Vous êtes sur la page 1sur 16

Udane Euro 2012 pokazao wiatu sukces polskiego samorzdu.

Gdy partyjni politycy spierali si o oceny zmaga rodzimych kiboli z rosyjskimi i o odpowiedzialno za niedokoczone autostrady, twrcy lokalnej demokracji przygotowali jak naley centra pobytowe i strefy kibica. Do wielu polskich miast w lad za fanami futbolu przyjad inwestorzy i turyci, a w prestiowych rankingach marka Polski najszybciej zyskuje na wartoci. Prywatna uczelnia azarskiego uruchomia ju nawet osobny kierunek Marketing miejsc w swoim centrum ksztacenia podyplomowego. azarski jest szko prywatn,

nie angauje si w przedsiwzicia propagandowe ani charytatywne, uczelniani planici dostrzegli biznes w edukowaniu samorzdowcw w sztuce przycigania inwestorw i turystw do polskich miast. W ogoszonym przez londysk firm consultingow zestawieniu globalnych marek Polska znalaza si w pierwszej dwudziestce. Przoduj co zrozumiae Stany Zjednoczone, Chiny i Niemcy, ale to polska marka najszybciej ronie w cen, wyprzedzajc m.in. Austri i Tajwan. Ranking uwzgldnia sektor produkcyjny, finansowy i turystyczny. Znawca infrastruktury

Adrian Furgalski z zespou TOR najmocniej spord ekspertw w wypowiedzi dla Wiadomoci TVP podkreli zasugi polskiego samorzdu dla przygotowania pikarskiego Euro 2012. Przy okazji wielkiego turnieju wiat dowiedzia si z telewizyjnych przekazw, e w Wieliczce znajduje si nie tylko zaliczana do pomnikw cywilizacji przez UNESCO najstarsza kopalnia soli, ale rwnie komfortowy hotel i boiska, a przede wszystkim spoeczno lokalna, ktra potrafia w kilkaset osb wyczekiwa do trzeciej w nocy na druyn Wochw, by zgotowa im pikne przywitanie po awansie do finau.
DOKOCZENIE NA STR. 2

Trybuna Konstytucyjny uzna, e przepis pozbawiajcy dodatkowego dnia wolnego za wito przypadajce w dzie wolny od pracy jest niezgodny z konstytucyjn zasad rwnoci. Wyrok oznacza, e za kade wito, ktre przypada w dzie wolny, nie liczc niedzieli, pracownicy otrzymuj dzie wolny od pracy. Powracamy do sytuacji, jaka miaa miejsce przed nowelizacj ustawy wprowadzajcej wolne wito Trzech Krli. Wyrok Trybunau Konstytucyjnego jest ostateczny, a przepis pozbawiajcy dodatkowego dnia wolnego za wito przypadajce w dzie wolny od pracy straci moc z chwil opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z art. 14 kodeksu pracy oraz art. 66 ust. 2 konstytucji wszyscy pracownicy maj prawo do okrelonych w ustawie dni wolnych od pracy. W zwizku z tym

Stawka wiksza ni 8 mld taki tytu nadano akcji spoecznego poparcia dla inicjatywy ustawodawczej zmierzajcej do przywrcenia rwnowagi finansw samorzdowych. Polityka wadz centralnych realizowana w latach 2005-2011 spowodowaa straty finansowe samorzdw szacowane na kwot 8 mld z rocznie. Ta bardzo wysoka kwota jest jednak tylko szacunkowa, bo rzeczywiste straty samorzdw z pewnoci s wysze.

Co jest powodem tego gronego zjawiska? Po pierwsze: skutki decyzji rzdowych, ktre spowodoway obnienie wpyww rodkw finansowych do samorzdw. Po drugie: przydzia samorzdom nowych zada bez zapewnienia rodkw na ich realizacj, co jest sprzeczne z Konstytucj RP. Bez przywrcenia samorzdom o d p ow i edniego poziomu dochodw zabraknie rodkw na zapewnienie ich podstawowych zada, nie mwic

o rozwoju i inwestycjach. A przecie, jak powszechnie wiadomo, to wanie dziaania samorzdw w decydujcym stopniu wpywaj na rozwj kraju, czego dowodw jest mnstwo na kadym kroku.
DOKOCZENIE NA STR. 3

ustawowe ograniczenie liczby dni wolnych od pracy w danym okresie rozliczeniowym powinno w rwnej mierze dotyczy wszystkich pracownikw i by oparte na racjonalnych i zobiektywizowanych, a take przewidywalnych kryteriach w uzasadnieniu mwi sdzia TK Andrzej Wrbel. 24 wrzenia 2010r. parlament przyj nowelizacj Kodeksu Pracy i ustawy o dniach wolnych od pracy. W wyniku tej decyzji wito Trzech Krli przypadajce 6 stycznia jest znw dniem wolnym od pracy. W ten sposb parlament odpowiedzia na postulat obywatelskiego projektu w tej sprawie, pod ktrym podpisao si milion osb. Dwukrotnie w akcj poparcia obywatelskiego projektu bardzo aktywnie zaangaowana bya Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa. Pawe Dbrowski Redaktor Naczelny

Tum na rynku, sztuczne ognie, orkiestra straacka i rekordowa, wic zaraz wpisana do ksigi Guinessa, waca 4,9 ton lasagna, potwierdziy opini o staropolskiej gocinnoci. W rwnie udany sposb wypromowao si modsze o kilka stuleci od Wieliczki Legionowo, gdzie zamieszkali na czas turnieju Grecy. Jak zauwaa Maciej Biaecki w swojej analizie Kreatorzy wizerunku miasta, po dziesicioleciu dziaania w nowej rzeczywistoci polskie samorzdy przestay ogranicza promocj do wydawania okolicznociowych folderw, przechodzc do kampanii billboardowych, przygotowanych przez profesjonalne agencje reklamowe i zamawiania strategii marketingowych. Za jak czytamy w jego analizie kreatorem rozpoznawalnoci wizerunku miasta o najwikszej sile jest impreza kulturalna i sportowa. Euro 2012 piknie t rol wypenio w odniesieniu nie tylko do czterech gwnych miast, ale dla licznych centrw pobytowych. Menederowie przyjezdnych ekip zagosowali nogami za Polsk, skoro 13 z 16 druyn zdecydowao si u nas zamieszka. Polskie samorzdy id za ciosem i wystpuj o ratingi. Powiatowi ywieckiemu, jak powiadamia Dziennik Gazeta Prawna (z 6 sierpnia 2012), agencja Moody's wystawia not BAA2, oznaczajc umiarkowane ryzyko kredy-

towe o stabilnej perspektywie a za badanie zapaci inwestor z Kanady. Radom obecny jest na targach w Hanowerze, a miasta metropolii grnolskiej w Mediolanie. W pozyskiwaniu inwestorw z PAIIZ wsppracuj zarwno tradycyjnie otwarta na nich d jak i bdcy raczej na dorobku podlaski Zambrw. W dobie szalejcego bezrobocia samorzd pozostaje jednym z najwikszych i co jeszcze waniejsze obliczalnych pracodawcw. Gdy firmy komercyjne padaj jak muchy czego najgorszy przykad mielimy przy okazji biznesu autostradowego w fazie przyspieszenia prac zwizanych z Euro dla inwestorw prywatnych samorzd okazuje si stabilnym partnerem. Wobec nasilajcych si trudnoci makroekonomicznych w gospodarce potwierdza si, e mae jest pikne. Swoje sukcesy samorzd odnosi nie tylko bez wsparcia pastwa, ale take w sytuacji, gdy biurokracja parlamentarno-rzdowa skonna jest raczej rzuca mu kody pod nogi (wywodzce si z ducha socjalizmu Janosikowe destrukcyjne dla regionalnych budetw, bo zmuszajce do zacigania poyczek na spat trybutu) i obarcza kolejnymi zadaniami w lad za ktrymi nie podaj finansowe rodki. Tak jak sondae dowodz, e demokracja najlepiej udaa si Polakom na jej lokalnym szczeblu bo korzystne oceny pracy samorzdowcw ponad

dwukrotnie przewyszaj podobne noty wystawiane posom (CBOS z wiosny br.) i porwnywalne s tylko z postrzeganiem dorobku prezydenta Bronisawa Komorowskiego, tak codzienno polskiej ekonomiki pokazuje, e rwnie przykadw dobrego gospodarowania atwiej szuka na poziomie lokalnym. Wobec marnotrawstwa rodkw w centralnie zarzdzanych funduszach czy bulwersujcych zdarze takich jak publikacja raportu poselskiego (a wic utrzymywanego z pienidzy podatnika bo p rz e ci e Sa li Kolumnowej w Sejmie na komercyjnych zasadach sobie nie wynajmuj) zespou Macierewicza w wydawnictwie komercyjnym w zaporowej nawet dla oddanych wyborcw PiS cenie 65 z lokalne finanse okazuj si zwykle, jeli pomin ekstrema, przykadem stabilnoci i gospodarnoci. Daje to samorzdowcom kolejny argument w dyskusji, eby o rodkach finansowych decydowa tam, gdzie maj by wydawane i aby szy one w lad za zlecanymi przez wadz centraln zdaniami. ukasz Perzyna autor czterech ksiek (m.in. Uwaga, id wyborcy). Dla ycia relacjonowa uchwalanie reformy administracyjno-samorzdowej. Co tydzie rozmawia z politykami w tv internetowej Polityczni.pl.

Niezalenie od tego, w jakich czasach yjemy - czy s to czasy prosperity, czy kryzysu, czasy wybitnych politykw czy nieudacznikw - bez pracy organicznej, pozytywistycznej w kadej dziedzinie ycia, bez zaufania obywateli midzy sob, bdzie nam niezmiernie trudno osign wzniose cele, realizowa wielkie idee. Zwaszcza teraz, kiedy zmagamy si z kryzysem, szczeglnego znaczenia nabiera dziaalno w skali mikro, w naszych regionach, spoecznociach, ktre my sami tworzymy. Dlatego, Drogi Czytelniku, zapraszamy i Ciebie do przyczenia si do budowy naszych wsplnych lokalnych rodowisk. Twrzmy nowe, wspierajmy ju powstae lokalne inicjaty-

wy majce na celu popraw ycia naszych maych ojczyzn. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si z dziaalnoci Stowarzyszenia Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa. Wszystkie informacje o naszych dziaaniach znajduj si na www.mws.org.pl. Wsplnie zaangaujmy si w budow samorzdnej Rzeczpospolitej. Mariusz Ambroziak Wiceprezes MWS

SZCZEGLNIE POLECAMY

5 6 7

Samorzd terytorialny w krajach Unii Europejskiej STRONA

Wsplnota w powiecie pruszkowskim STRONA Ustawa mieciowa STRONA

8 10 11

Przyszo polskiej owiaty wymaga zdecydowanych dziaa STRONA

JOW do Sejmu! STRONA

Apel do Prezesa Rady Ministrw ws reformy janosikowego STRONA

WWW.GAZETASAMORZADNOSC.PL

W dniu 6 padziernika 2012 zostao uroczycie otwarte Biuro Regionalne Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej w Piasecznie przy ulicy Warszawskiej 1. Wrd znakomitych goci nie zabrako przedstawicieli zarzdu Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej w osobach Prezesa Mariusza Ambroziaka i Sekretarza Piotra Kubala. Lokaln spoeczno reprezentowali dziaacze stowarzyszenia, przedstawiciele owiaty, kultury, biznesu, samorzdu terytorialnego i innych zaprzyjanionych rodowisk. Uroczysto rozpocz Piotr

