Vous êtes sur la page 1sur 21

ASINKRONI STROJEVI (zadaci za vjebu)

1. Trofazni asinkroni dvopolni motor prikljuen na napon frekvencije 50 Hz rotira brzinom 2900 min-1. Kolika je frekvencija rotorskih struja, te koliko iznose: a) brzina vrtnje okretnog protjecanja rotora u odnosu na rotor; b) brzina vrtnje okretnog protjecanja rotora u odnosu na stator; c) brzina vrtnje rotorskog protjecanja u odnosu na statorsko?

ZADATAK 1- NASTAVAK Za elektromehaniku pretvorbu energije posredstvom magnetskih polja neophodno je da se statorsko i rotorsko magnetsko polje vrte istom brzinom. Ukupna brzina vrtnje rotorskog polja u odnosu na jednu fiksnu toku statora (n ) je zbroj brzine okretnog polja rotora u odnosu na rotor (n ) i brzine rotora (n) u odnosu na jednu fiksnu toku statora:
s or

ns= nor+n
Okretno polje se vrti u odnosu na jednu fiksnu toku statora sinkronom brzinom
s= -1 (min )

Klizanje je razlika brzine vrtnje rotora n i brzine vrtnje okretnog polja ns:

2. Na trofaznom asinkronom motoru namoti se mogu spojiti u zvijezdu ili trokut. Na natpisnoj ploici motora stoji podatak 400/690 V. a) Kako treba spojiti namote motora ako ga .elimo prikljuiti na napon 690 V? b) Da li snaga konkretnog motora ovisi o iznosu prikljuenog napona (400/690 V) uz pretpostavku ispravnog izbora spoja namota? c) Skicirati spoj namota statora u zvijezdu i .......trokut te za oba spoja oznaite stezaljke .......motora prema IEC normi.

a) Namote treba spojiti u spoj zvijezda. b) .. c) . Snaga ne ovisi o iznosu prikljuenog napona.

3. Kolike su mogue sinkrone brzine vrtnje okretnih magnetskih polja: a) za frekvenciju industrijske mree 50 Hz (Europa) b) za frekvenciju industrijske mree 60 Hz (Amerika)

4. Izmjereni napon rotora u mirovanju 4-polnog trofaznog asinkronog motora je 160V. Motor je prikljuen na mreu frekvencije 50 Hz. Koliki bi se napon pojavio u rotoru pri njegovoj nazivnoj brzini od 1485 r/min i kolika bi bila njegova frekvencija? f1=50 Hz 2p=4 E20=160 V

5.Trofazni asinkroni motor ima na natpisnoj plooci podatke: 380 V, trokut, 50 Hz, 10 kW, 20,8A, cos = 0,86, 1470 r/min. a) Koliko iznosi klizanje s u %? b) Koliko iznosi brzina vrtnje okretnog polja statora prema statoru? c) Koliko iznosi brzina vrtnje okretnog polja rotora prema rotoru? d) Koliku radnu i jalovu snagu uzima motor iz mree? e) Koliki su ukupni gubici u motoru? f) Koliki je motora?

6.Trofazni asinkroni kavezni motor ima na natpisnoj ploici podatke: 380 V, 50 Hz, 22 kW, cos =0,8, nazivna brzina vrtnje n=1440 r/min, spoj namota u trokut. a) Za koliku struju treba dimenzionirati namot statora ovog motora, a za koliku dovodni kabel? (Pretpostavite da je =0,92) b) Da li se moe ovaj motor koristiti na trofaznom naponu 660 V, 50 Hz?

Ovaj motor se smije koristiti na mrei 660 V, 50 Hz ali samo u spoju zvijezda. Ako bi se spojio u trokut fazni napon bi bio 660 V i zbog utjecaja zasienja bi potekla nedozvoljeno velika struja magnetiziranja koja bi mogla termiki potpuno unititi namot (vidi sliku dolje).

7. Asinkroni kavezni motor ima podatke: 55 kW, 380 V, 975 r/min, =0,92, cos=0,89, 50 Hz, spoj statorskog namota u trokut. Struja kratkog spoja je 6 puta vea od nazivne, a moment kratkog spoja iznosi 60% nazivnog. a) Koliko iznosi struja kratkog spoja u dovodima do motora i u namotima motora, b) Koliko iznosi moment kratkog spoja izraen u Nm?

U, V i W su stezaljke namota (faza) motora, dok su L1, L2 i L3 dovodi od mree do motora.

8. Trofazni asinkroni motor motor ima podatke: 55 kW, 380 V, 980 r/min, 102 A, 50 Hz, spoj statorskog namota u trokut. Struja kratkog spoja je 6 puta vea od nazivne, a moment kratkog spoja iznosi 1,8 puta vei od nazivnog. Ako motor prespojimo u zvijezdu i prikljuimo na istu mreu: a) Koliku e struju povui iz mree pri pokretanju? b) Koliki e razviti potezni moment? Prikaite u dijagramu M=f(n) i I=f(n)

9. Trofaznom 8-polnom asinkronom motoru prikljuenom na napon 400 V, 50 Hz, frekvencija rotorskih struja je 60 Hz, a snaga okretnog magnetskog polja je 2,6 kW. a) Koje je to pogonsko stanje stroja? b) Koliko je klizanje? c) Koliki su gubici u rotorskom krugu? d) Odakle se sve namiruju gubici izraunati pod c)?

a) protustrujno koenje b)

c) d) Namiruju se s osovine motora i iz mree.

10. Trofazni asinkroni motor 55 kW, 980 min-1, 400 V, 102 A, 50 Hz spojen u trokut uzima kod pokretanja struju iz mree 6 puta veu od nazivne i razvija potezni moment 1,8 puta vei od nazivnog. Ako motor prespojimo u zvijezdu i prikljuimo na istu mreu: a) koliku struju (u A) e povui iz mree pri pokretanju, b) koliki potezni moment e razviti (u Nm)?