Vous êtes sur la page 1sur 3

WKNICI.

PL - REINTRODUKCJA KONOPII PRZEMYSOWYCH


Ponowne wprowadzenie do polskiej kultury rolnej i przemysowej konopi siewnych (https://pl.wikipedia.org/wiki/Konopie_siewne), bdcych tradycyjnie wan upraw w Polsce (http://wolnekonopie.org/index.php/2011/10/06/historia-konopi-siewnej-w-polsce/), w obecnym prawie i praktyce traktowan bardzo restrykcyjnie (http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/5B68AD07 ze wzgldu na podobiestwo do zakazanych konopi indyjskich. Konopie przemysowe maj wszechstronne zastosowania techniczne (https://en.wikipedia.org/wiki/Hemp) i znakomicie nadaj si do rewitalizacji gospodarki wiejskiej na terenach dotknitych kryzysem gospodarczym i spoecznym.

WSTP ZNACZENIE I ZALETY REINTRODUKCJI KONOPI W OBECNEJ SYTUACJI SPOECZNEJ I GOSPODARCZEJ.


Jedn z przyczyn degradacji rodowiska gospodarczego i spoecznego wsi polskiej, jest zredukowanie jej do roli wyspecjalizowanego, niesamodzielnego rda produkcji wielkotowarowej. Podjte prby rewitalizacji, poprzez promowanie rolnictwa i osadnictwa ekologicznego, agroturystyki, wiosek tematycznych, czy wsppracy z kooperatywami spoywczymi, mimo sukcesw, nie daj nadziei na przywrcenie optymalnej struktury produkcyjno-przetwrczej, w ktrej maksimum produkcji rolnej byo przetwarzane lokalnie i w postaci zaawansowanych wyrobw sprzedawane na rynki krajowe i zagraniczne. Sytuacja ta powoduje jednoczenie odpyw czynnych zawodowo ludzi ze rodowisk wiejskich do miast, gdzie zasilaj szeregi prekariatu oraz za granic (Niemcy, Norwegia, Wielka Brytania). Mniej aktywni pozostaj na miejscu, jako klienci orodkw pomocy spoecznej i urzdw pracy. Konopie wkniste s upraw o nieduych wymaganiach. Nie wymagaj szkodliwej ochrony chemicznej. Jednoczenie znakomicie wpywaj na struktur gleby. Maj ujemny bilans wglowy (wi wicej CO2, ni produkuj). Stanowi rdo surowcw, ktre daj si atwo przetwarza, wzgldnie prostymi technologiami, na cenne produkty i pprodukty dla wielu gazi przemysu. Warto produktw konopnych wynika z ich wasnoci uytkowych, odnawialnoci rda biomasy, a take z rosncej mody kulturowej na produkty ekologiczne, take kojarzce si z konopiami..

PRZYKADY WYKORZYSTANIA KONOPI PRZEMYSOWYCH.


ywno. Mleko konopne (podobne do sojowego i ryowego), wysokobiakowe ziarno, zielone czci jako saatki, podstawa wegaskich produktw ywnociowych, cznie z lodami. Wysokiej jakoci olej spoywczy. Tekstylia. Wkno konopne przetwarza si podobnie jak lniane, co pozwala skorzysta z istniejcych technologii i urzdze. Znajduje ono zastosowanie w licznych dziedzinach od zastosowa tapicerskich i produkcji galanterii, przez tkaniny techniczne, do designerskiej odziey wysokiej klasy. Budownictwo. Maty i pyty z wkna konopnego lub z lekkiego betonu mikrozbrojonego wknem (https://en.wikipedia.org/wiki/Hempcrete), s znakomitym materiaem izolacyjnym i osonowym. Z konopi produkuje si take pyty stolarskie, typu pyt wirowych. Plastiki i laminaty. Olej konopny polimeryzuje i tworzy powok lakiernicz. Wkno jest znakomitym zbrojeniem dla wszelkiego rodzaju laminatw, a w poczeniu z biopolimerami z soi lub kukurydzy tworzy biodegradowalny, carbon negative, laminat do tworzenia dowolnych konstrukcji (w przemyle samochodowym uywany jest od 1941 roku https://en.wikipedia.org/wiki/Soybean_Car). Inne zastosowania. Oczyszczalnie korzeniowe dla ciekw komunalnych i przemysowych. Produkcja papieru. Produkcja ekologicznych brykietw opaowych. Biodynamiczne zwalczanie chwastw i ulepszanie gleby. Tak wszechstronne zastosowania czyni z konopi przemysowych optymalne centrum rewitalizacji gospodarczej i technologicznej rodowiska wiejskiego w Polsce. Przywrcenie niegdy znacznej (1960 r 30 tys. ha, 2009 r 2 tys. ha) skali uprawy i przetwrstwa, stworzy liczne i rnorodne miejsca pracy na terenach wiejskich i przyczyni si do rozwoju ekologicznych gazi produkcji.