Kubal. Przedstawi cele i program MWS w Piasecznie na najblisze 2 lata. Uj w nim midzy innymi takie punkty jak: udzia MWS w rozwizywaniu biecych problemw mieszkacw z wykorzystaniem formuy Obywatelskiej Inicjatywy Uchwaodawczej czy organizowanie spotka ze rodowiskami opiniotwrczymi. Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa w Piasecznie bdzie dy do profesjonalizacji w zarzdzaniu publicznym, zapowiadajc swj udzia w lokalnych referendach i w wyborach samorzdowych. Nastpnie gos zabra

Prezes Mariusz Ambroziak. Wrd prelegentw znalaza si rwnie radna Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego Barbara Rudziska-Mkal, ktra w wyborach samorzdowych 2010 roku bya popierana przez Wsplnot. Dyskusje kuluarowe nie miay koca, co potwierdza zasadno inicjatywy Biura Regionalnego. Bdzie to miejsce spotka ludzi, ktrych dziaania wpywaj na jako ycia lokalnej spoecznoci. Biuro MWS w Piasecznie ul. Warszawska 1, tel: 22 856 34 74 mws.piaseczno@wp.pl

DOKOCZENIE ZE STR. 1

Tak wic walka o odpowiedni stan finansw samorzdowych jest walk o znaczeniu ustrojowym. Walk o zapewnienie wizji i moliwoci rozwoju gospodarki, ale take wiadczenia codziennych usug w zakresie edukacji, bezpieczestwa, ochrony zdrowia i rodowiska, mieszkalnictwa, transportu. W zakresie wszystkich

waciwie dziedzin ycia kadego z nas. Projekt ustawy obywatelskiej przygotowany zosta przez komitet, w ktrego skad weszli przedstawiciele oglnopolskich organizacji samorzdowych, co dobitnie podkrela wag sprawy i znaczenie tego dokumentu. Podpisany przez 211 789 obywateli projekt ustawy zosta zoony w kancelarii

Marszaka Sejmu RP na zakoczenie Samorzdowego Kongresu Owiaty, 27 wrzenia. Zbierane nadal (do 5 padziernika)podpisy poparcia osigny liczb blisko 290 tysicy. Teraz organizatorzy akcji planuj jej nagonienie poprzez organizacj spotka informacyjnych w rnych miastach Polski. Sytuacja wymaga rzeczowej i publicznej debaty

o finansach samorzdw, a jej celem powinno by przesunicie czci rodkw pochodzcych od podatnikw a wic mieszkacw miast i wsi - z budetu centralnego do budetw samorzdw, a wic tam, gdzie s najbardziej potrzebne i najlepiej wykorzystywane. Poprzyjmy t akcj, take we wasnym interesie. Siedziba Komitetu

Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego mieci si w biurze Zwizku Miast Polskich (www.zmp.poznan.pl): ul.Robocza 46, 61-517 Pozna. E-mail: biuro@stawka8mld.pl. Grzegorz Szuplewski

Sotysem jestem czwart kadencj. Jako wieloletni straak posiadam dowiadczenie w dziaaniach i zwalczaniu klsk ywioowych. Majc na uwadze powd 2010 roku, musz przyzna, e po raz pierwszy w yciu poczuem si bezradny wobec tak wielkiego kataklizmu. Bya to druga powd w moim yciu. Pierwsz przeyem jako chopiec w wieku 16 lat, nie zdajc sobie sprawy z powagi sytuacji tym bardziej, e bya to powd zimowa, poziom wody by znacznie niszy, a w zwizku z tym nie byo tak wielkich szkd. Powd w 2010 roku spowodowaa ogromne straty w infrastrukturze i rolnictwie. Zalane byy pola uprawne,

zabudowania, drogi. Jedynym rodkiem transportu byy odzie straackie, WOPRowskie, ktrymi dowoono ywno, odzie, karm dla zwierzt. W sytuacjach wyjtkowych np. ewakuacji ludzi, zwierzt i mienia uywany by ciki sprzt wojskowy (amfibie). Pragn nadmieni, e woda z Wisy na teren Doliny Iowsko Dobrzykowskiej wylewaa dwukrotnie, tzn. 23.05.2010 a ponownie za 2 tygodnie, co spowodowao jeszcze wiksze szkody. W historii tej doliny wielokrotnie wystpoway powodzie, ale nigdy nie odnotowano tak wysokiego poziomu wody. Chciabym podzikowa wszystkim osobom prywa-

tnym, firmom, instytucjom pastwowym, parlamentarzystom za pomoc w trakcie powodzi dla soectwa Juliszew-Sady. W sposb szczeglny pragn podzikowa Mariuszowi Ambroziakowi z Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej i jego bratu Sawomirowi. Od pierwszego dnia powodzi pomocy udzieli mi rwnie Bogdan Nowicki, ktry uyczy swojej posesji dla s k a do wania i wydawania darw. Po powodzi zostay wyremontowane drogi, budynki mieszkalne i gospodarcze. Grunty rolne nie zostay skaone, dziki czemu moe odbywa si uprawa rolin. Tereny popowodziowe

zabezpieczone zostay poprzez napraw uszkodzonych waw przeciwpowodziowych. Jedynym mankamentem jest fakt, i ponad 20 lat Wisa nie jest regulowana, efektem czego jest zamulenie koryta Wisy. Podsumowujc, dziki

pomocy darczycw mieszkacy zalanych terenw mimo ogromu strat materialnych i psychicznych s usatysfakcjonowani z pomocy ludzi dobrej woli. Dariusz Woliski Sotys soectwa Juliszew-Sady radny gminy Subice

GAZETA SAMORZDNO - MAZOWIECKA WSPLNOTA SAMORZDOWA

1. Wsplne zakupy energii elektrycznej Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa Oddzia w Warszawie proponuje: - przystpienie urzdw samorzdowych i ich podmiotw gospodarczych, dziaajcych w granicach powiatw ziemskich lub grodzkich w miastach i gminach mazowieckich, do grup zakupowych energii elektrycznej, efektem czego bdzie obnienie kosztw zakupu energii elektrycznej w latach 2013 i 2014 o 10 do 30%. Do grup zakupowych mog te przystpowa firmy prywatne z terenu danej gminy (w rozumieniu ustawowym). W imieniu podmiotw samorzdowych organizator grupy przeprowadza publiczny przetarg, a zapata za usug obnienia kosztw zakupu energii elektrycznej jest realizowana z uzyskiwanych sukcesywnie oszczdnoci. Nie obcia to zatem w aden sposb biecego czy przyszych budetw gminy. Bezpatne konsultacje oraz pomoc w organizacji takich grup zakupowych, we wsppracy z Mazowieck Agencj Energetyczn

(pozostajc pod kontrol Urzdu Marszakowskiego), prowadzi Janusz ciskalski, Przewodniczcy Oddziau Warszawskiego MWS. K o n t a k t : j a n u s z . s c i skalski@doriza.pl, tel. 501-034954 2. Dbao o wypenienie wymogw ustawowych Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa proponuje bezpatn pomoc w wypenieniu wymogu ustawowego o: - tworzeniu i aktualizacji zaoe do planu zaopatrzenia w ciepo, energi elektryczn i paliwa gazowe gminy. Zgodnie z ustaw o prawie energetycznym (z dnia 10 kwietnia 1997 roku), gminy (w rozumieniu ustawowym) zobowizane s do posiadania Zaoe do planw zaopatrzeniowych w ciepo, energi elektryczn i paliwa gazowe. Gminy, ktre ju posiadaj takie zaoenia, zobowizane s ustawowo do ich aktualizacji co 3 lata! Kontakt: janusz.sciskalski@doriza.pl tel. 501-034-954

Ksidz Wiesaw Pski, pallotyn, od trzynastu jest proboszczem parafii p.w. Chrystusa Krla Wszechwiata w Kijowie. Parafia obejmuje swoim zasigiem znaczn cz stolicy Ukrainy, zamieszka przez ponad czterysta tysicy osb. Oczywicie, tylko niewielki procent tej liczby to parafianie ksidza Wiesawa. Wynika to m.in. z zagmatwanej historii i ukrywanej tosamoci katolikw i Polakw. Bo w tym miejscu stwierdzenie Polakkatolik ma swj szczeglny sens. Wielu z nich nie zna swojej historii - mwi ksidz Wiesaw. Tak byo i niestety nadal jest po prostu bezpieczniej. W trosce o ycie swoich dzieci rodzice czsto ukrywali przed nimi ich pochodzenie i narodowo, a take wyznanie. Przyznanie si do polskoci oznaczao w wielu sytuacjach wyrok na cae rodziny. Teraz jest niewiele lepiej, bo tak jak w czasach sowieckich bycie Polakiem w Ukrainie to skazanie siebie i swoich bliskich na ciki los. Nigdy nie zapomn rozmowy z mod polsk dziewczyn na mojej pierwszej placwce w Odessie. Ktrego dnia przychodzi ze szkoy roztrzsiona i zapakana. Zrozpaczona py t a dlaczego musz si tego uczy?! I pokazuje wiersz, ktrego wszyscy uczniowie w jej klasie musz si nauczy. To wiersz poety ukraiskiego o dylemacie Ukraica oenionego z Polk. Bohater wiersza zadaje sobie pytanie, co ma zrobi z on i dziemi, bo ich polsko jest dla niego nieznonym obcieniem.

I dokonuje wyboru noem morduje swoj rodzin. Tego ucz w ukraiskiej szkole mod polsk dziewczyn i jej kolegw! Dokd prowadzi ta droga? Do zastraszenia i wyrzeczenia si narodowoci polskiej. W naszej parafii staramy si przekazywa wiar i uczy bycia sob w tak trudnej sytuacji. Ale potrzebujemy do tego miejsca, gdzie moemy si spotka. Kocioa i jakiego niewielkiego zaplecza. Na razie mamy kaplic w zaadoptowanej stolarni i tu odprawiane s Msze wite. Mamy plany rozbudowy tego budynku i zagospodarowania caej dziaki, ktra ma okoo 1000 m2. Jeszcze w padzierniku liczymy na uzyskanie wszelkich dokumentw umoliwiajcych realizacj naszego projektu. Chcemy rozpocz wiosn, do tego czasu musimy zebra cho troch niezbdnych rodkw. Ksidz Wiesaw Pski SAC czsto przyjeda do Polski, by korzystajc z dobroczynnoci i yczliwoci rodakw, zbiera pienidze na ten cel. Mwi: wiem, e w Polsce te jest trudno, ale nie tak jak tam. Czsto mwi o sytuacji Polakw w mojej parafii i w caej Ukrainie: o tym jak im trudno, jak cierpi za to, e s Polakami. Musimy im pomc, myl, e jestemy im to jako winni. Im i ich przodkom. Parafia Chrystusa Krla Wszechwiata w Kijowie graniczy ze szczeglnie wanym dla nas wszystkich miejscem. To leny cmentarz w Bykowni. Tam w latach 19371941 zwoono i chowano

w wielkich doach pomordowanych w kijowskich wizieniach i innych miejscach kani tysice Polakw. Cmentarz odkryli w 1941 roku Niemcy, ale nie zdyli tej wiadomoci odpowiednio nagoni. Przez wiele lat prawda o Bykowni bya skrztnie ukrywana przez Sowietw i kilkakrotnie rozkopywano groby, by usun z nich wszelkie lady mogce posuy do identyfikacji cia pomordowanych. Wykopywano te i wywoono std ludzkie szcztki. W cigu ostatniej dekady odbyy si cztery ekshumacje przeprowadzone ju przez Polakw pod opiek Instytutu Pamici Narodowej. Przez Bykowni wiedzie od kilku lat szlak pamici Katyskiego Rajdu Motocyklowego. Dziki temu i niedawnym uroczystociom budowy i powicenia w Bykowni cmentarza wojennego, tzw. czwartego cmentarza katyskiego to miejsce jest ju znane Polakom. Parafia, ktrej jestem proboszczem, peni wic take rol duchowego stranika naszej narodowej pamici. Wszystkim, ktrzy chcieliby wesprze dzieo budowy kocioa w kijowskiej parafii p.w. Chrystusa Krla Wszechwiata podajemy numer konta: POMOST Pallotyskie Dzieo Pomocy Dla Katolikw Na Wschodzie 20 1020 1127 0000 1602 0210 0758 Wicej o parafii mona przeczyta na stronie: www.pallotyni.kiev.ua

