, od "ja" i "moje", ten zaprawd w Pokj Wielki wchodzi.
72. Jest to, o synu Prity, stan niewzruszonego trwania w Brahmanie, kto go osiga nie bdzi wicej; a kto nawet w ostatniej chwili ycia zdoa ten stan posi, dostpi wyzwolenia, Szczliwoci w Brahmanie wieczystej.

Moliwoci umysu.
mys i ciao istoty ludzkiej s wspaniaymi narzdziami. Przejawiaj si w tej boskiej totalnoci. Istota ludzka tworzy w tym wiecie najrniejsze wibracje. Umys jest zdolny stworzy wszystko w polu tej rzeczywistoci. Co raz tworzy pikne wizje, czy koszmarne sny. Na planie astralnym tworzy uczucia i wyobraenia. Mog one przybiera najrniejsze formy, ksztaty i natenia. Wszystko to przychodzi stworzone przez umys, poczym odchodzi, kiedy ju umysowi si znudzi. Wizje i odczucia mog przychodzi same z siebie lub by tworzone wiadomie. To wszystko jest w polu twrczym umysu.

100

Podobnie jest z mylami i abstrakcyjnymi pojciami. S one tworzone na planie mentalnym. Mog to by pene zrozumienia i jasnoci myli. Mog te by tworzone myli pene sprzecznoci i pomieszania. Wszystko zaley od naszej woli. Jakkolwiek pikne by byy te odczucia i myli, s one tylko przelotnym stanem wibracyjnym istoty ludzkiej. S naturalne i pikne same w sobie. Mimo to umys ponakada na nie najrniejsze filtry. Wyobraenia i myli stay si bardzo wane. Nawet waniejsze ni samo istnienie. Uwarunkoway one cae przejawianie si czowieka, okreliy go w wiecie, sprawiy, e zacz si czu inny. Czasem lepszy, czasem gorszy od innych. Wszystko zaley od uwarunkowania umysu. Kiedy mylimy, e jestemy lepsi, jestemy lepsi. Podobnie jest, gdy mylimy, e jestemy gorsi od innych. Tak si dzieje, kiedy wiadomo utosamia si z mylami. To tylko myli i oceny nie majce nic wsplnego z czyst rzeczywistoci. Naturalna bosko przejawia si w tym wszechwiecie, a za pomoc istoty ludzkiej jest wiadoma samej siebie. Natura tworzy najrniejsze formy. Sprawdza w jaki sposb najlepiej si przejawia i wykorzysta swoje moliwoci. Fala ycia zalewa wiat najprzerniejszymi formami istnienia. Kada z nich jest niepowtarzalna i wyjtkowa. Kada bierze udzia w procesie poznawania siebie. Kada forma jest doskonale na swoim miejscu i stanowi cz caoci. Wszystko w tym procesie jest doskonae. Twoje ciao i umys s rwnie czci tego procesu. Ju jeste taki, jaki powiniene by. Natura stworzya Twoje ciao, a zewntrzne warunki uksztatoway Twj umys. Mona powiedzie, e ta istota, ktr jeste, zostaa stworzona przez ten naturalny proces. Ju korzystasz z naturalnej moliwoci wiadomego przejawiania si. Jeste dokadnie tu, gdzie powiniene by. Jeste taki, jaki powiniene by. Jeste jedyny i niepowtarzalny. To ciao i umys jest cudownym i oryginalnym przejawem boskoci. Dlaczego chcesz by inny? Wszelkie myli o innych istotach i o ich rzekomym lepszym bycie s tylko poywk dla ego. Ju jeste doskonay, jeste na miejscu. Istniejesz i jeste wiadomoci. Przejawiasz si na swj sposb. Rzeczywisto dowiadcza przez Twoje ciao istnienia. To si dzieje teraz. Dowiadczaj wic istnienia wiadomie. Jest wielu ludzi o rnych ciaach. Jedni maj bardzo rozwinite umysy, ktre potrafi zanalizowa pocztek i koniec caego wszechwiata. Jedni maj niesamowit pami, ktra potrafi spamita kolejno 30 przypadkowych liczb we waciwiej kolejnoci. Jeszcze inni potrafi swoim ciaem bi rekordy olimpijskie czy wykonywa prawie niemoliwych rzeczy. Jeszcze inni maj dar jasnowidzenia, ktry pozwala im widzie aur innych. S take artyci, ktrzy swoimi obrazami przekazuj cudowne energie i inspiracje, harmonizuj dusze. Piknymi przejawami boskoci s take istoty, ktre potrafi pomc i zainspirowa innych. Kada z tych istot jest jedyna i niepowtarzalna. Kada ma cechy same w sobie doskonae. Ty rwnie masz niepowtarzalny ukad wibracji, ktry jest piknym przejawem boskoci. Umiesz robi rzeczy na swj oryginalny sposb. Dziki Tobie przejawia si w pewien cile okrelony

101

sposb, by siebie dowiadczy. Bosko urzeczywistnia siebie w formie tych wspaniaych istot i ich waciwoci.

Warunki umysu.
eli umys twierdzi, e owiecenie to posiadanie nadludzkich mocy, wiadomoci kosmicznej, jasnowidzenia, moliwoci przechodzenia przez ciany, to by moe nigdy nie osignie spenienia. Nigdy nie zaakceptuje teraniejszoci. Wyjtkiem moe by moment, w ktrym czowiek bdzie mia do gonitwy za cudami na kiju i spojrzy w teraniejszy moment boskoci. Nieograniczono jest wymylona przez umys na podstawie obserwacji kontroli materii i swoich twrczych moliwoci. Umys zauway, e mona co w pewien sposb kontrolowa, wic idc analogi mona kontrolowa wszystko. To musi by prawdziwa bosko. To musi by prawdziwe owiecenie. Im wicej kontroli, im wicej mocy, im wicej wiadomoci, tym owiecenie wydaje si wiksze. Wszystko to ley w polu umysu i jego wyobrae. Takie warunki i myli sprawiaj, e owiecenie jest cigle daleko. To nadal mentalne pole oceny sytuacji. Umys stawia pewien warunek -Jeli mog kontrolowa wszystko (siebie, materi itp...) wtedy przejawiam w peni bosko. Zupenie niepotrzebnie jest wymyla takie warunki. To prowadzi do wejcia w wibracj niespenienia. Wytworzenie w sobie uczucia, e jeszcze nie jestem na miejscu. Cige niespenienie. Gdyby przejawianie boskoci byo nieograniczonoci w dziaaniu i gdyby co takiego faktycznie istniao, wtenczas owieceni mieliby kontrol nad innymi ludmi. Co ju jest nawet logicznym absurdem. W rzeczywistoci mog istnie takie rzeczy jak nadprzyrodzone moce i wiadomo totalna. Dla tych, ktrzy s przekonani o ich istnieniu te rzeczy faktycznie istniej. To moe stanowi ich owiecenie. W porzdku. Czy jednak te rzeczy s Twoim dowiadczeniem? Jeli tak, to nie trzeba ju nigdzie i, masz to, co chciae mie. Jeli nie s Twoim dowiadczeniem, to subiektywnie dla Ciebie nie istniej. Po co wic si nimi zajmowa, skoro z Twojego punktu widzenia jest to iluzja? Dobre pytanie. Rzeczywisto zewntrzna (to co odbierasz zmysami) i wewntrzna jest wystarczajco bogata w kadym swoim momencie. Nie musi by inna. Jest ju teraz doskonaa. To co odbierasz jest doskonae. Stanowi ruch energii wszechwiata. Dowiadczasz tego cakowicie. To jest moment spenienia. Wszystko poza tym jest tylko mentalnym obrazem. Kada forma wytworzona przez wszechwiat przejawia si z waciw sobie wibracj. Ta wspaniaa rnorodno wszechwiata jest czasem postrzegana jako niezmierzony ocean rnych wibracji. Ten ogrom pikna i rnorodnoci zapiera czasem dech w piersiach. To stanowi wspaniao tego wszechwiata. Dowiadczasz tego.

102

Gdyby wszystkie formy byy takie same, nie byo by tej cudownoci. Owieceni nigdy nie s tacy sami. Jezus by akurat taki, jaki by. Inny owiecony jest inny. Owiecenie nie ma warunkw. Ju w tej chwili jeste owiecony, tylko jeszcze tego nie dostrzegasz. Poniewa Twj umys tworzy wyobraenie o owieceniu, poczym porwnuje je z aktualnym obrazem Ciebie. Powstaje niedopasowanie -przecie owiecony ma inne cechy ni Ja. Jest lepszy. To wszystko s oceny umysu. Tak naprawd kady jest niepowtarzalny. Kady korzysta z takich narzdzi, jakie s dla niego naturalne. Jeden ma inteligentny umys, drugi potrafi kocha wszystkich bezinteresown mioci, jeszcze inny lewituje. Niektrzy postrzegaj astralnie inni potrafi pomc w potrzebie. Kady ma swoje wasne wibracje, wasne talenty i waciwe sobie narzdzia. Kady dostrzega bosko, tylko czasem sobie jej nie uwiadamia, bo interpretuje to jako nie-bosko. Nie jest wane, jakie masz narzdzia - wane jak je wykorzystujesz. Nie trzeba by innym ni si jest. Jest to niepotrzebne. Kady jest dokadnie na swoim miejscu. Kwestia tylko w tym, by to poczu i uwiadomi. Kada forma ma natur Buddy. Wystarczy to zaakceptowa. Zrozumie i przyj swoj niepowtarzalno. Zaakceptowa teraniejsz chwil w takiej postaci, jakiej jest. Nie ma nic innego. To jest owiecenie. Moment teraniejszy. Odrzu wic ca wibracj niespenienia, ktr nosi ciao. Poczuj, e jeste totalnie na miejscu. Jeste umiejscowiony dokadnie tu, gdzie powiniene teraz by. Ptak nie potrzebuje petw. Kwiat nie ma skrzyde. Te formy s dokadnie na swoim miejscu. Nikt tam nie chce by inny. Caa natura swoim istnieniem wypenia dokadnie ca przestrze. Dlaczego wic czowiek wymyli, e chce mie co, czego naturalnie nie ma? Skoro nie ma, wida w tym wypadku jest to naturalnie niepotrzebne. Mona to zaakceptowa, a mona te z tego powodu stworzy opr i pragnienie. Jeli Twoje ciao jest stworzone do biegania, po co wybiera prac przy komputerze i cierpie z powodu niedopasowania? Jeli Twoje ciao nie jest stworzone do jasnowidzenia, po co si stara to osign? Jeli Twoje ciao nie ma predyspozycji do lewitacji, jaka sia kae Ci prbowa j opanowa? Sia ego i iluzji narzuconych przez innych. Nie potrzeba bdzi ju w ocenach i pragnieniach umysu. Jeste, jaki jeste, to jest doskonae. Wystarczy, e to zaakceptujesz i poczujesz t akceptacj cielenie. Wejdziesz dokadnie w swoj wibracj istnienia. Jeste, jaki jeste. Bosko, ktra nas otacza, umoliwia zaistnienie kadej wibracji, jak jestemy sobie w stanie wyobrazi. Istota ludzka moe wykreowa w sobie najrniejsze energie. Moe stworzy wibracj spenienia lub niespenienia i oporw. Tylko Ty wybierasz. Stworzy to bardzo prosto. Chc stworzy wibracj spenienia - akceptuj teraniejszo. Chc wej w wibracj niespenienia -tworz umysem warunki niespenione. Przykadowo wymylam, e nie jestem owiecony, nie jestem jeszcze wystarczajco bogaty, czy niespeniony w mioci. S to warunki szczcia tworzce w teraniejszoci uczucie niespenienia.

103

Wszechwiat to wszystko umoliwia. Moesz w tej chwili stworzy w sobie jakiekolwiek uczucie. To nieograniczony potencja. Jeli dostrzeesz tego pikno i zaakceptujesz to, nie bdzie trzeba nigdzie i. W kocu bdziesz w domu. Jest to totalna akceptacja siebie tu i teraz. Uwiadomienie sobie, e ju nigdzie nie musisz i. Uwiadomienie sobie mentalnych celw i pragnie. Wszystkie cele, wcznie z owieceniem, okazuj si wymysami i polem gry ego. Wraz z takim uwiadomieniem okazuje si, e nigdzie nie trzeba i. Jest si dokadnie na swoim miejscu. Nawet, jeli si nie pasuje do wyobrae o "owieconym". Jeste dokadnie na swoim miejscu w rzeczywistoci. Usid i odpocznij. I tak wiele ju zrobie. Wejd totalnie w chwil teraniejsz i pozwl, niech si dzieje samo. Niech umys nie tworzy pragnie. Pragnienia tylko przeszkadzaj w rozwoju, poniewa nie pozwalaj dostrzec teraniejszoci. Nie pozwalaj odkry wiata wiadomoci, ktre z Ciebie promieniuje.

Zmiana punktu widzenia.


Jeste cakowicie zanurzony w teraniejszym istnieniu. Nie istnieje nic wicej. Nigdy nie istniao. Dlatego owiecenie, jeli jest, jest tu i teraz. Nigdy nie bdzie gdzie indziej. Mylc o przyszoci, generuje si obrazy i myli. Mylc o innych ludziach, tworzy si w swoim umyle wyobraenia. Jeste czystym istnieniem, przejawem boskoci. Natura nie okrela jaki jeste i czym jeste. We wszechwiecie jest czysto. adnych ocen i nazw. Jedynie ocena umysu moe to zachwia i sprawi, e poczujesz si w jaki sposb gorszy lub lepszy. Niewane kim jeste i jak si przejawiasz. Nie wane jak Ci oceniaj inne umysy. Nie wane czy jeste lepszy, czy gorszy od innych ludzi. Jeste przejawem Boga. Twoja ja, dusza, zawsze dowiadcza istnienia. Zawsze dowiadcza tego, co jest teraz i jest z tego niezmiernie szczliwa. Uczestniczy w boskim procesie tworzenia. Dlaczego miaby robi co innego ni ona? Ja dowiadcza, Ty si uganiasz za owieceniem. Moe sprbuj dowiadcza istnienia i boskiej gry razem z jani. Sta si jani. Kad chwil ycia, kade dowiadczenie otocz wiadomoci. Niech z Twych oczu patrzy Bg, niech przez Twoje ciao czuje Bg. Jeste przejawem Boga. Oczyma natury, wiadomoci. To na prawd pikne. Nie musisz zaprzestawa swojego dotychczasowego rozwoju. Nic nie musisz. Jeli chcesz dowiadcza rozwoju, dowiadczaj. Jeli chcesz dowiadcza czego innego, dowiadczaj. Wana jest wiadomo, przejawem Boga, ktry dowiadcza. Obserwuj to z poziomu nieskoczonego, z poziomu wiadomoci. Twoja wiadomo jest wiadomoci jani, ktra porusza si na niszych planach, by je zbada (dowiadczy). To dusza, prawdziwy TY, dowiadcza istnienia. Chodzi o zmian podejcia do ycia. Ju nie jeste oddzieln wiadomoci, prbujc znale drog do Boga czy owiecenia. Ta oddzielona wiadomo to ego.

104

Teraz jest inaczej. Jeste Bogiem, jeste owieconym, dowiadczajcym wiata. Kade, nawet najmniejsze dowiadczenie, jest uczt dla duszy. Niewane, czy umys ocenia je negatywnie, czy pozytywnie. Kade dowiadczenie jest boskim ruchem energii. Czym ywym, istniejcym, nieokrelonym i przede wszystkim piknym. Przecie kade dowiadczenie pochodzi z boskiego rda. Dzieje si w polu boskoci, stanowi cz procesu mioci. Jeste tego czci, nie jeste odrbn wiadomoci, prbujc odzyska jedno. Jeste ju jednoci. A co z owieceniem? Ten stan, ktry nazywasz owieceniem (Twoje wyobraenia o owieceniu) przyjdzie, prdzej czy pniej. Faktycznie staje si to niewane. Teraz go nie ma, jest dobrze. Kiedy si pojawi, rwnie bdzie dobrze. Nie musisz do niego dy. Jeste teraz w tym miejscu i w tym dowiadczeniu. Gdyby mia dowiadcza teraz owiecenia (stanu jaki sobie wyobraasz), ju dawno by dowiadczy. Jednak dowiadczasz tego, co jest. Zaakceptuj to totalnie. Dowiadczaj ca wiadomoci. Zanurz si w istnieniu cakowicie. Poczujesz wewntrzne, wieczne wiato, ktre dowiadcza istnienia. A nawet jeli nie poczujesz, to nadal istniejesz. Wanie tu i teraz. Jeste wieczn dusz, przejawem Boga, ktry dowiadcza istnienia. Dowiadczaj wic z otwartym sercem i bez oporw. Niech teraniejszo nie bdzie przysonita pragnieniami w przyszoci i obcieniami z przeszoci. Zaakceptuj totalnie chwil teraniejsz i znajd w niej bosko. Tak si stanie, kiedy tylko uwiadomisz sobie, e Ty jeste wiadomoci, ktra dowiadcza samej siebie.

Czysto umysu.
Ludzie codziennie chodz do pracy. Nieustannie trwaj w swoim yciu, swoich sprawach i mylach. Wystarczy spojrze na spoeczno. Ludzie jed zatopieni w swoim wiecie. Chodz ze zmarszczonymi brwiami. Tak jakby ich co bolao, jakby byli zamyleni, spici mylami. Brakuje jasnoci i czystoci. Jest to skurcz i koncentracja nad problemem. Brak czystego postrzegania. S odcici od rzeczywistoci przez swoje wyobraenia. Warto si przyjrze ludziom, a zwaszcza sobie. Umys sam w sobie jest doskonaym narzdziem. Umoliwia on postrzeganie przyczyn i skutkw. Jest to narzdzie obserwacji i czystej wiadomoci. Dziki niemu mamy wgld w prawdziw natur rzeczywistoci. Przynajmniej do tego jest stworzony. Niestety nie zawsze jest tak dobrze. W wikszoci umys staje si zabrudzony wszelkimi pogldami i iluzjami. Ludziom brak czystego wgldu w rzeczywisto. Spotyka to najczciej ludzi dobrze rozwinitych intelektualnie, mylicieli, logikw, matematykw. Oni wszyscy rozwinli w bardzo duym stopniu swj intelekt. Nie jest to ze, jednak rozwinli go cakowicie si z nim utosamiajc. S pochonici przez swoje myli. wiadomo jest cakowicie zapchana rnymi wizjami i mylami. Umys nie dziaa harmonijnie, nie ma obserwatora.

105

W stanie pierwotnym umys jest rdem spokoju. Caa gowa i mzg dziaaj harmonijnie. Narzdzie, jakim jest umys wycisza si -wtenczas pojawia si wiadomo. Jest to wewntrzny obserwator. Jest cisza i obserwacja, jak rwnie brak oceniania i brak identyfikowania si z czymkolwiek. Panuje czysto i jasno. S to wysokie wibracje. S one cakowicie naturalne dla umysu. Tak jak byo to w dziecistwie. Dziecko postrzega wszystko czysto, poniewa nie ma w pamici etykietek i uwarunkowa. Niestety podczas niefortunnego rozwoju czowieka, umys zosta cakowicie rozstrojony. Przesta spenia funkcj obserwatora, zacz spenia funkcj myliciela. Caa energia zostaa skupiona w gowie. Jest to pewne centrum energetyczne, ktre jest zwane trzecim okiem. Cay baagan mentalny zosta przejty przez to centrum, dlatego wiadomo tak si zanieczycia. Ju nie ma wiadomej i czystej obserwacji. W gowie jest peno myli i wszelkich wyobrae. Nie ma stanu Tu i Teraz. Jest cigle przyszo, wyobraenie o teraniejszoci i przeszo. wiadomo jest zagubiona w mylach. Wszystkie myli podwiadome i wiadome mog przebiega przez ciao jako formy energetyczne. Jednak wiadomo nie musi za nimi poda i si z nimi utosamia. W ciele jest wiele energii, z ktrymi utosamia si umys. Ciao ma wiele pragnie. Rodz si one wewntrz ciaa i s zazwyczaj uwarunkowane. Czujemy je najczciej w brzuchu jako pewne energie -jest to splot soneczny. To tu pojawia si wszelkie niespenienie, pragnienia i chci. To na splocie sonecznym zawsze panuje ruch niespenienia i walki. Wszystko by byo dobrze, gdyby umys pozostawa spokojnym obserwatorem. Wtedy czowiek byby wiadomy caego chaosu poniej, a nie musiaby si z nim utosamia. Miaby wgld w natur pragnie i iluzji. wiadomo by bya czysta i jasna. Wida by byo wyranie wszelkie wymysy, przyzwyczajenia i uwarunkowania ciaa. Niestety zamiast tego, gowa przejmuje energi ciaa. wiadomo pod za wszelkim ruchem w ciele i utosamia si z nim. Nie ma ju czystego postrzegania, jest cakowite zatopienie si w przyzwyczajeniach i pragnieniach podwiadomoci. Zamiast zdawa sobie spraw, ze kade uczucie jest ruchem energii w ciele, czowiek staje si cakowicie zalepiony przez to uczucie. wiadomo zostaje zatopiona w emocjach, tym samym traci czysto widzenia. Cay system nauczania, caa metoda wychowania dziaa na niekorzy trzeciego oka. Ludzie po prosu ucz si jak wprowadza mentalny chaos do swoich gw. Wprowadzaj problemy i zapeniaj cisz czystego postrzegania. Wszystkie emocje i chaotyczne myli id w gr do gowy i zupenie rozstrajaj wiadomo. Czowiek nie ma ju wiadomoci obserwatora. Obserwator dostraja si do myli i emocji. Dlatego czowiek zatraca wiadomo. To jest jedna z najbardziej niekorzystnych rzeczy, jaka przytrafia si czowiekowi. Mae dziecko ma z reguy otwarte trzecie oko. Ma czysty umys i jest wiadomym obserwatorem. Postrzega ono wibracje, gr wiata i wszystkie rzeczy takie, jakimi s naprawd. Dziecko wbrew pozorom potrafi bardzo jasno obserwowa

106

rzeczywisto. Jego trzecie oko nie jest zapchane mylami ze splotu sonecznego. Postrzega wszystko jasno i czysto. Dziecko ma wzgldny spokj w umyle. Cho nie jest wszystkiego wiadome. Dorosy ma peno chaosu w gowie. Gowa jest centrum, w ktrym powinna by cisza i spokj. Jednak nie ma. Trzecie oko dostroio si do splotu sonecznego -Ego wraz z pragnieniami weszo na obserwatora. Nie ma ju obserwatora, jest ego. To dlatego nasza wiadomo poda za nurtem myli wyprowadzajc nas z ciaa. To dlatego nie jestemy wiadomi, e mylimy. Nie moemy obserwowa myli, bo obserwator sta si mylami. Wszystko jest niewiadome i automatyczne. Oczywicie w chwilach medytacji, gdy ten cay szum mentalny ustaje, udaje si uaktywni obserwatora. Umys (trzecie oko) staje si czyste. Wanie w tych momentach ludzie dowiadczaj czystych wgldw w rzeczywisto. Poniewa nic nie przysania trzeciego oka, moe ono postrzega wiat jasno i czysto. Pojawia si obserwujca wiadomo. Wtenczas, kiedy pojawi si jakakolwiek myl, jest ona obserwowana. Jeli ciao zacznie tworzy energie myli, czowiek bdzie tego wiadomy. Jednak po wyjciu z medytacji, myli znw si wczaj i lec w gr wypeniajc umys. Obserwator znika i s same myli. W kulturach wschodu wielu ludzi nie poddao si zachodnim pdom umysu. Dlatego Chiczycy, czy hindusi s bardziej zharmonizowani wewntrznie. Poniewa wiedz, czym myl -myl brzuchem. Wszelkie pragnienia, ktre tam powstaj nie wchodz do gowy. Pragnienie jest odczuwane jako ruch energii w brzuchu, jednak nie pociga to za sob chaosu myli. Podobnie jest z wszelkimi lkami. Jeli lk jest odczuwany w ciele, to niech bdzie w ciele, nie w gowie. Kiedy wiadomo zacznie si z lkiem utosamia, umys zacznie rozmyla wprowadzajc wielki chaos do gowy. Jest to niepotrzebne. Kiedy czowiek z kultury wschodu nie utosamia si z ruchami w ciele, w gowie nie ma szumu mentalnego. Umoliwia to czyste obserwowanie z poziomu trzeciego oka. Co prawda moe by tak, e trzecie oko nie jest jeszcze na tyle rozwinite by osign czysty wgld, jednak przynajmniej nie ma tam tyle chaosu. By moe nie ma boskiego wgldu w rzeczywisto, ale nie ma te chaosu w yciu. Ludzie ci s zerodkowani i oglnie zharmonizowani. Czego nie mona powiedzie o ludziach zachodu. Cywilizacja zachodu stawia na umys. Tylko umys, postp techniczny. Jest to bardzo sztywne i logiczne. Logika jest zawsze bardzo sztywna i twarda. Nie jest to ze. Jednak posugiwanie si tylko logik i umysem prowadzi do zatracenia si w mylach. Obserwator znika -to jest skutek przesunicia energii na umys. Dla czowieka zachodniego umys sta si podstawowym narzdziem. Myli stay si jedyn wyroczni rzeczywistoci. Logika i matematyka stay si Bogami. Tak przekonany czowiek czerpie informacje o wiecie tylko z poziomu umysu i logiki. Dlatego pozwala sprowadza myli na trzecie oko. Jest przekonany, e pozna rzeczywisto za pomoc logiki. Niestety,. jedyne do czego dojdzie to do pomieszania i zatracenia si w mylach.

107

Poniewa znika obserwator, znika te moliwo gbszego wgldu w rzeczywisto. Obserwator jest pochonity przez myli. Myli stanowi zason mentaln i uniemoliwiaj osignicie czystego wgldu. Skoro nie ma wgldu, to trzeba czerpa wiedz z myli - i koo si zamyka. Jak si z tego wyzwoli? Jak oczyci wiadomo? Odpowied jest zawsze taka sama -uwiadomi sobie ruch myli, obserwowa i przesta si z nimi utosamia. Mona skorzysta z wiedzy teoretycznej. Skoro wiadomo, e myli i emocje powinny siedzie na dole w ciele (splocie sonecznym), to nie musz one wdrowa a do gowy. Majc wiadomo, e myli powstaj w splocie sonecznym, moemy je tam obserwowa. Kiedy obserwujemy myli poza trzecim okiem, nie wpywaj one na obserwatora. Nie porywaj go i nie zabieraj. Po prostu czowiek nie utosamia si z mylami. Widzi, e pojawiaj si one w ciele i nic wicej. Pojawiaj si i przemijaj. Obserwator trwa w spokoju, a poniej mog si dzia rne rzeczy. Jednak nie porywaj one ju wiadomoci. Czowiek akceptuje wszelkie emocje i uczucia w swoim ciele, jednak jest od nich niezaleny. Tu jest wolno. Jeli nie czujesz myli i emocji w splocie sonecznym, to obserwuj je tam, gdzie one s. Zazwyczaj s gdzie na dole w ciele. Emocje i uczucia s poniej gowy. Tak powinno by, nie powinny one wpywa na zakcenie postrzegania rzeczywistoci. Kiedy przychodzi gniew, generuje si on w klatce piersiowej lub brzuchu. Niestety najczciej wypenia rwnie gow. wiadomo zostaje zabarwiona energi gniewu. Dostraja si do tej energii i czowiek staje si gniewem. Dziaa niewiadomie pogrony w tej energii. Nie jest to korzystne. Umys powinien by wolny od uczu i umoliwia czyst obserwacj ciaa. Obserwuj wic uczucia w ciele, niech wiadomo nie zostanie niemi przysonita. Niech umys trwa w stanie czystego obserwowania wszelkich uczu i emocji znajdujcych si poniej gowy (w ciele). Aby oczyci umys i przej w stan obserwatora, mona sprbowa nie werbalizowa rzeczywistoci, tylko j obserwowa. Dobrze do tego wyj na spacer. Idc tak sobie parkiem, powiedzie do siebie w myli: Teraz nie nazywam rzeczy. Wszystko co zobacz, zostaje nienazwane. Pozwalam temu by i obserwuj. -Po takiej sugestii podwiadomo moe przesta generowa subtelne myli werbalizacji i zasony rzeczywistoci. I tak jak dziecko, ktre poznaje nowy wiat. Nie ocenia nie nazywa, tak jakby si widziao wiat po raz pierwszy na oczy. Wtedy moe si pojawi cisza. Cho moe nie od razu, jednak moe si tak zdarzy. Jeli si nie uda za pierwszym razem, warto sprbowa par razy. Taka sugestia moe wczy obserwatora. Myli przestan napywa. Zapali si wiadomo. W gowie bdzie czysto i jasno. Wtedy rzeczywisto przejawi si zupenie inaczej. Moliwe, e po raz pierwszy obejrzysz j tak, jaka ona jest. Moe to sta si cudownym przeyciem. Nagle z trzeciego oka moe spa zasona rzeczywistoci. Pojawi si wewntrzne wiato i przejrzysto. Wtedy caa gowa i twarz spoczn w gbokim rozlunieniu. W umyle i caej gowie pojawi si czysta przestrze.

108

Wtedy rzeczywisto wyglda inaczej. Gdy trzecie oko zaczyna dziaa, pojawia si wiadomo wibracji rzeczy otaczajcych czowieka. W ogle pojawia si wiadomo swoich wibracji. Nastpuje czysty pogld na rzeczywisto. Czowiek zaczyna dostrzega w rzeczywistoci t sam magi, ktr dostrzega bdc dzieckiem. Ta magia zawsze przepeniaa wiat, tylko wikszo ludzi nie potrafi jej dostrzec. Obserwator (czysta wiadomo) jest zazwyczaj zapchana mylami. Teraz jest szansa wyjcia na wolno. Oczyci umys ze zbdnych myli mona za pomoc wizualizacji. Cho nie jest to oczyszczenie doskonae, jednak moe uproci dalsz drog. W tym celu mona zwizualizowa (wyobrazi) sobie czyst przestrze w gowie. Nie jest to pusty umys gupiego czowieka. Tpy umys nie jest wiadomy rzeczywistoci i siebie. Jest w stanie podobnym do snu. Umys czysty jest umysem w peni przebudzonym i wieym. Warto wizualizowa t czysto i przestrze. Mona wizualizowa czyste i swobodne wiato, ktre wprowadza spokj i jasno. Przy odrobinie wprawy mona zauway, e to ju nie wizualizacja. Przestrze i wiato faktycznie si pojawio. Umys jest czysty i swobodny. Wtedy pojawi si rozlunienie i gboki spokj. Pojawi si cisza i obserwacja. Wtedy zapali si wiadomo teraniejszoci. eby nie zapycha trzeciego oka mona te sprbowa oddycha czyst energi przez czoo (trzecie oko). To rwnie odbywa si za pomoc wizualizacji. Przy wdechu wlatuje czysta energia, przy wydechu wylatuje rwnie czysta. Dziki temu energia dostraja si do czystoci i jasnoci. Najlepsz metod okazuje si sama obserwacja. Trwanie w wiadomoci, czucie caej przestrzeni. Obserwacja siebie, swojego wntrza, obserwacja aktualnej sytuacji w rzeczywistoci. To wszystko umoliwia zogniskowanie wiadomoci. Jest to dobra droga do samoistnego oczyszczenia umysu. Po prostu przez obserwacj czowiek dostrzega, e jest pochaniany przez myli i rezygnuje z tego. Wtedy pojawia si spokj i cisza. Trzecie oko jest wolne, rzeczywisto staje si jasna i pena wiata. Midzy istot ludzk, a istnieniem nie ma ju zasony myli. Obserwator wreszcie jest na swoim miejscu. wiadomo ju nie musi poda za mylami i si rozprasza. W kocu wida wszystko tak, jak powinno by wida. Nastpuje moment wiadomego istnienia.

Zogniskowanie teraniejszoci
Pojawia si pytanie, jak wiadomie istnie. Tak by mie wiadomo swojej boskoci. Nie zapomina i nie pogra si w starych utartych iluzjach, ktre s kwesti przyzwyczajenia ciaa. Warto zrozumie, jak zogniskowa wiadomo na teraniejszoci -czyli na momencie boskoci. Ogniskujc wiadomo, wchodzi si w stan obserwacji i wiadomoci. Jest to stan nie utosamiania ze swoimi mylami i ocenami. Nagle nic nie jest takie, jakie si wydawao. Wszystko jest czyste, tak jak

109

natura. Wszelkie myli s tylko procesami energetycznymi dziejcymi si w Twojej przestrzeni. wiadomo moe by od nich niezalena. Codzienne myli czowieka tworz jeden wielki chaotyczny proces. Wydaje si, e natur czowieka jest cigy mentalny szum. Mylenie nie potrafi usta, umys cigle gdzie bdzi. Przelatuje po mylach, wyobraeniach, sowach, obrazach. Od przeszoci, do przyszoci. Myli snuj si na wszystkie tematy. Jest to nieprzerwany cig energii, cig skojarze. Nazywamy to normalnym dziaaniem umysu. Mona to te nazwa pieszczotliwie szalestwem. Umys sprawia, e wiadomoci nigdy nie ma w ciele. Caa wiadomo poda za chaotycznym umysem. Zawsze jest gdzie indziej. To sprawia, e energia jest rozproszona. Jak wiadomo energia poda za uwag, w tym wypadku uwaga jest skupiona na chaotycznym skakaniu myli. Jest skierowana gdzie poza ciao. Nie ma ju dowiadczenia totalnego, jest zagubienie w pojciach i starych wyobraeniach. wiadomo czowieka jest skierowana na wyobraone rzeczy, ktre nie istniej. S one tylko wykreowane przez umys. Ten proces sprawia, e myli dostaj odpowiedni porcj energii. Ciao mentalne tworzy myloksztaty, czyli mentalne formy i zasila je wasn energi. Skutek tego taki, e energia jest trwoniona na niepotrzebne mylenie. To prowadzi nie tyle do utraty energii, co do zagubienia si w swoich wasnych wyobraeniach, ktre staj si mocne. Czy warto tkwi i umacnia swoje wyobraenia? Kwestia subiektywnej oceny. Czy nie lepiej spojrze na rzeczywisto czysto i wieo? Spojrze na sam rzeczywisto, czyst rzeczywisto, bez interpretacji i wyobrae. Czy nie jest ona wystarczajco pikna? Jednak eby to zrobi, warto najpierw pozby si caego chaosu z umysu. Dostrzec fundamentalne programy i filtry mentalne, ktre ograniczaj czysty wgld w rzeczywisto. A przede wszystkim, warto przenie swoj wiadomo do ciaa, a nie rozprasza energi na wprowadzajce pomieszanie twory umysu. Caa przyszo to wyobraenie umysu. Rozmylanie o rnych rzeczach w przyszoci, martwienie si o przyszo, czekanie na co z niecierpliwoci -to wszystko jest kierowaniem energii na wyobraenia. Jest to zasilanie stworzonych wyobrae, ktrych realnie nie ma. Nie ma potrzeby rozprasza wiadomoci na te rzeczy. Jednak cay czas umys to robi. Jest to rutynowe i stao si przyzwyczajeniem podwiadomoci. To samo dotyczy przeszoci. Jest ona zachowana w pamici, w podwiadomoci jako wspomnienia -czyli pewne adunki energetyczne. S one ulokowane w naszych ciaach subtelnych. Umys czasem potrafi rozpamitywa jakie zdarzenie, kry wokoo niego, nie potrafi go opuci. To powoduje rwnie zasilanie i utrzymywanie tych energii. Skutek ten sam, co powyej -wiadomoci nie ma w chwili obecnej, nie jej w teraniejszoci. Energia jest rozproszona. Zastanawianie si nad problemami logicznymi, czy matematycznymi rwnie jest skierowaniem energii poza ciao. Umys ju nie jest w ciele, jest przy problemie. Prbuje go bada ze wszystkich stron, jednak uwaga jest skierowana poza ciao. wiadomo nie jest zogniskowana. Warto zauway jak czsto wiadomo wychodzi

110

poza ciao i leci w kierunku obiektw zewntrznej rzeczywistoci. Obserwujc jaki obiekt, wiadomo poda w jego stron. Bada, myli o nim. Staje si jego wiadoma, co wicej utosamia si z nim. Zatraca si w tym cakowicie. Za kadym razem, kiedy uwaga jest skierowana poza ciao, czowiek jest niewiadomy swojego istnienia. Energia poda za wiadomoci, wic kiedy wiadomoci nie ma w ciele, energii te w ciele nie ma. Czowiek nie ma w tej chwili swojej mocy. Nie wykorzystuje swego potencjau. Po prostu ciao jest nieuporzdkowane i dziaa niewiadomie. Pana nie ma w domu. W domu moe si pojawi baagan i chaos. Wtedy jest niewiadomo i popadanie w stare podwiadome wzorce. Nie jest to korzystne, szczeglnie, gdy podwiadome wzorce dziaaj przeciw czowiekowi. Stan niewiadomoci, podanie za mylami jest podobne do snu. We nie czowiek te nie jest wiadomy gdzie jest. Jest gdzie poza rzeczywistoci, umys bdzi w wiecie astralnym, w wiecie marze. Energia nie jest skupiona. wiadomo nie jest zogniskowana. Po nocy penej snw, czowiek czuje si wyczerpany. Jest niewyspany i czsto w nie za dobrym humorze. To wanie skutek rozproszenia energii. Za to kiedy czowiek ma wiadomy sen, czsto jest po takim nie bardzo wypoczty i peny energii. Co si stao? Po prostu wiadomo bya zogniskowana. Nie pozwolia rozproszy si niewiadomie energii. Umys nie bdzi bez celu podajc za mylami, tylko by podporzdkowany wiadomoci. Energia bya zogniskowana. Warto zauway, e czasie wiadomego snu wiadomo jest zogniskowana rwnie na obiektach zewntrznych. Wszystko co si obserwuje jest obiektem zewntrznym. Oczywicie na bardziej subtelnym poziomie, jednak obiekty snu s rzeczami poza mn. Pozostaje te znana ze stanu jawy wiadomo Ja. W nie ego nadal istnieje. wiadome sny, wyjcia astralne s przedueniem ego i same w sobie nie daj moliwoci wyjcia ponad system ego. Przynajmniej nie wicej ni stan jawy. Dobry wypoczynek powstaje rwnie, kiedy czowiek zapada w bardzo gboki sen. Umys wtedy wchodzi w gbok niewiadomo. Nie bdzi po adnych wiatach, nie bdzi po rnych czasach, jest waciwie wyczony. Nie ma umysu. Energia nie jest w aden sposb rozpraszana. Po takiej nocy czowiek budzi si jak nowo narodzony. Nie jest te nowoci, e po wysiku umysowym ciao jest wyczerpane. A przecie by nie powinno, nie jest to przecie wysiek fizyczny. A jednak wyczerpanie jest wyrane. To wszystko jest spowodowane rwnie rozproszeniem energii poza ciao. Umys tworzy znw myli poza ciaem. Znw rozprasza niewiadomie energi. Uwaga bya skierowana poza ciao, a energia za ni podaa. Czowieka nie byo w ciele, nie byo go w domu. Kiedy nie ma wiadomoci w ciele, czowiek czuje si zagubiony. Nie wie gdzie jest, nie potrafi si odnale. Otacza si problemami, zmartwieniami. Cigle mylami gdzie bdzi, cigle jest gdzie indziej. Nieustannie analizuje. Filozofuje,

111

rozwaa, gdzie jestem, gdzie jest wszechwiat. Filozofia jest bdzeniem poza ciaem. Co da rozwaanie o sensie wszechwiata, jeli wiadomoci nie ma w ciele, nie ma dowiadczenia istnienia? To wanie rozpraszanie energii. Jest to niekorzystny stan, jednak wikszo ludzi wanie tak yje. Przewanie umys wyprowadza wiadomo z ciaa. Utosamianie si z mylami, to wanie niewiadome podanie za nimi. Sytuacja zmienia si, kiedy jest nieustanna wiadomo swojego ciaa. Wtenczas s myli, jednak s one w ciele. wiadomo jest zogniskowana na wntrzu ciaa. Czuje istnienie, jak i proces myli. Nie utosamia si z nimi. Warto poczu myli caym ciaem. By w ciele i myle ciaem. Jest to stan obserwacji swoich myli -stan zogniskowania wiadomoci. Stres powstaje wtedy, kiedy czowieka nie ma w ciele. Umys tworzy myli dotyczce przyszoci, kombinuje, broni si przed ni. Walczy z przyszoci. Ten ruch tworzony przez umys powoduje napicia na ciele. Energia jest blokowana. Jest to tylko mentalnie stworzona blokada, zmieniony intencjonalnie ruch energii. Jednak wszystko dzieje si niewiadomie, poniewa Pana nie ma w domu. W przypadku stresu ciao dziaa samo, a wiadomo jest gdzie rozproszona i poda za chaosem myli. Umys z kolei kieruje stresujcymi mylami, wyobraeniami i czarnymi scenariuszami. Ciao reaguje na to spiciami. Czowiek nie jest wiadomy tego procesu, poniewa wiadomo poda za mylami. Waciwie gwnym rdem stresu jest interpretacja rzeczywistoci. Czyli narzucone na rzeczywisto mentalne obrazy, na ktre podwiadomo reaguje spiciami na ciele. Interpretujc czowieka w biaym fartuchu jako lekarza, umys dopasowuje do tej interpretacji wspomnienia blu. Dlatego powstaje cakiem niewiadomy i waciwie irracjonalny lk. wiadomo jest zagubiona w mentalnych obrazach rzeczywistoci. Nie postrzega rzeczywistoci czysto, tylko zasila wyobraenia o rzeczywistoci. Tworzy na planie mentalnym now, straszn rzeczywisto utosamia si z ni. To powoduje napicia w ciele. Cae masmedia powoduj rozpraszanie uwagi umysu, odcigaj go od ciaa. Wydaje si, e czowiek robi wszystko, aby nie by w ciele. Oglda telewizj, sucha radia, czyta ksiki, gra w rne gry, czy nawet chodzi na imprezy. Nie jest to ze. Warto tylko zwrci uwag na sposb robienia tych czynnoci. Jeli su one ucieczce z ciaa, to jest to niekorzystne. Jeli czowiek robi to wszystko tylko po to, by zapomnie o swoich problemach, to jest to ucieczka od chwili teraniejszej. Umys odchodzi w kierunku czego innego, po to by nie musie siedzie w nudnym i penym cierpienia ciele. By nie musie by w tej nudnej chwili. Robi wszystko by zapewni sobie rozrywk i znale szczcie. To prowadzi do rozproszenia wiadomoci poza ciao, poza teraniejszo, a w rezultacie do cierpienia. Wszystko jest w porzdku, kiedy ogldam TV i mam wiadomo, e ogldam (e moje ciao oglda). Jednak zatracenie si zaczyna wtedy, gdy zapominam o swoim ciele i podam za tym, co ogldam. Wtedy moja wiadomo jest zamknita w tych obrazach, ktre daje mi telewizja. Po prostu: wiadomo zamknita w telewizorze. Jeszcze ciekawiej robi si, kiedy dziecko wstajc od gry komputerowej mwi:

112

Zabili mnie. Cakowicie utosamiajc si z bohaterem gry. Nie jest to korzystne, szczeglnie kiedy utosamienie jest mocne. Moe to prowadzi do pewnego zagubienia w rzeczywistoci, szczeglnie u modych ludzi.

Powrt do domu.
Ciao wydaje si takie nudne. Teraniejszo wydaje si taka nudna, e w ogle niewarta bycia. Tak myli wikszo ludzi, bo i co ciekawego jest w byciu tu i teraz? Przecie ego chciaoby zawsze wicej i bardziej. Po co mu by w teraniejszoci. Woli by w przyszoci, przeszoci, w telewizji czy gdzie indziej -byle tylko nie tu i teraz. To jest troch dziwne, zwaywszy na to, e jedyny moment, jaki istnieje to wanie teraniejszo. Proces ycia obywa si wanie teraz. Bosko przejawia si teraz. Ludzie nie czuj tego wspaniaego momentu, poniewa nigdy ich tu nie ma. Ludzie wracaj do ciaa tylko czasami. Gdy co ich zaboli, czy gdy nagle ciao znajdzie si w nieoczekiwanej sytuacji. Wtedy na chwil powracaj do teraniejszoci by zbada, co si dzieje. Wtedy przez malutk chwilk s w ciele, czuj je od rodka. wiadomo ogniskuje si, czeka. Jest dokadnie Tu i Teraz. Jest to powrt do domu. Jednak po chwili umys tworzy wyobraenie ciaa i zaczyna analizowa co si dzieje, czy to jest dobre czy ze. Tak tworzy nowe obrazy - wiadomoci ju w ciele nie ma, jest w obrazach. Nie ma dowiadczenia, jest tworzenie wyobrae. Czasem zdarza si, e ciao zachoruje. Wtedy wiadomo moe powrci na duszy czas. Ciao boli, wtedy przykuwa uwag. Wydaje si to by cakiem naturalne, e bolce miejsce przyciga uwag jak magnes. Wtedy wiadomo kieruje tam energi. Umoliwia to szybki powrt do zdrowia (oczywicie o ile jest to pozytywna i pena mioci energia). wiadomo powraca czsto do ciaa, gdy czowiek jest na onie natury. Opada wtedy cay szum mentalny. Umys popada w zachwyt nad piknem natury, nie ma myli by to opisa. Pozostaje samo dowiadczanie. W takich chwilach ciszy, przepywa przez czowieka czyste pikno. Serce si otwiera i promieniuje radoci. wiadomo nie jest rozproszona, jest zogniskowana w cichym stanie obserwacji, w stanie czekania -jest to kontemplacja pikna przyrody. Takie chwile wypeniaj serce zachwytem. To wanie chwile teraniejszoci. W nich wychodzi na jaw caa cudowno wszechwiata. Czy to jest a takie nudne? Czy warto to zastpowa pogoni za niczym? Okazuje si, e ogniskujc wiadomo na Tu i teraz, czowiek nagle widzi, e posiada wszystko, co mu potrzeba. Opadaj wszelkie mentalne oceny i filtry. Nie ma ju dokd i. Okazuje si, e szczcie jest tu i teraz. Nagle zostaje otoczony cich przestrzeni. Sam staje si rwnie nieruchom cisz. Jest dokadnie tam, gdzie powinien by. Nic wicej, nic mniej. Gdy wiadomo jest zogniskowana, dokadnie wida, co przejawia si w ciele. Mona by wiadomym wszystkich procesw fizycznych, jak i mentalnych. Wida

113

wszystkie uczucia, ktre przechodz przez ciao. Czu je w postaci energii, mona je te dostrzec mentalnie jako pewne dziwne formy. Kiedy czowiek jest w ciele, kiedy jest zerodkowany, wtedy nie utosamia si z mylami. To jest pikny moment. Moe czu gniew, jednak nie poda za gniewem, nie jest gniewem. Widzi gniew jako co co jest w ciele i przemija. Nic wicej. Wszystko jest w porzdku. Czowiek trwa w wielkim spokoju. Trwa w ciszy. Tak samo dzieje si z innymi problematycznymi mylami, czy emocjami. Kiedy jest si przygnbionym z powodu wyobrae o sytuacji yciowej, to czowiek czuje si le, czuje si ograniczony. Kiedy jednak uzyskuje zerodkowanie wiadomoci, osiga cisz, zaczyna dostrzega, e to tylko proces mentalny bdcy gdzie w ciele. Nie trzeba za nim poda i wchodzi w niego wiadomoci. Mona cigle by w ciele i go zaobserwowa. Taki proces po chwili zniknie. Po prostu nie utrzymujemy go, nie dajemy mu energii, poniewa jestemy w ciele, nie podajc za mylami. W tym stanie pozbywamy si te blokad energetycznych w ciele. Przynajmniej jest taka moliwo. Kiedy ju nastpi w stanie wiadomoci, moesz na pocztku poczu pewien opr do bycia w ciele. Moe wcale nie by tak mio. Jest to spowodowane cigym napiciem ciaa. Ciao przez lata byo poddawane napiciom i stresom, nauczyo si utrzymywa wszelkie blokady energetyczne. Dlatego powracajc wiadomoci do domu, moe si okaza, e w domu wcale tak mio nie jest. Dom jest nieuporzdkowany. Wtedy wyzwoleniem moe okaza si jeszcze gbszy wgld w ciao. Wgld w natur tych blokad. Jeli co jest napite, obserwuj to. Zobacz jak dane miejsce si zachowuje. Kiedy ujrzysz te napicie, po chwili ciao przestanie je utrzymywa. Pojawi si przepyw energii. Jednak nie na zawsze. Potem moe si sta tak, e umys znw wyprowadzi nas z ciaa i napicie powrci. Do cakowitego uwolnienia si od blokad warto uy innych technik - np. oddechowych, czy afirmacji. Chodzi oglnie o to, aby przez ciao moga przepywa czysta energia. Im mniej blokad, tym czystsze ciao. Im mniej blokad, tym wysze wibracje. Im wysze wibracje, tym bliej do stanu mioci, do stanu ciszy. To naprawd wyzwalajcy stan. Stan peen wolnoci i jasnoci. Zogniskowanie wiadomoci mona uzyska te za pomoc rnych praktyk. Mona dziki nim znale drog do stanu ciszy. Mog one sprawi, e wiadomo powrci do domu, powrci do teraniejszoci.

