Vous êtes sur la page 1sur 27

LJUDSKO

TUELO

tllqlo 128 USTA 14)

KOSTUR 130 ZUBI 143

Mtstcl r32 NoS 743


KOZA 133 PROMVA 744

eIRKUIACUA --,- 134 JEIRA _.._--.-., 146


1]5 BUBREZI 747

136 HORMONI 147


PLUCA 137 RAZr\4NOZAVANJ!_
-
ZlveANr
susrAv r38 RAST 149
MOZAK 13e ZqEAyLlE 150

140 BOLESTI 151

141
728 Ljudskotijelo

T|JELO
Ljudskoje tijelosazdano od 100miliiardiraznovrsnih :'X':;:::"
EEEEEEEEEEEEEEEElilllllilf
. Stdnesesranic€udruiuju u tkivo,a ooiedina tkiva i"ilfli
wo.e@f,![f,[. Pomocu modernih rehnikafufi
moiemozaviririu ljudskotijeloi vidjetikakoono radi.
ZBOG
IEGAIE iOV'EKPOSEMN?
TIJELOSKANIRANO 1\IA6NET5KOM REZONANCI'OM >
Ljudisu jedinsweniu .nayon ,ivotjnjskomsyijetu.Mismo ovasLika dobivsanesmhkonrezonan.iiom (MRD
jedni sisivcikoji hodrju ni dvijenose,hozak nan ptrkaajemm uiutratnjosr develosodi!nieg dkaaka.
ie
hbbitno velik, a koia skoo berdlaki. pr ipaji sno po svcn{ slikaje iaphvLienja
skannaniem ponoau sotemh
masnera koiipft lhvalurijetoia ispu{aije€,Litrh
drugoh ssvim nalihdtugimtiyditrjma, jer iNmo d% hdrovaLova koj namsovore lto ie u niemu.
ovaie sLika
I,iia udova,po dvr okai uhx, i rve uobiaajene sisivrike litavq tijeLan6raLasastavLjanjem podackadobrvenh
hnosostrukihpreLaroniem p'eko jela,
nagnera

jE svATKo
ZASTo oD NAsDRUKEIIP
Izuimeho liidentiire blizdrc, nend dv. iovjela na rijetu
kojaN' poNcJednika.MedNobnoselazlikujemomno{Mn
siinic{,ato iio svatkood ns inhjedinsvcn skupqcnr,
nslihden od oq inajkc. Ndi g""i upfa,lj,ju nirim
ffoh i mzrcjdn iz qnb,ij. u odhdu jedido.

STANICE
Mikrosposke jediniceod kojihsusaziana svaiiva
bicazovusesranice, U naiemtijelupostojestotinc
razliairih
vrstasranica,
i svekaje od njih projektirana
zaizvr3avanjeodredene zadatc.

SToUPMVUA
srANtcAMA?
veiinastanica inu upravlja&ienor- iezsruilinukteus.
U njcm!s tuhzi DNA iz k.ic j, iz84de;isen,.
u p o e d , n ,rm u u , , n r{ m i o s , n o \ i i t q e nuik l i u ! u i L ,
i iskljuiuiunk niseniialluap*,Fdi; jfts,.,, ak.
u p d l i a j uk e m , i , [ m , c i ki ., m r k u ] er o d ! i i a ruuo , n r k u

5TolETorKtvo?
Sbnie isr v6r destose rutuju tr tkjvo.Takosuniiiai
mprlvljmi od redda niiiinih sanica.Koru opetoore
sloj*i koznihstanica.K( je rkuae tkjrc, susp;roih
knnih srni.a u voda6oj plzmi. posojeieiiri
osnovnc v6te tliva, €pirelno,veivno, hiiiino i nvdmo.
Ljudskotiielo 129

ORGANI DLake,
koh I iokrrarrl.riieLo
odkrG,
€ii:vmta,subilkardpLiie iaseiF,
TLiva su skupljenau veaesnuLtue, takonane okvk 0d konli! I vezivnostkiva koji podupne
orsane,aduzeneza obavljanjeodredenihzada.a. tiieLoi, ueFdnl.rs ncitha, ohq!tuie Bibaiie.
Takoje, prinF.ic€, srceorg,n aduten zapunpanje scbv mEita5votinimtrctek$rnuphvLjanlem.
krvi. koj rotin numiem pokererijeroi ijesoreoEanr.
tv&il Mork, rlvd, otdilnl oEaii i iodia rkva
omog(uiutijeluda opatapronlen.i ia njh @Bira.
ODEEGA sU NAPRAVUENI oRGANI?
sushvrLii€zda
i uilircliiim izLutivanjem
koJeupbvlialu
U slkomo€nu nJ/iro nekolilo
,,liii'ih *M. Tr\oje. tlehsiimpbi€rlna izLurvmlem homom u kfr,
f l i n . , k e . ; r l u d " "n r p H t i e nu 8 l i . n o m
o dn , n i c n i$hn o srceirryie, Ledoprcmalu
ko do lleles h naiic
kojc sestettri takopevriu L6nu. Untrrhlnjaje $ijenk d0ndserihniuiodio$d ohadft lvart,
telucanapnnljda od epitelnogtkiva,kojeseneps$nc
s6rav rol vht6 riehsiefluideu kfr prckorvo'iaa.
toii i obn.vlj!. U njemusuosih ros! i tlijezdekojeluie u kojinaseiuld tkte odkLi.d,
prcbavnesokove,paknne ,;le, iivci i napokonwziyno scbv uiurbliie obDne,a IEre ga slanl@llklva
tkfto koF $e b drri naokupu. kol uniliavalu
vaniske
k|k€r abiomaLi4,rmr.€,
Pluaaidllolpulov lto do nlh vode,akdl ! tllelo
KAKOORGANISURADUJU? uioseklrlka D ilegalklaiJal!usllrovdor,ld.
Orgdi Nhduju u tin@im, tilorriin sutavind, koji us6 iv€{ii. tbulih oB.ia Ede ia Edagailuhhne
obavlj.juvdila mda&.Tako!u, plimjeri.e,'elud(, cdjryo ia molekuLe kolekN morepM i€trrnaii.d potollt.
i suitehir dijcldi pobavnogsusta{, te zajcdnohtaiu slbrcziuklaij.juielelierespoiw! h ko, pa lh
lfantr nd molckuhkojeiijclo nois aForbilari.Meduobno hb&uiuEtj.L6 prko mokatios mlehuEt.rtdt.
su.aduju iaitavis$tavi,pridjc,icekoitaniimiiidnikNd R.poduhlsl 0E ilradll.nlra spolioErmiotav.iie- p.ils
' e t i \ o d r - ! r i ( . r l a f d , n d e " c i ! d " 6 r o dh E .