WWW.GAZETASAMORZADNOSC.PL

1 maja 2012 r. mino osiem lat czonkowska Polski w strukturach Unii Europejskiej. Przynaleno do Wsplnoty tworzy naturaln paszczyzn do dokonywania porwna. Z punktu widzenia obszaru naszych zainteresowa ciekawym wydaje si porwnanie rozwiza w zakresie organizacji struktur samorzdu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej. Unia Europejska skada si z 27 pastw czonkowskich, w tym trzech o ustroju federalnym (Niemcy, Austria, Belgia), dwch zregionalizowanych pastw o strukturze quasi-federacyjnej (Hiszpania i Wochy) oraz 22 jednolitych pastw z ktrych niektre nie posiadaj jednolitej organizacji terytorialnej (Portugalia, Wielka Brytania i Finlandia). Wedug fundamentalnego, dla okrelenia statusu prawnego samorzdu terytorialnego, europejskiego dokumentu - Europejskiej Karty

Samorzdu Lokalnego - oraz zatwierdzonych w ubiegym roku przez rzdy pastw czonkowskich Rady Europy Ram Odniesienia dla Demokracji Regionalnej samorzd terytorialny oznacza prawo i zdolno spoecznoci danego terytorium (w granicach okrelonych prawem) do kierowania i zarzdzania zasadnicz czci spraw publicznych na wasn odpowiedzialno w interesie ich mieszkacw. W 2010 roku w krajach Unii Europejskiej byo cznie ponad 90 tysicy jednostek samorzdu terytorialnego, zorganizowanych w zalenoci od kraju w strukturach jedno-, dwu- lub trzyszczeblowych. W tabeli 1 przedstawiono szczegowe dane dotyczce struktur samorzdowych w poszczeglnych krajach Unii Europejskiej wielko podstawowej jednostki mierzon liczb ludnoci oraz powierzchni, liczb szczebli

oraz liczb jednostek danego szczebla. Najniszy poziom struktur samorzdowych w badanych krajach odpowiadajcy szczeblowi gminnemu obejmowa w 2010 roku 89 699 jednostek, nierwno rozmieszczonych na terenie Unii Europejskiej. Prawie 80% z nich byo zlokalizowane w zaledwie piciu krajach: Francji (42% gmin), Niemczech (14%), Hiszpanii i Woszech (po 9%) oraz Republice Czeskiej (7%). Przecitna unijna gmina w 2010 roku posiadaa 5 580 mieszkacw na obszarze o powierzchni okoo 50 km2. Takie urednione dane maskuj jednak istotne rnice. Rozmiary gmin wahay si od 5 km2 na Malcie do 1 550 km2 w Szwecji. Rozmiary demograficzne gmin wynosiy od 1 680 mieszkacw w Republice Czeskiej do ponad 150 000 w Wielkiej Brytanii. Jednostki podstawowego szczebla samorzdu terytoria-

lnego - w Republice Czeskiej, Francji i Sowacji - z populacjami przecitnie poniej 2 000 mieszkacw, stanowiy najmniej zaludnione gminy w Unii Europejskiej. Z drugiej strony w omiu krajach przecitna gmina bya zamieszkana przez ponad 30 000 osb Irlandia, Litwa, Portugalia, Dania, Grecja, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania. Wielka Brytania stanowi nieco odmienny przypadek - jej 406 jednostek samorzdu terytorialnego, posiadajce bardzo zrnicowane prawa w zalenoci od pooenia geograficznego i kraju (Anglia, Walia, Szkocja czy Pnocna Irlandia), s w znacznej czci mega-gminami. To gminy z dalszym podziaem na 11 200 parafii lub wsplnot. Ten r od z aj g bszego podziau terytorialnego jest spotykany rwnie w innych krajach, czsto w tych posiadajcych due gminy, jak np. Litwa, Portugalia, Bugaria, Sowenia i Wochy. Takie wsplnoty, ktrym czasem przyznawany jest status prawny, mog odgrywa wan rol w zakresie demokracji lokalnej oraz zarzdzania subami publicznymi. Drugi poziom samorzdu terytorialnego stanowio 1 114 jednostek, ktre albo znajdoway si na szczeblu ponadlokalnym (tzw. porednim) w duych pastwach z trzema stopniami struktury terytorialnej (Hiszpania, Francja, Polska, Wochy) albo na poziomie regionalnym w pastwach z dwoma stopniami struktury terytorialnej, o mniejszej liczbie ludnoci (Dania, Grecja, Sowacja, Republika Czeska itp.). Na trzeci poziom skadao si 79 bardzo zrnicowanych jednostek - regiony w duych pastwach jednolitych (Francja i Polska), regiony o relatywnie silnej autonomii oraz wasnej

lub delegowanej wadzy ustawodawczej w pastwach zregionalizowanych (Hiszpania, Wochy). Jak wida Polska naley do grupy krajw UE o najbardziej rozbudowanych strukturach samorzdowych. Generalnie struktury samorzdowe w krajach UE s zrnicowane, zarwno co do iloci szczebli, jak i wielkoci podstawowej jednostki. Spjne s natomiast kierunki ich reform, w wyniku ktrych w wielu krajach zredukowano liczb gmin w celu zrekompensowania ich maych rozmiarw demograficznych oraz poprawy zarzdzania lokalnymi usugami publicznymi. Zasadniczym kierunkiem reformy struktur gminnych jest wspieranie czenia si gmin oraz rozwj wsppracy midzy nimi. Od wielu lat w krajach Unii Europejskiej realizowane s rwnie denia w kierunku wikszej regionalizacji. Ostatnio przedmiotem toczcej si w Europie debaty jest zasadno istnienia szczebla poredniego bdcego odpowiednikiem polskiego powiatu. Ale szczegy tych reform to ju temat na kolejny artyku.

GAZETA SAMORZDNO - MAZOWIECKA WSPLNOTA SAMORZDOWA

S t o w a r z y s z e n i e Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa jest tak form organizacji, ktra grupuje ludzi niezwizanych z adn parti, pragncych zachowa niezaleno. Dziaa i wsplnie wypracowuje stanowiska bez narzucania linii politycznej z gry przez liderw ugrupowa politycznych. Std jej dziaalno zawsze jest bardziej zbliona do realiw lokalnych spoecznoci i znacznie bardziej uyteczna dla poszczeglnych obywateli. W sytuacji, w ktrej stowarzyszenie Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa nie jest parti, ale dynamicznie rozwijajcym si ruchem spoecznym, ktry odgrywa pewn rol w lokalnej polityce samorzdowej posiadajc swoich przedstawicieli w samorzdach terytorialnych rnych szczebli, mamy moliwo oddziaywania na wane decyzje polityczne i strategiczne rwnie poprzez zawieranie sojuszy i koalicji w poszczeglnych samorzdach, nie tracc niezalenoci waciwej dla ruchu bezpartyjnego. Szczeglna rola przypada Mazowieckiej Wsplnocie

Samorzdowej w powiecie pruszkowskim. Fakt, e Wsplnota dziaa tu ju od 11 lat nie znajduje, niestety, odbicia w strukturach samorzdu powiatowego. S osoby, k t r e s t a r t o w a y w wyborach z listy Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej, a zaraz po ogoszeniu wynikw, odwrciy si od Wsplnoty, utworzyy swoje ugrupowanie i swj klub radnych. Naszym celem na najblisze lata jest stworzenie takich struktur organizacyjnych, ktre uniemoliwi tego rodzaju zmiany, niezgodne z zasadami samorzdnoci. Nasza powiatowa organizacja opiera si na mocnych organizacjach gminnych. Dotychczas najsilniejsz bya Wsplnota w Piastowie, pod kierownictwem Zdzisawa Brzeziskiego. Obecnie rwnie pruszkowska organizacja zaczyna rosn w si, nabieraj rumiecw rwnie koa w Brwinowie pod kierunkiem Ryszarda Malinowskiego i w Raszynie pod kierunkiem Piotra Iwickiego. Najwaniejsza nasza inicjatywa ostatnich lat jest

Zaczo si w Piastowie. Tu powstao pierwsze koo miejskie, tu utworzono te koo powiatowe. Ca dekad temu. Dorobek Wsplnoty w tym czasie to m.in.. wsppraca z Zarzdem Regionalnym w organizacji dwch Walnych Zgromadze sprawozdawczowyborczych, jednego programowego i dwch konferencji regionalnych naszego stowarzyszenia. W wymiarze wyborczym mamy za sob trzy kampanie samorzdowe (2002,2006,2010), ktre pokazuj do silne poparcie spoeczne dla Wsplnoty w naszym powiecie. W wyborach do Rady Powiatu Pruszkowskiego (miasta: Piastw, Pruszkw i Brwinw oraz gminy: Michaowice, Nadarzyn i Raszyn) osignlimy nastpujce wyniki:

rok 2002: 5308 gosw (13,17% ogu oddanych gosw), co dao 3 mandaty w 25-osobowej radzie rok 2006: 9138 gosw (17,89%) 5 mandatw (27) rok 2010: 17090 gosw (31,34%) 8 mandatw (27)

Warto doda, e take w wyborach w poszczeglnych gminach kandydaci Wsplnoty odnosz sukcesy. W Piastowie przez poprzednie kadencje stanowili rzdzc wikszo, teraz s w opozycji, bdc najwikszym klubem w radzie. W Pruszkowie w obecnej kadencji Wsplnota rzdzi.

zwizana z Janosikowym. Spotykamy si bezporednio z problemem Janosikowego przy budowie budetw inwestycyjnych jednostek samorzdowych. Od roku 2010 zaczo to by powanym problemem, bo wysoko haraczu zacza lawinowo wzrasta. Narastajce Janosikowe sprawia, e praktycznie od dwch lat szpital, ktrego jestem dyrektorem w planie inwestycyjnym w ogle nie istnieje, pomimo zgaszanego co roku planu inwestycji do budetu sejmiku wojewdztwa mazowieckiego (w tym roku na przykad na poziomie 3,5 mln z). A nie s to inwestycje dotyczce rozbudowy czy zwikszajce nasz potencja, tylko inwestycje odtwrcze, czyli wymiana zuytego sprztu i aparatury, a wic to, co musimy zrobi. W planie inwestycyjnym na ten rok waciwie nie istniejemy. Jedyne inwestycje, ktre prowadzimy w szpitalu w 2012 r. to te, ktre czerpi z innych rde z funduszy unijnych. Pozyskalimy dotacje w dwch projektach oglnie rzecz biorc na termomodernizacj i wymian systemu grzewczego w szpitalu. Na unowoczenienie, pompy ciepa, solary, piec kogeneracyjny, wymian instalacji wewntrznej. To inwestycja rzdu 8 mln brutto. Sukces przynis take program informatyzacji szpitala, gdzie nasz projekt uzyska pierwsze miejsce w wojewdztwie i te dostalimy na niego dotacj unijn 5 mln. Ale s to pienidze spoza rde samorzdowych. Oczywicie Sejmik wspiera nas, przyznajc nam rodki na udzia wasny czyli cz tej sumy dostajemy z samorzdu Wojewdzkiego. Janosikowe dotyka zarwno samorzd wojewdzki, ktry jest naszym wacicielem, jak i powiatowy, w ktrym funkcjonuje. To zupenie inna skala w sejmiku wojewdzkim rzd wielkoci okoo 1 mld zotych,

a w powiecie 26 mln z. Ale te inna jest skala potrzeb. Zwaszcza teraz, w obliczu bardzo trudnego budetu roku 2013, kada zotwka potrzebna jest tam, gdzie j wypracowano, aby mona byo nakrca koniunktur i jak najszybciej wyj z kryzysu. Wszyscy czonkowie W sp l n ot y dosk on a l e t o rozumiej, ale niestety nie mamy a takich moliwoci oddziaywania, aby przekona Sejm.