114

Sposoby zogniskowania wiadomoci


Jest wiele sposobw. Kady moe mie swj. By moe wikszo nie potrzebuje adnego sposobu. Moe wikszo ju jest w stanie Tu i teraz. Wtedy wszystko jest w porzdku. Jeli jednak czujesz, e umys w wikszoci czasu przebywa poza Tob i nie jeste tego wiadomy, to warto posuy si pewnymi praktykami skupiajcymi wiadomo na teraniejszoci i na ciele. Oczywicie nie musisz nic robi, jednak czasem warto sprbowa. Przede wszystkim, warto wrci wiadomoci do ciaa. Warto doj do takiego stanu, gdzie jest wiadomo ciaa. Sprbowa poczu ciao od rodka, widzie oczami ciaa, sysze uszami ciaa, czu ciaem. Nawet myle ciaem. By po prostu w ciele. Zogniskowa swoj wiadomo na swoim ciele. Zauway wszelkie procesy i ruchy w ciele. Posied chwil w ciszy i pobd wiadomie w ciele. Ciao stanowi nieodczn cz Twego istnienia. Ciao i duch nie s czym oddzielnym. S przejawem tego samego istnienia. Przenikaj si nawzajem, wpywaj na siebie i tworz razem cao. Mona powiedzie, e ciao jest rozszerzeniem ducha, tylko na niszym wibracyjnie poziomie. Sprowadzajc wiadomo do ciaa, sprowadzasz wiadomo do istnienia. Zaczynasz istnie wiadomie. Moe si okaza, e jest to wyzwalajcy moment. Dlatego nie warto negowa ciaa, tylko skorzysta z niego, jako drogi do penego dowiadczenia istnienia. Czasem, kiedy umys wraca do ciaa, pojawia si pewna niech. Kiedy umys ogniskuje si na teraniejszoci pojawia si bunt i opr. Tu warto zrozumie jedn kwesti -opr powoduj wyobraenia i przekonania dotyczce ciaa i rzeczywistoci. Kiedy umys koncentruje si na chwili obecnej, tak naprawd koncentruje si na wyobraeniach dotyczcych chwili obecnej. Wyobraeniach o aktualnym wiecie, aktualnej sytuacji, o sobie. Najczciej te wyobraenia s nieciekawe. Umys widzi i ocenia swoj sytuacj yciow, ocenia swoje ciao -czstokro czujc do niego niech. To wszystko jest tylko subiektywn wizj rzeczywistoci. Nie chodzi o to, by umys powrci do teraniejszoci, tylko aby wiadomo si Tu zogniskowaa. Kiedy wiadomo ogniskuje si na ciele, obejmuje te umys. Cae pole ciaa jest objte wiadomoci. Tak wic wszystkie procesy umysu staj si widoczne. Nie ma wtedy interpretacji umysu, dlatego nie ma czego takiego jak negatywna rzeczywisto, w ktrej yj. Jest czysta rzeczywisto, jest pole istnienia. Kiedy nawet przyjd oceniajce myli, czowiek jest ich wiadom. Nie jest mylami, tylko pozwala im by w polu ciaa. Pozwala mylom przepywa przez pole istnienia, jednak nie sucha ich. Nie nastpuje utosamianie si z mylami, tylko wiadomo myli, jako procesw w ciele. Sama wiadomo trwa w ciszy, jest to obserwator. Z poziomu obserwatora nie ma miejsca na interpretacje rzeczywistoci. Nic nie jest ze, ani dobre. Nie ma ocen. Dlatego rzeczywisto jest. Po prostu jest. Istnieje i dowiadcza. Jest to zupenie nowy

115

wymiar obserwacji. Jest czysty od ocen i interpretacji. Rzeczywisto jest cudem samym w sobie. Warto powrci wiadomoci do chwili teraniejszej, aby stan ponad mylami. Wtedy pozostanie czyste dowiadczenie i czysty przejaw Boga.

- Pytanie Co robi moje ciao? Dobrym pytaniem, ktre przywouje wiadomo do ciaa jest: Co w tej chwili robi moje ciao? lub Co teraz dzieje si w moim polu?- To magiczne pytanie od razu powoduje powrt wiadomoci. Wtedy umys moe si zatrzyma, porzuci swoje dotychczasowe zajcie, by zaobserwowa ciao. Po prostu obserwowa, nie dziaa, nie ocenia, nie rozmyla. Wtedy znikaj wyobraenia, nawet wyobraenie ciaa, ktre jest zawarte w pytaniu. Co si dzieje w moim polu, ktre nie jest ciaem, nie jest te myl, jednak zawiera w sobie obie te wibracje. Na t krtk chwil wcza si cicha obserwacja. Co robi moje ciao? Jest ciche czekanie, obserwowanie, wiadomo. Jest dziecinna ciekawo, penia uwagi. Wystarczy to zrobi odpowiednio gboko, a stanie si to mistycznym momentem. Oczywicie po chwili ego wepchnie si pomidzy wiadomoci, a ciaem. Powstan interpretacje i oceny. Zacznie odpowiada: Moje ciao ley, oddycha, czuje co, myli, czuje mio, czy jest zjednoczone z wszechwiatem. poczym powrci do swoich rutynowych dziaa, czyli mylenia. Warto te myli rwnie zaobserwowa. Jeli uda si to obserwowa, by tego wiadomym, to znaczy, e nadal jestemy w przestrzeni ciaa. Jestemy wiadomi, e w tej przestrzeni pojawiaj si myli. Czyli nadal jestemy zogniskowani.

Pytanie: Kim jestem?


Kolejnym bardzo efektywnym sposobem, jest zapytanie kim jestem? -Poczym obserwowanie swego umysu. Nie warto zagbia si w umysowe rozwaania na temat tego pytania. Poniewa to tylko wyobraenia, a Ty nie jeste wyobraeniem. Wystarczy prosta obserwacja dziaania myli. Umys wymyli wiele rzeczy. Bdzie jednak musia w kocu spojrze na ciao. Poniewa pytanieKim jestem? Prowadzi do ciaa. Tym samym do teraniejszoci. To pytanie prowadzi do gbi istnienia, do Twojej prawdziwej istoty. Wic w pewnym momencie uwaga przyjdzie ku ciau. Kiedy wyczerpi si wszystkie wymysy, zapali si wiadomo. Czowiek zacznie po prostu by w ciele. Nagle uwiadomi sobie, e jest w rodku swego pola. I powstanie chwila ciszy. Chwila bycia. Nie bdzie ju pytania, kim jestem. Bdzie po prostu istnienie. wiadomo zostanie zogniskowana.

116

O czasu
Mona posuy si pewn wizualizacj czego w rodzaju osi czasu. Wyobrazi sobie t linijk jak wyania si z punktu zerowego i biegnie w przeszo. Tak jak muzyka, ktrej dwiki odchodz w przeszo, a mimo to cigle dwicz w naszym umyle. Relacja zapamitanych dwikw ukada w gowie melodi. Dlatego zawsze jestemy wiadomoci troch z tyu. Umys zawsze zwraca uwag na to, co przed chwil odleciao. Chce obj wiadomoci t cz osi czasu, ktra ju odesza w przeszo. Jestemy par chwil za teraniejszoci. Linijka cay czas si przesuwa w przeszo, a my jestemy cay czas kawaek za punktem zero. Poniewa w umyle jest lekkie opnienie. Umys zawsze si troch spnia z dziaaniem, potrzebuje czasu na interpretacj i objcie wszystkiego. Warto to zauway. Dlatego warto zwizualizowa sobie podziak, o czasow, ktra cay czas tworzy si w punkcie zero i odpywa w przeszo. Teraz kluczowy moment. Przesuwaj si wiadomoci w gr biegncej linijki czasu -do zera, tam gdzie si ona tworzy. Pozwl caemu wszechwiatowi odpywa. Coraz bliej i bliej I nagle punkt zero, jeste tam, gdzie tworzy si czas. Tworzymy si razem z czasem. Jestemy w teraniejszoci i o dziwo jestemy te w ciele. Myli same przestaj si tworzy. W punkcie zero jest cisza. Bdzie dowiadczenie nieustannego tworzenia si istnienia.

- Odcicie wyobrae. Posugujc si wyobraeniem o czasie (przyszoci i przeszoci, mona usadowi si w teraniejszoci. Zazwyczaj jedna strona czowieka odpowiada przeszoci, a druga przyszoci. Przykadowo wyobraenia o przyszych rzeczach znajduj si po lewej stronie, o przeszych po prawej. Ukad moe si zmieni w zalenoci od czowieka. Zadaj sobie pytanie gdzie jest jutro, a gdzie wczoraj. Nasun si odpowiednie skojarzenia co do kierunku. Jeli ju wiesz gdzie jest przyszo i przeszo, wyobra je sobie. Zobacz po prawej stronie cae Twoje przesze ycie. Po lewej Twoj ca przyszo. Nastpnie uwiadom sobie, e to tylko wymys. Przeszo i przyszo nie istniej. Odetnij wic mentalnie te wyobraenia. Niech lewa i prawa storna stan si czyste i wolne. Znajdziesz si dokadnie w teraniejszoci. W punkcie rodkowym doskonale zharmonizowany. W wikszoci wypadkw ciao poczuje ulg. Moe si zdarzy, e puci swoje napicia, ktre niewiadomie trzymao. Lewa i prawa strona ciaa stan si rozlunione. Odpocznij w tym stanie. To jedyna rzeczywisto.

117

- Powrt wiadomoci do domu. Mona wyobrazi sobie ciao jako dom, w ktrym mieszka wiadomo. I powiedzie sobie, e teraz Pan wraca do domu. I poczu, e ciao jest wypenione wiadomoci -jest pene wiata. Po prostu przyprowadzi wiadomo do ciaa. Najpierw do ng, potem coraz wyej, do brzucha, do klatki piersiowej, do szyi i gowy. Sprowadzi si do ciaa. Warto rozgoci si w swoim ciele. To w kocu Twj dom, Twoja witynia. Odbieramy wtedy wszystkie uczucia ciaa. Patrzymy z oczu ciaa, czujemy ciaem. Po prostu jestemy totalnie w ciele. Nie mona by w ciele w przeszoci, ani w przyszoci. Dlatego bdc cakowicie w ciele, jestemy te cakowicie zogniskowani na teraniejszoci. Jestemy do koca sob. Istniejemy. Wtedy porzucamy ca mentaln bieganin umysu, cho na chwil. Jestemy zerodkowani. Kiedy si tak otoczy wiadomoci siebie, od razu mona zauway zmian. Waciwie da si zauway zmian postrzegania w momencie sprowadzenia wiadomoci w okolic gowy (czoa). Wtedy zaczynamy by wiadomi. Mona dostrzec siebie, mona poczu siebie bardzo wyranie. Wtedy si po prostu jest w ciele, nie rozprasza si energii na niepotrzebne myli. Zwyczajnie jest si w domu, jest si tu i teraz. Jest si wiadomym rwnie stanu, ktry nas otacza. Aktualnej sytuacji. Nie wyobrae o sytuacji, ale rzeczywistej sytuacji. Tej faktycznej gry wiata, czy ruchu energii, ktry si teraz rozgrywa. Nie interpretujc i nie oceniajc. Jest si wiadomym tych informacji odbieranych przez zmysy, jednak nie pochonitym przez te informacje. wiadome istnienie. Kiedy Twoje ciao stanie si domem warto zwrci uwag na jedn rzecz -aby nie przywizywa si do ciaa. Po prostu, gdy to ciao umrze, podwiadomo moe nie chcie jego opuci, poniewa nauczya si w nim mieszka, przywizaa si do niego. Dlatego warto uy tej wizualizacji tylko po to, by nauczy si ogniskowa swoj wiadomo na momencie teraniejszym. Potem naley porzuci metod, tak aby zostaa sama umiejtno bycia w wiadomoci. Waciwie to kad metod naley odrzuci, gdy staje si niepotrzebna. Jeli nie porzucimy metody, stanie si ona dla wiadomoci wizieniem. Kolejnym przyzwyczajeniem. To jest niepotrzebne. Dlatego mowa tu o zogniskowaniu wiadomoci, a nie przywizaniu do ciaa. wiadomo mona zogniskowa w kadych warunkach, nie tylko w ciele fizycznym, ale i np. w astralnym. Po prostu sta si wiadomym caego pola i ruchu energii. Jeli chcesz, moesz sam poprbowa rnych sposobw, by zogniskowa wiadomo. Niektrzy potrafi to robi ot tak na zawoanie. Po prostu by wiadomym. Jednak nie jest to wiadomo zdarze zewntrznych, tylko wiadomo caego pola istnienia. Istnieje ciao, istniej zewntrzne zdarzenia. Razem tworz cao istnienia o danej wibracji chwili. Jeli jaka myl znajdzie si w tej przestrzeni, natychmiast j poczujesz. Jeli umys jakkolwiek oceni rzeczywisto, zauwaysz, e to tylko ocena

118

pojawiajca si w Twoim polu. Ocena rzeczywistoci jest tylko pewn myl, pewn energi. Nie ma nic wsplnego z tym co istnieje. Istniejce pole jest czyste.

Korzy zogniskowania wiadomoci.


rzede wszystkim pozbywamy si caego natoku niepotrzebnych myli i interpretacji. Myli, ktre tworz nierealne i wyimaginowane problemy. Wszystkie one stanowi skuteczn zason dla teraniejszoci, poniewa odprowadzaj nas od niej. Myli powoduj zagubienie wiadomoci w wiecie iluzji. Zupenie niepotrzebnie. W stanie wiadomoci istnieje tylko Tu i teraz. Wszystko staje si bardziej ywe, kolory jaskrawsze, cae dowiadczenie takie cudowne, jak nigdy przedtem. Wtedy pojawia si cud istnienia. Bez zbdnych interpretacji ego i oceniania. Pojawia si ycie. Moe po raz pierwszy tego dowiadczysz, cho na pewno dowiadczae czego podobnego bdc dzieckiem. Teraz masz szans dowiadczy tego wiadomie. Moe si tak sta, e ujrzysz cakiem now rzeczywisto. Zupenie inn i cudowniejsz ni wszystkie wyobraenia o niej. Moesz si w niej zakocha. Jest ona tak delikatna i przepeniona yciem. Przejawia si w cakowitej doskonaoci. Jeste ni cakowicie poczony. Taczysz w radosnym tacu stworzenia. Wszystko jest wiee i pene pulsujcego ycia. Kolory wiata i przestrze. W stanie wiadomoci istnienia nie jest wane co robisz. Moesz robi wszystko. Chodzi do pracy, rozmawia z ludmi, sucha muzyki Przychodzi wtedy inna jako dowiadczenia. Stare i rutynowe czynnoci mog si sta ywe i nowe. Pene rnorodnoci. wiadomo jest wtedy bardzo wraliwa. Cokolwiek robisz wzbudza w Tobie rado samego istnienia. Dostrzegasz moliwo uczestniczenia w tym cudownym ruchu wszechwiata i korzystasz z niej. Jest to inny poziom wiadomoci, inna jako dziaania. Odkrywasz prawdziw wolno. Cakowit i totaln wolno. W stanie ciszy nie ma adnych ogranicze, nie ma Ci co tam ogranicza. Jeste dokadnie w tej chwili gdzie powiniene by. Nie ma ju dokd i. Doszede do celu. Jeste w domu. Nagle spada z serca ogromy ciar. I serce zaczyna piewa przepikn pie mioci wszechwiata.

119

Czas szczcia
Czowiek to bardzo ciekawa istota. Posiada cakowicie woln wol i moc twrcz. To czowiek wybiera czym chce si otacza, czego chce dowiadcza, co chce czu. Te wybory zale tylko od nas, od nikogo i niczego wicej. Wydaje si proste. Powstaje wtedy jeszcze prostsze pytanie: Dlaczego w takim razie czowiek nie wybiera szczcia? Dlaczego nie potrafi ju tu i teraz odczuwa przestrzeni szczcia? Czy co z nami jest nie tak? Na szczcie wszystko w porzdku. Po pierwsze czowiek nie wie, gdzie szuka szczcia i nie jest wiadomy, jak atwo mona je znale. Proste wiczenie. Rozlunij si, we gbokie i relaksujce oddechy. Uspokj ciao i umys. Na ten jeden moment postaraj si wej w cisz. Odsu wszystkie problemy, niech nie trwaj w umyle. Odsu je od siebie. Moesz zwizualizowa skrzynk, w ktr wkadasz wszystkie problemy i zamykasz na zamek. Teraz moesz wyrzuci, rozpuci, spali skrzynk, nie bdzie Ci ju potrzebna. Bd czysty i rozluniony. Teraz sprbuj sobie wyobrazi, e masz wszystko to, co chciae mie. Wyobra sobie, e speniy si wszystkie Twoje marzenia, zobacz siebie w spenionym nie. Poczuj t spenion rzeczywisto. Wyobra sobie, e jeste otoczony wszystkimi wymarzonymi rzeczami. Wejd w sytuacj totalnego szczcia i spenienia. Wyobra sobie idealnego partnera, rwnie szczliwego przy Twoim boku. Wyobra sobie ekskluzywny dom, spacer nad morzem. Moesz wyobrazi sobie nawet, e jeste owiecony. Wyobra sobie, e to wszystko przyszo do Ciebie bardzo atwo i szybko. Rozsmakuj si w tej wizji, bd w niej i czuj. Na koniec moesz wysa t wizj w przestrze tak, aby si urzeczywistnia. Poczym wyjd z tej krtkiej medytacji. Jak si czue? Jak si teraz czujesz? Jeli wyobrazie sobie wszystko odpowiednio realnie, wtedy powiniene poczu spenienie. Cho w minimalnym stopniu poczu si szczliwy i speniony. Jeli poczue cho troch pozytywnej energii, wtedy zwr uwag na jedn rzecz. Ta energia bya w Tobie. Nadal by moe jest. Udao Ci si j wzbudzi, mimo e te rzeczy nie byy prawdziwe. Wyobraajc sobie spenienie, udao si wzbudzi poczucie spenienia. Nawet jeli nie udao si wzbudzi tego uczucia podczas wizualizacji, to by moe przyszo ono na myl, e bdziesz to mia. By moe przysza radosna myl, e kiedy w przyszoci osigniesz to, co sobie wymarzye. Szczeglnie, jeli wyobrazie sobie, e spenienie marze przyszo do Ciebie atwo i szybko. Tak czy inaczej, na myl o spenieniu w ciele pojawia si pozytywna energia -entuzjazm. Skoro sam wytworzye w ciele t energi, nasuwa si pytanie: Czyby wiat zewntrzny nie by odpowiedzialny za nasze uczucia? Podczas tej wizualizacji, przybliye si do szczcia. Tak si stao tylko dlatego, e umys dosta informacj o spenieniu i uruchomi odpowiednie procesy. Innymi sowy: Kazae ciau czu szczcie. Zmienie swoje wibracje i energie

120

wewntrz ciaa. Zgodnie z wczeniej wyuczonym programem. Spenilimy, wymylone przez ego, warunki szczcia. Dystans dzielcy umys od szczcia zosta zredukowany. Nie byo ju dystansu czasowego midzy Tob, a szczciem. Wtedy popyna pozytywna energia. Istota ludzka jest stworzona do szczcia. Ma cudown moliwo wiadomego odczuwania radoci istnienia. Kiedy dziecko jest mae, odczuwa szczcie bardzo mocno. To dlatego wikszo ludzi twierdzi, e dziecistwo to najpikniejsza pora ycia. Jest takie niewinne i spontaniczne. Wielu ludzi przypomina sobie dziecistwo jako jasne i radosne czasy. Poniewa tak byo w istocie. Dziecko jest totalne w yciu. Postrzega kad chwil na nowo i w peni swej cudownoci. Bez ocen i krytyki. Bawi si yciem. Nie stawia sobie adnych warunkw szczcia. Po prostu odczuwa szczcie Tu i teraz. Ten stan jest naturalny dla kadego. Kiedy mody czowiek dorasta, uczy si od dorosych, e ta zabawa wcale szczcia nie przynosi. Poznawanie wiata wcale szczcia nie przynosi. Dowiadczanie rzeczywistoci wcale nie jest przesycone radoci i szczciem. Doroli ucz maluczkich, w jaki sposb stawia sobie warunki szczcia. Ucz sposobw, jak osign szczcie. Ucz jak sta si sawnym, jak zarobi na luksusowe ycie, jak stworzy cudowny zwizek. Nakadaj dzieciom swoje programy i swj punkt widzenia wiata, w ktrym wszystko jest stosunkowo trudne, nudne i jakie takie szarawe. Jest to proces ksztatowania modego czowieka przez cywilizacj. I nagle, o dziwo, pierwotna przestrze szczcia gdzie znika. Dziecko staje si coraz bardziej powane. Staje si prawdziwym poszukiwaczem szczcia. Zaczyna kombinowa, jak tu dotrze do stanu spenienia. Przecie doroli nauczyli i wyznaczyli tyle celw. Tyle jest celw w yciu, ktre trzeba osign by by szczliwym. Dziecko oddala si od teraniejszej przestrzeni szczcia. Jego wiadomo skupia si na przyszoci, na interpretacjach. Umys zaczyna sprawowa kontrol, przysania dowiadczenie istnienia. Mody czowiek zaczyna walczy o swoje szczcie w przyszoci i tak ju zostaje, nierzadko do koca ycia. Po drodze zostao zgubione co bardzo istotnego. Zostaa zagubiona przestrze szczcia. Przestrze teraniejszoci. Kiedy dziecko nie miao adnych warunkw w gowie, pozwalao sobie na pene dowiadczanie szczcia. Warto zwrci uwag na sowo pozwalao. W wiczeniu na pocztku, rwnie mona sobie pozwoli czu szczcie. Zazwyczaj ludzie nie pozwalaj sobie czu radoci i spenienia. Oddzielaj si od szczcia, stawiaj sobie warunki szczcia. Taki warunek wchodzi w podwiadomo i staje si blokujcym, negatywnym programem -> Jeli nie osign tego celu, nie bd szczliwy. I faktycznie, ludzie nie s szczliwi, poniewa warunek nie jest speniony. Czasem tylko przychodzi chwila, kiedy to myl o swoim celu. Wtedy przychodzi radosna dawka energii dodajca siy. Poczym nastpuje powrt do bazowego stanu braku szczcia. Umys nauczy si, e szczcia nie ma Tu i teraz. Tu i teraz jest brudno, szaro i ciko. Moe nie dosownie, jednak brak penej radoci i spontanicznoci. Warto

121

zauway jak zmienia si wizja wiata poczwszy od dziecistwa, do chwili obecnej. Dziecko postrzega wiat kolorowo i radonie. Dorosy wszdzie widzi problemy dzielce go od celu. Dlatego nie moe by szczliwy. A przecie to tylko wyuczone oceny i interpretacje umysu. Nie s one prawdziwe, to iluzje. Nie ma potrzeby trwa w iluzji nieszczcia. Sama czysta rzeczywisto jest wystarczajca do poczucia penego szczcia i radoci. Wystarczy to dostrzec. Ego nauczyo si stawia warunki szczcia. Stawia sobie cele, za ktrych pomoc chce osign ten upragniony stan spenienia i radoci. Tylko jest problem, poniewa to co chce osign nie istnieje. Nie ma tego teraz (lub umys myli, e tego nie ma). Jest wymysem ego. Takie szczcie nie istnieje i zazwyczaj zaistnie nie moe. Przynajmniej nie ma go Tu i Teraz. Wynika z tego, e go nie czu. No i faktycznie nie czu. Ludzie czuj tylko szczcie wtedy, kiedy myl o spenionych warunkach. Wibracja szczcia pojawia si w momencie, kiedy umys speni warunek. Wtenczas wysya informacj do ciaa, a to generuje uczucie spenienia i radoci. Jak wida wszystko dzieje si bardziej niewiadomie i jest uwarunkowane. Niektrzy potrafi spenia swoje cele. Osigaj w materii bogactwo, saw, spenienie w zwizku Jednak zawsze czego brakuje. Wtedy ego stawia dalsze cele, na przykad duchowo. Widzc, e materia nie daje mu penego szczcia, zaczyna szuka w duchowoci. Tu stawia kolejne cele: owiecenie, zaskarbia sobie miejsce w niebie przy Ojcu, czy pragnie si uda na rajsk planet (zaley w co kto wierzy). Jednak znw powstaje problem. Tym problemem jest kolejny cel, do ktrego trzeba dy. Znw jest dystans midzy teraniejszoci, a szczciem w przyszoci. Znw co zostaje zagubione. Mona tak si bawi przez tysice wciele, szukajc szczcia w przyszoci. Tylko pytanie - po co? Przede wszystkim warto sobie uwiadomi, e tylko TY masz wadz nad swoim ciaem i umysem. Tylko Ty moesz go zmienia i otacza odpowiednimi wibracjami. Twoje ciao i umys to pole energii i tylko TY decydujesz, jaka energia w tym polu przepywa. Nikt inny, aden czynnik zewntrzny nie ma na Ciebie wpywu. Moe si wydawa, e wszystko zaley od czynnikw zewntrznych, jednak to zudzenie. To tylko umys jest przyzwyczajony reagowa tak, a nie inaczej. To s podwiadome i wyuczone reakcje, ktre powstaj przy okrelonych czynnikach zewntrznych. Jeli jeste totalnie niezaleny i masz wiadomo wibracji, wtedy moesz wej w stan szczliwoci nieuwarunkowanej. wiadomo wibracji to nic innego jak wiadomo wasnych stanw energetycznych, swoich uczu, emocji, swego punktu postrzegania.. Po prostu wystarczy by cakowicie wiadomym swego ciaa i umysu. Dostrzec niepotrzebne programy warunkujce szczcie i porzuci je. Zamieni wyobraenie o szczciu w przyszoci, na szczcie Tu i Teraz. Zamieni wyobraenie na dowiadczenie. Wystarczy opuci wizje i wyobraenia i totalnie otworzy si na teraniejszo. Bez oceniania, bez tworzenia problemw, bez wyobrae -ta rzeczywisto jest naprawd cudowna. Brak sw by j opisa. Cae serce jest

122

przepenione radoci istnienia. Nie ma ju adnych warunkw szczcia w przyszoci. Jest za to cakowita wolno. Wystarczy zmieni punkt widzenia. Niektrzy powiedz, e to smutne, taki brak marze. Wtedy ju nic nie trzeba robi, tylko usi i czeka na mier Nic bardziej mylnego. Cho czasem ludzie popadaj w stan bez marze i zdaje si bez ego. Taki stan jest bardzo niewiadomy i peen smutku. Nie ma w nim spenienia, a jest beznadzieja. Zamiast wolnoci jest wielkie poczucie ograniczenia. Wszystko wydaje si bez wartoci i obojtne. Taki stan to otpienie i zamknicie si na wiat. Pena smutku depresja i zwiedzenie wiatem. To wielka obojtno dla ycia i szarego wiata. To zagubienie w interpretacjach i iluzjach umysu. By moe przyszo zostaa wyeliminowana, przeszo te stracia na znaczeniu. Jednak negatywna wizja rzeczywistoci zostaa. Nadal wszystko moe by brudne, sabe i nic nie warte. Oczywicie jest to interpretacja umysu. Na podstawie ogldanej gry wiata (zdarze i rzeczy w rzeczywistoci) umys nakaza ciau czu smutek. Na podstawie interpretacji umys stworzy smutn rzeczywisto. Ciao wytworzyo odpowiednie wibracje. Taki stan jest zagubieniem. Nie ma nic wsplnego ze stanem czystej wiadomoci bez ego. W stanie czystej wiadomoci i akceptacji wszystko wyglda zupenie inaczej. To prawda, e nie trzeba nic robi, za to MONA wszystko robi. Mona robi obojtnie jak rzecz. Wtedy pojawia si inna jako ycia. Bardzo wysoka wraliwo na ycie. Kiedy jest wiadomo wibracji i swoich myli, czowiek z wolnej woli dostraja si do boskich wibracji szczcia, radoci, mioci i spenienia. Wtedy ju jest speniony, wic ycia nie traktuje jako wizanki celw, do ktrych trzeba dy. ycie traktuje jako bosk zabaw, gdzie nie trzeba nic, a mona wszystko. To zupenie inny punkt widzenia. Ju nie trzeba si warunkowa, jest totalna wolno. Nie ma lku przed yciem, bo nie mona nic straci -ju si jest spenionym. To jest cudowna chwila wolnoci. Wtedy umys jest czysty. Jeli bdziesz chcia dla zabawy speni swoje marzenia, wtedy je spenisz -bez lku, bez stresu. Za to z cakowitym spokojem i lekkoci, poniewa ju si bawisz, a nie kombinujesz. Jest to ogromna rnica podejcia. ycie nie ma ju przed Tob zamknitych drzwi. Poniewa Ty stae si nieograniczony, ycie stao si przestrzeni moliwoci. Trwasz w stanie Tu i Teraz i nic nie wyprowadzi Ci z rwnowagi. adna rzecz nie oddali Ci od szczcia, poniewa jeste wiadomy, e nie ma potrzeby odkada szczcia na pniej. Jeste Tu i Teraz, zanurzony w przestrzeni szczcia.

123

*** Pewnego dnia mody mnich, wdrujc napotka na swojej drodze szerok i rwc rzek. Nie mogc jej przekroczy usiad przygnbiony na ziemi. Gdy ju mia si podda i zawrci nagle na drugim brzegu dostrzeg buddyjskiego nauczyciela. Krzykn: - "Mistrzu! Mistrzu! Czy moesz mi powiedzie, jak si dosta na drug stron rzeki?" Nauczyciel zastanowi si, spojrza pod nogi, poczym zmierzy bacznym wzrokiem oba brzegi i odkrzykn: "Chopcze! Jeste ju na drugiej stronie!" ***

Przestrze szczcia
Bdc pewnego razu na spacerze, przechodziem nieopodal stadniny koni. Jake wspaniae to zwierzta, pene energii. Idc sobie wolno, moj uwag przyku biay rumak stojcy przy barierce. Nie robi nic, zwyczajnie sta i si nie rusza. Wydaje si, e obserwowa. Inne konie biegay, krzyczay, niektre co jady, kiway gowami i robiy inne koskie rzeczy. Jednak ten biay rumak nie robi nic. Zwyczajnie sta, otoczony cisz i przestrzeni. Trwa w tej chwili, obserwowa. By to mody i peen ycia ko, mimo to trwa w cakowitym bezruchu i ciszy. Sta tak przez dugi czas. Po caej jego istocie byo wida, e jest cakowicie zanurzony w istnieniu. On po prostu jest. Istnieje. Trwa w istnieniu. Doznaje niewiadomej i totalnej radoci istnienia. Po prostu trwa w tym stanie otoczony cich przestrzeni - przestrzeni szczcia. Kada istota, kade stworzenie we wszechwiecie jest otoczone przestrzeni. Przestrze jest nawet wewntrz nas. Waciwie odlegoci miedzy poszczeglnymi atomami s tak due, e wikszo ludzkiej istoty wypenia przestrze. Ona jest wszdzie, jest doskonale czysta i cicha. Na tle tej przestrzeni zaczyna si wszystko przejawia. Wszystkie aspekty materii fizycznej, materii astralnej i mentalnej. Wszystko jest osadzone na czystej pustce. Ten biay ko po prostu trwa w tej przestrzeni. Ca swoj istot, totalnie w niej trwa. By idealnie tu i teraz, doskonale na swoim miejscu. Nigdzie nie musia i, nic robi. Trwa w stanie spokoju. Dotar do domu. Czy mona chcie czego wicej? Od pocztku naszej cywilizacji ludzie zaburzali swoj przestrze. Nie byli cakowicie w niej osadzeni, nie byli tam, gdzie powinni by. Odkd pojawi si umys, pojawio si te i denie do celu. Pojawia si rozbieno, midzy tu i teraz, a czym lepszym -celem w przyszoci. Czowiek cay czas by miotany pragnieniami i namitnociami. Taka sytuacja zaistniaa w momencie, kiedy pojawiy si wyobraenia o szczciu, ktre nie istnieje tu i teraz. Umys stworzy te wszelkie interpretacje

124

rzeczywistoci. Nazwa wszelkie rzeczy, wyuczy ciao odpowiednich reakcji. Tak, e prawie kada rzecz staje si nudna, znana, nieciekawa. Ciao moe przybra dowoln wibracj. Wszystko zaley od umysu i wiadomej woli. Ludzie majcy depresje i oglny smutek nauczyli swoje ciao by reagowao na kad rzecz smutkiem. Ocenili cay wszechwiat i wszystko co si w nim pojawia, jako rzeczy bez sensu, bez ycia. Umys narzuci ciau iluzj szarego wiata. Takich ludzi nic nie bawi. Cigle trwaj w swojej wibracji smutku. A przecie to tylko wymylona ocena umysu. Wszechwiat taki nie jest. Tylko czowiek wybiera, jak na niego subiektywnie reaguje. Z kolei kto inny moe trwa w wibracji szczcia. Reagowa na kad chwil ywo i spontanicznie. Trwa w szczciu i lekkoci. Cay wszechwiat moe przybra barwy radoci i mioci. Wszystko zaley od umysu. Tylko Ty wybierasz, jak si przejawiasz. Ludzie z reguy nie czuj szczcia. Chodz troch przygnbieni i jakby zamyleni. Przestrze szczcia wokoo istoty ludzkiej nie jest cakowicie wypeniona wiadomoci. Czowiek nie jest Tu i teraz. Zawsze bdzi w wyobraeniach. Ludzie wspczesnej cywilizacji maj pen gow celw, do ktrych trzeba dy. Ju jako dzieci przejmuj od rodzicw pewne oczekiwania i punkty do spenienia. Wpajane s modym cele do osignicia, dziki ktrym zyskaj szczcie. Jednak mao kto zdaje sobie spraw, e prawdziwe szczcie moe by tylko w czystej rzeczywistoci. A skoro teraniejszo jest teraz, to mona osign i szczcie -w tej chwili i nigdzie indziej. Wystarczy tylko opuci wszelkie dotychczasowe wyobraenia. Doskonale wpasowa si w pole wszechwiata. Wpasowa si w przestrze ciszy. Wszystkie cele s wymysem ego. Nie ma celu obiektywnego, ktry stawia przed nami wszechwiat. W ogle wszechwiat nie stawia przed nami adnych wymaga. Nic. Wszystko, co si tu dzieje, dzieje si samo. Dlatego nie trzeba na si do niczego dy. Jestemy cakowicie w swoich wyborach. To jest wolno totalna i cakowita. Robimy to, co chcemy robi. A chcemy wypenia nasze cele. Waciwie zostalimy tak nauczeni, eby szuka szczcia przez spenianie celw. Jest to niepotrzebne mylenie. Wystarczy poda si naturalnemu procesowi rozwoju wszechwiata. Tak zwyczajnie i czysto. Bez oporw i bdnych wyobrae, bez usilnych de do wyimaginowanych celw. Wszystkie cele tworz rozbienoci i napicia w umyle. Odcigaj wiadomo od przestrzeni teraniejszoci. Ja jestem tu, ale chc by tam. Tworzy si napicie i nieakceptacja tego co jest. Gdy jest napicie nie ma czystej przestrzeni. Napicie tworzy blokad przepywu energii, stawia opr energii. Jest to mentalne NIE dla rzeczywistoci. Na tle przestrzeni pojawia si zaburzenie energii. Czowiek czuje si le. Czuje si niespeniony i nieszczliwy. Sam wytworzy to niespenienie, sam zadecydowa, e bdzie cierpie. Sam te moe zmieni t sytuacj. -Chc by bogaty, chc mie samochd, chc mie on i dzieci, chc mie dziewczyn, chc mie wadz, czy w kocu chc si owieci. Wszystko to s cele

125

wymylone przez ego. Umys postawi kolejny warunek do szczcia. To spowodowao odprowadzenie wiadomoci od teraniejszej przestrzeni szczcia. Czowiek ju nie by zanurzony cakowicie w istnieniu. By gdzie indziej, przy celach, mylami burzc harmonijny przepyw energii. W cichej przestrzeni twego pola ycia nie ma celw. Twoja przestrze ciaa jest naturalnie czysta. Nie ma rozbienoci i napicia. Tylko umys sztucznie stworzy wszelkie myli i oceny, ktre spowodoway, e przestrze ciaa zapenia si pragnieniami i niespenienie. Gdy uwiadomisz sobie wewntrzn czyst przestrze wszystkie struktury ego padaj. Kiedy wiadomo zogniskuje si na aktualnej przestrzeni, wida dokadnie wszystko co si teraz dzieje. Wida jak przebiegaj myli, wida czego chce ego, jakie stawia cele. wiadomo wchodzi w stan obserwatora i obserwuje przestrze ciaa. Wtedy wszystkie cele wydaj si zwyczajnym wymysem, wprowadzajcym napicia. Ego mwi wiele rzeczy, e jeste taki, owaki, e jeszcze wiele Ci brakuje do szczcia. Ten gos w umyle powie Ci wszystko, tylko nie to, e ju jeste na miejscu. Gdyby to powiedzia, staby si niepotrzebny, a on nie chce by niepotrzebny. Chce dziaa, tworzy i wypenia cele. Chce zapeni luk braku szczcia. Jest przekonany, e jak wypeni cele, osignie szczcie. Cigle prbuje to zrobi. W tym wszystkim omija jedn rzecz. Omija istnienie. Umys neguje z gry, e w przestrzeni teraniejszoci moe znale szczcie i wyzwolenie. Jest to podstawowa pomyka sprawiajca, e ludzie szukaj szczcia przez setki wciele. Cigle sdz, e szczcie jest gdzie w przyszoci. A wystarczy spojrze na tu i teraz zupenie na czysto. Pozby si tych myli, ktre odgradzaj od energii szczcia. Opuci te wymylone interpretacje rzeczywistoci i przejrze na czysto. Innymi sowy, wystarczy otworzy oczy. Kiedy umys staje, by spojrze na Aktualn Rzeczywisto (zoon ze wiata i energii) otwiera si cudowna przestrze. Jest to wieczna teraniejszo. Nie ma nic w przyszoci, nie ma nic w przeszoci. Jest teraz i nieskoczona przestrze moliwoci. Nieskoczona przestrze ciszy i szczcia. Jednak nie jest ona wypeniona szczciem, nie jest niczym wypeniona. Jest tylko rdem szczcia. Jest to ta cisza, ktra sprawia, e opadaj z czowieka wszystkie oczekiwania, opory i napicia. Przebywajc w wiecznym teraz, nie trzeba nigdzie i. Nagle jest si w miejscu, gdzie cay czas si dyo. Jest si w domu. Wtedy przychodzi bogie odprenie. Nie ma adnych celw, nie ma adnych warunkw. Okazuje si, e jest to naturalny stan istnienia. Kada istota w nim przebywa. Wida wyranie, e szczcie jest prawdziw natur czowieka. Jest prawdziw natur teraniejszoci. W cichej przestrzeni jest tylko rozwijajcy si nieustannie wszechwiat. Jest cud ycia - istnienie. W tej chwili mona dowiadcza wszystkiego. Kiedy jest wiadomo czystej przestrzeni teraniejszoci, wszystkie formy wszechwiata staj si doskonae. Mona posuy si nimi, by dowiadczy tego, czego si chce dowiadczy. Otwiera si przestrze niekoczcych si moliwoci.

126

Wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest w porzdku. Tak jak zawsze byo i bdzie. wiadomo wraca do punku wyjcia. Ogniskujc si na tej przestrzeni teraniejszoci wszystko staje si gr wiata. Bosk gr ycia, wypenion mioci. I nie trzeba niczego wicej. Bo czego mona chcie wicej? Umys nie wymyli niczego cudowniejszego. W tym stanie nie ma celw. Samo ycie staje si celem. Nie ma ju napicia i rozbienoci umysu. Jest spokj i spenienie. wiadomo cakowicie wypenia pole teraniejszoci. Mona powiedzie, e jest to jedyny cel, ktry wanie jest speniany ja dowiadcza istnienia. I czowiek trwa w tym stanie otoczony przestrzeni szczcia. Tak jak biay rumak, tylko nieskoczenie bardziej wiadomy.

Wszystko pynie.
Wszechwiat to nieustanny ruch odbywajcy si w chwili zero. Wszystkie formy energetyczne tacz w nieustannym tacu zmienny. Nic w tym wszechwiecie nie jest stae. Wszystko jest procesem zmiany. Wszystkie rzeczy, ktre wydaj si wzgldnie stae, ulegn prdzej czy pniej zmianie. Nawet najtwardsza materia zmienia si i ulega transformacji. Jest to nieustanny proces energetyczny, ktry cigle si rozwija. Umys czowieka jest systemem zachowawczym. Za kadym razem prbuje utrzyma to, co ju ma. Jest niechtny do zmiany. Kada zmiana wywouje ruch, ktremu umys si opiera. Dlatego ego walczy z rzeczywistoci. To przynosi pewnego rodzaju cierpienie. Kade przywizanie jest niekorzystne, poniewa sprawia bl w momencie utraty. Taki moment jest naturalny. Wszechwiat jest jednym wielkim procesem transformacji, niemoliwe jest zatrzymanie ruchu. Jednak umys sprawia cierpienie, kiedy traci rzeczy do ktrych jest przywizany. Ciao idc za umysem rwnie czuje wewntrzny bl, kiedy traci co do czego si przyzwyczaio. Umys rwnie broni si przed tym, co oceni za ze. Rwnie stawia opr i walczy z rzeczywistoci. Tu rwnie wystpuje wewntrzna niezgoda na ruch energii wszechwiata. A jest to przecie naturalny proces. Tylko umys dziki swoim ocenom i interpretacjom sprawia sobie bl. Wyjciem z tego ukadu okazuje si cakowita zgoda i akceptacja ruchu energii we wszechwiecie. Warto wic zaakceptowa totalnie wszelk zmian. Nie trzeba si przywizywa do rzeczy (materialnych jak i niematerialnych). Po prostu zaakceptowa zmian. Popyn wraz z wszechwiatem na fali ycia. Kiedy umys utosamia si i si przywizuje, stwarza warunek szczcia. Stwierdza, e jeli utrzyma dan sytuacj, zatrzyma szczcie. Kiedy utrzyma wysoki poziom ycia, kiedy utrzyma doskonae relacje z partnerem, kiedy utrzyma dobry wizerunek, utrzyma dany stan energetyczny. Wszystko to s warunki szczcia. Naturaln sytuacj jest, e ten moment przeminie, zamieni si na co innego. Dlatego nie

127

warto si do niczego przywizywa, tylko uczestniczy z otwartym sercem na zmiany w rzeczywistoci. Przywizanie to nie mio. Przywizanie ogranicza mio i stawia warunki. Kiedy kto jest przywizany, oczekuje od innej osoby pewnych rzeczy. Jest nie tyle przywizany do osoby, co do rzeczy, ktre ta osoba daje. Wikszo przyjaci daje dobre samopoczucie. Powstaje przywizanie nie tyle o istoty, co do dobrego samopoczucia, ktre ona daje. Umys jest przywizany prawie do wszystkiego. Moe by to przywizanie pozytywne -kiedy s korzyci. Moe te by to przywizanie negatywne -kiedy jest ch ucieczki od danej rzeczy. W obu wypadkach jest zwizanie mentalne z dan rzecz (istot, sytuacjitp.). Kiedy umys czego pragnie, wie si z obiektem podania. Kiedy umys chce co utrzyma, wie si z t rzecz. Rwnie kiedy chce przed czym uciec i czego unikn -rwnie mentalnie si z tym wie. Wszystko wynika za tego, e uwaga jest skupiona na tych wanie rzeczach. Wszelkie myli kr cigle przy danej rzeczy, dlatego jest si mentalnie zwizanym. Wszelki lk, podanie, niech, sympatia - s to ustosunkowania do danej rzeczy. Przywizuj umys. Przywizanie jest wykreowane przez umys. wiadomo korzystajc z wasnej woli postanowia si przywizywa. Ty postanowie (lub zostae nauczony) przywizywa si do innych rzeczy. Przywizanie do ludzi, do zdarze, do rzeczy materialnych. To przywizanie nie pozwala dostrzec szczcia i czystoci Aktualnej rzeczywistoci. Kiedy umrze bliska rodzina, kiedy straci si cay majtek, kiedy straci si dobre imi w oczach ludzi nastpuje wielki bl. Wiele ludzi tak si utosamia z tymi rzeczami, e po ich utracie nie umiej y. Warto zauway, e to przywizanie jest przywizaniem do wyobrae. Umys ocenia, e taka sytuacja jest dobra. Ocenia, e ta cz wszechwiata to moja rodzina. Ocenia, e ten kawaek materii to mj dom. Powstaje gbokie utosamienie si z tymi wycinkami wszechwiata, poczym po ich utracie nastpuje bl. Prdzej czy pniej nastpi zmiana. Jest to naturalne. Warto umie j zaakceptowa i spojrze czysto na ten ruch energii. Kade przywizanie rodzi cierpienie. Moment wyzwolenia przychodzi wtedy, kiedy umys staje si neutralny wobec tych rzeczy. Ani nie poda, ani nie ucieka. Dana rzecz ju po prostu nie jest w jego polu uwagi. Jest to danie wolnoci innym rzeczom czy ludziom. Gboka akceptacja zmiennoci energii wszechwiata. Nie ma w tym momencie zwizania z czymkolwiek. Czowiek wychodzi na wolno. Akceptuje ruch ycia i poda za nim z lekkim sercem. W brew pozorom nie staje si obojtny i nieczuy. Staje si wraliwy na kady ruch ycia. Nic go nie trzyma, dlatego te jest otwarty totalnie na aktualne zdarzenia. Dostrzega cig nowo Aktualnej Rzeczywistoci. Jest zanurzony cakowicie w tej chwili. Jest wiadomy. Dlatego kada nowa rzecz, jaka pojawi si w jego polu sprawia sam rado. Wida wtedy pikno samego ruchu wszelkich zdarze. Jest wraliwo na chwil obecn.

128

Wszystko, co w chwili obecnej, ma najwiksz warto. Inne rzeczy s wymysem. Najwaniejszy jest ruch teraniejszej energii, ktry sam w sobie jest doskonay. Dostrzec to mona tylko wtedy, kiedy nie ma przywizania. Czowiek jest wtedy naturalny i otwarty na wszelkie zmiany. Ta otwarto przynosi wiele wspaniaych rzeczy. Wszystko co przyjdzie jest doskonae. Wszystko co odejdzie jest niepotrzebne. Gdyby byo potrzebne dla wszechwiata, nadal by trwao. Warto wic z czystym sercem otworzy si na wszelk nowo, ktr wszechwiat przynosi. Uwolnij si wic od brzemienia przeszoci i wszelkich przywiza. Spjrz czysto na rzeczywisto i zauwa w niej ruch energii. Wtenczas adna zmiana nie bdzie Ci w stanie wyprowadzi z rwnowagi. Wszystko bdzie boskim procesem ycia, w ktrym ju jeste zanurzony. Py wic na tej fali i dowiadczaj w peni. Cigle miej w tle t wiadomo, stwrz sobie z tego medytacj i trwaj w niej. Jeste bezpieczny i wolny. Wyszede na wolno.