SNIMANJE
Modernetehnikcsnirnajaomoguiavajulijeinicima da mm zavire
u tijelo e de gaprije n€ razreiu.Tih je tchnikamnogo,i svrkaje
pdlagodena promarranju nekogodredenog tkivaili procesa.

POUZUIULI RENTGENSKE
ZMIG SAMOKOSTI?
Nc, njina scmogupromrr€ti i mckarkiva,primjcricc
dojlc i krvic iil., dr bi $ urvdilo jclu li zdravj.l.od
promaftatrja iila u njih e najplijc ul,ri,gi bezopasna
tckucinaloja apsorbihlcngcnskc z€k - pascm
!li.i vidcnjihoviobdsi.Takodobivcnu slikuevcno

SToJETocn
KonpjurqizirdD tomosnfija(CT) je slik4dobivem
konpjutq'kim slasanjcm podaraladobiveDihmj.rcnFm
iomoshflh (PEl)6dl p6(enh jakostiugenskih rlka. Uredij scpolakoponii€ prcko
u iljeloubacuju
bdioaktlvne pronat4nosdijclalijch, pa gr lengenskisniha iz nnogo
kutova.Poloh lako dobivcNreultatenjeFdja anattiB
qaurdo, pasld€ demrjnipojek tijela,iz kojesnisu
mozsa pdsovo'u, ibtatena ni mek.ikim.
koilsudkLuju

KAKO5E PRIMJENIUJE
ULTRAZVUK?
UldEzwino je sk&iEnje jedna od tujhiii€nijir
t€hnika unutlrinj€gsnimanja.Msokofrekoni
mdni valoviodbijaj! s od unurainjih ory@,
pas naTV ck€nu pojavljujeslik dobivem
andiam odjek!. Trloi su skdeli dobi a
prcftavanje t&ucina u pohetu, pdhjeice
kfti i plodne mde (rekutinc u mne!ni.i). RENGEI{OGRAII]I
SLOMUEI{E RUKE A
ovaj€nsemkisnlmak pdkazuj.
re:akpijelomkonijupodla[ti.e,
< ULTRAZVUCI{A SLIKAf6U5A lo jeslpalaanei Lakahekosti.
Danasse uLlbauinin skane.ina Rengenskezakeprolazd koz
'utin5kipromatGjunercdenadjeo. mekedrjeLove pa5enjioa
tijeLa,
Tako se pEti njlhov ftst I baoj lakodobijesLikasulaihtvai
(kostiju
izuba)k0joih zaddavaju-
)i
I

VlsE D Kw 134. Rast49 . Misifi 132


POTRAZI
132 Ljudsko tijelo

rvuStCt
Tjelesnipokretidjelosu miliia, tkivaobdarenog sposobnoiiu
stezanja.
Postojerri glavnevnte miiiia: skeletni,glatkii srdani.
Veiinaje miiita ena od izduienih stanica,takozvanih

MSCtKoSTURA>
tludskotje o maooko 64d mtiiia
Srosuro crATKt
Mtstd? kosrlra,i on rvoreDko40 posto
t E e 5 n et e r i n € . 5 k e e tsi u n i l i i
Gbrki is@ni niiiiiEdc rlohatsk, icovnno o n,ioj\cr,. !iv,iieiiza kon tvEtim v akianim
ln. ste aetai'tonastoidet
Chtkc biiite.ilDiho u nijtikanadilda, i€lua, rdnj*a
d , L B , , ,! 1 " . , i . r ' w u . , l . l o i , f , r . . . , r ^ g . , . i .
h r . , k / o r o b r n . r r . \ r , . . r e , i i i . L. . / i l , o u . , . ,
i oni kdcsralno inomotuo.

XAKOMISICI
SURADUJU
5 KOSTIMA?
Skdani hiiiii lDkreiu ftostipoknnjdn.
Njihovim gibanjcnnoiemo uphvljati i zovsno
ih po|rcano-prug$ti'nrniiiiirni. Miiiti nng!
v!ai, a1inc i 'j@ri, ir{o N skdsii hiiiiiaqro
postavljcniu parovnnxdi nosu vrai ko$i

MISICNA
VLAKNA
Pojcdine miiianestmicc,ovcmorniiiillim
vlaknim.l.Skelenlisu miiiaisast.rvljcDi
od risuaa
miSianih vlakanasloicnihu pamlclnc srropovc.
]i' N vlaknaraujrod vl.si,no r:rogubitiduga
ipo 30 ccnrimcrxrr.

! L e I n i sn < a i s k u p L ibarl ou i i t n o ,
smo iakatko,Sraanlre mUa skuoLiau
miik ina no,iimaLo a pitomio !makiuai.

r GhrKtMtstc

:d

spo,jeodskeretnog.
ffi&[
GLatkimltif lma vGtenane
.r0;.edPLdoJU
rpopREaNopRUGAsl
MBf
U hi!iu kostuh na,no
\.od g.i!-d.oddd
'o -j I i'ib. J j.
kdian dal0prusanngLed.
iltffi d
rsRaANt
Mtgtc
Nlegovakdka, raTgranatavtakda
, " d u . o bo . .p"p-" " 0. ,
rop... oo-ro.od.id
rleentma
rrcFd.jusdsii!.

KAKOSEMISICSKUPLJA?
Miiiino je vlaho sisayljem od niofibrila, a odi opn
od jo! hrjih diti, talo?Mnih niofihmenra. Kad riviani
ihpulspohkne niofilmene, oni kliznuied pieko
drusos, i bko skak niiia. Sto je viic sisnah, ; seniiia
viic $e8re, slc doL tako n. dosegnc70 pojo durine
u s6vin oPruichonsBnju.
Ljudsko
tijeto tf.J

KOZA
Vanjskikoini pokrovitiri tijelo od ranjavanja,klica,
gubitka vodeisuntr. Kozrie.osimroga.ivaTan
osjetilniorgan,pun receptorskih stanicaosjetljivih
nadodir,toplinu,hladnoiui bol.

ZASIo
IEKoZA
tvRsTA?
Ko;.qro.uIepod )i\Jnl.t.toj.,".,/.roaipJ.,r,
i/srd.r JE.q um od r ain.,. ",,.0., ',d"s;,ok:""
lcn n,. tpdsmJ r stulnunos, ubndtE. Nrzi; doni,
sloj,izsndenodrivihsinica, bezresanlx sedijeli,
p,oorcdeaid@estanicekoj. polakoletu prcmi povdini.
Ni tonputu s€spljoite,osdntr iumiru.

