Vous êtes sur la page 1sur 9

Copyright by $ta

Choroby ukadu moczowego


CHOROBY Moczowody Wrodzone zaburzenie rozwojowe Inne zmiany nienowotworowe
Niedrono moczowodu Szkliwiejce w knienie zaotrzewnowe Zapalenie moczowodu Polip wknisto-nabonkowy
UKADU MOCZOWEGO

Nowotwory nabonkowe
Brodawczak urotelialny rdnabonkowa naoplazja urotelialna Rak pcherza moczowego Rak urotelialny Rak paskonabonkowy Gruczolakorak Rak niezrnicowany

Nowotwory

Nowotwory pochodzenia mezenchymalnego Nowotwory przerzutowe Cewka moczowa Wrodzone zaburzenia rozwojowe Inne zmiany nienowotworowe Nowotwory
Zapalenie cewki moczowej Misko cewki moczowej Rak cewki moczowej

Pcherz moczowy Wrodzone zaburzenia rozwojowe


Wynicowanie pcherza moczowego Uchyki pcherza moczowego Przetrway moczownik Inne wrodzone zaburzenia rozwojowe

Zapalenia

Inne zmiany nienowotworowe


Gruczolisto

Ostre i przewleke zapalenie pcherza moczowego Zapalenie eozynofilowe p cherza moczowego Zapalenie rdmiszowe Malakoplakia Zapalenie jatrogenne Zapalenie torbielowate i zapalenie gruczo owe

Niedrono ukadu moczowego

Moczow ody
Wrodzone zaburzenie rozwojowe
Brak moczowodu agenesia ureteris Podwjny moczowd + podwjna miedniczka nerkowa Moczowd rozdwojony gdy jest podwjny tylko na pewnym odcinku, a oba ramiona cz si tak, e w pcherzu znajduje si jedno ujcie niedrono po czenia moczowodowo-miedniczkowego (obstructio juncturae uretero-pelvinae) to najcz stsza przyczyna wodonercza (hydronephros) u noworodkw i dzieci wrodzone poszerzenie moczowodu (magaureter congenitum) prowadzi do wodonercza i uszkodzenia nerek uchyki (diverticula)

Inne zmiany nienowotworowe

Niedrono moczowodu
obstructio ureteris Przyczyny o Wewntrzne Kamienie nerkowe Skrzepy krwi (powsta e w wyniku krwiomoczu) Raki urotelialne moczowodu lub miedniczki Polipy fibroepithelialne Zwenia Przyczyny neurogenne

V1

-1-

Copyright by $ta

Zewntrzne Endometriosis miednicy ma ej Zapalenie oko omoczowodowe Szkliwiejce w knienie zaotrzewnowe Macica ciarna Powikszone wzy chonne (nowotwr) Zaawansowane naciekajce raki Guzkowy rozrost lub rak prostaty

Szkliwiejce wknienie zaotrzewnowe


Fibrosis sclerosans retroperitonealis Przyczyny o 70% - idiopatyczna o 30% - leki (np. -blokery), nowotwory (choniaki), zapalenia (choroba Cohna, vasculitis) Zmiany polegaj na rozro cie tkanki cznej wknistej wraz z cechami przewlekego nieswoistego zapalenia pod postaci naciekw z limfocytw, eozynofilw i plazmocytw o moliwe e to wynik reakcji autoimmunologicznej bo towarzysz im czasami podobne zmiany w: wtrobie cholangitis sclerosans tarczycy thyreoiditis Riedel rdpiersiu fibrosis mediastinalis

Zapalenie moczowodu
Zwykle zwizane z wstpujcym zapaleniem uk adu moczowego (spowodowanego gwnie kamic lub zweniem moczowodu) Przewleke zapalenie moe spowodowa nacieki z limfocytw w b onie luzowej (ureteris follicularis), moe te manifestowa si pod postaci ureteris cystica et glandularis