Wybr dowiadcze
Jest moliwa kreacja doskonaej rzeczywistoci tu, na tej niedoskonaej ziemi. Wszystko zaley od Twego punktu widzenia. Oceniajc wiat jako jeden wielki, nieszczliwy wypadek moesz czu si przygnbiony. Jednak wystarczy wybra inn rzeczywisto. Inne zachowanie, inne wzorce dziaania, wypenia si innymi energiami, inaczej reagowa na wszystko i wreszcie zmieni swj punkt widzenia. Wtenczas wiat staje si zupenie inny. To wszystko nie jest gdzie daleko. To jest moliwe teraz. Od tej chwili moesz spojrze na wszystko inaczej. Spjrz na swoje donie, na swoje ciao. Miliardy atomw w doskonaej organizacji. Wszystko dziaa harmonijnie z wszechwiatem. Spjrz na oddech. Jest to czysty przejaw mioci istnienia. Jest tak blisko, dotykasz go. To jest bosko. Porzucajc stare wzorce mylenia wchodzi si w cakiem czyst rzeczywisto. Nic nie jest takie samo jak przedtem. Ciao przyzwyczaja si do nowego dziaania, do nowego poziomu energetycznego. Nie musi to by byskawiczne przejcie. Moe to by proces stopniowy. Nikt nie mwi, e pod wpywem jakiego zdarzenia ciao zacznie wieci czy dostanie aureol na gowie. Przyzwyczajenie ciaa moe dzia si stopniowo. W miar wzrostu wiadomoci. Warto zwrci uwag na ciao. Jest ono materialnym przejawem istnienia. Wszystko co w polu umysu to i w polu ciaa. Kada blokada cielesna zostaa stworzona przez umys. W miar wzrostu wiadomoci, ciao rwnie wychodzi na wolno. Stare emocje si wypalaj, blokady puszczaj. Caa istota staje si delikatna, wibrujca. Ciao jest lekkie i swobodne. Nastpuje zupenie inna jako dowiadcze. Powstaje niebo na ziemi. Tylko Ty wybierasz, czego chcesz dowiadcza. Jeste w tej chwili czci globalnej wiadomoci, ktra dowiadcza najrniejszych przejaww ycia. Jeste do

129

koca wolny w swoich wyborach. Nikt Ci nie bdzie ocenia, ani sdzi. Nie ma niczego we wszechwiecie, co mogoby Ci osdzi. Warto w tej wolnoci pamita o jednej rzeczy -Kada przyczyna ma swj skutek. Jeli zainicjujesz przyczyn, dowiadczysz skutku. Jeli podskoczysz, to i spadniesz. Jest to naturalne w tym wszechwiecie. Kady dostaje to, co sam zainicjowa. wiadomo dowiadcza tego, co wybraa. Tu wielu ludzi bdnie interpretuje nauki mistrzw duchowych. Sdz, i dosownie wszystko jest moliwe. A skoro nikt nie ocenia, nikt nie kara, to mona robi wszystko bez konsekwencji. Tu jest pewna puapka, poniewa kade dziaanie przynosi konsekwencje. W tym wszechwiecie jest tyle rnorodnych wibracji, tyle moliwoci, e mona dowiadczy praktycznie wszystkiego. Jeli chcesz czego dowiadczy, czy dziaania w tym kierunku. Prdzej czy pniej dowiadczysz. Jeli chcesz by bogaty, rb wic wszystko w tym kierunku. Moesz sa modlitwy, moesz afirmowa, medytowa, moesz dziaa fizycznie -nie ma to waciwie znaczenia. Wany jest sam akt dziaania w kierunku tego, czego chce si dowiadczy. Jeli wybierasz dowiadczenia, to tylko dlatego, e oczekujesz skutku. Warto wiedzie, czego oczekujesz podwiadomie od swego dziaania. Najatwiej jest to poczu. Jaki jest Twj stosunek do celu? Co czujesz mylc o celu dziaania? Co czujesz dziaajc? Jeli jest czysto, bez silnych i negatywnych emocji, to prawdopodobnie masz czyste intencje. Moesz ten cel swobodnie i bez problemu osign. Jeli jednak czujesz jakikolwiek opr, widzisz przeszkody, czujesz si niegodny, wiesz, e to niemoliwe - w takich wypadkach podwiadomo bdzie Ci utrudniaa realizacj celu. Wszystko zgodnie z tym, co czujesz. Warto wic czasami uwiadomi sobie te podskrne uczucia, ktre wpywaj na kade dziaanie. Zauwa, co czujesz, gdy dziaasz. Podwiadomo okrela Twj punkt widzenia i stare przyzwyczajenia do postrzegania rzeczywistoci. Dlatego wszystko, co si w niej zawiera, wpywa realnie na Twoj rzeczywisto. Cay Twj wiat jest zabarwiony na kolor filtrw wiatopogldu. One te barwi Twj stosunek do celu i drogi, ktr idziesz by cel osign. Kady podwiadomy program wpywa na Twoje dziaania, a w rezultacie na cel, ktry osigniesz. Jak drog wybierzesz, do takiego dojdziesz celu. Jest tu naturalne prawo przyczyny i skutku. Dlatego wybierajc rzeczy niekorzystne, zbudujesz niekorzystn przyszo. Wybierajc rzeczy o wysokich wibracjach, kreujesz sobie wysoko wibracyjn przyszo. Jest to naturalne i proste. Kiedy wybierasz drog mioci, stajesz si mioci. Wybierajc drog cierpienia, tworzysz w teraniejszoci cierpienie. Dlaczego wtedy wikszo ludzi yje nienaturalnym stylem ycia? Wida wyranie, e chc sobie podwiadomie zaszkodzi. Wybieraj takie dziaania, aby stworzy bolesn i nienaturaln przyszo. Warto zwrci uwag na swoje dziaania. Co robisz, eby osign cel? Jakie drogi wybierasz? Jak dziaasz? Nawet najmniejsza rzecz jest wana. Cae Twoje nastawienie do danej rzeczy wpywa na to jak dziaasz. Wszystko wpywa na caoksztat Twojego dowiadczenia. Wszystkie dziaania przynios okrelone skutki.

130

Im lepsza jako dziaania, tym lepsza jako dowiadcze. Waciwie nie chodzi o to co robisz, ale jak to robisz. Jeli Twoje dziaania s lekkie, pene mioci i jasnoci, wtenczas tworzysz lekko, jasno i mio. Jeli s pene lku, tworzysz lk. Zwr wic dokadnie uwag, co czujesz przy swoim dziaaniu. Jakie myli i wyobraenia s w Twym ciele i warunkuj jako dziaania. Obserwuj swoje uczucia. Sam stosunek do dziaania pozwoli Ci okreli jako celu, ktry osigniesz. W pniejszym etapie zauwaysz, e cel sam w sobie nie jest wany. Cel jest gdzie w przyszoci. Wane jest za to uczucie w chwili tworzenia -w teraniejszoci. Sama droga do celu staje si wana. W kocu sama droga staje si celem. Dowiadczenie teraniejszych wibracji staje si celem. Nagle zauwaysz, e nic poza tym nie istnieje. Nie bdzie ju przywizania i uwarunkowania do celu w przyszoci. Niewane, co bdzie, wane co jest teraz. Jeli teraz jest mio, zgodnie z prawem przyczynowo-skutkowym, jutro te bdzie mio. Nie musisz si zatem o nic martwi. Jeli si zaczniesz martwi, stworzysz rzeczywisto zmartwienia. Zupenie niepotrzebnie. Ju teraz wic wybierz wibracje, ktre Ci odpowiadaj. Jeli uznasz, e korzystnie jest by yczliwym - bd yczliwy dla innych. Ju od teraz. Niech Twoja wibracja si zmieni. Nie musisz czeka na przyszo. Dziaanie zaczyna si TERAZ. Liczy si tylko ten moment -ju moesz osign wibracje celu. Ju jeste na miejscu. Moment mocy jest teraz. Moesz zmienia jako swej rzeczywistoci niemal natychmiastowo. Waciwie zawsze to robie -kiedy wybuchaa emocja lub myl, Twoja rzeczywisto zmieniaa si w oka mgnieniu. Tylko Ty masz moliwo jej zmiany. Tylko Ty masz moliwo wyboru tego jak dowiadczasz i czego dowiadczasz. Wybierz wic to, co czujesz, e jest korzystne i dziaaj. Jeli nagle stwierdzisz, ze nie musisz nic robi. Nie rb nic. Jeli pojawi si ch dziaania moesz dziaa. Cokolwiek robisz, rb z pen akceptacj swego wyboru. Nie stworzysz wtedy w ciele napicia i cierpienia. Cokolwiek wybierzesz, rb to czysto, z pewnoci i akceptacj. ycie stanie si jasne i przejrzyste. wiato wiadomoci wypeni Twoje istnienie.

Serdeczne dziaanie.
Serce jest bardzo wanym centrum energetycznym. Energie, ktre si tam znajduj (kiedy serduszko jest otwarte) potrafi wspaniale wpywa na czowieka i na otoczenie. Kada czynno, ktr robisz moe by "podporzdkowana" tej wspaniaej energii mioci. Wszystko co czynisz moe wypywa z serca. Mio moe sta si podstaw wszelkiego dziaania w wiecie materii. Warto na to zwrci uwag. Jak wspaniaa jest mio i jak wiele inspiracji za sob niesie. Dziki niej kade dziaanie zyskuje nowy wymiar. Nie jest ju dyktowane suchym umysem i logik. Dziki mioci Twoje dziaanie moe sta si mikkie i ciepe. Pene serdecznoci i wdziku. Jest to zupenie inna jako dziaania.

131

Warto sprbowa skupi uwag na sercu. Nasza cywilizacja nauczya nas koncentrowa si na umyle, na mylach i analizach. Caa energia kry w gowie, dodatkowo zanieczyszczajc trzecie oko (rwnie wane centrum energetyczne). Wszystkie myli zdaj si kierowa yciem. Po pewnym czasie wszystko staje si puste i mechaniczne. Reakcje wywouj dalsze reakcje. Ludzie dziaaj jak roboty w mentalnie stworzonym, sztucznym wiecie. Dlatego przede wszystkim, warto skierowa wiadomo do serca. Jak wiadomo energia poda za wiadomoci, dlatego skupiajc si na sercu, powodujemy przepyw energii w tym centrum energetycznym. Nie tylko w medytacji, ale i w kadej chwili ycia postaraj si pamita o sercu. Pamitaj o wietle i mioci, pyncej z serca. Niech twoje "centrum dowodzenia ciaem" znajduje si na poziomie serca. Niech wiadomo skieruje uwag na serce. Wtenczas bdziesz obserwowa wiat z poziomu mioci. Bdziesz dziaa inspirowany mioci. Bdziesz roztacza mio na wszystkich wokoo. Twj dotyk stanie si delikatny. Twoje przejawianie stanie si lekkie, pene radoci i mioci. Wtenczas otwierasz si na mio i bdziesz j otrzymywa od wszechwiata. Moe si to sta pikn medytacj, ale i caym yciem. W sercu nie ma wymysw. Serce nie ocenia, nie analizuje. Dla niego nie ma przyszoci i przeszoci. Nie ma korzyci czy niekorzyci. Serce nie myli, serce czuje. Nawet, jeli nie wierzysz, e mona dziaa z poziomu serca -sprbuj. To moe odmieni Twoje aktualne ycie. Tak wic skup si na sercu. Niech Twe zmysy dotykaj serca. Kiedy patrzysz, niech serce patrzy, nie gowa. Kiedy smakujesz, niech smakuje serce. Kiedy suchasz, suchaj sercem, niech melodia gra w sercu budzc wewntrzn rado. Kiedy dotykasz, dotykaj z mioci i serdecznoci. Niech Twoje donie bd przedueniem serca. Pene mikkoci i delikatnoci. Kiedy mwisz, niech sowa bd pene ciepa i yczliwoci, niech pyn prosto z serca. Twoje ciao jest nonikiem mioci. Przejawia mio w kadej chwili ycia. Ty jeste mioci. Kiedy czujesz pikny impuls pochodzcy z serca, id za nim. Kiedy czujesz by zrobi co, co jest inspirowane mioci, zrb to. Warto temu zaufa, cho na pocztku moe by trudno. Na pocztku umys zacznie rozwaa, czy jest to korzystne, czy nie. Tak impuls zniknie, iskra mioci zostanie stumiona przez umys. Kiedy ufasz, moesz pozwoli rozpali si mioci w Tobie. Wtedy nastpuje zupenie inny sposb dziaania. Nie ma nic wsplnego z logik umysu. Jest to bardziej kierowanie si intuicj i ufnoci. To jest droga serca. Ufno do wszechwiata, do boskoci w sobie, do ludzi, do caego istnienia. Ufno i mio, cokolwiek si stanie. Jest to wielka joga. Nawet medytacja na temat mioci moe zmieni Twoje ycie. Kiedy mio zaczyna pyn przez cae Twoje dziaanie, zmienia si jako Twego istnienia. Dziaasz wypeniony mioci. Bezinteresownie i lekko. By moe do tej pory dziaae pod wpywem myli i pod kierownictwem gowy. Moe teraz warto sprbowa kierowa si sercem? Warto sprbowa, w kocu jeste mioci. Wystarczy, e to urzeczywistnisz. Mio i Owiecenie jest Tu i Teraz. Odpocznij.

132

7. Czysto natury
Naturalno
W naturze wszystko jest takie, jakie powinno by. Nie ma nic niepotrzebnego czy nieuytecznego. Wszystko trwa w harmonii i w tym bardzo subtelnym pierwotnym piknie. Cay wszechwiat dziaa wedug cile okrelonego boskiego wzoru istnienia. Jest to proces doskonale zaprojektowany i idealny. Cae istnienie jest stworzone z niewyobraaln dokadnoci, a stworzenie form ycia graniczy wrcz z cudem. Mimo to jestemy i istniejemy. Natura jest do koca spontaniczna i pena. Kiedy drzewo ronie robi to totalnie ca sw istot. Rozprzestrzenia si na wszystkie strony w penym majestacie istnienia. Nic nie stanowi dla niego problemu. Jest to czysty i cakowity przejaw ycia. Nie ma tu oporw czy napi. Nawet jeli drzewo jest z jednej strony ograniczone fizycznie, nie stanowi to problemu, by rozwija si cakowicie w drug stron. Wola ycia jest zawsze tak samo czysta i pena pikna. Caa rolinno jest do koca na swoim miejscu. Robi dokadnie to, do czego jest stworzona. Nie potrzeba robi nic wicej. Jest tam cakowita wolno i czyste dziaanie. Kada rolina jest przejawia si totalnie. Ciao ludzkie stao si nienaturalne i ograniczone. Przez utosamianie si z niekorzystnymi interpretacjami umysu, naturalno ciaa zostaa zakcona. Istota ludzka odesza od natury i jej doskonaej spontanicznoci. W zamian za to ludzko wybraa walk, napicia, cierpienie i ograniczenie. Jeli si to znudzi, przyjdzie czas, kiedy ludzko powrci na drog naturalnoci. Warto czerpa inspiracje z natury. Warto przebywa na onie natury. Obserwowa j, harmonizowa si z natur. Natura zna odpowiedzi na wszelkie pytania. Nie ma dla niej rzeczy niemoliwych czy trudnych. Natura nie ma pomieszania i bdnych osdw umysu. Czowiek jako ssak nie rni si od innych zwierzt na poziomie materialnym. Skad chemiczny ciaa jest taki sam, wszelkie narzdy s podobne. Funkcje ciaa s niemal identyczne. Jednak czowiek rozwin w szerszym zakresie swoje pole mentalne. Jako ludzko jestemy dalej w ewolucji wiadomoci, moemy dowiadcza wikszego

133

pola rzeczywistoci. Dochodzi wiat mentalny, ktrego zwierzta nie pojmoway. Zwierzta s o krok niej i ich ewolucja siga do uczu i emocji (wiata astralnego). Istota ludzka odgrodzia si od praw natury. Ludzko w swoim dziaaniu zaprzecza czsto pierwotnej naturalnoci. Tworzy rzeczy cakiem szkodliwe nienaturalne. Rwnie zatruwa wasne ciao fizyczne, uczucia i myli. To wszystko stanowi odejcie od naturalnoci i przynosi cierpienie. Czowiek sta si nienaturalny, ponosi teraz tego konsekwencje i cierpi. Wszystkie zanieczyszczenia, niekorzystny tryb ycia, wikszo dziaa ucywilizowanego czowieka jest niekorzystnych dla niego samego. Jako caa spoeczno oparta na egotycznym umyle ludzko dziaa samodestrukcyjnie. Cywilizacja jak teraz mamy, zaprzecza naturze. Nie jest wpasowana w wibracje naturalnoci. Nie oznacza to bynajmniej, e mamy si cofn do poziomu zwierzcego. Cofn ju si nie da, poniewa wiadomo si rozwija, a nie cofa. Moemy jako ludzko przej do nastpnego etapu, jakim jest spoeczno owiecona. Gdzie nie ma blu, leku, iluzji. Nie ma ego. Kady wie, e ciao jest tylko fizyczn manifestacj wiadomoci globalnej. Naley do wiata materialnego, w nim si rodzi i ginie, jednak wiadomo jest wieczna. Dlatego nie ma przywizania do ciaa i rzeczy materialnych. Nie ma miejsca na nienawi i lek. Wszystko jest zabaw i radoci sam w sobie. Szczliwo jest nieskoczona. wiadomo budzi si ju ze snu o formie. Jestemy tego przykadem.

Wola ycia. Cud istnienia.


Cay wszechwiat nieustannie trwa w ruchu. Nieskoczony przejaw boskoci wzrasta w rozwoju. W mineraach zachodz procesy fizyczne, we wszystkich istotach pulsuje cudownie ycie. Cay wszechwiat nieustannie tworzy, rozwija si. Ten cay proces jest zapocztkowany i napdzany przez jedn z najcudowniejszych rzeczy -wol istnienia. Obserwujc natur dochodzi si do wniosku, e cigle dy do przejawiania, wzrostu. Caa natura po prostu chce y. To jest pikna rzecz. ycie stara si dostosowywa do warunkw zewntrznych, potrafi si zmienia, cigle chce y. Mona powiedzie, e jest to spowodowane wol wszechwiata. Wol boskoci jest ycie, przejawianie si, dowiadczanie. Jest to proces totalny, ktry jest najbardziej widoczny na naszej planecie. Ten proces rozwoju mona nazwa procesem mioci. Poniewa ten pierwotny magnetyzm sprawia, e wszystko moe si przejawia. Mio utrzymuje wszystko na swoim miejscu. Bez niej nie istniao by nic. Nie byoby woli ycia, nie byoby rzeczywistoci, w ktrej ycie mogoby zaistnie. Jednak mio jest i stanowi podstaw wszechwiata. To ona sprawia, e wszystko istnieje. Wszystko trwa w ruchu i nieustannej zmianie. We wszechwiecie dziaa wszechobecny magnetyzm. Cay wszechwiat chce y, dowiadcza tej mioci. Chce dowiadcza siebie.

134

Jest taka pikna opowie:

Pewnego sonecznego dnia mistrz razem ze swym uczniem szli poln drog. Soce mocno grzao, wic postanowili odpocz chwil w cieniu drzewa. Uczniowi przyszo do gowy by zaartowa z mistrza. By to psotny ucze i lubi czasem drwi ze swego mistrza.
- Mistrzu, czy widzisz t rolin? - Zapyta ucze wskazujc na rosnc nieopodal ma rolink. - Czy moesz wejrze w prawdziw natur tej roliny i przewidzie jej przyszo? Powiedz prosz, jakie s jej losy w przyszoci. Mistrz odpar: - Ta rolina uronie dua, rozkwitnie i stanie si ozdob otoczenia.- Wcale tak nie bdzie, ja widz inn przyszo - odpowiedzia ucze, poczym podszed do roliny i wyrwa j z korzeniami z ziemi. - Widzisz, wcale nie rozkwitnie, mylie si.- Ucze by wyranie zadowolony z udanego artu. Mistrz tylko si umiechn i ruszyli w dalsz drog. Po pewnym czasie wrcili na to samo miejsce i ku zdziwieniu ucznia ujrzeli t sam rolin, ktra bya dua, rozkwita i swoj piknoci przymiewaa wszystkie kwiaty w okolicy. Ucze z niedowierzaniem zapyta: - Jak to moliwe, przecie wyrwaem j, pozbawiem jej ycia. Jak to si stao, e ona urosa? - Wejrzaem w prawdziw natur tej roliny i ujrzaem cudown wol ycia. Wiedziaem, e nic jej nie moe si sta, poniewa wola ycia przewaaa u niej nad wol mierci. Wyrwae j z korzeniami i odrzucie. Jednak wola istnienia tej roliny bya silna. Przyszed deszcz, ktry rozmoczy ziemi. Rolina moga znw zapuci korzenie i rozwin si. Od tej pory ucze nigdy wicej nie prbowa drwi ze swego mistrza. Cay wszechwiat jest wypeniony wol przejawiania si. Cae istnienie pragnie dowiadcza. Jest to podstawow cech kadego stworzenia. Caa ewolucja i rozwj polega na dowiadczaniu coraz wyszych poziomw wibracyjnych. Od mineraw, ktre dowiadczaj fizycznych i chemicznych zmian, poprzez roliny i zwierzta dowiadczajce uczu, do czowieka, ktry dowiadcza materii, uczu i myli. Istota ludzka jest zaawansowana w ewolucji, poniewa moe dowiadcza rnych wibracji. Moe by wiadoma szerokiego pasma rzeczywistoci. Ewolucja mineraw, rolin i zwierzt jest grupowa. Dusza poprzez sw wol ycia stworzya wiele jednostek, dziki ktrym dowiadczaa ycia. Wszechwiat uczy si za pomoc tych istnie, jak przejawia si na rnych poziomach wibracyjnych.

135

Najpierw byy to mineray, przez ktre dusza dowiadczaa fizycznoci. Procesy zachodzce w mineraach pobudzay delikatnie wiat eteryczny. Dusza moga wic ewoluowa i wytworzy w swoim polu roliny, w ktrych pyno ycie. W dalszym procesie ewolucji, dusza stworzya bardziej zaawansowane istoty, by mogy dowiadcza materii, ycia i emocji -pojawiy si zwierzta. Cae przejawianie si, cigle opierao si na pierwotnej woli ycia, woli dowiadczania wszechwiata. Wszystko jest pewnym przejawem dowiadczenia. Sama materia dowiadcza siebie tylko na poziomie fizycznym. Kady ruch materii jest odczuwany przez materi. Na pewien swj subtelny sposb materia jest wiadoma tych ruchw. Oczywicie nie jest to wiadomo ludzka. Jest to wiadomo materialna, samo dowiadczanie fizyczne. Kady atom oddziauje na siebie, dziki czemu dowiadcza siebie. Kady ruch na planie fizycznym powoduje dowiadczenie. Obserwatorem jest w tym momencie sama materia. U rolin dowiadczanie przechodzi na wyszy poziom. W rolinie pynie energia ycia organizujca materi. Wszelkie roliny czuj na swj sposb istnienie. Trwaj w materii i yciu. Ruch na obu tych poziomach jest dowiadczeniem. Rolina przejawia si na planie materialnym, majc fizyczny ksztat, kolor, zapach. Przejawia si rwnie na polu energii ycia, ktrej ruch sprawia, e rolina ronie. Caa rolinno obserwuje wszechwiat przez pryzmat materii i energii ycia. Zwierzta s wiadome fizycznie, maj wiadomo energetyczn istnienia, jak rwnie wiadomo ruchu emocji. Dowiadczaj istnienia przez te trzy czynniki. Z czego kady ruch subtelniejszej energii organizuje energi niszego poziomu. Tak emocje wpywaj na zachowanie energii ycia, ta z kolei wpywa na materi. Dziki temu pod wpywem emocji zwierze ucieka lub czuje sympatie. Czowiek jest kolejnym krokiem istnienia. Tu wiadomo jest na poziomie fizycznym, energetycznym, emocjonalnym i umysowym. Postrzega swj wiat przez te wszystkie poziomy. Moe by wiadomy duego pola rzeczywistoci i dowiadcza go w rnym stopniu. Od materii, po subtelne myli, ktre dotycz materii. Dziki mylom czowiek wyszed poza bezwolne dziaanie i potrafi organizowa nisze poziomy w bardzo zoony sposb. Mylami moe wpywa na uczucia, na energi ycia w ciele, tym samym na sam materi. Jest to pikny i bardzo zoony proces. Istota ludzka moe dowiadcza wszystkich poprzednich poziomw wibracyjnych. Doszo tez nowe pole dowiadczania, pole mentalne. Pole umysu, myli, abstrakcyjnego mylenia. Ca ewolucja czowieka wydaje si ewolucj wanie pola mentalnego. Caa cywilizacja ludzka rozwija umys. Wszechwiat testuje, jak najkorzystniej uywa umysu. Bada cae pole wibracji na planie mentalnym. Dowiadcza pomieszania mentalnego, jak i czystoci myli. Wszystkie dziaania staj si jej dowiadczeniem, ktre rozwija potencja czowieka. Dlatego wytwr ego nie jest zy sam w sobie. Jest jakby naturalnym procesem ewolucji duszy, ktry trzeba przej i dalej si rozwija.

136

Ludzko stoi wanie w tym miejscu, gdzie mentalne czynnoci przysaniaj wszystkie inne. Mentalna nadczynno umysu przysania rzeczywisto. Ego staje si panem i wadc. Jest to w pewnym sensie naturalne, ale dla ludw dzikich. Wydaje si, ze aktualna cywilizacja powinna wykroczy ponad ego, przynajmniej ma taki potencja. Umys jest w stanie zauway wasne wyobraenia. Jest w stanie uwiadomi sobie, e ruch na planie mentalnym powoduje znieksztacenia w odbiorze rzeczywistoci. Istota ludzka jest w stanie zauway, e umys jest narzdziem organizujcym wszystkie nisze plany. Nie trzeba si z nim utosamia i tworzy wasnych wyobrae o wiecie gubic si w mylach i emocjach. Nie trzeba uywa narzdzia by tworzy odrbn tosamo. Jednak ludzie jeszcze wybieraj ycie w objciach umysu i wyobrae. Korzystniej jest i dalej i dowiadcza wyszych planw wibracyjnych. Zauway, ze plan mentalny, w ktrym dziej si wszelkie myli, jest kolejnym planem rzeczywistoci. Nie trzeba tu tworzy adnych iluzji, adnych oporw czy niekorzystnie organizowa nisze plany. Ludzko ma umys wystarczajco rozwinity. Teraz przychodzi ewolucyjny czas na dowiadczenie boskoci. Jest to naturalny etap ewolucji duszy. Dlatego nie warto si mu opiera i bdzi w iluzjach umysu. Warto poczu, jak naprawd dusza chce si przejawia. Poczu wewntrznie wol dowiadczania i i za jej subtelnym gosem. W tym momencie warto uwiadomi sobie swoj bosk natur. Jeste tworem wszechwiata. Cokolwiek wymyli Twj umys, nadal nim bdziesz. Nie ma znaczenia co si z Tob stanie, co si stanie z Twoim imieniem, z Twoim majtkiem, z Twoim ciaem. Jeste i zawsze bdziesz przestrzeni tego procesu mioci, ktry aktualnie trwa. Jeste dzieckiem wszechwiata i jest to zupenie czyste. Wola ycia jest naturalna. Jest naturalna dla Ciebie i Twego ciaa. Kiedy czowiek wiadomie pragnie mierci, pragnie nie istnie, to jest tylko niewiadomy caego procesu. Jest zagubiony w wiecie poj, nie dostrzega cudownej woli ycia, jaka go otacza. Ch nieistnienia jest w pewnym sensie nieporozumieniem. Wynika tylko z zagubienia we wasnych iluzjach umysu dotyczcych cierpienia i bezsensu tego wiata. Mona nie dostrzega sensu procesu ewolucji. Mona widzie tylko swoj wizj cierpicego wiata i cay czas w niej trwa. Mona te zauway, e wszelki ruch jest przepeniony piknem istnienia. Wszystko tu ma swj sens -z nicoci wyania si istnienie. Wola ycia. Dowiadczenie, ruch, obserwacja wiata daj nieskoczon rado. Wychodzc ponad oceny umysu dochodzi si do punktu ciszy, gdzie kade zdarzenie jest cudownym ruchem na tle przestrzeni. Kwestia punktu widzenia. Po co nie istnie, skoro mona istnie? W pewnym momencie sobie uwiadomisz, e wola wszechwiata jest Twoj wol. Ty jeste boskoci. Zauwaysz e niczego wicej nie potrzebujesz. Wszelkie zdarzenia czy rzeczy staj si niewane. Staj si obrazami przechodzcymi na ekranie. Wszechwiat tego dowiadcza. Jeste dowiadczajcym wszechwiatem. Wtedy inni

137

mog nazwa Ci owieconym, co nie zrobi Ci specjalnej rnicy, poniewa i tak bdziesz zanurzony w bogoci istnienia. Jeste otoczony cudem ycia. Spjrz na rzeczywisto czysto, spostrze rzeczy takie, jakie s. Niech umys nie stawia oporu ewolucji duszy. Czuj i obserwuj. Dowiadczaj. Poczuj t wol duszy, wtedy zrozumiesz ch dowiadczania, czucia. Pojmiesz sens ycia, sens przejawiania si. Wtedy przyjdzie wielka akceptacja dla caego istnienia. Zaakceptujesz wol istnienia, dowiadczysz cudu ycia.

Karma
Warto zauway, e w istocie ludzkiej, jak i w caym istnieniu, jest rwnie ogromna wola ycia. Wola dowiadczania. Ch tworzenia, dziaania. Roliny trwaj w nieustannym ruchu, deniu do optymalnego rozwoju. Energia ycia dy do optymalnego zorganizowania materii, tak by jak najlepiej si przejawia. Wszystko to jest pewn wol. Zwierzta rwnie posiadaj wol. Jest ona inna ni u rolin, poniewa dotyczy planu astralnego (uczu i emocji). Tutaj pojawia si ju pragnienie. Pragnienie dowiadczenia, pragnienie jedzenia, pragnienie ciepa. Te wszelkie pragnienia s ukierunkowanym ruchem i powoduj dziaanie. Pragnienie jest przyczyn, dziaanie skutkiem. Jest to pocztek karmy. U czowieka jest pole astralne cakowicie wyksztacone, dlatego pragnienia s bardzo zrnicowane i precyzyjne. Istota ludzka czuje peen wachlarz emocji i uczu. Od furii gniewu do bogiej mioci. Od podania do niechci. Dochodzi do tego jeszcze pole mentalne, ktre oceniajc i interpretujc budzi coraz to nowe pragnienia. To wszystko zmusza czowieka do dziaania. Tak powstaje karma. Karma wyglda jak ch wszechwiata do dowiadczania okrelonych poziomw wibracyjnych. Karma ma swj pocztek z chci dowiadczania. Koczy si kiedy czowiek ju dan rzecz osignie. Jest to cay proces przyczynowo skutkowy. Jeli czowiek chce dowiadczy uczucia bogactwa, dy do tego nieustannie, a do momentu kiedy to osignie. Dziki temu dusza zbiera dowiadczenie. Bada cay wszechwiat dowiadcze, bada rne wibracje. Cay ten proces trwa do momentu, kiedy dusza stwierdzi, e niczego wicej nie potrzebuje. Wszystkiego ju dowiadczya. Przyszo spenienie. Zbadaa ca skal wibracji wszechwiata, ktr chciaa zbada. Jest totalne spenienie i wolno od dziaania. Nie ma pragnie czy niespenienia w teraniejszoci. Wszystko jest doskonale w porzdku. Kiedy dusza dowiadczy ju wszystkiego czego chciaa, przychodzi spenienie. Jest ono totalne, nazywane czasem owieceniem. Owiecenie mona rnie interpretowa. Wikszoci ludzi kojarzy si z osigniciem nadludzkich mocy, dowiadczeniem Boga, wiadomoci totaln. Tak te by moe. Umys lubi widzie wielki cel w owieceniu. Lubi dy do niestworzonego celu, do bycia nadczowiekiem, do bycia owieconym. Jednak nigdy nie akceptuje teraniejszoci. Nie akceptuje, e jest

138

na takim, a nie innym etapie ewolucji. Chciaby by gdzie indziej, umys popycha, kombinuje, dlatego te cigle bdzi. Karma nie jest za. Jest naturalna. Wszystko trwa w rozwoju. Czy tego si chce, czy nie, rozwj istnieje. Pragnienie dowiadczania jest naturalne. Dowiadczaj wic czego tylko chcesz. Caa kwestia w tym, by nie tworzy z tego cierpienia. Jeli czowiek czuje pragnienie, uwiadamia sobie, e aktualna rzeczywisto jest niepena. Prowadzi to do nie akceptacji, walki i chci zmiany. Mona i tak. Jednak to przyniesie bl. Mona te owiecenie postrzega jako totaln akceptacj tego, co jest. Akceptacj totaln nurtu ycia, w ktrym si pynie. Akceptacj rzeczywistoci i poddanie si jej. Rzucenie si na fal ewolucji, ktra i tak doprowadzi do tego, co ma si sta. Niczego nie trzeba popycha. Gdyby myszka staraa si by ptakiem, cae jej ycie byoby pene nie akceptacji i niespenienia. Zatracia by si w pragnieniu i cierpieniu. Staaby si niewiadoma wasnej formy istnienia, ktra ju jest doskonale na swoim miejscu. Uwolni si od karmy mona w jeden sposb. Uwiadamiajc sobie, e ju si jest na miejscu. Nawet, jeli umys mwi, e bd na miejscu dopiero po owieceniu teraz to jeszcze nie jest to. Teraniejszo jest jedynym optymalnym czasem na dowiadczanie rzeczywistoci. Waciwie innego czasu nie ma. Jeste dokadnie na miejscu i dowiadczasz dokadnie tego, czego wiadomie i podwiadomie chcesz. Nawet, jeli ciao pragnie czego dalej - jest to naturalne. Dziaaj wic wedle tego, czego ciao pragnie. To dalsza ewolucja. Tylko bez przywizania do celu. Ju jeste na miejscu wtedy, kiedy dziaasz. Ju jeste na miejscu wtedy, kiedy nie dziaasz. Niewane, co robisz, zawsze jeste teraniejszym przejawem wszechwiata. Caa kwestia jest w tym, jak dziaasz. Jeli dziaasz z myl o celu, tworzy si niespenienie w teraniejszoci. Tworzy si nie akceptacja. Wtenczas karma staje si walk, uciliwoci, przeklestwem. Jeli dziaanie wypywa z totalnej akceptacji swego miejsca, jest spontaniczne i lekkie. Nie ma w sobie myli o celu i niespenienia. Jest to wolno od skutkw dziaania. Wolno od karmy. W takim stanie dziaania natura przejawia si swobodnie przez ca istot ludzk. Ewolucja dziaa lekko i bez oporw. Niewane gdzie jeste, jeste dokadnie tam, gdzie powiniene by. Jeli miaby by gdzie indziej, ju by tam by. Nie trzeba opiera si boskiej woli ycia. Wystarczy istnie i by tego wiadomym. Zaufa procesowi ycia. Zaufa boskoci. To naprawd pikne i wyzwalajce. To si nazywa prawdziwe poddanie rzeczywistoci. Poddanie i zaufanie Bogu. Kiedy czowiek to uwiadomi, ycie i dowiadczenie stanie si cudem samym w sobie. Nastanie wolno od karmy, wolno od oczekiwa. Wolno od przeszoci i przyszoci. Pojawi si wiadomo pikna ewolucji wszechwiata i doskonaej harmonii tego procesu. Nie trzeba nawet nigdzie dy. Nie trzeba prbowa dotrze do owiecenia. Nie trzeba prbowa dosta si nigdzie indziej. Przyjdzie wielka akceptacja tego co jest tu i teraz. Przyjdzie wielka akceptacja istnienia. Wypynie te cudowna rado z samego procesu ycia. Uwiadomisz sobie, e robisz dokadnie to, co chciaa

139

robi dusza -przejawia si i istnie. Dlatego wszystko jest w najwikszym porzdku, nigdzie nie trzeba i. Wystarczy by tego wiadomym. Jeste czystym przejawem natury. Dziaaj wic naturalnie i z cakowit akceptacj. Wtenczas przyjdzie wyzwolenie z wizw pragnie i oczekiwa.

Medytacje na onie natury.


Jeli czujesz si zagubiony w tej spoecznoci i wiecie warto odzyska wewntrzn harmoni. Najkorzystniejsze efekty daje obcowanie z natur. Najlepiej w samotnoci, tak aby nic i nikt nie rozprasza tego intymnego kontaktu. To Twj osobisty powrt do rda. Powrt do niewinnoci i harmonii. Wybierz si wic na spacer. Zostaw w domu wszelkie niepotrzebne rzeczy, takie jak telefon komrkowy, zegarek, odtwarzacz mp3, pienidze... wszystko to jest niepotrzebne. Uwolnij si wic na chwil od tych rzeczy. Wejd cakiem czysto i niewinnie w pole pierwotnej naturalnoci. Moesz wybra sposb w jaki chcesz obcowa z natur. Moe on by aktywny lub cakiem pasywny. Oba sposoby s bardzo dobre i przynosz wiele korzyci. Wybierz je odpowiednio do Twego stanu umysu.

Aktywna medytacja Przydatna dla osb, ktre maj w sobie wiele chaosu i wewntrznego blu. Jeli w Twoim ciele s zalege emocje, trapi Ci wiele rzeczy, nie potrafisz sobie poradzi, czy zapomnie o problemie wtenczas warto medytowa aktywnie. Najlepiej uprawiajc jaki sport. Polecam bieganie. Ubierz si wic luno, pozbd si wszelkiego balastu. Niech ciao bdzie ubrane w samo lekkie ubranie. Id na ono natury i biegnij. Pozwl sobie na bieg totalny. Biegnij caym ciaem, bd cay w tym biegu. Niech ruch ten bdzie dynamiczny, spontaniczny biegnij jak dziecko. W trakcje ruchu wyrzu z siebie wszelkie emocje, wszelkie lki i zoci. Moesz krzycze, walczy, biec z caej siy, pu we wszechwiat wszelkie silne emocje, z ktrymi nie moge sobie poradzi. Zmcz si cakowicie. Oddychaj caym ciaem. Taki totalny bieg oczyszcza. Przez cay czas bd wiadom, co robi Twoje ciao. Obserwuj i ciesz si tym procesem oczyszczenia. Odreaguj wszelkie uczucia i emocje. Porzu ograniczajce myli i zatop si w naturze. Kiedy bdziesz totalnie zmczony, sta, zrb kilka wicze rozcigajcych i zrb sobie spacer. Przechadzaj si wrd drzew i rolinnoci. Oddychaj gboko. Zauwa ogromny spokj natury. To jest wielka cisza i majestat przyrody. Wszystko jest swobodne i lekkie. Uwiadom sobie, e wszelkie emocje, ktre pojawiay si w biegu

140

byy w Twoim polu. Tylko Ty je stworzye. Tego tak na prawd obiektywnie nie ma. Natura jest czysta. Tylko Ty bye czci natury, ktra stworzya w sobie taki chaos i bl. Przyroda tego w sobie nie ma. Nie potrzebuje. Zadaj sobie pytanie, dlaczego Ty jako cz spokojnej natury tworzysz w sobie tyle chaosu i walki? Dlaczego umys organizuje pole ciaa w sposb powodujcy cierpienie? Ju nie musisz tego robi. Jeste wolny. Moesz by cakowicie spokojny i naturalny. Obserwujc natur i jej spokj usid wygodnie w jakim miejscu. Moesz usi na ziemi i oprze si o drzewo. Oddychaj. Przejd do pasywnej medytacji.

Pasywna medytacja
Jeli chcesz si wyciszy, odpocz od chaosu tej spoecznoci. Odzyska harmoni ciaa i ducha. Wtenczas wybierz si na spacer do lasu (lub parku, czy w miejsce, gdzie jest wiele zieleni). Usid w spokojnym miejscu i zacznij obserwowa. Dostrze wszelki przejaw ycia wokoo. Stop si z tym procesem istnienia. Jeste czci natury. Ta wiadomo, ktre jest teraz wiadoma jest czci wszechwiata i jest naturalna. Jeste przejawem tej totalnej manifestacji ycia. Twoje komrki s czci tej materii. yjesz i istniejesz wraz z ca natur. Poczuj wic jedno z czystoci natury. Zauwa jej harmoni. Wszystko przejawia si w spokoju, pynnoci i swobodzie. Caa natura jest totalnie czysta i spontaniczna. Wszystko ma swoje miejsce i moment. Kady najmniejszy element pasuje do siebie. Nic nie jest odrzucane, wszystko trwa w wielkiej akceptacji ycia. Jest to jeden proces wzrostu i mioci proces ycia. Ty rwnie jeste jego czci. Nie jeste oddzielony od natury. Jeste ssakiem, wytworem natury. Porzu wic wszelkie myli o Twoim ego. Wszelkie wyobraenia o Tobie nie bd tu potrzebne. Jeste ciaem natury. Nie ma znaczenia jak siebie nazwiesz. Jeste czci tego procesu. Dla przyrody nie ma znaczenia, czy jeste profesorem, zabjc, hindusem czy niepenosprawnym. Caa przyroda trwa w totalnej akceptacji mioci. Wdychaj wic wiee i krystalicznie czyste powietrze. Obserwuj ziele i bkit. Suchaj szumu lici i wewntrznej ciszy rolin. Niech Twoje ciao i umys cakowicie dostroi si do tego momentu. Wejd w chwil teraniejsz. Nie istnieje nic prcz jednoci z natur. Otwrz si, pozwl naturalnoci zmieni Twoje ciao. Niech proces ycia i mioci wypeni Ci w zupenoci. Kochaj i bd kochany. Jeste natur, wraz z jej harmoni, czystoci i spontanicznoci. Przyjmij to. Zaakceptuj to tak, jak natura to akceptuje. Jeste czci tego wszechwiata. Moe si zdarzy, e po takiej medytacji odkryjesz pikno ycia. Dostroisz si do naturalnoci istnienia. Wszelkie wymysy cywilizacyjne nie bd wpyway na Twoje ycie, poniewa w gbi wiesz, e to nie jest wane. Istniejesz i dowiadczasz to si liczy. Ju jeste na swoim miejscu.

141

Jeli nie moesz wyj na ono natury to nic straconego. Moesz zawsze posuy si wizualizacj. Jeli wyobrazisz sobie naturalno, umys dostroi si do tych wibracji. Efekt moe by taki sam jak przy medytacji na onie natury. Wizualizacja naturalnoci Usid wygodnie lub po si i rozlunij. Oddychaj powoli, moesz skupia si na wntrzu swego ciaa, co pogbi medytacj. Gdy ju poczujesz si spokojnie, a Twoje ciao bdzie zrelaksowane moesz rozpocz wizualizacj. Pamitaj, e myli jako energia tworz rzeczywisto, a wic obrazy i wizje, ktre utrwalasz materializuj si w Twoim yciu. "Widz ocean i agodne fale. Kada fala jest czci oceanu, stanowi jedno z oceanem. Kada fala jest te doskonale wolna. Wszystko przenika si i jest harmoni. Wszystko faluje wsplnie w jednym nurcie ycia. Kada fala jest czci oceanu, nie musi nic kontrolowa. Wszystko dzieje si samo, agodnie i z harmoni. Spokojny szum oceanu tworzy melodi ycia. Mog by rwnie jak ta fala, cakowicie zjednoczony z caoci. O nic ju nie musz si martwi, wszystko jest w porzdku. Wszystko unosi si na oceanie boskiej energii. Czuj jej wibracje w sobie. To pikne i swobodne. Oddaje si bez kontroli boskiej energii ycia. Teraz przenosz si lekko na ld. Widz zielony i peny ycia las. Wchodz do niego. Bose stopy stpaj po czystym i soczystym mchu. Czuj cudowny zapach spokoju i natury. To pikna chwila. Jestem otoczony zieleni, wiatem i wibrujc energi ycia. Oddycham krystalicznie czystym, porannym powietrzem. Nie stawiam oporu, wchodz naturalnie do lasu. Jest taki pikny i spokojny. Wszystko istnieje w jednoci. Czymkolwiek bym by, jakkolwiek bym przyj posta i w jakimkolwiek bym by miejscu, jestem sob. Jestem dokadnie wpasowany w miejsce ycia. Jestem czci totalnoci procesu ycia. Kade drzewo w lesie, kada gazka, kady zielony listek, jest dokadnie na swoim miejscu. Nie kontroluje procesu ycia, ktry ogarnia cay las. Jestem czci tej rzeczywistoci, jestem dokadnie na swoim miejscu. Las mnie akceptuje, daje przestrze do ycia. Otacza mnie mioci. Daje temu ciau energi do ycia. Uczestnicz w nieustannej wymianie energii ycia. Nie musz si o nic stara, nie musz ju kontrolowa i walczy. Mog odpocz. Jestem czci tego wspaniaego procesu ycia. Jestem czci tej rzeczywistoci. Powoli staj si wiatem. Czyst wiadomoci. Po chwili dostrzegam, e jestem istnieniem okrytym wietlist wiadomoci, i nic mnie nie ogranicza. Mog zrobi wszystko, co zechc. Absolut mnie prowadzi, dziaam zgodnie z najwyszym dobrem swoim i innych. Pozwalam, aby tak si dziao. Uwiadom sobie jak wszystko ze sob wspgra. Wszystko jest jednym i tym samym. "Si napdow" wszystkiego jest istnienie, w ktrym zawiera si wszystko. Materia, np. nasza Ziemia jest idealnym miejscem, w ktrym bosko moe si materializowa i moemy dziaa.

142

8. Rozwj duchowy

Czworo mnichw postanowio medytowa przez dwa tygodnie w milczeniu. Pierwszej nocy wieczka rozwietlajca pomieszczenie zacza migota i nagle zgasa. "O nie! wieczka zgasa!" - powiedzia pierwszy mnich. Odezwa si drugi - "Czy nie powiniene milcze?" Trzeci - "Czy wy dwoje nie potraficie nigdy usiedzie spokojnie?" Czwarty zacz si mia mwic - "Ha, jestem jedynym, ktry nie mwi..." *** Rozwj duchowy jest naturalny dla caego wszechwiata. Waciwie nie ma nic innego. Przez ca ewolucj rozwijay si rne plany rzeczywistoci. Od materii, po uczucia, czy w kocu myli i dziaanie intuicyjne. Jest to wszystko naturalnym procesem rozwoju wszechwiata. Czowiek jest w takim momencie, gdzie rozwija swj plan mentalny (poniewa nisze ma rozwinite - ciao fizyczne, energetyczne, uczuciowe). Duchowo zostaa stworzona naturalnie. Istoty ludzkie zaczy by wiadome. Zaczy rozumie prawa i natur caego procesu ycia. Rozwj wszed wic na dalszy poziom. Jest to naturalny proces rozwoju wiadomoci. Cay rozwj duchowy jest czym normalnym dla istoty ludzkiej. Mona powiedzie, e dzieje si sam. Oczywicie ludzka istota ma wspania waciwo -woln wol. Tylko ona moe wybra, jak dziaa. Cay problem Rozwoju duchowego polega na tym, e sta si odrbn dziedzin ycia. Czym cile okrelonym, zamknitym w etykietki, sposoby, systemy. Sta si prawie e rutynowy. Przybra dziwn i nienaturaln form. Wszystko dlatego, e zacz by kontrolowany przez umys. Kada droga duchowa ma podobne zaoenia. W zalenoci do regionu i kultury rni si bardziej lub mniej, jednak maj pewien wsplny mianownik. Wszyscy

143

d do szczcia, totalnej radoci, mioci - raz pod postaci jednoci z Bogiem, raz pod postaci owiecenia, czy te wreszcie pod postaci witego spokoju. Ludzie od wiekw poszukuj optymalnej drogi duchowej, ktra ma da w kocu wyzwolenie z tego dou cierpienia i niewiadomoci, jakim jest wiat. Buddyci zw to wolnoci od samsary. Wielu mistrzw takow drog znalazo, osignli cel. Poczym taczyli nago wokoo drzew, peni radoci i bogoci. Cho bya to zawsze indywidualna droga, to wyznaczyli oni pewne nurty rozwoju, ktre do tej pory funkcjonuj wrd adeptw. Kady znajduje sobie waciw drog i ni poda, to jest jak najbardziej w porzdku. Kady ma nadziej osign wspaniae rezultaty, zjednoczy si z Bogiem, czy w kocu si owieci. Rozwj duchowy pojawi si od momentu, kiedy czowiek chcia zmieni swj stan. Zazwyczaj z cierpienia (ktre sam sobie stworzy), na szczcie. Kiedy by szczliwy i speniony, nie potrzebowa rozwoju. Nie potrzebowa nic zmienia. Wszystko byo naturalnie w porzdku. Rozwj odbywa si bardzo naturalnie. Wszelkie wgldy czy odkrycia przychodziy spontanicznie. Wszelkie zrozumienie czy wiadomo dziaa si sama. By pogodzony z tym, co jest tak, e nie stawia oporu naturze. Mona powiedzie, e wszelki rozwj, ktry tam wystpowa, by powodowany przez natur i dzia si samoistnie. Dopiero kiedy pojawio si ego i pragnienie by by lepszym, by wyj z aktualnego stanu, pojawi si rozwj duchowy. Tu pojawia si te nie akceptacja rzeczywistoci. Czowiek chcia od niej uciec, poniewa zacz mie na uwadze lepsze stany i moliwoci. Chwila teraniejsza okazaa si niezadowalajca, co w dalszej perspektywie przynosi cierpienie, czyli mentaln niewygod. Wida wyranie, e rozwj duchowy jest cile powizany z cierpieniem. Co wicej, rozwj duchowy jest domen ego. To poczucie Ja si rozwijam, otacza prawie wszystkich adeptw rozwoju. Gdy nie ma Ja, nie ma tez rozwoju. Nie ma technik, nie ma kombinowania. Jest po prostu istnienie i naturalno. Kada szanujca si szkoa rozwoju duchowego ma za cel uwolnienie si od ego. Tym samym zakoczenie koa cierpie Gdzie nie ma Ja nie ma cierpienia Wiele szk i systemw duchowych bazuje na umacnianiu pozycji swego wasnego Ja. To moe doprowadzi do pewnego zagubienia. Nie jest to ze. Kady wybiera to, co chce. Czowiek uciekajc od cierpienia wpad w pewn ptl, z ktrej nie tak atwo wyj. Poniewa nie mona uciec od cierpienia, a zarazem cigle go tworzy. Tak si niestety dzieje z wikszoci ludzi. Nastpuje tu pewien mechanizm walki, starania si, droga duchowa. Ucieczka od cierpienia czy marnego ycia -moe kiedy si to uda? Uda si wtedy, kiedy wszystkie starania zostan porzucone i nastpi cakowita akceptacja swego istnienia. Przyczyn cierpienia jest zy (iluzoryczny) pogld na wiat, ktry jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Mona powiedzie, e rozwija si on samoistnie. Caa cywilizacja jest zaraona pogldem cierpienia stworzonym przez umys. Jest to nic innego jak pewien filtr mentalny, ktry narzuca cile okrelone spojrzenie na wiat. Zamiast boskoci widzimy oddzielenie i cierpienie. Warto pamita,

144

e dla procesu mioci nie ma rnicy, co tam aktualnie sobie cywilizacja robi i w co wierzy. Widzimy, e czowiek nie jest taki, jaki powinien by. Chcemy by lepsi, wiksi, bardziej owieceni, bardziej peni. Mimo to naturalnie jestemy tacy, jacy jestemy. To jest boskie. Wszystko jest w porzdku, po co poprawia natur? Natura sama wie co robi, jest to wysza inteligencja dziaania, po co j poprawia? Chcc poprawi ju doskonae stawiamy tylko opr rzeczywistoci i pewne napicia. Powstaje ch bycia gdzie indziej. Moment boskoci jest tu i teraz. Nie trzeba nigdzie ucieka, nie trzeba nigdzie dy. Oczywicie mona to robi, jednak bez zbdnego oczekiwania na co, co jest gdzie w przyszoci. Warto bra udzia w naturalnym rozwoju z pen akceptacj. Co ma by to bdzie, poddaj si wyszej inteligencji natury. Wtedy rozwj, jeli takowy ma by, przyjdzie spontanicznie i naturalnie. Bez problemu, bez oporu, z atwoci i lekkoci. Bez intencjonalnego pchania i wysikw starania. Moe si okaza, e po poddaniu nic si nie zmienio. Nadal wykonujemy te same czynnoci, nadal dzieje si tak samo. Mimo to w gbi czujemy si wolni. Ostateczn rzeczywistoci staje si bosko. Nie ma ju celu, do ktrego si dy. Samo istnienie jest przyczyn i celem samym w sobie.