STo,ErsPopEPtpERME?
Irtodepidcneleiidcm{ iliNmnh, slojtkivi
skftnimiilmr, iiycina,osjcrilnim $xnicana,
flljezdmauDjnic{N ikorijenjcndldka.rrpod l PRESJE( (RoZ |(OZU
ovasilio uveaana
sLikapokaulestoieve d6ve kore,V'h e
d{brcjeslojmdsnih $lnicakojcswdajuneku epideme kreno) szdai od h'1vthstan€ puirhkeret]ni,
podlostr
?i kozuitr tijclu,idlr|vlju roph\r. PovGnske sestaikeiepr.stai.eliu!re.

ZASTo
sEBoJA
ffi^
K?djc tijcloyiute,,ijsdc hojni@
KozEIMUEN,A?
Bojulor! lrvas pismenrnEhnm,. njcgaizluiuju
Posebnc$rnice. uLo/vrii d..hrociri,ucpidsmr.
irlucuju u kotuvodenisurekuinn,. Sviliudi,mrrupodjcdnJk bo|ndrnoci;, alisu
Vod.isrev. ilhdise, patakoizvliii oni u ranmopllihljudiaktivniji.Mdanocitiosih
tophu izkoi.. Istodobho !c krvnctile tosnpo$djumnogoaktivnijiposlijc izlasanja
u koiitircdi ubprjLrprcdrvanjc viik! sune, papo.injuswlnti pisncntkojilritikoiu
toplinc. Krd$ tijcloohhdi,kNncsc od ltctejiojojsr ouooinosi.
iilc ! koriskupedde snMhjigubljo:jc
rcplinc,r siauinihiiiii podirudldkc
daadd opliaik nadkoiom.

r zNo,
Ndktl5u rg6deniod p.ekLop jenih KaplikeroF prekivaju koru
pLorka mftvihstani.aounih nanadlank. Tekurhuprctrvode
prctem keratna(eGtinie rv,5r zrotnneu derml,
a dte sekoz
iieprcmolv,a nalazimo ga u poresvedo pov'rtnekole.zrol
kosiI ko,, Noktllire osierLitvo $i:trvatieLeeu
tempemlutu
Fr 5eispamvaniemtrcll ropLha.

o*0.,.-o*u.,.*,".t''lil lfli"iTlft
u 4 e r u D z h op o a k i p o
"tr
riFr onegrretoru
' onosur0lu kadjoise neltopdbtzi.
mn daosteltmo
DLake
s0 izgGdcneod nftv h stan.a ikeGrina,a hosu
6$i ibEinom od 1@ntimeiarnieserno,
VISEtN Plufa137. Milidi 132. Disanje136
PoTRAZI
736 Liudskotijelo .--:=;l= ,i
DISANJE
Proces uzimanjakisiLai uklanjanja
ugljikovadioksidazovcmodisanjem
ili respiracijom.
Kad udahnemoztak,kisrk
iz njegaulaziu krv. Kadizdahnemo, iz
tijelaistjerujemootpadniugljikovdioksid.
EpigLtb(paklapa.

.,::rt:l
{4!o44! sI4LV4qcA?
7 t . . l t t i : " . , ^ " . : . . , ,n " . i . . . : , r . t . | ' ,
; d r r . , ' L h r n l .Z\ rd r , ." { r L ' ,, , t i r e, tr ( , t n r . . l i L t r
odlazih{na, i dulniklthhcu)kojin polazi/rk Dun,ik
Ghsnie u e*llanu
'".1i,,t..cd . ' L i e l , ' ,h . , o F , . . ,' , . 4 . , , . o , i , i ! .
od kojih sv*iodhzlu jeJDo plftno kdlo

Dulnlk

l CtLt'E U NOSU
C L i ! 5 u : a. uL . i "
o . ) c , , r L q b 1. , J . r , p o . ^ r ' , e .
. . . - . 4 ' . . i .' .
osletliv.{aine pltoveu ptlaima

zASTo
DISNI
PUToVt
osTA,U
tIsTI?
U ! , r N r . \ i Lj ' [ r d n i l p r ' , ! . r n , n , / h , L
i , , i ( r rr t r r od mnoBrli ors.na:pLula, nosa,
r c k u ( ' fI r , [ ^ ? ! . r n r\ t , ' / [ u i ] , \ r f , c { i ! u , r u r u . usta,d.i h p!rovakoiivode
']ll
sslul neprkn(e8iba. u non, ]ccitiic natnogur,riu u p l ! a ! k, i o k N d h : t ak o h
fkmrzdnjetu, kojejes@. zbos i!osje nzl.sr;le

c (Llani. nnavjen od dva komadah6kav.o


na vau drinka idva aLiskaod tkiva,bkozvanih
grsnta, prersn!ra prekdnjih.Kadrtr gasn.e
ofuorene, n prolaznetljno ,nrd! nih. Ako
5eskupe,onepoinlutitratinvm zvlr iro a
sLas.empetii!,to le vil iton <togaprotvode.
una ie,[ hi]-"ntaju
raj?v!kitako runaiuriie.i

ZASTOMORAMO
DISATI?
Bs disanj! nemaiivotu ?iro ito we sfrDiceu tijeh reba
i,pEtarcc op*rbljivad kisikom.tj svakojsesaii.i kisi{
srrjr s noleluhmlhn& kenijskm eakcijomltojuarmo
ol(iidrcijon,t)i aenu scoslobadiencryije.Taencryija
|okr.e s€ rroceseu ljudskomtijelu.
PLUEA
Najvainijisuorgandiinog sustava pluia dvavelikaLrila koja
seskupljajuiiire. Oba krila imajumreiu zrainihcijevikoje
arvriavajusitnimdicpiiima zvanimalveoleu kojimakisik ulazi
u krv,a ugljikovdioksidiz nje izlazi- u proccsuzvanom

zASTo
sEPTUCA
SKUPI.,AU
I SIRE? BRONHALNO STASLO >
N. ovoi reise6roieim pLuia
llud scskupljrrri iiLcdjciovadjem okoliih Di!iaa.Miiiii bolomie nasLilenamre:amlnh
snjeird,itrd, rebm pditu p^nikoi, p' s fiko p*r . i c v i t r p r ! a i m :D. ! ! n k j e p o p u l
iift i uvltc rrk, r r ondr otrlre, ;to iazin slrlli ijc debLa, brcnhilpoput srana,
psio8 koiaxrimc i i$isldvirjc zolo D pluir.Istodob.o a brcnrii0rc p0pd sranlG.