Polip wknisto-nabonkowy
Polypus fibroepithelialis Najcz ciej <10 r i w lewym moczowodzie Rosn pod postaci ma ych guzkw zbudowanych z lunej tkanki cznej z naczyniami i nielicznymi miocytami g adkimi, ktre pokryte s nab onkiem przejciowym Prawdopodobnie s to zmiany typu hamartoma

Nowotwory
Bardzo rzadko pierwotne nowotwory moczowodu agodne najcz ciej mi niak gadkokomrkowy (leiomyoma) Zoliwe najczciej rak urotelialny (carcinoma urotheliale)

P c he rz mo c zow y
Wrodzone zaburzenia rozwojowe

Wynicowanie pcherza moczowego


Estrophia vesicae urinariae Wystpowanie ubytku dolnej cz ci przedniej ciany brzucha i przedniej ciany pcherza moczowego tworzy si otwr przez ktry tylna ciana pcherza moe si uwypukli na zewn trz cigy wyciek moczu i przewlek e zapalenie Bona luzowa pcherza jest bezporednio naraona na czynniki zewntrzne, co prowadzi do mechanicznych uszkodze, owrzodze i cikiego zapalenia Histologicznie objawy ostrego i przewlek ego zapalenia, metaplazja gruczoowa (typu nab onka jelita grubego) i/lub paskonabonkow Zwikszone ryzyko raka paskonabonkowego lub gruczolakoraka

V1

-2-

Copyright by $ta

Uchyki pcherza moczowego


Diverticula vesicae urinariae To workowate uwypuklenia ciany p cherza moczowego o Uchyki wrodzone Powodem defekt w budowie ciany mi niowej p cherza moczowego (szczeglnie w pobliu uj moczowodw) Powikszenie uchyka moe spowodowa niedrono moczowodu lub wsteczny odpyw pcherzowo-moczowodowy Uchyki nabyte Najczciej u mczyzn > 50r w zwizku z uciskiem na cewk moczow powikszonego, wskutek rozrostu guzkowego lub raka, gruczo u krokowego Najpierw nastpuje przerost minia pcherza, pogrubienie ciany, widoczne beleczki mi niowe o Pcherz moczowy beleczkowaty vesica urinaria trabecularis Potem rozplem tkanki cznej wknistej Gdy zwikszone cinienie wewn trz pcherza to uwypuklenie si ciany pcherz na zewn trz w postaci woreczkw z cienk szyjk przebiegajc midzy pogrubiaymi beleczkami mi niowymi s to due uchyki w nich zastj moczu usposabia to do zapale, tworzenia si kamieni moczowych a nawet raka

Przetrway moczownik
Urachus persistent Moczownik to przewd ktry w yciu embrionalnym czy szczyt pcherza moczowego w ppkiem Po urodzeniu powinien ulec zanikowi Moliwe nieprawidowoci o Moczownik przetrwa w cao ci mocz wydobywa si z ppka niebezpieczestwo zakaenia o Moczownik zaronity w cz ci rodkowej na kocu pcherzowym mog powstawa uchyki, a na kocu ppkowym torbiele o Oba koce moczownika zamknite, a cz rodkowa przetrwaa torbiele moczownika (cystes urachii) moliwe zakaenia ropne, a take rak (w 90% gruczolakorak)

Inne wrodzone zaburzenia rozwojowe


przetoki (fistulae) Wsteczny odpyw p cherzowo-moczowodowy Refluxus vesico-uretericus Do cz sto wystpuje Moe by przyczyn wstpujcego zapalenia odmiedniczkowego nerek

Zapalenia
Spowodowane bakteriami, wirusami, grzybami, pierwotniakami Ale take specjalne postacie, bez podoa infekcyjnego np. cystitis interstitialis chronica