Nienaturalno cierpienia
Cierpienie samo w sobie w naturze nie istnieje. Jest tworzone przez umys jako wyuczona reakcja na zdarzenia w rzeczywistoci. Wynika najczciej z oporu umysu przed zmianami, jak i z niewaciwej oceny rzeczywistoci.

S dwa powody tworzenia cierpienia w rzeczywistoci. Po pierwsze umys interpretuje zdarzenia rzeczywistoci jako ze lub dobre. Tworzy dualizm, pomidzy ktrym balansuje. Wie si z tym i ocenia wszystkie zdarzenia pod tym ktem. Te myli sprawiaj cierpienie lub rado. Kiedy umys pomyli, e jest w zej sytuacji, wzbudza negatywne wibracje w ciele. Dlatego czuje zo, smutek, czy lk. Warto uwiadomi sobie, e wszystkie sytuacje s pewn gr wibracji i bez interpretacji umysu nie s dobre, ani ze. Tylko umys przez swoje interpretacje nadaje im wano. Tworzy wtedy cierpienie lub zadowolenie. Tak naprawd wszystko jest boskoci, czym, co istnieje, cudem. Drug przyczyna cierpienia jest porednia i bardziej cielesna. Jest ni bl. Jest to pewna informacja o niezgodnoci z procesem ycia. Bl jest naturalnym sygnaem, e nie tdy droga. Wszechwiat jako caociowy proces rozwija si w pewnym kierunku. Natura wyksztacia pewne mechanizmy, ktre chroni przed destrukcj. Te mechanizmy s bardzo instynktowne i s natur dziaania ciaa. Tak jak bl jest informacj o niezgodnoci dziaania z procesem rozwoju.

145

Niewiadome programy umysu czsto kreuj niskowibracyjn rzeczywisto, ktra jest niezgodna z ruchem wszechwiata. Te niskie wibracje mog przybra posta blu fizycznego. Jest to informacja, e takie zachowanie nie jest korzystne i warto go zaprzesta. Jeli woysz rk do ognia (co jest aktualnie niepotrzebne dla rozwoju wszechwiata), poczujesz bl i ciao samo j wyjmie. Taka nisko wibracyjna rzeczywisto w wikszoci przynosi bl fizyczny i niewygod. Nawet bez interpretacji umysu ciao fizyczne moe czu bl. Czowiek co prawda moe si z blem nie identyfikowa, wtedy nie bdzie cierpienia mentalnego. Jednak bl fizyczny nie zniknie z ciaa od razu. Jest to skutek niskich wibracji, jakimi otacza si niewiadomie ludzko w tej cywilizacji. Waciwie sami wybieramy, jak rzeczywisto tworzymy. Czy bdzie to swobodna i wysoko wibracyjna rzeczywisto, czy pena blu i niskich wibracji. W tej cywilizacji jest wiele podwiadomych programw, ktre ka czowiekowi tworzy sobie cierpienie i nienaturaln rzeczywisto. Wystarczy zaprzesta zaprzeczania naturalnoci, a bl zniknie. Wystarczy zharmonizowa si z ruchem wszechwiata, a blu nie bdzie. Warto zauway, e bl nie jest cierpieniem. Bl jest pewnym naturalnym ruchem. Jest to ruch energii ostrzeenia, co jest na swj sposb przepenione boskim piknem. Przy zmianie zaoe, mona powiedzie, e dotyk te jest blem, ale o mniejszym nateniu. Jeli dobrze sobie to wmwi, to mona nauczy ciao jak cierpie z samego dotyku. Mona, tylko po co? Po co te sprawia sobie cierpienie mentalne z blu? Cierpienie jest w istocie wytworzeniem pewnych nisko wibracyjnych energii w ciele. Kiedy na skutek zdarzenia z zewntrz ciao si napina, stawia opr -zaczyna si cierpienie. Jest ono uwarunkowane od oceny sytuacji, a to odbywa si przez umys. Kiedy umrze bliska osoba, ludzie cierpi. Kiedy traci si cay majtek, ludzie cierpi. Jest to mentalne nie dla rzeczywistoci. Ma to przeoenie na ciao w postaci napi i blokad. Te sytuacje sprawiaj, ze umys powoduje w ciele bl. Nawet, jeli ciao yje w zgodzie z natur i nie tworzy w materii blu, to jednak mone stworzy bl mentalny. Umys moe oceni rzeczywisto i na tej podstawie kaza ciau czu bl. Wtenczas zdrowe ciao moe sta si pene cierpienia, niewygody i blu. Wida wyranie, e myli czowieka wpywaj na ciao fizyczne. Dlatego obserwacja ciaa jest tak samo wana jak obserwacja myli. W zasadzie jest to ten sam proces. Umys okrela szczcie jako co przeciwnego do cierpienia. Tak naprawd szczcie jest to ruch energii wysoko wibracyjnej i z punktu widzenia wszechwiata nie rni si on od zbytnio od ruchu energii cierpienia. Jest to ta sama energia w innej postaci. Mimo to z punktu widzenia ego rnica jest kolosalna. Ego prbuje uciec od cierpienia i utrzyma jak najduej szczcie. Myli, e stan szczcia jest tosamy ze stanem boskoci. Tym samym totalnie neguje cierpienie mwic, e jest nieboskie, pochodzi od diaba, czy niewiadomoci. Kwestia w tym, e cierpienie jak i szczcie jest pewnym procesem energetycznym w ciele. Wszystkie te ruchy istniej na planie wszechwiata, planie

146

boskoci. Teraz tylko warto zrozumie, e czowiek ma woln wol i tylko on tworzy wasn rzeczywisto. Jeli chcesz tworzy cierpienie, masz prawo. Jeli chcesz tworzy szczliwo, masz prawo. Tylko od Ciebie zaley gdzie jeste i jak si przejawiasz.

Gorsi w rozwoju?
Trzej mnisi postanowili razem pomedytowa. Usiedli po jednej stronie jeziora, zamknli oczy i pogryli si w medytacji. W pewnej chwili jeden z nich wsta i rzek do pozostaych: - "Zapomniaem mojej maty." Poczym w cudowny sposb wkroczy na tafl wody i przeszed na drugi brzeg do swojej chaty. Kiedy wrci, drugi mnich wsta i powiedzia: - "Zapomniaem wywiesi moj drug szat do wyschnicia" - On take peen spokoju przemaszerowa przez tafl jeziora i wrci t sam drog. Trzeci mnich obserwowa uwanie towarzyszy i postanowi przetestowa swoje wasne zdolnoci. - "Czy wasza wiedza jest wiksza od mojej? Ja rwnie jestem w stanie to zrobi!" Powiedzia gono i ruszy w stron jeziora, aby przez nie przej. Jednak natychmiast wpad w gbok wod. Z zapaem wspi si z powrotem i sprbowa ponownie tylko po to, aby znw wpa do wody. Prbowa jeszcze raz... i jeszcze... za kadym razem tonc w wodzie. Dwaj pozostali przypatrywali si temu w spokoju. Nagle jeden powiedzia cicho do drugiego: -"Mylisz, e powinnimy mu powiedzie gdzie s kamienie??" *** Syszc i czytajc o wielkich dokonaniach joginw, mistrzw duchowych czy adeptw, czowiek kroczcy ciek duchow moe poczu si co najmniej gorszy. Mona te sucha o dokonaniach zwykych ludzi, ktrzy nierzadko podwiadomie chwal si swoimi dowiadczeniami. Cz ludzi osiga stany mistyczne, opowiada, jakie to ma wizje, jaki cudowny kontakt z Bogiem, jak to wielk mio czuje. Wielk moc i nieskoczone cudownoci, ktre powstaj w ich ciele lub umyle. Kady mwi o swoich dowiadczeniach duchowych, czego to on nie dowiadczy. W wiecie rozwoju jest wiele dowiadcze. Kady czowiek ma wasne dowiadczenia i nie moe ich w obiektywny sposb porwna z dowiadczeniem innych osb, poniewa nigdy nie poczu tego, co inni. Jedynie na podstawie sw i prb dostrajania si do wibracji innych moe sobie wyobrazi, co czuj inni. Jednak bdzie to tylko twr mentalny, wyobraenie tego, co czuje inny. Tak na prawd nie wiadomo, co czuj inni, poniewa w teraniejszoci nie czujemy tego, co oni. Porwnanie dowiadcze odbywa si na zasadzie metafor, przenoni, porwna do innych rzeczy. Z

147

tego wszystkiego powstaje mentalny obraz tego, co mog czu inni. Dalej mona porwna, czy czujemy to samo i czy jestemy "lepsi" czy "gorsi". Caa ocena pochodzi od egotycznego umysu. Wszelkie okrelenie siebie jest tylko okreleniem swojej sztucznie stworzonej tosamoci. Niektrzy wchodz w wielkie mistyczne stany, kontaktuj si z anioami czy nawet samym bogiem. Jeli ich ciaa tak odbieraj rzeczywisto, to w porzdku, staje si dla nich prawd. Dla Ciebie prawda jest inna. Nie jest lepsza, nie jest gorsza. Twoje dowiadczenia maj tak sam natur jak dowiadczenia owieconych, papiey, witych czy reszty ludzkoci. Wszystkie dowiadczenia s stworzone przez pierwotn wiadomo i odbywaj si na tym polu istnienia. Tylko umys podzieli dowiadczenia na grupy i uzaleni si od tej oceny. W samej ocenie nie ma nic zego. Jest to po prostu zauwaenie pewnej rnicy. Jedna osoba postrzega w jeden sposb, inna na inny sposb. Jest rnica dowiadczania, jednak ta rnica jest naturalna. Nie trzeba tworzy ocen lepsze -gorsze. Jeli powstan takie oceny, umys od razu si z nimi utosami. Dalej w zalenoci jak siebie okreli bdzie si czu dobrze lub le. Niektrzy ludzie buduj wielk samoocen na swoich dowiadczeniach czy predyspozycjach ciaa. S wielkimi ludmi, potrafi takie niestworzone rzeczy. Potrafi wychodzi z ciaa, czu wielk mio do wszechwiata, uzdrawia, tworzy sztuk, przewodzi innymi, prowadzi zachwycajce rozmowy czy przemwienia Na dodatek wikszo wspaniaych ludzi rozwoju czuje mio i ma cakowit wiadomo tego wiata. Wszystko wspaniale, jednak we wntrzu pozostaje pewno niespenienie. Wszystko jest wielkie, jednak owieceni nie ma. Co jest nadal nie tak. Tu znw ego macza swoje palce. Caa wysoka samoocena jest zbudowana na wyobraeniu o sobie i ocenach innych. Jestem taki i taki, dlatego jestem wspaniay. Jest to uwarunkowana wspaniao. Caa totalno wszechwiata nie ocenia. Jeste jaki jeste i Twoja osoba jest niewana. Nie jest wane co umiesz, a czego nie umiesz. Nie jest wane jaki jeste, a jaki nie jeste. Wszechwiat na swoim planie materii akceptuje wszystko. Jest to proces mioci, ktry ogarnia wszelkie istoty. Kocha bezinteresownie i pozwala istnie. Tylko dla ego staje si wane kim jeste, co potrafisz, czego nie potrafisz, czego dowiadczasz. ycie z poziomu ego tworzy wszelkie warunki istnienia. Okrela jak powinna wyglda boska istota, a jak wygldaj ludzie niewiadomi. Ocenia wszystko, nawet na tych wysokich szczeblach rozwoju. Prawdziwe wyjcie ponad ego zostawia wszelkie oceny za sob. Nagle przychodzi wiadomo, e wszelkie istoty s rwnie boskie. S przejawem mioci na tym planie materii. Wszystko jest doskonae.

148

Czu mio
Wielu ludzi czuje cudown i bosk mio. Jest to pikne uczucie, pojawiajce si w sercu i stwarzajce prawdziwie bogie chwile. Czujesz mio? Wszystkie istoty s tym uczuciem otoczone. Mona wic miao zada pytanie, czy czujesz t wszechobecn mio? Jest to tylko sowo. U kadego moe budzi inne skojarzenia. Wic co waciwie czuj inni? Tego nie wiesz. Dla niektrych mio przybiera posta radoci, u innych wspczucia. Jest utosamiana z delikatn i radosn wibracj w okolicy serca, poczuciem pikna, "askoczcej" energii... to tylko porwnania, kady moe to okreli inaczej. Oczywicie uczucia mog by zbiene i podobne, poniewa istoty ludzkie s do siebie podobne.. Zbudowane z tego samego, wychowane podobnie, wszyscy dziaaj podobnie. Dlatego dowiadczenia s podobne, jednak nie takie same. Kady z nas interpretuje wewntrzne i osobiste dowiadczenia inaczej. Czym dla Ciebie jest mio? Niektrym kojarzy si z pocigiem seksualnym i energi seksualn. Innym kojarzy si z zauroczeniem czy uzalenieniem. Smutna mio romantyczna, kojarzona ze strat i pustk. Jeszcze innym z oddaniem (poddaniem), ulegoci. Czasem przywodzi na myl wspczucie, smutek, trosk z mioci. Dalej moe by kojarzona z zachwytem, gbok przyjemnoci ciaa. Spenieniem czy bogoci wynikajc ze spenienia warunkw umysu. W kocu niektrym sowo mio przywodzi skojarzenia o wibrujcej i rozwietlajcej ciao energii, ktra promieniuje z gbi istoty. Z tego wszystkiego wynika jedna rzecz. Nie ma moliwoci zobiektyzowania dowiadcze. Kae jest subiektywne i jedyne w swoim rodzaju. Na jakiej podstawie twierdzisz, e nie czujesz boskiej mioci, czy nie dowiadczasz stanw mistycznych? Na podstawie wyobrae i porwna do innych? To tylko wyobraenia. Nie ma gorszych czy lepszych w rozwoju duchowym. Ci co dowiadczaj cudownych stanw nie s lepsi od tych, co niedowiadczaj. Nie s dalej w rozwoju, nie s z tyu ani z przodu. To tylko okrelenia wynikajce z interpretacji umysu, ktry widzi wszystko przysonite wasnymi filtrami. Moesz Ci si zdawa, e niczego nie dowiadczasz. Jednak to tylko zuda umysu powodujca pewne zalepienie. Zawsze dowiadczae i bdziesz dowiadcza istnienia. Przecie istniejesz -to jedyny i niepodwaalny argument. Kwestia tylko w tym, czy jeste tego wiadomy. A moe jednak czujesz mio, tylko o tym nie wiesz. Nie wiesz jak ona wyglda? A moe to co teraz czujesz wewntrz ciaa, jest wanie delikatn mioci? Wczuj si w to. Zauwa, co czujesz. Wejd wiadomoci wewntrz swojego ciaa. Zogniskuj wiadomo na swoim polu energii, uwiadom sobie, jakie uczucia przepywaj delikatnie (prawie niewyczuwalne w tle) w ciele. Moe odkryjesz co niesamowitego. Odkryjesz rado i mio, o ktrej rozprawiaj wszyscy mistycy. Poczym ku swemu zdziwieniu uwiadomisz sobie, e ta wspaniaa energia zawsze w Tobie bya. Tylko wczeniej jej nie dostrzegae, nie zwracae na ni uwagi.

149

Przepywaa delikatnie przez Twoje ciao, jednak Ty nie wiedziae, na co zwrci uwag. Wyobraae sobie niestworzone rzeczy. Wicej uwagi byo powicane opowiadaniom innych o wspaniaej mioci i radoci, jaka przez nich przepywa. Umys oczekiwa niewiadomo czego, nie zauwaajc wewntrznego ruchu. Zwr si do swego ciaa. By moe odkryjesz, e wszystkie te wspaniaoci ju przepywaj przez Twoje ciao, cho nie wiesz, e to wanie to. Jako dziecko na pewno czue mio i rado. T czyst, pierwotn i naturaln mio. Bogi stan istnienia. Byo to totalne i cakowicie wypeniao Twoje ciao. Czue je w peni, poniewa uwaga bya skierowana w ciao. Jako dziecko nie kierowae uwagi na zewntrz. Cho nie miae porwnania tych uczu z innymi, to jednak one pyny w Tobie nieustannym strumieniem. Co si stao z t wspania energi? Dlaczego teraz jej nie ma? Dlaczego wszyscy d do mioci i osignicia wspaniaych stanw? Dlaczego wszyscy cierpi na brak mioci? Ta wspaniaa energia cigle przepywa. Twoje ciao jest pene energii, przecie yjesz. Kwestia w tym, e wiadomo od niej odesza zatracajc si w mentalnych wyobraeniach. Jako mae dziecko uczye si, jak odrywa uwag od ciaa wewntrznego, od istnienia. W miar przebywania w materii okazao si, e warto wiadomoci wychodzi ze swojego ciaa podajc za rzeczami zewntrznymi. Poniewa wszyscy tak robi. Kiedy wiadomo stracia czno z wewntrzn energi ycia, rado i mio stay si nieodczuwalne. Wszystko, czego dowiadczasz jest w boskim polu. Wszystko, co si dzieje w rzeczywistoci jest prawd. Fakt, e istniejesz jest sam w sobie bardzo mistyczny i wspaniay. Wystarczy skierowa na to swoj uwag. Skierowa j do wntrza. Jest to atwe, prawdopodobnie czsto to robisz, tylko nie jeste wiadomy, e to wanie to. Czsto czowiek oczekuje niewiadomo, czego majc w umyle wyobraenia o dowiadczeniach innych. Tym samym nie dostrzega wasnego istnienia. Zwr wic uwag do wntrza ciaa. Poczuj pole energii. Bez oczekiwa, e osigniesz boskie stany. Niczego nie oczekuj, poniewa oczekiwania tworz iluzj, ktra oddziela od istnienia. Po prostu trwaj i obserwuj. Moliwe, e na pocztku niczego nie dowiadczysz. Jednak tylko, dlatego, e nie wiesz na co zwraca uwag, na czym zogniskowa swoj wiadomo. W miar praktyki wgld w ciao stanie si gbszy. Staniesz si bardziej wraliwy. Poczujesz, e tak na prawd ciao wibruje. Caa energia ycia cigle delikatnie "dry" promieniuje. Im gbiej w to wejdziesz, tym klarowniejsze stanie si dowiadczenie. Wtedy zdasz sobie spraw, e zawsze to czue. Cay czas przepywaa ta energia, tylko nie zwracae na ni uwagi. Czy jest to mio, czy rado? Mio i rado to tylko sowa, kiedy poczujesz t wspania energi nie bd potrzebne sowa by to okrela. Nic nie bdzie potrzebne. Kiedy wiato wiadomoci zostanie wpuszczone do ciaa, dzieje si cudowna rzecz. Wszystko, co jest w ciele, staje si wietliste. Kada komrka ciaa oywa. Poniewa energia pynie za wiadomoci, dlatego zwracajc wiadomo ku wntrzu, wzmagamy przepyw energii ycia. Staje si ona odczuwalna. Mistyczne stany wielkich

150

legendarnych joginw stan si dla Ciebie prawd. Waciwie zawsze miae do nich dostp, nie wiedziae tylko czego szuka. Mio przytoczona w tym tekcie jest tylko przykadem. Tak samo ma si sprawa ze wszystkimi innymi cudownociami opisywanymi przez mistykw. Wszelka wiadomo, poczucie jedni, mio, gboki spokj, stany radoci czy wolnoci. To wszystko jest dla Ciebie dostpne w tej chwili. Nigdzie indziej, tylko w teraniejszoci. Zrzu tylko przekonanie, e tego nie odczuwasz. Kiedy mentalne zalepienie opadnie, odkryjesz, e zawsze miae do wszystkiego dostp, zawsze bye peny. Teraz tylko wiesz, na czym zogniskowa sw wiadomo. Odkryjesz w sobie wewntrzny skarb. Jednak nie prbuj dziaa na si. Twoja rzeczywisto ju jest doskonaa. Nie trzeba jej zmienia, wystarczy tylko wyj poza dotychczasowe oceny i dostrzec doskonao. Wszelkie dowiadczenia przyjd same. Jeli zmieniasz punkt widzenia, mistycznym dowiadczeniem okae si samo ycie.

Techniki rozwoju.
Technik rozwoju duchowego stworzonych przez umys jest tak wiele, jak wiele jest mistrzw. Kady przeszed wasn drog, kady ma jakie dowiadczenie, z ktrym moe si podzieli. To dowiadczenie pomaga innym zrozumie lepiej t rzeczywisto, uwiadomi sobie istnienie. To jest korzystny proces. Jest wiele technik rozwoju duchowego. Wszystkie one s stworzone przez umys i dla umysu. Waciwie rozwj duchowy zdarza si samoistnie. Zawsze kiedy jest jakikolwiek ruch energii, jest i rozwj. Kady si rozwija. Kady te wybiera stron, w ktr si rozwija. Jedni wybieraj rozwj nienawici, pomieszania i walki, inni wybieraj rozwj wiadomoci i mioci. Tu rwnie jest wolny wybr. Od Ciebie zaley, co wybierzesz. Kada technika duchowa jest dobra. Nie ma zych technik. Kada doprowadzi do takich skutkw jakie chce adept. Jeli czowiek chce dowiadczy blu i cierpienia, wybierze odpowiednie praktyki. Jeli chce dowiadczy wiadomoci, bdzie si rozwija w tym kierunku z czystymi intencjami. Kada technika co niewtpliwie przynosi. Kwestia tylko czego chcesz dowiadczy. Opisanych jest tu kilka przydatnych technik rozwoju. S one technikami pracy z umysem, ktre s skuteczne dla ludzi. S to po prostu uniwersalne sposoby rozwoju. Takie, ktre dziaaj zawsze i wszdzie. S oparte na podstawowych waciwociach rozwoju czowieka. Czowiek rozwija to, na czym si skupia. Rozwija si ta rzecz, na ktr czowiek kieruje swoj uwag i wiadomo. Dlatego przedstawione tu techniki su do rozwoju istoty ludzkiej. S to tylko narzdzia. Mona ich uy z korzyci dla siebie. Dlatego nie warto odrzuca samych technik. Nie warto te si do tych sposobw

151

przywizywa. S to tylko sposoby, nie wskazuj jedynej prawdy czy Boga. Te sposoby s neutralne i czyste same w sobie. Tylko od Ciebie zaley jak je uyjesz. Warto zapozna si z tymi podstawowymi technikami. Dziki nim zyska si narzdzia do ewentualnego dziaania. Warto wiedzie, na czym to wszystko polega. Tak, aby mona byo si porusza swobodnie w rozwoju.

Afirmacje
Pierwsz technik rozwoju czowieka s afirmacje. Nie s one najwaniejsze, jednak najatwiej obrazuj dziaanie umysu i podstawy rozwoju. Warto si z t technik zapozna, poniewa jest bardzo skuteczna. Nawet e ekstremalnych przypadkach, kiedy mamy do czynienia gbokim zagubieniem czy pomieszaniem. Afirmacje s te bardzo przydatne dla ludzi, ktrzy nie chc rozwija si duchowo, a chc po prostu poprawi jako swego ycia. Ta technika nie wymaga specjalnych zdolnoci czy inteligencji. Moe by uywana przez wszystkich i w kadym wieku. Opiera si po postu na naturalnym dziaaniu umysu.

Struktura umysu: Umys czowieka jest niesamowitym narzdziem. Jest bardzo zoony i daje bardzo due moliwoci kreacji. Waciwie wszystko, co przejawia si w naszym yciu jest kreacj umysu. Od umysu, punktu widzenia, wiatopogldu, przyzwyczaje i interpretacji zaley caa subiektywna rzeczywisto. Warto wic zna metody pracy z umysem. Warto zauway, ze zastosowane niej porwnania pomagaj zrozumie pewne funkcje umysu. Maj na celu wskaza drog, nie oznajmia prawd prawdziw. Istota ludzka skada si z trzech poziomw jani. Odkry to ju Zygmunt Freud, mwic o Ego, Id i Superego. Byo to do nieprecyzyjnie okrelone, jednak dao podstawy wspczesnej psychologii. Co ciekawe okazao si, e podobny podzia umysu opracowali polinezyjscy uzdrowiciele zwani kahunami. Oni jednak, w przeciwiestwie do Freuda, posiadali gbszy wgld w natur ludzkiego umysu. Wiedza, ktr posiadali okazaa si niezwykle praktyczna, a sposoby uzdrawiania oparte na tej wiedzy bardzo skuteczne. Do pojcia zasad afirmacji wystarczy wiedza o dwch waciwociach umysu. Podwiadomo i wiadomo. Dzieli si tak ze wzgldu na funkcje, ktre peni. Dobre zrozumienie tych funkcji pozwoli lepiej zrozumie zasad dziaania tego wspaniaego narzdzia, jakim jest umys. 1. Podwiadomo jest to cz umysu odpowiadajca za dziaania niewiadome. Ma ona kontrol nad wszystkimi procesami ciaa. Utrzymuje prawidowy

152

przepyw energii, kontroluje oddech, krenie krwi, trawienie itp. Steruje take czynnociami wyuczonymi przez ciao. Jeli si czego nauczymy, podwiadomo potrafi powtarza pewne zachowania czy dziaania. Jest ona wyposaona w wspaniae mechanizmy suce do zapamitywania. To podwiadomo utrzymuje w swoim polu wszystkie wspomnienia. Jest czsto nazywana nisz jani, nie dlatego e jest w jaki sposb gorsza. Jest jakby modszym bratem pozostaych jani. Nie ma wasnej wiadomoci. Nie potrafi ocenia i myle. Jest czsto przyrwnywana do zwierztka, ktre wiernie powtarza wyuczone rzeczy. Nie ocenia czy s one korzystne, czy nie, po prostu je powtarza. Podwiadomo moe si uczy. Dzieje si tak poprzez czste powtarzanie danego wzorca zachowania lub bardzo siln jednorazow koncentracj na wzorcu. Czste powtarzanie jest wanie wykorzystywane w afirmacjach. Porozumiewa si jzykiem uczu, skojarze i wyobrae. Dlatego o wiele atwiej zapamitujemy uczucia, ni np. cigi liczbowe. Uczucia s bardzo cielesne. S to bardzo wyczuwalne energie w ciele. Dlatego s atwo zapamitywane. Kada informacja tworzy pewne specyficzne wibracje energii. Im informacja bardziej nawizuje do uczu, tym jest lepiej zapamitana. Dlatego pracujc z podwiadomoci warto uywa uczu i wyobrae. Warto o tym pamita przy pracy z podwiadomoci. 2. wiadomo Czasem zwane rednie Ja. wiadomo, to jest ta cz jani, z ktr si identyfikujemy. Jest na tyle rozwinita, e potrafi logicznie myle i porwnywa. To wanie wiadomo potrafi ocenia i tworzy wnioski. Na podstawie wczeniejszych zdarze i pamici ocenia teraniejsz rzeczywisto. Tym samym uczy ciao jak reagowa na dan rzeczywisto. To wiadomo moe oceni, czy jest w tej chwili dobrze czy le. Rozkazuje wtedy ciau tworzenie szczcia lub cierpienia. Ciao czyli podwiadomo, tworzy te wibracje suchajc si wiadomoci. wiadomo jest mylicielem. Czsto prowadzi si wewntrzny dialog w umyle. To wanie wiadomo rozmawia z podwiadomoci. wiadomo dostaje informacje zapamitane przez nisze ja i na tej podstawie analizuje aktualn sytuacj. Dziki temu wiadomo moe ocenia i porwnywa rzeczy. Moe wybiera. Tak dziaa ego. Nisze Ja sucha uwanie swojego starszego brata. Natomiast rednie Ja nadaje znaczenia zdarzeniom. Jeli co si zdarzy, wiadomo moe oceni zdarzenie i powiedzie: To jest dobre, tego si trzeba trzyma. Albo: to jest ze. Uciekamy!. Podwiadomo to zapamituje. Kojarzy zdarzenie z wywoanym uczuciem i pamita wzorzec, wedug ktrego ma si zachowywa. Dlatego tak wana jest prawidowa ocena tego, co widzimy i dowiadczamy. Jeli wiadomo le oceni zdarzenie, podwiadomo zapamita jak si ma zachowywa. Takie procesy zachodz podczas rozwoju dziecka w wieku od 0-3 lat. Wtedy to, jeszcze niewyksztacona wiadomo ocenia tak, jak oceniaj to rodzice, a P wszystko zapamituje. Potem mona mie lki, albo inne problemy (lenistwo, depresje, uczucie niemocy i przytoczenia rzeczywistoci, nienawi do ciaa, niekorzystne zachowania w rnych okolicznociach). Wszystkie te niekorzystne programy tkwi w umyle i

153

sabotuj teraniejsze ycie czowieka. Dlatego warto si od nich uwolni zamieniajc je na pozytywne. W tym wypadku cakiem wiadomie i przytomnie moemy wybiera jak si chcemy zachowywa. Nie trzeba ju by marionetk programw z dziecistwa. Teraz cakiem wiadomie moemy wybra jak chcemy si przejawia. Narzdziem zmiany starych programw na nowe s afirmacje.

Co to s afirmacje? Afirmacje to krtkie zdania, stworzone wiadomie tak, aby przekona o czym podwiadomo. Nada nowy program dla podwiadomoci, aby lepiej dziaaa w yciu i tym wiecie. Afirmacje maj na celu wzbudzi pozytywne uczucia, by zastpi te negatywne. Jest to korzystny proces, szczeglnie wtedy kiedy trudno jest poradzi sobie z pewnymi problemami. Afirmacje s na tym polu bardzo praktyczne i zmieniaj punkt widzenia, rozwizujc problem. Umys czowieka jest tak skonstruowany, e zaczyna przejawia w yciu to, na czym skupia swoj uwag. Dlatego jeli w dziecistwie nasza uwaga bya skupiana na niekorzystnych wzorcach, w dorosym yciu przejawiamy te wzorce. Dowiadczajc pewnych sytuacji, czowiek wyuczy si dziaa automatycznie i bardzo czsto niekorzystnie (na przykad lkiem do innych ludzi). To wszystko jest tylko programem podwiadomoci i mona go wiadomie zmieni na korzystniejszy. Teraz mamy moliwo wiadomej zmiany starych i niewaciwych zachowa, programw wyobrae. Afirmacje mog by pozytywne i negatywne. Wikszo ludzi w naszym spoeczestwie afirmuje negatywne rzeczy. Dlatego tak wiele pesymistw. Czsto si syszy zdania typu : Nie uda mi si. Jestem brzydka. Jestem do niczego. Ale Jestem gupi To wszystko uczy podwiadomo negatywnych wzorcw dziaania. Wszystko to programy i iluzje, z ktrymi si czowiek utosamia. Jeli utosamianie jest tak gbokie, e trudno to dostrzec w medytacji, warto skorzysta z afirmacji, afirmujc pozytywne podejcie i cechy. Kada rzecz widziana przez umys jest klasyfikowana i powizana z odpowiednim wyobraeniem. Jeli w dziecistwie mama pieka ciasteczka i byo bardzo przyjemnie, To od tej pory zapach ciasteczek zawsze wywouje uczucie przyjemnoci. Nawet myl o tym zapachu powoduje wyzwolenie wyuczonej reakcji przyjemnoci. Podwiadomo nauczya si jak reagowa na zaistnia sytuacj w yciu. Dlatego tak wane jest, aby nadawa zdarzeniom odpowiednie interpretacje i oceny. Jeli wmwimy sobie, e cay wiat jest szary i beznadziejny, w naszym yciu kada rzecz bdzie szara i beznadziejna. Umys bdzie kojarzy wszystko w szaroci. To sposb do szybkiego obrzydzenia sobie wiata. A to tylko bdny program, ktry mona zmieni. Kady program mona zastpi nowym. To wspaniaa cecha umysu, dziki ktrej cay czas moemy podwysza jako swego ycia. Dopki nie uwiadomimy sobie totalnie

154

nierealnoci tych programw, bd one dziaay w yciu przeszkadzajc i stwarzajc cierpienie. Dlatego jest moliwo totalnej zmiany punktu widzenia. Cay wiatopogld skada si z wyobrae o wiecie. Jedne s korzystne, inne nie. Czasem s sprzeczne ze sob. To wprowadza pewniej chaos do umysu. Wida nawet, e ludzie w tej spoecznoci nie s wewntrznie zharmonizowani. Wszystko za spraw bdnych i pomieszanych wyobrae dotyczcych wiata. Warto zmieni te wyobraenia na korzystne. Do tego su afirmacje. W pniejszym rozwoju warto w ogle porzuci wszelkie wyobraenia o wiecie. I te niekorzystne i te korzystne. Tak aby postrzeganie rzeczywistoci stao si czyste. Jednak zanim to nastpi, warto uoy sobie w gowie na tyle, by uwolni si od najwikszych problemw i zyska stabilno w wiecie.

Zasady tworzenia afirmacji: -Wszystkie afirmacje powinny by w czasie teraniejszym. Dla P nie istnieje inny czas. Jeli afirmujesz: bd spokojny i rozluniony, to odwlekasz to w nieskoczono, bo gdzie w przyszoci bdziesz. Dlatego zawsze czas teraniejszy np.: Jestem rozluniony i spokojny.. Najlepiej wywoywa w sobie uczucia, ktre si afirmuje. Wtedy s one w czasie teraniejszym i wyranie dziaaj na podwiadomo. Ciao uczy si jakie energie ma w sobie generowa. Dlatego warto podczas afirmowania czu to caym ciaem. -Forma jak najbardziej pozytywna, bez sowa nie. Podwiadomo czsto nie syszy sowa nie. Poniewa sucha caoci sw i wzbudza w sobie odpowiednie emocje. Afirmujc Nie spotykam zych ludzi, P czuje w tej afirmacji zych ludzi i sowo spotykam. Dlatego uczy si, e ma spotyka zych ludzi. O wiele korzystniej jest afirmowa pozytywn form: Spotykam miych i kochajcych ludzi. -Afirmacje mona tworzy z uyciem wasnego imienia. Takie afirmacje dziaaj bardzo punktowo i maj charakter osobisty. Dlatego warto je stosowa. Jednak po uwiadomieniu sobie nierealnoci ego nie warto uywa sowa Ja i imienia. Wtedy mona po prostu mwi bezosobowo i czu afirmacje w ciele. Czasem po prostu mwi sowo wprowadzajce podwiadomo w dan wibracj. Na przykad sowo rado. Powtarzanie tego sowa wywouje skojarzenia do energii radoci. Podwiadomo generuje w ciele tak wibracj. Jeli po pewnej praktyce bdziesz zna wibracje radoci, w ogle sowa stan si niepotrzebne. Bdziesz mg generowa jakiekolwiek stany uczuciowe si woli. Tak jak podnosisz rk, tak bdziesz generowa energie radoci. Wszystko zaley od praktyki. Na pocztku jednak warto zacz od typowych i osobowych afirmacji. - Ja, Paweek, akceptuj siebie takim, jakim jestem - zmiana programw ego. -Akceptacja istnienia. -bez odnoszenia do swego ego. Przy takiej afirmacji warto poczu w swoim polu (w ciele) sowo akceptacja. Tak by cae ciao nabrao tej wibracji.

155

-Lepiej unika sw: musz, nie mog, potrzebuj, pragn -te sowa budz poczucie przymusu, ograniczenia i braku. -Przy tworzeniu, uwaaj by si afirmacje nie zaprzeczay. Zaprzeczajce si treci wprowadzaj chaos i parali decyzyjny do umysu. Warto afirmowa spjne i pasujce do siebie rzeczy. Najkorzystniej jest poprze czynami to, co si afirmuje. Wtedy efekty bd najszybsze. Przykadowo afirmujc rado ycia, wiadomie rb sobie przyjemnoci i raduj si nimi. - Staraj si ukada proste i zwize zdania, eby si nie pogubi. -Uywaj sw, ktre rozumiesz i s dla Ciebie jednoznaczne. Najlepiej, aby tworzyy jednoznaczne wyobraenia.

Praca z afirmacjami Przede wszystkim warto odkry w sobie negatywny problem i go nazwa. Sklasyfikowa, dostrzec ten problem, uwiadomi sobie go. To jest chyba najtrudniejsze zadanie. Jeli dobrze sklasyfikujesz negatywny program, wtedy atwo bdzie uoy skuteczne afirmacje - czyli zdania pozytywne. Nawet samo uwiadomienie problemu moe by poow sukcesu. Dlatego tak wana jest wiadoma obserwacja siebie -swoich myli i uczu. Afirmacje najczciej su wanie utrwaleniu pozytywnych zmian. Wiksza cz pracy nad rozwizaniem problemu odbywa si za pomoc wiadomoci. To ona jest istot rozwizywania wszelkich problemw. Bez wiadomoci i samoobserwacji afirmacje stan si autohipnoz, czyli niekorzystnym i ograniczajcym dziaaniem. Warto przy pisaniu afirmacji obserwowa swoje uczucia i afirmowa wiadomie. Jeli znasz ju jaki negatywny program przeszkadza Ci w yciu, mona uoy afirmacje. Przykadowo: - Okrelenie problemu:

Moim problemem jest lk przed lekarzem. Czuj si spity i zagroony, gdy mam i na spotkanie z lekarzem. Czuj si nieswojo. -Tak okrelony problem daje szczegowe rozeznanie w przekonaniach podwiadomoci, dlatego mona uoy skuteczne afirmacje.
- Nowy pozytywny program (afirmacje): Czuj si bezpiecznie i swobodnie u lekarza.. Jestem cakowicie niezaleny i spokojny. To dla mnie bezpieczne i swobodne, kiedy rozmawiam z lekarzem. Lekarze s mili i przyjemni. Tak uoone afirmacje mona powtarza lub pisa. Najlepiej powtarza po parenacie razy, rano, po poudniu i przed snem. Przez 3 tygodnie. Oczywicie mona duej, lub ewentualnie krcej. Afirmacje powtarza si do skutku. Tak, a podwiadomo poczuje, e nowe przekonania s pewne i trwae. Cay mechanizm polega na tym, e podwiadomo uczy si kojarzy wibracje bezpieczestwa z osob

156

lekarza. W aktualnym stanie z wyobraeniem o lekarzu powizana jest wibracja lku. Afirmacje zmieniaj ten stan. Na pocztku moe pojawi si pewna euforia, i rado z afirmowania. To bardzo pozytywne, jednak nie oznacza koniecznie, e nowy program jest ju przyjty przez podwiadomo. Cakowite ugruntowanie nowego programu pojawia si wtedy, kiedy nie ma ju na afirmacje adnych reakcji. Ani pozytywnych, ani negatywnych. Jest cakowita akceptacja i pewno. Podczas afirmowania zwracaj uwag na swoje uczucia. To poprzez nie jest ustanowiony kontakt z podwiadomoci. Jeli podczas pisania lub mwienia afirmacji pojawi si jakie nowe lki, czy negatywne odczucia, warto je zapisa i uoy do nich nowe pozytywne afirmacje. Taka praca jest bardzo efektywna i daje bardzo dobre rezultaty caociowego oczyszczenia problemu. Dlatego suchanie podwiadomoci jest nie mniej wane jak koncentrowanie si na pozytywnych odczuciach. Czsto pojawia si bunt podwiadomoci przed wprowadzaniem nowego programu. Wtedy powstaje si opr, niewiara, niech, czasem zo, zirytowanie, a nawet nuda i senno. Jeli jeste w stanie odkry rda tych oporw, to zapisz je na kartce i stwrz nastpne afirmacje. To taka rozmowa ze swoj podwiadomoci i obserwacja wszystkiego, co si pojawi. Warto zwraca uwag nawet na najmniejsze odczucia oporu i zapisywa je. To da nowy materia do pracy i poznania siebie. Dziki temu uporzdkujesz wiele rzeczy w swojej podwiadomoci. Nie zraaj si oporami, tylko afirmuj do skutku i cakowitego zaakceptowania nowego programu. Afirmacje maj na celu wzbudzenie nowych i pozytywnych wzorcw zachowa, uczu i wyobrae. Jeli podczas afirmowania nie czujesz nic, podwiadomo nie sucha. Warto wtedy wzi par gbokich oddechw i skupi si na treci afirmacji. Korzystnie jest stworzy sobie wyobraenia zgodne z treci afirmacji. Dla podwiadomoci najwiksz warto maj uczucia i wyobraenia, nie suche sowa. Afirmacje mona pisa, mwi do swojego odbicia w lustrze, piewa, taczy afirmujc, mwi je w stanie relaksu, na przykad przed snem. Bardzo dobre efekty daje rwnie nagranie wasnego gosu i suchanie sobie przed snem, lub gdziekolwiek indziej. Wybierz tak metod, jak czujesz. Moesz nawet wymyla wasne metody. Jest moliwo, e afirmacje nie przynios oczekiwanych zmian. Mog by rne przyczyny. 1.Wtedy moliwe, e za krtko afirmowae. Jeszcze P nie zostaa przekonana. Warto prbowa jeszcze duej. 2. Afirmacje nie trafiay w konkretny problem. Dlatego wanie warto zapisywa sobie na kartce skojarzenia. One potrafi doprowadzi do rdowej przyczyny negatywnych problemw. Wtedy uoy odpowiednie afirmacje trafiajce w sedno. 3. Moe mylae, e afirmacje tak naprawd nie dziaaj. Wtedy mona zacz od Afirmacje, s zawsze bardzo skuteczne. Mog atwo i skutecznie zmienia swoje

157

przyzwyczajenia na pozytywne. Z atwoci zastpuj negatywne programy, mylami bezpieczestwa, radoci i swobody. Waciwie nie ma moliwoci, by afirmacje nie zadziaay. Jeli udao nam si wprowadzi negatywny program, to mona te wprowadzi pozytywny. Czowiek jest z natury istot dc ku harmonii, dlatego zmiana na pozytywne programy nastpi o wiele szybciej, ni wprowadzanie negatyww. Jednak zwaywszy na to, e cae ycie wpajano nam niekorzystne rzeczy, troch energii trzeba woy, by zastpi je wiadomie programami pozytywnymi. Wic nie zraaj si, jeli efektw nie wida od razu. Afirmowanie moe sta si doskona zabaw. Naprawd, dziki afirmacjom, mona zmieni swoje pogldy i wyobraenia, a w rezultacie swoje cae ycie. Teraz cakiem wiadomie i przytomnie. Ty wybierasz jak chcesz y. Afirmacje stanowi doskonae narzdzie zmiany caego Twego istnienia. Dlatego s podstaw pracy z umysem. Na drodze duchowej s niezastpione.

Przykady afirmacji, ktre warto przerobi na pocztek:

- Jestem bezpieczny i swobodny, zawsze i wszdzie. - Bezpiecznie jest czu swj lk. - Akceptuj siebie i kocham siebie tu i teraz. - wiat jest dla mnie miym i przyjaznym miejscem. - Jestem wartociowy i cenny. - Zasuguj na mio i szacunek. Szanuj i kocham siebie. - Oddycham radoci ycia. - Zasuguj na zdrowie. Cudownie zdrowe ciao jest dla mnie naturalne. - Bg wspiera mnie we wszystkim co robi. - Robi tylko to, co dobre i poyteczne.

Zasuguj na to, by by szczliwym. Mog by szczliwy i zadowolony z

siebie.