teskrpljaioiir (niiidniluknpod n,iiiai), iine s u di!,,.


putovewlaiizBh. Kklk oiit ofunr, i? plL,ixsentjcrujc

NA3MptsANJEM?
5ToUPMVLJA
Disij.m uaavrja.cni.ru nrozgu, txl
idok splmb, iro uzpomoileccp'o,r
u rekim vclikin litcijind. T, rccprori
p6tesrdd.j ugljikoqdioksidd u k,vi,
koji rdrc kadsckrcaeno,pl javljrju
nozgud! tlcbi ut z{ti disanjek!l(o
bisnDscoslobod iti rogiremogrlinr

(od udsaiasen.durebreni
I
mI aisretu K a di m e d r c b r e f i n a f i o ! l l o p ! 5 t 0 ,
a oiit spulta,ibogaesik D6a1re. doi2 do Ddkaia.Reb6 sc skupLlaju
rakorico 6kava/ak u pluta,iortak i s p u l k i o ,a o a t s ! v 6 ( ! u L u l n i o b L l k ,
u nlimaposraje maniodEilskog. p'lremu blasoporiskuie pLufa istskuiemk

RAZMJENA
PLINOVA Zav8nebonhlole

plinovriz zlskau kn j obraororcvemo


Prijelaz
Gtu2doviatveoh
.a,rnjen;mph.va. T,, seprccesodvijao ptuainia,
u sitnimzrainin diepiairnazqnjm Jveole.

STosur0 ALVEoLE?
Alveolesu siadic weiiceaakr !1kotdrkcdr kroz ll]ih
lakoprchEth,ovi. U plLtini i[ je oko 300 nilijuna.
sve ajedm i'mju pov intr tetrnkos igftlina m kojoj
r odyijalM,jee plinoH.

KAKOKISIKDOSPUEVA
U KRW
<i.: p"trl\'o/.".n,.J\eotr o.ot ,\ ,\,,hLpi rr
i iako do+ijemu kfl. Kisik ulzircNemkflnr rlca
ilcic !e uz hemijskisl)ojhcooslobin.Ugljikovfrk dioksid
su skupLjoi!,iredno,kao bobe
r xlvcolc ulazi iz plaa,e (vodenosdiela [ri) tr kojd!
! grozdu,na kaju bronhioLa
138 Ljudskotijelo

ZIVCANI
SUSTAV
Mozak,iivci i lednamoidinazajednoworeiiviani
sustav. On obradujeinlormacijeiz osjetilnihorgana,
u p r a v l j,ar j e s n i m v. o l i n i mr-a d n j a mpr .r i r n j e r i c c
hodanjem,kaoi onehotidnim< procesima kojih
s m on e s r j e . il li i i e d v . r . r j e . n
p ir.i m j e r i c e
refleksima i disanjem.
5TolETotrvAc?
Zlycisu krbloviri'ainog nrsaR. Svdli jeriv.. het
sin,i,rnntiiianD - nih{nn iiviNin $aDid,hx iii
neu,onina,koji pienoscclekuin8 sisn.tci,hedu
nbzsr i t1jeh.Mdnkildm moriinrajdno
rvor€.orthld ,iviani susny,aiiv.t DRn.jjh

KAKOMDE NEURONI?
Neunniridcbii kaori.e,ro ic$ bj', prc0ose
chkdn(isnalc. K1dnqrcn,rc ndi, u rjslu sc
lkuplja!lckt!i6 i niboj.l,otakr:dro tinqmn,
tivaaniic impulspoluririio krji si.nicc
g(p e sl)o,zhr oqrcumsoirq froko
ro+l[ "v{rogsi,,{psa t, d,ijerisi8ni1

ziv. 5esnidlui, mozsai edremo:diie,


t lakoslvakjum'.rr na k ia kosnu koia llpoElanb j. dCuthapodtuth
u sEdtstuno,sa kole upQv|a
kancenlddlan homana I E|ulra ti )
san, tenpeatuto t kaldiku:

IESULI SVINEURONI
ISTI?
Posoiciri slivncwre ncltura.scituh \6icLitnilncu!.ni
. l o v o duc. ( . u r . r . r n a r 1 i . u . ' .rv. a m l cD o s i c r i t tourhe a i . ! .
Mo'oriclind| on.oJvodf.isn.,ki; ndga u (jclo,"biim I
L m i i a n c \ a n i cA e ,. o - i . o q ' . . p u j r i , . c l t u . ip o r eJ o r e n .
l$i,irr!t.- x mozSui kJDoi ,nor'tin,.tc povf?uiurn@,n.

5ToJETo REFTEKSNA
REAKCIA?
Relteksna reakcijd neovisio najojvotji- $c sedoeodi
prijeDesoib ioahovren,ciarumisiitt.uroo srilaiu
,iviioi sushvlieic pr€aicom,to jet krozlupienu
moidinu,nine doa|gyiisenozsa.DoEknmolinejto
rtr.e. rnrcmi {. oe@! postadsigld iznkb
u hrytem moidinu.Til ae{scijrlivni neumn
taj sisrurp'cnted uororiikom, r oEj ie Bji
,Diiii, ; ,ucida;akn. p"re $ ;.s

<sPolzrva(A .:
ovasiLnouveianaeli[ai kaaje nam
snapa,t0 jestspojiznedd dvije:ivtane
nani.e.u m0drcjje stanici
:tvaanisiiiaL
potaknuoizLucvaniekentFkth siojeyakojd
:ovemdneurctmBniterma GnenikuzicD.
NemorrcnsmiteIpreLaze prekoprc.jopa
ivdu se,a nv{u re.oproEku lpdjamnul
nani.u,ibko prcnose
sisnat.
MOZAK
Mozat je najvediorganiivtanogsustava.
On upravlja
, kljudnimnehotidnimprocesima, primjerice

uspomenama
i osjetima.Radmozgapratimo MoZdane
stance redusobno

raznlm snlmanllma 1 otomadantem pauiinastih


ve?a,Svaka5lari(a

ililft mtlNl1llllltralln. no oie se mijenjaj!kad mozak

POCEMU'E UUDSKIMOZAX'EDINSTVEN?
u odno$ naiel6o! ezii\ ljudskij€ tuak najaeii
u tivotinjskomcr$iv{. Osin oga je i njegda pdrtinr
tlko*rni erebmlnikoneks, najnabr.nija. U ljudskoj
jc eolucijiGrebElniko(eL!selio iasro,i rakoposajao
svcnabnnijikrkobi nogaos$tiu jubmjLr. velikikonels,
sjcdiiicjcdiffivcnihspsobnosti, k.o ilo je to,pimjc cc,
sposobnos sovold,vjcrojd':o jc grdvniuzturrjcdih{vcnc

