Vous êtes sur la page 1sur 3

DLACZEGO DOCHD GWARANTOWANY (UNIVERSAL BASIC INCOME: UBI) JEST GODZIEN WPROWADZENIA Bardzo ciekawa dyskusja na temat relacji

midzy prac najemn i przydatnoci spoeczn (ktra to relacja ju dawno przestaa by cisa i jednoznaczna) odbywa si teraz wrd modego pokolenia (gwnie poza Polsk, rzecz jasna). Ludzie kocz szkoy i orientuj si, e gwny cel edukacji - przygotowanie ich do udziau w rynku pracy - by faszywy podwjnie : rynek pracy kurczy si, a ponadto poprzednie pokolenie jest najlepszym dowodem, e taka wanie formacja spoeczna jest toksyczna. DZIKI temu, e zorientowali si w oszustwie, zaczynaj zadawa pytania i szuka innych form dziaania, ktre dadz im poczucie sensu. Do ciekawy (cho nie w peni si z nim zgadzam) jest nurt poszukiwa widoczny na http://edgeryders.eu/the-edgeryders-guide-to-the-baltic warto poczyta podlinkowane tam wtki. Dyskusja rozpoczta pod hasem "Co zrobi, eby wicej modych ludzi zagarn na rynek pracy" posza w cakiem innym kierunku... Dlaczego o tym pisz? Ano dlatego, e UBI jest sposobem niewyalienowanej pracy. Tj. pracy nie bdcej towarem rynkowym. na finansowanie

Fetyszyzm penego zatrudnienia (w skali mikro i makro) powoduje, e nie ma kto i kiedy wykonywa tej pracy, a nade wszystko, jej wykonywanie jest oceniane bardzo nisko w skali wartociowania spoecznego. W efekcie, spoeczestwa (zwaszcza w naszym obszarze) zaczynaj powanie cierpie skutki braku poday pracy _spoecznie_potrzebnej_ ale wyrzuconej poza rynek. Prbowano t prac urynkowi (np. przeprowadzono szacunkow wycen wartoci pracy kobiety prowadzcej dom dla swojej rodziny), ale to nie zadziaao (miem si cieszy z tego). UBI jest pjciem w drug stron. jeli wszyscy dostan jaki dochd, wszyscy bd mogli (a wielu zechce) wykona troch pracy nierynkowej. Jeli ten proces si uruchomi, to po kilkunastu-kilkudziesiciu latach okae si, jaki poziom rwnowagi ustali si midzy prac rynkow i nierynkow. Obecnie dziejce si zmiany paradygmatu produkcji uzasadniaj zbadanie moliwych zmian paradygmatu dystrybucji.

NAPRZD DISCLAIMER
Jednym z najczstszych atakw, za to 100% demagogicznych, jakie pojawiaj si przy tego rodzaju dyskusjach, jest wist w stylu "ale nie moe by, e wszyscy" i jego wariant "ale je tak nie chc". eby oszczdzi mitrgi, informuj, e nie proponuj dyskusji nad jedynym i najlepszym systemem. Powiem wicej - systemy spoeczne, ktre mog si wydawa znakomite w skali nawet rednio-duej, ZAWSZE bd szkodliwe, jeli miayby si sta monopolami. Wytumaczenie na danie. Natomiast zarys tego, jak proponuj modelowa interakcje midzy modelami, wewntrz metamodelu, znajdziecie opisany w felietoniku pod tym adresem: http://www.scribd.com/doc/119089124/Pierwotna-zupa-polityczna Krtko: ADEN (nawet ten, ktry sam staram si praktykowa) model spoeczny NIE POWINIEN by dominujcy, ani tym bardziej monopolistyczny. Wic z tym wtkiem dajcie sobie spokj.

ZAOENIA I KONWENCJE TERMINOLOGICZNE


W poniszym tekcie staram si znale fundamentalne uzasadnienie dla wprowadzenia krajowego - na skal Polski - UBI (w najprostszej i najtaszej formie: bezwarunkowego, jednakowego dla wszystkich "pogwnego inaczej" - nieopodatkowanego, niezajmowalnego, automatycznie wypacanego "na pesel").
Petros At Freelab https://freelab.org.pl s. 1

DLACZEGO DOCHD GWARANTOWANY (UNIVERSAL BASIC INCOME: UBI) JEST GODZIEN WPROWADZENIA Podkrelam: szukam uzasadnienia - czyli wywodu, ktry pozwoli wyj od pewnych zaoe co do rzeczywistoci i w zgodzie z nimi zaakceptowa zasadno (niekoniecznie techniczn moliwo) takiego wiadczenia. Konkretnie poddaj badaniu spojrzenie na, e Polsk jako dobro wsplne (the commons - patrz poprzednia dua dyskusja http://pl.scribd.com/doc/127129074/Hakerzy-o-dobru-wspolnym), oraz (dla tych, ktrym nie odpowiada paradygmat Commons), jako wasno spoeczn - wsplne przedsiwzicie gospodarcze. Poniewa analizujemy temat wypaty finansowej, oczywicie rozumienie terminw wieloznacznych idzie - dla potrzeb tego wywodu - w stron materialno-gospodarcz. Tak wic termin "Polska" naley tu rozumie jako zestaw materialnych i niematerialnych skadnikw majtku narodowego (nieco szerzej, ni majtek Skarbu Pastwa), wykorzystywanych w sposb produktywny i generujcych strumie poytkw natury materialnej.