Ostre i przewleke zapalenie pcherza moczowego


Cystitis acuta et chronica Najczstsza przyczyna bakteryjnego zapalenia to E. coli o Nastpnie Proteus vulgaris, Enterobacter, Streptococcus faecalis Ryzyko wystpienie zapalenia pcherza jest wiksze u mczyzn z rozrostem guzkowym lub rakiem gruczou krokowego, u kobiet (szczeglnie w ci y) z powodu krtkiej cewki moczowej, u osb, u ktrych wykonano cystoskopi lub cewnikowanie pcherza, u osb z kamic nerkow, cukrzyc lub immunosupresj, po radioterapii, chemioterapii

Zapalenie ostre o Tu obrzk podcieliska, przekrwienie, nacieki o Gdy nacieki z granulocytw s obfite, mamy do czynienia z zapaleniem ropnym (cystitis purulenta) o Gdy wystpuj naderki lub owrzodzenia, zapalenie okrelmy jako wrzodziejce (cystitis erosiva et ulcerosa) o Czasami pod wpywem radio-, chemioterapii lub adenowirusw wystpuj zmiany krwotoczne (cystitis haemorrhagica)

V1

-3-

Copyright by $ta

Zapalenie przewlek e o Wystpuje tu wknienie i nacieki z limfocytw i plazmocytw, ktre prowadz do pogrubienia i usztywnienia bony luzowej o Gwnie wystpuje zapalenie grudkowe (cystitis follicularis) W b onie luzowej widoczne s due grudki chonne czsto z orodkami rozmnaania W 35% przypadkw zakaenia ukadu moczowego i u okoo 40% chorych z rakiem p cherza o Rzadziej zapalenie polipowate i brodawkowate cystitis polyposa et papillomatosa Gwnie u chorych z pozostawionymi na d ugo w pcherzy cewnikami lub przy istniejcych przetokach pcherzowojelitowych (ch. Cohna, rak jelita grubego, zapalenie uchyka, zapalenie wyrostka)

Zapalenie eozynofilowe pcherza moczowego


Charakteryzuje si obrzmieniem i naciekami b ony luzowej p cherza przez du licz granulocytw kwasochonnych Dzieci stanowi 30% chorych Poliploidalne zmiany obrzknitej b ony luzowej (rnicowanie z sarcoma botryoides) Rzadko w zwizku z reakcjami uczuleniowymi

Zapalenie rdmiszowe
Cystitis interstitialis To przewlek e zapalenie pcherza z towarzysz cym wknieniem i zmniejszeniem pojemnoci pcherza, a u niektrych chorych dodatkowo z przewlekym owrzodzeniem b ony luzowej (wrzody Hunnera) Cechuje si uporczywym przebiegiem, Wystpuje przewanie u kobiet w okresie przekwitania (u mczyzn 10x rzadszy) Nieznana etiologia o Moliwe autoimmunologiczne podoe Bo wspwystpowanie przeciwcia przeciwjdrowych w surowicy krwi Czasem wspwystpowanie z toczniem czy rzs Cechy zapalenie dotycz wszystkich warstw ciany p cherza. Szczeglnie znamienne s nacieki z komrek tucznych Klinika o o

Gwnym objawem s dokuczliwe, uporczywe ble okolicy nadonowej promieniujce w okolice krocza i okolic krzyow. Ponadto wystpuje bolesny czstomocz, czasem z naglcym parciem z obecnoci lub bez krwiomoczu, rwnie bez objaww infekcji bakteryjnej

Malakoplakia
To widoczne w b onie luzowej pcherza liczne mi kkie, te, plackowate, okrge zgrubienia, rednicy 1-4 cm Niejasna etiologia choroby zwraca uwag zaburzenie czynnoci fagocytarnej makrofagw, gdy s one wypenione fagosomami zawierajcymi niestrawione resztki bakterii o W ziarnistej cytoplazmie makrofagw stwierdzi mona ciaka Michaelisa-Gutmanna Maj one charakterystyczn laminarn budow Zawieraj wap i elazo Czsto dodatkowo wystpuje zakaenie ukadu moczowego przez E.coli, czasami Proteus Czciej u kobiet leczonych immunosupresyjnie Malakoplakia moe wystpi rwnie w innych cz ciach uk adu moczowego, a take np. w p ucach, kociach, jelicie grubym, najdrzu, prostacie