ODEEGA
JENAPRAVUEN
MozAIc
Mozdksrddi prlko 100milijaldi Deu!on.,kaoi Nblt7o
pomotnihstdric. kojc ih hhne i podl%kju. Tc sus6nice
oryiniznlneu lcsije,od kojih je mjEta vdikl mozak
iUceftbrun.Citlv j. mozakokuietrattitnim opnama
i rnxxti,irin!upljinrmdispujenimlcktrtinom.

KAKORADIMOZAK?
Znrn'wcnici$ nckotvje,ovalidasvakidioccrebralnog
koftd$ obrvljrnckuodrcdouADkciju.Novijas,
V.ilnuprostofa
u Lubanll, .., iianj". nc.hrim.pukr?:'liJr j( no/'k mnoso!Lu?(riJi.
zadmavelkimoak,le on 'lhko,
70postoteine
samtvoiiskorc prinrjcricc,
doligovoriho, vclikrpodnrijaccrcbralnog
kortclGr$tr uju poobid$ukojisclralnomijcnja.

Altivndilelovl.ercbnLn03

MOZDANI
VALOVI
Lijedniciprale rad ljudskognozsa plonarranjen noidanih valova,
to jesrzajedniikeelektridneakdvnosrisvihnoidanih leurona.
Postojetri glavnevrstemoidanih valovaralfa,betai delta.
Njih biljetino elekroencefitosrafom(EEG).

MDI LI MOZAKI KADSPAVAMO? OBLICIVALOVA> BEIA BUDANI KONCENTRIRAN


Kadie iovjek budan,aLi5e
Md* NijeL radi, ali je $upanj djesore odmara.mozakprc zvodipmvlan
akrivnosi prcmjenjin U dubokoh snu, obm:a.vodnje dugih,takozvaiih
Lad s pojNljujtr delra valovi, moak i dilt arf, valovtr.r(adje budan
ndi, di je najmnF *tivan. Kad saijano, sabran,mozakpoDvod kaae
bde betavalove.u dubokon
oii sepomidu r noat proizvodi ata valoye sn!, mozaliprckvodlv o dusei
i aLtim je bai kao i u budDin senucima. poLagane dertavarove.
USTA
Kroz ustau tijeloulazehranai zrak.
Ustasuprvi dio probaurogsusrava,
jer seu njima hranausirnjava
i vlaii
da bi semoglaprogutari.Ustasu osim
togabitnai zagovori disanje.

4sTSj9$4 sT4qgllAz!4
slilns di ndi koj€ ubijrju bilErije,
iato onxsi.lno utjeie u us$ di sene $zbolc.
uiuairjx ovojniQ u$a 6im ro8{ ;luduje
nrivo zvdnosluz.Slinai duz vl#t $rh! hlrnu,
nKo datr more ProSlrad.

5TosEs HMNoIM
zBtvA
u usTtMA?
I UNUTRISNJOST USTA
Ustalvor sloteiisptetnilita, Sjek(ticiusirne hhnu,! tniiiii obiaza i jeiL grhu
lllJe:da
i drughdrJelovakoiiskLadno je hNdu l rnjnh sdjeje sdnrdjLr kumja.i.sliiDohekk
suEduiu. Samo u jezikunaLa?imo inavlaiihraou,aosimtog.jc i djclonitnootopi,tdko
13GprepLereiihnl!aa,rbogle3a
oi ii6t takoepail!i!aesibak. d.j"j hi jeiku moguprepo,nati
Niqovale savitliivo,r
bttnara sovor, okus.U u$ihi nnpokon zapotinjc prucepro6*c,ao
" o . l , n r $ d r t i . i . v . , , i k u ircz g d r i ur . k ( , s t o k eh , r i c

OKUSNIPUPOLJCI
lli epislorhle zalbtak kajtse
Nai osjctokusaporjcteod siiulnih,lukoviiastih spulta kad gutana da nah
grozdovacelija,takozvanih
ohusnihpupoijaka. htahane ud. u lednlak.
Oni suv€6inommsprienipo j€ziku,sdjeih j€ < IUIK,KARIAOKUSA
okol0 000,aliih nalzimoi nr nepcu i u zd,ijrlu. spa.ilallrlniiol6n pupdLj.l
snlestll
sure naEdrtirimdilelovlma jedka,
zatosu E, litr dllelovl osjeiLivi
lezika

5ToJEztK
MoZE
osJETtrr?
Jczikosje@ietid osnov&olosa:slano,slotko,gorko
i kncb.Tqri kojc$heju teokuse orapaiu scu Jini
q jeliktriprcdnuu okulle
rupoljke,sdjelkiivihju
reeproskelranicc,paonepoilllu sienalu oo,trk.

Povdinaje iezka p'ekyena


kvdkama,lakozvanim paplama
ilibndavkaha,kojesa ohhpavLjuju OKLISNIPUPOUCI>
tako da Lakleaddava hlaiu. Naovojuvedanoi sli.ipapiLa
vednomsu maLene I iLiformneili naiezkuvidelm seioku5n
knaste(oznateneplavombojom), pupoll.isa5lrcne. Svakl
dsjerlni pupoliak imal
silulniolvor,iLiokuriuporu,
koz kojuuLaze otopljene
okusielvaiilzhianei plaa.
Ljudskotijelo 143

ZUBI
Zubi suivrsto usadeniu kostdeljusti.Mi zubimakidamo,
odgrizamo i ivademohranuda bismoje mogliprogutatii lakie
probaviti.
ODEEGA
sU IZGMDENI
ZUBI? UNUTRAa >
iosl zuBA
spod
tvrde
vanFkepouaiie
Bijer. F anjska ljuka 4ba napnvlj€na od a ii€, Le:itiielozubal?sradeno
mjwde Mi tr niicn iijel!. kpod caldi'rc je nekia Rir, od dentina.2vr (zehni)
trkdwni dentin, a unud nje je neko, iiyo se ^rba, I kNne: le (ryene lpLave)
prolazeko, tkivo zubnosa
kanaLa (pulpu)le nazekroz
koriionske krnaleia dnu zuba.
ZTSTO
SEZUBIKVARE?
AL s ?l6iEdovitoncl)du,nanjimas iBrusnjsi
brkterijaihme, akoz%nitlik.B*rerijekot s lhne
ugljikohidntnin *tacirnal,nneirtrclj! kisliN loj.
ot|pakdl.ijcve soliu caklnriidcrtii!, pamkonshjc
hpljin{ ili kivena. Al<osepitom osoliosFdjivisloj
dentim,vrucai nladnah!.na noie ia fti bol.