Inne cele Wsplnoty to tworzenie dobrej atmosfery dla wsppracy pomidzy samorzdami gminnymi, miejskimi i powiatowymi w realizacji wsplnych inwestycji infrastrukturalnych, zaplanowanie i stworzenie zabezpieczenia zdrowotnego mieszkacw powiatu oraz wsplne starania o rodki unijne pozyskiwane dla rozwoju naszej maej Ojczyzny.

II

GAZETA WITECZNA - MAZOWIECKA WSPLNOTA SAMORZDOWA

O Muzeum Jzefa Pisudskiego i patriotyzmie


Rozmowa z Krzysztofem Jaraczewskim, dyrektorem Muzeum Jzefa Pisudskiego w Sulejwku, wnukiem Jzefa Pisudskiego
Jerzy Woniak: Co z dziedzictwa myli Marszaka Jzefa Pisudskiego jest obecne we wspczesnej Polsce? Krzysztof Jaraczewski: Na pocztku chciabym podkreli, e rozmawiam z Panem jako Dyrektor Muzeum Jzefa Pisudskiego, ktre zostao powoane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundacj Rodziny Jzefa Pisudskiego. Zostao powoane, bo jest wyrana potrzeba cigoci, pewnej historii, ktrej nie ma w tej chwili w Polsce. Nie dotyczy to tylko Jzefa Pisudskiego, ale rwnie historii II wojny wiatowej, ruchw opozycyjnych itd.. Natomiast pewien duch po Jzefie Pisudskim zosta i to wida bardzo wyranie po 1989 r. W caej Polsce powstay komitety nazywajce imieniem Pisudskiego rne wane miejsca w miastach, place, ulice czy pomniki. Na tym duchu, tej genezie, wykazanej w sposb obywatelski, indywidualny i spontaniczny powstaje Muzeum. J.W.: Marszaek nie raz mwi, e ze zdumieniem czyta, co rni ludzie pisz, a s to najczciej fasze i brednie. W dobie wspczesnej polityki pojawiaj si pogldy o zabarwieniu nacjonalistycznym firmowane nazwiskiem Jzefa Pisudskiego. Czy takie zjawiska s Pana zdaniem wynikiem wzorowego dziaania czy brakiem wiedzy i kompletn ignorancj, ktrej skutkiem jest przedstawienie postaci Marszaka wycznie jako dzielnego wodza, ktry na koniu pokona gronych bolszewikw? K.J.: Pan tutaj prosi, ebym si wypowiada o pogldach innych ludzi. To nie jest moim celem jako dyrektora Muzeum Jzefa Pisudskiego. Muzeum jako takie i dziedzictwo, ktre mamy po Jzefie Pisudskim, po odzyskaniu niepodlegoci, po wojnie polskobolszewickiej, jest dziedzictwem, ktre nie powinno by zawaszczane przez jedn grup. Powinno by traktowane jako co, co naley do nas wszystkich. Powinno czy. To, e kto pniej ma jakie inne, dalsze interpretacje, to ju jest poza moliwoci mojego komentowania. Wydaje mi si, e najwaniejsze jest to, e w duej mierze dziki pracy Pisudskiego pastwo podzielone przez zabory zostao poczone, odrodzia si niepodlego. J.W.: W sierpniu ubiegego roku podczas wizyty w Dworku Milusin, Premier Donald Tusk powiedzia, e polska duma narodowa bezwzgldnie wymaga, by w Sulejwku powstao Muzeum Jzefa Pisudskiego. W lad za sowami Premiera, 6 wrzenia, Rada Ministrw podja uchwa w sprawie ustanowienia wieloletniego programu budowy kompleksu Jzefa Pisudskiego w Sulejwku. Planowane otwarcie w 2016 roku, stworzenie nowoczesnego orodka edukacyjnego przy jednoczesnym przygotowaniu i przeprowadzeniu prac na powierzchni 4 hektarw, wydaje si by ogromnym wyzwaniem.. Czy jest to moliwe w tak krtkim czasie? K.J.: Mamy nadziej, e tak. Budowa Muzeum jest jedn rzecz. To s do duego stopnia sprawy techniczne, rzeczy wynikajce z przemysu budowlanego i widzimy tak moliwo. Natomiast nie budujemy Muzeum fizycznie, my budujemy instytucj. A instytucja, ktrej siedzib bdzie Muzeum, jest najwaniejsza. Programy, ktre bd w Muzeum, pozycje, ktre pozyskamy, zaufanie w spoeczestwie, w rodowiskach naukowych - to chyba jest to, co jest najwaniejsze i najtrudniejsze. Wtpi, eby to byo gotowe do 2016 r. Natomiast przez lata, ktre pniej Muzeum bdzie funkcjonowao, a pamitajmy, e bdzie funkcjonowao przez cay okres stuleci tak istotnych dla Polski. Stulecie odzyskania niepodlegoci, otwarcie pierwszego Sejmu, pierwsze wybory, prawo gosowania dla kobiet. Tych stuleci przez nastpne dwadziecia pi lat bdziemy mieli bardzo duo. To jest taki moment, w ktrym bdziemy rozumie, na podstawie czego dzisiejsze Pastwo jest budowane. Do tego te cztery lata nie starcz. To jest budowanie wiadomoci, przekazywanie informacji, zaangaowanie spoeczestwa, to jest bardzo dugoterminowy program. Zabudowa tych 4 hektarw zalesionego terenu jest budow techniczn, natomiast to nie jest cel sam w sobie. Celem jest instytucja, ktra ma powsta i instytucja, ktra ma wykonywa konkretny program edukacyjny. Na poziomie szkolnym, obywatelskim, wychowawczym, informacyjnym. J.W.: Jest szansa, e to bdzie jedno z najwaniejszych takich centrw edukacyjnych na terenie Warszawy, ktre bdzie przypominao o ostatnim stuleciu K.J.: Mam nadziej, e tak. Ale to nie powinno by tylko na terenie Warszawy czy Mazowsza. Powinno by oglnokrajowe. Widzimy, jak ludzie przyjedaj z rnych zaktkw Polski, odnosz si do tego samego punktu, do tej samej historii, e co ich czy pod tym wzgldem wicej ni to, co kadego z nas emocjonuje, np. pika nona. Jest to te oczywicie bardzo wane, ale to czy na innym poziomie. Chcemy. by Muzeum na poziomie swojego dziedzictwa narodowego, przedstawiao to, co nas czy, a nie to, co nas dzieli. Nie chcemy unika problemw, czy prbowa przemilcze trudne momenty w historii. Chcemy to tak zaprezentowa, eby ludzie mogli na to popatrze i powiedzie: zgadzam si lub si nie zgadzam, ale nie, e odrzucam. To jest budowanie takiej wsplnej platformy

dziedzictwa i wtedy dopiero przechodzi to w tosamo narodow. J.W.: Jestem daleki od uprawiania propagandy wyolbrzymiajcej sukcesy kolejnych ekip rzdzcych niepodleg Polsk w cigu ostatniego dwudziestolecia. Mam jednak wraenie, e w przestrzeni publicznej oraz niektrych mediach szerzy si tzw. czarna propaganda, umniejszajca sukcesy pastwa, czy nawet samorzdw, ktre skutecznie dziaaj na rzecz demokracji lokalnej. Co mona zrobi, aby ten obraz zmieni, dajc jednoczenie satysfakcj ludziom, o ktrych mwi Prezydent Komorowski, e czyni Polsk lepsz? K.J.: Na temat biecej polityki nie bd si wypowiada. To nie jest rola Muzeum. My bierzemy udzia w yciu publicznym, natomiast na zupenie innym poziomie. Jestem bardzo wrogi idei upolityczniania, zawaszczania instytucji, ktre mog by instytucjami czcymi. Nas wiele wicej czy, mamy wiele wicej osigni. Jak zdawaem swoje uprawnienia architektoniczne w Wielkiej Brytanii, to jeden z adwokatw nas uczcych powiedzia, jak powinno si prowadzi spotkanie. Na pocztku mwi si o rzeczach, ktre s atwe do zaatwienia, a dopiero pniej o tych trudniejszych. Jeli bdziecie stosowa tak kolejno, to bdziecie zaskoczeni, bo 90% rzeczy ju jest zaatwione. My

chcemy dziaa podobnie, skupia si na rzeczach, ktre nas cz, a nie na tych, ktre dziel. Chciabym by tym, ktry to podkrela, e nas wiele wicej czy. J.W.: Na czym polega nowoczesny patriotyzm? W dziaaniu instytucji pastwowych, samorzdw lokalnych czy szk sprowadza si czsto do organizacji okolicznociowych uroczystoci, skadaniu wiecw, zapaleniu zniczy. Czy takie obchodzenie wit narodowych i innych wanych wit moe przetrwa zderzenie ze wspczesnym widzeniem wiata? K.J.: Jeeli jest to jedyny sposb okazywania patriotyzmu, to na pewno nie przetrwa. Natomiast mam gbokie przekonanie, e obchodzenie rocznic jest o wiele gbsze. To s lata pracy, by patriotyzm by czynny, a nie bierny. Ja nie jestem przeciwny uroczystociom, natomiast nie wierz, e one przetrwaj, jeli nie ma o wiele wikszego podoa pod nie. Mam nadziej, e pod tym wzgldem takie instytucje jak nasza, w pewnym stopniu przyczyni si do tego. Krzysztof Jzef Jaraczewski herbu Zaremba (ur. 15.09.1954 w Londynie) polski architekt, prezes Fundacji Rodziny Jzefa Pisudskiego, dyrektor Muzeum Jzefa Pisudskiego w Sulejwku; wnuk Jzefa Pisudskiego.
wywiad nieautoryzowany