Zapalenie jatrogenne
Cyklofosfamid oraz niektre inne chemioterapeutyki mog wywoa cystitis haemorrhagica z cytologiczn atypi komrek nabonka Trzy do szeciu tygodni po radioterapii wystpuje cystitis acuta, ktremu towarzysz ubytki nabonka oraz atypia pozosta ych komrek nab onkowych Nastpstwem pobierania licznych wycinkw mog by ziarniniaki resorpcyjne w cianie pcherza

V1

-4-

Copyright by $ta

Zapalenie torbielowate i zapalenie gruczoowe


Cystitis cystica et cystitis glandularis Obydwie zmiany wywodz si z gniazd von Brunna, w ktrych komrki cz ci rodkowej ulegy zmianom zwyrodnieniowym tworzc ma e torbielowate przestrzenie Torbielowate przestrzenie mog by wycielone nabonkiem przejciowym lub kostkowym (cystitis cystica) albo te metaplastycznym nabonkiem gruczoowym (cystitis glandularis) Wystpuj w 60-70% p cherzy moczowych (cystitis glandularis cz ciej) brak wyranych zmian patologicznych Stanowi raczej przyk ad metaplazji ni zapalenie bony luzowej pcherza moczowego Rodzaje cystitis glandularis o Typica tnej wielkoci torbielowate przestrzenie wy cielone s nab onkiem walcowatym otoczonym przez kilka warstw komrek urothelium o Typus interstinalis wystpuje rzadko, ale moe to by zmian rozlega; nabonek gruczo owy typu jelita grubego z obecnocia komrek kuckowych moe rnie pokrywa b on luzow (zamiast urothelium) Tylko rozlege, dugotrwa e mziany typu cystitis glandularis z metaplazj jelitow zwizane s ze zwikszonym ryzykiem wystpienia adenocarcinoma

Inne zmiany nienowotworowe

Gruczolisto
Endometriosis W ukadzie moczowym gruczolisto najcz ciej w pcherzu moczowym wywoujc bl w miednicy ma ej, czstomocz, a w przypadkw krwiomocz

Nowotwory nabonkowe

Brodawczak urotelialny
Papilloma urotheliale To zmiany agodne Z biegiem czasu u ok. 10% chorych wystpuje naciekajcy rak urotelialny (zwykle winnych miejscach p cherza) Wystpuj gwnie w modszej (czyli <50r) grupie wiekowej ni wikszo rakw urotelialnych S to zwykle jednoogniskowe, ma e (do 2cm) brodawkowate zmiany pokryte niezmienionym urotelialnym nabonkiem, stwierdzone przypadkowo lub w zwizku z bezbolesnym krwiomoczem

Rzadk odmian jest brodawczak odwrcony (papilloma inversum) Jest to zmiana endofityczna widoczna jako may guzek bony luzowej pcherza o gadkiej powierzchni Zwykle wystpuje w okolicy trjkta pcherza

rdnabonkowa naoplazja urotelialna


Neoplasia intraurothelialis Wyrnia si tutaj o rdnabonkowa neoplazja urotelialna duego stopnia Czyli rak urotelialny nieinwazyjny carcinoma urotheliale in situ/dysplazja duego stopnia Nabonek urotelialny zastpiony zostaje zwykle na ca ej gruboci przez rozrost komrek nowotworowych Jdra tych komrek wykazuj duy polimorfizm i nadbarwliwo, wida due jderka, liczne mitozy, utrat kohezji midzy komrkami a do odrywania si ich od b ony podstawnej o rdnabonkowa neoplazja urotelialna ma ego lub redniego stopnia Zwana tez dysplazj Nie spenia wszystkich kryteriw raka nieinwazyjnego, a w szczeglnoci wykazuje cechy dojrzewania w kierunku powierzchni nab onka