aovieka na ], zuba.0n se
diieLgo retidgLavne
v6te,isvaka
od nilhlmasvoluradalu,! ,vakoj
lellustipoleri siekuttaGasvm
napdied) $zu ods'l,alu, podva
olijaka0,asj*utlla)uledaju it4aiu,
a iellr prelkuriiaka
(izaolniaka)lest
kutniaka Gasvmn'asa)dfobe tvalu.

Nosje glavniulaztjelesnihzradnihkanala.U njemuse,


osimroga.nalazei senzorizamiris.Vanjski
suculerovl
nosanapravlreru uglavnom
od gumastogtkiva,takozvane hrskavice.

prSEMo
ZAST0 KRoz
Nos?
DissjckroznN iriti plui@tkivaodzdunih []iQ, pdjaviine
tepesuhogi pielJadnosraka. Vlirna ovoinic nosnihkadrla
zasdjava i yhri rlk. Ljepljivasluzhmk iesric p@lirc i cdde,
l c o : b r l ( ' i n . S n u ( n'er c p . l . i U \ cd l . t i - e' r k o d r r c , : ' : j c .
tjenjuslu pre'!. tddjeh

MKO NOSOPATAMIRISE?

UNUTRASNIOST NOSq>
U nosuie nosna lupLjrna tr kojojse
,mk zasdie, vlat ilniprtje neso
Itd koz tdrijeLo
k o) odeu pluaa.
144 Ljudskotijelo

PROBAVA
Procesrazlaganjahranc u rrolekule koje tijelo moie iskorisriti
/ o \ e r r ol ) f n b J \ o r nI '. r . , b r r r r. u
i , r r , p o c r r r j eu, ' t r m . r . .nr j . g n '
sL1dio i nnogi organi u rrbuhrL(abdomcnu).Probavniorgani
izlftrju.ffiffiffi;j koji kemijsLirazlaiuhranu.

KAKORADIZELUDAC?
rrdiii te rrohivDs nrG€
z.ludr.i$r{rljr{. Drinnrlcii koiltrim hfiru
paJ! tlryri. r! Jok \c rf fr.rro 0 AU$! kleiir . lur roir tildo no:r +o,n1
zlijezdctr trnuornrir)jor)jnni nlftr t ra! u ttlLr.ini z,rdobivmremsgF mis ji r
sik s pqsiron, i lt.iov inr,0i (,,n,ron,.) [ \t]rrr
5trni! t iirolLlln Lil(h
rLr)rir lr cnlin ltoji tnbi!tji ,.otrtn,Lc1,itr.,)I
k L o i i v i i n l l t i l c l i mu b i i i l l i . c i t i o h i , t , r L t ( t i \ i d' . f , r r k . i o n r ia, i aN ( rkirli
triif .pcll r ltritr ln i!l
KAMOHRANA ODLAZI lZ ZELUCA?
Z(lrl( Nirnro l,,r{, is(i\k,tr( r.,,lodijrr).
u rlur,L \f o rn hriicn I prrbrvniD)nnoyiDI il idil
SLlndii!. rLLi il i(t c .ug r(hrj. ndi s.tt gui! .ri.
i ( ( J t i r . i c l r i f j ! l i \ l l h n . r Lo r i n ,t j r . r \ . , , i d v i n
! ) i r r . b N L r iL{ t i i t n , h i { 1 , rt.). n r c r n r. , r $ (

_-__
iL.L!Lr{L r'lLi tr 05h (.gi
r rnrit.| ,.r i |,ir roj

&,

r REslCE U TANKOM CR]EVU


o ene 6(, M r k r J m n i a r t r m pc r n e .n r e k r n l r r f l i n i r l r
rorrn! hnkos riiFn rb.s it I oE po*ip m opp baduninJ,
rr dobivrmiogo vpnr jrovri n I upian.ltrai.

ZA5TO
JETANKO
CRUEVO
TAKOqUGAiKo?
linrk) jr. lj.vo dustlto 6,5 n,.u'i i ! njcdn,t.,)J!ijr
" ' t L . p , | ' , , '
t.hk. \!lilusin aitvom, nni obihtovltnutr dxs.
up ia vod! t mprobavil.ih
vtrljino.r?gnli \4nl.niptunjd ilrliki duljim onk.g
..ijdr {hjL,n!, osin toEi, iveliktrrovniru InorLoj!

KAKO
TIJELO
APSORBIRA
HRANU?
u'nr.rlnje s, sijeDketankos.Liida fLcltivcd.
nll,ollpskih i,irr.inm, hkozvdrin.Lijrn,iD rc\icrrr
rojc idi \iL'nif.vcarvrju povriinu.NlolekdehLantivih
a?LionlDru\r n (kuarnr tn kog .rijdr iprelaa u resi.e.
u,linD orc l,nn,c k@tunke iiie ie hvnih rili, koje
ih ntin nnos. l).,iid!.
Ljudskotiielo 745

ZASTOPROBAVNI
NEPROBAVE
ORGANI
SAIMISEBE? t
Z€lucna i cijc{,r ovojnica izluiuje Eustu,Ltizaru
€ktrinru, alozvd! slu,, kojd pohate ldianj€ hrane
i itni prcbavneorgdrcod kisdinci cnzin{. Unaroarone,
djeym s€orcjnicasrho imii, rlisc istotako isfrlno
obnata prcizrcdnjomtrNiLshrica, bri kakoto aini 'lE
'\

KAKOSEHRANA
G]84
KROZPROBAVNT
SUSTAq
Jednja},icludr rc tinko i debdocdjso, imajL,
hiiitne sijeDLe.Kad scrc n,iiiancstijcnkciklpe,
tupljise o,BaDsuzi,Pl gutu hnnu dil!. Sic4ilc
seodvijau valovimakoji segibdu dut orsrni.
'll
pojr( aYeno perstiltikon.

