Vous êtes sur la page 1sur 3

DESPEDIDA

Letra y Msica:
Gerardo Guevara

PASILLO

b
& b b b 43 ..

bb b b 3 ..
&
4

? b b b 43 .. .
b
6

...
.

j
j

U
bb b b j .
&

A - dios

b b j b ..
b
& b
.
j

? bb
bb

&

bbbb

? bb b
b
J
b b b j
b
&

14

b
& b bb
? bb
bb

de - joes - ta

b J
J
dea - mor
yen e - lla
.

j
n ..

can -

mi

vi

da,

j

J

mi

J b J
cin dea - mor,
yen - e - lla
.

j n ..

..

.

J

2.

.. n n1. N 2..
. b .. ..
J
n

J
J
.. J
.

de - joes - ta can - cin

..

j
a - dios


.
..
n .
j

J
.

..
.

te

J b .

..
.

14

n J

.

a - mor,

bb j
b


& b
te

..
.
J

10

10

1.

vi

da,

mi

vi - da.

%
bb b b ..
&

DESPEDIDA

18

%
bb b .
& b .

j
...

.

J

18

? b b b .. .
b
b
& b bb

2.

22

.
j .
. n
J

J

.
.

bb b b n ..
.
&

nnnb

mis la - bios su - fri - rn

?b

b
j

b
&

31

j


J

y se - gui - r vi - vien - do
31

& b
?b

b b

n
J
..

a tus ne

gros

o - jos

J
J
J
.

laau - sen

b
J

b
J

& b j

27

& b

..

.. n n1. N
. b
J

.
J

Mis o - jos llo - ra - rn

j
n n
? bb b .
n nb .
b
n

27

n nb .
j
n

2.

22

1.

cia

be

de

tus


J

b J b
b
b

vi - vi - r

so


b b

J
b J

sos

an

b b

do

bbbb
bbbb

b b

b bb
b J

b
& b bb

35

bb
b
& b

35

so - a - ren el

j ...
.

DESPEDIDA

be

? b b b n j n
b

a - dios a - mor te

lle - va - r

&

bbbb

..
.

..
.

? bb b
b
J
b b b j
b
&

43

bbb
b
&

te

43

? bb
bb

b ..
J b n.

nos,

da,


Fine

J b J
J
dea - mor,
yen - e - lla mi
j n ...

pren - di

n J

.
..
.

vuel - vaen - con - trar

b J
J
en mial - ma
.

j
n ..

de - joes - ta can - cin

que

j

.

39

so

..
.

bb j
b


& b

39

D.S. al Fine

vi - da.

D.S. al Fine

Fine