Ryzyko progresji wystpienia raka inwazyjnego wynosi 50-80% Wan cech rdnab onkowej neoplazji urotelialnej jest wieloogniskowo oraz synchroniczne (czyli w tym samym czasie) lub metachroniczne (czyli w rnym czasie) wspwystpowania z inwazyjnymi rakami pcherza moczowego

V1

-5-

Copyright by $ta

Rak pcherza moczowego etiologia i patogeneza


Carcinoma vesicae uranie Ronie on jako zmiana brodawczakowata, guzowata lub p aska Najcz ciej jest to rak urotelialny o Gruczolakorak, rak niezrnicowany, rak paskonabonkowy rzadko Najwaniejsze czynniki rakotwrcze o Palenie tytoniu (w dymie obecne nitrozoaminy i 2-naftylamina) Ok. 1/3 rakw pcherza ma zwizek z paleniem papierosw Czynniki zawodowe 2-naftylamina, benzydyna, nitrozaminy Czynniki jatrogenne Fenacetyna, cyklofosfamid Radioterapia Zakaenia Schistosoma haematobium Bo znajdujce si w cianie pcherza jaja pasoyta wywo uj metaplazj paskonabonkow naoplazja rdnabonkowa rak paskonabonkowy (70%), rak urotelialny (30%)

Patogeneza: o znaczca rola mutacja TP53 o istnienie trzech genetycznych trafie (hits) niezb dnych do powstania raka p cherzamoczowego klonalna ekspansja feneotypowo (mikroskopowo)prawidowych komrek , ktrych nastpuje utrata funkcji genw harcowniczych (forerunner genes-FR) (w regionie RB1) (promuje to klonaln ekspansj neoplazji rdnabonkowej na najwczeniejszym etapie) pojawienie si ognisk neoplazji rdnabonkowej ma ego stopnia pojawienie si ognisk neoplazji rodnabonkowej duego stopnia (utrata funkcji genu RB1/TP53) o cigy wzrost wzgldnie stabilnego genetycznie klonu o cechach neoplazji rdnabonkowej ma ego stopnia (z utrat funkcji genw harcowniczych, ale z zachowan ekspresj genu RB1) prowadzi do powstania raka brodawczakowatego o ma ym stopniu zoliwoci. Jeeli taki klon jest genetycznie niestabilny dochodzi do utraty funkcji wanych genw supresorowych (np. RB1) i mikroskopowych cech neoplazji rdnabonkowej duego spornia z progresj do inwazyjnego raka

Rak urotelialny
Carcinoma urotheliale Brodawczakowate guzy s zmianami egzofitycznymi, ktrych powierzchnia pokryta jest licznymi drobnymi brodawkami Wikszo guzw wyrasta z bocznych i tylnej ciany pcherza Okoo 30% chorych ma zmiany wieloogniskowe (zwizane z wikszym ryzykiem wznowy i progresji) Rakom urotelialnym inwazyjnym towarzysz (przy 80% rakw) w innych miejscach hiperplazja nabonka i rnego stopnia rdnabonkowa neoplazja (dysplazja), a take rak nieinwazyjny. Moemy tutaj wyrni Rak urotelialny brodawczakowaty (carcinoma urotheliale papillare) Wyrnia si tutaj 3 stopnie histologicznej zoliwoci o I stopie Gwnie to zmiany o budowie brodawczakowatej Mniej ni 10% nacieka Trudno je odrni od brodawczaka o o II stopie III stopie Czyli o duym stopniu z oliwoci Czsto s to guzy lite z martwic i owrzodzeniami Ale mog mie te struktur brodawkowat, polipowat Wikszo (90%) nacieka i daje przerzuty Mog nacieka pcherzyki nasienne, gruczo krokowy, moczowody Mog tworzy przetoki doodbytnicze lub dopochwowe Przerzuty drog krwionon pno gwnie do wtroby, p uc

