Vous êtes sur la page 1sur 5

REGULAMIN konkursu Somersby Party Like a Lord

I.

Postanowienia Oglne

1. Niniejszy regulamin okrela warunki konkursu Party Like a Lord (zwanego dalej
Konkursem)

2. Organizatorem Konkursu jest Carlsberg Polska Sp. z o. o. z siedzib w Warszawie (kod:


02-135), przy ulicy Ieckiej 24, wpisana do rejestru przedsibiorcw przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 43669,dalej zwana Organizatorem

3. Konkurs zostanie przeprowadzony we wsppracy z Tomkiem Tomczykiem, na blogu


pod adresem: www.kominek.es

4. Konkurs trwa od 11 kwietnia 2013 do 17 kwietnia 2013 roku. 5. W Konkursie nie mog bra udziau pracownicy i wsppracownicy Organizatora, oraz
czonkowie ich najbliszych rodzin.

II.

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs przeznaczony jest wycznie dla penoletnich osb fizycznych bdcych


konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz posiadajcych miejsce staego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W Konkursie nie mog bra udziau pracownicy Organizatora i Tomka Tomczyka oraz
czonkowie ich rodzin. Przez czonkw rodziny, o ktrych mowa powyej, rozumie si: wstpnych, zstpnych, rodzestwo, maonkw i osoby pozostajce w stosunku przysposobienia.

III. 1.

Nagrody

Nagrodami w konkursie s:

1.1. nagroda gwna w postaci Kindle Paperwhite o wartoci cakowitej 1440 zotych
brutto

1.2. nagroda za zajcie drugiego miejsca w postaci zaproszenia na imprez Party like
Lord o wartoci cakowitej 50 zotych brutto

1.3. 10 nagrd pocieszenia, kada skadajca si z butelki piwa Somersby (4,39sztuka),


talii kart(2z) i szklanki(4z).

2. Nagrody zostan wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osb fizycznych (t.j. Dz. U. Nr 51 poz. 307 z 2010 r. ze zm.). Do gwnej nagrody Organizator przyzna dodatkow nagrod pienin w wysokoci 11,11% jej wartoci, z przeznaczeniem na zapat zryczatowanego podatku dochodowego od

wygranych. Zwycizcy nie przysuguje prawo do dania wypaty dodatkowej nagrody pieninej. Zapata zryczatowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto waciwego urzdu skarbowego przez Organizatora.

3. Informacje o przyznanych nagrodach bd upublicznione na blogu lub fan page


www.kominek.es najpniej w dniu 18 kwietnia 2013 roku.

4. Zwycizcy Konkursu nie przysuguje prawo do zastrzeenia szczeglnych waciwoci


nagrd ani otrzymania ich ekwiwalentu pieninego lub rzeczowego.

IV. 1.

Zadania Uczestnika Konkursu i przebieg Konkursu

Zgoszenie

udziau

Konkursie

nastpuje

poprzez

przesanie

na

adres

kominek@kominek.tv zdjcia przedstawiajcego uczestnika wystylizowanego na lorda wraz z jabkiem lub elementem w jakikolwiek sposb kojarzcym si z jabkiem lub przedmiotem z wizerunkiem jabka w dowolnym ksztacie.

2. 3. 4. 5. 6.

Zdjcia nadesane do Konkursu nie mog zawiera wizerunkw osb nieletnich, tj. takich, ktre nie ukoczyy 18 lat. Autor najciekawszej stylizacji zostanie nagrodzony nagrod gwn. Nagrod za zajcie drugiego miejsca bdzie zaproszenie na imprez Party Like a Lord. Dodatkowo, poza osobami wymienionymi w pkt. 2 i 3 powyej, 10 uczestnikw Konkursu, ktrych zdjcia Organizator uzna za ciekawe, otrzyma nagrody pocieszenia. Celem zapewnienia prawidowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczeglnoci w celu dokonania oceny prawidowoci zgosze do Konkursu i wyonienia zwycizcw, Organizator powouje trzyosobow komisj konkursow (dalej Komisja Konkursowa). W skad Komisji Konkursowej wejd osoby delegowane przez Organizatora.

7. 8.

Wyaniajc

zwycizcw,

Komisja

Konkursowa

bierze

pod

uwag

kreatywno,

pomysowo i inwencj uczestnikw przy wykonywaniu zdjcia konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgoszonych zdj w przypadku gdy:

a) b) c) d)

zdjcia zawieraj treci obraliwe, polityczne, propagandowe, religijne, wulgarne lub treci sprzeczne z prawem; zdjcia zawieraj treci reklamowe dotyczce innych ni Organizator podmiotw; naruszaj jakiekolwiek prawa osb trzecich, w tym w szczeglnoci: dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa do wizerunku; gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zalenych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementw w zakresie wskazanym w Regulaminie.

V.

Odbir nagrd

1. Uczestnik Konkursu, ktremu przysuguje nagroda obowizany jest przesa swoje dane
(imi, nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL) na adres kominek@kominek.tv w cigu 3 dni od daty ogoszenia zwycizcw.

2.Niewysanie przez zwycizc jego danych w wyznaczonym terminie jest rwnoznaczne ze


zrzeczeniem si prawa Uczestnika do nagrody.