WWW.GAZETASAMORZADNOSC.PL

III

Niepodlego to warto, szczliwy stan pastwowej niezalenoci i suwerennoci. Polska jest dzi niepodlega, a Polacy dziki temu mog korzysta z wielkiego Daru Wolnoci. Zachowujc w pamici Tych, ktrzy nam t Niepodlego wywalczyli, powinnimy stara si nauczy wiadomego i mdrego korzystania z Wolnoci, a w kontekcie wita 11 listopada, radosnego Jej wyraania mwi podczas ubiegorocznego, nowatorskiego spektaklu multimedialnego Moja Wolno. Moja Niepodlego prezes Stowarzyszenia e-Sochaczew.pl Marcin Ryski. Z okazji tegorocznych obchodw wita Niepodlegoci w dniu 11 Listopada 2012 roku, na portalu e-sochaczew.pl zostanie opublikowany film z tego wydarzenia. W przeddzie wita Niepodlegoci chcemy przypomnie projekt Moja Wolno.Moja Niepodlego, ktrym jego twrcy Stowarzyszenie e-Sochaczew.pl oraz Stowarzyszenie Sztuka Nowa chcieli zaproponowa inn ni powszechnie praktykowan form przeywania i uczczenia 11. Listopada. - Wymiar martyrologicznego bagau, opartego jedynie na smutnej refleksji o ofiarach i polegych, utrudnia optymistyczne i konstruktywne dziaanie, uniemoliwia faktyczn budow spoecznego kapitau na przyszo. Walka ju si

skoczya! Znamy i pamitamy swoich bohaterw narodowych, wic dzi przede wszystkim Rado powinna towarzyszy obchodom naszego polskiego wita Niepodlegoci. Z tak dewiz szukalimy waciwej formuy dla uczczenia Niepodlegoci w tym roku. Byo to tym trudniejsze, e dotychczasowe w z o rc e w i to w ania tego szczeglnego Dnia s trudne do przeoenia na jzyk Radoci, a jednoczenie Nowoczesnoci, bo na zachowaniu tej wartoci rwnie n am zaleao tumaczy najwaniejsze zaoenie projektu prezes Stowarzyszenia e-Sochaczew.pl Marcin Ryski. Nowatorski, multimedialny spektakl Moja Wolno. Moja Niepodlego otrzyma owacje na stojco i gboko zapad w pamici tym, ktrzy przyszli do sali kinowej chodakowskiego MOK-u 11 Listopada 2011 roku. Na ogromn warto przedstawienia zoyo si kilka czynnikw. Niewtpliwie jednym z najwaniejszych byo zaangaowanie w projekt wielu osb i instytucji: Miejskiego Orodka Kultury, Stowarzyszenia L'ombelico del Mondo, Stowarzyszenia na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie Nasz Zamek, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania nad Bzur, Stowarzyszenia Kolektyw Twrczy Sochaczew wraz z pismem Kulturka, Hufca ZHP Sochaczew, Filmedia Studio, Powiatowego Orodka Interwencji Kryzysowej, Teresiskiego Orodka Kultury, Coloradora, Michaa Chrzanowskiego, ProFX i Pawa Stelmacha. - wiadomie oparlimy spektakl na II i III czci Dziadw Adama Mickiewicza i wiadomie zaprosilimy do jego stworzenia przedstawicieli sochaczewskich NGO, zatem organizacji bdcych jak adne inne znakiem pozytywnego dziaania obywateli w wolnym spoeczestwie podkrela Marcin Ryski.

- Moja Wolno. Moja Niepodlego to zaledwie zarys moliwoci, jakie tkwi w potencjale sochaczewskich rodowisk artystycznych i organizacji pozarzdowych. Daje moliwo stworzenia widowiska osadzonego mocno we wspczesnym wiecie, zamknitego ze wszystkimi jego przejawami w mikrokosmosie Sochaczewa mwi przed spektaklem jego reyser Dawid akowski. Zderzenie w widowisku dwch warstw: performatywnej i reportaowej, rodzi pytania o dzisiejsze postrzeganie wolnoci, historii, heroizmu, ale take o polski katolicyzm. Dwadziecia pi modych osb na scenie, reprezentujcych now generacj, pokolenie przyszoci, mierzy si z sensem, istot tych wartoci. Zastanawiaj si, kim jest Konrad, czy bohater narodowy to wytwr spoeczestwa, zbiorowoci o pewnych ambicjach, czy tylko funkcjonujcy w obiegu literackim stereotyp. Pytanie o waciw, dobr form witowania Wolnoci jest nadal aktualne, czy to w lokalnym, czy szerszym wymiarze, jednak dziki takim projektom, jak Moja Wolno. Moja Niepodlego, jestemy bliej odpowiedzi, mamy drogowskaz. Nadzieja twrcw spektaklu na jego inspirujce dla innych przesanie, wydaje si mie due szanse spenienia, cho wszystko zaley od nas na ile bdziemy chcieli i potrafili wzbogaci konwencjonalne palenie zniczy pod Pomnikiem Niepodlegoci, dla zachowania pamici o Tych, ktrzy nam wywalczyli Wolno, o wiadome przeycie, rado, a rwnie zrozumienie tej Wolnoci. Wszystkich, ktrym ta idea jest bliska, zapraszamy do obejrzenia filmu ze spektaklu Moja Wolno. Moja Niepodlego, ktry zostanie opublikowany 11 Listopada 2012 roku na e-sochaczew.pl. foto: Jakub Wasilewski, Witold wicki, artmagazine.pl

IV

GAZETA WITECZNA - MAZOWIECKA WSPLNOTA SAMORZDOWA

rozmowa z profesorem Cezarym Eugeniuszem Krlem Z p r o f . C e z a r y m Eugeniuszem Krlem, historykiem i politologiem, dyrektorem Instytutu Studiw Politycznych PAN i kierownikiem Katedry Politologii Collegium Civitas rozmawia Zbigniew Jackiewicz Zbigniew Jackiewicz: Panie Profesorze, Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa szykuje si do witowania obchodw kolejnej rocznicy odzyskania niepodlegoci. Prosz powiedzie, czy ju 11 listopada 1918 roku ten dzie by dla Polakw dniem witecznym? prof. Cezary Eugeniusz Krl: To nie by dzie witeczny taki, jakim jest dla nas dzisiaj. Jeszcze nie byo powodw do witowania, nie byo jeszcze poczucia przeomowego momentu historycznego. Z materiaw rdowych wiemy, e Jzef Pisudski wraz ze swoim najbliszym wsppracownikiem Kazimierzem Sosnkowskim przyby do Warszawy z Berlina dzie wczeniej, 10 listopada. Wiadomo o jego przyjedzie szybko rozesza si po Warszawie. Przed domem przy ulicy Moniuszki 2, gdzie zamieszka, zebrali si ludzie chccy go zobaczy. Pisudski wyszed na balkon i powiedzia do zebranych takie oto sowa: Zawsze suyem i suy bd yciem swoim, krwi ojczynie i ludowi polskiemu. Witam Was krtko, gdy jestem przezibiony - bol mnie gardo i piersi. Nastpnego dnia, 11 listopada, Pisudski odby seri spotka, w sumie tego dnia przyj 23 delegacje, a o godz. 16.30 uczestniczy w posiedzenie Rady Regencyjnej w Paacu Arcybiskupim przy ul. Miodowej. W historii zapisay si te wydarzenia o charakterze osobistym, rodzinnym. Tego popoudnia, Pisudski pojecha na Prag, aby w domu przy ul. Miskiej 25 spotka si z on Aleksandr Szczerbisk i kilkumiesiczn crk Wand. Przed domem na Pisudskiego rwnie czekay tumy. Sama Aleksandra Szczerbiska (Pisudska) w swych wspomnieniach zapisaa to wydarzenie tak: Ja na spotkanie z pokoju nie wyszam, tylko czekaam w mieszkaniu. Nie lubiam nigdy okazywa swoich uczu wobec innych. Z.J.: Co jeszcze wiadomo o okolicznociach tego przyjazdu Pisudskiego do Warszawy ? prof.C.E.K.: Pisudski, niedawny wizie Magdeburga, by chory. Wrci z Niemiec w jedynym mundurze, ktry mia i ktry nosi od dnia aresztowania przez 16 miesicy. Ten mundur trzeba byo naprdce oczyci, aby Pisudski mg w nim wystpowa publicznie. Zadanie to wziy na siebie panny Romanwny, prowadzce pensjonat przy ul. Moniuszki. Z.J.: Czyje zasugi przesdziy o odzyskaniu przez Polsk niepodlegoci w 1918 roku? Jzefa Pisudskiego? Romana Dmowskiego? Ignacego Jana Paderewskiego? Czy trzeba wymienia jeszcze take inne osoby? prof.C.E.K.: Nie ujmowabym s p r a w y o d z y s k a n i a n i epodlegoci Polski w 1918 roku w kategoriach zasug poszczeglnych osb. Lepiej jest generalnie pamita o korzystnym splocie rnych czynnikw - politycznych, wojskowych, spoecznogospodarczych i kulturalnych, zarwno wewntrznych jak i midzynarodowych. O momencie wielkiego szczcia historycznego. O radosnym, powszechnym i zgodnym wspdziaaniu wielu osb dla dobra ojczyzny. Takie momenty w historii nie zdarzaj si czsto, a w dziejach Polski wrcz nale do rzadkoci. Inny taki moment, przykadowo biorc, pojawi si w historii Polski wraz z powstaniem Solidarnoci.

Z.J.: Z jakim nastawieniom dzi powinnimy witowa Dzie Odzyskania Niepodlegoci? prof.C.E.K.: Trzeba cieszy si z tego, co wraz z momen-tem odzyskania niepodlegoci udao si w Polsce zrealizowa. Na krtko, biorc pod uwag pniejsze wydarzenia, ale dokonania byy ogromnie wane, a pami o nich winny towarzyszy nam rwnie obecnie. Natomiast przestrzegabym przed generowaniem w trakcie uroczystoci patriotycznych emocji typowo stadionowych, przed oscylowaniem midzy stanem zbiorowego entuzjazmu i zbiorowej nienawici. wito pastwowe wymaga zupenie innego nastawienia i powinno uczy zupenie innych zachowa ni stadion. Z.J.: To odniesienie do stadionu jak rozumiem dotyczy pewnego rodzaju zachowa i emocji waciwych niewyrobionym kibicom, a nie jest dyskredytacj wydarze sportowych ? prof..C.E.K.: Ot to. W kalendarzu obchodw 11 listopada w Warszawie mieci si rokrocznie Bieg Niepodlegoci. Odnajduj w nim waciw form witecznej celebracji i z przyjemnoci bd przyglda si narodowej fladze, jak utworz na starcie wszyscy uczestnicy tego biegu, przywdziewajc biae i czerwone koszulki. Panie Profesorze, serdecznie dzikuje za rozmow.

NIEPODLEGO

1918-2012
I wojna wiatowa przyniosa klsk wszystkim trzem zaborcom. W nastpstwie czego zrodzia si niepowtarzalna szansa, aby odzyska utracony przed 123 latami byt pastwowy. Zdeterminowani rodacy zaczli przejmowa wadz wojskow i cywiln tworzc zrby przyszego pastwa. 10 listopada do kraju powrci wiziony przez Niemcw Jzef Pisudski. Jeszcze tego samego dnia podporzdkowa mu si utworzony w Lublinie Tymczasowy Rzd Ludowy Republiki Polskiej. 11 listopada Rada Regencyjna przekazaa Pisudskiemu Naczelne Dowdztwo nad formujcym si Wojskiem Polskim, a trzy dni pniej przekazaa mu ca wadz cywiln. 22 listopada Jzef Pisudski ogosi si Naczelnikiem Pastwa i razem z premierem podpisa dekret o tymczasowych wadzach Republiki Polskiej. O odzyskan niepodlego przyszo narodowi polskiemu toczy krwawe boje. Z kocem roku 1918 wybucho powstanie wielkopolskie, ktre w rezultacie przywrcio Wielkopolsk do macierzy. Cz Grnego lska znalaza si w granicach Polski dopiero po trzech powstaniach lskich. Dzie 11 listopada jest bez wtpienia jednym z najwaniejszych wit Polakw, obchodzonym zarwno w kraju jak i przez rodakw rozsianych po caym wiecie.