V1

-6-

Copyright by $ta

Rak urotelialny niebrodawczakowaty Makroskopowo widoczne s pod postaci owrzodzenia b ony luzowej lub uwypuklajcego si do wiata pcherza litego guza z owrzodzeniem na powierzchni Czsto powstaj na podou carcinoma in situ Najczciej zlokalizowane w okolicy trjkta p cherza, co wcze nie prowadzi do blokady uj moczowodw W wikszoci s inwazyjne ju we wczesnych fazach rozwoju W wikszoci s to guzy III stopnia zo liwoci Rosn w postaci litych gniazd, ognisk lub sznurw komrek rakowych naciekajc bon mi niow ciany p cherza, a take nerwy i perineurium Naciekajce gniazda komrek nowotworowych mog indukowa reakcj desmoplastyczn

Klinika o o o o

Pierwszym objawem jest zwykle nag y i bezbolesny krwiomocz Cytoskopowo stwierdza si jeden (66%) lub kilka guzw rozpoznanie ustala si na podstawie wycinkw pobranych w trakcie cystoskopii Cech charakterystyczn rakw urotelialnych jest wystpowanie nawrotw (o wyszym stopniu z oliwoci) po usunicia guza pierwotnego Najcz stsza przyczyna zgonu to mocznica (spowodowana niedronoci moczowodw) rozsiane przerzuty

Rokowanie zaley od o Stadium zaawansowania (ktre okrela si na podstawie gbokoci naciekania, przerzutw do wzw chonnych i odleg ych przerzutw) tu klasyfikacje AJCC/UICC i Marshall o Stopnia histologicznej zoliwoci raka urotelialnego

Rak paskonabonkowy
Carcinoma planoepitheliale Gorsze rokowanie od raka urotelialnego Oglnie to rzadko wystpuj czsto tylko w krajach w ktrych wystpuje endemiczna schistosomoza Wieloletnie dranienie bony luzowej p cherza moczowego spowodowane przewlek ym zapaleniem, kamic lub uchykami te moe powodowa tego raka Makroskopowo stwierdza si zwykle wrzodziejcy, podobny do grzyba guz, prawie zawsze naciekajcy ju cian pcherza w momencie rozpoznania Czste naciekanie ssiednich struktur i przerzuty odleg e

Gruczolakorak
Rzadko Ze rokowanie Okoo 20-40% stanowi gruczolakoraki powstae na pod ou metaplazji jelitowej nab onka moczownika Za moczownikowym pochodzeniem gruczolakoraka pcherza moczowego przemawiaj: Lokalizacja guza w szczycie lub na przedniej cianie Obecno guza rosncego na zewn trz pcherza i w jego cianie, ale nienaciekajcego b ony luzowej Stwierdzenie pozosta oci moczownika w pobliu guza

Rak niezrnicowany
Carcinoma nondifferentiatum Zaliczamy tutaj raka drobnokomrkowego (carcinoma microcellulare) i inne anaplastyczne raki bez morfologicznych cech rnicowania, o z ym rokowaniu

Nowotwory pochodzenia mezenchymalnego


Nowotwory agodne wystpuj rzadko najcz ciej mi niak gadkokomrkowy (leiomyoma) o Te naczyniak, nerwiakowkniak Nowotwory z o liwe te rzadko o Gwnie rhabdomyosarcoma (gwnie jako sarcoma bootryoides u noworodkw i dzieci) lub leiomyosarcoma

V1

-7-

Copyright by $ta

Nowotwory przerzutowe
Najcz stsze przerzuty do pcherza: o Czerniaki zo liwe o Raki odka o Raki sutka o Raki puca