158

Relaks
Relaks jest podstaw wszelkiego dziaania czowieka. Jest to rozlunienie ciaa i umysu. Umoliwia to swobodny przepyw energii i lekko dziaania. Dlatego jest tak wany dla czowieka. Wszystko, co si robi, warto robi swobodnie. Przynosi to wiele korzyci. Pierwsz rzecz jest rozlunienie ciaa. U ludzi tej cywilizacji ciao jest oglnie napite. Jest przepenione stresem, blem, niewygod. To wszystko skutecznie ogranicza swobodny przepyw energii ycia. Minie ciaa s napite, cae ciao jest zablokowane. Wszystko to jest spowodowane niewaciwym pogldem na wiat. Umys oceniajc wiat jako peen zagroenia i trudnoci, tworzy w ciele wszelkie blokady i napicia. Cay czas walczy z t rzeczywistoci napinajc ciao. Z takim dziaaniem daleko zaj nie mona. Medytacja i wszelkie techniki rozwoju duchowego byy stworzone wiele wiekw temu. Wtedy ludzie byli proci. Ich ciaa byy bardzo naturalne i swobodne. Nie byo wikszych napi i blokad. Kiedy taki czowiek zasiada do medytacji, bya to swobodna i pena lekkoci medytacja. Nic mu nie przeszkadzao. W dzisiejszych czasach ludzie maj peno cielesnych napi. Kiedy przychodzi moment medytacji, ciao podwiadomie trzyma te napicia. Energia nie jest w peni swobodna. Warto na to zwrci uwag. Warto rozpocz od relaksu. Czyli wprowadzenia ciaa i umysu w stan odprenia i swobody. Wane jest aby podczas wiadomego relaksowania zwraca uwag na swoje myli. To mylami sprawiasz, e ciao si rozlunia. Warto wic myli wprowadzi w stan cakowitej bogoci. Wyobrazi sobie cakowit wolno, swobod. Odoy wszelkie problemy wiata. Nie s one wane, s tylko wymysem skutecznie utrudniajcym relaks. Warto zauway, e wielu ludzi rozlunia same ciao. Intencjonalnie nakazuj swemu ciau rozlunienie. Jest to dobry sposb, jednak czasem nieskuteczny. Podwiadomo trzyma cigle myli o zagroeniu, o problemach i trudnociach. Dlatego nawet jeli wiadomie ciao dostanie rozkaz rozlunienia, to podwiadomie bdzie napite pod presj problemw. Warto wic wprowadzi cay umys w stan relaksu. Wyobraa sobie spenienie, bezpieczestwo, swobod. Warto opuci wszelkie problemy. Niech nie liczy si nic oprcz chwili teraniejszej -chwili relaksu. Dziki wprowadzeniu umysu w stan rozlunienia, ciao automatycznie puci podwiadome napicia.

wiczenie: Usid wygodnie na fotelu. We kilka gbokich oddechw. Zamknij oczy. Zwr uwag na swoje ciao, poczym zacznij po kolei rozlunia poszczeglne czci ciaa. Zacznij od stp. Poczuj, jak ze stp schodzi cae napicie, cay ciar i

159

odpowiedzialno. Wszystko to odchodzi w przestrze. Stopy staj si cakowicie rozlunione. Nic ju nie trzeba robi. Przejd wiadomoci wyej, do ydek. Poczuj jak uchodzi cakowicie napicie, ydki staj si rozlunione i zupenie wolne. Nic ju nie trzeba robi. Dalej uda. Nie musisz nigdzie i, jeste cakowicie wolny i speniony. Rozlunij wic wszelkie napicia w udach. Pu wszystko. Nastpnie biodra. Tu gromadzi si wiele napi. Wyobra sobie, e cae biodra i krocze s cakowicie swobodne, spenione i rozlunione. Wszystko jest w porzdku. Nastaje swoboda, wolno i lekko. Nic ju nie trzeba robi. Pu wszystko. Dalej przenie swoj uwag na brzuch. Rwnie obserwuj i wyra wol swobody. Niech brzuch stanie si peni, luzem, bezpieczestwem. Nic ju nie trzeba robi. Jest spokj i swoboda. Rozlunij cakowicie brzuch. Kolejny moment to klatka piersiowa. Wyobra sobie, jak opadaj z niej wszelkie oczekiwania, napicia, lki. To wszystko spywa z klatki piersiowej. Powstaje przestrze swobody i delikatnoci. Nic ju nie trzeba robi, rozlunij minie do koca. Moe si zdarzy, e oddech si zmieni. Stanie si bardziej lekki i wyprowadzany z brzucha. Takim oddechem oddycha mae dziecko. Przenie teraz uwag na barki. Zrzu z nich wszystkie niepotrzebne problemy. Od wszelki stres i napicia. Niech barki bd cakowicie rozlunione i swobodne. Niech energia si rozpynie. Ju nic nie trzeba robi. Jest wolno, bezpieczestwo i niewinno. Kolejn rzecz s ramiona, przedramiona i donie. Rozlunij je w taki sam sposb jak nogi. Teraz wiadomo bdzie przeniesiona na gow. Tu znajduje si najwicej napi. Warto wic osobno rozlunia poszczeglne czci gowy. Zaczynajc od karku, poprzez uchw, usta, nos, oczy, brwi, czoo, czubek gowy, ty gowy, okolice uszu po kolei rozlunia i wyobraa sobie stan swobody, spenienia, odpoczynku i bezpieczestwa. Na kocu mona obj wiadomoci cae ciao i rozluni je w caoci. Niech rozpynie si w delikatnoci istnienia. Nic ju nie trzeba robi. Wszystko jest w porzdku. Mona odpocz. Energia moe pyn swobodnie. Posied w tym stanie. Zbadaj ten stan. Niech ciao przyzwyczaja si do stanu rozlunienia. Niech taki stan towarzyszy Ci jak najduej. Wtenczas umys jest swobodny i otwarty. Ciao lekkie i delikatne. Na pocztku moe si zdarzy, e ciao zasypia. Jest to dobra oznaka. Ciao moe potrzebowa snu. Jeli zanie w takim bogim stanie relaksu, sen bdzie regenerujcy. Warto czsto wprowadza si w taki stan. Niech ciao si przyzwyczaja do takiego dziaania. Jeli nie ma czasu w dzie, niech relaks bdzie przez zaniciem. Daje to dobre efekty. Wolno umysu i ciaa. Nie jest wskazane szybkie wychodzenie z relaksu. Jeli nagle zadzwoni telefon, albo kto wejdzie do pokoju ciao moe za szybko wprowadzi si w stan dziaania. Jeli skok bdzie natychmiastowy, czowiek bdzie si czu niewyspany, zdezorientowany i pogrony w chaosie. Dlatego jeli przystpujesz do medytacji, relaksu, czy innych praktyk, warto zarezerwowa sobie odpowiednio duo przestrzeni i czasu. Odcz telefon, wycz dzwonek. Zarezerwuj sobie godzin totalnego

160

odpoczynku. Niech nic Ci nie przeszkadza. Stwrz sobie w przestrzeni godzin cakowitej wolnoci i relaksu. Masz do tego cakowite prawo.

Medytacja
Jest to podstawowa rzecz na ciece duchowej. Prawie w kadym systemie rozwoju duchowego, medytacja spenia podstawow rol. Warto wic wiedzie, czym ona jest i jak do niej podej. Jest bardzo adne stwierdzenie odnonie medytacji. Mwi ono: Medytacja jest powrotem do jednoci. Trafnie ujmuje pojcie medytacji. Medytacji nie da si jednak opisa w jednym zdaniu. Przede wszystkim dlatego, e dla kadego znaczy ona co innego. Na polu duchowoci subiektywno odczu zarysowuje si wyraniej ni zwykle. Kiedy uwaga kieruje si do wewntrz, otwiera si cakiem nowy, subiektywny wiat. Dlatego tak trudno czasem sprecyzowa pojcie medytacji. Niekorzystnie wydaje si porwnywa j do rzeczy zewntrznych, jednak innej moliwoci nie ma. Dopki czowiek nie rozwin umiejtnoci telepatycznego i bezporedniego kontaktu, trudno jest przekaza czysto swoje doznania duchowe. Zawsze bdzie to porwnanie do czego innego. Porwnanie natomiast zazwyczaj wprowadza w bd. Mimo to wzbudza pewne odczucia i daje pojcie o dowiadczeniach innych. Warto powiedzie, e ju umiesz medytowa. Medytacja jest naturalnym stanem dla kadej istoty. Jeli kto mwi, e nigdy nie medytowa, prawdopodobnie nie wie, czym jest medytacja. Jest to spowodowane pewnymi mitami, jakoby prawdziwa medytacja to co trudnego i moliwego tylko dla mnichw tybetaskich czy wielkich joginw. Nic bardziej mylnego. Medytacja jest moliwa dla wszystkich i nie trzeba spenia specjalnych warunkw, by j praktykowa. Medytacja jest tym, co naturalne. Dziecko swoje pierwsze lata ycia spdza najczciej w stanie medytacji. Jest to stan gbokiego kontaktu z teraniejsz rzeczywistoci, z ciaem. wiadomo jest zogniskowana na tym, co jest. Mzg pracuje prawie cay czas w stanie alfa (czstotliwo 7-13Hz). Jest to stan spokoju i harmonii, gdzie wszystkie informacje s z atwoci przyswajane. Dlatego te dziecko uczy si w tak szybkim tempie. Potem ta zdolno odchodzi. Dziecko przechodzi w inny stan dziaania, zwany stanem beta. S to fale o wikszej czstotliwoci, bardziej chaotyczne. Umys jest wtedy peen myli, nie ma w nim harmonii. Wtedy ju nie sucha, nie trwa wiadomie w obserwacji, tylko sam generuje rne myli. Najpierw si nauczy sucha sw, a kiedy je zrozumia, sam zacz je tworzy. Tak powstaa wewntrzna egotyczna gadanina, kiedy s odtwarzane w umyle gosy rodzicw czy opiekunw. Po prostu dziecko widzi, e bez mwienia nie da si y. Dlatego te cigle podtrzymuje ten gos w gowie. Umys zamyka si te w rnych pojciach, analizach, interpretacji tego, co widzi. Cay czas dziaa, nigdy nie zwalnia. Dlatego staje si nienaturalny. Wykracza ponad swoj funkcj narzdzia, a staje si do szkodliwy i przeszkadzajcy. Dlatego doroli musz si uczy ponownie medytacji. Czasem trudno jest im si wyciszy,

161

szczeglnie, e wiat wymaga od nich penego dziaania i chaosu. Umys myli, e jeli bdzie wicej myla, tym lepiej sobie poradzi. Nic bardziej bdnego. Im wicej myli, tym wikszy chaos, sprawno umysu i spontanicznego dziaania zostaje znacznie obniona. Staje si to niekorzystne. W medytacji natomiast istnieje przestrze spokoju. Z tej przestrzeni wyaniaj si najlepsze i najbardziej trafne pomysy. Kiedy umys jest rozluniony, ma dostp do wikszej czci swojego potencjau. Wtedy jest wykorzystywany optymalnie. Medytacja jest obserwacj. Jest wiadomym trwaniem tu i teraz. Nic skomplikowanego. wiadomo przychodzi tu naturalnie. Mona powiedzie, e jest to zogniskowanie wiadomoci na przestrzeni, w ktrej istniejesz. W takim stanie cae Twoje pole jest objte wiadomoci. Wida wszelkie procesy zachodzce w ciele, wszystkie myli i odczucia. wiadomo spoglda na istnienie, tym samym na sam siebie. Nie jest to aden dziwny i mistyczny stan. Jest to naturalne. Czasem czowiek popada w pewno zagapienie, czy te zamylenie. Wtedy to ciao zwalnia, wszystko wokoo staje si spokojne. Umys na chwil wygasa. Jest to wejcie w stan medytacji. Wystarczy by wtedy wiadomie w ciele, a zacznie si to, co nazywam medytacj. Zacznie si wiadome istnienie. Aby medytowa nie musisz siedzie w konkretnej i trudnej pozycji. Najwaniejsza jest wygoda. Jeli Twoje ciao nie akceptuje aktualnej pozycji, zmie j. Znajd waciwie dla siebie ustawienie. Ludziom zachodu, ktrzy prawie nigdy nie siadaj na ziemi najatwiej siedzie na krzele. To jest dobra pozycja. Warto tylko zadba o pewne szczegy, ktre s korzystne dla ciaa. Najpierw prosty krgosup. Wtedy ciao nie przechyla si niepotrzebnie. Jest naturalnie rozprostowane i energia moe pyn swobodnie. Dalej warto nogi postawi stabilnie i pasko na pododze. Tak, aby nie byo skulone i niestabilne. Warto znale wygod w tej pozycji. Oczywicie, jeli chcesz, moesz uy innej pozycji. Na przykad lecej. Jedyne na co trzeba wtedy uwaa jest sen. Po prostu ciao zasypia. Nie ma nic w tym zego, jeli ciao potrzebuje snu, niech pi. Wtedy po przebudzeniu nie wstawaj od razu. Potrwaj chwil w obserwacji swojej przestrzeni. Kiedy ju przyzwyczaisz umys do medytacji, nie bdziesz musia siada w specjalnym miejscu i czasie. Medytacja bdzie si zdarzaa cakiem spontanicznie i w cigu dnia. W tych momentach znajdziesz si w innej przestrzeni. Nie bdzie ju napicia zbudowanego z wyobrae i iluzji. Wejdziesz w inn rzeczywisto, w ktrej nie ma tyle stresu. Waciwie jest to ta sama rzeczywisto, tylko sposb jej odbioru si zmieni. Twj punkt widzenia sta si inny, medytacyjny. Kiedy zauwaysz, e to wszystko stao si lune, pene przestrzeni, staniesz si pogodny. Tacy s wanie ludzie medytujcy -s pogodni i peni ciepa. Jest to naturalne dla istoty ludzkiej. Niepogoda przychodzi wtedy, kiedy jest napicie, stres i zimno. Warto wic wybra, jak si przejawia. Dziki medytacji, mona praktycznie zrobi wszystko na polu rozwoju duchowego. Mona powiedzie, e jest to podstawowa praktyka na duchowej ciece i

162

nie tylko. Jest przede wszystkim podstawow technik pracy z umysem. Mona powiedzie wicej, medytacja powinna by podstawowym stanem ycia. Jest to stan obserwacji i wiadomego istnienia. Medytacja rozwija wraliwo i otwarto. Czowiek staje si subtelny. Cae ciao jest delikatne i sensytywne. Postrzega wtedy wicej i janiej. Nie zatapia si w morzu myli i uczu. Wszystko moe trwa dalej, jednak wiadomo wychodzi ponad to. Wychodzi ponad wszelkie myli i wyobraenia. Wychodzi w czyste pole istnienia. Myli po pewnym czasie same ustaj. Umys staje si wiey i otwarty na wszystko. Jest to naturalny stan relaksu i wiadomoci. Stan cichej obserwacji. Warto zauway, e obserwacja jest bez wysikowa. Nie jest to stan usilnej koncentracji na obiekcie, czy te umyle. Taka koncentracja moe by czasem ograniczeniem wiadomoci. wiadomo zamyka si wtedy tylko w jednym punkcie. To podobne do zamknicia w pojciach. Takie ograniczenie staje si zamroczeniem i pewnym otpieniem. Stan obserwacji jest peen przestrzeni. Peen delikatnoci i uwagi. Wszystko dokadnie czu. Wszystko jest jasne. Taki stan utrzymuje si bez wysiku. Waciwie wtedy jest samo ciao, ktre obserwuje. Nie pojawia si umys jako ego. W umyle panuje cisza, nie ma adnych spekulacji. Wszystko, co jest, to dowiadczajce ciao, ktre staje si delikatne i zmysowe. wiadomo wchodzi wtedy do ciaa i zaczyna wiadomie istnie. Wszystko, co si pojawi w polu jest natychmiast zauwaane. Kady ruch jest ruchem pikna. Wszechwiat promieniuje wiatem i mioci. Medytacja powinna by naturalna. Jeli ciao jest nieprzystosowane do pozycji medytacji, zmie pozycje. Jeli ciao nie chce siedzie w miejscu, tylko si rusza, ruszaj si medytujc. Nie warto walczy ze swoim ciaem. To przyniesie tylko napicia i zmczenie. Jeli nie chcesz medytowa, nie medytuj. Po prostu wykonuj normalnie czynnoci codzienne bdc wiadomym. Wykonuj wszystko, co czujesz, a przy tym obserwuj pole istnienia. Wszystko, co w Twoim ciele i na zewntrz stanowi pole istnienia, ktre postrzegasz. Medytacja jest obserwacj tego pola.

Medytacja prowadzona i wizualizacja. Na pocztku praktyki z medytacj warto zacz od medytacji prowadzonych lub kierowanych. Na rnych spotkaniach medytacyjnych, na pytach lub ksikach mona znale wiele medytacji prowadzonych. W tych medytacjach jest z gry okrelony temat i jest on rozwijany. Medytacje te s najczciej poczone z wizualizacj, czyli wiadomym wyobraaniem sobie danych rzeczy. Taka medytacja jest dobra na pocztek, kiedy to jeszcze sama obserwacja chaosu umysu nie wychodzi dobrze. Pocztkujcym atwiej jest by prowadzonym w medytacji. Wtedy umys nie bdzi, jest kierowany na rne bardzo poyteczne tematy. Wizualizuje bardzo pikne energie, to wszystko jest dla istoty ludzkiej bardzo korzystne.

163

Medytacja, czy wizualizacja prowadzona pozwala na zmian punktu widzenia. Waciwie dziki takiej medytacji przenosisz si do innego stanu postrzegania. Wybija to umys z starych wzorcw postrzegania tak, e wida wszystko z innej perspektywy. Dziki temu mona sobie uwiadomi, e wszystko jest wzgldne. Czy te po prostu zauway iluzj tego wiata. Dziki takiej medytacji mona zmieni swoje ycie i swj sposb przejawiania si. Postrzeganie si zmienia, rzeczywisto si zmienia. Podczas wizualizacji ciao przyzwyczaja si do funkcjonowania na wyszych wibracjach. Staje si rozlunione i spokojne. Otacza si bogim nastrojem i relaksem. To wszystko uczy ciao zupenie innego funkcjonowania w wiecie. Warto wic wizualizowa i medytowa nad wietlistymi i wzniosymi rzeczami. wiadomie przenosi si na pole wyszych wibracji. Otacza si wiatem, wizualizowa sobie wiele pozytywnych rzeczy. To wszystko wpywa na umys i ciao zmieniajc punkt widzenia. Niech te medytacje bd wiadome. Jeli umys pogry si w wizjach, moe przej kontrol. Moe zacz sam dziaa i pokazywa najrniejsze obrazy. Nie warto si nimi przejmowa, tym bardziej traktowa jako objawienie prawdy ostatecznej. Te wizje s najczciej tworzone przez podwiadomo i zale od tego, co mamy w gowie. Tak jak sny. Jeli zauwaysz, e umys przejmuje kontrol, powr wiadomie do wizualizacji. Moesz te zacz obserwowa wiadomie umys. Niech kada twoja aktywno w medytacji bdzie wiadoma.

Cisza - medytacja
Umys jest doskonaym narzdziem, podobnie jak ciao. Caa istota ludzka tworzy charakterystyczny splot wibracji i energii. Wszystko przenika siebie na wzajem. Ciao, uczucia, myli. Wszystko to tworzy pewien caoksztat istoty ludzkiej. Kada wibracja wpywa na punkt widzenia i sposb postrzegania. W medytacji umys staje si wolny od utartych interpretacji i iluzji. Zwalnia, wchodzi w stan lekkoci i odpoczynku. Wtedy to jest w stanie dostrzec subtelno wibracyjn wszystkiego, co go otacza. Ciao przechodzi na inny sposb funkcjonowania, jest to stan relaksu. Dziki temu staje si wraliwe, delikatne i subtelne. Taki stan umoliwia dowiadczanie innych jakoci istnienia. wiadomo ograniczana do tej pory iluzjami rzeczywistoci wychodzi poza nie. Zaczyna otacza cae pole istnienia czowieka. Zaczyna dostrzega rzeczy wczeniej niedostrzegalne. Wgbia si w subteln natur istnienia, wszystko postrzega wyraniej. Kada wizja, kade uczucie, kada myl jest ruchem postrzeganym przez istot ludzk -ruchem uwiadamianym. To najczciej skada si na dowiadczenia medytacyjne. Wszystko, co czuje ciao jest ruchem energii. W medytacji czu to

164

wyranie. Kada myl, wizja, czy uczucie jest rwnie pewnym splotem wibracji w przestrzeni. W medytacji wida to bardzo wyranie. Kada informacja znajdujca si w polu wiadomoci jest ruchem energii. Cokolwiek nie zobaczysz, czegokolwiek nie dowiadczysz jest to naturalnym splotem wibracji, ktry w medytacji jest postrzegany jasno i czysto. Dowiadcze medytacyjnych jest nieskoczona ilo. Jest ich tyle ile ludzi. Kady czuje przestrze na swj sposb. Kady jest osobliwym i niepowtarzalnym przejawem energii, dlatego dowiadczenia si rni. Mog by oczywicie podobne, poniewa punkty widzenia ludzi w danej spoecznoci s podobne, jednak nie s identyczne. Ludzie o zblionym punkcie widzenia maj podobne dowiadczenia. Grupa OOBE czuje wibracje wyjcia, inni widz opiekunw czy anioy i roztapiaj si w ich wietle, Bhakti Jogini czuj bosko i mio do Boga. Jeszcze innym wznosi si kundalini, czy otwiera czakra korony i spywa boska energia. Kady dowiadcza tego, do czego ma predyspozycje cielesne. A waciwie tego, czego chce dowiadcza. Dowiadczenia medytacyjne mieni si oglnie wspaniaoci i czystoci. Umys poda za najbardziej wzniosymi mylami, przechodzc w przepikn rzeczywisto. Jednak nie zawsze. Tak na prawd, w medytacji mona dowiadczy wszystkiego. Uywa si tu woli by zmieni wasne wibracje i dowiadcza ich jasno. Jeli medytujcy pragnie dowiadczy wiata, dowiadcza. Jeli medytuje si o smutku, cae ciao wchodzi w totalny smutek. Widzi si esencj smutku. wiadomo przesika cakowicie t wibracj. Powstaje mistyczne dowiadczenie smutku (czy cierpienia). Popularne w niektrych krgach. Kada medytacja, w ktrej wystpuje jakikolwiek ruch jest wzgldna. wiadomo dostraja si do tego ruchu (dowiadczenia) stajc si totalnie dowiadczeniem. Caa rzeczywisto przyjmuje jedn okrelon barw. wiadomo zmienia totalnie punkt widzenia. Wizje medytacyjn czu w caej swej istocie. Jest si wizj medytacyjn. Dlatego wszelkie dowiadczanie w medytacji wywieraj tak duy wpyw na czowieka. Caa rzeczywisto ulega przemianie. Taka medytacja jest bardzo skuteczn technik zmiany caej istoty. Nowy punkt widzenia zapada w pamici, staje si czci istoty ludzkiej. Mimo to nadal jest do dowiadczenie, ktre totalnie pochania wiadomo. Zamyka w pewnym krgu wibracji. Nadal s wizje, nadal s dowiadczenia. Czsto nadal jest ten, ktry dowiadcza, pojcie "Ja". Wszystko zaley od czowieka indywidualnego dowiadczenia. Warto na to zwrci uwag. Co jest poza tymi dowiadczeniami? Co jest poza wiatem, wibracjami, materi... czy istnieje co poza tym wszelkim ruchem energii?

165

Medytacja ciszy: Usid lub po si wygodnie. Miej potwarte oczy, tak by widzie troch przestrzeni fizycznej. Zastanw si, czego chciaby dowiadczy. Czego podwiadomie oczekujesz od medytacji. Czego dowiadczae wczeniej i chcesz powtrzy. Te wszystkie pytania pozwol Ci dostrzec Twoje dowiadczenia. By moe przyjdzie zrozumienie, e wszelkie stany medytacyjne wywoae wasn wol (lub podwiadom chci). To jest cakiem naturalne. Obserwuj ten ruch energii myli i skojarze. Teraz wejd w stan czekania. Popatrz, jakie pierwsze dowiadczenie przyjdzie podczas tej medytacji. Obserwuj ca przestrze, kady moment ciaa i rzeczywistoci. Czuj wewntrz ciao i materi na zewntrz. Co pierwsze si pojawi? Zalenie od przyzwyczajenia. By moe pierwsze przyjdzie czucie ciaa. Radosna wibracja wiata i ycia trwajca w ciele. Dalej moe przyj zmiana punktu postrzegania rzeczywistoci. wiadomo moe przenie si na inny punkt postrzegania. Cokolwiek poczujesz, obserwuj to. Uwiadom sobie, e to wanie istnienie w tej przestrzeni. Nie jest t przestrzeni, ale istnieje na jej tle. Jeli podysz za wizj, czy odczuciem, utosamisz si z nim. Caa rzeczywisto stanie si dowiadczeniem. To te jest w porzdku. Jednak tym razem sprbuj dostrzec t przestrze ta, na ktrej odgrywa si to wszystko. Uwiadom sobie to, co pozwala wszystkiemu istnie. Uwiadom sobie t cisz, ktra pozwala na wszelki ruch energii dowiadczenia. By moe zauwaysz, e ta cisza ta jest totalnie nieruchoma. Jest to niezmienny i trwajcy moment wiadomoci, na tle ktrego rozgrywa si wszelki ruch dowiadcze. Sama w sobie nie ma nic. Jest czysta. Przestrze wiadomoci, bez ktrej nic by nie istniao. Przestrze dajca miejsce na wszelki ruch wibracji. Twoje rdo. Wtedy przychodzi cisza. Nie musisz wchodzi w t przestrze, czy roztapia si w niej. Jakkolwiek zrobisz bdzie to ruch odbywajcy si na jej tle. Nie musisz burzy ciszy. Nie musisz nawet wychodzi z medytacji. Jakkolwiek wyjdziesz, ta cisza nadal bdzie tem. Przestrzeni wszechwiata. Ta medytacja by moe nie przynosi wspaniaych dowiadcze. Nie iluminuje, nie sypi si iskry. Jednak, jeli raz to dostrzeesz wszystko moe sta si inne. Wszystko moe od tej pory wibrowa radoci samego przejawiania si. W tle pozostawa wiadomo totalnoci przestrzeni, na ktrej tle rozgrywa si proces ycia (wraz ze wszystkimi swoimi dowiadczeniami). Nie jest ju wane, czego dowiadczysz - Nie jeste dowiadczeniami. Dowiadczenia s tyko ruchem, ktry przemija. Owszem przynosz szczcie (czy smutek w zalenoci od wyboru), jednak same w sobie nie s totalnoci. Raz dotykajc wiadomoci wszystko staje si inne. Przychodzi wielki luz istnienia. Odpoczynek. Jeste totalnoci wszechwiata, zawsze nim bye i bdziesz. Jeste przejawem mioci, przejawem istnienia na tle ciszy. Moesz wic robi wszystko, to nie ma wpywu na przestrze. Jeste bezpieczny w tej mioci.

166

Modlitwa
Modlitwa jest kolejn bardzo skuteczn technik wspomagajc rozwj. Wiele osb rozwijajcych si duchowo moe podway jej skuteczno. Modlitwa kojarzy si ludziom z prob bagaln do jakiego wyszego bytu, odmawian w czasie nieszczcia. To jest pewien stereotyp modlitwy, ktry zosta stworzony na przestrzeni wielu lat. Czsto taka modlitwa nie jest skuteczna, szczeglnie kiedy jest niewaciwie uoona. Warto wic pozna t technik. Jeli spojrze na modlitw czysto, jest to wyraenie yczenia skierowane gdzie do wszechwiata. Ludzie najczciej kieruj modlitwy do swoich Bogw. Tu wielu ma wasne wyobraenia Boga, i do wyobraenia kieruje modlitw. Waciwie nie jest wane, do kogo modlitwa jest skierowana. Wana jest jej tre i zaangaowanie modlcego si. Modlitwa dziaa na takiej samej zasadzie jak poprzednie techniki. Modlc si, czowiek jest skupiony na temacie. Wytwarza w swoim ciele odpowiednie wibracje. Wyraa yczenie, ktre jest narzucane podwiadomoci. Tym samym wprawia w ruch procesy energetyczne dce do urzeczywistnienia swojej modlitwy. W tej technice bardzo wana jest ufno. Jeli czowiek jest wypeniony cakowit ufnoci, wtedy nie ma oporw przed wprowadzeniem zmian. Jest wewntrznie pewien o skutecznoci modlitwy, tym samym rzeczywisto zmienia si bez problemu. Chodzi wanie o to wewntrzne przekonanie -ufno. Nie jest wane do kogo jest modlitwa skierowana. Czy do wyobraenia Boga czy do wewntrznej boskoci. Wana jest ufno i przekonanie o skutecznoci modlitwy. Jest to po prostu niezachwiana wola, ktra zostaje wyraona i wprowadzona w ycie. Dlatego modlitwa okazuje si skuteczna. Wana jest tu sama formua modlitwy. Podobnie jak w afirmacjach wizualizacjach mona wymodli sobie wszystko. Mona zmieni swj stan wibracyjny jakkolwiek si chce. Dlatego trzeba te uwaa, czego si chce. Ukadajc modlitw warto ukada j w sposb podobny do afirmacji. Czyli bez negatywnych sw czy wyobrae. Wtenczas wiadomo nie skupia si na niepotrzebnych rzeczach i nie realizuje negatywnych programw. Warto wic ukada modlitwy cakowicie pozytywne. Praca z modlitw jest jak praca z wizualizacj. Warto tu utrzymywa ufno i mio do Boga. Wtenczas zostaj inicjowane bardzo czyste energie twrcze. Wchodzc w wibracje mioci, wibracje kontaktu z Bogiem (nawet jeli jest to wyobraenie), cae ciao odnosi korzyci. Pojawia si ufno, mio, pewno w rozwizaniu problemu, poczucie ogromnego wsparcia. Odchodzi uczucie niemoliwoci i wszelkiego ograniczenia. W takim momencie wiadomo rwnie wychodzi ponad swoje dotychczasowe filtry mentalne. Podobnie jak w medytacji zmienia swj punkt widzenia, dziki czemu nastpuje rozwj. Modlitwa nie zawsze jest medytacj. Medytacja jest wiadom obserwacj. Modlitwa czasem moe by pewnym ograniczeniem wiadomoci. Nie zawsze jest

167

obserwacj caej przestrzeni. W wikszoci jest bardziej wyraaniem woli i zogniskowaniem wiadomoci na obiekcie modlitwy. Nie jest to ze. Po prostu jest to inne narzdzie, ktre suy do wprowadzania pozytywnych zmian do ycia. Podobnie jak afirmacje i wizualizacje. Modlitwy warto uywa wtedy, kiedy problem wydaje si przerasta moliwoci. Kiedy wida, e nie da rady rozwiza problemu, kiedy wszystkie prby umysu zawodz, kiedy nie da rady dostrzec na czysto problemu w medytacji -wtedy przychodzi czas modlitwy. Jest to wysanie w przestrze proby o skuteczne rozwizanie problemu i zaniechanie wszelkich dziaa. Cakowite zdanie si na boski proces i ruch. Modlitwa uruchamia w podwiadomoci odpowiednie dziaania, dziki czemu problem zostaje rozwizany bez wysiku. Jest to naturalna waciwo wszechwiata. Mona to nazwa boskoci materii. Faktem jest, e kady zainicjowany w rzeczywistoci ruch ma swj skutek. Tak wic warto modlitw wprawi w ruch energie, ktre przynios uwolnienie. Jeli nie ufasz nikomu i jeste przekonany o nieskutecznoci modlitwy, nie musisz si modli. Wtenczas nawet modlitwa nie odniesie skutku, poniewa podwiadomie jest tworzona blokada, nieufno. Jeli jednak atwo Ci przychodzi ufno do boskoci, jeli atwo Ci przychodzi mio, wtenczas modlitwa moe okaza si doskonaym narzdziem zmiany caej istoty. Warto z niej korzysta.

Ucze mistrza, bez mistrza.


Na ciece rozwoju duchowego od niepamitnych czasw bya znana relacja mistrz-ucze. Zawsze, kiedy chodzio o jakikolwiek rozwj czy nauk, wystpowa mistrz i jego ucze. Mistrz mia wiedze i dowiadczenie, ucze mia ch nauki i ufno. Dziki takiej relacji ucze mia niemal zagwarantowany szybki postp na swojej ciece. By prowadzony wrcz indywidualnie. By Jezus i 12 apostow, Budda i 5000 mnichw, Jogin i grono maych joginkw, Krishna i Arjuna, Ali Baba i 40 rozbjnikwnawet Batman i Robin. Kady mistrz mia swojego ucznia. Kady ucze mia swojego mistrza. Relacja midzy mistrzem a uczniem bya bardzo osobista. Wrcz intymna. Midzy nimi byo gbokie zrozumienie, bya bardzo bliska relacja. Szczeglnie si tyczy uczniw oddanych za modu pod opiek mistrza. Nauki przekazywane w ten sposb, byy pene i kompletne. Nie byo mowy o przypadkowej czy bdnej interpretacji tego, czego naucza mistrz. Nauki te byy skierowane konkretnie do ucznia, a ten je doskonale rozumia. Mona powiedzie, ze ucze stawa si kopi mistrza. Otrzymywa jego pogld na wiat, jego dowiadczenie. Doskonale si rozumieli. Mistrz prowadzi ucznia, a ucze mia do mistrza bezgraniczne zaufanie. By w stanie odda swojemu guru wszystko. Cae swoje ycie, totalnie powica mistrzowi.

168

Byo to gbokie zaufanie. Taka relacja bya korzystna ze wzgldu przekazania wiedzy i wskazania drogi duchowej. Czasem jednak ucze zbyt uzalenia si od mistrza, a mistrz od ucznia (szczeglnie wtedy, gdy mistrz nie by urzeczywistniony). Co powodowao rne niekorzystne skutki. Jednak jeli chodzi konkretnie o sam system prowadzenia bliska relacja z mistrzem okazuje si bardzo korzystna. Na samym pocztku drogi warto jest zrobi jedn rzecz -warto si pomodli o znalezienie waciwiej drogi. Jeli robisz to z ufnoci, prdzej czy pniej trafisz na odpowiedni dla siebie drog. Nie jest wane, do kogo si modlisz. Nie musisz tego take nazywa modlitw. Moe to by po prostu gone wyraenie yczenia i puszczenie go z ufnoci w przestrze. Wielu ludzi rozwijajcych si duchowo w spoeczestwie zachodu nie ma waciwego autorytetu. Nikt nie ma tak bliskiego stosunku z mistrzem, jaki mieli jogini. Dlatego powstaj zupenie nowe problemy. Rozwj duchowy przyjmuje troch inny wymiar i staje si, chcc nie chcc, trudniejszy. Cho daje wiksze moliwoci dla tych, co umiej z nich skorzysta. Po pierwsze nie majc mistrza, czowiek musi wybiera sam. Nikt za rczk nie prowadzi. Nikt nie mwi zrb to, a potem zrb tamto. Waciwie czowiek rozwijajcy si duchowo bdzi. Nie do, e nie wie skd zacz, to jeszcze nie wie gdzie dojdzie. Zawsze bdzie bdzenie. Pki nie ma wiadomoci istnienia, jest uwikany w iluzje umysu. Jest to dla tej spoecznoci cakiem normalne. Nie warto si tym zraa. Warto jednak wiedzie, e jest moliwo wyjcia poza te ograniczenia i iluzje. Poza tym kryje si cakowicie czysty i wspaniay wszechwiat. Cakowicie inna rzeczywisto. Nie musisz w to wierzy. Jeli nie wierzysz, i mylisz, e Twoja rzeczywisto jest jedynie prawdziwa, to w porzdku. Moesz w niej trwa. Nie musisz zmienia punktu postrzegania. Jeli jednak ta rzeczywisto zaczyna Ci przeszkadza, by moe czas co z tym zrobi. Wolna wola. Na samym pocztku wana jest ufno do siebie samego. Nie ufajc sobie czowiek prowadzi wewntrzn walk. Wszystko jest sprzeczne. Jeli nie ufa swoim zmysom trwa w chaosie. Nie wierzy sobie, nie wierzy w siebie. To nie pozwala wykona kroku na przd. Warto doj do adu z samym sob. Brzmi to do absurdalnie, jednak wielu ludzi ma wewntrzne sprzecznoci, ktre skutecznie blokuj wszelkie prby rozwoju. Rozwijajc si duchowo czowiek czyta wiele ksiek, interesuje si tematem, sucha rnych rde. Gdzie co usysza, gdzie przeczyta, co zrozumia, czego nie. Droga jest niepewna i czsto ma mgliste pojcie o celu. Przecie tak wiele jest religii i kada oferuje co innego. Prawda, religie s do siebie podobne, jednak kada czym si rni. A jeli droga si rni, to zgodnie z prawem przyczynowo-skutkowym, prowadzi do innego celu. Na dodatek kady mwi, e jego droga jest prawdziwsza ni inne. Powstaje natok informacji, z ktrego niewiadomo, co wybra. Najprociej jest y tak jak nas wychowano. y w takiej religii, w ktrej s rodzice i w ktrej wyrolimy. I posusznie nie zadajc niewygodnych pyta. Tak jest najprociej dla

169

obu stron (owieczek i duszpasterzy). Najprociej, ale czy najkorzystniej? W wielu wypadkach pewnie tak, jednak u wikszoci ludzi poszukujcych to si nie sprawdza. Ludzie tacy dostrzegaj, e co z tym wiatem jest nie tak. I wanie oni najczciej upatruj przyczyn w duchowoci. I maj racj. Chcc poprawi swj byt, czy znale sens ycia -zaczynaj szuka. Szuka w innych religiach w innych filozofiach. I natrafiaj czsto na ogromny wiat sprzecznych duchowych informacji, w ktrym trudno si odnale. Warto zauway, e wiele z nauk mistrzw jest podobnych. Tak jakby pochodziy z jednego rda, tylko inaczej s opowiadane. To jest wana wskazwka dla poszukiwaczy. Wskazuje ona na jeden cel, o ktrym mwi wikszo mistrzw. Tak naprawd wikszo mwi o owieceniu, osigniciu nirwany, czy jednoci z Bogiem. Cel jest ten sam, tylko inaczej nazwany. Warto sobie to uwiadomi. Waciwie im bardziej urzeczywistniony mistrz, tym bardziej celnie i trafnie potrafi ukaza prawd. Jego nauki s przejrzyste i jasne. Wrcz dziecinnie proste i pikne. To powinna by kolejna wskazwka. Poniewa Bosko jest prosta. Nie ma w sobie pomieszania umysowego i wielkich filozofii, ktrych mao kto rozumie. Bosko to czysta prostota. Tylko umys ubiera j w sowa. Z tego powstaj rne nauki i interpretacje. Majc ju jaki zarys nauk o prawdzie, ucze moe skonfrontowa te nauki z wasnym dowiadczeniem. To ostateczny i konieczny sprawdzian wyboru drogi. Jeli jaka nauka nie pokrywa si z Twym dowiadczeniem, nie ufaj jej. Nie ufaj do czasu a sam nie dowiadczysz. Moesz wierzy w prawdziwo sw jakiego mistrza, jednak powiniene zostawi sobie pewien margines, pewien dystans, pki sam nie dowiadczysz. Jeli kto mwi, e cierpienie przynosi rado, a z wasnego dowiadczenia wiesz, e tak nie jest, to odstaw t nauk. Jeli jaki mistrz mwi, e seks jest przyjemny i moe wyzwala czowieka, a z dowiadczenia wiesz, e to prawda warto posucha dalej, co ten mistrz ma do powiedzenia. Tak naprawd warto sucha wielu mistrzw i wielu religii. Sucha w sensie zapozna si z nimi, a nie odda si im. Warto wiedzie jak inni ludzie postrzegaj sprawy duchowe, wtedy mona mie jakie odniesienie. Wtedy mona wybra waciwie. Patrzc z innego punktu widzenia, czowiek wyamuje si ze sztywnych ram umysu. Staje si elastyczny i otwarty. Jest to korzystna postawa. Drug wart uwagi spraw jest jako przekazu nauk. Jeli wspomniani na pocztku jogini mieli cisy kontakt z mistrzem, to i przekaz nauk by bardzo czysty i peny. Ucze doskonale rozumia, co mistrz mia na myli przekazujc nauki. Nawet sowa midzy nimi nie stanowiy ograniczenia dla przekazu. Kiedy may joginek przychodzi na nauk w wieku 7 lat, to waciwie wszystkie pojcia dotyczce duchowoci przej od mistrza. Doskonale rozumia, co mistrz ma na myli mwic ego, maya, czy mio. Te sowa wywouj u ucznia odpowiednie wibracje i skojarzenia, takie same jak ma mistrz. Dlatego rozumiej si doskonale. Nie byo moliwoci zej interpretacji sw. Dowiadczenia ich si pokryway.

170

Problem powstaje, kiedy brak jest osobistego kontaktu ucznia z mistrzem. Tak si niestety dzieje w krajach ucywilizowanych. Wtedy pierwszy lepszy czowiek apie ksik z naukami buddyjskimi i czyta: Ego to tylko iluzja, trzeba wyj ponad ego, eby dowiadczy rzeczywistoci. Pierwsze skojarzenie do sowa ego, to egoizm. Co tam kiedy kto mwi, gdzie si syszao, troch psychologii, troch telewizji -no mniej wicej wiem, co to znaczy. Wane by si pozby ego. Czytam dalej Poczym api ksik teozoficzn i czytam, e Ego to Wysza Trjca -Wysze Ja. Mam si pozby Wyszego Ja? ... I tak czasem wyglda zrozumienie nauk dzisiejszych poszukiwaczy prawdy. Wszelkie nauki New Age s oparte na naukach duchowych mistrzw Indii. Jest to bardzo dobre, jednak warto zwrci uwag na zupenie inn kultur ludzi wschodu. Mistrz nie musia mwi niektrych rzeczy, poniewa tamtejsi ludzie wiedzieli o tym od maego. Wychowanie ludzi wschodu jest bardziej duchowe. Tamci ludzie s wychowywani na pojciach prawa karmy, ego czy mayi. Dla nich nie jest to co nowego, dlatego mog wgbia nauki duchowe. Ludzie zachodu zaczli od wgbiania si w nauki, pomijajc podstawy. Interesuj si w wikszoci paranormalnymi zjawiskami, reinkarnacj, wszelkimi cukierkami duchowoci nie wiedzc nic o podstawach. I tak spotyka si ludzi zaawansowanych duchowo, ktrym ego kojarzy si jedynie z klockami Lego. Sowa s na tyle ograniczajce i wieloznaczne, e przekaz jest faktycznie zafaszowany. Same sowa mog wprowadza w bd, szczeglnie jeli mistrz uywa ich w jednym znaczeniu, a ucze w innym. Po prostu mistrz myli innymi kategoriami ni ucze. Ucze zosta wychowany kategoriami odpowiednimi dla swego spoeczestwa. Rnica midzy nimi jest rnic rozumienia poj. Mwic mio, mistrz myli o mioci bezinteresownej, nie uwarunkowanej przez myli, przyzwyczajenia i uprzedzenia. A odbiorca syszc sowo mio moe pomyle o caej gamie odczu. Ah mio! -od zachwytu, Oh mio -poprzez westchnienie, hm mio i zadum, ech mio -do zawodu i cierpienia. Warto wiedzie, jakie odczucia wzbudza dane sowo i czy na pewno o to chodzi. Czsto nauki mistrza niekoniecznie trafiaj do ucznia tak, jakby sobie tego yczy. Warto mie na uwadze subiektywno postrzegania. Korzystnie jest przeanalizowa, co dokadnie rozumiemy pod pojciami mniej zrozumiaymi. Chociaby mona poczyta w sowniku wyrazw obcych znaczenia niektrych sw. Tak, aby przynajmniej rozumie pojcia -tak oglnie. Wtedy mamy wiksze szanse na czysty odbir przekazu. Nie tyczy si to tylko nauk pisanych w ksikach. Rwnie wykady mistrzw mog nie ze sob niezrozumienie, jeli mistrz i ucze nie nadaj na tych samych falach. Jeli rozumiej inaczej kluczowe pojcia, z nauk moe wyj jeszcze wiksze pomieszanie. Kady syszy to, na co jest otwarty. Dlatego czsto zdarza si tak, e po przeczytanej ksice kady wie co innego. Kady zwraca na co innego uwag. Jest to waciwie korzystne, poniewa umys pracuje nad rozwizaniem aktualnego problemu i

171

szuka do niego inspiracji. Dlatego czasem warto powrci do wczeniej czytanych inspiracji, szczeglnie jeli si czuje, e s one bardzo wartociowe. Przy ponownym zapoznaniu si z naukami, mog dotrze do wiadomoci zupenie inne rzeczy. Tym samym przekaz mistrza staje si peniejszy. Wszystkie nauki s tylko sowami. Na podstawie sw suchacz wzbudza w sobie rne energie, dostraja si do mistrza. W ksice jest nieco trudniej. Warto by wiadomym tego procesu. Nie jest wane, co czytasz, ale jakie energie to w Tobie budzi. Ostatecznie kady sam jest dla siebie mistrzem. Kady z nas ma boskie wiato w sobie. Kady czowiek idzie wasn drog. Warto jest by tego wiadomym. By otwartym na wszelkie inspiracje. Nie zamyka si na jedn drog, a by w stanie przekroczy wszystkie i samemu dotrze do punktu ciszy. Mona inspirowa si wieloma rzeczami, wszelkie nauki mistrzw prowadz do tego samego punktu. Same w sobie nauki mistrzw nie maj adnej wartoci. Wane staj si dopiero wtedy, kiedy kto je odbiera. Ich interpretacja wprawia istoty ludzkie w stan dziaania i inspiracji. Warto si inspirowa naukami mistrzw, pamitajc, e to tylko nauki. Prawd stan si tylko wtedy, kiedy j osobicie poczujesz. Tylko od Ciebie zaley kogo suchasz i gdzie teraz jeste. Otwrz si wic na inspiracje wszechwiata. Gdziekolwiek pjdziesz, trafisz do celu. By moe zauwaysz, e zawsze tam bye.

172

9. Cywilizacja

Czowiek do Boga: Boe, ja pragn szczcia! Bg do czowieka: Jeli opucisz Ja i pragn, zostanie samo szczcie. *** Czy przypatrywae si kiedy tej cywilizacji? Warto uwiadomi sobie, czym ona jest i co tak naprawd nam daa. Czy jest to korzystne, czy te niepotrzebne. Ludzie jako cao stanowi jeden organizm. Nawet nie jako gatunek ludzki, ale jako jedna cao ycia na ziemi. Ludzko stanowi cao z planet ziemi. Nie ma tu rozdzielenia. Wszystko na siebie wpywa i wszystko jest od siebie zalene. Istota ludzka jest wspania manifestacj naturalnej wiadomoci wszechwiata. Jest to doskonaa istota, ktra moe wiadomie dowiadcza istnienia. yjemy w doskonaym rodowisku. Planeta daje nam wszystko, czego potrzebujemy. Soce daje nam energi do ycia. Daje nam swoj mio (jakkolwiek nie nazwiesz energii, faktem jest, e utrzymuje nas przy yciu bezinteresownie, daje nam wszystko cakiem czysto) W tych wspaniaych warunkach wibracje energii wytworzyy ycie. Jest to wspaniay proces, ktry nieustannie si rozwija. Aktualnie proces ten przyj bardzo ciekaw form. Wytworzy istoty, ktre s w stanie wiadomie organizowa przestrze. Potrafi ingerowa w materi i korzysta z niej do wasnych celw. To wszystko jest doskonae i czyste. Proces ewolucji doszed do momentu, kiedy ma moliwo wiadomej kreacji swego bytu. Jednak wraz z woln wol przysza take moliwo zaprzeczenia naturalnemu procesowi ycia. Aktualnie jako ludzko, wanie z tej moliwoci korzystamy. Nasza cywilizacja jest jak szary-ty, chaotyczny sen. Rozpdzona niewiadomoci do szaleczego i bezcelowego biegu. Uczestnicz w niej wszyscy ludzie i wszystkie stworzenia. To co nazywa si cywilizacj, jest jednym wielkim

173

tworem ludzkoci. Wraz ze wszystkimi osigniciami i porakami. Wszystkie dziaania ludzi trwajce przez wieki stworzyy aktualn sytuacj -nasz cywilizacj. Ludzko wytworzya tak, a nie inn rzeczywisto. Stworzya caoksztat cywilizacji. Nadal j tworzymy. Kady czowiek jest odpowiedzialny za to, jak wyglda teraniejsza przestrze. Kade dziaanie, kady ruch w rzeczywistoci ma swoj wag i ksztatuje t rzeczywisto. Dlatego wszystko co robisz, wpywa w pewien sposb na materi, myli bd uczucia -to wszystko tworzy nasz rzeczywisto. Jeste za ni odpowiedzialny. Nie jest wane, e nie masz wpywu na to co si dzieje. Masz potencja twrczy i moesz mie ogromny wpyw na obraz wiata. Wszystko zaley od Ciebie wiadomoci, ktra si przez Ciebie przejawia. Jednostka moe zmieni przestrze, jednak tylko wtedy, kiedy dziaa wsplnie z innymi. Im wicej ludzi, tym wikszy potencja twrczy. Nawet politycy, czy wielcy wadcy wiata nie mieliby adnej wadzy, gdyby nie ludzie, ktrzy ich popieraj. Wszystko nadal zaley od Ciebie. Nie ma potrzeby opowiada o sprawach politycznych, organizacyjnych czy dawa zoty rodek dla spoeczestwa. Kady system jest dobry, jeli ludzie s dobrzy. Kady system jest taki, jacy s ludzie w nim uczestniczcy. Dlatego nie jest wana ideologia. Wane jest to jak istniejesz. Caoksztat naszej cywilizacji nie jest czysty wibracyjnie. To, co stworzylimy jest nienaturalne, wprowadza chaos i pomieszanie. Aktualna rzeczywisto jest pena sprzecznoci, nienawici, a przede wszystkim niewiadomoci. Wszyscy gdzie biegn zatopieni w iluzjach ego. Wszyscy co tworz majc w gowie peno wyobrae o rzeczywistoci. Jakby cywilizacja gdzie bdzia. Wikszo tworw w naszej cywilizacji jest niezgodna z natur. Poniewa jest kreacj bdzcego umysu. Rzeczy s tworzone bez udziau intuicji, bez wewntrznej naturalnoci. Dlatego s w pewnej dysharmonii z ruchem wszechwiata. Jest to moliwe, poniewa wszechwiat niczego nie zabrania. Warto jednak zada sobie pytanie, czy faktyczni jest to potrzebne i korzystne? Wszelkie iluzje i wyobraenia, wszelkie systemy stworzone przez cywilizacj niszcz nasz planet i nas samych. Stworzylimy doskonay system samozniszczenia. Tak daleko umys posun si w swoich tworach, e zacz niszczy nie tylko otoczenie, ale i samego siebie. Przecie otoczenie i ludzko trwaj w nierozcznej symbiozie. Caa ziemia cierpi, wszystkie istoty znajdujce si w jej polu cierpi. Wszystkie istoty w mniejszym lub wikszym stopniu dowiadczyy skutkw naszej cywilizacji. Co takiego osignlimy, eby by tak dumni z naszej cywilizacji? Czy ludzie s wiadomi, co stworzyli? Niektrzy na pewno tak i wybrali ju dziaania, ktre mog pomc. W wikszoci wypadkw ludzie jednak nie wiedz, o co chodzi. Maj nisk wiadomo tego, co ich otacza. Trwaj w swoim konsumpcyjnym yciu i niewiadomym dziaaniu. Nie widz innej alternatywy. Po prostu programy mentalne przysaniaj im czyst rzeczywisto. yj w takim wiecie, jaki sobie wyobraaj - yj w cywilizacji.