CEL PROJEKTU UTWORZENIE MODELOWEJ STRUKTURY UPRAWY I PRZETWRSTWA KONOPI PRZEMYSOWYCH W RODOWISKU WIEJSKIM.
Celem projektu jest, w oparciu o istniejce rozwizania wiatowe i polskie, stworzy wzorcowy klaster, zoony z lokalnych kooperatyw uprawiajcych i przetwarzajcych konopie przemysowe, powizanych wspprac gospodarcz, technologiczn oraz przynalenoci do jednego regionu. Kooperatywy, zaoone w formie stowarzysze rejestrowych, utworz zwizek stowarzysze, wspierajcy je w dziaalnoci gospodarczej i statutowej promowaniu reintrodukcji konopi przemysowych. Cel projektu zakada przejcie caoci cyklu od rozpoczcia produkcji konopi, a do rozliczenia pierwszego roku sprzeday produktw.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU (DELIVERABLES).


1. Wzorcowe statuty (z komentarzami) stowarzyszenia oraz zwizku stowarzysze. 2. Dobr i charakterystyka zastosowa i technologii przetwrczych dla potrzeb dziaalnoci stowarzysze. 3. Wzorcowe modele finansowe dla dziaalnoci gospodarczej stowarzysze. 4. Program szkole merytorycznych i zarzdczych (wraz z materiaami) dla czonkw stowarzysze. 5. Realizacja pilotaowa uprawy i przetwarzania konopi zalena od zidentyfikowanych potrzeb rynku. 6. Udokumentowana ewaluacja caego procesu. 7. Przeprowadzona i udokumentowana konferencja podsumowujca projekt.

PRZYGOTOWANIE STRUKTURY PRAWNO-ORGANIZACYJNEJ


Ten etap obejmuje przygotowanie aktw prawnych i procedur dla formalnego dziaania wszystkich elementw projektu.

OPRACOWANIE STRUKTURY KOOPERATYWY KONOPNEJ NA PRAWIE O STOWARZYSZENIACH.


Ze wzgldu na inkluzywno, solidarno i konsensualno, najlepsz struktur dla realizacji celw projektu jest kooperatywa typu Abramowskiego (http://mapakultury.pl/files/2011-0408/1513_1.pdf), zmodyfikowana w zalenoci od potrzeb lokalnych. Ze wzgldu na specyfik polskiego systemu prawnego, najlepsz form dla niej jest stowarzyszenie rejestrowe. Na tym etapie zostanie opracowany wzorcowy statut takiego stowarzyszenia, wraz z obszernym komentarzem prawnym i praktycznym. Statut stowarzyszenia bdzie uwzgldnia wymagania, narzucone przez prawne regulacje dotyczce uprawy konopi przemysowych i ich przetwarzania (http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/5B68AD07).

OPRACOWANIE STRUKTURY ZWIZKU STOWARZYSZE, REALIZUJCEGO FUNKCJE BADAWCZOROZWOJOWE, WSPIERAJCE, OBSUGOWE I LUSTRACYJNE.
Zwizek stowarzysze (potrzeba minimum trzech stowarzysze do jego zaoenia) bdzie stanowi samorzdne zaplecze dla funkcjonowania kooperatyw. Jako jednostka wspierajca, zapewni organizacjom czonkowskim tanie i dedykowane usugi we wszystkich niezbdnych dziedzinach. Jako jednostka lustracyjna, zapewni niezaleny audyt, zwaszcza finansowy. Na tym etapie zostanie opracowany projekt statutu zwizku, oraz zakres jego dziaalnoci na rzecz organizacji czonkowskich.

PRZYGOTOWANIE ZAPLECZA REALIZACYJNEGO


Na tym etapie zostan przygotowane informacje i materiay dotyczce realizacji projektu.