Cew ka moczow a
Wrodzone zaburzenia rozwojowe
Wierzchniactwo epispadiasis ujcie cewki moczowej na powierzchni grzbietowej pr cia Spodziectwo hypospadiasis uj cie na powierzchni brzusznej

Inne zmiany nienowotworowe

Zapalenie cewki moczowej


Urethritis Najczstsz przyczyn nierzeczkowych zapale s zakaenia wywoane przez Chlamydia, E. coli lub Mycoplasma Zapalenie cewki moczowej jest wczesnym objawem rzeczki oraz cz ci zespo u Reitera (w ktrego sk ad wchodz jeszcze arthritis i conjunctiitis) Klinicznie wystpuje cz stomocz i dyzunia

Misko cewki moczowej


Caruncula urethrae To zmiana zapalna wystpujca pod postaci bolesnego, czerwonego, ma ego guzka w pobliu ujcia zewntrznego cewki moczowej u kobiet, cz ciej po menopauzie Zmiana ta jest prawdopodobnie zwizana z wypadniciem bony luzowej ktremu towarzyszy przewlek e zapalenie Typy zmiany o Brodawkowaty (carancula papillare) gdy zmiana jest pokryta przez nabonek wielowarstwowy p aski lub przejciowy o Ziarniniakowy (caruncula granulomatosa) zmiana pozbawiona jest pokrywajcego nab onka o Naczyniasty (caruncula teleangiectaticum) gdy zmiana szczeglnie bogato unaczyniona

Nowotwory
agodne nowotwory cewki moczowej wystpuj rzadko, zwykle s to brodawczaki z nabonka przejciowego, wielowarstwowego paskiego lub brodawczaki odwrcone

Rak cewki moczowej


To najcz ciej rak p askonabonkowy Wystpuje w dystalnym odcinku cewki zwykle przy jej uj ciu zewntrznym

V1

-8-

Copyright by $ta

Niedrono ukadu moczow ego


Moe by spowodowana na poziomie cewki moczowej, p cherza moczowego lub moczowodu Najczstsze przyczyny zastoju moczu w pcherzu moczowym: o Zwenie cewki moczowej przez guzkowy rozrost lub raka stercza u m czyzn o Cystocele, czyli wpuklina do pochwy cz pcherza pocignita przez wypadajc macic (prolapsus uteri) u starszych kobiet Nastpstwa przewlekej niedronoci w uk adzie moczowym o Pcherz moczowy ulega rozszerzeniu, mi sie przerostowi (esica urinaria trabecularis), o Dochodzi do zalegania moczu w pcherzu (stais uranie in vesicae urinariae), co zwiksza ryzyko zakaenia i kamicy o Wreszcie powstaj uchyki i towarzysz ce im powikania o Niewydolno nerek Morfologia o Nastpstwem niedronoci w uk adzie moczowym s vesica urinaria trabecularis diverticula vesicae urinariae hydroureter hydronephros o cakowite ostre zatrzymanie odp ywu moczu wywo uje rozszerzenie miedniczki nerkowej do mementu , w ktrym cinienie zgromadzonego moczu uniemo liwia dalsz produkcj z czasem wystpuje zanik brodawek nerkowych, ktre ulegaj zwknieniu i spaszczeniu nastpnie dochodzi do zaniku kanalikw nerkowych, szkliwienia kbkw nerkowych i w knienie w podcielisku, a w konsekwencji do cieczenie kory w kocowym etapie cz pozosta ych kanalikw nerkowych wypeniona biakowym, rowym p ynem przypomina pcherzyki tarczycy (thyreoidisatio). W d ugotrwaym, w peni rozwinitym wodonerczu nerka przypomina wielokomorowy worek (ze znacznie rozszerzon miedniczk) o cienkiej w knistej cianie wypeniony p ynem

V1

-9-