174

Ludziom przyszo si urodzi w czasach tej cywilizacji, przeyli swoje ycie tak jak ich nauczono. A nauczono jak rozwija t wspania cywilizacj, y z ni w zgodzie. Tak ywot za ywotem, wiek po wieku caa ludzko przyczynia si do zbudowania systemu niewiadomoci i cierpienia, z ktrego zdaje si nie mona uciec. Cay proces jest tu niewiadomy. Dzieci ucz si od rodzicw jak y, jak zarabia, jak kupowa, jak dziaa w tej cywilizacji. Przyjmuj to jako co zupenie naturalnego. wiat tak wyglda i koniec. Ludzie s nauczeni dziaa programami dopasowanymi do aktualnej cywilizacji. Stworzya si pewnego rodzaju globalna armia niewiadomych ludzi, ktrzy nieustannie za czym goni. Jest to pewnego rodzaju trans. Warto to dobrze poj. To MY stworzylimy i tworzymy t cywilizacj. JA i TY. Przez wszystkie wcielenia (niech bdzie pokolenia) ludzie niewiadomie dyli do szczcia. Zatracali si w tym, tak e przez ywoty budowali coraz wiksz potniejsz cywilizacj. Przez wszystkie przesze wcielenia, budowalimy wasnymi rkoma to, co teraz widzimy i dowiadczamy. To nasza kreacja si teraz przejawia. Mamy skutki naszych czynw. Nawet jeli nie wierzysz w przesze wcielenia, jest faktem, e reprezentujesz gatunek ludzki. Reprezentujesz t form istnienia, jak jest czowiek. Ponad wszelk indywidualno, jeste czci ludzkoci jako jednej caoci. Jeste czci ewolucji. Powiedzie mona -czowiek jest skutkiem ewolucji. Aktualna forma ludzkoci jest wypadkow wszystkiego, czego w przeszoci dowiadczya i co zrobia. Aktualny obraz ludzkoci jest skutkiem najrniejszych dziaa w przeszoci. Wygld czowieka, cechy, tendencje, intencje, charakter -wszystko to jest przesiknite przeszymi dziaaniami naszej cywilizacji. Dlatego jeste czci stworzonej caoci. Jeste czci tej rzeczywistoci, ktra si teraz przejawia. Teraz bardzo wana rzecz: Czowiek ma w swoim ciele i umyle lady wszystkich przeszych dziaa cywilizacji. Poniewa jego forma jest tego skutkiem. Forma jest zharmonizowana wibracyjnie z teraniejsz rzeczywistoci. Z kolei teraniejszo jest wynikiem wszystkich przeszych dziaa. Kiedy dziecko si rodzi, dostraja si wibracyjnie do otoczenia. Uczy si dziaa, na podstawie okrelonych wzorcw. Wzorce te zostay stworzone w przeszoci. S one dziedzictwem kulturowym ludzkoci. Tworz cywilizacj. Rwnie ciao dziecka nie jest idealnie czyste. Zawiera ono w sobie wszelkie rzeczy, ktre dziay si w przeszoci. Moe to by pewnego rodzaju pami genetyczna, ktra warunkuje materialne przejawianie si ciaa. Jednym sowem jeste totalnie wykreowany przez t cywilizacj. Stworzony jeste przez przestrze i wiadomo, jednak zabarwiony kolorem aktualnej cywilizacji. Wibracje ludzi s dostrojone do wibracji cywilizacji, w ktrej yj. Niestety ta cywilizacja nie ma za czystych wibracji. Nie jest naturalna. Mona na to spojrze tez inaczej ludzko tworzy oglne pole wibracji cywilizacji. Na tym etapie ludzko jest kierowana przez umys egotyczny, dlatego te oglna spoeczno jest pena niskich energii. Wszystko jest prawie dokadnym zaprzeczeniem natury. Staje si to niekorzystne, chociaby z tego wzgldu, e moemy si unicestwi. Z punktu widzenia

175

wszechwiata nie ma najmniejszego znaczenia, czy nasza cywilizacja przetrwa, czy nie. Mamy woln wol i z niej korzystamy. Wszechwiat nadal dowiadcza totalnie procesu ycia. Nieustanny ruch boskoci trwa i bdzie trwa nadal. Czy to z nami, czy bez nas. Jednak czy unicestwienie jest tym, czego chcemy? Nasze dziaania wskazuj na to, e tak. Caa ludzko nosi w swoich ciaach i umysach brzemi naszej cywilizacji, czyli brzemi przeszych wyborw. Wszystkie blokady w ciele, nienaturalne przejawianie si istoty ludzkiej, blokady mentalne -to wszystko oddala czowieka od szczcia. I niestety tym wszystkim obarcza nas nasza cywilizacja. Podstawow rzecz, ktr daa nam cywilizacja jest ego. Jest to bardzo zoony twr mentalny, ktry po prostu dziaa programem samozniszczenia. Nie jest wic dziwne, e cywilizacja zmierza do upadku. Ju od samego pocztku dziecko uczy si jak y w tym systemie, jak sobie radzi. Uczy si wszystkiego o cywilizacji, istniejc w niej po uszy. Synchronizuje si z wibracjami tej cywilizacji. Przejmuje wszystkie blokady, nakazy, lki, pogldy, wyobraenia -umys przejmuje wszystko. Jedynym punktem odniesienia staje si cywilizacja, czyli wszystkie jej informacje. Na podstawie tego tworzy wiatopogld. Tworzy si ego. Istota ludzka dostraja si do caej cywilizacji. Umys przechwytuje wszystkie okrelenia rzeczywistoci. Wtedy ju nie ma czystej rzeczywistoci, jest rzeczywisto cywilizacji. Czowiek nie yje w naturalnej wolnoci tylko w cywilizacji, razem ze wszystkimi jej okreleniami i ograniczeniami. Te okrelenia staj si zakazami i nakazami ograniczajcymi istot ludzk. Wprowadzaj wielkie napicia do ciaa, a co za tym idzie cierpienie. Nakazy mentalne posuwaj si jeszcze dalej twierdzc, e yjc w zgodzie z ustalonymi normami mona osign szczcie. Filozofia cywilizacji utwierdza w przekonaniu, e trzeba walczy o szczcie w yciu i chwali si moliwoci wygrania tego szczcia. Kluczowym pytaniem w takiej sytuacji staje si: czy yjc w zgodzie z nasz cywilizacj mona si owieci i by cakowicie szczliwym? Mona osign to szczcie, ktre rzekomo jest gwarantowane yjc wedle norm spoecznych? Wydaje si, e mona. Cho nie tak, jak spoeczno przewiduje. Jedynym sensownym wyjciem okazuje si zaprzestanie si tego szaleczego biegu, ktry nakazuje nasza spoeczno. Jeli chcesz osign szczcie, nie musisz goni za wszelkimi celami stawianymi przez cywilizacj. Szczcie nie ma nic wsplnego z wymylonymi celami. Szaleczy bieg cywilizacji do niczego nie doprowadzi, chyba e do wikszego pomieszania i chaosu. Oczywicie masz woln wol. Tylko Ty wybierasz, czy uczestniczysz w tym biegu, czy nie. Tylko Ty wybierasz jak dziaasz.

176

Jeden organizm.
Caa ludzko jest jednym wielkim organizmem. Wszystko jest midzy sob poczone i od siebie zalene. Nic nie jest oddzielone od caoci. Kady indywidualny czowiek jest komrk jednego organizmu -ludzkoci. Kade indywidualne dziaanie rozchodzi si echem po caej spoecznoci. Kady pojedynczy czyn jednostki wpywa na inne jednostki, to z kolei powoduje pewnego rodzaju fal, ktra moe rozej si w szerokich krgach. Ten mechanizm jest potgowany przez wszelkiego rodzaju media. Komunikacja wewntrz organizmu ludzkoci jest w dzisiejszych czasach bardzo dobra. Wystarczy spojrze na telefony, telewizj, pras, radio nie ma problemu z przepywem informacji. Tu jedna jednostka moe mie wpyw na wiele innych. Kady ruch ma swj oddwik. Warto wic by wiadomym, co si czyni. W naturze kada pojedyncza jednostka organizmu dziaa na korzy caoci. Jeli byo by inaczej, cay organizm ulegby samozniszczeniu. Przykadem jest zdrowe ciao ludzkie. Kady narzd, kada komrka ma swoje zadanie, swoje miejsce. Dziaa w jednoci ze wszystkimi innymi. Wszystkie narzdy i komrki harmonizuj si ze sob, rozwizanie, ktre umoliwia doskonae funkcjonowanie. Podobnie jest z grupami zwierzt. Wato si przypatrze dziaaniu mrwek, czy dowolnej grupy zwierzt stadnych. Wszyscy dziaaj razem, w pewnej cile ustalonej harmonii. Wszystko jest caoci. Jest to pikna synchronizacja istot ywych, dziaajcych dla wsplnego dobra. Istota indywidualna wie, co ma robi, robi to waciwie intuicyjnie -kierowana pewn wysz inteligencj dziaania. Wszelkie dziaania s podejmowane w sposb bardzo prosty, a zarazem inteligentny. Cao jest niesamowicie zorganizowana. Warto zauway, e mrwki bez koordynacji zewntrznej ukadaj swj kopiec wg cile okrelonego wzoru. Kada wie, co ma robi i po prostu to robi. Nie potrzeba tam zaawansowanego umysu, a przecie w tym dziaaniu jest zawarty plan dla milionw pojedynczych mrwek. Jake wielka wewntrzna inteligencja musiaa to zsynchronizowa, aby powstaa tak dobra wsppraca. Ludzko jest takim samym organizmem. Jako ludzko tworzymy cao populacji. Patrzc jeszcze dalej, tworzymy cao natury i cz tego wiata. Jestemy czci ziemi i wszechwiata. Dziemi ziemi i soca. Stanowimy jedno w procesie rozwoju. Dlatego jasnym wydaje si, e powinnimy dziaa wsplnie - zgodnie ze wsplnym dobrem wszystkich. Dziaanie harmonijne przynosi korzy dla wszystkich istot. Oczywicie nie musimy dziaa wsplnie i dla dobra caoci. Jako jedyny yjcy gatunek na tej planecie mamy woln wol. Moemy z niej korzysta jak chcemy. Nikt nam nie zabroni dziaa nieharmonijnie i samo destrukcyjnie. Nasz wybr, a waciwie indywidualny wybr kadego czowieka. Twj wybr. Cywilizacja wyksztacia mechanizmy samo destrukcyjne, ktre dziaaj poprzez ludzi. Poszczeglne komrki oddzieliy si tworzc wewntrzne antagonizmy. Poszczeglne komrki ludzkoci zwalczaj si nawzajem. Zabijamy siebie i innych pogreni w niewiadomoci. Czy jest to korzystne? Czy jest to Twj wybr?

177

Zaniechanie dziaania to rwnie wybr. Jeli wic masz moliwo co realnie zmieni, zrb to. Ludzka istota ma moc kreacji. Jeli bya w stanie stworzy niszczc cywilizacj, jest te w stanie j przeksztaci. Ty moesz to zrobi. Ty, jako jedna komrka, jako cz ludzkoci masz na ni wpyw. Dziaaj wic wedle swoich moliwoci dla wsplnego dobra. Zanim jednak cokolwiek zaczniesz robi w wiecie zewntrznym, cokolwiek zmienia -zacznij dziaanie od siebie. Jeli zyskasz harmoni wewntrz swego ciaa, Twoje dziaania bd naturalnie wpyway na caoksztat ludzkoci.

Punkty zjednoczenia.
Za podzia caego organizmu ziemi na poszczeglne i indywidualne czci odpowiada ego. Sztuczny zbir wyobrae dotyczcych pojcia Ja i utosamianie si z nimi. To wszystko sprawio, e z caego organizmu, jakim jest planeta ziemia, wydzielone zostay poszczeglne komrki. Czowiek stworzy iluzj oddzielenia, stworzy sobie sztuczn tosamo. Indywidualne i oddzielone od wszystkiego Ja. Ju nie byo globalnego procesu rozwoju, zamiast tego stao si indywidualne Ja. Nie byo ju wsplnego dobra, byo dobro dla Ja. Natura dziaa wsplnie. Wczeniej wspomniane mrwki dziaaj w harmonii. adna mrwka nie ma o sobie wyobrae. Nie nadaje sobie tosamoci, tym samym nie oddziela si od reszty. Nie jest ani lepsza, ani gorsza od innych mrwek. Ma swoje miejsce i dziaa doskonale harmonijnie. Mrwki jako cao maj pewn mglist wiadomo dziaania. S jednym organizmem, ktry dziaa wsplnie. W przypadku czowieka sprawa jest nieco inna. Nadal wystpuj tu jednostki, nadal jest jeden organizm ludzkoci. Jednak tu kada jednostka oddzielia si mentalnie od pozostaych. Stworzya wasny i indywidualny punkt zjednoczenia. Waciwie stworzya zesp tych punktw, z ktrymi si utosamia. Punkt zjednoczenia jest pewnym punktem widzenia. wiadomo ogranicza si do pewnego postrzegania i tworzy rne iluzje jednoci i oddzielenia. Tworzy sztuczn tosamo. W zalenoci od punktu widzenia jest jednoci lub czci oddzielon. Kady ma swoje indywidualne iluzje zjednoczenia. - Pierwszym punktem zjednoczenia jest ciao. Jest to najmocniejszy punkt, ktry tworzy bardzo siln iluzj. Z tego punktu wda, e ciao jest jednym organizmem, ktry dziaa wsplnie, a zewntrzna reszta jest czym oddzielnym. Ciao jest jednoci oddzielon od reszty. Tu wiadomo postrzega wasne ciao jako dom, a inne ciaa jako zagroenie. wiadomo w takim wypadku utosamia si z ciaem, w ktrym si przejawia. Jest to egotyczny punkt widzenia. Ciao jest jedno i jest moje. To jestem Ja. Wszystko, co na zewntrz jest obce i stanowi pewnego rodzaju zagroenie. Taki punkt zjednoczenia ogranicza wiadomo. Nie pozwala wyj ponad pojcie Ja i

178

dostrzec caego organizmu ludzkoci. Jest to sztucznie stworzony punkt widzenia. Utosamianie si ze swoim ciaem. To powoduje poczucie oddzielenia od innych ludzi. -Kolejnym punktem zjednoczenia moe by rodzina. Rodzina jako wsplna cao. Wszystko poza rodzin jest zagroeniem. W tym punkcie czowiek czuje si bezpiecznie w rodzinie. Wszystkich wewntrz tego punktu (wewntrz rodziny) traktuje jako harmonijne komrki organizmu. Wszystko poza tym punktem traktuje jako zagroenie z zewntrz. -Nastpnym punktem moe by grono przyjaci, czy te druyna. Tu wszyscy s jednym organizmem. Nikt siebie nie zwalcza, poniewa wie, e jest to niekorzystne dla caego organizmu (w tym wypadu druyny). Jest wsplne i harmonijne dziaanie w obrbie druyny. Poza ni jest obcy wiat i obcy, zagraajcy ludzie. -Innym punktem zjednoczenia moe by narodowo. Kiedy przychodz momenty, w ktrych nard staje przeciw narodowi, ludzie si jednocz. Punkt zjednoczenia zostaje przeniesiony na pole narodowoci. Ego traktuje wszystkich swoich jako jeden organizm. Wszystkich z inn narodowoci traktuje wtedy jako wrogw. Jest to kolejna iluzja i interpretacja rzeczywistoci. Warto zauway, e nawet ci, ktry byli wrogami w poprzednim punkcie, staj si przyjacimi. Kiedy przychodzi moment zagroenia caej narodowoci, problem wydaje si wikszy, dlatego ego zmienia swj punkt widzenia. Przechodzi z punktu indywidualnego do punktu zjednoczenia narodowego. Wida to wyranie na tle historii, kiedy to Polacy jednoczyli si w momentach zagroenia. Gdy zagroenia zewntrznego nie ma, punkt zjednoczenia powraca na niszy poziom i kontynuuje swoje destrukcyjne dziaanie. Kiedy nie ma zagroenia z zewntrz narodu, ego tworzy problemy walczc z innym ludmi o tej samej narodowoci. -Nastpnym punktem zjednoczenia moe by globalne pojcie ludzkoci. Jest to korzystny punkt, w ktrym wiadomo obserwuje proces caoci ludzkoci. Nie ma ju indywidualnej tosamoci, tylko wsplny organizm ludzkoci. Wida wtedy kadego czowieka jako pojedyncz komrk organizmu. Wszystko wpywa na siebie i dziaa w obrbie jednego procesu rozwoju. Kiedy wiadomo osignie ten poziom dziaa korzystnie i dla wsplnego dobra wszystkich. Czowiek nie ogranicza si wtedy do dziaania tylko na korzy swego ciaa, czy rodziny. Dziaa na korzy caej ludzkoci, widzc co jest korzystne dla wszystkich. Jest to czasem porwnywane z dziaaniem zgodnie z wol Boga. Kiedy to nie ma ju indywidualnego pojcia Ja, jest cao procesu rozwoju ludzkoci. Na takim punkcie zjednoczenia wszyscy s jednoci. Czowiek moe dziaa cakiem bezinteresownie. Bez egoistycznych pobudek, poniewa jego punkt zjednoczenia otacza caoksztat ludzkoci. Ludzko jest jednym organizmem, a czowiek jest jego czci, ktra dziaa naturalnie na korzy caoci. Jest to pikny punkt zjednoczenia, ktry przynosi mio dla wszystkich istot. Kade dziaanie, jakie zostanie tu wyprowadzone, bdzie dziaaniem mioci. Bdzie to dziaanie dla dobra

179

ludzkoci, dla dobra innych ludzi. Jednak nadal jest to punkt zjednoczenia, ktry jest pewn iluzj w umyle. Dlatego w pewnym momencie wychodzi si do -Jednoci z caym wszechwiatem. Tu ju nie rozdziela si midzy sob, a wszechwiatem. Wszystko, caa totalno istnienia jest jednym procesem energii. Nie ma rozwoju ludzkoci, nie ma rozwoju jednostki. Jest nieustanny i boski ruch energii. Ruch wiata. To ju nie jest punkt zjednoczenia, jest to po prostu zjednoczenie. Nie jest to obrany pewien punkt wiadomoci, ktry powoduje wydzielenie. Tu nie ma wydzielenia. Wszystko jest caoci, bez wzgldu na to co si dzieje. Kade zdarzenie, kady ruch w przestrzeni jest ca totalnoci boskoci. Taki czowiek po prostu dziaa. Jego dziaania nie s niczym warunkowane. Moe dziaa, moe nie dziaa. Przychodzi gbokie zrozumienie procesu wszechwiata i siebie. Kady ruch jest ruchem mioci. Czowiek ju nie dziaa - mio dziaa.

Problemy dopasowania
Gdyby nagle podmieni wszystkich ludzi na owieconych, prawie cay system cywilizacji upadby w mgnieniu oka. Ludzie z dnia na dzie stworzyliby zupenie inn rzeczywisto. Spoeczno woln od lku, rywalizacji i zazdroci. Za to pen mioci, akceptacji i totalnej wiadomoci. Po prostu aktualne prawa tej cywilizacji zostaby by zupenie naturalnie opuszczone. Wszystko staoby si bardzo pynnie. Nie trzeba by ustanawia nowych praw, nie byo by adnych praw. Wszyscy kierowaliby si mioci i wiadomoci. Cay organizm ludzkoci zaczby dziaa harmonijnie. Wszystko wygldaoby inaczej. Jest to tylko spekulacja, jednak moe wskaza pewn rozbieno dziaania ludzkoci. Mona osign spenienie w naszej cywilizacji. Jednak nie uczestniczc w niej tak jak nakazuje kanon. Cakowite spenienie, czy tez owiecenie, nie zawiera w sobie adnych zanieczyszcze i niepotrzebnych rzeczy. Chodzi o to, e owiecenie to totalna czysto umysu i ciaa. Nie sdz, by mona byo mie czyste ciao opychajc si codziennie hamburgerami i genetycznie modyfikowanymi owocami. Wyglda na to, e wikszo wytworw naszej cywilizacji nie sprzyja czystoci. To jest raczej oczywiste, gdy uwiadomimy sobie, e wikszo wytworw cywilizacyjnych jest przeciwko naturze. Wielu ludzi czuje du niech do tego wiata. Niech do tego caego systemu zdobywania szczcia. Czuj odraz i bezsilno w obliczu trudw, jakie musz pokona, by osign szczcie. Kady przecie chce jak najwicej, jak najmniejszym kosztem. Kady wie te, e bez pracy nie ma koaczy. To ju sugeruje, e bdzie cika przeprawa w tym wiecie. I daleka jest droga do szczcia. Budzi to u wielu osb wewntrzny bunt przed t rzeczywistoci. Taki czowiek przychodzi do mistrza duchowego, a ten go uczy mioci do tego wiata. I tu powstaje pomieszanie - jak mona kocha co, czego wewntrznie si nienawidzi i czuje si opr? To czsto niezrozumiaa kwestia u ludzi rozwijajcych si duchowo. Gdzie w gbi czuj, e ten wiat jest

180

przeciwko nim i nie wiedz jak go pokocha. Pojawia si problem. Chc kocha, a nie mog. Nie w tym punkt. Po pierwsze Mioci nie mona zmusi by pyna. Mio pynie sama i to tylko wtedy, gdy jest si wolnym od wszelkich ocen i warunkw. Dlatego prba wymuszenia kochania wytworzy jedynie niesmak i pomieszanie. Szczeglnie, ze nadal trwamy w ocenie aktualnej cywilizacji i widzc jej niekorzystno stawiamy jej opr. Po drugie istota ludzka raczej nie ma tendencji do kochania ogranicze, cierpienia i blu. Mio ma o wiele wysze wibracje ni wszelkie cierpienie. Jeli wiat kojarzy si dla czowieka z cierpieniem, raczej mae szanse, e go pokocha. Nie chodzi o sam wiat. Chodzi o system cywilizacji. To przed nim ludzie maj najwiksze opory. Myl czyst rzeczywisto, z systemem cywilizacji, ktry staje si ostateczn rzeczywistoci. Dlatego myl, e cywilizacja to wiat i tak powinno by. Dlatego mwi, e Bg stworzy ten wiat przepeniony cierpieniem. Tu wychodzi rozbieno poj. Bg nie stworzy cywilizacji -jako osoba tworzca rzecz. Bosko utrzymuje t rzeczywisto w stanie przejawiania si, w stanie istnienia. A to jak si w niej przejawiamy wybieramy my sami. To czowiek, nie Bg stworzy tak nieprzyjazn dla natury rzeczywisto. Czysta rzeczywisto boskoci, natura, nie przynosi blu i cierpienia, poniewa jest doskonale zgodna z boskoci. wiat tak naprawd jest cudowny i doskonay. Kwestia w tym, e czowiek sam go zmieni na miejsce nieprzyjazne dla niego samego. W takim momencie trudno jest paa mioci do cywilizacji. Czsto ludziom medytujcym trudno przychodzi ycie w tej spoecznoci ludzi niewiadomych i zatraconych w biegu cywilizacji. Ludzie wraliwi czuj opr przed t cywilizacj i nazywaj go niechci do wiata. Nie potrafi odnale si w tym systemie stworzonym przez ludzko. Jest to cakiem normalne, szczeglnie e system okazuje si nienaturalny. To wanie zdarza si czsto rozwijajcym si duchowo. Nie mog pokocha wiata, tylko dlatego, e utosamiaj wyobraenia umysu (narzucone przez cywilizacj) ze wiatem, rzeczywistoci. Tak naprawd cay system cywilizacyjny nie ma nic wsplnego jakociowo z czyst rzeczywistoci. Caa cywilizacja jest wymysem nieczyszczonego umysu, dlatego budzi niech. Rzeczywisto jest tak naprawd czysta, ona dopiero budzi mio. Spjrz na wiato czysty moment. Nie ma ogranicze. Budzi mio. wiat jest nieokrelony, rzeczywisto jest nieokrelona i totalnie naturalna. Kiedy cywilizacja nakazuje ograniczanie, stres i walk -czysta rzeczywisto nic takiego nie nakazuje. Czysta rzeczywisto nie nakazuje nic. Jest czysta. Dlatego jest bardzo zgodna z prawdziw natur czowieka -wolnoci. Kontakt z czyst rzeczywistoci przynosi rado, harmoni, naturalno i spokj. To wanie wtedy pynie mio. Ona pynie sama, jednak nie do mentalnego tworu, jakim jest cywilizacja, ale do rzeczywistoci. Czysta rzeczywisto jest tym, co jest poza okreleniami mentalnymi, wyobraeniami i ocenami umysu. Ponad tym jest czyste pikno wiata. Ruch mioci.

181

Kiedy ludzko uwiadomi sobie istnienia czystej rzeczywistoci ponad cywilizacj

Dopasowanie do czystej rzeczywistoci.


Caa tajemnica dopasowania si do tego wiata jest prosta. Wystarczy dostraja si do wibracji czystej rzeczywistoci, a nie do wibracji cywilizacji. Tak, aby by w zgodzie z naturalnoci wszechwiata, tym samym z boskimi wibracjami. By po prostu po stronie natury. Poza wszelkimi mentalnymi iluzjami, ktre powoduj zagubienie i niszczenie ciaa. Niezalenie od innych wybiera naturalno. Trwajc w najwyszych wibracjach wiadomoci TU i TERAZ, czowiek nie dostraja si do mentalnych ogranicze i lkw niesionych przez cywilizacj. Jest to bardzo proste, a mimo to nieosigalne dla wikszoci ludzi -wymaga wyjcia wiadomoci ponad ego, ktre trzyma w iluzjach i ocenach cywilizacji. Warto sobie uwiadomi, e te wszystkie wymysy nie musz na Ciebie wpywa. Nie musisz je tego samego co wszyscy, nie musisz robi tego co wszyscy. Jeli co jest nienaturalne i niezdrowe dla ciaa, nie rb tego. Moesz wybra co tylko chcesz. Wybieraj wic to, co jest czyst rzeczywistoci. Wybieraj naturalno i mio. Nie musisz ju utosamia si z adnymi wymysami. Jeste wolny. W stanie wiadomoci reakcje czowieka nie s wyuczone, nie s reakcjami spoecznoci. Kiedy czowiek jest poza mentalnymi wymysami, jest wiadomy boskiej rzeczywistoci. Nie dziaa na zasadzie reakcji wyuczonej przez cywilizacje. Dziaa na zasadzie akcji (lub zaniechania akcji). Kade dziaanie jest ywe, nie jest mechaniczne. Kady ruch jest peen wiadomoci i mioci. Czowiek kieruje si mioci, a nie wyuczonymi programami. Pozostaje uwany i dostrojony do wysokich wibracji, yjc w systemie mentalnym cywilizacji. Przejawia si z innymi w tej materii, jednak nie jest do nich dostrojony -jest ponad cywilizacyjnym pomieszaniem. Nie utosamia si z ograniczeniami i pomieszaniem spoecznoci. Kiedy wszyscy wokoo, podajc za wymysami spoeczestwa, zaczynaj szale z powodu epidemii, czy bezrobocia, mona zachowa wewntrzn stabilno. Nie trzeba dostraja si do tych lkw. Nie trzeba za nimi poda. Warto zachowa wiadomo i robi to, co w danej chwili jest najlepsze, a nie to, co kae spoeczno. Utrzymujc czysty stan umysu czowiek jest zupenie wolny, a co za tym idzie nieprzewidywalny. Jest czysty i dostrojony do najwyszych wibracji. Nie dostraja si do innych, gonicych za pienidzmi, uywkami, mocnymi emocjami. Po prostu jest niezaleny i robi to, co zgodne z bosk rzeczywistoci. Warto wyrobi w sobie niezaleno totaln, aby w caoci nie podlega mentalnie systemowi spoecznemu. Nie chodzi o to, by si znieczuli. Stajc si wolnym, czowiek staje si automatycznie wiadomy i wraliwy. wiadomo wychodzi ponad bariery oddzielenia, dziki temu pojawia si gbokie wspczucie dla innych istot. Wtenczas zaczyna pyn mio.

182

Warto by czowiekiem z pen naturalnoci, a nie czowiekiem zaprogramowanym przez cywilizacj. Warto robi to, co jest naturalne, a nie to, co nakazuje cywilizacja. Warto robi to, co pochodzi z gbi serca, z poziomu boskiego, a nie to, co pochodzi z programw cywilizacji. To ogromna rnica. Wielu ludzi myli, e osignie szczcie idc za cywilizacj i yjc zgodnie z ni. Takie ycie powoduje napicia. Wszelkie denie do postawionych daleko celw, wszelkie utosamiania si ze swoj sytuacj materialn, ze swoim miejscem w spoeczestwie -to wszystko s iluzje, ktre mog przynie cierpienie. Droga do szczcia prowadzi przez bosk naturalno i cielesno. Dlatego warto by naturalnym. Niech ciao yje samo. Dziaaj w ciele, bez zbdnych ocen i uwarunkowa narzuconych przez spoeczestwo. Wielu ludzi boi si by naturalnymi, poniewa wtedy bd robi rzeczy niezgodne z cywilizacyjnymi ograniczeniami. Tym sposobem zostan wykluczeni ze spoeczestwa, pozamykani w wizieniach itp. Jeli maj takie intencje, to tak si stanie. Jeli s naprawd dostrojeni do wysokich wibracji, to nic takiego nie ma prawa zaistnie. Kiedy czowiek jest dostrojony do czystej rzeczywistoci, jest wiadomy co robi. Kieruje si bardziej intuicj i sercem. Uczuciem mioci. Nie uwika si w adne niskie wibracje walki z t rzeczywistoci, nie wpakuje si do wizienia. Przecie ycie ponad mentalnymi ograniczeniami nie oznacza od razu biegania nago po ulicy manifestujc na si sw bosk wolno. Warto wiedzie, co jest dziaaniem wynikajcym z buntu przeciw cywilizacji, a co jest dziaaniem o charakterze czystej boskoci.. To jest ogromna rnica. Nie chodzi o zupen ucieczk do lasu (cho to te jest moliwe, o ile okae si w danej chwili najlepsze). Chodzi o nie utosamianie si z wymysami cywilizacji. Kiedy stracisz prac, cywilizacja mwi, e przegrae. Umys mwi, e jeste stracony. Natomiast boski poziom rzeczywistoci nie mwi nic -nadal yjesz, nadal istniejesz. Dla wszechwiata nic si nie stao. Nastpi pewien ruch w przestrzeni. Nadal istnieje bosko. Nadal oddychasz. Nadal moesz kocha. C wic takiego si stao? Jeli uwiadomisz sobie Twoj niezaleno i iluzoryczno mentalnych ogranicze wyjdziesz na wolno. To jest prawdziwa stabilno wewntrzna, niezalena od uwarunkowa cywilizacyjnych. Dlatego mona robi, co si robi, tylko stan umysu bdzie ju dostrojony do czystej rzeczywisto Tu i Teraz. Jeli stwierdzimy wiadomie, e to co robimy nie odpowiada nam, zrbmy co innego. Bez adnej walki, bez napi i lkw. Po prostu dziaajc bez przywizania. Cokolwiek si stanie, wszechwiat bdzie istnia. Jeste bezpieczny. Odpocznij w tym.

183

Stosunki z ludmi
Aktualne stosunki z ludmi polegaj na ocenie i odgrywaniu odpowiednich programw podwiadomoci. Na pocztku ego ocenia, jaki jest to czowiek. Stara si okreli, zaszufladkowa, nada etykietk, by wiedzie jak z nim postpowa. Stara si dostroi do czowieka, by posi o nim jak najwicej informacji. Potem gdy ju umys ma odpowiedni ilo informacji o czowieku moe ustosunkowa si do niego. Odgrywa wyuczone reakcje. Wszystko jest niemale mechaniczne i podwiadome. Kady zwizek z innym czowiekiem opiera si na pewnych warunkach. Umys jest takim tworem, ktry stawia warunki. Czasem lubi, czasem nie lubi czowieka. Jest to uzalenione od oceny i wczeniejszych uwarunkowa. Zwizki ludmi opieraj si na wyobraeniach. Waciwie dla umysu nie jest wana sama istota czowieka i jego istnienie, tylko wane jest, co ta istota daje. Ego wypatruje korzyci, jakie osiga dziki innym. W mylach jest obraz osoby wraz ze wszystkimi plusami i minusami (ocenami) dotyczcymi tej osoby. Wszystkie stosunki opieraj si na wyobraeniach. Przykadowo zauroczenie jest tylko pewnym uzalenieniem od wyobrae o danej osobie. W mylach powstaje wyidealizowany obraz partnera. Powstaje wyidealizowane wyobraenie. wiadomo nie postrzega ju istoty jako boskiego przejawu energii, widzi tylko to, co chce widzie. Mio w dzisiejszym wiecie jest gr wyobrae i warunkw. Przyja, podobnie jak antypatia, jest tworzona przez ego. Umys wybiera, ktre istoty s przyjacimi, a ktre nie. Wybiera sobie przyjaci na podstawie podobiestwa. Jest to cakiem naturalny mechanizm. Najpierw nastpuje ocena czowieka, poczym stworzenie z niego przyjaciela, bd wroga. Wszystko zaley od wczeniejszych uwarunkowa. Czowiek spotyka si z innymi ludmi, poniewa daj mu swoj indywidualno, w pewien sposb bawi ego. Mona tworzy relacje midzy ludmi, a rnice charakterw urozmaicaj ca zabaw. To jest w porzdku. Jeli kto chce si spotyka z przyjacimi, czy innymi ludmi tylko dla wasnej korzyci, to te jest w porzdku. Warto tylko nie przywizywa si mentalnie i emocjonalnie do przyjaci, poniewa wszelkie przywizanie rodzi bl. Korzyci ze spotykania si z innymi ludmi s nie tylko dla ego. Nie tylko po to, by bawi ego. Tu jest o wiele gbsza rzeczywisto. Spotkanie dwch istot jest istnym dowiadczaniem boskoci. Dwie czstki wiadomoci dowiadczaj siebie. wiadomo w rnych przejawach dowiadcza samej siebie, tworzc rne wibracje i energie. Dziki temu moe wzrasta, dowiadcza, rozwija si. Dlatego wszelka interakcja z innymi istotami jest tak cenna dla caego wszechwiata. Pomijajc okrelenia i wymysy ego, towarzystwo innych istot moe by pikn celebracj istnienia. Warto patrze na ludzi jako na boskie przejawy istnienia. Jako cudowna organizacja energii. Przejaw wiadomoci. Dziki temu cae otoczenie stanie si boskoci.

184

Za kadym razem podwiadomo wie si z dan osob emocjonalnie. Czasem bardziej czasem mniej. Najwiksze zwizanie wystpuje w momencie silnych emocji wytworzonych przy kontakcie. Dzieje si tak na przykad na pierwszej randce, gdzie ego chce wypa jak najlepiej. Warto zauway, e ekstremalne sytuacje zbliaj ludzi. Do grupy najsilniejszych zwizkw emocjonalnych nale zwizki z rodzicami. To wanie od tych osb powstaje najwiksze uzalenienie. Warto zauway, ze rodzice wpywaj na dziecko od pocztku ycia. Mae dziecko dostraja si do rodzica, prbujc przej jego sposb zachowania i cae jego wibracje. Uczy si od niego wszystkiego, tym samym rodzic staje si dla dziecka wiksz czci wiata. Jest to ten wycinek rzeczywistoci, ktry jest dla dziecka stay i wzgldnie niezmienny. Rodzic jest najwaniejsz czci wiata dziecka. Ju od momentu porodu powstaje gboka wi midzy dzieckiem a matk. Od samego pocztku s ustalane pewne role, ktre odgrywaj matka i dziecko. Powstaj pewne warunki i przyzwyczajenia. Zostaje okrelony cisy stosunek midzy matk, a dzieckiem. To wszystko ksztatuje w znacznym stopniu psychik dziecka i wpywa na przysze, dorose ycie. Wiele jest przypadkw, kiedy wzorce uzalenienia od mamusi przewijaj si nawet u dorosych ludzi. Warto by wiadomym swoich uwarunkowa. Warto rwnie uzdrowi relacj midzy swoimi rodzicami. To moe w znacznym stopniu zmieni aktualn rzeczywisto. Wiele blokad mentalnych i ogranicze jest narzucanych wanie przez zwizek emocjonalny z rodzicami. Na podstawie wiatopogldu przejtego od rodzicw czowiek organizuje swoj aktualn rzeczywisto. Wynika z tego wiele ogranicze i iluzji, ktre ograniczaj wiadomo. Uzdrawiajc relacje z rodzicami mona si od wikszoci tych blokad uwolni. Uwolnienie jest stosunkowo proste. Chodzi tu o zyskanie cakowitej niezalenoci mentalnej i emocjonalnej. Tu pomaga medytacja, w ktrej relacje z rodzicem postrzega si na czysto, bez zbdnych iluzji. Wtedy wida, e rodzic nie jest kim wielkim, wanym i totalnym w wiecie, tylko jest to boska istota przejawiajca si w materii, dziki ktrej wszechwiat wytworzy moje ciao. Warto sobie w tym punkcie uwiadomi, e to nie rodzic stworzy mnie. Wszechwiat i natura wytworzya to ciao. Pewne procesy zaszy naturalnie w ciele rodzica, dziki czemu powstao nowe ycie. Rodzic nie ma jakiego bezwzgldnego prawa do ycia swego dziecka. Po prostu naturalny proces ruchu energii wytworzy nowe ycie. Rodzic by tylko czci tego procesu. Warto to dobrze poj. Zobaczy w rodzicu czyste wibracje boskiej energii, dziki ktrym powstaa nowa forma wiadomoci i nowe ciao. Niech opadn wszelkie wyobraenia i iluzje dotyczce rodzica. Dziki temu czowiek uwolni si od wielu negatywnych wzorcw i uzalenie. Dostrzeenie na czysto danej sytuacji (danego splotu energii) jest tosame z gbokim przebaczeniem. Wszelkie krzywdy wyrzdzone przez rodzica, wszelkie ale, czy te poczucie winy opada w chwili porzucenia iluzji. Przebacza si sobie i rodzicom.

185

Stosunek emocjonalny zostaje puszczony. Bardzo czsto dzieje si to w chwili uwiadomienia, jednak czasem emocje tkwi gdzie gboko. Tu warto uy medytacji by przyjrze si tym emocjom. Mona je nawet wiadomie wywoa przypominajc sobie najbardziej emocjonalne sytuacje z dziecistwa, poczym uwiadomi sobie ich natur. Po takiej medytacji uwolnienie przyjdzie natychmiastowo. Warto uwolni si nie tylko od iluzorycznego zwizku z rodzicami, ale i wszelkimi osobami, ktre miay jakikolwiek wpyw na emocje. Pierwsza niespeniona mio, pierwszy wrg, pierwsze omieszenie, pierwsze niepowodzenie. Wszystkie te rzeczy mog mie zwizek z jakimi konkretnymi osobami. Po danym zdarzeniu w podwiadomoci zapisa si wzorzec emocjonalny. Podwiadomo trzyma w sobie win, al, smutek, ch zemsty itp. Te wszystkie programy wpywaj na aktualn rzeczywisto. Warto si od nich uwolni, czyli uwiadomi sobie na czysto ich genez i moment powstania. Podwiadomo dziaa w taki sposb, e powtarza stare i wyuczone wzorce, kiedy widzi podobne sytuacje. Dlatego czasem dzieje si, e przy spotkaniu z nieznan osob nagle czu nieuzasadnione emocje. S to stare programy uruchamiane, gdy w rzeczywistoci pojawi si osoba o danych wibracjach, ktre przypominaj pierwotne zdarzenie. Zatem warto obserwowa siebie i swoje emocje. Poczym uwiadomi sobie ich przyczyn i sta si niezalenym. Wiele osb by moe myli, e cakowita niezaleno emocjonalna sprawi, e czowiek stanie si nieczuy i pusty. Nic bardziej mylnego. Po uwolnieniu dawnych emocjonalnych wzorcw kontakty z ludmi stan si bardziej wiee, wolne i czyste. Nie bdzie ju automatycznie odgrywanych wzorcw. Nie bdzie niewiadomych reakcji i zbdnych filtrw postrzegania. W momencie wolnoci emocjonalnej postrzega si innych ludzi jako boskie przejawy ycia. Jako ruch wiata, ktry jest sam w sobie czysty. W takim momencie wszyscy ludzie staj si jednako wspaniali. Nie ma ju wybirczoci umysu, nie ma oceniania. Wszyscy s na jednym przejawem boskoci, nie trzeba narzuca na nich iluzji. W momencie czystego postrzegania przychodzi naturalnie mio. Bez warunkw i uzalenie. Mio czysta i bezwzgldna. To uczucie jest o wiele subtelniejsze ni emocje i pynie do kadej istoty tak samo. Waciwie czowiek staje si rdem mioci na otoczenie. Bez wzgldu na innych. Przychodzi gboka niezaleno i wolno. Nie trzeba ju podlega innym, nie trzeba walczy z innymi. Stosunki z otoczeniem poprawiaj si w mgnieniu oka. Wszystko staje si boskim i niczym nie uwarunkowanym ruchem.

186

Mio ego.
Wielu ludzi ma w aktualnej cywilizacji problemy ze zwizkami. Wszystko dzieje si z powodu niewaciwego pogldu na ten proces. Warto si temu przyjrze. Ego jest obecne w mioci, a raczej zauroczeniu, ktre czsto jest z mioci mylone. Jest to mio warunkowa, silne energetycznie zdarzenie, ktre zmienia punkt widzenia. Zauroczenie jest bardzo zoonym procesem energetycznym. Zmienia si chemia ciaa, zmienia si funkcjonowanie caego organizmu. Kady oczywicie chciaby, by bya to mio wieczna, wspaniaa, romantyczna i najcudowniejsza. Prawda jest troszk inna, moe mniej romantyczna ni na pocztek si zdaje. Po prostu ego macza w tym palce. Stawia najrniejsze warunki i oczekiwania, narzuca na ten naturalny stan energetyczny swoje projekcje. Uzalenia si od tego, chce ten stan utrzyma. Chce by mio bya wieczna, dlatego chce jak najczciej by z partnerem. Chce wypeni partnerem swoj przestrze. Narzuca na pocig seksualny wiele wasnych myli, ktre tworz ca otoczk mentaln. Dowiadczenie zostaje przykryte wasnymi iluzjami. Prawda cielesna jest bardzo prosta. Ciao dy naturalnie do rozmnaania si. Jest to naturalny proces rozwoju, dziki ktremu jest moliwy postp. Natura stworzya ten proces bardzo inteligentnie. Stworzya pewne zabezpieczenie, tak e cakowicie utosamione z uczuciami zwierzta nie mog si temu oprze. Pocig seksualny jest jednym z najbardziej silnych emocji. Jest to naturalne. Wszystko jest w porzdku, dopki umys nie narzuca na ten ruch swoich iluzji. Gdy to zrobi, moe powsta bardzo wielkie cierpienie, poniewa jest poparte bardzo siln energi seksualn. Mona z niej stworzy raj lub pieko. Nie bdzie tu nowoci, e wszystko zaley od Ciebie i Twojego pogldu. Podwiadomo ma pewne wzorce mioci. Mog to by wzorce pozytywne lub negatywne. Jeli s pozytywne, czowiek spotyka partnera i jest mio, przyjemnie, ekscytujco. Energia organizuje si w brzuchu (splot soneczny) i dy do spenienia. Tak dziaa podwiadomy i pierwotny program magnetyzmu midzy istotami. Gdy jednak umys i jego dziaania zaczynaj zakca naturalno cielesn, pojawiaj si problemy. Ludzie zaczynaj gra w pewn gr. Gr opart na uzalenieniu i manipulacjach. Najlepsi w t gr s uwaani za najlepszych podrywaczy, najatrakcyjniejszych i najodpowiedniejszych. Taki to moe mie kad dziewczyn, jak chce. To prawda, jest po prostu dobrze wyuczony jak manipulowa, jak gra. Wie jak wymusi na dziewczynie to, aby spenia jego potrzeby (i nie chodzi tu tylko o seks). Ego doskonale sobie z tym radzi. Tak samo jak dziewczyny uwodzicielki. Nie musz by adne, wystarczy, e umiej doskonale manipulowa. To sprawa ego i podwiadomych programw dziaania.. Ego uwielbia kontrolowa i kiedy jest wyuczone tego dziaania, robi to doskonale skutecznie. Dla takich ludzi podrywanie, flirtowanie, podlatywanie staje si emocjonujc zabaw, ktra przynosi wyzwanie. Tacy ludzie widz pewne zadanie, pewne wyzwanie,

187

problem -jak zaspokoi swoje potrzeby przy pomocy innych. Dziki swoim umiejtnociom udawania, zachcania, manipulacjami staraj si osign cel podrywu. Taki jest schemat kadej randki. Brzmi to moe mao romantycznie, ale tak to wyglda. W gruncie rzeczy jest to bardzo egoistyczne. Mimo to ludzie robi takie rzeczy niewiadomie. Nikt nie jest winny, tak po prostu jest. Waciwie to moe by wspaniaa gra, byle si w niej nie zatraca i by jej wiadomym. Gorzej si ma sprawa z tymi mniej towarzyskimi i niemiaymi. Ich ego jest inne, wszystko dziaa inaczej. Inne s te wzorce przeywania mioci i inaczej wyglda ich gra. Waciwie to wypenia ich lk. Boj si bliszych kontaktw, z rnych powodw. Ich lk ma rdo w przeszoci, kiedy to negatywne zdarzenia obarczyy dziedzin ycia dotyczc zwizkw midzy ludzkich. Aby z tego wyj, mona uwiadomi sobie, jakie myli powoduj lk, zobaczy to. Owietli wiatem wiadomoci, a nastpi uwolnienie. Mona by miaym, niemiaym. Jednak wszystko opiera si na tym samym na dziaaniu ego. Kiedy nastpuje zauroczenie, energia odpywa z gowy. Czowiek traci gow. Mona powiedzie, e ego nie ma nic do powiedzenia, a jednak nie. Ma i to wiele. Nie naley zapomina, e ego to rwnie uczucia i wyuczone zachowania (podwiadomo). Dlatego wyuczone wzorce dotyczce mioci przejmuj paeczk pierwszestwa. miali atakuj, niemiali walcz wewntrznie. Kiedy w gr wchodzi zauroczenie, umys schodzi na dalszy plan, czowieka ogarniaj uczucia. Najczciej mocne i przyjemne uczucia. S one naturalne i wspaniae. Jednak czowiek si w nich zatraca, tak jak to miao miejsce w negatywnych uczuciach. Zatraca si w mioci warunkowej, wiata poza ni nie widzi. Nie jest w stanie nawet spojrze na to przytomnie. Wpada w pewien trans -ograniczenie wiadomoci. To dlatego, e te uczucia s mocne, a ich punktem kulminacyjnym jest splot soneczny, a nie gowa (trzecie oko). Energia odchodzi z gowy, traci si wiadomo i jasno postrzegania. Zakochany traci gow - w dosownym tego sowa znaczeniu. Zakochany traci wiadomo na randce, traci gow w pobliu ukochanej/ ukochanego. Waciwie wszystkie myli i logiczna ocena zostaj przymione energi zauroczenia. Nie mona ju pokusi si o logiczne dziaanie i czy jasne postrzeganie. Wszystko jest zabarwione energi seksualn i pocigiem do partnera. Partner w takim momencie wydaje si idealny. Nie ma w tej chwili wad, wszystko jest doskonae Cay wiat wiruje i przepenia si kolorami. Ego puszcza swe filtry i blokady, umys ustpuje miejsca silniejszym centrom energetycznym. Jest to trans zauroczenia. To bardzo silna i pikna energia, jest ona cakowicie naturalna. Mona powiedzie, ze jest to uwarunkowana mio -czyli to, czego kady podwiadomie pragnie. Nie jest to czysta i bezwarunkowa mio, jednak stanowi jej przedsmak. Ego zatraca si w dalszej czci gry miosnej (dalsza cz to ta po pierwszych randkach, gdzie ju mona troch mniej udawa). Jednak im wicej czasu minie, tym mniejsze zauroczenie. Euforia opada, energia si wypala. Ludzie przestaj gra w gr zdoby partnera, przestaj udawa. Im bardziej przytomni si staj, tym mniej

188

idealizuj partnera. Do akcji wraca umys ze swoimi starymi i znanymi programami. Na ten moment partner moe zacz wydawa si taki jaki zwyczajny. Nie da si tego unikn. Stan warunkowej mioci nie moe trwa dugo, poniewa zakca energetyk ciaa. Kiedy energia opada, wszystko znw powraca do zwyczajnoci -wtedy moe sta si pocztkiem rozpadu zwizku. Moe, ale nie musi. Ludziom w wikszoci udaje si znale dobrych partnerw. Jednak nie wszystkim. Coraz wicej jest osb, ktre swoich partnerw traktuj okresowo. Na pocztku jest fajnie, a potem coraz gorzej, a w kocu nie mona ze sob wytrzyma. Schemat niestety do popularny. Po prostu ego znudzio si uznao, e partner jest niewystarczajcy i chce tworzy nastpne problemy. Taka jego natura.