WWW.GAZETASAMORZADNOSC.PL

Od 1 stycznia 2012 roku obowizuje nowa ustawa o utrzymaniu porzdku i czystoci w gminach. Zgodnie z ustaw gminy przejm gospodarowanie mieciami na ich terenie. Gminy musz opracowa i wprowadzi nowy sposb zarzdzania odpadami, wyoni w przetargu firmy przewoce odpady oraz przeprowadzi akcj informacyjn o nowym systemie gospodarki odpadami dla mieszkacw. Wyej wymienione zadania gminy musz wykona do poowy 2013 roku. Zgodnie z ustaw do poowy 2012 roku rwnie samorzdy wojewdzkie maj czas na zaktualizowanie wojewdzkich planw gospodarki odpadami oraz wskazanie miejsc, gdzie odpady bd przetwarzane (oddawane do recyklingu, sortowane, kompostowane, spalane i skadane). O nowej ustawie mwi nam in. Zdzisaw Mikoajczak z Urzdu Miejskiego w Wyszkowie. Pawe Dbrowski: Jakie dostrzega Pan zalety i wady nowej ustawy? Zdzisaw Mikoajczyk : Zalet nowej ustawy jest jednoznaczne ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za gospodark odpadami komunalnymi, ktry ponosi

wszelk odpowiedzialno za waciwe funkcjonowanie systemu. Wad jest zdecydowanie zbyt krtki okres czasu, w jakim gminy zmuszone s stworzy warunki do waciwego funkcjonowania systemu na swoim terenie. Nabiera to szczeglnego znaczenia w kontekcie braku rozporzdze wykonawczych oraz kar grocych za niewaciw realizacje wymaga okrelonych w ustawie. P.D.: Jaki wpyw nowa ustawa bdzie miaa na ceny wywozu mieci? Z.M.: Na tym etapie wdraania rozwiza ustawy trudno w jednoznaczny sposb okreli realne koszty prowadzenia systemu ze wzgldu na brak listy instalacji uprawnionych do zagospodarowania odpadw w poszczeglnych regionach, a co z tym zwizane - dokona kalkulacji kosztw transportu oraz okreli ceny odbioru odpadw przez instalacje i warunkw, jakie odpady musz spenia (czy istnieje konieczno ich wczeniejszej obrbki). Jednake naley zwrci uwag na fakt, e zmniejszenie liczby podmiotw prowadzcych dziaalno w tym zakresie stwarza realne ryzyko wzrostu cen. P.D.: Czy znikn dzikie wysypiska?

Z.M.: Liczba dzikich wysypisk nie zaley jedynie w prosty sposb od iloci odpadw odbieranych od wacicieli nieruchomoci zamieszkaych przez mieszkacw, ale take od naszego poziomu kultury osobistej. Trudno sobie wyobrazi, e jakiekolwiek zapisy ustawowe w krtkim czasie udaremni praktyk wyrzucania odpadw na terenach graniczcych z trasami samochodowymi czy na terenach otwartych. Naley zwrci uwag na fakt, e wprowadzenie zmian w ustawie o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach nie zniosy zapisw art. 34 i powizanych ustawy o odpadach, zgodnie z ktrymi waciciel nieruchomoci odpowiada za odpady pozostajce na jego nieruchomoci. Gmina nie bdzie podmiotem odpowiedzialnym za odpady porzucane na terenach niestanowicych jej wasnoci lub pozostajcych poza jej zarzdem. Jednoczenie naley zwrci uwag na fakt, e waciciele nieruchomoci o charakterze rekreacyjnym nie bd objci systemem poboru opat zryczatowanych z zakresu gospodarki odpadami, a jedynie fakultatywnie przez niektre gminy w systemie poboru opat od

pojemnika. System ten nie sprawdza si na wikszoci terenw naszego kraju i prowadzi do dalszego pogbiania patologii w tym zakresie. P.D.: Czy nowa ustawa moe zaszkodzi konkurencji na rynku odbioru odpadw komunalnych? Z.M.: Znaczne ograniczenie liczby podmiotw wiadczcych usugi z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi niewtpliwie wpynie na poziom konkurencji na rynku. Rozwizanie takie ma swoje wady i zalety. Na rynku pozostan podmioty najlepiej przystosowane do realizacji zada okrelonych w ustawie, co znaczco wpynie na podniesienie poziomu usug. Jednak zmniejszenie konkurencji midzy podmiotami

spowodowane ich mniejsz liczb moe w konsekwencji prowadzi do podniesienia cen na rynku, co zawsze jest zjawiskiem niekorzystnym z punktu widzenia odbiorcy usugi. Zaznaczy jednak naley, e wszelkie rozwaania dotyczce faktycznego sposobu realizacji zapisw ustawy s niepene ze wzgldu na brak aktw wykonawczych oraz prawa miejscowego precyzujcych najwaniejsze aspekty funkcjonowania nowego systemu.

in. Zdzisaw Mikoajczyk


Naczelnik Wydziau Gospodarki Komunalnej Mieszkalnictwa i Rolnictwa Urzdu Miejskiego w Wyszkowie.

8 8

GAZETA SAMORZDNO - MAZOWIECKA WSPLNOTA SAMORZDOWA

Due nakady finansowe i brak satysfakcjonujcych efektw to gwny zarzut formuowany przez przedstawicieli ponad 700 samorzdw uczestniczcych w Samorzdowym Kongresie Owiaty (Warszawa, 26-27 wrzenia). To wane spotkanie zorganizoway wsplnie oglnopolskie organizacje samorzdowe: Zwizek Gmin Wiejskich RP, Zwizek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Zwizek Powiatw RP i Unia Miasteczek Polskich. Nic dziwnego, przecie problem finansowania owiaty i jej poziom to jeden z najwaniejszych tematw toczcej si w Polsce debaty publicznej i dotyczy niewtpliwie wszystkich samorzdw. Podczas kongresu odbyy si posiedzenia plenarne i obradoway zespoy panelowe, ktre sformuoway postulaty dotyczce zmian w istotnych dla edukacji obszarach: zmianach w Karcie Nauczyciela, organizacji i zarzdzaniu owiat, szkolnictwie zawodowym i unowo-

czenieniu edukacji z uwzgldnieniem nowoczesnych technologii oraz aktywnym porozumieniu samorzdobywatel. Zdaniem samorzdowcw niezbdne zmiany w systemie owiaty powinny spowodowa bardziej efektywne wykorzystanie bardzo duych nakadw ponoszonych na edukacj. Stanie si to moliwe po znowelizowaniu niektrych zapisw Karty Nauczyciela i unowoczenieniu systemu zarzdzania owiat (m.in. uelastycznienie sieci szk, stworzenie prawdziwie motywacyjnego systemu wynagradzania nauczycieli). Nie jestemy zadowoleni z jakoci nauczania w naszych szkoach, pomimo duych wydatkw na owiat ponoszonych przez samorzdy stwierdzi podczas Kongresu Mariusz Poznaski, przewodniczcy Zwizku Gmin Wiejskich RP i wspprzewodniczcy Komisji Wsplnej Rzdu i Samorzdu Terytorialnego. Doda, e sytuacja jest ju dramatyczna,

a dodatkowo pogarsza j ograniczenie budetowe naoone na samorzdy przez ministra finansw. Opini t czciowo podzieli wiceminister Edukacji Narodowej Maciej Jakubowski, ale nie zgodzi si z opini, e sytuacja w polskich szkoach tak bardzo zaley od wysokoci nakadw ponoszonych na nie przez samorzdy. W ten sposb w debacie owiatowej pojawi si jeszcze raz zaostrzajcy si w ostatnim czasie spr o finansowanie samorzdw. Stwierdzenie, e polska owiata znalaza si w kryzysie, wydaje si oczywiste. Jak wany jest to problem dowodzi obecno na Kongresie tak wielu samorzdowcw, przedstawicieli wadz pastwowych, ekspertw i licznych goci, wrd nich profesorw Jerzego Regulskiego, Michaa Kuleszy i Jerzego Buzka. Pady deklaracje, m.in. ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas o zarekomendowaniu jeszcze w tym roku zmian w Karcie Nauczyciela. Czas pokae, czy dojdzie do porozumienia rzdu i samorzdu, bez ktrego trudno mwi o autentycznej naprawie systemu owiatowego. Deklaracje pady, pora na czyny. Zoenie propozycji zmian Karty Nauczyciela jeszcze w tym roku zadeklarowaa Krystyna Szumilas, minister Edukacji Narodowej.

01.06. Dzie dziecka w Iowie (pow. sochaczewski), 02.06. Piknik Ekologiczna Dolina w aziskach (pow. sochaczewski), 17.06. odsonicie pomnika powiconego tragicznie zmaremu Prezydentowi RP Lechowi Kaczyskiemu w Ossowie (pow. woomiski), 23.06. koncert inaugurujcy VIII letni edycj Festiwalu Muzycznego W Krainie Chopina w kociele parafialnym p..w. Wniebowzicia NMP w Starych Babicach (pow. warszawski-zachodni), 15.07. Dni Bodzanowa 2012 (pow. pocki), 01.08. 68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 15.08. Obchody rocznicowe Bitwy Warszawskiej w Ossowie (pow. woomiski), 26.08. II Pmaraton Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusociskiego (pow. warszawski-zachodni), 30.08. 32 urodziny NSZZ Solidarno, 06.10. otwarcie biura MWS w Piasecznie (pow. piaseczyski). O tych i innych wydarzeniach z ycia Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej przeczytasz na www.mws.org.pl

Grzegorz Szuplewski Prawie wier wieku po zmianie ustroju trzy czwarte Polakw jest zadowolonych ze swojego ycia. 60 proc. dobrze ocenia prac samorzdowcw, ale zaledwie 23 proc. rwnie korzystnie postrzega posw. Czy demokracja najlepiej udaa si Polakom na poziomie lokalnym? Dlaczego Polacy dopiero po kilkunastu latach docenili reform samorzdow, a w 2001 nie wpucili do parlamentu tych, ktrzy j uchwalili? Czy dobrzy gospodarze pomog odnowi rwnie polityk krajow? Na te pytania postara si odpowiedzie nowa ksika o polskiej samorzdnoci. Tworz j analizy oraz liczne rozmowy z promotorami reformy i pratykami demokracji lokalnej.