3.Nagrody zostan przesane do zwycizcw za porednictwem firmy kurierskiej lub Poczty


Polskiej w terminie 30 dni od daty otrzymania danych.

4.Odbierajc nagrod zwycizca podpisuje protok odbioru przedstawiony przez kuriera, a


kurier weryfikuje dane osobowe zwycizcy. W przypadku odmowy przekazania kurierowi danych lub odmowy podpisania protokou, zwycizca traci prawo do nagrody.

5.Przy odbiorze nagrody, zwycizca przekae Organizatorowi pisemne owiadczenie o


przeniesieniu praw do Utworw oraz wyraeniu zgody na wykorzystanie wizerunku osb widniejcych na zdjciach.

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za podanie przez zwycizc bdnych danych


osobowych, ani za zmian tych danych przed odbiorem nagrody.

7.W razie niemoliwoci dorczenia nagrody z przyczyn dotyczcych zwycizcy, traci on prawo
do nagrody, a nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

VI.

Prawa autorskie

1.Uczestnik owiadcza i gwarantuje, e jest wycznym twrc treci utworu w postaci zdjcia
lub zdj przesanych w zgoszeniu do Konkursu (Utwr), w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 152, poz. 1016 z 2002 r.) i posiada wszelkie autorskie prawa majtkowe do zgoszonych Utworw, nie sa one obcione na rzecz osb trzecich. Ponadto, Uczestnik owiadcza i gwarantuje, e utwory nie naruszaj jakichkolwiek praw osb trzecich oraz e uzyska wszelkie prawa od osb przedstawionych na zdjciach do wykorzystania ich wizerunkw.

2.Uczestnik udziela Organizatorowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie,


upowanienia do korzystania ze zgoszonych przez uczestnika do Konkursu Utworw, w caoci lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majtkowych i praw zalenych, bez ogranicze czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pl eksploatacji, w szczeglnoci:

a)

zakresie

utrwalania Utworw,

i w

zwielokrotniania tym wytwarzania technik

zgoszonych wszelkimi drukarsk,

Utworw znanymi

lub

ich

poszczeglnych egzemplarzy

elementw

technikami zapisu

reprograficzn,

magnetycznego oraz technik cyfrow, audiowizualn, wprowadzanie do pamici komputera, nakadu; utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nonikach, w szczeglnoci na wszystkich nonikach reklamowych, bez ogranicze co do iloci i

b) c)

w zakresie obrotu oryginaami albo egzemplarzami, na ktrych Utwory utrwalono wprowadzanie do obrotu, uyczenie lub najem oryginau albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania Utworw lub ich poszczeglnych elementw w sposb inny ni okrelony w pkt b) publiczne wykonanie, wystawienie, wywietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposb analogowy i cyfrowy, z nadanie za pomoc wizji przewodowej i lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (rwnie w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie wykorzystaniem tam magnetycznych nonikw magnetooptycznych, nadanie za porednictwem satelity, rwnolege i integralne nadanie Zada Konkursowych nadawanych przez inn organizacj telewizyjn lub radiow, a take publiczne udostpnianie Utworw lub ich poszczeglnych elementw w taki sposb, aby kady mg mie do niej dostp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sie internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknicia wtpliwoci, Utwory mog by w czci lub w caoci rozpowszechnianie w formie ulotek, gadetw, billboardw (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak rwnie za porednictwem telefonw, kina, prasy.

VII. 1.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje w zwizku z Konkursem naley zgasza na pimie z dopiskiem na kopercie Konkurs Party Like a Lord do Organizatora na adres: Carlsberg Polska Sp. z o.o., ul. Iecka 24, 02-135 Warszawa, nie pniej ni do 1 maja 2013 roku. Za dat zgoszenia reklamacji uznawana jest data stempla pocztowego.

2.

Reklamacje powinny zawiera imi, nazwisko i dokadny adres Uczestnika jak rwnie dokadny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz tre dania. Reklamacje rozpatrywane bd przez Komisj Konkursow w terminie 7 dni od ich otrzymania.

3.

Moliwo zgoszenia reklamacji nie ogranicza prawa uczestnika do dochodzenia roszcze przed sdem powszechnym.

VIII.

Postanowienia kocowe

1.

Dane osobowe uczestnikw Konkursu s przetwarzane zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze. zm). Administratorem danych osobowych jest Carlsberg Polska Sp. z o.o., ul. Iecka 24, 02135 Warszawa. Celem zbierania danych jest organizacj i prowadzenie Konkursu pod nazw Party Like a Lord, wyonienie zwycizcw oraz wydanie nagrd. Uczestnikom przysuguje prawo dostpu do treci danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbdne do odebrania nagrd oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

2. Uczestnik wyraa zgod na publikacj jego imienia i nazwiska na na licie laureatw Konkursu zamieszczonej na blogu lub fan page pod adresem: www.kominek.es 3. Regulamin Konkursu dostepny jest w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Iecka 24, 02-135 Warszawa, w dni powszednie od poniedziaku do pitku w godz. od 9:00-17:00 oraz na stronie internetowej: www.kominek.es w publikacjach dotyczcych Konkursu. 4. Nagrody, do ktrych uczestnicy utracili prawa z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaj w dyspozycji Organizatora. 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.