Zwizki bez ego.


Zwizki ludzi duchowych s oparte przede wszystkim na wolnoci. Dlatego samo sowo zwizek jest niewaciwie. Nawet samo sowo relationship oznaczajce zwizek, pochodzi od relation, co znaczy te zaleno. Nie mona by wolnym bdc zalenym. Nie mona by wolnym, bdc pochonitym przez ego i jego wymagania. Dlatego kady zwizek oparty na ego jest spisany na strat. Model rodziny opartej na ego jest modelem niekorzystnym. Dlatego w tej spoecznoci s takie problemy w tym temacie. Jeli podstawy s niekorzystne, nie da si stworzy piknych i doskonaych zwizkw. Warto to dostrzec. Kiedy ludzie wolni si spotykaj, nie powstaje zwizek. Powstaje pewna przyjemno, ktra jest w swej naturze transcendentalna. Ma ona podoe w radoci z samego istnienia.

Ciesz si istniejc. Jeli Ty istniejesz i cieszysz si ze mn, to wspaniale. Cieszmy si wiec razem.
Taka wsplnota moe istnie, ale nie musi, nie wpywa to w aden sposb na szczcie. Dlatego jest to blisko zupenie wolna i cakowicie bezpieczna. Czy partner bdzie, czy te odejdzie, to nie jest wane. Nie ma uzalenienia i uwarunkowania. Nie ma kontroli i napicia. Dopiero w tak wielkiej swobodzie i wolnoci moe narodzi si prawdziwa mio. Gdy nie ma adnych przeszkd, mio pynie. To jest prawdziwa Boska mio, bezinteresowna i czysta. Taka mio nie ma uzasadnienia, po prostu jest. Wynika z samego istnienia, jest naturalnym stanem istoty ludzkiej. eby jednak powstaa taka relacja, czowiek powinien by na to gotowy. Wewntrznie powinien by na tyle wolny, eby mc pozwoli na wolno innemu. Powinien by na tyle niezaleny, by pozwoli na niezaleno drugiego. Dopiero wtedy jest moliwa zwizek owiecony, wsplnota w jednoci, gdzie dwoje staje si jedn caoci.

189

Czowiek wiadomy potrafi pozby si swoich niekorzystnych zachowa wzgldem partnera. Dostrzega swoje negatywne programy i potrafi ich zaniecha. Nasza relacja z pci przeciwn jest formowana we wczesnym dziecistwie. Obserwujc rodzicw uczymy si jak naley zachowa si w obecnoci ludzi o odmiennej pci. Obserwujc rodzicw, zapamitujemy archetypy i wzory dotyczce obrazu mczyzny i kobiety. Tak dla chopaka, kontakt z matk moe przeoy si na wszystkie inne kontakty z kobietami. Obraz matki staje si pryzmatem, przez ktry patrzy si na inne kobiety. Obserwujc ojca, mona z kolei nauczy si postpowa z kobietami. Dziewczynka z kolei obserwuje zachowanie matki wzgldem ojca. Tak uczy si jak naley postpowa z wszystkimi chopakami. S to uwarunkowania, ktre rzutuj na przysze zwizki. Dlatego warto uzdrowi relacj z rodzicami, zanim przejdzie si do tworzenia wasnego zwizku. Jeli wczesne kontakty z matk i ojcem nie byy waciwie, jeli nie byy pene mioci i swobody, mog si pojawi bdne wzorce postpowania w zwizkach. Najczciej czowiek ma podwiadomie wpojon pozycj w zwizku. Albo przyjmuj pozycj dominujc, albo uleg. Jeli jest dominujcy, wtedy prbuje narzuci swoj wol na partnera. Jeli jest ulegy, wtedy oczekuje opieki i kierownictwa, podporzdkowuje si. Kada rola to jaki wzorzec. Na dusz met nie jest to korzystne, poniewa zaprzecza naturalnej wolnoci i mioci. Dlatego czowiek wiadomy jest wolny od tych programw. Potrafi y cakowicie czysto i spontanicznie. Jego zwizki z innymi nie opieraj si na adnej idei, na adnym programie. Nie ma w nich iluzorycznych projekcji. Wszystko jest czyste, pikne, wolne i przepenione mioci. Partnera nie traktuje si wtedy jako kopii rodzica, nie patrzy si przez pryzmat uwarunkowa z dziecistwa. Na wolnoci wszystko jest wiee i czyste. Partner jest doskona bosk istot, zawsze now w kadej chwili. Nie ma odgrywania starych wzorcw i niszczenia zwizku. Wszystko dzieje si doskonale swobodnie i wynika z mioci. Nie ma przywizania i ogranicze. Jeli w pewnym momencie postanowi si zakoczy wspln drog yciow, nic si nie stanie. Bdzie to tak samo radosne jak pierwsze poznanie si. Kady ruch w przestrzeni jest przecie boskim przejawem ycia. Bez interpretacji umysu nic si nie koczy i nic si nie zaczyna. Wszystko jest wiatem.

Szczcie w spoeczestwie.
Zaoeniem wikszoci dziaa czowieka, byo osignicie szczcia. Prehistoryczni budowali coraz lepsze bronie, eby lepiej polowa. Szukali lepszych miejsc, by y wygodniej. Wszystko stawao si coraz lepsze i lepsze, coraz szybsze i kosztowniejsze. Kade dziaanie byo powodowane pewn motywacj osignicia szczcia. Dziaao si w nadziei, e skutek przyniesie upragnione szczcie. Jednak za kadym razem okazywao si, e zdobycz obiecanego raju nie przyniosa, dlatego ludzie szukali coraz dalej. Tak rozwin si handel, nauka i inne dziedziny ycia. Wikszo

190

dziaa ludzkoci bya motywowana osigniciem upragnionego szczcia. Wszystko mogoby si skoczy dobrze, gdyby byo robione wiadomie. Niestety nie byo. Niewiadomo oplota umysy i spowodowaa zatracenie si w tym biegu rozwoju. To dobrze wida na przestrzeni ostatnich lat, kiedy to denie do szczcia zasania sam teraniejszy moment szczcia. Do czego to wszystko? Do czego zmierzamy? Do czego nam taka cywilizacja? By moe ludzie tego nie wiedz (przynajmniej wikszo nie wie), jednak wszystkie dziaania s motywowane osigniciem szczcia. Czowiek chce wreszcie znale to, czego szuka, osign to, czego pragnie i by szczliwy. Chce oddali od siebie wszelkie problemy i momenty cierpienia. Ego cigle walczy o spenienie. Kady pragnie by mie wreszcie spokj i osign harmoni. Jest to naturalne pragnienie. Czowiek moe nie wiedzie, ze pierwotne pragnienie boskoci JU jest realizowane wanie w teraniejszoci. Przecie istniejesz. Nie wane co posiadasz, nie wane kim jeste, nie wane dokd zmierzasz istniejesz i zawsze bdziesz istnia jako wszechwiat. Dokdkolwiek pjdziesz, cokolwiek zrobisz bdziesz si spenia w istnieniu. Ju jeste na miejscu. Ludzie pracuj, pragn zapewni sobie dom, pienidze, wszelkie moliwe wygody. Wszystko po to, by by szczliwymi. Gdy to ju maj, okazuje si, e co nadal jest nie tak. Takie poszukiwanie moe trwa wiele lat, a nawet pokole. Warto jednak zwrci uwag na to, e szczcia nie ma w przedmiotach, nie ma w zdarzeniach, nie ma nawet w bliskich osobach. S oczywicie radoci, jednak one s bardzo ulotne i nietrwae. Przychodz i odchodz. Zwyko si mwi nawet chwile szczcia. Faktycznie, s to chwile pojawiajce si na tle przestrzeni. Pomidzy chwilami radoci pojawiaj si chwile smutku. Reszta ycia jest stracona na denie do szczcia i obracanie si w szalonych wibracjach istnienia cywilizacji. Jest to pochonicie wiadomoci sprawami doczesnymi, bez prby dostrzeenia czego wicej. Mona i tak. Czowiek dy do zaspokojenia swoich potrzeb. Psychologowie wydzielili szereg potrzeb czowieka. Poczwszy od jedzenia, potrzeb fizjologicznych, poprzez potrzeby spoeczne do dowiadcze duchowych. Jest cay wachlarz potrzeb czowieka, ktrych spenienie rzekomo przynosi szczcie. Wic psychologowie znaj drog do szczcia, znaj warunki szczcia. Wic wszyscy powinni by szczliwi. Powinnimy mie owiecon cywilizacj, pen mioci i radoci. Moe mamy? Przeprowadzajc ankiety pewnie by wyszo, ze tak faktycznie mamy. Nie kwestionuj rzetelnoci ankietowanych. Jedno, co si rzuca w oczy, to fakt, e te wszystkie potrzeby da si zaspokoi bez udziau naszej wielkiej cywilizacji. Oczywicie te potrzeby, ktrych nie wymylia sama cywilizacja. Do zaspokojenia wystarczy tylko troch wiadomoci i czyste ciao. A co spowodowao niewiadomo i zanieczyszczone ciao? Cywilizacja, ktra rzekomo ma nas doprowadzi do szczcia. Co tu zostao zgubione. Nasz system spoeczny jest oglnie niezdrowy dla czowieka, poniewa jest oparty w caoci na ego. Caa cywilizacja wydaje si by przeciwko naturze, przeciwko

191

samemu czowiekowi. Ego oddzielajc si do wszystkiego stao si mechanizmem destrukcyjnym. Umys zamiast tworzy, bardziej jest uywany do niszczenia. Wikszo ludzi tego nie dostrzega, poniewa zagubienie i niewiadomo s totalne. Rzeczywisto jest tak uformowana, e moesz dowiadcza wszystkiego, czego zechcesz. Jeli chcesz dowiadcza naturalnoci, wybierz naturalno. Jeli chcesz dowiadcza oporw i niewiadomoci wybierz szaleczy pd cywilizacji. Nikt Ci do niczego nie zmusza. Warto jednak dziaa wiadomie. Warto rwnie wybra swj punkt widzenia -punkt zjednoczenia. Jeli chcesz dziaa tylko dla siebie i walczy ze wszystkimi wokoo, przyjmij punkt zjednoczenia z ciaem. Bdziesz wtedy sam ze swoim ciaem przeciwko wszelkiemu stworzeniu. Jeli chcesz si rozpyn w mioci, przyjmij punkt zjednoczenia caej ludzkoci. Tylko od Ciebie zaley, co czujesz. Wikszo rzeczy wymylonych przez nasz cywilizacj ma niskie wibracje. Zaprzecza naturalnoci czowieka i caej przyrody. Nie jest naturalnie czysta. Jest stworzona przez zagubiony umys. Dlatego nasza cywilizacja tworzy tak wiele chorb, mierci i nieszczcia.. Ludzie wymylili ju wystarczajco duo rzeczy ulepszajcych ycie, ktre tylko ycie niszcz. Mona da jako przykad telewizj. Kto powie, e TV jest potrzebny -dziki temu wiemy, co si dzieje w wiecie. Taka odpowied jest godna ucywilizowanego czowieka, ktry wicej wie o wiecie, ni o sobie. Nie ma stwierdzenia, e telewizor jest zy. Nic nie jest ze. Wszystko w jaki sposb dziaa. Twoj wol jest jak z tego skorzystasz. Mona uy telewizji do wzrostu wiadomoci, mona tez uy do zastraszania i manipulowania ludzkoci. Kwesti kluczow jest wiadomo, a ta niema nic wsplnego wiedz. Wiedza okazuje si nieprzydatna, jeli jest brak wiadomoci i cierpienie. Wiedza rwnie jest wana na pewnym poziomie, jednak bez wiadomoci podstaw ycia jest cakowicie bezuyteczna. Co innego twierdzi nasza cywilizacja. Uczy w szkoach, co zrobi kot Behemot (nie mam nic do utworu Buhakowa), czy jak obliczy pole koa. W porzdku, jeli ta wiedza kogo uszczliwi, to niech i tak bdzie. Jednak mimo zdobytej wiedzy w ciele nadal bd blokady cywilizacyjne i cierpienie. Moe nawet doj nowa blokada spowodowana stresem w szkole. Warto mie w wiadomoci podstawy ycia, potem dopiero zaj si wiedz poboczn, jeli komu jest potrzebna. Tworzc spoeczestwo szczliwe, warto zacz od zmiany siebie. Gdy wikszo ludzi bdzie wiadoma swego istnienia na tej planecie, stanie si bardzo wraliwa na wszelki przejaw ycia. Osoba wiadoma mioci nie jest w stanie zabija, nie jest w stanie kra, nie sprawia blu, nie walczy. Taka osoba staje si rdem pokoju i wiadomoci. Im wicej takich osb, tym caoksztat cywilizacji ulega zmianie. To staje si cakiem naturalne. Zacznij wic zmian od siebie, poczym wskazuj drog innym. Swoim zachowaniem inspirujesz innych. Wprowadzajc w swoje pole spokj, wiadomo i lekko Twoje otoczenie si do Ciebie dostraja. Rozpoczyna si acuchowa reakcja mioci, ktrej jeste rdem. Kady ma wpyw na zmian obrazu ludzkoci, jeli chcesz, zacznij wic od siebie.

192

W dalszej perspektywie bardzo wana jest edukacja modych ludzi. Jest to najwaniejszy punkt w rozwoju cywilizacji. Wychowanie modych ludzi ksztatuje przyszy obraz tego wiata. Nie warto tego lekceway. Jeli przekaemy modym nieodpowiednie wzorce dziaania, skierujemy t cywilizacj w stron unicestwienia. Jest to naturalna zasada przyczyny i skutku. Tworzc przyczyn chaosu, otrzymamy chaos. Dlatego tak wane jest zajcie si odpowiednim wychowaniem dzieci. eby to jednak zrobi, warto samemu mie odpowiednie wzorce. Tu przychodzi z pomoc wiadomy rozwj. Mechanizm rozwoju cywilizacji dziaa acuchowo. Wzorce przekazywane s z pokolenia na pokolenie. Dzieci powtarzaj bdy swoich rodzicw, poniewa przejmuj ich wiatopogld, sposb dziaania. Dzieci przejmuj w wikszoci wibracje rodzicw. Jedynym momentem, w ktrym da si przerwa nieustanny acuch niewiadomoci jest teraniejszo. To wanie Ty jeste pokoleniem, ktre jest w stanie uwolni si od niewiadomego podania za niekorzystnymi programami. Oczywicie to nadal Twj wybr. Mona dziaa tak, jak wszyscy przodkowie. Powtarza ich niewiadome programy. Mona tworzy wojny, mona tworzy pole nienawici wokoo siebie. Jeli czowiek nie porzuci starych i niepotrzebnych wzorcw dziaania, moemy skoczy na wojnie globalnej, po ktrej mao co zostanie. Warto zada sobie pytanie, czy to stworzy pole dowiadczania szczcia? Dla czowieka wiadomego jasne staje si, e trwajc w wibracji nienawici nie osignie si szczcia, nawet jeli rzekomo si do szczcia dy. Aby przerwa acuch niewiadomoci warto zacz y wiadomie. Wtenczas aktualne pokolenie ma szans da nowe wzorce swoim dzieciom. Jest moliwo wprowadzenia cywilizacji mioci. Wystarczy zaj si odpowiednio modymi ludmi. Najkorzystniejsza sytuacja jest wtedy, kiedy rodzic sam ma wiadomo i harmoni z samym sob. Wtenczas uczy dziecko korzystnego dziaania. Kolejnym etapem moe by szkoa, w ktrej zamiast uczy rzeczy o niskich wibracjach (utworw o cierpieniu, nienawici, czy innym pomieszaniu) mona by uczy medytacji wiadomego ycia. Zamiast uczy szczegw, warto uczy ogu. Co daje wiedza o zaimkach nieosobowych czy funkcjach trygonometrycznych jeli nie ma wiadomoci istnienia. Jeli dziecko nie ma wiadomoci tego wiata, nie ma wiadomoci procesu ycia, to zagbianie si w szczegy wiedzy stworzonej przez umys staje si pust gr iluzji. Na dodatek te iluzje staj si tak wane, e przysaniaj caoksztat istnienia. Warto zacz od podstaw. Od znajomoci swego ciaa, znajomoci emocji, wiadomoci myli. Zrozumienia zasad przyczyny i skutku. Zrozumienia jakoci energii, ktrymi si czowiek otacza. S to podstawowe rzeczy, ktre s tak banalnie proste, e mona ich uczy nawet w przedszkolu. Jeli dziecko zauway, e robic co na zo czuje si le, tworzy sobie i innym cierpienie -zaprzestanie tego. Tylko trzeba mu to najpierw pokaza. Jeli rodzice tego nie zrobi, warto to wprowadzi w szkoach. Jeli rodzice nie s w stanie przekaza dziecku wiadomoci, niech robi to wykwalifikowani nauczyciele.

193

Religia jako przedmiot jest tu stranikiem moralnoci. To jest w porzdku. Tylko czsto jest tu mowa o rzeczach na tyle abstrakcyjnych, e mody czowiek nie odnosi tego do siebie. Jest jaki Bg (wyobraenie Boga), by Jezus, jest Msza wita. Modzi ludzie to akceptuj, jednak w wikszoci nie czuj. Nie ma to przeoenia na ycie w tym spoeczestwie. To spoeczestwo nadal jest przeplatane walk i niewiadomoci. Religia nie musi wychodzi poza ciao. Nie musi wskazywa czego odlegego i abstrakcyjnego. Niech wprowadza modych ludzi w gb wasnego ciaa. Niech mody czowiek zrozumie swoje wntrze. Niech pojmie zasad dziaania emocji, myli, ciaa. Poczym zauway, e sam jest przejawem boskoci i uczestniczy w boskim procesie ycia. To bardzo praktyczny sposb przekazywania wiedzy. Poniewa mody czowiek sam tego dowiadcza. To ma realne przeoenie na codzienno. Niech religia stanie si nauk wiadomego ycia. Dziki takiemu dziaaniu ludzko ma szans stworzy spoeczno mioci. Dziki wiadomoci moliwa jest przemiana. Niech nastanie cywilizacja boskoci. Ludzko ma ten potencja. Cywilizacja pena szczcia i beztroski. Spoeczno, gdzie wszyscy zapi si za rce i w radosnym tacu piewaj globaln pie mioci. Pocz si jako ludzko w tym procesie istnienia. Nastanie moment boskoci.

Ziemia - Planeta Mioci


Cay wszechwiat jest stworzony z ruchu mioci. Jest to ruch harmonii i ycia. Wszystko jest zczone pewnym magnetyzmem. Jest on polem, ktre utrzymuje wszystko w stanie ruchu. To pole mona nazwa polem mioci. Jest ona tem dla wszelkich zdarze w przestrzeni. Otacza wszystko i jest przyczyn wszystkiego. Cay ukad soneczny zosta stworzony pod wpywem pewnej woli -sprecyzowanego ruchu energii. Jest to energia wiata, energia mioci, ktra utrzymuje wszystko w stanie istnienia. Utrzymuje nieustanny ruch i sploty energii o rnych wibracjach. Planeta ziemia jest doskonaym miejscem, do wzrostu wiadomoci. Wszystkie warunki s tu doskonale wywaone i optymalne. Wszystko, czego potrzebuje wiadomo do rozwoju ju tu jest. Naturalny proces rozwoju ma na tej planecie doskonae pole do dziaania. Jeste przejawem tego procesu. Caa ludzko jest manifestacj mioci istnienia. Jestemy tu po to, by dowiadcza siebie. Skorzystajmy wic z tego. Aby zmiana bya globalna musz w niej uczestniczy wszyscy. Ty rwnie. Nie warto liczy, e zmiana nastpi pod wpywem wadzy, rzdu czy mistrzw duchowych. Oni stanowi czstk tego procesu. Zmiana zaley od Ciebie. Twj wiat zaley od Ciebie. Twoje dziaanie zaley od Ciebie. Co z tym zrobisz? Jest te twoim wyborem. Jest moliwo, aby ta ziemia staa si rajem. Jest moliwo stworzenia te pieka. Cay ten czas jest okrelony przez indyjskich mdrcw jako Kali Juga -jest to wiek niewiadomoci, hipokryzji i ktni. Caa ta cywilizacja jest zmaterializowan niewiadomoci i zagubieniem. Jest wypadkow tego, co przynis umys. Czowiekowi trudno jest ulepszy natur, dlatego wszelkie prby zbudowania

194

cywilizacji doskonaej i nienaturalnej nie przyniosy efektu. Warto to sobie uwiadomi, a zmiany przyjd niedugo. Moe ludzie uwiadomi sobie, e droga do szczcia idzie przez natur, a nie przez sztuczn kreacj umysu. Wtedy caa cywilizacja nie bdzie potrzebna, a ludzie bd szczliwi. Bdzie to "cywilizacja" nowej generacji, stworzona na podstawie wiadomoci i mioci. W takiej spoecznoci nie bdzie wielkich aglomeracji miejskich, w ktrych kady yje samotnie. Nie bdzie podziaw klasowych. Wszyscy ludzie bd rwni. Nie dlatego, e bd tacy sami, tylko dlatego, e umys nie bdzie patrza z perspektywy oceny. Kady bdzie doskonaym przejawem boskoci, bez wzgldu na to jak wyglda i czym si zajmuje. Nie bdzie moliwoci, by jedni byli lepsz, a drudzy gorsz boskoci. Wszyscy zjednocz si w jednym procesie ycia. Taki system najlepiej funkcjonuje na onie natury, w maych grupach spoecznych. Przychodzi tu na myl obraz spoeczestwa dawnych ludw Polinezji, ktrzy wiedli cakowicie szczliwe i wysoko uduchowione ycie. Tworzyli oni osady, w ktrych kady by czci spoecznoci. Kady czu si kochany i kocha innych. Nie byo tam miejsca na uczucia gniewu, zazdroci czy smutku. Wszyscy mieli swoje wasne role i speniali si na sowim miejscu cakowicie. Kady robi to, do czego by stworzony. Bya cakowita wolno. Cay system opiera si na mioci i wiadomoci. Tylko taka spoeczno moe przetrwa. W tym systemie nie ma ogranicze. Kady jest cakowicie wolny i na dodatek wiadomy. Kady robi to, co czuje. Natura wyksztacia ludzi odpowiednich do kadego zajcia. Wszyscy maj wasne predyspozycje, ktre mog by wykorzystane. Jeli umys nie rozsdzi inaczej, ciao wie, co ma robi. Wystarczy zaufa istnieniu. W cywilizacji nowej generacji nie bdzie wasnoci. Posiadanie rzeczy jest domen ego. Tam gdzie nie ma Ja nie ma te moje. Wszystkie rzeczy bd istniay, ludzie bd ich uywali, jednak nikt ich nie zawaszczy. Jakiekolwiek narzdzia specjalistyczne bd wykorzystywane przez osoby, ktre s do tego przystosowane. Nikt inny nie bdzie tego uywa, bo nie widzi potrzeby. Jeli kto nie potrzebuje danej rzeczy, oddaje j. Jest tu wicej wiadomoci i bezinteresownej mioci ni egotycznych zachcianek. Kady dziaa dla dobra wsplnoty. Ponad ego widzi caoksztat spoeczestwa i dziaa tak, by dla wszystkich byo jak najlepiej. Zupenie czysto i wiadomie. Nie bdzie zodziejstwa, nie bdzie walki o przetrwanie. Natura daje wszelkie rzeczy potrzebne do ycia. Nie trzeba pracowa po 12 godzin dziennie by istnie. Przyroda jest wyposaona w mechanizmy utrzymywania ycia. Nie trzeba si o nic martwi. Wszelkie denie do stanu lepszego, do posiadania wicej jest domen ego. Gdy nie ma ego, czowiek rozpywa si w bogoci istnienia i niczego nie potrzebuje. Nie bdzie wojen, nie bdzie kradziey, nie bdzie zazdroci. Wszelkie materialne rzeczy stan si narzdziami do uytku caej spoecznoci. Bdzie panowaa jedno. Jeli kady dziaa dla dobra wsplnoty i jest wypeniony mioci -akceptuje totalnie swoje istnienie. Nie potrzebuje rzeczy drugiego czowieka, poniewa wie, e s drugiemu bardziej potrzebne. Wszystko wynika z gbokiego zrozumienia wspczucia.

195

Nie bdzie religii. Bdzie realne ycie w boskoci -tu i teraz. Religia zakada ograniczenia i wiar w co oddzielonego. W cywilizacji nowej generacji nie bdzie bogw czy systemw etycznych. Kady bdzie do koca wiadomy istnienia jako przejawu boskoci. Bdzie dziaanie sercem i wiadomoci. Kady bdzie wolny. Takie ycie przynosi transcendentalne szczcie i bogo istnienia. Jest to najbardziej korzystny sposb przejawiania si wiadomoci na ziemi. Wydaje si to utopi. Jednak jest moliwe. Stworzenie takiej spoecznoci zaley od ludzi. Jeli nastpi przekroczenie ego i wyjcie w wysz jako egzystencji, stworzenie takiej spoecznoci bdzie naturalne. Bdzie to naturalny proces. W miar wzrostu wiadomoci dotychczasowa cywilizacja zacznie przeksztaca si w moment pikna. Im wicej ludzi stanie si wiadomych, tym szybciej nadejd zmiany. Ludzko si budzi i jest to nieuniknione. S dwie drogi. Cakowita dezintegracja lub cakowite owiecenie. Wybr zaley od Ciebie. Zacznij wic od siebie. Wybierz tak drog, ktra Ci odpowiada, ktr czujesz. Bd do koca naturalny. Warto wznie swj punkt wiadomoci i otoczy ni ca ludzko. Zauway jedno procesu. Wtedy po prostu dziaa na miar swoich moliwoci. Nie musisz od razu robi rewolucji (cho jeli to Twoja droga, to dziaaj). Nie musisz by mistrzem duchowym (cho jeli to Twoja droga, to dziaaj). Nie musisz by zbawc tego wiata. Bd po prostu przejawem mioci i dziaaj. Wszystko wyjani si samo. Nic Ci nie ogranicza. Czy to, co jest zgodne z Twoimi odczuciami. Czy to, co uwaasz za suszne. Stajc si wiadomym, osigajc poziom zrozumienia i poczucie jednoci. Kierujesz si mioci. Cokolwiek zrobisz bdzie dobre. Jeli wic masz moliwoci (a kady ma), dziaaj. Zacznij chociaby od swojej rodziny, najbliszego otoczenia. Zacznij od teraz. Kade Twoje dziaanie przyniesie odpowiedni rozdwik w przestrzeni. Kady czyn, kade sowo ma w sobie potencja. To wszystko wpywa na wibracje Twojej istoty. Stwrz wic wokoo siebie pole mioci. Dziaaj czysto i wiadomie. Nic Ci nie ogranicza. Dziki Twojemu dziaaniu globalna przestrze ulega zmianie. Jeli spojrze caociowo, wikszo ludzi zacznie si zmienia, cywilizacja ulegnie przeksztaceniu. To naturalny proces wiadomoci. Po czasie zagubienia przychodzi czas przebudzenia. yjemy wanie w tym czasie. Rodz si jednostki wiadomoci, ktre dostrzegaj niekorzystno i zagubienie tej cywilizacji. Nastpuje powolne budzenie si ze snu o formie. wiadomo rozkwita na polu ludzkoci. Ziemia staje si planet mioci.

196

10.Ciao
Ciao jest czci ducha. Duch jest czci ciaa. Te dwa bieguny tworz jedn i spjn cao. Nie ma tu rozdzielenia. Ciao i duch skadaj si na jedn istot przejawiajc si na planie ycia. Caa organizacja atomw ciaa jest utrzymywana przez pewn wysz inteligencj. Tak wiele procesw zachodzcych w ciele dziaa sprawnie i wrcz perfekcyjnie. Wszystko jest utrzymywane przy yciu, nieustannej przemianie. Pewien rodzaj boskiej wiadomoci powoduje przejawianie si ycia. To bardzo pikne, a zarazem proste. Mimo to ciao nie przejawia si w peni naturalnie, do czego waciwie zostao stworzone. Umys, czyli wiadomo na polu mentalnym, potrafi wpywa na materi, a dokadniej na ciao. Tu mog pojawi si pewne komplikacje, poniewa umys nie dziaa w harmonii z bosk inteligencj ycia. To prowadzi najczciej do cierpienia duchowego jak i cielesnego. To ciao, w ktrym teraz budzi si wiadomo, nie jest Twoje. To ciao, ktre w tej chwili czyta ten tekst nie naley do Ciebie (jako do egotycznego umysu, z ktrym si utosamiasz). Nie stworzye go, nie ma nawet kontroli nad podstawowymi procesami, takimi jak bicie serca. To ciao yje samo. Przygldaj si ciau, nie ingeruj umysu, a zobaczysz, e ciao samo przeyje. Kiedy bdzie godne, da zna.. itp... Jest ono manifestacj rzeczywistoci, dlaczego umys tak mocno twierdzi, e to ciao jest "jego"? Na tym polega budowanie sztucznej tosamoci. Zaczyna si ono od utosamiania si z ciaem. wiadomo, ktra sama w sobie jest niczym nie ograniczona, utosamia si z ciaem, tym samym ograniczajc sam siebie. Warunkuje swj punkt widzenia, przyjmuje go z pozycji jednego ciaa. Ciao istnieje i jest "narzdziem", dziki ktremu wiadomo moe si przejawia. Ciao jest materialnym obrazem ducha. Jest odbiciem na planie materialnym tego, co niewidzialne. Mona powiedzie, e jest widzialn czci duszy. Od stanu ducha zaley wic wygld i funkcjonalno ciaa. Ile to razy ciao reagowao na lk chorob, a miechem na mentalnie opowiedziany art. Wszystko co w wiecie duchowym, to i na ziemi. Nie ma w tym rozdzielenia.

197

Kiedy w umyle utrzymywane s pewne wibracje, ciao modyfikuje si zgodnie z nimi. Kada myl ma swoj wibracj. Kiedy zmienia si myl, natychmiast zmieniaj si atomy ciaa. Materia reaguje bardzo spontanicznie na ruch w polu astralnym (uczuciowym) i mentalnym. Przykadowo lk napina od razu ciao lub myl o seksie powoduje odpowiednie reakcje. Ciao doskonale oddaje to, co jest w polu mentalnym i astralnym czowieka. Mona powiedzie, e jest ono widzialn wibracj istoty ludzkiej. Warto zauway, e kady ma swoj wasn, osobist i niepowtarzaln wibracj. Kady ma swoje wasne niepowtarzalne ciao, ktre wyrnia si na swj sposb. Nawet bliniaki nie s identyczne, cho dla niewprawnego obserwatora wydaj si udzco podobne. Myl zmienia ciao. Im silniejsza myl, tym silniejsza reakcja w nastpujca w ciele. Warto zwrci uwag, e myl stworzona w umyle przekada si na zjawiska chemiczno-elektryczne w mzgu. Dalej transformuje si w odpowiednie funkcjonowanie ciaa. Jeli myl trwa odpowiednio dugo, ciao przyjmuje jej wibracj na stae. Staje si jakby wypenione dan wibracj. Stajemy si tym, o czym mylimy. Jeli na dodatek utosamiamy si z mylami, ciao totalnie przyjmuje do siebie dane wibracje. Totalnie przejawia w sobie wyobraenia i myli. Przykadowo wida to w postaci chorb czy niedomaga. Schorowane ciao oznacza nieuporzdkowany plan mentalny i astralny. Z kolei zdrowe i pene energii ciao odzwierciedla naturaln, bosk wibracj ducha. Tu daje zna o sobie stare przysowie - w zdrowym ciele, zdrowy duch.

Natura ciaa.
Dla ciaa nic nie jest trudne. Wszystko jest doskonale proste. Ono nie widzi problemw, po prostu dziaa. Spontanicznie i naturalnie. Jest pene ycia. Ciao w swojej pierwotnej postaci jest totalnie czyste i wolne. Dopiero umys wprowadza do niego niepotrzebne wibracje i ograniczenia. Dlatego wyciszajc umys, przechodzi si w przestrze naturalnoci. Jednak nie wystarczy jedno wyciszenie umysu. Ciao jest przyzwyczajone do cigej walki, dlatego warto je przyzwyczai do cigej swobody i naturalnoci. Do tego potrzeba czasu praktyki, bd zwyczajnego aktu woli, ktry natychmiast zmieni wibracj caej istoty. Przydaje si codzienna praktyka bycia w ciele, ktra jest rwnie opisana w tej ksice. Warto zwrci uwag na pewn prawidowo natury -ona nie ocenia moralnie i pozwala na wszystko. Zarwno dobrzy jak i li ludzie mog mie zdrowe ciao i by w nim bosko naturalni. Wane, e nie stawiaj oporw swoim wyborom i swojemu yciu. Ciao jest wtedy naturalne i rozlunione. Nie ma mentalnych sprzecznoci, czy astralnych mocnych uczu. Nic nie przeszkadza cielesnemu penemu przejawianiu. Niewane, co si robi, jeli robi si to z czystym sercem i lekkoci -robi si w zgodzie z natur, czyli boskoci. Inn spraw jest to, e robic niekorzystne rzeczy, zawsze w ruch pjd uczucia winy, lku, nienawici, ktre odo si w ciele w postaci napi. To ju staje si niekorzystne, poniewa zacznie ono chorowa.

198

O wiele atwiej jest mie czyste ciao i umys robic rzeczy powszechnie uwaane za dobre. Jednak to nie jest regu. Przede wszystkim dlatego, e dobre w dzisiejszej cywilizacji wcale nie oznacza naturalne dla czowieka. A przecie naturalno jest podstaw w przejawianiu boskoci. Naturalno jest pierwotnym stanem ciaa, kiedy to w peni przejawia siebie i wypenia przestrze bez oporw. Podstawowym kryterium wyboru dziaania okazuje si intuicyjne odczucie, co si powinno robi. Jeli co Ci nie suy ciau, nie rb tego. Jeli co Ci nie smakuje, nie jedz tego. Ciao doskonale wie, co dla niego dobre i dopki nie zaguszysz intuicyjnego przewodnictwa umysem, nic Ci nie zaszkodzi. Twoja wibracja bdzie naturalna i ciao bdzie si przejawiao w peni swojej boskoci. Jednak zanim to si urzeczywistni, warto uwolni ciao od zbdnych przeszkd w postaci napi i oporw. Kada najmniejsza myl, uczucie czy przekonanie ma swoj wasn charakterystyczn wibracj energetyczn. Ona to wanie organizuje ciao materialne w cile okrelony sposb. Wszystkie niewaciwie przekonania nabyte w dziecistwie maj swoje odoenie w ciele. Kade wane dla nas zdarzenie wpywa bardzo na przejawianie si ciaa. W modoci ciao przejo wicej lub mniej ogranicze i napi. Czciowo od swoich rodzicw, nauczycieli, czy tych, ktrzy stanowili jaki autorytet. Wszystkie wzorce zachowa dziecko przejmuje od innych. Za tym id wszystkie reakcje, napicia, sposoby zachowania i wiatopogld. To wszystko jest uwarunkowane i niewiadome. Warto zwrci dogbnie uwag na swoje ciao. Mona zauway wiksze lub prawie niewyczuwalne napicia. Mona te wyczu sabszy lub silny przepyw energii. To wszystko, co dzieje si w Twoim ciele jest obrazem Twoich myli. Stanowi to cao istoty, ktr jeste. Kade napicie, czy zaburzona aktywno energetyczna, ma swoje rdo w przeszych zdarzeniach czy podjtych decyzjach. Na dodatek decyzje te byy najczciej podejmowane w modoci, kiedy jeszcze nie byo takiej wiadomoci i niewiadomo byo, co jest korzystne. Proces wychowawczy zabija naturalno. Kae si ogranicza, by wpasowa si w spoeczno. Dziecko przechodzi bunt, by pniej sta si doros maszyn, dziaajc w tej cywilizacji. W miar oddalania si od naturalnoci, cierpienie przybiera w si. Warto sobie to uwiadomi. Skoro wiadomo, e wszystkie rzeczy kryj si w ciele, mona co z tym zrobi. Przede wszystkim warto przyjrze si swemu ciau. Co ono w sobie ma? Jakie programy kierunkuj jego dziaanie? Na pewno boski program przemiany, ktry utrzymuje ciao przy yciu - oddech, serce, wszelkie procesy. Prcz tego w ciele dziaa wiele programw sztucznie wprowadzonych przez umys. Z czego wikszo tych programw jest niewiadomych. Umys lata po najrniejszych rzeczach caymi dniami, jednak rzadko wiadomo jest nakierowywana cakowicie na ciao. Dlatego mona powiedzie, e ciao jest czci niewiadom czowieka, a wszystkie wyuczone procesy ciaa kontynuuj swoj prac samoistnie. Niewane czy s korzystne, czy niekorzystne. Ciao si nie pyta co wykonywa, tylko wykonuje nadane zadanie. Jeli przyjmie myli

199

powodujce napicie, bdzie napite. Mona to zmieni, dostrajajc myli do wibracji spokoju i bogoci. Wtenczas ciao si zreorganizuje i nauczy si nowego schematu dziaania, tym razem o wiele korzystniejszego. Ciao daje swoje znaki. Najczciej poprzez bl, ale i przez cudowne wibracje radoci czy mioci. Kiedy ciao si odzywa, warto zwrci na nie uwag. Poczu to, co si w ciele dzieje. Nie ocenia, nie krytykowa, nie rozmyla, tylko poczu. Caym sob.

Czucie ciaa
Pierwsz rzecz, jak mona zrobi jest prba wyczucia swego ciaa od wewntrz. Warto wiedzie, co jest w tym polu. Przecie to Twj dom, Twoja witynia. Warto wiedzie, co tam jest. A wic usid w spokoju tak, aby niepotrzebne zdarzenia z zewntrz nie zakcay myli i nie odwracay uwagi. Wybierz miejsce ciche i bezpieczne. Zarezerwuj te przestrze czasow tak, aby si nie pogania i nie pieszy. We kilka gbokich oddechw. To pobudzi energi w Twoim polu. Jeli chcesz, moesz te przed medytacj zrobi kilka wicze rozcigajcych, tak by odwiey energi w poszczeglnych czciach ciaa. Usid wygodnie, zamknij oczy. Teraz skup wiadomo na doniach. Poczuj energi w palcach i rodkowych czciach doni. Nie myl o ksztacie doni, nie wyobraaj sobie nic, tylko czuj t energi. Zauwaysz, jak delikatnie wibruje. W miar wicze odczuwanie energii bdzie intensywniejsze. Nastpnie skieruj wiadomo na klatk piersiow. Od razu czu oddech. Poczym serce. Poczuj ruch, poczuj wspania wibracj ycia. Dziaa samo, kierowane przez wysz inteligencj. Poczuj t energi. Dalej moesz skupia si na pozostaych czciach ciaa. By moe niektre zwrc Twoj uwag od razu. Niech wiadomo si tam przeniesie. Najwaniejsze jest tu wiadome czucie ciaa od wewntrz. Kolejnym krokiem jest poczucie ciaa jako caoci. Obejmij wiadomoci kad cz Twego ciaa. Na pocztku moe to by trudne, poniewa nie znasz czci ciaa. Dlatego na pocztek atwiej jest czu pojedyncze czci. Kiedy jednak uda Ci si obj wiadomoci cae ciao, staniesz si jednym polem energii. Bdzie tam wiato. Bdziesz wtedy wietlist istot, otulon wiadomoci istnienia. Wszystkie procesy ciaa wyjd na wiato dzienne. Bdziesz wiadomy swego wewntrznego pola. Po pewnym czasie bdzie atwo Ci wyczu ciao od wewntrz. Wtedy moesz je obserwowa w kadej chwili, a szczeglnie wtedy, kiedy otaczaj Ci trudne sytuacje i ciao reaguje stresem lub innymi wyuczonymi programami. Wtenczas wejd w swoje ciao, zobacz co si w nim dzieje. Takie uwiadomienie sobie (zobaczenie i zrozumienie) ruchw energii w swoim polu daje wiele korzyci. Przede wszystkim daje

200

wybr, czy nadal trwa przy niekorzystnych programach, czy zmieni wzorzec postpowania. W tym najkorzystniejszym wzorcem jest totalne rozlunienie, czysto i swoboda cielesna przy kadym dziaaniu. Zauwaenie energii w ciele daje te jedn bardzo znaczc rzecz. Widzisz, e to, co si dzieje w ciele nie jest Tob. Emocja przychodzi, poczym odchodzi. Przepywa przez ciao. Nic Ci waciwie nie robi, nie jest grona. Wystarczy j wiadomie poczu. Zrozumie, poczym sama zniknie. Jest to cakiem naturalne. Wane by nie kierowa strumienia myli na dan emocj, poniewa myl zacznie j utrzymywa. Umys zacznie rozmyla o tej emocji i sytuacjach z ni powizanych. Tym samym utrzymuje w ciele jedn wibracj, utosamia si z ni i w rezultacie cierpi. Zupenie niepotrzebnie. Kiedy bdziesz ponad emocjami i wyuczonymi ruchami ciaa. Kiedy uwiadomisz sobie, e myli nie s Tob, wyjdziesz w czyst przestrze ycia. Ciao stanie si cakowicie naturalne i pene energii. Zacznie przejawia si w peni. Wystarczy tylko na to pozwoli. Wej w t przestrze boskoci, gdzie ycie pynie samo. y yciem, tak jak ono yje swoim wasnym yciem powiada przysowie Taoizmu. Zawiera si w tym gboka prawda naturalnoci. Kolejnymi krokami w medytacji mog okaza si wizualizacje peni naturalnoci ciaa. Kiedy obserwujesz swoje ciao od wewntrz. Pozwl mu si rozprzestrzeni, pozwl mu dziaa, rozkwita w peni, tak jak tylko chce. Zupenie bez oporw i ogranicze. Niech ciao oddycha peni rzeczywistoci, niech wypenia ca przestrze. Niech istnieje totalnie, bez przeszkd. Kiedy tak siedzisz w medytacji, sied caym ciaem. Pozwl by ciao siedziao samo tak jak chce. Niech kieruje Tob naturalno cielesna i zawarta w niej boska inteligencja. Warto zauway, e droga ciaa nie jest podaniem za instynktem. Kiedy przyjd pragnienia, pozwl im przejawia si cakowicie. Niech pragnienia wypeni cae ciao, niech dry a wiadomo niech obserwuje. To gbokie wejcie w ciao pozwala obserwowa pragnienia nie utosamiajc si z nimi. Umys schodzi wtedy na bok. Zostaje tylko ciao, ktrym jeste.

Zauwaanie napi
Kiedy wchodzisz w medytacj cielesn, wiadomo wypenia ciao. Jednak to, co czujesz moe nie by niczym nadzwyczajnym. Waciwie czucie ciaa od wewntrz moe wyda Ci si do zwyczajne i waciwie nijakie. Moesz nic nie wyczu, a to tylko dlatego, ze jeste przyzwyczajony do swego ciaa tak, e wszelkie napicia i dewiacje s dla ciaa normalne. Tu warto wej w gbsz medytacj -bez ciaa. Skieruj wic wiadomo na wiato, zapomnij o ciele. Niech wszystkie zmysy znikn, niech bdzie sama wiato. Nie ma Ciebie, jest wiato. Myl tylko o wiatoci, sta si wiatem -form bez materii. Poczym powr wiadomie do swego medytujcego ciaa.

201

Rozgo si w nim, jako wiato wypenij jego kady zaktek. Przyjrzyj si, to przecie Twj dom. Poczuj ciao na nowo, cakiem wieo i jasno. Wtedy wszystkie niewiadome napicia, trwajce przez duszy okres stan si widoczne. Co ju jest poow sukcesu w uwolnieniu si od nich. Ciao jest odzwierciedleniem mentalnych przekona i uczu. Jest wiele przekona, ktre nakadaj si na ciao sprawiajc, e nie przejawia si ono w peni. Wszelkie delikatne przekonania o zagroeniu, cikoci tego wiata, bezsensu, wszelkie zdenerwowanie -to wszystko jest tem, na ktrym przejawia si ciao. Tworzy to lekkie napicia, czy uciskania. Jest to szczeglnie trudne do zauwaenia, poniewa te przekonania s dla nas naturalne i prawdziwe. Wizja wiata jest taka, a nie inna. Ciao przejawia si tak, a nie inaczej. Wydaje si, e te lekkie napicie, lekki irytujcy szum ciaa jest naturalny, poniewa nasze przekonania wydaj si naturalne i prawdziwe. Mimo to nie s prawdziwe, a tym bardziej naturalne. Od nich te da si uwolni. Przede wszystkim uwiadomi sobie te przekonania i nie utosamia si z nimi. Zauway, e s one tylko iluzj, wymysem umysu, ktry naoy na rzeczywisto swj obraz. Na nieszczcie obraz ten powodowa niekorzystne spicia w ciele. Warto to wszystko puci, zauwaajc, e to tylko wymys. Wszelkie przekonania i wyobraenia o wiecie nie s prawdziwe i nigdzie tak naprawd ich nie ma. Przyroda i wszechwiat s nadzwyczaj czyste. Nie ma tam przekona, nie ma ogranicze czy bdnych wyobrae. Tylko w naszym ciele. Po co je trzyma? Nie do, e te wyobraenia nie s prawdziwe, to jeszcze ograniczaj przejawianie si naturalnoci. Tak wic pu wszelkie myli o wiecie, o sobie, o Twoich zadaniach, o Twoim stanowisku, o pracy, o pozycji spoecznej, o twojej winie czy zemcie -to wszystko s wymysy, ktre skutecznie ograniczaj i przygniataj boskie ciao. Nie s naprawd potrzebne, a wrcz utrudniaj ciau spraw, przeszkadzajc y. Wydaje si, ze wtedy stracisz wszystko. Prawd mwic dopiero wtedy zaczniesz y. Umys nie bdzie przeszkadza w yciu, tym samym ciao bdzie wolne od wszelkich napi.

Puszczanie napi.
To, co zauwaysz w medytacji, moe czasem Ci zdziwi. Przyjrzyj si kadej czci ciaa, czujc j. Niektre czci ciaa mog by napite. To tu warto powici wicej uwagi. Obserwuj te napicia. Wejd w nie cakowicie. Bd ich wiadom, zobacz je. Czasem zdarza si, e mona napicie ujrze mentalnie, jako pewn form kolorw czy ksztatw. Poznaj to napicie. W kocu cay czas je nosisz w sobie, wic chocia warto je pozna. Kiedy przeniesiesz swoj wiadomo na napicie, popro ciao by pokazao Ci przyczyn tego napicia. Poczuj t energi. Ma ona specyficzn wibracj. Odnosi si do jakiego zdarzenia, czy osoby z przeszoci. Ciao przypomni i pokae Ci przyczyn.