5TosEDoGADA
u DEBELoM
CR|JEVU?
Neprob.nljenio$a.iodldeu debelo dij*o kojcurijrvodu
i Dircnl.c sad. U ton otpadrbujajubercpaNb tcri)c Tupojav!rovemo
pedstartikoh,
kojcprci4odeiponelrovnamina, kojiserrlodcL
(ianetililice, skuplj,
rfsorbniju.lirj sepotuLtutiotpad
! (kdmu, odrr(rc ic rbr(j,.

BAKTERI'EU OEBELOM CRI]EVU>


Nasld supikdaie ltapiasre
(ruliaano)
bakterie napoqllii
debeos oii.va.U nlemu -
, !. mirrd! rori5irh ,.,:,lt
baopasih balFrlk, :

KOIIORGANIZMI
PROIZVODE
PROBAVNE
ENZIME?
ENZIMI Zlilede dirou,icc, icludrc, guiie la i nnko cdj$o
Veainom kemijskihreakcija svi otri proizvodctrcblvnc eizime.Ti eizihi razlai,
u ,ivin
proteine,usljikolidnteimastiujcdinia iz kojih
organizmimaupravljanjuenzimi. suizgadeni - uaminokisclinc,iee( irndnc
Imaih sakovnnih,a svakije lis€line.
Tesusiauinejcdinie takomrlcnc
prilagoden
odredenojzadaci. da prclaa u asiccLojin!jc oblor.nocijcvo.

KAKO
DJELUJU
ENZIMI?
Xnzini su kataliatod, ito daai erd koje
ubmmju kd jske @kcije. Molekule pojedinih
eitna imaju savin odeden oblift, ahwljujuii Na ovoj uveianoisl ci p kazana
su m.a enzlma(zutoi mftilrsrd)
kojeh F retu smo za oddeie molekLrleu tijeLu, lto ih srva6sugtqaia.
onaae h is0uniti
kojeonda lenjr da ieasinju ia oiro odrden naiin. u lankosiFvodab pospjesiLi
prcbavu hftne
Ir
l/l
1$
\

VISEttLStanice73 . Rast49 . Razmnozavanje


POTRAZI 14e
Novi seiivor swararazmnoiavanjem.Majkai oracproizvode
u 5tmniod patniee. , ll(dskifcrusnemaiiti5oo grama.
spolnestanicekojesespojci sworecmbtij.Te su spolnescanice aLim. poiphoreiviemueo, ol ip6le nai!k.n, inorrma
Nrrsovap.k m.ikl osi.fi djeletovo
DomonFu makm.i
osimtogabirnei zaono lro zovcmoWllf{Il1'tNmfE[rl
GDJE
NASTAJU
SPOLNEJTANICE? GDIESEEIMBRU
RAZVUA?
Muikr rlblnf!rfi.. rruno st)uruotuidin,r Oi,. !c l i l ) f j ! c i i , r i J i u . , B f N l i o i i z o r c n rh) i r . n , i c o h
u a n r n i r h , o r ol v i , r j r I r c n i s i n ,i. i, N l i i u i (,gt^( nr i L it r r . 1 r u n .o r r ' i e ( r r ! k o o v , j r ) i Nr r i r . r ) i . c
,lijvdi i,o viv tv.r, ,ijch I rr)nii ilill(drtrnu lc$t(, i poiiri. {)whia(iIrirnr I nljiiDc k.vit)orrtrio L .r g i t r r
\t,lnu srni ,ovo!) jijrnrx,).Svrtcnlnrirjricr ^ i , r ) g t , h . d r r i L i t r o ! . j i . . ,r k o i i r f , r , v i j icz c i , 1 )l j i
n.ftj1, r(,ir jc rjvior nld,i:,, ih u lly.ro,srr, \ 4 . , . , i . . , r , , , 1 ,r, r r , r , , r\ , i ( , t ( , . ,i , , , q
1ikd,v$irnjijDi.iinr,rri.ir.0ini u rjhdrr)j nrlnjiri. \ 'Nron (ljddriifi.
.,.
(AKONASTA'E'MBRII?
< jAjaScEI sPERMATozorD
l)ohaL( \)dni.r.hi(lr | 1)ltinu lrj$d t)osljclici (.d iedr0ninznlsDdm.toToid p'0nadc
irl.t.e,
jc sl)oLi$siifr (i,oirj,,). P,ispohod iiN N if,r. pdklrav.selobilikor nilsovuoyoin.uPd]
{rvlix Ndjud (rcnis)u rcrifu bdnicu (vrsint. kolcmtrto uspilcdpodrtc si, doktc onrt usnLrr.
sp(mrLoroidi i^tini niprju s! u novi nrktus.
JeTsre
Prirom,rl.rj. spc,D)x,ozo(lc t{oliziLim,l|I)ivriu
kn, t$irc f.l,rinkrivr. Grr o(1nc)o' grhc.
^k. Ni jrinici ntnNllljijricc, rt,{m.ro?.id
* s rrin mo.r.slbriri i$vornidnt,ij.
Txi docr(I,,j,ovcnb ol)lftlnlon,.

NASLJEDIVANJE qKO SENASLJEOUIU


GENI?
l,ocesu kojcmsesvojswa ,oditeljaplcnosenaporomke?okno nsljedivanjdr. rjrdipoloricu scm.Nljcluju od oc\ rl.Li od mijke. c.d
A zx t suzasluioiprijcsvcgageni zxpisipomoaurnolekuta . . a . , r r u , , o ^ . , . ,, ,i ,. . , . i, u \ . - - , . , . . : , i , ,
DNA sadrrrni
u ndin hromolnnina. , Fjrninr. Qnift n.du\.lrro ponzLrltrrx Drj ,|iiniie
niiirc, l)ldjccr istihrodnclj n.gu bid ssvnn Lrliain.

