Vous êtes sur la page 1sur 1

PRONOMS PERSONELS Licne zamenice

SUJETSsubjekat ATONES Je JA Tu TI Il ON Elle ONA On Mi, ljudi Nous-MI RFLC COD HISpovr pravi objekat atne (akuzativ) Me SE Te SE Se SE Se SE Se SE Me MENE,ME Te - TEBE,TE Le NJEGA,GA La NJU,JE
Nema jer oznacava druga lica

COI nepravi objekat( dativ) Me MENI,MI Te TEBI,TI Lui NJEMU,Mu Lui NJOJ,JOJ
Nema

TONIQU ES naglasen e Moi ja Toi ti Lui on Elle -ona Nous- mi Vous vi

Nous SE Vous VI Vous SE Ils ONI Se SE Elles -ONE Se -SE

Nous NAS Vous VAS Les NJIH,IH Les NJIH,IH

Nous NAM,A Vous VAM,A

Leur NJIMA,IM Eux -oni Leur NJIMA,IM Elles -one