WWW.GAZETASAMORZADNOSC.PL

Ju nie musisz kopa piki o cian! Nie musisz ogranicza si z ciarami na siowni, bo nie ma kto Ci asekurowa! Nie musisz taczy z poduszk, czy biega z psem dookoa bloku! Lubisz aktywnie spdza czas wolny? Zagraby w pik? Poszedby na siowni? Chciaby potaczy czy pobiega? Nie jeste jedyn osob, ktra chce by aktywna, a sport traktuje jako rdo dodatkowej energii . Wejd na www.wadidasach.pl i poznaj ludzi takich jak Ty! Znajd partnera do wsplnej gry czy treningu! Sportowo zakrconych jest wielu. Ale to nie wszystko! Na portalu czeka na Ciebie zdecydowanie wicej!
pomidzy zawodnikami, - kalendarz gier i treningw, - sposb na znalezienie nowych zawodnikw, - moliwo zorganizowania turnieju z innymi SportGrupami, - tworzenie galerii zdj i video z Twoich gier. 6. FanSportGrupa - za grup fanw ulubionego sportowca, za grup fanw ulubionego zespou sportowego, za grup fanw piki nonej, koszykwki, wycieczek rowerowych, itd. 7. baza wiedzy - poznaj nowe dyscypliny, zasady gry, historie rozgrywek. Sam rwnie moesz zaproponowa i opisa nowe haso do bazy wiedzy. 8. indywidualna dieta - jest to jadospis wraz ze wskazwkami ywieniowo - kulinarnymi opracowanymi specjalnie dla konkretnej osoby. Tworzona jest na podstawie wywiadu ywieniowego uwzgldniajcego wiele czynnikw takich jak: parametry fizjologiczne (pe, wiek, wzrost, masa ciaa), stopie aktywnoci fizycznej, preferencje i zwyczaje ywieniowe, moliwoci finansowe, stan zdrowia, czas potrzebny do przygotowania posikw oraz umiejtnoci kulinarne. Taka dieta pozwala zrealizowa zapotrzebowanie organizmu na energi i skadniki odywcze jednoczenie zapewniajc komfort wynikajcy z dostosowania jadospisu do naszych moliwoci i upodoba. Dieta moe mie charakter diety redukcyjnej, zwikszajcej mas ciaa lub zwyczajnie zmieniajcej sposb ywienia na zdrowszy. W ofercie: Dieta indywidualna, Dieta indywidualna w chorobie, Szablonowa dieta redukujca mas ciaa odchudzajca dla Pa 7 i 14 dniowa, 1200 kcal i dla Panw 7 i 14 dniowa, 1400 kcal. 9. zakupy grupowe prawdziwe zakupy grupowe, tutaj cena danego produktu uzaleniona jest od iloci kupujcych. Im wicej osb dokona zakupu, tym wikszy rabat. W ofercie zakupw dostpne: sprzt, obuwie, ubranie sportowe, szablonowe diety odchudzajce, karnety do orodkw partnerskich portalu. 10. wymiana - masz sprzt sportowy, ktry kurzy sie w Twojej szafie albo, ktry chcesz zamieni na inny, lepszy? System wymiany sprztu sportowego jest stworzony z myl o Tobie! Moesz teraz zamieni swoj rakiet tenisow na inny sprzt wystawiony na aukcji wymiany! 11. aukcje - pierwsza w Polsce platforma aukcyjna powicona sprztowi sportowemu. Wystawiaj sprzt sportowy nowy lub uywany kierujc go wprost do spoecznoci ludzi aktywnych wprost do najbardziej zainteresowanej grupy odbiorcw! 12. manager obiektu Zarzdzanie obiektem sportowo-rekreacyjnym jeszcze nigdy nie byo tak atwe. - dodaj wizytwk swojego obiektu, - zarzdzaj rezerwacjami, - dodawaj oferty, - zarzdzaj patnociami. Aplikacja skierowana do wacicieli obiektw sportowo-rekreacyjnych. Jest to portal dla kadego. Zarwno dla profesjonalisty jak i dla amatora. Tu nie ogranicza Ci wiek, dowiadczenie ani miejsce zamieszkania! Docz ju dzi!

wADIDASACH.pl to dynamicznie rozwijajcy si spoecznociowy portal ludzi aktywnych, ktrzy swoj pasj chc zaraa innych. To portal, na ktrym przede wszystkim znajdziesz partnera do wsplnej gry czy treningu, poznasz nowe dyscypliny i nowych, ciekawych ludzi. Wymienisz si take sprztem sportowym lub kupisz go w preferencyjnej cenie! Docz do nas, zorganizuj wycieczk rowerow, umw si na wsplne bieganie czy jazd na rolkach. Znajd siowni, szko taca czy klub fitness w Twojej okolicy. Niech aktywno stanie si Twoj pasj! Poznaj funkcjonalnoci portalu wADIDASACH.pl: 1. rozpocznij gr lub trening - utwrz now gr lub trening aby inni mogli do Ciebie doczy lub znajd ju istniejc gr lub trening i docz do niej! 2. zosta instruktorem jeli jaki sport jest Twoj pasj, to moesz dzieli si swoim dowiadczeniem z innymi. Zosta ju dzi Instruktorem spoecznociowym wADIDASACH.pl. Moesz pokaza innym podstawy rozgrzewki, wytumaczy zasady, zademonstrowa sposb gry lub treningu. W dziale INSTRUKTOR moesz zaoy swoj ofert dla wszystkich

tych, ktrzy poszukuj osoby, ktra wprowadzi ich w tajniki danego sportu. Docz opis o swoim dowiadczeniu, zdjcia i okrel stawk godzinow. 3. znajd instruktora - to oferta skierowana do wszystkich, ktrzy chcieliby pozna tajniki uprawiania danego sportu czy danej gry. W naszej bazie znajdziesz oferty Instruktorw spoecznociowych WADIDASACH.pl. S to osoby, dla ktrych dany sport jest pasj! Dziki ich dowiadczeniu zanim zdecydujesz si na profesjonalne uprawianie sportu, moesz ograniczajc koszty, ktre trzeba by byo wyda na trenera, a jeli nie mylisz o profesjonalnym uprawianiu danego sportu, ich dowiadczenie pozwoli Ci szybko pozna podstawy, by w peni cieszy si gr lub treningiem. 4. manager rozgrywek utwrz nowe rozgrywki, zapro inne zespoy/druyny (SportGrupy) do rozgrywek. Utwrz wasny turniej. 5. SportGrupa - to grupy przeznaczone dla druyn/zespow, grup znajomych/przyjaci, ktrzy chc razem uprawia jaki sport czy gra w jak gr. SportGrupy w piguce: - wizytwka Twojego zespou, - atwa i szybka komunikacja

10

GAZETA SAMORZDNO - MAZOWIECKA WSPLNOTA SAMORZDOWA

Silny rozwj antykoncepcji od poowy XX w. i postulaty zwizane z prawem do aborcji sprawiaj, e mamy dzi prawo nie mie dzieci. Ale pojawia si te druga strona tego samego prawa - bo oto mamy prawo to dziecko mie i co wicej, czynimy to naszym witym, podstawowym prawem, ktre moemy speni i ktremu powinien sprzyja cay wiat. Ju nawet nie prawem maestwa czy pary kobiety i mczyzny, ale prawem kadego czowieka. Prawo to mamy mie niezalenie od naszej sytuacji finansowej (zawsze mona wzi kredyt, wybaga rodzicw, ktrzy nie bd mie serca odmwi albo czeka na refundacj), niezalenie od sytuacji spoecznej, ewentualnie niezgodny (bo tylko "zacofani" bd mwi, e in vitro to zo), ale przede wszystkim niezalenie od natury, bo teraz ju nie ma natury czowieka, nie ma natury aktu seksualnego, nie ma natury przy poczciu czowieka. Natura staa si naszym wrogiem. Bardzo mocnym przypadkiem takiego dziaania wbrew naturze s kobiety, ktre decyduj si na in vitro, bdc ju w starszym wieku. Jeden z filmw dokumentalnych pokazuje historie najstarszych kobiet wiata. Rekordzistk bya Hiszpanka, ktra w wieku 66 lat urodzia blinita. Zmara niedugo pniej ze wzgldu na raka jajnika (skutek terapii hormonalnej), osierocajc dwch chopcw. Ten sam dokument pokazuje starania 70-letniej Angielki o zabieg in vitro, na ktry jednak ze wzgldu na jej wiek nie chc si zgodzi lekarze. Zdesperowana kobieta nie chce jednak umrze bez pozostawienia potomstwa. Kiedy przywouj te przykady, zwykle sysz: "No tak, to s rzeczywicie ju odchylenia, ale to przypadki skrajne..." I nawet jeli kto taki widzi nieracjonalno/niesuszno w decyzji starszej,

samotnej kobiety, to zaraz pojawia si zastrzeenie: "no ale mode maestwa to co innego" albo pojawiaj si bardzo osobiste wyznania: "gdyby chodzio o moj crk, nie umiaabym jej powiedzie, e robi co zego". Czyli in vitro nie jest tu czarne, ale szarawe, o jego susznoci czy te zu mwimy zawsze w jakim kontekcie? Przeciw naturze dziaa kobieta, ktra ju od 20 lat nie ma owulacji, ale dziaaniem przeciw naturze nie byoby tworzenie dziecka pary 30latkw, ktrzy nie mog pocz dziecka w sposb naturalny? Skd bierze si dzi tak mocne przekonanie o tym prawie? Czy nie jest ono wynikiem egoistycznego pragnienia zawaszczenia, spenienia swoich potrzeb? Oczywicie pragnie i piknych marze, ale czy dziecko moe by celem, ktre uwica rodki? W ostatnim czasie powraca mocno do debaty publicznej temat zapodnienia in vitro. Trzeba zauway, e obecnie w Polsce nie ma adnych regulacji prawnych zwizanych z t procedur. Brak regulacji sprawia, e kliniki rozrodu w Polsce moj zupen swobod w decydowaniu o przebiegu procedury, zamraaniu zarodkw czy iloci zaimplementowanych zarodkw podczas sztucznego zapodnienia. Temat wywouje duo kontrowersji. Problemem jest zamraanie zarodkw, z ktrych wikszo nigdy nie bdzie miaa szans rozwin si, narodzi - zarodkw ludzkich. Mona powiedzie, e jest to problem wiatopogldowy, ale czy ycie ludzkie jest kwesti wiatopogldu? Czy wspczesna nauka z jej punktu widzenia jest w stanie okreli moment pocztku ycia? Poczenie si dwch komrek stwarza nowy acuch DNA, ktry zawiera w sobie wszystkie informacje o nowym czowieku, ktry ma si rozwin. Wok tematu naroso wiele

mitw i nieprecyzyjnych sformuowa. Podstawowym bdem, ktry pojawia si w mwieniu o zapodnieniu in vitro, jest uznanie tej procedury za leczenie niepodnoci. W rzeczywistoci podczas zapodnienia in vitro nie jest leczona niepodno, oczywicie w samej procedurze stosowane jest leczenie farmakologiczne (hormonale), ale ma ono za zadanie przystosowa kobiet do implementacji czyli zagniedenia zarodka w cianie macicy. Problem niepodnoci nie znika, waciwie nic si nie zmienia, kobieta moe urodzi dziecko, ale po urodzeniu para dalej jest niepodna. Dlaczego w dobie problemu z niepodnoci (szacuje si, e rednio co pita para ma takie problem; niepodno i obnienie podnoci staj si chorob cywilizacyjn) zamiast wdraa procedury leczenia, profilaktyki i diagnostyki niepodnoci finansuje si zabiegi in vitro, ktre nie rozwizuj problemu? Dlaczego z pienidzy podatnikw ma by finansowany zabieg spenienia ycze pary (czy tylko jednej osoby) do posiadania dziecka? Wielu powiedziaoby, e nie rozumiem dramatu, z jakim musz si zmierzy takie pary. Zgadzam si, e jest to dramat i znam maestwa, ktre musz si z nim mierzy. Ale spjrzmy na fakty: skuteczno zapodnienia in vitro wynosi ok. 30-40% podczas gdy skuteczno naprotechnologii, ktra rzeczywicie zajmuje si leczeniem niepodnoci, wynosi - wedug amerykaskich bada nawet do 70%! Warto wspomnie, e koszty naprotechnologii s wielokrotnie nisze ni in vitro. Warto zapozna si z osigniciami naprotechnologii (www.creightonmodel.pl). Czy nie powinnimy w kocu zaj si na powanie problemem niepodnoci, szanujc jednoczenie nasz natur i zdobycze nauki? Mariusz Marcinkowski