$t(llil ltir:]:I riii


rTuzDeDori i(tdri{it bliz &, Nrki aovjekposjedrjc

i l l r d l i3 l! ;e il ^ (t
!q. lr
t ' ! . i KAKOGENIUTIE.UNASVOISTVA?
Ccri.hlujL, veiinu r$ih .Jcle$ihsrcj$rvr, t,imjcrice
bojL,oiiu. B.ju oddule trk.ckotiko Eena,.tiih ic do
n
ll ri !,i
l)
u dNEeos.bn,c,p,injeia u tjcl.s! visim, uplcrnd
hnogo. Ceni osi'n ro8aurjeiu i m dohovni svojsva,
finjei.eosobno$ i inelisenciju,trli ii rjih iio tako
rLjcac I tnono iskNvo. Znaro$ l.gx s. bavi gennm
uz 0qaLo,nare 'lug. DNAmoLekuL..
ao!lekima rl para,odioy jedini kaji se nztikriu i.jihovln djelovarjcn?.\rmo EenetiLor.
lNlpno 46 kronGon.. Lj svaldmpau ledankdmosomDotjetc
RAST
Da bi sezametak(embrij)u majiinoj utrobi razviou dijete,
potrebno je devetmjeseci.Poslijerodenja,ono nastavlja
tlri joi 20 godinr.isvesecovrijemeneprercance mijenja.
Rastje najbrii u prvih nekolikogodinaiivota.
KAKOSEZAMETAK
RAZVI'A?
e.,j.k ^po{inj. ii'"t k& j.d,".teia.
om seuasropno dijcli,pr preein ! k$licu
s{nica,lod poanjenijenjatioblik. Posltederiri
tjeddaljudskizdetik veaina ndal i Lratjeiricu. BAKTERE U AKNAVA >
s{ tdt tjedlnrdobivaudolei srcemu poiinje U pubeiietu
hnosadie.adobju
kuad. U dque{on tjedN vei ialcdr ho pGv osip.denrh bubuljka,
lakozvanih
aknl,lto idoaitopo
pnvominijatunodjeric. Licu.
aknes Gdiaiuato 5ro
kolazbosho'moiakojise
5TosE DoGADA
KADDIECA
Msru? u pubeneru
DLuruiu postaje
masniF.U aepitimamasnoaa
Dje* k{d asrumienjrjurjelesni oblikzftofto nn u k0[]enudLakaaddaualu se
e pojedini
dijclovitijelatu^ijajuldlititoD bsinom pasekolaupal,
bakte.iie,
u p,vo vijeme naihv( nrpredujchd*, Pl a,o Jujen.c
i idr iJl.! velikuglru ! !spoledhi, rirclonr.^4i.i(i , ko{
_ MllEaNt
zuqr
coviek
u : votulmadva narutu lsnije. Boiha-scnsta trdjninjsou $dtm snanjuje, KAKosED,E.ACI
MIIENIAIU
u PUBERTETU?
konphtaeb. U lesromse r u Puodrr" oP4 ndgropovec{.
nie*o livorapotnle Djctdcikozpubcnctplol.k kdhijcoddjevojrkd-kod
poFvLjlvati
prir to suhkozvan nirhun n\ pr vrr',lu 12.: ta. gorir(. I oni ,dglotr.bru
hLiirlnlzubi,
Oil polnuhpadau KAKosE pJEVoJttcE
MUENJA,U
u PUBERTETU? ( vsiNr,i pledlif,$ inscprotift.Oiim rogdodl evc
okoSeste sodlne,vora Il.r.loblicu k,(m ( diirf pkub ,J\J ', udr$to8;^j,.kr po licu, l)od pduhon i naprcponaou,a ponckad
kadrspod iiih polnuGui
stail?ubi,ia sLl.loznateil zovrmupubcrrsumKodd|duaicrnnol.icnopoaiijc ipo drugimdijeldindtijch Clasiorscpo<lubi,
4Leno,
Kadodrauu! tiudi n n ' c . hl 0 i 1 . 2g.u dn cz i . o ' rT . f t D r i j q . ,J q , i n u ., r \ i , u n te$isil)olinjLr
proizvoditi
spcmatozoidc.
iomdio najusr ruba, i N . c g t r r . iLp , o : i Rb o k o vlih. . l p u u h o i n , p a p o r . '
iz'utu im dlaiicc.hjnicinn Fiinju Mkog mjcsc.
izlucivNi.po jcdmjrFkc, ito scoiitujekio 'nu! mcij!

STosEpoGApA
KApuuptSTARR
loJik'arog rdud rr.dol'ljr.'i)clopolJkupu.n c ^,'.,Jri.
Koir $rbielNt,rutr. miski\lJber uspofuv.,*, rud
unullinjih orgxoa. Sr sr.roidu
posmjerD ipodlotniji
nekioboleldoa,kro lto suscanctegobe i ok.
P@ceje $dftnj.vdospor,paveainiljL,diakrivno
iivii ! yiicod 70,pai80 godina.
SIAREN]E
KOZE>
ovadielh istaiarkatukapokaiu ut nkestaienja
kore VanFkisloiko:esestaniulei subi0rc1€nska
ylakna paseonabora.
koiaioi daluela(lznost,
Cestoscpokvjujui bezopase srahtkepiege
,bos prcvellkeproDvodnjemotanina.

prikoioiko(r stabe
i poqaju
krrkiie.
Ljudis osteoporozom
POTRAZ
V|SEt|l Stanice73 . Bolesti151. cenetika2o9
POTRAZI 2o8 . Tijelo128. Stanice73 . Mikroorganizmi
VISEtN Biotehnologlja 75 . Roboti194
ZNANOST
TEHNOLOGIJ
ZNANOST 154 181
TEHNOLOG|JA
- r54 E!EKr3!clr!I 182

UEEE!'E r55 IIIAGNETIZAM 183


MATEIVIATIKA 155 SIEUIN|KRUG 184
MAIEBIIA 156 ElE(TtrglvrAGNETlzAM 186
ATOMI 157 E!E(I80ENERG
Er KA_ 187
VRIEILE 158 EIEKTR9NTKA- __' 198
KVAryINA
TEORUA 159 MtKROeIPOVI 189
ErEfilqrlTl 160 MEUNALA 190
KEMUL= 162 MREZE 191
FIZIKA 163 ,191
MEBNEi __
SILE 164 JELEKOMUNIKACUE 192
GTBANJE
-,--. . -_ r65 ROBOTI 1.94
E!!89!lA ,..._ 166 NANOTEHNoLoGUA
_ L95
NUKLEARN4
ENERGIJA 1,67 STROJEVI 't96

T0PllllL 168 MOTORI 198

I4AIEB!]Aq 170 TRANSPORT 200


PRQUIIXEfVAR
I 't71 GRADITELISTVO 202
SMJESE 't72
INDUSTRUA
RAZDVAJANJE
SMJESA 173 PROIZVODNAINDUSTRUA
205
KEMTJSKA
rNDUSTRllA 106
ryQY|@IEB!]AU 1.75 BIOTEHNOLOGIJA 208
ZVUK '176
GENETIKA 209
SVEIIq5L 178 GENETSK0
rNzENlES!ryq 210
BOIA 180