OKRELENIE MOLIWOCI PRODUKCYJNYCH, ZEBRANIE I ZAADAPTOWANIE TECHNOLOGII.


Zalenie od moliwoci i uwarunkowa lokalnych, stowarzyszenia bd okrela swoje preferencje w

dziedzinie produkcji i przetwrstwa konopi. Dziki zaangaowaniu znawcw tematu (m. in. z Instytutu Wkien Naturalnych w Poznaniu http://iwnirz.pl/index.html), zostanie okrelony spjny program produkcyjny, pozwalajcy zademonstrowa atrakcyjno konopi dla regionu i jego spoecznoci.

OPRACOWANIE ZESTAWU SZKOLE DLA UCZESTNIKW PROCESU.


Funkcjonowanie w modelu partycypacyjno-konsensualnym bdzie wyzwaniem dla wszystkich zaangaowanych. Dlatego zostanie opracowana oferta szkole (realizowanych przez zwizek stowarzysze) dla czonkw stowarzysze, oraz przedstawicieli innych grup, biorcych udzia w procesie. Szkolenia nakierowane bd na sposoby prezentowania stanowisk, prowadzenia dyskusji i podejmowanie decyzji metodami konsensualnymi. Cz merytoryczna obejmie informacje o konopiach przemysowych we wszystkich aspektach ich uprawy, przetwrstwa i wykorzystania. Przygotowanie i prowadzenie tych szkole (take dla otwartej publicznoci) stanowi bdzie realizacj zada statutowych stowarzysze.

OPRACOWANIE MODELU FINANSOWEGO DLA STOWARZYSZE I ZWIZKU.


Zostanie opracowany zestaw modelowych dokumentw, opisujcych gospodark finansow stowarzysze i ich zwizku. Wraz z obszernymi komentarzami, bdzie to stanowi podstawowy przewodnik dla czonkw stowarzysze.

REALIZACJA PILOTAOWA
Pilotaowa realizacja utworzenia i uruchomienia 3-4 stowarzysze, wraz ze zwizkiem stowarzysze, bdzie reality check caego projektu.

UTWORZENIE PIERWSZYCH CZTERECH STOWARZYSZE I ZWIZKU STOWARZYSZE.


Zaoenia projektowe wymagaj znalezienia 60-80 podmiotw zainteresowanych produkcj i przetwrstwem konopi wknistych w caym kraju. Ich pogrupowanie w 3-4 stowarzyszenia pozwoli stworzy zwizek stowarzysze, wspierajcy i obsugujcy ich dziaalno.

URUCHOMIENIE I PRZEPROWADZENIE PIERWSZYCH REALIZACJI.


Czas potrzebny na wprowadzenie na rynek pierwszych produktw to minimum jeden rok, pod warunkiem, e uda si dostosowa harmonogram projektu do kalendarza rolniczego i terminw oznaczonych w przepisach.

PODSUMOWANIE PROJEKTU.
Cay projekt bdzie trwa od 3 do 5 lat. Wyniki czciowe bd znane i publikowane ju wczeniej, ale dopiero podsumowanie kocowe pozwoli szeroko rozpropagowa caociow, zweryfikowan koncepcj.

PRZEPROWADZENIE EWALUACJI PROJEKTU I JEGO WYNIKW.


Wszyscy uczestnicy procesu czonkowie stowarzysze, oraz przedstawiciele instytucji zewntrznych przedstawi swoje oceny przebiegu projektu, jego sabych i silnych stron, a take propozycje ulepsze.

OPUBLIKOWANIE WYNIKW PROJEKTU W POSTACI DOKUMENTACJI WZORCOWEJ WRAZ Z UWAGAMI EWALUACYJNYMI.


Pierwotnie opracowane dokumenty, wraz z uwagami ewaluacyjnymi, oraz propozycjami zmian, zostan opublikowane w sieci i druku, na zasadach Creative Commons.

ZORGANIZOWANIE KONFERENCJI, PODSUMOWUJCEJ PROJEKT. URUCHOMIENIE KOLEJNEJ RUNDY TWORZENIA STOWARZYSZE.


Finaem projektu bdzie zorganizowanie konferencji, przedstawiajcej efekty projektu, stanowicej jednoczenie okazj do spotkania wszystkich, zainteresowanych tworzeniem kolejnych stowarzysze i ich zwizkw.