PODEJCIE PIERWSZE: POLSKA JAKO DOBRO WSPLNE (THE COMMONS)


Struktura dobra wsplnego (FreeLab Polityczny: Dobro Wsplne prostym jzykiem wyoone), przypominam, to trzy nierozczne komponenty: zasb (a to Polska wanie), spoeczno opiekunw (obywatele) i zestaw zasad rzdzcych relacjami zwizanymi z Commons (Konstytucja, na dobry pocztek). Konstytutywn cech Commons jest nienaruszalno i zakaz monetyzacji zasobu. Wynika z tego bdzie cel podstawowy dziaa opiekunw: zachowanie zasobu i przekazanie go w stanie niepogorszonym nastpnym pokoleniom. Jednoczenie, strumie poytkw pobieranych z zasobu (bez uszczerbku dla celu podstawowego) jak najbardziej moe podlega dystrybucji (i monetyzacji), zgodnie z zasadami ustalonymi przez spoeczno (w tym przypadku - og obywateli). Mamy wic model, w ktrym sama przynaleno do spoecznoci (obywatelstwo - obecnie gwnie przez urodzenie) i spenianie naoonych przez spoeczno obowizkw minimalnych (rnego rodzaju powinnoci obywatelskie) daje uprawnienie do korzystania ze strumienia poytkw, pyncych ze wsplnego uytkowania zasobu. Przypominam, e wanym elementem rachunku ekonomicznego commons jest zasada solidarnoci, ktra - midzy innymi - anuluje stop dyskontow jako czynnik decyzyjny. Powoduje to, e wyprzeda majtku Polski staje si jawn niegospodarnoci. W tym modelu nie ma adnych elementw, ktre implikowayby zrnicowanie dostpnoci do strumienia poytkw (wynagrodzenie za prac i ponadstandardowe wiadczenia dla spoecznoci pozostaje cakowicie poza tym modelem, ale oczywicie istnieje). Wrcz przeciwnie, powizanie tych poytkw z zasobem, ktrym wszyscy, na rwnych zasadach, si opiekujemy, wyranie wskazuje, e udzia w owych poytkach take powinien by rwny. Pod pewnymi wzgldami ju tak jest. Pewne poytki z Rzeczypospolitej s domylnie jednakowo dostpne dla wszystkich: opieka konsularna, bezpieczestwo militarne, udzia w yciu politycznym - na przykad. Obywatel, dodatkowym kosztem (legalnym lub nie), moe sobie zapewni wyszy poziom owych wiadcze, ale poziom podstawowy jest dostpny dla wszystkich. Nie wymaga adnego naginania zasad dodanie do tego wiadczenia finansowego. Po prostu kolejny poytek, do ktrego, na zasadzie solidarnoci, ma prawo kady obywatel. Wicej, tak JU SI DZIEJE - wszyscy SOLIDARNIE odpowiadamy np. za dug publiczny RP! Oznacza to, (http://www.zegardlugu.pl/) e w samych odsetkach kady obywatel paci te 1300 z rocznie. To jest wanie nasz udzia w (ujemnym, z powodu zego zarzdzania) strumieniu
Petros At Freelab https://freelab.org.pl s. 2

DLACZEGO DOCHD GWARANTOWANY (UNIVERSAL BASIC INCOME: UBI) JEST GODZIEN WPROWADZENIA poytkw finansowych. Oczywicie, dokadn miar owego strumienia poytkw byby coroczny bilans gospodarczy Pastwa, ale takowego si nie robi. Robi si rone inne, oderwane od rzeczywistoci (jak PKB) kalkulacje, ktre nie pokazuj rzeczywistej efektywnoci gospodarowania zasobami Polski, ani te stanu dobra wsplnego.

PODEJCIE DRUGIE: POLSKA JAKO WASNO WSPLNA


Innym paradygmatem, ktry pozwala uzasadni istnienie UBI jest przyjcie, e Polska jest wasnoci zbiorow jej obywateli. W zwizku z tym, obywatelom, jako udziaowcom, naley si dywidenda. Jest to koncept, ktry daje sabsz ochron dugoterminow majtku (nie ma bezwzgldnego zakazu jego prywatyzacji). Z drugiej strony, daje korzyci psychologiczne, bo wspczeni lepiej si czuj jako waciciele, ni jako tymczasowi uytkownicy. Zasadniczo, z punktu widzenia pojedynczego obywatela, rnica byaby niezauwaalna. Z punktu widzenia makroekonomii pojawia si kategoria decyzji, wymagajcych wyboru midzy sprzeda czci majtku, a jego zagospodarowaniem w inny sposb. Poddanie zarzdu majtkiem Polski reguom rachunkowoci rynkowej spowodowaoby te wejcie stopy dyskontowej do procesu decyzyjnego, a wic skomplikowanie analizy i oceny poza moliwoci poznawcze przecitnego obywatela. I to jest zdecydowana wada. Wadliwy, czy nie, ten model take uzasadnia istnienie UBI (traktowanego jako dywidenda obywatelska), ze wszystkimi konsekwencjami spoeczno-politycznymi. Oficjalne wprowadzenie kategorii gwarantowanego udziau w poytkach z majtku publicznego (choby w wysokoci 1 PLN rocznie) spowoduje bardzo interesujce implikacje polityczne - z obowizkiem rozliczania si zarzdcw majtku przed beneficjentami przede wszystkim. Poniewa taki zuniformizowany dochd i zwizana z nim sprawozdawczo dadz si bardzo tanio wprowadzi, a jednoczenie realia s takie, e przez nastpne 10 lat UBI nie spowoduje masowego porzucania pracy zarobkowej, powd oglnego oporu wobec koncepcji ley chyba gdzie indziej...

Petros At Freelab

https://freelab.org.pl

s. 3