202

Zrozum j, zrozum swoj reakcj. Kiedy sobie uwiadomisz, e nie trzeba trzyma w swoim polu tego napicia i e jest ono niekorzystne, wtedy napicie osabnie. W zalenoci od przypadku, moe to by przebaczenie, uwiadomienie sobie natury lku, zaniechanie niekorzystnych dziaa na rzecz zdrowego i atwego yciaCzynnikiem najwaniejszym jest tu wiadomo. To ona uwalnia od wszelkich napi. Wszelkie blokady w ciele maj swoje rda z dawnych zdarze. Kade zdarzenie niesie jaki potencja energii. Kiedy jest ona dua, moe pozostawi trwae zmiany w ciele. Moe si zablokowa i zapycha ciao. Przykadowo przeyty szok powoduje permanentne napicie mini karku. Warto si od tego uwolni. Najatwiej uwiadomi sobie, jakie zdarzenie spowodowao dan blokad. Podczas takiego uwiadomienia sytuacja jest widoczna szerzej. Wokoo przypomnianego zdarzenia jest wicej przestrzeni. Energia zaczyna pyn inaczej. Im bardziej czowiek uwiadomi sobie blokad i zdarzenie, ktre j spowodowao, tym wiksze nastpi uwolnienie. Energia zacznie znw przepywa swobodnie. Warto wiadomie przyjrze si swoim pogldom na wiat i rzeczywisto. Wszystkie te rzeczy s wymysem nieowieconego umysu i przynosz wicej szkody ni poytku. Przede wszystkim warto uwiadomi sobie, ze wszelkie myli i odczucia odnoszce si do Twego ycia i wiata wpywaj na sposb Twego przejawiania si. Jeste tym, czym mylisz, ze jeste. W naszej cywilizacji jest wiele myli destruktywnych, ktre tylko utrudniaj ycie i wprowadzaj niepotrzebne napicia do ciaa. Przykadowo wiele napi jest zwizanych ze sowem musz. Kady co musi, kady musi by najlepszy, musi si stara, musi pracowa, musi by taki i owaki. To jest typowy przykad wyobraenia o sobie, ktre wprowadza do ciaa napicie. Czowiek chce sprosta sytuacji, napina si, by lepiej dziaa, by by zawsze w gotowoci. To wszystko dzieje si bardziej niewiadomie, jednak wpywa bardzo mocno na ciao. W tym przypadku w postaci stresu. Uwolni si od tego jest stosunkowo prosto. Uywajc medytacji cielesnej, odkry swoje ograniczajce wyobraenia i uwiadomi sobie ich iluzoryczn natur. Wtedy to przestan wpywa na nasze ciao, poniewa przestaniemy si z nimi utosamia. Te wszystkie wyobraenia opadn z ciaa jak niepotrzebny kurz. Uwiadomi znaczy zobaczy cao - przyczyn i skutek. Czasem zdarzy si tak, e ciao nie chce przypomnie zdarzenia. Jeli nie kojarzysz napicia z adn specyficzn wibracj, wtenczas rozlunij wiadomie to miejsce. Otocz je wietlist i cieplutk energi mioci. Niech to napite do tej pory pole stanie si bezpieczne i swobodne. Posied tak chwil, powicajc uwag zranionemu miejscu w ciele. To daje doskonae rezultaty lecznicze.

203

Wolno ciaa.
Podstawowymi programami cierpienia, s wanie programy z dziecistwa midzy innymi uwarunkowanie sytuacj, kiedy nie dostajemy tego, czego chcemy. Tak naprawd jest to iluzja ego, bo wszystko od wszechwiata dostajemy. Tylko problem w tym, e nie yjemy w chwili obecnej i nie potrafimy tego dostrzec. Drog wiadomoci mona dostrzec swoje wzorce reagowania na dane sytuacje i uwolni si od nich. W momencie uwiadomienia, zobaczenia danego nawyku, staje si on pozbawiony mocy. Przyzwyczajenie zmienia si, ustpuje wiadomoci. Obserwujc swoje odczucia, swoj podwiadomo, dochodzi si najczciej do zdarzenia pierwotnego, ktre zapocztkowao niewaciwy program. Wtedy doznaje si wgldu w przyczyn i skutek. Jest to potne narzdzie uwalniajce. Cae cierpienie jest zapocztkowane jest poczuciem oddzielenia od reszty. Zagubienia w iluzjach. To z tego pierwotnego poczucia oddzielenia wywodzi si niezaspokojenie (nie dostawanie tego, czego chcemy). Jest to podstawowym rdem blu i lku ludzkoci. Jest przyczyn wszelkich pozostaych negatywnych uczu. Gdyby nie byo poczucia oddzielenia nie byo by lku. Kiedy nie ma lku, nie ma spi, nie ma niedostatku, nie ma cierpienia. Warto zauway, e ciao nie jest oddzielone od wszechwiata. Stanowi jego cz i doskonale wspgra. Samo w sobie dziaa naturalnie i swobodnie. Warto si z tym ruchem zsynchronizowa. Nie obcia ciaa. Warto zczy si z powrotem z naturalnoci. By czci wszechwiata. Kiedy uwolnisz si od wikszoci blokad i niewiadomych napi, uniezalenisz si od nich poprzez zaprzestanie utosamiania si z nimi. Zobaczysz, e to wszystko to tylko wymysy na polu mentalnym wydadz Ci si mieszne i cakiem niepotrzebne. Pucisz to wszystko. Ciao odetchnie z ulg, rozkwitnie jak kwiat. W peni radoci i naturalnoci. Stanie si wolne od caego natoku cywilizacyjnych ogranicze. Nie oznacza to wcale, e staniesz si odludkiem. Nadal bdziesz mg robi to, co robisz. By sdzi, czy sprztaczem. Wszystko jedno, poniewa ciao nie bdzie tym obcione. Moesz robi wszystko z lekkim i jasnym ciaem. Nie bdzie podwiadomego przygniecenia czy napicia. Wszystko bdzie swobodne. Kady Twj czyn bdzie jasny i lekki, poniewa ciao bdzie wolne. To jest naturalne przejawianie si boskoci. Bez zbdnych ogranicze ze strony myli i niewaciwych przekona. Ciao bdzie swobodne, a duch bdzie czysty. Nastanie jasno i wiadomo.

204

Ruch emocji
Emocje, kady je ma, kady wie te, czym one s. Nic wielkiego. Wikszo ludzi lubi si emocjonowa. Lubi silne emocje. Dlatego chodz do kina, dlatego uprawiaj sporty ekstremalne. Jest to takie emocjonujce. Z drugiej za strony niektrzy przed nimi uciekaj. Nie chc adnych silnych emocji, szczeglnie gdy te emocje s zwizane z innymi ludmi. Czasem s one tak wielkie, e utrudniaj swobodne ycie. Niektrzy nie mog sobie z nimi poradzi. Warto wiedzie, czym s emocje i uczucia. Obserwujc swoje ciao mona doj do wniosku, e emocje s pewnym rodzajem energii. Maj one rne wibracje -rne jakoci. Emocja jest ruchem energii zapocztkowanym przez umys. Skutkiem tego ruchu s fizyczne zmiany w chemii ciaa. Emocje s typowym odczuciem cielesnym i s bardzo wanym czynnikiem w yciu czowieka Nie s ani przeklestwem, ani bogosawiestwem, s one naturalne dla istot ywych. Ruch emocji odbywa si na planie astralnym. Jest to plan wszelkich energii tworzcych uczucia i wyobraenia. Jest on zazwyczaj podwiadomy i spowodowany wyuczon reakcj. Czasem po prostu niektre zdarzenia, czy osoby wywouj w ciele emocje. Czasem jest to gniew, rozdranienie, a czasem jest to lk, czy te zauroczenie. Emocje wpywaj na postrzeganie rzeczywistoci. Jeli czowiek utosamia si z emocjami, wiadomo ogranicza si wtedy do punktu widzenia emocji. Zamiast widzie w sobie t energi, czowiek cay si w niej zatraca. Staje si emocjami. Caa wiadomo popada w pewne zamroczenie i wrcz hipnotyczne dziaanie. Czowiek nie widzi obiektywnie wiata, cakowicie pogra si w emocji. Dlatego emocje staj si w pewnym momencie niebezpieczne. Czowiek moe straci panowanie nad sob i stworzy cierpienie, popadajc w wir mocnych emocji. Warto by wiadomym, co dzieje si w ciele. Emocje same w sobie s naturalnym ruchem chronicym istoty ywe przed mierci. Gdyby nie byo tego mechanizmu, wszelkie zwierzta niczego by si nie bay, tym samym natura by nie przetrwaa. Proces ewolucji mgby si zakoczy na jednym gatunku. Na szczcie natura wytworzya mechanizm chronienia ycia. Tym jest mechanizm emocji. Dziki niemu zwierzta omijaj zdarzenia, ktre mog przerwa ich rozwj. Wszystko nadal trwa. Kiedy ptak widzi nadchodzc istot, ucieka. Chroni swoje istnienie moliwie najduej. Czuje pewnego rodzaju lk, ktry jest informacj zachowania ycia. Emocje s naturalnym ruchem, jednak w przypadku czowieka powstay wielkie znieksztacenia w dziaaniu tego mechanizmu. Istota ludzka z reguy nie musi si ba mierci. Aktualna cywilizacja jest w miar bezpieczna. Jednak mechanizm emocji zosta przeksztacony przez umys. Na t chwil emocje mog powstawa przy kadym zdarzeniu zinterpretowanym przez umys jako niebezpieczne. Tym samym

205

czowiek moe czu paniczny strach przed czym, co nie jest bezporednim zagroeniem ycia. Mona zatraca si w emocjach, ktre s zapocztkowane samym umysem. Umys nakada iluzje i interpretacje na dane zdarzenia. Kae ciau tworzy najrniejsze emocje odpowiednio do pojawiajcych si rzeczy. Tak wyuczone ciao reaguje emocjami automatycznie. Widzc lekarza moe si uruchomi podwiadomy program generujcy energie lku. Dalej ju tylko krok od utosamiania si z t energi. Czowieka wypenia lk, poczym czowiek tworzy cierpienie, poniewa stan lku jest niemiy. Uwiadamiajc sobie natur emocji, mona si od nich uwolni. Wyj wiadomoci poza stany emocji. Warto zauway, e emocje s ruchem w ciele. Nie s Tob. Przepywaj tylko przez ciao, poczym si kocz. Nie jest to nic strasznego. Kiedy wiadomo wchodzi w stan obserwacji, potrafi dostrzec natur emocji. Potrafi zobaczy, e emocje same w sobie nie s grone i nie mog zaszkodzi. S sztucznym tworem, ktry jest wygenerowany przez wyuczone ciao. W chwili obserwacji nie ma utosamiania si z emocj. Widzi si t energi i pozwala jej trwa. Poczym emocja sama minie. Lk staje si cakowicie bezpiecznym uczuciem. Moe on trwa w ciele, co nie ma rnicy, poniewa wiadomo sama w sobie jest bezpieczna. Ciao ma prawo si ba, poniewa jest tak wyuczone. Jednak wiadomo nie musi utosamia si z tym lkiem. Jeli w Twoim ciele pojawi si lk -w porzdku. Niech bdzie. Obserwuj go. Zobaczysz, e jest on bezpieczny i nieszkodliwy. Jest tylko ruchem energii. Ty jeste wolny i niezaleny. Warto to sobie uwiadomi. Wolno od wszelkich lkw czy mocnych emocji moe powsta w momencie uwiadomienia sobie ich przyczyny. Warto obserwowa swoje uczucia i emocje, zauwaajc w sobie ich rdo. W wikszoci wypadkw rdem s zdarzenia i decyzje podjte w dziecistwie. Kiedy wiadomo dogbnie obserwuje dan emocj, mog pojawi si wspomnienia. Wtedy to moe si przypomnie pierwsze zdarzenie, ktre zapocztkowao ten ruch emocji. Od tej pory emocje powtarzay si podwiadomie, kiedy tylko w rzeczywistoci pojawiay si elementy podobne do pierwotnego zdarzenia. Mwic krtko, ciao zapamitao, e przy pewnych zdarzeniach ma reagowa emocjami. Warto sobie uwiadomi swoje reakcje. Samo uwiadomienie jest poow sukcesu w uwolnieniu. Drug poow jest wprowadzenie w podwiadomo pozytywnej reakcji. Zamiast lku, mona nauczy ciao, by zawsze byo stabilne i swobodne. Prawdziwa wolno przychodzi wtedy, kiedy adne zdarzenie zewntrzne nie wpywa na stabilno wewntrzn czowieka. Wtenczas wiat zewntrzny jest totalnie bezpieczny. W wiadomoci panuje spokj i jasno. Nawet kiedy w rzeczywistoci zewntrznej dziej si zdarzenia chaotyczne, wiadomo moe lekko i czysto je obserwowa, nie utosamiajc si z nimi. Wtedy kade zdarzenie jest boskim ruchem, ktry po prostu istnieje. Nic nie jest w stanie wytworzy nisko wibracyjnych energii w

206

ciele. Nic nie jest w stanie stworzy cierpienia. Jest to stan cakowitej niezalenoci i wolnoci. Wtedy zaczyna si ycie.

Nag
Wiele osb w aktualnej cywilizacji trwa we wszelkiego rodzaju naogach. Staje si to problemem na masow skal. Dotyczy on ludzi zarwno modych jak i starszych, o najrniejszych poziomach spoecznych. Warto wiedzie, czym jest nag i jakie s moliwoci wyjcia. Nag jest przyzwyczajeniem ciaa do pewnych wibracji. Jest pewnym przestawieniem energetyki ciaa. Przyzwyczajeniem do innego funkcjonowania, do tego stopnia, e ciao nie umie y bez pewnych substancji chemicznych. Nawet jeli jest to niekorzystne, ciao pragnie tego, poniewa jest przyzwyczajone. Podwiadomo widzi w naogu pewne korzyci, ktre wydaj si wiksze ni szkody spowodowane przez nag. Warto to zauway i zapyta samego siebie, co mi daje to przyzwyczajenie? Takie pytanie, postawione szczerze, moe wyzwoli z caego przywizania. Warto zauway, e wiadomo sama w sobie nie potrzebuje uywek (czy jakiejkolwiek innej formy naogu). wiadomo niczego nie potrzebuje, istnieje sama z siebie. Jest wiatem. Mona powiedzie, e prawdziwy Ty nie potrzebuje niczego. Dlaczego wic umys wyuczy ciao, e czego potrzebuje? Wystarczy spojrze na natur umysu i jego iluzje. Na pocztku naogu umys zauway pewne korzyci. Mogy by to korzyci chwilowej przyjemnoci cielesnej, korzyci spoeczne (akceptacja w gronie kolegw) lub korzyci mentalne takie jak chwilowe uwolnienie si od problemw tego wiata. Zawsze jest jaka pocztkowa korzy, ktr umys dostrzega. Gdyby byo inaczej, nikt by nie wybra naogu. Dostrzeenie pierwotnej korzyci jest wielkim krokiem do uwolnienia. Wielu ludzi popada w naogi rodzicw. Jest to rwnie podwiadomy mechanizm dostrajania si do pewnych wibracji i powtarzanie jedynego moliwego scenariusza ycia. Wszystko to zostao przejte od rodzicw. Po prostu zostali nauczeni jak si uzalenia. Warto by wiadomym, jakie uwarunkowania zostay przeniesione od rodzicw i dlaczego zostao to przejte. Czsto si zdarza tak, e dzieci alkoholikw po prostu nie znaj innej rzeczywistoci, znaj tylko nietrzewo. Po prostu nie istnieje dla nich inna moliwo, jak tylko popadnicie w nieprzytomne stany ucieczki od rzeczywistoci. W takim wypadku warto zmieni swj punkt widzenia. Dostrzec inne moliwoci przejawiania si i po prostu wiadomie wybra inne ycie. Nie jest to takie trudne, nie jest te atwe. Wszystko zaley od woli osoby. Wikszo naogw ogranicza wiadomo. Dziki zmianie chemicznej ciaa, wiadomo staje si zachwiana i zmienia swj punkt widzenia. Zmienia si

207

postrzeganie. wiadomo moe wpada w stan cakowitego otpienia lub wyszej wraliwoci. Oba stany s nienaturalne i na dusz met powoduj anomalie. Najczstsze naogi dotycz otpienia wiadomoci. Takie rzeczy jak alkohol, czy papierosy, a nawet w pewnym stopniu herbata, powoduj otpienie i pewnego rodzaju nieczuo. wiadomo zostaje przymiona, czowiek staje si nieprzytomny, a do akcji wkracza ciao. W momentach silnej nietrzewoci nad czowiekiem bior gr podwiadome programy. Wszelkie blokady mentalne puszczaj, a raczej nie s zauwaane, poniewa wiadomo schodzi z poziomu mentalnego (myli), do poziomu astralnego (uczu). Przy takim ograniczeniu wiadomoci czowiek staje si bardziej zwierzcy. Ciao przejmuje kontrol, a wiadomo totalnie si z tym utosamia. Nie ma ju obserwacji i wiadomego istnienia. Czowieka ogarnia cakowita niewiadomo. wiat w takich momentach moe wydawa si prosty. Tak si dzieje faktycznie, poniewa ograniczona zostaje umiejtno mylenia. Pole mentalne czowieka jest nieczynne. Umys nie ma jak tworzy problemw. Jest to stan chwilowo przynoszcy ulg. Jednak kade ograniczenie wiadomoci jest niekorzystne. Opadanie do stanu zwierzcego (bez umysu), jest ruchem przeciwnym do ewolucji. Nie jest to naturalne, dlatego po nietrzewoci zawsze przychodzi kac. Co wicej, ponowne uruchomienie pola mentalnego sprawia, e ludzie oceniaj swj stan i swoj rzeczywisto. Wchodzc znw w swoje stare iluzje, czujc si le z powodu kaca, czsto popadaj w stan podobny do depresji. Stan ten prbuj przerwa schodzc znw w niewiadomo - pijc wicej alkoholu. To bdne koo. Wyjciem z tego okazuje si zmiana punktu widzenia, jednak nie cofnicie wiadomoci, ale przesunicie ku grze. Nie popadanie w niewiadomo (czsto jest to ucieczka, np. w nag), tylko uwiadomienie sobie na czysto rzeczy. Wystarczy zauway, e wiat jest naprawd inny, ni do tej pory si zdawao. Dostrzec jego pikne strony w taki sposb, e ucieczka od wiata staje si niepotrzebna. Po co ucieka od czego, co jest tak wspaniae? Wystarczy zmieni swj punkt widzenia. Na pocztku jest to trudne, poniewa ciao przybrao okrelone wibracje. Przyzwyczaio si do takiego, a nie innego wiata. Nie widzi innego wiata, dlatego nie widzi potrzeby zmiany zachowania. Nie zmienia swoich wibracji i nadal trwa w naogu. Jeli sytuacja jest trudna i nie mona wyj z naogu poprzez akt woli, warto uy afirmacji. Afirmacje potrafi skutecznie zmieni punkt widzenia, tym samym zmieni rzeczywisto. Ciao zmieni swoje wibracje, wychodzc z naogu. Tworzc afirmacje warto zna swj problem. Wiedzie, dlaczego trwam w naogu, jakie mi nag przynosi korzyci. Jeli przyczyn jest zy wiat wokoo, warto sprawi, by wiat sta si dobry. Warto zacz dostrzega w nim pikno, sens, korzy, rado i mio. Stworzy odpowiednie afirmacje i z nimi pracowa. Tylko Ty wybierasz, jak wyglda Twoja rzeczywisto. Jeli chcesz trwa w swoim starym punkcie widzenia, spotyka si z tymi samymi ludmi, bra udzia w tych samych zdarzeniach, oglda te same rzeczy -Twoja wibracja si nie zmieni. Nadal trwasz w energiach zmuszajcych Ci do naogu. Jeli chcesz si wydosta, zmie

208

caociowo swoj przestrze. Wyjd z tego totalnie. Zmieniajc gruntownie swoje nastawienie do rzeczywistoci zmieni si caa wibracja rzeczywistoci. Wszystko moe sta si inne - pikne i przynoszce szczcie. Wtenczas jakikolwiek nag nie jest potrzebny. Gdy dostrzegam niekorzystno naogu, na czysto i przytomnie, traci on na swojej mocy. Gdy widz wiadomie skutki naogu, staje si on niepotrzebny. wiadomo wyraa wtedy wol wyjcia. Ju go nie potrzebuje, poniewa nie jest on korzystny. Nie musi tu by rozmylanie umysowe. Po prostu wystarczy poczu, e jest to niekorzystny proces. Uwiadomi sobie caym ciaem skutki naogu. Jest to moment wyzwalajcy. U niektrych moe dziaa o wiele skuteczniej ni afirmacje. Jednak, jeli wola nie jest tak silna, warto postawi na techniki afirmacyjne, ktre sukcesywnie i powoli wprowadzaj zmiany. Wikszo rzeczy niewiadomych staje si naogami. Kade popadnicie w rutyn i automatyzm staje si naogiem. Ogldanie telewizji, granie w gry, suchanie radia, nawet konieczno spotykania si z ludmi, czy gadatliwo. Wszdzie tam, gdzie jest niewiadomo i przywizanie istnieje nag. Czasem cae ycie moe by jednym wielkim naogiem -praca, sen, przyjaciele. Nic wicej, nic mniej. Cay proces staje si martwy. ycie staje si naogowe. Powstaje wielkie przywizanie do aktualnego stylu ycia. Kiedy si komu powie, eby nagle zmieni swj styl ycia, nie zrobi tego. Jest niewiadomie przywizany do aktualnych wibracji. Wielu ludzi tej cywilizacji stworzyo z ycia cig niewiadomie powtarzanych czynnoci. Na szczcie nie wszyscy. Warto by wiadomym procesw zachodzcych w ciele. Warto zauway swoje naogi i uwolni si od nich. Zmieni swoj wibracje, zmieni punkt postrzegania na korzystniejszy. To nadal jest Twj wybr.

Kocha swoje ciao


Wiele szk rozwoju duchowego wskazuje drog mioci. Jest to bardzo pozytywne zjawisko i przynosi wiele korzystnych skutkw. Szczeglnie wida to na przykadach osb cierpicych, ktre dziki pracy z afirmacjami i wizualizacjami osigaj stan akceptacji i mioci. Zaczynaj kocha niegdy znienawidzone ciao, a ycie ich wypenia si mioci i wiatem. Proces ten jest bardzo prosty. Wystarczy przekona si (np.: za pomoc afirmacji), e moje ciao, jest adne, mie, daje mi wiele korzyci, dziki niemu przejawiam si radonie w wiecie. Tym samym nastpuje otwarcie si na energi mioci i akceptacj. Podczas afirmacji myli przybieraj odpowiednie wibracje, ktre okrelamy mianem pozytywnych. Samo sowo kocham siebie wypowiedziane z odpowiedni wibracj dostraja energie w ciele do poziomu wyszych wibracji. Zajmujc si dugo praktyk afirmacyjn, ciao przyzwyczaja si do wibracji tych pozytywnych energii. Jest to bardzo prosty proces. Warto jednaj zwrci uwag na dwie rzeczy.

209

Po pierwsze czy to, co nazywamy mioci, jest t najwysz, bosk mioci? Jak zdefiniowa w ogle mio? Niektrzy mwi, e mio jest jedna, a wszystko jest mioci. Jest to prawda, jednak kady moe odczuwa na swj sposb. Zalenie od tego, jak wyobraa sobie to uczucie i co o nim myli. Dlatego afirmacje przynios skutki odpowiednie do jakoci myli, z jakimi byy mwione. Nie jest to nic zego, czy nienormalnego. Po prostu afirmujc, zawsze wykreuje si w sobie to, co jest si w stanie wyobrazi. To i dokadnie to. Dlatego podczas afirmacji warto pody za najbardziej wietlist myl, jak aktualnie jest si w stanie wzbudzi. Skutki bd wspmierne do aktualnych wyobrae. Std te si bierze pocztkowe bdzenie, kiedy to niewiadomi wibracji, afirmujcy sowa kocham si podskrnie czuj do siebie niech. Warto zwrci uwag na te subtelne odczucia i opory podwiadomoci. To one wska nam, jaka jako jest aktualnie afirmowanych rzeczy i jakie mamy prawdziwe intencje do siebie. Kiedy sobie to uwiadomimy, atwiej bdzie zmieni pierwotne wibracje, tym samym przyzwyczai ciao do nowych wzorcw energetycznych. Warto otworzy si take na co zupenie nieznanego. Kiedy si ma ufno do boskoci, mona podda si temu totalnie. Jest to czysta otwarto, na wszystko. Nie okrelajc, czego chcemy dowiadczy, po prostu ufajc Bogu. Nie mwic nic o mioci, nienawici. Oddajc si cakowicie temu, co jest. Nie oczekujc nic od rzeczywistoci, odsuwajc na bok aktualne wyobraenia o uczuciach i dowiadczeniach. Taka otwarto pozwala wyj poza nasze aktualne uwarunkowania. By moe zdarzy si co, czego faktycznie nigdy w yciu nie dowiadczylimy, a bdzie to najpikniejsze dowiadczenie, niczym nie zwizane z dotychczasowymi wyobraeniami o mioci. Otwierajc si na czyst rzeczywisto dzieje si co niesamowitego. Wchodzi si w pole czystego dowiadczania, gdzie wszystko jest wiee, nowe, ywe. Nie jest to wizka myli odnoszca si do przeszoci (wyobraenia), jest dowiadczenie i wibracje energii. Tym samym moemy pozna, e mio jest czym innym, ni do tej pory nam si zdawao, e jest. Jest niczym nie ograniczona i nie zwizana. Pynie zawsze i wszdzie. Wypenia radoci i piknem kady atom wszechwiata. Ciebie rwnie. Drug kwesti zwizan z mioci, jest wzrost przywizania do obiektu mioci. Afirmujc kocham moje ciao, moje ciao jest wspaniae itp. faktycznie zmienia si obraz ciaa. Od tej pory ciao staje si pikne, pene mioci, radoci, tak cudowne i jasne a szkoda je porzuca. Przywizanie? W wielu wypadkach tak. Na pocztku jest maa wiadomo ciaa (dziecistwo), potem powstaje pewien opr lub nawet nienawi do swojego ciaa (dojrzewanie), by dalej za pomoc praktyk duchowych zamienio si to w mio do ciaa. Jest to scenariusz wielu osb rozwijajcych si duchowo. To jest bardzo korzystne i pozytywne zjawisko, powodujce wzrost wiadomoci. Czy moe by co wicej? Warto zauway, e podczas tego procesu wzrasta faktycznie mio do ciaa, mio do wiata, mio do ludzi oglnie czowiek wypenia si wibracj mioci. Jednak bardzo czsto jest to mio warunkowa, mio do czego. Co si stanie, kiedy

210

nagle to pikne ciao przestanie istnie, umrze, rozpuci si w ziemi? By moe powstanie pewien al, delikatny smutek, tsknota a miao by tak piknie, miaem y wiecznie w moim piknym i doskonale boskim ciele. Rozwianie iluzji zawsze pozostawia pewien niedosyt, szczeglnie jeli przychodzi powtrnie si narodzi w innym ciele. Przywizanie, pozytywne czy negatywne, zawsze pozostaje przywizaniem. Nienawi jest pewnym stanem wibracyjnym, podobnie jak warunkowa mio. S to stany stworzone i zmieniane przez umys. Oba stany tworz przywizanie, czy to do ciaa, czy do rzeczy zewntrznych. Jaki jest mj stosunek do ciaa? Czy jest negatywny czy pozytywny i z czego to wynika? Co czuj na myl o rozstaniu si z tym ciaem? Co si stanie, kiedy to Ja nie bdzie istnie? Nie bdzie tego, kim teraz jeste. Czy to cokolwiek zmienia? Czy powoduje jakiekolwiek odczucia i reakcje? Jeli tak, to prawdopodobnie jest pewne przywizanie i niech do zmiany. A przecie wszechwiat to zmiana. Nieustanny boski proces kreacji, zmiany. Ciga zmiana wibracji wiadomoci. Nic nie stawia temu oporu. Tylko umys tworzy przywizanie, tym samym kreuje sobie bl i cierpienie. Warto przej przez t bram przywizania do ciaa. Wtedy nienawi i warunkowa mio opadaj. Nie ma obiektu, ktry budziby jakiekolwiek emocje czy energetyczne reakcje. Nie ma mojego ciaa. Jest po prostu ciao, jako jedna i nierozczna czstka rzeczywistoci. Przejaw wiadomoci istnienia. Z poziomu caoci nie ma rnicy, czy ciao istnieje, czy nie istnieje. Wszystko i tak nieustannie trwa w przemianie. Kiedy przychodzi akceptacja przemiany, znika wszelkie przywizanie. Nie ma ju mojego kochanego ciaa, jest po prostu czstka boskiego procesu. Nie ma ju strachu o utrat ciaa, jest sama rado z przemian, jakie zachodz w polu wiadomoci. Powstaj zupenie nowe wibracje wewntrznego luzu, swobody i lekkoci. Wtedy zaczyna pyn mio. Jest to zupenie inny wymiar mioci -mio bezosobowa. Nie kochasz ju swego ciaa, Ty jeste mioci. Nie istnieje ju wyraenie: Kocham swoje ciao. Kochajcy i kochany nigdy nie byli oddzieleni. Ty nie jeste czym innym ni swoje ciao. Kto kogo ma kocha, jeli jest tylko jedno istnienie? Wtedy wyranie wida, e mio po prostu trwa, nie jest ukierunkowana w adnym konkretnym kierunku, nie pynie do nikogo specjalnie. Roztacza si jak wo kwiatw. Jest wszdzie. Ty stajesz si polem mioci, wypeniasz doskonale pole wiadomoci, przejawiasz bosko. Zawsze miae dostp do tej wibracji, tylko by moe do tej pory si do niej nie dostrajae. Zawsze barier byy wyobraenia, dotychczasowe przeycia i przywizania do znanych wibracji. Stan istnienia ponad przywizanie i warunkow mio jest stanem naturalnym dla wszystkich istot. Nie jest on adnym wyobraeniem. Jest naturaln boskoci wszechwiata. Ty take bierzesz w tym udzia, nie zapominaj o tym.

211

Pami cielesna
Pami dziaa na zasadzie skojarze. Skojarzenia z kolei s pewnymi strukturami energetycznymi o okrelonych wibracjach. Zapamitujc rzecz, czy zdarzenie ciao tworzy w sobie energie o odpowiednich wibracjach. Uczy si generowa energie o takich wibracjach. Jeli rzecz jest pamitana, lub zapad gboko w pami, ciao utrzymuje dane energie, zmieniajc tym samym swoj energetyk. Dlatego mona powiedzie, e wszystkie wspomnienia s w ciele. Wida to wyranie przy rnego rodzaju ograniczeniach, przyzwyczajeniach, przeytych szokach itp. Wszystko ma odbicie w ciele fizycznym tworzc blokady, napicia i opory. W tym momencie staje si wane, by mie dobry kontakt ze swoim ciaem tak, aby z atwoci zmienia swoj energetyk cielesn, tym samym zmienia rzeczywisto. Kiedy wzorzec energetyczny jest silnie narzucony, ciao od razu zmienia swoje wibracje przyjmujc nowy wzr dziaania. Zaczyna tworzy w sobie blokady lub kanay dostosowujc si do nowego dziaania zgodnie z nowym narzuconym wzorcem. Przykadowo moe zdarzy si szok, ktry z miejsca spowoduje napicie pewnej czci ciaa i bdzie on utrzymywany. Kiedy wzorzec energetyczny jest czsto powtarzany, ciao przyzwyczaja si i rwnie zmienia siebie, by jak najlepiej dostroi si do nowych wibracji. Uczy si dziaa w nowej wibracji. Obie drogi zmiany energetyki podobne s do dziaania fizycznej siy -taki sam skutek przyniesie dua sia dziaajca przez krtki okres czasu, jak i maa sia dziaajca przez odpowiednio duszy okres. Dlatego nie tylko mocne zdarzenie potrafi zmieni czowieka, rwnie mae zmiany trwajce odpowiednio dugo ucz ciao nowych wzorcw i przyzwyczajaj do nich. Tu przykadem moe by dziaanie afirmacji, czy medytacji. Mechanizm pamici to nic innego jak umiejtno generowania w sobie odpowiednich subtelnych wibracji energii. Z tego jasno wida, ze najatwiej jest zapamita uczucia i emocje ni skomplikowane formuy matematyczne, czy reguki nie odnoszce si w ogle do uczu. Mimo to da si zapamita nawet "suche" liczby warto tu zauway, e kada liczba ma swj "obraz" mentalny i w pewnym stopniu ustosunkowuje czowieka do siebie. "Jaka jest twoja ulubiona liczba?" - budzi subtelne odczucia i to wanie te formy energetyczne s zapamitywane w ciele i kojarzone z liczb. Kiedy przypominamy sobie zdarzenie, pami odnosi si do wibracji energetycznych w ciele. Ciao generuje odpowiednie energie dajc nam dowiadczy ponownie uczu, dwikw czy obrazw (dwik i obraz te s energi). Kiedy sobie przypomnimy i zapomnimy, nie stanowi to uciliwego problemu (chyba, e chcemy

212

pamita ). Inna sprawa, kiedy jakie przykre zdarzenie z przeszoci wpywa na nasze cae ycie i nie daje si tak atwo zapomnie. Wtedy wida wyranie, e cay czas trwamy w wibracjach przeszego zdarzenia czy przyzwyczajenia (naogu). Warto si od tego uwolni. W brew pozorom jest to cakiem proste. Wystarczy sobie to uwiadomi i zmieni punkt widzenia. Tym samym wzorce zachowania. Wszystkie zdarzenia majce miejsce w rzeczywistoci s pewnymi strukturami energetycznymi. Ciao, ktre w tych zdarzeniach uczestniczy dostraja si do nich, tym samym generujc w sobie podobne wibracje - jest to wanie mechanizm pamici. Przyzwyczajenie to nic innego jak niewiadome trwanie w pewnych wibracjach i ich niewiadome generowanie w ciele. Ciao nauczone jest tworzy pewne wibracje przestrzeni, tym samym tworzymy niewiadomie zdarzenia, ktre odpowiadaj tym wibracjom. Zbir tych najrniejszych energii tworzy caoksztat naszego ycia. Warunkuje nasz pogld na wiat, nasze przyzwyczajenia, wzorce dziaania. To wszystko ma charakterystyczny dla siebie wzr energetyczny, niepowtarzalny dla kadej istoty. Mona powiedzie, e wszechwiat dowiadcza najrniejszych kombinacji energetycznych w poszukiwaniu optymalnej. Wszechwiat szuka optymalnego istnienia. To, co nie jest optymalne nie znaczy, e jest w jakikolwiek sposb ze. Jest to cz procesu rozwoju i ma swoje miejsce. Dlatego wszystko jest tak samo wane. Nie ma znaczenia czy jeste dobry czy zy, wszystko ma swoje miejsce i uczestniczy w boskim procesie poznania. Wszystko zmienia swoje wibracje i tworzy nieustanny cig procesu mioci. To, co nazywam ciaem jest w zasadzie podwiadomoci, warto jednak czasem nazwa co inaczej, by zyska szerszy pogld na spraw, ujrze co z innego punktu widzenia. To te ma zwizek z pamici. Jak wiadomo ciao dziaa na zasadzie skojarze energetycznych. Jeli dana rzecz kojarzy si tylko z jedn form wibracyjn, to mona powiedzie, e brak tu penego wgldu w dan rzecz. Przykadowo, jeli noc kojarzy si ze smutkiem, to kada noc, kade wspomnienie o nocy przywouje wibracje smutku. Po prostu wyobraenie nocy czy si z wyobraeniem smutku we wspln form energetyczn. Widzimy noc przez filtr smutku i odwrotnie. Niemoliwe jest wtedy dostrzeenie samej nocy w pozytywnym aspekcie. Wystpuje w pewnym sensie ograniczenie wiadomoci. I nie byo by w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, e kada rzecz na tym wiecie ma swoje powizanie energetyczne z uczuciami, obrazami i sama w sobie stanowi pewien rodzaj wibracji. Dlatego mona powiedzie, e wiat przez nas ogldany jest zawsze subiektywny i bazujcy na naszych wibracjach. Nasz wiat jest odbiciem naszych myli. Ogldamy wiat przez filtry wibracyjne, balansujc niewiadomie na skojarzeniach i znanych wibracjach. Powstaje niemae pomieszanie, szczeglnie w naszych czasach, kiedy wzorcw energetycznych jest od zatrzsienia. Wystarczy spojrze na mae dzieci, ktre ogldajc

213

telewizor coraz dostrajaj si do tego, co widz. Przyjmuj rne skojarzenia i zmieniaj wibracje w swoim ciele. Ucz si y trwajc w takich, a nie innych wibracjach. Widz wiat ze swojego punktu widzenia, ktry przybiera posta od sielanki do horroru. Wszystko to odkada si w ciele. W ciele znajduje si wiele niekorzystnych energii, ktre powstay w procesie wychowawczym. Poprzez narzucenie swojego wiatopogldu, zachowa i rnych programw, rodzice nauczyli dziecko jak y i jak si przejawia. Ciao zostao wiele razy ograniczane, napeniane lkiem, napiciami, nienawici, smutkiem. Nie jest do koca tak le, ciao zna rwnie momenty radoci, bogoci, spokoju, mioci. Wszystkie te wzorce s potencjalnie do wywoanie, ciao zna ich wibracje. Czasem je wywouje, jednak zdarza si to bardziej mechanicznie, w odpowiedzi na jaki bodziec. Ciao dziaa jak komputer, ktry doskonale reaguje na rzeczywisto kojarzc zaprogramowane wzorce energetyczne. Przykadowo widzc zagroenie, ciao napina si, zmienia swoj energetyk generujc lk. W chwili modlitwy natomiast, ciao wywouje pewne cudowne stany rozlunienia, bogoci czy mioci. Wszystko zaley od przyzwyczajenia i formy energetycznej, w jakiej trwamy -s ludzie, ktrzy przy lku czuj podniecenie, a przy modlitwie lk. Kwestia skojarze wibracyjnych. A Ty - jakie programy nosisz w sobie? Czy ciao jest rozlunione, czy raczej spite? W jakich miejscach si napina? W jakich sytuacjach? To wszystko jest kompleksow budowl wzorcw reakcji, powizan struktur rnych reakcji. To nic innego jak balansowanie wiadomoci na okrelonych wibracjach. Pogld na ycie jest zabarwiony wibracjami energii bdcych w ciele. Czy to, co nosisz w ciele jest dla Ciebie korzystne? Jeli tak, to w porzdku, jeli wydaje Ci si, e nie do koca, moesz to zmieni. Twoje ciao ju jest doskonae, robi dokadnie to, czego jest nauczone. Generuje i utrzymuje wibracje w sposb doskonay. Kwestia w tym, czy te akceptujesz te energie, ktre utrzymujesz w swoim polu. My tworzymy nasz wiat. To powszechnie znana prawda. Ale dlaczego tak si dzieje? Co waniejsze, dlaczego ten wiat si nie zmienia? Tworzymy nasz wiat, poniewa kademu zdarzeniu przypisujemy wasne znaczenie. Dzieje si to waciwie automatycznie, pod wpywem skojarze do znanych wibracji. Generujc w sobie odpowiednie energie, nasze pole wypenia si odpowiednimi zdarzeniami. Dlaczego wiat si nie zmienia? Nie zmienia si dlatego, e nasze wibracje cielesne si nie zmieniaj -trwamy cigle w energetycznych formach nabytych w dziecistwie, ograniczamy si pamici dziecistwa. Wyglda to tak, e cay czas patrzymy przez filtry wczeniej nabytych dowiadcze. Nic nie jest przeywane na nowo. Wszystko odbywa si na zasadzie skojarze do wczeniej poznanych form energetycznych, czyli wibracji.

214

Co jest Twoim filtrem energetycznym? Ta rzeczywisto, w ktrej istniejesz wyglda tak tylko dlatego, e patrzysz na ni w pewien okrelony sposb. Zmie spojrzenie, mieni si rzeczywisto. Zmie myli, zmieni si forma energetyczna, a tym samym twj wiat. Malutki noworodek raczej nie ma zbytnich napi w swoim ciele (nie liczc momentu narodzin, ktry moe wprowadzi spicia). Jest to czysty bobasek, niczym nie ograniczony i w peni przeywajcy bogo, ktra jest dla niego caym wiatem. Potem przychodz ograniczenia, nowe wzorce energetyczne, ktre w pniejszym okresie warunkuj cay wiatopogld. Od tej pory wiat mienia si i przyjmuje cile okrelone wibracje. Od pewnego momentu (od wieku 7 lat), wszystkie nowe zdarzenia s kojarzone z poprzednimi formami energetycznymi. Nic ju nie jest nowe. Dlaczego wic ludzie trwaj w przyzwyczajeniach i nie zmieniaj swych wibracji? Moe nie wiedz, e mog to zrobi lub nie wiedz jak.. Z kadego naogu, przyzwyczajenia, jednego punktu widzenia da si wyj zmieniajc wiadomie swoje wibracje. Jeli kto jest wiadomy energii, moe by mu atwiej zmieni struktur energetyczn ciaa. Jeli jednak kto nie ma pojcia co to energie, a chciaby zmieni swoj rzeczywisto, to te jest to moliwe. Niektrym przychodzi to atwo innym trudniej. Najwaniejszym czynnikiem zmiany swojego pola jest wiadomo. Wykaza wiadomie wol wyjcia z aktualnego ukadu. W pewnym momencie mona uwiadomi sobie w peni, e to co teraz robi nie jest mi potrzebne i chc to zmieni. W takiej chwili ciao porzuca dostrajanie si do starych wzorcw i cakowicie przechodzi na nowe, korzystniejsze wzorce. Zaczynamy si wiadomie inaczej zachowywa i robimy to tak dugo, a ciao si przyzwyczai. Takie zmiany zachodz, kiedy jest wiadoma determinacja i wola zmiany. Kiedy jeden akt silnej woli nie wystarczy do zmiany energetyki ciaa (tym samym do zmiany jakoci rzeczywistoci), wtedy warto zmienia swoje pole sukcesywnie i powoli. Warte polecenia s tu techniki rozwoju duchowego takie jak afirmacje, czy medytacje. Wtedy zmiana zachodzi wolniej, jednak tak samo skutecznie. Czasem jednak nie jest tak prosto wprowadzi do swego ycia zmiany jakociowe. Po prostu ciao nie chce zmienia swojej energetyki, poniewa samo nie wie, po co j zmienia i na co j zamieni. C, to Ty wybierasz jak chcesz si przejawia. Moesz zosta w swoim dotychczasowym stanie, co bdzie dobre i zmieni swj stan na taki, jaki tylko sobie wymylisz -to te bdzie dobre. Korzystajc z rnych praktyk rozwojowych zmienia si obraz rzeczywistoci, a co za tym idzie sama rzeczywisto. Warto czerpa inspiracj od mistrzw rozwoju duchowego. Oni swoj postaw wskazuj bardzo korzystne wzorce energetyczne. Wprawiaj ciao w wysze wibracje, powodujc tym samym lepsze samopoczucie.

215

Medytacja - zdrowie i czysto ciaa.


Twoje ciao jest przejawem boskoci tego wszechwiata. Skada si z tych samych atomw materialnych co ziemia. Zawiera w sobie wszelkie pierwiastki ziemi. Jednak jest utrzymywane przy yciu przez energi soca. Wszystko co yje pochodzi od energii soca. Soce jest stworzycielem ycia na naszej planecie. Twoje ciao jest czystym stworzeniem wszechwiata. Przejawem procesu mioci. Zamknij oczy, wejd w stan relaksu. Zwr uwag na swoje ciao. Zobacz je przed sob. Sprawd jakie ono jest, z czego si skada. Zauwa, e kada komrka ciaa jest przepeniona yciem i wiatem. Cao doskonale pasuje do tego wiata. Niech ciao wypeni si teraz wiatem mioci. Niech napeni si energi ycia i zdrowia. Przecie yje, zostao z tej energii stworzone. Niech teraz powrci do rda. Niech zatopi si w tym czystym wietle ycia. Poczuj to wiato w sobie. To doskonae wiato ycia, ktre wprawia w ruch wszelkie procesy w tym wszechwiecie oczyszcza Twoje ciao. Sprawia, e ciao staje si zdrowe. Zauwa jak powoli si zmienia. Jak kada komrka ciaa harmonizuje si z procesem ycia. Cae ciao formuje si w doskonay przejaw ycia. Staje si pikne i wietliste. Wszelkie niedomagania, dolegliwoci, narzdy potrzebujce pomocy zostaj zalane tym jasnym wiatem ycia. Nastpuje proces uzdrawiania caociowego. Poddaj si mu cakowicie. Niech czysta energia wszechwiata oczyci i uzdrowi do koca ciao. Pozwl na to. Rozpywasz si w energii zdrowia i ycia. Twoje ciao si oczyszcza i harmonizuje. Ta wietlista energia zna dokadnie wzr doskonaego funkcjonowania ciaa. To ona stworzya wszelkie ycie. Poddaj si tej uzdrawiajcej energii. Niech doprowadzi Twoje ciao do penej czystoci i doskonaoci. Od tej pory, kiedy przyjmujesz jedzenie, przyjmujesz energi ycia. Wszystko dzieje si doskonale harmonijnie i w odpowiedniej iloci. Jesz tylko tyle ile potrzebuje ciao. Jesz tylko to, co potrzebuje ciao. Od tej pory utrzymujesz ju ciao w czystoci fizycznej. Niech bdzie pachnce i delikatne. Wolne od wszelkich zanieczyszcze. Cakowicie czyste i zdrowe. wiato i ycie wypenia cae twe istnienie. Wypenij si energi ycia cakowicie. Niech ciao bdzie wietliste i czyste. Niech wszelkie myli i uczucia rwnie wypeni si wiatem ycia. Caa Twoja istota promieniuje zdrowiem, energi, chci ycia. Oddychasz krystalicznie czyst energi ycia. Twoje ciao staje si idealnie czyste i delikatne. Kada komrka wibruje szczciem i yciem. Poczuj to. Jeste yciem wszechwiata.

216

Koniec drogi?
Gdy przychodzi wiadomo subiektywnoci dowiadcze i ich powizania z wasnymi wzorcami energetycznymi, wszystko staje si jasne. Wtedy nie trzeba kry w polu dualizmw -dobra i za, przyjemnoci i smutku, szczcia i przygnbienia. Nie trzeba zmienia wibracji, czy bawi si w rozwj duchowy. Wszystko jest form energetyczn i bez oceny umysu staje si rwnoznaczne. Jest naturalne dla wszechwiata. Najkorzystniej dzieje si wtedy, kiedy pozwalamy w ciele pozwalamy przejawia si boskoci. Mwic bosko nie chc wzbudza twego starego wyobraenia o boskoci. To tylko powoa do ycia star form energetyczn i powie j ze zdarzeniami. Mwic -wszystko jest boskie -mwi, ze wszystko po prostu jest. Jest jedyne, niepowtarzalne. Jest teraz. Istnieje. Jest warte zwrcenia cakowitej uwagi na teraniejszo. Jak mae dziecko, ktre dowiadcza totalnie teraniejszoci. Nie jest ze, ani dobre. Po prostu istnieje. Wychodzc ponad oceny samo istnienie daje niesamowit rado. Mona powiedzie bezwarunkow i naturaln rado. Kiedy przychodzi rado wida jej form energetyczn, wida jak wspaniale ciao si zmienia. Kiedy przychodzi smutek jest to rwnie wspaniae zdarzenie. Jedyne w swoim rodzaju, tak fascynujce e mona to obserwowa z zapartym tchem. Kada forma energetyczna dziejca si w ciele jest cudownym zdarzeniem w przestrzeni. Wystarczy to zauway. Kiedy nic nie stanowi zagroenia, kiedy nic nie jest ze nie trzeba stawia adnego oporu. Nie trzema generowa napi i blokad. Ciao powraca do swojej naturalnoci i jednoci ze wszechwiatem. Ciao nie ocenia jakoci dowiadcze wzgldem umysu i pamici. Po prostu trwa i przejawia siebie w peni. Be napi i bez narzuconych ogranicze. Cakowicie naturalnie i jasno. W pewnym punkcie wida, e wszystko jest form energetyczn, zbiorem wibracji. Nic tu nie jest ze, nic tu nie jest dobre. Jest to moment boskoci. Cokolwiek by nie zrobi, czegokolwiek by nie dowiadczy, wszystko jest w tym jednym polu. Jeste czci mioci i zawsze bye. Czy czujesz mio, lk, rado, rozpacz, nie ma w zasadzie rnicy. Kada forma energii kiedy si pojawia jest boska, jest ywa, istniejca, pena indywidualnego pikna. Cokolwiek pojawi si w ciele, pojawia si z boskiej materii w boskim ciele. Poczuj t energi w peni, czymkolwiek by ona nie bya. Poczuj j w peni wiadomie. Kade dowiadczenie odbywa si to w tej samej przestrzeni stworzenia. Nie ma podziau na boskie i nieboskie. Nie ma potrzeby nigdzie i. Jest cakowita akceptacja siebie i swoich wibracji. Jest mio do wszelkiego istnienia. Tu zaczyna si wolno.

217