Popierasz wprowadzenie 460 jednomandatowych okrgw wyborczych (JOW) w wyborach do Sejmu RP? Jeli tak, poprzyj akcj zmieleni.pl. Akcja zmieleni.pl jest ruchem spoecznym, obywatelskim. Zostaa zainicjowana przez Pawa Kukiza przy wsparciu organizacyjnym i merytorycznym osb zwizanych z dziaajcym od kilkunastu lat Ruchem Obywatelskim na rzecz Jednomandatowych Okrgw Wyborczych, m. in. prof. Jerzego Przystawy. Organizatorzy akcji domagaj si wprowadzenia 460 jednomandatowych okrgw wyborczych

w wyborach do Sejmu, z rwnym prawem do kandydowania dla wszystkich obywateli, niezalenie, czy s popierani przez partie polityczne czy startuj samodzielnie, na wzr brytyjski, tj. z jedn tur gosowania. Pierwszy krok to zebranie w internecie przynajmniej 100 tys. podpisw poparcia, co udao si 23.10. Drugim krokiem bdzie zbieranie podpisw na formularzach papierowych. Akcja ruszy na pocztku listopada. Zachcamy do poparcia akcji! Wicej informacji o akcji na www.zmieleni.pl

NaProTechnology (Natural Procreative Technology) jest terapi medyczn suc wspomaganiu podnoci oraz leczeniu niepodnoci i wielu problemw ginekologicznych. W Polsce staa si przedmiotem medialnych debat przy okazji prb prawnego uregulowania kwestii bioetycznych, m.in. kwestii procedury in vitro, wbrew jednak temu, co czsto mona przeczyta w prasie, NaPro nie jest alternatyw dla IVF. Czym wic jest? Zapytalimy o to dwch lekarzy-konsultantw stosujcych t terapi oraz instruktork Modelu Creightona: specyficznego dla tej metody narzdzia diagnostycznego pozwalajcego na podstawie zaobserwowanych przez pacjentk tzw. biomarkerw okreli stan jej zdrowia. Z wywiadw z nimi moemy dowiedzie si, jakie s

podstawy naukowe tej metody, jej skuteczno oraz jak wyglda w praktyce jej stosowanie. Czytelnik znajdzie w tej ksice take wiadectwa osb, ktre dziki tej metodzie mog cieszy si wasnymi dziemi lub unikny blu niepodnoci. S one o tyle cenne, e w wikszoci pochodz od polskich par. (opis wydawcy)
NAPROTECHNOLOGY. EKOLOGIA PODNOCI, red. E. Wiater, wyd. eSPe 2009.

WWW.GAZETASAMORZADNOSC.PL

11

W nawizaniu do expose Pana Premiera z dnia 12 padziernika br. i sformuowanej w nim deklaracji, e szukamy sposobw, aby przywilejw grupowych byo mniej, eby redystrybucja rodkw finansowych bya bardziej sprawiedliwa ni do tej pory oraz informacji, e w trudnych czasach kluczowe jest znalezienie moliwoci finansowania rozwoju i wzrostu w roku 2013, majc na wzgldzie dobro finansw publicznych, Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego zwrci si do Premiera i Ministra Finansw w formie listownej z apelem o piln interwencj w sprawie obywatelskiego projektu ustawy, zwanego potocznie ustaw o janosikowym.

Donald Tusk Premier Kancelaria Prezesa Rady Ministrw W nawizaniu do Pana expose z dnia 12 padziernika br. i sformuowanej w nim deklaracji, e szukamy sposobw, aby przywilejw grupowych byo mniej, eby redystrybucja rodkw finansowych bya bardziej sprawiedliwa ni do tej pory oraz informacji, e w trudnych czasach kluczowe jest znalezienie moliwoci finansowania rozwoju i wzrostu w roku 2013, majc na wzgldzie dobro finansw publicznych, zwracamy si do Pana Premiera z gorc prob o piln interwencj w sprawie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego, zwanej potocznie nowelizacj ustawy o janosikowym. Obecnie obowizujca ustawa dotyczca podatku janosikowego prowadzi do skutkw odwrotnych od zamierzonych. Ogranicza aktywno i przedsibiorczo tak wan, zwaszcza w okresie kryzysu gospodarczego. Samorzdowcy, ktrzy ciko pracuj na rzecz rozwoju gospodarczego i wzrostu zamonoci swojej gminy, powiatu czy wojewdztwa, s karani i odbiera im si efekty ich pracy. Po zapaceniu janosikowego patnicy staj si czsto biedniejsi od beneficjentw. To ju nie sprawiedliwo spoeczna, ale patologia! Warto rwnie podkreli, e to na samorzd warszawski (najwikszego patnika janosikowego) na skutek dekretu Bieruta, a wic na skutek dawnych decyzji wadz szczebla pastwowego, spada obecnie ogromna odpowiedzialno finansowa. Liczona ona jest ju nie w setkach milionw a w miliardach z! Jest to gigantyczne obcienie, ktre realnie zagraa stabilnoci finansw i rozwojowi miasta. Miasta, ktre dotychczas poprzez swoje inwestycje i wzrost, nakrcao koniunktur gospodarcz i w znaczny sposb przyczyniao si nie tylko do rozwoju caego kraju, ale i skutecznej ochrony Polski przed kryzysem. Nasz projekt nowelizacji poparli samorzdowcy ze wszystkich czci Polski zarwno z mniejszych samorzdw, takich jak gminy Rznia (dzkie), Gogolin (opolskie), Puchaczw (lubelskie), Rudna (dolnolskie), Przykona (wielkopolskie), Gorzyce (lskie) czy J e r z m a n o w a ( z a c h o dniopomorskie), jak i z miast takich jak np. Radom, Lublin, Czstochowa, Pock czy Sopot, a po Prezydentw najwikszych metropolii Warszawy, Krakowa i Poznania, ktrzy udzielili bardzo mocnego poparcia dla naszej nowelizacji. Udao nam si uruchomi oglnopolsk akcj zbierania podpisw pod projektem zmian, do ktrej wczyli si rwnie mieszkacy Wrocawia, Trjmiasta, Halinowa, Pionek, odzi, Woomina, rnych regionw Mazowsza, przedstawiciele wielu stowarzysze z czonkami Zwizku Powstacw Warszawskich na czele, posowie, senatorowie, rodowiska osb niepenosprawnych, organizacje kombatanckie i wiele, wiele innych grup i osb. Jak Pan Premier zapewne wie, projekt nowelizacji podpisany przez niemal 160 tysicy obywateli trafi do Parlamentu i zosta skierowany do Komisji Sejmowych. Po wielu miesicach prac posw, dziaaczy samorzdowych i wielu rodowisk zainteresowanych napraw mechanizmu janosikowego udao si wypracowa oczekiwany kompromis. Powsta projekt usuwajcy wikszo bdw dzi obowizujcej ustawy. Proponowana nowelizacja bardziej sprawiedliwie okrelaa kryteria poboru tego podatku - tak, by samorzdy, ktre go pac, nie byy z tego powodu same stawiane w zej sytuacji finansowej. Co wane, znalelimy rozwizanie, ktre nie uszczuplaoby dotychczasowego poziomu wsparcia dla samorzdw bdcych beneficjentami janosikowego. Stao si to dziki bliskiej wsppracy inicjatorw projektu obywatelskiego m.in. z Ministerstwem Finansw. Udao si do systemu janosikowego wczy rodki z rezerw pozostajcych w dyspozycji Ministerstwa Finansw, ktre dotychczas byy dzielone w znacznej mierze wedug niejasnych i zawiych kryteriw. W naszej propozycji dostp do nich byby rwny dla wszystkich samorzdw i niezaleny od ich siy przebicia, jak to bywao dotychczas. Nowelizacja zostaa zaakceptowana przez bardzo szerokie rodowisko samorzdowcw, ekspertw, przedstawicieli Ministerstwa Finansw i posw z rnych politycznych rodowisk pracujcych w podkomisji zajmujcej si wypracowaniem ostatecznego ksztatu proponowanych zmian. Jako dowiadczony parlamentarzysta, Pan Premier zdaje sobie spraw z tego, jak trudno o taki kompromis i to w tak zoonej materii. Pozwalamy sobie rwnie przypomnie, e na pocztku roku Pan Premier osobicie, publicznie wspar postulaty zawarte w nowelizacji, dostrzegajc konieczno szybkiej naprawy janosikowego, ktre dzi jest raczej symbolem niesprawiedliwoci wobec samorzdw statystycznie zamoniejszych ni przykadem dobrze rozumianej spoecznej solidarnoci. Niestety na skutek niezrozumiaych dla nas gier politycznych ten z trudem wypracowany kompromis zosta zamroony. Poczone Komisje Finansw i Samorzdu Terytorialnego odrzuciy przyjty wczeniej ogromn wikszoci gosw na Podkomisji projekt nowelizacji. Odbyo si to na wniosek p o s a n k i M o n i k i Wielichowskiej z PO z Wabrzycha, bez czytania proponowanych zmian i dyskusji nad nimi. Taki sposb potraktowania projektu zgoszonego do Parlamentu przez 160 tysicy obywateli jest w naszej opinii zaprzeczeniem zasad, jakie powinny obowizywa w spoeczestwie obywatelskim. Nie wysuchano opinii ekspertw, nie debatowano nad moliwymi rozwizaniami, nie wysuchano zainteresowanych. Wniosek przepad nawet bez pozorw dyskusji nad jego ksztatem. Nie tak wyobraalimy sobie wspln prac Komitetu Obywatelskiego, ekspertw i posw nad popraw ustawy o janosikowym. Znajc opini Pana Premiera na temat koniecznoci korekty mechanizmu janosikowego pozwalamy sobie t drog prosi o ponowne pilne przyjrzenie si sprawie i podjcie politycznych dziaa, ktre umoliwiyby powrt do rozwiza z takim trudem i zaangaowaniem wypracowanych w czasie debaty nad nowelizacj ustawy. czymy wyrazy szacunku Rafa Szczepaski Penomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach

KONTAKT: kontakt@stopjanosikowe.pl, www.StopJanosikowe.pl, 501.242.622 (tel. do Penomocnika)

12

GAZETA SAMORZDNO - MAZOWIECKA WSPLNOTA SAMORZDOWA

Kancelaria Legitimus sp. z o.o. 02-793 Warszawa, ul. Raabego 11/38 tel. 502 730 881

Przez ponad 10 lat dziaalnoci Mazowiecka Wsplnota Samorzdowa byo organizatorem lub wsporganizatorem licznych inicjatyw, konferencji, spotka tematycznych, historycznych, patriotycznych. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.mws.org.pl i zapoznania si z nasz dotychczasow dziaalnoci. Na stronie zamieszczamy rwnie na bieco informacje o organizowanych imprezach, wydarzeniach. Dzikujemy wszystkim czonkom, sympatykom MWS, ktrzy przez minione lata angaowali si w dziaalno organizacji, bez nich nie udaoby si tego wszystkiego osign.

Redaktor naczelny: Pawe Dbrowski Redakcja: Mariusz Ambroziak, Mariusz Marcinkowski, ukasz Perzyna, Dariusz Skibniewski, Grzegorz Szuplewski, Pawe Wodarczyk Korekta: Katarzyna Marcinkowska

Wydawca: WADIDASACH.PL sp. z o.o. Adres: ul. Cypryjska 2G, 02-761 Warszawa Tel/fax: 22 556 27 91 Skad: Mariusz Marcinkowski Druk: Drukarnia Edytor Olsztyn

www.gazetasamorzadnosc.pl biuro@gazetasamorzadnosc.pl www.mws.org.pl